Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Konsey Pou Prepare w Pou Siklon"

Transcription

1 Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo anka inondasyon ak tanpèt. Taye pyebwa ak lòt plant ou yo an Me defason pou yo kapab sipòte domaj van yo. Ou ka jwenn enfòmasyon sou kouman pou taye pyebwa nan Biwo Ekstansyon Kooperativ Miami-Dade la, nan (305) LIS POU TOUT MOUN SWIV: Dapre sa Sant Nasyonal Siklòn la bay kòm enfòmasyon, Konte Miami-Dade va anonse nan jounal, radyo, ak televizyon sa pou tout moun fè lè siklòn ap vini sou nou. Yon fwa ke moun bò isit yo ak touris yo tande ke genyen yon siklòn ki ap derape, se pou yo swiv plan sila yo an preparasyon: Prepare: Gen yon siklòn ki ap menase nou gade byen plan daksyon nou yo epi prepare nou pou nou aji vit: Etabli: Siklòn lan posib ranje afè nou pou pwoteje lakay nou ak biznis nou. Sekirite: Yo avize nou ke siklòn lan pral frape Lòd ak enstriksyon pou nou evakye ak/oubyen pran azil va swiv. EVAKYASYON: Si nou abite nan yon zòn evakyasyon, se pou nou fè aranjman pou nou pati byen bonè kay yon zanmi ozalò fanmi ki abite nan yon zòn ki pa evakyasyon. KOMINIKASYON Mete yon moun lakay ou responsab pou li tcheke tan an chak jou pandan sezon siklòn. Etabli yon nimewo nan yon lòt eta kote ou ka kite mesaj pou zanmi ak fanmi Yon fwa ke Siklòn lan ap derape, swiv tout nouvèl Sant Nasyonal Siklòn lan bay a 5è dimaten, 11è dimaten, 5è diswa ak 11è diswa. Radyo a pil ak pil anplis pou de semèn ABRITE W OU SOU PLAS: Si kay ou pa nan yon zon ki gen pou evakye, li byen pwoteje, sonje bagay sa yo: Foure kò w nan yon koulwa andedan kay la oubyen nan yon ti pyès ki pa gen fenèt tankou yon plaka pre mi ki sipòte kay la. Rasanble ekipman pou siklòn ou an tou o tou w mete yon matla tou pre w pou ka pwoteje tèt ou. Kenbe yon extenktè tou pre w, e sèvi ak lanp a pil sèlman. Fè de mwayen pou kite yon chemen lib pou ka kouri soti ka ou ta gen dife. SEKIRITE APRE SIKLÒN Aksidan ma*chin se pi gwo ka blesi apre yon siklòn! Tout kafou se tankou yon kafou ki genyen 4 siy stop. Ranje afè nou pou nou fè tout komisyon nou yo nan yon sèl sòti epi sòti ak machinn lan sèlman si li vreman nesesè SI W RETE NAN YON KAY MOBIL YO OUBYEN OU DEPANN DE ELEKTRISITE OU TA FET POU EVAKYE POU NENPOT KI KATEGORI TANPET TROPIKAL OUBYEN SIKLON. Ekzèse evakyasyon w ak tout moun kakay ou, e kite tan anplis pou trafik. NAN TI LIVE (GID) SA A Lis pwovizyon pou siklòn ak lòt konsèy pou ede nou Nimewo kontak yo/ Pwogram Asistans Evakyasyon /Sant pou bezwen Espesyal yo Lis sant pou evakyasyon Pwen kote Bis yo pase ranmase moun Kat Zòn ki pou Evakye Pa kondwi pase sou kab kouran/telefòn, rete kanpe lwen yo. Limite apèl telefonik nou yo, sèvi ak telefòn lan sèlman si li nesesè epi rele 911 anka dijans lavi ou lamò sèlman. DÈLKO YO: Enstale dèlko nou yo atè epi pa sèvi ak yo andedan kay nou. Pa konekte sistèm elektrik kay la sou li. Se yon danje, sa gendwa mete dife epi tou travayè reparasyon sèvis itilite piblik yo gendwa elektwokite. Konte Miami-Dade bay egalite nan aksè ak egalite nan opòtinite lè li anplwaye moun e li pa diskrimine kont andikape nan pwogram oubyen sèvis li yo. Dokiman sa a disponib sou lòt fòma, rele Biwo Manajman Ijans la nan (305) pou w ka jwenn li Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 1

2 RASANBLE EKIPMAN W! Se pou nou genyen pwovizyon (tout sa nou bezwen) pou dire nou 3-14 jou. Manje/Dlo* Boutey dlo (1 galon pa jou pou chak moun) pou 14 jou* Ouvrebwat a la men* Manje ki pap gate:* Vyann, pwason, fwi ak legim nan bwat Pen nan sache ki pwoteje l kont imidite Bonbon, sirèt, fwi sèk Soup, ak lèt an bwat Bwason an poud oubyen endividyèl Tablèt sereal Sache epis Manba ak Konfiti Kafe enstantane ak te Flach pou limyè (1 pou chak moun)* Lanp potatif ki sèvi ak pil Gwo sache pou fatra (anpil) radyo oubyen TV ki sèvi ak pil revey alam ki sèvi ak pil Pil anplis, ikonpri pou aparèy ki ede moun tande yo Glasyè ak glas Medikaman pou bay premye swen aspirin, krèm antibyotik Pwodwi oubyen espre pou anpeche moustik mòde Pwodwi ki pwoteje po w kont soley (SPF 45 ki rekòmande) Alimèt ki reziste dlo/brikè a gaz bitann Lajan* Kloròks oubyen grenn pou pirifye dlo Asyèt, gode, fouchèt, kouto, ak kiyè an katon/plastik kat zòn lan ak pwen de repè POU KA KWIT MANJE Lanp alkòl fou oubyen gri pòtatif pou al nan kan yo fou a gaz oubyen chabon, gaz brikè fouchèt, kouto, kiyè, asyèt ak gode ke w ka jete lè ou fin sèvi avèk yo sevyèt papye pou siye bouch ak men papye aliminyòm gan pou kizin DOKIMAN KI EMPÒTAN: Papye Asirans Enfòmasyon sou zafè Bank ou Kontra Lwaye/ipotèk Prev ke w abite nan adrès la (tankou bòdwo elektrik oubyen dlo)* envantè ak foto afè pèsonèl ou yo* POU TI BEBE: Kouchèt papye yo* lèt, manje, ak medikaman* POU BÈT DOMESTIK: Manje ki sèk ak ki nan bwat pou 14 jou Meday idantifikasyon ak kolye yo Prèv vaksinasyon yo Dlo (1/2 galon pa jou) LÒT BAGAY KI NESESÈ: Bwat zouti estenktè grad ABC pou dife tep gri pou plonbri oubyen tep papye a Fil ralonj kouran ki ka sèvi deyò yo penti an spre youn nan telefòn ou gen lakay ou yo Yon aparèy telefòn senp pou yon liy(apre siklòn yo, anpil moun genyen sèvis telefòn men yo pa genyen aparèy) Yon liv telefòn lokal * = Si w gen plan pou evakye nan yon Sant la Kwa Rouj li enpòtan pou gen bagay sa yo ave w. KONSÈY SOU PWOVIZYON NESESÈ ANKA DIJANS DLO: Ranmase dlo nan basin yo byen dezenfekte, machin alave yo, menm chòf o yo tou. MANJE: Ranmase pwodwi alimantè ki pa bezwen kwit. Kenbe tout papye enpòtan yo ansanm ak ekipman nesesè nou yo epi tou kenbe de lòt kopi anplis nan yon kote ki an sekirite. KWIT MANJE: Pa sèvi ak ni recho chabon oubyen gaz nan kay la. Lèzè ki sòti nan flanm dife sa yo se pwazon epi tou yo gendwa fè dife nan kay la. PWOVIZYON YO: Ranje yo nan yon malèt/sak ke nou kapab pote avek nou. AFÈ PESONÈL: preskripsyon (pou 1 mwa)* foto kopi preskripsyon yo papye ijyenik Detant: liv, revi, jwèt kat yo eks* savon lave atik pou fè twalèt atik pou kabann: zorye, sak pou dòmi yo* rad de rechanj* padesi, ak gan pou fè travay linèt de rechanj, oubyen kontak Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 2

