Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3."

Transcription

1 Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране ТЕМА БРОЈА: Жито на тавану чека цену? Стране ра ди ци о нал не на гра де Срем ске Тпри вред не ко мо ре за по себ не по слов не ре зул та те у го ди ни, уру че не су при вред ним дру штви ма, јав ним пред у зе ћи ма и пред у зет ници ма, про те клог пет ка, 13. ју ла, у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро вици, а у окви ру обе ле жа ва ња Да на Срем ске при вред не ко мо ре. У кон ку рен ци ји при вред них дру шта ва, на гра ђе ни су: Ме тал рад Ин ђи ја, Фри го Срем Ириг, ЈУБ Ши ма нов ци, Ка блекс Плати че во, Про пласт Срем ска Митро ви ца, Тим си стем Но ва Пазо ва и Вал дом Шид. Ове го ди не сви на гра ђе ни ко лек ти ви су из обла сти про из вод ње, од ма лих, пре ко сред њих, па до ве ли ких при вред них дру шта ва. С. М. Стра на 19. САНИРАЊЕ ЈАРЧИНЕ : Биће воде и за заливање Страна 22. БАРСЕЛОНА: НА ПРВЕНСТВУ ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОРКЕ Марија Вученовић трећа на свету Страна 33.

2 2 Среда, 18. јул na{ ГОСТ РЕ ДАК ЦИ ЈЕ ПРОФ. ДР ЗО РАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ПРО Ф Пи ше: Си ни ша Ко ри ца За блу де ПУПС-а ве ве сти ко је је пре нео но во сад ски Днев ник у Дбро ју од 10. ју ла, да ли су ми по во да за ову ко лумну. Пр вој ве сти дат је на слов: у ПУПС-у се на љу ти ли обрт код Кр ко ба би ћа. У њој се ка же да је пар ти ја пен зи о не ра не за до вољ на са скра ће ним ко а ли ци о ним спо ра зу мом и са рас по ре дом ре со ра у Вла ди. Дру га вест има ла је на слов: Европ ска ко ми си ја ана ли зи ра на шу еко но ми ју по ли ти ка љу ља срп ску при вре ду. У њој се ка же ка ко је Европ ска ко ми си ја оце ни ла да по ли тич ка не из ве сност сла би при лив стра них ула га ња што уз ши ре ње бу џет ског де фи ци та во ди ка сни жа вања вред но сти ди на ра. Јед ном сам већ пи сао да пензи о не ри као нај хо мо ге ни ја гру па др же у свом по се ду нај ве ћи број ва у че ра, чи тај гла сач ких ли сти ћа. Ни је спор но што су се ста ле шки ор га ни зо ва ли и фор мира ли сво ју пар ти ју, ПУПС, ка ко би шти ти ли ин те ре се пен зи о не ра. Исто та ко не спор но је и за ла га ње о то ме да ви ше не до зво ле уру ша ва ње иона ко те шког ма тери јал ног по ло жа ја нај ста ри јих су гра ђа на Ср би је. Све дов де, да кле, ове ста во ве пот пи су јем и ја као бу ду ћи пен зи о нер. Ме ђу тим, у јед ном ко ра ку се ра зи ла зи мо у раз ми шља њи ма. За ми сли мо сле де ћу си ту а ци ју. Пен зи о не ри се избо ри ли за сво је ста во ве, пот пи са ли ко а ли ци о ни спора зум, ушли у Вла ду и буд но пра те ста ти сти ку. Не ма сма ње ња пен зи ја, њи хов раст се ускла ђу је са ра стом за ра да. Ако у ме ђу вре ме ну ММФ при ти сне да се сма ње пен зи је, он да чла но ви Вла де из ПУПС-а ди жу тен зи ју у Вла ди. Ако то не бу де до вољ но, а на ста ви се спољни при ти сак за ре ци мо сма ње ња пен зи ја од пет од сто, тад ће се ако тре ба по зва ти на но ге и ули ца, те ор гани зо ва ти де мон стра ци је на чи јем ће лу ће би ти ли де ри ПУПС-а. И ово је ле ги тим ни об лик бор бе за есен цијал на пра ва пен зи о не ра. На дру гој стра ни у еко но мији се де ша ва не што дру го. Због кри зе ве ли ка по ну да ра да те на јам ни не са би је не ис под тро шко ва жи во та, да кле, спо ро ра сту. У исто вре ме ста ти сти ка ис ка зу је раст ин фла ци је ка да са бе ре раст це на ло ко мо ти ва и ле ко ва, па ло ко мо ти ва чи ја це на по ра сте за О,5 од сто и ле ко ви ко ји по ра сту за 30 по сто у мик су (пон де ри саним вред но сти ма ло ко мо ти ве и ле ка) ин фла ци је ис казу ју раст од са мо 0,9%. Је ди ни пра ви ег закт ни ме рач ста ња је курс ди на ра. А он па да из не де ље у не де љу. Ње га у сто пу пра те це не наф те, ле ко ва, па до не кле и хра на. Да кле, све оно што тро ше пен зи о не ри; они не ку пу ју ло ко мо ти ву или мер це дес. И сад на ста је за врзла ма. Го ди на је за вр ше на са сле де ћим би лан сом. Орга ни ПУПС-а су се ис тро ши ли у те шкој бор би са ММФ и њи хо вим при ти ском да се пен зи је сма ње за пет по сто. Ус пе ли су и пен зи је ни су сма ње не. Ме ђу тим ди нар на кра ју го ди не ма ње вре ди за 35% за ко ли ко су по ра сле це не енер ге на та, ле ко ва и за ко ли ко су пен зи о не ри ствар но ИЗ ГУ БИ ЛИ. Њи хо ве пен зи је за то ли ко ма ње вре де. У нов ча ни ку сва ким да ном има ју све ма ње. Треба шти ти ти пен зи о не ре али не на на чин на ко ји то ради ПУПС (но ми нал не вред но сти и ста ти сти ка). По стави ти ци ље ве пен зи о не ра али ман дат да ти они ма ко ји зна ју на чин ка ко да се за у ста ви еро зи ја ди на ра и свако днев но обез вре ђи ва ње пен зи о нер ског че ка. Илу зија је у то ме што енер гич но ни смо да ли пет по сто, а из гу би ли 35 од сто. Ни смо ухва ти ли би ка (кри зу) за ро го ве, већ са стра не ма ше мо пар тиј ским за ста ва ма, га ла ми мо и те ра мо га, она ко раз бе шње ног у тор, а он још ви ше раз дра жљив на ср ће и сва ким да ном пра зни нов ча ни ке су штин ски не за шти ће них пен зи о не ра. Пад вред но сти ди на ра на гри за пен зи је, а чла но ви вла де из ре до ва ПУПС-а не ма ју сна ге, ни ти зна ња да се то ме су про ста ве. Као по твр да ових те за сти же са оп ште ње Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је да Јо ван Кр коба бић ли дер ПУПС-а не тре ба да бу де по тр пед сед ник вла де и ми ни стар ра да, јер је за те функ ци је по тре бан мла ђи, хра бри ји и спо соб ни ји. Ка ко ће 83. го ди шњак сва ко днев но оби ла зи ти ре ги о не и рад ни ке, ода зи вају ћи се по сне гу и вру ћи на ма по зи ви ма рад ни ка. Бли жи се тре н ве ли ких про м Чи ни ми се да све ви ше по ста је мо слич ни ла ти но а ме рич ким зе мља ма и ве лике су шан се да ће мо до ћи у си ту а ци ју да ће ути цај ни ван по ли тич ки кру го ви мо ћи за ку пи ти и са ме пар ти је - Ово је пра ви мо ме нат да се ства ри поч ну мења ти. По ли ти ча ри ни ка да са мо вољ но не ће кре ну ти у ве ли ке ре фор ме, не го ће их на то на те ра ти гра ђа ни и гра ђан ке Ср би је ко ји су у ве ли кокј ме ри нау чи ли ка ко ме ха ни зам функ ци о ни ше - Из бо ри ко ји су иза нас по ка за ли су да се праг то ле ран ци је при лич но спу стио. Сход но то ме, сва ка но во и за бра на власт ће би ти при мо ра на да се поч не друг чи је по на ша ти јер ми слим да не ће ви ше има ти куд С а да је већ из ве сно да Ср би ја до бија но ву вла ду. Ми слим да ће бор ба про тив си стем ске ко руп ци је би ти је дан од ње них глав них при о ри те та. Овај вид ко руп тив ног по на ша ња може се сма тра ти нај те жим и по гра ђа не и гра ђан ке Ср би је на по губ ни јим. По литич ка ко руп ци ја пред ста вља не ку вр сту тр го ви не ути ца ја, те на тај на чин по ли тика ула зи у све сфе ре жи во та, пре пу штају ћи ини ци ја ти ву пар тиј ским оли гархи ја ма ко је по чи њу да од лу чу ју о све му и сва че му. Чи ни ми се да све ви ше по ста је мо слич ни ла ти но а ме ричким зе мља ма и ве лике су шан се да ће мо до ћи у си ту а ци ју да ће ути цај ни ван по литич ки кру го ви мо ћи за ку пи ти и са ме парти је. На тај на чин ћемо и фор мал но на шу де мо кра ти ју за ме ни ти оли гар хи јом, у ко јој ће онај ко ји мо же да купи пар ти ју мо ћи да ку пи и за кон. То је вр хун ски ни во корпу тив но сти и са тим ће но ва Вла да Ср би је мо ра ти што пре да се су о чи. Уко ли ко не бу де озбиљ них за хва та у погле ду про ме не из бор ног за ко на, те шко ће мо се из бо ри ти са овим ви дом ко руп тив ног по на ша ња из ја вио је члан Одбора Агенције за борбу против корупције, про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка др Зо ран Сто јиљко вић ко ји је про те кле сед ми це по се тио је Редак ци ју Срем ских но ви на и том при ли ком дао ин тер вју за наш лист. Ко ли ко је бор ба про тив си стем ске ко рупци је мо гу ћа, ако се зна за прак су да сва ка пар ти ја во ди сво је сек то ре и да се дру ге, ради ми ра у ку ћи, не ме ша ју у њи хов рад? Проф. др Зо ран Сто јиљ ко вић: До ми на ци ја јед не стран ке отва ра вра та по ли тич кој ко руп ци ји - У ова квој кон ста ла ци ји сна га, ка да се ла ко мо же де си ти да на раз ли чи тим ни во и ма вла сти има мо раз ли чи те ко а ли ци је, та кав вид рас по деле мо же ко ри сти ти чак и као не ки вид кон тро ле. Чи ње ни ца да гра ђа ни Ср би је не ће би ти спрем ни да овој вла сти опро сте оно што су би ли вољ ни да опро сте прет ход ној и те ка ко мо же да до ве де до об на вља ња уру ше ног си сте ма. Да не бу де за буне, ми слим да та ко не што но ва власт не ће учи ни ти са ма од се бе, не го да ће би ти на не ки на чин на те ра на од стра не гра ђа на и гра ђан ки Ср би је ко ји, ка ко ми се чи ни, мо гу да се но се са сва ко днев ном ко руп ци јом, али не и си стем ском ко ја је по стала при лич но ого ље на. Ми са да имамо си ту а ци ју да пар ти ци пи ра њем у вла сти, пар ти ја до би ја мо но пол на чи тав низ ак тив но сти - од по ста вља ња ми ни ста ра до запо шља ва ња про да ва ца у сео ској про дав ни ци. Та кав систем јед ном мо ра пре ста ти да функ ци о ни ше. У но вој Вла ди Ср бије нај ве ћа чла ни ца вла да ју ће ко а лици је не ће бити у по зи цији да су вере но др жи сву власт у сво јим рука ма. У којој ме ри је до ми на ци ја Де мо кратске стран ке у прет ходној Вла ди ко шта ла ову стран ку остан ка на вла сти? - Ап со лут на до ми на ци ја јед не стран ке у вла сти ши ром отва ра вра та по ли тич кој ко руп ци ји. Та ко се до го ди ло да се ско ро ком пле тан пар тиј ски жи вот Де мо крат ске стран ке по и сто ве тио са др жав ним. У та квим окол но сти ма вла да ју ћа стран ка, ко ја је уз то би ла и ап со лут но до ми нант на у ко а ли ци ји ко ја упра вља др жа вом, има ла је сву кон тро лу у својим ру ка ма. Бо рис Та дић је сте не ка вр ста тра гича ра. Ње гов реј тинг је пао у не ко ли ко по след њих го ди на, али ми слим да је, ге не рал но го во ре ћи, ипак ус пео да пред пар ла мен тар не из бо ре по дигне рејт ниг сво је стран ке. Ме ђу тим, пред сед нич ки из бо ри су по ка за ли упра во оно о че му го во ри мо. Гра ђа ни и гра ђан ке Ср би је су про стим ина том реши ли да не до пу сте да оп ста не ста ра ко а ли ци ја у ко јој би ДС опет би ла нај до ми нант ни ја стран ка. Да се пар ла мен тар ни и пред сед нич ки из бо ри ни су по кло пи ли, ми слим да би ДС бо ље про шла. За право, ако ма ло ду бље ана ли зи ра те ову про бле ма ти ку,

3 Среда, 18. јул Е СОР ФА КУЛ ТЕ ТА ПО ЛИ ТИЧ КИХ НА У КА У БЕ О ГРА ДУ у так е на " Кон крет но, сма трам да чи ње ни ца да на раз личитм ни во и ма вла сти имамо раз ли чи те ко а ли ци је, мо же да де лу је и бла готвор но, јер ће се на тај на чин огра ни чи ти и апе ти ти вла сто др жа ца, што ће их на те ра ти да сара ђу ју и да се до го ва ра ју ла ко мо же те уочи ти да ДС не би треба ла да од се бе пра ви тра ги ча ра, баш као што ни на пред ња ци не ма ју мно го раз ло га да се ра ду ју. Са јед не стра не, ДС-у оста је Вој во ди на, по све му су дећи и Бе о град, а чи ње ни ца да се То мисла ву Ни ко ли ћу не ће опра шта ти оно што се опра шта ло Та ди ћу, у ве ли кој ме ри отва ра мо гућ ност по врат ка ДС-а на ве ли ка вра та. Али пре не го што се то де си, Тадић ће мо ра да ре ши мно га спор на пи та ња уну тар са мог ДС-а. - На рав но. То је пред у слов на претка, али се пла шим да то мо же би ти доста ве ли ки про блем. Као стран ка на вла сти, ДС је из гу би ла до ста од свог со ци јал но по ли тич ког иден ти те та. Иако се пред ста вља као со ци јал-демо крат ска, ја је не ви дим и не до живља вам као та кву. По след њих го ди на, ДС ми је све ви ше ли чио на фе де раци ју ин те ре сних гру па и ло би ја. Ако по гле да те врх ДС-а, учи ни ће вам се Ну жна про ме на би рач ког си сте ма ед на гру па ак ти ви ста ЦЕ СИД-а, ме ђу ко ји ма сам био Ји ја, пре не ко ли ко го ди на је из не ла пред лог из мене из бор ног си сте ма, али до са да та иде ја ни је узе та у раз ма тра ње. Два су пред ло га би ла ва жа на од ко јих је пр ви про фе си о на ли за ци ја др жав не из бор не ко ми си је, а дру ги уво ђе ње пер со на ли зо ва них про пор ци о нал них из бо ра. На по след њим из бо ри ма ни је би ло си стем ске кра ђе, али смо има ли при мер не ве ро ват ног не про фе си о- на ли зма ка да го во ри мо о из бор ним ко ми си ја ма и би рачким од бо ри ма у ко ји ма су се де ли љу ди са мо ра ди дневни це. Оту да сма тра мо да са ста ви тих ко ми си ја мо ра ју би ти про фе си о нал ни. Дру га бит на ствар је сте уво ђе ње да гле да те скуп школ ских дру го ва. Та кво ста ње мо ра да се про ме ни, тим пре што ДС то мо же да учи ни јер не тре ба за бо ра ви ти да ми ов де го во римо о стран ци ко ја има нај ве ћи унутар пар тиј ски де мо крат ски ка па ци тет. Вра ти ти де мо кра ти ју уну тар пар ти је, зна чи и то да Бо рис Та дић као не ко ко је из гу био пред сед нич ке из бо ре, не ће ви ше мо ћи да бу де из над свих и да ње го ва реч ви ше не ће би ти по следња. Де мо крат ска стран ка се мо ра врати ти сво јој из вор ној де мо кра тич но сти и та ко да ти при мер оста лим па ри ја ма на на шој по ли тич кој сце ни. Устав ним суд је оспо рио бројне од ред бе вој во ђан ског Ста ту та, у Но вом Са ду и Бе о гра ду на власти ће би ти раз ли чи ти по ли тич ки ак те ри и по ста вља се пи та ње ка ко то мо же ути ца ти на од но се централ не и по кра јин ске Вла де? Проф. др Зо ран Сто јиљ ко вић гост на ше ре дак ци је - Ва ша кон ста та ци ја је са свим на ме сту. За те за ње од но са је сва ка ко мо гу ће и та кав сце на рио тек тре ба да ви ди мо. Та ко ђе, ра зни ви до ви при тиса ка су мо гу ћи и на ни жим ни во и ма вла сти, у за ви сно сти од то га ко ли ко су вла да ју ће струк ту ре на ви шим ниво и ма бли ске ло кал ним са мо у пра вама. Ако пак го во ри мо о од но си ма Бе о- гра да и Но вог Са да, за те за ње од но са мо же да до ве де и до ја ча ња де цен трали зу ју ћих си ла, али то је за са да са мо на ни воу спе ку ла ци је. Не тре ба за нема ри ти чи ње ни цу да ће у но вој Вла ди пар ти ци пи ра ти и УРС ко ји, ако се буде др жао сво јих про грам ских на че ла, мо же до при не ти ста би ли за ци ји од но са цен трал не и по кра јин ске вла сти. Го во ри ли сте о мо гу ћим при тисци ма и на ни же ни вое вла сти. Да ли ће до ћи вре ме да на раз вој само у пра ва не ути че то што се власт на ло кал ном ни воу не по ду да ра са оном на ви шим, јер ми има мо прак су да се, ако ви шим ни во и- ма вла сти не од го ва ра ју ло кал не, ауто мат ски пре ста ју сви трен сфери и тран ска ци је. - Ло гич но би би ло да се власт спусти на ни же ни вое у оној ме ри у којој ни же ин стан це има ју мо гућ ност да пре у зму и ре а ли зу ју по сло ве. Са једне стра не, на тај на чин се по спе шу је и рад цен трал не вла сти ко ја увек за држа ва пра во кон тро ле док се, са дру ге стра не, ства ра ју усло ви за по ве ћа ње уде ла ци вил ног сек то ра у од лу чи вању. На ма је по треб на аси ме трич на де цен тра ли за ци ја ко ја под ра зу ме ва да се сва кој ло кал ној са мо у пра ви доде љу је оно ли ко над ле жно сти ко ли ки су ње ни ка па ци те ти. Ја ми слим да је бе о град ски цен тра ли зам под јед на ко лош као и но во сад ски. Све што је у ни воу основ ног и сред њег обра зо вања, што је у до ме ну ба зич них ка паци те та у здрав ству, за тим ло кал на Уце њи вач ки ка па ци тет а ко на по ми ње др Сто јиљ ко- сва ис тра жи ва ња јав ног Квић, мње ња по ка зу ју да из ме ђу две тре ћи не и три че твр ти не гра ђана и гра ђан ки Ср би је не ма по вере ње у по ли тич ке ели те. Ова ква си ту а ци ја, ка ко на по ми ње про фесор Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, на го ве шта ва да се у ско ри је вре ме мо гу оче ки ва ти про ме не у до ме ну де ло ва ња влада ју ћих струк ту ра. - Сма ње ње ни воа пар то крати је је при мар ни за да так сва ке но ве вла сти јер се на тај на чин су зби ја и по ли тич ка ко руп ци ја ко ја нај те же па да на шим гра ђани ма и гра ђан ка ма. Сва ка странка ко ја код нас осво ји гла со ва има не ве ро ва тан уцењи вач ки ка па ци тет и ма ко ли ко ма ла би ла, по ста је ве ли ка. Такво ста ње ће се у ско ри је вре ме ну жно мо ра ти ме ња ти на вео је проф др Зо ран Сто јиљ ко вић. си сте ма пер со на ли зо ва них про пор ци о нал них из бо ра. Основ на иде ја је да се ло кал на са мо у пра ва по де ли на оно ли ко из бор них ме ста ко ли ко има од бор ни ка у ло калном пар ла мен ту, те да се на сва ком том из бор ном ме сту би ра по је дан чо век по име ну и пре зи ме ну, а не пре ма пар тиј ској при пад но сти. На тај на чин ће се ме ња ти унутар стра нач ки од но си, иза бра ни од бор ник се ви ше ве зу је за би ра че, та ко да не мо ра да по ди ла зи свом ло кал ном ше фу. Ова кав из бор ни за кон, сма њи ће и при ти сак виших ни воа вла сти на ло кал ну са мо у пра ву, јер ви ше не ће би ти то ли ко про сто ра за на ме шта ње ко а ли ци ја ко је би пра ти ле цен трал ни ни во. ин фра стрк ту ра и со ци јал ни сер ви си, мо ра ју би ти у над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва, јер са мо на сла ња њем на ло кал ни ни во, мо гу би ти од ко ри сти гра ђа ни ма јед не ло кал не са мо у пра ве. Кон крет но, сма трам да чи ње ни ца да на раз ли читм ни во и ма вла сти имамо раз ли чи те ко а ли ци је, мо же да делу је и бла го твор но, јер ће се на тај на чин огра ни чи ти и апе ти ти вла стодр жа ца, што ће их на те ра ти да са рађу ју и да се до го ва ра ју. Ми слим да ће при ти сак све ви ше би ти сме њи ван дого во ром. Ме ђу тим, већ са да има мо читав низ слу ча је ва уру ша ва ња тек иза бра них ло кал них са мо у пра ва и пра вље ње ко а ли ци ја ко је пра те де ша ва ња на ре пу блич ком ни воу. - То је тач но и ја сма трам да глав ни узроч них тих ги ба ња ле жи у сла бо сти ло кал них са мо у пра ва ко је у ве ли кој ме ри фи нан сиј ски за ви се од цен тралне ка се. Че сто власт у на шим ло калним са мо у пра ва ма чи ни ве ли ки број стра на ка ме ђу ко ји ма су и гру пе грађа на ко је су спе ци фи кум на ше по литич ке сце не, а чи ји су мо ти ви ула ска у по ли ти ку не ја сни. Че сто се не зна ко се иза њих кри је, да ли су то тај ку ни, син ди ка ти или ло кал ни по ли ти ча ри не за до вољ ни трет ма ном у сво јим парти ја ма. Та ко ђе је че ста по ја ва и то да та кве гру пе у си ту а ци ји ујед на че ности две нај ве ће стран ке осво је и до 10 по сто гла со ва што их прак тич но чи ни глав ни ма. Та да на сце ну сту па ју инте ре си оних ко ји се иза ова квих гру па кри ју, што и те ка ко мо же да ути че на при ти ске ви ших ни воа вла сти са ко јима су ова кве гру пе уве за не. Украт ко, сма трам да ће оба ра ње ло кал них власти би ти уче ста ли је у оним слу ча је вима у ко ји ма је рад прет ход не са мо у- пра ве био лош. Та мо где се прет ход на власт по ка за ла као до бра, мо гу ће је и при кљу чи ва ње не ке од стра на ка ко је вр ше власт на цен трал ном ни воу већ по сто је ћим струк ту ра ма. Ово је пра ви мо ме нат да се ства ри поч ну ме ња ти. По на вљам још јед ном оно што сам ре као на по чет ку, а то је да по ли ти ча ри ни ка да са мо вољ но не ће кре ну ти у ве ли ке ре фор ме, него ће их гра ђа ни и гра ђан ке Ср би је, ко ји су у ве ли кој ме ри на у чи ли ка ко ме ха ни зам функ ци о ни ше, на то на тера ти. Из бо ри ко ји су иза нас су по каза ли да се праг то ле ран ци је при лич но спу стио. Сход но то ме, сва ка но во и забра на власт ће би ти при мо ра на да се поч не дру га чи је по на ша ти јер ми слим да не ће ви ше има ти куд. Ж.Н. - С.Л.

4 4 Среда, 18. јул ГО РАН ЈЕ ШИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ, СЕ КРЕ ТАР ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ, ШУ МАР СТВО И ВО ДО ПРИ ВРЕ ДУ У су срет но вим иза зо ви ма Ре фор ми сао оп штин ску ад ми ни стра ци ју, на ме ра ва да уве де ред и у се кре та ри јат на чи јем је че лу, а вој во ђан ској по љо при вре де обез бе ди ме сто ко је јој при па да Н а кон три ман да та Го ран Је шић, пред сед ник општи не Ин ђи ја ви ше ни је чел ни чо век ове срем ске ва роши. Од про шле сре де је потпред сед ник Вла де АПВ и по крајин ски се кре тар за по љо при вреду, шу мар ство и во до при вре ду. Шта оста вља иза се бе, ко ји су му пла но ви да ли ће и ко га пове сти у но ви ка би нет, не ка су од пи та ња ко ја смо му по ста ви ли на про шло не дељ ној кон фе рен ци ји за но ви на ре. - Сви за јед но смо про те клих го ди на на ло ка лу ура ди ли мно го то га. Ра ди ли смо и гре ши ли, што и је сте не ки нор ма лан про цес. У усло ви ма ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве по кре ну ли смо до ста то га са мр тве тач ке и, пре све га, мла дим љу ди ма пру жи ли пер спек ти ву го ди не за те кли смо ско ро неза по сле них, до кра ја ове го ди не Инђи ја ће има ти јед но ци фре ну сто пу не за по сле но сти. До зи ме би ће завр ше ни Грунд фус, Стриг ме тал, Енер го зе ле на, Са ва бјен и још не ке ма ње фир ме, и да ље ра ди мо на при вла че њу стра них ин ве сти то ра, у про те кла два ме се ца пот пи са ли смо не ко ли ко озбиљ них пред у го во ра са ком па ни ја ма из За пад не Евро пе из обла сти гра ђе вин ске и ауто мо билске ин ду стри је што у пер спек ти ви на ја вљу је отва ра ње но вих рад них ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Пе тар Мар кић, Ру ма Го ран Је шић пред но вим иза зо ви ма ме ста, на гла сио је пред сед ник општи не у остав ци Го ран Је шић и до дао: - Ов де по сао ни кад ни је го тов, ка да за вр ши те пи та ње за по шља вања ја вља ју се ко му нал ни про бле ми ти па ве ће по тро шње во де, бро ја деце у вр ти ћу, пар кинг ме ста. Све су то иза зо ви за по ли ти ча ра ко је тре ба да ре ша ва а што сам ра дио пу них 12 го ди на. Шта је то нај ва жни је што сте ура ди ли у про те кла три ман да та? - Нај ва жни је је то што смо кон тину и ра но спро во ди ли ре фор ме и систем ски по ста ви ли ства ри: у кул тури, јав ној ад ми ни стра ци ји, кон тро ли Го ран Је шић на кон фе рен ци ји за но ви на ре - Не мам мно го из бо ра, мо рам да се сна ла зим. Ка да сам на по слу, а не ма мо кли му ни ти вен ти ла тор, је ди но рас хла ђе ње је про ма ја. По сле по сла с дру штвом најче шће идем на Са ву, не во лим је зе ро јер та во да не про ти че. На Са ви се нај бо ље рас хла дим уз ку па ње и со ко ве. По се та Бри се лу - Вр ло бр зо на ме ра вам да одем у Бри сел код на ших при ја те ља ин ве сти то ра да ло би ра мо да део сред ста ва фон до ва ЕУ не иде са мо ми ни стар стви ма, већ ди рект но, 40 по сто, ка ло кал ним са мо у пра вама за про јек те ин фра струк ту ре, енер ге ти ке, по љо при вре де, об новљи ве из во ре енер ги је. То мо ра мо да ура ди мо до је се ни пре не го што кре не мо са из ра дом бу џе та за на ред ну го ди ну. Ако успе мо да по диг не мо по љо при вре ду на је дан озбиљ ни ји ни во, ми слим да од сре ди не на ред не го ди не мо же мо да кре не мо уз ла зном пу та њом и да се ви ше ни ка да не вра ти мо у ду би о зе ко је смо има ли - оп ти мистич ке су пла но ви Го ра на Је ши ћа. јав них пред у зе ћа, по ста ви ли смо си стем у фи нан си ра њу спор та, ка да то све ура ди ти, он да су ма ле шан се да се гре ши. Доста то га смо за вр ши ли, има то га што и ни смо а што ће би ти за вр ше но у на ред не че ти ри го ди не, ту пре свега, ми слим на но во и згра ђе но кри ло згра де оп шти не, спорт ску ха лу и отва ра ње ре ги о нал не де по ни је. Ко ће би ти ваш пр ви са рад ник на но вој функ ци ји? - Она је од ју че већ на по слу. Јеле на Чу бри ло Вра нац, до ско рашњи ди рек тор Аген ци је за ру рал ни раз вој оп шти не Ин ђи ја, би ће мој сарад ник за ре сор по љо при вре де, Јеле на је ра ни је ра ди ла у овом се крета ри ја ту, ина че, жи ви у Но вом Са ду. На ко пет - шест ме се ци ћу мо жда по ву ћи још не ке љу де, у за ви сно сти од си ту а ци је ов де и људ ских ре сурса ко је бу дем мо гао та мо да ис ко ристим. Већ има мо тим ко ји при пре ма про јек те из сек то ра по љо при вре де, еко ло шке ин фра струк ту ре и сек то ра енер гет ске ефи ка сно сти да мо же мо да кон ку ри ше мо код европ ских фондо ва. Че му ће те да ти при о ри тет и ко ли ко ће ре а ли за ци ја то га зави си ти од Ми ни стар ства по љопри вре де? - И у де лу над ле жно сти и у делу фи нан си ра ња у Вој во ди ни ства ри ни су из де фи ни са не до кра ја. Пробле ма има до ста али по сто ји не што што мо же бр зо да се ре ши а са чи ме смо и ми на ло ка лу има ли про бле ма: спо ро до би ја ње во до при вред них сагла сно сти. За те као сам пред ме те из го ди не на ко је ор ган још ни је од го во рио. На ме ра вам да у на ред не две не де ље ус по ста вим та кав систем да већ од 1. ок то бра сва ки захтев мо ра би ти об ра ђен у то ку рад ног да на, да ин ве сти то ри не че ка ју, јер без то га не мо же да се до би је грађе вин ска до зво ла. То су тех нич ка пи та ња. У по ли тич ком сми слу наш за да так је сте да на пра ви мо бо љу ко му ни ка ци ју са Вла дом Ре пу бли ке Ср би је и по ве ћа мо број над ле жно сти у сми слу ре ги о на ли за ци је и де центра ли за ци је јер то оче ку ју гра ђа ни и Евро па. - Би ли смо, оста ли и би ће мо најбо љи, обе ћао је ду го го ди шњи председ ник оп шти не Ин ђи ја, под се ћа јући да је Ин ђи ја до би ла број на призна ња на ци о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра и да још увек ни је за вршен про цес ре фор ме ад ми ни стра ције. Је шић је на гла сио да ће оста ти да жи ви у Ин ђи ји и по ма же на ло ка лу ду го го ди шњим са рад ни ци ма. Ни је Аграр на по ли ти ка - Аграр на по ли ти ка не мо же да се во ди цен тра ли стич ки, сушти на је у то ме је што не мо гу да се до не су исте ме ре за Срем и за пад ну Ср би ју. Мо ра ју по стоја ти раз ли чи те ме ре за раз личи те ре ги о не, ни је исто жи ве ти и ба ви ти се по љо при вре дом на Пе ште ру, у По мо ра вљу или Војво ди ни. Ако Го ран Кне же вић (бив ши гра до на чел ник Зре њани на) бу де ми ни стар по љо привре де у Вла ди Ре пу бли ке Ср бије, он то раз у ме и ми слим да ћемо мо ћи на дру га чи ји на чин да ло ци ра мо сред ства за Вој во ди ну не го што је то до са да би ло, очеки ва ња су но во и за бра ног покра јин ског се кре та ра за по љопри вре ду Го ра на Је ши ћа. же лео да от кри је ко ће би ти ње гов на след ник. Ка же, зна ће се ове неде ље ка да се оба ве кон сул та ци је са ко а ли ци о ним парт не ри ма. Ко а ли цио не парт не ре не ће ме ња ти, СПС, јер, ка ко ре че, у про те клих де сет го ди на за јед но су по сти гли сјај не ре зул та те баш за то што су има ли ста бил ну поли тич ку ве ћи ну од го ди не. Мно ги су га хва ли ли, не ки оспора ва ли, би ло ка ко би ло, тек Ин ђи ја је би ла и још ду го ће би ти си но ним за име Го ра на Је ши ћа, без об зи ра на то што ви ше ни је пред сед ник оп штине и што је кре нуо ка но вим по литич ким иза зо ви ма. З. Г. С.

