mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?"

Transcription

1 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1

2 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou Pòtoprens, Pwojè KIZUNA rekòmanse pedale. JAPENGCOY lanse pou katryèm fwa fòmasyon pwofesyonel sa kote 12 elèv ayisyen ap patisipe. Elèv yo aprann etap pa etap teknik ak konesans nesesè ki ka pèmèt yo travay a lavni kòm operatè pwa lou. Konfyans yo vinn genyen nan tèt yo pèmèt kapasite ak ekspetiz yo kontinye grandi. Apre premye faz enstriksyon an, faz operasyon an vinn komanse 12 septanm menm lanne a. Naoshi, yon enjinyè ki gen bon kè anpil. Naoshi, 44 lanne, se chef enstriktè Pwojè KIZUNA a. Li se yon enjenyè militè ki gen anpil eksperyans. Li di konsa: Mwen sèten ke solda lapè yo ede nan amelyorasyon anviwonman an nan konstwi lekòl ak wout e ede ayisyen yo aprann teknik ak konesans nan domenn konstriksyon. Kesyon : mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? Repons : kontakte nou oubyen kontakte Ofisye enfòmasyon piblik kontenjan ou an. Asirew ke kòmandan ou dakò. Voye istwa ak fotow pou nou (Byen klè). Byen senp. 2

3 Helen, PHILCOY, 38 lanne. Mwen se Helen. Mwen marye e mwen gen yon pitit gason. Sa fè preske 16 lanne depi mwen entegre lamarinn Filipin. Kounye a map travay kòm anplwaye byenèt sosyal pou Bwanch U1 nan katye jeneral MINISTA. Jòb la pa fasil sitou pou distans nou ye ak fanmi nou. Men se yon kokenn opòtinite poum sèvi zanmi sòlda lapè parèy mwen yo nan ede yo kenbe moral yo. Nan non peyi mwen kise Filipin, mwen fyè deske mwen fè pati de misyon an. Fumio, JAPENGCOY, 34 lanne. Non pam se Fumio. Lwazi mwen se liv. Mwen travay nan Konpayi enjenyè japonè yo. Mwen se kòmandan platon an e mwen kòmande travay enjenyè yo. Pou mwen menm, Solda lapè yo se reprezantan nasyon yo. Yo kenbe tet yo ak disiplin, yo fyè de travay yap fè a, yo mete tout kapasite yo deyò pou rekonstriksyon peyi Dayiti e pèp ayisyen an fè yo konfyans. Zanj MINISTA yo met pye sou akseleratè a Jou ki te vandredi 31 dawout nan lanne 2012 la, yon kous antrenman te fèt nan kan BOLCOY la. Te gen reprezantan 14 peyi ki te patisipe: Ajantin, Brezil, Bolivi, Chili, Ekwatè, Gwatemala, Endonezi, Japon, Nepal, Paragwe, Perou, Filipin, Srilanka ak Irigwe. Yo pakouri 5 kilomèt ak kas yo nan tèt yo epi zam yo nan men yo san konte 5 kilo sab nan valiz yo. Silvia (lame chili), Claudia (lame Ajantin) e Alicia (Jandam Ajantin) te aksepte leve defi a tou. Chapo ba ak tout patisipan yo e espesyalman ak twa vanyan medam lapè sa yo! 3

4 Kelke mo itil an Kreyòl : Please..... Souple What is your name?.. Ki jan ou rele? My name is Mark..... Mwen rele Mark No problem... Pa gen pwoblèm I do not understand... Mwen pa konprann? Excuse me Eskize mwen Pèp ayisyen an renmen itilize pwovèb anpil. Donk, nou pwopoze ou pou aprann yon nouvo pwovèb kreyòl nan chak nimewo Sòlda Lapè ki gen pou soti. Fwa sa se : Piti piti zwazo fè nich (little by little, the bird builds its nest). Yo se sòlda lapè, men yo pa pote inifòm yo pou bèl twèl. Paske san yon anviwonman stab pa ka gen devlopman, sòlda nepalè yo (NEPBAT) reyalize chak semen anpil patwouy a pye nan zonn yo responsab yo. Yo asire sekirite enjenyè militè yo ak pèp ayisyen an. Sa fè tou yo konnen byen milye sivil la e pèmèt yo òganize aktivite pou ede popilasyon an. These boots are made for walking «Lame se rèn batay». Marechal Fransè Joffre. 4

