PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA"

Transcription

1 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI I KOSOVËS PËR ADMINISTRATË PUBLIKE INSTITUT KOSOVA ZA JAVNU ADMINISTRACIJU KOSOVO INSTITUTE FOR PUBLIC ADMINISTRATION PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Za 2016-tu godinu Priština, 2016 Instituti i Kosovës për Administratë Publike Adresa: Kompleksi i Rilindjes, Kontejneri Nr: Prishtinë, Kosovë Tel./Fax. 038/

2 Sadržaj Sadržaj...Error! Bookmark not defined. Cilj...Error! Bookmark not defined. Svrhe...Error! Bookmark not defined. Ciljane grupe...error! Bookmark not defined. Planirane šifre...error! Bookmark not defined. Polja obuka...error! Bookmark not defined. 1. Opšte rukovođenje...error! Bookmark not defined. 2. Uprava i Zakonodavstvo...Error! Bookmark not defined. 3. Ljudski resursi...error! Bookmark not defined. 4. Budžet i finansije Informativna tehnologija...error! Bookmark not defined. 6. Opštinska pitanja...error! Bookmark not defined. 7. Obuke za EZ(u saglasnosti sa MEI)...Error! Bookmark not defined. Izvori izrade plana obuke:...error! Bookmark not defined.

3 Cilj Razvoj kapaciteta Civilne Službe Kosova u funkciji/cilju kreiranja profesionalne, efikasne i savesne javne administracije i podrške procesa evropske integracije. Svrhe 1. Doprinos u povećanju efikasnosti i efektivnosti zaposlenih u civilnoj službi sa oba nivoa, onog centralnog i onog lokalnog i za ostvarenje njihovih funkcionalnih dužnosti i odgovornosti. 2. Stvaranje kapaciteta civilnih službenika za rad prema kriterijumima procesa za učlanivanje u Evropsku Zajednicu. Ciljane grupe Civilni službenici: 1. Visoke uprave (VU) 2. Upravni nivo (U) 3. Profesionalni nivo (P) 4. Administrativni (upravni) nivo (A) Planirane šifre 80 Kurseva obuke

4 340 Dana obuke 2925 Učesnika u obuci Polja obuke 1. Opšte rukovodstvo Br Kursevi obuka Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Rukovodstvo i upravljanje 4 40 Upravni/profesionalni 2 Vladino komuniciranje sa javnošću 8 60 Upravni/profesionalni 3 Izrada, primena, koordinisanje i 8 60 Upravni/profesionalni nadgledanje politika 4 Planiranje i donošenje odluka 4 40 Upravni/profesionalni 5 Osnove upravljanja 4 40 Upravni/profesionalni 6 Upravljanje kvalitetom u javnim 6 60 Upravni/profesionalni uslugama 7 Kontrola i upravljanje operacijama 2 20 Upravni/profesionalni 8 Strateško upravljanje 4 40 Upravni/profesionalni 9 Organizovano ponašanje 2 20 Upravni/profesionalni 10 Upravljanje inovacijama 4 40 Upravni/profesionalni Ukupno :10 kurseva Uprava i zakonodavstvo Br Kursevi obuka Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Etika, integritet i transparentnost u 8 80 Profesionalni/Administrativni javnoj upravi (JU) 2 Ustav i Hijerarhija Normativnih 4 40 Upravni/Profesionalni Akata 3 Procena regulativnog uticaja i izrada 4 40 Upravni/Profesionalni koncepta dokumenata 4 Organizacija i funkcionisanje Javne 4 40 Upravni, profesionalni

