SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE."

Transcription

1 ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman Kò Moun Swen Sante pou Kò a Kwasans ak Repwodiksyon (3yèm ak 4yèm ane eskolè) Devlope yon Imaj Pozitif sou Aparans Pèsonèl e yon Bonjan Pèsepsyon sou aspè Fizik/Moral Desizyon sou Sekirite Pèsonèl Sèk Familyal la

2 ELEMENTARY SCHOOL GRADES FIVE AND SIX Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon kat-a-sis semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Selil ak Eredite Sistèm Òmòn yo Chanjman Fizik e Emosyonèl pandan Adolesans lakay Ti Gason ak Ti Fi Swen Sante pou Kò a Repwodiksyon Abstinans Seksyèl Devlope yon Imaj Pozitif sou Aparans Pèsonèl e yon Bonjan Pèsepsyon sou aspè Fizik/Moral Prevansyon kont Maladi Moun Pran nan Relasyon Seksyèl/Edikasyon sou SIDA Desizyon sou Sekirite Pèsonèl Sèk Familyal la

3 MIDDLE SCHOOL GRADE 6 Pitit ou a ap resevwa enstriksyon sou sijè sa yo, nan Kwasans ak Devlopman Imen: Selil ak Eredite Sistèm Òmòn yo Chanjman Fizik e Emosyonèl pandan Adolesans lakay Ti Gason ak Ti Fi Swen Sante pou Kò a Repwodiksyon Abstinans Seksyèl Devlope yon Imaj Pozitif sou Aparans Pèsonèl e yon Bonjan Pèsepsyon sou aspè Fizik/Moral Prevansyon kont Maladi Moun Pran nan Relasyon Seksyèl/Edikasyon sou SIDA Desizyon sou Sekirite Pèsonèl Sèk Familyal la

4 MIDDLE SCHOOL GRADE 7 Pitit ou a ap resevwa enstriksyon sou sijè sa yo, nan Kwasans ak Devlopman Imen: Amou-Pwòp/Bezwen Emosyonèl Valè Glann Òmòn /Pibète Sistèm Repwodiksyon Gason ak Fi Abstinans Seksyèl/Tann Moman pou Patisipe nan Aktivite Seksyèl Planifikasyon Familyal nan Maryaj Règ, Ovilasyon, Fegondasyon, Gwosès, Nesans Edikasyon sou Maladi Moun Pran nan Relasyon Seksyèl/SIDA Prevansyon kont Abi sou Timoun/Abi Seksyèl

5 8YÈM ANE ESKOLÈ LEKÒL MWAYEN Pitit ou a ap resevwa enstriksyon sou sijè sa yo, nan Kwasans ak Devlopman Imen: Kapasite pou Pran Desizyon Sistèm Repwodiksyon Gason ak Fi Renmen Abstinans Seksyèl Tann Moman pou Patisipe nan Aktivite Seksyèl Planifikasyon pou Maryaj ak Responsablite Paran Tonbe Ansent Edikasyon sou Maladi Moun Pran nan Relasyon Seksyèl /SIDA Prevansyon kont Abi sou Timoun/Abi Seksyèl

6 SAMPLE LETTER TO (USE SCHOOL LETTERHEAD) SENIOR HIGH SCHOOL jen 1990, Depite nan Lejislati Florid la te pase Pwojè Lwa 1739, ki te otorize enstriksyon sou sante repwodiktif, ladrès entèpèsonèl, ak fason moun elve timoun pou redui gwosès lakay adolesan e pou pwomote bonjan konpòtman pami timoun nan Florid pou tout elèv nan jadendanfan jiska 12yèm ane eskolè. Enstriksyon pou nivo ane eskolè sa a ap gen ladan: Emosyon ak Fason pou Eksprime Santiman Abatinans Seksyèl Tann Moman Apwopriye pou Aktivite Seksyèl Renmen, Relasyon Amourez Estab, Pasyon oubyen Lanmou Sistèm Repwodiksyon Gason ak Fi Planifikasyon pou Maryaj ak Responsablite Paran Planifikasyon Familyal nan Maryaj Gwosès ak Akouchman Enfeksyon Moun Pran nan Seksyèl/ Edikasyon sou VIH/SIDA Prevansyon kont Abi sou Timoun

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 Kiltivasyon Kounya Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti Apre tranblemanntè 12 Janvye 2010 la, yon gwo kantite deplase al rete nan La Vale Atibonit.

