GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV"

Transcription

1 HAITIAN GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

2 DISTRICT CALENDAR August August Leadership Institute August Teacher Summer Institute New teachers report August 23...Up Academies: Boston, Dorchester, and Holland, all grades first day of school August Dever grades 1-5 first day of school September 4...Labor Day: No school September All teachers and paras report September 7... Students in grades 1-12 report, including grade 1 in ELCs and EECs: September 11...Kindergarten students report, including EECs, ELCs, and special ed. September 12..Dever kindergarten students report October 9... Columbus Day: No school November 10..Veterans Day (observed): No school November 22...Early release for students and staff Dever - Full day off November Thanksgiving Recess: No school December 22 - January 1. Winter Recess: No school AUGUST 2017 S M T W Th F S NOVEMBER 2017 S M T W Th F S w w 24 w FEBRUARY 2018 S M T W Th F S MAY w S M T W Th F S January 2... All teachers and paras report January 3... Students return from recess January 15...M. L. King Jr. Day: No school February Presidents Day: No school February February Recess: No school February Students return from recess March 30...Good Friday: No school April 16...Patriots Day: No school April Spring Recess: No school April Students return from recess May 28...Memorial Day: No school June 6 (or day 170)...Last day for seniors June 19 (or day 179)... Early release for students June 20 (or day 180)... Last day of school: Early release for students June 20 is the 180th school day if no days are lost due to cancellations. June 27 is the 185th day required for calendar purposes. SEPTEMBER 2017 S M T W Th F S JUNE w DECEMBER 2017 S M T W Th F S w MARCH 2018 S M T W Th F S w 31 S M T W Th F S Major Religious & Cultural Holidays Sept Eid al-adha Sept Rosh Hashanah Sept Yom Kippur Oct Diwali begins Nov Thanksgiving Dec Christmas Dec Hanukkah Dec Jan. 1..Kwanzaa Jan New Year s Day Jan Three Kings Day OCTOBER 2017 S M T W Th F S w JANUARY 2018 S M T W Th F S 1 w w APRIL 2018 S M T W Th F S w JULY 2018 Feb Lunar New Year Mar Good Friday Mar. 31-Apr. 7...Passover Apr. 1...Easter Apr Orthodox Easter Apr Earth Day May 13...Mother s Day May 16...Ramadan begins June Eid al-fitr June Father s Day Observance of Jewish and Islamic holidays begins at sundown of the preceding day. No graduation program should be scheduled before June 6, w All BPS offices and Welcome Centers closed. S M T W Th F S w w Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. Visit for current information. Produced by the Boston Public Schools Communications Office June 2017

3 Gid Lekòl Piblik Boston pou Elèv ak Fanmi Pwodiksyon: Biwo Kominikasyon Lekòl Piblik Boston Bruce C. Bolling Municipal Building 2300 Washington Street, Roxbury, MA Gid Lekòl Piblik Boston nan disponib an Arab, Kreyòl Kapvèdyen, Chinwa, Anglè, Franse, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè, Somali, Panyòl ak Vyetnamyen. Piblikasyon sa a se yon rezime sou anpil lwa, regleman, gid ak pratik ki enpòtan pou elèv Lekòl Piblik Boston (BPS) ak paran yo epitou lòt moun ki responsab yo. Se pa entansyon nou nan liv sa a pou nou prezante yon lis konplè tout lwa ak regleman ki gen arevwa ak elèv epi paran. Lwa eta yo ak lwa federal, regleman BPS, gid ak pratik nan distri a ak nan etablisman lekòl yo kapab chanje a nenpòt ki moman. Kèk enfòmasyon ka deja chanje depi lè Gid la te enprime an jiyè 2017 la.

4 Gid Lekòl Piblik Boston pou Elèv ak Fanmi Vil Boston Martin J. Walsh, Majistra Komite Lekòl Boston yo Michael D. O Neill, Alatèt Dr. Hardin Coleman, Alatèt Annapre Alexandra Oliver-Dávila Michael Loconto Jeri Robinson Regina Robinson Dr. Miren Uriarte Lekòl Piblik Boston Dr. Tommy Chang, Sipèentandan Septanm 2017 Misyon Nou Antan kote sistèm edikasyon piblik leta te premye kòmanse nan nasyon sa a, Lekòl Piblik Boston pran angajman pou li transfòme lavi tout timoun yo atravè bonjan ansèyman inovatif lekòl premye klas ki akeyan. Nou travay bradsou-bradsa ak kominote a, fanmi yo ak elèv yo dekwa pou ka devlope lakay chak elèv k ap aprann konesans, ladrès ak karaktè pou yo reyisi nan inivèsite, nan karyè yo ak nan lavi yo. Regleman Pinga-Diskriminasyon Lekòl Piblik Boston, konfòm a regleman pinga-diskriminasyon l yo, pa diskrimine nan pwogram li yo, lokal li yo, oswa travay, oswa opòtinite edikasyonèl sou baz ras, koulè, laj, dosye kriminèl (ankèt sèlman), enfimite, estati sanzabri, sèks/fi ak gason, idantite seksyèl, relijyon, orijin nasyonal, zansèt/desandan, oryantasyon seksyèl, jenetik, osinon estati militè, epitou nou pa tolere kèlkilanswa fòm entimidasyon, menas, oswa pèsekisyon ki kapab ensilte diyite lòt moun oswa entèfere avèk abilte yo pou yo aprann e travay.

5 Kisa Ki Anndan an Kalandriye Lekòl Anndan Paj kouvèti a Mesaj Sipèantandan an 4 Lis Sèvis pou Fanmi yo 5 Tèt Ansanm Lafanmi/Lekòl Koneksyon ak Lekòl la 6 Komite Konsèy Direksyon Paran ak Komite Konsèy Admininistrasyon Lekòl 6-7 Lòt Gwoup pou Paran 7 Sant Dakèy BPS 7 Inivèsite Paran 7 Sansibilizasyon Fanmi 7 Vizitè Byenvini 8 Regleman Sou Kominikasyon 8 Lis Aksyon pou Rezoud Pwoblèm 9 Pou Aprann Plis Sou Lafanmi ak Tèt-Ansanm Kominotè 9 Prepare pou yon Bonjan Reyinyon Paran-Pwofesè 10 Koneksyon Lakay la: Fason Byen Senp pou Ankouraje Aprantisay 11 Konsèy nan Lekti ak nan Matematik pou Paran 11 Chwazi Liv pou Timoun 12 Pwomosyon ak Evalyasyon Regleman Pwomosyon BPS 13 Regleman Pwomosyon ak Prezans nan Lekòl 14 Sipò pou Elèv ki Bezwen Èd Anplis 15 Evalyasyon: Mezire Reyalizasyon Elèv 16 MCAS 16 Lekòl Elemantè: Rezime Pwomosyon, Tès ak Egzijans sou Devwa Lakay 18 Lekòl Mwayen: Rezime Pwomosyon, Tès ak Egzijans sou Devwa Lakay 20 Lekòl Segondè: Rezime Pwomosyon, Tès ak Egzijans sou Devwa Lakay 22 Pwogram Espesyal Edikasyon Espesyal ak Sèvis pou Elèv 24 Elèv k ap Aprann Anglè 24 Elèv ki Sanzabri (Ki San Lojman) 25 Opsyon sou Edikasyon 26 Travay nan Klas Avanse & Ekselans pou Tout Moun 26 Lekòl ak Konkou Antre 27 Enstriksyon Lakay ak nan Lopital 27 Lekòl Lakay 27 Sèvis pou Elèv Sante ak Byennèt: 28 Sèvis Sante 28 Edikasyon sou Lasante 30 Edikasyon Fizik 31 Sondaj sou Pwogram Lasante 32 Anviwonnman Ansante ak an Sekirite 32 Transpòtasyon 33 Sèvis Manje ak Nitrisyon 35 Regleman BPS Sekirite Elèv ak Ka Ijans 36 Pinga Diskriminasyon ak Dwa Sivil 38 Kòd Konduit la 39 Itilize Teknoloji nan Lekòl 42 Regleman Lojman pou Elèv 43 Enskripsyon Lekòl ak Plasman 44 Dosye Elèv 46 Seremoni Remiz Diplòm 48 Devwa Lakay 48 Reta 48 Kazye Elèv 48 Telefòn Pòtab Selilè 49 Pwopriyete Pèsonèl 49 Kanè Eskolè 49 Aktivite Atletik 50 Lè Jounen Lekòl la Ranvwaye 50 Angajman Elèv ak Gouvènans 50 Inifòm Lekòl 51 Swen Liv ak Lòt Materyèl 51 Dlo Potab pou Moun Bwè 51 Regleman sou Anviwonnman San Tabak 51 Regleman sou Adolesan ki Ansent Oswa ki Paran 51 Plis Resous pou Fanmi 52 Lwa Edikasyon Elemantè ak Segondè a (ESEA) 52 Kontrandi Lekòl 52 Kanè Lekòl ak Kanè Distri 53 Kalite Pwofesè 53 Angajman Paran 54 Kontra Lakay-Lekòl 55 Plan Kalite Lekòl 55 Elèv K ap Aprann Lang Anglè 56 Òganizasyon ki Bay Sesyon Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl pou Paran 57 Lis Anyè Lekòl Piblik Boston 60 Kòmansman ak Finisman Seyans Kou yo ak Orè Kanè pou Anndan kouvèti dèyè a Kisa Ki Anndan an TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 3

6 Tanpri ranpli fòmilè Kontra Paran ak Elèv yo nan sit entènèt bostonpublicschools. org/contract Kontra Paran & Elèv la nan bostonpublicschools.org/ contract trè enpòtan. Li mande pou enfòmasyon esansyèl. Enfòmasyon sa a konfidansyèl (sekrè) e l ap fè pati dosye chak elèv nan Sistèm Enfòmasyon Elèv yo. Tout fanmi ki nouvo nan Lekòl Piblik Boston ap resevwa Gid sa a. Tanpri li gid la pou konprann regleman ak lwa k ap afekte pitit ou yo. Bwat Sijesyon Lekòl Piblik Boston ta renmen tande kòmantè lektè yo sou Gid sa a. Èske l itil ou? Èske gen okenn enfòmasyon ki manke osinon ki bay konfizyon? Èske w gen kèk sijesyon pou Gid ane pwochenn nan? Tanpri kontakte: bostonpublicschools.org Yon Mesaj Sipèentandan Chang Chè Paran, Moun ki Responsab Timoun yo ak Elèv: Nap di nou tout onè-respè ak anpil chalè pou yon lòt ane tounèf nan Lekòl Piblik Boston yo kote nou dirije ak prensip ekite, tèt ansanm, ak inovasyon. Se yon privilèj pou mwen pou m sèvi kòm Sipèentandan w ak asòs ou. Nan gran vil sa a, ki plen ak plizyè douzèn inivèsite k ap fè konkirans ak endistri ak lòt ak tout endistri ki nan premye ran, nou vize pou prepare elèv nou yo pou antre anndan repozwa lakonesans sa yo pou ka fè djòb yo poko menm kreye yo menm konsa yo kapab ede mennen ray Boston demen an. Lavni ki pwomèt sa a gen ladan fanmi ou, lang ou, kilti ou, ak kominote ou a. Nou fyè pou sèvi ou, epi nou paka tann pou bati yon BPS ki pi djanm kote tout elèv devlope kapasite, konesans, konfyans, ak talan pou yo fonksyone ak moun pou yo ka gen siksè nan inivèsite ak nan lavi. Poukisa Gid sa a Enpòtan? Premyèman, li esplike anpil nan regleman ki afekte elèv yo: tankou pa egzanp kisa elèv yo dwe fè pou yo pase pou al nan lòt klas ki vin apre a, kisa nou espere elèv yo dwe fè dekwa pou espas lekòl la rete senesof, ak akeyan pou travay ansèyman an ka pase byen pou elèv ak pwofesè. Anplis, li esplike tou ki jan nou ede elèv yo lè yo pa satisfè demann nou yo. Dezyèmman, li esplike anpil mwayen fanmi yo ka fè pou ankouraje pitit yo aprann, ni lekòl ni lakay. Twazyèmman, li deskri tout dwa lalwa garanti elèv ak paran yo, tankou pa egzanp dwa pou yo jwenn tretman egal-ego menm jan ak tout moun san yo pa kondisere ras yo oswa enfimite yo, dwa pou yo patisipe nan dezisyon k ap pran nan lekòl yo a, dwa pou yo konnen si pwofesè pitit yo a kalifye pou fè lekòl, avèk dwa pou dosye elèv kenbe an sekrè. Gid sa a bay paran ak elèv konsèy sou kisa yo dwe fè oka yo ta panse yo vyole dwa yo. Katriyèmman, Gid la bay anpil enfòmasyon ki itil sou plizyè sijè soti sou tès, pase sou transpòtasyon, rive sou sèvis sante yo ak lè jounen lekòl ranvwaye. Anfen, li bay enfòmasyon nan yon anyè sou tout lekòl BPS yo ak biwo administratif yo, li founi yon lis resous pou solisyone pwoblèm, resous sou edikasyon pou fanmi yo ak kalandrye ane lekòl la (anndan kouvèti paj devan an). Regleman Entèn Lekòl. Anplis lalwa leta ak federal epi Kòd Konduit distri a, chak lekòl gen pwòp regleman pa yo Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la apwouve. Direktè lekòl ou a oblije ba ou yon kopi Regleman Entèn lekòl la ansanm ak Gid sa a. Tout prensip ak regleman nou yo genyen yon sèl objektif: pou ede prepare chak elèv pou siksè nan inivèsite, karyè, ak nan lavi nan yon anviwonnman apantisay senesof e akeyan. Avèk sipò ou epi ak patisipasyon ou, nou asire n ap rive atenn objektif sa a ansanm. Dr. Tommy Chang Sipèentandan GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

7 Lis Sèvis pou Fanmi Biwo Lekòl Piblik Boston yo (BPS) NIMEWO PRENSIPAL Edikasyon pou Granmoun ak Lekòl Segondè Aswè Komite Direksyon Konsèy Elèv Boston (BSAC) Komite Konsèy Administrasyon Paran Vil La (CPC) Kominikasyon (medya, sit entènèt ak piblikasyon) Sèvis Konsèy Pedagojik Konte An Desandan Pou Jadendanfan Done ak Kontrandi (tès) Edikasyon Matènèl Opsyon pou Edikasyon (Edikasyon Altènatif) Pèmi Travay, Elèv Angajman (sipò lekòl ak sipò lafanmi) Angajman (biwo santral) Elèv k Ap Aprann Anglè Komite Konsèy EL Distri a Enskripsyon, Planifikasyon & Sipò (plasman lekòl) Ekite (pwoblèm diskriminasyon ak dwa sivil) Lekòl ak Konkou Antre epi Travay nan Klas Avanse (AWC) Sant Alfabetizasyon Lafanmi Sèvis Manje ak Nitrisyon Sèvis Konseye Pedagojik Sante ak Byennèt Chita-tande ak Ale Annapèl (Pwoblèm Disiplin) Sipò nan Lekòl Segondè Elèv Sanzabri Kapital Imen (Biwo Pèsonèl) Enstriksyon ak Enfòmasyon nan Teknoloji (OIIT) Sèvis Medikal Sant Evalyasyon ak Konsèy Moun Nouvo (tès lang) Medyatè («Ombudsperson») Inivèsite Paran Sant Re-angajman Sèvis Sekirite Komite Lekòl Edikasyon Espesyal & Sèvis Elèv Konsèy Paran Elèv ki Gen Bezwen Espesyal Dosye Elèv Kou an Ete Biwo Sipèentandan Sant Fòmasyon Tit I Transpòtasyon Sant Dakèy BPS Dorchester Campbell Resource Center 1216 Dorchester Ave. Roslindale Jennie Barron Building 515 Hyde Park Ave. Roxbury Bolling Municipal Building 2300 Washington St., 2yèm Etaj East Boston Mario Umana Academy 312 Border St..Sant segondè/orè limite. Rele nan telefòn oswa konsilte sit entènèt nou an pou plis detay. Orè Sèvis an : Pandan Ane Lekòl la: lendi, madi, jedi ak vandredi: 8:30 dimaten 5 nan aprè midi. Mèkredi: 12:00 midi 7 diswa Ete 2018: Orè a varye; tanpri telefone nenpòt Sant Dakèy oswa vizite sit entènèt nou an pou detay, bostonpublicschools.org/welcomecenters Nou Fèmen: Pou tout fèt federal, eta ak vil la Orè sa yo pa pou Sant East Boston nan. Liy Telefònik Dirèk pou Tounen Lekòl ak Enskripsyon Èd pou enskripsyon lekòl, plasman nan lekòl, transfè, transpòtasyon, ak lòt kesyon sou lekòl. Lè fonksyònman se lendi-vandredi konsa: 31 jiyè -1 septanm, :30 a.m. 5:00 p.m. 5-8 septanm, :00 a.m. 6:00 p.m septanm, :30 a.m. 5:00 p.m. 2 janvye 2 fevriye, :30 a.m. 5:00 p.m. Liy Telefònik Dirèk pou Espas an Sekirite & Prevansyon Zak Entimidasyon (rele oubyen teksto) Pou elèv ak paran/responsab legal rapòte zak entimidasyon ki pase nan lekòl, andeyò lekòl, sou entènèt ak sou lòt aparèy elektwonik; ak pou elèv itilize si yo santi yo pa an sekirite anndan osinon deyò lekòl la. Gen konseye ki fòme ki la pou sa 24/7. Liy Ransèyman sou Lojman Rapòte san ou pa bay non ou tout soupson sou elèv ki ale nan Lekòl Piblik Boston epi ki pa abite nan Vil Boston. Lòt Sèvis Andiplis Boston: Sèvis Vil la/lakomin (9 a.m. 5 p.m.) Nimewo 24 sou 24 Majistra a Sant Boston pou Jenn & Lafanmi (BCYF) Liy Majistra a sou Lasante Biwo Majistra a pou Nouvo Bostonyen (miltileng) Liy Majistra a pou Jenn Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè (DESE) Enfòmasyon sou Lekòl sou Kontra Chatè Fòmasyon & Resous pou Paran Al gade nan Paj TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 5 Lis Sèvis pou Fanmi

8 Tèt Ansanm Lafanmi/Lekòl: Koneksyon Ak Lekòl La Angajman lafanmi jwe yon gwo wòl nan reyisit elèv nan lekòl, sa pèmèt elèv yo devlope yon santiman fyète nan kominote lekòl yo a. Se pou sa, Lekòl Piblik Boston (BPS) pran angajman pou l ede lekòl yo, kore anplwaye yo, fanmi ak elèv yo ansanm ak kominote a dekwa pou yo tabli relasyon solid ant yo pou elèv la aprann pi byen epi fè lekòl yo vin pi bon. Biwo Angajman Office of Engagement travay ak tout lekòl BPS yo pou devlope kapasite lafanmi ak anplwaye lekòl yo, pou òganize Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo ansanm ak Komite Direksyon Paran nan Lekòl, pou ede planifye aktivite ki ankouraje patisipasyon paran yo nan edikasyon pitit yo, epi sipòte paran ak anplwaye lekòl nan efò yo pou kominike pi byen ak travay ansanm pou ogmante aprantisay timoun yo, espesyalman fanmi Elèv k ap Aprann Pale Anglè ak fanmi sila yo ki nan pwogram edikasyon espesyal yo. Men kèk egzanp sou kijan lekòl yo ka angaje fanmi yo nan aprantisay elèv: konferans endividyèl paran-pwofesè ak yon konsantrasyon sou pataje ak esplike pwogrè elèv (2 fwa pa ane pou pi piti) atelye sou matyè pitit ou a ap aprann, teknik ak estrateji pou ede pitit ou lakay, epitou yon gid ak kijan pou ede elèv yo prepare pou egzamen yo vizit estaf oubyen lòt paran lakay aktivite espesyal tankou Sware Matematik ak Sware Alfabetizasyon, Ekip Akademik Paran-Pwofesè, ak Sware Done Komite Direksyon Paran nan Lekòl ak Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo sesyon aprantisay Inivèsite Paran opòtinite pou travay kòm volontè nan klas yo, nan Sant Familyal lekòl la, nan aktivite pou kolekte fon oswa nan aktivite pou lwazi. Chak lekòl piblik nan Boston dwe: kreye espas ak resous pou paran reyini mete tan apa chak semenn pou pwofesè yo kontakte osinon rankontre ak paran reponn kesyon paran yo ak sa yo mande prese-prese kominike ak paran yo de tanzantan nan lang paran yo pale lakay yo bay opòtinite pou gen kominikasyon ale-vini pou fanmi yo kapab bay dizon yo epi fè kòmantè pataje epi esplike done elèv nan yon langaj ki byen senp pou fanmi yo enfòme paran yo nan yon langaj byen senp sou metòd ak estrateji k ap pèmèt elèv yo fè pwogrè lekòl ak lakay founi paran yo pwogram (yon rezime alekri) sou sijè elèv yo ap gen pou yo kouvri nan chak kou. Angajman Lafanmi ak Tit 1 Tout lekòl ki kalifye pou resevwa lajan federal (Title 1) dwe genyen ekri sou papye Regleman sou Patisipasyon Paran yo ke yo devlope ak paran yo epi paran yo apwouve. Regleman sa yo dwe mete aklè pou paran yo kòman yo ka patisipe tankou yon patnè nan lekòl yo sou zafè edikasyon pitit yo. Anplis, chak lekòl ki nan pwogram (Title 1) an dwe met sou pye yon Akò ant Lekòl ak Lafanmi. Se yon antant ki defini responsablite administratè, elèv, pwofesè, ak paran yo pral pran pou ede elèv yo reyisi. Al gade nan paj pou aprann plis sou Tit 1, nouvo Lwa Chak Grenn Elèv Reyisi Every Student Suceeds (EESA) Act la ak tèt ansanm ant lakay ak lekòl. Komite Konsèy Direksyon Paran Lekòl Tout lekòl nan BPS ak tout lekòl pilòt yo epi lekòl chatè nan distri a fèt pou gen yon Komite Direksyon Paran nan Lekòl la (SPC). SPC a reyini tout paran nan kominote lekòl la ansanm pou sipòte lekòl la epi pou defann bonjan kalite edikasyon. Kòm paran oubyen responsab yon elèv BPS, ou se yon manm Komite Direksyon Paran nan Lekòl la otomatikman. SPC la dwe fè eleksyon pou chwazi yon Komite Egzekitif epi pran etap pou asire yo komite a aktif lèfini li divèsifye, li reprezante tout fanmi anndan lekòl la. SPC la eli reprezantan pou sèvi nan Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la (SSC) epi travay sere-sere ak SSC pou l pase men nan bidjè lekòl la, rekòmande pwogram, patwone aktivite, rezoud pwoblèm, epi kolekte fon pou aktivite lekòl la ap fè. SPC la dwe chwazi paran kòm reprezantan Komite Konsèy Direksyon Paran pou Tout Vil la (CPC) ak Komite Paran Konseye Edikasyon Espesyal (SPED PAC) ak Komite Elèv K ap Aprann Anglè Distri a (DELAC). Si lekòl ou a pa ta gen yon SPC? Kontakte Biwo Angajman Office Engagement (OOE) nan Yo kapab ede ou devlope youn ak konkou responsab lekòl la. Epitou ou kapab kontakte biwo OOE si lekòl ou a pa mete w okouran eleksyon SPC ak SSC yo, reyinyon yo ak aktivite yo. Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo Genyen anpil desizyon ki pran anndan lekòl yo menm ki afekte edikasyon elèv BPS. Se Komite Konsèy Administrasyon Anndan Lekòl yo ki responsab kesyon sa yo. Tout lekòl dwe genyen yon Komite Konsèy Administrasyon Anndan Lekòl, yo bezwen yon Komite Gouvènans. Komite Konsèy Administrasyon Anndan Lekòl yo apwouve oryantasyon ak regleman lekòl la, yo revize bidjè lekòl la tou. Komite Konsèy Administrasyon Anndan lekòl yo konn mande GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

9 tou pou mete kèk nan prensip lekòl piblik nan Boston yo sou kote. Paran yo se manm enpòtan nan komite konsèy sa yo. Estaf Sou-Komite Konsèy Administrasyon Anndan Lekòl la apwouve anbochman ak transfè pwofesè ki se manm Sendika Pwofesè Boston Boston Teachers Union. Li dwe gen yon paran kòm manm, reprezantan paran SSC a chwazi. Lòt Gwoup Pou Paran Anplis Komite Direksyon Paran nan Lekòl yo ak Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo, BPS gen gwoup pou paran ki pa pale Anglè epitou ki gen pitit yo ki andikape. Nou bay nimewo telefòn yo nan paj 9. Sant Dakèy BPS Sant Dakèy nan Lekòl Piblik Boston ofri anpil sèvis pou fanmi. Yo nan paj 5. Vizite youn nan sant nou yo pou: jwenn konsèy sou chwa lekòl ou yo ak regleman sou BPS enskri elèv pou lekòl aplike pou transfè nan lòt lekòl ranpli fòmilè chanjman adrès si ou demenaje pran enfòmasyon (nan pliyzè lang) sou lekòl, pwogram an ete, resous sou sèvis lasante ak sèvis imen ki disponib pou fanmi yo nan Boston. aprann kijan pou kapab patisipe nan lekòl pitit ou a epi sipòte aprantisay yo lakay. SOUPLE PRAN NÒT: Paran oubyen responsab elèv yo fèt pou montre bonjan idantifikasyon pou TOUT aktivite y ap antreprann nan Sant Dakèy yo. Inivèsite Paran Inivèsite Paran an se yon eksperyans aprantisay gratis BPS mete anplas pou ede paran yo ogmante konpreyansyon yo nan fason pitit yo aprann epi devlope; kisa timoun yo dwe aprann; kijan pou ede timoun yo reyisi epi kijan pou rale lòt paran pou mete tèt ansanm dekwa pou lekòl ka vin pi bon. Inivèsite Paran yo ofri klas tou pou esplike fason moun dwe jere lajan, sante ak byennèt, klas Anglè pou Moun Ki Pale Lòt Lang (ESOL) ak klas konpitè tou. ÂÂbpsfamilies.org/parentuniversity osinon Sansibilize Fanmi BPS sèvi ak yon sistèm pou rele nan telefòn otomatikman, tèks ak imel pou kontakte fanmi elèv ak moun k ap travay nan BPS. Nou itilize li pou bay enfòmasyon enpòtan rapid-rapid, tankou ka ijans nan lekòl ak rapèl sou aktivite ak dat limit. Ou kapab resevwa koutfil otomatik ak/oswa imel ki soti nan lekòl pitit ou a oubyen nan biwo santral BPS k ap avèti ou sou enfòmasyon ki trèzenpòtan. ENPÒTAN: kontakte lekòl la si nimewo telefòn ou chanje Grasa Pòtay Fanmi nan Sistèm Enfòmasyon Elèv la ( SIS la) (yo rele ASPEN tou) fanmi yo kapab ale sou entènèt pou gade nòt aktyèl yo ak devwa pou timoun yo, tcheke prezans chak jou, ak menm resevwa avi otomatik nan lèt elektwonik/kouryèl oswa mesaj sou telefòn pa tèks. Fanmi yo ap anmezi tou pou wè anons lekòl yo epi resevwa kominikasyon pwofesè yo voye ba yo. Enfòmasyon sou estati lekòl an ete pou elèv nan Pòtay Lafanmi SIS la. Pou enskri sou Pòtay Lafanmi SIS la, ale sou sit entènèt la nan sis.mybps.org. Nou kreye yon gid etap pa etap pou ede w kreye yon kont. Ou kapab jwenn enstriksyon sou sit entènèt la ak videyo nan bostonpublicschools.org/ Domain/192. Kapab gen opòtinite andiplis pou fòmasyon nan lekòl pitit ou a. Osijè Komite Konsèy Direksyon Paran Yo Nan Lekòl Chak lekòl dwe genyen yon Komite Direksyon Paran nan Lekòl la (SPC). Tout paran se manm. Se paran sèlman ki ka manm. SPC se kote paran yo ka esprime sa yo panse, defann kòz pitit yo epi planifye aktivite ak woumble pou lekòl la. SPC eli Komite Egzekitif li nan yon reyinyon ki fèt chak ane apre ouvèti lekòl la anvan dat 15 oktòb. Nan menm reyinyon sa a tou, yo eli paran ki pral chita nan Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la. Manm dirijan SPC yo dwe rankontre regilyèman ak direktè lekòl la pou diskite tout sa ki anrapò ak lekòl la. Osijè Komite Konsèy Administrasyon Lekòl La Chak lekòl dwe genyen yon Komite Konsèy Administrasyon oswa Komite Gouvènans. Komite Konsèy Administrasyon an genyen reprezantan paran, pwofesè, direktè lekòl ak manm asosye. Nan lekòl segondè yo Komite Konsèy Administration Lekòl la genyen de (2) elèv kòm manm tou. Kantite paran yo dwe egal ak kantite edikatè yo (ankontan direktè a tou). Reprezantan paran yo nan Komite Konsèy Administrasyon an eli pandan reyinyon anyèl pou eleksyon Komite Direksyon Paran nan Lekòl (SPC) a. Eleksyon sa a dwe fèt anvan dat 15 oktòb. Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la: revize epi apwouve Plan Kalite Lekòl la revize epi l kòmante sou tout bidjè pou lekòl la ak bidjè diskresyonè devlope epi apwouve plan pou ogmante angajman paran yo apwouve dispans pou regleman BPS yo oswa kontra ak sendika a revize epi apwouve tout rekòmandasyon ki pral gen gwo enfliyans sou kominote lekòl la voye je sou tout komite ki baze nan lekòl la Reprezantan paran ki nan Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la dwe fè rapò bay SPC a. Reyinyon Komite Konsèy Administrasyon an se reyinyon piblik, nenpòt paran ka patisipe. Pou Plis Enfòmasyon: Biwo Angajman bostonpublicschools.org/engagement Tèt Ansanm Lafanmi/Lekòl TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 7

10 Vizitè Byenvini Lekòl Piblik Boston voye yon gwo kout chapo pou paran ak lòt vizitè ki vle vizite lekòl nou yo ak sal klas yo. Anmenm tan tou, nou fèt pou asire nou elèv nou yo ak anplwaye nou yo an sekirite epitou anyen pap entèwonp aprantisay la. Lekòl yo dwe konnen ki moun ki nan lokal la epi pou ki rezon yo la. Tout lekòl yo gen yon sistèm videyo ak sonèt yon fason pou pèsonn pa ka antre nan lekòl yo san yon anplwaye nan biwo a pa okouran. Lekòl mwayen, lekòl segondè yo ak anpil nan lekòl K-8 nou yo genyen yon pèsonèl sekirite sou plas ki byen fòme. Anplis, nou devlope gid sa yo pou vizitè lekòl yo. Vizitè vle di paran, anplwaye nan depatman lekòl yo, ak tout lòt moun. Tout vizitè fèt pou yo rapòte nan biwo lekòl la epi yo fèt pou yo siyen anvan yo kite lokal lekòl la. Gen lekòl ki gen yon biwo toupre pòt antre a kote vizitè yo ka siyen lè y ap antre ak lè y ap soti. Men, si pa gen okenn moun ki chita sou biwo a, vizitè a fèt pou l antre anndan biwo a. Tout vizitè ap resevwa yon Kat Vizitè lè yo siyen. Yo fèt pou retounen kat sa a nan ofis la oubyen nan biwo kote yo siyen an anvan yo ale. Souple, asire ou Kat Vizitè ou a vizib lè ou nan lekòl la oubyen nan lakou lekòl la. Ou pa bezwen gen yon kat vizitè lè gen Pòt Louvri, Sware Paran, oubyen lòt aktivite piblik lekòl la patwone. Pou sekirite elèv nou yo ak anplwaye nou yo, n ap konsidere vizitè ki pa siyen oubyen ki pa ka montre Kat Vizitè yo antre san pèmisyon. Yon anplwaye lekòl la kapab mande yo pou yo kite lekòl la ak lakou lekòl la. Vizitè ki vle rankontre ak yon pwofesè oubyen yon administratè fèt pou pran yon randevou. Pwofesè yo gen lè apa chak semenn pou rankontre ak paran. Nou pa bezwen gen yon randevou lè gen Pòt Louvri, Sware Paran, oubyen lòt aktivite piblik lekòl la antreprann. Pwofesè ki espere yon vizitè dwe avèti ofis la. Nan kèk ka, yon anplwaye kapab akonpaye vizitè a kote rankont la pral fèt la. Gendelè, kapab gen yon pwoblèm ant yon pwofesè ak yon paran oubyen yon lòt anplwaye. Si gen yon reyinyon ki planifye pou adrese pwoblèm nan, reyinyon sa a ap fèt nan biwo a oubyen nan sal konferans la men pa nan sal klas la. Paran an fèt pou l rapòte nan ofis la epi pou yo akonpaye l pou l al nan reyinyon an. Yon administratè lekòl la ap la nan reyinyon an. Si yon paran oblije al pran pitit li anvan lekòl lage, paran an dwe rele biwo lekòl la davans pou l pran pitit li nan biwo a oubyen yon lòt kote lekòl la chwazi. Paran pa kapab pran pitit yo dirèkteman nan sal klas la. Lekòl la p ap lage okenn elèv nan men lòt moun ki pa yon responsab legal ak yon kat didantite apwopriye san konsantman paran an. Okazyonèlman vizitè konn entèwonp aktivite lekòl la nan ensiste pou yo vizite sal klas san yo pa anonse, pale anpil ak anplwaye yo, rele fò oubyen itilize langaj ki pa apwopriye. Si konpòtman anwiyan sa a kontinye, administratè lekòl la ka limite vizit yo, oubyen enpoze moun sa a met pwent pye l nan lekòl la oubyen nan lakou lekòl la. Tanpri souple al gade nan paj 36 pou enfòmasyon sou tchèk CORI/SORI pou volontè anndan lekòl. Regleman sou Kominikasyon Lekòl Piblik Boston yo, Komite Lekòl Boston, Sipèentandan ak tout lòt pèsonèl nan depatman santral avèk lòt pèsonèl ki baze nan lekòl yo genyen responsablite pou kominike aklè epi kòrekteman avèk fanmi yo, elèv yo, kolèg yo, patnè yo epitou kominote a. Yon komikasyon manch long esansyèl pou devlope epitou mentni baz yon relasyon k ap mache toutbon nan tèt-kole lakay/lekòl/patnè nan kominote a pou amelyore reyisit elèv yo. Komite Lekòl Boston yo chita dèyè prensip sa yo: Fanmi ak sitwayen gen dwa pou konnen sa k ap pase nan lekòl piblik pa yo a. Tout anplwaye BPS yo gen obligasyon pou asire yo piblik la sistematikman enfòme kòrèkteman. Pèsonèl Lekòl Piblik Boston yo ak fanmi yo jwenn benefis nan bonjan pataj enfòmasyon kit yo pozitif kit yo negatif. Komimasyon vèbal osinon alekri ki fèt ant lekòl yo ak anplwaye yo dwe reflete detèmisayon BPS pou sipòte tout elèv ak fanmi yo, sou baz akonplisman elèv nan bonjan kalite ansèyman ak aprantisay. Kominikasyon tout bon vre dwe fèt nan de (2) sans: lekòl yo avèk biwo santral la dwe jwenn fason pou koute e resevwa kòmantè fanmi yo, elèv yo, ak kominote a nan langaj ki klè kou dlo kokoye, yon langaj ki pa dwe melanje okenn lòt gwo mo moun ki pa edikatè pa ka konprann. Tout kominikasyon dwe reflete epi pran an konsiderasyon sansiblite sou divèsite fanmi ak pèsonèl BPS yo, san magouy nan onè-respè pou ras, etnisite, lang, edikasyon, valè kòb moun fè, gason oswa fi, relijyon, oryantasyon seksyèl, osinon enfimite. Pou plis Enfòmasyon pou Regleman sou Kominikasyon an: bostonpublicschools.org/ domain/1884, «Policies & Procedure : Superintendent s Circulars,» epi klike sou kategori Communications GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

11 Si ou gen yon pwoblèm ki gen arevwa ak lekòl, nou ta renmen ede rezoud li. Chak lekòl dwe genyen yon livrè ki dekri machasuiv pou rezoud pwoblèm nan lekòl la. Si ou bezwen plis èd, rele moun sa yo oubyen biwo sa yo nan lòd yo parèt la. Si sa posib, bay yon deskripsyon pwoblèm ou an alekri. Ekri non tout moun ou pale ak yo epi kenbe tout dokiman ak lèt ki gen arevwa ak pwoblèm ou an. Pwoblèm ki Afekte Aprantisay pitit ou a Pwofesè Direktè Lekòl Sipèentandan Ansèyman * Pwoblèm Lekòl an Jeneral Direktè Lekòl Sipèentandan Operasyon Administratè Operasyon * Gouvènans Lekòl (Paran & Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo) Direktè Lekòl Biwo Angajman Office of Engagement, Administratè Operasyon * Disiplin Direktè Lekòl Sipèentandan Operasyon Administratè Operasyon * Sekirite Direktè Lekòl Sipèentandan Operasyon Administratè Operasyon * Telefòn Ijans Vil Boston Kont Entimidasyon, Defann Enterè Pitit ou: Lis aksyon pou Rezoud Pwoblèm yo * Chak lekòl genyen yon Sipèentandan Ansèyman, Sipèentandan Operasyon, ak yon Administratè Operasyon. Pou jwenn enfòmasyon sou kontak Sipèentandan Ansèyman ou a ak Administratè Operasyon ou an, tanpri souple vizite sit entènèt nou an nan: bostonpublicschools.org, peze Schools (lekòl) epi ouvè Diyagram Òganizasyonèl nan paj la pa anba. Pou Aprann Plis sou Tèt-Ansanm Fanmi/Lekòl ÂÂ Vizite sit entènèt Biwo Angajman bostonpublicschools.org/engagement ÂÂ Vizite sit entènèt BPS la, kontakte lekòl ou a, oswa telefone: Biwo Angajman Sant Dakèy BPS Al gade nan paj 5 Komite Elèv k ap Aprann Pale Anglè Distri a (DELAC) Komite Direksyon Paran pou tout Vil la (CPC) Patnè BPS / PartnerBPS.org Komite Direksyon Paran ak Bezwen Espesyal (SpedPAC) ÂÂ Al gade nan paj ki gen lis òganizasyon ki bay resous anrapò ak edikasyon epi sipò pou paran yo. Transpòtasyon Direktè Lekòl Depatman Transpòtasyon, osinon bostonpublicschools.org Prezans Pwofesè Kowòdonatè Sipò Elèv Direktè Lekòl Plasman nan Lekòl, Transfè, Lis Datant ak Lojman Liy Telefonik Dirèk, (al gade dat li fonksyone nan paj 5) Sant Dakèy (al gade nan paj 5) Planifikasyon Enskripsyon & Sipò, Demann Annapèl sou Regleman Lojman: Biwo Ekite, SONJE: Direktè Lekòl yo paka fè enskripsyon oubyen chanje plasman nan lekòl osinon garanti pitit ou a kapab ale nan yon lekòl kèlkonk. Pwoblèm sou Elèv K ap Aprann Lang Anglè Pwofesè Direktè Lekòl Sant Evalasyon ak Konsèy pou Moun Nouvo, Biwo Elèv K ap Aprann Lang Anglè, Pwoblèm sou Edikasyon Espesyal Pwofesè Direktè Lekòl Biwo Edikasyon Espesyal & Sèvis Elèv, Eske ou bezwen èd toujou pou rezoud yon pwoblèm lekòl? Kontakte Ombudsperson Medyatè BPS la. Medyatè a ap tande w epi l ap travay ak ou pou rezoud pwoblèm ou an. Kat prensip ki gide travay Medyatè a se netralite, endependans, konfidansyalite, ak enfòmalite osinon Èske ou te konnen Ou pa bezwen ret tann jounen Pòt Ouvè nan lekòl la pou rankontre ak pwofesè pitit ou. Pwofesè yo gen tan yo mete apa pou yo kontakte paran chak semenn. Rele biwo lekòl la pou pran yon randevou pou pale ak pwofesè a swa nan lekòl la osinon nan telefòn. Nan fen mwa septanm, chak lekòl dwe bay paran yo non ak nimewo telefòn moun k ap travay lekòl la (anplis pwofesè pitit yo a) paran yo kapab rele si yo gen kesyon sou pwogrè pitit yo. Chak otòn, pwofesè yo dwe bay fanmi yo yon rezime sou objektif yo gen pou kouvri pou ane a, kourikoulòm, ak pwojè elèv yo ap gen pou yo fè. Tèt Ansanm Lafanmi/Lekòl TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 9

12 Prepare Pou Yon Bonjan Reyinyon Konferans Paran-Pwofesè Lè lè a rive pou yon konferans paran-pwofesè, bonjan preparasyon kapab ede paran an tire anpil nan reyinyon sa a epi ede yo konprann pi byen kisa yo kapab fè pou ede pitit yo a reyisi. Lè paran yo pran swen yo pou yo prepare, sa ka ede yo tabli baz pou yon relasyon k ap dire ak pwofesè a. Kòmanse Sou Yon Bon Pant Paran dwe eseye tabli yon bonjan rapò ak pwofesè a. Pou kòmanse, paran yo ta dwe fè remak sou bon bagay kay pwofesè a. Pa egzanp, remèsye pwofesè a paske l te fè yon bon remak nan devwa pitit li a oubyen pou atansyon espesyal li te bay pitit li a dekwa pou timoun nan te ka konn miltipliye. Anpil fwa, nan konferans paran-pwofesè, pwofesè yo konn montre paran yo kalite travay elèv yo ap fè oubyen petèt yon kanè. Se yon bon moman pou gen yon konvèsasyon sou metòd ansèyman ak kijan yo mezire pwogrè. Èske se tès yo itilize pou evalye pwogrè elèv la. Konpilasyon travay/pòtfolyo? Patisipasyon nan klas? Pwojè? Paran an kapab mande pwofesè a pou l klarifye regleman lekòl la. Kijan Pitit Mwen an Ap Pwogrese? Piske an mwayèn konferans paran-pwofesè a kapab dire 20 minit konsa, paran yo ta dwe planifye pou yo kouvri kèk sijè sèlman. Lè y ap mete yon lis kesyon sou pye, nou sijere pou paran yo ta poze kesyon ki pi enpòtan yo an premye. Men kèk kesyon ou ta kapab konsidere poze sou pitit ou a: Kijan pitit mwen ye pandan jounen an? Èske l patisipe nan diskisyon nan klas la ak nan aktivite yo? Nan ki matyè pitit mwen an ap byen fonksyone? Nan ki matyè pitit mwen an gen difikilte? Kijan lekòl la ap sipòte li nan pwochen trimès la pou li ka nan nivo klas l ap fè a nan matyè sa yo? Ki kèk bagay mwen kapab fè lakay pou m ka ede li amelyore nan matyè li bezwen travay sou li yo? Ki kritè yo pou klas pitit mwen an? Eske ou ka montre m yon echantiyon travay ki se egzanp kalite ki pi wo nivo a? Kijan pitit mwen aji ak lòt timoun ak granmoun? Ki kantite èd m ka bay pitit mwen an nan devwa lakay yo. Èske pitit mwen an nan diferan klas oubyen nan lòt gwoup pou diferan matyè? Kijan yo detèmine gwoup sa yo? Èske pitit mwen an fè tout efò li kapab? Mete elèv la nan konvèsasyon an Anpil lekòl mwayen ak lekòl segondè kòmanse reyalize lè yo enkli elèv yo nan konferans paran-pwofesè sa bay timoun nan plis sans responsablite pou l aprann. Pandan konferans la, anpil fwa elèv yo diskite konpilasyon travay yo chwazi pou montre efò yo, pwogrè yo ak akonplisman yo nan youn oubyen plis matyè. Elèv la dekri bay paran ak pwofesè a kisa ki bon nan travay la, kisa li aprann sou travay la epi ki kalite amelyorasyon travay la bezwen. Si elèv la pa patisipe nan konferans la, paran yo kapab mande pitit yo davans kisa ki konsène yo sou lekòl la. Epitou, paran yo kapab mande pitit yo pwen fò yo ak pwen fèb yo, ki matyè yo pi renmen ak ki matyè yo pa fin renmen. Sa ap ekonomize tan pandan konferans la si paran yo deja diskite liv, klas ak orè ak pitit yo. Paran yo kapab konsidere rakonte pwofesè a ki kalite gwo chanjman ki fèt nan lavi pitit yo a (tankou lanmò yon ti bèt yo te genyen, yon granparan ki malad, paran k ap divòse, oubyen yon fanmi ki demenaje), oubyen lòt aktivite ki enpòtan timoun nan patisipe ladan l (tankou espò, eskout, sèvis kominotè, oubyen yon travay aprè lekòl). Adrese Pwoblèm Konferans paran-pwofesè se yon bon lè pou diskite nenpòt ki difikilte swa akademik osinon konpòtman yon timoun kapab genyen lekòl. Lè pwoblèm sa yo rive paran yo dwe: Evite reyaksyon ki parèt fache oubyen ap fè eskiz. Mande egzanp pito. Mande kisa ki fèt pou rezoud pwoblèm nan epi ki estrateji ki sanble ki mache pou lekòl la. Devlope yon plandaksyon ki kapab gen ladan l mezi paran an kapab pran lakay ak mezi pwofesè a ap pran lè pwoblèm sa a rive lekòl la. Mete yon randevou pou yon lòt konferans paran-pwofesè epi deside sou ki pi bon fason pou rete an kontak (telefòn, lèt elektwonik/kouryèl, oubyen lèt yo voye lakay). Fè Suivi Annapre, lè ou ap diskite konferans la ak timoun nan, konsantre sou bon bagay nou te kouvri yo epi ale tou dwat sou pwoblèm nou te idantifye yo. Si sa apwopriye, esplike timoun nan ki aranjman nou te fè pou yon plandaksyon. Yon bon mwayen pou ankouraje bonjan relasyon ak pwofesè a se pou di mèsi nan yon nòt oubyen nan yon kout fil. Kontinye kenbe kontak ak pwofesè a, menm si tout bagay ap mache byen, kapab jwe yon wòl enpòtan nan ede pitit ou a fè pi byen lekòl. Lè yon timoun konnen paran l ak pwofesè a ap travay ansanm tout tan, timoun nan ap wè edikasyon se yon gwo priyorite ki mande angajman ak efò. Ted Villaire (Lekòl Piblik Boston fè Aranjman) Reenprime ak pèmisyon sit entènèt National PTA, GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

