ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini"

Transcription

1 ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram ak regleman Lekòl Piblik Boston Sèvis transpòtasyon Nimewo telefòn enpòtan Ak andiplis! Misyon nou Antan kote edikasyon piblik te premye kòmanse nan nasyon an, Lekòl Piblik Boston pran angajman pou transfòme lavi tout timoun atravè bonjan ansèyman inovatif wo nivo epi ki akeyan. Nou travay bradsou-bradsa ak kominote a, fanmi yo, ak elèv yo pou devlope lakay chak timoun k ap aprann konesans, ladrès, ak karaktè pou yo ka reyisi nan inivèsite, nan karyè yo, ak nan lavi yo. BOSTON Public Schools Focus on Children Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini epi se la w ap jwenn kèk nan lekòl ki pi bon nan vil la epi chwa ki pi enteresan yo nan Lekòl Piblik Boston. Soti nan lekòl matènèl rive nan lekòl mwayen epi kontinye pou rive nan lekòl segondè, lekòl nou yo ofri eksperyans akademik, sosyal, ak kiltirèl ki jwenn rekonesans nasyonal. Pami plizyè chwa ou yo, w ap jwenn: Yon pwogram jadendanfan okonplè, ak garanti yon lekòl tout jounen K2 pou timoun 5 an, plis pase 2,300 plas pou timoun 4 an, epi yon pwogram tout jounen pou ti kat-kat, ak tout yon pwogram Montesori. Yon bann pwogram jadendanfan (K-8), lekòl inovatif, lekòl pilot, ak lekòl chatè nan distri a nan tout vil la, kòm repons demann paran yo. Lekòl ak pwogram pou elèv ki gen talan epi ki gen don, Elèv k ap aprann pale Angle, ak elèv ki andikape. Nou genyen yon bann bon lekòl, epi nou pa janm travay anpil konsa pou nou kapab fè chanjman yon fason pou chak sal klas, nan chak lekòl, kapab gen reyisit, chak jou. Pandan w ap eksplore chwa lekòl ou yo, asire w ou vizite lekòl nou yo ak sal klas nou yo epi pale ak direktè nou yo, pwofesè nou yo, elèv ak paran. Ou kapab jwenn egzateman sa w ap chache a! Byenveni nan Lekòl Nou yo. Nou fyè pou nou di w byenveni nan premye sistèm lekòl piblik Ozetazini epi youn nan pi bon yo pami gwo vil nan nasyon a. Kòm yon paran oubyen responsab yon elèv nan lekòl nou yo, ou se pi bon asosye nou bay plis valè nan travay nou pou ede pitit ou reyisi akademikman. Nou envite w pou fè plis lekti sou Lekòl Piblik Boston nan paj sa yo epi (trè enpòtan) pou vizite anpil lekòl toutotan w kapab espesyalman si ou se youn nan milye fanmi ki ap gen pou chwazi nouvo lekòl pou pitit ou nan ane lekòl k ap vini an. Men kèk nan avantaj ki genyen nan chwazi Lekòl Piblik Boston: Sal klas nou yo gen pi piti kantite elèv, konpare ak anpil lòt distri lekòl nan gwo vil yo. Nan jadendanfan rive nan dezyèm ane, plis elèv ki genyen nan yon klas se sèlman 22 elèv. Teknoloji fè pati aprantisay chak jou, ak yon aparèy dijital an mwayèn pou chak kat elèv epi aksè sou Entènèt nan chak sal klas. Pwofesè Boston yo genyen konpitè pòtab dènye kri pou ka sèvi nan sal klas la pou enstriksyon ki sipòte objektif distri a ki se asire l tout elèv pare pou kolèj epi yo sou chimen siksè. Paran kapab rete okouran sou pwogrè akademik pitit li sou entènèt, lè fini, Kanpay Sekirite Sibè pou elèv ankouraje yon sitwayente an sekirite sou entènèt nan mond dijital nou an jounen jodi a. Nou pran angajman pou nou satisfè bezwen Elèv k ap Aprann Angle yo. Pwogram ELL nou an ede chak