САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град"

Transcription

1 За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI /kultura M УДК (497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ ДО МА ДО РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НОГ ЈАВ НОГ ПРО СТО РА Са же так: Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма, је дан од нај вред ни јих ам би је на та исто риј ског је згра Бе о гра да, фор ми ран је у раз ма ку од сре ди не де вет на е стог до по чет ка тре ће де це ни је два де се тог ве ка. Етап ност у об ли ко ва њу ком плек са, осим што је по твр ди ла до след ност са иде ја ма ори ги нал ног про јек та из 1881, по ка за тељ је и сло же ног про це са у ко јем су се пре пли та ле умет нич ке и поли тич ке кон цеп ци је. На ме ра ра да је да ана ли зом фа за на стан ка ком плек са ра све тли кључ не чи ње ни це ње го вог ар хи тек тон скоур ба ни стич ког и пеј за жног уре ђе ња, ко ји са со бом но се и ва жне сим бо лич не, дру штве не и по ли тич ке ко но та ци је. Про ме не ко је ће обе ле жи ти раз вој ком плек са у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та у ци љу ње го вог пре тва ра ња у ре пре зен та тив ни јав ни амби јент и управ но сре ди ште На род не Ре пу бли ке Ср би је и ФНР / СФР Ју го сла ви је, раз ма тра не су у кон тек сту из ме ње них дру штвено-по ли тич ких усло ва. Ак це нат ра да је на утвр ђи ва њу уде ла ко је је фор ми ра ње двор ског ком плек са на Те ра зи ја ма има ло у кре и ра њу то по гра фи је јав них про сто ра цен трал не град ске зо не Бе о гра да у ши рем исто риј ско-дру штве ном окви ру век и по уна зад. Кључ не ре чи: Те ра зи је, двор, двор ска ба шта, Му зеј кне за Па вла, др жав но-управ но се ди ште, јав ни парк 56

2 Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма нај зна чај ни ји је ми кро амби јент цен трал не град ске зо не из ко јег је за по че то пре тва рање ори јен тал ног Бе о гра да у са вре ме ну пре сто ни цу но во веков не срп ске др жа ве. На су прот европ ским дво ро ви ма ко ји су на ста ја ли на ме сти ма ра ни јих ре зи ден ци јал них це ли на, фор ми ра ње бе о град ског двор ског ком плек са је, због спе цифич них исто риј ских и по ли тич ких окол но сти, за по че то среди ном де вет на е стог ве ка на ло ка ци ји не за ви сној од не ка дашњег двор ског и управ ног цен тра у Са ва ма ли. Нео п те ре ћена про шло шћу ова по зи ци ја да ва ла је мо гућ ност сло бод нијег об ли ко ва ња двор ске це ли не, али је исто вре ме но под стакла и на ја ви ла убр за но ши ре ње гра да и ње го во претва ра ње у мо дер ну европ ску ме тро по лу. Си ми ће во зда ње ну кле ус бу ду ћег двор ског ком плек са Са мо де се так го ди на пре по ди за ња Си ми ће вог зда ња ( ) не ко ко би слу чај но про шао бе о град ским Те ра зи ја ма не би мо гао ни да за ми сли да ће на ме сту мо чва ре об ра сле тр ском ко ју су на ста њи ва ле број не бар ске пти це, из ни ћи буду ћи управ ни цен тар Кне же ви не Ср би је. Чи тав про стор на ко јем се да нас на ла зе Пи о нир ски и Де во јач ки парк ку пио је Сто јан Си мић, јед на од нај у ти цај ни јих лич но сти Ср бије тог до ба. Ису ши ва њем и на си па њем зе мљи шта ство рени су усло ви за по ди за ње пр ве ре пре зен та тив не гра ђе ви не на Те ра зи ја ма, ко ју је Си мић већ године про дао држа ви за двор но вог срп ског кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе вића. 1 По тре ба за лич ном без бед но шћу вла да ра при мо ра ла је срп ске вла сти да за кне жев дом ода бе ру зда ње ко је је би ло до вољ но уда ље но од се ди шта тур ских вла сти на Бе о гад ској твр ђа ви, али и од топ чи дер ских по се да Обре но ви ћа и дворских обје ка та ко је је Ми лош та мо по ди гао кра јем че твр те де це ни је де вет на е стог ве ка. Пре тва ра њем Си ми ће вог зда ња у кне жев ски двор, 2 ка сни је на зи ван Ста рим ко на ком, за поче то је фор ми ра ње двор ског ком плек са. Зда ње на гла ше не 1 АС, Др жав ни са вет, , пре ма: Не сто ро вић, Б. (2006) Ар хи текту ра Ср би је у XIX ве ку, Бе о град: Арт Прес, стр Де таљ ни је о Си ми ће вом зда њу ви де ти: Ђу рић-за мо ло, Д. (1991) Ста ри ко нак у Бе огра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 38, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр ; Ми тро вић, К. Двор кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, у: При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, уре ди ли Сто лић, А. и Ма ку ље вић, Н. (2006), Бе о град: Clio, стр ; Бо рић, Т. И. (2014) Дво ро ви ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић у Ср би ји, док тор ска дисер та ци ја, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, стр , Си ми ће во зда ње је за по тре бе дво ра знат но про ши ре но до град њом два боч на кор пу са ко ји ма је го то во удво стру че на осно ва објек та. Ђу рић- Замо ло, Д. нав. де ло, стр

3 по ду жне осно ве због па да те ре на са ули це се са гле да ва ло као спрат на, а са дво ри шне стра не као при зем на гра ђе вина. Ње го ва бо га то де ко ри са на улич на фа са да са ис так ну тим боч ним и ула зним ри за ли ти ма над ви ше ним ати ком са гр бом Кне же ви не Ср би је об ли ко ва на је у ду ху нео ре не сан сне архи тек ту ре са при ме са ма ба рок них еле ме на та. Ста ри ко нак је у на ре д них ше зде сет го ди на, ка да су у ње му бо ра ви ли кнеже ви Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић и Ми ха и ло Обре но вић и по том кра ље ви Ми лан и Алек сан дар Обре но вић, био ме сто нај зна чај ни јих до га ђа ја срп ске др жа ве и ње них вла дар ских ди на сти ја. Па ра лел но са пре у ре ђе њем ко на ка за по че то је фор ми ра ње двор ске це ли не из град њом при зем не ку ће по лу кру жне основе са то по ви ма и ку лом са са том, ко ја је слу жи ла за сме штај стра же кне жев ске гар де, спе ци јал них обје ка та за ку хи њу, кне же ву кан це ла ри ју и ко ња нич ку гар диј ску ка сар ну, као и кул ти ви са њем двор ске ба ште ко ју је од ули це де ли ла гвозде на огра да са ка ме ним сту бо ви ма и со клом. 3 За хва љу ју ћи тру ду и ис тан ча ном уку су кне ги ње Пер си де Ка ра ђор ђе вић ба шта је убр зо пре тво ре на у ре пре зен та тив но уре ђен верна ку лар ни врт, о ко јем је, су де ћи пре ма ар хив ским из во рима, бри гу во дио про фе си о нал ни ба што ван. Убр зо, око го ди не, са ле ве стра не Ста рог ко на ка по диг нут је Ма ли дворац, кла си ци стич ки об ли ко ва на гра ђе ви на са на гла ше ним цен трал ним ри за ли том над ви ше ним тро у га о ним фрон то ном са хе рал дич ким мо ти вом. 4 Уре ђи ва ње двор ског ком плек са и пре тва ра ње овог ам би јен та у нај ре пре зен та тив ни ји простор ко ји је Ср би ја та да има ла ини ци ра ло је ши рење гра да у прав цу не ка да шњег Кра гу је вач ког дру ма. Сре ди ном де ветна е стог ве ка чи та ву ову зо ну ка рак те ри са ла је ор то го нал на ма три ца са ди ја го нал ном ко му ни ка ци јом ко ја спа ја да нашње тр го ве Те ра зи је и Сла ви ју, 5 уз ко ју су вре ме ном по о диза ни све зна чај ни ји и рас ко шни ји објек ти, ме ња ју ћи фи зичку струк ту ру и ат мос фе ру про сто ра и претварајући ули цу Кра ља Ми ла на у глав ну град ску осу. 3 У окви ру двор ског ком плек са по диг нут је и низ по моћ них обје ка та ме ђу ко ји ма и ле дер ни ца и не ко ли ко шу па; Исто, стр Гро ма нов ал бум фо то гра фи ја , при ре дио Ми јај ло вић, Ж. (2003) Бе о град, стр. 38, , jects/ sr/gro man.html; Ма не вић, З. ( ) Кла си ци зам у срп ској ар хи текту ри, Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је бр. 4-5, Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, стр ; Ка ди је вић, А. (2009) По глед на кла си цизам у но ви јој срп ској ар хи тек ту ри, Ра чан ски збор ник бр. 14, Ба ји на Башта: Фон да ци ја Ра чан ска ба шти на, Ма на стир Ра ча, стр Do ku men ta ci ja ZZSKGB, Kon zer va tor ski uslo vi za re kon struk ci ju zaš ti će ne zo ne An dri će vog ve n ca, KU 16; Мар ло вић, С. (2005) Тра га ње за из гу бљеном це ло ви то шћу двор ског ком плек са у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 52, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