5 Uprave 5 Pravo na zaštitu ličnih podataka 4 40 Upravni/administrativni 6 Administrativne procedure 8 80 Upravni/administrativni 7 Izrada zakonodavstva 4 40 Profesionalni/administrativni 8 Komuniciranje i izrada zapisa u javnoj 4 40 Upravni/Profesionalni upravi 9 Upravljanje arhivnim dokumentima Ukupno :9 kurseva Ljudski resursi Br Kursevi obuke Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Planiranje, Regrutacija i izbor 6 60 Upravni/profesionalni 2 Svrha i procena rezultata na poslu 6 60 Upravni/profesionalni 3 Etički propisi, Prava i dužnosti u 6 60 Upravni/profesionalni civilnoj službi 4 Premeštanje i unapređivanje u civilnoj 6 60 Upravni/profesionalni službi 5 Žalbe i disciplinski problemi 6 60 Upravni/profesionalni 6 Procena potreba za obukom i izrada planova obuke Ukupno :5 kurseva Budžet i finansije Br Kursevi obuka Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Javna nabavka (10modula) Upravni/profesionalni 2 Upravljanje javnim finansijama 6 60 Upravni/profesionalni 3 Javno-privatna partnerstva Upravni/profesionalni 4 Finansijska uprava; kontrola i xx xx Upravni/profesionalni unutrašnji završni obračun (moduli se definišu kasnije) Ukupno : 12 kurseva

6 5. Informativna tehnologija Br Kursevi obuke Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Microsoft Excel Profesionalni/administrativni 2 Basic SQL Server Profesionalni/administrativni 3 Sigurnost TI-a 4 40 Upravni/Profesionalni 4 Microsoft Access Profesionalni/administrativni 5 Dinamički planovi u MS Project 4 40 Profesionalni/administrativni 6 Microsoft (Outlook & Power Point) 6 60 Profesionalni/administrativni Corel X Profesionalni/administrativni 8 Microsoft Visio & Microsoft Lync 6 60 Profesionalni/administrativni Ukupno :8 kurseva Opštinska pitanja Br Kursevi obuka Broj Br učesnika Ciljana grupa 1 Ekonomski lokalni razvoj 4 50 Upravni/ profesionalni 2 Nadgledanje i procena projekata 2 25 Upravni/ profesionalni 3 Međuopštinska i regionalna saradnja 2 25 Upravni/ profesionalni 4 Principi i ciljevi moderne 2 25 Upravni/ profesionalni administracije prema kriterijumima Evropske Zajednice 5 Efikasnost u lokalnoj upravi na 2 25 Upravni/ profesionalni Kosovu 6 Izrada projekat-predloga sa budžetom 2 25 Upravni/ profesionalni 7 Komuniciranje i izrada zapisa u javnoj 2 25 Upravni/ profesionalni administraciji 8 Program početne obuke za zaposlene 2 25 Upravni/ profesionalni u jedinicama za Evropsko Integrisanje 9 Rukovođenje opštinskim posedom 2 25 Upravni/ profesionalni 10 Komuniciranje sa medijima i 2 25 Upravni/ profesionalni upravljanje online stranicama 11 Polna jednakost 4 50 Upravni/ profesionalni 12 Rukovođenje i upravljanje 2 25 Upravni/ profesionalni 13 Upravljanje socijalnim i porodičnim 2 25 Upravni/ profesionalni

7 uslugama i priprema budžeta za socijalne usluge u opštinama 14 Harmonizacija centralnog i lokalnog 2 25 Upravni/ profesionalni zakonodavstva 15 Primena Zakona za Pristup Javnim 2 25 Upravni/ profesionalni Dokumentima (klasifikovanje informacija) 16 Nadgledanje i izveštavanje primene 2 25 Upravni/ profesionalni SSA 17 Nuđenje usluga za građane i 2 25 Upravni/ profesionalni preduzeća 18 Aproksimacija domaćeg zakonodavstva sa onim iz EZ na poseban način za posebna polja/poglavlja acquis 4 50 Upravni/ profesionalni Ukupno :18 kurseva Obuke za EZ (u saglasnosti sa MEI) Br Kursevi obuke Broj Broj Ciljana grupa učesnika 1 Aproksimacija domaćeg Upravni/ profesionalni zakonodavstva sa onom iz Evropske Zajednice 2 Primena politika SSA, nadgledanje i Upravni/ profesionalni izveštavanje primene 3 Vanjska pomoć pri nadgledanju i Upravni/ profesionalni proceni projekata 4 Početna obuka za EZ Upravni/ profesionalni 5 Pravni i zakonodavni aspekti SSA 4 40 Upravni/ profesionalni 6 Strukturni fondovi Evropske Zajednice Ukupno :6 kurseva Upravni/ profesionalni