5 Среда, 18. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДА ЛИ ЈЕ СВЕ ЗА БА ЦА ЊЕ? Ши ва ћа ма ши на од евра та ри је ге не ра ци је до бро пам те Свре ме ши ва ћих ма ши на. Ви де ти у не чи јој ку ћи не ку ши ва ћу на руч ни, или но жни, по гон, на др ве ном или метал ном по сто љу, ско ро је би ла ствар пре сти жа. Не ке од тих ма ши на да нас су ра ри тет, а са мим тим и ску пи ан тикви тет. Али, има и оних ко ји не зна ју шта има ју у сво јим шу па ма, по дру ми ма и оста ва ма па је дан та кав при ме рак за вр ши у от пад ном гво жђу. Срем ско ми тро вач ка то пи о ни ца чели ка Sir mi um Steel ба ви се от ку пом ве ли ких ко ли чи на от пад ног гво жђа. То су хи ља де и хи ља де то на че лич ног отпа да ко је днев но то пи о ни ца пре та па и че ли ку да је но ви жи вот. У том от па ду има све га. Не ки рад ни ци на ис то ва ру ка жу да их ср це бо ли кад ви де шта људи ба ца ју. Што за не ког има вред ност за не ког дру гог не ма. Оче ки ва но је да се ов де и нај ви ше ви ди шта све људи ба ца ју, ба рем што се ста рог гво жђа ти че. Ауто мо бил ске фел не, плин ске бо це, си дра, те го ви, ва гон ски точ ко ви, али и ма ли го ли ћи, огра де, плу го ви, ра ди ја то ри, би ци кло ви, ка ши ке, ава ни и ши ва ће ма ши не, све то је јед ног да на би ло на истом ме сту. И мла ђи чи та о ци, си гур но зна ју шта је син ге ри ца, а многи ма је до бро по знат и Ба гат, фа бри ка ши ва ћих ма ши на из За дра. Ипак, тех ноло шка до стиг ну ћа тешко да мо гу про ћи без не мач ке пре ци зно сти. Ко лек ци о на ри ма су, по спе ци фич ним пре зи ме ни ма, до бро по зна ти не мач ки брен до ви. Та кав је слу чај и са ши ва ћим ма ши на ма марке Grit zner. Оне су се про из во ди ле од го ди не и би ле су по зна те по ква ли те ту, али и по мо бил но сти. Но вији мо де ли има ли су др ве ни ко фер који је ујед но био и по сто ље за ши ва ћу ма ши ну. Би ле су пре по зна тљи во украше не, а те лом ши ва ће до ми ни ра ло је КАРТ: Жарко Гаћеша Пре по зна тљив знак Ма ши на про на ђе на на от па ду ми тро вач ке че ли ча не име, а име је од творца ши ва ће Макс Карл Грит зне ра, ко ји је до го ди не ус пео на пра ви ти ви ше од ми ли он ових ма ши на! Пра вио их је у немач кој по кра ји ни Баден, у ме сту Dur lach. У ста ром гвожђу Sir mi um Ste e la, спрем на за то пље ње, би ла је и ши ваћа ма ши на Grit zner V. Dur lach, је дан од на пред ни јих мо де ла овог про из во ђача. При лич но оште ће на, де фор ми са на, до бра но зар ђа ла штр ча ла је сре бр ним сја јем из си ви ла от пад ног гво жђа. Дубо ре зи су још у до бром ста њу, има ју ћи у ви ду кроз шта је све про шла на пу ту до фа бри ке. Име на те лу још по но сно сто ји и ла ко га је про чи та ти, као и модел. Чак и се риј ски број. Али ка ко знати да ли баш ова ши ва ћа има ика кву вред ност? Пот пи сник овог тек ста ла ко је на ин тер не ту на шао и фо рум ко ји оку пља за љу бље ни ке и тр гов це ан тикви тет ним ши ва ћим ма ши на ма. Мно го је њих ко ји има ју по ме ну ту ши ва ћу, мар ке Грит знер. Не ки твр де да је у из ван ред ном ста њу, и да ра ди као но ва! Не ве ро ват но. Ста ра ско ро век ипо, а ра ди као но ва. За то и ци фре ко је по ми њу да би је се од ре кли, има ју број и три ну ле, ми ни мум. Не ки пример ци ко шта ју око пет хи ља да евра. Не ки тра же и , а онај ко ји најви ше це ни сво ју Грит знер ку за тра жио је чак евра. Ко ли ко фи нан сиј ских ру па би могла да за ши је јед на ста ра ши ва ћа маши на... Д. Р. Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Милић Јовановић Мој драгане што ми не долазиш, канда другој под прозор одлазиш. Дош`о драги, а јавио није, Са`ће знати како цура бије. Мала носи шишкице на челу, да је женим причају по селу. Када месец за облаке зађе, ко ме воле мора да ме нађе. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Гр ги че вић АФОРИЗМИ Шта је то де мо кра ти ја? И по литич ки не пи сме ни су по че ли да нам др же лек ци је! Вре ме на су лу да. Где год се окренеш у зе мљи си чу да. Ви ше не кра де бо гу да не. По литич ки ман да ти су уно сни ји. Кад би по ли тич ке плат фор ме наших стра на ка би ле плат фор ме за наф ту, има ли би смо нај ви ше тор њева на све ту. Уме сто да ду бо ко за о ру, не ки су ду бо ко за бра зди ли. Без до брог мам ца, ни ри бе, ни жене... Ис пи ра ње мо зга би ра чи ма по некад је уно сни је од ис пи ра ња зла та. Не ће мо, ваљ да, и пут у бу дућ ност пре ла зи ти на зе бри?! Не ки ма у Ср би ји су још увек ми ли по ли тич ки фо си ли. Код нас све те че и све се ме ња. Је ди но су стал на по ску пље ња! За бра ње но је кло ни ра ње љу ди. Што се не љу ди ти че, и да ље се прави мо лу ди! Што је ви ше за кон ских кро ја ча, све је ви ше и на шта пу га ћа!

6 6 Среда, 18. јул АЛАР МАНТ НО СВЕ ВИ ШЕ ПИ ЈА НИХ, БА ХА ТИХ ВО ЗА ЧА Ал ко хол и бр зи на во де у смрт По себ но за бри ња ва уз раст ли ца ко ја су иза зва ла нај те же не зго де јер је реч о во за чи ма ста ро сти од 18 до 24 Нај ви ше не зго да то ком ве че ри, од 20 до 24 са та И ако је, пре ма зва нич ним стати сти ка ма, ста ње без бед но сти са о бра ћа ја у Сре му по вољ није не го про шле го ди не и сма ње ни су бро је ви по ги ну лих, ла ко и те шко по вре ђе них ли ца, дру ги зва нич ни по да ци го во ре да је на срем ским путе ви ма све ви ше пи ја них ба ха тих во за ча. Ко ман дир Са о бра ћај не по ли цијске ис по ста ве у Срем ској Ми тро ви ци Вла ди мир Ро љић ка же да је то ком пр вих шест ме се ци на пу те ви ма у Сре му по ги ну ло 12 ли ца, а у истом пе ри о ду про шле го ди не по ги ну ло је 15 осо ба. - Ме ђу по ги ну ли ма су и трак тори сти, би ци кли сти и пе ша ци, али за бри ња ва уз раст ли ца ко ја су изва зва ла те шке са о бра ћај не не зго де. Углав ном су то во за чи ста ро сти од 18 до 24 го ди не на во ди Ро љић.- Ова кве са о бра ћај не не зго де су се до га ђа ле у ве чер њим ча со ви ма, од 20 до 24 са та, а узро ци не зго да су во жња под ути ца јем ал ко хо ла, непри ла го ђе на бр зи на и не у сту па ње пр вен ства про ла за. По Ро љи ће вим ре чи ма, ак тив ности са о бра ћај не по ли ци је су усме рене на от кри ва ње нај те жих пре кр шаја ко ји су узроч ни ци са о бра ћај них не зго да. - Упе ча тљи во да је ефе кат при мене но вог За ко на о без бед но сти са о- бра ћа ја до ста опао, из гу би ла се гене рал на пре вен ци ја и све ве ћи број во за ча чи ни са о бра ћај не пре кр ша је, све је ве ћа не ди сци пли на уче сни ка у са о бра ћа ју ка же Вла ди мир Рољић и на во ди кон крет не по дат ке за ову тврд њу: Пре сре та чи ра де и но ћу ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Са ња Пан ко вић, Ин ђи ја - На бав ку оба вим у ра ним ју тар њим са ти ма, дан про ве дем у за мра че ном и рас хла ђе ном ста ну. Шпо рет го то во да не укљу чу јем, а за обро ке нај ви ше кон зуми рам сла те и во ће. Вла ди мир Ро љић - У од но су на про шлу го ди ну, број от кри ве них во за ча ко ји су упра вљали во зи лом под деј ством ал ко хо ла по ве ћан је за 30 по сто, број во за ча ко ји су пре ко ра чи ли до зво ље ну брзи ну по ве ћан за 166 про це на та, а број во за ча ко ји ни су ко ри сти ли сигур но сни по јас по ве ћан за 30 по сто. Тре нут но су ак ту ел ни ра до ви у по љо при вре ди и кон тро ли шу се воза чи трак то ра и дру гих по љо привред них ма ши на, а у Срем ској Митро ви ци по себ но су ин те ре сант ни град ска пла жа и град ски кеј. Са о- бра ћај на по ли ци ја је на пла жи ус поста ви ла стал ни по зор нич ки ре он. Од ју тар њих са ти па до 16 ча со ва ре он се по вре ме но оби ла зи, а од 16 до 24 По чет ком ту ри стич ке се зо не, на ауто пу ту је по ве ћан ин тен зи тет са о- бра ћа ја, али на гра нич ном пре ла зу Ба тров ци не ма ду жих за др жа ва ња, осим у да не ви кен да ка да су за др жа ва ња до 60 ми ну та - Кон тро лу бр зи не кре та ња на ауто пу ту вр ши мо и пре сре та чи ма, во зи ли ма без по ли циј ских обе леж ја ко ја су опре мље на уре ђа ји ма за трај но до ку мен то ва ње пре кр ша ја. Пре сре та чи ра де у три сме не, по чели да ра де и но ћу. Већ у пр вој но ћи ра да пре сре та чи су сни ми ли два тур ска др жа вља ни на ко ја су упра вља ла во зи лом бр зи ном ве ћом од 200 ки ло ме та ра на сат и они су од мах при ве де ни су ди ји за пре кр ша је наво ди Вла ди мир Ро љић. ча са стал но је при су тан нај ма ње један са о бра ћа јац, док по ли цај ци на мо то ри ма и са о бра ћај не па тро ле стал но оби ла зе кеј и пла жу. - Ве ли ка је не ди сци пли на во за ча мо пе да и мо то ци ка ла ко ји за кре тање ко ри сте град ски кеј. Ми их санцки о ни ше мо ко ли ко мо же мо, али је ско ро не мо гу ће сан цки о ни са ти све пре кр ши о це јер је њи хов број из у- зет но ве лик ка же Ро љић. Ина че, са о бра ћај на по ли ци ја сваког ме се ца има нај ма ње че ти ри превен тив но-ре пре сив не ак ци је и те ак ци је усме ра ва на кон тро лу нај тежих пре кр ша ја. - Тру ди мо се да не за ма ра мо и не за др жа ва мо оне са ве сне во заче, из бе га ва мо ру тин ску кон тро лу. Усме ре ни смо на кон тро лу по себ них ка те го ри ја као што су трак то ри сти, мо то ци кли сти ка же Ро љић и ис тиче да се са о бра ћај на по ли ци ја тру ди да от кри је нај те же пре кр ша је ко ји КЛЕ НАК По кра ли по љо при вред ну апо те ку Због сум ње да су по чи ни ли те шку кра ђу, про тив дво ји це 15-го дишња ка по ли ци ја ће Ви шем јав ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци под не ти кри вич ну при ја ву у ре довном по ступ ку. Ка ко је са оп ште но, по ли ци ја је за те кла два пет на е сто го ди шња ка у про ва ли по љо при вред не апо те ке у се лу Кле нак у рум ској оп шти ни. Мало лет ни ци су раз би ли из лог, ушли у апо те ку и оту ђи ли днев ни па зар. Ж.Н. су нај че шћи узроч ни ци са о бра ћај них не зго да, а да за лак ше са мо опо ми ње. Ж.Н. РУ МА По вре ђе но де те У Циљ: От кри ти нај те же пре кр ша је са о бра ћај ној не зго ди ко ја се про шлог че тврт ка до го ди ла у Глав ној ули ци у Ру ми, по вре ђе но је тро го ди шње де те. Де те ко је је без над зо ра ро ди теља пре тр ча ва ло ко ло воз, уда рио је ауто мо бил "опел век тра" и на нео му те шке те ле сне по вре де. Због сломље не но ге, хо спи та ли зо ва но је у Оп штој бол ни ци у Срем ској Ми трови ци. Уви ђај на ли цу ме ста, по овлашће њу де жур ног ис тра жног су ди је Основ ног су да у Срем ској Ми тро вици, из вр ши ла је по ли ци ја. Ж.Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА При тво ре на ауто сто пер ка Због осно ва не сум ње да је по кра ла во за ча ко ји је по ве зао из Ин ђи је до Вој ке, уха пе шна је Ми ле на Н. (34) из Ста ре Па зо ве. Ка ко је са општи ла по ли ци ја, Ми ле на Н. је осумњи че на да је из тор бе во за ча узе ла око ди на ра. На кон са слу ша ња, ис тра жни суди ја Основ ног су да у Срем ској Митро ви ци од ре дио је Ми ле ни Н. притвор до 30 да на. Ж.Н.

7 Среда, 18. јул ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ Те ле фон ско за ка зи ва ње пре гле да Од среде до среде Га ле ри ја Од 1. ју ла до 1. сеп тем бра - стал на по став ка Ла за ра Во за ре ви ћа Матичар ТУРНИР У БАСКЕТУ Ле те ћи Ја ша У знак се ћа ња на тра гич но преми ну лог ко шар ка ша Сре ма Дали бо ра Ја ша ра, Ко шар ка шки клуб Срем ор га ни зу је тра ди ци о нал ни тур нир у ба ске ту "Ле те ћи Ја ша" ко ји по чи ње 25.јула на те ре ну на град ској пла жи у Срем ској Ми тро вици. На гра да за осво је но пр во ме сто је ди на ра, дру го ме сто ди на ра и тре ће ме сто ди нара. Упла та по еки пи је 5000 ди на ра. Одр жа ће се и так ми че ње у за ку цава њу и шу ти ра њу трој ки. При ја ве еки па тра је до 24. ју ла, а све потреб не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на број 062/ ОКОМ КА МЕ РЕ Без об зир ност љу би те ља при ро де Ру жна сли ка еко ло шког за га ђе ња при ме ће на је про те кле не де ље у по днев ним ча со ви ма у не по сред ној бли зи ни град ске пла же где је не ко од кам пе ра за па лио кон теј нер пун пла стич них и ра зних дру гих од па дака. Густ дим и оштар ми рис го ру ће пла сти ке, ши рио се го то во сат време на пра те ћи раз бук та ли пла мен ко ји је у ве ли кој ме ри оште тио контеј нер. Без об зир ност по је ди на ца који би хте ли да ис пра зне кон теј нер пре ко му нал не слу жбе не при ме рен је би ло ко ме, а на ро чи то они ма ко ји во ле да ужи ва ју у при род ним лепо та ма ре ке Са ве. М. Ми ле у снић У Ми тро вач ка ко тли ћи ја да, ко ју је ор га ни зо ва ло Удру же ње сле пих и сла бо ви дих уз са рад њу са По кра јин ским се кре та ри ја том за при вре ду, одр жа на је про текле не де ље ис пред ре сто ра на Про ме на да. Ма ни фе ста ци ја ко јој су при суства ли пред сед ник Са ве за сле пих Ср би је Ми лан Сто шић, Председ ник Са ве за сле пих Вој во ди не Вла ди мир Па нин, пред став ници Ме ђу оп штин ских ор га ни заци ја сле пих из Бач ке Па лан ке, Зре ња ни на, Кра гу јев ца и Шап ца, као и ве ли ки број чла но ва удруже ња, об у хва та ла је так ми че ње у при пре ма њу ко тли ћа, ша хов ски турнир и из ло жбу сли ка чи ји су ауто ри чла но ви удру же ња. Так ми че ње у ку ва њу ко тли ћа је об у хва ти ло уче шће пет еки па које су чи ни ле сле де ће ор га ни за ци је: Дру штво обо ле лих од це ре брал не и деч је па ра ли зе срем ског окру га, Дру штво обо ле лих од ди ја бе те са, Дру штво обо ле лих од Да у но вог синдро ма, Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци ци љу ефи ка сни јег и бр жег зака зи ва ња пре гле да и ра да у интер ни стич кој и не у роп си хи ја триј ској ам бу лан ти Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, ме наџ мент бол ни це донео је од лу ку о мо гућ но сти те ле фонског за ка зи ва ња ин тер ни стич ких и не у роп си хи ја триј ских пре гле да. На тај на чин, па ци јен ти ма из чи та вог Срем ског окру га ко ји се ле че у митро вач кој бол ни ци омо гућ иће се да на лак ши и јед но став ни ји на чин зака жу свој пре глед. Па ци јен ти са упу том за спе ци јали стич ке ин тер ни стич ке пре гле де и пре гле де код суб спе ци ја ли сте кар ди о ло га, не фро ло га, хе ма то ло га, ре у ма то ло га, ен до кри но ло га- има ју мо гућ ност те ле фон ског за ка зи ва ња у ин тер ни стич кој ам бу лан ти, сва ког да на од 7 до 19 ча со ва на број те лефо на: , ло кал 106, одно сно, на број: , до 13 ча со ва. Ер го ме триј ски тест и два де сет четво ро ча сов ни хол тер ЕКГ-а и крв ног при ти ска, па ци јен ти мо гу за ка за ти на број , сва ког да на до 13 ча со ва. Све ин фор ма ци је и за ка зи ва ње за ехо кар ди о гра фи ју па ци јен ти ће доби ти и оства ри ти на број те ле фо на , ло кал 128, сва ког да на до 13х. Па ци јен ти са упу том за спе ци јали стич ке пре гле де у не у роп си хи јатриј ској ам бу лан ти Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, као и ди јаг ностич ке про це ду ре ЕЕГ, ТЦД и ЕМГ, свој пре глед мо гу за ка за ти сва ког да на на бро је ве те ле фо на , лок. 112 (од 7 до 19 ча со ва) и , од 8 до 13 ча со ва. С. Н. У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ Одр жа на Ми тро вач ка ко тли ћи ја да Са Ми тро вач ке ко тли ћи ја де глу вих и на глу вих и Удру же ње слепих и сла бо ви дих. Пр во ме сто је осво ји ла еки па ор га ни за ци је сле пих, дру го ме сто еки па ор га ни за ци је глу вих а тре ће ме сто ор га ни за ци ја обо ле лих од Дау но вог син дро ма. Све три пр во пласи ра не еки пе су до би ле пе ха ре. У так ми че њу ша хи ста, нај бо љи је био Ми лан Ми ло ше вић, дру ги је био Пе тар Но ва ко вић, док је тре ће ме сто при па ло Де ја ну Ан ђел ко ви ћу. С. Л. СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Ар ба нов ски Сло бо дан, прои.фин.про из.дрве та и Ва си ље вић Мил ка, проф. енг.је зи ка, Ми лић Да ли бор, прех.тех ни чар и Пје вац Ми рела, мед,се стра, Мал ба шић Бо јан, сту дент и Вет мић Би ља на, мед. се стра, Ду кић Бра ни слав, маш. тех ни чар и Са мар џић Ива на, мед.се стра, Ле шчук Пре драг, молер и Не ди мо вић Ма ри на, женски фри зер, Сте па нов Сло бо дан, ауто ме ха ни чар и Ћи рин Ни коли на, вас пи тач, Бо жић Мир ко, инст.за во ду и гре ја ње и Па јић Ксе ни ја, еко ном ски тех ни чар ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ђа кић Да либор и Зо ри ца Срем.Ми тро ви ца, Пет ко вић Ду шко и Би ља на - Гргу рев ци, Ђу кић Ср ђан и Љи ља на Мач.Ми тро ви ца, Па нић Ми ленко и Та тја на Но ћај, Ву га Да мир и Са ња До брин ци, Ву ко бра товић Де јан и Еви ца Ру ма, Ба лаж Ми ро слав и Да рин ка Ер де вик, Опа чић Да ли бор и Зо ри ца, Тот Вла ди мир и Ма ри ја Ста ра Пазо ва ДО БИ ЛИ СИ НА: Дри нић Слади бор и Ка та ри на, Ца њар Иван и Бо ја на, Сла ву је вић Бра ни слав и Ива на Срем.Ми тро ви ца, Мија то вић Ду шан и На та ша Лаћа рак, Ани чић Го ран и Ма ри ја За са ви ца 1, Се ке Иван и Је лена, До зет Алек сан дар и На та ша, Са вић Да ли бор и Та ња - Шид, Јо вић Ми лан и Да ни је ла Ру ма, Дра го њић Сла во љуб и Сан дра - Пе ћин ци УМР ЛИ: Ни кић Је лица рођ.1936, Ми тић Дра ган рођ.1972, Спа со је вић Тодор рођ.1924, Чу пић Об рад рођ.1947, Ру дан Сто јан рођ.1949, Јо кић Сло бо дан рођ.1946, Угље шић Мил ка рођ.1931, Вучи нић Лу ка рођ.1954, Ма тић Аћим рођ.1929, По по вић Јован рођ.1940, Ива но вић Бо жо рођ.1947, Че мер лић Ни ко ла рођ.1942, Ман дић-ра ду ло вић Ја го да рођ.1956, Ла баш Је лена рођ.1926, Ма ле тић Ви до са ва рођ.1945, Хла дик Иван рођ.1924, Сла вић Пе тар рођ.1954, Ге ци Љу бин ка рођ.1933, Зми ја нац Ми ли ја рођ.1931, Ком не но вић Ни но слав рођ.1960, Јо ва новић Јо ван рођ.1932, Де лић Милош рођ.1980, Ми ра жић Гој ко рођ.1931, Јо вић Или ја рођ.1932, Су бо тић Урош рођ.1936, Јовић Го спа ва рођ.1934, Сар ваш Ђу ра рођ.1952, Ја њу шић Драган рођ.1962, Ћир ко вић Со ка рођ.1932 Ма ти чар: Ж. Јан ко вић

8 8 Среда, 18. јул RUMA СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Усво јен бу џет за про шлу го ди ну Од 1. ав гу ста це не гре ја ња ви ше за 25 про це на та Припремила: Катица Кузмановић КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО Од кон це ра та до ка ри ка ту ре од по кро ви тељ ством Оп шти не Ру ма, Па у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра и Оде ље ња дру штве них де лат но сти, током ју ла и ав гу ста Ру мља ни ће мо ћи да ужи ва ју у ''Кул тур ном ле ту''. Ка ко нас је ин фор ми сао ре фе рент за мар ке тинг у КЦ Ми ро слав Нин ко вић, за сва ког ће се на ћи по не што, би ло да је реч о му зи ци, по зо ри шту или не ким од ли ков них програ ма. ''Кул тур но ле то'' је за по че ло 8. ју ла кон цер том ТО ''Пла ви чу пе рак'', 27. ју ла на сту пи ће Би је ло дуг ме - tri bu te bend, а на ред не ве че ри гру па ЗА НА. Већ 2. ав густа Ру мља не ће за ба вља ти Звон ко Богдан, 3. и 4. ав гу ста би ће на Град ском тр гу ''The Qu e en - tri bu te bend'', kao i El vis Ј. Kur to vić - За бра ње но пу ше ње. За 5. август пла ни ран је на ступ фол клор них ансам ба ла рум ске оп шти не, а за 9. Ме ђуна род ни фе сти вал фол кло ра ''Срем Фолк Фест'', док ће 17. ав гу ста на сту пи ти ХКПД ''Ма ти ја Гу бец''. Ка да је реч о по зо ри шном про гра му, 29. ју ла од ви ја ће се пред ста ва ''Држ' не дај'', ур не бе сна свад бе на ко ме ди ја, а од 22. до 25. ав гу ста од ви ја ће се Арт Трема фест. Удео у ''Кул тур ном ле ту'' има ће и ли ков ни ства ра о ци ју ла би ће изло жба Рум ски ва ја ри сво ме гра ду, 3, авгу ста је из ло жба сли ка Бо ја на Кр љи ћа из Ин ђи је, а 11. ав гу ста ће сво ја нај но ви ја оства ре ња Ру мља ни ма при ка за ти ка ри кату ри ста То ша Бор ко вић. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Љу ди у цр ном 3'' јул ''Авр'' - од 19. до 25. ју ла ''Аме рич ка пи та'' - од 26. до 29. ју ла (Би о скоп не ра ди од од 30. ју ла до 29. ав гу ста) МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Агрон Са ли јај и Ти ја на Ма рић, Го ран Па вло вић и Ива на Ши му ли ја, Жељ ко Ма те шић и Зо рица Ко стић, Здрав ко Де лић и На та ша Вој но вић До би ли си на: Бран ка и Де јан Дроњак Умр ли: Ка та ри на Па зар ски , Дра ги ња Па спаљ , Ма ри ја Ву ја нић , Ка та Ка њо , Дра ган Ко ма ди но вић , Драги ца Ба јић , Да ни ца Ву јић , Стан ка Кра ја чић Ма да се оче ки ва ло да ће ко рек ција це на гре ја ња иза зва ти нај више по ле ми ке, скуп штин ским за се дањем одр жа ним 13. ју ла до ми ни ра ле су те ме о про шло го ди шњем бу џе ту и не ким стра те шким до ку мен ти ма. Пре ма усво је ној до пу ни днев ног ре да, нај пре је усво је на Стра те ги ја упра вља ња гра ђе вин ским зе мљиштем у Оп шти ни Ру ма, прет ход но је овај до ку мент усво јен на сед ни ци Оп штин ског ве ћа 11. ју ла. У уводним на по ме на ма по овој те ми, председ ник оп шти не Го ран Ву ко вић је на гал сио да је крај њи циљ овог доку мен та при вла че ње ин ве сти то ра и сма ње ње не за по сле но сти. На род ни по сла ник Влат ко Рат ко вић, уз напо ме ну да је ово ва жан стар те шки до ку мент, до дао је да Стра те ги ја има опе ра тив ну ди мен зи ју и да је ре зул тат са рад ње са ЕУ. У кри тич ком то ну ди ску то вао је од бор ник Алек сан дар Мар ти новић на гла ша ва ју ћи ве ли ку не запо сле ност, ма ли број ин ве сти ци ја и за ра де ко је су ни же од про се ка Ре пу бли ке. У слич ном то ну го во рио је и Сте ван Ко ва че вић ука зу ју ћи на лош мар ке тинг гра ђе вин ског земљи шта, због не по сто ја ња ка та лога, спо ре про це ду ре и не до вољ но струч них ка дро ва. Кра јем про шлог ви кен да, 13. ју ла, рум ски со ци ја ли сти обе ле жи ли су 22. го ди шњи цу од осни ва ња парти је - уз при су ство со ци ја ли ста из По кра ји не, био је у Ру ми пот председ ник По кра јин ског од бо ра Ра дослав Стри ко вић, по том Ре пу бли ке Срп ске, Шап ца, окол них срем ских оп шти на, пред сед ни ка рум ске општи не Го ра на Ву ко ви ћа, ис так нут је став да је основ на иде ја ове парти је би ла и оста ла - дру штво со цијал не прав де. РУМ СКИ СО ЦИ ЈА ЛИ СТИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 22. РО ЂЕН ДАН Иде ја во ди ља - со ци јал на прав да Са све ча но сти у СПС Пред сед ник ОО СПС Ру ме Драган Кар даш, под се ћа ју ћи на прошлост, и ука зу ју ћи на бу ду ће задат ке, ис та као је да је СПС увек био све на род ни по крет, да је прола зио кроз кри зна вре ме на, али да гра ђа ни по но во по кла ња ју по вере ње овој пар ти ји јер она др жи до свог на ро да и сво је др жа ве. Циљ со ци ја ли ста, и њи хо вих ко а ли цио них парт не ра, је сте да на пра ве при вред ни ам би јент ко ји ће Ср би ју од ве сти у свет раз ви је них. Са скуп штин ског за се да ња Го во ре ћи о за вр шном ра чу ну буџе та за про шлу го ди ну, Го ран Ву ковић је ис та као да су при хо ди остваре ни са 76,09 од сто, рас хо ди са 69 про це на та, као и то да ни је би ло кре дит них или не ких дру гих за дужи ва ња по че му се Ру ма из два ја од мно гих дру гих оп шти на у Ср бији. Не над Бо ро вић, пред сед ник СО Ру ма, ис та као је да би бу џет ски дефи цит од 20 ми ли о на ди на ра не што што би сва ко по же лео јер се план де фи ци та од но сио на ци фру од 36 ми ли о на ди на ра. Без ди ску си је усво јен је зах тев ЈП ''Стам бе но'' за по ве ћа њем це на гре ја ња - од 1. ав гу ста те це не би ће ви ше за 25 про це на та, за стам бе ни про стор пла ћа ће се 97,25, а за послов ни 195,90 ди на ра. ИЗ ЛО ЖБА У ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕ ЈУ ''Фор мат ма ли'' пу ту је Ср би јом У про сто ру За ви чај ног му зе ја 12. јула отво ре на је за ни мљи ва из ло жба под на зи вом ''Фор мат ма ли'', то је 6. међу на род на из ло жба ли ков них умет ни ка. Реч је о ма лим фор ма ти ма сли ка, цр тежа, гра фи ка, фо то гра фи ја, илу стра ци ја, скулп ту ра. Го во ре ћи о из ло жби, уз на по ме ну да је на њој за сту пље но 56 умет ни ка са 56 де ла, ди рек тор За ви чај ног му зеја Ра до ван Ку зма но вић је на гла сио - на про пу то ва њу ове из ло жбе по на шој зе мљи ко је тра је већ шест го ди на, Ру ма за у зи ма по себ но ме сто јер је упра во у овом гра ду, пре пет го ди на, из ло жба напра ви ла ис ко рак из Бе о гра да ка дру гим гра до ви ма Ср би је. Из ло жбу је отво ри ла Сми ља на Божић из Ин ђи је, пред став ник Арт Цен тра ''Жи ви мо за јед но'' са се ди штем у Бе о- гра ду. -Идеј ни тво рац овог умет нич ког пројек та је Ра де Мар ко вић, ис так ну ти сликар, гра фи чар и илу стра тор. Све ке годи не ''Фор мат ма ли'' пу ту је Ср би јом, да пред ста ви 50-ак вр сних ауто ра, чла но ва УЛУ ПУДС-а, са по јед ним ра дом ве ли чине 20x30 цм. Про шле го ди не из ло жба је пу то ва ла кроз 17 гра до ва, ове го ди не је до го во ре но 20 из ло жби ши ром Ср би јеис та кла је Сми ља на Бо жић. По сред ством из ло жбе ''Фор мат мали'', ко ја је и так ми чар ског ка рак те ра, ли ков ни ства ра о ци Ср би је, по ше сти пут, ''ула зе у на род'', у ци љу по и ма ња и раз у ме ва ња ле пог ко је ће ути ца ти на њи хо во ли ков но са зре ва ње.