4 Зна чај ни је про ме не у окви ру ком плек са де си ле су се то ком дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка, по по врат ку ди на сти је Обре но вић на срп ски вла дар ски пре сто године. Иа ко је оста ре ли кнез Ми лош ода брао да бо ра ви у свом топ чидер ском ко на ку, а кнез Ми ха и ло у Ма лом двор цу, Си ми ће во зда ње је и да ље би ло зва нич на кне жев ска ре зи ден ци ја. Уз ње га је као пан дан Ма лом двор цу, са де сне стра не за по че та из град ња дво ра Пре сто ло на след ни ка Ми ха и ла (1858). Оваквим по зи ци о ни ра њем објек та уо ча ва се те жња да се це лина двор ског ком плек са ор га ни зу је као тро чла на ком по зи ци ја (слика 1). Кон ци пи ра на у ви ду јед но спрат не гра ђе ви не разу ђе не си ме трич не осно ве, чи ја је глав на улич на фа са да носи ла све од ли ке ро ман ти чар ске ар хи тек ту ре сред њо е вропског по ре кла, ова згра да је, уз исто вре ме но гра ђе но Ка пе тан Ми ши но зда ње, би ла нај ре пре зен та тив ни ја гра ђе ви на тог до ба у Бе о гра ду и је дан од нај леп ших при ме ра ар хи тек ту ре ро ман ти зма у Ср би ји. Пла но ве по ко ји ма је ре а ли зо ва на изра ди ли су во де ћи ар хи тек ти Глав не упра ве гра ђе ви на Јо ван Френцл и Јо сиф Ка са но, док је ар хи тек та Ко ста Шре пло вић, ко ји је ду го сма тран ау то ром објек та, нај ве ро ват ни је вр шио над зор при за вр шној фа зи ра до ва. 6 Из град ња овог објек та ути ца ла је на на чин уре ђе ња чи та вог окол ног про сто ра, чи ји су та да фор ми ра ни бло ко ви са чу ва ни у не из ме ње ном об лику до да нас. По за вр шет ку град ње, уме сто кне за Ми ха и ла ко ји се усе лио у Ста ри ко нак, у но во зда ње је усе ље но Мини стар ство ино стра них и уну тра шњих по сло ва, ко је се ов де на ла зи ло све до године. Слика 1 Изглед дворског комплекса крајем 19. века (Феликс Каниц, Србија, земља и становништво) Пу ну па жњу уз ди за њу угле да дво ра и ње го ве уло ге у ре презен та ци ји вла да ра, ди на сти је и мо нар хи је по све тио је кнез Ми ха и ло Обре но вић то ком сво је дру ге вла да ви не. Про стор, око двор ских обје ка та је по де љен на врт, ре пре зен та тивни сег мент по лу јав ног ка рак те ра у пред њем де лу, и парк у ви ду сло бод ни је уре ђе не ба ште у зад њем де лу ком плекса. Врт је струк ту ри сан по прин ци пи ма ге о ме три зо ва ног фран цу ског фор ма ли зма и огра ђен пре ма ули ци ме тал ном огра дом са по зла ће ним шип ка ма. Уре ђе њу пар ка и ње го вом 6 Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр. 182; Бо рић, Т. И. нав. де ло, стр

5 сим бо личном ту ма че њу по све ћи ва но је ви ше па жње, а сам про стор је по сте пе но до био ин тим ни ји ка рак тер, на ме њен шет њи и од мо ру вла дар ске по ро ди це. У ње го вом сре ди шту из гра ђен је ба зен са ка ме ним уз ви ше њем на ко јем је по ставље на брон за на скулп ту ра де вој ке са кр ча гом у ру ци им порто ва на из Бе ча, јед на од нај леп ших умет нич ких скулп ту ра Бе о гра да тог вре ме на. Си ту а ци ја чи та вог двор ског ком плек са у ње ном да на шњем из гле ду, са ја сно де фи ни са ном гра ни цом бло ка, пар це ла цијом и осно ва ма по сто је ћих обје ка та пр ви пут је при ка за на на За ри ће вом пла ну из го ди не. У по за ди ни Ста рог ко на ка уцр та на је згра да стра же, у пред њем де лу уре ђен врт, док се иза Ма лог двор ца уо ча ва ју кон ту ре шта ла за ко ње и мага ци на. На про сто ру ко ји об у хва та ју ули ца Кне за Ми ло ша и Крун ска на ла зи ла се гру па обје ка та, ме ђу ко ји ма и јед носпрат на гра ђе ви на обе ле же на као Ми ни стар ство вој ске, ко је се у овом објек ту на ла зи ло до пре се ље ња у но ву згра ду на углу Не ма њи не и ули це Кне за Ми ло ша. 7 Про стор пре ма дана шњем Бу ле ва ру кне за Алек сан дра озна чен је као ба шта. На пла ну се ја сно ис ти чу осно ве све три пр во бит не ре презен та тив не гра ђе ви не ком плек са: Ста ри ко нак, Ма ли дво рац и Ми ни стар ство ино стра них и уну тра шњих по сло ва, чи јим се ме ђу соб ним од но сом ја сно уо ча ва тро чла на ком по зи ци ја це ли не, што ће убр зо по ста ти кључ на иде ја но вог про јек та кра љев ског дво ра. Ста ри и Но ви двор кра љев ске па ла те Иде ја о пре тва ра њу двор ског ком плек са у ре пре зен та тив ну ре зи ден ци јал ну це ли ну по ди за њем Но вог вла дар ског до ма ја ви ла се у вре ме сти ца ња др жав не са мо стал но сти и те рито ри јал ног про ши ре ња Ср би је по сле Бер лин ског кон гре са 1878, а до дат но је под стак ну та при пре ма ма за про гла ше ње Ср би је за кра ље ви ну не ко ли ко го ди на ка сни је. 8 Про је кат но вог вла дар ског дво ра ар хи тек те Алек сан дра Бу гар ског ( ), јед ног од нај зна чај ни јих срп ских гра ди те ља дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка, за сно ван је на три партит ној ре пре зен та тив ној струк ту ри, осми шље ној са на мером да пре ва зи ђе све до та да зва нич не ре зи ден ци је срп ских вла да ра. Кон цеп ци ја ком плек са де фи ни са на је по узо ру на сред њо е вроп ске двор ске па ла те ко је је ар хи тек та имао прили ку да ви ди и упо зна то ком сту ди ра ња и ра да у Пе шти и 7 Ђу рић-за мо ло, Д. нав. де ло, стр Ми шић, Б. (2005) Ефе мер ни спек такл про гла ше ње Ср би је за кра ље вину године, На сле ђе бр. 6, Бе о град: ЗЗСКГБ, стр