grenn elèv aprann Angle rapid-rapid, sa kapab ede yo avanse nan etid yo nan literati, matematik, syans, ak istwa. Anpil nan lekòl nou yo gen pwogram anvan/apre lekòl ki kapab gen ladan yo leson patikilye, èd ak devwa, anrichisman, ak espò. Gen lekòl ki travay pi ta pou bay elèv yo lè andiplis ak kou akademik epi kou opsyonèl. N ap agrandi opòtinite atletik pou elèv lekòl mwayen epi n ap kreye nouvo patnè nan nivo elemantè yo pou nou ka ankouraje lasante ak byenèt. N ap agranti opòtinite atistik pou tout elèv. Inisyativ Agrandisman Atizay BPS BPS Arts Expansion Initiative ap travay pou asire l chak grenn elèv nan K-8yèm ane genyen enstriksyon nan atizay chak semenn nan lekòl yo. Chak lekòl ofri pwogram pa yo, tankou atizay vizyèl, mizik, dans, ak teyat. Lekòl nou yo gen plan djanm ki byen chita pou anseye li ak ekri, epi matematik ki aliyen ak nouvo kritè kourikoulòm yo leta met sou pye yo. Plis elèv pran Aljèb nan 8yèm ane, epi nou fèk adopte yon nouvo pwogram lekti pou elèv ki nan K2 rive nan 5yèm ane. N ap agrandi pwogram pre-plasman Avanse nou yo tou nan 14 lekòl mwayen ak lekòl K-8 pou ekpoze plis lòt elèv toujou ak materyèl ki pi egzijan pou nivo kolèj. Anpil elèv bezwen èd andiplis pou reyisi nan lekti ak matematik. Elèv ki pa fè nòt nan nivo konpetan nan MCAS la gen yon plan aprantisay ki mache ak bezwen patikilye yo, lèfini plis tan pou travay sou lekti ak matematik pandan jounen lekòl la. Gen lekòl tou ki bay leson patikilye apre lekòl. Tout lekòl nou yo chita sou objektif ak priyorite Komite Lekòl Boston devlope. Pi gwo priyorite a se pou tout lekòl founi bonjan kourikoulòm ki djanm, efikas ak enteresan, ak tout enstriksyon ak anrichisman pou tout elèv. Ane pase, nou te kòmanse sèvi ak yon plan tounèf pou plase elèv nan lekòl. W ap aprann plis sou nouvo Plan Baze-Lakay pou plasman an nan paj pi ba yo. Pandan otòn sa a w ap gen anpil opòtinite pou ale nan prezantasyon sou plan an, poze kesyon, epi vizite lekòl ki nan lis chwa endividyèl ou yo. Nou bay kòmantè ou yo sou plan Baze- Lakay la valè. Plan sa a te devlope nan tèt ansanm ak kominote a pou ede elèv yo ale nan bonjan lekòl ki pi pre lakay yo. Si w ap chache enfòmasyon sou lekòl segondè nou yo, asire w ou pran yon kopi Dekouvri BPS: Edisyon Lekòl Segondè, ki disponib nan tout Sant Dakèy yo ak sou entènèt: www. bostonpublicschools.org. Mèsi poutèt ou chwazi Lekòl Piblik Boston pou fanmi w. Nou paka tann pou nou depase sa w ap atann nan men nou epi pou asosye ak nou nan prepare pitit ou pou l reyisi soti depi nan jadendanfan rive nan lekòl segondè ak pi lwen toujou. John P. McDonough, Sipèentandan Enterimè

2 Dekouvri Lekòl Piblik Boston 2015 Yon piblikasyon Lekòl Piblik Boston 26 Court Street Boston MA John P. McDonough, Sipèentandan Enterimè Komite Lekòl Vil Boston Michael O Neill, Prezidan Claudio Martinez, Vis-prezidan Meg Campbell Hardin Coleman Rev. Gregory Groover Michael Loconto Ayomide Olumuyiwa, Reprezantan Elèv Objektif Dekouvri BPS se yon entwodiksyon jeneral Lekòl Piblik Boston. Se pa yon manyèl regleman yo okonplè. Kèk nan enfòmasyon nan paj sa yo kapab chanje depi lè gid la te fin pibliye a. Pou plis enfòmasyon, rele oubyen vizite nenpòt nan Sant Dakèy yo ki nan paj 12 