5 Nan dat ki te premye septanm nan lanne 2012 la, premye batayon brezilyen an (BRABAT 1), nan tèt kole ak seksyon rediksyon vyolans nan kominote a ak fondasyon Timoun Bouke envite 300 timoun nan baz brezilyen an pou yo te ka santi yo yon solda lapè pandan yon jounen. Timoun yo kite soti nan katye Site Solèy patisipe nan plizyè aktivite tankou edikasyon, kilti ak lwazi san konte dans Kapoyera, yon atelye sou lijyèn, penti sou figi ak desen, espò (foutbòl, volebòl ak basketbòl). Yo te pataje tou yon lamanjay ak envite yo Kloun nan te mete anpil animasyon e timoun yo te renmen sa anpil! Jou ki te 31 dawout nan lanne 2012 la, Sòlda lapè ki nan lame ak lamarin chili te òganize yon jounen anbyans pou 700 timoun ki nan fondasyon ajantin Valdocco nan vil Kap Ayisyen. Ti gason ak tifi te patisipe nan aktivite yo e sòlda yo te bay anpil jwèt ak founiti lekòl. Te gen anpil paran ki te la tou. Jounen lajwa ak tandrès sa ap rete grave nan memwa timoun yo ak granmoun an inifòm yo. 5

6 Pou chak sòlda lapè, resevwa meday Nasyon Zini an reprezante yon gwo moman fyète ak prestij. Men se yon okazyon tou pou kontenjan yo prezante tradisyon ak kilti peyi yo e pèfòme dans ak espò. Lè seremoni an fini, yo tou pwofite rasanble pou diskite ansanm e fratènize ak tout lòt nasyon ki konstitye kokenn chèn fanmiy sòlda lapè yo. - INDOENGCOY - 30 dawout lanne 2012 Nan GONAYIV 6

7 - PARENGCOY AK PHILCOY - Jou ki te 7 SEPTANM 2012 la Nan Kan CHARLIE, PÒTOPRENS - Kontenjan peyi Irigwe a - Jou ki te 10 SEPTANM 2012 la Nan lakou MIBALÈ Kisa riban ki nan meday mwen an reprezante? Riban an gen kat koulè ladann : Ble a reprezante Nasyon Zini. Vè a senbolize peyizaj vèt ak potansyèl ekonomik Ayiti ; Ble wa senbolize oseyan ki antoure zile Ispayola a ; Blan an menm se pwomès lapè pou pèp ayisyen an. 7

8 Lucas ki nan BRABAT 1: Jou ki te 5 ak 6 Septanm nan lanne 2012 la, batayon mwen an te bay sekirite ak Oganizasyon entènasyonal migrasyon an (OIM). Yo tap fè resansman nan pi gran kan moun deplase yo ki pote non Kan Jan Mari Vensan nan lakou Pòtoprens. 168 sòlda lapè te patisipe nan operasyon sa ki te dewoule san okenn ensidan. Nuwan ki nan SRIBAT: Pou mwen menm ak zanmim yo ki fè pati kenzyèm batayon Srilankè an, lè a rive pou nou tounen lakay nou apre nou finn pase ywit mwa nan peyi Dayiti. Nou te 650 antou ki te deplwaye nan vil Lewogan, nan Jakmel, Kilik, Bwach ak Tigwav. Nou swete déjà bòn chans ak sòlda srilankè kap ranplase nou yo. Ak tout sòlda lapè yo, bòn chans e pran plezi nan misyon yo konfye nou an! Isthuthi! MESAJ MESAJ MESAJ MESAJ MESAJ Matias ki nan ARGBAT: Jou ki te vandredi 7 septanm nan lanne 2012 la, batayon mwen an te vizite timoun ki nan yon òfelina. Nou bayo bagay pou yo trete dlo, sirèt ak jwèt. Timoun yo te kontan anpil e mwen te santim satisfè e itil. Mwen apresye misyon sa paske li makònnen sekirite ak sipò pou popilasyon an ansanm. Bruno ki nan BRAENGCOY: Pandan de mwa, enjenyè brezilyen yo repare wout nan plizyè zòn nan Pòtoprens. Nou travay lannwit pou nou pa bloke sikilasyon an. Travay la pa fasil men li itil: Sis kilomèt pou nou repare! Nou prevwa fini travay sa nan fen mwa septanm nan. Bòn chans ak tout sòlda lapè yo. 8