13 Tèt-Ansanm Fanmi/Lekòl: Koneksyon ak Lakay Fason Byen Senp Pou Ankouraje Aprantisay Men kèk bagay byen senp ou kapab fè lakay pou ede pitit ou aprann epi reyisi. Fè 1 Pale, 2 Fè 3 Limite 4 5 Montre 6 Asire 7 Aprann 8 Asire pitit ou yo konnen ou kwè nan yo anpil. Fè pitit ou konnen depi yo toupiti ti katkat, ou kwè yo genyen abilite pou yo reyisi nan lavi yo. Kontinye di yo sa nan tout laj. Ede yo konprann koneksyon ki genyen ant efò ak reyisit: si yo travay di lekòl, y ap reyisi kanmenm. li epi jwe ak pitit ou yo souvan depi w kapab kòmanse depi lè yo tibebe Aktivite sa yo ede yo devlope langaj oral yo ak kapasite nan lekti epi ekspoze yo ak lide tounèf ak konesans ki yo menm pral ede yo jwenn siksè lekòl pita. Pale ak timoun yo sou lavi yo ak enterè yo. Rakonte yo istwa lavi pa ou. Li ak yo chak jou tout fanmi an patisipe. Mande tout moun ki renmen pitit ou matant, tonton, grann, granpapa, kouzen, parenn, marenn, moun k ap gade pitit ou a, vwazen ak zanmi pou yo ankouraje pitit ou aprann byen lekòl epi pou yo pa ezite montre jan yo renmen lekòl. tan ekran. Limite kantite tan pitit ou pase nan òdinatè ak ekipman elektwonik, televizyon oswa jwèt videyo, ak tèksto swa lè l avèk ou oubyen lè li ak moun k ap gade l la oubyen poukont li. Timoun anba laj dezan pa ta dwe gade televizyon ditou. Tan devan ekran ta dwe konsantre sou edikasyon epi ede timoun nan ranfòse oubyen elaji opòtinite aprantisay yo. Mwens tan devan ekran kapab vle di plis tan pou fè egzèsis, pou jwe jwèt entèlijan imajinatif ak tan pou lekti. ou trè pozitif parapò ak lekòl ak aprantisay. Montre enterè nan sa pitit ou ap fè lekòl. Poze kesyon senp tankou Èske pi bon zanmi w nan te vin lekòl jodi a? Ki travay nouvo ou te fè lekòl la? Lèfini poze kesyon ki pa gen repons wi oubyen non, tankou Kisa ou te fè nan atizay jodi a? Depi w kapab, chache mwayen pou patisipe nan aktivite lekòl pitit ou. Nan ka timoun piti, gade nan sak lekòl yo chak swa pou ka wè ki travay yo te fè oswa pou gade si gen biyè ak ti mo pwofesè a ka voye pou ou. Kanta elèv ki pi gran yo, mete apwentman pou reyinyon chak trimès ak konseye pedagojik la pou ka kontwole si pitit ou a sou tras pou satisfè egzijans nivo klas la fè a. pitit ou fè devwa lakay. Tcheke devwa pitit ou chak swa. Mande yo pou yo eksplike w kisa y ap aprann. Asire w devwa yo fin fèt Si sa posib, jwenn yon ti plas byen trankil nan kay la ki byen klere pou pitit ou etidye, epi rezève tan chak swa pou devwa. Fèmen televizyon an lè pitit ou ap fè devwa. Si pitit ou rakonte w trò souvan li pa gen devwa, se pou mande pwofesè a si se vre. Mande si pwofesè a sèvi ak Pòtay Lafanmi Family Portal SIS la osinon lòt sit entènèt pou pataje devwa yo ak lòt enfòmasyon, epi siyen pou ka suiv pwogrè pitit ou a. pitit ou òganize epi kontwole tan li. Asire w pitit ou gen kaye osinon katab pou chak matyè. Eseye gen papye, kreyon, ak lòt founiti klasik sou lamen. Montre yo kijan pou yo pran nòt ak ki kote pou yo ekri devwa lekòl la bay. Tabli yon lè nan jounen an pou fè devwa. Timoun souvan konsantre pi byen sou devwa yo aprè yo pran yon kanpo oswa fè kèk mouvman egzèsis fizik - men pa kite se nan lè dòmi y ap fè devwa. Li pi bon pou yo fin fè devwa ki pi difisil yo anvan yo fatige. Men, gen delè li konn pi bon pou konsantre lè ou kòmanse ak yon bagay ki fasil. w pitit ou dòmi ase. Timoun piti epi menm adolesan bezwen omwen nèf èd tan dòmi chak swa pou yo bay bon randman lekòl. Daprè Enstiti Nasyonal Lasante «National Institute of Health», yon timoun ki pa dòmi ase gen pwoblèm pou l met tèt li anplas pou l reponn kesyon rapid-rapid, epitou li kapab gen pwoblèm konpòtman. Youn nan fason byen senp pou ankouraje aprantisay, se pou pitit ou gen yon lè regilye pou l dòmi. Adapte sou: colorincolorado.org (yon bonjan resous an Anglè ak an Panyòl) Pou plis enfòmasyon sou kijan pou ede pitit ou lakay, mande pwofesè a. Pie R Squared Èd gratis nan matematik pou elèv K-12 soti nan matematik debaz rive sou kalkil matematik Lendi-Jedi, 3:00-7:00 pm nan Dudley Dough 2302 Washington Street, Roxbury touprè estasyon Dudley MBTA a Kontakte: Paran ak elèv kapab enskri sou entènèt pou leson an patikilye. Piersquared.org Èske ou te konnen Inivèsite Paran BPS la ofri sesyon nan lekòl lokal yo, òganizasyon kominotè yo, ak bibliyotèk yo sou sijè ki soti nan administre tès jiska edikasyon timoun piti jiska tranzisyon nan lekòl ak nitrisyon. Pou plis Enfòmasyon: parentuniversity bostonpublicschools.org Tèt Ansanm Lafanmi/Lekòl TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 11

14 Tèt-Ansanm Fanmi/Lekòl: Koneksyon ak Lakay (kontinye) Konsèy nan Matematik pou Paran yo ;; Poze timoun nan kesyon, Kijan ou fè konnen? ak Kisa ou wè? dekwa pou ka konprann epi elaji kijan pitit ou a reflechi. Rekonèt kijan pitit ou a konprann matematik, epi pa montre chemen dekoupe, kòm sa kapab mete konfizyon nan lespri pitit ou a. Tande lide pitit ou a genyen epi ankouraje yo pou yo wè fot tankou yon etap nan pwosesis aprantisay la. Plizyè lekòl gen Sware Matematik pou paran aprann sou ki apwoch lekòl la itilize nan ansèyman matematik. ;; Sèvi ak travay nan kay la oswa nenpòt lòt opòtinite lavi kourant pou ranfòse aprantisay nan matematik. Okazyon pou rezoud pwoblèm matematik chak jou kapab prezante sou fòm sa yo: ff Konte ak Konpare: Poze kesyon tankou Konbyen gwo kamyon ou wè? «Konbyen moun ki devan nou nan liy nan?» «Eske nou ka mete 10 bwat yogout nan panye a? Èske gen plis pòm oubyen plis zoranj nan bòl la? ff Adisyone ak Soustrè (Mete ak Wete): Poze kesyon pou ankouraje timoun yo pou angaje yo nan adisyone ak soustrè nan sitiyasyon lavi kourant: Ou te gen 6 bonbon sale epi ou manje 2 bonbon sale. Konbyen bonbon sale ki rete? ff Miltipliye ak Divize: Poze kesyon tankou Si gen 6 bwat ji nan yon pake, konbyen bwat ji ki gen nan 3 pake? ff Jewometri: Mande pitit ou a pou dekri epi konpare fòm pandan w ap fè yon ti mache. ff Mezi: Sèvi ak yon règ oubyen lòt zouti yo sèvi pou mezire pou chache longè yon bann kalite bagay lakay ou. Fè pitit ou a konpare longè bagay sa yo. ff Fraksyon: Si resèt la rekòmande pou nou mete 1 4 nan yon tas sik epi nou vle double resèt la, ki kantite sik n ap bezwen? ;; Aprann kijan pou ede lakay ak resous ki sou sit entènèt sa yo : ff Gid Lafanmi BPS pou Aprantisay, bpsfamilies.org/page/6282. Gid pou paran ak moun k ap bay timoun swen yo sou kijan pou pale sou aprantisay elèv ak pitit yo ak pwofesè a, ak tout aktivite pou sipòte aprantisay lakay. ff Plan Daksyon paran sou Kritè Debaz Komen Leta nan Matematik, bostonpublicschools.org/commoncore. ff Èd ak devwa ak anpil lyen pou resous: figurethis.nctm.org/fc/ family_corner.htm ff Videyo pou fanmi NCTM pwodui ak enstiti Hunt Institute ki chita sou edikatè Boston k ap pale sou Kritè Debaz Komen Leta nan Matematik: htt:p:// ;; Kenbe kontak ak pwofesè a pou ka okouran si pitit ou a ap travay nan nivo klas li a epi kisa fanmi an ka fè lakay pou ede l pwogrese akademikman. Anpil lekòl gen Sware Matematik Math Nights pou paran ka aprann sou metòd lekòl la pou bay ansèyman nan matematik. Konsèy sou Lekti pou Paran yo ;; Pou timoun piti yo jwè avèk lèt alfabè, mo, ak son avè yo. Sèvi ak son, chante, jès ak mo ki fini ak menm son pou bati itilizasyon lang ak langaj. Amize nou ak lang ;; Bay pitit ou a anpil opòtinite pou l li awotvwa. ;; Pandan pitit ou ap li, montre l modèl/tandans òtograf (fason yo eple mo) ak son tankou cat, pat, hat. ;; Chèche fason pou li, ekri, ak rankonte istwa bay pitit ou. Li sous a, pale sous a Chèche fason pou pitit ou bati konpreyansyon, ki se vrè objektif lekti. ;; Fè pitit ou fè lekti pou ou awotvwa chak swa (pa gen pwoblèm si se liv ti komik), epi fè lekti pou pitit ou byen fò an Anglè oubyen nan lòt lang yo pale nan kay la. ;; Rezève yon ti plas byen poze, byen trankil ki pa gen distraksyon kote pitit ou a kapab fè devwa lekti li chak swa. ;; Fè pitit ou pran abitid fè lekti tout kote l pase tankou (nan machin, li kapab li resèt, nan sipèmache, lè l ap pran ti dejene, lè li pral dòmi menm lè l ap benyen nan basen an). ;; Si pitit ou wè w ap li, sa ap devlope enterè pa li nan lekti. ;; Lè pitit ou ap li, pwente fason yo eple mo ak fason yo pwononse mo tankou chat, tap, chapo (hat). ;; Poze pitit ou kesyon sou karaktè ak evènman jan yo pase nan istwa l ap li yo a. Poze pitit ou kesyon pou kisa li panse yon karaktè aji nan tèl fason. Mande l tou pou li sipòte repons li an ak enfòmasyon li jwenn nan istwa l ap li a. Anvan l rive nan fen yon istwa, toujou poze pitit ou kesyon sa a: Daprè li menm kisa l panse ki pral pase aprè nan istwa a epi poukisa li panse konsa? ;; Mennen pitit ou nan bibliyotèk oswa nan libreri otan w kapab. Mennen pitit ou aplike pou yon kat Bibliyotèk Piblik Boston li gratis ;; Ankouraje pitit ou li yon bann kalite liv ak lòt materyèl sou sit entènèt ki entwodui eksperyans ak opòtinite pitit ou a kapab reflechi sou yo. ;; Poze pitit ou kesyon sou fim sinema ak pyès teyat li wè, epi chache yon liv sou sijè sa a. ;; Ankouraje pitit ou a pou voye lèt elektwonik/kouryèl, voye mesaj alekri, sèvi ak Twitè, Instagram ak kreye blòg ki baze sou sijè ki enterese yo. Poukisa pou m li pou pitit mwen? Timoun renmen lè paran yo, yon timoun ki pi gran oubyen yon lòt granmoun li pou yo epi se sèl grenn aktivite ki tou senp men ki enpòtan nan ede timoun vin tounen gran lektè. Pitit fi m nan kapab li pou kont li. Èske m ta dwe kontinye ap li pou li toujou? Wi Menm granmoun renmen lòt moun li pou yo. Timoun kapab konprann epi pran plezi nan liv ki twò difisil pou yo li poukont yo lòske lòt moun li pou yo. Kijan pou m fè konnen si liv mwen chwazi pou pitit gason m nan twò difisil? Liv pou timoun li poukont yo ta dwe fasil dekwa pou yo pa dekouraje. Lè yo jwenn plezi nan li liv fasil, yo pral mande pou li plis toujou. Kisa pou pitit mwen an li? Timoun ta dwe li tout kalite tèks: lodyans, reyalite, fantezi, biyografi, liv ti chante timoun, repòtaj nan jounal, memwa ak pwezi. Fè aranjman pou ale nan bibliyotèk regilyèman. Bibliyotekè yo se bonjan resous pou ede timoun jwenn liv y ap renmen GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

15 Regleman pou Elèv Pase Klas Yo Nan Lekòl Piblik Boston Yo Lekòl Piblik Boston (BPS) yo angaje yo pou yo fòme elèv ki, apre yo fin diplome, ap kontinye aprann pandan tout lavi yo, ap bay bon randman nan travay, ap sitwayen responsab epi ap patisispe ak lide pozitif nan lavi divès kominote nou yo. Chak pwofesè, chak administratè, chak paran/responsab ak tout lòt granmoun ki nan lavi elèv nou yo gen yon pati responsablite pou ede elèv yo rive satisfè ekzijans sa yo. Regleman pou elèv yo monte nan klas pi wo yo ranfòse egzijans ak responsablite nou fikse nan Kritè Aprantisay pou tout Lekòl Piblik Boston yo. Regleman pou pase al nan lòt klas (pwomosyon) yo: defini egzijans nou fikse pou tout elèv yo ak estrateji sou sipò lekòl yo ap mete sou pye pou garanti siksè yo asire pwomosyon yo se rezilta efò ak reyisit akademik redui otan nou kapab bezwen pou elèv double yon klas asire elèv yo kòmanse ane lekòl la ak kapasite ansanm ak konesans ki nesesè pou yo fè travay lekòl yo nan nivo klas yo ye a epitou sila yo ki diplome yo ap gen konpetans pou yo etidye nan inivèsite, nan lavi yo lè yo granmoun ak nan travay yo asire elèv yo prepare pou yo pase egzamen Sistèm Evalyasyon Okonplè Masachousèt (MCAS) yo Massachusetts Comprehensive Assessment System tabli yon sistèm ki sipòte elèv yo epi ki egzije yo fè anpil efò rekonèt elèv yo pa aprann ak menm vitès kidonk poutètsa yo bezwen chapant òganizasyonèl ki ka satisfè yo malgre diferans yo defini fason pwofesè yo, administratè yo, paran yo ak elèv yo dwe pran responsablite yo Regleman pou Elèv yo Pase Kèlkilanswa Klas la Elèv yo dwe satisfè anpil regleman pou yo ka pase al nan pi gwo klas. Tout elèv yo dwe fè mwayèn yo pou sèten kou epi gen bonjan prezans. Lekòl yo ka egzije elèv yo pou yo satisfè lòt regleman anplis pase sa nou layite nan paj yo. Komite Konsèy Administrasyon Lekòl yo dwe awpouve egzijans andiplis sa yo. Administrasyon Lekòl Piblik Boston yo ap revize regleman pou bay diplòm dekwa pou yo ka aliyen yo ak egzijans Depatman Edikasyon Elemantè & Segondè nan Masachousèt (DESE) ak tout Pwogram Etid Debaz Lekòl Segondè nan Masachousèt (Massachusetts Core High School Program of Study). Souple al gade nan paj 22. Elèv k ap Aprann Anglè Elèv ki nan pwogram pou Elèv kap Aprann Anglè yo (ELL) dwe pase tout klas yo epi yo dwe ranpli tout regleman yo mande yo pou yo resevwa diplòm yo. Sepandan, elèv EL pa dwe double si sèl rezon an sèke yo pa pase tès ki egzijib yo se paske yo poko fin maton nan lang nan. Elèv yo ap gen dwa sèvi ak diksyonè bileng (mo pou mo) pandan egzamen ofisyèl yo anwetan tès ki fèt pou evalye devlopman kapasite yo ak konesans yo an Anglè. Elèv ki gen Enfimite Elèv ki gen enfimite yo dwe pase tout klas yo epi yo dwe ranpli tout regleman yo mande yo pou yo ka diplome yo. Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) yon elèv oubyen Plan Seksyon 504 pral dekri machasuiv ki dwe pran dekwa pou fasilite elèv la pran egzamen ofisyèl yo pou chak matyè yo dwe pase egzamen, oubyen ankò si kondisyon elèv la reklame evalyasyon altènatif. Evalyasyon altènatif yo fèt pou yon ti gwoup elèv tou piti ki gen pwoblèm grav anpil epi ki pa ka pran tès MCAS yo, menmsi yo ta akomode yo. Plan 504 pou yon elèv ap dekri kisa, si genyen, ki dwe fèt pou akomode elèv la. Nòt Ki Pèmet Elèv Pase Kou Yo Pwofesè yo baze nòt yo bay elèv yo sou plizyè pwen tankou: pwen pou tès nan klas yo pwen pou travay pwojè tankou pa egzanp rapò sou yon liv oubyen pwojè syans. Regleman Pwomosyon mande pou nòt pou pwojè sa yo reprezante omwens 20% nòt final pou kou a devwa lakay patisipasyon nan diskisyon ak aktivite nan klas la kaye nòt tès ofisyèl administrasyon lekòl yo bay tout elèv an Anglè, matematik, istwa/ syans sosyal ak syans/teknoloji. Pou pase yon klas pou nenpòt ki kou, tès nan sal klas ak lòt devwa dwe reprezante 60% oubyen plis. Kenbe Tras Pwogrè Paran yo kapab kenbe tras pwogrè pitit yo alèd: kanè (gade orè a nan paj kouvèti Gid sa a) konferans paran-pwofesè rapò endividyèl nan rezilta tès leta yo gade devwa, tès, ak kaye nòt rapò sou pwogrè elèv ki gen enfimite yo ki distribiye bay lè y ap bay kanè, epi ki la pou dekri fason elèv sila yo ap travay pou satisfè objektif ki souliye nan IEP yo a Pwomosyon & Evalyasyon TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 13

16 Regleman pou Elèv Pase Klas Yo ak Prezans nan Lekòl Anplis regleman pou kou yo, elèv yo dwe satisfè lwa eta a ak regleman BPS konsènan prezans nan lekòl la. Vini lekòl san rate yon jou mache bradsi-bradsou ak siksè nan lekòl. Plis yon elèv ap rate jou lekòl menm lè li pat gen chwa plis li di pou elèv la kenbe konpa etid nan klas la. Elèv ki prezan tout tan gen plis chans pou pase egzamen MCAS yo pase elèv k ap rate jou lekòl tout tan. Regleman Prezans nan BPS Yon elèv dwe pase owmens mwatye yon jounen nan lekòl li pou BPS konsidere l prezan pou jou a. Kontakte direktè lekòl la pou ka konnen kisa mwatye jounen an vle di. Nan pifò lekòl men kouman yo konsidere l: 3 zèd tan nan lekòl elemantè 3 zèd tan ak 5 minit nan lekòl mwayen 3zèd tan ak 10 minit nan lekòl segondè Elèv ki rive lekòl apre jounen an fin kòmanse dwe suiv regleman reta nan lekòl la pou lekòl la kapab konsidere yo prezan pou jounen an. Lekòl elemantè ak lekòl mwayen ka petèt pa konte twòp reta tankou yon absans. Lekòl segondè ka petèt konte twòp reta san eskiz tankou yon absans. Chak lekòl segondè kreye pwòp regleman pa li nan tèt ansanm ak Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la ak reprezantan elèv yo. Fanmi yo dwe notifye lekòl la alekri oubyen nan telefòn apre premye absans san ekskiz twòp reta lakòz, ak lòt notifikasyon andiplis daprè regleman lekòl la. Yon elèv ki genyen plis pase 3 absans (nan lekòl mwayen ak lekòl segondè) oubyen 4 absans san eskiz (nan lekòl primè) nan yon tèm oubyen ki gen plis pase 12 absans san eskiz pandan yon ane, ap gen NC (zewo kredi) si li te sou pant pou l te pase kou a. Si elèv la te deja pa t ap pase kou a, l ap resevwa F oubyen yon 1 (li pa pase). Si yon elèv gen NC pou youn ou plizyè tèm, men li pa gen plis pase 12 absans san eskiz pandan ane a, nan fen ane a y ap ranplase NC a ak nòt li t ap genyen an si sa pa t rive. Yon elèv ka fè yon NC pou ane a tounen yon nòt an lèt oubyen yon chif epi jwenn kredi pou kou a si li pase egzamen final nan fen ane a oubyen pandan kou an ete a. Li enpòtan pou pitit ou lekòl la pandan dire jounen an. Sèl nan ka ijans li dwe lage bonè, epi administratè lekòl yo dwe resevwa yon notifikasyon sou sa pou verifye e apwouve rezon ki mande pou l lage bonè a. Absans ki Eskize yo Elèv yo dwe pote yon lèt apre chak jou yo absan. Lèt la dwe genyen dat yo te absan an, rezon pou absans lan, yon nimewo telefòn kote yo ka rele paran an oubyen responsab la epi siyati moun ki voye lèt la. Elèv yo kapab gen chans pou yo fè travay yo te rate yo. Pami absans ki eskize yo nou jwenn: yon maladi oubyen yon domaj ki anpeche elèv la vin lekòl. Yon sant sante, enfimyè lekòl la, oubyen yon paran dwe verifye maladi a oubyen domaj la. lanmò yon fanmi pre (paran, sè, frè, granparan, matant, monnonk, kouzen; tanpri souple soumèt yon kopi pwogram antèman an) oubyen yon gwo kriz pèsonèl oubyen tou yon kriz enpòtan nan fanmi an konvokasyon nan tribinal egzamen medikal oubyen egzamen epsikolojik pandan jounen lekòl la. Paran yo dwe bay prèv (tankou yon biyè sant sante a bay) egzamen an pat ka fèt okenn lòt lè apre lekòl. jou konje akoz relijyon nan kèk ka vizit nan lekòl edikasyon espesyal pou elèv ki enfim yo lòt sitiyasyon mabyal Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la apwouve. Kisa yon Absans ki pa Eskize ye? Gen paran ki panse kèlkanswa absans lan li eskize depi yo voye yon biyè lekòl la. An reyalite, sa pa mache konsa. Men kèk egzanp absans ki pa eskize menm si paran an voye yon biyè: absans vitam-etènam akoz yon maladi oubyen yon domaj ki pa janm ka geri. Nan ka sa yo, paran an dwe fè lekòl la jwenn yon lèt doktè nan sant kote elèv la ap pran swen an pou l ka pwouve elèv la pat ka vin lekòl paske li te malad twòp. elèv la rete nan gade ti moun lakay elèv la al nan fè woul (sa gen ladann antre lekòl la epi kite lekòl la bonè) fanmi an al an vakans pandan moman lekòl la pa bay vakans li menm elèv la al vizite peyi l depase lè vakans lekòl la kontinye yon konje relijyon oubyen yon konje kiltirèl pandan pi lontan pase tan ki te bay nan kalandriye lekòl la. Apre yon reyinyon piblik, Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la ka ogmante lis absans ki pa eskize yo. Pou plis detay, ale nan Regleman Lekòl la tabli yo. Si paran an pa twò si yon absans ap eskize, depi sa posib, li dwe kontakte direktè lekòl la anvan li aksepte pou pitit li pa al lekòl. Pwofesè pa gen otorite pou eskize yon elèv lè li pa vin lekòl. Se responsablite elèv yo pou yo konplete travay yo te manke yo pandan yo pat la. Men, lekòl la pa oblije ede yon elèv konplete tès ak travay li te manke akòz yon absans ki pat eskize. Si yon elèv gen sis (6) oubyen plis absans ki pa eskize, yon pwofesè oubyen direktè lekòl la ap voye l nan Ekip Sipò Elèv (SST) yo (Student Support Team). SST a ap analize ka a epi l ap devlope yon plan ak fanmi an pou yo ka ede elèv la prezan pi souvan nan klas li yo. ÂÂPou li Regleman Prezans ak Ponktyalite a okonplè, souple ale nan bostonpublicschools.org/domain/1884 epi peze dosye Academics la. Regleman sa a se ACA-18. Ponktyalite Elèv ki rive lekòl aprè jounen lekòl lan fin kòmanse an reta. Yo dwe suiv pwosesis ki etabli pou reta yo pou yo kapab konsidere yo prezan pou jounen an. Yo atann pou tout elèv rapòte lekòl alè chak jou. Se yon regleman Komite Lekòl Boston (apwouve 24, 2006) ki di nou dwe pèmèt elèv ki an reta antre nan lekòl yo epi pou nou pa eskli yo GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

17 Regleman pou Elèv Pase Klas Yo ak Prezans nan Lekòl (kontinye) Li enpòtan pou nou sonje egzijans ki di pou nou kite elèv an reta yo antre lekòl yo, pa vle di nou dwe diminye regleman yo ki kouvri prezans oswa reta. Reta elèv yo ka konekte ak absans ki pa eskize yo amwenske reta yo eskize akoz enfimite yon elèv, yon maladi ki dire pou lontan oswa yon kondisyon medikal, oswa yon egzèsis ekspresyon relijye, Lekòl Piblik Boston yo deja apwouve. Kounyea gen yon regleman Komite Lekòl Boston ki di: pou chak trimès nan lekòl segondè yo: uit reta ap egal a yon abasans ki pa eskize. Sipèvizè Prezans yo Nan tèt ansanm ak anplwaye ki baze nan lekòl la, sipèvizè ki kontwole prezans nan lekòl pou BPS envestige pwoblèm prezans andeyò anviwonnman lekòl la. Yo travay nan kominote a, yo fè vizit lakay, epi yo bay elèv yo ak fanmi yo konsèy. Lè sa nesesè, sipèvizè ki kontwole prezans nan lekòl yo ranpli epi reprezante ka kwonik yo devan Tribinal Jivenil yo nan Boston. ÂÂSipèvizè Ki Kontwole Prezans nan Lekòl Malaquias Baptista-Gomes (TLT IV) (617) Yoralba Peguero (TLT III-B & TLT I-B) (617) George Physic (TLT III-A & TLT II-A) (617) Mary Pola (TLT I-A & TLT II-B) (617) Wilson Santos (ALL TLTs) (617) Sipò pou Elèv ki Bezwen Èd Andiplis Pou Pase Klas Yo Pou rive nan fen mwa septanm, chak lekòl dwe fè paran yo konnen non ak nimewo telefòn anplwaye lekòl la (anplis non pwofesè k ap fè klas pou pitit yo a) pou yo ka rele si yo gen enkyetid sou pwogrè pitit yo. Nan mitan chak trimès, lekòl la dwe voye nòt avètisman pou paran elèv ki kouri risk pou yo pa pase. Orè pou tèm nan anndan kouvèti dènye paj la nan Gid sa a. Rive nan mitan mwa oktòb la, pwofesè yo dwe idantifye elèv ki kouri gwo risk pou yo pa rive ranpli kritè ak egzijans nivo klas yo a. Yo dwe notifye paran yo sou pwoblèm nan alekri. Lekòl la ka konsidere plizyè fason pou l ede elèv yo pou yo avanse tankou: bay elèv yo leson patikilye pandan oubyen apre lekòl lage yon chanjman nan orè a oubyen yon chanjman pwofesè voye elèv la nan sèvis sipò nan òganizasyon kominotè yo. Nan fen mwa janvye, lekòl yo dwe voye yon avètisman alekri bay paran elèv ki kontinye rete sou lis pou double klas la. Soti nan mwa fevriye rive nan mwa jen, lekòl la ap kenbe kontak alekri ak paran sa yo, pou l mete yo okouran sou pwogrè pitit yo a. Lekòl la dwe kenbe kopi lèt sa yo nan dosye. Plan Konpetans nan Edikasyon Elèv lekòl segondè ki pa t satisfè oswa depase nivo pèfòmans Konpetans la (ki pa te fè nòt 240 pou piti oswa depase 240) nan egzamen MCAS klas 10yèm ane an/oswa lè yo te reprann menm tè sa a, nan Atizay Lang Anglè (ELA) ak/oswa matematik, dwe gen yon Plan Konpetans nan Edikasyon (EPP) pou ede yo rive nan nivo konpetans. Direktè lekòl la responsab pou l chwazi yon anplwaye pou devlope, aplike epi kowòdone EPP yo. Plan EPP a gen ladan: Yon revizyon fòs elèv la ak feblès li baze sou rezilta MCAS ak rezilta lòt evalyasyon, travay li nan klas la, nòt li nan klas la ak opinyon pwofesè yo; Kou elèv la dwe pran epi konplete avèk siksè nan klas 11zyèm ak 12zyèm ane; epi Yon deskripsyon evalyasyon elèv la dwe pran chak ane pou detèmine si l ap fè pwogrè pou vin konpetan. Elèv ki gen yon plan EPP dwe ranpli kondisyon ki nan EPP a epi satisfè oswa depase minimòm nivo Bezwen pou Amelyorasyon an (yon nòt 220 pou pi piti) nan egzamen MCAS klas 10yèm ane an nan Atizay Lang Anglè ak Matematik (oswa yo dwe akòde yo yon Apèl pèfòmans MCAS pou matyè a) dekwa pou yo kapab diplome. Pou plis enfòmasyon sou EPP a: Akademi Akselerasyon Acceleration Academies Akademi Akselerasyon fèt pandan semenn vakans fevriye ak avril yo. Yo ofri pwogram enstriksyon entansif pou elèv 3zyèm-12yèm ane ki bezwen koutmen anplis pou ede yo nan Anglè ak matematik nan lekòl distri a ki pèfòme pi mal yo. Akademi Aprantisaj Ete Summer Learning Academies Elèv ki nan jadendanfan jiska 12yèm ane ap jwenn envitasyon nan Akademi Aprantisaj Ete Summer Learning Academies ki baze sou priyorite sa yo: Elèv ki poko satisfè mezi nivo ane BPS yo, osinon ki andanje pou yo pa pase pou al nan lòt nivo klas annapre a Elèv ki ta kapab benefisye nan yon eksperyans solid an ete pou fè gany (fè gen) epi pare pou lòt ane a Elèv ki rezonabman kapab fè ase gany (gen) akademik nan senk semenn pou pase ale nan nivo klas annapre a. Elèv ki pa kalifye pou ESY (Ane Lekòl Pwolonje) epi ki pa idantifye antan elèv nan nivo ELD 1, 2, 3. Sesyon Ete Sesyon Ete fèt pou elèv ki nan lekòl segondè yo epitou pou elèv ki nan 9yèm jiska 12yèm ane lekòl ki pa t pase youn oswa plis ke yon kou prensipal epi ki pa t abasan depase 30 jou pandan ane lekòl regilye a. Pwogram sa a ofri elèv yo yon chans pou ratrape kredi klas yo epi jwenn nòt yo bezwen pou yo monte nan klas pi wo a epi pou yo kapab diplome. Nou ofri tout matyè debaz yo. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 15 Pwomosyon & Evalyasyon

18 Sipò pou Elèv ki Bezwen Èd Andiplis Pou Pase Klas Yo (kontinye) Elèv yo gen chans tou pou yo ta patisipe nan kou sou entènèt, ki pèmèt elèv la opòtinite pou li repran kou li pa t pase yo. Elèv yo kapab pran jiska de (2) kou an pèsòn oswa sou entènèt. Double Yon Klas Regleman pou Pase Klas yo di konsa elèv yo pa dwe rete nan lekòl elemantè yo (premye ane pou rive nan 5yèm ane) pandan plis pase sis ane oubyen nan lekòl mwayen (6yèm-8yèm ane) pandan plis pase kat ane. Sepandan, yon elèv ka oblije triple yon klas, si direktè a, pwofesè yo, paran ak anplwaye k ap sipòte l yo analize dosye l epi yo jwenn elèv la: pa t ale nan Akademi Aprantisaj Ete Summer Learning Academies yo jan yo te mande l; OUBYEN li pa pase tout kou li te dwe pase yo. Evalyasyon: Mezire Reyalizasyon Elèv Pandan tout ane lekòl la, pwofesè yo teste oubyen evalye elèv yo sou sa yo aprann ak sou sa yo ka fè. Evalyasyon fèt atravè tès ki mande papye ak kreyon, tès sou òdinatè, rapò oral ak rapò alekri, pefòmans ak pwojè. Pwofesè yo ekri kèk nan tès yo oubyen yo itilize tès konpayi ki fè liv ki itilize nan klas la pou elèv yo. Lòt tès, tankou tès evalyasyon fen kou yo nan Atizay Lang Anglè, matematik, istwa, ak syans Lekòl Piblik Boston (BPS) edikatè nan BPS ekri pou sèvi nan tout lekòl BPS yo an kolaborasyon ak konpayi ki prepare tès. Yo te bay yon nouvo jenerasyon MCAS an prentan 2017 nan klas 3yèm ane jiska 9yèm ane yo nan Atizay Lang Anglè (ELA) ak nan Matematik nan chak grenn lekòl piblik nan distri a ak nan lekòl chatè nan eta a. Pou klas 10yèm ane a, se premye fwa y ap bay egzamen MCAS Atizay Lang Anglè ak Matematik nouvèl jenerasyon an, an prentan 2019 la. BPS sèvi ak yon bann tès lekti ak matematik distri lekòl nan tout Etazini an bay ff Pou tès espesifik yo bay nan chak nivo ane yo, souple al gade nan paj 18 (Jadendanfan rive 5yèm Ane), paj 20 (6zyèm-8yèm Ane) ak paj 22 (9yèm- 12zyèm ane). ff Pou enfomasyon sou pèfòmans pitit ou a, pale ak pwofesè a oubyen direktè lekòl la. ff Pou kalandriye evalyasyon la: bostonpublicschools.org/page/4753 ff Pou kesyon jeneral sou evalyasyon: bostonpublicschools.org/page/239. MCAS Tout elèv ki nan yon lekòl piblik nan klas 3yèm-10yèm ane nan Masachousèt te pran egzamen MCAS (Sistèm Evalyasyon Okonplè nan Masachousèt). Sijè yo varye, selon klas la e yo gen pami yo Atizay Lang Anglè (ELA) ak konpreyansyon lekti, matematik, epi syans ak teknoloji/jeni. An otòn 2015, yo te devlope nouvo evalyasyon MCAS. Yo te bay elèv nan 3zyèm-8yèm ane yo Nouvo jenerasyon MCAS (ELA ak matematik) an prentan Y ap pwolonje egzamen MCAS klas 10yèm ane ki deja egziste a jiska gwoup klas 2020 an. Ki vle di y ap bay gezamen MCAS 2.0 a a elèv klas 10yèm ane yo pou premye fwa an prentan 2019 la. Nouvo tès MCAS yo ap konstwi sou pi bon aspè evalyasyon MCAS yo ki te itil eta a nan de dènye deseni yo epi Tès la gen eleman kreyatif PARCC te Direktè lekòl la gen dènye mo sou desizyon k ap pran pou fè yon elèv ale nan yon lòt klas oubyen pou l double. Chemen Altènatif pou Diplome nan Lekòl Segondè Administrasyon Lekòl Piblik Boston yo ofri yon pakèt lòt pwogram pou ede jenn moun ak sila ki pi gran toujou ki te kite lekòl anvan lè pou jwenn yon lòt chans pou resevwa diplòm lekòl segondè yo oswa yon sètifika ekivalan ki rele GED. ÂÂDepatman Edikasyon pou Granmoun & Sèvis Kominotè ÂÂSit entènèt BPS: ÂÂSant Re-engagement (pou elèv ki te kite lekòl epi ki vle retounen) EVALYASYON SEVI POU PLIZYE OBJEKTIF Kanè. Nòt tès yo rantre nan pwen elèv la genyen nan kanè li pou chak matyè. Benchmarks (Nivo Egzije). Genyen kèk evalyasyon BPS itilize kòm gid pou l pran desizyon sou eta akademik yon elèv. Lè etidyan an pa rive nan «nivo egzije a» (minimòm pou pase) nan tès sa yo, yo kapab resevwa plis koutmen, yo kapab oblije al nan pwogram ete, oubyen yo kapab repran yon kou oubyen double yon klas. Egzanp: Tès DIBELS, egzamen fen dane BPS yo (al gade nan paj 18 rive sou 23). Evalyasyon nan Klas (Formative assessments) se aktivite ki enfòmèl pwofesè a mande elèv yo pou yo fè nan klas yon fason pou l ka konnen kisa chak elèv konnen ak ki lòt bagay yo merite aprann. Pwofesè yo itilize evalyasyon sa yo pou yo ka fè chanjman nan fason yo fè kou yo ak pou yo ka mezire efè brid-sou-kou chanjman sa yo sou jan elèv yo ap aprann. Egzanp: egzamen apre chak pati liv la, evalyasyon prediktif distri a. Evalyasyon ki baze sou yon Ranmase (Summative Assessments) mezire volim konesans yon elèv pran, souvan nan mitan ane a ak nan fen dane lekòl la. Yo ka ede yon pwofesè oubyen yon lekòl idantifye fòs ak feblès ki genyen nan kourikoulòm nan ak nan jan yo fè kou yo (tankou lè pi fò klas la bay move repons pou yon kalite kesyon). Egzanp: MCAS, egzamen fen dane BPS nan Atizay Lang Angle (ELA) ak matematik. Rezilta tès yo idantifye elèv ki gen dwa ale nan lekòl ak pwogram espesyal yo. Egzanp: Tès Terra Nova pou ale nan klas avanse ak tès ISEE pou antre nan lekòl ak konkou yo GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

19 Evalyasyon (kontinye) devlope ke nou te itilize oparavan (PARCC vle di: Patenarya pou Evalyasyon Preparasyon pou Inivèsite ak Karyè), ak tout nouvo eleman ki kreye espesifikman pou evalye kritè aprantisay nan Masachousèt. MCAS 2.0 fèt yon jan pou yo ka pran li sou yon òdinatè, men li gen yon vèzyon papye ak kreyon tou. Plan an se pou antre tès ki fèt sou òdinatè ofiramezi pou jisjaske yo bay li nèt sou òdinatè an Edikatè, paran ak elèv yo itilize rezilta MCAS ak PARCC pou yo: suiv pwogrè elèv yo idantifye fòs, feblès ak twou vid ki genyen nan kourikoulòm ak nan enstriksyon rasanble enfòmasyon yo ka sèvi ak yo pi devan pou ede elèv la bay pi bon rezilta idantifye elèv ki ka bezwen plis sipò akademik idantifye pwogrè akademik elèv yo fè lè yo monte nan lòt klas. Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè nan Masachousèt (DESE) itilize rezilta MCAS/PARCC ak lòt done pou detèmine si lekòl yo ak distri a satisfè egzijans pou amelyore pèfòmans elèv yo. Anplis, DESE bay rapò pwogrè ak pèfòmans lekòl yo ak distri yo baze sou rezilta MCAS/PARCC yo. Pou plis enfòmasyon, al gade nan paj 56. Regleman MCAS pou Diplome Pou yon elèv ka resevwa diplòm lekòl segondè li, li dwe pase yon Detèminasyon Konpetans Competency Determination (CD) nan Atizay Lang Anglè (ELA), Matematik, ak Syans ansanm ak Teknoloji/Jeni (STE) an menm tan li dwe fè mwayèn li tou nan tout matyè yo ak li dwe satisfè egzijans pou prezans li. Pou genyen yon CD nan ELA enpi Matematik, yon elèv dwe fè nòt nan nivo Konpetan nan egzamen MCAS yo pou klas 10yèm ane a (yon nòt 240 pou pi piti) ; Yon elèv ki ta fè nòt Bezwen Amelyore Needs Improvement (yon nòt 220 pou pi piti) oblije reyalize tou yon EPP, pou pase yon CD nan STE, yon elèv dwe atenn yon nivo pèfòmans ki se Bezwen Amelorasyon «Needs Improvement» nan youn nan egzamen syans MCAS yo (Biyoloji, Fizik, Chimi, oubyen Teknoloji/Jeni). Elèv ki pa pase egzamen MCAS lekòl segondè yo depi premye fwa a ka reprann yo menm apre yo fin kite lekòl segondè. Sepandan, si yon elèv pran egzamen ELA ak/ oswa Matematik MCAS yo omwen twa fwa oubyen patisipe nan Evalyasyon Altènatif pou MCAS pandan de fwa epi li pa t rive ka pase, elèv la ka gen dwa mande pou yo fè konsiderasyon pou li nan kad Apèl Pèfòmans MCAS MCAS Perfomance Appeal la pou ELA ak matematik. Pou yon elèv gen dwa pou yo fè yon demann konsiderasyon pou li nan MCAS pou Syans, li ta dwe pran egzamen sa a omwens yon fwa (oswa konplete yon Evalyasyon Altènatif MCAS yon fwa) epi li toujou ap suiv youn nan kou Syans yo oubyen li fini ak klas 12zyèm ane li. Pi fò fwa, yon elèv ki jwenn konsiderasyon pou yon apèl dwe nan pwosesis pou l atenn EPP li a epi li dwe kontinye travay pou l satisfè egzijans EPP a menm si yo akòde l Apèl Pèfòmans MCAS la. N ap jwenn deskripsyon pwogram sa a ak kijan elèv ka patisipe ladan l sou sit entènèt BPS la. Pale ak direktè lekòl la pou konnen si pitit ou a gen dwa pou l mande Depatman Edikasyon Elemantè & Segondè nan Masachousèt pou rekonsidere ka pa li a. Plis enfòmason sou MCAS ff bostonpublicschools.org/page/239 Kesyon Moun Poze Tout Tan Eske tout elèv gen pou yo pran MCAS? Wi, tout elèv ki nan lekòl piblik nan Massachousèt, menm lekòl Pilòt yo ak lekòl sou kontra yo Chatè yo, dwe pran tès MCAS yo. Anplis, elèv edikasyon espesyal yo ki nan lekòl prive sou frè BPS oblije teste tou. Kijan pou m fè konnen rezilta MCAS 2017 pitit mwen an? Paran yo ap resevwa rapò tès MCAS pitit yo a swa pa lapòs oubyen nan men lekòl la. N ap jwenn rezilta prentan 2017 MCAS yo an otòn E si pitit mwen an nan edikasyon espesyal? Tout elèv ki nan edikasyon espesyal yo oblije pran tès yo, men sila ki gen yon Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) oswa plan Seksyon 504 ka pran desizyon pou jwenn akomodasyon ki apwopriye pou tès la. Yon akomodasyon pou tès la se ti chanjman ki ka fèt nan fason yo bay tès la osinon fason pou elèv la reponn kesyon ki nan tès la dekwa pou elèv la gen tout chans li pou demontre sa li konnen ak sa li ka fè. Fason y ap bay egzamen yo dwe ekri byen klè nan Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP) a oubyen plan Seksyon 504 la. Elèv ki gen bezwen edikasyon espesyal k ap bezwen yon evalyasyon altènatif ap pran tès Altènatif MCAS yo (MCAS-Alt.) E si pitit mwen an se yon Elèv K ap Aprann Anglè? Tout elèv oblije pran egzamen MCAS yo nan matematik, syans ak teknoloji/jeni. Men pou elèv se premye ane yo nan lekòl nan Etazini, yo gen chwa pou pran osinon pa pran egzamen Atizay Lang Anglè (ELA) nan MCAS la. Anplis, elèv ki ap aprann pale Anglè yo ki nan klas K2-12yèm Ane dwe pran tès Evalye Konpreyansyon ak Kominikasyon Elèv K ap Aprann Pale Anglè Eta pa Eta Assessing, Comprehension and Communication in English State-to-State for English Learners (ACCESS for ELs). Tès ACCESS for ELs kontwole pwogrè nan aprantisay akademik Anglè nan lekti, redaksyon, koute ak pale. Pwomosyon & Evalyasyon ff doe.mass.edu/mcas/ f f doe.mass.edu/mcas/testquestions (sijè nan tès la rive jis an 2017) TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 17