la. Biwo Kominikasyon nan Lekòl Piblik Boston pwodui liv sa a Novanm 2014 ENGLISH: Discover Boston Public Schools is available in English, Cape Verdean creole, Chinese, Haitian Creole, Portuguese, Somali, Spanish, and Vietnamese. For a copy, or for assistance, please call or visit any Sant Dakèy, listed on page 12. KREYÒL AYISYEN: Dekouvri Lekòl Piblik Boston yo ekri an Angle, an Kreyòl Kapvèdyen, an Chinwa, an Kreyòl Ayisyen, an Pòtigè, an Somalyen, an Panyòl ak an Vyetnamyen. Si ou bezwen yon kopi, osnon pou tout lòt kesyon, telefone oswa ale nan nenpòt Biwo Sant Dakèy yo, w ap jwenn yon lis nan paj 12. Lekòl Piblik Boston pa diskrimine baze sou ras, koulè, laj, andikap, sèks/fi/gason, idantite seksyèl, kwayans relijye, orijin nasyonal, zansèt, vanjans, oryantasyon seksyèl, jenetik osinon estati militè epi li pa tolere okenn fòm entimidasyon, menas, presyon ak/ oubyen asèlman. Anndan an Byenveni nan Lekòl nou yo Sipèentandan Enterimè John P. McDonough...1 Tout Bagay sou Plan Chwa Lekòl Baze-Lakay...2 Aktivite pou Sezon Chwa Lekòl...4 Chwazi yon Lekòl Kisa pou Mande...4 Kilès ki bezwen aplike pou lekòl?...4 Ki Kote pou Enskri...4 Enskripsyon pou Elèv K ap Aprann Angle...4 Dokiman ki Egzijib...5 Vaksinasyon...5 Konplete Aplikasyon an...5 Lojman ki Egzijib...5 Kilè pou Aplike...5 Kijan Lekòl Piblik Boston plase elèv?...6 An Janvye 2014, Lekòl Piblik Boston (BPS) te kòmanse sèvi ak yon nouvo plan plasman pou elèv nan Jadendanfan rive nan 8yèm ane. Nouvo plan an pap sèvi ak twa gwo zòn yo ankò epi l ap ede elèv yo ale nan bonjan lekòl ki pi pre lakay yo. Lekòl segondè yo ap rete chwa pou tout vil la pou tout elèv. (Souple tcheke Dekouvri Lekòl Piblik Boston: Ediksyon Lekòl Segondè pou enfòmasyon sa a). Ki Pi Gwo Karakteristik Plan Baze-Lakay la? Plan Baze-Lakay la: Angwo li ogmante aksè ak bonjan lekòl Asire chak grenn timoun jadendanfan k ap antre lekòl ka chwazi pami bonjan lekòl Retire 40 pousan an mwayèn sou distans yon timoun kapab fè pou l al lekòl Ofri priyorite frè/sè pou ede frè ak sè ale nan menm lekòl Ofri tout fanmi lòt chwa nan tout vil la Pèmèt timoun ki deja nan yon lekòl kounye a pou yo rete nan lekòl la pou jiskaske yo rive nan pi gwo klas lekòl la genyen an, kèlkilanswa kote lekòl la ye a Marye anpil lekòl ak pakou pou elèv yo kapab jwenn garanti yon plasman nan lòt lekòl yo a. Souple ale nan paj 10 pou detay. Priyorite Frè/Sè...6 Lòt Priyorite...6 Plasman nan East Boston...6 Nimewo Oaza...6 Egzante...6 Lis Datant...6 Plasman Administratif...6 Transfè...7 Mete Deyò...7 Si W Demenaje...7 Elèv ki pa gen kote pou yo rete...7 Transpòtasyon...7 Transpòtasyon Altènatif...7 Konsèy sou Transpòtasyon...7 Pwogram Lekòl Piblik Boston...8 Jadendanfan...8 Konte an Desandan nan Jadendanfan...8 Elèv k ap Aprann Angle...8 Kijan Plan Baze-Lakay la mache? Plan Baze-Lakay la sèvi ak adrès yon elèv kòm pwenn depa. BPS ofri chak fanmi yon lis endividyèl pou chwa lekòl baze sou adrès lakay yo. Lis la gen ladan li tout lekòl ki ak distans yon mil ak lakay yo. Si gen bezwen, n ap ajoute lòt lekòl ki tou pre pou asire nou chak elèv kapab aplike pou kèk nan lekòl ki bay plis randman nan MCAS. Sa ap asire chak grenn fanmi gen aksè nan bonjan lekòl, kèlkilanswa