Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Transcription

1 Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Fatima Obhođaš Pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalno ministarstvo finansija / financija

2 Sadržaj Koncept Javne interne finansijske kontrole (PIFC) Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija (FMF) Interna revizija Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) Rukovodna / Upravljačka odgovornost Šta je urađeno Sljededi koraci 2

3 PIFC U FBIH PIFC Centralna harmonizacijska jedinica Interna revizija FMC - finansijsko upravljanje i kontrola 3

4 Zakonska podloga za PIFC koncept u FBiH Zakonski okvir: PIFC Strategija Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ( Službene novine FBiH, 47/08) Implementacija podržana od strane PIFC Projekta (finansiran od strane EU) godina Projekat u toku: Program IPA Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini Projekat implementira GFA Consulting group 4

5 CHJ je odgovorna za: Pripremu BiH, nakon usaglašavanja u Koordinacijskom odboru; Pripremu i implementaciju prgrama obuke i certificiranja internih revizora u Federaciji BiH nakon usaglašavanja programa obuke u Koordinacijskom odboru; Implementaciju standarda za internu reviziju i Kodeksa profesionalne etike za interne revizore, nakon usaglašavanja u Koordinacijskom odboru; Pripremu i implementaciju radne metodologije interne revizije nakon usaglašavanja u Koordinacijskom odboru; Pripremu i implementaciju strategije razvitka interne revizije u javnom sektoru nakon usaglašavanja u Koordinacijskom odboru. 5

6 CHJ je odgovorna za: Izradu Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije; Davanje mišljenja na pravilnike o unutarnjem ustrojstvu koja uspostavljaju jedinicu interne revizije u dijelu koji se odnosi na internu reviziju; Kooordinaciju rada jedinica za internu reviziju u javnome sektoru u Federaciji BiH i uspostavljanje veze sa državnim i međunarodnim institucijama na području interne revizije; Suradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH radi ostvarivanja učinkovite i djelotvorne interne i eksterne revizije; Po zahtjevu i potrebi rješavanje neslaganja u mišljenjima između rukovoditelja jedinice za internu reviziju i rukovoditelja organizacije. 6

7 CJH FBiH - Sistem koordinacije Razvoj Uspostavljanje Centralna harmonizacijska jedinica 7

8 CJH FBiH - Sistem koordinacije Razvoj Uspostavljanje Centralna harmonizacijska jedinica Implementacija Održavanje 8

9 Koordinacioni odbor CJH u BiH CJH FMF, CJH MF RS i CJH MFiT BiH 9

10 Interna revizija zakonska podloga Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, 47/08) Pravilnik o internoj reviziji budžetskih korisnika (Službene novine FBiH, 8/07) i izmjene i dopune Pravilnika (Službene novine FBiH, 32/07) Metodologij rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i Povelja interne revizije ( Službene novine Federacije BiH, broj 13/12) 10

11 Interna revizija Interna revizija je nezavisna aktivnost za pružanje objektivnog uvjeravanja i savjeta, osnovana s ciljem povedanja vrijednosti i poboljšanje poslovanja budžetskog korisnika. Ona pomaže budžetskom korisniku da ispuni svoje ciljeve, osiguravajudi sistematičan, discipliniran pristup u ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti u procesima upravljanja rizicima, kontrole i upravljanja. 11

12 Organizacijska, profesionalna i funkcionalna nezavisnost jedinica za internu reviziju Nezavisnost jedinica za internu reviziju Najviši organizacijski nivo Organizacijski i funkcionalno nezavisna Direktno i isključivo odgovorna rukovodiocu budžetskog korisnika. 12

13 Uloga interne revizije Davanje podrške budžetskom korisniku u ostvarivanju ciljeva kroz: Razvoj strateških i godišnjih planova interne revizije temeljen na objektivnoj procjeni rizika Izvršenje pojedinačnih internih revizija u skladu s usvojenim planovima Procjena sistema FMC Davanje preporuka za poboljšanje poslovanja i radnih postupaka 13

14 Cilj interne revizije Da obezbjedi rukovodiocu budžetskog korisnika Razumno, nezavisno, objektivno uvjeravanje i savjet U cilju poboljšanja poslovanja budžetskog korisnika Povedanje efikasnosti sistema internih kontrola 14