8 Izvori izrade plana obuke: 1. Zakon civilne službe Kosova Zakon o javnim nabavkama 3. Strategija obuka civilnih službenika (draft) 4. Plan delovanja za primenu ST NC (draft) 5. Strategija za modernizovanje javne administracije Plani Delovanja za Primenu Strategije za Modernizovanje Javne Administracije Strategija za Evropske obuke na Kosovu Plan rada KIJU-a za Izveštaj za podizanje kapaciteta opština 2009, MALS 10. Nacionalna strategija obuka za javnu nabavku Izveštaj o radu KIJU-a za 2015-tu godinu 2015

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

KVALITETA KAO STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

KVALITETA KAO STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Izvor: Zbornik radova XVIII naučno stručnog skupa i IV međunarodne konverencije Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Kopaonik,

More information

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Projekat Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita Projekat Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita (AQH) je dizajniran

More information

Programsko budžetiranje Ciklus godine. Novi Sad, 15. oktobar godine

Programsko budžetiranje Ciklus godine. Novi Sad, 15. oktobar godine Programsko budžetiranje Ciklus 2016. godine Novi Sad, 15. oktobar 2015. godine Uloga SKGO u procesu programskog budžetiranja na lokalnom nivou i podrška SKGO lokalnoj samoupravi u pripremi programskog

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

REVIEW OF HPP ZHUR FEASIBILITY STUDY INCLUDING PREPARATION OF PRELIMINARY EIA AND PRELIMINARY SA

REVIEW OF HPP ZHUR FEASIBILITY STUDY INCLUDING PREPARATION OF PRELIMINARY EIA AND PRELIMINARY SA REVIEW OF HPP ZHUR FEASIBILITY STUDY INCLUDING PREPARATION OF PRELIMINARY EIA AND PRELIMINARY SA REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO Ministria e Energjisë dhe Minierave Ministarstvo

More information

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1.

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. (Sl. glasnik RS, br. 61/2009 i 23/2013) 1. STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1. REZIME Ovaj dokument predstavlja plan za uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog

More information

Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi. Vladimir Petković Novembar 2017.

Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi. Vladimir Petković Novembar 2017. Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi Vladimir Petković Novembar 2017. Srpska industrija mineralnih đubriva Osnovana 1998. godine, 100% vlasništvu domaćeg fizičkog lica Sastoji se iz tri divizije pri

More information

UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES

UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA

More information

BAZA PODATAKA O IKT PROJEKTIMA U JAVNOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE KAO INSTRUMENT ZA MJERENJE I KOORDINACIJU RAZVOJA IKT RJEŠENJA

BAZA PODATAKA O IKT PROJEKTIMA U JAVNOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE KAO INSTRUMENT ZA MJERENJE I KOORDINACIJU RAZVOJA IKT RJEŠENJA INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. E-VI-13, p. 875-879, March 2010. BAZA PODATAKA O IKT PROJEKTIMA U JAVNOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE KAO INSTRUMENT ZA MJERENJE I KOORDINACIJU RAZVOJA IKT RJEŠENJA DATABASE OF

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND REPUBLIC OF SERBIA

PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND REPUBLIC OF SERBIA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu Projekat Transparentno do posla EKONOMSKI EFEKTI KADROVSKE POLITIKE U JAVNOM SEKTORU RACIONALIZACIJA I DEPARTIZACIJA DTI, februar 2016. godine Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška

More information

Direkcija za razvoj MSP - Enterprise Europe Network - Montenegro

Direkcija za razvoj MSP - Enterprise Europe Network - Montenegro Direkcija za razvoj MSP - Enterprise Europe Network - Montenegro Crna Gora Direkcija za razvoj MSP Ljiljana Belada Podgorica, 17/11/2014. Politika MSP odgovor na izazove MAKRO BDP po glavi stanovnika,

More information

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Septembar 2014. 1. Uvod Cilj ovog izvještaja/analize jeste da se utvrdi stanje u javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz analizu ključnih

More information

1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem

1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem CRM 1 I. Razvoj ka CRM 1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem CRM 2 II. CRM 3. Definicija CRM 4. Razlozi uvođenja CRM 5. Faze razvoja CRM 6. Vrste CRM 7. CRM arhitektura CRM 3 III. Implementacija

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Godina I Broj 2 Sveska 2/2013 TRENDOVI U POSLOVANJU MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Predrag Pravdić Fakultet inženjerskih

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016)

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija 2016 (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) 0 PREDGOVOR Javne nabavke su ključna komponenta pružanja javnih usluga, dobrog upravljanja i održive

More information

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova Podrška Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite Evropska pomoć/133845/c/ser/xk Regionalni Profesionalni Nivo Obuke/ Modul 2 Obračun Troškova, Budžetiranje i Finansijski Menadžment Februar, 2016 Irina Grigoryan

More information

Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21. U saradnji sa: SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA STRATEŠKO PLANIRANJE 4.

Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21. U saradnji sa: SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA STRATEŠKO PLANIRANJE 4. Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21 U saradnji sa: SADRŽAJ SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA 2. 1. UVOD 3. 2. STRATEŠKO PLANIRANJE 4. 3. SPROVOĐENJE STRATEGIJE 7. 4. MONITORING

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA

PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA ARHIV INFO 2011 Uvod U ovoj prezentaciji je opisana primena RFID tehnologije za praćenje i arhiviranje dokumenata u papirnom obliku Projekat

More information

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Datum: od do (mesec/godina) januar decembar Stečeno zvanje:

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Datum: od do (mesec/godina) januar decembar Stečeno zvanje: CURRICULUM VITAE 1. Lični podaci: Ime: Vladimir Prezime: Dženopoljac Datum rođenja: 05. 04. 1978. Nacionalnost: Srbin Bračno stanje: Oženjen, dvoje dece 2. Kontakt informacije: Kući: Adresa: Nikole Pašića

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT O p š t i n a P i r o t STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT Pirot, avgust 2006. i Priprema dokumenta: MapSoft. d.o.o Doc.dr. Željko Cvijetinović, dipl.inž. geod. Momir Mitrović, dipl.inž.geod. Projektni

More information

SPECIFIČNOSTI PLANIRANJA ODRŽIVOG TURIZMA SPECIFICITIES OF SUSTAINABLE TOURISM PLANNING

SPECIFIČNOSTI PLANIRANJA ODRŽIVOG TURIZMA SPECIFICITIES OF SUSTAINABLE TOURISM PLANNING PREGLEDNI ČLANAK UDC: 338.48:502.131.1 DOI: 10.5937/timsact7-4561 SPECIFIČNOSTI PLANIRANJA ODRŽIVOG TURIZMA Doc. dr Vaso Jegdić, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad Msc Iva Škrbić, Fakultet za sport

More information

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Seminarski rad iz Menadžmenta u bibliotekama NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA Student: Anka Stanojlović Beograd,

More information

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Fatima Obhođaš Pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalno ministarstvo finansija / financija Sadržaj Koncept Javne interne

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

Corruption and Public Procurement in Montenegro

Corruption and Public Procurement in Montenegro COALITION EUROBLOCK PROJECT: STRENGHTENING THE CIVIL SOCIETY CAPACITY TO CONTRIBUTE TO EU INTEGRATION AND ACCESSION PROCESS Corruption and Public Procurement in Montenegro June, 2012. The project is co-funded