6 Мађарској, 9 али и под ути ца јем ита ли јан ске кла сич не архи тек ту ре чи је је по сту ла те при ме нио и на прет ход ном значај ном про јек ту у Бе о гра ду згра ди На род ног по зо ри шта ( ). Пре ма овој за ми сли, 10 у ко јој је удео имао и лич ни афи ни тет и укус кра ља Ми ла на Обре но ви ћа, комплекс би чи ни ли цен трал но по ста вљен кра љев двор, двор пре сто ло на след ни ка са ју го и сточ не (де сне) стра не и објекат про то ко лар не на ме не на се ве ро за пад ној (ле вој) стра ни ком по зи ци је. Пред ви ђе но је и фор ми ра ње про спек та у ви ду те ра се на ме сту да на шњег Де во јач ког пар ка, ко ји би обезбе дио ква ли тет но са гле да ва ње це ли не, док би се из дво ра пру жа ле ши ро ке ви зу ре на де ло ве гра да пре ма ре ци Са ви. Ме ђу тим, ка ко се че сто де ша ва ло у срп ској про шло сти, исто риј ски до га ђа ји пред у хи три ли су ар хи тек тон ске по духва те. Од це ло куп не ам би ци о зно за ми шље не кон цеп ци је Бу гар ског ре а ли зо ва но је са мо ле во кри ло ком плек са ори гинал но на ме ње но јав ним ску по ви ма и ди пло мат ским при јеми ма да нас по зна то као Ста ри двор. 11 Ре пре зен та тив на ака дем ски об ли ко ва на гра ђе ви на из гра ђена на ме сту не ка да шњег Ма лог двор ца, да би се раз ли ко ва ла од су сед ног Ста рог ко на ка, до би ла је на зив 9 По кра јац, М. (2013) Алек сан дар Бу гар ски: пи о нир ака де ми зма у Бе о граду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 60, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ка ко ори ги нал ни пла но ви ар хи тек те Бу гар ског ни су са чу ва ни, о но вим пла но ви ма и иде ја ма са зна је мо ис кљу чи во на осно ву за пи са са вре мени ка и оно вре ме не штам пе. Ка ниц, Ф. (1985) Ср би ја, зе мља и ста новни штво: од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка, књи га 1, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 71; Ni kić, Lј. (1978) Iz ar hi tek ton ske de lat no sti Alek san dra Bu gar skog u Be o gra du, u: Ur ba ni zam Be o gra da br. 46, Be o grad: Ur ba ni stič ki za vod, str За про је кат по ко јем је ре а ли зо ва но ово зда ње ар хи тек та Бу гар ски награ ђен је ор де ном Све тог Са ве. Ни су по зна ти раз ло зи због ко јих ње го ва ори ги нал на за ми сао ни је ре а ли зо ва на. По да так ко ји на во де Каниц и Сто ја но вић да је из град њу Ста рог дво ра до вр шио ар хи тек та Јо ван Ил кић не ки исто ри о гра фи до во де у пи та ње због чи ње ни це да је Бу гарски све до био ан га жо ван у слу жби Ми ни стар ства гра ђе ви на. Стоја но вић, С. (1912) Срп ски не и мар, Бе о град, 1912, стр ; Ђу рић- За мо ло, Д. (2009) Гра ди те љи Бе о гра да , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 55; Не дић, С. В. (1999) Из исто ри је Ста рог дво ра, На сле ђе бр. 2, Бе о град: ЗЗСКГБ, стр Au to graf Alek san dra Bu gar skog od 27. ja nu a ra Ar hiv SA NU, sign. br Пре ма: По кра јац, М. нав. де ло, стр. 93. Де таљ ни је о Ста ром дво ру: Do ku men ta ci ja ZZSKGB, do si je spo me ni ka kul tu re Zgra da Sta rog dvo ra, SK-159; Не дић, С. В. нав. де ло, стр ; Сто лић, А. При ват ност у слу жби ре пре зен та ци је двор по след њих Обре но ви ћа, у: При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, уре ди ли Сто лић, А. и Ма ку љевић, Н. (2006) Бе о град: Clio, стр ; Ми шић, Б. (2013) Згра да Старог дво ра, Бе о град: ЗЗСКГБ; Бо рић, Т. И. нав. де ло, стр

7 Но ви двор. 13 Гра ђен са на ме ром да бу де део тро дел не це лине двор је до био спе ци фич ну ори јен та ци ју са глав ном фа садом пре ма двор ском вр ту без на гла ше ног ре пре зен та тив ног при сту па (слика 2). Ње на склад ност оства ре на је урав но теже ним рас по ред ом ар хи тек тон ских еле ме на та бал ко на, сту бо ва са јон ским и ко ринт ским ка пи те ли ма, па ро ви ма ка ри ја ти да, де ко ра тив не фа сад не пла сти ке и две ма ку по лама на угло ви ма укра ше ним кра љев ским кру на ма. Слич ну рас ко шност пра ти ла је фа са да пре ма ули ци Кра ља Ми лана, чи ји је уга о ни део пре ма ули ци Дра го сла ва Јо ва но ви ћа об ли ко ван у ви ду осмо стра не ку ле са ку по лом ко ју кра си ви со ки ши љак са дво гла вим ор лом на вр ху. 14 По ста вља ње кра љев ског сим бо ла на нај и стак ну ти јим де ло ви ма ар хи тектон ске ком по зи ци је вр хо ви ма све три ку по ле, тим па но ну спра та боч ног ри за ли та фа са де пре ма ули ци Кра ља Ми ла на и фи гу ра ма гри фо на на глав ној фа са ди пре ма ба шти, по тврђу је ди рект ну ве зу из ме ђу гра ђе ња дво ра и чи на ус по ставља ња кра ље ви не. 15 Јед но став ни је об ра ђе ном фа са дом према ба шти до ми ни рао је боч ни ри за лит са тро стра ном ап сидом двор ске ка пе ле на спра ту и јед но став но об ли ко ван улаз под тре мом. По свим сво јим об ли ков ним ка рак те ри сти ка ма, склад ним од но сом из ме ђу си ме трич не фор ме и раз у ђе них фа са да са бо га том де ко ра ци јом ан тич ког, ре не сан сног и барок ног по ре кла, Ста ри двор у пот пу но сти од ра жа ва стил ске и ар хи тек тон ске тен ден ци је епо хе ко јој при па да. 16 О унутра шњем уре ђе њу дво ра, опре мље ном у беч ким умет ничким ра ди о ни ца ма, бри ну ла је ко ми си ја ко ју су по ред ар хитек те Бу гар ског, чини ли про фе сор Ве ли ке шко ле Ми ха и ло Валтро вић и де ко ра тив ни сли кар До ме ни ко д Ан дреа Овај на зив је био у упо тре би све до ру ше ња Ста рог ко на ка године. Ста ри двор се као на зив уста лио по сле за вр шет ка из град ње Но вог дво ра и као та кав се очу вао до да нас. 14 Ано ним (5. VI 1883) Срп ско-кра љев ски орао на Кра ље вом дво ру, Виде ло, стр. 3; По по вић, М. (1997) Хе рал дич ки сим бо ли на бе о град ским јав ним зда њи ма, Бе о град: БМГ, стр Ка ко је про јек то ва ње дво ра за по че то пр во бит ни хе рал дич ки програм фа са да ни је об у хва тао кра љев ска зна ме ња, већ су она на кнад но при до да та про јек ту на кон про гла ше ња Ср би је за Кра ље ви ну 22. фе бруа ра 1882 године. О хе рал дич ким пред ста ва ма на фа са да ма Ста рог дво ра ви де ти у: По по вић, М. нав. де ло, стр. 52; Po kra jac, M. (2015) He ral dič ki de kor u slu žbi vla dar ske ide o lo gi je na fa sa da ma Sta rog dvo ra, Ar tum br. 2, Be o grad: Ode lje nje za isto ri ju umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, str О сло је ви то сти ака дем ски об ли ко ва них фа са да Ста рог дво ра ви де ти: Ка ди је вић, A. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма (XIX-XX ве ка), Бе о град: Гра ђе вин ска књи га, стр Сто ја но вић, С. нав. де ло, стр , ; Не дић, С. В. нав. де ло, стр. 15,