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

Academic Calendar Updated July 31, 2017

Academic Calendar Updated July 31, 2017 2017-2018 Academic Calendar Updated July 31, 2017 AUGUST 2017 8/7 HS Football Begins 8/9 Fall Sports Begin 8/15 Fall Sports Parent Meeting 8/15 Freshman Orientation (10:30 AM 1:00 PM) 8/17 Pre-School &

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

Creole Choir of Cuba

Creole Choir of Cuba University of Florida Performing Arts presents Creole Choir of Cuba Tuesday, February 26, 2013, 7:30 p.m. Phillips Center Sponsored by Creole Choir of Cuba Song List Soufle Van Mangaje Preludio Llegada

More information

Indonesia Business visa Application

Indonesia Business visa Application Indonesia Business visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Indonesia business visa checklist

More information

ABINGDON v ELEMENTARY SCHOOL

ABINGDON v ELEMENTARY SCHOOL JULY 31 2017 ABINGDON v ELEMENTARY SCHOOL FCA LISTENING SESSION CONSTRUCTION UPDATE PROJECT UPDATE SUMMARY 1. Two four-plex relocatables removed, ten to stay in place; Temporary Parking lot in place and

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

La Pommeraie de l Océan

La Pommeraie de l Océan Rates 2017 Your holidays looking out across to the Glenan Islands La Pommeraie de l Océan CAMPING BRETAGNE SUD - POINTE of TRÉVIGNON 3 Stang Sant Laorans Pointe of Trévignon 29910 TREGUNC Tél : 0033-(0)2.98.50.02.73.

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

JACKSON-MADISON COUNTY SCHOOL SYSTEM

JACKSON-MADISON COUNTY SCHOOL SYSTEM Denmark Elementary 2017-18 Pre-K Supply List 2 boxes of Crayola Crayons- Beginners 1 red plastic pocket folder 1 blue plastic pocket folder 1 box Washable Crayola thick classic markers 1 regular Elmer

More information

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59 EASA.SAS.A.089 Slingsby T59 Page 1 of 5 European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION for Slingsby T59 The UK Type Certificate for this aircraft type is no longer valid. The

More information

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way SUMMARY Hope is the gateway town connecting Greater Vancouver to the British Columbia interior and the rest of Canada.

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

Contact: Email: BenBroesamle,CoalitionCoordinator, contact@nwseattlecoalition.org / / / / April25,2016 TO: THESOUNDTRANSITBOARD CC: EDMURRAY,Mayor,CityofSeattle SEATTLECITYCOUNCIL KINGCOUNTYCOUNCIL RICIGENFRITZ,ExecutiveDirectorofPlanning,EnvironmentalandProject

More information

Columbia, Maryland - Village of Owen Brown

Columbia, Maryland - Village of Owen Brown Columbia, Maryland - Village of Owen Brown From the Village of Owen Brown, good trails stretch to other neighboring Columbia villages. Mostly following stream valleys, the trails go to and from schools

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies GENEAUTO 9/29/2009 Presented by Jean-Charles DALBIN Airbus Operations SAS & Laurent DUFFAU Airbus Operations SAS GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies Airbus Operation SAS - GENEAUTO Status on Airbus

More information

SOMERSET BEACH THE CAMP YOU AND YOUR KIDS HAVE BEEN LOOKING FOR.

SOMERSET BEACH THE CAMP YOU AND YOUR KIDS HAVE BEEN LOOKING FOR. SOMERSET BEACH THE CAMP YOU AND YOUR KIDS HAVE BEEN LOOKING FOR. Ridiculously safe. Seriously fun. Register your kids for the best week of their summer at www.somersetbeach.org! We take fun seriously and

More information

Montebello Unified School District K-12 Seniority List

Montebello Unified School District K-12 Seniority List Name Site Status Seniority Date FTE Assignment Credentials Auth 1 Bickel,Roxanne L. DO Perm 9/9/1974 1 Speech & Language Teacher LF Standard Restricted Special Education Teaching Credential, Speech And