9 Среда, 18. јул СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА О ре ба лан су бу џе та IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић На дру гој сед ни ци Оп штин ског већа, ко јом је пред се да вао Си ниша Фи ли по вић, за ме ник пред седни ка оп шти не, утвр ђен је пред лог од лу ке о ре ба лан су бу џе та оп шти не Ин ђи ја за го ди ну. На сед ни ци Ве ћа - Ре ба ланс бу џе та пла ни ран је на осно ву оства ре них при хо да и рас хода за пр вих пет ме се ци ове го ди не, оче ки ва них кре та ња до кра ја годи не као и про јек то ва ног об у жи ма сред ста ва по треб них за спро во ђе ње јав них на бав ки и за ин ве сти ци о на ула га ња. Пр во бит ни пла ни ра ни износ од 2.313, ди на ра ме ња се и са да из но си 2.566, дина ра, од то га 93 по сто су ди рект ни бу џет ски при хо ди док при хо ди инди рект них ко ри сни ка из но се 7 по сто - ре кла је Бра ни сла ва Ла за ре вић, на чел ник Оде ље ња за при вре ду и фи нан си је. На ис тој сед ни ци утвр ђен је предлог од лу ке о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је де ло ва рад них зо на на ло ка ци ји ма 10 и 15, јед на у бли зини Хен ке ла, а дру га у бли зи ни лока ци је ИТ пар ка. По ре чи ма Де ја на Дми тро ви ћа, на чел ни ка Оде ље ња за ур ба ни зам и стам бе но ко му налне по сло ве, реч је о пар це ла ма које су би ле ван гра ђе вин ског ре о на, из ра дом пла но ва де таљ не ре гу ла ције ство ри ће се усло ви за ко му нал но опре ма ње, ти ме ће би ти за вр ше но опре ма ње свих ло ка ци ја у ин дустриј ским зо на ма к.о. Ин ђи ја. С об зи ром да је из о стао пла нира ни тран сфер нов ца из ре пу бличке ка се на ме њен за на бав ку ма ши на нео п ход них за пу шта ње у рад ре гио нал не де по ни је, она не ће би ти завр ше на до кра ја ове го ди не ка ко је пла ни ра но па је сход но то ме Ве ће утвр ди ло пред лог од лу ке о из ме ни про гра ма ра да ЈП Ин грин за го ди ну. МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ Пе тров дан у Јар ков ци ма ИН ЂИ ЈА Ху ма ност и на 44 сте пе на ар ков ча ни су у че твр так, пр ви пут на- ви ше де це ни ја, по но во упри ли чи- Јкон ли све ча ни про грам за про сла ву ме сне сла ве Пе тров да на. Про сла ва је кре нула са де фи ле ом уче сни ка - фол клорних ан сам ба ла Со ко Јар ков ци, Чи гра Љу ко во, Па ја За рић Но ви Кар лов ци, Бо ри во је Гња тић Ста ри Слан ка мен, у де фи леу је био и ор ке стар Пе тро ви ћа из О ВО ДИ ЈЕ РЕЧ Уве де не ре стрик ци је ро те клих не де ља за бе ле же на је Пенорм на по тро шња во де. Очи глед но да ни је ла ко ште де ти во ду на троп ским тем пе ра ту ра ма па су над ле жни у оп шти ни по се гли за јед ном не по пу лар но им ме ром. На и ме, на ван ред ној сед ни ци Оп штин ског ве ћа на ло же но је ЈКП Во до вод и ка на лиза ци ја да од 11. ју ла об у ста ви ис по ру ку во де од 1 до 5 ча со ва но ћу свим ко рисни ци ма на те ри то ри ји ин ђиј ске оп шти не. Циљ је да се то ком но ћи на пу не ре зерво а ри и обез бе ди функ ци о ни са ње си стема во до снаб де ва ња. Ме ра оста је на снази до даљ њег. Да су ви со ке тем пе ра ту ре озбиљ но на ру ши ле во до то ко ве при мер је и ин ђиј ски по ток ко ји је ско ро пре су шио. У ње му има тек то ли ко во де да пат ке поква се кљу но ве. Де фи ле уче сни ка Бе шке, ов да шњи пе сни ци. Глав но деша ва ње од ви ја ло се у дво ри шту Ло вачког до ма: осве ште ње и се че ње слав ског ко ла ча, из ло жба руч них ра до ва, ме да и пе кар ских про из во да, му зич ки програм. У име ор га ни за то ра број не го сте по здра ви ли су Да ра Ма нић и Дра ган Сто ја ко вић, пред сед ник Са ве та МЗ Јарков ци. По ток ско ро пре су шио Сед ма по ре ду ак ци ја до бро вољног да ва ња кр ви у овој го ди ни ор га ни зо ва на је про шле не де ље у про сто ри ја ма ин ђиј ског до ма здравља. Иако је то га да на тер мо ме тар на јав ном са ту по ка зи вао чак 44 сте пе на Цел зи ју са, ху ма ни сти ни су ште де ли се бе. По зи ву да да ју крв ода зва ло се 114 Ин ђин ча на, крв је да ло 97 ли ца од ко јих су њих пе то ро пр ви пут уче ство ва ли у овој на да све ху ма ној ак ци ји. О да ва ла штву кр ви и у овим тропским усло ви ма др Ва са Ку ли џан, ле кар те рен ске еки пе За во да за тран сфу зи ју кр ви Но вог Са да ка же: - Ин ђи ја је у са мом вој во ђан ском вр ху по бро ју до бро вољ них да ва лаца кр ви у од но су на број ста нов ни ка. У ве ћи ни оп штин ских цен та ра ор гани зу је мо ак ци је три пу та го ди шње, у Ин ђи ји се ак ци је ор га ни зу ју јед ном ме сеч но, од но сно, 12 пу та го ди шње На про шло не дељ ној ак ци ји што до вољ но го во ри о ху ма но сти ове сре ди не. Ви со ке тем пе ра ту ре, рав не еле мен тар ној не по го ди, ни су их оме ле да до ђу. Дру гим ре чи ма, у про те клих шест ак ци ја про се чан од зив је био 120 да ва ла ца. Да нас, иако је се зо на го ди шњих од мо ра и тем пе ра ту ра из у зет но ви со ка, имамо тек не ко ли ко да ва ла ца ма ње него обич но. То је ве о ма зна чај но јер одр жа ва мо ни во по треб них за ли ха кр ви што љу ди ма ули ва си гур ност. Мо рам ис та ћи да је ово ре зул тат и из у зет но до бре са рад ње ко ју има мо са Цр ве ним кр стом у Ин ђи ји ко ји раде на те ре ну са љу ди ма. До бро вољ но да ва ла штво кр ви има ду гу тра ди ци ју у Вој во ди ни, посеб но у сре ди на ма по пут Ин ђи је и Бач ке Па лан ке у ко ји ма бли зу пет по сто од укуп ног бро ја ста нов ни ка уче ству је у ак ци ја ма до бро вољ ног да ва ла штва кр ви.

10 10 Среда, 18. јул ДЕ ЛИЋ СЕ КУН ДЕ КО ЈИ ВЕЧ НО ТРА ЈЕ: СА РО МИ МА СРЕ МА...увек спо ме нем и при чам о јед ном од нај ин те ре сант ни јих фо то граф ских про је ка та ко ји ми је остао ду бо ко уре зан у се ћа ње и ко ји се де ша вао у мом род ном гра ду Срем ској Ми тро ви ци и Сре му, а то је при ча о на шим Ро ми ма - Ро ми ма Бал ка на У Ци га Га та ра ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Ду шан Уро ше вић, Шид по след њих два де се так го дина мо је фо то граф ске и снима тељ ске ка ри је ре ра дио сам на мно го број ним и ра зно ли ким про јек ти ма ко ји су ме во ди ли на све кон ти не не те ове на ше пла не те да ру ју ћи ми не за бо рав на ис ку ства и збли жа ва ња са мно гим ме сти ма, кул ту ра ма и љу ди ма ко ји су зау век оста ли за бе ле же ни у ми сте ри о зном вре ме ну јед ног де ли ћа се кун де и та ко тран сфор ми са ни у један дру ги свет, свет ко ји веч но тра је и у ко јем се не уми ре свет фо то гра фи је. Љу ди ме, из ра до зна лости, че сто пи та ју ко ји фото граф ски про је кат ми је оста вио нај леп ше успо мене, ко ја ми је нај о ми ље нија фо то гра фи ја и слич но. Имам ути сак да је ве ћи на њих оче ки ва ла од го вор да ће то би ти не ко ли це из све та му зи ке, или мо де, са пер фект но из ва ја ним те лом, шмин ком и скалпе лом пла стич ног хи рурга ко ји тран сфор ми ше 60 го ди на ста ре рок пе ва че и глум це у 30-го ди шње секс сим бо ле и ко ји го ди на ма не у мор но по зи ра ју пред ма са ма фо то гра фа ко ји се гу ра ју и ту ку ка ко би дошли до пер фект не фо тогра фи је ко ја би им до не ла не ки до лар, фун ту, еуро, ди нар... Али, на че ста изне на ђе ња ра до зна лих људи, увек спо ме нем и причам о јед ном од нај ин те ресант ни јих фо то граф ских про је ка та ко ји ми је остао ду бо ко уре зан у се ћа ње и ко ји се де ша вао у мом род ном гра ду Срем ској Ми трови ци и Сре му, а то је при ча о на шим Ро ми ма - Ро ми ма Бал ка на. Ова при ча се де ша ва сре ди ном 90-их го ди на про шлог ве ка по завр шет ку мо јих сту ди ја и спе ци ја лиза ци је у Фил му и Фо то гра фи ји на West min ster Уни вер зи те ту у Лон до ну до шао сам у Ср би ју на по ну ду енгле ских прес аген ци ја и лон дон ских но ви на да фо то гра фи шем та да шње бур не по ли тич ке и со ци о ло шко-економ ске до га ђа је и про ме не ко ји су за де си ли бив шу Ју го сла ви ју. У то вре ме и по ред за си ће не ме диј ске про па ган де о стра да њи ма нај ве ћих ет нич ких гру па у бив шој Ју го слави ји Ср ба, Хр ва та и Му сли ма на одлу чио сам да фо то гра фи шем при чу - Ве ли ке су вру ћи не ових да на, али сре ћом ми у дво ри шту има мо де чи ји ба зен у ко ме се ку па мо са уну ци ма. Осим то га, про тив ви со ких тем пе ра ту ра бори мо се и че стим ту ши ра њем, а хла ди мо се и во дом, ко ја је нај бо ље пи ће то ком ле та. Ци ган ка Фотографише и пише: Сте ван Фи ли по вић о Ро ми ма, ет нич ку ма њи ну ко је нико ни је спо ми њао и ко ји су и да ље оста ли не ви дљи ви, исто та ко као што су би ли не ви ди љи ви за вре ме Дру гог свет ског ра та ка да су на цисти по сла ли у ло го ре смр ти уз мили о не љу ди без ари јев ског по ре кла и Ро ма. Сва ки по ку шај да им се при ближим и стек нем њи хово по ве ре ње не би био успе шан да ни сам имао по др шку и по моћ Лиља не Ра ду ло вач ки, етно ло га Му зе ја Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци са та да ви ше од 25 го ди на ис ку ства и са из ва редно бо га тим ис ку ством и по зна ва њем ром ске култу ре, дру штва и је зи ка. Наш план је био да посе ти мо три ром ска на сеља у Ми тро ви ци са попу ла ци јом од око ста нов ни ка. У то вре ме ни смо мо гли успо ста ви ти пре ци зни ји број због фре квент не ми гра ци је Ро ма у Ср би ју из дру гих де ло ва бив ше Ју го сла ви је. При ме тили смо и да су Ро ми нера до при ча ли о сво јим про бле ми ма и не ра до су од го ва ра ли на пи та ња о ис ку стви ма за вре ме рато ва у Хр ват ској, Сло вени ји и Бо сни и ве ћи на њих се де кла ри са ла као Ср би из офи ци јал них раз ло га али доста њих се де кла ри са ло као Ју го сло ве ни и са пу но ностал ги је су при ча ли о ле пим вре ме ни ма из Ти то вог време на и че сто су из го ва ра ли сло га не Жи ве ли на ро ди Југо сла ви је, Жи вео Ти то. Ве ћи ни Ро ма, ко је сам упо знао и фо то гра фи сао, сва ко днев ни оп ста нак је био ја ко те жак, на ро чи то у зимском пе ри о ду. Оп ста ја ли су на раз не на чи не, од про ше ња по ку ћа ма ка да би љу ди из ми ло ср ђа да ва ли не што новца и хра не на ро чи то у вре ме свет ко ви на, га та њем на улица ма и му зи ком та лен то ваних ло кал них му зи ча ра ко ји су за ба вља ли но во пе че ну бо га ту ели ту бе ла ца, ве ћином рат них про фи те ра ко ји су се бр зо бо га ти ли и сти ца ли углед не по ло жа је и по др шку у нај ви шим кру го ви ма та дашњје вла сти и ко рум пи ра них по ли ти ча ра. Кроз че сте тужне по гле де, по не кад су зе али и ха ри зма тич не осме хе, уз не ко ли ко ча ши ца ра ки је и но стал гич не зву ке ин стру мена та, чуо сам ту жне и ве се ле при че по но сних му зи ча ра и схватио сам да ће тај на род још ду го да бу де ов де на на шим про сто ри ма. Без об зи ра на њи хов те жак жи вот и њихо во не ви дљи во при су ство, за у зима ће ва жну уло гу у ку ту ра ма Ср би је и Бал ка на. Су ба и Сима

11 Среда, 18. јул PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Деч је кул тур но ле то У ор га ни за ци ји Цен тра за кул туру и под по кро ви тељ ством оп шти не Ста ра Па зо ва у пе так, 13. ју ла на Тргу Др Зо ра на Ђин ђи ћа у Ста рој Пазо ви по че ло је Деч је кул тур но ле то. Про грам је по чео по пу лар ним Fa ce pa in tin gom, цр та њем на ли цу и те лу и на ста вљен за јед нич ким игра ма са ани ма то ри ма из The jun gle clu ba из Но вог Са да. Пред ста вљен про је кат У про шлу сре ду у про сто ри ја ма оп шти не Ста ра Па зо ва одр жа на је пре зен та ци ја про јек та Ја ча ње капа ци те та енер гет ског ме наџ мен та у оп шти на ма Ста ра Па зо ва и Ру ма са ци љем ко ри шће ња и ин ве сти ра ња у об но вљи ве из во ре енер ги је. Про јекат, као и упит ник о би о ма си са потен ци ја лом за про из вод њу би о га са пред ста ви ла је кор ди на тор ка Са ња Сту пар. Пе тров дан у Го лу бин ци ма Пе тров ски да ни (ме сна сла ва) у Го лу бин ци ма про те кли су у зна ку спорт ских до га ђа ја, ко шар ка шког тур ни ра, оку пља ња бај ке ра, ку глања и фуд бал ских утак ми ца. Уочи Петров да на у Шло су је отво ре на изло жба сли ка Ја дран ке Ди ми три јевић, а на сам дан пра зни ка, го лу бинач ка кул тур но- умет нич ка дру штва из ве ла су при го дан про грам. Про тив град на за шти та Пре гле дом ме ста на ко ји ма су стаци о ни ра ни објек ти за про тив град ну за шти ту на те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не, уста но вље но је, да од шест про тив град них ста ни ца, тре нут но две ни су ак тив не због не до стат ка стре лаца, а ве ли ки про блем пред ста вља месеч на на кна да за за по сле не стрел це. Ве ћи на оп шти на у Вој во ди ни би треба ла да су фи нан си ра сво је стрел це, ме ђу тим у бу џе ти ма ло кал них са моу пра ва, че сто не до ста је но вац за ове на ме не. Оп штин ском ве ћу оп шти не Ста ра Па зо ва упу ћен је пред лог да се у што ско ри јем вре ме ну до не се Од лука о су фи нан си ра њу стре ла ца ка ко би про тив град на за шти та у слу ча ју невре ме на мо гла да функ ци о ни ше. ЗА СЕ ДАО ОП ШТИН СКИ ПАР ЛА МЕНТ Из вр ше не ка дров ске про ме не У Ста рој Па зо ви про шле не де ље одр жа не су две сед ни це оп штинске Скуп шти не, дру га и тре ћа сед ни ца у овом са зи ву. Ка ко је об ја снио председ ник СО Ста ра Па зо ва Ми лош Црно мар ко вић, дру га сед ни ца од 12. јула са са мо две тач ке днев ног ре да ко је се од но се на раз ре ше ње и из бор Општин ске из бор не ко ми си је, са зва на је у скла ду с чла ном 72 став 3 По слов ника о ра ду СО Ста ра Па зо ва об зи ром да по је ди ни чла но ви ОИК не по сту па ју у скла ду с од ред ба ма чла на 48 За ко на о ло кал ним из бо ри ма. Та ко је на дру гом скуп штин ском за се да њу 39 од бор ника (од укуп но 48) по др жа ло Ре ше ње о раз ре ше њу Оп штин ске из бор не ко миси је до са да шњег са ста ва ко ја је броја ла 26 чла но ва и, с та ко ђе 39 гла со ва за2, до не то је Ре ше ње о име но ва њу но вог са ста ва ОИК-а ко ји са да бро ји 22 чла на. Пред сед ник но во и за бра не Општин ске из бор не ко ми си је је Ми о драг Вук сан, ди пло ми ра ни прав ник из Старе Па зо ве, а ње гов за ме ник Ни ко ла Ми лаш, ди пло ми ра ни прав ник из Нове Па зо ве. И пред сед ни ка и за ме ни ка је пред ло жи ла од бор нич ка гру па Покре ни мо Ср би ју То ми слав Ни ко лић. На тре ћем скуп штин ском за се да њу (пред лет њу па у зу) одр жа ном 13.ју ла, ко је је, та ко ђе са зва но у скла ду с чла ном 72 став 3 По слов ни ка о ра ду СО Ста ра Па зо ва, из вр шене су ка дров ске про ме не у већи ни јав них пред у зе ћа и устано ва стра ро па зо вач ке оп шти не. Ве ћи ном гла со ва (32 или 33 за) из ме ње ни су са ста ви упр ва них и над зор них од бо ра из ре до ва осни ва ча код Ди рек ци је за изград њу ј.п., ЈУП Ур ба ни зам, ЈП Чи сто ћа, ЈП Во до вод и ка на ли за ци ја и До ма здра вља Др Јо ван Јо ва но вић Змај. Из про це ду рал них раз ло га ни је се гла са ло за из ме ну Упр ва ног одбо ра Цен тра за кул ту ру јер, како је обра зло жио Алек сан дер Ба ко, до са да шњи ди рек тор, гре шком је пред ло же но раз реше ње осо бе ко ја се три го ди не не на ла зи на тој ду жно сти, док је са став Над зор ног од бо ра из ра до ва осни ва ча ове уста но ве, та ко ђе из мењен. Скуп штин ска ве ћи на иза бра ла је и но ве ди рек то ре јав них пред у зе ћа. Ина че, при мед бе на на чин за ка зи ва ња ОКОМ КА МЕ РЕ Ра дост за нај мла ђе Игре за де цу на отво ре ном у лет ња пред ве чер ја ве о ма су при влач на, те се та ко нај мла ђи Ста ро па зов ча ни оку пља ју у Град ском пар ку у Ста рој Па зо ви. Та ко је и у оста лим ме стима јер је пре пар ме се ци Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва по ста ви ла но ве и до пу ни ла по сто јеће спра ве на деч јим игра ли шти ма у свим ме сним за јед ни ца ма. Про ле тос, на кон на се ља Ба нов ци Ду нав, Стара и Но ва Па зо ва до би ле су те ре та не на отво ре ном и то у Град ском пар ку у Ста рој Па зо ви и на игра ли шту код же ле знич ке ста ни це у Но вој Па зо ви (пре лаз пре ма Бу си ја ма). Но ви ди рек то ри јав них пред у зе ћа За но вог ди рек то ра ЈКП Чи сто ћа на ме сто Ми ло ша Гр ко ви ћа име но ван је Ђу кан Ра ко њац, до са да шњи тех нич ки ди рек тор у овом пред у зе ћу. За ди рек то ра ЈП Во до вод и ка на ли за ци ја име но ван је Ми лош Гр ко вић уме сто Јо ве Бје ли ћа, а за ди рек то ра Ди рек ци је за из град њу ј.п. име но ван је Недељ ко Ко ва че вић уме сто Јо ва на Ти шме. Вла ди мир Кер кез је име но ван за в.д. ди рек то ра Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва уме сто Алек сан де ра Ба ка за пе ри од од го ди ну да на, док је за в.д. ди рек то ра До ма за дра вља Др Јо ван Јо ва но вић Змај Ста ра Па зо ва на пе ри од од шест ме се ци име но ван др Ра да Ин ђић уме сто др Жељ ка Ка ти ћа. По ла га ње за кле тве: Са ња Ве рић и Вла ди мир Ши му но вић и дру гог и тре ће скуп штин ског за се дања, као и при мед бу на за пи сник с друге сед ни це (ре као да ни је обра зло же но за што му је из ре че на опо ме на) имао је од бор ник Срп ске ра ди кал не странке Ср ђо Ко ма зец. Ње го ва при мед ба Игре у пар ку Сед ни ца СО Ста ра Па зо ва на за пи сник ве ћи ном гла со ва је од би је на, а на кон што је од борнич ка ве ћи на при хва ти ла по нуђе ни днев ни ред тре ћег за се дања, но ви од бор ни ци Вла ди мир Ши му но вић, с из бор не ли сте По кре ни мо Ср би ју - То ми слав Ти ко лић и Са ња Ве рић с избор не ли сте Је дин стве на Ср би ја Дра ган Мар ко вић Пал ма по ложи ли су за кле тву. Шеф опо зици о не од бор нич ке гру пе с ли сте Из бор за бо љи жи вот Бо рис Та дић Го ран Јо вић је на овој сед ни ци апе ло вао на све од борни ке да во де ра чу на о до сто јанству скуп штин ског до ма и да се тру де да у сво јим ди ску си ја ма не из но се не тач не по дат ке, без об зи ра о ко ме и о че му се ра ди. Ме ђу тим, оба про шло не дељ на за се да ња су по ка за ла да, сем што је по сти гла ста бил ну скуп штин ску ве ћи ну, СО Ста ра Па зо ва је до би ла и кон струк тив ну опо зи ци ју јер су за не ке тач ке днев ног ре да гла са ли и од бор ници опо зи ци је.

12 12 Среда, 18. јул ИЗ ОП ШТИН СКОГ БУ ЏЕ ТА До на ци је вер ским за јед ни ца ма За ре до ван рад и те ку ће одр жа ва ње обје ка та рас по де ље но је 2,1 ми ли о на ди на ра ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Обу ка за по чет ни ке у би зни су Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Срем ће, у пе ри о ду од 29. до 31. ав гу ста, у Ши ду ре а ли зо ва ти бесплат ну тро днев ну обу ку за по четни ке у би зни су. Обу ке за по четни ке у би зни су са сто је се из шест мо ду ла - осо би не и мо ти ви преду зет ни ка, ана ли за и вред но ва ње би знис иде је, прав ни основ по слова ња, по ре зи и до при но си, из вори фи нан си ра ња и из ра ду би знис пла на. За ин те ре со ва ни за по ха ђање ове обу ке као и за све бу ду ће мо гу се при ја ви ти Та њи Ми јај ловић - на те ле фо не , Атар ски пу те ви Про те кле не де ље за вр ше но је на си па ње атар ског пу та на по тезу Кра ги на ба ра у Ада шев ци ма, док је по сао око ис ко па ка на ла још увек у то ку. Ра до ве из во ди во до при вред но пред у зе ће Ши дина. Та ко ђе, у Ада шев ци ма су у току и ра до ви на за ме ни хи дра на та и вен ти ла ко је из во ди пред у зе ће Еле вод из Срем ске Ми тро ви це. Ра до ви у Ја ме ни Ка ко са зна је мо од Мир ја не Ми ло ва но вић, пред сед ни це Саве та Ме сне за јед ни це Ја ме на, проте кле не де ље по че ли су ра до ви на уре ђе њу и чи шће њу ка на ла за атмос фер ску од вод њу у се лу. Ра до ве из во ди пред у зе ће Ка та го из Руме, а сред ства за овај по сао, у виси ни од два ми ли о на ди на ра, обезбе дио је По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство. Чла ни ца Оп штин ског ве ћа за ду же на за ко му нал не делат но сти Би ља на Крч, уру чи ла је пред став ни ци ма вер ских зајед ни ца ре ше ња о до де ли новча них сред ста ва из оп штин ског бу џе та. За до на ци је ко је об у- хва та ју ре до ван рад и те ку ће одр жа ва ње обје ка та рас по деље но је 2,1 ми ли о на ди на ра. Срп ска пра во слав на цр ква је за ре до ван рад до би ла укупно ди на ра, од то га су пред став ни ци цр кве од ре ди ли да исти из нос од ди на ра бу де усме ре но цр ква ма у Со ту, Ба чин ци ма, Мо ро ви ћу, Ба тровци ма, као и цр кви Све тог Ни кола ја у Ши ду. До на ци ја за те ку ће одржа ва ње обје ка та би ће упу ће на цр кви Све тог Ни ко ла ја, у из но су од ди на ра, за тим цр кви у Со ту и У АДА ШЕВ ЦИ МА ОВИХ ДА НА За хва љу ју ћи Ме сној за јед ни ци Адашев ци обез бе ђе на су сред ства из По кра јин ског се кре та ри ја та за по љопри вре ду, во до при вре ду и шу мар ство у из но су од два ми ли о на ди на ра за опре ма ње ма лог бу на ра за во ду, дуби не ме та ра и ве ли ког бу на ра за во ду, ду би не ме та ра на Спо мен ком плек су Срем ски фронт. По ред ра до ва на во до снаб де ва њу, У КУ КУ ЈЕВ ЦИ МА Бе то ни ра ње ста за на гро бљу Сло вач ка еван ге лич ка цр ква у Ши ду у то ку су и ра до ви на са на ци ји кро ва та мо шњег му зе ја. На и ме, због ло ше и до тра ја ле во до про пу сне изо ла ци о не под ло ге, нео п ход но је би ло из вр ши ти за ме ну кров не кон струк ци је, изо лаци ју, као и ре кон струк ци ју сте пе ни ца на са мом му зе ју. Ра до ве фи нан си ра Ми ни стар ство за кул ту ру, а за вр шетак ра до ва је пла ни ран за по че так ав гу ста. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ по ди на ра цр ква ма у Ба чинци ма, Мо ро ви ћу и Ба тров ци ма. Када је реч о Сло вач кој еван ге лич кој цр кви у Ши ду, пред ви ђе но је да она до би је до на ци ју за ре до ван рад у изно су од ди на ра, док ће Сло вач ка еван ге лич ка цр ква у Бин гу ли до би ти за редо ван рад и ди на ра за те ку ће одр жа ва ње обје ка та, а исти из нос до би ће и ова црква ко ја се на ла зи у Бин гу ли. У Ер де ви ку ће Сло вач ка еванге лич ка цр ква до би ти ди на ра за ре до ван рад. Гр ко ка то лич ка цр ква у Бикић До лу до би ће за ре до ван рад и исто то ли ко за те ку ће одр жа ва ње обје ка та, док ће ова цр ква у Ши ду доби ти ди на ра за ре до ван рад и ди на ра за те куће одр жа ва ње. Ри мо ка то лич ка цр ква до би ће ди на ра за редо ван рад, а исти из нос сред ста ва за ту на ме ну до би ће и Бап ти стич ка цр ква у Ши ду. Уре ђу ју се Спо мен обе леж је и Срем ска ку ћа П ро те кле не де ље за вр ше но је бе то ни ра ње ста за на се о ском гро бљу у Ку ку јев ци ма. Ка ко нам је ре као пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Ми ро слав Стојче вић, ста зе су ду жи не 50 ме та ра и пред ста вља ју проду же так већ по сто је ћих ста за. Овај по сао, чи ја је вредност око 80 хи ља да ди на ра, фи нан си ран је сред стви ма ме сног са мо до при но са. - Ове је се ни има мо у пла ну да по са ди мо жи ву огра ду на гро бљу, по ста ви мо не ко ли ко клу па за се де ње и напра ви мо спољ ни то а лет. Све ово је са мо део на шег пројек та це ло куп ног уре ђе ња пра во слав ног гро бља ка же пред сед ник Са ве та МЗ Ку ку јев ци Ми ро слав Стој че вић. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са вета Ме сне за јед ни це Ада шев ци Илије Мир ко ви ћа, на те ри то ри ји од 26 хек та ра по ред ме мо ри јал ног ком плекса у то ку је и ком плет но ре но ви ра ње Срем ске ку ће. Сред ства по треб на за ову на ме ну из но се ди на ра, а обез бе ђе на су из По кра јин ског се крета ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор миса ње. Из ло жба у Би бли о те ци Шко ла фуд ба ла У Би кић До лу са ра дом је по чела Шко ла фуд ба ла, ко ју по ха ђа 30 де ча ка уз ра ста од 7 до 12 го ди на. Шко ла ра ди по не дељ ком, сре дом и пет ком у ве чер њим ча со ви ма. Орга ни за то ри су ОФК Би кић и та мошња Ме сна за јед ни ца. Ра до ви на пра во слав ном гро бљу Сли ком кроз про све ту Ср би је на пре ла зу из 19. у 20. век, на зив је из ло жбе по ста вље не у На род ној би блио те ци Си ме он Пи шче вић у Ши ду. На па но и ма сли ком и реч ју су пред ста вље ни пи сци ко ји су у овом пе ри о ду оста ви ли траг у књи жев но сти. Аутор ка ове из ло жбе је би бли о те кар ка Ве лин ка Ма сал Ан ти че вић.

13 Среда, 18. јул Беочинска хроника ПРИ ЈЕМ ЗА ДО БИТ НИ КЕ ДИ ПЛО МЕ "ВУК КА РА ЏИЋ" "Ву ков ци" код пред сед ни ка Ми лан Лу кић и Ве сна Стој ко вић ђа ци ге не ра ци је ПО СЕ ТА ДО ЊОЈ ТР НО ВИ Че ре ви ћан ке об но ви ле са рад њу Удру же ње же на "Мо је се лан це" из Че ре ви ћа, про те клог ма ја, об нови ло је са рад њу свог се ла са До њом Тр но вом, у оп шти ни Угље вик, ус поста вље ну још да ле ке го ди не. Нај пре су го сти из овог ме ста у Репу бли ци Срп ској би ли у Че ре ви ћу, а пре не ко ли ко да на, за Пе тров дан, по се та је уз вра ће на по во дом се о ске сла ве До ње Тр но ве. По ред два де сетак чла ни ца удру же ња "Мо је се ланце", са зна је мо од пред сед ни це Маре Пет ко вић, у овом брат ском месту су бо ра ви ли пред сед ник Оп штине мр Бог дан Цве јић, пред сед ни ца СО Бе о чин Ви да на Не дић, чла нови Оп штин ског ве ћа, пред став ни ци КУД "Бри ле", ло вач ког удру же ња и цр кве не оп шти не из Че ре ви ћа. Бео чин ци су об и шли спо мен обе леж је па лим су гра ђа ни ма у Дру гом светском ра ту, ма на стир Тав на, при суство ва ли ма ни фе ста ци ји "Ли ли ја да", а упри ли чен је кул тур но-умет нич ки про грам и фуд бал ска утак ми ца вете ра на два ме ста. Пред сед ник оп шти не Бе о чин мр Бог дан Цве јић, по чет ком ју ла, при мио је уче ни ке основ них шко ла "Јо ван Гр чић Ми лен ко" из Бе о чи на и "Јо ван По по вић" из Су се ка, ко ји су на кра ју тек за вр ше не школ ске го дине до би ли ди пло му "Вук Ка ра џић". По здра вља ју ћи нај у спе шни је уче ни ке, ди рек то ре шко ла Ол ги цу Стје па но вић и Или ју Пе ши ћа, као и при сут не ро ди те ље, пред сед ник Цве јић је "ву ков ци ма" че сти тао на успе ху и уру чио при год не по кло не, на гла ша ва ју ћи да су са вла да ли тек јед ну од пре пре ка у свом шко ло вању, као и да не сум ња да ће на стави ти пу тем успе ха и по ста ти љу ди ко ји ма ће се оп шти на по но си ти. Ди пло му "Вук Ка ра џић" су до били: Ми лан Лу кић, Не ма ња Кајзер, Пре драг Кор дић, Вла ди мир Зо рић, Ми ли ца Кра ји шник, Драга на Ра дић, Зо ра на Шко рић, Милош Ма цу ра, Ми лош Вр го вић, Јо ван Ми лин ко вић, Ми лан Кова че вић, Јо ви ца Хло да, Да мја на Ју ро ше вић, Ле о на Не дељ ко вић, Не ма ња Су бић, Је ле на Дра гишић, Ни ко ли на Мак си мо вић, Дамја на Ми ља но вић, Дра га на Ђокић, Ан ђе ла Ми ља но вић - из бео чин ске ОШ "Јо ван Гр чић Ми лен ко", као и Ве сна Стој ко вић и Бо ја на Де ја но вић из ОШ "Јо ван По повић" из Су се ка. За нај бо ље ме ђу нај бо љи ма прогла ше ни су уче ни ци ге не ра ци је: у За јед нич ки сни мак нај бо љих уче ни ка бе о чин ској шко ли Ми лан Лу кић, а у су сеч кој Ве сна Стој ко вић. Д. П. КР ЧЕ ДИН СПОРТ СКО ТУ РИ СТИЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА Бућ ка ре ње уз аду СТА РА ПА ЗО ВА Про ва лио у ви ше рад њи Због осно ва не сум ње да је прова лио у зла та ру, пр жи о ни цу кафе, фри зер ски са лон и про дав ни цу елек тро-опре ме у Ста рој Па зо ви, ухап шен је Бра ни слав Д. (30) из Ста ре Па зо ве. Ка ко је са оп ште но из по ли ци је, Бра ни слав Д. је осум њи чен да је из ових обје ка та украо на кит, ка фу, елек тро-опре му и и опре му за фризер ски са лон, укуп не вред но сти око ди на ра. Укра де не пред ме те је пре про да вао, а но вац тро шио за сво је по тре бе. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, Бра ни слав Д. је при ве ден ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Срем ској Митро ви ци ко ји му је од ре дио при твор до ме сец да на. Ж.Н. По глед на Кр че дин ску аду Кр че дин ска бућ ка одр жа ће се пред сто је ћег ви кен да на оба ли Ду на ва у Кр че ди ну. Реч је ве о ма ста ром на чи ну ри ба ре ња, хва та ња со ма на бућ ку. Так ми че ње ко је ор га ни зу је Удру же ње спорт ских ри бо ло ва ца Ду на вац из Кр че ди на и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп штине Ин ђи ја одр жа ће се 21. и 22. ју ла дуж Кр че дин ске аде. По ре чи ма Мио дра га Об ра до ви ћа, пред сед ни ка ор га ни за ци о ног од бо ра ове спорт ско ту ри стич ке ма ни фе ста ци је оче ку ју пе де сет так ми чар ских па ро ва из Срби је, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру му није и Укра ји не. Два да на се пе ца на бућ ку и ме ри улов, за нај у спе шни је так ми ча ре до ма ћи ни су при пре ми ли вред не на гра де. - За дру же ње и за ба ву у ве черњим са ти ма за ду же но је осо бље Зеки ног са ла ша где ће ри бо лов ци и го сти ужи ва ти у аутен тич ним спе ција ли те ти ма срем ске ку хи ње, до маћем ви ну и му зи ци там бу ра ша, ка же Ми о драг Об ра до вић. Про гла ше ње по бед ни ка пла ни рано је за не де љу у 13 ча со ва. По крови тељ Кр че дин ске бућ ке је оп штина Ин ђи ја. ДЕЧ Хап ше ња због дро ге и оруж ја У ак ци ји срем ско ми тро вач ке поли ци је у се лу Деч у пе ћи нач кој оп шти ни, ухап ше ни су Мар ко М. (18) из Зе му на, Ра ди вој А. (25) из Ру ме, Ду шан П. (31) и Мир ко С. (25), обоји ца из Бе о гра да, због осно ва не сумње да су из вр ши ли кри вич на де ла не до зво ље но др жа ње оруж ја и неовла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га. Пре ма зва нич ном са оп ште њу Поли циј ске упра ве, у пре тре су ста на ко ји су ко ри сти ли осум њи че ни, поли ци ја је про на шла ауто мат ску пушку, два пи што ља и 26 ме та ка у иле гал ном по се ду, око шест гра ма хе ро и на и не што ма ри ху а не. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, осум њи че ни су при ве де ни ис тражном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји им је од ре дио притвор до ме сец да на. Ж. Н.