9 Ou ta vle voye yon mesaj bay yon sòlda lapè pou yon evènman espesyal? Ou ta renmen dil ou sonjel? Out a vle voye yon mesaj sipò bay tout sòlda lapè ki nan peyi a? Solisyon an la. Ou ka voye mesaj ou a nan adrès sa: E mesaj ou a ap pibliye nan lèt enfòmasyon sa. Kèk règ: Ekri prenonw, peyiw ak non sòlda paw la. Si ou dedye mesaj ou a ak tout sòlda lapè yo ki an Ayiti, jis ekri mesaj la. Mesaj la dwe kout: Yon fraz sèlman. Si ou respekte règ sa yo, mesaj ou a ap pibliye «Met lapè se pa yon jòb pou sòlda, men se sèl sòlda ki ka fèl». Dag Hammarskjöld, Sekretè jeneral Nasyon Zini Kontakte nou : Pou aprann plis sou MINISTA: facebook.com/minustah 9

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 Kiltivasyon Kounya Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti Apre tranblemanntè 12 Janvye 2010 la, yon gwo kantite deplase al rete nan La Vale Atibonit.

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way SUMMARY Hope is the gateway town connecting Greater Vancouver to the British Columbia interior and the rest of Canada.

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915. J. J. M. Moonen. Introduction

The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915. J. J. M. Moonen. Introduction 23 Suara Serangga Papua, 2015, 9(1) Januari - Maret 2015 The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915 J. J. M. Moonen Willem Alexanderstraat 4, 6267 AR Cadier en Keer The Netherlands

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

4D3N Guangzhou and Shenzhen: Non-Muslim Tour Itinerary

4D3N Guangzhou and Shenzhen: Non-Muslim Tour Itinerary Mangga Travel 4D3N Guangzhou and Shenzhen: Non-Muslim Tour Itinerary Arrive at Guangzhou Baiyun International Airport Lianhua Hill Park Bao Shu Tang Tea Gallery Shennan Road Sand Island Pearl River New

More information

Aboriginal and Torres Strait Islander suicide data 2016

Aboriginal and Torres Strait Islander suicide data 2016 Aboriginal and Torres Strait Islander suicide data 2016 Aboriginal and Torres Strait Islander suicide data 2016 Preliminary 2016 statistics indicated that: 162 (119 male, 43 female) Aboriginal and Torres

More information

Creole Choir of Cuba

Creole Choir of Cuba University of Florida Performing Arts presents Creole Choir of Cuba Tuesday, February 26, 2013, 7:30 p.m. Phillips Center Sponsored by Creole Choir of Cuba Song List Soufle Van Mangaje Preludio Llegada

More information

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel Salem, 9 for Women s Choir by Keith A. Hamel Dedicated to Emma Commissioned by the Elektra Women s Choir (Diane Loomer and Morna Edmundson, directors) with the financial assistance of the Music Section

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014 CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN DOC. NO : QMS -ML-02-02 REV. NO. : 1 DATED : 12.11.2002 PERSONNEL LICENSING OFFICE HQs. CIVIL AVIATION AUTHORITY TERMINAL 1, Karachi Airport, Karachi-75200 HQCAA/1137/010/RGLC

More information

PRODUCT GUIDE 2014

PRODUCT GUIDE 2014 WWW.5STARLOGS.COM 01 WWW.5STARLOGS.COM WE PROMISE Satisfied clients from the US, Scandinavia, Asia and Western Europe. A variety of unique products and convenient packaging. High volumes of top quality,