15 Standardi i metodologija za vršenje interne revizije Interna revizija se provodi u skladu sa Standardi profesionalne prakse i Еtički kodeks Zakon i podzakonska akta Metodologija sa poveljom interne revizije, interni akti 15

16 Vrste interne revizije Revizija sistema internih kontrola; Revizija usklađenosti (regularnost); Revizija uspješnosti poslovanja i IT revizija U svim organizacijskim strukturama, programima, aktivnostima i procesima 16

17 Organizacija interne revizije Jedinica za internu reviziju Interni revizor(i) / interna revizija druge institucije 17

18 Postojedi elementi finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) u FBiH zakonska podloga Zakon o budžetu FBiH Zakon o izvršenju budžeta FBiH Zakon o trezoru FBiH Podzakonska akta 18

19 Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti utvrđenih od strane rukovodstva budžetskog korisnika kako bi osigurao razumno uvjerenje da su ciljevi institucije postignuti FMC se uspostavlja na osnovu: Standarda interne kontrole zasnovanih na COSO okviru (Komitet sponzorskih organizacija Tredvej komisije eng. Committe on Sponsoring Organisations COSO of the Treadway Commission) godine prvi put usvojio javni sektor, dopunjen s INTOSAI Smjernice za standarde interne kontrole u javnom sektoru godine objavljene, ažurirane godine na osnovu COSO okvira 19

20 Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) COSO okvir Kontrolno okruženje Upravljanje rizicima Kontrolne aktivnosti Informacije i komunikacije Pradenje i procjena 20

21 Finansijsko upravljanje i kontrole FMC svrha Poslovanje na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, Usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima, Zaštitu imovine i svih resursa organizacije od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim (nenamjenskim) trošenjem i korištenjem, te zaštitu od nepravilnosti i prevara, Jačanje odgovornosti za uspješno ostvarivanje postavljenih ciljeva, Pravovremeno finansijsko izvještavanje i pradenje rezultata poslovanja. 21

22 Cilj finansijskog upravljanja i kontrole (I) Prema propisima Efikasno i efektivno Aktivnosti Еtički Ekonomično 22

23 Cilj finansijskog upravljanja i kontrole (II) Zakoni i drugi propisi Procedure Usklađenost Politike Planovi 23

24 Cilj finansijskog upravljanja i kontrole (III) Gubitci Zloupotrebe Zaštita od Neopravdano trošenje i korištenje Nepravilnosti 24

25 Rukovodna / upravljačka odgovornost (IV) Rukovodioci budžetskih korisnika su neposredno odgovorni za cjelokupno upravljanje i razvoj svojih organizacija, a samim time i za uspostavljanje, primjenu i razvoj sistema javne unutrašnje finansijske kontrole unutar institucija Odnosi se na: o rukovodioca budžetskog korisnika /organizacije, ali i o rukovodica unutarnjih organizacionih jedinica u okviru dodijeljenih ovlaštenja i odgovornosti 25

26 Rukovodna / upravljačka odgovornost Važno je uspostaviti sistem odgovornosti: Za realizaciju osnovnih funkcija, Za realizaciju postavljenih ciljeva, Za realizaciju ostvarenih rezultata i Za način upravljanja budžetskim sredstvima / budžetom 26

27 Odgovornost rukovodioca budžetskog korisnika pripremu budžeta, izvršenje budžeta i izvještavanje o budžetu budžetskog korisnika kojim rukovodi; finansijsko upravljanje i kontrolu te internu reviziju u svim organizacijskim strukturama, programima, operacijama i procesima kojima upravlja; kontrole računovodstva, finansijskih obaveza i izvršenje pladanja, naplatu prihoda i zaštitu imovine i obveza; 27

28 Odgovornost rukovodioca budžetskog korisnika kontinuirana provjera sistema finansijskog upravljanja i kontrole; postavljanje i ostvarivanje ciljeva budžetskog korisnika i za pripremu i provedbu strateških i drugih planova i programa za postizanje opštih i specifičnih ciljeva budžetskog korisnika; uspostavljanje organizacijske strukture i radnih procedura koji de osigurati funkcionisanje, pradenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole; 28

29 Odgovornost rukovodioca budžetskog korisnika uspostavljanje linija izvještavanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima; kompetentnost svih zaposlenika za obavljanje zadaća u skladu s finansijskim upravljanjem i kontrolom; upravljanja rizicima i uvođenje odgovarajućih i efikasnih internih kontrola. 29