More information

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ Metod rada Literatura Konsultacije Način polaganja ispita: 1) kolokvijumi 2) usmeni ispit Kolokvijumi: I kolokvijum: 1-5, 16 i 17 (1-124 strane

More information

POLITIKE SEKTORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA DIGITALNA AGENDA ZA KOSOVO

POLITIKE SEKTORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA DIGITALNA AGENDA ZA KOSOVO Republika Kosova Vlada Kosova Ekonomskog Razvoja POLITIKE SEKTORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA DIGITALNA AGENDA ZA KOSOVO 2013 2020 Mart, 2013 Sadržina Akronimi... 2 1. Izvršni Rezime:... 3 2. Uvod:... 4

More information

Kursevi i otvoreni treninzi

Kursevi i otvoreni treninzi Kursevi i otvoreni treninzi 2013. / 2014. www.qa-center.net Quality Austria Center, Dravska 11, Beograd Sadržaj PREDAVAČI I ISPITIVAČI 2 PREGLED KURSEVA I CENA 3 KURSEVI I OTVORENI TRENINZI 4 Mesto realizacije

More information

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo Curriculum Vitae Personal information Surname(s) Firast name(s) Birthday Address Drita A. KRASNIQI 26.12.1966 Zahir Pajaziti 45/4, Prizren, Republic of Kosovo Mobile +377 44 301 114 E-mail dritakrasniqi@yahoo.com

More information

Operativni priručnik o partnerstvu policije i zajednice

Operativni priručnik o partnerstvu policije i zajednice Operativni priručnik o partnerstvu policije i zajednice Radni tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Strategije rada policije u zajednici Podrška za izradu priručnika: Saferworld, Velika

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE KAO SERVISA ELEKTRONSKE UPRAVE IMPLEMENTATION OF PUBLIC E-PROCUREMENT AS A SERVICE OF E-GOVERNMENT

IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE KAO SERVISA ELEKTRONSKE UPRAVE IMPLEMENTATION OF PUBLIC E-PROCUREMENT AS A SERVICE OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE KAO SERVISA ELEKTRONSKE UPRAVE IMPLEMENTATION OF PUBLIC E-PROCUREMENT AS A SERVICE OF E-GOVERNMENT mr Vjekoslav Bobar¹ ¹Uprava za zajedničke poslove republičkih

More information

POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR. Interna revizija u bankarstvu. Termin: 02 decembar Beograd

POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR. Interna revizija u bankarstvu. Termin: 02 decembar Beograd POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR Interna revizija u bankarstvu Termin: 02 decembar 2016. Beograd 1 Opis seminara Cilj seminara je da pruži uvid u dobru praksu organizacije, postavke i izvršenja

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO 2014. 2018. godine Razvoj općine nije pitanje naslijeđa niti poklona drugih, već saradnja, kreacija i inovativnost ljudi

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Law Nr. 03/L-039 ON SPECIAL PROTECTIVE ZONES The Assembly of Republic of Kosova, Pursuant to Article 65 (1) of the

More information

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012 IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012 SADRŽAJ UVODNA REČ PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA ZAŠTO IZVEŠTAVAMO? KAKO IZVEŠTAVAMO? 1. IDENTITET 1.1. PROFIL BANKE Intesa Sanpaolo Banca Intesa Misija Vrednosti Strateški pristup

More information

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008

More information

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS Prof. dr Miodrga Bulatović, Mašinski

More information

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 1. INTRODUCTION Providing sufficient quantity of food in the world is big problem today.