14 14 Среда, 18. јул : Бе же од про из вод ње и но вих оглед них сме ро ва Т ех ни ча ри за би о тех но ло ги ју, елек тро ме ха ни ча ри, ви но града ри-ви на ри, по љо при вред ни тех ни ча ри, ме ха ни ча ри хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, по сла сти ча ри, аутоме ха ни ча ри, пе ка ри, ме са ри, аутое лек три ча ри, за ни ма ња су за ко ја су срем ски основ ци по ка за ли нај мање ин те ре со ва ња при ли ком упи са у сред ње шко ле. Ве ли ки број пра зних клу па остао је и на не ким сме рови ма ко ја, на пр ви по глед, де лу ју при ли чо за ни мљи во и при влач но: у срем ско ми тро вач кој Пре храм бе ношу мар ској и хе миј ској шко ли та ко је нај ма ње ин те ре со ва ња би ло за за ни ма ња тех ни ча ра за би о тех но логи ју и за тех ни ча ре за при мар ну обра ду др ве та, као и за оглед ни смер тех ни чар за лов ство и ри бар ство. У ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Ми лан Гња то вић, Ин ђи ја Оли ве ра Мо че вић Шко ли Ни ко ла Те сла, чак два де сетак пра зних ме ста оста ло је на сме ру тех ни ча ра за ком пју тер ско упра вљање, а од тро го ди шњих за ни ма ња, на при мер, ре ла тив но сла бо ин те ре сова ње би ло је за за ни ма ња тр го вац и ку вар. На ши но ви на ри су и у шко ла ма дру гих срем ских сре ди на про ве рава ли ка ко је те као упис, а по да ци до ко јих су до шли, ни су се дра стич но про ме ни ли ни по сле дру гог упи сног кру га. Исто вре ме но, но ви на ри нашег ли ста по ку ша ли су да до би ју и од го вор на пи та ње да ли ће по сле овог упи са би ти ви шка про свет них рад ни ка у шко ла ма и ка ко ће се реши ти овај про блем. Ме ста још има Од три сред ње шко ле у Ин ђи ји, у две су у пр вом кру гу ско ро по пу њена сва ме ста, а у тре ћој шко ли очеку ју да ће до по чет ка но ве школ ске го ди не и ов де би ти упи са на пла нира на кво та. О ре зул та ти ма упи са у сред ње шко ле ин ђиј ске оп шти не након пр вог упи сног ро ка раз го ва ра ли смо са Оли ве ром Мо че вић, на челни цом Оде ље ња дру штве них де латно сти. - Укуп но још има ме ста за 79 учени ка. Од пла ни ра них 120, Гим на зи ју је упи са ло 117, оста ла су три слобод на ме ста на при род но-ма те матич ком сме ру. Сред ња шко ла Ђорђе На то ше вић је и ове го ди не уписа ла сва пла ни ра на оде ље ња стим што је оста ло се дам ме ста на сме ру тех ни чар-мо де лар оде ће, да кле уписа ли су 167 уче ни ка од пла ни ра них - Је дан од на чи на да се пре жи ви на овим троп ским вру ћи на ма је бо ра вак на ин ђиј ском ба зе ну. Сва ки дан сам та мо, во да је из у зет но чи ста и има до ста зе ле ни ка и хла до ви не Нај ви ше сло бод них ме ста има у Тех нич кој шко ли Ми хај ло Пу пин, укуп но 69, има за ни ма ња на ко је се ја вио је дан или ни је дан уче ни ка, каже на чел ни ца Мо че вић. На сме ру ма шин ство и об ра да мета ла, за за ни ма ње ме ха ни чар хидра у ли ке и пне у ма ти ке ни је се уписао ни је дан уче ник, пла ни ра но је 10 а за за ви ри ва ча са мо је дан, план је та ко ђе био де сет. На истом смеру оста ла су и два упра жње на места за ауто ме ха ни ча ра. На сме ру елек тро тех ни ке за за ни ма ње електро ин ста ла те ра упи са ло се де вет од пла ни ра них 15 уче ни ка, оста ла су и два сло бод на ме ста за за ни мање елек тро тех ни чар за тер мич ке и рас хлад не уре ђа је. 11 ме ста има и за ма шин ске тех ни ча ре за ком пјутер ско кон стру и са ње и чак 23 ме ста елек тро тех ни ча ре енер ге ти ке. - Ја сну си ту а ци ју о бро ју упи саних уче ни ка и евен ту ал ном тех ноло шком ви шку про свет них рад ни ка, има ће мо на кон 15. ав гу ста, ре кла је Оли ве ра Мо че вић, на чел ни ца Одеље ња дру штве них де лат но сти општи не Ин ђи ја. За на ти ни су на це ни Су де ћи по ре зул та ти ма пр вог упи сног ро ка у Ру ми, за на ти су све ма ње на це ни - ме ста за упис у Гима на зи ји ви ше не ма, али за то ни су по пу ње ни сме ро ви као што су ко нобар, бра вар, фри зер, пе кар, тех ничар хор ти кул ту ре, по љо при вред ни Дра го сла ва Ми ћић тех ни чар и слич но. Ка да је реч о про фе сор ском ка дру, тех но ло шког ви шка за са да не ма. Све је нај јед но став ни је би ло у Гим на зи ји ''Сте ван Пу зић'' - план упи са од но сио се на 120 уче ни ка, по 60 на оп штем и на дру штве ном смеру. Већ у пр вом упи сном кру гу сва ме ста су по пу ње на.са мим тим, и настав ни ка дар не мо ра да бри не о поја ви зва ној тех но ло шки ви шак. У ССШ' 'Бран ко Ра ди че вић'', ка ко нас је ин фор ми сао ди рек тор Мар ко Лош, има ли су ве ли ка оче ки ва ња од дру гог упи сног кру га. Ов де је уписа но два оде ље ња сме ра еко номски тех ни чар, јед но оде ље ње финан сиј ски тех ни чар, јед но оде ље ње

15 Среда, 18. јул Нео бич но: Ма ло ин те ре со ва ња за тех ни ча ре за ком пју тер ско упра вља ње прав ни тех ни чар. На сме ру мо де лар оде ће - оглед, упи са но је 15 уче ника, упи са но је још 15 ку ва ра, 12 коно ба ра, 12 жен ских и осам му шких фри зе ра. Сло бод них ме ста било је за два еко ном ска тех ни ча ра, пет мо де лара оде ће, три жен ска и осам му шких фри зе ра, три ко но ба ра. Нај ви ше сло бодних ме ста за упис има у СПШ ''Сте ван Петро вић Бри ле''. Према пла ну упи са, ов де је отво рен кон курс за пет оде ље ња, од но сно за 150 уче ни ка. Упи сано је 70 уче ни ка и до са да су фро ми ра на два це ла оде ље ња. Ме ста има на сле де ћим сме ро ви ма: тех ничар за за шти ту жи вот не сре ди не (7), тех ни чар хор ти кул ту ре (25), пе кар (14), тех ни чар за би о тех но ло ги ју (29), по љо при вред ни тех ни чар (19). Ка да је реч о тех но ло шком ви шку код про фе со ра, за са да пра вих пода та ка о то ме не ма јер се још увек не зна ко ли ко ће уче ни ка још по тражи ти шан су у овој шко ли. У СТШ ''Ми лен ко Бр зак Уча'', ка ко нас је ин фор ми сао ди рек тор Игор Са дри ја, још има ме ста за упис уче ни ка.на сме ру елек тро тех ни чар ра чу на ра, че твр ти сте пен, упи са но је свих пла ни ра них 30 уче ни ка. На сме ру ма шин ски тех ни чар за ком пјутер ско кон стру и са ње, од пла ни раних 30 упи са ло се 18 уче ни ка. Слично је и на сме ру ма шин ски тех ни чар мо тор них во зи ла - од пла ни ра них 30, упи сао се 21 уче ник. На оде љењу елек тро мон тер мре жа и по строје ња, елек тро ме ха ни чар за тех ничке и рас хлад не уре ђаје, елек тро ин ста ла тер, упи са но је 30 уче ни ка, ов де има још се дам слобод них ме ста. На одеље њу ауто ме ха ни чар, од пла ни ра них 15 уписа ло се се дам уче ни ка, а на сме ру бра вар од пла ни ра них 15 ни је се упи сао ни је дан уче ник. На сме ру ауто е лек трича ра од 24 пла ни ра на, упи са ло се са мо 10 учени ка. Ми сли мо да не ће би ти про бле ма са техно ло шким ви шком профе со ра, је дан про фе сор од ла зи у пен зи ју, но ве не ће мо прима ти, а фонд ча со ва рас по де ли ће мо та ко да ни ко не оста не без по сла, ре као је ди рек тор Игор Са дри ја. Игор Са дри ја Шид ска де ца у ми тро вач ким шко ла ма У дру гом упи сном ро ку шид ски ђа ци су у Гим на зи ји Са ва Шу ма новић у Ши ду има ли још 23 пре о ста ла ме ста за бу ду ће гим на зи јал це, док је у Тех нич кој шко ли Ни ко ла Те сла би ло са мо осам ме ста на сме ру за про из вод но за ни ма ње пе кар. Пре ма ре чи ма Слав ка Цу пе ра, про свет ног ин спек то ра, у про те клој школ ској го ди ни укуп но 411 уче ника је за вр ши ло осмого ди шње шко ло ва ње у не кој од шко ла на подруч ју шид ске оп шти не. - У две град ске основ не шко ле, а то су Бран ко Ра ди че вић и Срем ски фронт, осми раз ред је за вр ши ло 152 уче ни ка у шест оде љења, од но сно 103 учени ка у пет оде ље ња. У ОШ Вук Ка ра џић у Ада шев ци ма у че ти ри оде ље ња ма ту ри ра ло је 59 осно ва ца, док је у ОШ Фи лип Ви шњић у Мо ро ви ћу би ло укуп но њих 50 у три оде ље ња, по јед ном у Мо ро ви ћу, Ви шњи ће ву и Ја ме ни. У ер де вич кој ОШ Са ва Шума но вић би ло је два оде ље ња осмих раз ре да са по 44 уче ни ка, док је у шид ској ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај осми раз ред за вр ши ло њих тро је. За све њих у на ред ној школ ској го ди ни би ло је укуп но 270 сло бод них ме ста у две сред ње шко ле у Ши ду, а то су Гим на зи ја Са ва ШУ ма но вић и Технич ка шко ла Ни ко ла Те сла. Иако је број сло бод них ме ста знат но мањи од уче ни ка ко ји су за врши ли осми раз ред, ипак ни ко не ће оста ти не у пи сан, јер вели ки број де це, на ро чи то из Ер де ви ка и Мо ро ви ћа, гра вити ра ка шко ла ма у Срем ској Ми тро ви ци ка же про свет ни ин спек тор у Ши ду Слав ко Цупер. Пре ма ње го вим ре чи ма, у на ред ној школ ској го дини шид ска Гим на зи ја има ће укуп но 120 учени ка у пр вом раз ре ду, од чега 90 на оп штем сме ру и 30 на сме ру еко номски тех ни чар. Тех нич ка шко ла Ни ко ла Те сла, на сме ру машин ство и об рада ме та ла имаће 60 уче ни ка у пр вом раз ре ду, а исто то ли ко би ђе их и на сме ру по љо при вред на про из вод ња и пре ра да хра не. Јед но оде ље ње са 30 по ла зни ка у овој шко ли предви ђе но је за елек тро тех ни ча ре рачу на ра и овај смер је по пу њен већ у пр вом ро ку. Ка ко ка же ин спек тор Цу пер, уколи ко се по ја ви ви шак на став ног кадра, тај про блем би ће ре ша ван у окви ру сва ке шко ле по је ди нач но. Слав ко Цу пер Ма ње ин те ре со ва ње за тро го ди шње шко ло ва ње ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Па јо Ши пиц ки, Ста ра Па зо ва У ин ђиј ској Тех нич кој шко ли на не ка за ни ма ња се ни ко ни је ја вио У оп шти ни Ста ра Па зо ва по сто је три сред ње шко ле: Гим на зи ја Бранко Ра ди че вић, Еко ном ско-тр го винска шко ла Вук Ка ра џић и Тех нич ка шко ла. У Гим на зи ји су сва сло бод на ме ста за уче ни ке пр вог раз ре да по пуње на. У школ ској 2012/2013. го ди ни ста ро па зо вач ку Гим на зи ју по ха ђа ће 120 уче ни ка оп штег сме ра ко ли ки је и ли мит упи са за гим на зи јал це у пр ви раз ред ове сред ње шко ле. У Тех нич кој шко ли ко ја у пр ви раз ред упи су је укуп но 180 уче ни ка у се дам обра зов них про фи ла, оста ло је пет сло бод них ме ста на сме ру ауто меха ни чар где се упи са ло 10 уче ни ка од ли ми ти ра них 15. На сме ру меха ни чар га со и пне у мо енер гет ских по стро је ња оста ло је сло бод но свих 15 ме ста, а на смер ме ха ни чар грејне и рас хлад не тех ни ке по пу ње но је 20, од сло бод них 30 ме ста (оста ло сло бод них 10). По де вет сло бод них ме ста оста ло је и на сме ро ви ма машин ски тех ни чар мо тор них во зи ла и тех ни чар за ком пју тер ско упра вљање где се упи су је по 30 уче ни ка. У Тех нич кој шко ли је ди но су по пу њени сме ро ви ма шин ски тех ни чар за ком пју тер ско кон стру и са ње и ти пограф где је упи са но по 30 уче ни ка. У Еко ном ско-тр го вин ској шко ли Вук Ка ра џић оста ло је 15 сло бод них места на сме ру тр го вац у ко ји се упису је 30 уче ни ка. Сва ме ста на смеро ви ма: еко ном ски тех ни чар, би ротех ни чар, по слов ни ад ми ни стра тор и фи нан сиј ски ад ми ни стра тор (но ви смер) су по пу ње на где се упи са ло по 30 уче ни ка ко ли ки је и ли мит упи са у пр ву го ди ну Еко ном ско-тр го вин ске шко ле у Ста рој Па зо ви. Ди рек тор ка ове шко ле Дра го сла ва Ми ћић нагла ша ва да смер за тр гов ца у другом упи сном ро ку ни је по пу њен јер је ма ло уче ни ка оста ло не рас по ређе них, је ди но што по сто ји ин те ре сова ње за пре ла зак из дру гих шко ла у ову, као и уче ни ка ко ји об на вља ју пр ву го ди ну, та ко да се на да да ће и ово оде ље ње би ти по пу ње но. Тако ђе, ди рек тор ка Ми ћић ис ти че да је већ про шле го ди не при ме ће но да у сред њим шко ла ма ста ро па зо вачке оп шти не вла да ма ње ин те ре сова ње за тро го ди шње шко ло ва ње. По себ но је то из ра же но у тех ничким за ни ма њи ма. Е. С. Н. -Нај ви ше бо ра ви мо у хла до ви ни. На њи ву не идемо, вру ћи не су ве ли ке. Ки ша би тре ба ла да пад не. Хла до ви не има мо у дво ри шту, има и на ули ци, ку ћа је изо ло ва на па се та ко скла ња мо од вру ћи не.

16 16 Среда, 18. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОПРЕ МА ЊЕ ДО МА ЗДРА ВЉА За но ве апа ра те 1,3 ми ли о на ди на ра Из бу џет ских сред ста ва на ба вљен но ви ЕКГ апа рат, де фи бри ла тор, ве ћи број ин ха ла то ра и ото ско па Цен тар за ул тра звуч ну ди јаг но сти ку ра ди ће су бо том Дом здра вља у Срем ској Ми трови ци, нај бо ља уста но ва те вр сте у Ср би ји, на бав ком но вих ме ди цинских апа ра та и ин стру ме на та, то ком про те кла два ме се ца, још ви ше је уна пре дио и она ко ви сок ква ли тет сво га ра да. То ме је у ве ли кој ме ри до при не ла и ло кал на са мо у пра ва, с об зи ром да је из сред ста ва град ског бу џе та за нај но ви ју опре му из двоје но ми ли он и 292 хи ља де ди на ра. На кон фе рен ци ји за но ви на ре, одржа ној 16. ју ла, ди рек тор ка До ма здра вља др На да Зец Пет ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка др Ср ђан Ко зли на и ре сор на на чел ни ца Ната ша Коп чић ука за ли су на до бру ме ђу соб ну са рад њу и ви сок ни во здрав стве не за шти те у град ској и се о ским сре ди на ма. Ка да је о опре ми реч, Дом здравља "Срем ска Ми тро ви ца" не дав но је на ба вио ЕКГ апа рат, де фи бри латор, по пет ин ха ла то ра и ото ско па, де сет тен зи о ме та ра и лам пу за преглед па ци је на та, у укуп ној вред ности око 1,3 ми ли о на ди на ра. Де фибри ла тор је на ме њен Слу жби хит не ме ди цин ске по мо ћи. По себ но је истак нут зна чај уна пре ђе ња ул тразвуч не ди јаг но сти ке, ка да су у пи тању обо ље ња сто ма ка, а но ва опрема ће по мо ћи пре вен тив ним ак тивно сти ма у по гле ду пре гле да је тре, жуч них пу те ва, сле зи не, про ста те и Уче сни ци кон фе рен ци је у Дом здра вља дру гих ор га на. Сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гу да се ја ве иза бра ним ле ка ри ма и за тра же упут за ту вр сту пре гле да, ко ји се не ће на пла ћи ва ти. Цен тар за ул тра звуч ну ди јаг но сти ку ће ра ди ти су бо том. Ди рек тор ка др На да Зец Пет ко вић оба ве сти ла је но ви на ре да је пре неко ли ко да на, ис пред До ма здра вља, пот пи са ла уго вор са Ми ни стар ством здра вља Ср би је ко ји прет хо ди до бија њу ва жног сер ти фи ка та од стра не Аген ци је за акре ди та ци ју здравстве них уста но ва. Ми ни стар ство је ми тро вач ком До му здра вља за ову на ме ну одо бри ло ди на ра на име су фи нан си ра ња по ступ ка акреди та ци је, а исти из нос тре ба ло би да обез бе ди и ло кал на са мо у пра ва. То ком на ред них го ди ну да на ће се пра ти ти ква ли тет ра да свих слу жби, а крај њи циљ је пру жа ње што потпу ни је и бо ље здрав стве не за шти те и услу га гра ђа ни ма, "на нај ви шем свет ском ни воу", не са мо у гра ду него и се ли ма. У це ли ни, Дом здра вља у Срем ској Ми тро ви ци је до сти гао ви сок но во опре мље но сти свих слу жби и од носа пре ма па ци јен ти ма, по бољ ша ни су усло ви ра да се о ских ам бу лан ти, чи ји објек ти су углав ном ре кон струи са ни и још ви ше при ла го ђе ни потре ба ма ста нов ни штва. Д. П. IN ME MO RI AM Ду шан Ту бић ( ) IN ME MO RI AM Зо ран Ђон лић ( ) Ду шан Ту бић је ро ђен у Су бо ти ци 2. мар та го ди не, а од растао је шид ској глав ној ули ци по више Сло вач ког пар ка. Основ ну шко лу Бран ко Ра ди че вић и Гим на зи ју Сава Шу ма но вић за вр шио је у Ши ду. Још у основ но школ ским да ни ма бавио се глу мом. У гим на зи ји под режи сер ску па ли цу узе ла нас је проф. Гор да на Сло бо да и та да смо при према ли Ми хи зо ву дра му Ко ман дант Сај лер. Та да смо би ли и у СНП у Новом Са ду и гле да ли ту пред ста ву, а сва ко од нас ама те ра мо рао је до бро да упам ти сво ју уло гу. Та ко је го вори ла проф. Гор да на, а ње на ро ђа ка Ми ра Ба њац нам је да ва ла упут ства то ком при пре ма ња овог Ми хи зо вог де ла, ко је је пр ви пут из ве де но у СНП, а по том у шид ском До му култу ре. Био је то наш ама тер ски успех вре дан па жње. По сле то га ни за ле су се и дру ге пред ста ве: де ла Пе ре Буда ка, Бра ни сла ва Ну ши ћа, Сте ри је, Го го ља... По сле за вр ше не Гим на зи је по чели смо да глу ми мо у АП Бра ни слав Ну шић. Ту нас је до че као Џентлмен, пр ви про фе си о нал ни шид ски глу мац и ре жи сер, ко ји је са Ми ром Ба њац за вр шио глу мач ку шко лу СНП у Новом Са ду. И те го ди не ама тер ског гра да ули ле су нам по ве ре ње у посао ко јим се ба ви мо. Же ле ли смо да по ста не мо про фе си о нал ни глум ци. Од у ста ли смо. Ра ди ли смо сво је свако днев не по сло ве: би ли смо слу жбени ци, рад ни ци, но ви на ри, тр гов ци... А, он да кра јем 70-их го ди на до ђе Бата Ко ле из Но вог Са да, ина че ро ђе ни Ба чин чан и уве де нас у Тур нир духо ви то сти, ко ји је та да ор га ни зо вао днев ни лист По ли ти ка екс прес. Е, ту смо по сти гли мак си мум. Би ли смо и на бе о град ској те ле ви зи ји. Би ло је тих на ших ама тер ских пред ста ва ши ром шид ске оп шти не, Сре ма, Вој во ди не и Ср би је. Осва јали смо и на гра да, дру жи ли се и ле по жи ве ли у тим фи ним вре ме ни ма. Ду ле, са да су са то бом Чи ка Душан Ла зић - Џентлмен, Ба та - Ко ле Дра ган Ко ле сар, Јо ва Ли чи на, Ми рон Киш Гли ста, Ми ле на По по вић Прокоп, Ду шан Тр зин, Вла да До ро ха зи и сви на ши шид ски глум ци, ре жи се ри и мно ги ама те ри и про фе си о нал ци, ко ји су ра ди ли на да ска ма ко је живот зна че. Не мој ти да ореш оне не бе ске њиве ка ко ка же Ба ла ше вић у сво јој пе сми већ ти при пре ми на ма да ске ко је не бе са зна че. Не ка су нам не беса у при пре ми за не ке но ве ур не бесне ко ме ди је. Ра ди вој Ла зић (Реч на опро шта ју од углед ног кул тур ног рад ни ка, по зо ри шног ре ди те ља и ду го го ди шњег по слени ка МЗК "Са ва" из Бо га ти ћа, 12. ју ла) да нас нас је, као не бро је но пу та у И прет ход не че ти ри де це ни је, окупио наш Зо ран, али, авај! овог пу та на пре ми је ри без апла у за. Спу шта се за ве са на жи вот ној по зор ни ци. Од ла зи на пут бес по врат ни Зо ран Ђон лић, човек, су пруг, отац, де да, мно ги ма прија тељ, до бар друг, увек за ни мљив саго вор ник, де ти ње ра до знао и ста рач ки му дар, Зо ран ко ји је мно го знао и много ви део, у се би, око се бе, чо век ко ји је це ло га свог ве ка за го не тао и од гоне тао, био стр пљив и брз, про ми шљен и на гао... био осло нац и осло њен на љу де. Не су ђе ни учи тељ, за ме нио је школску учи о ни цу дру гом, мно го про стра нијом и вред но учио и под у ча вао, ла ко... јед но став но, она ко са мо од се бе, та ко је бар из гле да ло. Све га је за ни ма ло, имао је од го во ре и на не из ре че на пита ња, а умео је и да по ста вља за дат ке ко је је те шко би ло ре ша ва ти. Реч је, на и ме, о по зо ри шту. Јер, сва ко ко је бар јед ном, ма кар на де сет ми ну та, срео Зо ра на и про менио с њим реч-две мо гао је не по греши во да пре по зна ње го ву пре да ност, ве за ност, опре де ље ност за све тло и мрак по зор ни це. Био је то жи вот под све тло шћу зве зда и ре флек то ра. То му је до су дио Онај ко ји га је ју че по звао, пре ра но, пре ра но и Зо ран се до су ђеном це ло га жи во та стра сно, ве дро, по све ће но и упу ће но ода зи вао ра дећи нај бо ље оно што је осе ћао, ми слио и во лео, пра ве ћи пред ста ве са се би слич ни ма, али и раз ли чи тим, пред ставе за се би слич не и још ви ше за оне дру ге, друк чи је. Сти зао је, на рав но, и успе вао да се ба ви и свим оним дру гим сва ко днев ним, ма ње или ви ше обичним људ ским по сло ви ма, ни кад ни у че му не пре ста ју ћи да бу де Чо век. Таквог га зна мо ов де у Ма чви, али и у целој Ср би ји, па и не гда шњој др жа ви. И не, то чи ме се Зо ран пре да но бавио, ни је тек умет ност у уском за натском сми слу: по шту ју ћи за ко не про феси је он ју је на ди ла зио сво јом ду шом и тим тро шним ср цем ко је га је от куца ва ло, и от ку ца ло! Бо лом за њим тек ма ли део ду га Зо ра ну пла ћа мо. Онај ве ћи део оста је за пам ће ње. И ма коли ко крх ко би ло пам ће ње људ ско, не из бри си во ће у ње му оста ти Зо ран Ђон лић, ста ме на вер ти ка ла ду ха игре и ве ли ке жи вот не ра до сти. Проф. Ран ко Сто ја но вић

17 Среда, 18. јул КУЛТУРА 17 ПЕ ЋИН ЦИ НАЈ БО ЉИ КОД ПА ТРИ ЈАР ХА И У БЕ ЛОМ ДВО РУ j З Го сти и до ма ћи ни у Бе лом дво ру а по бед ни ке Ре пу блич ке смотре Ми ни стар ства про све те и на у ке и Огран ка Ву ко ве за дужби не у Ба ва ни шту, под на зи вом Да ни ћи ри ли це, кра јем ју на, ор гани зо ва ни су при је ми у Па три јар ши ји и Бе лом дво ру. У кон ку рен ци ји више од уче ни ка из 19 др жа ва, Ли те рар на дру жи на "Змај у зе ле ним ча ра па ма" из Пе ћи на ца (оку пља основ це и сред њо школ це) осво ји ла је два ва жна при зна ња. Та ко су и мла ди Пе ћин ча ни, ко је је пред во дио ве ро у чи тељ Ми лош Јеф тић, има ли при ли ку да бу ду го сти па три јар ха срп ског г. Ири не ја и прин чев ског па ра Ка ра ђор ђе вић. На кон кур су по во дом Да на ћи рили це, уче ни ца IV раз ре да пе ћи нач ке ОШ "Сло бо дан Ба јић Па ја" Је ле на Ку ри џа (уз раст I IV р.) осво ји ла је пр во ме сто, а Кри сти на Ар се није вић, I р. Гим на зи је "Бран ко Ра диче вић" у Ста рој Па зо ви, дру го ме сто у кон ку рен ци ји сред њо шко ла ца. Уз нај бо ље ра до ве са до са да одр жаних ма ни фе ста ци ја, ка же ве ро у читељ Јеф тић, пе сма Је ле не Ку ри џе ће ући у лек ти ру за уче ни ке основ них шко ла у Ср би ји. На при је му у Па три јар шиј ском дво ру, Кри сти на Ар се ни је вић је патри јар ху Ири не ју по кло ни ла збир ку пе са ма пе ћи нач ке ли те рар не дру жине. При ли ком бо рав ка у Бе лом двору, је ди на од свих уче сни ка, Је лена Ку ри џа је чи та ла свој рад пред Алек сан дром и Ка та ри ном Ка ра ђорђе вић, по кло ни ла им збир ку пе са ма и по зва ла их да по се те Пе ћин це. Ина че, збир ка пе са ма Змај у зе леним ча ра па ма је не дав но пре ве де на на бе ло ру ски је зик (пре вод Ми кита Су прун чук), а по је ди ни ра до ви од апри ла до да нас осво ји ли су пре гршт при зна ња на ра зним ли терар ним кон кур си ма. По ме ни мо тек не ке од њих: ви ше на гра да на такми че њи ма осно ва ца и сред њо школа ца, 11 по хва ла на ме ђу на род ном кон кур су "Ма тер ња ме ло ди ја и образо ва ње", ко ји ор га ни зу ју Ми ни старство про све те и на у ке, По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и НВО "Прија те љи де це Вој во ди не" (Но ви Сад, 2012). Ор га ни за тор је по себ но ис такао Пе ћин це и Бе ли По ток, као два нај ин спи ра тив ни ја ме ста за пи са ње у Ср би ји, а пла ни ра и да штам па књи жев не пор тре те нај у спе шни јих уче ни ка, ме ђу ко ји ма и Кри сти не Ар се ни је вић. Та ко ђе, при зна ња су сти за ла са кон курсâ у Но вом Са ду, Ни шу, Сом бо ру, Фу то гу, у Ро жа ја ма (Цр на Го ра)... Д. По зна но вић НА ГРА ЂЕ НА ПЕ СМА j Ви де ла сам па три јар ха Згра да Па три јар ши је је спо ља пре ле па. Ве ли ки зи до ви, бе ли као снег, да ва ли су ути сак сре ће, а крст на вр ху ме је под се тио на Ису са Христа. По же ле ла сам да бу дем пти ца, па да од ле тим до ча роб ног вр ха ове ви со ке сне жне згра де. Ми сли ла сам да леп ше од то га не мо же бити, али ка да сам ушла у Па три јар ши ју све се про ме ни ло. Би ло је као у му зе ју! Ка ко сам се пе ња ла уз сте пе ни це, све ви ше ми је лу па ло ср це. Раз ми шља ла сам о то ме шта ћу још ви де ти. На по след њем сте пе ни ку сам ба ци ла по глед на пре кра сне сто ли це. Ка сни је сам угле да ла и патри јар ха Ири не ја. Он нас је ја ко ле по до че као. Има ла сам осе ћај да га већ од лич но по зна јем. Пред крај је сви ма по кло нио ико ни цу са ли ком Хри ста. Сва ко му је по љу био ру ку. Ка да сам до шла на ред, ср це је опет по че ло да лу па, осе ћа ла сам се ва жно и срећ но. На кра ју при је ма смо још ма ло раз гле да ли Па три јар ши ју. Од мах сам при ме ти ла две ви три не са пу но ико на. Све је би ло за ди вљу ју ће, као и ве ли ки про зо ри по це лој згра ди. По из лаз ку, осе ћа ла сам сре ћу што сам ви де ла па три јар ха. То је би ла за и ста ве ли ка част при ча за "Срем ске но ви не" на гра ђе на уче ница Је ле на Ку ри џа. На све ту има пу но мо сто ва, али су сви они слич ни. У ства ри, сви осим јед ног! Тај мост је нај леп ши. Кад га пре ђеш, осе ћаш сре ћу. То је мост дру гар ства. Он се вр ло спо ро пре ла зи и вр ло је ду га чак, са ње га ла ко пад неш, али се те шко опет вра тиш! Тај мост се не пре тр ча ва. Јер ако се пре тр чи до кра ја се ни кад не ће сти ћи. Тр че ћи се ни шта не ће осе ти ти. Та ко се не ће осе ти ти ча ри ства ра ња при ја тељ ства. Осим кра ја леп је и по че так и сре ди на и све, али са мо ако се иде по ла ко! Ка да до ђеш до кра ја мо ста, мо раш да идеш да ље и да пра виш дру ги део ње га. Тај мост мо ра да се не гу је као нај леп ши цвет. Док га ства раш ужи вај и не жу ри, јер се сва ко дру гар ство сти че по ла ко и си гур но. Је ле на Ку ри џа, IV р. ОШ "Сло бо дан Ба јић Па ја", Пе ћин ци