8 Слика 2 Александар Бугарски, Стари двор, Главна фасада, почетак 20. века (Извор: ЗЗСКГБ) У окви ру тран сфор ма ци је двор ског ком плек са за вре ме дина сти је Обре но вић знат на па жња по све ће на је ар ти фи ци рању ам би јен та по ста вља њем но ве ме тал не огра де са де кора тив но из ве де ним ка пи ја ма пре ма ули ци Кра ља Ми ла на. С дру ге стра не, при ват ни део ком плек са са ба штом био је огра ђен зи да ном огра дом ви си не пре ко 3m, у окви ру ко је су се на ла зи ле стра жа ре и ула зи из да на шњих ули ца Дра го слава Јо ва но ви ћа и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Из гле ду дворске ба ште и ње ном пре тва ра њу у двор ски парк по себ но је до при не ла тра ди ци ја са ђе ња рет ких и пле ме ни тих ста ба ла, ка рак те ри стич на за европ ске дво ро ве, као и лич но за ла га ње кра ља Ми ла на, док је иде о ло ги ја па три о ти зма под сти ца ла из бор сад ни ца ка рак те ри стич них за на ци о нал ну те ри то ри ју. При род ни фонд пар ка обо га ћен је мла ди ца ма из Пан чи ћеве бо та нич ке ба ште, али је ње го ва спе ци фич ност оства рена сад њом вр ста ка рак те ри стич них за на ше под не бље, ме ђу ко ји ма по себ но ме сто има Та ков ски грм из вре ме на кне за Ми ло ша, пре нет у сре ди ште двор ског пар ка где се и да нас на ла зи. 18 Но ва ета па у раз во ју двор ског ком плек са на сту пи ла је са ди на стич ком про ме ном на срп ском пре сто лу. Двор ски комплекс се на шао у сре ди шту Мај ског пре вра та 1903, до га ђа ја ко ји је чи та ва Евро па осу ди ла као вар вар ски и не ци ви лиза циј ски. Чин уби ства кра ља Алек сан дра и кра љи це Дра ге Обре но вић у Ста ром ко на ку за пе ча тио је суд би ну овог зда ња ко је је по ру ше но на ред не го ди не, 19 али је озна чио и на ста вак ши ре ња ком плек са са ци љем да се по вра ти по љу ља ни углед срп ске кра ље ви не ме ђу европ ским мо нар хи ја ма. Стари двор је при хва ћен као зва нич на ре зи ден ци ја ди на сти је 18 Ти мо ти је вић, М. (2009) Пре сто нич ка ур ба на ме мо ри ја и флек си бил на на ци о нал на ге о гра фи ја: са ђе ње мла ди це Та ков ског гр ма у бе о град ском двор ском пар ку, На сле ђе бр. 10, Бе о град: ЗЗСКГБ, стр Ано ним (1. VI II 1904), Ру ше ње Ста рог двор ца, По ли ти ка, стр

9 Кара ђорђе вић ( ), али се ве о ма ра но по ка за ло да је не по де сан за стал ни бо ра вак кра љев ске по ро ди це и про токо лар не све ча но сти, па се део ди пло мат ских при је ма од вијао у обли жњој ку ћи Алек се Кр сма но ви ћа у ули ци Те ра зи је број Та ква не а де кват на си ту а ци ја за ре пре зен та ци ју нове срп ске ди на сти је убр за ла је при пре ме за по ди за ње Но вог дво ра. Нај ра ни ји ма те ри јал ни тра го ви о пла но ви ма да се по диг не но ва ре зи ден ци ја, ко ји да ти ра ју из ју ла 1906, го во ре о наме ри двор ских вла сти да про је кат бу де ода бран на осно ву кон кур са. 21 Ипак, до рас пи си ва ња јав ног кон кур са ни је дошло, а из град ња је од ло же на до године ка да је за пројек тан та име но ван Сто јан Ти тел бах ( ), ар хи тек та Ми ни стар ства гра ђе ви на. Про грам ски за да так об у хва тао је про јек то ва ње дво ра за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко ји је го ди ну да на ра ни је про гла шен за на след ни ка пре сто ла. 22 Нере а ли зо ва ни део идеј ног про јек та Бу гар ског, стар ви ше од две де це ни је, био је на пу штен, али је за др жа на иде ја о трочла ној ре зи ден ци јал ној це ли ни. У тој од лу ци, ко ја је подра зу ме ва ла да се двор ски ком плекс за о кру жи из град њом Но вог дво ра на ме сту згра де Ми ни стар ства спољ них и унутра шњих по сло ва мо гу ће је про чи та ти по тре бу но ве ди насти је за оства ри ва њем кон ти ну и те та са вла да ви ном сво јих прет ход ни ка из ди на с ти је Обре но вић. По мир љи во уве ре ње да су обе срп ске но во ве ков не ди на сти је под јед на ко до прине ле ства ра њу мо дер не срп ске др жа ве ов де је ис ка за но архи тек тон ским је зи ком. Суд би ну Но вог дво ра гра ђе ног од до сре ди не године, као и чи та ве др жа ве, од ре ди ло је из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Рат ни ви хор је гра ђе ви ну оста вио у ру ше ви 20 Кр сма но ви ће ва ку ћа на Те ра зи ја ма има ла је и ка сни је зна чај ну уло гу у двор ским и др жав ним зва нич ним све ча но сти ма. На кон Пр вог свет ског ра та, због не функ ци о нал но сти двор ских згра да услед оште ће ња то ком рат них бом бар до ва ња, у овој ку ћи пот пи сан је 1. де цем бра до кумент о фор ми ра њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Де таљ ни је: Do ku men ta ci ja ZZSKGB, do si je spo me ni ka kul tu re Kr sma no vi će va ku ća na Te ra zi ja ma, SK-36; Ди ми три је вић Мар ко вић, С. (2012) Кр сма но ви ће ва ку ћа на Те ра зи ја ма, Бе о град: ЗЗСКГБ. 21 Ано ним (11. VII 1906) Гра ђе ње но вог двор ца, Штам па; Ано ним (24.VII 1906) Гра ђе ње но вог двор ца, Штам па. 22 Де таљ ни је о Но вом дво ру ви де ти: Do ku men ta ci ja ZZSKGB, do si je spome ni ka kul tu re Zgra da No vog dvo ra, SK-160; Не дић, С. В. (2001) О неким пи та њи ма из вор не ар хи тек ту ре Но вог дво ра, На сле ђе бр. 3, Бе оград: ЗЗСКГБ, стр ; Ву јо вић, С. Град ско ста но ва ње и при ват ност у Срби ји то ком 20. ве ка, у: При ва тан жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, уре дио Ри сто вић, М. (2007), Бе о град: Clio, стр ; Ми хај лов, С. (2013) Згра да Но вог дво ра, Бе о град: ЗЗСКГБ; Бо рић, Т. И. нав. де ло, стр