kote yo rete a. Lis la kapab ogmante tou, toutotan gen bezwen, pou ka mete lekòl ki ofri yon pwogram san parèy, tankou klas matènèl, Travay nan Klas Avanse (AWC) ak plis toujou, pou asire nou kapab ofri chak grenn timoun k ap sèvi ak nouvo plan an yon plas nan yon lekòl nan lis li a. Sa yo rele Lekòl Chwa. Anpil fanmi ap genyen 8-14 chwa an mwayèn. Fanmi yo kapab chwazi nenpòt lekòl nan tout vil la. Lekòl sa yo se: Lekòl Boston Green Academy, Lekòl Chatè Dudley Street Neighborhood, Hernández K-8, Lekòl Mwayen Timilty, UP Academy Boston, ak UP Academy Dorchester. Plan Baze-Lakay la konekte otan elèv yo kapab ak premye chwa yo a. Alòs plan an ogmante chans pou jwenn plasman nan youn nan premye chwa ou yo, nou pa kapab garanti yon plasman nan Edikasyon Espesyal ak Sèvis Elèv...8 Travay nan Klas Avanse (AWC)...9 Opsyon Edikatif...9 Patisipasyon Paran...9 Konsiltasyon Jeneral...9 Manje Lekòl...9 Inifòm Lekòl...9 Regleman sou Prezans...9 Mo pou Konnen...10 Dwa Paran anba Okenn Timoun Pa Dwe Ret Deyè...10 Resous pou Fanmi...11 Sant Dakèy...12 Kijan pou Enskri epi Aplike pou Lekòl (Rezime)...12 Laj Egzijib pou Enskri pou Lekòl...12 Liy 24 sou 24 pou Lekòl...12 Tout Bagay sou Nouvo Plan Chwa Lekòl Baze Lakay yon lekòl byen espesifik. Anpli fwa, gen plis fanmi ki chwazi yon lekòl pase kantite plas ki genyen yo. Lè sa rive, nou bay plas ki genyen yo oaza, tankou yon lotri. (Souple ale nan paj 6 pou ka konnen kijan sa mache.) Kilès k ap plase dapre Plan Baze-Lakay la? Pou ane la, elèv ki aplike nan K2 ak nan premye, 6zyèm ak 7yèm ane ( ane tranzisyon ) gen garanti yon plas nan yon lekòl nan lis endividyèl yo a. Garanti sa a ogmante pa de (2) ane chak ane. Nou kapab bay elèv k ap aplike pou 2zyèm-5yèm ane ak 8yèm yon plas nan lis endividyèl yo a si gen plas ki vid. Si pa gen plas vid nan youn nan lekòl sa yo, elèv la ap jwenn yon plas nan youn nan lekòl ansyen zòn li an (Lès, Wès, osinon Nò) ki gen plas vid. Akoz plas yo ki limite, menm jan ak lontan, nou pa garanti plasman nan K0 ak K1. Elèv ki aplike pou jadendanfan, 6zyèm ak 9yèm ane an Janvye gen plis chans pou yo jwenn yon plas nan tòp lekòl chwa yo a. Pou klas ki pa klas tranzisyon yo, enskrikpsyon ak kòmanse an Fevriye. Enskripsyon ak plasman fèt pa tou. Pa gen pwoblèm si ou enskri premye jou a oubyen dènye jou tou a. Sa ki enpòtan an se pou enskri nan premye tou a pou klas ou a. Plan Baze-Lakay, paj 4 2 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

3 ekouvri Lekòl Piblik Boston Lekòl ki gen pwogram pou elèv k ap antre nan K0 rive nan 8yèm ane Elèv k ap aprann Angle ak elèv ki andikape ap gen chwa nan gwoup kominote yo a, baze sou adrès lakay yo. BostonPublicSchools.org/register 3

4 ekouvri Nouvo Plan Baze-Lakay la Plan Baze-Lakay, kontinyè Plan Baze-Lakay la asire l chak grenn elèv genyen yon lekòl ki bay bonjan randman nan lis endividyèl li a. Nou gwoupe lekòl yo nan kat Nivo MCAS dapre randman elèv yo nan egzamen MCAS la nan yon de dènye ane ki fèk pase. Chak fanmi gen de lekòl pou pi piti ki bay pi gwo randman epi fè pwogrè (Nivo I MCAS ak Nivo 2) nan lis endividyèl yo a. (Nivo 1 MCAS premye 25%) epi omwen kat lekòl ki nan pi gwo mwatye a baze sou randman MCAS yo ak pwogrè (MCAS Nivo 1 ak Nivo 