30 Sljededi koraci Nastaviti implementaciju PIFC strategije Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru FBiH Pravilnik o kriterijima za uspostavu jedinica za internu reviziju javnog sektora u FBiH Uspostava novih jedinica za IR Izgradnja kapaciteta kroz obuku i edukaciju Unaprijeđenje metodologije (KO CHJ) 30

31 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA Na temelju člana 21., a u skladu sa članom 9. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine FBiH, br.47/08), Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog Ministarstva finansija/financija, federalni ministar donosi P R A V I L N I K O KRITERIJIMA ZA USPOSTAVU JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVIN Član 3. (Kriteriji za uspostavljanje interne revizije) 1. Kriteriji za uspostavljanje jedinice interne revizije su: a. Broj zaposlenih u instituciji vedi od 200, b. Ukupan godišnji budžet institucije vedi od ,00 KM, c. Nivo izvršenih transakcija koji, u totalu, premašuje iznos od ,00 KM ili ostvarivanje prihoda od djelatnosti, d. Stepen rizika koji je uključen a predstavlja vjerovatnodu rješavanja nekog od događaja koji može da utiče na ostvarivanje ciljeva organizacije. 2. CHJ de prilikom definiranja strukture interne revizije i utvrđivanja broja izvršilaca interne revizije u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivati kriterije iz stava (1) ovog člana, posebno vodedi računa o primjeni koncepta value for money (eng. vrijednost za novac) i koncepta 3E (ekonomičnost, efikasnost i efektivnost). 3. Kriteriji iz stava (1) ovog člana, smatrat de se ispunjenim kada je najmanje jedan od kriterija ispunjen iz podataka evidentiranih iz godine. 31

32 CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA-FINANCIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu člana 6. stav (6), a u vezi sa članom 21. i članom 11. stav (1) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novinefederacije BiH, br. 47/08), te Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica za internu reviziju u javnom sektoru Federacije BiH, Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog Ministarstva finansija-financiha Fedracije Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE 32

33 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Centralna harmonizacijska jedinica ZAKON O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BIH Sarajevo, 33

34 Hvala Vam za pažnju! Kontakt informacije: Federalno Ministarstvo finansija/financija, Centralna harmonizacijska jedinica Fatima Obhođaš, Pomodnik ministra Mehmeda Spahe 5, Sarajevo tel fax

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1.

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. (Sl. glasnik RS, br. 61/2009 i 23/2013) 1. STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1. REZIME Ovaj dokument predstavlja plan za uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI INTERNE I EKsTERNE REVIZIJE

RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI INTERNE I EKsTERNE REVIZIJE CONTEMPORARY FINANCIAL MANAGEMENT Singidunum University International Scientific Conference UPRAVLJANJE FINANSIJAMA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA DOI: 10.15308/finiz-2015-62-68 RAZLIČITE ULOGE I ODGOVORNOSTI

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća

Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća Stanovište Instituta internih revizora (IIA): Uloga interne revizije u upravljanju rizicima preduzeća 1 Uvod Sve se više priznaje značaj koji ima snažno korporativno upravljanje rizikom. Organizacije su

More information

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Septembar 2014. 1. Uvod Cilj ovog izvještaja/analize jeste da se utvrdi stanje u javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz analizu ključnih

More information

ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA

ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET Departman za poslediplomske studije ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA MASTER RAD MENTOR: Prof. dr Milovan Stanišić STUDENT: Br.Ind.

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE BANKAMA

bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE BANKAMA Mr Mile Stanišić* bankarska praksa KARAKTERISTIKE MODERNE REVIZIJE U BANKAMA Interna revizije je deo tekućeg nadgledanja sistema internih kontrola i interne procedure banke o proceni kapitala, jer se time

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik)

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik) Životopis OSOBNE INFORMACIJE Džidić Ante Cim Crkvena 7, 88000 Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) 341 625 +387 (63) 347 133 dzidicante@hotmail.com RADNO ISKUSTVO 28/09/2017 danas Viši asistent (vanjski

More information

POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR. Interna revizija u bankarstvu. Termin: 02 decembar Beograd

POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR. Interna revizija u bankarstvu. Termin: 02 decembar Beograd POZIV NA OTVORENI SPECIJALISTIČKI SEMINAR Interna revizija u bankarstvu Termin: 02 decembar 2016. Beograd 1 Opis seminara Cilj seminara je da pruži uvid u dobru praksu organizacije, postavke i izvršenja

More information

GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ

GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR 2016. GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ 10 781 Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona,

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1. I Javne finansije I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5

Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1. I Javne finansije I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5 Sem ECTS CODE Struktura studijskog programa Finansije lokalne samouprave +1 Predmet Sati ECTS I Javne finansije 30 5 I Ekonomika javnog sektora u JLS 30 5 I Strateški ekonomski razvoj JLS 30 5 I Upravljanje

More information

PROCJENA INTERNIH KONTROLA NA PRIMJERU STUDENT SERVISA

PROCJENA INTERNIH KONTROLA NA PRIMJERU STUDENT SERVISA SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT ZAVRŠNI RAD PROCJENA INTERNIH KONTROLA NA PRIMJERU STUDENT SERVISA Mentor: dr.sc. Tina Vuko Studentica: Marijana Kunac Split, kolovoz, 2016. SADRŽAJ 1. UVOD...

More information

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EU FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ Zagreb, svibanj 2015. SADRŽAJ stranica SAŽETAK i PREDMET,

More information

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BISNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA Review article Economics of Agriculture 3/2016 UDC: 664.644.4:339.13(497.6+497.5) CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND

More information

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN 2003 STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Izdaje i tiska: Publisher: Printed by: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine

More information

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008

More information

SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska

SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska OKVIRNA ISPITNA PITAWA ZA PRIPREMU ISPITA ZA INTERNE REVIZORE INTERNA KONTROLA I INTERNA REVIZIJA

More information

Studija rizika u radu odjeljenja interne revizije

Studija rizika u radu odjeljenja interne revizije UDK 667.633:336.766.1 10.7251/ FIN 12 03 051 D Duško Daničić * Milenko Janić ** STRUČNI RAD Studija rizika u radu odjeljenja interne revizije Rezime Da bi interna revizije što ekonomičnije i efi kasnije

More information

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ožujak 2015. godine PREDGOVOR Lokalna razina vlasti najbliža je građanima i građankama. Na toj razini se donose odluke koje najizravnije

More information

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ŽELJKO PLAVČIĆ PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. godine SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PLANIRANJE

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Programsko budžetiranje Ciklus godine. Novi Sad, 15. oktobar godine

Programsko budžetiranje Ciklus godine. Novi Sad, 15. oktobar godine Programsko budžetiranje Ciklus 2016. godine Novi Sad, 15. oktobar 2015. godine Uloga SKGO u procesu programskog budžetiranja na lokalnom nivou i podrška SKGO lokalnoj samoupravi u pripremi programskog

More information

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS Prof. dr Miodrga Bulatović, Mašinski

More information

Profesionalna zvanja Instituta internih revizora (The IIA) CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA

Profesionalna zvanja Instituta internih revizora (The IIA) CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA Profesionalna zvanja Instituta internih revizora (The IIA) CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA Svrha IIA programa sertifikacije IIA pruža mogućnost sticanja sertifikata za profesionalna zvanja u internoj reviziji

More information

UNIVERZITET SINGIDUNUM. Departman za poslediplomske studije MASTER RAD

UNIVERZITET SINGIDUNUM. Departman za poslediplomske studije MASTER RAD UNIVERZITET SINGIDUNUM Departman za poslediplomske studije MASTER RAD PROFESIONALNE VEŠTINE I ZNANJA INTERNIH REVIZORA U FUNKCIJI SPREČAVANJA FINANSIJSKIH PREVARA Mentor: Student: Prof. dr Kosana Vićentijević

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

SISTEM ENERGETSKOG UPRAVLJANJA KAO MODEL ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INDUSTRIJI ANALIZA STANDARDA EN16001 I ISO 50001

SISTEM ENERGETSKOG UPRAVLJANJA KAO MODEL ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INDUSTRIJI ANALIZA STANDARDA EN16001 I ISO 50001 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. SISTEM ENERGETSKOG UPRAVLJANJA KAO MODEL ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INDUSTRIJI ANALIZA STANDARDA EN16001 I ISO