10 на ма, али су убр зо, вре ме стра да ња и пат њи за ме ни ли срећни до га ђа ји ко ји су под ста кли об но ву зда ња ка ко би оно по ста ло но ви дом кра љев ског па ра и се ди ште Мар ша ла та. 23 Све до 8. ју на 1922, ка да се у двор усе лио краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић на дан вен ча ња са ру мун ском прин це зом Мари јом, о ње го вом уре ђе њу је бри гу во ди ла ко ми си ја ко ју су чи ни ли сли кар Урош Пре дић и ар хи тек те Пе тар По по вић и Мо мир Ко ру но вић, ко ји је био и глав ни над зор ник ра до ва. Слика 3 Стојан Тителбах, Нови двор, изглед након Првог светског рата (Извор: ЗЗСКГБ, Збирка Сергеја Димитријевића) За ми шље на као пан дан зда њу Бу гар ског, ар хи тек ту ра Но вог дво ра ис ти ца ла је иде ју исто риј ског за о кру жи ва ња двор ског ком плек са. То је те мељ но од ре ди ло ар хи тек тон ски лик ове згра де, од ње не оп ште ори јен та ци је до си сте ма рашчла њава ња фа са да и стил ске об ра де. Огле дал ском си ме три јом по но вље ни су еле мен ти об ли ко ва ња Ста рог дво ра: ори јента ци ја нај ре пре зен та тив ни је фа са де пре ма вр ту, уга о ни риза лит у ви ду ку ле са ку по лом, до след но спро ве ден оп шти прин цип си ме три је у ше ми ор га ни за ци је осно ве и ком пози ци ји ака дем ски об ли ко ва них фа са да са стил ским еле менти ма пре у зе тим из ре не сан сне и ба рок не ар хи тек ту ре, као и ис ти ца ње хе рал дич ких сим бо ла у окви ру де ко ра тив ног програ ма спо ља шњо сти. Си ме трич ност глав не фа са де овог репре зен та тив ног дво спрат ног зда ња по стиг ну та је на гла шава њем боч них и цен трал ног ри за ли та у чи јем је сре ди шту по зи ци о ни ран глав ни улаз са овал ним тре мом. Хе рал дички про грам, ис ка зан мо ну мен тал но об ли ко ва ним пот пу ним гр бом кра љев ске ди на сти је Ка ра ђор ђе вић у лу не ти сре дишњег ри за ли та, упот пу њен је по ста вља њем брон за не фи гуре дво гла вог ор ла у по ле ту на нај до ми нант ни јем де лу здања ку по ли са шиљ ком сме ште ној на спо ју фа са да пре ма 23 Мар ша лат је био сме штен у де сном кри лу при зе мља. Иг ња то вић, А. Архи тек ту ра Но вог дво ра и Му зе ја кне за Па вла, у: Му зеј кне за Па вла, уреди ла Цве ти ћа нин, Т. (2009) Бе о град: На род ни му зеј, стр

11 ули ца ма Кра ља Ми ла на и Ан дри ћев ве нац (слика 3). 24 Овим ре ше њем ок то го нал ног уга о ног сег мен та, ко ји од го ва ра зами шље ној оси си ме три је це ли не, ста вљен је за вр шни ак ценат у ви зу ел ном и сим бо лич ком по ве зи ва њу Ста рог и Но вог дво ра у је дин ствен ар хи тек тон ски ан самбл. Дру ги зна ча јан еле мент ар хи тек ту ре Но вог дво ра, у ко јем мо же да се пре по зна по ку шај сим бо лич ког ука зи ва ња на кон стру и са ње де мо крат ског иден ти те та др жа ве под ди насти јом Ка ра ђор ђе вић, био је цен трал ни ри за лит фа са де према ули ци Ан дри ћев ве нац, ре шен у ви ду екс е дре об ли ко ва не као ар хи тек тон ски ци тат пре у зет са боч них фа са да До ма Народ не скуп шти не ( ) ар хи тек те Јо ва на Ил ки ћа. Овим гра ди тељ ским по ступ ком до дат но је на гла ше на по ве за ност вла дар ског до ма и пар ла мен та, што је у пре не се ном зна чењу тре ба ло да учвр сти је дин ство на ци је и су ве ре на. Ова ква иде о ло шка мо ти ви са ност ар хи тек ту ре Но вог дво ра, у знатно ши рем дру штве ном и кул тур ном кон тек сту, до би ће посеб но ме сто у про јек ти ма пре о бли ко ва ња чи та ве це ли не у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та. Ста ри двор је стра дао у бом бар до ва њу и године али је де лом об но вљен од стра не ау стро у гар ских вла сти ко је су га ко ри сти ле као се ди ште сво је при вре ме не упра ве Бе огра дом. У све ча ној Са ли дво ра су се на кон Пр вог свет ског ра та то ком одр жа ва ле сед ни це при вре ме не Народ не скуп шти не. 25 Ре ста у ра ци јом из ве де ном године под над зо ром ко ми си је ко ју је пред во дио сли кар Урош Предић, све про сто ри је у при зе мљу до би ле су сво ју пр во битну на ме ну и ори ги на лан из глед. Уре ђе ње је по ве ре но две ма ино стра ним фир ма ма беч кој ра ди о ни ци Бер нар да Лу дви га (Ber nhard Lud wig), ко ја је опре ма ла про сто ри је у при зе мљу и па ри ској ку ћи Бе зи је (Bézi er) ко ја је об ли ко ва ла из глед про сто ри ја на спра ту. Као и пре ра та на ме штај је био у стилу фран цу ских Лу је ва и ре не сан се, али се сво јим ис точ њачким из гле дом по себ но из два јао окру гли са лон у при зе мљу. Слич но су би ле опре мље не и ше зде сет две про сто ри је Но вог дво ра, чи је је уре ђе ње из ве ла ку ћа Бе зи је у са рад њи са бе оград ским умет нич ким сто ла ри ма. Ме ђу про сто ри ја ма овог зда ња опре мље ним у сти лу Лу је ва и ди рек тори јум-на мешта ја из два ја ла се бо сан ска со ба, ко ја је, уре ђе на по угле ду на ен те ри је ре бал кан ско-ори јен тал не ар хи тек ту ре, сма тра на нај леп шим при ме ром пре сто нич ке при ме ње не умет но сти По по вић, М. нав. де ло, стр , Ано ним (6. V 1922), Ста ри двор, По ли ти ка, стр Po po vić, B. (2011) Pri me nje na umet nost i Be o grad , Be o grad: Mu zej pri me nje ne umet no sti, str , 95; O ар хи тек ту ри бо сан ске со бе по гле да ти и: Ig nja to vić, А. (2007) Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri , 66

12 Ре пре зен та тив не двор ске про сто ри је су, да кле, осим о утица ју сред њо е вроп ских ен те ри је ра у на шој сре ди ни то ком ме ђу рат ног пе ри о да, ја сно ука зи ва ле на мо ду бо сан ских со ба, на ко ју су се угле да ли мно ги имућ ни ји Бе о гра ђа ни. Слика 4 Дворски врт и део амбијента улице Краља Милана, година (Извор: Колекција Милоша Јуришића) Исто вре ме но са об но вом Ста рог и по ди за њем Но вог двора то ком ар хи тек та Мо мир Ко ру но вић спро вео је те мељ но пре о бли ко ва ње и до град њу пот ко ви ча сте згра де двор ске стра же, чи ји је по ло жај на кон ру ше ња Ста рог кона ка по стао пре су дан у по ве зи ва њу двор ских обје ка та. Ово не ка да не на ме тљи во зда ње са да је пре про јек то ва но у двоспрат ну струк ту ру са ни жим по лу кру жно из ви је ним крили ма, у пот пу но сти под ре ђе ну ар хи тек тон ском сти лу и урба ни стич кој по зи ци ји дво ро ва. На кра је ви ма боч них кри ла, као пан дан цен трал ном ри за ли ту глав не фа са де Но вог двора, из ве де ни су луч ни за ба ти укра ше ни хе рал дич ким зна мењем Кра ље ви не СХС. 27 Уз Но ви двор пре ма ули ци Ан дрићев ве нац на ла зи ла се шу ма диј ска ку ћи ца у ко ју је сме ште на до вр ска ку хи ња, функ ци о нал но по ве за на под зем ним ход ником са су те ре ном дво ра. 28 Огра да из ме ђу дво ро ва до би ла је ре пре зен та ти ван из глед са три јум фал но об ли ко ва ним ка пија ма бо га то укра ше ним пла стич ном де ко ра ци јом и стра жарским ме сти ма пре ма ули ци (слика 4). Осим што је до при носи ла по ве зи ва њу двор ских обје ка та, огра да је упот пу ни ла из глед знат но про ши ре ног двор ског вр та, ко ји је до био дефи ни са ни ји из глед пре о бли ко ва њем згра де стра же у ње говом за ле ђу и но вим ге о ме триј ским пар тер ним уре ђењем са Be o grad: Gra đe vin ska knji ga, str. 246; Пут ник, В. (2012) При лог про уча ва њу раз вој них то ко ва ме ђу рат не стам бе не ар хи тек ту ре Бе о гра да, Насле ђе бр. 13, Бе о град: ЗЗСКГБ, стр Ка ди је вић, A. (1996) Мо мир Ко ру но вић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр Не дић, С. О не ким пи та њи ма, стр