2) nan lis endividyèl yo a. Nou konnen fanmi yo konsidere anpil faktè apre MCAS la pou deside si y ap chwazi yon lekòl. An otòn 2015 n ap ranplase nivo MCAS yo ak yon mezi kalite ki pi konplè, sou tan ki long, k ap devlope ak kominote a. Plan Baze-Lakay pi previzib epi li bay paran yo pi bon opòtinite pou yo konnen chwa lekòl yo a davans. Sa vle di fanmi yo kapab aprann plis sou lekòl yo depi byen bonè, kidonk sa kapab ranfòse koneksyon pami lekòl yo, elèv yo ak fanmi yo. W ap jwenn enfòmasyon sou Plan Baze-Lakay la nan bostonpublicschools.org. Kijan plan an ede elèv k ap aprann Angle ak elèv ki andikape? Pou elèv k ap aprann Angle ak elèv ki andikape, Plan Baze-Lakay la toujou kòmanse ak chwa ak distans yon mil ak lakay elèv la, men tou li kreye yon gwoup kominote lekòl ki pi laj ak chwa pwogram pou asire elèv sa yo kapab ale nan lekòl ki pi kapab satisfè bezwen yo. Kijan ou kapab jwenn lis endividyèl chwa lekòl ou yo? Gen de fason ou kapab jwenn lis endividyèl ou yo: Sèvi ak òdinatè w. Ale nan epi chwazi DiscoverBPS. Sit entènèt sa a fasil pou suiv direksyon yo. L ap mande w pou mete enfòmasyon tankou adrès, klas pitit ou a pral fè a, epi si genyen lòt timoun nan fanmi an ki deja nan yon lekòl BPS. Lè ou fin ranpli enfòmasyon an, òdinatè a ap montre w lis endividyèl ou a. Lè sa a, ou ap kapab sèvi ak nouvo karakteristik ou jwenn yo pou ranje lis ou a suivan priyorite w. Rele oubyen vizite nenpòt ki Sant Dakèy BPS yo ki nan paj 12. Gen kyòs paran yo ka itilize oubyen mande yon anplwaye pou ede w enprime lis endividyèl yo a. Sezon Chwa Lekòl Novanm 2014 Janvye 2015 Se yon bon lè pou fanmi aprann plis sou lekòl nou yo anvan enskripsyon pou lekòl kòmanse. Tout lekòl nou yo gen opòtinite espesyal pou vizite sal klas, fè yon tou nan lekòl la, epi rankontre ak direktè epi pwofesè yo. Egzibisyon nan Lekòl Nou Yo pou K-8yèm ane Samdi 15 Novanm :00 am pou 1:00 pm Chak sant edikasyon matènèl, elemantè, K-8 ak lekòl mwayen ap resevwa vizitè nan jou Samdi espesyal sa a. Se chans pa w pou gade anpil lekòl nan lis ou a, rankontre ak direktè a, pwofesè yo ak paran, fè yon tou lokal lekòl la epi wè travay elèv yo. Èskè w ap chache lekòl segondè tou pou pi gran pitit ou yo? Egzibisyon Lekòl Segondè yo ap fè Jedi 4 Desanm a 6:00 pou 8:00 pm nan Lekòl Segondè Madison Park. Jou Vizit Davans Lekòl Tout lekòl ap gen pou piti twa lòt lè pou vizite. Pou yon orè, vizite nenpòt nan lokal Sant Dakèy nou yo (al gade nan paj dèyè a) oubyen al chache yo sou sit entènèt nan bostonpublicschools.org/page/652. Tanpri souple kontakte lekòl la dirèkteman pou ka aprann ki lòt opòtinite andiplis ki genyen. Asire w ou vizite sit entènèt nou an pou li pwofil lekòl la epi aprann plis sou enskripsyon chwa lekòl ak etap plasman an: www. bostonpublicschools.org/register. Nou ankouraje w pou vizite lekòl nou yo pandan Egzibisyon espesyal nou yo ak aktivite Vizit Davans nou yo. Anplis, tout lekòl resevwa vizitè ki gen randevou nan lè lekòl la ouvri. Si ou vle vizite yon sal klas epi pale ak direktè lekòl la ak anplwaye yo, rele davans. Kijan pou m fè konnen ki lekòl ki pi bon pou pitit mwen an? Eseye vizite otan lekòl ou kapab nan lis endividyèl ou a pou kapab gen yon lide sou èske lekòl sa a