More information

The AIVP Days Malaga - Spain June 2016

The AIVP Days Malaga - Spain June 2016 THE WORLDWIDE NETWORK OF PORT CITIES The AIVP Days Malaga - Spain 23-25 June 2016 WWW.MALAGA.AIVP.COM General Assembly and the AIVP Days Mega-Ships: Impacts on port cities Programme In partnership with:

More information

Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide

Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide Guide Routard Usa Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide to various genres of music. Guide Du

More information

Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas

Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas White dashed lines are quick ideas for a walking network. The yellow sections are areas of improvement or things that need addressing PE TKC C-28B YCCMA PS

More information

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T53B

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T53B EASA.SAS.A.088 Slingsby T53 Page 1 of 5 European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION for Slingsby T53B The UK Type Certificate for this aircraft type is no longer valid. The

More information

August Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. MS/HS Schedules are available for pick up starting today from 8-3

August Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. MS/HS Schedules are available for pick up starting today from 8-3 August 2017 Athletic Booster Mtg 1 2 3 4 5 MS Golf Mt. Vernon 6 7 8 9 10 11 12 Cardington/Highland - League Match Columbus Academy 13 HOME 3:45 PM 14 Marching Band Camp15 Marching Band Camp16 TBA 4 PM

More information

Input Efforts Online survey of tenants and users Focus group meetings with Tenants and users Agencies and stakeholders General Aviation Pilot

Input Efforts Online survey of tenants and users Focus group meetings with Tenants and users Agencies and stakeholders General Aviation Pilot Input Efforts Online survey of tenants and users Focus group meetings with Tenants and users Agencies and stakeholders General Aviation Pilot community Airport Advisory Board meetings Elected Officials

More information

GOGO Overview How it Works Shop by Fares not Search by Schedule IMPORTANT:

GOGO Overview How it Works Shop by Fares not Search by Schedule IMPORTANT: GOGO Overview Concur is happy to announce our next direct connect provider, Gogo. Gogo allows travelers to get online while in the air, keeping them connected. Using the Gogo exclusive network and services,

More information

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS A Little Background January 15, 2004 - Informal Gathering of Wilderness Managers. Survey Monkey survey developed with

More information

Lesson Plans For Summer Camp

Lesson Plans For Summer Camp For Summer Camp Free PDF ebook Download: For Download or Read Online ebook lesson plans for summer camp in PDF Format From The Best User Guide Database Lesson Plan. Camp Title: Little Welcome the group

More information

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey Airports Council International North America 2011 Air Cargo Facilities and Security Survey 2011 ACI NA Air Cargo Committee Air Cargo Conference June, 2011 Contact: Economic Affairs and Research Tel: 202

More information

AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS INTL INTL INTL INTL INTL INTL INTL

AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS INTL INTL INTL INTL INTL INTL INTL AI AD1.31 23 JUL 15 AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIORTS Aerodromes International (I) IFR NS = Nonscheduled = rivate BANGKOK/ Don Mueang International Airport VTBD I IFR S NS AD 2 VTBD BANGKOK/ Suvarnabhumi

More information

APPLICATION FOR REVALIDATION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY

APPLICATION FOR REVALIDATION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY APPLICATION FOR REVALIDATION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY A. PERSONAL PARTICULARS OF APPLICANT SURNAME:... FIRST NAMES:... DATE OF BIRTH:... COUNTRY OF BIRTH:... NATIONALITY:... ID/PASSPORT NO.: HEIGHT:...EYE

More information

RFTA REGIONAL BICYCLE, PEDESTRIAN AND TRANSIT ACCESS PLAN. Map A.7: El Jebel/Willits Existing Conditions Map. A-8 Exisiting Conditions Maps

RFTA REGIONAL BICYCLE, PEDESTRIAN AND TRANSIT ACCESS PLAN. Map A.7: El Jebel/Willits Existing Conditions Map. A-8 Exisiting Conditions Maps I F GIO ICYC, I I CC HIGH issouri Heights ew multi-use trail connects north l Jebel to general store and H- underpass G egional icycle, edestrian and ransit ccess lan eighborhood trail connects residents