13 фон та ном у сре ди шту. Овим по ступ ком још је на гла ше ни је ис ка за на ра ни ја по де ла двор ског ком плек са на врт и парк, од но сно на јав ни и при ват ни део ком плек са (слика 5). Слика 5 Дворски комплекс на Теразијама и Дом Народне скупштине у изградњи, авиоснимак, око године (Извор: Музеј ваздухопловства) Ста ри двор је то ком го то во чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да слу жио сво јој ори ги нал ној на ме ни двор ским ску по ви ма и при је му ви со ких стра них го сти ју. Те мељ на об но ва здања усле ди ла је под над зо ром ар хи тек те Упра ве дво ра Дра го ми ра Та ди ћа, ко јом су све фа са де и де ко ра тивна пла сти ка, пр во бит но из ве де ни у мал те ру, за ме ње ни лико ре зач ким и укра сним ра до ви ма у ве штач ком ка ме ну по за ми сли ар хи тек те Све то ми ра Ла зи ћа. 29 Но ви двор је као зва нич на вла дар ска ре зи ден ци ја слу жио све до пре се ље ња кра љев ске по ро ди це у но во и згра ђе ни де дињ ски ком плекс 1934, ка да је по же љи са мог кра ља Алек сан дра усту пљен за Кра љев ски му зеј, убр зо пре и ме но ван у Му зеј кне за Павла. 30 Адап та ци јом спро ве де ном , ко ја је об у хва та ла по бољ ша ње функ ци о нал но сти ен те ри је ра, ње го ве осве тљено сти и ко му ни ка ци је кроз по став ку, ру ко во ди ла је ко ми си ја ко ју су чи ни ли ди рек тор му зе ја Ми лан Ка ша нин и ар хи текте Иван Здрав ко вић и Дра ги ша Бра шо ван. Мо дер ним уређе њем гра ђе ви не, чи је опре ма ње је из вео ар хи тек та Ми лан Се ку лић, ство ре ни су усло ви за рад са вре ме не му зеј ске инсти ту ци је чи је је све ча но отва ра ње упри ли че но 18. ја ну а ра године. С дру ге стра не, са ма по став ка ко ју су чи нили пред ме ти из пра и сто ри је, ан ти ке и сред њег ве ка, као и из на ци о нал не исто ри је, ју го сло вен ске умет но сти 19. века и са вре ме не европ ске умет но сти, обез бе ди ли су му зе ју 29 Да мља но вић, Т. (1997) Ар хи тек та Све то мир Ла зић ( ), Са опште ња бр. 29, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул туре, стр О пре у ре ђе њу Но вог дво ра за по тре бе са вре ме не му зеј ске ин сти ту ци је ви де ти: Иг ња то вић, А. нав. де ло, стр

14 статус нај зна чај ни је уста но ве кул ту ре у Кра ље ви ни и јед не од нај са вре ме ни јих у европ ским окви ри ма. 31 Осим еман ципа тор ске, естет ске и про све ти тељ ске уло ге ко ју је по својој су шти ни но си ла ин сти ту ци ја му зе ја, Му зеј кне за Па вла био је кон кре тан из раз при пад но сти европ ском кул тур ном и умет нич ком ми љеу. Већ сре ди ном два де се тих го ди на ка да су оба двор ска објекта ре кон стру и са на и из гра ђе на, по ста ло је ја сно да они не ће би ти дом кра љев ске по ро ди це, за ко ју је већ по че ло зи да ње но ве зва нич не по ро дич не ре зи ден ци је на Де ди њу. Те ра зијски двор ски ком плекс тре ба ло је да пре у зме јав ну функ цију кра љев ске кан це ла ри је, што је већ та да на ја ви ло пра вац про ме на у ко јем ће се од ви ја ти раз вој овог про сто ра у наред ном пе ри о ду. Пре на ме ном и пре тва ра њем Но вог дво ра у му зеј ски и ре пре зен та тив ни јав ни про стор оства ре но је сво је вр сно сим бо лич ко пре кла па ње ко јим је ис ка за на иде ја кул тур не, дру штве не и по ли тич ке ко хе рен ци је, али је истовре ме но ан ти ци пи ра но и све о бу хват но пре и на ча ва ње те разиј ског ком плек са де це ни ју ка сни је, у но вим дру штве нополи тич ким усло ви ма. Кра љев ски дво ро ви се ди шта но вих со ци ја ли стич ких вла сти Ста ри двор је зна чај но оште ћен то ком ше сто а прил ског бомбар до ва ња Бе о гра да 1941, док је Но ви двор за хва љу ју ћи знат но ма њем стра да њу, убр зо об но вљен и оспо со бљен за на ста вак ра да му зе ја. 32 Ме ђу тим, на кон осло бо ђе ња но ва др жа ва и но ва власт има ли су дру га чи је пла но ве у ве зи са бу ду ћом на ме ном двор ских обје ка та. Ре кон струк ци ја ко ја је усле ди ла за сни ва ла се на ши рем за хва ту пре твара ња не ка да шњег двор ског ком плек са у управ но сре ди ште На род не ре пу бли ке Ср би је и но во фор ми ра не ју го сло вен ске др жа ве. Ста ри двор је пре тво рен у се ди ште Пре зи ди ју ма 31 О ак тив но сти ма Му зе ја кне за Па вла по гле да ти: У. (1937) Му зеј кне за Па вла: Из ло жба пољ ске умет но сти от ко па ва ња у Сто би ма, Умет нички пре глед бр. 2, стр. 62; М. К. (1937) Жен ски пор трет, од Ту луз-ло тре ка, Умет нич ки пре глед бр. 3, стр. 95; Ва сић, П. (1938) Ни ко ла Пу сен код нас, Умет нич ки пре глед бр. 5, стр ; П. В. (1938) Из ло жба итали јан ског пор тре та, Умет нич ки пре глед бр. 6-7, стр ; Ано ним (1939) Фран цу ска из ло жба у Му зе ју кне за Па вла, Умет нич ки пре глед бр. 2, стр. 63; Ано ним (1939) Му зеј кне за Па вла Из ло жба не мач ких сли ка, Умет нич ки пре глед бр. 10, стр. 319; У. (1940) Ва лон ска дво ра на у Му зе ју кне за Па вла, Умет нич ки пре глед бр. 1-2, стр Му зеј кне за Па вла ра дио је у Но вом дво ру са не ко ли ко пре ки да то ком пе ри о да У де цем бру за ди рек то ра је по ста вљен Вељ ко Пе тро вић, а Му зеј је по но во отво рен 8. фе бру а ра године под именом Умет нич ки му зеј. 69

15 скуп шти не ФНРЈ, до бив ши пот пу но но ви из глед и про сторни рас по ред. 33 Као што је не кад краљ Ми лан уче ство вао у об ли ко ва њу за ми сли свог дво ра, та ко је са да пред сед ник Пре зи ди ју ма Мо ша Пи ја де пред ло жио из ме не ко је су архи тек тон ски об ли ко ва ли ар хи тек те Алек сан дар Ђор ђе вић, Дра ги ша Бра шо ван и Ми лан Ми нић. 34 Пре ма Бра шо ва новом ре ше њу Ста ри двор до био је но во про че ље са се ве рои сточ не стра не, упот пу ње но ре пре зен та тив ним при ла зом и уре ђе ним пар те ром на про сто ру не ка да шњих по моћ них двор ских згра да (слика 6). Су штин ско иде о ло шко пре и на чава ње оства ре но је укла ња њем кра љев ских сим бо ла из програ ма ва ја ног укра са на фа са да ма зда ња, дво гла вог ор ла на ве ли кој ку по ли и две ма ње ку по ле са кра љев ским кру на ма, и ме стом но вог др жав ног зна ме ња. Об ра да ен те ри је ра изве де на је на знат но скром ни ји на чин, ко ји се као та кав уз не знат не из ме не за др жао до да нас. Слика 6 Драгиша Брашован, Стари двор, изглед главне фасаде након реконструкције 1948, фотографија око године (Извор: ЗЗСКГБ) 33 Осим Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не, у Ста ром дво ру се на кон Дру гог свет ског ра та на ла зи ло и се ди ште Вла де ФНРЈ, Са ве зно из вр шно ве ће, а од до да нас у ње му је сме ште на Скуп шти на гра да Бе о гра да. 34 Do ku men ta ci ja ZZSKGB, do si je spo me ni ka kul tu re Zgra da Sta rog dvo ra, SK-159; Ка ди је вић, А. (1990) Жи вот и де ло ар хи тек те Дра ги ше Бра шова на , Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 37, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 165, Ка ди је вић, А. (1996) Бе о град ски опус ар хи тек те Мила на Ми ни ћа ( ), Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 43, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 145; Ми хај лов, С. ( ) При лог проу ча ва њу ар хи тек тон ског де ла Ми ла на Ми ни ћа у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 235; Кади је вић, А. и Мар ко вић, С. (2003) Ми лан Ми нић: ар хи тект и сли кар, При је по ље: Му зеј, стр