20 Rezime Regleman Pou Yon Elèv Pase yon Klas Lekòl Elemantè (Premye 5yèm Ane) Pou yon elèv pase klas 5yèm Ane a, li dwe pase Atizay Lang Anglè (ELA)/ Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL) chak ane pase matematik chak ane pran syans ak istwa chak ane pase yon total twa kou sou kat kou syans ak istwa nan 4yèm-5yèm ane pran kou edikasyon fizik chak ane pran kou edikasyon sou sante/vih (SIDA) nan 4yèm Ane fè 90 èdtan nan klas ki gen rapò ak atizay chak ane (an mwayèn 30 minit chak jou). Komite Konsèy Administrasyon Anndan Lekòl la ka vote pou mete regleman anplis pou lòt kou ak tès ki depase sa k ekri nan paj sa yo. Egzamen Klas Kisa yo Teste? BPS Evalyasyon Fen Ane nan Atizay Lang Anglè (ELA) ak Matematik K-5 Metriz nan nivo kritè elèv yo te etidye nan Atizay Lang Anglè (3zyèm-5yèm Ane) ak matematik (K-5yèm Ane) Redaksyon (Common Writing Assignment) 3-5 Abilite pou prezante panse kritik alekri Evalyasyon Tès-fen-Inite Envestigasyon 2-5 Tès BPS devlope pou metriz konsèp nan matematik pandan 4-6 semenn anvan yo. DIBELS NEXT TRC (ochwa) EVT Egzamen Elèv yo pran nan Lekòl Elemantè (primè) K-2 K Next Generation MCAS MCAS 5 Syans & teknoloji/jeni Konpreyansyon lekti, pale, lekti oral, konpreyansyon sa yo tande, kapasite pou ekri Metriz estanda Massachusetts yo nan atizay lang Anglè ak matematik Atizay Lang Anglè (ELA) konpreyansyon lekti ak matematik Atizay Lang Anglè (ELA), konpreyansyon lekti, redaksyon nan ELA, ak matematik Atizay lang Anglè konpreyansyon lekti ak matematik ACCESS for ELs K2 5 Kapasite pou li ak ekri an Anglè, pale ak tande lang Anglè pou elèv k ap Aprann Lang Anglè yo Evalyasyon Nasyonal sou Pwogrè nan Edikasyon 4 Lekti, matematik (yo bay chak dezan) (NAEP) Sondaj debaz Terra Nova an Anglè pou tout elèv 3-5 Abilite nan vokabilè/mo epi konpreyansyon nan lekti; kapasite pou rezoud pwoblèm ki bay defi. Tès plasman pou Travay Klas Avanse (AWC); al gade nan paj 26 pou plis enfòmasyon. Evalyasyon Pwovizwa BPS 2-5 Atizay lang Anglè (ELA) konpreyansyon lekti ak matematik. Rekòmandasyon pou Devwa Devwa baze sou travay nan klas epi sa ankouraje devlopman oto-disiplin ak responsablite pèsonèl. Se yon mwayen enpòtan tou pou ankouraje kolaborasyon ant lakay ak lekòl. JADENDANFAN: Pwofesè yo ka bay elèv yo etidye ti powèm kout lakay yo epi vin resite yo nan klas. Distri a kreye aktivite Home- Links (Koneksyon Lakay) pou konekte pwogram edikasyonèl la a aktivite ki dwe fèt lakay. Yon moun kapab jwenn Home links ) sou sit entènèt Depatman Timoun Piti a, bit.ly/bpsearlylearning. Tan ki rekòmande an mwayèn: minit pa jou. PREMYE-3ZYÈM ANE: Devwa yo dwe mache ak kapasite elèv yo aprann pandan jounen lekòl la nan matyè enpòtan yo, tankou lekti ak matematik. Lide santral la baze sou etidye lakay fasilite kowòperasyon lakay-lekòl la epi li ranfòse kapasite elèv yo. Tan ki rekòmande an mwayèn: minit pa jou. 4YÈM-5YÈM ANE: Devwa yo dwe santre sou matyè ki pi enpòtan yo epi yo dwe parèt sou divès fòm. Pa egzanp, sa ka gen ladan l egzèsis oral ak ekriti, etidye, lekti pou plezi, devwa ekri ak preparasyon rapò. Tan ki rekòmande pou devwa an mwayèn: minit pa jou GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

21 Regleman pou yon Elèv Pase Klas Elemantè a: Jadendanfan 5yèm Ane K0 K2 Pa gen regleman pou yon elèv pase klas jadendanfan Premye Ane Pou yon elèv monte nan 2zyèm ane li dwe ranpli tou de (2) egzijans sa yo: Pase ak Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL) ak bèl nòt Pase matematik ak bèl nòt 2zyèm Ane Pou yon elèv monte nan 3zyèm ane li dwe ranpli tou de (2) egzijans sa yo: Pase Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL) ak bèl nòt Pase matematik ak bèl nòt 3zyèm Ane 4yèm Ane Pou yon elèv monte nan 4yèm ane li dwe ranpli tou de (2) egzijans sa yo: Pase Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL) ak bèl nòt Pase matematik ak bèl nòt. Pou yon elèv monte nan 5yèm ane li dwe ranpli tout egzijans sa yo: Pase Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL) ak bèl nòt Pase matematik ak bèl nòt Pase syans oubyen istwa ak bèl nòt Elèv ki pa pase kou ELA/ESL ak Matematik epitou ki pa pase tès lekti ak tès matematik yo ap jwenn Enkonplè kòm nòt epi yo dwe ale nan Akademi Aprantisaj Ete yo (Summer Learning Academies) si yo envite yo. Si yo pa pase tou de (2) kou yo ak yon tès Lekti nan fen Akademi Aprantisaj Ete yo, y ap double klas 3zyèm ane a. Si yo pase lekti epi yo pase tout travay yo nan kou matematik la men yo pa pase egzamen matematik la nan fen Akademi Aprantisaj Ete yo, y ap ka monte nan 4yèm ane epi y ap resevwa kout men andiplis nan matematik. Pwomosyon & Evalyasyon 5yèm Ane Pou yon elèv monte nan 6zyèm ane li dwe ranpli tout egzijans sa yo: Pase Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL) ak bèl nòt Pase matematik ak bèl nòt (a) Pase syans ak istwa ak bèl nòt si yo te pase sèlman youn nan matyè sa yo nan 4yèm ane; OUBYEN (b) Pase syans oubyen istwa ak bèl nòt, si yo te pase toulede (2) matyè sa yo nan 4yèm ane. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 19

22 Rezime Regleman Pou Yon Elèv Pase Pou Yon Lòt Klas Lekòl Mwayen (6zyèm 8yèm Ane) Pou yon elèv pase klas nan lekòl mwayen, li dwe... pase senk sou sis kou nan Atizay Lang Anglè (ELA)/ Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL) ak matematik pase dis sou douz kou syans, istwa, matematik ak ELA/ESL konplete twa semès kou nan kou atizay konplete twa semès enstriksyon nan edikasyon fizik konplete de semès enstriksyon sou lasante Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la ka vote pou yo ka tabli regleman pou kou ak tès ki depase regleman ki bay nan paj sa a. Rekòmandasyon pou Devwa Edikatè Lekòl Piblik Boston yo kwè lè elèv yo pase tan ki siyifikatif ap fè devwa lakay, yo gen plis chans pou yo atenn siksè akademik. Devwa lakay baze sou travay ki te fèt nan klas epi yo ankouraje devlopman oto-disiplin ak responsablite pèsonèl. Fè devwa lakay se yon mwayen enpòtan tou pou favorize kowòperasyon ant lakay ak lekòl. Chak grenn elèv nan lekòl mwayen 6zyèm- 8yèm ane nan BPS yo dwe gen devwa pou yo fè lakay yo chak jou. Pwofesè k ap fè kou ki gen plis pwa yo dwe kowòdone aktivite devwa yo. Kèk sijè dwe chwazi pou kèk jou yon fason pou elèv yo genyen menm kantite devwa ototal chak swa pou yo fè lakay epi tou yon fason pou yo ka fin fè yo atan. Pwen pou devwa yo dwe rantre nan nòt final elèv yo pou kou a nan kanè yo. Tan ki rekòmande pou devwa yo an mwayèn: De (2) zèd tan chak jou. Egzamen Elèv yo pran nan Lekòl Mwayen Egzamen Klas Kisa yo Teste? Egzamen BPS nan Fen Ane Egzamen Redaksyon Common Writing Assignment Independent School Entrance (ISEE) Next Generation MCAS Metriz materyèl ki kouvri nan kou debaz yo nan tout lekòl mwayen BPS yo 6-8 Kapasite pou prezante panse kritik alekri Egzamen pou Lekòl ak Konkou Antre yo 6 ak 8 Tès sou konpetans an Anglè ak matematik pou admisyon nan lekòl ak konkou antre yo (al gade nan paj 27) 6 ak 8 7 Atizay Lang Anglè/li ak ekri, matematik Atizay Langu Angle (ELA) nan konpreyansyon lekti, redaksyon ELA, matematik MCAS 8 Syans ak teknoloji/jeni ACCESS pou ELs 6 8 Lekti nan Lang Anglè, ekri, pale ak tande pou elèv k ap aprann pale Anglè yo Evalyasyon Nasyonal sou Pwogrè nan Edikasyon (NAEP) 8 Lekti ak matematik (yo bay chak dezan) GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

23 Regleman pou yon Elèv Pase Klas nan Lekòl Mwayen yo: Klas 6zyèm 8yèm Ane 6zyèm Ane Pou elèv monte nan 7yèm ane, elèv yo dwe gen bèl nòt nan yon total twa (3) kou pami matyè sa yo: Atizay Lang Anglè (ELA)/Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL), matematik, syans ak istwa/syans sosyal. Pou pase matematik, elèv yo dwe pase matematik nan egzamen fen ane a oubyen egzamen matematik nan fen kou an ete a. Elèv ki pa pase ni youn ni lòt tès Anglè/ESL ak matematik dwe patisipe nan Akademi Aprantisaj Ete yo ( Summer Learning Academies ). Elèv ki pa pase ELA/ESL ak matematik alafen Akademi Aprantisaj Ete yo Summer Learning Academies ap koule nan kou sa yo epi y ap gen pou yo refè kou sa yo. 7yèm Ane Pou elèv pase pou 8yèm ane yo dwe gen bèl nòt nan yon total sis (6) kou pami matyè sa yo nan 6zyèm ak 7yèm ane: Atizay Lang Anglè (ELA)/Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL), matematik, syans ak istwa/syans sosyal. Kou sa yo dwe gen omwens: twa (3) ELA/ESL + kou matematik yon (1) kou syans yon (1) kou istwa/syans sosyal Elèv ki pa pase ni youn ni lòt kou sa yo ELA/ ESL ak matematik dwe ale nan Akademi Aprantisaj Ete yo Summer Learning Academies. Elèv yo ap jwenn kredi pou kou yo sèlman si yo ale nan Akademi Aprantisaj Ete yo Summer Learning Academies ak pase travay ki egzijib nan sal klas yo. Elèv ki pa ale nan klas yo pa p pase kou yo. 8yèm Ane Pou elèv yo monte nan 9yèm ane, yo dwe pase ak bèl nòt yon total dis (10) kou nan matyè sa yo nan 6zyèm, 7yèm ak 8yèm ane: Atizay Lang Anglè (ELA) oubyen Anglè Kòm Dezyèm Lang (ESL), matematik, syans ak istwa/syans sosyal. Elèv la dwe pran omwens: senk (5) ELA/ESL + kou matematik de (2) kou syans de (2) kou istwa/syans sosyal Elèv ki pa pase toulede kou sa yo ELA/ ESL ak matematik dwe ale nan Akademi Aprantisaj Ete yo Summer Learning Academies. Elèv yo ap jwenn kredi pou kou yo sèlman si yo ale nan Akademi Aprantisaj Ete yo Summer Learning Academies epi yo fè mwayèn yo pou travay nan sal klas yo. Elèv ki pa ale pa p pase kou yo nonplis. Elèv ki pa ranpli kondisyon pou kou 8yèm ane yo nan fen Akademi Aprantisaj Ete yo Summmer Learning Academies ap double. Pou elèv ki te deja double youn nan klas mwayen yo, yo kapab double ankò sèlman si direktè a, pwofesè yo, estaf sipò yo, ak paran an analize ka a. Pwomosyon & Evalyasyon TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 21

24 Regleman pou Pase Al nan Lòt Klas ak pou Diplome nan Lekòl Segondè Dapre regleman pou yon elèv pase nan klas segondè oswa pou resevwa diplòm fendetid, yon elèv dwe suiv «pwòp wout li» pou li diplome ak sipò konseye yo, pwofesè yo, gid yo ak manm fanmi yo. Chak lekòl segondè nan BPS yo kapab suiv youn nan twa opsyon (pathways) ki prepare tout elèv pou y al nan inivèiste, lòt sant fòmasyon apre lekòl segondè, epi karyè ki rapòte. Tout opsyon sa yo bay kèk fleksiblite sou kilè elèv yo kapab pran kèk kou. Pa egzanp, yon elèv kapab pran Istwa Etazini 1 nan 10zyèm Ane, alòs yon lòt elèv ka pran menm kou a nan 11yèm Ane. Gen kèk elèv ki kapab bezwen plis pase kat (4) an pou yo konplete tout egzijans yo anvan yo diplome. Lè n ap chwazi yon lekòl segondè, elèv yo ak fanmi yo fèt pou pran bonjan enfòmasyon sou ki opsyon lekòl la suiv pou gen yon diplòm segondè nan BPS. Regleman pou Elèv Diplome nan revizyon. Rekòmandasyon pou Devwa Edikatè Lekòl Piblik Boston kwè lè elèv pase tan ki siyifikatif ap fè devwa lakay, yo gen plis chans pou yo atenn siksè akademik. Devwa lakay baze sou travay nan klas epi yo ankouraje devlopman oto-disiplin ak responsablite pèsonèl. Fè devwa lakay se yon mwayen enpòtan tou pou favorize kowoperasyon ant lakay ak lekòl. Devwa yo pèmèt elèv yo pratike ak ranfòse leson ki fèt nan klas yo pou jounen an, prepare pou leson k ap vini apre a epi/oubyen aktivite pou pèmèt elèv yo pwofonde pi plis. Lekòl la dwe genyen yon plan pou devwa ki mache ak kourikoulòm lekòl la. Pwofesè yo dwe kowòdone devwa y ap bay elèv yo yon fason pou elèv yo pa gen twòp devwa pandan yon sèl sware an. Pa egzanp yon lekòl ka bay devwa lekti ak ekriti chak jou; matematik ak istwa lendi, mèkredi ak vandredi; epi syans ak lang madi ak jedi. Pwen pou devwa yo dwe rantre nan nòt final elèv la gen pou kou yo nan kanè li. Tan ki rekòmande pou devwa yo an mwayèn: 2èd tan ½ chak jou Egzamen Elèv yo Pran nan Lekòl Segondè Egzamen Klas Kisa yo Teste? Egzamen BPS nan fen kou yo MCAS: Atizay Lang Anglè (ELA) MCAS: Matematik MCAS: Syans, Teknoloji/Jeni ACCESS para ELs Tès SAT ACT Tès Preliminè SAT (PSAT) Egzamen nan Redaksyon Istwa ak Imanite Evalyasyon Nasyonal sou Pwogrè nan Edikasyon (NAEP) 9yèm 12zyèm Nan 10zyèm (epi repran tès la jouk yo pase li) 10zyèm (epi repran tès la jouk yo pase li) 9yèm 11zyèm (epi repran tès la jouk li pase li) 9yèm 12zyèm 11zyèm 12zyèm 10zyèm 11zyèm 9yèm 12zyèm 12zyèm Metrize materyèl kou debaz yo nan tout lekòl segondè BPS yo nan mitan ak nan fen ane a. Konpreyansyon lekti, redaksyon, ak konpreyansyon lang ak literati. Elèv yo dwe atenn nivo Konpetan/Avanse oubyen rive nan nivo Bezwen Amelyore epi ranpli Plan Konpetans nan Edikasyon (EPP) pou yo ka diplome. Al gade nan paj 15. Kalkil debaz, fonksyon, aljèb, jewometri, estatistik, ak pwobabilite. Elèv yo dwe atenn nivo Konpetan/Avanse oubyen rive nan nivo Bezwen Amelyore epi ranpli yon EPP pou yo ka diplome. Pou elèv k ap pran kou sa yo: biyoloji, chimi, entwodiksyon nan fizik, teknoloji/jeni. Elèv yo dwe pase youn nan egzamen syans yo pou yo ka diplome. Kapasite pou li, ekri, pale ak tande lang Anglè pou elèv k ap aprann pale Anglè yo (EL). Tès sa a egzijib pou aplike nan inivèsite. Tès Anglè, ekri, matematik ak syans. Gen tès pou redaksyon ak lòt tès nan lòt matyè tou. Pratik pou SAT, yo kapab itilize rezilta yo nan Merit Eskolè Nasyonal National Merit Scholars Abilite pou prezante panse analiz kritik alekri Lekti ak matematik (yo bay chak dezan nan kèk lekòl yo chwazi oaza) GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

25 Regleman ak Kondisyon pou Diplome nan Lekòl Segondè Responsab Lekòl Piblik Boston yo ap revize reglèman pou elèv yo ka resevwa diplòm yo yon fason pou yo ka annakò ak sa Depatman Edikasyon Elemantè & Segondè nan Masachousèt (DESE) reklame epi pou sa yo aprann nan ka egal ak plan Pwogram Etid Debaz Lekòl Segondè nan Masachousèt Massachusetts Core High School Program of Study ( Elèv ki pa reyisi fè omwens 240 nan MCAS matematik ak Anglè nan 10zyèm ane oblije pran kou nan matyè sa yo epi pase yo pandan yo nan 11zyèm ak 12zyèm Ane. Opsyon I Opsyon II Pran kat klas Anglè epi pase toulekat Pran twa klas Istwa ki gen ladan Istwa Etazini 1 & 2 epi pase yo Pran kat klas matematik epi pase omwen twa, ki gen ladan Matematik I (Aljèb I), Jewometri, ak Aljèb II Pran epi twa klas syans ki gen laboratwa ki gen ladan omwen de (2) nan kou sa yo tankou biyoloji, chimi, fizik Pran de klas lang etranje nan menm lang nan epi pase yo Pran klas atizay pandan de semès epi pase yo Pran epi pase kat semès edikasyon fizik Pran klas sante pandan yon semès epi pase li Pran klas konpitè pandan yon semès epi pase li Pran Egzamen MCAS la epi pase li ak nòt Detèminasyon Konpetans (CD) Competency Determination (CD) pou Atizay Lang Anglè nan MCAS, matematik, syans & teknoloji/jeni (al gade nan paj 17) Pran epi pase kat klas Imanite, yo dwe kouvri kritè Anglè ak Istwa Etazini 1 & 2 Pran kat klas matematik epi pase omwen twa, ki gen ladan Matematik I (Aljèb I), Jewometri, ak Aljèb II Pran epi pase twa klas syans ak laboratwa ki gen omwen de (2) nan kou sa yo tankou biyoloji, chimi, fizik Pran de (2) klas lang etranje nan menm lang nan epi pase yo Pran klas atizay pandan de semès epi pase yo Pran epi pase kat semès edikasyon fizik Pran klas sante pandan yon semès epi pase li Pran klas konpitè pandan yon semès epi pase li Pran egzamen MCAs la epi pase li ak nòt Detèminasyon Konpetans Competency Determination (CD) nan Atizay Lang Anglè, matematik, syans & teknoloji/jeni (al gade nan paj 17) Opsyon III Yon lekòl ka devlope pwòp lis kou obligatwa pa li nan kondisyon pou kou sa yo reponn ak egzijans Leta a epi direksyon Lekòl Piblik Boston an apwouve li. Opsyon III sa a se li lekòl ki bay egzamen antre yo suiv nan moman sa a ansanm ak kèk lekòl pilòt, lekòl Chatè Horace Mann yo, lekòl Madison Park Technical Vocational High School ak pwogram Edikasyon Altènatif yo. Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la gen dwa pou li tabli lòt kou ak lòt tès ki mande plis egzijans pase sila ki nan lis ki detaye anwo a. Kesyon ak Repons sou Regleman pou Diplome nan Lekòl Segondè Si elèv yo pa pase kèk nan kou yo, èske yo oblije double tout ane lekòl la? Non. Yo kapab reprann kou sa yo konsa: pandan ete a, pandan ane akademik la, osinon sou entènèt la (al gade nan paj 15-16) - men yo toujou ka avanse nan matyè yo pase deja yo. Pou plis enfòmasyon, ou ka pale ak konseye pedagojik lekòl pitit ou a. Elèv ki fini yo epi ki gen dwa pou yo resevwa diplòm yo kapab patisipe tou nan seremoni gradyasyon ki fèt pandan ete a pou tout lekòl ansanm si yo te rate seremoni lekòl yo a. Si elèv yo pran diferan kou nan diferan ane nan menm opsyon an, kilè y ap pran egzamen MCAS 10zyèm Ane a? Tout elèv anwetan elèv EL ki fenk rive yo dwe pran MCAS nan 10zyèm Ane. Kisa ki Pwogram Etid Debaz MassCore la? Responsab Eta a rekòmande MassCore ki se yon pwogram solid ki aliyen kou nan lekòl segondè ak inivèsite yo epi sa patwon travay yo mande. Pwogram lan rekòmande pou gen ladan: 4 ane etid Anglè; 4 ane Matematik; 3 ane Syans ak laboratwa; 3 ane Istwa/Syans Sosyal; 2 ane yon menm lang etranje; 1 ane nan Atizay; 5 lòt ane nan kou santral nan pami nenpòt matyè ki anwo yo, edikasyon biznis, karyè ak edikasyon teknik, sante oswa teknoloji. Genyen plis opòtinite nou rekòmande tankou Kou Plasman Avanse, anwolman doub ak inivèsite, pwojè pou finisan, kou sou entènèt pou lekòl segondè oswa kredi pou inivèsite, ak sèvis- oswa travay aprantisay. Elèv ki konplete pwogram etid MassCore la pi byen prepare pou inivèsite ak pou karyè. Kimoun elèv yo ak fanmi yo ta dwe mande enfòmasyon sou koze regleman pou Diplome nan Lekòl Segondè? ÂÂ Depatman Konseye Pedagojik Lekòl Ou a ÂÂ Depatman Konseye Pedagojik BPS Pwomosyon & Evalyasyon TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 23

26 Pwogram Espesyal: Edikasyon Espesyal ak Sèvis pou Elèv Elèv ki gen enfimite gen dwa ak anpil pwoteksyon dapre lalwa federal ak lalwa eta a. Dapre lwa federal la Lwa sou Edikasyon Moun ki gen Enfimite Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), tout timoun ki gen yon andikap gen dwa pou resevwa edikasyon piblik gratis ki fèt pou satisfè bezwen endividyèl yo epi prepare yo pou edikasyon pi devan, travay, ak posibilite pou viv endepandan. Elèv ki gen andikap yo dwe resevwa edikasyon nan klas ak elèv ki pa andikape depi sa posib. BPS ofri yon bann anviwonnman pou elèv ki gen andikap: Enklizyon okonplè : elèv yo edike ansanm ak elèv ki pa gen bezwen espesyal pou 80% nan jounen lekòl la oubyen pou plis nan sal klas edikasyon jeneral. Enklizyon pasyèl: Elèv yo pase 60% jounen lekòl la oubyen pi piti deyò sal klas edikasyon jeneral. Kad Separe apa : Elèv yo pase plis pase 60% jounen lekòl la deyò sal klas edikasyon jeneral. Kèk elèv ki nan nivo gran bezwen enskri nan lekòl espesyal piblik pandan lajounen oubyen nan lekòl prive, oswa anviwonnman rezidansyèl kote yo ka resevwa tout enstriksyon ak sèvis nan lekòl separe pou edikasyon espesyal. BPS gen twa lekòl espesyal pou elèv ki gen andikap ki reklame swen wo nivo: Lekòl Horace Mann pou elèv ki gen defisyans nan tande Sant pou Devlopman Carter pou elèv ki gen plizyè kalite andikap Gwoup Lekòl McKinley yo pou elèv ki gen defisyans emosyonèl Anplis, BPS ofri sèvis pou elèv ki swa gen andikap osinon ki pa genyen andikap, tankou: Sèvis sante konpòtman epsikoloji, konsèy ajisteman elèv, prevansyon vyolans, sipò apre gwo chòk Sèvis ki gen rapò ak pwononsyasyon / terapi langaj, terapi okipasyonèl, terapi fizik, vizyon ak sipò pou tande, edikasyon fizik adapte, sipò asiste ak teknoloji Sante nan Lekòl / sèvis medikal premye swen, distribye medikaman yo, kontwole kondisyon medikal espesyal. Si ou sispèk pitit ou a ta gen difikilte pou fè pwogrè nan yon sal klas regilye akòz yon andikap, ou gen dwa pou mande pou yo fè yon evalyasyon pou pitit ou a dekwa pou chèche konnen si li gen yon andikap ki kalifye li pou sèvis espesyal. Mande direktè lekòl la oswa kowòdonatè Edikasyon Espesyal ak Sèvis Sipò Special Education and Student Services (SESS) nan lekòl ou a pou evalyasyon sa a. Pou Plis Enfòmasyon ÂÂEdikasyon Espesyal ÂÂSèvis Elèv   Elèv k ap Aprann Anglè Lekòl Piblik Boston (BPS) fè enstriksyon ki gen bonjan kalite pou Elèv k ap Aprann Anglè yo youn nan pi gwo priyorite l. BPS ofri plizyè chwa ak sèvis pou ede elèv sa yo aprann lang Anglè pandan y ap etidye literati, lekti/ekriti, matematik, syans, istwa/ syans sosyal, atizay, edikasyon fizik ak lòt matyè. Vizyon nou se pou founi yon edikasyon ki sansib ak kilti epi lang epitou ak sipò ki nesesè pou asire tout elèv k ap aprann Anglè yo gen aksè egal-ego ak opòtinite ki ankouraje akizisyon lang, bilengis, bialalfabetizasyon ak aprantisay pou lavi. Kimoun yon Elèv K ap Aprann Anglè ye? Elèv k ap Aprann Anglè yo (EL) se elèv natif-natal yon peyi ki pale yon lang ki pa Anglè, epi yo poko konpetan ase nan Anglè akademik pou pèfòme travay nòmal nan klas an Anglè san yo pa jwenn sipò nan lang. Plis pase 17,000 elèv nan Lekòl Piblik Boston yo (31% elèv BPS yo ototal) klasifye kòm Elèv k ap Aprann Anglè. Kijan Lekòl Piblik Boston plase elèv yo pou pran sèvis EL yo? Tout paran oswa moun ki responsab elèv k ap antre nan Lekòl Piblik Boston pou premye fwa dwe konplete yon sondaj sou ki lang yo pale lakay yo lè y ap fè enskripsyon an. Si sondaj sa a endike timoun nan petèt kalifye pou sèvis pou EL, distri a sipoze evalye konpetans akademik timoun nan an Anglè nan kat domèn sa yo: tande, pale, li ak ekri an Anglè. Paran oubyen responsab elèv ki kalifye pou jwenn sèvis kòm EL gen dwa legal pou resevwa enfòmasyon sou pwogram ak benefis sèvis ki la disponib pou EL nan yon fason yo kapab konprann (an tèm mwayen ak langaj) epi pou yo (paran oubyen responsab) kapab chwazi opsyon yo kwè k ap satisfè bezwen pitit yo a pi byen. Nan kèlkilanswa lekòl pitit ou a anwole a, se dwa li pou li jwenn sèvis. Paran elèv k ap aprann Anglè gen dwa tou pou yo deside pa pran sèvis ELL pou pitit yo epi fè yo plase pitit yo a nan yon pwogram Anglè-sèlman, nan sal klas edikasyon jeneral. Ki opsyon pou pwogram ki la disponib nan Lekòl Piblik Boston pou elèv k ap aprann Anglè yo? Dapre lalwa, tout ELs gen aksè pou gen enstriksyon an Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL), ki la pou anseye tout ELs Anglè. Tout pwofesè ELs ki anseye matyè akademik debaz yo (tankou matematik, syans sosyal, ak syans) dwe gen fòmasyon espesyal epi yo dwe genyen andòsman (Enstriksyon Pwoteje an Anglè) anplis lisans pwofesè yo a. Lekòl Piblik Boston ofri program sa yo pou sipòte elèv k ap aprann lang Anglè: Language Specific Sheltered English Instruction (SEI) Enstriksyon Pwoteje an Anglè nan Lang Espesifik. Nan mòd pwogram sa yo, tout elèv yo se elèv ki gen menm lang natif-natal la k ap aprann Anglè, pwofesè ki kalifye anseye, epi yo gen Nivo Devlòpman Lang Angle (ELD) 1 rive sou 3. Bi enstriksyon pwoteje a se pou rann enstriksyon matyè akademik nivo-klas yo pi aksesib pou elèv EL yo. Lang pou enstriksyon an se Anglè, ak klarifikasyon nan lang natif-natal la lè gen bezwen pou fè sa. Elèv GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

27 Elèv K ap Aprann Anglè la gen enstriksyon nan Anglè kòm Dezyèm Lang tou (ESL). BPS gen pwogram SEI an Panyòl, Kreyòl Ayisyen, Kreyòl Kapvèdyen, Vyetnamyen, Chinwa, ak kad miltileng. Two-Way Immersion Education Pwogram Imèsyon nan de Sans (Yo rele li tou Edikasyon Lang Doub). Nan klas sa a, nou jwenn elèv ki pale Anglè kòm lang natif-natal yo ak timoun ki pale lòt lang aprann ansanm. Pou kounyeya, BPS ofri pwogram bileng nan de sans an Panyòl ak Kreyòl Ayisyen. Yo anseye tout timoun li ak ekri epitou matyè akademik yo (literati, matematik, syans ak istwa/syans sosyal) nan toulede lang yo, ak omwens mwatye lè enstriksyon an anseye nan lang asòs la (Panyòl). Objektif pwogram imèsyon lang doub la se pou tout elèv pale toulede lang yo lit-lit. Paran yo ka chwazi yon pwogram lang doub, men BPS paka garanti elèv la ap plase nan pwogram sa a akoz espas ki limite. Pou yo kapab plase elev nan pwogram sa yo, yo bezwen gen yon fòm dispans paran/responsab yo siyen pou rekonèt paran an te mande pwogram nan espesyalman. Transitional Bilingual Education (TBE) Pwogram Bileng an Tranzisyon. Paran yon elèv EL kapab mande yon pwogram TBE si yo panse pitit yo a ap fè plis pwogrè akademik epi y ap aprann Anglè pi rapid ke si yo te nan yon sal klas SEI. Nan yon sal klas TBE, pwofesè a bay enstriksyon nan lang-natif la pou fasilite aprantisay nan matematik, syans ak syans sosyal. Pandan elèv yo ap vin pi konpetan nan lang Anglè a, pwofesè a pral sèvi ak lang natif-natal la mwens, pou jouk tout enstriksyon an ka fèt nan lang Anglè sèlman epi elèv yo kapab fè tranzisyon nan klas edikasyon jeneral. High Intensity Language Training (HILT) for Students with Limited or Interrupted Formal Edikasyon Fòmasyon Lang ak Wo Nivo Entansite pou Elèv Edikasyon Fòmèl yo te Limite osinon Entèwonp (SLIFE). BPS rekòmande pwogram sa a pou elèv ki gen 8 an ak sila yo ki pi gran ki fèk vin Ozetazini, ki pa gen wo nivo alfabetizasyon osinon ki pa alfabetize menm nan lang natif-natal yo, ak edikasyon fòmèl yo te limite osinon te entèwonp nan lekòl yo nan peyi yo. Nan pwogram HILT, elèv yo jwenn: Lang Anglè akademik entansif ak devlopman nan li ak ekri Enstriksyon nan lang natif-natal ki fèt pou ede yo aprann li, ekri, matematik, syans, ak istwa/syans sosyal lè sa disponib Lòt klas anplis tankou teknoloji, atizay, ak edikasyon fizik. Kijan pou yon paran mande pou elèv EL yo a plase nan yon pwogram TBE osinon nan yon pwogram HILT? Elèv ki gen 10 zan osinon ki pi gran: Paran an kapab soumèt yon demann pou yon dispans. BPS ap otorize demann la si direktè lekòl la ak pwofesè yo kwè yon pwogram altènatif t ap pi bon pou pwogrè edikatif elèv la ak akizisyon rapid kapasite debaz lang Anglè li angwo. Dispans la ap an efè sèlman pou ane lekòl ki kouran an. Paran an dwe vizite lekòl la chak ane pou ka reaplike pou dispans la. Paran gen dwa pou ale annapèl lè gen yon desizyon ki pran pou pa bay dispans la. Elèv ki poko gen 10 zan: Paran an kapab soumèt yon demann pou dispans menm jan ak pou elèv ki pi gran yo. Anplis : Elèv la dwe te nan yon sal klas ELL pou toutomwens 30 jou. Lekòl la dwe sètifye elèv la gen bezwen espesyal ak bezwen fizik endividyèl osinon epsikolojik, ki pa yon mank konpetans an Anglè ; epitou Se sipèentandan lekòl la ak direktè lekòl la toulede ki dwe apwouve dispans la. Sa k ap rive si paran an pa mande yon dispans pou pitit li pou antre nan yon pwogram TBE osinon HILT, menm si elèv la ta kapab benefisye nan pwogram nan? BPS ap plase elèv la nan yon sal klas ki gen pwofesè ki kalifye pou anseye matyè akademik prensipal yo (tankou matematik, syans sosyal, ak syans) epi ki kalifye pou anseye elèv k ap aprann Anglè yo ESL (Anglè Kòm Dezyèm Lang), amwenske paran an/responsab la mande espesyalman pou yo pa bay pitit yo sèvis ESL yo. Pou plis enfòmasyon sou Aprantisay Anglè ÂÂBiwo BPS pou Elèv K ap Aprann Lang Anglè ÂÂBiwo Angajman BPS ÂÂDepatman Edikasyon Elemantè & Segondè nan Masachousèt, Sant Evalyasyon & Konsèy Pou Moun Nouvo Bolling Building, 2300 Washington St., Roxbury Yon sèvis pou elèv nan K2-12zyèm ane ki swa elèv k ap aprann lang Anglè oswa petèt yon elèv k ap aprann lang Anglè. Ouvè jou lekòl, 8 :30 a.m. 5 p.m. ;; Egzamen lang nan lang nantif-natal ak Anglè ;; Konsèy sou edikasyon ak karyè ;; Oryantasyon nan Lekòl Piblik Boston yo ak sèvis vil la bay ;; Enfòmasyon ak resous pou fanmi Elèv San Lojman Elèv ki pa gen kote pou yo rete pandan yon bout tan bezwen fè eksperyans aprantisay nan lekòl san yo pa jwenn okenn kontrariyete. Sant Resous Edikasyon pou Endijan nan BPS bay popilasyon elèv sa yo ak fanmi yo sipò ak resous okonplè. Pou Plis Enfòmasyon ÂÂSant Resous Edikasyon pou Endijan Pwogram Espesyal TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 25

28 Pwogram Espesyal: Opsyon pou Edikasyon Lekòl Piblik Boston yo ofri yon bann pwogram ak sèvis edikasyon altènatif pou elèv lekòl mwayen ak lekòl segondè ki pa bay bon randman nan anviwonnman yon lekòl regilye. Pwogram yo ofri sèvis sipò entansif ak apwòch diferan pou aprantisay la fèt. Li enpòtan pou konnen se pa tout elèv ki mande yon plas nan yon pwogram altènatif ki ap jwenn li. Kèk nan pwogram opsyon pou edikasyon ak sèvis yo founi yo: BPS Re-engagement Center (REC) ede elèv ki te kite lekòl segondè yo (oswa k ap panse kite lekòl) pou fin fè klas segondè yo ak kontinye edikasyon yo ak preparasyon karyè yo pou apre lekòl segondè. Boston Adult Technical Academy (BATA) sèvi elèv ki gen laj zan ke yo konsidere ki twò gran nan laj yo ye ak pou klas yo a. Kèk nan elèv sa yo ap aprann pale Anglè tou. Newcomers Academy sèvi elèv k ap aprann Anglè epi edikasyon fòmèl yo te entèwonp nan yon anviwònman aprantisaj entansif pèsonalize. Charlestown Diploma Plus sèvi elèv ki soti nan tout lekòl segondè BPS yo ki paka travay byen nan pwogram regilye a epi ki bezwen yon edikasyon solid ki baze sou konpetans ki kore ak yon ti kilti aprantisaj pèsonalize. Community Academy (klas 9yèm-12zyèm) anwole elèv ki bezwen yon ti kominote aprantisaj ki byen striktire e ki pozitif ak yon anfaz sou konpòtman ak patisipasyon nan lekòl. The Adult Diploma and Adult High School bay toulede, diplòm ak General Educational Development (GED). Elèv yo ak / oswa fanmi yo kapab chwazi pwogram sa yo si yo te gen yon eksperyans negatif lekòl oswa si yo vle pran yon lòt wout pou yo diplome nan lekòl segondè. BPS ofri pwogram ki fè pati Boston Collaborative High School la, yon tèt-ansanm ak òganizasyon kominotè debaz: ABCD University High School ofri yon aprantisay ki pa tradisyonèl ak pwogramasyon pandan tout ane a pou elèv ki gen laj avanse epi ki gen yon anfaz sou devlopman karyè. EDCO High School pou elèv ki gen laj avanse, ki pa gen ase kredim ju bezwen yon kominote aprantisaj ki piti e ki pèsonalize. Ostiguy High School pou elèv k ap debat ak abi sibstans. LogOn Academies ofri aprantisay ki pa tradisyonèl ak pakou apre lekòl segondè atravè yon melanj aprantisay sou sit entènèt ak aprantisay nan sal klas (yo rele aprantisay miks ). Se yon aprantisay ki itilize òdinatè anpil pou elèv ki kapab aprann pou kont yo epi ki santi yo alèz ak aprantisaj sou entènèt. St. Mary School se yon lekòl pou elèv ki ansent ak sila yo ki gen pitit ki itilize aprantisaj sou entènèt ak aprantisaj ki baze sou dosye akademik ak objektif. College Bound Middle School, yon ti pwogram terapetik lekòl mwayen nan Dorchester, ki sèvi elèv lekòl mwayenn nan yon anviwònman ki pa tradisyonèl. Pou Plis Enfòmasyon sou Opsyon pou Edikasyon: ÂÂBiwo Opsyon pou Edikasyon ÂÂSant pou Re-angajman ÂÂEnfòmasyon sou GED Travay Nan Klas Avanse ak Ekselans pou Tout Moun Travay Nan Klas Avanse (AWC) a se yon pwogram pou elèv ki nan klas 4yèm, 5yèm ak 6zyèm ane, ki lokalize nan kèk nan lekòl elemantè, lekòl mwayenn, ak lekòl Jadendanfan a 8yèm ane yo nan tout vil la. Pwogram AWC a kouvri menm matyè yo edikasyon jeneral la kouvri yo; sepandan, yo etidye chak matyè pi pwofon, avèk yon vitès ki ale pi vit e li mande pou elèv la konplete plis tavay nan sal klas la ansanm ak devwa lakay. Nan pifò pwogram AWC yo, yo mete elèv yo nan gwoup sal klas ki sèvi elèv AWC yo sèlman. Anplis pwogram Travay Klas Avanse a, Lekòl Piblik Boston (BPS) ofri inisyativ Ekselans pou tout Moun nan, nan 13 lekòl. Pandan ane lekòl la, tout elèv ki nan klas 4yèm ane ak 5yèm ane ki nan lekòl Ekselans pou Tout Moun yo ap gen aksè a menm kourikoulòm (pwogram edikasyonèl) ak eksperyans anrichisman elèv ki nan sal klas Travay Nan Klas Avanse yo ap genyen, men nan yon anviwònman enklisif. Pwofesè ki nan lekòl Ekselans pou Tout Moun yo resevwa fòmasyon spesyalize pou yo kapab pare pou yo leve nivo difikilte a pou tout kalite elèv k ap aprann. Si w gen plis kesyon sou pwogram nan oubyen sou ki jan chwa yo fèt, tanpri kontakte biwo annapre yo pou plis enfòmasyon: ÂÂKesyon sou pwgram yo Kourikoulòm ak Enstriksyon: ÂÂKesyon sou fòmilè chwa lekòl ak imel entènèt Sèvis Dakèy yo: ÂÂKesyon sou chwa lekòl Nenpòt Sant Dakèy BPS: East Boston Dorchester: Roxbury: Roslindale: Pou plis enfòmasyon ak yon lis lekòl ki ofri program sa yo, konsilte: ÂÂbostonpublicschools.org/Page/ GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

29 Lekòl ki gen Konkou Antre yo Gen twa lekòl a konkou pou elèv nan BPS pou 7yèm-12zyèm ane. Boston Latin School, fonde nan ane 1635, se lekòl ki pi ansyen nan Etazini, li sèvi yon popilasyon ki divès ekonomikman ak kiltirèlman. BLS gen dezi sa a pou l etabli elèv li yo sou yon edikasyon kontanporè klasik pou prepare yo pou etid kolèj (inivèsite), pou fè yo vin sitwayen ki responsab e ki angaje, ak pou yon vi ki plen rekonpans. Boston Latin Academy ofri elèv yon anviwònman ki difisil men ki pèsonaliz e ki ankadre yo. Anplis, lekòl la se youn nan lekòl ki pi divès nan tout eta a nan zafè ras, kilti, ak lang, ki akòde elèv yo yon eksperyans ki pòtrè ak mond reyèl la. The John D. O Bryant School of Mathematics and Science se yon kominote elèv k ap aprann ki ankourajan ki divès ki angaje nan yon pwogram Syans, Teknoloji, Jeni (Enjenyè), ak Matematik ki djanm e konplè epi ki entegre avèk Syans Sosyal yo. Lekòl konkou antre nou an prepare moun pou inivèsite, e li rann elèv nou yo kapab atenn tout potansyèl yo epi devni dirijan ki pral enfliyanse direksyon sosyete a. Toulètwa lekòl yo asepte enskripsyon pou elèv nan 7yèm ane ak 9yèm ane. O Bryant aksepte yon ti ponyen elèv nan 10zyèm ane. Lekòl sa yo pami lekòl piblik ki pèfòme nan tòp yo nan peyi a epi yo ofri elèv yo yon kourikoulòm pou prepare yo pou inivèsite ki se yon kourikoulòm klasik, epi li ofri yo opòtinite pou yo fè espò, pou yo patisipe nan atizay, aktivite pou klib elèv, pòs staj ak pozisyon lidèchip, epi patenarya avèk inivèsite ak biznis nan zòn nan. Pou antre nan lekòl sa yo se sou konpetisyon epi yo baze sou rezilta yon tès admisyon ak mwayèn jeneral. Egzamen Endepandan pou Antre nan Lekòl yo Tout aplikan pou lekòl a konkou yo dwe pran Egzamen Endepandan pou Antre nan Lekòl yo (ISEE) pou yo ka enskri nan lekòl sa yo. Pwochen administrasyon tès sa a ap fèt samdi 4 novanm 2017 nan plizyè sant nan Boston. Ou ka jwenn materyèl pou enskripsyon yo nan lekòl kote pitit ou a ye a an Septanm. Elèv yo fèt pou nan 6zyèm, 8yèm, osinon nan 9yèm ane pou chita pran egzamen an. Elèv ki deja nan yon lekòl ak konkou ki vle aplike pou yon lòt lekòl ak konkou dwe enskri epi pran egzamen an 4 Novanm, Enstriksyon Lakay ak nan Lopital Lekòl Piblik Boston (BPS) yo bay leson patikilye lakay ak nan lopital pou elèv ki dwe rete lakay li osinon nan yon anviwònman lopital, oubyen yon konbinezon de bagay sa yo, pou owmen 14 jou lekòl nan yon ane lekòl. Anvan yon elèv ka resevwa sèvis sa yo, yon doktè lisansye dwe ranpli yon fòmilè leta, ke ou kapab jwenn nan men enfimyè lekòl pitit ou a. Pou Plis Enfòmasyon sou Enstriksyon Lakay ak nan lopital  ÂSipò Elèv Lojman pou Aplikan nan Lekòl ak Konkou Antre yo Pou aplike epi pou ale nan yon lekòl ak konkou, toulede ni elèv la ni paran li/responsab li dwe abite nan Vil Boston. Si yo ranvwaye yon elèv poutèt vyolasyon lojman, li paka retounen nan yon lekòl ak konkou yo ankò nan menm ane lekòl la. Elèv yo dwe re-aplike pou antre nan lòt klas dantre yo aksepte elèv pou yo a epi fòk yo kapab pwouve yo abite nan Boston. Kite yon Lekòl ak Konkou Elèv ki nan lekòl ak konkou yo ki enterese ale nan yon lòt lekòl BPS san konkou kapab aplike pou yon transfè. Gen peryòd transfè pandan ane lekòl la an Septanm, Novanm, Janvye, ak Mas. Lekòl ak konkou yo dwe fè yon entèvyou sòti ak elèv yo lè y ap kite lekòl la epi ba yo yon lèt sòti. Elèv la dwe pote lèt sa a nan youn nan Sant Dakèy BPS yo lè l ap fè yon demann transfè. Elèv ki transfere soti nan yon lekòl ak konkou kapab re-antre nan lekòl ak konkou a depi direktè lekòl la ba li pèmisyon pou li fè sa. Pou plis enfomasyon sou Lekòl ak Konkou pou Antre yo ÂÂPlanifikasyon Enskripsyon ak Sipò ÂÂbostonpublicschools.org/exam ÂÂTelefone nenpòt Sant Dakèy Boston (al gade nan paj 5) ÂÂAl gade nan paj 43 pou plis enfòmasyon sou egzijans pou lojman. Lekòl Lakay Paran ki rete nan Boston epi ki vle fè lekòl pou pitit yo lakay yo dwe aplike nan Biwo Opsyon pou Edikasyon BPS dekwa pou yo ka jwenn apwobasyon. Yo dwe demontre pwopozisyon edikasyon lakay yo a suiv Gid Pou Edikasyon Lakay la nan Masachousèt epi li satisfè regleman leta a ki se lwa Obligasyon Pou Prezans lan (Compulsory Attendance law). Pou Plis Enfòmasyon sou Lekòl Lakay ÂÂOpsyon pou Edikasyon Pwogram Espesyal TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 27