18 18 КУЛТУРА Среда, 18. јул НЕ ШТИН ОБ НО ВЉЕН СТА РИ СА ВИ ЋЕВ ПО РО ДИЧ НИ ДОМ ИЗ СРЕ ДИ НЕ 18. ВЕ КА j Струч ња ци По кра јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре са ни ра ли и за шти ти ли чу ве но зда ње на род ног не и мар ства - Уз Кра чу нов ико но стас у ме сној цр кви, уско ро и ет но му зеј на отво ре ном С Foto galerija При пре ма ње тр ске за по кри ва ње Са ви ће вог до ма Срем ска ку ћа у Не шти ну по сле об но ве рем ска ку ћа у Не шти ну, не ка да вла сни штво по ро ди це Са вић, кате го ри са на као кул тур но до бро од из у зет ног зна ча ја, ових дана је у пот пу но сти об но вље на и предста вља ће део бу ду ћег се о ског Му зе ја на отво ре ном. Због ар хи тек тон ских и ет но граф ских вред но сти, ово зда ње на род ног не и мар ства је још годи не про гла ше но за спо ме ник кул туре, ка сни је је от ку пље но и пре да то на бри гу По кра јин ском за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Пе тро ва ра ди ну. По сле не ко ли ко ра ни јих (пар ци јал них) по ку ша ја об но ве, чи ње ни це да није ко ри шће на и одр жа ва на, овој ку ћи из сре ди не 18. ве ка је ко нач но вра ћен ста ри из глед и сјај. По диг ну та бар три де це ни је пре не го што је чу ве ни Те о дор Кра чун осли као ико но стас у не штин ској цркви (1773), срем ска ку ћа да нас предста вља "је ди ни са чу ва ни стам бе ни обје кат на род ног гра ди тељ ства у Вој во ди ни на ко ме се на ла зи трем на улич ном за ба ту". То нам са оп шта ва Је ле на Фи ли по вић, ар хи тек та конзер ва тор из По кра јин ског за во да, заду же на за над гле да ње са на ци је, конзер ва ци је и ре ста у ра ци је до ма по роди це Са вић: - Пре ма пре да њу, ку ћа у Не шти ну је јед на од нај ста ри јих згра да у се лу и на ста ла је пре ви ше од 200 го ди на, по ло ви ном 18. ве ка. Пи са них до ку мена та, ко ји би ука зи ва ли на ње ну старост, да нас не ма. Ме ђу тим, о то ме сведо че са ме ње не ка рак те ри сти ке, пре све га оби ље др ве та ко је је ко ри шће но за град њу зи до ва и тре мо ва, по сто јање тре ма са дво ри шне и улич не стране, као и тре ма на улич ном за ба ту, те на чин укра ша ва ња сту бо ва и огра да. Пре да ње ка же да је пр во бит ни власник, слу же ћи вој ску у Сло вач кој, довео у Не штин же ну Сло ва ки њу и њој за љу бав са гра дио, за оно вре ме, раско шну ку ћу. Ку ћа се на ла зи у де лу Нешти на по зна том под име ном До ља, на пла цу не пра вил ног об ли ка, ка же Је ле на Фи ли повић. Са мо сто је ћа је, пра во у- га о не осно ве, ужом стра ном ори јен ти са на ка ули ци. Призем на је, гра ђе на у бон друк си сте му са ис пу ном од пле тера, по кри ве на тр ском. По верти ка ли, услов но ре че но, ку ћу чи не три ета же: по друм, призе мље и та ван. Са ви ће ва ку ћа у Не шти ну, ис ти че арх. Је ле на Фи ли повић, об на вља на је у не ко лико на вра та: 1971, 1978, и го ди не. За хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци По крајин ског се кре та ри ја та за култу ру и јав но ин фор ми са ње, са да је у пот пу но сти об но вље на и за шти ће на. По ред оста лог, за ме њен је по сто је ћи кров ни по кри вач од тр ске (Имре Дараж са сво јим мај сто ри ма), за тим трули др ве ни но са чи и гре де, об но вље ни зи до ви од пле те ра, као и ком плет на сто ла ри ја. Струч ња ци По кра јин ског за во да и еки па гра ди те ља, на че лу са Зо ра ном Крч ма ром, сре ди ли су тремо ве и све зид не по вр ши не, ози да ли улаз у по друм, на пра ви ли но ву кров ну кон струк ци ју од руч но те са не гра ђе... У све му то ме, ко ри сти ли су аутен тич не ма те ри ја ле и тех ни ке об ра де. Же не у Срем ској ку ћи Мајстори и заштитари На ша са го вор ни ца, Је ле на Фи липо вић, ука зу је на ве ли ку по др шку МЗ Не штин и спрем ност ме шта на да у свему по мог ну. А ка да Му зеј на отво ре ном (по сле от ку па и пре ме шта ња не ко ли ко ет но обје ка та из Су се ка и Че ре ви ћа) бу де ком пле ти ран, до би ће Не штин ци и њи хо ви го сти пра ву оазу кул ту ре, лепо те и ту ри стич ког по но са. На рав но, уз не за о би ла зне оби ла ске хра ма Св. вра че ва Ко зме и Да мја на, број них винар ских по дру ма, ви но гра да и воћ њака, сме штај них и ку ли нар ских ка па ците та до ма ће ра ди но сти. Д. По зна но вић Јадранка Димитријевић: На сликарској колонији Бри гу о об на вља њу Срем ске (Са ви ће ве) ку ће у Не шти ну, што је по себ на за ни мљи вост, во ди ле су углав ном же не. На че лу ти ма По кра јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре на шла се ар хи тек та кон зер ва тор Је ле на Фили по вић, за ду же на за кон зер ва тор ско-ин ве сти тор ски над зор, арх. Дра га на Мар ја но вић је би ла "мај стор за бла то" (за јед но са из во ђа чи ма ра ди ла на са на ци ји зи до ва), а Ја го да То мић - ор га ни за тор ка гра ди ли шта. Сва ка ко, ва ља по ме ну ти и мр Мир ја ну Ђе кић, ет но ло га, ко ја је еки пи пре не ла бога та са зна ња и ис ку ства ка да је реч о нај вред ни јим спо ме ни ци ма на род ног гра ди тељ ства у Вој во ди ни.

19 Среда, 18. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОКВИ РУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ДА НА СРЕМ СКЕ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ На гра де нај бо љим срем ским пред у зе ћи ма Тра ди ци о нал не на гра де Срем ске при вред не ко мо ре за по себ не по слов не ре зул та те у го ди ни, уру че не су при вред ним дру штви ма, јав ним пред у зе ћи ма и пред у зет ници ма, про те клог пет ка, 13. ју ла, у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро вици, а у окви ру обе ле жа ва ња Да на Срем ске при вред не ко мо ре. У кон ку рен ци ји при вред них друшта ва, на гра ђе ни су: Ме тал рад Ин ђи ја, Фри го Срем Ириг, ЈУБ Ши ма нов ци, Ка блекс Пла ти чево, Про пласт Срем ска Ми тро ви ца, Тим си стем Но ва Па зо ва и Валдом Шид. Ове го ди не сви на гра ђени ко лек ти ви су из обла сти про извод ње, од ма лих, пре ко сред њих, па до ве ли ких при вред них дру шта ва. При зна ња им је уру чио пред сед ник Срем ске при вред не ко мо ре Ми лан Бо жић, уз на по ме ну да је ве ли ки мо тив до де ли ти на гра де они ма који су успе шно по сло ва ли у усло ви ма по сто је ће еко ном ске кри зе. На гра ђе ни ма су че сти та ли и градо на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић, ге не рал ни се кре тар При вред не ко мо ре Ср би је Ка блекс Пла ти че во Про-пласт Срем ска Ми тро ви ца Го ран Јев тић и пред сед ник Привред не ко мо ре Вој во ди не Рат ко Фили по вић. Ме ђу го сти ма би ли су још и на чел ник Срем ског управ ног округа Са ва Али шић, као и пред став ници не ко ли ко срем ских оп шти на. С. Ми хај ло вић М. Ми ле у снић Тим си стем Но ва Па зо ва Ме тал рад Ин ђи ја Ду шан Пе тро вић, Ме тал рад При вред но дру штво Ме тал рад из Ин ђи је осно ва но је дав не го ди не, а про из во де овог пред у зе ћа ку пу је ви ше од 300 фир ми из зе мље и ино стран ства. Има ју око два де сетак за по сле них, а про из во де коч не ци лин дре и де ло ве за коч не си сте ме за во зи ла. На гра ду је при мио Душан Пе тро вић, вла сник фир ме. Фри го Срем Ириг Иван Стан ко вић, Тим си стем Злат ко Ју тић, Ка блекс Ово пред у зе ће је осно ва но го ди не и ба ви се про из вод њом електрич них про вод ни ка и ка бло ва за кућ не апа ра те. Има за по сле но 48 рад ни ка, а при зна ње Срем ске привред не ко мо ре је при мио Злат ко Јутић, ди рек тор. Пре драг Ра тић, Про-пласт Фир ма Про-пласт је то ком и го ди не ин ве сти ра ла у но ву опре му за ре ци кла жу от пад них ма са. Ови про из во ди има ју из у зет но тр жиште на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да, као и у оста лим гра до ви ма Ср би је, а у окви ру град ске чи сто ће и град ског зе ле ни ла. При зна ње је при мио Предраг Ра тић, ди рек тор. Вал дом Шид Пред у зе ће за про из вод њу, тр гови ну и услу ге Тим си стем из Но ве Па зо ве, осно ва но је го ди не и већ у пр вој де це ни ји свог по сто ја ња за у зе ло је јед но од во де ћих ме ста у про из вод њи пе ћи и шпо ре та на др во у ре ги о ну За пад ног Бал ка на и ју гои сточ не Евро пе. Ко мор ску на гра ду при мио је Иван Стан ко вић, ди ректор овог пред у зе ћа. Иван Му лај, Фри го Срем У свом про из вод ном по го ну Фриго Срем про из во ди за мр зну ту ка шу од во ћа и по вр ћа и чу ва све же во ће у хлад ња чи ка па ци те та око 800 тона во ћа и око то на за мр зну тих воћ них ка ша или слич них про из вода. На гра ду Срем ске при вред не комо ре у име ко лек ти ва Фри го Срем при мио је ди рек тор Иван Му лај. Ми лан Ба шић, Вал дом При вред но дру штво Вал дом из Ши да осно ва но је го ди не и ба ви се пре ра дом пла стич них ма са, ПВЦ-а и по ли е ти ле на. Вал дом запо шља ва 30 рад ни ка и јед но је од во де ћих пред у зе ћа у шид ској општи ни ко је је у про те клој го ди ни оства ри ло за па же не ре зул та те и цело куп но про из вод њу при ла го ди ло европ ским нор ма ма. Ко мор ску награ ду при мио је Ми лан Ба шић, извр шни ди рек тор Вал до ма. Алек сан дер Ку љај, ЈУБ Ши ма нов ци ЈУБ Ши ма нов ци Пред у зе ће ЈУБ Ши ма нов ци је део гру па ци је ЈУБ, ме ђу на род но при зна те ком па ни је са ви ше од 130 го ди на ду гом тра ди ци јом на под ручју про из вод ње бо ја. Пред у зе ће ЈУБ у Ши ма нов ци ма осно ва но је го ди не и има 120 за по сле них. Призна ње је у име ком па ни је при мио Алек сан дер Ку љај, ди рек тор.

20 20 Среда, 18. јул 2012.? С ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? а хек та ра пше ни ца у Сре му по жње ве но је то на хлеб ног зр на. Ово го дишњи при нос био је пет то на по хекта ру и ни жи је од про шло го ди шњег због ло ших усло ва се тве, као и ја ких вру ћи на пред же тву. Је ди но је до бро што је вла жност пше ни це би ла око 13 од сто, та ко да не ће би ти су ше ња у суша ра ма. Скре тар Од бо ра за аграр Срем ске при вред не ко мо ре Вла ди мир Влао вић ка же да се ових да на про да је ма ло жи та јер се сви, још увек, прера чу на ва ју. - Ма ло се пше ни це про да је од мах са њи ве, љу ди оче ку ју це ну од 25 и ви ше ди на ра и за то је 70 од сто пшени це на ла ге ру. Пра ва про да ја ће кре ну ти, ве ро ват но, тек кра јем ју ла и на је сен, кад мли на ри са бе ру своје би лан се. А, од ово годи шње це не пше ни це за ви си ће се тве не по врши не на је сен ко је су у Сре му би ле и хек та ра, у вре ме ка да су по љо при вред ни ци на кре дит до же тве доби ја ли ђу бри во, се ме и сред ства за за шти ту ка же Вла о вић. Сре ди ном про шле сед ми це по чео је и откуп пше ни це за по требе Роб них ре зер ви. Држа ва ку пу је пше ни цу по 23 ди на ра, а от куп ће тра ја ти сва ког рад ног да на све док се не от ку пи пред ви ђе на коли чи на од то на хлеб ног зрна. У ци љу рав но мер не те ри то ри јал не за сту пље но сти при от ку пу пше ни це, Ми лан Сто ја но вић: реално 27 динара Уско ро 30 ди на ра? Не што ма њи про се чан при нос од лањ ског сва ки округ је до био од го ва ра ју ћу ко личин ску кво ту ко ја ће би ти на рас по ла га њу за про да ју по тен цијал ним про дав ци ма. Срем је до био кво ту ко ја је не што ве ћа од то на, а до са да је от ку пље но пар десе ти на про це на та ове кво те. Пре ма пр вих инфор ма ци ја ма, от куп пше ни це за Роб не резер ве иде при лич но спо ро. За раз лику од про шле го ди не, ка да је за само не ко ли ко са ти от ку пље но ви ше од то на пше ни це, ове го ди не се тр гу је знат но ма њим ко ли чи на ма. Ка ко ту ма че струч ња ци, от куп тече спо ри је од оче ки ва ња јер је ових да на и тр жи шна це на на бер зи ве ћа од 23 ди на ра, ко ли ко са да ну ди држа ва. Ипак, мо же се оче ки ва ти да се днев но от ку пи по пар хи ља да то на пше ни це јер је, у ова квим си та у ци јама, др жа ва увек би ла ко рек тан партнер ка да је реч о по што ва њу ро ко ва и по у зда но сти пла ћа ња. Ди рек ци ја за роб не ре зер ве ће, ка ко је на ја вље но, пла ћа ти ку пље ну пше ни цу у ро ку од осам да на од до ста вља ња ком плет не до ку мен та ци је. Без пла на и сти му лан са Очи глед но је да се на ши ра та ри још пре ра чу на ва ју и кал ку ли шу. Због ово го ди шње су ше при нос је био ма њи од оче ки ва ња, а по ну ђе на це на од 23 ди на ра, те шко мо же да на док на ди вели ка ула га ња за се ме, наф ту, ђу бриво... За то смо пи та ли срем ске ра та ре да ли су за до вољ ни оствре ним при носи ма, ка кву це ну оче ку ју и да ли су пше ни цу ла ге ро ва ли у си ло си ма или на та ва ну. Ћа на Бо жић, Ру ма - Ро ђе на сам у ав гу сту и ме ни вру ћи на не сме та. У кан це ла ри ји имам кли ма уре ђај, али га ни ка да не кори стим, све што је ве штач ко ни је до бро за здра вље. Код ку ће се ма ло при ла го дим си ту а ци ји - об у чем не што ла ко, ма ло по раним, ма ло ока сним с по слом, и иде то со лид но. По љо при вред ник из Ла ћар ка Сте ви ца Уме тић ка же да је це на од 22 и 23 ди на ра при лич но тан ка. - Већ два-три да на до ла зе мли на ри из Ср би је, ну де ви ше, го то во три десет ди на ра. Исти на и це на лањ ског ку кру за је пре ко 26 ди на ра. Ја ве ру јем да ће и због ове су ше це на пше ни це за вр ши ти на 30 ди на ра, а си гу ран сам, због ста ња на по љи ма, да ће и це на ку ку ру за до сти ћи три де сет ди на ра. То опет зна чи ма њи тов сто ке, по себ но сви ња, али и ве ћу це ну ме са од је сени ка же Сте ви ца Уме тић.

21 Среда, 18. јул Усло ви от ку па От куп пше ни це ро да 2012., ква ли те та мин. 76 kg/hl, вла ге макс. 13% и при ме са макс. 2% (оста ло ЈУС) по це ни од 23,00 дин/кг са ПДВ, fco си лос овла шће ног скла ди шта ра Ди рек ци је, у укуп ној ко ли чи ни од то на, вр ши ће се од ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва у ин ди ви ду алном сек то ру и зе мљо рад нич ких за дру га - ре ги стро ва них га здин ста ва, и то у ми ни мал ној ко ли чи ни од 5 то на и мак си мал ној ко ли чи ни 100 то на, по но си о цу га здин ства за ин ди ви ду ал ни сек тор, од но сно мак си мал но 150 то на по за дру зи. От куп се вр ши пре ко "Про дукт не бер зе" у Но вом Са ду, а Ди рек ци ја ће пла ћа ње ку пље не пше ни це из вр ши ти у ро ку од 8 да на од да на до ста вља ња ком плет не до ку мен та ци је. Сте ви ца Уме тић По љо при вред ник Јо ван Ра до је вић из Ма лих Ра ди на ца ка же да ове го ди не ни је за до во љан прино сом. - У мо јој лич ној про из вод њи при носи су раз ли чи ти, од две до че ти ри то не по хек та ру, а по што се ба вим и услу жном де лат но шћу, ви дим да је та ко и код осталих, не где су при носи и знат но ма њи. На Јо ван Ра до је вић слаб при нос ути ца ло је ви ше фак то ра - ду га и ја ка зи ма, не до вољ не агротех нич ке ме ре, по сле је на сту пи ла суша. По ло ви ну жи та сам оста вио код ку ће, дру га по ло ви на је на ла ге ру, че кам да ви дим хо ће ли це не ка сније би ти по вољ ни је. Што се ти че це не пше ни це, још ма ње сам за до во љан. Це ном од 23 ди на ра се љак не мо же по кри ти ни тро шко ве. Па, ми ку пу јемо нај ску пље го ри во у окру же њу. А где је ме ха ни за ци ја, одр жа ва ње, резер вни де ло ви... Ми слим да би не ка оп ти мал на це на мо ра ла би ти око 28 ди на ра. То би сти му ли са ло мла де сеља ке да ви ше се ју пше ни це, ова ко ис па да да је не ће би ти до вољ но ни за до ма ће по тре бе, а не за из воз. Ка да је реч о це ни век не хле ба, то се може по сма тра ти из два угла - пла те жна моћ ста нов ни штва је мала и мно ги ма је и то ску по. Ипак ми слим да је хлеб ре ла тивно јеф тин и да мо ра по ску пи ти бар пет ди на ра - ка же Ра доје вић и твр ди да у на шој по љо при вре ди мно го то га не ва ља. - Био сам у се дамосам стра них др жава, та мо је дру га чи је и бо ље. Бо ље је чак и у Ру му ни ји и Бу гар ској. У свим тим земља ма је план ска про из вод ња, се љак на по чет ку се тве тач но зна ко ли ко ће за ра ди ти на тој кул ту ри. Код нас почне же тва, а још се не зна це на пше нице. Та ко је са жи том, та ко ће би ти са ку ку ру зом, а и са сто чар ском про извод њом. Кре ди ти су тамо по вољ ни, се љак мо же лак ше да вра ти тај дуг. Све док ми ни стар по љопри вре де не бу де се љак, не ко ко се ба вио тим послом и ко до бро по знаје ту гра ну, не ма ни шта од на ше по љо при вре де. На ши ми ни стри по љопри вре де че сто не знају шта се те ли, а шта се пра си, ко ја жи во ти ња да је мле ко, а ко ја ме со по ру чу је Ра до је вић. Дру ги ски да ју кај мак На те ри то ри ји шидске оп шти не за вр ше на је же тва пше ни це. Под овом кул ту ром је за сеја но хек та ра, што је два де сет про це на та ви ше у од но су на претход ну го ди ну. Пре ма речи ма Па вла Скле на ра, из вр ши о ца за по сло ве по љо при вре де у Кан цела ри ји за по љо при вре ду Оп шти не Шид, же тва је за вр ше на у оп ти мал ним ро ко ви ма, а ово го ди шњи при но си су ума ње ни за два де сет про це на та у од но су на прет ход ну годи ну. Раз лог то ме су сушне је се ни, ка да је би ло по тре бе за бо љим ни ца њем, и су шни део зи ме, ко ји је тра јао до фе бру а- ра. Укуп но оства ре на про из вод ња за ову го ди ну у шид ској оп шти ни из но си ,7 то на, са по сто вла ге и 79,2 хек то ли тар ске ма се. По љо при вред ник Ми лан Сто ја новић из Ку ку је ва ца ка же да је жи то ове го ди не по се јао на два ју тра и да је за до во љан ово го ди шњим при носом, ко је из но си 7,5 то на по хек та ру. - При но сом је сам за до во љан, али не ве ру јем да ћу би ти за до во љан и от куп ном це ном. По мом ми шље њу, ре ал на це на би тре ба ла би ти 27 дина ра, али чи сто сум њам да ће др жа ва би ти то ли ко ши ро ке ру ке. За ме тар пшени це мо же да се умеси 24 ки ло гра ма брашна и упра во ту наста је ве ли ки па ри тет у це на ма, што зна чи да су сви у том лан цу об ра ли кај мак, а да је се љак ко ји је најви ше уло жио уства ри нај ма ње до био каже Ми лан Сто ја но вић, по љо при вред ник из Ку ку је ва ца. Он је сво је жи то, као и сва ке го ди не, пре дао на чу ва ње у Ми тин млин, од но сно пред у зе ће Ал ба трос у Ши ду. Ка же да је за дово љан усло ви ма ко ји они ну де. - Ускла ди ште ње пла ћам је дан посто ме сеч но од це не по ко јој про да јем жи то. Чу ва ћу га у њи хо вим си ло си ма све док не бу дем са че као не ку це ну ко ја ће би ти за до во ља ва ју ћа. Злат ко Бар нак ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Ми ли ца Жив ко вић, Ин ђи ја Про дао по 22 ди на ра Ста ро па зов ча нин Злат ко Бар нак ко ји об ра ђу је 25 ју та ра зе мље и се бе сма тра сит ни јим по љо при вред ни ком, ове го ди не је имао пет ју та ра зе мље под хлеб ним жи том. Оства рио је 35 ме та ра пше ни це по ју тру, ка ко ка же од лич ног ква ли те та (вла жност 13 и 79 хек то ки тар ска те жи на), с тим што је при нос био не што сла би ји у од носу на про шло го ди шњи. Сор та Апач се по ка за ла бо љом од Но во сад ског хибри да, ка же Злат ко и на го ве шта ва да ће у на ред ној се тви про ме ни ти сор ту, нај ве ро ват ни је ће пре ћи на Син та ки. Ово го ди шњи род Злат ко је про дао ста ро па зо вач ком Агро про му по цени до 22 ди на ра за ки ло грам и од мах су тра дан до био па ре за сво ју пше ницу. Ни је хтео да скла ди шти или оставља у свој ам бар. Це ном, за до во љан и је сам и нисам. Зе мљо рад њом се ба вим 25 го дина и док се жи то не ски не, ни кад се не зна за га ран то ва на це на пше ни це. Ево, ја сам тек ско ро чуо да ће роб не ре зер ве от ку пљи ва ти жи то по 25 дина ра за ки ло грам и то је не ка ре ал на це на, а ја сам дао по 22 ди на ра. Овде у Па зо ви сви от ку пљи ва чи су та ко пла ћа ли. Ни сам хтео да че кам бо љу це ну. Про дао сам 17,5 то на пше ни це ка же Злат ко и до да је да се по ред ра тар ства (жи та, со је, ку ку ру за, шећер не ре пе) ба ви и по вр тар ством јер са мо та ко мо же да обез бе ди со лид не при хо де сво јој по ро ди ци. Е. С. Н. - У то ку рад ног вре ме на пре се лим се да ра дим у кли ма ти зо ван про стор, бо чи ца во де је увек по ред мене. У по по днев ним са ти ма осве же њем по тра жим у во ди срем ских је зе ра ко јих, на сре ћу, има мо у окру же њу.

22 22 Среда, 18. јул ЈА РАК ПО ЧЕ ЛО СА НИ РА ЊЕ КА НА ЛА ЈАР ЧИ НА Би ће во де и за за ли ва ње ИН ЂИ ЈА ТЕ О ДО РА МАР ЧЕ ТА ЈЕД НА ОД ТРО ЈЕ НАЈ БО ЉИХ УЧЕ НИ КА У СРЕ МУ ПО ИЗ БО РУ СРЕМ СКИХ НО ВИ НА Бо рац ко ји се не пре да је Ђак ге не ра ци је у ин ђиј ској гим на зи ји, да нас пр ва на ли сти за упис на Ака де ми ју умет но сти у Но вом Са ду, драм ски де парт ман То ком ви кен да је по че ло са ни рање си ту а ци је на ка на лу Јар чи на код Јар ка где је, по ко зна ко ји пут у по след њих не ко ли ко го ди на, до шло до ве ли ког по мо ра ри бе и еко лошка ка та стро фа је би ла на по мо лу. На кон са стан ка но вог по кра јин ског се кре та ра за по љо при вре ду Го рана Је ши ћа и срем ско ми тро вач ког градоначелникa Бра ни сла ва Неди мо ви ћа са над ле жним ин спек тори ма и пред став ни ци ма Хи дро срема, из ка на ла је укло ље на уги ну ла ри ба, а рад ни ци Хи дро сре ма ра де на ства ра њу тех нич ких усло ва за вра ћа ње во де у ка нал ко ји ме шта ни се ла Ја рак код Срем ске Ми тро ви це ко ри сте и за за ли ва ње по љо привред них по вр ши на. - Са Го ра ном Је ши ћем до го во рили смо да се од мах пре ду зму ме ре на укла ња њу уги ну ле ри бе и препум па ва ње во де у Јар чи ну ка ко би ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Је ле на Де лић, Ру ма Укла ња ју уги ну лу ри бу по љо при вред ни ци у Јар ку мо гли да за ли ва ју по вр ће ка же гра до на челник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. Ду го роч но, план да се од је се ни, поч не са ре а ви та ли за ци јом ка на ла Јар чи на. За то већ по сто ји про јекат и оче ку је се да овај по сао поч не већ у ок то бру. - Град је већ упу тио ини ци ја тиву да пре у зме мо црп ну ста ни цу на Јар чи ни, од но сно да црп на ста ни ца из у зме из сте чај не ма се Аг бро руме. Без то га, стал но ће се по на вљати си ту а ци ја из прет ход них го ди на: град стал но апе лу је и же ли да уложи сред ства у ре ша ва ње про бле ма на Јар чи ни, али ни ко ни је имао ин ге рен ци је или ни ко од над ле жних во до при вред них ор га ни за ци ја ни је на то обра ћао па жњу, од но сно сви су бежа ли од то га на во ди Не ди мо вић. Ж.Н. Уги ну ла ри ба плу та Јар чи ном - Мно ги ка жу да је про ма ја опа сна по здра вље, а ме ни је то је ди ни на чин да се на по слу из бо рим с троп ским тем пе ра ту ра ма. Код ку ће се сло бод ни је об у чем, уста нем ра но да ку вам, све што мо ра да се ура ди од кућ них по сло ва, ура ди се у ве чер њим са ти ма. Пи јем пу но течно сти, во ду и со ко ве, и је дем до ста во ћа. Те о до ра Мар че та Де вој ци ко ја има рад не на ви ке и во ди здрав жи вот, ко ја је у гимна зи ји под јед на ко во ле ла при род не и дру штве не пред ме те, ко ја је би ла ме ђу нај бо љим хе ми ча ри ма и фи зича ри ма у По кра ји ни уз то по бе ђива ла у ре ци то ва њу и до би ја ла призна ња за глу му Те о до ри Мар че та, опров да но је при па ло при зна ње најђа ка у про те клој школ ској го ди ни у из бо ру ко ји су по осми пут ор га ни зова ле Срем ске но ви не. Те о до ра је и из у зет ни пли вач, побед ник на ре пу блич ком так ми че њу сре њо шко ла ца у пли ва њу па у ове вре ле лет ње да не где би смо је сре ли не го на град ском ба зе ну у Ин ђи ји. До ђе да ис пли ва ва још у осам ујутро, ка же, ко нач но мо же да пре дахне јер су да нас из ша ли звнич ни резул та ти са при јем ног на Ака де ми ји уме но сти у Но вом Са ду. У кон ку ренци ји 165 сред њо шко ла ца на шла се нај пре у ужем из бо ру ме ђу њих 23, кво та за при јем је би ла де сет. Пр ва је на ли сти. За вр ши ла си при род ни смер Гимна зи је у Ин ђи ји а упло ви ла у уметнич ке во де. Ка ко се то до го ди ло? - По што ни сам би ла си гур на шта ћу сту ди ра ти, сма тра ла сам да је боље да упи шем при род ни смер јер са тог сме ра ка сни је мо гу да се опреде лим и за при род не и за дру штве не на у ке, а опет да сам упи са ла друштве ни смер ка сни је не бих мо гла да сту ди рам хе ми ју, ма те ма ти ку или фи зи ку јер тих ча со ва има много ма ње. Све до не дав но би ла сам си гур на да ћу упи са ти хе ми ју и бити про фе сор хе ми је - ка же Те о до ра Мар че та. И при пре ма ла се Те о до ра да упише хе ми ју, ка же, јед но по лу го ди ште јој је би ло са свим до вољ но, па се у то ку дру гог по лу го ди шта при пре мала за Ака де ми ју умет но сти, де партман за дра ме. - Пре го ди ну да на са свим слу чајно сам се на шла у Кул тур ном цен тру где сам ви де ла фла јер са по зи вом за ауди ци ју ко ју су ор га ни зо ва ли ру ково ди о ци По зо ри шне ра ди о ни це. Јави ла сам се, про шла и до би ла уло гу Ка та ри не у Укро ће ној Го ро па ди. Усле ди ле су по хва ле на смо тра ма и на гра да за нај бо љу жен ску уло гу на По кра јин ској смо три ама тар ских по зо ри шних дру шта ва Вој во ди не у Ста рој Па зо ви - ка же ова из у зет но скром на и та лен то ва на де вој ка. За при јем ни на Ака де ми ју се са ма при пре ма ла. При ча ју нам за по сле ни у Кул тур ном цен тру ка ко је Те о дора че ка ла да се за вр ши по след ња пред ста ва у по зо ри шној са ли, да ли би јој кључ КЦ, оста ја ла је на позор ни ци до ка сно у ноћ и ве жба ла. Дру га ри из ра ди о ни це би је по не кад усме ра ва ли, Те о до ру зна ју као вели ког бор ца и из у зет но та лен то ва ну де вој ку, ка жу, ка да се она не чег лати, до бар ре зул тат не мо же да из о- ста не. Ипак, на дан по ла га ња пријем ног Те о до ру је ухва ти ла па ни ка. - Рас по ред је био та кав да сам у истом да ну, 2.ју ла, тре ба ла да по лажем за вр шни ис пит на глу ми и пријем ни за хе ми ју. Ми сли ла сам, пр во по ла га ње ми по чи ње у де сет, дру го у 13 ча со ва, сти ћи ћу. Ме ђу тим, пошто се на ака де ми ји по ла га ње отегло има ла сам пе ва ње, ба лет, дикци ју, мо но лог, а ја сам би ла три на е- ста по ре ду, раз ми шља ла сам да ли да у па у зи одем на хе ми ју, ура дим тест па се вра тим јер ако не прођем на глу ми ни сам же ле ла да гу бим го ди ну. Ипак сам од те на ме ре од у- ста ла, па шта бу де. Тек у 16 ла сова сам до шла на ред. У иш че ки ва њу ре зул та та две но ћи ни сам спа ва ла, са да мо гу да одах нем, све се до бро за вр ши ло - ка же нам са осме хом Тео до ра док њен мла ђи брат Ми та помно слу ша се стри ну при чу. Ова скром на и увек на сме ја на де вој ка за хва ли ла се на по кло ну Срем ских но ви на. Ка же, има фо тоапа рат али овај ко ји је до би ла, три пу та је ква ли тет ни ји од ње ног. Не сум ња мо да ће јој ко ри сти ти у време ну ко је сле ди. З. Г. С.