16 Ре кон струк ци ја Но вог дво ра за по тре бе пред сед ни штва Владе НР Ср би је 35 из ве де на је пре ма про јек ту ар хи текте Ми ла на Ми ни ћа, 36 ко јим је из вр ше но знат но про ши ре ње објек та у де лу пре ма Ста ром дво ру, до град њом ве ли ке свеча не са ле са при ступ ним ве сти би лом, као и пот пу но ре моде ло ва ње глав не фа са де, ко ја је до би ла но во ар хи тек тон ско ре ше ње са ка рак те ри стич ном ко ло на дом јон ских сту бо ва. У скла ду са из ме на ма на Ста ром дво ру, но ви при лаз згра ди Но вог дво ра об ли ко ван је на се ве ро и сточ ној стра ни пре ма да на шњем Пи о нир ском пар ку. Кра љев ска зна ме ња за ме њена су ам бле ми ма но вог др жав ног уре ђе ња, од ко јих се посеб но из два ја хе рал дич ка ком по зи ци ја над но вим глав ним пор та лом. У уну тра шњем уре ђе њу по себ на па жња по свеће на је уре ђе њу ве сти би ла ко ји је укра шен де ли ма То ме Росан ди ћа две ма але го риј ским ре љеф ним ком по зи ци ја ма у ни ша ма и ком по зи ци јом у ви со ком ре ље фу ко ја при ка зу је об но ву и из град њу зе мље. Све ча на са ла укра ше на је мону мен тал ним ком по зи ци ја ма Ко сов ски бој Пе тра Лу бар де и 27. март Ми ла Ми лу но ви ћа, из ве де ним у фор ми трип ти ха. Уз ре кон струк ци ју и пре на ме ну ре пре зен та тив них кра љевских ре зи ден ци ја, по сле рат на об но ва об у хва ти ла је и претва ра ње двор ске ба ште у јав ни парк са ци љем да се чи тав про стор не ка да шњег двор ског ком плек са ви зу ел но и функци о нал но по ве же са обли жњим мо ну мен тал ним зда њем На род не скуп шти не. Пр ва иде ја о пре у ре ђе њу овог про стора за бе ле же на је у на пи су ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа из 1946, 37 ко ји се за ла гао за по ве зи ва ње ули це Кра ља Ми ла на и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра и фор ми ра ње пе шач ке ко му ника ци је ко ја би знат но до при не ла са гле ди во сти и при сту пачно сти чи та вог ком плек са. Ге нер а лним пла ном Бе о гра да из године ова иде ја је раз ра ђе на фор ми ра њем ма ни фе стаци о ног тр га из ме ђу Де чан ске ули це и Бу ле ва ра кра ља Алексан дра, ко ја ће по том би ти фор мал но и про стор но де фи ниса на из град њом До ма Син ди ка та ( ). Исто вре ме но са уре ђе њем тр га за по че то је ру ше ње бло ка згра да на углу са Влај ко ви ће вом ули цом, укла ња ње огра да око Народне 35 Осим Пред сед ни штва Вла де НРС у Но вом дво ру се на кон Дру гог светског ра та на ла зи ло и Из вр шно ве ће НРС, Скуп шти на НРС, Пред сед ништво СРС, као и се ди ште Пред сед ни ка Ср би је, ко је је у ње му до да нас. 36 Do ku men ta ci ja ZZSKGB, do si je spo me ni ka kul tu re Zgra da No vog dvora, SK-160; Ка ди је вић, А. Бе о град ски опус ар хи тек те Ми ла на Ми ни ћа ( ), стр. 145; Ми хај лов, С. При лог про у ча ва њу ар хи тек тон ског де ла Ми ла на Ми ни ћа у Бе о гра ду, стр. 235; Ка ди је вић, А. и Мар ко вић, С. нав. де ло, стр До бро вић, Н. (1947) Об но ва и из град ња Бе о гра да Кон ту ре бу ду ћег гра да, Бе о град: Ур ба ни стич ки ин сти тут, стр

17 скупшти не и двор ске ба ште, као и пре тва ра ње ба ште у јав ни парк ре зи ден ци јал ног ти па. Са ци љем бо љег ви зу ел ног пове зи ва ња те ра зиј ских обје ка та и До ма на род не скуп шти не, уз обра зло же ње стил ске и ком по зи ци о не не ус кла ђе но сти са пре о ста лим де лом ком плек са, је укло њен и по следњи обје кат не ка да шње двор ске ба ште згра да стра же, у којој се од за вр шет ка ра та на ла зио Ет но граф ски му зеј. 38 Овим за хва том оства ре ни су сви усло ви за об ли ко ва ње је дин ственог град ског зе ле ног про сто ра, Пи о нир ског пар ка. Пре у ре ђе ње двор ске ба ште у парк је за по че то пре ма пројек ту ар хи тек те Алек сан дра Ђор ђе ви ћа, ко ји је де лом ре али зо ван, а по том на ста вље но пре ма ре ше њу ин же ње ра шумар ства Вла де те Ђор ђе ви ћа и про јек ту пар тер ног уре ђе ња пре ма ули ци Кра ља Ми ла на ар хи тек те Ни ко ле Га ври лови ћа. Парк је про ши рен пја це том у ви ду пе шач ке ко му ни ка ци је са ка скад ном фон та ном дуж ули це Ан дри ћев ве нац, ре а ли зо ва ном пре ма про јек ту ар хи тек те Ол ге Мили че вић Ни ко лић. 39 Да нас се про стор пар ка са сто ји из три кон цеп циј ске це ли не: све ча ног при ла за Скуп шти ни гра да Бе о гра да, уре ђе не по вр ши не из ме ђу дво ро ва са фон та ном у сре ди шту и пар ков ског де ла об ли ко ва ног у сло бод ном стилу. По ред ше тач ких ста за са др жај пар ка чи не де чи је играли ште (инж. Бра ни слав Про шић, 1957), фон та на и ба зен са брон за ном фи гу ром Де вој ка са кр ча гом, спо мен-че сма по све ће на пи о ни ри ма (1967), као и број не умет нич ке скулпту ре: Пре ки ну та игра (Ми ра Сан дић, 1967), Сре ћа (Иван Са бо лић, 1985), Спо ме ник На де жди Пе тро вић (Ан ге ли на Га та ли ца, 1989), Јеж (Ми о драг Ро ган, 1990), обе леж је Првог свет ског ра та у ви ду пи ра ми де од ка ме ња у ју го и сточном углу пар ка као и спо ме ник Иви Ан дри ћу (Ми лан ко Мандић, 1992) по ста вљен у осо ви ни фон та не у ули ци Ан дри ћев ве нац. По себ ну вред ност пар ка пред ста вља ње гов биљ ни фонд, ме ђу ко јим је и осам ста ба ла са ста ту сом за шти ће ног при род ног до бра. Епи лог вра ћа ње кра љев ског зна ме ња По сле рат ним ре кон струк ци ја ма не ка да шњих двор ских здања, раз гра ђи ва њем и по ве зи ва њем двор ске ба ште и про стора око До ма На род не скуп шти не, оства ре на је иде ја о форми ра њу ре пре зен та тив ног цен тра др жав не и пре сто нич ке 38 До бро ви ћев пред лог уре ђе ња пред ви ђао је за др жа ва ње ове згра де; Исто, стр. 12. Ет но граф ски му зеј се у овом објек ту на ла зио од до го ди не. З. М. (1954) Ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Го ди шњак Му зе ја гра да Бе о гра да бр. 1, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Đor đe vić, V. (1980) Još neš to o dve ma ve li kim baš ta ma sta rog Be o gra da, Ur ba ni zam Be o gra da br , Be o grad: Ur ba ni stič ki za vod, str