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA DOI: 10.7251/EMC1301087P Datum prijema rada: 19. april 2013. Datum prihvatanja rada: 15. juni 2013. PREGLEDNI RAD UDK: 336.71+334.71(497.6 RS) Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Godina III broj

More information

SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI ZNAČAJ I DEFINISANJE

SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI ZNAČAJ I DEFINISANJE SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI ZNAČAJ I DEFINISANJE Vladimir Erceg Program Evropske Unije Podrška civilnom društvu 2013 za Srbiju IZDAVAČ Beogradski centar za bezbednosnu politiku Đure Jakšića 6/5, Beograd

More information

Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u BHAS e samoprocjena i buduće aktivnosti

Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u BHAS e samoprocjena i buduće aktivnosti Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKU БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Implementacija

More information

ZELENA KNJIGA. Revizijska politika: Pouke iz krize. (Tekst relevantan za Evropski ekonomski prostor)

ZELENA KNJIGA. Revizijska politika: Pouke iz krize. (Tekst relevantan za Evropski ekonomski prostor) EVROPSKA KOMISIJA Brisel, 13.10.2010. COM(2010) 561 konačni tekst ZELENA KNJIGA Revizijska politika: Pouke iz krize (Tekst relevantan za Evropski ekonomski prostor) SADRŽAJ 1. UVOD... 3 2. ULOGA REVIZORA...

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE Mentor: prof. dr. sc. Branka Ramljak Student: Antonija Maretić Split,

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE U SIGURNOSNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE U SIGURNOSNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE Ovaj projekat finansira EU PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE U SIGURNOSNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, 2015. godine 1 IZDAVAČ: Centar za sigurnosne studije, Sarajevo ZA IZDAVAČA: Dr. Denis Hadžović,

More information

OD DOBRIH SMERNICA DO DOBRE PRAKSE: NOVI MODEL KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

OD DOBRIH SMERNICA DO DOBRE PRAKSE: NOVI MODEL KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI EKONOMSKE IDEJE I PRAKSA BROJ 25 JUN 2017. 51 ČELIKOVIĆ ZORICA 1 E-mail: zorica@ekof.bg.ac.rs OD DOBRIH SMERNICA DO DOBRE PRAKSE: NOVI MODEL KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI FROM

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind.

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind. SPECIJALISTIČKI RAD Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Mentor: Prof. dr Željko Baroš Student: Kljajić Živana Br. ind. 0018-07/RMUS Banja Luka, 2009

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

INTERNA KONTROLA U FUNKCIJI MENADŽMENTA

INTERNA KONTROLA U FUNKCIJI MENADŽMENTA UDK: 657.6 Datum prijema rada: 16.3.2014. Datum korekcije rada: 10.6.2014. Datum prihvatanja rada: 11.6.2014. EKONOMIJA TEORIJA i praksa Godina VII broj 2 str. 74 85 STRUČNI RAD INTERNA KONTROLA U FUNKCIJI

More information

Heritage Legislation - Bosnia-Herzegovina

Heritage Legislation - Bosnia-Herzegovina Published on HEREIN System (http://www.herein-system.eu) Home > Heritage Legislation - Bosnia-Herzegovina Heritage Legislation - Bosnia-Herzegovina Country: Bosnia-Herzegovina 7.1.A Council of Europe conventions

More information

PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI: ANALIZA REZULTATA U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (HRM) U PERIODU

PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI: ANALIZA REZULTATA U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (HRM) U PERIODU PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI: ANALIZA REZULTATA U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (HRM) U PERIODU 2013-2014 -FINALNI IZVJEŠTAJ- Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta

More information

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH)

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH) HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH) Konferencija Certifikatom do konkurentnosti Klasterom do tržišta HGK Županijska komora Vukovar 03. Veljače 2017 Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet. Načelnica Odjela za

More information

Aims of workshop. WWF-Living Neretva Project WFD & Economics workshop 3-4 April 2008 Sarajevo, BiH. Eduard Interwies InterSus Sustainability Services

Aims of workshop. WWF-Living Neretva Project WFD & Economics workshop 3-4 April 2008 Sarajevo, BiH. Eduard Interwies InterSus Sustainability Services Aims of workshop Eduard Interwies InterSus Sustainability Services WWF-Living Neretva Project WFD & Economics workshop 3-4 April 2008 Sarajevo, BiH Overall discussion on work procedures, deadlines etc.