3 NIMEWO OU KA RELE YO Liy Ijans Team Metro a Liy pou verifye Rimè nan Konte Miami-Dade ** TDD ** ** Sa a vin yon liy pou ijans 24 è sou 24 pandan siklòn ak sitiyasyon ki gen ijans sèlman. Haitian Support, Inc Yon pwogram ki ede fè evakyasyon an ijans, Kote pou moun ki gen bezwen spesyal al enskri TDD (Moun ki bezwen èd chak jou nan vi yo ta fèt pou yo enskri le pi vit ke posib) POU RAPÒTE FIL ELEKTRIK AK TELEFÒN KI TONBE: FPL TDD: BellSouth 611 TDD Sèvis pou Konsomatè (anvan move tan) TDD: TECO/ Peoples Gas TDD AJANS RESPONSAB ANKA DIJANS YO Administrasyon Ijans nan Konte Miami-Dade TDD: Kwa Rouj Ameriken Red Cross Sèvis pou Konsomatè nan Miami-Dade (Pote Plent Pou Mounn Ki ap Fè Mache Nwa) Pou Moun Soud Biwo nan Konte Dade ki fè respekte règleman Nimewo Kontak pou Moun ki Andikape yo Sèvis Spesyal pou Transpòtasyon: Pou Moun ki Soud: Sèvis Relè nan la Florid: Konstriksyon Biwo Ekstansyon Kooperativ (Enfomasyon sou ki jan pou w taye pyebwa) Depatman pou Asirans nan Florida Ajans Federal pou Administrasyon Ijans Teleregister for Assistance Enskri pa Telefòn pou Ed TDD Pwogram Asirans Nasyonal pou Inondasyon TDD Biwo Kontwòl Bèt nan Miami-Dade Kote yo pran bèt abandone nan Miami-Dade PREPARASYON NAN ENTÈNÈT BIWO POU IJANS NAN KONTE MIAMI-DADE: Pandan ke nou nan yon dezas. OEM mete sit entènèt li an ajou otomatikman, li va gen enfòmasyon ki pi fre yo ak ti detay sou preparasyon pou plizye kalite dezas, Chèche Tit sa a: Sant pou Repons la Kwa Rouj Ameriken Americares Kote nan Konte Dade ke yo Fè Respekte Règleman konstriksyon Ajans Federal ki Administre Ijans Divizyon nan Florid ki Administre Ijans Sant Nasyonal pou Siklòn ww.nhc.noaa.gov Kanal pou Tan ALYANS FLORID POU SEKIRITE LÒJMAN (FLASH) Sant Nan Miami-Dade Ki Evakye Moun Ki Gen Bezwen Spesyal Moun yo ki ta bezwen asistans pou evakye nan ka dijans fèt pou enskri nan Pwogram Asistans Evakyasyon Dijans rele biwo Miami-Dade Office of Emergency Management nan(305) TDD(305) pou nou mande yon fòm aplikasyon. Aplikasyon sa yo disponib an Kreyòl, Angle, ak Panyòl epi tou nou gendwa jwenn aplikasyon yo nan adrès elektwonik OEM lan: Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 3

4 SANT EVAKYASYON LAKWA ROUJ AMERIKEN YO POU 2004 Se pou nou eseye evakye kay yon zanmi ozalò fanmi ki abite nan yon zòn ki pap evakye. Sant Lakwa Rouj Yo sèlman si nou vreman pa genyen lòt kote pou nou ale. SE PA TOUT SANT KI VA OUVRI POU EVAKYASYON! Tanpri swiv estasyon radyo lokal nou ak televizyon, oubyen rele liy espesyal dijans la(305) TDD(305) pou nou konen ki sant kap ouvè lè yo bay lòd pou evakyasyon. Kote ki gen asteriks la ya se kote ki aksesib pou ADA, e yo gen espas pakin pou andikape, aksè de pakin lan a edifis ki ap sèvi kòm refij lan, yon wout de antre edifis la a zòn (yo) ki pou sèvi kòm refij yo, e o mwen yon twalèt ki aksesib a andikape yo nan premye etaj la. Nimewo Idantifikasyon Non Lokal la ADRÈS VIL/KATYE VIL/KATYE ZÒN NÒDÈS KONTE MIAMI-DADE Charles Drew Middle School 1801 NW 60 th Street City of Miami Dr. Michael Krop Senior 1410 NE 215 th Street North Miami Beach Eneida Hartner Elementary 401 NW 29 th Street City of Miami North Miami Beach Senior 1247 NE 167 th Street North Miami Beach Miami Northwestern Senior 1100 NW 71 st Street City of Miami North Miami Senior 800 NE 137 th Street North Miami Olinda Elementary 5536 NW 21st Avenue Miami Greynolds Park Primary Learning 1575 NE 177 th Street North Miami Beach Kelsey Pharr Elementary 2000 NW 46 th Street Miami Miami Shores Elementary NE 5 th Avenue Miami Shores ZÒN NÒDWÈS KONTE MIAMI-DADE Barbara Goleman Senior NW 89 th Avenue Miami Lakes Ben Sheppard Elementary 5700 West 24 th Avenue Hialeah American Senior NW 67 th Avenue Hialeah Doral Middle 5005 NW 112 th Avenue Miami (Doral) Hialeah Miami Lakes Senior 7977 W 12 th Avenue Hialeah Hialeah Senior 251 E 47 th Street Hialeah Palm Lakes Elementary 7450 W 16 th Avenue Hialeah Palm Springs North Elementary NW 82 nd Avenue Hialeah Miami-Lakes Tech Senior 5780 NW 158 th Street Miami Lakes Norwood Elementary NW 14 th Court Miami ZÒN SANTRAL MIAMI-DADE Booker T. Washington Senior 1200 NW 6 th Avenue City of Miami Citrus Grove Middle 2153 NW 3 rd Street City of Miami Dr Carlos Finlay Elementary 851 SW 117 th Avenue Miami Kinloch Park Middle 4340 NW 3 rd Street City of Miami Joe Hall Elementary 1901 SW 134 th Avenue West Miami-Dade M.S. Douglas Elementary SW 112 th Street Sweetwater Miami Coral Park Senior 8865 SW 16 th Street Westchester Shenandoah Middle 1950 SW 19 th Street City of Miami Stirrup Elementary 330 NW 97 th Avenue Fontainebleau Van E. Blanton Elementary NW 11 th Avenue Miami Royal Green Elementary SW 47 th Street Miami Shenandoah Elementary 1023 SW 21st Avenue Miami W.R. Thomas Middle SW 26 th Street West Miami-Dade ZÒN SIDÈS MIAMI-DADE Miami Palmetto Senior 7460 SW 118 th Street Pinecrest Miami Southridge Senior SW 114 th Avenue Perrine Southwood Middle School SW 80 th Avenue Cutler Ridge ZÒN SIDWÈS MIAMI-DADE Bowman Ashe Elementary 6601 SW 152 nd Avenue Miami Richmond Heights Middle SW 103 rd Avenue Miami Robert C. Morgan Senior SW 122 nd Avenue Miami Claude Pepper Elementary SW 96 th Street Kendall Dante Fascell Elementary SW 80 th Street Miami (Hammocks) Felix Varela Senior SW 96 th Street Miami Gilbert Porter Elementary SW 112 th Street Miami (Hammocks) Hammocks Middle School 9889 Hammocks Blvd Miami (Hammocks) Miami Sunset Senior SW 72 nd Street Miami Campbell Drive Middle 900 NE 23 rd Avenue Homestead Ruth Owens Kruse Educational Center SW 76 th Street Miami South Miami Senior 6856 SW 53 rd Street Miami Arvida Middle SW 127 th Avenue Miami Redland Elementary SW 162 nd Avenue Miami Miami Killian Senior SW 97 th Avenue Kendall Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 4