More information

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township 69 1 23.01.97 Mae-tha 57 Wan Hae, Nar Loi tract, Murngnai 1 28.01.97 Na Ling 20 Long Maw, Wan Lao tract, Kunhing LIB 518 in the bush outside Wan Hae LIB 332 in Long Maw 1 Thark Khe 40 1 30.01.97 Loong

More information

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59 EASA.SAS.A.089 Slingsby T59 Page 1 of 5 European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION for Slingsby T59 The UK Type Certificate for this aircraft type is no longer valid. The

More information

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS A Little Background January 15, 2004 - Informal Gathering of Wilderness Managers. Survey Monkey survey developed with

More information

Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin

Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin If you are searched for the book by Michelin Michelin Map France Regional

More information

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey Airports Council International North America 2011 Air Cargo Facilities and Security Survey 2011 ACI NA Air Cargo Committee Air Cargo Conference June, 2011 Contact: Economic Affairs and Research Tel: 202

More information

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi If you are searching for the ebook by Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops of God, Volume '03: Les Gouttes de Dieu in pdf form, then

More information

Sound Transit Operations January 2018 Service Performance Report. Ridership

Sound Transit Operations January 2018 Service Performance Report. Ridership January 218 Service Performance Report Ridership Total Boardings by Mode Jan-17 Jan-18 % YTD-17 YTD-18 % ST Express 1,3,33 1,7,91.3% 1,3,33 1,7,91.3% Sounder 367,33 416,8 13.3% 367,33 416,8 13.3% Tacoma

More information

DECEMBER WEST GROUP CLASSES

DECEMBER WEST GROUP CLASSES DECEMBER WEST CLASSES Cardio, core or strength, we offer over 30 options to get you moving. MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 45 5 am Jennifer M. 5 am Deborah POWER 5 am Jennifer

More information

INVITING YOU TO TAKE FLIGHT

INVITING YOU TO TAKE FLIGHT INVITING YOU TO TAKE FLIGHT Who is XL Airways? XL Airways is a French airline based in Paris and founded in 1995 We ve been flying non-stop from the US to France for ten on a scheduled seasonal basis We

More information

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST ALLURE AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no.3 2003-04 GEN COLL: E184.O6 A44 AMERICAN ANTHROPOLOGIST Spr 1989-Wntr 2009 AMERICAN CRAFT AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY Jan 1989-Oct 2008 AMPERSAND Summer

More information

H Theiki Floga Pou Anapse Stin Kardia Mou O Geron Porphyrios: The Divine Flame (greek Edition) By Monk Agapios

H Theiki Floga Pou Anapse Stin Kardia Mou O Geron Porphyrios: The Divine Flame (greek Edition) By Monk Agapios H Theiki Floga Pou Anapse Stin Kardia Mou O Geron Porphyrios: The Divine Flame (greek Edition) By Monk Agapios Tis agapis ta kamomata/01 - Pou Marinella - Ena tragoudi einai i zoi mou/14 - dose mou ti

More information

AYITI (A Journey into the Soul of Haiti) Nan nannan. 38bis rue Darguin, HT6140, Pétionville, Haïti Tél: (509)

AYITI (A Journey into the Soul of Haiti) Nan nannan. 38bis rue Darguin, HT6140, Pétionville, Haïti Tél: (509) Nan nannan AYITI (A Journey into the Soul of Haiti) Credits: Hunter Kittrell 38bis rue Darguin, HT6140, Pétionville, Haïti Tél: (509) 2813 2223 info@tourhaiti.net Credits: Marie Arago NAN NANNAN AYITI

More information

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES OFFICIAL F ES T I VA L GUIDE J UN E 12-13, 2015 D U B U Q U E, I OWA SC H E D U L E O F E V E N TS CAMPING BRE W FES T A M ERI CAS RI VE R FESTIVA L.COM PRESENTED BY P RO DU C ED BY THE AME R ICA S R IVER

More information

Promotional opportunities

Promotional opportunities Promotional opportunities in Chester Promote your brand in Chester City Centre CH1ChesterBID is the Business Improvement District for Chester and has been appointed by Cheshire West and Chester Borough

More information

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY 1642 Powers Ferry Road SE Suite 250 Marietta, GA 30067 www.macallanre.com 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY INTRODUCTION MACALLAN REAL

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

Where Community Comes Together

Where Community Comes Together WHAT RIG, O RSNTATION Q1 2018 Where Community Comes Together LOCATION WHAT RIG, Q1 2018 1 32nd AV. HARVST MMRCIAL ISTRICT YOUNGFIL ST. VINYAR MMRCIAL ISTRICT 40th AV. CLAR CRK R. MILL MMRCIAL ISTRICT HOMSTA

More information

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm.