More information

S&OP Sales and Operations Planning. Dejan Đorđević, Dmitar Zaklan, Vladimir Jovanović

S&OP Sales and Operations Planning. Dejan Đorđević, Dmitar Zaklan, Vladimir Jovanović S&OP Sales and Operations Planning Dejan Đorđević, Dmitar Zaklan, Vladimir Jovanović Supply Chain direktor Knjaz Miloš a.d. Dmitar Zaklan Vladimir Jovanović COO Imlek a.d. Vladimir Popadić Olja Lapčević

More information

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source is indicated Printed by: K.G.T, Pristina, Kosovo More

More information

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator)

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator) Christos Fragos Personal Information Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled (2005-2006) (Marine Mortar Operator) Address, Communication 42 Varnis Str.

More information

JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA Brita nska ambasada Beograd Priručnik JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA Ovu publikacija su podržali: Freedom House, kancelarija Beograd, u okviru Projekta

More information

Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485

Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485 Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485 Mapa procesa Upravljački Procesi Glavni Procesi Procesi podrške Željeni izlazi iz procesa Kontrole (Dokumenta)

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU Tema izlaganja: MLEKO Ljubiša Jovanovid, generalni direktor BD Agro predsednik Udruženja

More information

ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014.

ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014. ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014. HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa savremeni trendovi Zbornik radova Beograd,

More information

REPUBLIKAE KOSOVES- PRESIDENTI REPUBLICOF KOSOVO- THE PRESIDENT REPUBLIKAKOSOVA- PREDSEDNIK

REPUBLIKAE KOSOVES- PRESIDENTI REPUBLICOF KOSOVO- THE PRESIDENT REPUBLIKAKOSOVA- PREDSEDNIK REPUBLKAE KOSOVES- PRESDENT REPUBLCOF KOSOVO- THE PRESDENT REPUBLKAKOSOVA- PREDSEDNK DECREE FOR RATFCATON OF THE NTERNATONAL AGREEMENT Pursuant to Article 18, item 2 of the Constitution of the Republic

More information

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2012, Beograd, 04. i 05. decembar 2012. MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE Vladeta

More information

Ekonomski fakultet Tuzla (diplomirani ekonomista) Tuzla, BiH Srednja ekonomska škola (ekonomski tehniĉar) Travnik, BiH

Ekonomski fakultet Tuzla (diplomirani ekonomista) Tuzla, BiH Srednja ekonomska škola (ekonomski tehniĉar) Travnik, BiH D O N J A M A H A L A BB - M E D I C U S 7 2 2 7 0 T R A V N I K M O B I L 0 6 1 1 39 3 89 T E L 0 70 235 7 1 5 E - M A I L M U H A M E D. S O F T I C @ G M A I L. C O M ; M U H A M E D. S O F T I C @

More information

RODNA RAVNOPRAVNOST I JAVNA POLITIKA

RODNA RAVNOPRAVNOST I JAVNA POLITIKA mr Mirjana Dokmanović RODNA RAVNOPRAVNOST I JAVNA POLITIKA Subotica, april 2002. 2 Rodna ravnopravnost i javna politika SADRŽAJ 1. UVOD 5 2. ŠTA PREDSTAVLJA GENDER MAINSTREAMING? 7 3. INTEGRISANJE RODNOG

More information

Series 2: Agriculture and Environment Statistics Kosovo Water Statistics (2015)

Series 2: Agriculture and Environment Statistics Kosovo Water Statistics (2015) Republika e Kosovës/ Republika Kosova/Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Zyra e Kryeministrit Ured Premijera Office of the Prime Minister Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistike

More information

Dr Smiljan Vukanović, dis

Dr Smiljan Vukanović, dis NAPREDNI SISTEMI UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM SVETLOSNIM SIGNALIMA SU DEO ITS-A. DA ILI NE? ADVANCED TRAFFIC SIGNAL CONTROL SYSTEMS ARE A PART OF ITS. YES OR NO? Dr Smiljan Vukanović, dis Rezultat rada na projektu

More information

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE Prof. dr Rade Biočanin, student Dženana Hamidović Državni univerzitet u Novom Pazaru Rezime: Snažan razvoj proizvodnih snaga nije samo višestruko