More information

August Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat FFA Community Service - Ohio State Fair Cattleman s Tent. 9 FFA New Parent/Member 7 pm

August Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat FFA Community Service - Ohio State Fair Cattleman s Tent. 9 FFA New Parent/Member 7 pm FB - Football G - Golf JHFB - Junior High Football VB - Volleyball JHVB - Junior High Volleyball CC - Cross Country August 2017 1 2 3 4 FFA Community Service - Ohio State Fair Cattleman s Tent 5 6 7 8

More information

Step up to SpaciouS family living

Step up to SpaciouS family living Step up to SpaciouS family living Step up to a stunning natural location surrounded by mature bushland, tranquil lakes, a meandering creek and landscaped parks. At Flagstone ise, location and lifestyle

More information

Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems with LNTE 50 Hz and 60 Hz

Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems with LNTE 50 Hz and 60 Hz PLEASANT RIDGE EXHIBIT 15 Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems 1.7-103 with LNTE 50 Hz and 60 Hz Noise-Reduced Operation according to IEC Incl. Octave Band Spectra Incl. 1/3 rd Octave

More information

Excursion Information for ROME

Excursion Information for ROME Excursion Information for ROME ROME PREPAYABLE EXCURSION INFORMATION Many of the popular visitor attractions in Rome can be pre-booked and pre-paid before you travel. This ensures availability and saves

More information

Global Communication Practice

Global Communication Practice Communications Program 2018 Global Communication Practice Global Communication Short Course The University of offers you a unique opportunity to explore aspects of Australia's communication industry, its

More information

Paris. France. Hôtel le Canal 48 Avenue de Flandre. Paris

Paris. France. Hôtel le Canal 48 Avenue de Flandre. Paris Hôtel le Canal 48 Avenue de Flandre www.hotellecanal.com/en/ Completely renovated in 2010, the cozy and stylish Hôtel le Canal is located in the heart of, in the 19th arrondissement and just steps from

More information

California Section L - Page 1

California Section L - Page 1 64 N. 63 N. 62 N. 725000m 726000m 727000m California Section L - Page 1 728000m 729000m 730000m CA Section L - 38.3 miles Start - Hwy 80 [Donner Summit], mile 1157.1 End - Hwy 49 [near Sierra City], mile

More information

Lesson Plan. Integrated Approach. Day 4: Apply. Day 1: Warm-Up. Day 3: Practice. Day 2: Teach. Day 5: Assess

Lesson Plan. Integrated Approach. Day 4: Apply. Day 1: Warm-Up. Day 3: Practice. Day 2: Teach. Day 5: Assess Integrated Approach Week Lesson Day 1: 1 Lesson 1.1: Capital and Lowercase Letters Page 2 Page 2 Page 3 Page 3 Page 3 2 Lesson 1.2: Sentences and Capital Letters Page 4 Page 4 Page 5 Page 5 Page 5 3 Lesson

More information

M.Info. Mozambique Info. Pg. 1 AMÁVEL & CO. APRESENTAM: Pg

M.Info. Mozambique Info. Pg. 1 AMÁVEL & CO. APRESENTAM: Pg Vodacom Tudobom pra ti M.Info M-Info www.mozambiqueinfo.com Email: minfo@intra.co.mz Reg No: 011/GABINFO-DEC/2008 ISSUE 383 June 2016 Mozambique Info ISSUE 208 March 2014 AMÁVEL & CO. APRESENTAM: BACK

More information

PAPER ONLY. WHITE BOND / OFFSET 11 x 17 Tabloid (#24-60 lbs.) 500 Sheets per ream. $8.50 per ream

PAPER ONLY. WHITE BOND / OFFSET 11 x 17 Tabloid (#24-60 lbs.) 500 Sheets per ream. $8.50 per ream TABLE OF CONTENTS PAPER ONLY. 2 PAPER ONLY (continued).. 3 STATIONERY / LETTERHEAD / BUSINESS CARDS 4 ENVELOPES. 5 NOTEPADS / SCRATCHPADS 6 CARBONLESS NCR PAPER. 7 BLACK INK ONLY. 8 ANY COLOR INK.. 9 BINDERY..