30 Sèvis pou Elèv: Sante ak Byennèt Lè elèv yo ansante, yo gen plis chans pou yo reyisi nan aprantisay yo. Pou lekòl yo reyisi nan edike elèv yo, yo dwe pran swen sante fizik, mantal ak emosyonèl elèv yo tou. Koneksyon Ansante Healty Connections se nouvo plan Lekòl Piblik Boston yo genyen pou amelyore sante ak byennèt tout elèv. Atravè Koneksyon Ansante, BPS ap: amelyore swen sante ki baze nan lekòl la fè pwomosyon pou konpòtman ki sen kreye yon anviwonnman lekòl ki pi an sante amelyore kondisyon fizik elèv. Pou plis enfòmasyon: Regleman sou Byennèt Wellness Policy Distri Lekòl Piblik Boston an se yon gid pou ede lekòl yo ak plan sa a. Regleman an genyen ladan edikasyon sou lasante okonplè, manje ak bwason sen, anvironman senesof ak sipòtif, anviwonnman ki an sante fizikman, sèvis lasante, konpetans kiltirèl, edikasyon fizik, ak aktivite fizik. Sèvis Sante Gen sèvis enfimri nan prèske tout lekòl. Gen kèk lekòl ki genyen yon enfimyè anndan lekòl la chak jou, gen lòt lekòl ki oblije pataje enfimyè yon lòt lekòl. Si ou bezwen pale ak enfimyè lekòl la, souple rele nan biwo lekòl la. Tout enfimyè lekòl yo gen lisans nan leta Masachousèt pou yo pratike metye a epi yo gen lisans Depatman Edikasyon Elemantè & Segondè Department of Elementary & Secondary Education ba yo. Anplis, yo tout sètifye nan respirasyon atifisyèl (CPR) ak lòt swen sekouris. Responsablite enfimyè lekòl se pou: Evalye epi kontwole bezwen lasante tout elèv yo nan lekòl la Idantifye epi kontwole elèv ki bezwen swen espesyal nan lasante Travay ak lòt gwoup ki baze nan lekòl la pou ofri yon anvironnman an sante ak sennesof Kontwole epi bay medikaman oswa akonpli aktivite medikal dapre preskripsyon doktè oubyen espesyalis medikal Bay premye swen ak swen an ijans Ede fanmi yo jwenn asirans sante lèfini ede yo chwazi yon doktè Ede yo aprann kontwole maladi atrapan Nan lekòl segondè yo, travay ak lòt anplwaye nan Ekip Kapòt Disponib pou bay aksè ak kapòt epi konsèy sou sante repwodiktif. Ou kapab ede enfimyè lekòl la pran swen pitit ou a si ou: fè l konnen pitit ou a genyen yon maladi kwonik oswa ki grav (dyabèt, anemi falsifòm, li fè opresyon/asmatik, elatriye) epi si li bezwen pou enfimyè a ba li swen pandan li lekòl la konsa nou kapab ba li akomodasyon ki apwopriye pale ak enfimyè a si medikaman yo oubyen kondisyon sante l chanje kenbe nimewo telefòn an ka ijans pitit ou a ansanm ak enfòmasyon sou kijan pou yo kontakte ou ajou pou lekòl la ka toujou kapab pran kontak ak ou. bay enfimyè a pèmisyon alekri pou diskite bezwen swen sante pitit ou a ak ajan sante pitit la (al gade bpshealthservices.org pou fòm yo) Vaksinasyon Daprè lalwa eta a, fòk tout elèv yo pran vaksen kont kèk maladi avan yo antre lekòl. Lekòl Piblik Boston egzije pou elèv yo gen vaksinasyon yo ajou pou antre lekòl la lè y ap enskri a. Selon lalwa eta Massachusetts, elèv kip a bay dokimantasyon estatis vaksinasyon ajou yo (ki gen ladann dat yo pou chak vaksen) y a pral mande yo kite lekòl la jiskaske yo gen tout vaksen yo akonplè. Dokimantasyon vaksinasyon enpòtan anpil. Paran yo responsab pou yo kenbe vaksinasyon yo ajou epi pou yo enfòme enfimyè lekòl la lè pitit yo resevwa vaksinasyon anplis. Enfimyè lekòl yo repase sou dosye vaksinasyon yo regilyèman. Lis Vaksen ki Egzijib pou Enskri pou Lekòl (Nòt Avètisman: regleman yo se pou ane sa a sèlman.) K0/K1 (laj 3-4 zan) K2 (laj 4 5 an) Ane 1-6 Hepatiti B 3 dòz 3 dòz 3 dòz 3 dòz DtaP/DTP/ DT/Td 4 dòz DTaP/DTP 5 dòz DTaP/DTP 4 DTaP/DTP oubyen 3 Td Polyo 3 dòz 4 dòz 3 dòz 3 dòz Hib 1-4 dòz MMR 1 dòz 2 dòz Klas 1-5: 2 MMR Ane 6: 2 lawoujòl, 1 malmouton, 1 saranpyon Varisèl (saranpyon) 1 dòz * 2 dòz * Ane. 1-5: 2 dòz* Ane. 6: 1 dòz* * oswa dokimantasyon sou maladi a Ane dòz DTaP/DTP oubyen 3 Td 1; epi 1 dòz Tdap 2 MMR 2 dòz* Pou plis enfòmasyon, ale nan: epi tape immunization nan bwat rechèch la. Souple kontakte Sèvis Sante BPS nan si ou gen kesyon. Anplis, nou vreman rekòmande pou fè yon Evalyasyon sou Risk Tibèkiloz Tuberculosis Risk Assessment pou pitit ou a lè l ap fè egzamen medikal jeneral anyèl li. Nou pa egzije vaksen meningococcal kont menenjit pou antre lekòl. Men, Depatman Sante Piblik nan Masachousèt la rekòmande vaksen sa a pou tout timoun ki nan laj an epi pou adolesan ki nan laj lekòl segondè (15 an). Enfimyè lekòl la gen dokiman sou «Maladi Menenjit ak Elèv: Kesyon Moun Poze Tout Tan» (Meningococcal Disease and Students: Commonly Asked Questions) nan sant pou lasante a, oubyen ou kapab jwenn yon kopi nan men doktè ou. SITIYASYON ESPESYAL. Apa ka ijans oubyen epidemi, gen delè yon elèv kapab kòmanse lekòl si paran l oubyen responsab legal la prezante yon deklarasyon alekri ki soti nan men (1) yon doktè ki deklare timoun GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

31 nan pat vaksinen pou rezon medikal, oubyen (2) timoun nan pat vaksinen akòz kwayans relijyèz li. Konsiltasyon Fizik Jeneral Pandan paran an gen pou l pran tout responsablite l pou sante pitit li, lekòl la responsab pou byennèt ak sekirite elèv yo pandan yo nan lekòl la. Daprè lwa nan eta a, elèv ki fèk antre nan sistèm lekòl la dwe prezante rezilta tès medikal yo ak konsiltasyon fizik jeneral kay doktè nan delè sis (6) mwa apre yo fin antre lekòl. Si pitit ou a nouvo nan lekòl la, li obligatwa pou vini ak yon kopi kanè vaksen yo, epi konsiltasyon fizik jeneral li bay enfimyè a premye jou li ale nan lekòl la, menmsi li posib ou te bay yo deja pandan enskripsyon an. Enfòmasyon sa a nesesè pou founi elèv yo ak meyè swen lasante pandan jounen lekòl la. Tout elèv k ap kontinye ale lekòl yo sipoze fè yon konsiltasyon fizik nan klas 4yèm, 6zyèm ak 9yèm ane. Elèv atlèt yo dwe gen yon egzamen medikal ki pa pi ansyen pase trèz mwa anvan chak sezon espò kòmanse. Sonje gen anpil nan sant sante yo ki bezwen de (2) semenn pou pi piti pou fè w jwenn yon kopi dosye medikal. Pran Medikaman Lekòl Nan pi fò ka yo, se sèlman enfimyè lekòl la ki dwe bay elèv la medikaman pandan li lekòl la. Sepandan gen twa (3) sikonstans kote kapab gen yon lòt moun ki bay medikaman an. Lè elèv la pral nan pwomnad, enfimyè a kapab delege yon lòt moun li montre kijan pou l bay medikaman an (yo). Nan yon ka ijans kote yon reyaksyon alèjik mete lavi yon elèv an danje, kote pèsonèl lekòl la ka bay yon medikaman prese-prese, tankou Epi Pen. Enfimyè lekòl la responsab pou l antrene epi sipèvize tout moun nan zafè bay medikaman. Gen elèv ki kapab pran medikaman yo pou kont yo tankou respiratè pou opresyon. Pou sa fèt, paran an dwe kontakte enfimyè lekòl la pou fè aranjman pou yon Plan Pran Medikaman Pou Kont Ou. Pou enfimyè a ka bay medikaman, li dwe gen preskripsyon doktè premye swen elèv la a ak otorizasyon paran an/responsab la siyen. Yo ka bay lòt medikaman (ki sou etajè fanmasi) san preskripsyon doktè tankou Tylenol oubyen Motrin, men paran an dwe bay pèmisyon l. Mande enfimyè nan lekòl pitit ou a pou fòm pèmisyon an. Se paran an menm ki dwe founi medikaman pitit li a epi fòk medikaman an nan flakon fanmasi a te mete li a. Toujou met enfimyè a okouran si doktè a chanje kalite medikaman an oubyen dòz medikaman an. Asirans Sante Asirans sante disponib pou tout timoun ki nan Masachousèt. Si ou bezwen plis enfòmasyon sou asirans ak swen lasante, kontakte Liy Telefòn Lasante Majistra a Mayor s Health Line nan Si ou gen asirans sante, tanpri mete enfòmasyon yo nan Akò Paran & Elèv ki nan paj 38 la. Tès Depistaj ak Lòt Pwogram Enfimyè lekòl yo fè tès depistaj pou pwoblèm lasante, depi nan tande ak vizyon jiska abi dwòg. Kantite fwa tès depistaj (evalyasyon) fèt pou wotè, pwa, dan, tande, vizyon, ak eskolyoz depann sou ane klas elèv la ladann nan. Si paran yo pa vle evalyasyon sa yo, yo dwe di sa a nan seksyon Sèvis lasante a nan ti liv Akò Paran ak Elèv sa a («Parent Student Agreement»). ff Avètisman sou regleman kapòt, ki enkli yon lèt pou pa patisipe ladann, ap vin jwenn tout elèv nan kòmansman ane lekòl la atravè lapòs. Paran ak responsab legal yo kapab voye lèt pou yo pa patisipe an bay direktè a nan yon anvlòp ki make «confidential» («prive») pandan ane lekòl la pou epaye pitit yo pou yo pa resevwa kapòt. Si ou chanje lide ou epi ou deside pitit ou kapab mande pou kapòt gratis, voye yon lèt bay direktè a pandan ane lekòl la. ff Anba lalwa Vi Prive Adolesan Massachusetts yo, adolesan kapab rsevwa sèvis prive pou dyagnostik, tretman ak referans pou maladi moun trape nan fè sèks ak pou gwosès. Opsyon pou pa patisipe pou elèv la ka resevwa kapòt la PA aplikab nan sèvis vi prive sa yo. ff Tès depistaj pou abi Dwòg eta a rekòmande («State recommended Substance abuse screening») (SBIRT) ap pran plas nan klas 9yèm ane. Paran/responsab legal elèv lekòl mwayenn yo ak lekòl segondè yo ap resevwa enfòmasyon atravè lapòs konsènan SBIRT (Tès Depistaj, Entèvansyon Brèf, ak Referans pou Tretman), ki enkli yon lèt pou pa patisipe. SBIRT kapab ede pwofesyonèl ki bay swen lasante yo ansanm ak lòt pwofesyonèl detèmine si yon moun ap itilize alkòl ak/oswa dwòg nan yon fason ki pa bon pou sante l. Sitiyasyon Espesyal sou Transpòtasyon Ale nan paj 33, Sitiyasyon Espesyal pou Transpòtasyon pou jwenn enfòmasyon sou sèvis tranpòtasyon pou elèv ki gen yon andikap kote kondisyon fizik oubyen medikal yo anpeche yo mache al lekòl oubyen ret kanpe tann otobis. Ka Ijans Medikal Si yon elèv tonbe malad oubyen blese nan lekòl la, lekòl la ap fè tout efò posib pou li kontakte paran oswa moun pou rele an ka ijans la ki nan kat ijans elèv la nan dosye ki nan direksyon lekòl la. Direktè lekòl la ak enfimyè lekòl la ap deside sa k pou fèt. Pifò maladi ak blesi ki rive nan lekòl la pa twò grav kidonk enfimyè lekòl la kapab trete yo. Si kondisyon elèv la trè serye, direktè a oubyen lòt manm pèsonèl lekòl la ap rele anbilans. Yon anplwaye lekòl la ap rete ak elèv la nan anbilans la epi nan lopital la preferabman pou jiskaske yon paran elèv la vini. Men, si paran an pa vini apre yon bon bout tan, sal ijans nan lopital la ap pran responsablite pou elèv la. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 29 Sèvis pou Elèv

32 Sante ak Byennèt (kontinye) Sant Sante ki Tabli nan Lekòl yo Blackstone Elementary South End Health Center Boston Community Leadership Academy/New Mission High School Boston Latin Academy Brighton High School Burke High School/ Dearborn STEM Charlestown High School North End Waterfront Health Gardner Pilot Academy Charles River Community Health Center Jackson/Mann K 8 School Charles River Community Health Center Madison Park Technical Vocational High School Snowden International School at Copley TechBoston Academy Codman Square Health Center Young Achievers K 8 School Mattapan Community Health Center Komisyon Sante Piblik Boston dirije Sant Sante ki nan lekòl yo. Pou plis enfòmasyon, kontakte: Philomena Asante, Direktè, Divizyon Sante Timoun ak Adolesan Division of Child and Adolescent Health nan BPHC > Child, Adolescent & Family Health Sant Sante Ki Tabli Nan Lekòl yo Komisyon Sante Piblik nan Boston, an kolaborasyon ak Sant Medikal Boston ap dirije sant sante kominotè nan kèk lekòl BPS. Sant Sante Kominotè yo asosye ak kèk lòt lekòl pou founi sèvis sante nan lòt lekòl BPS. Yo nan lis ki pi wo a nan paj sa a. Nou ankouraje elèv ki al nan lekòl kote ki gen sant sante sa yo pou mache al nan sant sante sa yo ak lòt lokal ki bay sèvis lasante pou: Konsèy endividyèl sou sante mantal ak kontwòl kriz Swen ak enfòmasyon sou seksyalite ak repwodiksyon Sèvis konsiltasyon Trètman blesi Egzamen medikal ak egzamen pou ka patisipe nan espò Enskripsyon pou asirans sante Enfòmasyon sou lasante Vaksinasyon, ak tout vasken anyèl kont grip epitou HPV Viris Papiyòm Imen (Human Papilloma Virus) pou prevansyon kansè Sant sante sa yo gen yon moun ki bay sèvis sante (yon enfimyè pratikan oubyen yon asistan medsen), konseye sante mantal, ak yon edikatè lasante. Yo disponib pandan jounen lekòl la yon fason pou elèv ki bezwen sèvis lasante pa pase anpil tan san yo pa nan klas. Enfòmasyon Andiplis sou Sèvis Lasante nan Lekòl Enfòmasyon detaye sou sèvis lasante nan lekòl, ak tout fòmilè tout sèvis lasante, enfòmasyon kijan pou kontakte enfimyè lekòl la, alèt sou lasante ak regleman, disponib sou sit entènèt Sèvis Lasante a. ÂÂBPShealthservices.org Anplis regleman ki dekri nan paj yo, Lekòl Piblik Boston gen regleman sou: Asma/opresyon Dyabèt (Sik) Alèji ak manje Bay medikaman nan lekòl Pou nan tèt Edikasyon sou Lasante Lekòl Piblik Boston (BPS) mande pou elèv ki nan pre-jadendanfan rive nan 12zyèm ane pran kou sou lasante. Bi kou sou lasante a se pou montre tout elèv kijan pou devlope abitid ki sen pandan tout vi yo epi pou pran responsablite pou pwòp sante yo ak byennèt yo. Li enpòtan pou anseye timoun enfòmasyon sa a depi byen bonè nan lavi yo. Pwogram sou sante a vize pou li kòrèk medikalman, apwopriye pou laj elèv yo, epi pou pran ka tout kalite kilti elèv yo an konsiderasyon. Se pwofesè ki kalifye ki anseye kou sa yo nan yon anviwonnman ki senesof epi ki sipòtif kote TOUT elèv yo santi yo ba yo valè. Kourikoulòm nan adrese sijè sa yo, tankou: tabak, alkòl ak abi dwòg manje ki sen/nitrisyon sante mantal ak aprantisaj sosayl e emosyonèl sante pèsonèl ak byennèt aktivite fizik, sekirite ak prevansyon blesi prevansyon vyolans edikasyon sou sante seksyèl Pou aprann plis sou kourikoulòm edikasyon sou sante BPS, vizite bostonpublicschools.org/hwd oubyen rele Depatman Sante ak Byennèt Health and Wellness Dept. nan Edikasyon Sante Seksyèl Edikasyon sante seksyèl se yon pati enpòtan nan pwogram edikasyon sante nan BPS pou elèv pre-jadendanfan rive sou 12zyèm ane. Se pwofesè ki kalifye ki gen fòmasyon pou sa ki anseye klas yo epi yo adrese aspè fizik, mantal, emosyonèl ak sosyal, seksyalite moun nan yon nivo ki apwopriye pou laj elèv yo. Kourikoulòm nan gen ladan edikasyon sou idantite seksyèl fi ak gason epi tout moun enkli, ak tout lesbyèn, omoseksyèl, biseksyèl, transeksyèl, epi eseye konprann elèv (LGBTQ) sa yo. Pwogram nan la pou ede elèv yo rete an sante seksyèl pou yo pa prese al nan antre nan aktivite seksyèl, pa trape maladi oubyen vin ansent, epi redui konpòtman seksyèl ki gen twòp risk ladan yo GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

33 Leson yo kapab gen sijè sa yo ladan: Kwasans ak devlopman adolesan, ak tout chanjman pandan pibète (lè kote pèsonèl lekòl la ka bay yon medikaman prese-prese y ap fòme) Kijan pou fè yon relasyon mache epi kenbe relasyon ki an sante Kijan maladi ki atrapan (ak tout VIH/SIDA) pwopaje epi kijan pou pran prekosyon pou li pa pwopaje Konpòtman ki poze yon risk kont lasante Pran desizyon ki reponsab ak tout redui konpòtman seksyèl ki ka nui lasante Reziste zanmi k ap detenn sou lòt moun nan yon fason negatif Bonjan fason pou di non pou yon konpòtman ki gen twòp risk Respekte dwa vi prive tèt yo ak vi prive lòt moun Nan materyèl pou klas la ap genyen: Michigan Model for Health; Healthy and Safe Body Unit (BPS Health & Wellness); Rights, Respect, Responsibility, Making Proud Choices, and Get Real, (Modèl Michigan pou Sante); Inite Kò an Sante ak an Sekirite; Dwa, Respè, Responsablite, Fè Chwa pou Fyè epi Met De Pye W sou Tè a). Nou ankouraje w pou revize materyèl sa yo nan lekòl pitit ou a. Fanmi yo kapab epi yo ta dwe genyen yon gwo enfliyans sou desizyon k ap pran sou sante pitit yo. Lekòl Piblik Boston fè atelye pou paran pou ede w pale ak pitit ou sou kesyon sante ki delika. Souple kontakte lekòl pitit ou a oubyen Inivèsite Paran BPS, , pou plis enfòmasyon. Menm si paran yo pa bezwen bay pèmisyon pou pitit yo pran kou sou edikasyon sante seksyèl, paran yo gen dwa pou yo pran dispans pou pitit yo pa bezwen patisipe nan klas sa yo. ff Si w PA VLE pou pitit ou patisipe nan klas edikasyon seksyèl, souple kontakte direktè lekòl la alekri oubyen pa telefòn, osinon vizite lekòl la pou fè l konnen desizyon w. Fòm pou dispans yo disponib nan lekòl pitit ou a pou siyen. Nou pap penalize elèv ki gen dispans akademikman. Sant Resous Sante Komisyon Sante Piblik Boston (BPHC) gen Sant Resous Sante (HRC) nan plizyè lekòl segondè Boston. Edikatè HRC yo nan lekòl sa yo de (2) fwa pa senmenn. HRC yo ofri elèv enfòmasyon sou kijan pou yo pran desizyon ki sen, sou relasyon ki sen, epi kijan pou yo pran prekosyon pou yo pa atrape enfeksyon nan maladi ki transmèt seksyèlman (STI), VIH, ak gwosès ki pa planifye. Anplwaye HRC yo bay kou ansanm ak konsèy sou edikasyon sante endividyèl, yo refere pasyan, bay kapòt, epi yo bay enfòmasyon sou planin familyal sou demann elèv la. Lekòl segondè sa yo genyen Sant Resous Sante: Another Course to College Boston Arts Academy Community Academy of Science & Health (CASH) Excel High School Fenway High School O Bryant School of Mathematics & Science Urban Science Academy (USA) West Roxbury Academy Pou plis enfòmasyon sou Sant Resous Sante: Â ÂPhilomena Asante, Direktè, Divizyon Sante Timoun ak Adolesan Division of Child and Adolescent Health osinon Jeremiah Woodberry, Direktè Pwojè oubyen Regleman sou Byennèt Gouvènman federal la egzije pou tout sistèm lekòl k ap resevwa finansman pou Pwogram bay Manje Nasyonal nan lekòl yo genyen yon Regleman sou Byennèt nan distri a. Dapre regleman sa a, chak grenn lekòl nan distri a dwe gen yon Komite Konsèy Byennèt Lekòl la, ki kreye yon Plandaksyon Byennèt anyèl. Plan sa a dwe gen ladan etap sa yo pou ankouraje edikasyon sou lasante, manje ak bwason ki nourisan, ak aktivite fizik. Nou ankouraje paran yo aprann kijan sa ap fèt epi patisipe nan aktivite byennèt nan lekòl pitit yo a. Mande direktè a oswa Komite Konsèy Byennèt lekòl la kijan lekòl ou a ap aplike regleman sou byennèt la. Plis enfòmasyon sou Regleman Byennèt Distri a: Â Â Â ÂDepatman Sante ak Byennèt BPS Health and Wellness Department, Komite Byennèt Distri a Komite byennèt distri a gen ladan li manm kominote a, sipèentandan an nonmen pou travay ansanm pou asire lekòl piblik boston tounen youn nan distri skolè ki pi an santé nan peyi a, ki ankouraje bonjan konpòtman sou lasante ak reyisit akademik pou tout moun. Manm komite a revize regleman ki gen rapò ak regleman byennèt epi li bay distri lekòl la konsèy sou regleman ki chita sou byennèt elèv pou ka ankouraje yon mòd vi ki sen ak pratik byennèt ki dirab nan kominote lekòl la. Reyinyon yo piblik, manm kominote a ak piblik la gen dwa vin nan reyinyon nenpòt kilè yo vle. Pou plis enfòmasyon sou orè reyinyon yo oswa aprann kijan ou ka patisipe, rele Depatman Sante ak Byennèt nan Lekòl Piblik Boston yo nan oswa konsilte bostonpublicschools.org/hwd. Edikasyon Fizik Aktivite fizik benefik pou lasante ak aprantisay. Aktivite fizik ki pi elve ak bon kondisyon fizik gen yon efè pozitif sou konsantrasyon ak akademik. Lekòl Piblik Boston ap travay pou amelyore toulede kantite ak kalite edikasyon fizik ak aktivite fizik pou tout elèv nan Pre- K-12zyèm ane pou asire yo devlope avèk bonjan sante e ke yo pare pou yo aprann. Lwa eta a di y ap anseye edikasyon fizik tankou yon sijè obligatwa nan tout klas ak tout lekòl yo. Tout lekòl dwe bay tout elèv opòtinite pou yo fè aktivite fizik nan tout klas. Regleman ak Rekòmandasyon pou Pre-jadendanfan - 8yèm Ane: 150 minit aktivite fizik pa semenn Rekreyasyon chak jou Omwens 45 minit edikasyon fizik pa semenn Vize 80 minit pa semenn pou edikasyon fizik TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 31 Sèvis pou Elèv

34 Sante ak Byennèt (kontinye) Egzijans pou Edikasyon Fizik pou 9yèm-12yèm Ane: Yon semès edikasyon fizik chak ane pou tout elèv nan 9yèm- 12yèm ane (ki egal a mwatye yon ane). Regleman Lekòl Piblik Boston pale tou sou enpòtans atletik ak aktivite fizik apre lekòl. Ane sa a, elèv nan 4yèm ane rive pou 9yèm ane ap konplete yon seri aktivite fizik pou mezire kondisyon sante fizik yo. Rezilta evalyasyon sa a rele Fitnessgram li kapab ede lekòl yo tabli bi yo sou sante fizik pou elèv yo, amelyore pwogram sante fizik yo, epi ede fanmi yo devlope mòd vi ansante ak aktif. Pou aprann plis sou kourikoulòm edikasyon fizik nan BPS, vizite oubyen rele Depatman Sante ak Byennèt la nan Sondaj Pwogram Lasante Nan yon bann lekòl mwayen ak lekòl segondè, nou kapab mande elèv pou konplete sondaj sou konpòtman riske jenn ak lòt sijè ki gen arevwa ak sa pou ede detèmine bezwen ak efikasite pwogram edikasyon sou sante. Nou bezwen konnen si sa nou anseye yo fè yon diferans nan konpòtman elèv ak rezilta sou lasante. Sondaj sa yo, tankou Sondaj Konpòtman Riske jenn, konfidansyèl, epi yo pwoteje sekrè chak grenn elèv. Nou pap janm rapòte okenn repons endividyèl elèv. Si ou gen kesyon sou sondaj sa yo, ou kapab kontakte direktè lekòl pitit ou a pou plis enfòmasyon. Si ou PA VLE pitit gason/fi w la patisipe nan sondaj sa yo, souple kontakte direktè lekòl pitit ou a pou fè li konnen desizyon w. Direktè a kapab mande w pou siyen yon fòm dispans. Elèv ki gen dispans pap penalize akademikman. Anviwonnman an sante ak an sekirite Tout lekòl nou yo ap travay pou kreye yon anviwonnman lekòl ki ansante. Chak lokal Lekòl Piblik Boston yo dwe, dapre regleman federal ak leta a oswa regleman Lekòl Piblik Boston, gen yon plan jesyon kont amyant asbestos (plan AHERA a Lwa Repons kont Danje Ijans Amyant) ak yon plandaksyon entegre pou kontwole ensèk nuizib (IPM) nan tout lokal lekòl yo. Plandaksyon sa yo se yon obligasyon nan tout lokal lekòl yo menmsi yo pa idantifye okenn amyant oswa pa obsève okenn pwoblèm ensèk nuizib nan lokal la. Plan AHERA a ak plan IPM lan (andedan ak deyò lokal yo) nan biwo administratif direktè a. Avi sou plan sa yo ki la disponib dwe afiche aklè nan biwo prensipal la, saldatant pou pèsonèl la oswa sal pwofesè yo, ak nan chanm jeran lekòl la. Li egzijib pou direktè lekòl la kenbe plan IPM ajou chak ane. BPS fè enspeksyon anyèl etablisman lekòl yo, epi Komisyon Sante Piblik Boston kontwole ak konplete plan sa yo. Dokiman enspeksyon yo dekri kondisyon yo, tankou prezans ensèk nuizib, dlo k ap koule, mwezi ak reparasyon ki nesesè. Ou ka mande direktè a wè rapò a oswa ale li l nan bostonpublicschools.org/schools. Klike non lekòl la, annapre School Facility Environmental Report Rapò Anviwonnman Lokal Lekòl la. Netwayan Ki Senesof. Kounyeya, tout lekòl Boston yo netwaye ak pwodui netwayan ki pi epi ki senesof. Nou pa pèmèt moun pote netwayan yo soti lakay yo ak yo. Byennèt nan Lekòl. Fanmi yo ka ankouraje byennèt lekòl la lè yo chèche konnen nan ki kondisyon lokal lekòl pitit yo a ye. Avize enfimyè lekòl pitit ou a si li soufri opresyon/asmatik oswa si li fè alèji ki ta kapab deklannche reyaksyon si li nan anviwonnman ki mwezi, ki gen pousyè, parazit oswa gwo lafimen, epi asire ou enfimyè a gen Plan pou Konbat Opresyon Asthma Action Plan doktè a remèt ou pou pwoteje pitit ou a. Kontakte direksyon lekòl la si ou ta gen nenpòt plent sou kondisyon sanitè ak sekirite lekòl la. Pou plis enfòmasyon ÂÂBiwo Operasyon Lokal BPS yo Seksyon Anviwonnmantal BPS Facilities Management Environmental Section Pou Plis Regleman sou Sante ak Byennèt Sante Konpòtman, sipò apre gwo chòk, prevansyon vyolans, ak lòt sèvis pou elèv...paj 24 Regleman sou goute ak bwason...paj 35 Prevansyon chòk nan tèt: al gade Atletik...paj 50 Regleman sou anviwonnman pinga tabak ak dlo potab...paj 51 Regleman sou Jenn Timoun ki Ansent ak JennParan...paj GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

35 Transpòtasyon Elèv kalifye pou jwenn transpòtasyon si y ap viv nan yon distans ki plis pase: 1 mil apati lekòl elemantè yo a 1 mil edmi apati lekòl mwayen yo a (ak tout elèv ki nan 6zyèm-8yèm yo nan lekòl K-8 yo) 2 mil apati lekòl segondè yo. Lè ou resevwa non lekòl pitit ou a l ap genyen ladan li tou si pitit ou a elijib pou transpòtasyon. Si pitit ou a elijib, n ap tou voye yon nòt anvan lekòl ouvè pou fè w konnen ki kote otobis la ap kanpe, kilè otobis la ap pase ni nan maten ni nan apre midi ak tout nimewo otobis yo. Elèv jadendanfan jiska 6yèm ane ki al lekòl nan otobis jòn yo, otobis yo a ap pase pran yo oswa depoze yo nan yon kafou tou pre lakay yo, nan anpil ka apepre 1/2 mil distans ak kote elèv la rete a. Sèvis transpòtasyon pou elèv ki elijib nan 7yèm-12zyèm ane se ap tren ak otobis MBTA. BPS ap bay pas MBTA gratis sèt-sou-sèt pou elèv ki elijib yo chak mwa. MBTA ap kite elèv yo monte gratis premye jou lekòl ouvè a anvan yo pran pas yo. Elèv ki nan sizyèm ane kapab chwazi pou yo gen sèvis MBTA olye yo gen otobis jòn. Pou lekòl ki pa gen aksè fasil nan MBTA, BPS kapab ofri sèvis ale-vini otobis jòn ant estasyon MBTA a ak lekòl la. Depatman Transpòtasyon ak MBTA ap deside kilès lekòl ki kapab jwenn sèvis sa a. Pas MBTA yo ap valab pandan tout lè, sèt jou pa semenn. Elèv ki pa elijib pou transpòtasyon ap jwenn yon pas stored-value MBTA (ajoute valè sou kat MBTA) nan lekòl la ki ap otorize yo peye pri elèv nan MBTA nan tout lè MBTA travay yo. BPS kapab ajiste pwogram sa a anvan ane lekòl la komanse. Tcheke bostonpublicschools.org/transportation pou mizajou. Souple, sonje chofè otobis yo ap depoze elèv yo, menm sa ki nan jadendanfan, kote otobis la fèt pou kanpe a, menm si paran an pa la. Men, elèv la ka rete nan otobis la, si li pa vle desann (nan ka li pa wè paran oswa moun ki responsab li a nan estasyon an). Ofisyèl BPS pral eseye kontakte paran oswa responsab la nan ka sa a. Paran yo dwe asire yo pitit yo abitye ak zòn nan kote otobis la ap kanpe a epi yo konnen ki wout ki pi an sekirite pou yo mache al lakay yo si pa genyen yon moun ki la k ap tann yo. Sitiyasyon pou Transpòtasyon Espesyal Nou bay sèvis transpòtasyon pou timoun ki andikape dapre akò Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP) oubyen plan Seksyon 504. Gen kèk elèv ki gen sèvis sa a pòt-an-pòt (oubyen adrès ) yo bay pou sèvis la. Si adrès lakay timoun nan pa aksesib pou otobis nou yo, nou kapab bay sèvis sa a nan pwent kafou ki pi aksesib la. Gen lòt elèv andikape otobis la al chache osinon depoze nan yon kafou toupre lakay yo, osinon yo resevwa kat MBTA, oubyen tou yo mache al lekòl. Gen kèk elèv ki ka gen kondisyon medikal osinon fizik espesyal ki anpeche yo mache al lekòl oubyen al pran otobis nan pwent kafou. Nan ka ki ra sa yo, BPS kapab founi transpòtasyon medikal pòt-anpòt (oubyen adrès yo bay) pou transpòtasyon medikal. Pou pitit ou jwenn konsiderasyon pou sèvis espesyal sa yo, fòk doktè pitit ou a ranpli yon fòm ki rele Kolaborasyon Plan Sante Endividyèl. Ou kapab jwenn fòm sa a nan men enfimyè lekòl la. Souple, retounen fòm nan bay enfimyè lekòl la, k ap detèmine si ka sante pitit ou a satisfè regleman Direktè Medikal BPS tabli yo. Si pitit ou a pa satisfè tout kondisyon yo, enfimyè lekòl la ap pran kontak ak ou. Tanpri Note : Otobis yo pa gen obligasyon pou yo antre nan teren pakin prive. Sèvis Transpòtasyon Prive Genyen fanmi ki aranje yo pou fè yon sèvis transpòtasyon prive oubyen yon moun mennen pitit yo lekòl ale-retou. Pou mezi sekirite, lekòl la pap remèt yon elèv bay okenn moun ki pa paran oswa grandèt responsab san paran an pa bay pèmisyon alekri pou sa fèt. Si ou fè aranjman pou pitit ou jwenn transpòtasyon prive, asire ou siyen fòm pou bay pèmisyon pou remèt pitit ou a. Ou k ap jwenn fòm sa a nan lekòl la oubyen sou sit entènèt BPS: bostonpublicschools.org/ domain/1884, Regleman ak Machasuiv Policies & Procedures epi klikle dosye Sèvis Sekirite a Safety Services. Se Sikilè Circular SAF- 08. Fòm sa a wete tout responsablite sou do BPS si gen yon pwoblèm ak sèvis prive a. Konduit nan Otobis la Lekòl Piblik Boston konsidere otobis la tankou yon pwolonjman sal klas la. Sa vle di nou gen menm kritè pou konpòtman nan otobis lekòl yo, nan MBTA a, nan estasyon kote otobis la kanpe a ak nan estasyon kote otobis MBTA kanpe yo menm jan ak anndan lekòl. Kritè sa yo aplikab nenpòt kilè elèv nou yo monte otobis jòn yo osinon MBTA--menm lè se pa lè lekòl ak nan wikenn. Tankou pa egzanp, elèv yo dwe rete chita nan plas yo; epi yo pa dwe met tèt yo nan fenèt yo, pouse oubyen goumen ak lòt elèv, jete bagay, oubyen ap eseye distrè chofè a. Elèv yo dwe respekte tout lòt moun ki nan otobis jòn yo ak nan MBTA. Elèv ki vyole Regleman Lekòl tabli yo ak Kòd Konduit lan pandan yo nan otobis la oubyen nan MBTA a kapab jwenn konsekans oubyen yo kapab refere yo nan Pwogram Sekirite Otobis nan Sant Konsèy & Entèvansyon nan BPS oubyen pèdi privilèj pou pa gen transpòtasyon, ak tout deaktivasyon pas MBTA yo. Y ap sispann elèv la sèlman nan wout otibis kote ensidan an te pase a. Pèdi privilèj transpòtasyon pou pi piti pase kat jou pa bezwen yon chita-tande. Lekòl la dwe avèti fanmi an anvan yo refize bay transpòtasyon. Elèv la dwe toujou kontinye al lekòl. Transpòtasyon Altènatif Paran yo kapab mande pou yon otobis rete tou pre kote pitit li al nan pwogram anvan oubyen apre lekòl, osinon nan gadri, menm si elèv la pa elijib pou transpòtasyon ant lakay ak lekòl, ak restriksyon sa yo: Fòk kote ou mande pou otobis la rete nan wout nòmal otobis lekòl yo, epitou Fòk gen yon plas disponib nan otobis la. Estasyon altènatif la dwe menm nan pou chak jou ki gen lekòl. BPS pa garanti y ap onore okenn demann ki fèt pou yon transpòtasyon altènatif. Nou travay sou demann pou estasyon altènatif yo nan lòd nou resevwa yo a. Tout demann ki rive anvan premye out ap jwenn repons pa pi ta ke 15 out. Demann nou te resevwa anvan premye out epi ki apwouve ap efektif apati premye jou lekòl la. Demann ki fèt nan fen mwa out epi nan mwa septanm ka pran anpil semenn anvan nou travay sou yo. Ou kapab soumèt demann ou sou sit entènèt anba a, dirèkteman bay Depatman Transpòtasyon an, oubyen direktè lekòl pitit ou a. Pandan grannvakans ete yo, tanpri soumèt demann lan sou entènèt osinon an pèson bay Depatman Transpòtasyon «BPS Transportation Department, 2300 Washington St., Roxbury » Pou plis enfòmasyon ak yon aplikasyon: ÂÂ Kontakte direktè lekòl ou a ÂÂ Vizite ÂÂ Rele Depatman Transpòtasyon nan ÂÂ Lèt elektwonik/kouryèl: TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 33 Sèvis pou Elèv

36 Kesyon & Repons sou Transpòtasyon Eske chofè a gen dwa kite timoun piti nan yon estasyon otobis pou kont li san pa gen granmoun ki pou rankontre yo? Wi. Paran an reponsab pou l asire l gen yon moun ki vin rankontre timoun nan chak jou. Si yon elèv parèt pè, oubyen li pa vle rete nan estasyon otobis la, chofè a ap kontinye fè lawout epi l ap kite elèv la nan otobis la pou jis li rive pran kontak ak yon paran. Se pou paran yo asire pitit yo abitye ak tout sa ki ozalantou estasyon otobis yo epi pou yo konnen tou ki wout ki pi asire pou mache al lakay yo si pa gen moun ki vin chache yo nan estasyon otobis la. Si mwen demenaje nan mitan ane lekòl la, kijan pou m fè chanje estasyon otobis pitit mwen an? Depatman Transpòtasyon BPS paka travay sou yon chanjman adrès. Tanpri ale nan nenpòt Sant Dakèy ak prèv kote ou rete (ale nan paj 43) pou ranpli fòm ki rele Chanjman Adrès la. Apre ou fin chanje adrès ou nan Sant Dakèy la, Depatman Transpòtasyon ap bay pitit ou a yon nouvo estasyon otobis si li kalifye pou jwenn transpòtasyon. Si ou ale abite nan yon zòn ki pa nan zòn lekòl ou a, pitit ou kapab rete nan menm lekòl la men li gen dwa pa kalifye pou jwenn sèvis transpòtasyon. Pitit mwen transfere nan yon lòt lekòl. Kijan m ka chanje estasyon otobis pou li? Li otomatik pou BPS bay pitit ou nan yon lòt estasyon otobis si pitit ou a kalifye pou jwenn transpòtasyon. Chak semenn nan mèkredi maten, nou travay sou nouvo plasman yo, kidonk kapab gen yon ti tan ki pase nan lè ou fè transfè a ak lè pou jwenn nouvo estasyon otobis la. Mwen enkyete sou kesyon pou pitit mwen pran T pou l al lekòl olye li pran yon otobis lekòl. Èske sa an sekirite? Nou travay pre-pre ak ajans kominotè yo, Sèvis Katye Biwo Vil la City of Boston Office of Neighborhood Services, MBTA, ak lòt moun ki gen enterè pou kenbe elèv yo an sekirite. Tankou pa egzanp, nou ap amelyore kowòdinasyon polis yo pou asire yo kouvri estasyon otobis yo nan lè transpò kote tout moun ap bouje epi ranfòse patisipasyon anplwaye lekòl ak volontè nan pwogram StopWatch and BPS Safety Ambassador (Kanpe Gade ak Anbasadè Sekirite yo). Nou kapab bay otobis jòn pou fè ale-vini pou elèv ki nan lekòl ki gen mwens aksè. Si otobis la rive an reta, èske y ap make reta pou pitit mwen an? Y ap make elèv la anreta, men reta akoz transpòtasyon otobis se reta ki eskize kidonk yo pa konte. Èske otobis yo gen radyo ak telefòn pou kontakte chofè yo oubyen pou chofè yo mande asistans? Wi. Tout otobis yo gen radyo pale-reponn wòki-tòki. Yo tout genyen yon sistèm GPS (Sistèm Pozisyonnman Global) pou ede lokalize machin yo sizoka gen yon ka ijans. Pitit mwen an gen transpòtasyon, men mwen planifye pou m mennen l lekòl chak jou. Ki moun pou m fè konn sa? Tanpri, ranpli yon fòm Deside Pa Pran Transpòtasyon Otobis-Jòn Yellow-Bus Transportation Opt-out Form. Ou kapab jwenn fòm sa a nan lekòl ou a, nan Biwo Transpòtasyon BPS Transportation Office, osinon sou sit entènèt la nan transportation. Si ou bezwen otobis la nan yon lòt dat epi ou elijib pou transpòtasyon, tanpri souple kontakte Biwo Transportation Transportation Office la epi n ap plase elèv ou a nan yon otobis. Ki moun pou m rele si pitit mwen gen pwoblèm ak chofè a oubyen yon lòt elèv nan otobis la? Se pou toujou avèti direktè lekòl la an premye. Si direktè lekòl la pa ka rezoud pwoblèm nan, kontakte Depatman Transpòtasyon nan oubyen voye lèt elektwonik/kouryèl bay bostonpublicschool.org. Si m panse estasyon otobis pitit mwen an pa an sekirite oubyen li twò lwen lakay mwen, kisa m ka fè? Premyeman, kontakte lekòl pitit ou a pou asire ou adrès ki nan dosye pitit ou a kòrèk. Lè n ap deside sou yon estasyon otobis, Depatman Transpòtasyon an konsidere sekirite elèv ak ki wout ki pi ekonomik. Nan anpil ka, estasyon otobis yo plase nan apepre 1/2 mil ak lakay elèv la. Si ou panse BPS fè yon erè nan estasyon otobis kote pou pitit ou a desann nan, kontakte Depatman Transpòtasyon. Y ap revize estasyon an epi y ap fè yon ajisteman. Men souple, remake anpil timoun ki pa jwenn transpòtasyon toujou mache apepre distans yon mil ak lekòl yo a. Èske otobis lekòl yo gen monitè? Akòz bidjè ki limite, pi fò otobis yo pa gen monitè. Gen kèk elèv ki gen yon monitè edikasyon espesyal jan Plan Edikasyon Endividyèl (IE) yo a mande l la. Men gen sikonstans espesyal kote direktè lekòl yo kapab mande lajan tou pou peye moun k ap siveye nan otobis yo lè genyen pwoblèm konpòtman serye. Ki responsablite chofè otobis yo gen sou do yo lè y ap kondui timoun yo? Chofè yo gen responsablite pou mennen timoun yo senesof ale-retou epi alè tapan lekòl. Yo responsab pou: kondui otobis la, sipèvize lè elèv yo ap monte nan otobis la ak lè y ap desann soti nan otobis la, sipèvize elèv yo nan otobis la; repòte ensidan sekirite ak konpòtman elèv yo nan otobis la bay direktè lekòl la; epi (kote sa aplikab) asire yo senti sekirite yo, sistèm pou kenbe timoun an sekirite oubyen sistèm pou kenbe chèz woulant an sekirite yo an plas. Konbyen elèv maksimòm yon otobis fèt pou genyen? Kantite a varye avèk gwosè otobis la. Gwo otobis yo ka pran jiska 71 elèv klas elemantè. Yo pa pèmèt elèv kanpe pran sèso nan otobis yo. Pou rezon sekirite, se elèv ki gen plas yo nan otobis la sèlman ki kapab monte otobis lekòl yo. Èske otobis lekòl yo gen senti sekirite? Non, otobis lekòl yo pa bezwen senti sekirite, malgre anpil nan ti otobis nou yo genyen Sistèm pou Kenbe Timoun an Sekirite ki la tankou yon opsyon sekirite pou elèv ki peze pi piti pase 40 liv. Tout otobis lekòl BPS yo respekte kritè sekirite daprè lalwa federal ak leta yo. Pou plis enfòmasyon sou sèvis transpòtasyon ÂÂDepatman Transpòtasyon ÂÂ ÂÂAdrès Elektwonik Jeneral: GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