More information

IPA FONDOVI U BIH (NE) ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI. Centri civilnih inicijativa (CCI) Juni 2016.

IPA FONDOVI U BIH (NE) ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI. Centri civilnih inicijativa (CCI) Juni 2016. IPA FONDOVI U BIH (NE) ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI Centri civilnih inicijativa (CCI) Juni 2016. Izdavač: Centri civilnih inicijativa, Tuzla, Bosna i Hercegovina (www.cci.ba) Za izdavača: Zlatan Ohranović,

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

STRATEGIJA OBEZBJEĐENJA KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE za period

STRATEGIJA OBEZBJEĐENJA KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE za period www.qas.ac.me STRATEGIJA OBEZBJEĐENJA KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE za period 2011 2015. Podgorica, 2011. 1 Strategija obezbjeċenja kvaliteta je pripremljena u Centru za studije i kontrolu kvaliteta

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu Projekat Transparentno do posla EKONOMSKI EFEKTI KADROVSKE POLITIKE U JAVNOM SEKTORU RACIONALIZACIJA I DEPARTIZACIJA DTI, februar 2016. godine Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška

More information

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI 1 2 Mišljenja koja su izražena u ovoj publikaciji predstavljaju isključivo mišljenje autora, i ne moraju nužno odražavati stavove Američke agencije za međunarodni razvoj, Vlade Sjedinjenih Američkih Država,

More information

GODINA XI SARAJEVO, BROJ 2 TOURISM STATISTICS. Tourism in BIH, February 2017

GODINA XI SARAJEVO, BROJ 2 TOURISM STATISTICS. Tourism in BIH, February 2017 number of nights GODINA XI SARAJEVO, 06.04.2017. BROJ 2 TOURISM STATISTICS Tourism in BIH, February 2017 In February 2017 tourists realised 56,042 tourist arrivals in Bosnia and Hercegovina which represent

More information

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012 IZVEŠTAJ O ODRŽIVOSTI 2012 SADRŽAJ UVODNA REČ PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA ZAŠTO IZVEŠTAVAMO? KAKO IZVEŠTAVAMO? 1. IDENTITET 1.1. PROFIL BANKE Intesa Sanpaolo Banca Intesa Misija Vrednosti Strateški pristup

More information

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE Prof. dr Rade Biočanin, student Dženana Hamidović Državni univerzitet u Novom Pazaru Rezime: Snažan razvoj proizvodnih snaga nije samo višestruko

More information

EMAS - EU Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) Radionica Osijek Ivana Ostoić, IQ Consulting ng.

EMAS - EU Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) Radionica Osijek Ivana Ostoić, IQ Consulting ng. EMAS - EU Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) Radionica Osijek 22.05.2013. Ivana Ostoić, IQ Consulting ivana.ostoic@iqconsulti ng.hr PREGLED Što je EMAS EU direktive EMAS i ISO 14001 EMAS Sustav EMAS

More information

BQM. Bona Qualitas Medicinae. Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Broj 1. Volumen. Godina 2006

BQM. Bona Qualitas Medicinae. Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Broj 1. Volumen. Godina 2006 BQM Volumen Bona Qualitas Medicinae Broj 1 1 Godina 2006 Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine Journal of Association for Healthcare Quality and Accreditation

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Septembar 2015 Plan Design Enable SADRŽAJ Sadržaj 1. Uvod 2 2. Opis projekta 2 3. Zahtjevi zakonskih propisa 3 6. Objavljivanje informacija i Program uključivanja

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of

Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of environment, mining and spatial planning Department of project

More information

Grad Milano Barcelona, Gdanjsk, Bari, Riga, Strasbourg, Porto i ALDA

Grad Milano Barcelona, Gdanjsk, Bari, Riga, Strasbourg, Porto i ALDA Grad Zagreb sudjelovat će kao partner u projektu MEANING - Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance, u okviru: Programa: Europa za građane Potprogram 2: Demokratski angažman

More information

Broj/Број. Година XXI Уторак, 12. децембра годинe. Godina XXI Utorak, 12. decembra/prosinca godine