5 PWEN KOTE KE BIS YO AP RANMASE MOUN KA P EVAKYE POU SIKLON 2004 Lis Tranzit lè Siklòn nan Miami-Dade ki anba a se lis de pwen kote ke bis yo ap ranmase moun lè siklòn, e li an aksyon lè evakyasyon ap fèt pou siklòn sèlman. Moun fèt pou tande nouvel oubyen rele Team Metro Hotline (liy pou Verifye Rimè nan Miami-Dade) la nan TDD pou yo ka konnen ki lè ke bis yo ap komanse transpote moun, de pwen kote pou yo ranmase moun yo a sant evakyasyon yo. KOD POSTAL LOKAL PLAS PATI SANTRAL ZON PLAJ LA Biscayne Elementary 77 Street & Tatum Waterway Drive Normandy Pool 7030 Trouville Esplanade North Shore Park 72 Street & Byron Avenue Sherry Frontenac Hotel 6565 Collins Avenue St. Joseph's School 8625 Byron Avenue Street Intersection 71 Street & Rue Versailles Street Intersection 79 Street & Hawthorne Avenue Street Intersection Collins Avenue & 76 Street Street Intersection Collins Avenue & 81 Street North Bay Village Synagogue North Treasure Drive & Hispanola NO ZON PLAJ LA Bal Harbour Village Hall Street Harbour House Condos Collins Avenue Bay Harbour Town Hall 9665 Bay Harbor Terrace Ocean View Collins Avenue & 193 Street Street Intersection Collins Avenue & 189 Street Winston Towers Condominium Collins Avenue & 174 Street Surfside Town City Hall 9293 Harding Avenue NO APATI DE 62EM STREET NO APATI DE BROAD CAUSEWAY NODES KONTE MIAMI-DADE Office Depot Shopping Center Biscayne Boulevard & NE 179 Street Circuit City Shopping Center Biscayne Boulevard & NE 209 Street Little Farm Mobile Home Park Biscayne Boulevard & NE 85 Street Magic City Mobile Home Park NE 2 Avenue & NE 60 Street Keystone Mobile Home Park NE 2 Avenue & NE 63 Street Street Intersection NE 90 Street & Biscayne Boulevard Bay View Towers 2100 San Souci Blvd Dorset House 2500 NE 135 Street Shady Oaks Mobile Home Park NE 6 Avenue & NE 147 Street Eastern Shores Shopping Center NE 163 Street & NE 35 Avenue Stratford Condominiums NE 163 Street & NE 28 Avenue Target Shopping Center Biscayne Boulevard & NE 140 Street Biscayne Breeze Mobile Home Park Biscayne Boulevard & NE 114 Street Palm Mobile Home Park NE 16 Avenue & NE 120 Street Landmark Mobile Home Park (#2) West Dixie Highway Sun Haven, Coe s & Dixie Mobile Home Park West Dixie Highway & NE 195 Street NO APATI DE BROAD CAUSEWAY NODWES KONTE MIAMI-DADE Anchor Mobile Home Park 2659 Okeechobee Road Wynken, Blynken & Nod Mobile Home Park West 28 Street & West 14 Avenue Palm Lake Mobile Home Park 2775 W. Okeechobee Road Hibiscus & Sunny Gardens Mobile Home Park 3000 West 16 Avenue Holiday Acres Mobile Home Park 1401 West 29 Street Strawberry Village Mobile Home Park 1451 W 29 Street Hialeah Mobile Home Park 425 East 33 Street Courtly Manors Mobile Home Park Frontage Road Jones Fishing Camp Mobile Home Park NW 185 Street Medley Mobile Home Park 8181 NW South River Drive Medley Lakeside Retirement Park NW 107 Avenue & NW 105 Way Paradise Mobile Home Park 2750 NW South River Drive Culmer Metro Rail Station in Bus Bays NW 7 Avenue & NW 11 Street Fronton Mobile Home Park NW 36 Street & NW 36 Avenue Landmark Mobile Home Park NW 79 Street & NW 2 Avenue Liberty City Community Action Agency NW 7 Avenue & NW 64 Street Sunnyland &Trinidad Mobile Home Park NW Miami Court & NW 79 Street Riviera Mobile Home Park NW 37 Avenue & NW 199 Street Royal Country Mobile Home Park 5500 NW 202 Terrace Lil Abner Mobile Home Park Flagler Street & NW 112 Avenue Lil Abner Mobile Home Park NW 7 Street & NW 112 Avenue Honeyhill Mobile Home Park NW 49 Avenue & NW 199 Street Miami Heights Mobile Home Park NW 79 Street & NW 35 Avenue All Star Mobile Home Park NW 30 Avenue & NW 35 Street Carely s Mobile Home Park NW 37 Avenue & NW 41 Street River Park Mobile Home Park NW 27 Avenue & NW 22 Street Royal Duke Mobile Home Park NW 30 Avenue & NW 36 Street J Bar J Mobile Home Park NW 30 Avenue & NW 77 Street New Trade Winds & New 3 Wings Mobile Home Park NW 79 Street & NW 19 Avenue Palm Lake Mobile Home Park 7600 NW 27 Avenue Schmidt s Mobile Home Park NW 79 Street & NW 27 Avenue NO APATI DE FLAGLER Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 5