37 Sèvis pou Elèv: Sèvis Manje ak Nitrisyon Depatman Sèvis Manje ak Nitrisyon (FNS) nan Lekòl Piblik Boston (BPS) bay tout elèv ki nan pre-eskolè rive nan lekòl segondè ak sila yo ki nan pwogram edikasyon altènatif yo manje maten ak manje midi gratis. FNS bay manje nan anpil nan pwogram apre-lekòl yo tou. Pandan vakans ete a, FNS bay dejne ak manje midi nan tout lokal nan vil la. Meni lekòl yo sou sit entènèt BPS yo. Ale nan bostonpublischools. org/fns. Pou elèv ki gen restriksyon espesyal sou rejim alimantè yo, tankou alèji ak sèten manje, FNS kapab bay lòt manje nan plas manje abityèl yo bay la. Tanpri al kote enfimyè lekòl ou a osinon kontakte FNS dirèk-dirèk. Tout Elèv Manje San Peye Tout elèv BPS elijib pou dejne, manje midi, manje aprè lekòl, ak manje nan peryòd ete a gratis. Lè yo sèvi elèv yo manje maten ak manje midi nan lekòl, elèv yo ap antre nimewo 6-chif idantifikasyon elèv BPS yo nan yon sistèm konte manje. Fanmi k ap mande pou yon lèt verifikasyon konsènan pwogram manje gratis la kapab kontakte Sèvis Manje ak Nitrisyon nan nimewo telefòn anba a. Pou plis enfòmasyon ÂÂbostonpublicschools.org/fns ÂÂSèvis Manje ak Nitrisyon Regleman sou Byennèt ak Nitrisyon: Chwa Sen Lekòl Piblik Boston sipòte abitid manje ansante pou lavi. Pou adrese nivo ogmantasyon pwoblèm sante ki gen rapò ak fason moun manje (tankou twòp pwa ak dyabèt) pami elèv ak anplwaye, BPS adopte regleman jeneral sou nitrisyon ki aplikab pou tout manje yo vann ak sèvi nan lekòl ki pa fè pati pwogram manje leta federal sibvansyone. Pou regleman an okonplè, ale nan Sikilè Sipèentandan Superintendent s Cicular FNS-3. Èske w konnen poukisa manje dejne ak manje midi se yon bon lide? Elèv ki manje dejne lekòl ogmante rezilta yo nan matematik ak lekti ak amelyore vitès ak memwa yo nan tès ki merize kapasite pou panse ak rezoud pwoblèm. Timoun ki manje dejne lekòl pèfòme pi byen nan tès estandadize pase sila yo ki sote dejne osinon pran dejne lakay yo. Timoun ki patisipe nan manje midi lekòl gen gen konsomasyon nitrisyonèl siperyè konpare ak sila yo ki pa patisipe. Pwogram Nasyonal Manje Midi Lekòl National School Lunch Program nan bay timoun lekòl yon tyè ou plis Rasyon Alimantè Rekòmande (RDA) pou eleman nitritif kle. Manje midi sa yo fèt pou genyen pa plis pase 30 pousan kalori nan grès ak pi piti pase 10 pousan asid gra satire. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 35 Sèvis pou Elèv

38 Regleman BPS: Sekirite Elèv ak Ka Ijans Pa gen anyen ki pi enpòtan pou nou pase sekirite elèv nou yo. Men kèk nan mezi nou genyen pou pwoteje pitit ou yo. Timoun Nou Pa Wè oubyen Ki Pèdi Sa ka rive pou timoun nan kite lakay li nan maten men l pa rive lekòl la oswa li ka kite lekòl la epi l pa retounen lakay li. Si ou pa wè pitit ou a oubyen si l pèdi, premye kote pou rele se lekòl la. Si pèsonn nan lekòl la pa reponn ou, fè 911. Lè fini, rele Sèvis Sekirite Lekòl yo nan Ofisye Sèvis Sekirite lekòl yo ap kolabore ak Lapolis Boston (ak Depatman Transpòtasyon BPS si pitit ou a gen sèvis transpòtasyon) epi n ap mete ou okouran tout demach k ap fèt jouk yo jwenn pitit ou a pou ou. Ka Ijans Medikal Ale nan paj 29 ki pale sou mezi BPS pran pou l reponn ka ijans medikal ki rive nan lekòl la oubyen lòt aktivite lekòl la patwone. Tchèk CORI/SORI pou Volontè nan Lekòl Tout moun fè volontè tankou akonpayatè nan pwomnad dwe pase anba envestigasyon sou lavi yo te genyen anvan ki rele CORI/SORI anvan yo patisipe. CORI vle di Dosye Enfòmasyon Kriminèl yon moun. SORI vle di Enfòmasyon sou Ofans Atanta Seksyèl. Remèt yon Elèv bay Yon Grandèt Ki pa Yon Paran Lekòl yo pap kite nenpòt ki moun vin chache yon elèv nan lekòl la si yo pa paran oswa moun ki responsab elèv la. Si ou vle pou yon fanmi ou, yon zanmi ou oswa moun k ap okipe pitit ou a vin chache l lekòl la, ou fèt pou bay pèmisyon alekri osinon rele lekòl la. Si se rele ou rele, direktè lekòl la dwe verifye se yon paran oswa yon lòt grandèt responsab ki nan telefòn nan. Moun k ap vin chache elèv la dwe prezante yon pyès idantifikasyon anvan lekòl la aksepte remèt li elèv la. Si ou vle sèvis transpòtasyon prive mennen pitit ou a lekòl ale-retou, ou fèt pou ranpli epi sisyen yon fòmilè ki rele Pèmisyon Paran pou Remèt Elèv la Bay yon Moun Ki Otorize. Fòmilè sa a ou ap jwenn li nan direksyon lekòl la oubyen nan sit entènèt BPS la. BPS pa responsab aksidan ak domaj ki rive elèv ki pran transpòtasyon ki pa BPS. Tanpri ale gade paj 36 la pou plis enfòmasyon. Lè Yo Pa Vin Chache Yon Timoun Lekòl Direktè lekòl la osinon yon lòt anplwaye ki la pou sa konnen ki elèv ki pran otobis, ki elèv ki mache ale lakay yo poukont yo epitou ki elèv paran oubyen lòt granmoun responsab vin chache yo lekòl nòmalman. Se responsablite direktè lekòl la pou asire l tout timoun rive lakay yo an byen. Lè yo pa vin chache yon timoun lekòl, direktè a ap eseye kontakte paran an oswa moun pou yo rele nan ka ijans lan. Apre 5:00 p.m. pèsonèl BPS kapab kontakte Depatman Sèvis Timoun & Lafanmi (DCF) nan Masachousèt pou pran timoun sa a an chaj. Lè ou kontinye ap rate vin chache elèv la lekòl, direktè a ap ranpli yon fòm 51A (ale nan Abi ak Neglijans Kont Timoun nan paj sa a.) Abi ak Neglijans sou Timoun Dapre lalwa (M.G.L. Chapit 119, Seksyon 51A) ak regleman BPS, si anplwaye lekòl yo sispèk yon elèv abize osinon neglije, yo sipoze rapòte sa bay Depatman pou Timoun & Lafanmi (DCF) nan Masachousèt. Tout rapò yo konfidansyèl. DCF gen yon liy telefonik 24 sou 24 ki se: Regleman BPS la esplike tou kijan lekòl yo dwe aji pou rapòte yon ka abi oubyen neglijans sou timoun, epitou pou kowopere ak envestigasyon DCF. Transfè pou Mezi Sekirite Gendelè, li nesesè pou chanje yon elèv lekòl pou asire elèv la ap aprann san kè sote nan anviwonnman li. Elèv ki viktim yon agresyon fizik serye oubyen lòt atak emosyonèl ak/oubyen asèlman pa mwayen elektwonik, oubyen ki viktim yon krim vyolan pandan l lekòl la oswa nan otobis lekòl la, oubyen tou nan yon lòt aktivite lekòl la patwone, yo kalifye pou jwenn transfè pou yon lòt lekòl. Elèv ki nan lekòl Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè nan Masachousèt deziyen kòm lekòl ki pa an sekirite kote danje pèsiste kapab transfere nan yon lekòl ki gen sekirite. Lè nou te enprime gid sa a, pat gen okenn lekòl piblik Boston ki te nan lis sa a. Pou mande yon transfè pou koz sekirite, fòk paran an oswa grandèt responsab la ranpli epi siyen yon fòmilè ki rele Fòm Transfè pou Rezon Sekirite lèfini remèt direktè lekòl la oubyen direktè pwogram nan fòmilè a pou yo etidye, analize epi fè rekòmandasyon. Kontakte direktè a si ou bezwen plis enfòmasyon. Fouy Elèv Daprè lalwa federal, anplwaye lekòl kapab fouye yon elèv si yo sispèk elèv la gen prèv ki montre swa li an vyolasyon ak lalwa osinon li nan vyolasyon ak regleman lekòl la. Pou vreman sispèk yon bagay, ofisyèl lekòl la dwe gen ase prèv pou tabli sa yo sispèk la ka vre. Ofisyèl lekòl la dwe itilize bonsans yo epi fè brenn yo travay lè y ap detèminen èske yo dwe fè yon fouy ak kijan pou yo fè fouy elèv. Yo dwe konsidere faktè tankou ki danje bagay y ap chache a kapab poze; chans pou prèv la gen tan pa la ankò osinon gen tan detwi; ak laj la, sèks, epi dosye disiplin elèv la te gen anvan sa GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

39 Regleman BPS Fouy elèv fèt pou suiv machasuiv sa yo ak lòt machasuiv: Se sèl administratè ki otorize dapre Kòd Konduit la pou sispann elèv ki gen dwa fouye elèv. Si administratè lekòl la kwè yon elèv ka gen yon zamafe, zam, bagay danjre, osinon dwòg, osinon li pè yon fouy kapab mete sekirite pa li andanje, administratè a dwe avèti Lapolis Lekòl Boston ak Depatman Lapolis Boston, epi yon ofisye polis fèt pou li la lè fouy la ap fèt la. Anplwaye ki otorize fèt pou fouye elèv ki menm sèks ak yo sèlman. Fouy la nòmalman dwe limite ak kote epi bagay yo espere ki ka gen atik y ap chache a, tankou yon kazye, pòch vès osinon sakado. Kèk lekòl sèvi ak detektè metal kòm yon pati nan plan jeneral sekirite lekòl la. Se kominote lekòl la, Komite Konsèy Lekòl la, ak direktè a ki deside ansanm si lekòl la ap sèvi ak detektè metal. Regleman an dwe fèt pou li alekri lèfini Biwo Jiridik BPS dwe revize li. Plis enfòmasyon ÂÂKonsilte bostonpublicschools.org/domain/1884 ÂÂFouy Elèv: al gade Sikilè Sipèentandan an SAF-01. ÂÂDetektè Metal: al gade Sikilè Sipèentandan an SAF-07. Ka Ijans nan Lekòl oubyen nan Kominote a Chak lekòl piblik nan Boston gen yon plan daksyon nan ka dezas oubyen ka ijans kominotè. Plan ka ijans chak lekòl la pou karakteristik patikilye lekòl sa a senpman. Li enpòtan pou paran yo oubyen gadyen legal timoun yo okouran plan pou chak lekòl kote pitit yo ye a, espesyalman plan pou paran jwenn pitit yo si pèsonn pa kapab soti lekòl la oubyen si tout moun oblije evakye kite lekòl la. Pòt Fèmen nan Lekòl (Mòd Sekirite Safe Mode ) Gen de fwa, ak kowoperasyon Depatman Lapolis nan Boston, nou mande lekòl yo pou yo ogmante nivo sekirite a akòz kèk latwoublay k ap pase nan katye a. Mezi pye kout pran devan sa a rele pòt fèmen oubyen mòd sekirite ( safe mode. ) Lè sa rive, sa vle di nou pap kite vizitè antre nan lokal la, elèv ak anplwaye yo pa ka sot deyò, epitou nou ranfòse mezi sekirite ki deja sou plas yo. Men aprantisay ak ansèyman kontinye ap fèt nan sal klas yo lè nou mete mezi sekirite anplis sa yo sou pye. Nou vle asire fanmi BPS nou yo ke sekirite elèv nou yo ak anplwaye nou yo se youn nan pi gwo priyorite nou pandan tout tan. Kidonk tout moun nan lekòl la abitye ak pwosede sa yo paske nou pratike egzanp kijan pòt fèmen an fèt nan chak grenn lekòl. Si ou gen kesyon sou pwosede sa yo, souple kontakte direktè lekòl pitit ou a. Kenbe Enfòmasyon Ka Ijans Pitit ou a Ajou Asire ou lekòl la toujou gen enfòmasyon ki valab KOUNYEYA pou ou ;; Telefòn lakay, telefòn travay ak telefòn pòtab paran an oswa responsab la ;; Adrès elektwonik/kouryèl (imel) ;; Pi bon nimewo pou resevwa koutfil otomatik (al gade nan paj 7) ;; Adrès kote w rete kounyeya ;; Non ak telefòn yon moun pou kontakte nan ka iijans (lè yo pa ka jwenn paran an) ;; Enfòmasyon sou asirans sante Telefone lekòl la touswit depi ta gen nenpòt chanjman Si Gen yon Ka Ijans: Rele 911 ak/oubyen telefòn BPS sa yo: ÂÂSekirite Lekòl ÂÂTranspòtasyon TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 37

40 Regleman BPS: Pinga Diskriminasyon ak Dwa Sivil Opòtinite egal-ego pou edikasyon ak tout lwa kont diskriminasyon pwoteje dwa elèv yo genyen pou patisipe nan tout aktivite ki gen arevwa ak edikasyon yo. Regleman Pinga Diskriminasyon Distri a pati konsa: Lekòl Piblik Boston pa diskrimine nan pwogram li yo, lokal li yo, travay oswa opòtinite edikasyonèl sou baz ras, koulè, laj, dosye kriminèl (ankèt sèlman), enfimite, sanzabri, sèks/fi ak gason, idantite seksyèl, relijyon, orijin nasyonal, zansèt/desandan, oryantasyon seksyèl, jenetik osinon estati militè, epitou nou pa tolere kèlkilanswa fòm reprezay la, osinon entimidasyon ki baze sou prejije, menas, presyon oubyen zak ki kapab ensilte diyite lòt moun ak bloke tout libète yo genyen pou yo aprann oswa travay. W ap jwenn deskripsyon anbrèf sou pakèt mezi kont diskriminasyon Lekòl Piblik Boston (BPS) pran pi ba a: Si ou bezwen yon kopi konplè sou nenpòt nan mezi sa yo, souple vizite Sikilè Sipèentandan an sou sit entènèt BPS la. Nimewo sikilè Sipèentandan yo ki anrapò ak chak ka parèt anba chak rezime regleman ki pi ba a.  Si ou kwè ou menm osinon pitit ou te sibi diskriminasyon oswa yo anbete li nan Lekòl Piblik Boston baze sou etnisite pitit ou a, sèks li, ras li, oryantasyon seksyèl li, osinon li fè pati youn nan gwoup ki pwoteje yo dapre lalwa ak/osinon sa ki make pi wo yo, oubyen si ou genyen kesyon sou nenpòt nan mezi kont diskriminasyon sa yo, souple kontakte Biwo Ekite nan BPS nan , osinon bostonpublicboston.org.  Elèv ak anplwaye ki vyole regleman pinga diskriminasyon an kapab gen konsekans, yo ka menm mete yo deyò nan lekòl la (si se elèv), oubyen jwenn revokasyon (si se anplwaye). Deklarasyon sou PINGA Diskriminasyon. Lekòl Piblik Boston pran angajman pou kenbe yon anviwonnman edikasyonèl ak anviwonnman travay kote tout kalite moun ak tout kalite fòmasyon ak eksperyans byenvini, ankouraje, enkli ak kapab pwospere. BPS deja klè prejidis ak tretman ki pa menm pap janm anpeche apranti nou yo ak edikatè nou yo. BPS pap tolere konpòtman diskriminatwa, ak tout entimidasyon, menas, osinon pèsekisyon anplwaye, elèv, osinon nenpòt ki lòt moun k ap vizite oswa ki fè pati kominote aprantisay nou an. Konduit reprezay kont moun ki rapòte prejije ki posib, diskriminasyon, osinon konpòtman ki pa apwopriye, ki te asiste nan yon envestigasyon, osinon ki te otremandi egzèse dwa yo anba regleman sa a entèdi tou. EQT-1 Diskriminasyon/Asèlman Elèv. Regleman sa yo entèdi diskriminasyon ak asèlman elèv tankou trete elèv yo nan yon manyè ki diferan ak fason yo trete tout lòt elèv, sèvi ak mo deplase pou ensilte oswa pran aksyon pou kreye yon anviwonnman pou edikasyon ki entimidan, menasan, abizan osinon refize pou kite yon elèv patisipe nan yon aktivite akòz li fè pati yon klas ki pwoteje. Sikilè sa a adrese kijan pou pote plent ki gen rapò ak swadizan diskriminasyon baze sou ras, koulè, laj, andikap, sanzabri, sèks, idantite seksyèl, kwayans relijye, orijin nasyonal, zansèt/desandan, reprezay, oryantasyon seksyèl, jenetik, osinon estati militè. EQT-2 Regleman sou Movèz Konduit Seksyèl. Mezi sa yo deklare nou p ap tolere ni pèsekisyon ni movèz konduit seksyèl kèlkilanswa moun nan fè a, ke se travayè, elèv oubyen yon twazyèm pati; epitou nou pap tolere revanj/reprezay kont yon moun ki rapòte movèz konduit seksyèl oubyen ki kowopere nan yon envestigasyon. Nou pap tolere movèz konduit seksyèl sou pwopriyete lekòl, ni nan evenman osinon aktivite lekòl yo patwone, ni pandan vwayaj ale-retou nan lekòl ap pran plas, ni nan aktivite lekòl yo patwone. Mezi sa yo tou tabli kijan pou elèv yo rapòte yon movèz konduit seksyèl ak lòt bagay. EQT-3 ak EQT-6 Pinga Diskriminasyon Kont Elèv sou Baz Idantite Seksyèl. Lwa Massachusetts ak Lekòl Piblik Boston egzije pou tout sal klas, pwogram ak aktivite, ak pratik travay pa gen okenn diskriminasyon sou baz sèks, oryantasyon seksyèl, ak idantite seksyèl. Sikilè sa a tabli machasuiv pou lekòl yo ak anplwaye nan distri a kreye yon kitlti kote moun ki chanje sèks yo ak elèv nonkonfòmis sou zafè sèks santi yo an sekirite, sipòte, epi enkli nètale, ak pou satisfè obligasyon chak green lekòl pou bay opòtinite edikasyonèl pou tout elèv. EQT-4 BPS angaje l nan yon mezi pou pa fè diskriminasyon kont elèv ki kalifye kòm elèv ki enfim dapre Seksyon 504 Lwa Reyabilitasyon 1973 la, Lwa 1990 la sou Ameriken ki Enfim, epitou Lwa Kont Diskriminasyon nan Masachousèt (M.G.L. 151B). Yo pa kapab met elèv ki kalifye sou kote poutèt yo enfim ni yo pa kapab refize elèv sa yo benefis oubyen refize ba yo aksè nan nenpòt ki pwogram oswa akitivite senpman akòz enfimite yo a. SPE-21 Lwa sou Brimad. Dapre lalwa nan Masachousèt se yon krim pou antre nan aktivite bay brimad. Bay Brimad vle di nenpòt konpòtman ak metòd yon moun anplwaye pou inisye elèv yo nan òganizasyon, kit li pase nan espas piblik oswa nan kò kay kote konpòtman an ak metòd la kapab fèt pa eksprè oswa pa neglijans, mete sante fizik ak mantal elèv yo oubyen nenpòt ki lòt moun andanje. Regleman BPS sou Brimad gen ladan diskisyon sou obligasyon legal yon moun genyen pou l rapòte bay otorite lalwa si l konnen yon moun pran brimad oubyen si li te la kote yo t ap bay brimad la. LGL-01 Pou Plis Enfòmasyon  ÂBecky Shuster, Asistan Sipèentandan Biwo Ekite Juna Pierre, Direktè Konfòmite, Kowòdonatè Tit IX Steven Chen, Kad Siperyè, Kowòdonatè Seksyon 504 Grace Jung, Asistan Estaf Bolling Municipal Building 2300 Washington St., Roxbury, MA GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

41 Kòd Konduit la Elèv yo bezwen yon anviwonnman ki gen lòd ak sekirite pou yo ka aprann. Pou nou ka garanti sa, tout lekòl nou yo suiv Kòd Konduit BPS yo. Nan chak lekòl, pwofesè yo ak paran yo devlope epi suiv Regleman Lekòl la tabli (School-Based Rules). Genyen yon ranmase Kòd Konduit yo nan paj apre yo nan Gid sa a. Ou fèt pou resevwa yon kopi Regleman Lekòl la tabli ki soti nan lekòl pitit ou a ak tout Gid la. Yo toulede trè enpòtan. Ou kapab gen aksè a Kòd Konduit la sou sit entènèt nou an. Konsilte «Where to Find the Cod of Conduct» («Where to Find the Code of Conduct») ki nan paj 11. Regleman Lekòl Chak lekòl gen pwòp regleman pa yo pou ofans ki pa egzije yo sispann elèv la ki rele Regleman Lekòl la, byenke Kòd Konduit la siperyè pase yo. Elèv yo oblije suiv regleman sa yo. Nan yon lekòl mwayen, pa egzanp, regleman yo ka mande elèv yo pou yo mache an liy ak an silans lè y ap chanje klas. Nan yon lòt lekòl mwayen, elèv yo ka gen dwa mache an ti gwoup pou yo ale nan sal klas yo. Si yon elèv vyole youn ou plizyè Regleman Lekòl la, lekòl la ka disipline l pwogresivman. Direktè lekòl la ka mande elèv la pou l siyen yon kontra pou l ka chanje konpòtman li, oubyen li ka kenbe elèv la an retni apre lekòl. Se yon komite ki genyen administratè, pwofesè ak paran nan chak lekòl yo ki ekri Regleman Lekòl la tabli yo. Komite Konsèy Administrasyon Lekòl la revize regleman sa yo chak prentan. Nan lekòl mwayen ak segondè, gen elèv ki nan komite k ap ekri regleman yo. Regleman Lekòl la tabli dwe afiche nan chak sal klas epi yo dwe bay chak elèv li pou bay paran yo chak mwa septanm. Kòd Konduit BPS la Anplis yo gen pou aplike Regleman Lekòl la tabli, chak lekòl dwe suiv Kòd Konduit Lekòl Piblik Boston yo. Kòd sa a make regleman tout elèv yo dwe respekte. Si yon regleman ki tabli nan lekòl la an konfli ak Kòd Konduit la, Se Kòd la ki pou aplike. Kòd Konduit 2016 la mete aksan sou apwòch prevantif ak pozitif ki gen ladann apwòch sou konpòtman ki enstriktif e ki restore. Chak lekòl genyen yon sistèm sipò plizyè nivo pou bezwen sosyal, emosyonèl, ak konpòtmantal elèv yo. Elèv yo resevwa ansèyman nan abilte sosyal ak emosyonèl, ak bagay yo atann nan men yo ki klè atravè pwosesis Entèvansyon ak Sipò Konpòtman Pozitif la ( Positive Behavoir Interventions and Support ). Tout entèaksyon ak konsekans pwogresif vize adrese kòz move konpòtman, rezoud konfli, satisfè bezwen elèv, epi fè elèv ret lekòl. Lespri kòd ki revize a mete anfaz sou pratik ki pa bay kanpe-lwen anvan yo konsidere mete aleka a, nenpòt kilè sa posib. Konfòm a Kod Konduit la, yo dwe aplike tout repons disiplinè yo avèk respè, jistis, konstans, epi pwoteje dwa elèv yo genyen pou yo gen tan ansèyman nenpòt lè sa posib. Regleman Lekòl la tabli ak Kòd Konduit Lekòl Piblik Boston yo dwe gide konpòtman elèv yo lè yo nan lekòl yo, nan aktivite lekòl la òganize epi lè yo sou wout pou yo vin lekòl la oubyen lè y ap kite lekòl la (nan otobis lekòl, nan estasyon otobis, nan MBTA, ak lè y ap mache). Pa Rate Privilèj Ou Gen nan Lekòl la Elèv yo gen okazyon pou yo patisipe nan plizyè fonksyon ak aktivite espesyal nan lekòl la, tankou vizit andeyò lekòl la, selebrasyon/fèt, pèfòmans, jounen klas yo, bal fen ane yo ak seremoni remiz diplòm, pami anpil lòt. Patisipasyon nan aktivite sa yo se yon privilèj yon elèv dwe travay pou l benefisye se pa yon dwa. Yon elèv ki vyole regleman lekòl li oubyen Kòd Konduit lan oubyen tou ki nan aktivite ilegal andeyò lekòl la ka pèdi privilèj sa yo. Direktè lekòl la gen otorite pou li limite oubyen refize yon elèv patisipe nan aktivite espesyal sa yo. Yon Moso nan Kòd Konduit Lekòl Piblik Boston yo KÒD KONDUIT la chita sou lwa ak regleman epi politik jeneral k ap chache bay tout moun aksè nan edikasyon pandan y ap pwoteje dwa anbònedifòm moun nan. Disiplin, jan Kòd la defini li an, dwe genyen kalite tankou konpreyansyon, pa nan pati pri, fleksib, epi konsistan. Se responsablite anplwaye lekòl la, elèv, paran/responsab ak kominote a pou kontribiye nan atmosfè yon lekòl ki ankouraje yon anviwonnman lekòl okonplè ki an sekirite, ki senesof, epi ki sipòtif lèfini ki favorab pou aprantisay. Disiplin prevantif epi pozitif se responsablite elèv, administratè, mèt/matmwazèl, paran/responsab ak kominote a. Kòd Konduit la fèt ak entansyon pou li enstwi, men se pa pou li pini, epi li baze sou prensip disiplin prevantif ak pozitif (tankou entèvansyon, devlope konpetans ak konsekans) ki vize adrese koz move konpòtman, rezoud konfli, satisfè bezwen elèv epi kenbe yo lekòl. Anplis, Kòd la gen bi pou kreye egzijans aklè epi nivo sipò ak entèvansyon gradyèl pou tout elèv ak konsekans ki endividyalize pou move konpòtman, konsistan, rezonab, pa nan pati pri, apwopriye dapre laj la, epi ki mache ak gravite move konpòtman elèv la. Ti dezòd ki pa grav ak dezòd ki komèt pou premye fwa y ap trete yo san pa gen pinisyon depi sa posib. Faktè tankou laj ak nivo klas elèv la, devlopman sosyal, emosyonèl, ak entèlektyèl elèv la, lèfini dwa ak responsablite elèv la fèt pou yo konsidere yo toutan. Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 39

42 Kòd Konduit la (kontinye) Pèdi Privilèj Transpòtasyon Si yon elèv mete pwòp sekirite li oubyen sekirite lòt moun an danje pandan li nan otobis lekòl la oubyen nan transpò piblik, direktè lekòl la gen dwa refize bay elèv sa a transpòtasyon lekòl la bay. Elèv la ap sispann senpman nan wout otobis ensidan an te pase a. Yo ka derefize elèv la transpòtasyon pandan twa jou san yo pa ba l posiblite defann tèt li. Pou yo ka derefize elèv la transpòtasyon pandan kat jou afile ou plis, oubyen plis pase sis jou pandan yon trimès, yo dwe tande elèv la. Nan nenpòt ki ka, direktè lekòl la dwe enfòme paran yo anvan li derefize elèv la monte nan otobis yo. Elèv la dwe vini lekòl nòmalman pandan li pa ka monte otobis yo, sof si yo sispann li tou. Yo paka refize yon elèv ki genyen sèvis transpòtasyon pòt-an-pòt nan IEP yo (Plan Edikasyon Endividyalize yo) transpòtasyon pou depase dis jou amwenske yon Reyinyon Detèminasyon Manifestasyon ( Manifestation Determination Meeting ) pran plas. Sispansyon Sispansyon se lè yon lekòl pa pèmèt yon elèv suiv kou pandan yon kantite tan limite nan jou lekòl yo. Pou yon elèv ki gen kenz (15) an osinon pi piti, li ka gen yon sispansyon manch kout rive jiska twa jou youn deyè lòt. Pou yon elèv ki gen omwens sèz an, sispansyon an ka rive jis nan senk (5) jou afile. Sispansyon manch long se yon kanpe lwen pou plis pase 10 jou afile oubyen jou lekòl ki akimile. Fason Sispansyon an Mache ak Pwosede Legal. Anvan yon direktè ka sispann yon elèv, li dwe fè yon rankont pou sispansyon ak elèv la ansanm ak paran/moun ki responsab li a. Lekòl la dwe avèti paran/ responsab la sou chita-tande a alekri an Angle ak nan lang yo pale lakay la. Nan rankont lan, direktè a ap tande tout evidans yo epi l ap deside si elèv la dwe sispann. Si elèv la ak paran/moun ki responsab li a pa dakò ak sispansyon an, yo ka mennen kesyon an devan moun ki Dirijan Chita-tande Sispansyon Sipèentandan an nan yon peryòd 10 jou ki se jou lekòl. Nan kèk ka yo ka sispann yon elèv anvan yon chita-tande pou sispansyon. Wete an ijans sa a ka fèt sèlman lè yon elèv swadizan komèt yon ofans ki dwe gen sispansyon kote prezans elèv la poze yon danje san rete pou lòt moun oubyen pwopriyete oubyen tou kote li vreman deranje ansèyman ak aprantisay epi sèlman pou rès jounen lekòl la. Anvan pou yon direktè wete yon elèv an ijans, li fèt pou li eseye avèti paran an. Yon rankont sispansyon dwe fèt nan yon dat annapre. Mete Deyò Mete yon elèv deyò se lè yo mete elèv la deyò etablisman lekòl la, pa kite li patisipe nan aktivite sal klas la, oubyen lòt aktivite lekòl la pandan plis pase 90 jou lekòl, pou yon peryòd san jou san dat, oubyen mete deyò nèt. Yo ka met yon elèv deyò pou posesyon yon zam danjre, sibstans ilegal, agresyon sou yon anplwaye edikatif, oubyen pou akizasyon oswa kondanasyon yon krim. Demach pou Mete Deyò a, Etap pa Etap Nan kèk ka, lè elèv la komèt yon zak ki mande pou yo mete l deyò, direktè lekòl la ka mande yon wete an ijans pou rezon sekirite. Apresa, nan pi fò ka yo, direktè a, oubyen yon lòt administratè fè yon rankont sispansyon epi yo sispann elèv la. Objektif sispansyon an se pou mete elèv la sou kote pandan direktè a ap prepare l pou rankont mete deyò ki parèt posib la. Kidonk, pa bezwen gen yon rankont sispansyon si elèv la deja pa lekòl la pou rezon legal ak medikal. Pandan sispansyon an, direktè a koumanse demach pou l ka fè rankont mete deyò a. Li fè randevou pou elèv la ale nan Sant Konsèy ak Entèvansyon BPS la (ki dekri pi ba a). Paran yo dwe resevwa yon lèt ki anonse yo rankont pou mete deyò a alekri nan lang yo pale lakay yo a. Si lè ki fikse pou rankont lan pa bon pou paran yo, yo ka mande pou ranvwaye rankont la yon fwa. Nan rankont mete deyò a, direktè a tande sa temwen yo gen pou yo di epi egzaminen evidans yo. Elèv la oubyen paran/moun ki responsab li a ka mache ak yon avoka oswa yon moun pou sipòte l nan rankont lan. Si sa nesesè, lekòl la ap bay yon entèprèt pou paran ki pa maton nan pale Anglè. Lekòl la dwe anrejistre chitatande a epi mete anrejistreman disponib pou elèv la ak paran an si yo ta mande sa. Apre rankont lan, direktè a voye yon rekòmandasyon alekri bay Administratè Operasyon ki responsab la pou l ka wè si tout bagay fèt selon prensip lajistis anbònedifòm. Si direktè a deside l ap mete yon elèv deyò, elèv la ak paran/moun ki responsab li a dwe resevwa yon lèt ki esplike sa aklè. Konteste yon sispansyon oubyen yon mete deyò. Si paran/moun ki responsab la epi elèv la pa dakò ak desizyon mete deyò a, yo ka mande yon lòt jijman devan sipèentandan an oubyen yon moun sipèentandan an chwazi nan yon peryòd 10 jou lekòl. Pandan ak Apre Peryòd Mete Deyò a. Pandan yon peryòd sispansyon manch long oubyen mete deyò, BPS plase elèv la nan yon pwogram altènatif nan lekòl mwayen osinon nan yon lekòl segondè osinon yon lòt lekòl elemantè. Lè peryòd yo mete yon elèv deyò rive nan bout li, paran/moun ki responsab la (oubyen elèv la, si l gen 18 an ou plis) dwe ale nan yon Sant Dakèy BPS epi re-enskri elèv la nan Lekòl Piblik Boston yo. Elèv la pap ka retounen nan lekòl kote yo te mete l deyò a, sofsi direktè lekòl la te rekòmande pou yo remete l nan lekòl la nan moman rankont mete deyò a. Succeed Boston (Boston Reyisi) nan Sant Lekòl Senesof e Akeyan an Succeed Boston (Reyisi Boston) nan Roslindale sèvi elèv ki vyole Kòd Konduit la. Pandanke nou toujou rekòmande mezi pwogresif, vyolasyon serye ki fèt plizyè fwa abouti a yon referans pou elèv la ale nan Succeed Boston. Depatman sa a bay sèvis konsèy endividyèl oswa an gwoup, pèmèt elèv yo kenbe pwogrè akademik, epi bay elèv yo kapasite yo bezwen pou ede yo pran desizyon, ak kapsite sosyal-emosyonèl yo bezwen pou yo evalye risk, konsidere konsekans ki pwobab, epi ede yo pran desizyon ki pi miyò. Yo voye yon elèv nan Succeed Boston nan pou 5 a 10 jou. Elèv ki chwazi pa ale nan Succeed Boston nan lè yo mande l pou l ale a ka sibi lòt konsekans disiplinè. Anplis vyolasyon Kòd yo, Succeed Boston bay sipò klinik pou elèv nou sispèk ki anba enfliyans dwòg oswa alkòl. Pwogram Abi Sibstans sa a volontè epi moun kapab gen aksè nan li pa mwayen enfimyè GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

43 lekòl la oswa administratè lekòl la. Gade Seksyon 14 nan Kòd la pou plis enfòmasyon. Pinisyon k Ap Prita Kò Elèv Anba lwa eta a ak regleman Komite Lekòl la, anplwaye lekòl yo pa gen dwa pini elèv yo ak kout makak, pouse yo, oubyen itilize kèlkanswa fòs fizik la. Anplwaye lekòl yo ka itilize fòs fizik ki rezonab pou yo kenbe yon elèv sèlman si (1) entèvansyon san fòs pa t ap efikas oubyen pa janm mache ak elèv sa a ak / oubyen (2) yo kwè aksyon elèv la ka bat tèt li yon bòt oubyen bay yon lòt elèv yon bòt. Nenpòt lè fos fizik itilize sa dwe dokimante epi direktè a dwe avèti sou sa (andedan yon peryòd 24 èd tan). Nenpòt ki anplwaye ki itilize fòs ki pa rezonab ka gen konsekans. Elèv ki Andikape Kòd Konduit lan la pou tout elèv. Sepandan, genyen yon estrateji espesyal pou disipline elèv ki andikape yo. W ap jwenn estrateji sa a nan sit entènèt BPS. Li dekri nan Sikilè Sipèentandan an Superintendent s Circular SPE-15. Ou ka rale l sou entènèt epi ou ka enprime li. Si w mande lekòl pitit ou a, l ap ba w yon kopi dokiman sa a. W ap jwenn machasuiv sa a tou nan Liv Dwa Paran yo ou te resevwa a lè yo te voye Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP) pitit ou a ba ou a. Okenn elèv ki andikape pa ka resevwa sispansyon ki depase 10 jou lekòl antou pandan ane lekòl la jan lwa ak regleman federal yo egzije l. Sa gen ladan yon reyinyon pou detèmine si andikap elèv la kapab lakoz konpòtman an. Kouman Paran Ka Ede Kòm yon paran, ou ka ede pitit ou a obeyi règ yo epi ede lekòl la rete yon kote ki an sekirite nan: pataje responsablite nan sa ki konsène konpòtman pitit yo nan lekòl la, nan aktivite lekòl la òganize epi lè yo prale oubyen lè y ap sòti lekòl prepare pitit ou pou l ka pre pou l pran responsablite l pou l ale lekòl ak pou l konpòte l byen nan lekòl la ankouraje pitit ou a pou l gen konpòtman pozitif ak tèt li, anfas lòt moun, lekòl la ak kominote a kominike ak anplwaye lekòl la sou fonksyonnman pitit yo ale nan rankont/konferans pèsonèl ak rankont an gwoup rekonèt anplwaye lekòl la gen dwa pou yo fè elèv yo suiv regleman Komite Lekòl Boston yo konpòte yo an moun sivilize san fè tapaj lè y ap vizite lekòl la asire pitit yo pote bagay ki gen rapò sèlman ak yon anviwonnman lekòl Ki Kote pou Jwenn yon Kopi Kòd Konduit la ÂÂ Vizite sit entènèt BPS la nan Chwazi Students and Families Elèv ak Fanmi, epi Code of Conduct Kòd Konduit. ÂÂ Vizite epi teledechaje aplikasyon pòtab la. Se elèv ki devlope aplikasyon sa a ki prezante Kòd Konduit la sou fòm kondanse, nan yon fòm senplifye, ak tout enfòmasyon sou dwa elèv ak responsablite yo, epitou resous pou èd jiridik. ÂÂ Kontakte nenpòt ki Sant Dakèy BPS yo (paj 5) osinon Biwo Sipèentandan an (nan osinon bostonpublicschools.org) pou mande yon kopi enprime. Kòd konduit la disponib an Anglè, Arab, Kreyòl Kap Vèdyen, Chinwa, Franse, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè, Somali, Panyòl, ak Vyetnamyen. Vyolasyon Prensip ki ka Fè yo Sispann Oubyen Mete yon Elèv Deyò Yo kapab mete yon elèv deyò pou jiska yon ane sèlman pou deli grav sa yo: an posesyon yon zam danjre, ak tout, men se pa sa sèlman, yon zam osinon yon kouto an posesyon yon sibstans yo kontwole, ak tout, men se pa sa sèlman, marigwana, kokayin, ak ewoyin asèlman sou yon anplwaye lekòl akize pou yon krim oubyen kondane pou yon krim Yo kapab sispann yon elèv pou deli serye sa yo: asèlman seksyèl asèlman fizik ak fòfè sou nenpòt moun ki lakoz blesi fizik sofsi li te enpòtan pou moun nan defann tèt li sèvi ak menas kòm fòs ki fèt nan nenpòt ki mwayen ak tout teknoloji, pou mete sekirite fizik osinon mantal/emosyonèl yon lòt moun an danje. Sa gen ladan inisyasyon fètdèble, grafiti, agresyon, ak entimidasyon sou sentènèt. posesyon yon zam danjre lalwa entèdi, osinon yon bagay ki pa gen okenn sèvis valab sèvi ak nenpòt ki bagay nan yon fason danjre osinon entimidan mete osinon eseye met dife nan pwopriyete lekòl la, nan aktivite lekòl la sipòte, osinon nan transpòtasyon lekòl la andomaje oubyen volè bagay lekòl la oubyen afè lòt moun fè kè moun sote nan bay manti sou bonm k ap eklate oubyen rale aparèy alam dife a osinon rapòte yon fo dife vyole dwa sivil lòt moun fè asèlman seksyèl sou lòt moun itilize pawòl pou denigre ras moun ak gwo mo betiz oubyen mo ki pa apwopriye vyole regleman sou fason moun ka ale sou entènèt la ak nan lèt elektwonik/kouryèl deranje lekòl la oubyen aktivite sal klas, ak itilizasyon telefòn selilè san otorizasyon ale nan espas nan lekòl la kote yo defann elèv ale refize idantifye tèt ou fè koken nan dosye lekòl la kite lekòl la san pèmisyon oubyen al fè woul tout tan pa ale ou byen pa ale regilyèman nan Sant Boston Succeed la tout tan san bonjan eskiz; oubyen vyole Seksyon 7 Kòd Konduit la pandan ou nan Sant la Nan kèk sikonstans yo ka sispann yon elèv pou yon tan ki san jou san dat oubyen yo ka mete l deyò pou konpòtman ki pa gen rapò ak lekòl la oubyen aktivite lekòl la, tankou lè yo akize elèv la oubyen kondane l pou yon krim epi direktè a detèminen si elèv sa a kontinye prezan lekòl la sa ap deranje lekòl la. NÒT AVÈTISMAN: Lis sa a se senpman yon gid. Tanpri souple al gade Kòd Konduit lan, nan Seksyon 7 pou ka jwenn yon lis ki gen tout kalite vyolasyon ak pinisyon yo okonplè. Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 41

44 Regleman BPS: Itilize Teknoloji nan Lekòl Lekòl Piblik Boston (BPS) ofri yon gran etalaj resous teknoloji pou elèv ak anplwaye yo sèvi. Yo dwe sèvi ak resous teknoloji sa yo sèlman pou rezon edikasyon. Regleman Akseptab Pou Itilize teknoloji (AUP) nan BPS ekri a defini fason ki responsab pou sèvi ak teknoloji, ak tout rezo entènèt, aparèy elektwonik, ak resous nan entènèt. Regleman sa a te devlope ak kontribisyon administratè BPS, pwofesè, elèv, paran, patnè kominotè, polis lekòl, ak konseye legal/avoka BPS. Li aplikab pou tout moun ki sèvi nan rezo entènèt BPS, ak tout anplwaye, elèv, ak envite. Komite Lekòl yo adopte yon AUP tounèf nan prentan 2014 pou kouvri anpil nan nouvo teknoloji lekòl nou yo ap sèvi ak yo a oubyen ta renmen itilize nan sal klas yo. Chak elèv dwe suiv tout règ yo ak regleman ki nan lis pi ba a, menm jan tou ak tout lòt lòd pwofesè ak administratè BPS yo bay yo vèbalman, yo aji an bon sitwayen epitou yo gen konpòtman etik tout tan. Regleman Akseptab Pou Itilize Teknoloji ak Tout Rezo Entènèt la: Responsabilite Elèv la Mwen responsab pou kont òdinatè mwen ak kont lèt elektwonik ( ) mwen. Mwen konprann modpas yo prive kidonk mwen pa ta dwe pataje modpas mwen ak nenpòt moun. Mwen konprann mwen responsab pou tout aktivite ki fèt ak kont mwen an. Mwen pa pral pèmèt lòt moun sèvi ak non kont mwen an ak modpas mwen, oswa eseye sèvi ak pa lòt moun. Mwen konprann mwen ap vyole lalwa si mwen eseye devine epi volè ak mwayen elektwonik modpas yon lòt moun. Mwen konprann li enpòtan pou fèmen sesyon Log off nan òdinatè a dekwa pou yon lòt itilizatè pa kapab sèvi ak modpas mwen. Mwen responsab pou langaj mwen. Mwen pral sèvi ak lang ki apwopriye nan mesaj imèl mwen, sa mwen afiche sou entènèt la, ak lòt kominikasyon dijital. Mwen pa pral itilize pwofanite, langaj vilgè oswa nenpòt lòt langaj ki pa apwopriye dapre sa administratè lekòl la mande. Mwen responsab pou jan mwen trete lòt moun. Mwen pral sèvi ak imèl ansanm ak tout lòt mwayen kominikasyon (tankou blogs, wiki, tchat, mesaj-enstantane, tablo diskisyon, elatriye) ak responsablite. Mwen pa pral voye oswa poste mesaj rayisab oswa menase moun, fè remak diskriminatwa oswa meprizan bay lòt moun, oubyen tou angaje m nan entimidasyon, asèlman, oswa lòt konpòtman antisosyal swa pandan mwen nan lekòl la osinon lè mwen pa nan lekòl la. Mwen responsab nan fason mwen itilize rezo entènèt Lekòl Piblik Boston. Mwen pral itilize resous teknoloji BPS yo ak responsablite. Mwen pa pral chèche, rekipere, sere, sikile oswa afiche materyèl rayisman, ofansif oubyen ki montre pati seksyèl klè. Mwen pa pral chèche, rekipere, konsève oswa sikile imaj oswa enfòmasyon sou zam lè m ap sèvi avèk nenpòt resous òdinatè BPS sofsi administratè lekòl/pwofesè otorize sa tankou yon pati nan devwa lekòl la. Mwen responsab konduit mwen sou tout entènèt la. Mwen konprann sa mwen fè sou sit entènèt rezo sosyal pa ta dwe enfliyanse anviwònman aprantisay lekòl la negatifman epi/oswa elèv parèy mwen yo, pwofesè yo ak administratè yo. Mwen responsab pou m onèt pandan mwen sou entènèt. Mwen konprann maske, mistifye, oswa parèt tankou mwen se yon lòt moun, bagay sa yo entèdi. Sa gen ladan, menm si se pa sa sèlman, voye imèl, kreye kont, oswa poste mesaj oswa lòt kontni sou entènèt (tankou tèks, imaj, son oswa videyo) sou non yon lòt moun. Mwen responsab pou pwoteje sekirite rezo entènèt Lekòl Piblik Boston an. Mwen pa pral eseye kontoune anviwònman sekirite oswa filtè entènèt, oswa entèfere ak operasyon sou rezo a lè mwen enstale lojisyèl ilegal, dosye pataje ranpli, shareware, freeware nan konpitè lekòl la Mwen responsab pou pwoteje pwopriyete lekòl la. Mwen konprann vandalis (kraze-brize) entèdi. Sa vle di menm si se pa sa sèlman antre nan konpitè yo pou modifye, oswa detwi ekipman, pwogram, dosye, oswa pwogram nenpòt òdinatè oswa resous teknolojik. Mwen konprann mwen bezwen otorizasyon yon administratè lekòl/pwofesè pou itilize aparèy elektwonik pèsonèl mwen pote nan lekòl la, ki gen ladan men ki pa limite a aparèy pou memorize (tankou lektè USB). Mwen responsab pou respekte pwopriyete lòt moun sou entènèt la. Mwen pral obeyi lwa sou Dwa Otè Copyright. Mwen pa pral plajye oswa itilize travay lòt moun san mwen pa fè sitasyon apwopriye oswa san pèmisyon. Mwen pa pral kopye materyèl ilegalman Dwa Otè Copyright pwoteje tankou mizik ak sinema, lis la pa fini. Mwen responsab pou suiv regleman lekòl la lòske mwen pibliye nenpòt bagay sou entènèt. Mwen pral suiv tout regleman BPS oswa pwofesè lekòl mwen tabli lè mwen pibliye sou entènèt (travay tankou yon sit entènèt, blog, Wiki, tablo diskisyon, podcasts oswa videyo). Mwen konprann li pa senesòf pou bay nenpòt enfòmasyon pèsonèl sou tèt mwen, tankou, men se pa sèlman sa: non mwen, adrès, nimewo telefòn oswa lekòl la. Mwen pa pral mete foto elèv ansanm ak non epi siyati yo sou sit entènèt, kit se sou sit entènèt, osinon rezo sosyal, blog, wiki, fowòm diskisyon, ak tout lòt mwayen ki pa di la a san pèmisyon paran/ moun ki responsab la oubyen elèv yo (si yo nan laj 18 an epi pi gran). Aprann plis Toujou sou Sekirite Entènèt nan BPS Pou elèv ak fanmi yo gen plis enfòmasyon sou Regleman Akseptab pou Sèvis la: bostonpublicschools.org/technology (li seksyon sou Regleman Itilizasyon Akseptab la) GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