23 Среда, 18. јул РА КО ВАЦ ОД ЈЕ ЦИ БЕ ЛОГ МАЈ ДА НА На об рон ци ма Фру шке го ре, по ред ма лог срем ског ме ста Ра ков ца, 7. ју ла, по тре ћи пут за ре дом промо ви са на је пе ћи на Бе ли мај дан. У про шлим вре ме ни ма на овом ме сту је ва ђен ка мен, ко ри шћен за из градњу обли жњег ма на сти ра, а због свог ква ли те та и ле по те, ка жу, доспео је чак и до Бе ча. Пре ди ван и по ма ло ми сти чан ам би јент дао је иде ју умет ни ци ма, Ми ли во ју Панза ло ви ћу Ми ћи из Ра ков ца и Ђорђу Вој но ви ћу Ђу ри из Ле ди на ца, да га ис ко ри сте за из ло жбе ру котво ри на, сли ка и ра до ва од от пад ног ма те ри ја ла. До са да су одр жа не две из ло жбе, и го ди не. Ове го ди не, под на зи вом "Од јеци Бе лог мај да на", ма ни фе ста ци ја је одр жа на у ор га ни за ци ји Удру жења "Ми ро шки не ру ко тво ри не", из Ра ков ца. Глав ни по кро ви тељ био је По кра јин ски се кре та ри јат за ме ђуре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну само у пра ву. Из ло жба је по ста вље на на два пла тоа ис пред пе ћи не, а на њој су се мо гле ви де ти сли ке, скулпту ре, ма ке те, на род не ру ко тво ри не, де ла ста рих за на та, су ве ни ри, од укуп но 36 из ла га ча. Ма ни фе ста ци ју је отво рио по зна ти мај стор фо то графи је Бо ри вој Ми ро са вље вић, а у про гра му су уче ство ва ли ре ци та тори, жен ски хор из Ко ва чи це, тамбу ра шки ор ке стар, док су по себ ну па жњу и гро мо гла сан смех при сутних иза зва ли "пе ћин ски љу ди" Ми ћа и Ђу ра, ко ји су иза шли из Белог мај да на да би ви де ли "шта се то де ша ва". До бро рас по ло же ње ис пред Бе лог мај да на На кон за ва нич ног де ла про гра ма, по се ти о ци су ужи ва ли у пре див ном ам би јен ту, раз гле да њу из ло жбе, дегу ста ци ји пе ци ва, гљи вар ског папри ка ша, свињ ског пер кел та и рибље чор бе, а све је би ло за чи ње но сре мач ким пе сма ма там бу ра ша. Ми ла Вој но вић Сни мио: Сте ван Ба лу бан ИН ЂИ ЈА СЛУ ЧАЈ НОСТ ИЛИ СУД БИ НА Сре ли се на кон 40 го ди на За јед но су учи ли за нат у ин ђиј ској шко ли уче ни ка у при вре ди Гој ко До шен из Јар ко ва ца и Или ја Миљко вић из Ин ђи је. За вр ши ли су школу, сва ко је оти шао сво јим пу тем и ни су се ви де ли 40 го ди на. Про шле не де ље по но во су се сре ли ис пред До ма здра вља у Ин ђи ји, Или ја је који ми нут ра ни је 115 пут дао крв, Гојко је био у про ла зу. То ли ко то га су има ли је дан дру гом да ис при ча ју. - Жи вот не окол но сти су би ле такве да сам од лу чио да се са по роди цом од се лим у Аустра ли ју где сам имао ро ђа ке. Би ло је то пре 40 годи на. У ме ђу вре ме ну, ви ше пу та сам до ла зио у Јар ков це и Ин ђи ју, али ни је би ло при ли ке да се срет нем са Или јом Или је био на од мо ру или слу жбе но од су тан - ка же Гој ко Дошен ко ји у Аустра ли ји има при ват ну фир му и ба ви се тран спор том. О иде а ли ма та да шњих го ло брадих мла ди ћа Или ја Миљ ко вић ка же: - Као де чак у Ин ђи ју сам до шао из дал ма тин ског кр ша, жи вео сам ту без ро ди те ља и дру го ви су ми би ли ва жан осло нац у же љи да за вр шим за нат, до ђем до ко ре хле ба и поста нем че стит чо век. У тим на сто јима по ма га ли су ми Гој ко, Ран ко... и раз ре да на Ми ли ца Ди мић. Гој ко До шен и Или ја Миљ ко вић Мно го то га су има ли је дан дру гом да ис при ча ју, че ти ри де це ни је је дуг пе ри од. Или ја је окре нуо не ко ли ко бро је ва те ле фо на школ ских дру гова, по твр ди ли су до ла зак на просла ву ван ред не го ди шњи це ма ту ре, 43 го ди не, ко зна ка да ће се по но во сре сти са Гој ком. Сви су обе ћа ли да ће до ћи. З. Г. С. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Ве ри ца Ан то ни је вић, Шид "Пе ћин ски љу ди" Ђу ра и Ми ћа - С об зи ром да код нас у Ши ду вла да ју че сте неста ши це во де, ово ле то и троп ске тем пе ра ту ре нам па да ју мно го те же не го оста ли ма. Са ку пља мо во ду у ка ни сте ре, па се та ко хла ди мо. На ов да шњи ба зен не иде мо, јер је ула зни ца од 250 ди на ра пре ску па за наш џеп.

24 24 Среда, 18. јул ТРЕ ЋЕ ДО БА, СУ МОР НА ИЛИ СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА ОД НАС ЗА ВИ СИ РУ МА ЗА ПИС ИЗ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА СРЕМ Ку так за си гур ну ста рост За здрав стве ну за шти ту за ду же ни два ле ка ра, 18 ме ди цин ских се ста ра, два фи зи о те ра пе у та, по вре ме но се ан га жу ју не у роп си хи ја три и сто ма то ло зи Тре ће до ба, да ли је то сун ча на јесен жи во та или су мор на ста рост, веч но је пи та ње ка ко за ста ре, та ко и за оне ко ји на про фе си о на лан начин бри ну о ста ри ма. Шта све мо же ста ри ма да пру жи јед на здрав ствено-со ци јал на уста но ва по ка за ће мо на при ме ру Ге рон то ло шког цен тра ''Срем'' у Ру ми, а ка ко гла си од го вор на по чет но пи та ње про це ни ће са ми чи та о ци. Ако се кре не од исто ри ја та устано ве, и од по да тка да је Ге рон толо шки цен тар ''Срем'' за по чео са ра дом 6. ју на го ди не, ја сно је да је реч о ку ћи са бо га тим иску ством. Овај Цен тар био је но си лац ис тра жи вач ких про је ка та из области жи вот ног стан дар да за по сле них, де чи је за шти те, со ци јал не за шти те са мо хра них гра ђа на. Осно ва у овим ис тра жи ва њи ма би ли су не ки демо граф ски по ка за те љи као што су сто па ста ре ња сат нов ни штва, распад ви ше ге не ра ци ских по ро ди ца, уз по дат ке где се уства ри из гу би ла функ ци ја по ро ди це. На осно ву прика за них по тре ба, 70-тих го ди на покре ну та је ини ци ја ти ва из ме ђу тада шњих са мо у прав них ин те ре сних за јед ни ца за со ци јал ну за шти ту и за јед ни ца пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња срем ских оп шти на и Војво ди не. Већ го ди не отво рен је обје кат ''Б'', а до кра ја обје кат ''Ц'', до гра ђен је обје кат ''Б'' и за вршен обје кат ''А'' - обје кат ко ји припа да ка те го ри ји ви со ког стан дар да. Он да, а и да нас, Ге рон то ло шки центар ''Срем'' обез бе ђу је услу ге ста нова ња, ис хра не, со ци јал не и здравстве не за шти те, кул тур но-за бав не и дру ге услу ге, у за ви сно сти од ин тере со ва ња са мих ко ри сни ка. Ка па ци те ти уста но ве - Ге рон то ло шки цен тар ''Срем'' про сти ре се на по вр ши ни од два хек та ра. У три објек та има ме ста за 285 ко ри сни ка, ка па ци те ти су углавном са свим по пу ње ни. Та ко обје кат ''Б'' пру жа услу ге ни жег стан дарда ста но ва ња, у ње му је бол нич кии ста ци о нар ни део где су ко ри сни ци за ви сне ка те го ри је. У објек ту ''Ц'' су по лу за ви сни и за ви сни ко ри сници, а обје кат ''А'' при па да ка те го ри ји ви со ког стан дар да, ту су јед но кревет не и дво кре вет не гар со ње ре и апарт ма ни. Сва ки обје кат има своју тр пе за ри ју и хо ло ве ко ји има ју и на ме ну за јед нич ких про сто ри ја. У Цен тру је и про стор за рад но-окупа ци о ну те ра пи ју, ту је би бли о те ка, кућ ни би о скоп и из ло жбе ни про стор за ру ко тво ри не - ка же Ја сми на Бра шан че вић, пси хо лог. За здрав стве ну за шти ту ста рих у овој уста но ви за ду же ни су два лека ра, 18 ме ди цин ских се ста ра, два фи зи о те ра пе у та, по вре ме но се анга жу ју спе ци ја ли сти, углав ном не у- роп си хи ја три и сто ма то ло зи. Има ју ћи у ви ду про сек со ци јалних кар ти ста рих, од но сно све у купни ма те ри јал ни по ло жај ста нов ништва, мо жда ни је на од мет при ка зати и оквир не це не ста но ва ња у овој уста но ви. У објек ту ''А'' (гар со њере и апарт ма ни), це не се кре ћу од до ди на ра, у за ви сности од то га да ли је реч о јед но кревет ним гар со ње ра ма за не за ви сне, по лу за ви сне или за ви сне ко ри снике. У објек ту ''Б'' це не су до ди на ра, слич не су це не и у објек ту ''Ц''. Ка ко се жи ви у Цен тру? Мно ги жи те љи Ге рон то ло шког цен тра ''Срем'' ову уста но ву до живља ва ју као свој пра ви дом. То се нај бо ље ви ди, при ча ју за по сле ни у Цен тру, ка да ста ри не где от пу ту ју, а екс кур зи је су че сте, и по сле све га пи та ју - ка да ће мо ићи ку ћи? Стари су то ком по след њих не ко ли ко го ди на по се ти ли го то во све срем ске ма на сти ре, Ба ру За са ви цу, кул турне пред ста ве, из ло жбе, кон цер те. Стал ни су уче си ци ТВ-про јек та ''Дода ти жи вот го ди на ма'', има ју свој хор, драм ску, ли те рар ну сек ци ју, ку так за ру ко тво ри не. Овог про ле ћа у рум ском Цен тру ор га ни зо ван је Пе ти кон курс ли терар ног ства ра ла штва ста рих, одазва ло се 25 уста но ва из Ср би је, на кон курс је при спе ло 95 по ет ских и 15 про зних ра до ва. Тра ди ци о нал на је и Ли ков на ко ло ни ја ''Ми рис липе'', ове го ди не одр жа на је 14. ко лони ја по ре ду, са ста ри ма се 26. ју на ове го ди не дру жи ло чак 17 сли ка ра из Ру ме и окол них гра до ва. Уста но ва има ју и сво ју сла ву, то је Све ти Васи ли је Остро шки, сла ви се 11. ма ја, сва ке го ди не. А пре ко не де ље, ту су шет ње по ле по уре ђе ном дво ри шту пу ном цвећа и зе ле них по вр ши на, ту је дру жење у хо лу, уз те ле ви зор, ту је ''бинго'', ту је вез, хе кле рај, исли ка ва ње фла ша, пра вље ње пер ли, а све то уз пе сму. Хим на ста рих је ''Ле по ти је у на ше му Сре му'', че сто се мо же чути и она ста ра ''Ђу ве ги је, где сте, да сте''. Са мо нек' је ве се ло. К. Ку зма но вић (Про је кат по др жан од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње) Дру же ње у хо лу Цен тра Рад на те ра пи ја је у то ку

25 Среда, 18. јул ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО МАРКЕТИНГ Из да јем апарт ма не у Ба у шићи ма, со ба, ку хи ња, ку па ти ло и ТВ. 30 ме та ра од мо ра. Це на 200 евра. Тел: 022/ и 063/ Из да јем два апарт ма на у Фа жани код Пу ле. Тел: 022/ и 022/ по сле 20 ча со ва - услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Ку пу јем зе мљу у Шуљ му. Тел: 064/ Сер вис и по прав ка фри жи де ра, за мр зи ва ча и веш ма ши на. Тел: 064/ или 022/ Из да јем кон фо ран апарт ман у цен тру Ба ње Ко ви ља че ком плетно на ме штен. Тел: 063/ Про да јем но ве про зо ре, вра та и ко мар ни ке свих ди мен зи ја. Тел: 022/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у Мар тин ци ма, Же лезнич ка 74, на пла цу ви ше од по ла ју тра, ве о ма по вољ но, пре вод од мах на кон испла те. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Ин ђи ји, јеф ти но. Зва ти по сле 15 ча со ва. Тел:022/ Из да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку 1. но вем бар 407. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Ле жи ми ру но ва град ња 26м2, по вољ но. Тел: , 060/ Про да јем ку ћу у Гра бо ву по вољ но. Тел: 064/ Про да јем 2,5 ју тра зе мље у Ле жи ми ру. Тел: 065/ Про да јем њи ву43 ара по тез Шу ља мач ка гла ви ца и воћ њак шљи вик 45 ари у Гр гурев ци ма. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ма чван ској Ми тро ви ци на се ље Кри ва ја. Тел: Про да јем ин ду стриј ски плац 33 ара на ула зу у Срем ску Ми тро ви цу, стру ја, во да и ка на ли за ци ја Тел: 063/ Про да јем ју тро ипо зе мље код моте ла по год но за фир му или плац. Тел: 063/ Про да јем 11 ари пла ца у Јар ку по ред Са ве. Тел: и Про да јем ку ћу са ло ка лом у Пу шки но вој ули ци, це на евра. Тел. 064/ Про да јем опре мље но има ње у Ле жи миру. Тел: 022/ Про да јем две ку ће на истом пла цу, Буле вар Кон стан ти на Ве ли ког. Тел: Про да јем 2 ју тра зе мље на пу ту Жарков ци Ру ма. Тел: 061/ Про да јем ку ћу 130 м2 ули ца Сав ски пут. Тел: 062/ Про да јем ку ћу 200м2 три ни воа, повољ но. Тел: 069/ Про да јем ку ћу са две стам бе не је ди нице 180м2 код бол ни це. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Из да јем на ме ште ну ку ћу ули ца Фрушко гор ска. Тел:064/ Из да јем дво со бан стан у Ла ћар ку Ђу ре Ђа ко ви ћа 44. Тел: Про да јем ин ди стриј ски плац од 44 ара у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 022/ Про да јем ку ћу или ме њам за ма њи стан уз до пла ту. Тел: Про да јем плац у Сви ло шу на глав ном пу ту стру ја, во да, гас, це на по вољ на. Тел: 022/ СТА НО ВИ - Из да јем на ме штен јед но со бан стан у на се љу Орао. Тел: 064/ Про да јем у из град њи стам бе не про стори је у цен тру Срем ске Ми тро ви це.тел: 063/ Из да јем јед но со бан стан у но во град њи у стро гом цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 022/ и 063/ Из да јем на ме штен стан на се ље КПД. Тел: и 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у на се љу Орао.Тел: Из да јем не на ме штен дво и по со бан стан у на се љу Орао.Тел: и 065/ Из да јем по вољ но со бу за уче ни це код ме ди цин ске шко ле. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан у Ма ти је Ху ђи, це на ,00 евра. Тел. 060/ Из да јем пра зан дво со бан стан на се ље Пеј тон. Тел: 065/ и Про да јем ку ћу у Ве ли ким Ра дин ци ма 60м2 на 15 ари пла ца. Тел: 022/ Про да јем ку ћу од 160м2 се вер но од Пла нин ске у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 062/

26 26 Среда, 18. јул МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME - Про да јем фа брич ку ци стер ну 2000 ли та ра за наф ту, це на 200 евра. Тел: 022/ / / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA ВО ЗИ ЛА - Про да јем по ло ван еле ва тор за ку ку руз, ли фа мов. Тел: и 065/ Про да јем трак тор Ра ко ви цу го ди на произ вод ње Тел:064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан посе бан улаз тел: и 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан насе ље Ста ри мост 6/31 сло бо дан од Тел: Из да јем не на ме штен јед но со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: и 064/ Про да јем или ме њам на ме штен стан 39м2 у на се љу Ни ко ла Те сла, це на ,00 евра. Тел: 061/ Из да јем дво ри шни на ме штен стан.тел: / Из да јем јед но со бан на ме штен стан на се ље Ста ри мост од од 1. ок то бра. 064/ Из да јем со бу за уче ни це. Тел: 069/ Из да јем на ме штен стан са цен трал ним гре ја њем за две уче ни це код еко ном ске шко ле. Тел: Про да јем стан у Бри ле то вом на се љу. Тел: 062/ Из да јем на ме штен дво и по со бан стан у Но вом Са ду Пе тро ва ра дин, це на 160 евра. Тел. 063/ Из да јем дво со бан по лу на ме штен стан на Ста ром мо сту. Тел: Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пеј тону, 100 евра са ре жи ја ма. Тел: и 062/ По вољ но из да јем на ме штен јед но собан стан бли зу еко ном ске шко ле. Тел: 063/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан са цен трал ним гре ја њем, це на 60 евра. Тел: Из да јем на ме штен стан за де вој ке у стро гом цен тру. Тел: 069/ Из да јем но ву на ме ште ну гар со ње ру уче ни ци сту ден ки њи не пу ша чу. Тел: 064/ По треб на ци мер ка за гар со ње ру у Но вом Са ду це на 60 евра и по ло ви на тро шко ва. Тел: 064/ и 022/ Из да јем гар со ње ру код ста рог Мер ка тора на Но вом Бе о гра ду ком плет опре мљена. Тел: 062/ и 015/ Из да јем со бе за уче ни це у Срем ској Ми тро ви ци064/ Из да јем со бе за уче ни це бли зу пе да гошке шко ле. Тел: 063/ ЛО КА ЛИ - Про да јем ло кал са стам бе ним про стором и пра те ћим објек ти на се дам ари пла ца. Тел. 022/ или 064/ Из да јем ло кал у цен тру Срем ске Ми трови це. Тел: 064/ Ида јем ло кал ис под Бал ко ни је и стан у Пу шки но вој 17 код пи ја це. Тел: и 064/ Из да јем ло кал код Зма је ве шко ле нов. Тел. 063/ Про да јем Пе жо 1.6 го ди на про из вод ње 1988 и мо тор Хон да Х8Р-С. Зва ти по сле 17 ча со ва. Тел: 022/ и 064/ Про да јем мо тор су зу ки 250 GSX мо же за ме на за ску тер уз до пла ту. 064/ и 069/ Про да је Опел Су за го ди на про из вод ње Це на 900 евра Тел: 064/ Про да јем Ci troen AX 1.1 бен зин плин го ди на про из вод ње Це на 800 евра. Тел:064/ Про да јем ауто су зу ки GSX 600 ре гистро ван це на 1000 евра. Тел. 064/ Про да јем Пе жо 206, го ди на про из вод ње 2001,по вољ но Тел: 060/ Про да јем ком би мер це дес МБ 100 носи вост 1 то на го ди на про из вод ње Тел: 022/ Хит но про да јем Форд Фи е сту 1.8 TDI, ре ги стро ван, це на евра. Тел: 065/ Про да јем ате сти ра ну ауто при ко ли цу Тел: 022/ и 064/ Про да јем Пе жо 307HDI ка ра ван го ди на про из вод ње 2003, це на 3150 евра. Тел: 065/ Про да јем Ауди с, го ди на про извод ње 1989 у до бром ста њу.тел: и 062/ Про да јем Голф 2 го ди на про из вод ње 1992 у до бром ста њу. Тел: Про да јем Фи ат Сти ло го ди на про из водње 2002, ре ги стро ван до де цем бра. Тел: 060/ про да јем Ško du Ok ta via Ele gans, 1,9 тди, го ди на про из вод ње 2004, мо дел А5 ме та лик, ура ђен ве ли ки сер вис, це на евра. Тел: 063/ Про да јем пре кру пач Ли фам тро фа зни, кор пу за трак тор, при ко ли цу за ко ла не ре ги стро ва ну и сте пер. Тел: 064/ Про да јем тро бра зни плуг Vo gel. Тел: 063/ Про да јем плуг ИМТ 756 ско ро нов.тел: Про да јем пре кру пач.тел Про да јем трак тор Ур сус 335 го ди на про из вод ње 1979 це на 2.100евра, шпеди тер 300 евра, др ља ча тро крил на 130 евра, плуг јед но бра зни 50 евра, ко са тра ва ри ца 120 евра, кор па на по лу ге 70 евра. Тел: / Про да јем плуг дво бра зни за Фер гу со на. Тел: >>> - Про да јем тро со бан стан од 82 м2 у Руми на се ље Ти вол. Тел: 064/ По вољ но из да јем лoкал 7000 ди на ра мо же до го вор Тел: и Про да јем пе гли цу ре ги стро ва на до марта го ди не.тел: 060/ Из да јем ло кал у цен тру га ра да од 25м2. Тел: 064/ и 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ -Из да јем ло кал 30м2 За на тлиј ска 1. Тел: 064/ Из да јем ло кал у Ве ли ким Ра дин ци ма за све де лат но сти. Тел: 064/ и 021/ Про да јем сточ ну др ве ну ва гу на тего ве, елек трич ни кру њач за ку ку руз. Тел:022/ или 060/ Про да јем две ме тал не ци стер не од ли та ра. Тел: 061/ МАРКЕТИНГ

27 Среда, 18. јул МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем пар кет бу ков, тре ћа кла са 70м2, пар кет ба гре мов дру га кла са 12м2, но ве др ве не про зор чи ће за ку па ти ло ком ,00 ди на ра. Тел: 022/ Про да јем де чи ја ко ли ца тро по ло жај на ха ук 30 еура, де чи ји кре ве тац 35 еур, плин ски шпо рет са бу тан бо цом 55 еур. Тел: 064/ По треб на озбиљ на же на за рад у ку ћи са пре по ру ком. Тел: 064/ По тре бан по сао во за чу Б, Ц, Д, Е ка тего ри је и ра ди ла би кућ не по сло ве. Тел: Про да јем ло вач ку пу шку МЕР КЛСУЛ и ма ши ни цу за пе ца ње. Тел: 064/ Вр ло по вољ но про да јем ли ме ни ча мац са ка би ном. Тел: 063/ Про да јем Ал фа план шпо рет ко ри шћен 2 го ди не. Тел: и 061/ Пен зи о нер стам бе но обез бе ђен тражи го спо ђу ра ди дру же ња и бра ка. Тел: 022/ и 061/ Пен зи о мер сам, упо знао би же ну ра ди бра ка до 65 го ди на ко ја не ма оба ве за мо же из Ино стран ства у об зир до ла зе озбиљ не по ну де. Зва ти од са та. Тел: 022/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем апа рат кон цен тра тор ки се о- ни ка. Тел:063/ и 064/ Про да јем пум пу за во ду на бен зин 600л у мин, но ва. Тел: 069/ Вр ло по вољ но леђ на мо тор на пр ска лица, мо тор на ко си ли ца за тра ву и ко па чица ХОН ДА. 062/ Про да јем две ма ши не за пра ње и су шење ско ро но ве под га ран ци јом.тел: и 060/ Про да јем хлад ну ви три ну од рос фра ја са хлад ном ко мо ром и хла ни рад ни сто од рос фра ја. Тел: 064/ Про да јем пум пу за за ли ва ње Жа лец 1600 ли та ра у ми ну ти. Тел:064/ Про да јем Це ра гем апа рат 550 евра. Тел; 063/ Про да јем ме тал ну ва гу 500 кг без те гова и хар мо ни ка вра та. Тел: Про да јем при бор за кла ње, кру њач лифам и хра сто во бу ре од 400 ли та ра. Тел: Про да јем ша тор за кам по ва ње 15м2 и ви нас пло чи це 7м. Тел: и 064/ РА ЗНО - Oб ра да и по ли ра ње ка да. Тел: 064/ Про да јем ре гал и дво сед очу ван. Тел: 065/ Про да јем две по лов не ка ље ве пе ћи. Тел: и 060/ Про да јем 10 ко шни ца са ро је ви ма пчела. Тел: 063/ Про да јем су пра сну кр ма чу 2,5 ме се ца. Тел: 022/ Про да јем до ма ће пи ли ће 35 ди на ра комад. Тел: По треб на књи го во ђа са рад ним ис куством за по тре бе у тр го вин ског пред у- зе ћа по зна ва ње ра да у про да ји и ма лопро да ји. Тел: 064/ и 064/ Озбиљ на же на не го ва ла би стари је осо бе. Тел: 062/ Да јем успе шно ча со ве Хе ми је. Тел: 060/ Про да јем ва ку мир ку не ис правну 1500 евра.тел: 022/ Про да јем пре кру пач са кру ња чем и са угра ђе ном склоп ком. Тел: По ма га ла би ста ри јој же ни, це на по дого во ру. Тел: По вољ но да јем ча со ве ен глеског је зи ка. Тел: 062/ Струч но про јек ту јем и из ра ђујем по ме ри све вр сте на ме шта ја ку хи ња и пла ка ра. Тел: 064/ Про да јем по лов не про зо ре, две фо те ље на раз вла че ње, ТВ вр ло по вољ но. Тел: 069/ ЛИЧ НИ ОГЛА СИ - Ако си сам, Сре мац, пра во слав не вере, до бро сто је ћи по љо при вред ник, имаш го ди на, ја ви се рад ној, пе дант ној же ни од 60 го ди на.тел:061/ Же лим да упо знам го спо ди на пен зи о- не ра од го ди на ра ди бра ка. Тел: 064/ Тра жим го спо ди на од 60 до 80 го ди на да је си ту и ран. Тел: 061/ Najpovoljnija cena i uslovi registracije vozila u Sremskoj Mitrovici Čekovi na 3 i 6 rata Kredit na 6-12 rata Besplatan tehnički pregled AUTO-BUBI STAR Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 64 Tel: 022/ ; 062/ Најповољније воће,ракија, мед. Брескве, нектарине, шљиве, кајсије... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Алма Монс Тел: 065/ Про да јем ци глу си ли кат ну бе лу 800 ко ма да, це на ,00 ди на ра, уси си вач 2.500,00, по до го во ру. Тел: НОВО НОВО НОВО НОВО НОВО Антона Смаженка 6, (код Црвене чесме) Сремска Митровица НОВО НОВО НОВО НОВО НОВО

28 28 Среда, 18. јул Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Пре о бра же ње, пре тва ра ње, 15. Кра ћи на зив за рок'н рол, 16. Тур ски вој ни ци, 17. Вр ста жи та ри це, 18. Про не вера (мн.), 20. Пе та но та сол ми за ци је, 21. Део ре чи, 23. Кра ће име за Сло бо дан, 24. Пле ме ни та ве шти на, 26. Бла го слов (турц.), 27. Део За гре ба, 28. Фран цу ски пи сац, Гроф Мон те Кри сто, 31. Осо бе њак, ни ко го вић, 32. Је дан ро ди тељ, 34. За ви ти, умо та ти, 36. Хе миј ски знак за ири ди јум, 37. Инерт ни, не по крет ни, 38. Име про фе си о налног пр ва ка све та у бок су, Шу гер Ро бин сон, 39. Бе о град ска пле сна гру па, 42. Ме сто ве чи тог бла жен ства, 43. Ста нов ник Ира на, 44. Име пе ва чи це Ко вач. УС ПРАВ НО: 1. Пу ту ју ћи улич ни пе ва чи у 13. ве ку, 2. Вр ста нови нар ског па пи ра, 3. Ви со ка на уч на уста но ва, 4. Рим ски 900, 5. Озна ка за гу сти ну уља, 6. Упи ши те Фс, 7. Вој ник са окло пом, 8. Нукле ар но по стро је ње (мн.), 9. Скра ће ни ца за ми стер, 10. По ви ше ни глас С, 11. Озна ка за угље ник, 12. Сред ство за изо ла ци ју (мн.), 13. Име му зи ча ра Ра до ва но ви ћа, 14. Уки ну ће суд ске пре су де осу ђе нику, 19. Лич на за ме ни ца, 22. Ше ста но та сол ми за ци је, 24. Му шки пе вач ки глас, 25. Се вер ни је лен, 27. Озна ка за кру на, 29. От па дак од др ве та, 30. Коњ у на род ним пе сма ма, 32. Зла то (франц.), 33. Глав ни град Јор да на, 35. Шум ска кре да, 37. Ка тран, 40. Упи ши те ОЦ, 41. Цен трал ни ко ми тет (скр.). Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

29 Среда, 18. јул ЗА ПИ СИ СА ГО СТО ВА ЊА МИ ТРОВ ЧА НА У ГРЧ КОЈ (3) Вер на грч ка пу бли ка Бес крај но стр пље ње уз де ви зу има се кад и ла ко ће мо ка ко ор га ни за то ра фе сти ва ла у Кар ди ци, та ко и у оста лим ме сти ма на ших госто ва ња, пр ва је осо бе ност ове ве о- ма ле жер не ма ни фе ста ци је, уоче на већ пр вог да на дру же ња са грч ком пу бли ком. Ако смо до шли ра но публи ка је већ би ла та мо, ако смо касни ли, пу бли ка је још би ла та мо. Ме ђу тим су бо та 22. ју на по све му је би ла осо бе на. Фуд бал дик ти ра сат ни цу То га да на, за Гр ке ве о ма обе ћава ју ћег, али и пу ног стреп ње, затим дра ма тич ног и нај зад тра гич ног, фуд ба ле ри Грч ке су на Европ ском фуд бал ском пр вен ству игра ли изу зет но емо ти ван меч са Нем ци ма. Све, па и сат ни ца све ча ног отва ра ња фе сти ва ла би ло је под ре ђе но овом спорт ском до га ђа ју. Ми мо зва нич ног тер ми на, по ко ме је све ча ни де филе уче сни ка кроз град и про мо тив ни пе то ми нут ни про грам свих уче сника на отва ра њу фе сти ва ла тре ба ло да поч не у 21,30 ча со ва, ка ко не би до шло до пре кла па ња ова два изу зет но зна чај на до га ђа ја, по че так фе сти ва ла је по ме рен за сат и по рани је. И са мо то ме за хва љу ју ћи програм је по чео, до ду ше са не знат ним за ка шње њем баш у оно зва нич но за ка за но вре ме (21,30), а за вр шио уско ро по сле за вр шет ка фуд бал ске утак ми це. Уз гред, и на отва ра њу фести ва ла се оку пио за до во ља ва ју ћи број по се ти ла ца. Наш ан самбл је у оба ве зи да на ве ли кој би ни у Кар ди ци из ве де још два два де сет ми нут на про гра ма. Први већ су тра дан 23. ју на, а дру ги 28. ју на на све ча ном за тва ра њу фе стива ла. Оста ли да ни су ре зер ви са ни за го сто ва ња по ме сти ма у око ли ни Кар ди це. По ред већ по ме ну тих ан сам ба ла из Ру му ни је и Сло вач ке, уче сни ци фе сти ва ла су и фол клор но-ри туал на гру па из Мек си ка и де се так фол клор них ан сам ба ла из ра зних кра је ва Грч ке. Про гра ме из во димо у пет див но уре ђе них, ма хом ве ћих рав ни чар ских се ла су седних оп шти на Кар ди ца и Три ка ла на про стра ним, гра нит ним пло чама пре кри ве ним ве ли ким тр го ви ма. Ту је на сто ти не исто вет них бе лих, пла стич них, го то во по пу ње них столи ца. У сва ком се лу ис пред пр вог ре да су по ста вље на два, или три сто ла за ко је се да ју ло кал не звани це (ру ко во ди о ци се ла, учи те љи, све ште ни ци). У сва ком ме сту по завр шет ку про гра ма у већ по зним после по ноћ ним ча со ви ма, за уче снике се при ре ђу је ве че ра. На кра ју - нај бо љи ИН ЂИ ЈА УМЕТ НИЧ КО ВЕ ЧЕ МИ РЕ ЛЕ ЈА КО ВЉЕ ВИЋ Сти хо ви и му зи ка у ули ци ли па Ми ре ла Ја ко вље вић Јед но са свим нео бич но умет нич ко ве че, и по са др жа ју и по ме сту деша ва ња, на за до вољ ство број не публи ке, до го ди ло се про шлог че твртка у Ин ђи ји. На став ни ца му зич ког Ми ре ла Ја ко вље вић по пр ви пут је пред ста ви ла свој ви ше де це ниј ски умет нич ки рад, пи ше по е зи ју, компо ну је, сли ка. Об ја ви ла је че ти ри збир ке по е зи је, гра мо фон ску пло чу, ка се те, два ЦД-а и ко нач но смо гла сна ге да се пред ста ви јав но сти. Место де ша ва ња је би ла са ла Оп штинског од бо ра СПС јер су је охра бри ле и по мо гле да ор га ни зу је књи жев но ве че ак ти ви ски ње СПС. Ка ко ре че Ми ре ла, љу бав је била и оста ла ње на ве чи та ин спи раци ја иако ње не емо ци је ва ри ра ју од љу ба ви до пат ње. О пр вој збир ци пе са ма Про роч ки сан (1998.) го ворио је ре цен зент ове књи ге Не дељко Тер зић, књи жев ник из Сремске Ми тро ви це. О збир ка ма ко је су усле ди ле Ма гич но огле да ло, Мени по знат траг и Ски да ње ма ски го во рио је Ми ли јан Де спо то вић, књи жев ник из По же ге док је о Мире ли и Ми ре ли ној ули ци ли па у ко јој ста ну је (дру ги део ули це В.Сте пе) из ко је су се у че твр так на Пе тровдан чу ли сти хо ви и му зи ка, огла сио Си мо Пот ко њак, књи жев ник из Ин ђи је. Пот ко њак и Ја ко вље ви ћева су чи та ли сти хо ве из об ја вље них збир ки уз му зич ку прат њу Зо ра на Мир ко ви ћа, Ми ро сла ва Опа ровског и Зо ра на Др че. Сво је му зичко уме ће по ка за ла је и на став ни ца кла ви ра Ми ре ла Ја ко вље вић. Програм је во ди ла и Ми ре лин умет нич ки рад пред ста ви ла ње на при ја те љи ца Ива на Ман дић. Ни је нам про ма као по да так да су ње ни сти хо ви пр ви пут об ја вље ни баш у Срем ским нови на ма а да јој је љу бав пре ма пое зи ји раз ви ла Ср бин ка Пан ко вић, на став ни ца срп ског је зи ка. З. Г. С. Де таљ из Кар ди це Ве ћи део да на ан самбл про во ди у хо те лу ба ње Смо ко во ко ја по седу је ба зен. У два на вра та до ма ћи ни ор га ни зу ју бес плат ни ула зак на базен у Кар ди ци, где до би ја мо бон за бес плат но осве жа ва ју ће пи ће. Један дан ре зер ви сан је за оби ла зак сен за ци о нал них Ме те о ра, а дру ги за пут до ве ли ког је зе ра Пла сти ра, сме ште ног за пад но од Кар ди це. У сва ко пред ве чер је кре ће мо на но ва крат ка пу то ва ња: 24. ју на Ле он та ри, 25. ју на Па ла мас, 26. ју на Ме га ла Ка ли ви ја, 27. ју на Ма та ра га. Та ко, во зе ћи се на ре ла ци ји Смо ко во-карди ца и окол на ме ста пре ва љу је мо у ло ка лу још ки ло ме та ра. Већ од пр вог кон цер та ор га ни затор ко ри сти пра во из ме на ре до сле да на сту па уче сни ка, па наш ан самбл, за хва љу ју ћи ква ли те ту и атрак тивно сти из ве де них та ча ка, оста вља за крај. Ово об ја шње ње ор га ни за ро ра наш умет нич ки ру ко во ди лац са видљи вом до зом при кри ве ног по но са и оне слат ке је зе од ко је се ди же ко са на гла ви, пре но си ан сам блу ули ва јући му до дат ну из во ђач ку енер ги ју... До не ког но вог, опет за ни мљивог пу то ва ња и но вих не за бо рав них ко лек тив них до жи вља ја и у ова квој фор ми са же тих ути са ка... Али, пр во, на ре ду је Срем фолк фест. Ми лен ко Бо бић (Крај) ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: КА КО СЕ БО РИ ТЕ СА ВРУ ЋИ НА МА? Жељ ка Жа ку ла, Ста ра Па зо ва На књи жев ној ве че ри - Ра ди се и те шко под но си мо ове вру ћи не. Поку ша вам да се скло ним од вру ћи не. Идем на је зера, Ша три нач ко, Бор ко вач ко и та ко. Ви ше во лим те при род не ства ри, не го ба зе не где је мно го љу ди. Не во лим ту гу жву, при род на је зе ра ви ше ми од го ва ра ју.