More information

A Pilgrim's Guide To The Camino Finisterre: Santiago Finisterre Muxía By John Brierley READ ONLINE

A Pilgrim's Guide To The Camino Finisterre: Santiago Finisterre Muxía By John Brierley READ ONLINE A Pilgrim's Guide To The Camino Finisterre: Santiago Finisterre Muxía By John Brierley READ ONLINE If searching for a ebook A Pilgrim's Guide to the Camino Finisterre: Santiago Finisterre Muxía by John

More information

Runway Incursions 3 Markings

Runway Incursions 3 Markings Session Visual Aids Runway Incursions 3 Markings 3.12.2 A runway-holding position shall be established: a) on the taxiway, at the intersection of a taxiway and a runway; and b) at an intersection of a

More information

Introduction to Topographic Maps

Introduction to Topographic Maps Introduction to Topographic Maps DIRECTIONS: Read all of the following content. READ EVERYTHING!! At the end of the packet, you will find two topographic maps. Your task is to indentify each of the elevations

More information

MEGAPROJECT Case Study

MEGAPROJECT Case Study SECTION 1 - BASIC PROJECT INFORMATION MEGAPROJECT Case Study Case compiled by: Dr. Athena Romboutsos Contact details: athena@aegean.gr Basic Project Information Project Title Athens Ring Road Location

More information

Outdoor Education - Backpacking/Hiking

Outdoor Education - Backpacking/Hiking Outdoor Education - Backpacking/Hiking Elementary - Curricular 2017 Single-day or multi-day trips from school or base camp, that travel within 2 hours of the arrival of emergency medical assistance. Multi-day

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

JEPPESEN JeppView

JEPPESEN JeppView REVISION LETTER For isc 20-2008 Page 1 Changed chart(s) since isc 19-2008 A = Added chart, REV = Revised chart, EL = eleted chart. ACT PROCEURE IENT INEX REV ATE EFF ATE No revision activity since isc

More information

Miami Orlando Passenger Rail Project Overview

Miami Orlando Passenger Rail Project Overview Miami Orlando Passenger Rail Project Overview 1 The Historical Significance of Florida East Coast Industries Henry Flagler transformed Florida when he built his railroad FEC Railway connected cities along

More information

DIRECTIONS TO SITES. Arlington School District

DIRECTIONS TO SITES. Arlington School District DIRECTIONS TO SITES Arlington School District Haller Middle School (360) 618-6403 600 E. 1 st Street Arlington, WA 98223 1. Off Hwy 9, turn east on E. Highland Drive 2. Turn north on S. French Ave 3. Turn

More information

PFC Quarterly Status Report September 30, 2016

PFC Quarterly Status Report September 30, 2016 PFC Quarterly Status Report September 0, 06 Public Agency: Greater Orlando Aviation Authority Use Airport: Orlando International Airport (MCO) Charge Expiration Date: $4.50 8//08 Total Collection Authority

More information

2017 New York State Fair Results

2017 New York State Fair Results 2017 New York State Fair Results September 1, 2017 Syracuse, NY 2017 NY State Fair Grand Champion Female CCA Annie Ray Sire: Lacy Pombrio 2017 NY State Fair Reserve Grand Champion Female Wengers AC DW607Delilah

More information

INITIALISATION LETTER

INITIALISATION LETTER :.;;; AESA----- A.E.S.A. N/REF: Registro Presencial SALIDA N de Registro: 2016035888 Fecha: 24108/2016 13:45 FECHA/DATE: J.'/ of August 2016 ASUNTO/SUBJECT: Transfer of surveillance responsibilities for

More information

Work Programme of ICAO Panels and Study Groups

Work Programme of ICAO Panels and Study Groups SIP/2009-WP/16 Performance framework Work Programme of ICAO Panels and Study Groups H.V. SUDARSHAN, Regional Programme Officer International Civil Aviation Organization Workshop on the Development of National

More information

Bachelor of Science in Aviation Option in Maintenance Management

Bachelor of Science in Aviation Option in Maintenance Management Bachelor of Science in Aviation Option in Maintenance Management Updated: July 24, 2014 Advising packet: List of courses Course descriptions Academic Planner Major form GE Worksheet Aviation and Technology