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm. 2 Spah Traslatio Rocío Ríos ad Kathlee Orozco Sumus omus omii commsioed y rchdiocese o Los geles i thaksgivig or e adral o our Lady o gels hrpher Walker Keyoard % % % Soprao l Teor Bass (rall.) INTRO (q

More information

Lesson 16 Airport: Part 1

Lesson 16 Airport: Part 1 Lesson 16 Airport: Part 1 Are you ready to take a trip? We re going to start a series of lessons on practical English for use while traveling. Today we re going to go through the airport step by step,

More information

The Geography of Climate

The Geography of Climate The Geography of Climate Objective for Today: Today we will examine ways that latitude and landforms influence climate The focus of our study will be the South American Continent in the Formal Region known

More information

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations Japan Export Air January 12, 218 International Air Freight Fuel Surcharge Carrier 3K Jet Star Asia Airways 66 1-Jan-15 Taiwan, Philippines 48 1-Jan-15 5C C.A.L. Cargo 13 1-Oct-12 China, Hong Kong, Korea,

More information

2019 may september alaska cruises & cruisetours

2019 may september alaska cruises & cruisetours 2019 may september alaska cruises & cruisetours Whether this is your first cruise to Alaska or a return to the Great Land, the opportunity to study new beauty awaits. The 2019 season marks Princess 50

More information

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations

Japan Export Air. International Air Freight Fuel Surcharge. All Destinations Japan Export Air January 3, 218 International Air Freight Fuel Surcharge Carrier 3K Jet Star Asia Airways All s 66 1-Jan-15 Taiwan, Philippines 48 1-Jan-15 5C C.A.L. Cargo All s 13 1-Oct-12 China, Hong

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Monroe, Erie, Onondaga, and Niagara EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers. This

More information

wttwprime 11.2 JANUARY 2018

wttwprime 11.2 JANUARY 2018 wttwprime 11.2 JANUARY 2018 SUN 31 MON 1 JAN TUE 2 WED 3 THU 4 FRI 5 SAT 6 DOWNTON ABBEY SEASON 3 (con t) HISTORY DETECTIVES #805 NATURE #3405 # OPEN MIND #3825 "The Story of Cats Into the Americas" #3552

More information

Bus Timetable 2B, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 12A, 12B, 13, 13A ADVERTISE HERE! Seychelles Public Transport Corporation. Victoria bus terminal map

Bus Timetable 2B, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 12A, 12B, 13, 13A ADVERTISE HERE! Seychelles Public Transport Corporation. Victoria bus terminal map bus terminal map Bus route descriptions N Public toilets S T U V W X Pay phone O P Q R SPTC Admin Centre H I J K L M N To 5th June Ave A B C D E F G Orion Building Shop Palm St ADVERTISE HERE! For more

More information

MISSISSIPPI TRUCKING ASSOCIATION MTA ANNUAL CONVENTION SANDESTIN, FLORIDA

MISSISSIPPI TRUCKING ASSOCIATION MTA ANNUAL CONVENTION SANDESTIN, FLORIDA ississippi truc m san l convention nua association a g n n ki d e s ti n, fl o ri d a HILTON SANDESTIN BEACH GOLF RESORT AND SPA June 7-11, 2017 MISSISSIPPI TRUCKING ASSOCIATION MTA ANNUAL CONVENTION SANDESTIN,

More information

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel Angele Dei ~ prayer to the guardian angel for SSATBB choir a cappella ~ Music by Christopher Hoh Traditional text attributed to Reginald of Canterbury HMM M00A HohMade Music 19 Seventh Street South Arlington

More information

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a March 1, 2001 Foam 20a 1. DESCRIPTION A De luge Blad der Tank Foam/Wa ter Sys tem is a stan dard de luge sys tem ca - pa ble of dis charg ing a foam/wa ter so lu - tion au to mat i cally through open sprin

More information

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan.