6 33147 Tropical Mobile Home Park NW 14 Avenue & NW 79 Street Colonial Mobile Home Park NW 96 Street & NW 10 Avenue New Avocado Mobile Home Park NW 79 Street & NW 11 Court Rovell Mobile Home Park NW 81 Street & NW 9 Avenue Westview Gardens Apartments 2351 NW 119 Street Blue Lake Mobile Home Park West Flagler Street & NW 102 Avenue South Beach Area No Apati de South Pointe Park Alton Towers Condominium Alton Road & 14 Street Council Towers South 533 Collins Avenue Euclid Gardens Condominium 1575 Euclid Avenue Federation Towers 757 West Avenue Ida Fisher Community School 1424 Drexel Avenue Mesivta High School 1965 Alton Road Miami Beach City Hall 1700 Convention Center Drive Ocean Front Auditorium 1001 Ocean Drive Ocean Palm Condominium Ocean Drive & 4 Street Ocean Point Condominium 345 Ocean Drive South Bay Club 800 West Avenue South Beach Alton Middle School 920 Alton Road Bayshore Golf Club 2301 Alton Road Crown Hotel 4041 Collins Avenue Scott Rakow Youth Center 2700 Sheridan Avenue Seville Beach Hotel Collins Avenue & 29 Street Temple Beth Shalom 4144 Chase Avenue Arlen House Condominiums Collins Avenue & 158 Street Sid Konte Miami-Dade Sid Apati de Key Biscayne Florida City - City Hall 404 West Palm Drive South Dade Camp SW 312 Street Aquarius Mobile Home Park 451 East Lucy Street Boardwalk Mobile Home Park 100 NE 6 Ave Cocowalk Estates 220 NE 12 Avenue Harris Field NE 8 Street & South Dixie Highway Homestead Mobile Home Park SE 2 nd & East Mowry Drive Police Athletic League SW 14 Avenue & SW 6 Street Homestead Senior Center NE 16 Street & Krome Avenue Laura Saunders Elementary 505 SW 8 Street Key Biscayne Fire Station 2 Crandon Boulevard Silver Court Mobile Home Park SW 8 Street & SW 32 Avenue South Miami Community Action Agency SW 62 Avenue & SW 68 Street Sweetwater Towers SW 4 Street & SW 108 Avenue ½ Square Mile SW 168 Street & SW 197 Avenue ½ Square Mile SW 136 Street & SW 202 Avenue Andrew Center SW 280 Street HUD - Pine Island SW 127 Avenue & SW 272 Street Pine Isle Mobile Home Park SW 132 Avenue Naranja Elementary SW 264 Street Princetonian Mobile Home Park SW 127 Avenue & SW 252 Terrace Sunrise Mobile Home Park SW 280 Street & SW 145 Avenue Palm Gardens Mobile Home Park SW 152 Avenue Gateway Estates Mobile Home Park SW 177 Court Gateway West Mobile Home Park SW 180 Avenue Goldcoast Mobile Home Park SW 187 Avenue & SW 348 Street East Ridge Retirement Village SW 87 Avenue & SW 193 Terrace Mays Middle School SW 216 Street Isla Gold Mobile Home Park SW 264 Street & South Dixie Highway Wayside Park & Redland Migrant Labor Camp Old Dixie Highway & SW 290 Street Gables Mobile Home Park SW 8 Court & SW 44 Avenue Miami Terrace Mobile Home Park SW 70 Avenue & SW 10 Street White House Mobile Home Park SW 68 Street & SW 8 Street Sunnyside Mobile Home Park 6024 SW 8 Street Promenade Shopping Center SW 152 Street & SW 112 Avenue West Perrine Community Action Agency Homestead Avenue St Pioneer Mobile Home Park SW 89 Court & SW 40 Street Redland Mobile Home Park SW 232 Street & SW 174 Avenue Silver Palm Place Mobile Home Park SW 232 Street University Lakes Mobile Home Park SW 131 Avenue & SW 13 Street Americana Village Mobile Home Park SW 180 Avenue Alsip, West Haven & Sunnyside Mobile Home Park SW 16 Street & SW 60 Court Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 6

7 Prezante pa Biwo nan Konte Miami-Dade Ki Administre Ijans 7

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

Financial Assistance Documents Texas Health Huguley

Financial Assistance Documents Texas Health Huguley Financial Assistance Documents Texas Health Huguley Submit to: Patient Financial Services 11801 South Freeway Burleson, TX 76028 Phone: 817-551-2739 www.texashealthhuguley.org Jwenn Èd Pou Peye Fakti Ou

More information

REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE

REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE Objektif. Pwosedi operasyonèl sa a kreye yon pwosesis inik

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Tab de Matye Tit yo Paj yo Istwa maladi malarya. 1-2 Kisa malarya ye...2 Estatistik...2-3 Kèk Enfòmasyon Fo..3-4 Transmisyon..4-5 Ki moun ki an risk..5-6 Kèk Sentòm.6-7

More information

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan

More information

MCKAY PUBLIC SCHOOL LIST

MCKAY PUBLIC SCHOOL LIST 2016-2017 MCKAY PUBLIC LIST **RECEIVING & SENDING SENIOR S** 7751 Goleman, Barbara (N) 7301 Miami Edison (C) 7341 Miami Jackson (C) 7531 Miami Sunset (S) 7111 Hialeah (N) 7251 Miami Central (C) 7511 Miami

More information

MCKAY PUBLIC SCHOOL LIST

MCKAY PUBLIC SCHOOL LIST dr **RECEIVING & SENDING SENIOR S** 2014-2015 MCKAY PUBLIC LIST 7751 Goleman, Barbara (N) 7301 Miami Edison (NC) 7341 Miami Jackson (NC) 7531 Miami Sunset (S) 7111 Hialeah (N) 7411 Miami Northwestern (NC)

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

FLORIDA CITY, FLORIDA

FLORIDA CITY, FLORIDA FLORIDA CITY, FLORIDA PROPERTY OVERVIEW FLORIDA KEYS OUTLET CENTER FLORIDA CITY, FL MAJOR METROPOLITAN AREAS Miami: 32 miles RETAIL GLA (sq. ft.) 206,000; 55 stores SELECT TENANTS adidas, Aéropostale