45 Regleman Lojman pou Elèv yo Se sèlman elèv ki abite nan vil Boston ki kapab enskri epi ale nan Lekòl Piblik Boston yo, selon regleman Lekòl Piblik Boston yo epi an akò ak Chapit 76, Seksyon 5 nan Lwa Jeneral Massachusetts la. Lojman yon elèv ki poko gen 18 an se lojman legal paran l (yo) oubyen moun ki responsab li (yo) ki gen dwa fizik sou timoun nan. Yon elèv ki gen 18 an osinon plis pase 18 an kapab tabli lojman li andeyò kay paran l oubyen moun ki responsab li a pou l kapab al lekòl. Lojman (Residence) se kote moun nan rete nèt la. Nou pa konsidere lojman tanporè nan Vil Boston, pou sèlman kapab al lekòl nan Boston kòm lojman. Regleman lojman sa a pa aplikab pou elèv ki endijan. Kontakte Biwo Konseye Legal la nan pou tout kesyon ki gen pou revwa ak elèv ki endijan. Prèv Lojman nan Vil Boston Pou enskri epi pou yo asepte yon elèv nan nenpòt Lekòl Piblik Boston, paran elèv la oswa responsab legal li dwe founi de prèv pami lis ki anba a ki pwouve li loje nan Vil Boston. Dokiman yo dwe enprime tou ak non epi adrès paran/moun ki responsab la (oswa elèv la si li gen 18 an oubyen plis pase 18 an). Pyès yo pa fèt pou soti nan menm liy alineya a. Yon bòdwo (ki pa pou dlo oswa selilè) date pandan yon peryòd 60 jou Yon kontra afèmaj (lease), Akò Seksyon 8 Section 8, oswa Afidavi Mèt Kay BPS [ki sou sit wèb BPS la] Yon papye kay (deed), bòdwo pèyman ipotèk kay date pandan yon peryòd 60 jou, oswa enpo lokatif ki pa depase ennan Yon fòmilè W2 ane sa a, oswa yon souch chèk date pandan yon peryòd 60 jou Bòdwo labank oswa kat kredi date pandan yon peryòd 60 jou Yon lèt ki soti nan yon biwo gouvènman leta date pandan yon peryòd 60 jou * Biwo gouvènman leta ki apwouve: Depatman Enpo Departments of Revenue (DOR), Sèvis pou TImoun ak Fanmi Children and Family Services (DCF), Asistans Tranzisyonèl Transitional Assistance (DTA), Sèvi pou Jenn Moun Youth Services (DYS), Sekirite Sosyal Social Security, nenpòt kominikasyon ki gen antèt Commonwealth of Massachusetts. Lojman pou Aplikan Lekòl ak Konkou Antre yo Pou regleman espesyal sou lojman elèv k ap aplike nan 3 lekòl ak konkou antre yo Lekòl Boston Latin, Lekòl Boston Latin Academy ak Lekòl John D. O Bryant School of Mathematics and Science souple al gade nan paj 27. Deklarasyon Lojman nan Boston Paran oubyen responsab elèv Lekòl Piblik Boston, ak elèv ki gen 18 an ou plis dwe siyen deklarasyon sa a ki di yo se nan Vil Boston lojman legal yo ye. Yo fèt pou yo dakò tou pou avèti BPS si yo demenaje pandan ane lekòl la. Si yon elèv demenaje soti Boston pandan ane lekòl la Elèv ki nan lekòl segondè yo kapab rete nan lekòl BPS pandan ane lekòl la si yo demenaje apre yo fin kòmanse 12zyèm ane. N ap ranvwaye touswit elèv nan jadendanfan rive nan 11zyèm ane ki demenaje sot Boston anvan oubyen jou ki 30 avril. Elèv ki nan jadendanfan rive nan 11zyèm ane ki demenaje soti Boston apre 30 avril kapab rete lekòl la pou yo fin konplete ane lekòl la. Lekòl Piblik Boston ap ranvwaye yo lè ane lekòl la fini. BPS pap bay elèv ki pap viv Boston transpòtasyon Egzekisyon Regleman Lojman Lè depatman lekòl la sispèk yon fanmi yon elèv Lekòl Piblik Boston pa rete Boston, n ap fè yon envestigasyon. BPS ka sispèk yon elèv pa rete Boston, pa egzanp si lèt yo voye pa lapòs retounen jwenn yo poutèt adrès la pa bon, oubyen prèv adrès paran an te bay la pa konsistan oubyen li parèt sispèk, direktè lekòl la ba nou yon ti soupson oubyen nou jwenn yon kout fil anonim. Anplis envestigasyon sou fanmi nou sispèk ki pa rete Boston an, envestigatè pou lojman yo ap kondui kèk envestigasyon yo chwazi pa aza pou tcheke lojman elèv ki nan lekòl ki bay konkou antre yo ak lòt lekòl. Envestigatè pou lojman an ap travay tou ak lòt ajans deyò pou obteni enfòmasyon ki gen pou wè ak lojman elèv la (yo). Detanzantan ka tcheke avèk MBTA pou elèv yo sispèk ki abite deyò vil la k ap fè long vwayaj pou yo ale lekòl. Sa k ka pase elèv ki vyole regleman lojman an? N ap mete nenpòt ki elèv ki an vyolasyon ak lwa lojman an deyò imedyatman nan Lekòl Piblik Boston. Anplis nou ap mete yo deyò nan lekòl la, responsab Lekòl Piblik Boston yo pral egzije yo peye lajan sèvis yo te resevwa deja a koute, epi yo kapab menm pousuiv fanmi an nan leta pou plis sanksyon toujou epitou n ap kenbe tout bous ak prim elèv la ta resevwa. Paran/responsab yon elèv yo mete deyò dapre regleman lojman an kapab ale annapèl pou desizyon an. Elèv la kapab otorize rete nan lekòl la annatandan demach annapèl la ap vanse. Gade pati Defann Enterè Pitit ou nan paj 9 la. Telefòn Pou Denonse Lojman Rele san ou pa bezwen bay non ou pou rapòte yon soupson sou elèv ki al lekòl nan Lekòl Piblik Boston men ki pa rete nan Vil Boston. Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 43

46 Regleman BPS: Enskripsyon Lekòl Kòmanse Bonè pou Pran Ransèyman Sou Chwa ou Yo Vil Boston an gen plis pase 120 lekòl piblik, tout lekòl sa yo gen yon kalite ki pwòp a yo menm. Anba regleman plasman nan Lekòl Piblik Boston (BPS), fanmi yo kapab chwazi lekòl yo vle pami tout lekòl ki egziste yo. Sepandan nou pa ka garanti pou reponn okenn chwa lekòl. Yo plase elèv yo baze sou yon sistèm lotri ki bay aplikan ki deja gen frè ak sè nan lekòl la priyorite. Aplikasyon pou enskripsyon ak demann transfè pou ane lekòl la ap kòmanse 3 janvye 2017 pou elèv k ap antre nan jadendanfan, 6zyèm ane, ak 9yèm ane. Elèv k ap antre nan lòt nivo klas yo te retounen aplikasyon yo 8 fevriye Pou gen plis chans pou jwenn lekòl ou vle a, nou ankouraje paran yo vini pandan premye peryòd enskripsyon pou klas pitit ou a. Si pitit ou a ap kòmanse nan jadendanfan lòt ane, oubyen si pitit ou a nan dènye klas yo ofri nan lekòl li a, nou rekòmande ou kòmanse fè rechèch otòn sa a pou pran plis enfòmasyon sou chwa lekòl ou yo. Boston Public Schools An Otòn nan: Chache konnen nan ki lekòl ou ka enskri pitit ou. Daprè plan plasman nan lekòl distri a, chwa lekòl ou yo baze sou adrès lakay ou. Vizite Discoverbps.bostonpublicschools.org pou wè yon lis endividyèl pou chwa lekòl ou yo. Panse sou kisa w ap chache nan yon lekòl, tankou pwogram espesyal, akonplisman elèv, chapant nivo klas yo (K0-1, K-5, K-8, elatriye), epi gwosè lekòl la. An novanm rive nan kòmansman janvye: Aprann kisa k ap pase nan chak lekòl nan lis pèsonalize ou a. Pa konte sèlman sou sa zanmi ak fanmi di ou. Chak lekòl diferan, epi lekòl yo ka chanje ak letan. Pran dènye enfòmasyon sou chak lekòl yo sou sit entènèt nan DiscoverBPS.bostonpublicshsools.org, bostonpublicschools.org/schools, ak nan jounal Dekouvri Lekòl Piblik Boston Discover Boston Public Schools nou an pou lekòl K-8 ak lekòl segondè, ki disponib nan fen novanm nan lekòl yo ak nan Sant Dakèy yo, nan branch Bibliyotèk Piblik Boston yo, epi sou sit entènèt nou an. Epitou gade nan Rapò Pèsonalize sou Kalite Lekòl nou yo (gade nan paj 55) ki gen ladan l enfòmasyon detaye sou chak lekòl nan DiscoverBPS, bostonpublicschools.org. Vizite lekòl yo pandan Jou Vizit Lekòl yo (detay nan paj sa a). Se pi bon fason pou gen yon sans sou klima lekòl la ak kisa y ap atann nan men elèv yo. Aplike an pandan premye peryòd enskripsyon yo pou klas pitit ou a pral antre a. Si se yon elèv k ap antre nan Lekòl Piblik Boston pou premye fwa, w ap bezwen aplike nan yon Sant Dakèy BPS. Mache ak de (2) prèv lojman (al gade nan paj 43), kat vaksen elèv la, kopi orijinal batistè a (ak nesans la), paspò li oubyen Fòm I-94, pyès idantifikasyon avèk foto paran an/moun ki responsab la, ak relve nòt dènye lekòl kote elèv la te ye a (si sa posib). Pou jwenn plis enfòmasyon okonplè kijan pou enskri nan lekòl, vizite rele nenpòt Sant Dakèy BPS (al gade nan paj 5), oubyen al chache yon kopi Jounal Chwa Lekòl nou yo, Dekouvri Lekòl Piblik Boston ki disponib nan lekòl yo, Sant Dakèy yo, ak nan youn nan branch Bibliyotèk Piblik Boston. Jou Pou Vizite Lekòl Pandan Jou Vizit Lekòl an novanm pou rive an janvye lekòl yo resevwa vizitè epitou gen aktivite espesyal pou ede paran yo fè bonjan chwa sou pwochen lekòl pitit yo a. Ap genyen yon Egzibisyon pou tout Vil la nan fen Novanm nan. Tcheke sit entènèt BPS pou plis detay sou dat pou Vizit Lekòl nan chak lekòl. Si ou pa ka vizite nan youn nan lè sa yo, rele lekòl yo pou ka mande pou pran yon randevou pou vizite. Anplwaye aplentan Vil Boston yo ki paran oubyen responsab timoun ki gen laj lekòl ka pran jiska 4 èd tan nan travay yo pou y al vizite lekòl yo pandan Jou Pou Vizit Lekòl. Pou elijib pou benefis sa a, anplwaye a dwe gen yon pitit k ap enskri nan Lekòl Piblik Boston pou premye fwa, oubyen gen yon pitit ki se yon elèv Lekòl Piblik Boston men ki ap aplike pou yon lòt lekòl ki gen klas tranzisyon yo (jadendanfan, 6zyèm ane ak 9yèm ane). Tan sa a se tan lib peye yo pap retire l nan jou vakans moun nan oubyen nan jou konje pèsonèl li yo, oubyen ankò nan jou konje maladi l yo. Anplwaye ki elijib yo dwe kontakte Biwo Resous Imen Human Resources anvan yo sèvi ak benefis sa a. Anba Òdonans Vil Boston Deplasman Paran pou Lekòl (Chapit ), paran elèv ki nan jadendanfan-12zyèm ane kapab pran jiska 21 èd tan lib pa ane pou y al vizite lekòl. Òdinèman paran yo fèt pou itilize tan vakans yo, jou pèsonèl yo, oubyen lè yo gen anplis yo (compensatory comp time). Òdonans sa a aplike pou anplwayè ki gen 25 anplwaye ou plis ki ap travay nan yon menm lokal. Paran an dwe avèti siperyè li alavans sou pwojè vizit li a. Pou plis enfòmasyon, ale nan Sikilè Sipèentandan BPS SUP-03, Vizit Paran Nan Lekòl, nan sit entènèt BPS la. Transfè ak lòt Sitiyasyon Espesyal Demann Transfè Volontè. Yon paran oubyen yon elèv ki genyen 18 an oubyen plis pase 18 an kapab mande pou yo plase l nan yon lòt lekòl. Transfè volontè sa yo ki pa fèt akoz adrès ki chanje, sekirite, pwogramasyon, oubyen rezon disiplinè kapab fèt nan dat suivan yo: Klas Jadendanfan K0 a K2: jiska fen janvye 2018 Klas 1ye a 12yèm ane: jiska fen novanm 2017 Lis datant yo ekspire aprè dat sa yo tou GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

47 Pou mande yon transfè volontè, vizite nenpòt nan Sant Dakèy BPS yo. Ou fèt pou prezante pyès idantifikasyon w (foto ID) pou kèlkilanswa sa w ap regle a. Avan ou ranpli fòm nan, mande si gen plas nan lekòl ou ta vle ale a. Transfè pou Rezon Sekirite. Gen delè li nesesè pou plase yon elèv nan yon lòt lekòl pou asire yon anviwonnman ki an sekirite ki ka pèmèt elèv la aprann. Se nan lekòl elèv la transfè pou rezon sekirite yo kòmanse. (Souple al gade nan paj 36, Sekirite & Ka Ijans Elèv). Sispansyon Manch Long ak Mete Deyò. Lekòl Piblik Boston (BPS) kapab plase elèv lekòl elemantè nan yon lòt lekòl pou rezon disiplinè. Elèv lekòl mwayen ak lekòl segondè yo, yo menm, pral nan pwogram altènatif. Chanjman Adrès. Si yon elèv demenaje epi lekòl yo ye kounyeya se youn nan lekòl baze-lakay yo a nan nouvo adrès yo a, elèv la ka rete nan lekòl li ye kounyeya, men elijibilite yo pou yo jwenn transpòtasyon nan otobis jòn yo kapab afekte. Elèv ki demenaje epi lekòl yo ye kounyeya pa nan lis lekòl baze-lakay yo a kapab gen pou yo al nan yon lòt lekòl. Men, elèv la kapab kontinye ale nan lekòl li ye kounyeya pou jiskaske li rive nan dènye klas lekòl la genyen an, si paran an dakò alekri pou li bay pwòp transpòtasyon pa li pou pitit li a al lekòl. Si fanmi an mande yon transfè akòz nouvo adrès la, n ap eseye mete frè ak sè nan menm lekòl la depi gen plas. Elèv Sanzabri. Elèv fanmi yo vin sanzabri gen dwa pou yo rete nan dènye lekòl kote yo te ye a, oubyen al lekòl nan yon lekòl ki nan nouvo katye yo rete a, oubyen vil kote y ap viv tanporèman an. Pou plis enfòmasyon, rele Rezo Resous Edikasyon Endijan nan BPS Homeless Education Resource Network, Elèv ki Gen Laj Avanse. N ap plase elèv ki gen ant 20 a 21 an premye jou lekòl la nan lekòl ki rele Boston Adult Technical Academy. Pwogram sa a la pou elèv nouvo ak pou elèv ki te deja la epitou elèv k ap retounen nan BPS. Men, direktè lekòl yo ka deside pèmèt kèk elèv rete nan lekòl segondè kote yo ye kounyeya. Elèv yo tou gen dwa kontakte Direktè an Chèf Sèvis Dakèy yo nan pou mande pou rekonsidere plasman yo nan Adult Technical Academy. Anvan ou Vizite Yon Lekòl Lekòl yo resevwa vizitè prèske tout jou ki gen lekòl. Li pi bon pou rele anvan ou al vizite pou asire w gen yon moun kap disponib pou mache ak ou epitou pou reponn kesyon ou yo. Chache konnen si gen lè espesyal ki la pou vizitè pou fè yon tou nan lekòl la epitou pou rankontre ak direktè a. Pou Plis Enfòmasyon ÂÂ Kontakte Sant Dakèy BPS yo, yo make nan paj 5 la. ÂÂpbs.org/parents/education/going-to-school/choosing/ elementary-middle/ ÂÂgreatschools.org/find-a-school/slideshows/3469-choosing-an- elementary-school.gs Reglemean Plasman nan Lekòl BPS adopte yon regleman Baze-Lakay pou plasman elèv nan lekòl pou plase elèv nan klas Jadendanfan rive jisk nan klas 8yèm ane. Tout lekòl segondè nou yo nan tout vil la toujou rete kòm opsyon pou elèv nou yo. Plan Baze-Lakay la itilize kay elèv la kòm yon pwen referans. BPS ap ofri chak fanmi yon lis chwa lekòl pèsonalize ki baze sou adrès lakay yo. Li gen ladan l chak lekòl ki a yon distans yon mil a lakay yo, jan sa ta nesesè, lekòl ki toupre ki gen pèfòmans ak kwasans nan egzamen MCAS yo ki nan nivo ki pi wo a. Sa asire chak fanmi gen aksè a lekòl kalite siperyè, kèlkeswa kote yo abite. Lis la ka grandi tou, jan sa ta nesesè, pou l gen ladan l lekòl k ap ofri Jadendanfan K0, Klas Travay Avanse ( Advance Class Work AWC) ak plis bagay toujou, epi pou nou asire nou kapab ofri chak timoun yon plas nan yon lekòl sou lis li a. Sa yo, yo menm, rele Lekòl Opsyon ( Option Schools ). Fanmi yo ka chwazi nenpòt lekòl nan tout vil la. Epitou gen kèk fanmi ki ka gen opsyon rejyonal. Chak fanmi ap gen chwa ant omwen sis lekòl; pifò nan yo ap gen ant 10 ak 14 chwa. Plan Baze-Lakay la itilize yon algorit (metòd matematik), ki similè a sa yo itilize pou yon lotri; kidonk nou pa ka garanti yon aplikan ap jwenn plasman nan youn nan chwa pi prefere l yo. Menm jan ak nan tan pase, akoz plas yo limite nou pa ka garanti yon plasman ni pou jadendanfan K0 ni pou K1. Elèv ki aplike pou jadendanfan, klas 6yèm ane ak 9yèm ane nan mwa janvye an gen pi bon chans pou yo plase yo nan lekòl pi prefere yo. Pou elèv k ap aplike pou klas ki pa klas tranzisyon (1ye a 5yèm ane, ak 8yèm ane), BPS ap fè tout efò l pou l plase yo nan yon lekòl ki soul is Baze-Lakay la; sepandan, akoz ansyen regleman, yon plasman nan lis la pa ka garanti. Nan ka kouwè ka sa yo, nou kapab plase yon elèv administrativman nan yon lekòl andedan ansyen chapant zòn nan. Bay Fanmi Valè Plan Baze-Lakay la kontinye travay pou l kenbe fanmi ansanm. Pakonsekan, plan an enkli priyorite pou frè ak sè. Byenke Lekòl Piblik Boston (BPS) pa ka granti frè ak sè plas nan yon lekòl patikilye, priyorite pou frè ak sè a se priyorite ki pi wo a nou ofri pou nou asire nou fè tout efò posib nan relgeman nou yo pou nou kenbe fanmi ansanm. Sipòte Elèv k ap Aprann Anglè ak Elèv ki gen Enfimite Plan Baze-Lakay la kreye gwoup kominotè pou chwa lekòl pou asire elèv yo ka enskri nan lekòl ki ofri pwogram bòn kalite ki prè lakay yo. Selon bezwen yo, elèv ki gen enfimite yo kapab chwazi plas nan lis baze-lakay la, oswa yo kapab plase yo nan yon pwogram nan gwoup kote yo abite a si Plan Edikasyon Endividyalize yo a mande sèvis espesyal oswa kèk nivo sèvis. Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 45

48 Regleman BPS: Reglemean Plasman nan Lekòl (kontinye) Epitou n ap toujou ofri kèk pwogram nan tout vil la. Ou kapab li plis detay sou plan an epi enfòme tèt ou sou opsyon lekòl yo nan jounal Discover BPS nou an. Ki sa ki Priyorite yo? Pafwa yon lekòl pa gen plas pou chak elèv ki make l kòm yon chwa. Lè sa rive, òdinatè a plase timoun yo selon chwa ak priyorite. Priyorite pou frè ak sè se youn nan pi gwo priyorite nou yo, epi lòt priyorite yo gen ladan yo priyorite EEC/ELC, priyorite lekòl aktyèl la, ak priyorite zòn East Boston (seksyon lès Boston an) parapò ak Non East Boston (pati Boston ki pa nan zòn lès la). Priyorite Frè ak Sè Nou eseye plase timoun ki nan menm fanmi nan menm lekòl si paran an mande sa. Si ou vle pitit ou ale nan menm lekòl, mande pèsonèl Sant Dakèy la ki jan ou kapab aplike pou priyorite frè ak sè. Sepandan, pafwa yon lekòl pa gen plas pou tout frè ak sè ki aplike pou li; donk nou pa kapab garanti plasman pou frè ak sè. Fè si ou make preferans frè ak sè premye fwa ou aplike. Priyorite Lekòl Aktyèl Priyorite lekòl aktyèl bay yon elèv priyorite pou yon pwogram nan lekòl li sou yon lòt elèv ki ale nan yon lekòl diferan. Pa egzanp, yon elèv ki enskri nan 3yèm ane nan lekòl Hennigan School la ap resevwa yon priyorite pou yon plas pou yon Kou Travay Avanse ( Advanced Work Course ) 4yèm ane nan Hennigan nan sou yon elèv 3yèm ane ki ale nan lekòl Mendell School la ki te chwazi pwogram Kou Travay Avanse a nan Hennigan nan. Priyorite pou elèv EEC ak ELC k ap aplike pou klas 2yèm ane Elèv k ap konplete klas 1ye (premye) ane nan yon Sant Aprantisaj pou Timoun Piti ( Early Learning Center ELC) oswa Sant Edikasyon pou Timoun Piti ( Early Education Center EEC) ki pa gen yon lekòl Pathway (Chemen), y ap plase yo nan plas klas 2yèm ane ki disponib avan elèv ki fenk vini nan Lekòl Piblik Boston yo osinon avan sila yo k ap aplike pou transfè sot nan lòt lekòl elemantè. Lòske n ap plase elèv sa yo nan plas 2yèm ane yo, pami yo plas ki sou lis datant yo, n ap konsidere eleman abityèl yo, ki gen pami yo peryòd enskripsyon lè elèv yo te aplike a, priyorite yo, ak nimewo owaza yo. Eksepsyon yo ka gen ladan yo plasman pou pwogram pou Elèv k Ap Aprann Lang Anglè, sèvis pou elèv ki enfim, ak elèv laj lekòl mwayen paske gen kèk lekòl elemantè East Boston ki gen chemen ki mennen a lekòl mwayen nan Charlestown. Priyorite East Boston/Pa East Boston Akoz kote li lokalize nan yon pozisyon ki inik (san parèy), elèv edikasyon jeneral East Boston yo kòmanse nan K2 gen yon garanti pou plasman nan East Boston, si yo ta chwazi sa. Lis pèsonalize pou elèv East Boston ap gen ladan l tout lekòl nan East Boston. Nou bay rezidan East Boston yo priyorite sou aplikan East Boston yo pou plas sa yo. Lis personalize say o gen ladan yo tou kèk lekòl andeyò East Boston, men priyorite a pa p aplikab pou lekòl sa yo. Kòm sa limite aksè pou rezidan ki pa nan East Boston yo ki ka gen Lekòl East Boston yo sou lis yo tou, elèv say o ap gen priyorite sou elèv East Boston yo pou rès lekòl ki sou lis yo. Nimewo Owaza Òdinatè a bay chak aplikasyon yon nimewo owaza. Nou itilize nimewo owaza yo pou nou pran yon desizyon lòske elèv ki gen menm priyorite pou yon lekòl egal-ego. Ki jan sa fonksyone? An nou di gen yon plas ki rete pou jadendanfan K2 nan lekòl Kenny School la. Tout aplikan ki gen frè ak sè jwenn plas yo deja. Gen twa elèv anplis, tolètwa san priyorite frè ak sè, make lekòl Kenny a kòm premye chwa yo. Elèv ki gen nimewo owaza ki pi ba a ( pi bon nimewo a) ap jwenn plasman an. Dosye Elèv Dosye Elèv la gen tout enfòmasyon ki konsène yon elèv epitou nou kenbe l sou yon fòm oubyen yon lòt nan Lekòl Piblik Boston (BPS), nou òganize yo daprè non elèv la oubyen nan yon fason nou kapab idantifye elèv la sou yon baz endividyèl. Relve nòt elèv la oubyen dosye pèmanan elèv la genyen non elèv la, dat li fèt, adrès li, ane ak klas li fin fè yo, kou ak nòt li pran. Nou kenbe dosye pèmanan yo pou 60 lane apre elèv la fin kite sistèm lekòl la. Tout lòt dosye ki gen a revwa ak elèv yo se dosye tanporè epi nou detwi yo setan (7) apre elèv yo kite sistèm lekòl la. Paran ak moun ki responsab timoun yo gen dwa pou resevwa kopi dosye tanporè yo avan nou detwi yo. Pou yo mande kopi sa a se pou yo pran kontak ak administratè dènye lekòl elèv la te ye a. Paran nenpòt elèv, oswa elèv ki rantre nan lekòl segondè oubyen ki gen 14 zan gen dwa pou enspekte dosye l si l mande sa. Lè paran an oswa elèv la fin mande dosye a, li pa dwe pran plis pase dis (10) jou pou yo resevwa li e yo ka mande pou yon pwofesyonèl ki kalifye oubyen yon lòt moun direktè a bay manda pou entèprete dosye a pou yo. Rele lekòl pitit ou a si ou ta renmen wè dosye pitit ou a. Pou plis enfòmasyon sou dosye elèv: Sikilè Sipèentandan LGL-7 lan, Pwosede Dosye Elèv Student Record Procedures doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23qanda.html?section Dosye Medikal Elèv Dapre Reglemam federal ak eta a sou Dosye Elèv, dosye medikal dwe sou pwoteksyon konfidansyèl. Malgre yon dosye medikal fè pati dosye tanporè, moun paka gen menm aksè ak li menm jan ak relve nòt oubyen dosye tanporè. An jeneral, se enfimyè lekòl la sèlman ki gen tout aksè ak dosye medikal elèv la nan dosye tanporè a. Pou plis GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

49 Dosye Elèv (kontinye) enfòmasyon sou kilè lalwa pèmèt sèten enfòmasyon sou sante kapab pase bay anplwaye lekòl la ki pa enfimyè a san konsantman paran an, al gade Sikilè Sipèentandan an LGL-16, Enfòmasyon sou Sante Elèv yo, sou sit entènèt BPS lan. Pou Jwenn Dosye Ansyen Elèv BPS yo Ansyen elèv BPS yo ka jwenn yon kopi relve nòt yo ak prèv diplòm yo lè yo soumèt yon demann alekri. Tanpri vizite sit entènèt BPS la pou plis detay epi pou jwenn yon kopi Fòmilè Demann Relve Nòt Elèv la: bostonpublicschools.org/request-transcript Si lekòl segondè ou a toujou louvri... Ranpli yon Fòmilè Demann Relve Nòt epi fakse li oswa voye l pa lapòs nan lekòl la. Enfòmasyon sou kontak pou chak lekòl sou paj lis lekòl yo nan sit entènèt BPS la. Si lekòl segondè ou a fèmen... ÂÂRele Liy Telefòn Demann Relve Nòt pou Lekòl Ki Fèmen nan BPS: ÂÂEnprime epi ranpli Fòm Demann Relve Nòt la nan: bostonpublicschools.org/request-transcript epi poste li voye bay: OIIT, attention Charles Childress Boston Public Schools 2300 Washington St., Roxbury MA ÂÂMande pou yon relve nòt elèv sou entènèt nan: scriborder.com Dosye Elèv k ap Kite Lekòl Piblik Boston Lè yon elèv kite Lekòl Piblik Boston pou ale nan yon lòt lekòl ki pa nan BPS, BPS ap voye dosye elèv la dirèkteman bay lòt lekòl la. Sonje lè yon elèv transfere ale nan yon lòt lekòl pandan ete a, sa kapab pran plizyè jou oubyen plizyè semenn anvan pou paran an jwenn dosye a nan men lekòl la. Anplwaye yo pa nan lekòl la pou tout jounen an nan mwa jiyè ak nan mwa out. Bay Enfòmasyon Sou Elèv Dabitid, yo pa pèmèt ni moun ni òganizasyon jwenn enfòmasyon sou dosye elèv daprè lalwa san paran oubyen elèv ki kalifye pa bay yon pèmisyon alekri. Mèzalò, gen kèk eksepsyon ki pèmèt lekòl yo bay enfòmasyon sou elèv yo san paran pa bezwen konsanti epi gen defwa ak avètisman jan nou esplike l nan Gid sa a. Egzanp eksepsyon se: Daprè lalwa eta a, lè yon elèv transfere ale nan yon lòt lekòl, dosye elèv sa a (ak tout dosye edikasyon espesyal) kapab transfere ale nan lòt lekòl la san paran pa konsanti, depi chak ane paran an resevwa avi sou sa lalwa di. Bay enfòmasyon kapab nesesè pou pwoteje sante oubyen sekirite yon moun, lèfini Depatman Timoun & Lafanmi (DCF), Depatman Sèvis Jenn Moun (DYS) kapab mande enfòmasyon sa a, yon ajan pwobasyon, oubyen lòt ajans leta oubyen tou ajans edikasyon kapab mande dosye sa yo. Dapre lwa federal, fòk distri lekòl piblik yo remèt non, adrès ak telefòn elèv ki nan klas segondè yo bay Lame Etazini ak moun k ap rekrite moun pou inivèsite ak ansèyman siperyè. Men, yon paran oubyen yon elèv gen dwa pou yo mande pou PA bay enfòmasyon sa yo. Gen de (2) fason yo kapab mande sa: Ranpli seksyon Pase Enfòmasyon Bay Rekritè Lame ak Rekritè Ansèyman Siperyè sou entènèt nan bostonpublicschools.org/ contact Soumèt demann lan a lekri Konsèy Konseye Elèv Boston an di BPS gen responsabilite pou l asire ke elèv yo ak paran yo enfòme sou dwa sa a yo genyen pou yo pa patisipe. Aprè ou fin reflechi sou opsyon ou yo, ou kapab deside sèvis militè se pou ou. Ou dwe okouran de trik moun k ap fè rekritman yo anplwaye epi veye pou enfòmasyon ki pa konplè oswa ki gen konfizyon ladan yo. Nou gen dwa sa a pou nou chwazi lavni nou, men nou genyen dwa tou pou nou konnen nan ki sa n ap foure kò nou. oubyen imel bay direktè lekòl la. Piske an jeneral rekritè yo mande enfòmasyon sa yo byen bonè nan kòmansman ane lekòl la, fòk ou soumèt demann pa ou la pa pita pase 29 septanm 2017 pou evite yo mande w enfòmasyon an. Jan lalwa egzije sa dapre Lwa Refòm nan Edikasyon nan Masachousèt Massachusetts Education Reform Law, distri lekòl piblik yo dwe bay lekòl charter yo non ak adrès elèv yo pou rezon rekritman. Si ou pa vle yo bay enfòmasyon sa a, tanpri ranpli Seksyon Pase Enfòmasyon Bay Lekòl Charter (Release of Information to Charter Schools) sou entènèt nan bostonpublicschools.org/contact. Lekòl Piblik Boston pase enfòmasyon sa yo bay san konsantman paran: non elèv yo, nimewo idantifikasyon elèv la Leta bay la, laj yo, katye kote yo rete, klas y ap fè, dat yo te lekòl, patisipasyon yo nan aktivite ofisyèl, si yo manb nan ekip atletik, degre, onè ak prim yo resevwa, epitou plan yo apre lekòl segondè. Si ou pa vle nou pase enfòmasyon sa yo bay san konsantman w, ou fèt pou fè direktè lekòl la konn sa anvan 29 septanm Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 47

50 Dosye Elèv (kontinye) Lalwa Massachusetts [M.G.L. Chapit 71, seksyon 34H ak 603 CMR (5) (a)] dekri kijan ak ki fason pou lekòl piblik yo founi enfòmasyon sou dosye elèv bay moun ki pa responsab legal elèv la. Pou plis enfòmasyon, ale sou: doe.mass.edu/news/news/aspx?id=3063 Kopi regleman dosye elèv ak dwa paran ak dwa elèv sou dosye yo disponib nan chak lekòl. Yon paran oubyen yon elèv kapab pote plent bay Biwo Konfòmite Ak Regleman Lafanmi nan Depatman Edikasyon nan Etazini pou swadizan vyolasyon Lwa Dwa Edikasyon ak Dwa Prive Fanmi (FERPA) ak regleman ki mache ak dwa sa yo. Seremoni Remiz Diplòm Gradye nan lekòl segondè trè enpòtan epi se yon okazyon espesyal. Tout lekòl segondè nan BPS onore elèv k ap gradye yo nan bèl seremoni fòmèl kote yo pwofite prezante diplòm yo, bous detid, ak lòt fason yo rekonèt elèv yo. Se sèlman elèv ki satisfè egzijans pwomosyon lekòl segondè BPS, ansanm epi ki satisfè nòt yo egzije pou Detèminasyon Konpetans nan MCAS (Competency Determination) pou Atizay Lang Anglè, matematik, ak syans & teknoloji/jeni ki kapab patisipe nan seremoni remiz diplòm yo epi pou resevwa yon diplòm. Elèv ki pa rive konplete egzijans pou diplome pap kapab defile sou tribin nan pou resevwa diplòm yo epi resevwa yon fèy papye vid nan plas diplòm yo a. Gen sèlman 3 eksepsyon nan regleman sa a: Elèv ki konplete 2 zan nan yon pwogram teknik-vokasyonèl nan Madison High Park epi ki pran Sètifika Konpetans kapab patisipe nan seremoni gradyasyon yo. Elèv edikasyon espesyal ki gen gwo enfimite ki ap kite lekòl segondè poutèt laj yo pase yo gen 22 zan ak sa yo rive akonpli nan Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) ap resevwa yon Sètifika Prezans epi y ap kapab patisipe. Lòt elèv ki enfim ki ranpli egzijans sa yo kapab chwazi pou yo patisipe: Elèv la pa gen plis pase nèf (9) absans san motif nan ane lekòl anvan an Elèv la te pran MCAS 10zyèm ane omwens twa (3) fwa nan chak matyè elèv la pat pase yo, oubyen elèv la te remèt omwens 2 pòtfèy evalyasyon altènatif Elèv la te nan klas 12zyèm ane a san pwoblèm jan yo dekri l nan IEP a epi li te ranpli tout egzijans lekòl la ak kritè BPS ki pa akademik. Anpil lekòl gen gwo aktivite nan fen ane a pou rekonèt elèv ki pase nan Jadendanfan, 5yèm ane ak 8yèm ane. Sepandan, sa yo se selebrasyon yo ye se pa gradyasyon. Nou dekouraje lekòl yo rele selebrasyon sa yo gradyasyon ak seremoni prezante diplòm epi fè elèv yo mete kwaf ak tòj (wòb gradyasyon) an. Tout elèv dwe fè 180 jou lekòl, eksepte elèv nan dènye ane lekòl segondè yo menm si seremoni fen ane a fèt anvan dènye jou lekòl la, n ap konsidere elèv yo absan si yo pa vin lekòl. Devwa Lakay Edikatè Lekòl Piblik Boston kwè ke lè elèv pase tan ki siyifikatif ap fè devwa lakay, yo gen plis chans pou yo reyalize siksè akademik. Devwa lakay baze sou travay nan klas epi yo ankouraje devlopman oto-disiplin ak responsablite pèsonèl. Li favorize kowoperasyon ak kominikasyon tou ant fanmi yo ak lekòl la. Chak elèv BPS dwe gen devwa lakay chak jou lekòl. Al gade nan paj 18 (lekòl elemantè), paj 20 (lekòl mwayen), epi paj 22 (lekòl segondè) pou gid devwa lakay. Pwofesè yo responsab pou bay devwa lakay. Si ou gen kesyon sou devwa lakay, oubyen si pitit ou a gen pwoblèm poutèt kantite oubyen valè devwa yo bay yo, kontakte pwofesè a anvan, apresa kontakte direktè lekòl la. Konsèy Konseye Rive Lekòl Anreta Nou atann pou tout elèv repòte Elèv Boston an di yo lekòl alè chak jou. Elèv ki rive apre jounen an kòmanse, Regleman sou reta genyen pou anreta. Yo dwe suiv regleman wè ak elèv yo ak edikasyon yo. lekòl la sou reta, pou lekòl la ka Adminstrasyon BPS la te wè li konsidere yo prezan pou jou sa pa korèk pou nou kite elèv ki a. Lekòl segondè yo kapab konte vin an reta yo deyò lekòl yo twòp reta tankou yon absans. kòm pinisyon. Lekòl yo bezwen Al gade nan paj 14 pou plis kontinye devlope ankourajman enfòmasyon. (Alè) pozitif ki va bay elèv yo ANVI pou yo vin lekòl ; pa egzanp, Dapre regleman Komite Lekòl lòske nou amelyore kilti lekòl Boston (apwouve 24 Me, 2006), se yo e mete anfaz sou ede elèv ki pou yo pèmèt elèv ki anreta yo nan an reta yo olye pou nou ta etablisman lekòl la e pou yo pa kite kenbe yo aprè lè lekòl oswa bay yo deyò. Responsab anchèf ak direktè yo pinisyon. Epi elèv yo dwe yo fèt pou (a) revize regleman ki konnen ki jan edikasyon ekziste sou reta avèk Komite Konsèy enpòtan pou yo fò yo parèt Administrasyon Lekòl la, (b) devlope alè pou yo montre yo konn sa konsekans rezonab ki koresponn ak a. reta elèv yo avèk sipò pozitif k ap ankouraje yo vin alè, epitou (c) siveye deprè si elèv yo konfòme yo dapre regleman yo. Kazye Elèv Lekòl mwayen ak lekòl segondè bay chak elèv kazye pou yo sere founiti klasik ak lòt afè pèsonèl yo. Gen kèk lekòl K-8 ki pa gen kazye disponib pou elèv lekòl mwayen. Lekòl la bay kadna ak kle. Elèv yo pa dwe itilize pwòp kadna pa yo. Li enpòtan pou paran yo ak elèv yo konprann kazye yo se pwopriyete Lekòl Piblik Boston pandan elèv yo ap itilize yo a. Anplwaye lekòl la gen dwa fouye kazye yo ak atik pèsonèl yo anndan kazye yo (tankou pòch manto yo) GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

51 Kazye Elèv (kontinye) Anplwaye lekòl la fouye kazye elèv yo owmen yon fwa pa ane pou pwòpte jeneral. Yo enspekte kazye yo tou lè yo sispèk yon pwoblèm pwoteksyon ak sekirite. Pandan n ap fouye kazye yo, si nou jwenn nenpòt ki atik ilegal, atik entèdi, oubyen atik ki potansyèlman danjre oubyen atik ki bay prèv te gen yon krim ki te komèt, n ap bay otorite ki konsène yo li. Tchekte Regleman Lekòl la tabli pou plis enfòmasyon sou regleman kazye. Telefòn Pòtab Selilè Regleman Lekòl Piblik Boston sou telefòn selilè la pou l asire itilizasyon telefòn selilè pa entèfere nan ansèyman ak aprantisay k ap fèt pandan jounen lekòl la. Regleman sa a aplikab pou tout elèv ki anwole nan Lekòl Piblik Boston nan tout nivo, ak tout lekòl pilòt yo epitou lekòl Horace Mann Charter yo. Nou pèmèt elèv pou itilize telefòn selilè pandan lè sa yo sèlman: anvan oubyen apre lekòl anndan oubyen deyò lekòl la. nan aktivite apre lekòl tankou espò, ak pèmisyon antrenè a, enstriktè a, oubyen direktè pwogram nan sèlman. nan aktivite aswè oubyen nan wikenn anndan lekòl la. nan sal klas, ak pèmisyon pwofesè a, pou bi edikatif Nou pa pèmèt itilizasyon telefòn pou kèlkilanswa rezon an tankou apèl telefonik, mesaj alekri oubyen lòt fonksyon nenpòt ki lòt lè nan lekòl la. Telefòn selilè yo pa dwe sou zye pandan jounen lekòl la. Konsèy Konseye Elèv Boston an di Telefòn selilè enpòtan pou plizyè elèv ki bezwen kominike avèk fanmi yo oswa avèk travay aprè lekòl yo. Nou bezwen yo men nou pa vle yo deranje edikasyon okenn lòt moun. Regleman Lekòl Piblik Boston sou telefòn selilè te devlope pou elèv yo e se elèv yo menm ki te devlope l pou etabli yon balans ant respè pou anviwònman aprantisaj nou an ak respè pou dwa elèv yo. Telefòn selilè yo fèt pou fèmen nèt (pa sèlman sou mòd silans oubyen pou yo vibre) pandan jounen lekòl la. Konsekans pou elèv ki vyole regleman sa a pati konsa: Premye ofans: N ap konfiske telefòn nan epi n ap retounen l bay elèv la lè lekòl lage. Dezyèm ak lòt ofans: N ap konfiske telefòn nan epi n ap retounen l sèlman bay paran oubyen gadyen elèv la. Elèv la pap kapab vin ak telefòn selilè nan lekòl la pandan tout rès ane a. Vyolasyon regleman sa a tout tan: Nou kapab pran lòt aksyon disiplinè ki anrapò ak Kòd Konduit la pou pini elèv ki kontinye vyole regleman sa yo. Pwopriyete Pèsonèl Li annwiyan pou elèv ak anplwaye lekòl la lè yo pèdi afè pèsonèl enpòtan yo tankou bijou, jwèt ak ekipman elektwonik oubyen pou lòt moun vòlè atik sa yo. Nou reyèlman ankouraje paran yo pou yo asire yo timoun yo pa pote okenn atik ki gen valè pou yo nan lekòl la. Si atik sa a yo koze entèripsyon, Regleman Lekòl la tabli yo kapab pèmèt anplwaye lekòl la pran atik la nan men elèv la pandan l lekòl la. Regleman Lekòl la tabli kapab deside tou ke se pa tout atik yon moun kapab pote lekòl. Nou fèt tou efò pou nou remèt paran oubyen elèv yo pwopriyete prive yo. Men, nou pa ka responsab pou nou ranplase pwopriyete ki pèdi oubyen yo vòlè, ni tou pou nou remèt fanmi lajan valè pwopriyete sa a. Kanè Eskolè Lekòl yo bay kanè nan fen chak tèm. An jeneral, lekòl elemantè yo ak Jadendanfan rive nan 5yèm Ane nan lekòl K-8yèm yo gen twa tèm. Pifò lekòl mwayen yo, 6zyèm-8yèm ane epi lekòl segondè yo genyen 4 tèm. Gen kèk lekòl K-8 ki ka mande pou genyen yon sèl kalite orè tèm pou tout nivo klas. Tèm pou ane lekòl la anndan kouvèti dènye paj Gid sa a. Komite Administrasyon Lekòl ki nan yon lekòl kapab mande lòt orè ki pa menm ak sila Biwo santral la etabli pou tèm yo. An jeneral, elèv yo pote kanè yo lakay yo pou paran yo oubyen moun ki responsab yo siyen. Elèv yo pote kanè sa yo tounen lekòl la bay pwofesè a. Gen lekòl ki bay kanè lè gen Pòt Louvè pou vizit nan lekòl la oubyen pandan konferans ant paran ak pwofesè. Nan mitan chak tèm, lekòl yo dwe bay elèv ki an danje pou yo pa pase nòt avètisman pou yo pote lakay yo. Regleman BPS TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 49