Broj/Број. Година XXI Уторак, 12. децембра годинe. Godina XXI Utorak, 12. decembra/prosinca godine Godina XX Utorak, 12. decembra/prosinca 2017. godine Broj/Број 88 Година XX Уторак, 12. децембра 2017. годинe SSN 1512-7486 - bosanski jezik SSN 1512-7494 - hrvatski jezik SSN 1512-7508 - srpski jezik

More information

Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima

Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima ISSN 0554-6397 UDK: 656.07 658.310.8 PREGLEDNI RAD (Review) Primljeno (Received): 15.11.2014. Dr. sc. Saša Aksentijević E-mail: axy@vip.hr Aksentijević vještačenje i savjetovanje d.o.o., Gornji Sroki 125a,

More information

DOKTORSKA DISERTACIJA

DOKTORSKA DISERTACIJA UNIVERZITET UNION U BEOGRADU BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije DOKTORSKA DISERTACIJA UTICAJ PRILIVA INOSTRANOG KAPITALA NA PERFORMANSE BANKARSKOG SEKTORA U BOSNI

More information

IPA II planiranje i programiranje

IPA II planiranje i programiranje IPA II planiranje i programiranje Gordana Lazarević Mart 2015 Sadržaj EVROPA 2020 -osnovni planski dokument EU SEE2020 Evropa 2020 i lokalne zajednice preproruke Komiteta regiona IPA II Planski okvir Nacionalna

More information

UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA THE INFLUENCE OF ISO 9001:2015 VERSION ON SUSTAINABLE BUSINESS ACHIEVING

UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA THE INFLUENCE OF ISO 9001:2015 VERSION ON SUSTAINABLE BUSINESS ACHIEVING Izvod UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA Vojislav Božanić, vojkanbozanic@gmail.com Bojana Jovanović, Iritel a.d. Beograd, bojana.jovanovic.123@gmail.com Do kraja 2015.

More information

Vodič kroz IPAII INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ

Vodič kroz IPAII INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ Vodič kroz IPAII INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ 2014-2020. Vodič kroz IPAII INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ 2014-2020. Andrija Pejović, Mirjana Lazović, Ognjen Mirić, Ivan Knežević Beograd, 2014.

More information

ANALIZA SISTEMA ANGAŽOVANJA VJEŠTAKA U PREDMETIMA KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG I PRIVREDNOG KRIMINALA USAID-OV PROJEKAT PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI

ANALIZA SISTEMA ANGAŽOVANJA VJEŠTAKA U PREDMETIMA KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG I PRIVREDNOG KRIMINALA USAID-OV PROJEKAT PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI ANALIZA SISTEMA ANGAŽOVANJA VJEŠTAKA U PREDMETIMA KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG I PRIVREDNOG KRIMINALA USAID-OV PROJEKAT PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini Grbavička

More information

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Zijad Džafić UDK 334.71.02(497-15) Adnan Rovčanin Preliminary paper Muamer Halilbašić Prethodno priopćenje DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ABSTRACT The shortage of large markets

More information

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA/NAOBRAZBE, NAUKE/ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA/ŠPORTA PEDAGOŠKI ZAVOD BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA

More information

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Seminarski rad iz Menadžmenta u bibliotekama NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA Student: Anka Stanojlović Beograd,

More information

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA Mentor: Prof. dr Milovan Stanišić Student: Dušanka Bodiroga 400778/2012

More information

2782 Na osnovu člana IV.B.7. a)(iv) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

2782 Na osnovu člana IV.B.7. a)(iv) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim Srijeda, 19. 12. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 109 - Strana 17 "(2) Гoдишњи извjeштaj o пoслoвaњу бeрзe и другoг урeђeнoг jaвнoг тржиштa дoстaвљa сe Кoмисиjи и диoничaримa и oбjaвљуje нa нaчин

More information

IMPLEMENTACIJA EU DIREKTIVE O POPLAVAMA U BIH

IMPLEMENTACIJA EU DIREKTIVE O POPLAVAMA U BIH DOI: 10.5644/PI2015-161-24 IMPLEMENTACIJA EU DIREKTIVE O POPLAVAMA U BIH Dalila Jabučar, Nijaz Lukovac HEIS Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Stjepana Tomića 1, Sarajevo,

More information

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Godina I Broj 2 Sveska 2/2013 TRENDOVI U POSLOVANJU MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Predrag Pravdić Fakultet inženjerskih

More information

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA RP1697 I. UVOD...