More information

Open House Dates North Region

Open House Dates North Region North Region Name Dates Grade Levels Time Arch Creek Elementary 0341 1 8/28/2013 All 6:00 PM - 8:00 PM Brentwood Elementary 0461 1 8/28/2013 All 6:00 PM - 8:00 PM W.J. Bryan Elementary 0561 1 8/28/2013

More information

Non Elèv la. Non Lekòl la

Non Elèv la. Non Lekòl la 4THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ME 2005 4YÈM ANE NIVO ELEMANTÈ EGZAMEN SYANS EGZAMEN EKRI HAITIAN CREOLE EDITION SCIENCE GRADE 4 WRITTEN TEST Non Elèv la Non Lekòl la Ekri non w ak non lekòl ou

More information

PARKS AND RECREATION AGENCIES WITHIN MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

PARKS AND RECREATION AGENCIES WITHIN MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA PARKS AND RECREATION AGENCIES WITHIN MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA Aventura Community Services 19200 West Country Club Drive Aventura, Florida 33180 Phone: 305-466-8930 www.cityofaventura.com Village of Bal

More information

DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, JUNE 30, 2020

DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, JUNE 30, 2020 DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, 2015 - JUNE 30, 2020 30 jen 2015 Depatman Opòtinite Ekonomik Florid Depatman Timoun ak Fanmi Florid Depatman Sante Eta Florid Florida Lojman Finans Kòporasyon

More information

American Red Cross Aquatics Directory 2015

American Red Cross Aquatics Directory 2015 American Red Cross Aquatics Directory 2015 The following facilities are authorized providers of American Red Cross Greater Miami & The Keys aquatic programs: AQUATICS PROVIDERS Teaching Learn-To-Swim (Swimming

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

CityStats Southeast Florida Trends

CityStats Southeast Florida Trends CityStats Southeast Florida Trends 2017 Research Analyst Liane Schrader, CAE Center for Municipal Research & Innovation Florida League of Cities CityStats Southeast Florida Regional Trend Analysis 100%

More information

A LUSH DESTINATION. In the subtropical climate of southern Miami, The Falls

A LUSH DESTINATION. In the subtropical climate of southern Miami, The Falls MIAMI, FLORIDA A LUSH DESTINATION In the subtropical climate of southern Miami, The Falls attracts cosmopolitan shoppers from nearby communities and around the world. Southern Miami includes upscale suburbs

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane DISTRI ESKOLÈ NAN KONTE LEE GID POU PARAN & KÒD KONDWIT POU ELÈV 2014-2015 Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane Sant edikasyon piblik nan konte Lee 2855 Colonial Boulevard Fort Myers, Florida 33966 Thomas Scott,

More information

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Lekòl City on a Hill Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Paran ak Reskonsab yo Dwe Refere yo Tou Nan Livrè Espesifik anplis de Livrè Jeneral

More information

Darden Restaurants Open Now

Darden Restaurants Open Now Darden Restaurants Open Now CORP STREET ADDRESS CITY Concept STREET ADDRESS CITY Bahama Breeze 499 E. ALTAMONTE DRIVE ALTAMONTE SPRINGS Bahama Breeze 805 BRANDON TOWN CENTER DRIVE BRANDON Bahama Breeze

More information

50 Largest U.S. Metropolitan Areas

50 Largest U.S. Metropolitan Areas America s Racially : Opportunities and Challenges 50 Largest U.S. Metropolitan Areas Community types in the 50 largest metropolitan areas 39,333,003 % 14,533,3 16,983,337 9% 10% 47,406,687 49,199,197 30,180,578

More information

Summer Camp Information

Summer Camp Information Summer Camp Information General Camps - Fit to Play, Green it Up: North Arcola Park, 1680 NW 87 St., 305..835-7987 Arcola Lakes Park, 1301 NW 83 St., 305-836-5095 Country Village Park, 6550 NW 188 Terr.,

More information

Laura Rodriguez, Irene Address: Embassy Suite Hotel, 1601 Belvedere Road, WPB, FL 33406

Laura Rodriguez, Irene Address: Embassy Suite Hotel, 1601 Belvedere Road, WPB, FL 33406 Jan. 10 Jan.11 Jan. 16 Jan. 17 Jan. 23 Jan. 26 Jan. 30 Hialeah Sunny Isles Clearwater January 2018 Boheme Condominium, 1075 W 68 Street Hialeah, FL 33014 2017 Legal Update Winston Towers 300 230 174th

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

Miami/Ft. Lauderdale

Miami/Ft. Lauderdale 001583 - Miami/Ft. Lauderdale Description: Florida Turnpike WS 0.6mi E/O US Hwy 1 F/N - 2 TAB Panel ID: 354432 Media Type: Digital Dimensions: 10'6" x 36' City: FLORIDA CITY State: FL Zip: 33034 Latitude:

More information

MIAMI DADE COUNTY PUBLIC SCHOOLS

MIAMI DADE COUNTY PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOLS/K-8 CENTERS/PRIMARY LEARNING CENTERS Ada Merritt K-8 Center A. Barrera A. Díaz de la Portilla L. Garcia Air Base Elementary L. Feldman L. Bullard D. Bullard Amelia Earhart Elementary

More information

FL USA

FL USA reater Miami Convention & Visitors Bureau The Official Destination Sales & Marketing Organization for reater Miami the Beaches. is home to a bevy of unique reater Miami AMAZIN MIAMI reater Miami offers

More information

Toll Rates for Florida Turnpike System and Florida Department of Transportation (FDOT) Toll Facilities. South Florida

Toll Rates for Florida Turnpike System and Florida Department of Transportation (FDOT) Toll Facilities. South Florida Toll Rates for Florida Turnpike System and Florida Department of Transportation (FDOT) Toll Facilities South Florida Effective: October 29, 207 S.R. 82 (HEFT) Miami-Dade and Broward Counties S.R. 82 (HEFT)

More information

FOR IMMEDIATE RELEASE Fiorella Teodista January 5, 2018 SOUTH FLORIDA AND TREASURE COAST WEEKLY LANE CLOSURES AND WORK ZONE ADVISORY

FOR IMMEDIATE RELEASE Fiorella Teodista January 5, 2018 SOUTH FLORIDA AND TREASURE COAST WEEKLY LANE CLOSURES AND WORK ZONE ADVISORY TRAFFIC ADVISORY FOR IMMEDIATE RELEASE Fiorella Teodista 954-934-1130 January 5, 2018 SOUTH FLORIDA AND TREASURE COAST WEEKLY LANE CLOSURES AND WORK ZONE ADVISORY FORT LAUDERDALE Florida s Turnpike announces

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

PARTIAL LIST OF PROJECTS NEW CONSTRUCTION

PARTIAL LIST OF PROJECTS NEW CONSTRUCTION Anderson Opera Center Royal Palm Place Boca Raton, Florida Opera house and a multi use 10 story tower (offices, apartments and parking garage) 10 story multi use tower (retail, offices, apartments and

More information

WELCOME. Glades Plaza is a 182,704 SF retail center in the. heart of Boca Raton, Florida and sits at the

WELCOME. Glades Plaza is a 182,704 SF retail center in the. heart of Boca Raton, Florida and sits at the BOCA RATON, FLORIDA WELCOME Glades Plaza is a 82,704 SF retail center in the heart of Boca Raton, Florida and sits at the intersection of Glades Road and Butts Road, which boasts over 83,000 cars per

More information

HELM DESIGN CENTER. Miami Design District

HELM DESIGN CENTER. Miami Design District DESIGN CENTER Miami Design District Flagship retail space for lease anchored by 21c Museum-Hotel, an interactive and contemporary destination intertwining hotel, art and innovative retail Miami s Design

More information

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 Kiltivasyon Kounya Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti Apre tranblemanntè 12 Janvye 2010 la, yon gwo kantite deplase al rete nan La Vale Atibonit.