18 вла сти. Иа ко ини ци ра но пот пу но дру га чи јим, пре све га идео ло шким раз ло зи ма, ово ви зу ел но пре и на ча ва ње цен тралног град ског ам би јен та пра ти ли ни ју пр во бит не за ми сли из вре ме на фор ми ра ња те ра зиј ског ком плек са и ме ђу рат не иде је о пре тва ра њу при ват не двор ске ре зи ден ци је у јав ни про стор до сту пан сви ма. Уска по ве за ност двор ског ком плек са са исто риј ским и поли тич ким до га ђа ји ма ко ја га је пра ти ла од са мог фор ми рања, још јед ном је до шла до из ра жа ја кра јем про шлог ве ка. Про ме ном по ли тич ке кли ме сре ди ном де ве де се тих го ди на ак ту е ли зо ва на је об но ва сим бо ла вла сти на зда њи ма не када шњих дво ро ва. Пе то кра ка са вр ха ку по ле Ста рог дво ра за ме ње на је по зла ће ном скулп ту ром дво гла вог ор ла, 40 не ка да шњим сим бо лом Кра ље ви не Ср би је и да нас Ре пу блике Ср би је. Ре ста у ра ци јом фа са да Ста рог дво ра вра ћени су и ори ги нал ни гр бо ви на шти то ви ма гри фо на на њего вој глав ној фа са ди. 41 Исто вре ме но са из ра дом про је ка та ре ста у ра ци је глав не фа са де Ста рог дво ра ура ђен је и про јекат вра ћа ња скулп ту ре дво гла вог ор ла на врх ку по ле Но вог дво ра, 42 док је про јек том ре ста у ра ци је фа са да пред ви ђе но вра ћа ње хе рал дич ког зна ме ња и на ово двор ско зда ње. 43 У истом пе ри о ду ја ви ле су се ини ци ја ти ве да се де лу пар ка, не ка да шњем двор ском вр ту, вра ти ори ги нал ни из глед ко ји је не стао то ком из ме на про сто ра на кон Дру гог свет ског ра та. Ра до ви ма на ре кон струк ци ји из ве де ним ус по ста вљен је ори ги на лан из глед вр та са во до ско ком и цвет ним пар тером пре ма ули ци Кра ља Ми ла на, 44 док је на кон из град ње под зем не га ра же у де лу ис пред Ста рог дво ра и овај про стор 40 По зла ће на скулп ту ра дво гла вог ор ла рад је ака дем ског ва ја ра Ми ро љуба Ста мен ко ви ћа, ау тор про јек та вра ћа ња скулп ту ре је ар хи тек та Зо ран Ја ко вље вић; Do ku men ta ci ja ZZSKGB, Pro je kat po sta vlja nja skulp tu re dvogla vog or la na obe lisk Sta rog dvo ra, godine. 41 До ку мен та ци ја ЗЗСКГБ, Про је кат са на ци је и ре ста у ра ци је глав не фа саде и све ча не те ра се, 2003; Ау то ри про јек та су ар хи тек те Та тја на Ви дено вић и Зо ран Ја ко вље вић; Про је кат ре ста у ра ци је фа са де Ста рог дво ра ори јен ти са не ка Но вом дво ру, 2004; Про је кат ре ста у ра ци је фа са де Старог дво ра, II фа за фа са да ори јен ти са на ка ули ци Кра ља Ми ла на, Ау тор про јек та ар хи тек та Та тја на Ви де но вић. 42 До ку мен та ци ја ЗЗСКГБ, Про је кат по ста вља ња скулп ту ре дво гла вог орла на обе лиск Но вог дво ра, Ау то ри про јек та су ар хи тек те Та тја на Ви дено вић и Зо ран Ја ко вље вић. 43 До ку мен та ци ја ЗЗСКГБ, Про је кат ре ви та ли за ци ја фа са да Но вог дво ра, Ау то ри ар хи тек те Та тја на Ви де но вић и Све тла на Мар ко вић. 44 До ку мен та ци ја ЈКП Зе ле ни ло-бе о град. Про је кат об но ве во до ско ка и ре кон струк ци је зе ле них по вр ши на на про сто ру Ста рог и Но вог дво ра у Пи о нир ском пар ку, Ау то ри су ар хи тек та Јан ко Кр стић, Дра гу тин Алек сић и Та тја на Ур сић. 73

19 пар тер но уре ђен цвет ним ор на мен ти ма. 45 Овим ин тер вен ција ма до дат но је ис так ну та ре пре зен та тив ност нај зна чај ни јих пре сто нич ких па ла та (слика 7). Слика 7 Дворски комплекс и Дом Народне скупштине, године (Извор: ЗЗСКГБ) Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма је пр ва план ски осми шљена и ре а ли зо ва на вла дар ска ре зи ден ци ја у Ср би ји. За хва љују ћи укљу чи ва њу нај зна чај ни јих пред став ни ка срп ског гради тељ ства, умет но сти и за нат ства у њи хо во про јек то ва ње и об ли ко ва ње двор ски објек ти пред ста вља ју нај ра ско шни је гра ђе ви не, док њи хо ва це ли на чи ни је дан од нај зна чај ни јих ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ких ан сам ба ла у бе о град ском и срп ском град и тељ ству. 46 Стал ним из ме на ма, до град ња ма и уре ђе њем овог про сто ра то ком ви ше од сто ше зде сет го дина ње го вог по сто ја ња, по себ но ус по ста вља њем склад ног од но са из ме ђу из гра ђе них струк ту ра и њи хо вог при род ног и ур ба ног окру же ња, ста вље не су у пр ви план спе ци фичне вред но сти ам би јен та за сно ва не на при сту пач но сти и доступ но сти јав но сти. Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма као пр во ра зред ни по ка за тељ раз во ја умет нич ког ства ра ла штва у Ср би ји, али и од раз по ли тич ких и исто риј ских окол но сти у ко ји ма је фор ми ран, сво јом ви ше знач но шћу и ви зу ел ном 45 Ми ла но вић, Х. (2006) Зе ле ни ло Бе о гра да, Бе о град: Зе ле ни ло-бе о град, стр Ау тор уре ђе ња пар те ра је Ве ра Гр бић. То ком из град ње под зем не га ра же у Пи о нир ском пар ку при ли ком ар хе о ло шких ис тра жива ња от кри ве но је 15 рим ских гро бо ва, че ти ри сло бод но у ко па на гро ба без мо гућ но сти да то ва ња и је дан ка ме ни сар ко фаг. На ла зи ма је по тврђе но да је овај ло ка ли тет део ју го и сточ не не кро по ле Ан тич ког Син гиду ну ма, на ко јем се са хра њи ва ње оба вља ло то ком 3. и 4. ве ка на ше ере. То ком по крет ни на ла зи са ло ка ли те та Пи о нир ски парк пре зен това ни су у ен те ри је ру га ра же, као пр ва по став ка ар хе о ло шког ма те ри ја ла у Бе о гра ду, на ме сту на ко ме је от кри вен. Ми ћо вић, Н. (2011) Ар хе о л о шки ло ка ли тет Пи о нир ски парк, Бе о град: ЗЗСКГБ. 46 Згра да Ста рог дво ра и згра да Но вог дво ра ужи ва ју за шти ту у скла ду са За ко ном о кул тур ним до бри ма од Пи о нир ски парк је прогла шен за за шти ће но под руч је као спо ме ник при ро де и ка те го ри сан као зна чај но при род но до бро. 74

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА Уни вер зи тет у Ни шу, Фа кул тет умет но сти у Ни шу Де парт ман за при ме ње ну умет ност, Ниш DOI 10.5937/kultura1755356B УДК 725.17(497.11) 18 711:94(497.11) 18 оригиналан научни рад ДВОР У СА ВА

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information