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan. MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States 8.7% Jan 10: 10,211,600 Apr 17: 11,098,100 886,500 April 2017 3.9% Jan 10: 1,248,400 Apr 17: 1,297,900 49,500 Jan.

More information

SAMPLE CLIENT. PPC Performance Report. Google AdWords Performance Detail Text Ad Performance Comparisons & Trend Analysis Revenue Tracking Data

SAMPLE CLIENT. PPC Performance Report. Google AdWords Performance Detail Text Ad Performance Comparisons & Trend Analysis Revenue Tracking Data SAMPLE CLIENT PPC Performance Report Included in this report: Google AdWords Performance Detail Text Ad Performance Comparisons & Trend Analysis Revenue Tracking Data SUGAR AND SPICE - AUGUST 213 2 4 8

More information

2019 Sailing Schedule

2019 Sailing Schedule 2019 Sailing Schedule Start / End Destination Start / End date Cruise Code Duration Ports of Call to Hamburg 06 Jan 08 Jan 2019 V902 2 nights, Hamburg Hamburg Short Break 06 Jan 10 Jan 2019 V902A 4 nights,

More information

Opioid Surveillance Jun 2017

Opioid Surveillance Jun 2017 Opioid Surveillance Jun 217 Medical Examiner Source: Ingham County Medical Examiner Data is current as of Jun 13, 217 22 total drug-related Ingham resident deaths occurred in Ingham County 17 deaths were

More information

Lif e is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments that take our breath away. maya angelou

Lif e is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments that take our breath away. maya angelou Lif e is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments that take our breath away. maya angelou An experience that is yours, and yours alone. In the Tswana language of Southern

More information

PAYS-BAS - NETHERLANDS

PAYS-BAS - NETHERLANDS PAYS-BAS - NETHERLANDS EXPORTATIONS D'ARMES ET MUNITIONS 1 - EXPORTS OF ARMS AND AMMUNITION. 1925 1926 1927 1928 1929 Quantit6 Valeur Quantit6 Valeur Quantit6 Valeur Quantit6 Valeur Quantit6 Valeur ARTICLES

More information

La Tour Eiffel De 300 Mètres: Description Du Monument, Sa Construction, Ses Organes Mécaniques, Son But Et Son Utilité (French Edition) By Gaston

La Tour Eiffel De 300 Mètres: Description Du Monument, Sa Construction, Ses Organes Mécaniques, Son But Et Son Utilité (French Edition) By Gaston La Tour Eiffel De 300 Mètres: Description Du Monument, Sa Construction, Ses Organes Mécaniques, Son But Et Son Utilité (French Edition) By Gaston Tissandier;Ligaran If searched for a ebook La Tour Eiffel

More information

Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition)

Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) If looking for the book Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) in pdf form, in that case you come on to

More information

OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS (CANADA) LIMITED

OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS (CANADA) LIMITED PRE-QUALIFICATION FOR PRIME CONSULTANTS MAJOR FUNCTIONAL PLANNING AND MINOR FUNCTIONAL PLANNING 1-Dec-15 CONSULTANT MAJOR Funtional Planning MINOR Funtional Planning AECOM CANADA LTD. AL-TERRA ENGINEERING

More information

Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 2016

Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 2016 Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 016 t he Cap tain's Featured Events Every Friday Night in September from During the month of September, we will be hosting

More information

OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon

OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint- Simon - - comte de Saint-Simon, often referred to as Henri Henri de Saint-Simon was born

More information

Parts List & Exploded View SETTE MAIN ASSEMBLY. Sette 30/270/270W Main Exploded View SA6 SA3 SA1 SA2 SA7 32 SA4 SA SA5 20 REV

Parts List & Exploded View SETTE MAIN ASSEMBLY. Sette 30/270/270W Main Exploded View SA6 SA3 SA1 SA2 SA7 32 SA4 SA SA5 20 REV Sette 30/270/270W Main Exploded View SA6 Parts List & Exploded View SETTE MAIN ASSEMBLY 8 24 SA3 5 6 7 8 25 23 SA 22 64 93 8 5 27 SA2 28 29 9 30 3 5 SA7 32 26 SA4 9 0 SA7 2 7 SA5 2 4 8 20 REV 09257 Page