52 Kanè Eskolè (kontinye) Pou konnen kijan pitit ou a ap pwogrese, rele lekòl la pou mete yon randevou pou yon konferans paran-pwofesè. Sant Dakèy BPS yo kapab ba ou konsèy sou kijan pou gen yon rankont ki byen pase ak pwofesè pitit ou a. Yo make nan paj 5. Epitou al gade nan paj 10, Prepare yon Bonjan Rankont Paran-Pwofesè. Fanmi yo kapab siveye pwogrè akademik pitit yo sou sit entènèt pa filyè Sistèm Enfòmasyon Elèv (SIS) Pòtay Lafanmi. Vizite sit entènèt BPS pou detay nan bostonpublicschools.org/domain/192. Ap genyen plis enfòmasyon kap disponib tou nan lekòl ou a. Aktivite Atletik Gen anpil opòtinite pou elèv lekòl mwayen yo ak lekòl segondè yo nan BPS patisipe nan aktivite atletik. BPS Athletics se yon manm nan Asosyasyon Atletik Entè-eskolè nan Masachousèt (Massachusetts Interscholastic Athletic Association), epi pwogram pou atlèt li yo dwe fèt selon regleman MIAA yo. Pou patisipe, chak elèv atlèt dwe pase yon konsiltasyon medikal fizik san pwoblèm 13 mwa anvan yo kòmanse chak sezon espò, gen yon fòmilè konsantman paran siyen, epi gen mwayèn (GPA) pou kalifye a. Opòtinite Atletik nan BPS Otòn Kous Tout Teren, Majorèt, Foutbòl Ameriken, Foutbòl, Volebòl Ivè Baskètbòl, Oki sou Glas, Atletis Anndan Sou Pis, Natasyon, Lit Prentan Besbòl, Atletis Deyò, Balmòl, Volebòl, Tenis Lalwa nan Masachousèt mande pou tout elèv-atlèt yo ak paran yo, osibyen antrenè yo, direktè atletik yo, enfimyè lekòl yo ak doktè ranseye sou konsekans grav aksidan moun ki blese nan tèt oubyen ki frape tèt yo atravè pwogram fòmasyon ak materyèl ekri. Paran elèv volontè ak paran/responsab elèv ki patisipe nan nenpòt aktivite lekòl andeyò pwogram atletik regilye pral resevwa plis enfòmasyon nan men lekòl yo a. Ou ka jwenn tèks lalwa a nan: Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXVI/Chapter111/Section222. Plis enfòmasyon sou aktivite atletik BPS disponib nan lekòl yo ak sou sit entènèt BPS la, bostonpublicschools.org/athletics. Lè Jounen Lekòl la Ranvwaye Gen de jou kote n ap oblije fèmen pòt lekòl yo akòz move tan oubyen lòt ka ijans. Nou kominike lè lekòl la ranvwaye nan fason sa yo: Kout fil otomatik lakay elèv yo Nan estasyon radyo ak televizyon ki pi popilè yo apati 5:30 a.m. Sant Kontwòl Move Tan Biwo Santral BPS Sit entènèt BPS la Sit entènèt Vil Boston an Siyen pou yo kapab notifye w pa telefòn oubyen lèt elektwonik/ kouryèl lè gen ka ijans lanèj, entèdiskyon pou pake, ak lè lekòl ranvwaye. Kèlkanswa desizyon nou pran sou louvri lekòl, se paran an ki dwe pran desizyon final la sou èske li fè sans pou voye yon timoun lekòl. Si paran an deside kenbe timoun nan lakay li pou rezon sekirite, absans la ap eskize lè paran an voye yon nòt. (Ale gade nan paj 14 nan Regleman pou Pwomosyon: Prezans.) ÂÂSi lekòl fèmen: N ap ranplase jou a nan fen ane a. ÂÂSi vin gen move tan pandan jounen lekòl la: N ap lage lekòl nan lè nòmal. ÂÂPwogram apre lekòl: Lè lekòl ranvwaye, nou ranvwaye tout pwogram apre lekòl, tout aktivite atletik, ak tout klas leswa ak tout evènman nan BPS. Daprè lalwa eta a, ane lekòl la pou elèv dwe dire 180 jou. Dapre kontra Sendika Pwofesè Boston yo, dènye jou lekòl la pa dwe pi ta pase 30 jen. Si sa nesesè, n ap ajiste kalandriye BPS pou nou mache dapre regleman sa yo. W ap resevwa enfòmasyon nan men lekòl pitit ou a. Angajman Elèv nan Gouvènans Tout lekòl piblik mwayen ak segondè nan Boston (ou jwenn lekòl distri, lekòl ak konkou, altènatif ak pilòt epi lekòl chatè nan distri a) dwe genyen yon plan angajman pou elèv ekri ki esplike opòtinite elèv yo jwenn pou yo ka jwe yon wòl nan sa k ap pase nan klas yo ak nan yon nivo pi laj anndan kominote lekòl la. Youn nan pati regleman sa a di chak lekòl dwe tabli yon Komite Elèv ki fonksyonèl pou ede nan pran desizyon. Manm komite sa a sèvi kòm konseye, anketè ak patnè nan tout demach k ap fèt pou pran desizyon sou nivo lekòl la ak nivo distri a tou. Komite elèv yo fèt pou reflete divèsite elèv yo nan lekòl la an tèm ras/etnisite, gason/fi, nivo klas, pwogram edikatif (tankou pa egzanp, edikasyon jeneral, edikasyon espesyal ak edikasyon bileng), ak lòt faktè. Kantite patisipan an depann sou gwosè lekòl la. Rekòmandasyon an se elèv. Nou ankouraje Ti Kominote Aprantisay Small Learning Communities (SLC) pou devlope pwòp komite elèv pa yo, ak de (2) reprezantan nan chak SLC pou fòme komite elèv pou tout lekòl la. Direktè lekòl la, ak dizon elèv yo, dwe nonmen yon pwofesè oubyen plis kòm konseye pou ka gen zye sou chak komite elèv. Chak direktè responsab pou asire li komite elèv la tabli pa pi ta pase 11 oktòb. Al gade nan Sikilè Gouvènman Elèv FAM-3. Komite Konsèy Elèv Boston Boston Student Advisory Council (BSAC) se manm tout komite lekòl yo nan tout vil la ki reprezante lekòl segondè kote yo soti a. BSAC se youn nan pi bon fason pou jenn yo patisipe nan BPS epi li reprezante pòtpawòl kanmarad yo devan Komite Lekòl Boston yo Boston School Committee. Reprezantan BSAC yo bay pwennvi yo sou jefò k ap fèt pou fè refòm nan lekòl yo epitou yo enfòme lekòl kote yo soti a sou pwoblèm ki egziste nan lekòl nan tout vil la. BSAC asire l tou elèv yo enkli nan desizyon k ap pran ak regleman kap met sou pye yo ki afekte lavi yo ak esperyans edikatif yo. Al gade Sikilè Sipèentandan an FAM-06 (Superintendent s Circular). Elèv BPS gen anpil dwa ak responsablite anplis sila yo ki nan gid sa a. Kòd Konduit BPS la (al gade nan paj 39) genyen yon lis okonplè GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

53 Regleman BPS Ou kapab aprann sou dwa ak responsablite elèv sou sit entènèt sa a: bostonstudentrights.org ÂÂPou plis enfòmasyon, kontakte Maria Ortiz Inifòm Lekòl Lekòl Piblik Boston pa genyen yon regleman pou distri a an jeneral sou inifòm. Men li genyen yon Regleman Inifòm Lekòl. Dapre regleman sa a, Komite Konsèy Administrasyon Lekòl nan chak lekòl kapab genyen youn nan twa chwa sa yo: pa gen inifòm ; inifòm volontè oubyen fason pou abiye; osinon inifòm obligatwa (egzije) oubyen fason obligatwa pou abiye Menm si lekòl pitit ou a gen yon regleman inifòm obligatwa, ou gen dwa sa a pou pa patisipe. Pou jwi dwa sa a, voye yon lèt bay direktè lekòl la pou esplike poukisa ou pa vle pitit ou a patisipe. Anplwaye lekòl pa ka anpeche elèv ki pa vle met inifòm yo vin lekòl. Swen Liv pou Klas ak Lòt Materyèl Lekòl nou yo bay tout elèv liv pou klas ak lòt materyèl yo bezwen pou lekòl, gratis. Liv pou klas ak liv nan bibliyotèk yo se pwopriyete BPS. Pifò nan liv pou klas n ap itilize nan lekòl yo an bon eta. Nou achte liv nèf chak ane depi gen bezwen. Kindonk, nou mande pou elèv yo retounen liv yo an bon eta. Elèv yo fèt pou kouvri tout liv pou klas nou kite yo al lakay yo ak yo a. Si yon elèv dechire yon liv, pèdi yon liv oubyen lòt pwopriyete lekòl la, elèv la oubyen paran l dwe peye pou ranplase yo. Tout fanmi sipoze konnen anpil nan liv pou klas yo chè anpil. Dlo Potab pou Moun Bwè Dapre lalwa, lekòl yo dwe fè dlo potab disponib gratis pou tout elèv yo bwè pandan tout jounen lekòl la. Tout lekòl gen fontèn dlo oubyen machin distribisyon dlo ak tout nan kafeterya a oubyen nan zòn kote elèv yo manje a pandan yo ap sèvi manje. Tout kote yo pran dlo pou bwè, prepare manje, osinon sèvis medikal, y ap teste yo chak ane. Pou plis enfòmasyon sou dlo potab ki disponib, kontakte Depatman Sante ak Byennèt nan BPS, osinon vizite bostonpublicschools.org/water. Regleman sou Anviwonnman San Tabak Tout sa entèdi: posesyon, itilizasyon epi montre nenpòt pwodui ki fèt ak tabak nan lokal lekòl yo, nan yon espas 50 pye apati pwopriyete lekòl la pandan tout tan, epitou pandan tout aktivite lekòl la patwonnen menm si se pa nan lokal la. Pwopriyete Lekòl la vle di lokal lekòl la, biwo, depo, teren atletik, otobis lekòl la ak machin, pakin, twotwa/pasaj pyeton, ak nenpòt lòt byen ki anba kontwòl Lekòl Piblik Boston. Regleman sa a aplike pou tout moun, tankou manm pèsonèl lekòl la ak vizitè yo. Vyolatè yo kapab oblije gen pou peye yon amann. Elèv ki vyole regleman sa yo pral jwenn sanksyon disiplinè jan sa endike nan Kòd Konduit ak/oswa Liv Lekòl la. Gade Sikilè Sipèentandan an SHS-18 pou li regleman yo okonplè. Regleman sou Elèv ki Ansent ak Elèv ki Paran Elèv ki ansent ak sila yo k ap elve timoun gen dwa akademik ak lòt dwa pou edikasyon ki make nan Silikè Sipèentandan SUP-21 pou ede elèv ki ansent ak sila yo kap elve timoun pou fin konplete tout egzijans kou yo nan lekòl kote yo ye a. Kòm pati nan regleman sa a, tout lekòl ki gen 6zyèm ane rive sou 12zyèm ane dwe anplwaye yon lyezon pou Regleman sou Jenn Timoun Ki Ansent ak Jenn Paran an pou responsab kominikasyon sou regleman sa a nan kominote lekòl la. Lyezon gen fòmasyon chak ane. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 51

54 Plis Resous pou Fanmi Lwa Edikasyon Elemantè ak Segondè Lwa Elemantè ak Segondè Edikasyon (ESEA) Elementary and Secondary Education Act la te pase an 1965 kòm yon pati nan Batay pou Konbat Povrete Prezidan Lyndon Johnson nan. Lwa sa a te bay peyi a anpil milyon dola pou sipòte edikasyon primè ak segondè. Li mete anfaz sou aksè egal-ego nan edikasyon, tabli wo nivo kritè ak kontrandi, epi vize fèmen eka nan reyisit ant elèv nan bay chak grenn timoun opòtinite ki jis ak egal-ego pou reyisi yon edikasyon eksepsyonèl. Depi 1965, gouvènman Etazini reyotorize lwa sa a tanzantan. Reyotorizasyon ESEA Prezidan George W. Bush la an 2001 te gen non Lwa Okenn Timoun Pa Dwe Ret Dèyè No Child Left Behind. NCLB te tabli kritè akademik wo nivo men li te gen egzijans ki te malouk. Ak letan, li te vin pi difisil pou lekòl yo ak edikatè yo satisfè egzijans sa yo. An 2010, administrasyon Obama a te jwenn yon apèl nan men edikatè ak fanmi yo pou ranplase NCLB a pa yon pi bon lwa ki chita sou objektif pou prepare tout elèv okonplè pou siksè nan inivèsite ak karyè. An 2015, Prezidan Obama te siyen nouvo Lwa Chak Grenn Elèv Reyisi (ESSA). Kisa nouvo lwa sa a ye? ESSA gen provizyon k ap ede asire siksè pou elèv ak lekòl epi asire opòtinite pou tout elèv nan Etazini. ESSA Egzije kritè akademik wo nivo pou tout elèv. Prepare tout elèv pou siksè nan inivèsite ak karyè. Bay plis timoun aksè ak pre-eskolè kalite wo nivo. Garanti gen etap ki pran pou ede elèv yo ak lekòl yo amelyore. Redui chay teste a pandan toujou genyen enfòmasyon chak ane pou paran ak elèv. Ankouraje inovasyon lokal ak envesti nan sa ki mache. ESSA gen ladan nèf Tit, pifò ladan yo bay eta yo ak distri yo fon. Pi gwo a se Tit I, ki finanse pwogram pou amelyore reyisit akademik elèv ki defavorize yo. An retou pou finansman, eta yo ak distri lekòl yo dwe an konfòmite ak egzijans lwa a. ESSA bay eta yo plis fleksiblite pase sa NCLB te bay yo pou tabli pwòp kritè pa yo pou mezire pèfòmans lekòl ak pèfòmans elèv. Kijan ESSA ap afekte Lekòl Piblik Boston? Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè nan Masachousèt (DESE), BPS ak lòt distri lekòl nan Masachousèt ap travay pou entèprete divès seksyon nouvo lwa a ak kijan li pral aplike. DESE fin devlope yon bouyon kèk plan pou kontrandi ak sipò pou lekòl ke Depatman Edikasyon Etazini a ap revize nan moman sa a. Plan final DESE a pral genyen efè sou kontrandi ak sipò ki plase espesyalman sou kèk Lekòl Piblik Boston ak sou BPS kòm yon distri. Ap genyen plis enfòmasyon disponib sou plan eta a pwopoze a pandan ane lekòl la. Kontrandi Lekòl An , egzijans Tit I yo rete anplas: Anba Tit 1, lekòl piblik (ak lekòl chatè yo) nan chak eta fèt pou bay tès chak ane pou ka mezire ki kantite amelyorasyon elèv yo fè pandan ane a. An 2016, tès leta a se te PARCC. An 2017, se ap MCAS Sistèm Evalyasyon Okonplè Masachousèt Massachusetts Comprehensive Assessment System. Baze sou rezilta tès leta yo, distri yo ak lekòl yo nan youn nan senk (5) nivo Kontrandi ak Nivo Asistans. Lekòl Nivo 1 gen pi gwo pèfòmans. Lekòl nan Nivo 3 ak nan Nivo 4 yo nan dènye 20% nan pèfòmans lekòl. Lekòl sa yo resevwa sipò anplis, ki kapab genyen ladann yon jounen lekòl pi long epi pwogram gratis leson patikilye apre lekòl nan kèk lekòl, pou ede yo amelyore. Lekòl Nivo 5 yo se lekòl bòlèt kwonik. Depatman Elemantè ak Segondè nan Masachousèt Mass Department of Elementary and Segondary Education poze sele sou yo paske yo pa janm amelyore ase menm apre yo fin resevwa yon bann kalite resous. Gen kat (4) Lekòl Nivo 5 nan eta a, pami yo gen de (2) nan Boston: lekòl elemantè Dever ak lekòl UP Academy Holland nan GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

55 Kanè Lekòl yo ak Distri a Chak ane, tout lekòl nan eta yo ak distri yo dwe distribye kanè sou lekòl yo. Kanè sa yo pa menm ak kanè ki di ou sa pitit ou a ap remèt nan klas li chak trimès. Kisa kanè a gen ladan l? Kanè Lekòl la dwe di w: konbyen pwofesè ki kalifye nan wo nivo (ki byen fòme epi ki sètifye) nan matyè y ap anseye yo sa elèv nan lekòl la te remèt nan dènye ekip egzamen PARCC yo ak/oswa MCAS yo nan matematik ak ELA sa divès gwoup elèv yo te bay nan MCAS la: elèv divès ras ak gwoup etnik elèv ki gen dwa jwenn manje gratis oubyen ak rabè elèv ki limite nan konpetans Anglè elèv ki nan klas edikasyon espesyal pousantaj elèv nan chak sou-gwoup ki te pran tès yo sa distri lekòl la ak eta a te remèt an gwo nan tès yo kantite elèv ki prezan kantite elèv ki diplome nan lekòl segondè yo Kanè Distri a dwe gen ladan l tou enfòmasyon sou: sa elèv nan divès gwoup etnik yo te bay nan MCAS parapò ak mwayèn tout lòt elèv nan eta a rezilta ki soti nan tès Leta yo ak tès nasyonal NAEP pou evalyasyon lekti epi matematik nivo patisipasyon elèv ki gen andikap ak elèv ki limite nan pale Anglè yo nan NAEP. Poukisa kanè lekòl ak kanè distri yo enpòtan konsa? Kanè sa yo bay paran yo enfòmasyon ki pèmèt yo fè desizyon parapò ak edikasyon pitit yo anvan lòt ane lekòl la koumanse. Kouman epi ki lè m ap ka jwenn kanè lekòl pitit mwen an ak kanè distri a? Lekòl yo dwe voye kanè lekòl la bay paran yo pa lapòs oubyen bay elèv yo pou yo pote lakay. Lekòl yo dwe bay paran yo kanè lekòl la ak kanè distri a si yo mande yo. Moun ka jwenn yo tou nan Sant Dakèy BPS yo (BPS Welcome Centers) ak sou sit entènèt BPS la. Ki kote m ka jwenn kout men pou m ka konprann kanè lekòl ak kanè distri pitit mwen an? Kanè a dwe fasil pou fanmi epi bay enfòmasyon yo klè yon fason pou tout moun ka konprann yo san pwoblèm. Poze direktè lekòl la kesyon si w pa konprann yon bagay nan kanè a. Plis Resous Kalifikasyon Pwofesè yo Tout distri lekòl yo dwe asire yo se pwofesè ki kalifye nan wo nivo k ap anseye matyè debaz yo. Matyè debaz yo se matematik, syans, lekti, istwa, Atizay Lang Anglè (ELA), lang etranje, ekonomi, sivik ak gouvènman, jewografi, ak atizay. Pwofesè ki pap anseye matyè debaz yo pa oblije trè kalifye. Kisa trè kalifye vle di? Trè kalifye vle di pwofesè pitit ou a dwe: genyen yon lisans («degre bachelor») gen yon sètifika leta kòm pwofesè oubyen yon lisans pwofesè kapab montre yo gen konesans ak kapasite ki nesesè pou anseye chak matyè y ap anseye. Kisa ou ka konnen sou kalifikasyon pwofesè pitit ou a? Ou gen dwa pou konnen kalifikasyon pwofesè nan lekòl ou a, ak enfòmasyon dirèk sou pwofesè pitit ou a. Lekòl yo dwe gen enfòmasyon sou kalifikasyon pwofesè yo sou plas, epi yo dwe fè w jwenn enfòmasyon sa si w mande pou li. Gen lekòl ki ka egzije pou ekri yon lèt pou fè demann lan. Ou ka chache konnen: si pwofesè a satisfè kondisyon leta fikse pou klas l ap fè a ak matyè l ap anseye a si pwofesè a ap anseye nan kad kondisyon an ijans akoz sikonstans espesyal nan kisa pwofesè a te diplome nan inivèsite si pwofesè a gen diplòm avanse epi nan ki domèn si gen parapwofesyonèl (asistan pwofesè) k ap bay pitit ou a sèvis epi ki kalifikasyon yo Yon fwa pa ane, distri lekòl ou a dwe di w konbyen pwofesè nan lekòl pitit ou a ki kalifye nan wo nivo. Enfòmasyon sa a ap nan kanè lekòl pitit ou a. (Gade seksyon sou Kanè Lekòl ak Kanè Distri yo nan paj sa a. Ki kalifikasyon parapwofesyonèl yo dwe genyen? Parapwofesyonèl yo se granmoun ki bay pwofesè yo ak paran yo kout men. Tout nouvo parapwofesyonèl k ap vin ede pwofesè yo nan lekòl Tit I yo dwe pase omwens de (2) ane nan inivèsite oubyen yo dwe pase yon tès distri lekòl la bay. Parapwofesyonèl k ap travay kòm tradiktè ak nan pwogram paran aktif yo pa oblije satisfè kondisyon sa yo. Eske y ap fè m konnen si pwofesè pitit mwen an pa kalifye nan wo nivo? Direktè lekòl pitit ou a dwe fè ou konnen si pwofesè pitit ou a pa kalifye nan wo nivo. Direktè a dwe di w tou si pitit ou a gen yon pwofesè sibtiti ki pa kalifye nan wo nivo pandan plis pase kat semenn afile. Nan senkyèm semenn travay afile yon pwofesè sibtiti k ap la pou lontan, direktè a dwe fè paran yo konnen sa. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 53

56 Regleman sou Angajman Paran Paran yo enpòtan nan reyisit pitit yo lekòl. Lekòl Tit I yo dwe gen yon papye ki detaye Plan pou Patisipasyon Paran yo. Paran yo dwe patisipe nan devlope dokiman sa a epi apwouve li. Dokiman sa a dwe esplike aklè kouman paran yo ap ka patisipe kòm patnè nan edikasyon pitit yo. Plan sa a dwe revize detanzantan, ofiramezi pwoblèm paran yo santi genyen nan sistèm nan ap chanje. Paran yo dwe aktif nan devlope, revize ak evalye plan sa a. Ki enfòmasyon ki nan Regleman pou Patisipasyon Paran yo? Regleman an dwe kouvri twa gwo domèn: (1) devlopman regleman an, (2) pataj responsablite pou siksè elèv la, ak (3) kapasite edikatè yo ak paran yo pou yo travay ansanm pou yo ede tout elèv yo reyalize objektif aprantisay yo. Devlopman Regleman an. Regleman yo dwe di kouman paran yo ap aktif nan devlope ak apwouve Regleman pou Patisipasyon Paran yo. Li dwe dekri ki jan pou paran yo bay dizon yo ak apwobasyon yo sou regleman an ak plan pwogram Tit I an. Tankou tou, ta dwe gen yon plan pou konsilte paran yo lè desizyon enpòtan ap pran sou fason pou yo depanse lajan Tit I an. Plan sa a dwe di kouman lekòl la sipòte paran yo pou yo ka patisipe nan reyinyon enpòtan yo sou Tit I an, tankou ba yo transpòtasyon, manje ak gadri pou ti moun yo. Pataj responsablite. Regleman an dwe gen ladan l yon kopi Kontra Lakay-Lekòl la ki layite kouman lekòl la ap fonksyone ak paran yo pou l ka ede elèv yo fè pwogrè nan travay lekòl yo. Regleman an dwe bay objektif kontra a. Li dwe di tou kouman paran yo ak lekòl la kreye kontra a ansanm. (Pou plis enfòmasyon sou kontra a, al gade Kontra Lakay-Lekòl nan paj 55). Kapasite ak konesans edikatè yo ak paran yo. Regleman an dwe di sa k ap fèt pou yo ka satisfè bezwen fòmasyon ak enfòmasyon paran yo ak edikatè yo. Paran yo dwe gen yon chans pou yo aprann: regleman ak objektif aprantisay elèv yo dwe satisfè fason yo mezire pwogrè elèv yo fason y ap evalye travay elèv yo kouman paran ka travay ak pwofesè yo pou yo ka ede pitit yo travay pi byen nan lekòl la materyèl ak opòtinite pou pran fòmasyon ki ka ede paran yo gen kapasite pou yo ka travay ak pitit yo. Anplwaye yo dwe gen yon chans pou yo aprann enpòtans ki genyen pou yo entegre paran yo kòm patnè egal-ego. Chak fwa sa posib, paran yo dwe fè pati sesyon fòmasyon anplwaye yo. Kilès ki ekri plan an? Lekòl yo dwe enkli paran yo nan ekri Regleman pou Patisipasyon Paran yo. Lekòl pitit ou a ap fè yon reyinyon nan kòmansman ane lekòl la pou l ka jwenn dizon w. Kouman m ka jwenn yon kopi Plan Patisipasyon Paran yo nan lekòl pitit mwen an? Mande direktè lekòl pitit ou a oubyen paran-kowòdonatè ( parent liaison ) a nan lekòl pitit ou a pou yon kopi regleman an. Regleman an dwe fasil pou moun konprann. Si w bezwen kèk esplikasyon pou konprann relgeman an, tcheke direktè lekòl pitit ou a. Regleman an tradui nan lòt lang anplis lang Anglè. Kouman m ka vin aktif nan ekri Plan Patisipasyon ak Angajman Paran yo? Lekòl la dwe esplike pwogram Tit I an nan yon reyinyon anyèl - sa nou rele souvan Pòt Ouvè - pou paran yo. Pifò lekòl yo fè rasanbleman Pòt Ouvè yo nan koumansman ane lekòl la. Lekòl la dwe fè paran yo konnen yo gen dwa pou yo patisipe epi li dwe fè paran yo konnen kouman yo ka aktif nan tout lekòl la ak kijan yo ka patisipe nan ekri Plan Patisipasyon Paran yo. Si w pa ka patisipe nan reyinyon sa a, patisipasyon w toujou enpòtan pou pitit ou a ak pou lekòl la. Rele direktè a epi mande l kouman ou ka patisipe GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

57 Kontra Lakay-Lekòl Chak grenn lekòl Tit I yo dwe genyen yon Kontra Lakay-Lekòl. Kontra sa a dekri fason lekòl la ak paran yo ap fè yon tèt-kole pou yo ka ede elèv yo ranpòte siksè nan aktivite lekòl yo. Li layite fason lekòl la ap satisfè bezwen elèv li yo, ak tout wòl ansanm ak responsablite paran yo ak elèv yo. Kontra a sèvi tou kòm fondasyon pou yon antant sou papye ant chak grenn elèv, paran/ moun ki responsab elèv la, ak lekòl la. Paran/moun ki responsab elèv la, elèv la, pwofesè elèv la, ak direktè lekòl la dwe siyen akò a. Kisa kontra a gen ladan l? Kontra a gen ladan l tout responsablite ak travay paran, elèv, pwofesè, ak direktè dakò pou yo fè ak responsablite y ap pran pou elèv yo ka aprann. Kontra yo diferan nan chak lekòl. Kontra a dwe di kouman lekòl la pral itilize gwo kalite pedagoji ki bay randman nan ede tout elèv gen siksè nan travay akademik yo. Li dwe di tou sa lekòl la pral fè pou: asire l tout pwofesè yo trè kalifye bay tou elèv bonjan kalite enstriksyon kontwole pwogrè tout timoun asire l tout elèv ap gen travay ki pèmèt yo reflechi ak bonjan kalite enstriksyon fè fanmi yo konnen plis pase yon fwa chak ane fason lekòl la ap ede elèv yo pou yo pwogrese kreye fason pou paran yo ak pwofesè yo gen bon rapò asire pwofesè yo souvan fè paran yo konnen pwogrè pitit yo ap fè asire paran yo gen aksè a anplwaye lekòl yo san difikilte asire fanmi yo gen enfòmasyon, materyèl ak fòmasyon yo bezwen pou yo ede elèv yo nan matyè ki difisil anpil yo tankou matematik ak syans bay paran yo resous, tankou transpòtasyon ak gadri pou ti moun yo dekwa pou yo ka patisipe nan aktivite lekòl yo Kontra a dwe di tou kisa y ap atann nan men paran yo ak elèv yo. Pa egzanp, li ka gen ladan l: asire w tout devwa lakay yo fèt pran tan pou li lakay fè tout efò w pou pa an reta epi pou pa absan respekte anplwaye lekòl yo Kouman m Ka Jwenn yon Kopi Kontra Lekòl-Lakay Mwen an? Ou dwe resevwa yon kopi pou siyen nan koumansman ane lekòl la. Ou ka mande yon kopi tou nan lekòl ou a. Plis Resous Plan Kalite Lekòl Yon Plan Kalite Lekòl (QPS) se plan lekòl pitit ou a mete sou pye pou l ka gide ansèyman ak aprantisay pandan ane lekòl la. Plan an di kisa lekòl la ap fè pou l amelyore rezilta tout elèv. QSP la reprezante tou Plan Pwojè Atravè Tout Lekòl la nan kad Tit I lekòl la. Li dwe satisfè tout kondisyon Tit I yo. Kisa yon QSP gen ladan l? QSP la gen ladan l: yon evalyasyon bezwen yo ki genyen enfòmasyon sou pèfòmans yo objektif ak estrateji nan kad ansèyman an estrateji pou refòme lekòl la estrateji pou sipòte epi ede elèv ki gen difikilte yo fason lekòl la ap entegre paran yo nan aprantisay pitit yo fòmasyon pwofesè yo ap resevwa pou ede yo fè yon pi bon travay fason lekòl la ka itilize tout resous li yo pi byen fason lekòl la pral itilize rezilta tès elèv yo pou amelyore ansèyman an ki kalite sipò ki pi bon pou elèv yo kisa lekòl la ap fè pou l fèmen eka ki genyen nan pèfòmans ant diferan gwoup elèv yo bidjè lekòl la pou l itilize lajan lokal lekòl la ak tout lòt don lekòl la jwenn plan lekòl la pou fasilite byennèt elèv ki rele Plandaksyon pou Byennèt («Wellness Action Plan») Kouman m ka gade QSP lekòl pitit mwen an? Se ak anpil plezi lekòl la ap kite w li l. Lekòl yo dwe gen yon rezime plan an pou bay paran yo ak lòt moun ki vle konnen plan lekòl la. Lekòl yo dwe tradui rezime plan an nan lang ki an majorite yo nan lekòl la. Si ou pa ka konprann QSP lekòl pitit ou a, ou ka mande direktè lekòl pitit ou a pou l esplike w sa k anndan l. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 55

58 Elèv K ap Aprann Anglè Yo Si w se paran yon Elèv K ap Aprann Anglè (EL), ou dwe espere: N ap teste nivo Anglè pitit ou a epi n ap ba w rezilta yo. Si Lekòl Piblik Boston yo panse pitit ou a dwe rantre nan yon pwogram pou l aprann Anglè, ou gen dwa chwazi pwogram ou panse ki pi bon an. Tanpri, al gade nan paj 24-25, Elèv K ap Aprann Anglè, pou plis enfòmasyon sou diferan pwogram BPS ofri. Pwogram EL pou elèv ki andikape dwe satisfè bezwen Pwogram Edikasyon Individyèl yo (IEP) tou. Anplis kou Anglè yo, pitit ou a dwe ap aprann menm kalite matyè yo ak tout lòt elèv yo nan matematik, iswa, ak lòt sijè yo. Enfòmasyoun ou jwenn yo ta dwe fasil pou konprann. Pou enfòmasyon sou pwogrè akademik pitit ou, edikasyon espesyal oswa lòt sèvis edikasyon, sante ak sekirite, ak lòt enfòmasyon esansyèl, ou dwe resevwa enfòmasyon sa a nan lang ou konprann pi byen an. Tèt Ansanm Lekòl-Kominote Gen Aksè a Pwogram ak Resous pou Elèv ak Fanmi Ki kote m ka gen plis enfòmasyon sou Pwogram pitit mwen oswa fanmi m ka gen aksè a yo menm? Ou kapab konsilte pou idantifye pwogram Patnè Lekòl-Kominote BPS yo ofri bay elèv, fanmi, lekòl ak lòt manm Kominote Lekòl BPS la. PartnerBPS.org se yon chapant tèt ansanm sou entènèt pou elèv, fanmi, lekòl, ak asosye lekòl-kominote. Li anrejistre enfòmasyon sou opòtinite yo, fè moun okouran de yo, epi ogmante aksè a yo menm atravè tout kad Tèt Ansanm Lekòl- Kominote BPS la. Ki jan m ka itilize PartnerBPS pou m chache Enfòmasyon sou Pwogram yo ak Lekòl Yo? Konsilte www. PartnerBPS.org Pou konn plis sou patenarya (tèt ansanm) yo ofri nan yon lekòl, klike sou Search Schools ( Chèche Lekòl ) nan Paj Dakèy sit la oswa nan meni dewoulan Students and Families lan. Pou konnen plis sou Pwogram ki disponib atravè tout BPS la, klike sou Search Programs nan Paj Dakèy la oswa nan meni dewoulan Students and Families la. Chwazi non Lekòl la, Òganizasyon an, oswa Pwogram ou ta renmen konnen plis sou li a, epi klike sou Search. Sa se rechèch ki senp la. Pou yon rechèch ki pi devlope sou lekòl yo, chwazi kritè sou yon lekòl pou wè yon lis lekòl sila yo ki satisfè kritè ou yo. Pami kritè lekòl yo gen nòt wo ak nòt ba elèv yo fè, katye, TLT, ak zip code (kòd zip). Chwazi non lekòl la nan lis la pou wè enfòmasyon PartnerBPS sou lekòl la. La a, w ap wè enfòmasyon sou lekòl la ansanm ak yon lis tèt ansanm (patnè) yo ofri bay elèv ak fanmi ki al nan lekòl sa a. Pou yon rechèch pi devlope sou Pwogram yo, chwazi kritè sou yon pwogram pou wè yon lis pwogram ki satisfè kritè ou yo. Kritè pwogram yo gen ladan yo: lè pwogram yo pran plas pandan jounen an, ki ane klas yo bay sèvis yo, ki lang ki pale, ak plis kritè toujou. Si w ta vin gen kèk kesyon pandan w ap itilize sit sa a, tanpri itilize seksyon Help PartnerBPS la oswa kontakte nou nan imel GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

59 Òganizasyon ki Bay Sesyon Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl pou Paran Òganizasyon Sit Entènèt ak Telefòn Tip Fòmasyon yo Bay Action for Boston Community Development (ABCD) American Student Assistance College Planning Centers bostonabcd.org asa.org/for-students/ college-planning/ Yon bay resous pou fanmi nan Boston san konte Head Start, pwogram pou jenn, fòmasyon pou travay, ak ede jwenn kay pou rete. Èd gratis pou moun tout laj dekwa pou gide yo nan planifikasyon ak fason pou peye pou lekòl siperyè ak pwogram pou bati karyè yo vle antreprann nan. Yo chita nan Bibliyotèk Piblik Boston, Copley Square, Sant Sivik Azyatiik-Ameriken Asian- American Civic Center (Chinatown), Harborside Community Center (East Boston), ak lòt branch bibliyotèk sa yo: Codman Square, Egleston Square, Hyde Park, ak South Boston. Boston After School & Beyond bostonbeyond.org Pou ede paran ak moun k ap pran swen timoun jwenn pwogram apre lekòl nan zòn Boston an, epitou ak lòt kalite enfòmasyon ki gen arevwa ak pran swen timoun nan lè ki pa lè lekòl. Boston Career Link bostoncareerlink.org One-stop Sant Karyè fètefouni, devlopman pou mache travay, ak sèvis anplwa. Boston Centers for Youth and Families (Sant Kominotè) Boston Chinatown Neighborhood Center cityofboston.gov/bcyf bcnc.net x 1035 Pwogram ak sèvis pou timoun piti, timoun, jenn, ak granmoun tout laj. Pwogram edikasyon ak lwazi ki rich epi amizan nan chak katye nan Boston. Pwogram apre lekòl, atizay ak anrichisman, devlopman jenn, pwogram ESL pou granmoun. Pwogram Sèvis pou Lafanmi ki gen ladann atelye pou paran, klas ak sipò endividyèl. Sipò pou paran ki gen pitit yo ki bezwen sèvis espesyal oubyen ki nan edikasyon espesyal. Sèvis nan lang natif-natal Chinwa. Plis Resous BPS Adult Education bostonpublicschools.org/ Domain/ Progwam ki ede moun k ap viv nan Boston aprann li epi konsolide ladrès akademik yo. Se yon lòt chemen pou resevwa diplòm lekòl segondè oswa GED pou grandèt ki pat fini lekòl oubyen jenn moun ki te kite lekòl anvan lè yo, ak elèv lekòl segondè yon dezyèm chans pou yo reyisi. Komite Konseyè Lang Anglè Distri BPS (DELAC) bostonpublicschools.org/ Page/ Yon nouvo komite ke paran yo dirije ki milti-kiltirèl (plizyè kilti), milti-etnik (plizyè etnisite), ki gen ladan l paran Elèv k Ap Aprann Anglè yo (EL) ak manm kominote yo k ap genyen kòm travay yo pou yo bay ofisye lekòl ak distri yo rekòmandasyon konsènan pwogram ak sèvis pou elèv EL yo. BPS Family Literacy Program/ Adult Learning Center bostonpublicschools.org/ Page/ Klas pou paran ki gen timoun lekòl, san konte Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL), alfabetizasyon, ak matematik, soti nan klas debaz rive sou preparasyon GED, anplis kourikoulòm sou kapasite pou elve timoun. Atelye pou paran ak timoun, enstriksyon nan òdinatè, ak konsèy ki disponib. BPS Office of Engagement bpsfamilies.org Sipò pou (1) asire fanmi yo gen aksè ak enfòmasyon nesesè pou chwazi lekòl ki bon pou pitit yo a; (2) angaje fanmi, elèv, ak komonite a nan regleman ak nan dezisyon k ap pran nan lekòl la ak nan nivo distri a; epi (3) bati bonjan tèt-ansanm ki efikas ki konsantre sou aprantisay elèv ak amelyorasyon lekòl. BPS Parent University Bostonpublicschools.org/ parentuniversity Klas gratis pou ede paran BPS ogmante konpreyansyon yo nan fason pitit yo aprann epi devlope; kisa pitit yo dwe aprann; kijan pou ede timoun yo reyisi; epi kijan pou rale lòt paran pou mete tèt ansanm dekwa pou lekòl ka vin pi bon. Inivèsite Paran yo ofri klas tou nan yon bann lòt matyè, tankou klas pou esplike fason moun dwe jere lajan, sante ak byennèt, klas Anglè kòm Dezyèm lang (ESL) ak konesans nan òdinatè. BPS Special Education and Student Services Sèvis pou elèv ki genyen oswa ki pa genyen andikap ak sipò pou paran yo tankou konsèy, asistans pou elèv ki pa gen lojman pou yo rete ak plis lòt bagay toujou. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 57

60 Òganizasyon ki Bay Sesyon Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl pou Paran Òganizasyon Sit Entènèt ak Telefòn Tip Fòmasyon yo Bay BPS Special Education Parent Advisory Council BPS Title I Training Center for Families and Staff Sipò, sesyon fòmasyon, ak defann fanmi elèv nan BPS ki nan pwogram edikasyon espesyal Opòtinite pou paran ak anplwaye yo patisipe nan atelye fòmasyon ak angajman enkli atelye sou Lekòl Piblik Boston, Inivèsite Paran ansanm ak lòt sèvis ki disponib nan fon Tit I. City Connects Citywide Parents Council (CPC) Cradles to Crayons BPS Countdown to Kindergarten Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) East Boston Ecumenical Community Council EDCO Collaborative English for New Bostonians Families First Family Nurturing Center of Massachusetts Federation for Children with Special Needs bc.edu/schools/lsoe/ cityconnects/ citywideparentcouncil.org org countdowntokindergarten. org dsni.org ebecc.org (Anglè/Panyòl) edcollab.org Englishfornewbostonians. org families-first.org familynurturing.org fcsn.org Se Boston College ki administre City Connects ak èd plis pase 200 patnè kominotè pou konekte paran yo ak divès sèvis BPS mete pou fanmi yo, jwenn konsantman pou sèvis yo, finansman ak transpò, èd pou elimine baryè lang, epi founi bezwen debaz tankou lojman ak rad. Yon gwoup paran yo eli ki reprezante tout lekòl BPS yo. Asistans teknik, sèvis defann enterè, sesyon fòmasyon, sipò ak resous pou paran BPS. Cradles to Crayons ( Bèso jiska Kreyon ) founi pake ki kreye endividyèlman pou timoun depi nan laj nesans yo rive jiska laj 12 ki satisfè kèk egzijans elijibilite ki baze sou mwayen ekonomik yo. KidPacks ( Pake Timoun ) genyen ladan yo materyo esansyèl kouwè rad, soulye/tenis, ekipman pou lekòl, kouchèt, manto ki kenbe cho nan fredi, ak plis bagay toujou. Cradles to Crayons founi tout pwovizyon sa yo gratis (san chaje okenn frè). Enfòmasyon pou ede timoun ak fanmi yo nan tout vil la prepare pou jadendanfan. Konte andesandan gwoup jwe pou aprann ( Play to Learn ) pou timoun jadendanfan, yo rasanble paran, timoun, ak pwofesyonèl nan lekòl matènèl pou bati yon kominote menm kalite moun pou sipòte, ankouraje bon konpòtman, ede fanmi jwenn sèvis yo bezwen, pratike modèl devlopman ki apwopriye. Enfòmasyon pou paran, fanmi, moun katye a ak òganizasyon asosye yo sou reyinyon ki gen pou fèt sou edikasyon, fòmasyon, konferans, ak depozisyon ki afekte fanmi nan katye Dudley Street. Sipò pou imigran Panyòl tout laj ki gen ladan enstriksyon nan lang Angle, edikasyon, sèvis, pran defans, òganize kominote, ak devlopman gouvènans. Bay pwogram akademik okonplè, konsèy ak sèvis sipò epi travay a tan pasyèl pou elèv ki kite lekòl anvan lè, elèv ki pa prezante lekòl yo ak lòt elèv ki kouri anpil risk. Kou ESOL (Anglè pou Moun Ki Pale Lòt Lang) ENB a pou Inisyatif Paran ak Moun k Ap Bay Swen, li founi enstriksyon ESOL pou imigran granmoun ki paran elèv BPS yo. Pwogram nan plizyè lokal nan Boston ak alantou Boston, pou devlope talan paran ki soti nan tout kouch ak tout kalite sikonstans lavi a. Pwogram sa yo chita sou disiplin, amou-pwòp, ak kominikasyon. Teknik ak estrateji pou paran sou sit entènèt yo a. Sipò pou lafanmi depi nan akouchman rive nan adolesans pou ede yo elve pitit yo nan yon anviwonnman ki karesan. Chache wè Ti Bebe ki fèk fèt pou akeyi yo ( Welcome Baby outreach), vizit lakay paran/pitit, jwèt an gwoup pou timoun ak paran/moun k ap pran swen yo a ansanm. Pwogram Entansif pou Paran Aprann Elve Timoun, epi konekte yo ak sèvis kominotè. Enfòmasyon, fòmasyon, ak referans pou fanmi ki gen arevewa ak edikasyon espesyal, pran kòz swen lasante, entèvansyon rapid pou sipòte paran ki gen pitit enfim. Liy dirèk telefonik pou fanmi ki bezwen èd sou Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP) GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

61 Òganizasyon ki Bay Sesyon Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl pou Paran Òganizasyon Sit Entènèt ak Telefòn Tip Fòmasyon yo Bay JVS Jvs-boston.org Devlopman pou mache travay la; sèvis travay pou refije; GED; fòmasyon travay menm pou sila yo ki pa t fè etid yo aprè lekòl segondè; preparasyon pou sètifika nan biyoteknoloji, enfimyè, ak famasi. La Alianza Hispana laalianza.org (Anglè ak Panyòl) Konsèy ak sèvis sipò pou lafanmi, kou pou aprann lang Anglè, sèvis pou grandèt ak granmoun, edikasyon pou granmoun, fòmasyon pou djòb ak pwogram apre lekòl. Massachusetts Advocates for Children massadvocates.org (Anglè ak Panyòl) Sipò pou òganize kominote pami paran, òganizasyon ki baze sou lafwa (relijye), lidè nan kominote a ak lòt moun pou asire yo trete tout timoun nan Masachousèt byen menm jan an nan zafè edikasyon epi yo reyisi byen, espesyalman sa ki pi ki fèb yo; defann otis, refòm lekòl Boston, edikasyon espesyal, fè fas ak chòk, ak disiplin lekòl ki pozitif. Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Children (MSPCC) National Alliance for Mental Illness (NAMI) Massachusetts mspcc.org Sipò ak konsèy pou lafanmi; sipò pou granparan k ap elve pitit-pitit yo epi fanmi k ap elve fanmi nan pwogram KINnection; yo bay enfòmasyon, resous, pran defans, sipò, edikasyon, ak resous pou ede paran jere difikilte ki genyen nan leve timoun ki ap fè fas ak pwoblèm sante mantal; gwoup sipò, fòmasyon ak atelye, ansanm ak aktivite ak pwogram ki konsantre sou lafanmi. 12 semenn kou gratis Fanmi-a-Fanmi pou fanmi k ap pran swen moun tout kalite laj k ap viv ak sante mantal; koneksyon gwoup sipò chak semèn pou retablisman moun k ap viv ak sante mantal. Plis Resous Parents Forum parentsforum.org Rezo, gwoup sipò ak atelye (an Anglè ak an Panyòl) pou ede paran timoun piti ak jenn granmoun pou yo gen plis konfyans nan tèt yo epi devlope plis kapasite pou yo jere pwoblèm, kriz ak konfli lavi fanmi gen ladann. Atelye nan Roxbury ak lòt lokal nan Boston. Project Hope prohope.org Ajans milti-sèvis ki bay fanm ki pap touche gwo lajan ak pitit yo aksè a edikasyon, gadri, travay, kay, ak sèvis ijans. ReadBoston readboston.org Liy telefòn aktif: READ Pwogram alfabetizasyon nan lekòl pou fanmi pou asire tout timoun nan Boston kapab li byen rive fen 3zyèm ane. Atelye pou paran, fon pou bibliyotèk ki prete liv, èd ak pwogram lekti lakay, ak lyezon paran ki tabli nan lekòl yo. BPS Tech Goes Home (TGH) techgoeshome.org Fòmasyon Teknoloji pou fanmi, timoun/jenn, granmoun, grandèt, moun ki pa pale Anglè, ak moun ki enfim, plis pou moun ki pa touche anpil. Fòmasyon an konsantre sou ladrès nan òdinatè, kominikasyon efikas, resous entènèt, resous pou chèche travay ak konpreyansyon finansye. Opòtinite pou achte yon òdinatè pou $50 epi yo kapab pran abònman pou sèvis entènèt lakay yo pou bon mache. Urban League of Eastern Massachusetts ulem.org Pwogram sa a vize pou bati kominote ki pi djanm epi kreye yon pi bon avni pou moun nan bay moun ki rete nan vil la edikasyon, fòmasyon sou travay ak plasman nan travay san l pa koute yo kòb. Urban Partnership Resources & Information on Disability and Education (Urban PRIDE) urbanpride.org Sipò dirèk pou fanmi ki genyen timoun ki enfim depi yo fèk fèt rive sou 22 zan. Fòmasyon ak aktivite lidè pou ede fanmi konprann dwa yo dapre lwa edikasyon espesyal, ede yo nagive etap edikasyon espesyal la, epitou prepare yo pou reyinyon IEP yo ak reyinyon planifikasyon tranzisyon an. WAITT House waitthouseinc.org Alfabetizasyon pou granmoun nivo fèk kòmanse. Klas pou lekti, redaksyon (ekri), konpitè ak matematik pou sila ki gen nivo lekòl segondè epi ki vle ale nan inivèsite, pwogram pou aprann metye oswa jwenn travay. Sèvis Tranzisyonèl ESOL pou ede moun aprann lang Anglè epi pase nan pwogram Edikasyon Debaz pou Granmoun, Diplòm pou Granmoun, ale nan Inivèsite, chèche travay ak lòt pwogram kapasite ankò. Pwogram sou karyè, konesans pou jere lajan ak konesans sou òdinatè. TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 59