30 30 Среда, 18. јул ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Козе све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Прасад <=15 кг Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Шљива сува кг Орах кг Јабука кг Бресква кг ПРИ ПРЕ МА ПАР ЦЕ ЛА ЗА НА РЕД НЕ УСЕ ВЕ Нај ва жни је су зби ја ње ко ро ва на стр ни шту По сле же тве стр ни на, по треб но је укло ни ти же тве не остат ке (сла ма) и оста ви ти да ко ро ви ник ну у што ве ћем бро ју. Пр ска ње стр ни шта оба вити ка да су ко ро ви до вољ но раз ви ли ли сну ма су, до сти гли цм ви си не (фа за ин те зив ног по ра ста) о сле же тве стр них жи та нео п ход но Пје при пре ми ти пар це лу за на ред ни усев. Јед на од зна чај них ме ра је су збија ње ко ро ва на стр ни шту, по што је пери од по сле же тве стр ни на иде а лан за чи шће ње пар це ла за на ред ни усев ка ко од нај про бле ма тич ни јих ви ше го ди шњих ко ро ва та ко и од број них јед но го ди шњих ко ро ва. Ви ше го ди шњи ши ро ко ли сни коро ви као што су: па ла ми да (Ci ri si um avren ce), по по нац (Con vol vu lus avren sis), и ви ше го ди шњи ус ко ли сни ри зом ски коро ви као што су: ди вљи си рак (Sorg hum ha le pen se), зу ба ча (Cyno don dactylon), пи ре ви на (Аgropirym re pens) ко ји се размно жа ва ју не са мо се ме ном не го и ве гета тив ним на чи ном, мо гу се су зби ја ти у про ле ће у свим га је ним кул ту ра ма, али нај ве ћи ефе кат се по сти же њи хо вим сузби ја њем на стр ни шту. Њи хо ви ду бо ки ри зо ми про жи ма ју зе мљи ште, од у зи ма ју вла гу и зна чај не ко ли чи не хра њи ве мате ри је од кул тур них би ља ка пред ста вљају ћи та ко озбиљ ну кон ку рен ци ју га је ној биљ ци. По ред ви ше го ди шњих ко ро ва на стр ни шти ма се ја вља ју и број ни јед ного ди шњи ко ро ви ко ји има ју моћ ве ли ке про дук ци је се ме на и као та кви пре ставља ју ве ли ки по тен ци јал за ко ров ллено сти за на ред ни усев, те је нео п ход но њи хо во уни шта ва ње пре осе ме ња ва ња. По сле же тве стр ни на, по треб но је уклони ти же тве не остат ке (сла ма) и оста ви ти Пи ше: Ми ра Ба бић дипл. инг. Ди вљи Си рак (Sorg hum ha le pen se) да ко ро ви ник ну у што ве ћем бро ју. Прска ње стр ни шта оба ви ти ка да су ко ро ви до вољ но раз ви ли ли сну ма су, до сти гли цм ви си не (фа за ин те зив ног по раста). По по нац и зу ба ча су нај о се тљи ви ји у вре ме цве та ња, ди вљи си рак у фа зи цм ви си не до ме тли че ња, а ди вља ку пи на у фа зи фор ми ра ња бо би ца. За су зби ја ње ко ро ва на стр ни шту ко ри сте се транслокациoни не се лектив ни (то тал ни) хер би ци ди на ба зи актив не ма те ри је гли фо сат као што су: Gli fo sav 480, Gli fo sat, Gli fo mark, Agroto tal, Co smic, Cli nic 480-SL, Do mi nator, Ro un dap, Ci do herb, Bum Efekt и др. То тал ни хер би ци ди се ко ри сте у коли чи ни 2-12 l/ha. Ко ли чи на пре па рата ко ја се ко ри сти за ви си од вр сте коро ва при сут них на пар це ли, стр ни шту. За јед но го ди шње ко ро ве: ам бро зи ја, ли пи ца, пе пе љу ге, по моћ ни ца, га ли јум, чи чак... пре по ру че на ко ли чи на при мене пре па ра та је 4 l/hа. За ви ше го ди шње ко ро ве: ди вљи си рак, пи ре ви на, па лами да пре по ру че на ко ли чи на пре па ра та је 4-6 l/hа; по по нац, зу ба ча и ку пи на тре ба ју не што ве ћу ко ли чи ну хер бици да 6-8 l/hа, а ра ста вић 8-12 l/hа. Тре ти ра ну пар це лу, стр ни ште на кон при ме не то тал них хер би ци да не тре ба об ра ђи ва ти нај ма ње 2-3 не де ље, (у за ви сно сти од ко ро ва), ка ко би приме ње ни хер би цид ис по љио пу ну ефика сност и омо гу ћио су ше ње ком плет не ко ров ске биљ ке, ка ко над зем ног та ко и под зем ног де ла биљ ке (ри зо ма). Су збија њем ко ро ва на стр ни шту зна чај но се сма њу је по тен ци јал ко ро ва за на ред не усе ве. Кајсија кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Броколи кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Ротквице веза Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Мак си мал на це на пше ни це, ку ку ру за и со је ро сеч не не дељ не це не три нај зна- ни је при мар не по љо при вред не Пчај кул ту ре: пше ни це, ку ку ру за и со је у про те клом не дељ ном пе ри о ду су до стигле свој ово го ди шњи мак си мум. Синхро ни зо ва ни раст це на ових ро ба вр ло екс пли цит но отва ра пи та ње да ли ће мо и на ред ну еко ном ску 2012/13. го ди ну има ти као го ди ну ску пе хра не. Ко ли чински обим про ме та од то на ро бе, као и ње на фи нан сиј ска вред ност ко ја је из но си ла ,00 ди на ра ви ше су не го де сет пу та ве ћи од упо ре ђу ју ћих по да та ка из прет ход не не де ље. До бре це не за вла сни ке ро бе са јед не стра не и страх ку па ца од мо гу ћег да љег ра ста це на раз лог су знат но ин тен зив ни јег трго ва ња. Ка да це на не ке ро бе за бе ле жи недељ ни раст од 15,06% ко ли ко је из но сио раст це не ку ку ру за у про те клој не де љи на Про дукт ној бер зи, он да је ја сно да су на сце ни би ли вр ло ути цај ни тр жи шни фак то ри и сна жни це нов ни по кре та чи. Ово га пу та ти по кре та чи се на ла зе на стра ни по ну де. Екс трем но ви со ке тем пера ту ре и не за пам ће не су ше ка ко у све ту, та ко и код нас, бит но су ума њи ли прогно зе око но вог ро да ку ку ру за, те та ко и тр жи шна оче ки ва ња иду у прав цу ра ста це не ка ко на ре фе рент ним ме ђу на родним тр жи шти ма, та ко и код нас. У јед ном тре нут ку це на је до шла до ни воа 25,00 дин/кг без ПДВ. Ка да је по ста ло ја сно да ова ипак пре ви со ка це на не ма пер спекти ву, по го то во не код из во зни ка, кра јем не де ље она је по че ла бла го да па да па је тр го ва ње за тво ре но са це ном од 23,50 дин/кг без ПДВ. Ина че, про сеч на цена тр го ва ња из но си ла је 26,08 дин/кг ( 24,15 без ПДВ). Ка ко се си сте ма ти зу ју ко нач ни пода ци о же тви пше ни це, та ко се и тр жиште све пре ци зни је де фи ни ше. На и ме, ка да про це не и прог но зе за ме не тач ни би лан сни по да ци, та да не ма мно го непо зна ни ца и тр жи ште се ста би ли зу је. На бер зан ском тр жи шту код нас це на хлебног жи та се ста би ли зо ва ла око гра ви таци о не це не на ни воу од 23,00 дин/кг без ПДВ. Про сеч на це на тр го ва ња у не де љи за на ма је из но си ла 24,89 дин/кг ( 23,05 без ПДВ), што је за 2,42% ве ћа це на него прет ход не не де ље. Со ја ру ши све ре кор де. Це на по којој је за тво ре но про шло не дељ но тр го вање је из но си ла 60,48 дин/кг (56,00 без ПДВ). То је ап со лут ни це нов ни ре корд од ка да се пра ти це на ове ро бе на нашем тр жи шту. Ре корд је не са мо у но минал ној ди нар ској вред но сти, већ и ка да се та це на ин дек си ра у до ла ре. Да кле, из ра же но у до ла ри ма це на је 594 до лара по то ни, чи ме је обо рен ре корд из јуна го ди не. Про сеч на це на со је је из но си ла про те кле не де ље 59,54 дин/кг (55,13 без ПДВ). У од но су на про сеч ну це ну из прет ход не не де ље то је раст за 4,02%. Још јед на ро ба из со ја ком плек са беле жи ре корд ну це ну. То је со ји на сач ма са 44% про те и на чи ја је про сеч на це на од 55,00 дин/кг без ПДВ у по ра сту за 9,25% у од но су на це ну из прет ход не не де ље. Да бри га то вља чи ма сто ке бу де комплет на, по тру ди ле су се још две ро бе. То су сун цо кре то ва сач ма чи ја је це на из носи ла про те кле не де ље 25,80 дин/кг без ПДВ што је по раст од 14,87% у од но су на по след њу тр го ва ну це ну пре ко бер зе, као и сточ но бра шно чи ја је це на та кође у очи глед ном по ра сту, а из но слиа је 21,05 дин/кг без ПДВ, ис та као је Жар ко Га ле тин, ди рек тор Про дукт не бер зе. Це на Про из вод (дин/кг са ПДВ) Пше ни ца 24,89 Ку ку руз 26,08 Соја 59,54 Сојина сачма 55,00 Сунц. сачма 25.80

31 Среда, 18. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ПО СЕ ТИ ПО ЛИ КЛИ НИ ЦИ ПЕ РУ НО ВИЋ Нај ве ћа при ват на здрав стве на уста но ва у Сре му -У окви ру на ше По ли кли ни ке ра де ка би не ти за ин тер ну ме ди ци ну, не у ро ло ги ју, ре у ма то ло ги ју, ги не ко ло ги ју, као и ул тра звуч ни и дер ма то ве не ро ло шки ка би нет, а је ди ни у Сре му по се ду је мо екс перт ни 4Д ул тра звук ка же ди рек тор ове здрав стве не уста но ве др Дра ган Шо јић К а да је пре 18 на ше По ли кли ни ке го ди на при мари су: ка би нет за ин тер- јус др Пе тар ну ме ди ци ну, у чи јем Пе ру но вић отво рио скло пу ра де кар ди о- По ли кли ни ку Пе руно ло шки и га сте ро ин теро вић, она је по че ла са ра дом као ла бора то ри ја. То ком свих ло шки ка би нет, а ту се ра де и обич ни, као и спе ци ја ли стички ових го ди на разви пре гле ди са ЕКГ- ја ла и ши ри ла на све ве ћи број спе цијал но сти, та ко да је, ом, а та ко ђе ра ди мо и све вр сте сни ма ња, као што су хол тер, пре ко ла бо ра то ри је, од но сно 24-ча сов но са да сти гла до по ликли ни ке у чи јем склопу ра де би о хе миј ска, ми кро би о ло шка и пато сни ма ње ра да ср ца. По ред то га, има мо и ка би нет за не у ро логи ју у чи јем скло пу хи сто ло шка ла бо- Др Дра ган Шо јић, ди рек тор ра ди ди ги тал ни ЕФГ, ра то ри ја. а у скло пу тог ка бине О ра ду и до стиг нући ма ове здрав стве не уста но ве, ко ја је нај ве ћа при ват на по ли кли ни ка у Сре му, ди рек тор др Дра ган Шо јић ка же: - Осим ла бо ра то ри је, у По ли клини ци по се ду је мо и кли нич ки део где ра де ра зни спе ци ја ли сти, ка ко стално за по сле ни ле ка ри, та ко и стал ни кон сул тан ти ко ји по по зи ву до ла зе и оба вља ју спе ци ја ли стич ке пре гле де. Спе ци јал но сти ко је се ра де у окви ру та ра ди мо и сни ма- ње не ра ва ми ши ћа ру ку и но гу. Поред свих ових по ме ну тих ка би не та, По ли кли ни ка Пе ру но вић по се ду је још и ул тра звуч ни, дер ма то ве не роло шки и ги не ко ло шки ка би нет каже о ра ду По ли кли ни ке Пе ру но вић њен ди рек тор др Шо јић. Пре ма ње го вим ре чи ма, ов де већ го ди ну да на по сто ји и екс перт ни 4Д ул тра звук, по мо ћу ко јег се мо гу откри ти уро ђе не ано ма ли је код де це. Но вем бар ска на гра да Док то ру Бран ку Пе ру но ви ћу, вла сни ку По ли кли ни ке Пе ру но вић, про те кле го ди не до де ље но је нај ви ше оп штин ско при зна ње Но вем барска на гра да. Др Пе ру но вић већ го ди на ма жи ви ван Ср би је, али сво јим на уч но-ис тра жи вач ким ра дом до при но си ја ча њу угле да зе мље и гра да из ко јег по ти че. По ред сво је про фе си је ле ка ра ко јом се успе шно ба ви у Ми тро ви ци и ино стран ству, углед је по твр дио и по кре та њем ни за ак ци ја за омла ди ну у гра ду, ме ђу ко ји ма је и ак ци ја про тив пу ше ња и дро ге у ми тро вач ким шко ла ма. Нов ча ну на гра ду у вред но сти од сто хи ља да ди на ра др Пе ру но вић је по кло нио у ху ма ни тар не свр хе, као до на ци ју за на бав ку нео п ход не дечи је опре ме за пе ди ја триј ско оде ље ње Оп ште бол ни це. - Тај ул тра звук по се ду је мо је дини ми у це лом Сре му. Та ква вр ста пре гле да се ра ди из ме ђу 16 и 20 не де ље труд но ће, ка да је до вољ на ста рост труд но ће да се от кри ју не ке евен ту ал не уро ђе не ано ма ли је, а да се - без по сле ди ца по мај ку - мо гу ура ди ти још не ке до дат не ана ли зе или, уко ли ко је то по треб но, пре кид труд но ће. Пре глед овим екс перт ним ул тра зву ком ко шта ди на ра, по треб но га је за ка за ти те ле фо ном, а мо же се оба ви ти од мах истог дана или су тра дан. Та ко ђе, ми је ди ни у Сре му ра ди мо ди ги тал ни ЕГ, од носно сни ма ње мо зга, што је че сто потреб но оба ви ти код де це, због не ких по ре ме ћа ја у раз во ју или код епилеп си је. По ред ових пре гле да, код нас је мо гу ће оба ви ти и ен до скоп ски По ли кли ни ка Пе ру но вић у Срем ској Ми тро ви ци пре глед же лу ца и де бе лог цре ва, са ком плет ном ана ли зом и би оп си јом, а ако је по треб но и да љом об ра дом, од но сно опе ра ци јом, ко јег ра ди интер ни ста га стро е не тро лог др Ра дован Зец об ја шња ва ди рек тор др Шо јић, до да ју ћи да већ го ди ну да на По ли кли ни ка Пе ру но вић по се ду је и ре у ма то ло шки ка би нет у ко ме ради др Ја смин ка Срн ка, ко ја је једи ни суб спе ци ја ли ста ре у ма то лог у Сре му. Ина че, ова По ли кли ни ка ра ди услужно и ве ли ки број ана ли за за ор ди наци је у ре ги о ну. Већ 15 го ди на са ра ђују са по је ди ним до мо ви ма здра вља из Бо сне, као и са ве ли ким бро јем приват них ор ди на ци ја у Ср би ји. С. Ми хај ло вић фо то: М.Ми ле у снић Би о хе миј ске ана ли зе Екс перт ски ул тра звук у ка би не ту за ги не ко ло ги ју

32 32 Среда, 18. јул недељни Хороскоп Ован На гла ше не емо ци је ути ца ће на вашу моћ ра су ђи ва ња. Би ће те скло ни иде а ли за ци ји и ма шта њу. То ком ве чери вам пред сто ји за ни мљи во дру же ње са при ја те љи ма. Здра вље до бро. Бик На по слу оче куј те но ви пра вил ник ра да за на ред ни пе ри од. Не ће те бити оду ше вље ни про ме на ма, али сте тре нут но у фа зи ка да се ла ко при лаго ђа ва те. Фи нан сиј ска си ту а ци ја је ста бил ни ја. Бли зан ци Уко ли ко сте у ве зи или бра ку, посто ји мо гућ ност да парт нер поч не да вам при го ва ра због по сла. Не ма потре бе да на то ло ше ре а гу је те, већ поку шај те да му на док на ди те про пу штено ка да сте у при ли ци. Рак Ових да на ко му ни ка ци ја с при јате љи ма не ће ићи до бро, а ни са члано ви ма по ро ди це, уко ли ко раз го во ри бу ду има ли ве зе са фи нан си ја ма. Преви ше сте осе тљи ви на парт не ра. Не пре те руј те. Лав Тре нут но ни сте пре ви ше отво ре ни пре ма парт не ру, што је гре шка ко ја вас мо же ко шта ти. Бо ље је да од мах ка же те шта вам сме та. Та ко ће и он зна ти ка ко тре ба да се од но си пре ма ва ма. Де ви ца Оче ку је вас при јат но из не на ђе ње на по слов ном пла ну. Рас по ло же ње ће би ти мно го бо ље. Фи нан сиј ска си ту а- ци ја је под кон тро лом. Ва жно је да с парт не ром има те до бру ко му ни ка ци ју. Здра вље до бро. Временска прогноза Ва га У на ред ном пе ри о ду на по слу ће би ти за бав но, па вам ни шта не ће пада ти те шко. По ље фи нан си ја је со лидно, али за то парт не ру иде ви ше не го до бро. Пре ко ње га мо же те оче ки ва ти нов ча ни до би так. Шкор пи ја Че сто се де ша ва да ис кр сне не што не пред ви ђе но у по слу, а ви сте на то не при пре мље ни. Мо ра те се по тру ди ти да не до ђе те у про блем без по тре бе. Све што мо же те да нас, не оста вљај те за су тра. Стре лац У пред сто је ћем пе ри о ду би ће те вео ма ак тив ни. По сто ји мо гућ ност да оде те на кра ћи пут на пред лог не ког из ком ши лу ка. Пут ће се ис пла ти ти. Оче куј те нов ча ни до би так. Парт нер је спре ман на про ме ну. Ја рац На ред них да на ис кр сну ће про блеми у по ро ди ци, али то не ће спре чи ти ва шу про дук тив ност на оста лим по љима. Ко му ни ка ци ја ће вам ићи ла ко и ве ћи део то га ће те за вр ши ти раз го вором. По зив из ино стран ства. Во до ли ја Бо ље сте во ље и спрем ни за но ве по ду хва те. Би ће нео п ход но да приме ни те оно у че му сте нај бо љи. Финан сиј ска си ту а ци ја ни је пот пу но стабил на. Ма њи про бле ми у парт нер ским од но си ма. Ри бе Мо гу ће но во по знан ство са мла ђом осо бом ко ја че сто бо ра ви у ино странству и ко ја је ве о ма обра зо ва на. Оп тими зам ко јим зра чи по зи тив но ће утица ти и на вас. од до Кувар j Са стој ци 100 гра ма чо ко ла де 2 ка ши ке ру ма 500 гра ма мле ве ног кек са 250 гра ма пу те ра или мар га ри на 3 дл мле ка 100 гра ма мле ве них ле шни ка 300 гра ма ше ће ра у пра ху 1/2 кг ви ша ња без ко шти ца 2 ке си це шла га На чин при пре ме Пре ко мле ве ног кек са пре ли ти мле ко и до бро из ме ша ти. По себ но уму ти ти пу тер са ше ће ром у пра ху да се до би је пе на ста ма са. За тим са ста ви ти на то пљен кекс са уму ће ним пу те ром и до бро изме ша ти да се сме са ујед на чи. По том, до да ти млеве не ле шни ке и рум. До би је ну ма су по де ли ти на два де ла. У је дан до да ти ото пље ну чо ко ла ду, а у дру ги ви шње. У че твр та сту по су ду ста ви ти па пир за пе че ње, па си па ти ма су са чо ко ла дом, ле по порав на ти, па пре ко ста ви ти ма су са ви шња ма. Када се до бро охла ди, укра си ти шла гом, спре мљеним пре ма упут ству са ке си це. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Киша Макс. 30 Мин. 18 Углавном сунчано Макс. 32 Мин. 19 Сунчано Макс. 34 Мин. 21 Киша и грмљавина Макс. 27 Мин. 19 Углавном сунчано Макс. 28 Мин. 18 Сунчано Макс. 34 Мин. 21 Сунчано Макс. 36 Мин. 23 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

33 Среда, 18. јул СПОРТ 33 АТЛЕТИКА БАР СЕ ЛО НА СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО ЗА СТА РИ ЈЕ ЈУ НИ О РЕ Ма ри ја Ву че но вић тре ћа у све ту Брон за но од лич је за сво ју др жа ву, град и клуб, Ма ри ја је осво ји ла дру гог так ми чар ског да на ка да је до ба ци ла до 57,12 ме та ра. Овим ре зул та том, ми тро вач ка атле ти чар ка је ус по ста ви ла и но ви лич ни ре корд 52,49 ме та ра обез бе ди ла пла сман ме ђу 12 нај бо љих. Нор ма за ула зак у фи на ле би ла је 54 ме тра. У пр вој се ри ји фи нал ног так ми чења, у из у зет но те шкој кон ку рен цији до стој ној свет ског фи на ла, на ша ре пре зен та тив ка и чла ни ца ми тровач ког АК Срем, ба ци ла је до 49,49 ме та ра, да би у дру гој на пра ви ла пре ступ. До лич ног ре кор да и бронзе, Ма ри ја је до шла у тре ћој се ри ји, док је у на ред на три по ку ша ја та кође пре сту пи ла. Сво је оду ше вље ње оства ре ним ре зул та том не кри је ни Ма ри јин тренер, Дра ги ша Ђор ђић, ко ји је иста као да је овај ре зул тат нај бо љи до каз да се по све ће ност и мар љивост у ра ду увек ис пла ти. - На кон три на сту па на свет ском пр вен ству, Ма ри ја је има ла иза себе јед но че твр то ме сто, па је би ла по вре ђе на и са да је ко нач но сти гла до то ли ко же ље не ме да ље ко ју смо сви то ли ко че ка ли, а ко ја је увек изми ца ла за ко ји цен ти ме тар. Ко нач но се труд ис пла тио, а Ма ри ја је овим успе хом осве тла ла образ не са мо на ци о нал ној еки пи, не го и сво ме клу бу као и гра ду из ко јег до ла зи. За и ста је ма ло гра до ва у Ср би ји ко ји се мо гу по хва ли ти ова квим вр хунским спор ти сти ма, ис та као је Дра гиша Ђор ђић. С. Лап че вић Ма ри ја Ву че но вић у Сре му ста са ва ју вр хун ски Да спор ти сти, још јед ном је дока за ла Ма ри ја Ву че но вић, атле ти чар ка АК Срем ко ја је, на ступа ју ћи за ре пре зрен та ци ју Ср би је, на пр вен ству Све та за ста ри је ју нио ре ко је се про те кле не де ље одр жава ло у Бар се ло ни, осво ји ла тре ће ме сто у ба ца њу ко пља. До огром ног успе ха Ма ри ја је дошла до ба цив ши и но ви лич ни ре корд ко ји из но си 57,12 ме та ра. Све до послед њег кру га, ми тро вач ка атле тичар ка је би ла бли зу сре бра, али је у по след њој се ри ји Шве ђан ка Со фи Флинк ба ци ла 61,40 м, из би ла на пр во ме сто, по ме рив ши на тај на чин Ма ри ју сте пе ник ни же. Дру го ме сто при па ло је ки не ски њи Ши јинг Лиу ко ја је до ба ци ла до 59,20 ме та ра. Брон за но од лич је за сво ју др жаву, град и клуб, Ма ри ја је осво ји ла дру гог так ми чар ског да на. Дан рани је Ву че но ви ће ва је као сед ма са ФУД БАЛ Па клен рад у па кле ним услов и ма По сле исто риј ског успе ха, пла смана у Пр ву ли гу Ср би је, фуд ба лери Рад нич ког из Но ве Па зо ве су отишли на за слу жен од мор, а пре две не де ље по че ли су при пре ме за нови ранг так ми че ња. Не над Ва нић, шеф струч ног шта ба, ко ји је за две и по го ди не ра да у Но вој Па зо ви довео еки пу до пр во ли га шког дру штва два днев но тре ни ра са игра чи ма на те ре ну Рад нич ког: - За са да све про ти че пре ма плану. Игра чи су до шли спрем ни на припре ме та ко да без по зе шко ћа из врша ва ју све за дат ке ко ји се пред њих по ста вља ју. Од мор су ис ко ри сти ли и да пре дах ну ма ло али су и ра ди ли та ко да су на при пре ме до шли до бро спрем ни. Ра ди мо два пу та днев но на на шем те ре ну, игра чи се крај ње профе си о нал но од но се пре ма оба ве за ма и за са да не мам ни јед ну при мед бу. Је ди на по те шко ћа су из у зет но ви со ке тем пе ра ту ре, али се не ка ко бо ри мо и са ти ме, ис ти че тре нер Ва нић. На тре ни гу има око 25 игра ча, неко ли ко фуд ба ле ра је на про би, а ка ко ка же тре нер Ва нић у то ку ове сед нмице ка да по чи ње нај те жи део при према, еки па се мо ра ком пле ти ра ти ка ко би по че ла да се уигра ва за но во првен ство. - Пр ва ли га је ве о ма озбиљ но такми че ње и за то је по треб но што пре фор ми ра ти еки пу и мо рам би ти на чисто на ко је игра че мо гу да ра чу нам. За са да су нас по ја ча ли Ашће рић из Ду на ва из Ста рих Ба но ва ца, го лам Ми ло ше вић из Зе му на, Трај ко вић ко ји је сти гао из БАСК-а, Ко шу тић је до шао из Ал Ха за ра, а ја га знам из вре ме на ка да смо за јед но играли у Бе жа ни ји. Тре ба нам још је дан офан зив ни ве зни играч и на па дач. За са да су нас на пу сти ли: Ба јић ко ји је оти шао у Чу ка рич ки и Рнић ко ји је оти шао у Су пер ли га ша Но ви Па зар, ка же Ва нић. Иако је би ло на ја вље но да ће Раднич ки на пу сти ти, на па дач Ра до мир Ро мић ипак је ус пео да се до го во ри са упра вом клу ба па ће и у на ред ној се зо ни но си ти дрес но во па зо вач ког пр во ли га ша. Пр вен ство у Пр вој ли ги ће по че ти 11 ав гу ста, а пр ви ри вал Рад нич ком ће би ти Ба нат у Зре њани ну. Но во па зов ча ни су већ од и грали две при ја тељ ске утак ми це и у обе су за бе ле жи ли по бе де. Код ку ће су са вла да ли Про ле тер из Но вог Са да са 1:0, а у Бе о гра ду Хај дук са 5:0. Д. Бур саћ