kapab se sa w ap chache pou elèv ou a. Sit entènèt nou an, bostonpublicschools.org, gen yon bann enfòmasyon sou chak lekòl. W ap jwenn Pwofil Lekòl detaye fèy fè reyèl sou lekòl la ou kapab enprime (oubyen pran youn nan nenpòt Sant Dakèy), epi w ap jwenn menm rapò sou chak lokal lekòl. Sant Dakèy nou yo kapab vreman ede w tou. Anplwaye yo kapab esplike w kisa chak lekòl ofri, ki chwa ou genyen, epi kijan ou kapab aplike. Yo gen enfòmasyon tou sou: Lis datant ak transfè, si ou vle chanje lekòl Pwogram pou elèv k ap aprann Angle ak elèv ki andikape Pwogram pou timoun ki fò lekòl Pwogram anvan ak apre lekòl Pwogram an ete Edikasyon paran ak opòtinite pou patisipasyon paran Resous kominotè ak plis toujou! Sant Dakèy nou yo nan paj 12. Rele oubyen fè yon pase. Si w ap aplike pou jadendanfan, Konte an Desandan nan Jadendanfan gen yon bann enfòmasyon sou kijan pou chwazi yon pwogram ak kijan pou enskri epitou kijan pou ede pitit ou pou li pare pou premye ane lekòl fòmidab li. ) Chwazi yon Lekòl: Kèk Bagay pou Chache Konnen epi pou Mande Filozofi lekòl la ak kisa li atann nan men chak elèv Akonplisman elèv, nou mezire dapre rezilta egzamen yo ak pèfòmans yo sou pwojè ak travay ekri Plan lekòl la pou ede elèv yo reyisi nan pi wo nivo Kourikoulòm nan: kisa pitit ou a ap aprann nan chak matyè? Èske lekòl la ofri Aljèb 1 elèv 8yèm ane? Resous ki sipòte aprantisay aktif, ak tout bibliyotèk, laboratwa syans ak teknoloji Kominikasyon lekòl/lakay: Èske gen yon jounal regilye nan lekòl la oubyen yon bilten elektwonik? Kijan lekòl la kominike ak paran ki pa fin maton nan Angle yo? Èske gen yon lè regilye paran yo kapab kominike ak pwofesè yo? Pwogram anvan ak apre lekòl ki sèvi lekòl la ak katye a Opòtinite pou atizay, mizik, ak egzèsis fizik Sèvis sipò ki la pou elèv yo ak fanmi yo, tankou konsèy ak sèvis sante Inifòm lekòl ak fason pou abiye. Kilès ki bezwen aplike pou lekòl? Elèv ki la deja nan yon lekòl Piblik Boston kapab rete nan lekòl kote yo ye a pou jiskaske yo rive nan dènye klas lekòl la genye an. Yo pa bezwen ranpli yon aplikasyon sof si yo bezwen mande yon transfè pou yon lòt lekòl. Yon elèv fèt pou li aplike pou lekòl si Elèv la nan yon lekòl BPS epi li nan dènye klas lekòl la genyen an pou ane sa a pa egzanp 5yèm ane nan yon lekòl K 5 oubyen 8yèm ane nan yon lekòl mwayen oubyen nan yon lekòl K 8. Elèv la nan yon pwogram espesyal epi li dwe ale nan yon lòt lekòl nan yon nouvo pwogram. Elèv la vle transfere nan yon lòt lekòl. Elèv la pa nan yon lekòl BPS kounye a menm si elèv la te aplike epi li te gen yon plas nan BPS ane pase. Dapre lalwa leta, lè pou yon timoun ki gen sizan dwe al lekòl se depi kòmanse an Septanm nan ane li gen sizan an. Si yo pa voye yon timoun lekòl, kapab gen aksyon legal ki pran kont paran an. Ki kote pou Enskri Elèv ki deja nan yon Lekòl Piblik Boston ap jwenn aplikasyon yo nan lekòl yo ye a. Yo pa bezwen al aplike an pèsòn nan yon Sant Dakèy. Paran elèv nouvo- nan-bps pakab enskri davans sou sit entènèt BPS la. Men pou etap la konplè, yo fèt pou yo vizite yon Sant Dakèy BPS (al gade nan paj 12). Enskripsyon pou Elèv k ap Aprann Angle Tout elèv k ap antre nan K2 rive nan 12zyèm ane epi Angle pa lang natifnatal yo fèt pou teste pou konpetans nan Angle. Lè y ap enskri pou lekòl 4 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