More information

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana uvodnik Prof. dr Veroljub Dugalić BANKARSKI SEKTOR SRBIJE Generalni sekretar Udruženje banaka Srbije ubs@ubs-asb.com Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana 25. aprila ove godine

More information

Wüstenrot stambena štedionica d.d. Godišnje izvješće 2011.

Wüstenrot stambena štedionica d.d. Godišnje izvješće 2011. Wüstenrot stambena štedionica d.d. Godišnje izvješće 2011. Godišnje izvješće 2011. 2 Wüstenrot stambena štedionica d.d. Impresum Izdavač: Wüstenrot stambena štedionica d.d. Adresa: Heinzelova 33a, 10000

More information

Global Perspectives: Broj 2 GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS: Više od brojeva Uloga interne revizije u nefinansijskom izveštavanju. globaliia.

Global Perspectives: Broj 2 GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS: Više od brojeva Uloga interne revizije u nefinansijskom izveštavanju. globaliia. Broj 2 GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS: Više od brojeva Uloga interne revizije u nefinansijskom izveštavanju 1 Contributors Amina Batool Sustainability Reporting Advisor, The Co-operative Group United

More information

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Zakon br. 05/L - 101 O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA Skupština Republike Kosova, Na osnovu člana 65 (1) Ustava

More information

Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21. U saradnji sa: SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA STRATEŠKO PLANIRANJE 4.

Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21. U saradnji sa: SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA STRATEŠKO PLANIRANJE 4. Stručni konsultant: Vesna Kopanja SA Pergament Zrenjanin, Pupinova 21 U saradnji sa: SADRŽAJ SADRŽAJ 1. LISTA SKRAĆENICA 2. 1. UVOD 3. 2. STRATEŠKO PLANIRANJE 4. 3. SPROVOĐENJE STRATEGIJE 7. 4. MONITORING

More information

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X Sarajevo, 2017. TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN 1840-104X Izdaje i štampa: Published: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon:

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

VOJVOĐANSKI STANDARD Novi Sad, oktobar 2013

VOJVOĐANSKI STANDARD Novi Sad, oktobar 2013 VOJVOĐANSKI STANDARD Novi Sad, oktobar 2013 2 UVOD Proces približavanja Evropskoj uniji polako prelazi u novu fazu. Od kada je Srbija dobila status zemlje kandidata i počela sa pripremnim aktivnostima

More information

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA U ERSTE BANCI d.d., RIJEKA

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA U ERSTE BANCI d.d., RIJEKA SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA U ERSTE BANCI d.d., RIJEKA Mentor: doc. dr. sc. Željko Mateljak Studentica: Marija Skelin 4130936 Split, lipanj, 2017. godine

More information

Erol Mujanović. Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini. Trenutna situacija, izazovi i Preporuke

Erol Mujanović. Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini. Trenutna situacija, izazovi i Preporuke Erol Mujanović Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini Trenutna situacija, izazovi i Preporuke Erol Mujanović Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini trenutna situacija, izazovi i preporuke Naslov:

More information

MONITORING NAPRETKA U PROVOĐENJU ANTIKORUPCIONIH REFORMI U BIH

MONITORING NAPRETKA U PROVOĐENJU ANTIKORUPCIONIH REFORMI U BIH MONITORING NAPRETKA U PROVOĐENJU ANTIKORUPCIONIH REFORMI U BIH OVAJ PROJEKAT JE PODRŽAN OD STRANE FOD BOSNA I HERCEGOVINA 1 Transparency International Bosna i Hercegovina BANJA LUKA Gajeva 2 78000 Banja

More information

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ROBERT ČAČKOVIĆ PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRIMJENA

More information

Singidunum University International Scientific Conference 1. DECEMBAR AGENDA KONFERENCIJE IZAZOVI SAVREMENOG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Singidunum University International Scientific Conference 1. DECEMBAR AGENDA KONFERENCIJE IZAZOVI SAVREMENOG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 1. DECEMBAR 2017. AGENDA KONFERENCIJE IZAZOVI SAVREMENOG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA predstavlja Međunarodnu naučnu konferenciju Singidunum University International Scientific Conference IZAZOVI SAVREMENOG

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information