More information

SUPPLY LIST FOR THE 2017 / 2018 SCHOOL YEAR

SUPPLY LIST FOR THE 2017 / 2018 SCHOOL YEAR SUPPLY LIST FOR THE 2017 / 2018 SCHOOL YEAR Kindergarten: Mrs. Nelson / Mrs. Donkersloot *small umbrella (we ll be walking to the other building for gym and computers even if it s raining ) *1 pack of

More information

EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP

EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP EVENTS FOR SOUTH AFRICA S 2018 BRICS CHAIRSHIP JANUARY Exchange of Tax Information/Beneficial Ownership training for BRICS and African countries (outreach activity) 29 January 2 February Pretoria FEBRUARY

More information

Media Release. Best South Australian builders of 2016 named. More. mbasa.com.au. EMBARGOED until 11pm ACST, Friday August 12, 2016

Media Release. Best South Australian builders of 2016 named. More. mbasa.com.au. EMBARGOED until 11pm ACST, Friday August 12, 2016 Media Release EMBARGOED until 11pm ACST, Friday August 12, 2016 Best South Australian builders of 2016 named This year s Building Excellence Awards are testimony to the depth of professionalism through

More information

RIVI CAMP Making memories last a lifetime.

RIVI CAMP Making memories last a lifetime. RIVI CAMP 2017 Making memories last a lifetime. Letter from your Camp Directors! Thank you for choosing The Riviera Club s Camp Rivi for your child s summer camp experience. We are looking forward to a

More information

Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE

Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD By Road Crete READ ONLINE If searched for the book Crete East: Zakros, Vai, Sitia, Thriptis 1:50,000 Hiking Map # 406 ROAD by Road

More information

Camp Smitty Summer Jobs

Camp Smitty Summer Jobs JOB POSTING NOTICE Camp Smitty Summer Jobs Camp Smitty, proudly operated by the, offers a beautiful lakefront setting, fantastic staff team, and dynamic programs for campers 8-16 years old. We are located

More information

Words Of Welcome For Church Visitors

Words Of Welcome For Church Visitors Words Of Welcome For Church Visitors Free PDF ebook Download: Words Of Welcome For Church Visitors Download or Read Online ebook words of welcome for church visitors in PDF Format From The Best User Guide

More information

BANQUE DE DONNEES MINIERES DU GROUPE DES ETATS ACP

BANQUE DE DONNEES MINIERES DU GROUPE DES ETATS ACP BANQUE DE DONNEES MINIERES DU GROUPE DES ETATS ACP 4 de la base de données Toutes les informations sont stockées dans une base de données et peuvent être mises à jour. Le présent site Internet n est pas

More information

OUTDOOR EQUIVALENCY CHART

OUTDOOR EQUIVALENCY CHART OUTDOOR EQUIVALENCY CHART LED LIGHTING PRODUCTS The following equivalency chart can be used to compare our LED luminaire with traditional HID luminaires. See below example generated using a lighting layout.

More information

BOLDI V ADMIRE 0200HO10463 HOCANM Price: $20. Built for Automation. discount GEN-I-BEQ PRINCIPAL 0200HO10367 HOCANM

BOLDI V ADMIRE 0200HO10463 HOCANM Price: $20. Built for Automation. discount GEN-I-BEQ PRINCIPAL 0200HO10367 HOCANM Premier Progeny Testing Program Semen Sales: Young Sire availability can change on a daily basis. To reserve semen on a specific Young Sire on a first-come-first-serve basis or learn more about availability,

More information

THE CONFERENCE CENTER

THE CONFERENCE CENTER THE CONFERENCE CENTER at Seattle-Tacoma International Airport First-class facilities sophisticated enough to welcome any event, and flexible enough to deliver exactly what you need. A single, unmatchable

More information

Pick & Mix: Thailand VISA: TAKE THE WORRY OUT OF TRAVEL ADVERTISING FEATURE. Table of Contents

Pick & Mix: Thailand VISA: TAKE THE WORRY OUT OF TRAVEL ADVERTISING FEATURE. Table of Contents Pick & Mix: Table of Contents ADVERTISING FEATURE VISA: TAKE THE WORRY OUT OF TRAVEL Everyone who travels overseas worries about money. But Visa has a range of safe and widely-accepted card options that

More information

- Jan Sept (GI. - July 25, 1872-Feb. 25, 1873 mch. - Feb Dec (B) u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* \-~%Yz

- Jan Sept (GI. - July 25, 1872-Feb. 25, 1873 mch. - Feb Dec (B) u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* \-~%Yz ERE LACKAWANNA RALWAY COMPANY DEPOS T ERE RA L'WAY COMPANY 41 vols., 1 box VOLS. - BOX Minutes of the Board of Directors u-%so Am. 30, 1861-Dec. 30, 1871 (index included) m9* L\-3q5a - M;?~ 9, i861-0ct.