5 nan yon Sant Dakèy, aplikan yo tou pran Sondaj Sou Lang ki Pale Lakay. Rezilta a ap detèmine si elèv la bezwen teste. Si li bezwen teste, elèv la ap gen opòtinite pou li jwenn yon randevou pou li ale teste nan Sant Evalyasyon ak Konsèy Moun Nouvo. Anplwaye ki pale plizyè lang ap teste kapasite elèv la nan lang Angle epi ede paran yo ak elèv yo chwazi sèvis pou edikasyon k ap pi bon pou yo a. Lyezon pou paran nan sant la ap kapab ede fanmi yo konekte ak sèvis nan lekòl pitit yo a ak kominote a. Sant Evalyasyon & Konsèy pou Moun Nouvo Madison Park Complex, 55 Malcolm X Blvd., Roxbury Ouvri jou ki gen lekòl, 8 am 5 pm. Tanpri rive omwens inèd tan anvan nou fèmen. Dokiman ki Egzijib Lè ou pral enskri, pote dokiman sa yo ak ou: Batistè orijinal timoun nan (ak so sou li), paspò, oubyen Fòm I-94 Kat vaksinasyon ajou. Gade lis vaksen ki egzijib yo pou detay. Kontakte Sèvis Sante BPS la pou detay, , si ou gen kesyon. Foto idantifikasyon paran/ responsab Relve nòt dènye lekòl pitit ou a te ye a (premye ane-12zyèm ane, si sa aplikab) DE (2) prèv ou rete nan Vil Boston. Dokiman ki akseptab yo nan bwat Lojman ki Egzijb yo nan paj sa a. Vaksinasyon Lekòl Piblik Boston mande pou elèv gen dosye vaksinasyon yo ki ajou pou yo antre lekòl lè y ap enskri a. Sa vle di ou fèt pou te deja pran vaksen sa yo lè w ap enskri a: K0 K1/K2 (3 zan) (4 5 an) Hepatit B 3 3 DtaP/DTP/ DT/Td: Td rapèl: 4 5 DTaP/ DTP Polyo 3 4 Hib MMR (saranpyon, malmouton, ribeyòl) Varisèl (lawoujòl) 1 2 1* 2* Klas DTaP/ DTP oubyen 3 Td yèm ane: 2 MMR 5-6zyèm ane: 2 saranpyon, 1 malmouton, 1 ribeyòl 1-4zyèm ane: 2* 5-6zyèm ane: 1* (*oubyen istwa fyab sou lawoujòl) Klas DTaP/DTP oubyen 3 Td; plis 1 Tdap 7yèm-11zyèm ane zyèm ane: 2 MMR 12zyèm ane: 2 saranpyon, 1 malmouton, 1 ribeyòl 7-11zyèm ane: 2* 12zyèm ane: 1* NÒT: Si yon timoun gen tan gen 4 an lè l ap enskri a, li fèt pou l te gentan pran vaksen K1/K2 li yo. Men si yon timoun gen twazan sèlman lè l ap enskri, li PA oblije te gen tan pran vaksen timoun katran. Egzijans pou vaksen yo konplèks. Pou aprann plis, ale nan: bostonpublicschools.org/ healthservices. Kontakte Sèvis Sante BPS , si ou gen kesyon. Anplis, nou vreman ankouraje pou pitit ou a fè yon Evalyasyon pou Risk Tibèkiloz. Lè w ap enskri pitit ou a pou lekòl, ou fèt pou bay papye doktè ki fè konnen pitit ou a pran tout vaksen nou mande yo. Papye doktè a fèt pou gen ladan li mwa, jou ak ane lè yo te pran vaksen yo. Si ou bezwen yon kopi kanè vaksen w oubyen si ou gen kesyon, kontakte doktè w oubyen sant sante w la. Si ou pa gen yon doktè oubyen yon sant sante, souple rele liy Sante 24 sou 24 Majistra a, Souple bay de a twa semèn pou doktè w la oubyen sant sante a kopye dosye a. Souple pote oubyen voye yon kopi kat vaksen an bay enfimyè lekòl la premye jou lekòl la. Daprè lalwa, elèv ki pa gen vaksen yo ajou gen dwa pa kapab ret lekòl la. Sitiyasyon Espesyal. Eksepte nan ka ijans oubyen gen yon epidemi, yon elèv kapab kòmanse lekòl si paran li oubyen responsab li prezante yon deklarasyon alekri yon doktè bay pou fè konnen timoun nan pat vaksinen pou rezon medikal, oubyen yon lèt ki fè