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Crna Gora malih i srednjih preduzeća STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Projekat finansira Evropska unija Crna Gora malih i srednjih

More information

Indeks Opštinske Konkurentnosti na Kosovu Izveštaj 2014

Indeks Opštinske Konkurentnosti na Kosovu Izveštaj 2014 Indeks Opštinske Konkurentnosti na Kosovu Izveštaj 2014 Ova publikacija je izrađena za uvid Agencije za Međunarodni Razvoj Sjedinjenih Država [USAID]. Izrađena je od strane UBO Consulting pod grantom USAID

More information

KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA PROCESA EVALUACIJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA PROCESA EVALUACIJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA

More information

Western Balkans Investment Framework Infrastructure Project Facility Technical Assistance 4 (IPF 4)

Western Balkans Investment Framework Infrastructure Project Facility Technical Assistance 4 (IPF 4) Western Balkans Investment Framework Infrastructure Project Facility Technical Assistance 4 (IPF 4) TA2012054 R0 WBF Preliminary Design and Feasibility Study with EIA for construction of Highway E-80 in

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Law No. 03/L-046 LAW ON THE KOSOVO SECURITY FORCE The Assembly of the Republic of Kosovo, On the basis Article 65(1)

More information

Politika starenja Uvođenje pitanja starenja stanovništva u sve oblasti politike

Politika starenja Uvođenje pitanja starenja stanovništva u sve oblasti politike Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu Politika starenja Uvođenje pitanja starenja stanovništva u sve oblasti politike I z v o d Izvod iz Politike starenja UNECE br. 1 Novembar 2009 Obaveza br.

More information

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia TESLIĆ GRUPA D.O.O. Company Number 2773678 Registered Address Desna Martinska Ves 49, 44201 Martinska Ves, Martinska Ves Croatia Matični broj 2773678 MBS 080766768 OIB 22204181776 Skraćena tvrtka/naziv

More information

UPUTSTVA ZA VIDLJIVOST

UPUTSTVA ZA VIDLJIVOST Projektat finansiran od EU i upravljan Primenjen od: od Kancelarije Evropske unije na Kosovu UPUTSTVA ZA VIDLJIVOST Šema grantova za inicijative zastupanja organizacija sa osnovom Putem ovog dokumenta

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme STATUTI I SHËRBIMIT SPITALOR DHE KLINIK UNIVERSITAR I KOSOVËS 1 STATUTE OF THE HOSPITAL AND UNIVERSITY CLINICAL SERVICE

More information

European University Institute ( Istituto Universitario Europeo,TEMPU), Florence, Italy, 3 months, 1992

European University Institute ( Istituto Universitario Europeo,TEMPU), Florence, Italy, 3 months, 1992 Name and surname Marija Draškić Academic title Full-time Professor Specific scientific area Family Law, Medical Law, Legal Clinical Education Relevant biographical data (није обавезно поље) (e.g. year

More information

ENV.NET PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

ENV.NET PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION env.net Razvoj ENV.net na zapadnom Balkanu i u Turskoj: unapređivanje uticaja stanovništva na proces reformi u sektoru životne sredinekao podrška približavanja Evropskoj uniji ENV.NET PROJECT IS FUNDED

More information

Javno upravljanje u Hrvatskoj: politički prioritet i implementacijski neuspjeh

Javno upravljanje u Hrvatskoj: politički prioritet i implementacijski neuspjeh PROFIL JAVNE POLITIKE: POLITIKA JAVNOG UPRAVLJANJA U HRVATSKOJ Javno upravljanje u Hrvatskoj: politički prioritet i implementacijski neuspjeh Anka Kekez Rast složenosti modernih društava i potreba smanjenja

More information

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ Vlada Crne Gore Instrument za pretpristupnu pomod OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ 2012 2013 Prijedlog Mart 2012. godine 1 LISTA SKRAĆENICA CAO CBC CDP CFCU CSO EUD DG ELARG DG EMPLOY DG REGIO DIS