More information

East Coast Greenway (ECG) Southeast Region Miami-Dade/Broward/Palm Beach/Martin/St. Lucie/Indian River

East Coast Greenway (ECG) Southeast Region Miami-Dade/Broward/Palm Beach/Martin/St. Lucie/Indian River East Coast Greenway (ECG) Southeast Region Miami-Dade/Broward/Palm Beach/Martin/St. Lucie/Indian River What is the ECG/SE Region? Connects Key West to Maine 220 miles Indian River to Miami-Dade County

More information

CASCATA AT MIRALAGO S WATERFALL: AN IMPRESSIVE WELCOME PRELIMINARY ARTIST S CONCEPT

CASCATA AT MIRALAGO S WATERFALL: AN IMPRESSIVE WELCOME PRELIMINARY ARTIST S CONCEPT CASCATA AT MIRALAGO S WATERFALL: AN IMPRESSIVE WELCOME PRELIMINARY ARTIST S CONCEPT THE ABUNDANT LIFESTYLE AWAITS YOU ACTUAL PHOTO LUXURIOUS RESORT-STYLE LIVING. EVERYTHING YOUR FAMILY WANTS... AND MORE!

More information

Schedule ROUTE. Weekend. Broward County Transit

Schedule ROUTE. Weekend. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading a Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

Jurisdictions that Meet the Population and Density Criteria Related to Exemptions for Dense Urban Land Areas as per s (29)(a), F.S.

Jurisdictions that Meet the Population and Density Criteria Related to Exemptions for Dense Urban Land Areas as per s (29)(a), F.S. B - municipalities located in the county, that has an average of at least 1,000 people per square mile of land area C - municipalities located therein, which has a population of at least 900,000, that

More information

Homes Sold in Boca Raton 4/13/15 to 4/19/15

Homes Sold in Boca Raton 4/13/15 to 4/19/15 Homes Sold in Boca Raton 4/13/15 to 4/19/15 109 Properties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Price / Status / MLS # Subdivision Sold Date $1,035,000 200 E Palmetto Park Road Th-4 Closed / RX-10071776

More information

gables station s dixie hwy & ponce de leon blvd coral gables, fl 33133

gables station s dixie hwy & ponce de leon blvd coral gables, fl 33133 Coral gables & SITE overview Gables Station is located in the beautiful city of Coral Gables, FL. The city is known for its tree-lined boulevards, ivy-covered mansions and historical landmarks such as

More information

ORIGINAL AMOUNTS CHARGED TO COLLECT FOR TAX ROLL 2016

ORIGINAL AMOUNTS CHARGED TO COLLECT FOR TAX ROLL 2016 AD VALOREM TAXES COUNTY GOVERNMENT Board of County Commissioners Operating General Revenue $455,183,598.79 Debt Service Environmentally Sensitive Lands 4,821,674.41 Public Library Services 42,755,836.10

More information

Name Address VIZ, SQWT & EVG AM

Name Address VIZ, SQWT & EVG AM Name Address VIZ, SQWT & EVG AM Acqualina Resort & Spa on the Beach 17875 Collins Ave. Sunny Isles, FL 08:00am-08:10am Marco Polo Beach Resort 19201 Collins Ave.Sunny Isles, FL 08:00am-08:10am Marenas

More information

Schedule ROUTE. Weekday. Broward County Transit

Schedule ROUTE. Weekday. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading a Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

70CC44 70CC44B 70CC44C 70CC62 70CC88 70CD11 70CD17 70CD17A 70CD17B. Live Scan Device No.

70CC44 70CC44B 70CC44C 70CC62 70CC88 70CD11 70CD17 70CD17A 70CD17B. Live Scan Device No. Department of Agriculture and Consumer Services Division of Licensing Approved Live Scan Fingerprinting s for Chapter 493, Florida Statutes Name and Address 01001010 Biometrics Inc. DBA Binary Biometrics

More information

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading A Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

Florida Senate CS for SB 770 By the Committee on Transportation; and Senator Lynn

Florida Senate CS for SB 770 By the Committee on Transportation; and Senator Lynn By the Committee on Transportation; and Senator Lynn 1 A bill to be entitled 2 An act relating to state facility designations; 3 designating Ramon Puig Way, Shawn O'Dare Way, 4 Marge Pearlson Way, and

More information

riverlandingmiami.com

riverlandingmiami.com riverlandingmiami.com Imagine a place where urban living meets the river. A place with life, where retail, dining options and apartment living provide a sense of community. A place so unique and uncomplicated

More information

State Highway System Key Sheet Broward County ²

State Highway System Key Sheet Broward County ² Broward County ² GOVT RD/SNAKE RD 3 0 3 Indian River St. Lucie Martin Palm Beach Broward I-75 " On System Roads #" 10 3293 Map Preparation Date: 5/2/2016 3:53:29 PM 86075000 #" 75 US 27 Inset - 3 Inset

More information

Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale (AAA Maps) By American Automobile Association

Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale (AAA Maps) By American Automobile Association Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale (AAA Maps) By American Automobile Association If searched for the book by American Automobile Association Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale (AAA Maps) in pdf form,

More information

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading A Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

GUIDE & MAP. vgp.com. Print Mobile Digital. English. Spanish. French. German. Italian. Portuguese. Chinese

GUIDE & MAP. vgp.com. Print Mobile Digital. English. Spanish. French. German. Italian. Portuguese. Chinese English Spanish French German Italian Portuguese Chinese Japanese RUSSIAN Print Mobile Digital our multimedia advertising includes: Your Content Marketing Editorial in 9 languages Location shown on appropriate

More information

October 31, 2014 Chuck McGinness, (954)

October 31, 2014 Chuck McGinness, (954) From: McGinness, Charles To: McGinness, Charles Subject: FDOT Broward County Traffic Impact Report 10 31 14 through 11 07 14 Date: Friday, October 31, 2014 2:59:04 PM Attachments: image002.png October

More information

CITY OF MIAMI PARKS. October April Follow us on Call us:

CITY OF MIAMI PARKS. October April Follow us on Call us: CITY OF MIAMI PARKS October 16 - April 17 Follow us on Call us:305-416-1300 www.miamigov.com/parks CITY OF MIAMI PARKS & RECREATION Yearly Program Activities Calendar AGES REGISTRATION SEASON BEGINS PARTICIPATING

More information

Homes Sold in Boca Raton 3/30/15 to 4/05/15

Homes Sold in Boca Raton 3/30/15 to 4/05/15 Homes Sold in Boca Raton 3/30/15 to 4/05/15 122 Properties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Price / Status / MLS # Subdivision Sold Date $165,375 19473 Carolina Circle Closed / FX-1324967 $2,499,500

More information

Housing Authority of Travis County. Affordable Housing in Travis County NAME ADDRESS PHONE NUMBER

Housing Authority of Travis County. Affordable Housing in Travis County NAME ADDRESS PHONE NUMBER NAME ADDRESS PHONE NUMBER AUSTIN ALLEGRE POINT 1833 Cheddar Loop Austin, TX 78728 (512)990-5600 ARBOR TERRACE 2501 S Interstate 35 Austin, TX 78741 (512)610-0817 ARROWHEAD PARK APARTMENTS 605 Masterson

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800 2006 2010 THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL RAIN: APRIL-JUNE & OCTOBER-NOVEMBER Population: 10,485,800 (JULY 2016, WORLD FACTBOOK) Time Zone UTC SAME AS -5 EST Area Smaller

More information

POLLING LOCATIONS IN THE UNITED STATES

POLLING LOCATIONS IN THE UNITED STATES CONSULATE IN ATLANTA POLLING LOCATIONS IN THE UNITED STATES Atlanta: Consulate General: 1117 Perimeter Center West, Northern Building Suite N411, Atlanta, GA 30338 Charlotte: Latin-American Coalition:

More information

ORDINANCE NO WHEREAS, the current owner of the Fontaine Fox house and lands west of A-1-A wishes to amend Ordinance No

ORDINANCE NO WHEREAS, the current owner of the Fontaine Fox house and lands west of A-1-A wishes to amend Ordinance No ORDINANCE NO. 43-11 AN ORDINANCE OF THE CITY COMMISSION OF THE CITY OF DELRAY BEACH, FLORIDA, AMENDING ORDINANCE NO. 70-89 THAT PROVIDED FOR THE HISTORIC DESIGNATION OF THE FONTAINE FOX HOUSE AND PROPERTY;

More information

Current Hot Weeks August 9, 2017

Current Hot Weeks August 9, 2017 Current Hot Weeks August 9, 2017 Price listed is for seven (7) nights and does not include the $25 processing fee. Availability changes rapidly, please call the Customer Relations Center At 1-866-889-3166

More information

QR 33 QR 39 QR 34 QR 32 QR 44 QR 71 QR 69 QR 5 QR 6 2 QR 80 QR 68 QR QR QR 13 QR 4 QR 78 QR 79 QR 31 QR 54 QR 91 QR 57 QR QR53 92

QR 33 QR 39 QR 34 QR 32 QR 44 QR 71 QR 69 QR 5 QR 6 2 QR 80 QR 68 QR QR QR 13 QR 4 QR 78 QR 79 QR 31 QR 54 QR 91 QR 57 QR QR53 92 QR 75 QR 33 QR 39 QR 34 QR 32 QR QR QR 38 QR QR 41 35 QR 30 QR 44 QR QR 29 QR QR QR 37 40 QR 48 19 20 18 QR QR 36 QR 52 QR QR 46 21 26 22 QR 60 QR QR QR 88 QR QR 87 45 QR 89 QR QR QR QR 49 51 QR 71 QR

More information

ATTACHMENT G STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES DIVISION OF TREASURY DFS TR RFP CONSOLIDATED REVOLVING ACCOUNT SYSTEM SERVICES

ATTACHMENT G STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES DIVISION OF TREASURY DFS TR RFP CONSOLIDATED REVOLVING ACCOUNT SYSTEM SERVICES ATTACHMENT G STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES DIVISION OF TREASURY DFS TR RFP 1718-01 CONSOLIDATED REVOLVING ACCOUNT SYSTEM SERVICES AGENCY STREET ADDRESS CITY/STATE/ZIP RESPONDENT'S BANK

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

Schedule Effective 10/9/16

Schedule Effective 10/9/16 For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading a Timetable - It s Easy. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

Fort Lauderdale, Florida

Fort Lauderdale, Florida Photo: Rexi Video Fort Lauderdale, Florida The Fort Lauderdale of today is a destination that will keep the well-traveled with discriminating taste satisfied. The year-round mild temperatures make the

More information

Number One in Sales in 2011!

Number One in Sales in 2011! Linksbrook Prince Creek Sat/Sun 1-5 Introducing Hammock Pointe Linksbrook Prince Creek Sat/Sun 1-5 1st level Master w/tray ceiling & wic, guest suite, sunroom, library. Loft & 3rd guest suite on 2nd level.

More information

Exhibit 2 Page 1 of 28

Exhibit 2 Page 1 of 28 Exhibit 2 Page 1 of 28 Three-Question Matrix and Reference Checks RFP Number: R1423107P1 RFP Name: Comprehensive Professional Architectural Consultant Services, Continuing Term Ranking (Not Alphabetical)

More information

BROWARD COUNTY TRAFFIC IMPACT REPORT March 13 through March 20, March 13, 2015 Chuck McGinness,

BROWARD COUNTY TRAFFIC IMPACT REPORT March 13 through March 20, March 13, 2015 Chuck McGinness, From: McGinness, Charles To: McGinness, Charles Subject: FDOT Broward County Traffic Impact Report 03 13 15 through 03 20 15 Date: Friday, March 13, 2015 2:43:29 PM Attachments: image001.png BROWARD COUNTY

More information

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY 1642 Powers Ferry Road SE Suite 250 Marietta, GA 30067 www.macallanre.com 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY INTRODUCTION MACALLAN REAL

More information

Date Name Address City State Zip Purpose Amount 4/12/17 Florida Democratic Party 214 S. Bronough Street Tallahassee FL Contribution ($

Date Name Address City State Zip Purpose Amount 4/12/17 Florida Democratic Party 214 S. Bronough Street Tallahassee FL Contribution ($ Date Name Address City State Zip Purpose Amount 4/12/17 Florida Democratic Party 214 S. Bronough Street Tallahassee FL 32301 Contribution ($ (50,000.00) 4/28/17 270 Strategies 626 West Jackson Blvd, Suite

More information

Ruckel Middle School. Bus #00-2 6:58 Biltmore #201 7:00 Grove Park Dr & Chimney Rock Cir