More information

Routing Details. Rules RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS ELIGIBILITY DAY/TIME SEASONALITY FLIGHT APPLICATION ADVANCE RESERVATIONS/ TICKETING

Routing Details. Rules RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS ELIGIBILITY DAY/TIME SEASONALITY FLIGHT APPLICATION ADVANCE RESERVATIONS/ TICKETING Routing Details V FARE BASIS BK FARE TRAVELTICKET AP MINMAX RTG 1 JN3BX J R 1161.00 T16JN / / 6M EH01 PASSENGER TYPEADT AUTO PRICEYES FROMLON TOSGN CXRTK TVL03JUL17 RULEBR01 IPREUAS/4 FARE BASISJN3BX SPECIAL

More information

The Hen Bistro & Wine Dinner hosted by Evelyn Hatfield

The Hen Bistro & Wine Dinner hosted by Evelyn Hatfield l i v e a u c t i o n i t e m n o. 1 The Hen Bistro & Wine Dinner hosted by Evelyn Hatfield Invite eleven of your closest friends for a private dinner at Evelyn Hatfield s home, provided by The Hen Bistro

More information

2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM

2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM 2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM Dear Valued Customers: We are pleased to provide you with this important vehicle reservation information. We ask that you provide the Steamship Authority

More information

TRANSAT TUESDAY. Ontario departures Riviera Maya, Mexico. Catalonia Playa Maroma 4H. Garden View Room. Toronto Jan 15, 22 $ 1599 Was $ 1909

TRANSAT TUESDAY. Ontario departures Riviera Maya, Mexico. Catalonia Playa Maroma 4H. Garden View Room. Toronto Jan 15, 22 $ 1599 Was $ 1909 Ontario departures Riviera Maya, Mexico Toronto Jan 15, 22 1599 Was 1909 Flights are from Toronto via Air Transat in Economy Class. Prices valid for 48 hours, no exceptions. Prices include applicable taxes

More information

KOGIS 1C [KOGI1C] RWYS 14, 32 ARRIVAL

KOGIS 1C [KOGI1C] RWYS 14, 32 ARRIVAL LGKZ/KZI, GREECE 6 JUN 08 0-2.STAR. Apt Elev Alt Set: hpa Trans level: By ATC Trans alt: 8000',600' 8200' 09.6 N40 7. E02 50.4 LOPOS N40 7.5 E022 30.0 LARISSA *362 LSA N39 38.7 E022 27.7 CAT A & B MHA

More information

Kinematics Review Checklist

Kinematics Review Checklist Kinemics Reiew hecklis Vecors n Sclrs 1.1.0 Gie exmples of ecors n sclrs; n recognize he ifference beween hem. Wh wo prs oes ecor he? Which of hese prs comprises sclr? mgniue n irecion Which of he following

More information

Yunnan Province. Area: 394,000 sq km. Population: million. Longitude: 97 31' ' E. Latitude: 21 8'-29 15' N

Yunnan Province. Area: 394,000 sq km. Population: million. Longitude: 97 31' ' E. Latitude: 21 8'-29 15' N Yunnan Province Area: 394,000 sq km Population: 43.756 million Longitude: 97 31'-106 11' E Latitude: 21 8'-29 15' N 334 Location: In southwest hina and adjacent to Myanmar on the west, Laos on the south

More information

Entry List By Event Lista de inscritos por evento As of 13 SEP 2016

Entry List By Event Lista de inscritos por evento As of 13 SEP 2016 Men's Road Race H2 Prova de estrada masculina - H2 AUT - Austria SCHATTAUER Wolfgang H2 8 OCT 1959 BEL - Belgium HINDRICQ Christophe H2 18 FEB 1965 ISR - Israel LION Yaakov Kobi H2 25 MAY 1976 ITA - Italy

More information

Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE

Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE If searched for the book Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD by Road

More information

Hip Hotel Tulum **** (Tulum) Hip Hotel Tulum

Hip Hotel Tulum **** (Tulum) Hip Hotel Tulum EMAIL **** (Tulum) season 07JAN17 23APR17 CheckIn 3:00 PM CheckOut 12:00 AM MoSu 194,57 194,57 229,59 06,99 Inclusive 711,99 32,43 MoSu 226,99 226,99 262,01 06,99 Inclusive 711,99 32,43 Continental halfboard

More information

Visitors to Malaysia must hold a valid passport or travel document with a minimum validity of six months beyond the intended visiting period.