More information

Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup

Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup M. Sc. TATJANA ŠIBALIJA 1, prof.dr. MIRKO SOKOVIĆ 2, Pregledni rad prof.dr. VIDOSAV MAJSTOROVIĆ UDC:658.336:303.732.2(497.11)=861 U radu je predstavljen

More information

Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1. I Javne finansije I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5

Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1. I Javne finansije I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5 Sem ECTS CODE Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1 Predmet Sati ECTS I Javne finansije 30 5 I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5 I Strateški ekonomski razvoj JLS 30 5 I Upravljanje

More information

MENADŽERSKE INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA UČINKOVITOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

MENADŽERSKE INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA UČINKOVITOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Mirjana Grčić Fabić MENADŽERSKE INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA UČINKOVITOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ DOKTORSKI RAD Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

BIZNIS I MARKETING

BIZNIS I MARKETING BIZNIS I MARKETING MARKETING Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Studijski program: Menadžment i marketing Izborni modul:marketing Zvanje: diplomirani menadžer Polje: društveno humanističko

More information

PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI

PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI Izvor: Kvaliteta, Vol. 4, Broj 5-6, Infomart, Zagreb, 2005, str. 20-22. PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI THE PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT IN THE APPLICATION mr. sc. Miroslav Drljača Zračna

More information

Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije

Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE PREDSTAVNIŠTVO CRNA GORA Dr Dragan Đurić Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije Podgorica, 2009. godine Izdavač Foundation Open Society Institute, Predstavništvo

More information

Škola Kosovske policijske službe

Škola Kosovske policijske službe List misije OEBS-a Peto izdanje br. 2, Jun 2005. Škola Kosovske policijske službe - akademija za razvoj javne bezbednosti Školu Kosovske policijske službe (ŠKPS) septembra 1999. je osnovala Organizacija

More information

radna grupa analiza i preporuke

radna grupa analiza i preporuke radna grupa analiza i preporuke radna grupa analiza i preporuke Beograd, jun 2014. sadržaj 1. Finansiranje zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou...9 2. Budućnost energetske politike

More information

UPRAVNI UGOVORI 1. Milica Vukićević Petković Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

UPRAVNI UGOVORI 1. Milica Vukićević Petković Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću UDK: 347.44:35.078.2 UPRAVNI UGOVORI 1 Milica Vukićević Petković Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću Rezime: Upravni ugovori su posebna vrsta ugovora, u kojima je po pravilu jedna

More information

Ekonomska propaganda i upravljanje odnosima sa potrošačima kao faktor konkurentnosti kompanije

Ekonomska propaganda i upravljanje odnosima sa potrošačima kao faktor konkurentnosti kompanije UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER STUDIJSKI PROGRAM MASTER RAD Ekonomska propaganda i upravljanje odnosima sa potrošačima kao faktor konkurentnosti kompanije Mentor: Doc.

More information

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government RREGULLORE Nr. 02/2011 PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS SË KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE REGULATION No.

More information

bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE BANKAMA

bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE BANKAMA Mr Mile Stanišić* bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE REVIZIJE U BANKAMA Interna revizije je deo tekućeg nadgledanja sistema internih kontrola i interne procedure banke o proceni kapitala, jer se time

More information

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2012 PËR KARTELAT ZYRTARE TË MBIKËQYRËSVE SHTETËRORË ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 03/2012

More information

Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća

Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća 1 Uvod Sve se više priznaje značaj koji ima snažno korporativno upravljanje rizikom. Organizacije su

More information

Eastern Serbia - competitive tourism destination

Eastern Serbia - competitive tourism destination Part - financed by the European Union Eastern Serbia - competitive tourism destination Vidin Presented by RARIS March 1 st 2016 Zoran Milovanović Dimensions of tourism development There were 1.087 million

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information