More information

Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible. By ShoCart

Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible. By ShoCart Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible By ShoCart If you are searched for the book Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible by

More information

Metropolitan Washington Airports Authority ORDERS & INSTRUCTIONS

Metropolitan Washington Airports Authority ORDERS & INSTRUCTIONS Metropolitan Washington Airports Authority ORDERS & INSTRUCTIONS SUBJECT: WASHINGTON DULLES INTERNATIONAL AIRPORT Date Issued: IDENTIFICATION BADGE REQUIREMENTS 1. PURPOSE This Order & Instructions (O&I)

More information

RANZCOG CALENDAR 2017

RANZCOG CALENDAR 2017 RANZCOG CALENDAR 2017 January 2017 Sunday 1 January Monday 2 January Tuesday 3 January Wednesday 4 January Monday 9 January Thursday 19 January Monday 23 January Monday 23 January Thursday 26 January Monday

More information

AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL APEX IN SAFETY REFERENCE DOCUMENT

AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL APEX IN SAFETY REFERENCE DOCUMENT AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL APEX IN SAFETY REFERENCE DOCUMENT The ACI programme designed for airports to achieve excellence in safety Version 2.3 1 September 2015 Airports Council International is the

More information

SUMMER CAMP Leaders in Training Program

SUMMER CAMP Leaders in Training Program SUMMER CAMP Leaders in Training Program CAMP LEADERS IN TRAINING (L.I.T.) APPLICATION Description The Leaders in Training (LiT) program is a 4 week summer program focusing on developing work readiness

More information

Some Like It Hot, Some Like It Cold. When it comes to weather, the United States gets it all. Hail, rain, and snow fall

Some Like It Hot, Some Like It Cold. When it comes to weather, the United States gets it all. Hail, rain, and snow fall Name Letters Home Read the selection. Then answer the questions that follow. Some Like It Hot, Some Like It Cold When it comes to weather, the United States gets it all. Hail, rain, and snow fall in different

More information

JEPPESEN JeppView

JEPPESEN JeppView REVISION LETTER For isc 20-2008 Page 1 Changed chart(s) since isc 19-2008 = dded chart, REV = Revised chart, EL = eleted chart. CT PROCEURE IENT INEX REV TE EFF TE No revision activity since isc 19-2008

More information

Puchar Swiata w Biegach na Rolkach Skiroll World Cup FIS Jelenia Góra

Puchar Swiata w Biegach na Rolkach Skiroll World Cup FIS Jelenia Góra Puchar Swiata w Biegach na Rolkach Skiroll World Cup FIS Jelenia Góra 28-29-06-2003 SECRETARIAT OFFICE OF ORGANIZATION COMMITTEE UL. JAGIELLONSKA 27 58-560 JELENIA GÓRA tel/fax (+48-75)7558787 e-mail:

More information

WHY CHOOSE TO STUDY IN OUR SYDNEY MANLY SCHOOL? SCHOOL DIRECTOR: TOTAL NUMBER OF TEACHERS: LANGUAGES SPOKEN BY STAFF: TEACHER QUALIFICATIONS:

WHY CHOOSE TO STUDY IN OUR SYDNEY MANLY SCHOOL? SCHOOL DIRECTOR: TOTAL NUMBER OF TEACHERS: LANGUAGES SPOKEN BY STAFF: TEACHER QUALIFICATIONS: Last updated: 12 January 2018 FACT FILE 2017 SYDNEY MANLY WHY CHOOSE TO STUDY IN OUR SYDNEY MANLY SCHOOL? 5 reasons to study here An excellent location on the Manly beachfront opposite the sea Offers Intensive

More information