Ruckel Middle School. Bus #00-2 6:58 Biltmore #201 7:00 Grove Park Dr & Chimney Rock Cir Ruckel Middle School Bus #99-18 6:54 Edge Av & Beach Dr 6:55 Beach Dr & Benton Av 6:57 Canal Dr & Linda Ct 6:58 Edgewater Dr & Duncan Dr 6:59 Duncan Dr & Roberts Dr 7:03 Caribbean Wy & Providence Wy 7:04

More information

Check In Date State City Resort Bedrooms Price OC 7/28/2017 Acapulco Mayan Palace Acapulco Golf Studio $599 TA 7/28/2017 Nevis Monkey Rock 2 Bedroom

Check In Date State City Resort Bedrooms Price OC 7/28/2017 Acapulco Mayan Palace Acapulco Golf Studio $599 TA 7/28/2017 Nevis Monkey Rock 2 Bedroom Check In Date State City Resort Bedrooms Price OC 7/28/2017 Acapulco Mayan Palace Acapulco Golf Studio $599 TA 7/28/2017 Nevis Monkey Rock 2 Bedroom $599 TA 7/28/2017 Cabo San Lucas Los Cabos Golf Resort

More information

±1.55 ACRES OF WATERFRONT MF LAND

±1.55 ACRES OF WATERFRONT MF LAND A p ol l o Beac h Bl vd Sunse ir t Ba yc ±1.55 ACRES OF WATERFRONT MF LAND EXCLUSIVE LISTING EXCESS LAND AT BELLA SOL WATERFRONT VILLAS APOLLO BEACH, FLORIDA OPPORTUNITY ±1.55 acres of undeveloped land

More information

What is Shovel Ready Palm Beach? What is a Shovel Ready Site?

What is Shovel Ready Palm Beach? What is a Shovel Ready Site? What is Shovel Ready Palm Beach? Shovel Ready Palm Beach is one of the first programs of its kind in Florida. Under the program, the BDB identifies vacant commercial and industrial property that is Shovel

More information

Duval County Public Schools Transportation Route Listing By School ALFRED I DUPONT MIDDLE #66

Duval County Public Schools Transportation Route Listing By School ALFRED I DUPONT MIDDLE #66 ALFRED I DUPONT MIDDLE #66 ROUTE: 5066 RUN: 5066P1 RTTYPE TU TU TEAMUP 06:55 ALFRED I DUPONT MIDDLE #66 06:56 6271 ST AUGUSTINE RD DUPONT STATION NEAR ATM 06:57 SAN JOSE ELEMENTARY #83 07:01 2150 EMERSON

More information

1805 ROTUNDA CT. MYRTLE BEACH SC HORRY Status

1805 ROTUNDA CT. MYRTLE BEACH SC HORRY Status Your search returned 42 records. B C D F H L M P S T W Condo Name (ID) BAY MEADOWS CONDOMINIUMS (126009) MYRTLE BEACH SC 29577 HORRY Request Received Date 12/23/2008 Review Completion Date 12/23/2008 Condo

More information

Surfside (Images Of America) By Seth H Bramson

Surfside (Images Of America) By Seth H Bramson Surfside (Images Of America) By Seth H Bramson If searched for the book by Seth H Bramson Surfside (Images of America) in pdf form, then you have come on to right site. We present the utter option of this

More information

Schedule ROUTE ROUTE. Weekend. Broward County Transit

Schedule ROUTE ROUTE. Weekend. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT/faresandpasses.htm or call customer service: 954.357.8400. Reading A Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route.

More information

Schedule Effective 4/23/17

Schedule Effective 4/23/17 Real Time Bus Information MyRide.Broward.org Broward County Transit ROUTE30 All Week Schedule Effective 4/23/17 West Regional Terminal to Broward Central Terminal via Peters Road/Davie Boulevard 954-357-8400

More information

RENOVATIONS COMPLETED

RENOVATIONS COMPLETED RENOVATIONS COMPLETED OFFICE SPACE FOR LEASE SUNTRUST INTERNATIONAL CENTER 1 SE 3rd Avenue, Miami, FL FEATURES BUILDING SIZE 449,076 sf AVERAGE FLOOR SIZE 17,000 sf FLOORS 31 PARKING 3.4:1,000 sf Highest

More information

BEACH & DOWNTOWN VisiTOr MAp & GuiDE Revised July 2017

BEACH & DOWNTOWN VisiTOr MAp & GuiDE Revised July 2017 BEACH & DOWNTOWN Visitor Map & Guide Revised July 2017 How to get here DRIVING DIRECTIONS From North Take Interstate 95 South to Exit 20 Turn left onto Hollywood Boulevard (east) Proceed east 2 miles to

More information

CODE COMPLIANCE UNIT

CODE COMPLIANCE UNIT CODE COMPLIANCE UNIT 2020 WILTON MANORS DRIVE, Special Magistrate Hearing May 4, 2016, 2:00 pm AGENDA New Cases 1. CASE# 15-002146 A CCO: WOLF 828 W OAKLAND PARK BLVD NOTES: WILTON MANORS FL 33311 MIAMI

More information

FOREIGN EMBASSIES AND CONSULATES nearest to Florida Polytechnic University

FOREIGN EMBASSIES AND CONSULATES nearest to Florida Polytechnic University 1 P age FOREIGN EMBASSIES AND CONSULATES nearest to Florida Polytechnic University Albania 4077 N.E. 5th Street Fort Lauderdale, FL 33334 Tel: (954) 537-3571 http://www.albania.visahq.com Antigua and Barbuda

More information

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit

Schedule ROUTE. All Week. Broward County Transit For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading A Timetable - It s Easy. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

Schedule Effective 4/23/17

Schedule Effective 4/23/17 For more details on our fares please visit our web site at Broward.org/BCT or call customer service: 954.357.8400. Reading A Timetable - It s Easy 1. The map shows the exact bus route. 2. Major route intersections

More information

COLONIAL DRIVE MILTON FL BRASSINGTON DRIVE DEBARY FL

COLONIAL DRIVE MILTON FL BRASSINGTON DRIVE DEBARY FL 01/12/2018 5:01:40AM Lic Type: Body Wrapping Course 1STFLHAIRBRAIDERSCHOOL.COM 0005668 Phone: 702.608.4118 INFO@1STFLHAIRBRAIDERSCHOOL.COM 2193604 6490 COLONIAL DRIVE MILTON FL 32570-3581 Course: 0500165

More information

10 Broward County Fire Rescue Ft. Laud-Hollywood Int l Airport 4150 SW 11 th Terrace Fort Lauderdale, FL

10 Broward County Fire Rescue Ft. Laud-Hollywood Int l Airport 4150 SW 11 th Terrace Fort Lauderdale, FL FIRE CHIEFS ASSOCIATION OF BROWARD COUNTY MUTUAL AID & COMMUNICATIONS COMMITTEE FIRE STATION DESIGNATION NUMBERS STATION ADDRESS PHONE NUMBERS 01 Dania Fire Rescue 954-924-3710 116 W Dania Beach Blvd.

More information