Visitors to Malaysia must hold a valid passport or travel document with a minimum validity of six months beyond the intended visiting period. ESSENTIALS 2014 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Le Méridien and its logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates. 1 PASSPORT/VISA

More information

Fare rules & restrictions Iberia (IB) INN4SO BRU to RIO

Fare rules & restrictions Iberia (IB) INN4SO BRU to RIO Fare rules & restrictions Iberia (IB) INN4SO BRU to RIO V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG 1 INN4SO IR 1318.00 D31DE T21AU 14/3 SU/12M AT01 PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES FROM-BRU TO-RIO

More information

Italy -Tuscany - Florence, Siena and the Chianti 2018 Self-Guided Tour (2 Variations) 8 days / 7 nights

Italy -Tuscany - Florence, Siena and the Chianti 2018 Self-Guided Tour (2 Variations) 8 days / 7 nights Italy -Tuscany - Florence, Siena and the Chianti 2018 Self-Guided Tour (2 Variations) 8 days / 7 nights The landscape of Tuscany is one of the most beautiful and evocative in Europe, with rolling hills

More information

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies GENEAUTO 9/29/2009 Presented by Jean-Charles DALBIN Airbus Operations SAS & Laurent DUFFAU Airbus Operations SAS GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies Airbus Operation SAS - GENEAUTO Status on Airbus

More information

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst.

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst. LOCATION MAP Buythorp awatu awatu PACIFIC OCEAN Ctral Ctral Hawk's Hawk's Bay Bay Distric Distri Woovill Woovill lmrst North City TASMAN SEA NEW ZEALAND ataioka ataioka hiat hiat Tokomaru Tokomaru Tarar

More information

Guide Du Routard Vietnam 2017

Guide Du Routard Vietnam 2017 Guide Du Routard Vietnam 2017 If you are searching for the ebook Guide du routard vietnam 2017 in pdf format, then you have come on to loyal website. We furnish the utter option of this book in txt, DjVu,

More information

Happy Holidays from the Sonnenalp

Happy Holidays from the Sonnenalp Happy Holidays from the Sonnenalp Located at 20 Vail Road in Vail, Colorado sonnenalp.com 970-479-5429 concierge@sonnenalp.com Follow us on Instagram: @sonnenalp and @genussatthesonnenalp Tis the Season

More information

January Southwest Region Conference Calendar. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

January Southwest Region Conference Calendar. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January Dec 4 7 8 9 22 2 2 2 28 29 0 Feb 4 7 8 9 22 2 2 2 28 29 New Year's Day 2 4 Council/Staff 7 8 9 Religious Liberty Sabbath Houston Evangelistic Rally Church Officers Convention & Consecration Service

More information

Lessons Learned from Army Interoperability Certification Testing

Lessons Learned from Army Interoperability Certification Testing Lessons Learned from Army Interoperability Certification Testing Robert Boerjan CTSF Capability Set Coordinator, CTSF (24) 4-1888 (24) 32-8321 x279 RDCS Technology, INC robert.boerjan@us.army.mil Analysis

More information

- Jan Sept (GI. - July 25, 1872-Feb. 25, 1873 mch. - Feb Dec (B) u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* \-~%Yz

- Jan Sept (GI. - July 25, 1872-Feb. 25, 1873 mch. - Feb Dec (B) u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* \-~%Yz ERE LACKAWANNA RALWAY COMPANY DEPOS T ERE RA L'WAY COMPANY 41 vols., 1 box VOLS. - BOX Minutes of the Board of Directors u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* L\-3q5a - M;?~ 9, i861-0ct.

More information