34 34 СПОРТ Среда, 18. јул АТЛЕТИКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ ЗА МЛА ЂЕ СЕ НИ О РЕ Пет ме да ља за Сир ми јум У не де љу 15. ју ла на Атлет ском Цен тру Сир ми јум одр жа но је пр вен ство Ср би је за мла ђе се ни о- ре. Тех нич ки ор га ни за тор овог такми че ња ко је је оку пи ло ти мо ве из пре ко 50 гра до ва Ср би је, био је срем ско ми тро вач ки Атлет ски клуб Сир ми јум. По то плом и ве тро ви том да ну оства ре ни су со лид ни ре зул та ти, али је сва ка ко нај вред ни ји ре зул тат Та тја не Је ла че, чла ни це АК Цр вена Зве зда ко ја је ре зул та том 60,89м обо ри ла свој и се ни ор ски ре корд Ср би је у ба ца њу ко пља. Осво јив ши чак 5 ме да ља, част Гра да Срем ске Ми тро ви це су и овог пу та успе шно од бра ни ли атле ти чари АК Сир ми јум. Бран ко Па у ковић је убе дљи во сла вио у ба ца њу ко пља код мла ђих се ни о ра хи цем од 68.83м, док је у ис тој ди сци плини тре ће ме сто за у зео Ми лош Крсма но вић, ко ји је хи цем од 62,37 ме та ра ус по ста вио и но ви лич ни рекорд. У тр ци на ме та ра сла вио је Вла ди мир Ко стић, та ко ђе члан ми тро вач ког Сир ми ју ма, ко ји је како је из ја вио у блиц ин тер вјуу од мах по за вр ше ној тр ци по бе ду оства рио но шен на кри ли ма до ма ће пу бли ке. У нај а трак тив ни јој атлет ској ди сципли ни, тр ци на 100 ме та ра, Ни ко ла Ми лин ко вић је још у ква ли фи ка ција ма по бе дом над ове го ди не нај бржим Ср би ном Дар ком Ша ро ви ћем из Цр ве не Зве зде на ја вио кан ди да туру за ме да љу, али је у са мом фи на лу за у зео тре ће ме сто ре зул та том се кун ди, све га де вет сто тих иза побед ни ка Ша ро ви ћа. Нај бо љи срп ски ба цач ко пља у по след њих два де сетак го ди на, Ве дран Са мац, ко ји је так ми чио у прет ход них пет сед ми ца у кон ти ну и те ту и ко ји је пре две неде ље хва та ју ћи нор ну за олим пиј ске игре оства рио лич ни ре корд 77,76 ме та ра је овај ви кенд од мо рио од сво је ди сци пли не, те је на сту пио у Бран ко Па у ко вић, Ми лош Кр сма но вић са сво јим тре не ром Алек сан дром Спа ји ћем ба ца њу ку гле осво јив ши ти ту лу вице шам пи о на Ср би је код мла ђих сени о ра, не де љу да на пред пр вен ство Бал ка на за се ни о ре ко је се одр жа ва у Ески ше хи ру Тур ска. С.Н. ФУДБАЛ ИН ЂИЈ ЦИ У СЛО ВЕ НИ ЈИ По след ње при пре ме пред по че так се зо не Екс пе ди ци ја пр во ли га ша Ин ђи је, ко ју са чи ња ва ју ди рек тор клуба Пре драг Ко џо, док тор еки пе, фи зи о те ра пе ут, во ђа пу та, чла но ви струч ног шта ба Зо ран Го ве да рица, Ми ро слав Бла ну ша и Бра нислав Ра да ко вић и игра чи Ми лош Ми ли но вић, Вла ди мир Ди зда ревић, Де јан Ста ни ву ко вић, Здравко Ли ва ја, Ни ко ла Ко ла ров, Че до мир Том чић, Ср ђан Ди митров, Са ша То ма но вић, Не ма ња Кр стић, Љу би ша Ке кић, Дар ко Ле ма јић, Не ма ња Кр стић, Миле Ву ја син, Бо јан Ду ба јић, Ђу ро Сте ван че вић, Да ни ло Мар ко вић, Дан ко Пав ко вић, Н. Стан ко вић, Бо бан Ђе рић, Дар ко Ада мо вић, Алек са Ду ка нац, Ни ко ла Пе тровић, Не бој ша Ђу кић, Дзшан Зелић, Алек сан дар Аврић и Жељ ко Са вић, от пу то ва ла је у Сло вен градец где ће на ста ви ти два на е стоднев ну дру гу фа зу при пре ма за насту па ју ће пр вен ство Пр ве ли ге. Уго во ре но је шест кон трол них сусре та, а про тив ни ци ин ђиј ског прво ли га ша ће би ти пр во ли гаш Азербеј џа на еки па Га ба ла, Сло вен ска Ко њи ца, из исто и ме ног ме ста, Дина мо из Тби ли си ја, БСК иy Бор че, сло ве нач ки пр во ли гаш Алу ми ниј из Ки дри че ва, и пољ ски пр во ли гаш Гор њик из За бреж ја, са ко јим ће Инђиј ци игра ти кра јем ју ла. До са да шња пр ва фа за при према про те кла је без ве ћих про бле ма. Исти на, не ко ли ко лак ше по вре ђених игра ча пре ско чи ла је по не ки тре нинг али је струч ни штаб за дуво љан учи ње ним. Ве ру је се, на и ме, да ће по ме ну ти су сре ти у Сло ве ни ји и ге не рал на про ба про тив Ха по е ла са Ки пра, ка да се стиг не на ста дион код же ле знич ке ста ни це, би ти до вољ ни да се еки па уигра за преми јер ну утак ми цу про тив На прет ка пред вер ним сим па ти зе ри ма. Д. Ви ћен тић ПО ПИН ЧА НИ ЗА ПО ЧЕ ЛИ ПРИ ПРЕ МЕ На пре дак ци ља врх та бе ле Све вре ме ће мо ра ди ти на свом те ре ну - ис ти че Ма ле тић - По сто ји мо гућ ност да по чет ком ав гу ста је дан рад ни ви кенд про ве де мо у Круп њу На кон ви ше не го успе шне 2011/2012, так ми чар ске го ди не у ко јој су осво ји ли шам пи он ску титу лу у Оп штин ској ли ги Пе ћин ци и фи на ле оп штин ског Ку па, игра чи и струч ни штаб На прет ка из По пи наца се очи глед но не ће за до во ља ва ти епи зод ном уло гом ни у Дру гој сремској ли ги. - Фуд ба ле ри На прет ка за по чели су са при пре ма ма за но ву се зону - ка же Сре тен Ко ка но вић, члан Управ ног од бо ра клу ба - Сви играчи ко ји су из не ли прет ход ну се зо ну оста ли су у На прет ку. По ја ча ња су: Ти ца и Пе јо вић из По пи на ца, Кола ров и Ју ри шић из еки пе Сре мац из Вој ке, Ве сић из огар ског Шу ма ра, Ба ла бан из ши ма но вач ког Хај ду ка, и Ве рен че вић из еки пе Ду нав из Старих Ба но ва ца. Ам би ци је су нам и даље ви со ке - пла сман ме ђу пр ве три еки пе у Дру гој срем ској ли ги. У то ку при пре ма за на сту па ју ћу се зо ну, На пре дак је до био и но вог тре не ра Но ви тре нер На прет ка је позна ти струч њак из Го лу би на ца Дјордје Ма ле тић. - Све вре ме ће мо ра ди ти на свом те ре ну - ис ти че Ма ле тић - По сто ји мо гућ ност да по чет ком ав гу ста је дан рад ни ви кенд про ве де мо у Круп њу. До пр вог је се њег ко ла од и гра ће мо 6 7 при ја тељ ских утак ми ца. Пр ва је у До њим Пе тров ци ма 24. ју ла, а потом сле де Је дин ство (Ста ра Па зо ва), Љу ко во, Ми лу ти нац. Ж. Ра ди во је вић

35 Среда, 18. јул СПОРТ 35 МОДЕЛАРСТВО БЕ О ГРАД ОДР ЖАН СВЕТ СКИ КУП Ми тров ча ни опет нај у спе шни ји Свет ски куп авио и рак те них моде ла ра, одр жан је про те кле не де ље у Бе о гра ду. У из у зетној кон ку рен ци ји так ми ча ра из чи тавог ре ги о на и ши ре, на сту пи ли су и такми ча ри ми тро вач ког мо де лар ског клу ба Сир ми јум. Овом при ли ком, тра ди цио нал но од лич ни Митров ча ни, пред во ђени Ра до ји цом и Зора ном Ка та ни ћем, осво ји ли су чак 6 од мо гу ћих 12 ме да ља. - У то ку го ди не, укуп но се одр жи 22 свет ска куп так ми чења. До са да је одржа но 16 и ово так ми че ње у Бе о гра ду јед но је од њих. Оства ри ли смо одлич не ре зул та те ко ји ће нам по мо ћи да се и ге не рал ном пла сма ну на ђе мо у са мом вр ху свет ског мо де лар ства. На пор но смо ра ди ли, тру ди ли се, савла да ва ли раз не пре пре ке од ко јих су нај те же оне ма те ри јал не и ево, на кра ју смо по но во по сти гли из у зе тан ре зул тат, ис ти че Зо ран Ка та нић. Еки пу ми тро вач ких мо де ла ра чини ли су по ред по ме ну тих Ра до јице и Зо ра на Ка та ни ћа још и Ве сна Ка та нић, Бра ни слав Кр че ди нац, То ми слав Ер дег, и Ми лан Пет ковић. Сво јим успе хом, по себ но су се иста кли То ми слав Ер дег и Ве сна Ка танић ко ји су, так ми че ћи се са се ни о- ри ма осво ји ли пр во, од но сно тре ће ме сто у ка те го ри ји ма лих ра ке то плана. - То ми слав и Ве сна су на ша два нај бо ља мла да мо де ла ра. Иако су још увек ју ни о ри, ус пе ли су да надвла да ју мно го ис ку сни је се ни о ре и та ко још јед ном до ка жу да су ми тровач ки мо де ла ри у сва мом вр ху овог спор та, сма тра Зо ран Ка та нић. Тре нут но, ми тро вач ки мо де ла ри су на па у зи ко ја тра је до сеп тем бра Зо ран и Ра до ји ца Ка та нић ка да их оче ку је од ла зак у Сло вачку на на ред но Свет ско пр вен ство на ко јем ће још јед ном по ку ша ти да оства ре од лич не ре зул та те. - Сло вач ки куп је, за раз ли ку од бе о град ског, ју ни ор ско-се ни ор ског ка рак те ра. Ко ли ко нам је по зна то, за ово так ми че ње се до са да при јавио ве ли ки број мо де ла ра ко ји дола зе из пре ко 28 зе ма ља све та. Пау зу ће мо ис ко ри сти ти да се до дат но спре ми мо, та ко да се на да мо нај бољем. За вр шни куп нас оче ку је у Љубља ни и он обич но бу де и нај ква литет ни ји јер се ту так ми че еки пе ко је су за и ста у са мом вр ху овог спор та, об ја шња ва Ра до ји ца Ка та нић. - На жа лост иако смо у овом спор ту изу зет но тро феј ни, иако се он на ла зи у дру гој ка те о гри ји, од мах иза фудба ла, ко ша ра ке, од бој ке и дру гих нај а трак тив ни јих спор то ва, у на шој зе мљи мо де лар ство ни је ус пе ло да за до би је па жњу ко ју за слу жу је. Такво ста ње ства ри од ра жа ва се и на не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, али и по ред то га ми да је мо све од себе и свој клуб, град и др жа ву предста вља мо са пу но по но са и успе ха. С. Лап че вић Под по кро ви тељ ством Спорт ског са ве за Пе ћи на ца, у Пр хо ву је орга ни зо ван осми по ре ду Ме мо ри јал Ду шан Ба јић, ко ји је оку пио играче из Пр хо ва, Ста ре Па зо ве, Вој ке, Ши ма но ва ца, Срем ских Ми ха ље ваца, До њег То вар ни ка и Пе ћи на ца. У се ни ор ској кон ку рен ци ји по бе дио је Ни ко ла Га јин из Вој ке, ко ји је из 19 пар ти ја осво јио 16,5 по е на (темпо игре 5 ми ну та по игра чу). Пласман оста лих уче сни ка: 2. Сла ви ша Спа сић (Ши ма нов ци) 16, 3. Дра ган Ив ко вић (Ста ра Па зо ва) 14,5, Б. Јо ва но вић и Ан те Ни ко лић по 14, 6. Зо рић 13, 7. Ла зић 12,5, 8. Ба бић 10,5, 9. Пе тро вић 10, 10. Д.О. Јо ва но вић 9, Пет ковић и Сто ја нић по 8, 13. Ко чи јаше вић 7,5, Д.Н. Јо ва новић и Ву ков по 7, 16. По по вић 6, 17. На ић 5, 18. Ата нац ко вић 4,5, 19. Ра до слав Ва сић 4 и 20. Ра дован Ва сић 3 по е на. По бед ник у ју ни ор ској кон ку ренци ји био је Спа со Ри сти во је вић из Ши ма но ва ца са 9 по е на, по бе див ши све сво је про тив ни ке (тем по игре 10 ШАХ ПР ХО ВО ОДР ЖАН МЕ МО РИ ЈАЛ ДУ ШАН БА ЈИЋ Га јин и Ри сти во је вић по бед ни ци КАРАТЕ По бед ни ци Спа со Ри сти во је вић и Ни ко ла Га јин ми ну та по игра чу). Пла сман осталих уче сни ка: 2. Алек сан дар Јо вано вић (Пр хо во) 8, 3. Ја на Спа сић (Ши ма нов ци) 6,5, На ић, П. Јо ва но вић и Л. Ра јић по 4, 7. Ђурђе вић 3,5, 8. Ба но вач ки 3, 9. М. Ра јић 2 и 10. Ба јић по ен. С. Н. АПА ТИН ОДР ЖАН ПРИ ПРЕМ НИ КАМП НАЈ Е ЛИТ НИ ЈИХ БО РА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ Ин ђиј ци у дру штву ели те Не дав но је у Зре ња ни ну одр жа но Пр вен ство Вој во ди не за пли ва че на ко јем је на сту пио 381 так ми чар из 19 срп ских клу бо ва, ме ђу ко ји ма је био и срем ско ми тро вач ки Пливач ки клуб Оаза, чи ји је так ми чар Ми лош Стар че вић, оства рио историј ски успех за ми тро вач ко пли вање. На и ме, Стар че вић је од лич ном пар ти јом у ди сци пли ни 100 ме та ра ПЛИВАЊЕ ЗРЕ ЊА НИН ОДР ЖА НО ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ Успех мла дог дел фи на дел фин осво јио пр во ме сто и Сремској Ми тро ви ци до нео пр ву ве ли ку ме да љу у овој олим пиј ској ди сци и- пли ни. Оства рив ши за па жен ре зул тат 1:04,13, Ми лош је до ка зао да ми тровач ко пли ва ње има из у зет ну пер спекти ву без об зи ра на кон ку рен ци ју, те да се и по ред те шких усло ва у ко ји ма ве жба ју мла ди ми тро вач ки дел фи ни рад и по све ће ност ис пла те. С. Л. У Ка ра ти сти Же ле зни ча ра у Апа ти ну ор га ни за ци ји Ка ра те Фе де ра ције Ср би је и Ка ра те Са ве за Војво ди не, у Апа ти ну је про те кле не деље одр жан при прем ни камп нај перспек тив ни јих ка ра ти ста Вој во ди не. У дру штву нај е лит ни јих бо ра ца, на шли су се и ка ра ти сти ин ђиј ског Же ле зни ча ра Ања Го дић, Не мања Јо ва но вић, Ми лош Џа ко вић, Је ле на Га ври ло, Бо јан Лај беншпер гер, Ду шан Ра дић, Са ња Кова чић и ка та ши це Жељ ка Мандић, Ма ри ја и Ђу рађ Ву ко бра товић. У окви ру при пре ма одр жа но је и по ла га ње за мај стор ска зва ња у ка ра теу на ко јем је Жељ ка Мандић кру ни са ла свој рад по ло жив ши за Цр ни по јас пр ви дан. Сво је да ље при пре ме, ин ђиј ски ка ра ти сти на ста вља ју на на атлетској ста зи Спорт ског цен тра ''Ле је''. С. Н.

36 36 Среда, 18. јул Да на го ди не пре ста ло је да ку ца ср це СЕ ЋА ЊЕ и je шест ме се ци од смр ти мо јих дра гих ро ди те ља СЛАВ КО СО ЛА РЕ ВИЋ БА ТА Не из ле чи ва ра но тво ја мај ка је у ми сли ма с то бом ДУ ШАН КЕ И ПЕ ТРА РА ДО ВА НО ВИ ЋА Син Вла дан ДРА ГИ БА ТО ДУ ША НА ТУ БИ ЋА ( ) Жи вот из гле да бес ко на чан, пра зан, обес хра брују ћи, без на де жно чист ко мад плат на на ко јем ничег не ма. Чо век ко ји има ве ре и енер ги је, не бо ји се празни не, он ко ра ча, ра ди, гра ди, ства ра и на кра ју плат но ви ше ни је бе ло, не го је по кри ве но бо гатим сли ка ма жи во та. Ду ле, хва ла Ти што си уткао сна жне бо је на култур ном ми љеу Ши да. Ко лек тив Кул тур но обра зов ног цен тра Шид Да на на вр ша ва се пет го ди на од смр ти СЛАВ КА СО ЛА РЕ ВИ ЋА БА ТЕ С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва ју успо ме ну на те бе тво ји нај ми ли ји СЛАВ КО СО ЛА РЕ ВИЋ БА ТА Про шло је пет го ди на од кад ни си са на ма, али се ћа ње на те бе је веч но и бол но. Тво ја Се ја са по ро ди цом Да на на вр ша ва се пет го ди на од смр ти на шег дра гог бра та, де ве ра и стри ца СЛАВ КА СО ЛА РЕ ВИ ЋА БА ТЕ Љу бав и бол ће увек оста ти у на ма. Твој брат Ми ле, сна ха Бо ри слав ка, си но ви це Сла ђа на и Би ља на Ко ми си ја за пла но ве оп шти не Ин ђи ја утвр ди ла је На црт Пла на де таљ не ре гу лаци је ком плек са ма ри не у Ста ром Слан каме ну и на осно ву чла на 50. За ко на о плани ра њу и из град њи (''Сл. гла сник РС'' бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) и чла на 60. Правил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де план ских до ку ме на та (''Сл. гла сник РС'', број 31/2010, 69/2010 и 16/11) ОГЛА ША ВА: ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ КОМ ПЛЕК СА МА РИ НЕ У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ Да на 21. ју ла на вр ша ва се 40 да на од смр ти на шег оца ДО БРИ ВО ЈА АН ДРИ ЈЕ ВИ ЋА Оти шао си ти хо и до сто јан стве но баш она ко као што си и жи вео. За нас си био узор, а би ћеш и на шој де ци. Тво ји си но ви Бо ри вој и Ра ди вој са по ро ди ца ма IN ME MO RI AM ЕМИ ЛИ ЈА ДИ НИЋ Про шло је 20 ту жних го ди на од тво је пре ра не смр ти, али ти и да ље жи виш у на шим ми сли ма и ср ци ма. Не у те шни ро ди те љи и се стре СЕ ЋА ЊЕ НА МА РУ СРЕ МАЦ Ни смо те за бо ра ви ли ни по сле 20 го ди на. Тво ја сна ја Се ка Кр стић са де цом 1. ЈАВ НИ УВИД оба ви ће се у згра ди Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја, Ца ра Ду шана број 1 у Ин ђи ји, у пе ри о ду од 18. ју ла го ди не до 18. ав гу ста го дине, сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва. 2. ЈАВ НА СЕД НИ ЦА Ко ми си је за плано ве Оп шти не Ин ђи ја одр жа ће се у згра ди Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на бр. 1 у Ин ђи ји, да на 23. ав гу ста годи не, у 13 ча со ва. У то ку јав не сед ни це, сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја су под нела при мед бе у ве зи са На цр том пла на у писа ном об ли ку мо гу исте обра зло жи ти пред Ко ми си јом за пла но ве оп шти не Ин ђи ја. По след њи по здрав За у век у ср цу IN ME MO RI AM 3. При мед бе на пла ни ра на ре ше ња, искљу чи во у пи са ној фор ми, мо гу се то ком јав ног уви да до ста ви ти Оде ље њу за ур бани зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и зашти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, нај ка сни је до 18. ав густа го ди не. ЈЕ ЛЕ НИ ЛА БАШ Од ћер ке Ве сне и си на Бо ри са са по ро ди ца ма МА РА СРЕ МАЦ Тво је: Са ња, Не на и Дра га на ДРА ГАН МАР КО ВИЋ Су пру га, де ца и та шта КО МИ СИ ЈА ЗА ПЛА НО ВЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

37 Среда, 18. јул На осно ву За кључ ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2012-II од го ди не, ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, О Г Л А Ш А В А Л И Ц И Т А Ц И Ј У РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП, НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ, ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ УСМЕ НИМ НАД МЕ ТА ЊЕМ: - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци, ули ца Же ле знич ка број 56, по вр ши не 11,42 м2, дру га зо на, дру га ка те го ри ја, по чет на ме сеч на за купни на 271,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не 9.284,46 ди на ра, без ПДВ-а. УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це ко је до да на под но ше ња Прија ве или По ну де на Оглас ни је из ми ри ло сво је оба ве зе пре ма ЈП Ди рекци ји; - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це са ко јим је рас ки нут, од носно ко ме је от ка зан Уго вор о за ку пу због ње го вог не из вр ша ва ња, као и у слу ча је ви ма по ни шта ја Уго во ра због из да ва ња у под за куп, и бес прав ног ко ри шће ња и то у ро ку од пет го ди на од да на рас ки да, от ка за од но сно пони шта ја, од но сно вра ћа ња по слов ног про сто ра у по сед за ку по дав цу; - вре ме тра ја ња за ку па је пет го ди на; - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са ра стом це на на ма ло у Репу бли ци; - ко рек ци ја се вр ши ка да раст це на пре ла зи 5% од по след њег усклађи ва ња; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за 54 ме се ца тра ја ња за купа, хи по те ком или бан кар ском га ран ци јом; - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко ли ко иста ни је оп те ре ће на хипо те ком) или де ла не по крет но сти ко ји ни је оп те ре ћен хи по те ком (уколи ко је не по крет ност већ оп те ре ће на хи по те ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез бе ђе ња бан кар ске га ран ције пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос за куп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном ста њу; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти из вр ше на на кон упла те закуп ни не и до ста ве за ло жне из ја ве (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПИ СМЕ НУ ПО НУ ДУ ИЛИ ПРИ ЈА ВУ ДО СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из ре ги стра, а фи зич ка ли ца ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ста вља По нуда или са гла сност бан ке о из да ва њу га ран ци је; 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун Ди рек ци је број: ; 4. До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за уче шће на јавном огла су за да ва ње по слов ног про сто ра у за куп, упла том на ра чун број: , свр ха упла те: Град ска ад ми ни стра тив на так са, при малац: Бу џет Гра да Срем ска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну ЈП Ди рек ци је о тр жи шној вред но сти не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); 6. По твр ду ЈП Ди рек ци је да уче сник ли ци та ци је ни је ду жник од но сно да са истим ни је рас ки нут или по ни штен Уго вор о за ку пу по слов ног просто ра; Од упла ће ног де по зи та, на име ма ни пу ла тив них тро шко ва, за др жа ва се 1,5 %. ДЕ ПО ЗИТ СЕ НЕ ВРА ЋА У СЛУ ЧА ЈУ ОД У СТАН КА ОД ПО НУ ДЕ НА КОН ПО ЧЕТ КА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ. На кон спро ве де не ли ци та ци је ЈП Ди рек ци ја ће са бу ду ћим За куп цем за кљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. За ин те ре со ва ни По ну де или При ја ве уз до ку мен та ци ју до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре сова но ли це ја вља на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Митро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње При ја ва за усме но над ме та ње је 15 да на од да на обја вљи ва ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Усме но над ме та ње ће се оба ви ти у по слов ним про сто ри ја ма ЈП Ди рекци је за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, да на го ди не (петак) у 10,00 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Пе трењ, дипл. прав ник, 022/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

38 38 Среда, 18. јул НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ПУТ НИ ЦИ НА СРЕМ СКИМ ДРУ МО ВИ МА Де ни и Ор феј уско ро код ку ће На за вр шној ета пи по вратка у до мо ви ну, 25-го дишњи Де ни Френ кел из немач ког гра да Ге фел кар ге на, про те кле сед ми це је про шао и кроз Срем. Нео бич ни, 25-го ди шњи мла дић је пре го ди ну да на, на кон број них стре сних ситу а ци ја на рад ном ме сту у хе миј ској ин ду стри ји, кренуо на пут по Евро пи. Та ко се ре шио бу ке и здрав ствених про бле ма, по том прешао хи ља де ки ло ме та ра и сте као хи ља де но вих по знани ка, а са да се, са ма гарцем као са пут ни ком, вра ћа у род но ме сто. То ком пу та об и шао је Порту гал, Шпа ни ју, Фран цу ску, Швај цар ску, Ита ли ју, Ал бани ју и Грч ку где је ку пио магар ца Ор фе ја. За ма гар ца је дао 400 евра и исто то ли ко нов ца за па сош ко ји је че као ду же од ме сец да на. Од та да, Де ни и Ор феј пу ту ју за јед но европ ским дру мо ви ма. По Де ни је вим ре чи ма, пут кроз Ср би ју оста ће му у најлеп шој успо ме ни. Где год је за стао, био је ср дач но до че кан и на сва ком ко ра ку на ши љу ди су ну ди ли го стоприм ство нео бич ним пут ни ци ма. Де ни пла ни ра да пре ко Хр ват ске, Сло ве ни је и Аустри је, до ок то бра Нео бич ни са пут ни ци стиг не ку ћи, на по ро дич но има ње. На свом пу ту по Евро пи, до Ср би је је већ пре шао ви ше од ки ломе та ра. За свог са пут ни ка Ор фе ја на ба вио је и спе ци јал ну обу ћу и ве ру је да ће без бед но и срећ но стићи до ку ће. С. Н. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛEКТРИЧНЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ РЕТ КЕ И ТА ЈАН СТВЕ НЕ ВР СТЕ У РЕ ЗЕР ВА ТУ ЗА СА ВИ ЦА Ро за ча пље ка ши ка ре не мо ли ма ло од тр ске и ро го за ка Ксре ди ни ко ри та у по је ди ним де ло вима на и ла зи мо на зе ле ни те пих од рет ке ре ликт не биљ ке у Евро пи по зна те под на зи вом те сте ри ца (Stra ti o tes alo i des) која по ти че са оба ле троп ских мо чва ра из пе ри о да ка да је до бар део Ср би је био под Па нон ским мо рем. До бар део пти ца је везан за во де ну по вр ши ну по ред уоби ча јених мо чва ри ца ту се на ла зе и не ке ретке пти це по пут гло бал но угро же не вр сте пат ке црн ке (Aythia ni ro ca), а ове 2008 год. има мо за бе ле же но пет иби са (Ple gadis fal ci nel lus) ко ји су по след њи пут забе ле же ни дав не го ди не од стра не бра ће Дом бров ски. Пра ви ра ри тет у птичи јем све ту За са ви це за бе ле жен је то ком ма ја 2007.го ди не ка да су у јед ну од ба ра на Ва љев цу сле те ла два при мер ка ро за ча пље ка ши ка ре (Pla ta lea le u co ro di, на фо то гра фи ји). Ова по ја ва, по зна та као ери три зам, до тад ни је ни кад би ла за беле же на у Ср би ји а све га пет пу та у све ту. То ком је се ње се о бе ре дов но ре зер ват пре ле ћу ја та ждра ло ва (Grus grus) ко ји се по не кад и спу сте у ре зер ват. При сут них 191 вр ста пти ца и ве ли ки број сит них глода ра пру жа до бру хра нид бе ну осно ву за по је ди не пти це гра бљи ви це где се из дваја при су ство ор ла бе ло ре па на (Ha le a e tus al bi ci la) као чест по се ти лац ре зер ва та. Pla ta lea le u co ro di Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спекциј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, у скла ду са чл. 20. и 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни галс ник РС, број 135/2004 ) и чл. 2 Пра вил ни ка о по ступ ку јав ног уви да, пре зен та ци ји и јав ној распра ви о сту ди ји о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 69/2005 ) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Те ле ком Ср би ја А.Д. из Бе о гра да ул.та ков ска бр.2, пре ко пу но моћ ни ка БГ Ин вест Д.О.О. из Бе о гра да ул.не бој ши на бр.20, под нео је да на го ди не, зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја про јек та ра дио-ба зне ста ни це за мо бил ну те ле фо ни ју Но ва Па зо ва 2 -СМ37К1, Ста ра Па зо ва на жи вот ну сре ди ну, чи је по ста вља ње се пла ни ра на кат.парц.бр к.о. Но ва Па зо ва, у Но вој Па зо ви у ул. Кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа бр.47 Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, из ра ђе на је од стра не «Електро тех нич ког фа кул те та» Бе о гра да, Бу ле вар кра ља Алек сан дра бр.73, под бро јем 3733, де цем бра го ди не. На кон оба ве шта ва ња за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и ор га ни за ци ја о могућ но сти јав ног уви да у Сту ди ју, до ста вља ња је при мед бе гру пе гра ђа на из Но ве Па зо ве и одр жа не јав не рас пра ве, на ко јој је за ин те ре со ва на јав ност из ло жи ла сво је при мед бе на пред мет ни про је кат, а на осно ву од лу ке тех нич ке ко ми си је о од би ја њу зах те ва за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног про јек та, да на го ди не, до не то је Ре ше ње о од бија њу зах те ва за да ва ње са гла сно сти на пред мет ну Сту ди ју. Aпелујемо на куп це елек трич не енер ги је свих ка те го ри ја, да пла ћа ју сво ја ду го ва ња за утро ше ну ел.енер ги ју. Елек трич на енер ги ја је ро ба као и сва ка дру га, а пла ћа се тек ка да се по тро ши. Оста ла ро ба се пла ћа уна пред. Пла ћа њем оба ве за на вре ме из бе га ва ју се и до дат ни тро шко ви као што су: - об ра чун за кон ске за те зне ка ма те - тро шко ви опо ми ња ња - суд ски тро шко ви - тро шко ви по нов ног укљу че ња по сле об у ста ве На ве де ни тро шко ви су ве ћи од ме сеч них ра чу на за утро ше ну електрич мну енер ги ју, а мо ра ју се пла ти ти. За хва љу је мо се сви ма они ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

39 Среда, 18. јул ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУМА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА "Елек тро ди стри бу ци ја Ру ма" је куп ци ма до ста ви ла ра чу не за утроше ну елек трич ну енер ги ју за јун год. По зи ва мо куп це да утро ше ну елек трич ну енер ги ју пла те до да ту ма на зна че ног на ра чу ну чи ме ће се из бе ћи не при јат но сти об у ста ве испо ру ке елек трич не енер ги је због ду га и пла ћа ње тро шко ва по нов ног укљу че ња. По се ћа мо да ре дов ним пла ћа њем утро ше не елек трич не енер ги је оства ру ју: сти му ла тив ни ме сеч ни по пуст од 5 % по пуст за ра ци о нал ну по тро шњу од 11,89% за куп це ко ји за 30 да на тро ше од кwh со ци јал ни и по себ ни по пуст од 35% за со ци јал но угро же не куп це са по трошњом до 350, од но сно 450 кwh. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји на вре ме пла ћа ју елек трич ну енер ги ју. С по што ва њем, ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА

40 40 Среда, 18. јул j Гљи вич не ин фек ци је Гљи вич не ин фек ци је су че шће у летњим ме се ци ма јер им при ја то пло и влажно окру же ње, а ме ста око ба зе на и ту ше ва су иде ал на под ло га за њи хо во раз мно жа ва ње. Ин фек ци ја се нај че шће ма ни фе сту је бе лим фле ка ма на ле ђи ма, сто ма ку и ру ка ма. Оне су ле ти ви дљиве јер за ра же ни де ло ви ко же не мо гу да по цр не. Да би сте спре чи ли по ја ву гљиви ца и бак те ри ја, нај ва жни ја је пра вилна и ре дов на хи ги је на. Од мор без упа ле уха Бо ра вак на мо ру, је зе ру или ба зени ма то ком вре лих лет њих да на не ретко мо же пред ста вља ти ри зик за раз вој упа ле уха - оти ти са. Осим што је пра ћен ја ким бо лом, као про прат ни симп то ми оти ти са мо гу да се ја ве гла во бо ља, наглу вост и свраб, те ово ста ње зах те ва ја вља ње спе ци ја ли сти ото ри но ла ринго ло гу. Нај че шћа обо ље ња су упа ла спољ њег ушног ка на ла, акут но за па љење сред њег уха и на ку пља ње це ру мена у спољ њем ушном ка на лу. За па ље ње спољ њег ушног ка на ла углав ном иза зива ју стреп то ко ке. Усло ви ко ји пре ди спони ра ју за па ље ње су ку па ње у ба зе ни ма, отво ре ним во да ма, пра ши на... Црев не ин фек ци је Црев не ин фек ци је су ме ђу нај че шћим бо ле сти ма лет њег пе ри о да, а уз по ви шену тем пе ра ту ру ја вља ју се по вра ћа ње и про лив, што мо же иза зва ти опа сан гу битак во де из ор га ни зма. Из вор ин фек ци је нај че шће је не пра вил но чу ва на или припре мље на хра на као што су мле ко, сла долед, ја ја, ме со, не до вољ но опра но во ће и по вр ће, пр ља ве ру ке. Уко ли ко ин фек ци ја не тра је ду же од јед ног да на, не би треба ло да узи ма те ле ко ве већ са мо да се одма ра те, пи је те што ви ше теч но сти и сланих рас тво ра. Ако бо ло ви по тра ју ду же, обра ти те се ле ка ру. Ви ру си на па да ју и очи Ви со ке тем пе ра ту ре по го ду ју размно жа ва њу и ши ре њу ра зних ми кроор га ни за ма по пут бак те ри ја, ви ру са и гљи ви ца ко ји че сто на па да ју очи. Зато је ле ти мно го ве ћа мо гућ ност за на ста нак ин фек ци ја, од оних нај банал ни јих као што су чми чак, ко њункти ви тис, оток, цр ве ни ло и кр ме љи, до нај о па сни јих по пут упа ле ро жња че. По ја ча на хи ги је на је нај бо ља пре вен ција. Ре дов но се уми вај те и ту ши рај те, наро чи то на кон ку па ња у ба зе ну или мо ру, и увек ко ри сти те чи сте, су ве пе шки ре. Осо бе ко је су скло не хер пе тич ним инфек ци ја ма ро жња че мо ра ју да бу ду посеб но опре зне јер ви со ка тем пе ра ту ра сма њу је од брам бе не сна ге ор га ни зма. Уко ли ко ипак до ђе до ин фек ци је, очи тре ба обил но ис пи ра ти сте рил ним физи о ло шким рас тво ром, а ако се те го бе по гор ша ју, тре ба хит но оти ћи ле ка ру. И нај ма њи бол или по гор ша ње ви да разлог су за тра же ње струч не по мо ћи. Лет ње упа ле гр ла Упа ла гр ла у лет њим ме се ци ма мо же би ти ви ру сна и бак те риј ска. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва крив ци за бол у ждрелу су ви ру си. Ова вр ста ин фек ци је нару ша ва од брам бе не ме ха ни зме и ства ра под ло гу за бак те риј ске ин фек ци је. Греба ње у гр лу без бо ла је симп том ви ру сне ин фек ци је, ко ја обич но про ла зи са ма од се бе уз то пле на пит ке и ви та ми не, док је код бак те риј ске нео п хо дан од ла зак ле ка ру.

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information