62 Lis Anyè Lekòl Piblik Boston yo Lekòl Elemantè ak Lekòl Jadendanfan 8yèm Ane (K 8) Samuel Adams Elementary School Joanna McKeigue Cruz, Principal 165 Webster Street, East Boston Dante Alighieri Elementary Montessori School Glenda Colón, Principal 37 Gove Street, East Boston Harriet A. Baldwin Early Learning Pilot Academy Tavia Mead, Principal 121 Corey Road, Brighton Phineas Bates Elementary School Rodolfo Morales, Principal 426 Beech Street, Roslindale Ludwig van Beethoven School (K1-2) Edward Puliafico, Principal 5125 Washington Street, West Roxbury William Blackstone Elementary School Jamel Adkins-Sharif, Principal 380 Shawmut Avenue, Boston Boston Teachers Union K-8 Pilot School Lindsay Chavez and Yolette Ibokette, Lead Teachers 25 Walk Hill Street, Jamaica Plain Manassah E. Bradley Elementary School Claire Rheaume, Principal 110 Beachview Road, East Boston William Ellery Channing Elementary School Carline Pignato, Principal 35 Sunnyside Street, Hyde Park James J. Chittick Elementary School Michelle Burnett-Herndon, Principal 154 Ruskindale Road, Mattapan Roger Clap Innovation School Marcia Riddick, Principal 35 Harvest Street, Dorchester James F. Condon K 8 School Robert Chisholm, Principal 200 D Street, South Boston George H. Conley Elementary School Joseph Foley, Principal 450 Poplar Street, Roslindale Curley K 8 School Katherine Grassa, Principal 40 Pershing Road, Jamaica Plain Paul A. Dever Elementary School Todd Fishburn, Principal 325 Mt. Vernon Street, Dorchester Dudley St. Neighborhood Charter School Dawn Lewis, Principal 6 Shirley Street, Roxbury East Boston Early Education Center Olga Frechon, Principal 135 Gove Street, East Boston Thomas A. Edison K 8 School Samantha Varano, Principal 60 Glenmont Road, Brighton John Eliot K 8 School Traci Walker Griffith, Principal K-4: 16 Charter Street, Boston : 173 Salem Street, Boston (new location) David A. Ellis Elementary School Cynthia Jacobs-Tolbert, Principal 302 Walnut Avenue, Roxbury Dr. Catherine Ellison/Rosa Parks Early Education School Benjamin Rockoff, Interim Principal 108 Babson Street, Mattapan Edward Everett Elementary School Karen Cahill, Principal 71 Pleasant Street, Dorchester Gardner Pilot Academy Erica Herman, Principal 30 Athol Street, Allston Sarah Greenwood K 8 School Karla Gandiaga, Principal 189 Glenway Street, Dorchester Henry Grew Elementary School Christine Connolly, Principal 40 Gordon Avenue, Hyde Park Curtis Guild Elementary School Karen McCarthy, Principal 195 Leyden Street, East Boston Nathan Hale Elementary School Romaine Mills-Teque, Principal 51 Cedar Street, Roxbury Dennis C. Haley Elementary School Kathleen Sullivan, Principal 570 American Legion Highway, Roslindale Harvard/Kent Elementary School Jason Gallagher, Principal 50 Bunker Hill Street, Charlestown Rev. Dr. Michael E. Haynes Early Education Center Donette Wilson-Wood, Principal 263 Blue Hill Avenue, Roxbury GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

63 Lekòl Elemantè ak Lekòl Jadendanfan 8yèm Ane Dr. William W. Henderson K-12 Inclusion School Patricia Lampron, Principal K-4: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester : 18 Croftland Ave., Dorchester James W. Hennigan School (K-6) Maria Cordon, Principal 200 Heath Street, Jamaica Plain Rafael Hernández K 8 School Ana Tavares, Principal 61 School Street, Roxbury Henry L. Higginson Elementary School (K0-2) Marie Mullen, Principal 160 Harrishof Street, Roxbury Higginson/Lewis K 8 School Darlene Ratliff, Principal 131 Walnut Avenue, Roxbury Oliver W. Holmes Elementary School Yeshi Gaskin Lamour, Principal 40 School Street, Dorchester Joseph J. Hurley K 8 School Marjorie Soto, Principal 70 Worcester Street, Boston Jackson/Mann K 8 School Andy Tuite, Principal 40 Armington Street, Allston John F. Kennedy Elementary School Christine Copeland, Principal 7 Bolster Street, Jamaica Plain Patrick J. Kennedy Elementary School Kristen Goncalves, Principal 343 Saratoga Street, East Boston Thomas J. Kenny Elementary School Emily Bryan, Principal 19 Oakton Avenue, Dorchester Joyce Kilmer K 8 School Emily Berman, Acting Principal K-3: 35 Baker Street, West Roxbury : 140 Russett Road, West Roxbury Martin Luther King, Jr. K 8 School Grace Coleman, Principal 77 Lawrence Avenue, Dorchester Lee Academy (K0 3) Amelia Gorman, Principal 25 Dunbar Avenue, Dorchester Joseph Lee K 8 School Kimberly E. Crowley, Principal 155 Talbot Avenue, Dorchester Patrick F. Lyndon K 8 Pilot School Kathleen Tunney and Andre Ward, Management Team 20 Mt. Vernon Street, West Roxbury Mary Lyon K 8 School Deborah Rooney, Principal 50 and 95 Beechcroft Street, Brighton Joseph P. Manning Elementary School Ethan d Ablemont Burnes, Principal 130 Louder s Lane, Jamaica Plain Samuel W. Mason Elementary School Lauretta Lewis-Medley, Principal 150 Norfolk Avenue, Roxbury Mather Elementary School Rochelle M. Nwosu, Principal 24 Parish Street, Dorchester Mattapan Early Elementary School Walter Henderson, Principal 100 Hebron Street, Mattapan bostonpublicschools.org Donald McKay K 8 School Jordan Weymer, Principal 122 Cottage Street, East Boston Ellis Mendell Elementary School Julia Bott, Principal 164 School Street, Roxbury Mildred Avenue K-8 School Andrew Rollins, Principal 5 Mildred Avenue, Mattapan Mission Hill K 8 School Ayla Gavins, Principal 20 Child Street, Jamaica Plain Wolfgang Amadeus Mozart Elementary School Michael Baulier, Interim Principal 236 Beech Street, Roslindale Richard J. Murphy K 8 School Courtney Sheppeck, Principal 1 Worrell Street, Dorchester Hugh R. O Donnell Elementary School C. Sura O Mard, Principal 33 Trenton Street, East Boston Dr. William H. Ohrenberger School (3-8) Sonie Felix, Acting Principal 175 West Boundary Road, West Roxbury Orchard Gardens K 8 School Doris Venditti, Acting Principal 906 Albany Street, Roxbury James Otis Elementary School Paula Cerqueira-Goncalves, Principal 218 Marion Street, East Boston Michael J. Perkins Elementary School Craig Martin, Principal 50 Rev. Burke Street, South Boston Oliver Hazard Perry K 8 School Geoffrey Rose, Principal 745 E. Seventh Street, South Boston TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 61 Anyè lekòl yo

64 Lekòl Elemantè ak Lekòl Jadendanfan 8yèm Ane Lekòl Mwayen John D. Philbrick Elementary School Danladi Bobbitt, Principal 40 Philbrick Street, Roslindale Josiah Quincy Elementary School Cynthia Soo Hoo, Principal 885 Washington Street, Boston Franklin D. Roosevelt Elementary School (K1-8) Lynda-Lee Sheridan, Principal 95 Needham Road (grades 2 8) and 30 Millstone Road (K1 1), Hyde Park William E. Russell Elementary School Tamara Blake-Canty, Principal 750 Columbia Road, Dorchester Pauline A. Shaw Elementary School Akosua Osei-Bobie, Principal 429 Norfolk Street, Dorchester Charles Sumner Elementary School Catherine MacCuish, Principal 15 Basile Street, Roslindale Charles H. Taylor Elementary School Jennifer Marks, Principal 1060 Morton Street, Mattapan Maurice J. Tobin K 8 School Efrain Toledano, Principal 40 Smith Street, Roxbury William Monroe Trotter School Sarita Thomas, Principal 135 Humboldt Avenue, Dorchester Joseph P. Tynan Elementary School Leslie Gant, Principal 650 E. Fourth Street, South Boston Mario Umana Academy Claudia Gutierrez, Principal 312 Border Street, East Boston UP Academy Charter School of Dorchester Brittany Morse, Principal 35 Westville Street, Dorchester UP Academy Holland Hillary Casson, Principal 85 Olney Street, Dorchester Warren/Prescott K 8 School Michele Davis, Principal 50 School Street, Charlestown West Zone Early Learning Center Jean Larrabee, Principal 200 Heath Street, Jamaica Plain F. Lyman Winship Elementary School Monakatellia Ford, Principal 54 Dighton Street, Brighton John Winthrop Elementary School Leah Blake McKetty, Principal 35 Brookford Street, Dorchester Young Achievers School of Science and Math Sean Guthrie, Principal 20 Outlook Road, Mattapan Henry Dearborn 6-12 STEM Academy Please see page 63. Clarence R. Edwards Middle School Laryssa Doherty, Principal 28 Walker Street, Charlestown Lilla G. Frederick Pilot Middle School Pauline Lugira, Principal 270 Columbia Road, Dorchester Dr. William W. Henderson K-12 Inclusion School Please see page 61. Washington Irving Middle School Carmen Davis, Principal 105 Cummins Highway, Roslindale John W. McCormack Middle School Elvis Henriquez, Principal 315 Mt. Vernon Street, Dorchester Josiah Quincy Upper School (6 12) Please see page 63. TechBoston Academy (6 12) Please see page 63. James P. Timilty Middle School T Sheba Martin, Principal 205 Roxbury Street, Roxbury UP Academy Charter School of Boston Katherine Buckland, Principal 215 Dorchester Street, South Boston GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

65 Lekòl Segondè Another Course to College Michele Pellam, Headmaster 612 Metropolitan Avenue, Hyde Park Charlestown High School William Thomas, Headmaster 240 Medford Street, Charlestown Mary Lyon Pilot High School Jean-Dominique Anoh, Headmaster 95 Beechcroft Street, Brighton, MA Boston Adult Technical Academy Benjamin Helfat, Headmaster 20 Church Street, Boston Boston Arts Academy Anne Clark, Headmaster 174 Ipswich Street, Boston Boston Community Leadership Academy Francine Locker, Headmaster 655 Metropolitan Avenue, Hyde Park Boston Day and Evening Academy Alison Hramiec, Headmaster 20 Kearsarge Avenue, Roxbury Boston Green Academy Matthew Holzer, Headmaster 20 Warren Street, Brighton Boston International High School Tony King, Headmaster 100 Maxwell Street, Dorchester Boston Latin Academy Chimdi Uchendu, Headmaster 205 Townsend Street, Dorchester Boston Latin School Rachel Skerritt, Headmaster 78 Avenue Louis Pasteur, Boston Brighton High School Robert Rametti, Headmaster 25 Warren Street, Brighton Jeremiah E. Burke High School Lindsa McIntyre, Headmaster 60 Washington Street, Dorchester Community Academy of Science and Health Robin Lee, Headmaster 11 Charles Street, Dorchester Henry Dearborn 6-12 STEM Academy Lisa Gilbert-Smith, Headmaster 60 Geneva Avenue, Dorchester Dorchester Academy Melissa Malone Sanjeh, Headmaster 11 Charles Street, Dorchester East Boston High School Phillip R. Brangiforte, Headmaster 86 White Street, East Boston The English High School A. Freda Johnson, Headmaster 144 McBride Street, Jamaica Plain Excel High School Renee McCall, Headmaster 95 G Street, South Boston Fenway High School Geoffrey Walker, Headmaster 67 Alleghany Street, Roxbury Greater Egleston Community High School Julie Coles, Headmaster 80 School Street, Roxbury Dr. William W. Henderson K-12 Inclusion School Please see page 61. Edward M. Kennedy Academy for Health Careers Caren Walker Gregory, Headmaster Grades 9 10: 10 Fenwood Road, Boston Grades 11 12: 110 The Fenway, Boston Madison Park Technical Vocational High School Kevin McCaskill, Executive Director 75 Malcolm X Boulevard, Roxbury Margarita Muñiz Academy Dania Vázquez, Headmaster 20 Child Street, Jamaica Plain New Mission High School Naia Wilson, Headmaster 655 Metropolitan Avenue, Hyde Park John D. O Bryant School of Mathematics and Science Tanya Freeman-Wisdom, Headmaster 55 Malcolm X Boulevard, Roxbury Josiah Quincy Upper School (6 12) Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-headmasters 152 Arlington Street, Boston Muriel S. Snowden International School at Copley Eugene Roundtree, Headmaster 150 Newbury Street, Boston TechBoston Academy (6 12) Keith Love and Nora Vernazza, Co-headmasters 9 Peacevale Road, Dorchester Urban Science Academy Jeff Cook, Headmaster 1205 VFW Parkway, West Roxbury West Roxbury Academy Rudolph Weekes, Headmaster 1205 VFW Parkway, West Roxbury Anyè lekòl yo TANPRI, RANPLI KONTRA PARAN AK ELÈV LA 63

66 Lekòl ak Pwogram Espesyal Boston Collaborative High School Sherri Neasman, Principal 60 Hawthorne Street, Roslindale William E. Carter School Mark O Connor, Principal 396 Northampton Street, Boston Community Academy Rayna Briceno, Headmaster 25 Glen Road, Jamaica Plain Roland Hayes School of Music Greg Gazzola, Program Director 55 Malcolm X Boulevard, Roxbury Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing (PreK-12) Maritza Ciliberto, Principal 40 Armington Street, Allston William McKinley Schools Velecia Saunders, Headmaster 90 Warren Avenue, Boston McKinley Elementary School Christine Stella, Program Director 90 Warren Avenue, Boston McKinley Middle School Joseph Brown, Program Director 50 St. Mary Street, Boston McKinley Prep High School Joseph Brown, Program Director 97 Peterborough Street, Boston McKinley South End Academy Christine Stella, Program Director 90 Warren Avenue, Boston Newcomers Academy A program of Boston International High School Tony King, Headmaster 100 Maxwell Street, Dorchester Re-Engagement Center Gail Forbes-Harris, Director Madison Park Complex 55 Malcolm X Blvd., Roxbury Safe & Welcoming Schools/Succeed Boston Jodie Elgee, Program Director 515 Hyde Park Avenue, Roslindale GID LEKÒL PIBLIK BOSTON POU ELÈV AK FANMI

67 Kalandrye pou Distribisyon Kanè Jadendanfan jiska 5yèm ane s Dènye jou pou anrejistreman nòt Otòn (premye ane jiska 5yèm ane sèlman) Ivè (jadendanfan jiska 5yèm ane) Prentan (jadendanfan jiska 5yèm ane) premye Desanm 16 Mas 20 Jen Distribisyon Kanè Yo Semèn 11 Desanm Semèn 26 Mas Semèn 18 Jen s Enkli klas Jadendanfan jiska 5yèm ane nan lekòl Jadendanfan jiska 8yèm ane yo. EKSEPSYON YO: Elèv jadendanfan yo pa p resevwa yon kanè ann Otòn. Boston salklas Union, King, ak Young Achievers matematik ak syans lekòl klas sou twa tèm regilye nèf semenn klas pou klas Klas 6yèm ane jiska 12yèm ane w Peryòd 1 Peryòd 2 Peryòd 3 Peryòd 4 6yèm a 11yèm Ane Kanè Pwogrè 10 Oktòb 15 Desanm 9 Mas 22 Me Peryòdd 4 12yèm Ane Dènye jou pou anrejistreman nòt 9 Novanm 26 Janvye 13 Avril 20 Jen 6 Jen Distribisyon Kanè Pwogrè 17 Novanm 5 Fevriye 30 Avril Dènye jou lekòl Dènye jou lekòl w Sa a enkli 6yèm jiska 8yèm ane yo ki nan lekòl Jadendanfan jiska 8yèm ane yo esepte Sendika Pwofesè Boston yo (BTU), lekòl King nan, ak lekòl Young Achievers la. EKSEPSYON: Nòt lekòl Greater Egleston High School yo an twa semès. Y ap ajiste dènye peryòd pou nòt yo an Prentan 2018 aprè ke dènye jou pou ane lekòl la fin etabli. Ilistrasyon Kouvèti: A Look Into The Eyes of BPS Students (Pòtrè: Yon Rega Nan Je Elèv BPS yo ) yon travay atistik ke elèv lekòl Lyndon School yo fè Atis: Jeremy Rodriguez, klas 4yèm ane, Owen Evans, 4yèm ane, Isabella Prada Fiutak, 4yèm ane, Hennessy Castillo, 5yèm ane, Gavin McDermott, 5yèm ane, Rogelio Vinals, 6yèm ane, Nathalie Arriendell, 6yèm ane, Weslin Feliz Diaz, 6yèm ane, Miguel Estrada, 6yèm ane, Jabriana Gonzalez, 8yèm ane. Klas Amy Sallen, Atizay Vizyèl klas Jadendanfan K1 jiska 8yèm ane, nan lek òl Lyndon School la.

68 Arlington Medford Revere Everett Chelsea Belmont Somerville Cambridge Charlestown Edwards MS Umana Academy East Boston HS PJ Kennedy O'Donnell Charles town HS Warren Prescott K-8 HarvardKent Otis Alighieri Montessori Eliot K-8 (5-8) Watertown East Boston EEC McKay K-8 Adams Eliot K-8 (K1-4) Gardner K-8 Bradley Guild E. Boston Allston-Brighton Lyon (9-12) Boston Green Academy Lyon (K-8) Winship Edison K-8 Jackson/Mann K-8 Horace Mann K-12 McKinley MS Boston Arts Academy Brighton HS McKinley Prep HS Baldwin ELPA Newton Kennedy HCA (11-12) West Zone ELC Henningan K-8 Brookline S. End McKinley Acad & K-5 Carter Center Blackstone Hurley K-8 Tobin K-8 Kennedy HCA (9-10) Quincy Lower (K1-5) Fenway-Kenmore Boston Latin School 7-12 Quincy Upper BATA (6-12) Snowden HS Condon K-8 S. End UP Academy Boston Madison Park HS O'Bryant Fenway Timilty 7-12 HS MS Hale S. Boston Orchard Gardens K-8 BDEA Tynan Perkins Excel HS Perry K-8 Mason HigginsonLewis (3-8) Clap Dudley St NCS Russell McCormack MS Latin Curley K-8 Academy Winthrop Dever 7-12 Haynes EEC Ellis Trotter Greater Everett Egleston HS Hernández K-8 King K-8 K-8 Frederick MS Mather Dearborn MS Muñiz Academy Community Academy UP Holland Burke HS Mission Hill K-8 English Manning UP Academy HS CASH of Dorchester Dorchester Academy JF Kennedy Higginson Mendell (K1-2) N. Dorchester Jamaica Plain Roxbury Kilmer Upper (4-8) W. Roxbury Academy Urban Science Academy Roslindale Philbrick Sumner Lyndon K-8 S. Greenwood K-8 Pilot BTU School K-8 Mozart Irving MS W. Roxbury Bates Kilmer Lower (K1-3) Conley Young Achievers K-8 Mattapan EES (K1-1) Another Course to College Beethoven (K1-2) Haley K-8 (K0-1) TechBoston P.A. Shaw (K1-3) Lee Acad. (K1-3) Newcomers Acad. / BIHS Mildred Ave K-8 Henderson Lower Lee K-8 Mattapan Holmes Kenny S. Dorchester Henderson Upper (2-12) Taylor Legend Ellison / Parks ELC Chittick BCLA New Mission HS Murphy K-8 Ohrenberger (3-8) EEC / ELC Elementary School K-8 School Quincy K-12 School Grade 6/7-12 Middle School High School Special Population Braintree Grew Channing Hyde Park Roosevelt Upper (2-8) Dedham Milton Roosevelt Lower (K1-1) Boston Public Schools SY Miles BPS Planning and Analysis Updated May 3, 2017

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane DISTRI ESKOLÈ NAN KONTE LEE GID POU PARAN & KÒD KONDWIT POU ELÈV 2014-2015 Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane Sant edikasyon piblik nan konte Lee 2855 Colonial Boulevard Fort Myers, Florida 33966 Thomas Scott,

More information

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Lekòl City on a Hill Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Paran ak Reskonsab yo Dwe Refere yo Tou Nan Livrè Espesifik anplis de Livrè Jeneral

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Tab de Matye Tit yo Paj yo Istwa maladi malarya. 1-2 Kisa malarya ye...2 Estatistik...2-3 Kèk Enfòmasyon Fo..3-4 Transmisyon..4-5 Ki moun ki an risk..5-6 Kèk Sentòm.6-7

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan

More information

Non Elèv la. Non Lekòl la

Non Elèv la. Non Lekòl la 4THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ME 2005 4YÈM ANE NIVO ELEMANTÈ EGZAMEN SYANS EGZAMEN EKRI HAITIAN CREOLE EDITION SCIENCE GRADE 4 WRITTEN TEST Non Elèv la Non Lekòl la Ekri non w ak non lekòl ou

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 Kiltivasyon Kounya Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti Apre tranblemanntè 12 Janvye 2010 la, yon gwo kantite deplase al rete nan La Vale Atibonit.

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800 2006 2010 THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL RAIN: APRIL-JUNE & OCTOBER-NOVEMBER Population: 10,485,800 (JULY 2016, WORLD FACTBOOK) Time Zone UTC SAME AS -5 EST Area Smaller

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

MSA 2013 Franchise Disclosure Compliance Calendar

MSA 2013 Franchise Disclosure Compliance Calendar MSA Franchise Disclosure Compliance Calendar We are pleased to provide you with the MSA Franchise Disclosure Compliance Calendar. We hope you will find this to be a convenient reference to calculate the

More information

MSA 2018 Franchise Disclosure Compliance Calendar

MSA 2018 Franchise Disclosure Compliance Calendar MSA We are pleased to provide you with the MSA. We hope you will find this to be a convenient reference to calculate the disclosure timing requirements mandated by FTC regulations and various state laws.

More information

MSA 2016 Franchise Disclosure Compliance Calendar

MSA 2016 Franchise Disclosure Compliance Calendar MSA We are pleased to provide you with the MSA. We hope you will find this to be a convenient reference to calculate the disclosure timing requirements mandated by FTC regulations and various state laws.

More information

VILLAGE OF ISLANDIA 2017 ELEVENTH EDITION

VILLAGE OF ISLANDIA 2017 ELEVENTH EDITION VILLAGE OF ISLANDIA 2017 ELEVENTH EDITION VILLAGE OF ISLANDIA 2017 Incorporated in 1985, the Village of Islandia is home to more than 3,300 residents and over 1325 businesses. The Village s proximity to

More information

SEPTEMBER Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Labor Day College Closed. Add/Drop Add/Drop Add/Drop Add/Drop

SEPTEMBER Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Labor Day College Closed. Add/Drop Add/Drop Add/Drop Add/Drop SEPTEMBER 2014 1 2 3 4 5 6 Labor Day College Closed First Day of Classes 7 8 9 10 11 Patriot Day 12 SGA Election Packets Due! 13 School Supply Bingo 11am - Wellesley Hills Café 14 15 16 17 Constitution

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

LLC & area events JANUARY FEBRUARY MARCH

LLC & area events JANUARY FEBRUARY MARCH JANUARY Jan. 1 New Year s Services Minneapolis Jan. 2-4 Epiphany Services Wolf Lake Jan. 2 New Year s Services Pelkie Jan. 3-4 New Year s Services Ishpeming Jan. 4 Epiphany Services Phoenix Jan. 4 Epiphany

More information

ALL SCHOOL CALENDAR

ALL SCHOOL CALENDAR AUGUST 14 New Faculty & Staff Report 16 All Faculty & Staff Report Bissell Beginnings Middle School New 5th Grade Student Orientation 22 Upper School New Student Orientation 22 9 th Grade Orientation 22

More information

2018 Calendar. Connecting people and possibilities.

2018 Calendar. Connecting people and possibilities. 2018 Calendar Connecting people and possibilities. FedEx Ship Centers Metro Manila Makati 11/F Zuellig Building, Makati Avenue Corner, Paseo De Roxas, Makati City 1225 Metro Manila Pasay CBW # 31 International

More information

Boise Valley POW*MIA Corporation 2017 Event Calendar

Boise Valley POW*MIA Corporation 2017 Event Calendar Boise Valley Corporation 2017 Event Calendar LAST UPDATE: 21 JUL 2017 2017 Pin and Patch Dates = January 20 General February 17 General March 17 General April 21 General April 23 Sweet-Ola Ride May 19

More information

Army Holiday Calendar 2014 Holidays And Observances

Army Holiday Calendar 2014 Holidays And Observances Army Holiday 2014 Holidays And Free PDF ebook Download: Army Holiday 2014 Holidays And Download or Read Online ebook army holiday calendar 2014 holidays and observances in PDF Format From The Best User

More information

January Southwest Region Conference Calendar. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

January Southwest Region Conference Calendar. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January Dec 4 7 8 9 22 2 2 2 28 29 0 Feb 4 7 8 9 22 2 2 2 28 29 New Year's Day 2 4 Council/Staff 7 8 9 Religious Liberty Sabbath Houston Evangelistic Rally Church Officers Convention & Consecration Service

More information

August Aug 1. I Final Drop Unpaid Srhedul^ I Add/Drop. Drop Unpaid Schedules. Arid/Drop Fall Payment Deadline for Added Classes.

August Aug 1. I Final Drop Unpaid Srhedul^ I Add/Drop. Drop Unpaid Schedules. Arid/Drop Fall Payment Deadline for Added Classes. August 2016 Su Mo August 2016 Tu We Th Fr Sa 1? 9 4 S 6 7 R 1 10 11 V H 14 IS 16 17 IK 19 70 71 77. 24 2S 26 77 2B 29 90 i1 September 2016 Su Mo Tu V/t Th Fr Sa 1 7 9 4 S h 1 R g in 11 12 19 14 IS 16 IT

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

Arlington ISD District Assessment Calendar

Arlington ISD District Assessment Calendar X Sept 1 29 1 2 Math 30 Min Oct 6 X Sept 1 15 3 6 Math 30 Min Sept 22 X Sept 1 29 Universal Screener: 1 2 30 Min Oct 6 X X Sept 1 15 Universal Screener: 3 7 30 Min Sept 22 X Sept 5 29 TCEA Tech Apps Pre

More information

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. 30 First Day of Classes 31

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. 30 First Day of Classes 31 August 2017 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 PED DAY 25 PED DAY 26 Uniform Sale 15:00-20:00 Volleyball Trip Volleyball Trip 27 28 PED DAY 29 PED DAY 30 First Day of Classes 31 Sec

More information

Publishing dates 2018

Publishing dates 2018 Publishing dates 2018 Version 1: 19 December 2017 The dates on which weekly reports are not published are listed below, arranged by usual day of publication as specified in the individual report s methodology.

More information

Mayors of Lincoln, Nebraska Compiled by the Lincoln City Libraries Reference Department As of * served two or more non-consecutive terms

Mayors of Lincoln, Nebraska Compiled by the Lincoln City Libraries Reference Department As of * served two or more non-consecutive terms Mayors of Lincoln, Nebraska Compiled by the Lincoln City Libraries Reference Department As of 5-18-2007 * served two or more non-consecutive terms 2007-present BEUTLER, CHRIS Born: Omaha, NE, November

More information

CITY OF SIDNEY. Connecting the Community CONNECTING THE COMMUNITY 2017 CALENDAR

CITY OF SIDNEY. Connecting the Community CONNECTING THE COMMUNITY 2017 CALENDAR CITY OF SIDNEY Connecting the Community CONNECTING THE COMMUNITY 207 CALENDAR Mardie Milligan ST WARD VICE MAYOR Darryl Thurber 2ND WARD Ed Hamaker 3RD WARD Steve Wagner 4TH WARD Janet Born AT LARGE Mike

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

" Voting Place " " Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY

 Voting Place   Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY GROVETON PAGELAN LN MOUNTAIN Prince William County, Virginia Gainesville Election istrict Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN LOGMILL JAMES MAISON HY 15 Voting Place 401 Evergreen Precinct Evergreen

More information

Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE

Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE WORLDWIDE TRAINING Jeppesen Academy can deliver a wide range of basic through advanced courseware and product training. All class dates

More information

2017 Calendar. Connecting you to more opportunities.

2017 Calendar. Connecting you to more opportunities. 207 Calendar Connecting you to more opportunities. FedEx Ship Centers Adelaide Comley Street Adelaide Airport SA 5950 09:00 to 8:00 urday & Sunday Closed Gold Coast &2/40 Township Dr Burleigh Heads QLD

More information

NZC Tourism Programme Outline and Product List

NZC Tourism Programme Outline and Product List NZC Tourism Programme Outline and Product List Programme Ref: 120312 Qualification Ref: 2198 US Level Credit Value Unit Standard Title Product Status OUTCOME 1 The visitor experience Apply basic customer

More information

September Air Traffic Statistics. Prepared by the Office of Corporate Risk and Strategy

September Air Traffic Statistics. Prepared by the Office of Corporate Risk and Strategy September 214 Air Traffic Statistics Prepared by the Office of Corporate Risk and Strategy Air Traffic Summary September 214 Commercial Total Dom Int'l Passengers % Change Passenger Activity (in Millions)

More information

2017 Adventure Calendar

2017 Adventure Calendar 2017 Adventure Calendar In 2017, Zephyr Adventures will be celebrating our 20th anniversary. Starting out as the world's first inline skate tour company, we've expanded over the years to include hiking,

More information

Non-publishing and Publishing dates 2016

Non-publishing and Publishing dates 2016 Non-publishing and Publishing dates 2016 Version 2: Updated 4 January 2016 The dates on which weekly reports are not published are listed below, arranged by usual day of publication as specified in the

More information

Enrollment and Educator Data ( School Year) About the Data

Enrollment and Educator Data ( School Year) About the Data Massachusetts School and District Profiles Goddard Alternative School Goddard Alternative School (00440400) John M Lander, Principal Mailing Address: 20 Union Street Brockton, MA 02301-6020 Phone: (508)

More information

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST ALLURE AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no.3 2003-04 GEN COLL: E184.O6 A44 AMERICAN ANTHROPOLOGIST Spr 1989-Wntr 2009 AMERICAN CRAFT AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY Jan 1989-Oct 2008 AMPERSAND Summer

More information

California Trail Middle School Volleyball Schedule

California Trail Middle School Volleyball Schedule Volleyball Schedule Wed. Sept. 5 Oregon Trail OT 3:30p 8 Wed. Sept. 5 Oregon Trail CT 3:30p 7 Mon. Sept. 10 CT/FT/PRT PRT 3:30p 8 Wed. Sept. 12 Frontier Trail CT 3:30p 8 Wed. Sept. 12 Frontier Trail FT

More information

CONTENTS Disclaimer: Before travelling to Haiti, please confer with a doctor and refer to: Embassy of the United States, Port au Prince, Haiti

CONTENTS Disclaimer: Before travelling to Haiti, please confer with a doctor and refer to: Embassy of the United States, Port au Prince, Haiti CONTENTS Introduction to Traveling to Haiti... 1 About Mission Haiti Inc. (MHI)... 2 About Haiti... 3 What You Should Know Before You Go... 5 Packing for Haiti... 6 Accommodations, Meals, Transportation...

More information

Manual vs. Automatic Operation and Operational Restrictions

Manual vs. Automatic Operation and Operational Restrictions Customer Services, Operations, and Safety Committee Board Information Item IV-B March 11, 2010 Manual vs. Automatic Operation and Operational Restrictions Page 81 of 91 Washington Metropolitan Area Transit

More information

InterContinental Brand Simon Scoot -Vice President InterContinental Brand Management. June 2010

InterContinental Brand Simon Scoot -Vice President InterContinental Brand Management. June 2010 InterContinental Brand Simon Scoot -Vice President InterContinental Brand Management June 2010 1 Video Brand History 2 InterContinental: leading global network Americas: System = 55 hotels Pipeline = 6

More information

Academic Calendar Updated July 31, 2017

Academic Calendar Updated July 31, 2017 2017-2018 Academic Calendar Updated July 31, 2017 AUGUST 2017 8/7 HS Football Begins 8/9 Fall Sports Begin 8/15 Fall Sports Parent Meeting 8/15 Freshman Orientation (10:30 AM 1:00 PM) 8/17 Pre-School &

More information

Xviii Airborne Corps Holiday Schedule Fy 14

Xviii Airborne Corps Holiday Schedule Fy 14 Xviii Airborne Corps Fy 14 Free PDF ebook Download: Xviii Airborne Corps Fy 14 Download or Read Online ebook xviii airborne corps holiday schedule fy 14 in PDF Format From The Best User Guide Database

More information

1Q 2014 Greater Atlanta HBA Builder Developer Lender Council meeting Information presented by. Atlanta Job Growth

1Q 2014 Greater Atlanta HBA Builder Developer Lender Council meeting Information presented by. Atlanta Job Growth 1Q 2014 Greater Atlanta HBA Builder Developer Lender Council meeting 5-21-2014 Information presented by Eugene James, Regional Director ejames@metrostudy.com 404-510-1080 connect on LinkedIn Atlanta Job

More information

Publishing dates 2017

Publishing dates 2017 Publishing dates 2017 Version 4: 10 April 2017 The dates on which weekly reports are not published are listed below, arranged by usual day of publication as specified in the individual report s methodology.

More information

PASSENGER FARE TARIFF AND SALES MANUAL

PASSENGER FARE TARIFF AND SALES MANUAL PREMIUMS AND TAXES TABLE OF CONTENTS Flex Fare Mark-Up Table... 5.2 Trips Terminal Surcharge Pricing... 5.3 Legacy STANDARD and Weekend and Holiday Premium... 5.4 Legacy STANDARD Holiday Premium Pricing...

More information

Front Carport Design Standards, Requirements & Application

Front Carport Design Standards, Requirements & Application Front Carport Design Standards, Requirements & Application THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK. Carport: A structure designed or used to shelter vehicles that is open on at least two sides. Carport shall

More information

Parks & Leisure Services Dept Youth Council Meeting Calendar (Subject to Updates)

Parks & Leisure Services Dept Youth Council Meeting Calendar (Subject to Updates) Parks & Leisure Services Dept Youth Council 2017 18 Calendar (Subject to Updates) The Youth Council has regular monthly meetings and special events. Regular meetings of the Youth Council are on the 2nd

More information

January. Martyrs of Independence in Democratic Republic of Congo Martyrs of the Colonial Repression Day in Angola

January. Martyrs of Independence in Democratic Republic of Congo Martyrs of the Colonial Repression Day in Angola January in Sudan New Year s Day 2 3 4 5 6 7 Anniversary of the 966 Coup d Etat in Burkina Faso Martyrs of Independence in Democratic Republic of Congo Martyrs of the Colonial Repression Day in Angola Orthodox

More information

ICAEW Members in Scotland (IMS) Annual Report 2016/17

ICAEW Members in Scotland (IMS) Annual Report 2016/17 ICAEW Members in Scotland (IMS) Annual Report 2016/17 It has been a busy year for IMS. You can see in the appendix the long list of events that have taken place. Our members typically ask us to create

More information

Between Washington Heights and East Village. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit

Between Washington Heights and East Village. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit M2 Local and Limited-Stop Service a Between Washington Heights and East Village If you think your bus operator deserves an Apple Award

More information

Securitas Holiday Schedule 2014

Securitas Holiday Schedule 2014 Securitas 2014 Free PDF ebook Download: Securitas 2014 Download or Read Online ebook securitas holiday schedule 2014 in PDF Format From The Best User Guide Database May 9, 2013 - From 0830 hours on 01/05/2013

More information

AP/FD TCAS and TCAP. Airborne Conflict Safety Forum Harry Nelson. A reminder and update. Month 20XX

AP/FD TCAS and TCAP. Airborne Conflict Safety Forum Harry Nelson. A reminder and update. Month 20XX Use Tab 'Insert - Header & Footer' for Presentation Title - Siglum - Reference Month 20XX Airborne Conflict Safety Forum Harry Nelson AP/FD TCAS and TCAP A reminder and update 1 2 AP / FD TCAS Refresher

More information

HOLIDAY LIST 2017 DELHI NCR

HOLIDAY LIST 2017 DELHI NCR HOLIDAY LIST 2017 DELHI NCR Guru Govind Singh's Birthday 5 th January Thursday Delhi NCR Republic day 26 th January Thursday Delhi NCR Maha Shivaratri 24 th February Friday Delhi NCR Holi 13 th March Monday

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

I Mef Holiday Schedule

I Mef Holiday Schedule I Mef Free PDF ebook Download: I Mef Download or Read Online ebook i mef holiday schedule in PDF Format From The Best User Guide Database Florida Department of Environmental Protection. and Payroll. HOLIDAY

More information

CAPACITY PLANNING. CALENDAR OF MILESTONE DATES DECEMBER 2018 and MAY 2019 TIMETABLES (PRODUCTION SCHEDULE)

CAPACITY PLANNING. CALENDAR OF MILESTONE DATES DECEMBER 2018 and MAY 2019 TIMETABLES (PRODUCTION SCHEDULE) CAPACITY PLANNING CALENDAR OF MILESTONE DATES DECEMBER 2018 and MAY 2019 TIMETABLES (PRODUCTION SCHEDULE) Published on behalf of:- Capacity Planning Quadrant: MK Elder Gate Milton Keynes Central MK9 1EN

More information

Social Calendar 2017

Social Calendar 2017 Social Calendar 2017 Dear Butte des Morts Members, Unique among many private country clubs in the Upper Midwest, Butte des Morts offers a never ending social calendar of events which are well-attended

More information

M101 Local and Limited-Stop Service

M101 Local and Limited-Stop Service Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit M101 Local and Limited-Stop Service a Between Washington Heights and East Village If you think your bus operator deserves an Apple

More information

Final Schedule (Only) - # /2016 REPORTING: ONLY:

Final Schedule (Only) - # /2016 REPORTING:  ONLY: NOV. 23/15 - ZONE 3 GIRLS VOLLEYBALL - Final Schedule (Only) - # 1-2015/2016 REPORTING: EMAIL ONLY: Harvie.Hagerty@dsbn.org PLEASE EMAIL YOUR RESULTS THAT AFTERNOON/EVENING OR EARLY THE NEXT MORNING. THAT

More information

RANZCOG CALENDAR 2017

RANZCOG CALENDAR 2017 RANZCOG CALENDAR 2017 January 2017 Sunday 1 January Monday 2 January Tuesday 3 January Wednesday 4 January Monday 9 January Thursday 19 January Monday 23 January Monday 23 January Thursday 26 January Monday

More information

HOTEL CATEG SWB DWB TRP BKF COMMENTS Validity Emergency / 2016

HOTEL CATEG SWB DWB TRP BKF COMMENTS Validity Emergency / 2016 5* PALACIO DUHAU - PARK HYATT BUENOS AIRES Oct 1, 2016 to Mar 31, 2017 Except New Year 2016/2017 New Year Season: Dec 28, 2016 to Jan 2nd, 2017 Deluxe King/Twn 765 382 --- Deluxe Garden View Deluxe Balcony

More information

Libro proporcionado por el equipo Le Libros. Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros.

Libro proporcionado por el equipo Le Libros. Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros. Libro proporcionado por el equipo Le Libros Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros http://lelibros.org/ Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online Tom Sawyer loves adventures.

More information

The Geography of Climate

The Geography of Climate The Geography of Climate Objective for Today: Today we will examine ways that latitude and landforms influence climate The focus of our study will be the South American Continent in the Formal Region known

More information

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations Japan Export Air January 3, 218 International Air Freight Fuel Surcharge Carrier 3K Jet Star Asia Airways All s 66 1-Jan-15 Taiwan, Philippines 48 1-Jan-15 5C C.A.L. Cargo All s 13 1-Oct-12 China, Hong

More information

SCADE for AIRBUS critical avionics systems

SCADE for AIRBUS critical avionics systems SCADE Users Conference October 2009 Presented by Jean-Charles DALBIN Airbus Operations SAS SCADE for AIRBUS critical avionics systems Scade Users Conference 2009 Agenda Airbus Context SCADE use Automatic

More information

Rabi Al-Awwal-21, Rabi al-thaany-21, 1437 A.H. O you who believe! obey Allah and obey the. 6:07 6:08 Isha 6:03 6:03

Rabi Al-Awwal-21, Rabi al-thaany-21, 1437 A.H. O you who believe! obey Allah and obey the. 6:07 6:08 Isha 6:03 6:03 Lansdale, PA O you who believe! obey Allah and obey the Messenger and those in authority from : : Sunrise among you; then if you quarrel about anything, refer it to Allah and the Messenger, if :0 :0 Zhur

More information

Oceanfront! Private Pool! Unobstructed Ocean View! Sleeps 20

Oceanfront! Private Pool! Unobstructed Ocean View! Sleeps 20 Oceanfront! Private Pool! Unobstructed Ocean View! Sleeps 20 Summary Oceanfront Cottage in the Outer Banks of Kitty Hawk, NC with 180 degree, unobstructed views. Private Salt Water Pool! Steps to Beach

More information

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations Japan Export Air January 12, 218 International Air Freight Fuel Surcharge Carrier 3K Jet Star Asia Airways 66 1-Jan-15 Taiwan, Philippines 48 1-Jan-15 5C C.A.L. Cargo 13 1-Oct-12 China, Hong Kong, Korea,

More information

Performance Metrics for Oceanic Air Traffic Management. Moving Metrics Conference Pacific Grove, California January 29, 2004 Oceanic Metrics Team

Performance Metrics for Oceanic Air Traffic Management. Moving Metrics Conference Pacific Grove, California January 29, 2004 Oceanic Metrics Team Performance Metrics for Oceanic Air Traffic Management Moving Metrics Conference Pacific Grove, California January 29, 2004 Oceanic Metrics Team Agenda Metrics Team Michele Merkle, FAA AUA-600 Lynne Hamrick,

More information

Q26. Fresh Meadows and Flushing. Between. Local Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit

Q26. Fresh Meadows and Flushing. Between. Local Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit Q26 Local Service Weekdays Only a Between Fresh Meadows and Flushing If you think your bus operator deserves an Apple Award our special

More information

DASHBOARD DEC YOUR MONTHLY UPDATE FOR IOWA ONE CALL

DASHBOARD DEC YOUR MONTHLY UPDATE FOR IOWA ONE CALL Executive Summary Per the Board s request, we have added this Executive Summary to the Monthly Dashboard. We ll be including it from now on. It will provide you with a running total of the number of tickets

More information

Holidays For Kids By Charles Pascalar

Holidays For Kids By Charles Pascalar Holidays For Kids By Charles Pascalar If looking for a ebook Holidays for Kids by Charles Pascalar in pdf form, then you've come to the loyal website. We presented the full edition of this book in PDF,

More information

NORTHERN TRUST GLOBAL FUNDS PLC

NORTHERN TRUST GLOBAL FUNDS PLC GLOBAL FUNDS PLC The Euro Liquidity Fund The Sterling Fund The U.S. Dollar Fund 01 January Monday New Year's Day 15 January Monday Birthday of Martin Luther King, Jr. 19 February Monday Washington's Birthday

More information

INDUSTRY CALENDAR DATE EVENT LOCATION

INDUSTRY CALENDAR DATE EVENT LOCATION INDUSTRY CALENDAR DATE EVENT LOCATION OCTOBER, 2017 2-5 ANMTA Fall Meeting Scottsdale, AZ 3-4 KS Rural In Telec Coalition Fall Meeting Witchita, KS 5-6 MN Telecom Alliance Fall Meeting Broklyn Park, MN

More information

Bus Timetable Effective as of September 3, 2017

Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 M34/ M34A Via 34 St M34 between Javits Convention Center and Eastside Ferry Terminal or Waterside Plaza M34A between Waterside Plaza and Port Authority Bus

More information