konnen akòz kwayans relijye li, li paka pran vaksen. Èske pitit ou a gen yon bezwen espesyal sou lasante? Lè enskripsyon an, w ap ranpli yon fòm sante ki fè konnen si pitit ou a asmatik oubyen gen alèji, si li sou chèz woulant, oubyen si li genyen lòt bezwen espesyal, pou asire pitit ou a plase nan yon lekòl ki kapab ba li sèvis ki apwopriye. Fòm sa a ap mande w enfòmasyon sou ajan lasante w, si toutfwa lekòl la bezwen kontakte li. Konsiltasyon Fizik. Souple al gade paj 7. Konplete Aplikasyon an Anba Plan Baze-Lakay, chak aplikan ap resevwa pwòp aplikasyon pa li. Fòm aplikasyon an make tout lekòl ou kapab chwazi yo lis endividyèl la. Chwazi kantite lekòl ou vle chwazi men nou ankouraje w pou chwazi SENK pou pi piti. Nimewote chwa ou yo nan lòd ou prefere a. Sere yon kopi aplikasyon an oka gen yon pwoblèm. Kilè pou Aplike Pou ogmante chans pou resevwa plasman nan chwa lekòl ou yo, elèv yo dwe aplike nan premye peryòd enskripsyon pou klas yo a. Orè sa a se pou enskripsyon nouvo yo ak demann transfè pou ane lekòl la. Egjizans Lojman Elèv Pou enskri pou al lekòl nan Lekòl Piblik Boston, yon elèv fèt pou l rete nan Vil Boston. Lojman yon elèv ki pi piti pase 18 an rete se kote paran li(yo) oubyen moun ki responsab li a(yo) rete legalman. Lojman defini kòm premye kote yon moun abite nèt, pa kote li rete tanporèman, epi se la li mennen vi chak jou li, vi sosyal li ak vi sivik li. Yon elèv ki gen 18 an oubyen ki pi gran kapab tabli lojman li separe ak paran li oubyen moun ki responsab li a pou rezon prezans nan lekòl. Lojman tanporè nan Vil Boston, senpman pou ale nan yon lekòl piblik Boston, pa konsidere tankou lojman. Regleman sou lojman sa a pa aplikab pou elèv ki pa gen kote pou yo rete. Pou kesyon ki gen arevwa ak elèv ki pa gen kote pou yo rete, souple rele Biwo Konseye Legal la nan Aplikan yo dwe soumèt DE nan dokiman sa yo lè y ap enskri pou lekòl. Dokiman yo dwe pre-enprime ak non epi adrès aktyèl paran elèv la/ responsab li (si elèv la gen 18 an oubyen li pi gran). Dokiman sa yo pa dwe soti nan menm boul. Yon fakti (se pa dlo oubyen telefòn selilè) ki date nan dènye 60 jou ki sot pase la yo Yon papye lwaye ajou, akò Seksyon 8, oubyen yon afidavi mèt kay BPS Yon papye kay oubyen resi ou peye kay ou ki date nan dènye 60 jou ki sot pase la yo, oubyen yon resi ou peye enpo sou kay yo ki date nan dènye ane ki sot pase la yo Yon fòm W2 ki date pou ane a oubyen yon souch chèk travay ki date nan dènye 60 jou ki sot pase la yo Yon papye labank oubyen kat kredi ki date nan dènye 60 jou ki sot pase la yo Yon lèt yon ajans* gouvènman an apwouve ki date nan dènye 60 jou ki sot pase la yo * Ajans gouvènman an apwouve: Depatman Revni (DOR), Sèvis Timoun ak Fanmi (DCF), Asistans an Tranzisyon (DTA), Sèvis Jenn (DYS), Sekirite Sosyal; nenpòt lòt kominikasyon ak antèt Vil Masachousèt. NÒT: Lekòl ki bay egzamen dantre mande dokiman sa yo tou, men yo gen yon etap separe pou aplikasyon pa yo a ak dat limit. Al gade nan paj 9 pou detay. Gadyen legal oubyen moun kap bay swen an fèt pou gen lòt dokimantasyo anplis ki soti nan tribinal oubyen yon ajans. Dokiman sa yo egzijib pou nenpòt chanjman adrès. Lekòl Piblik Boston ap mete nenpòt elèv ki vyole regleman lojman an deyò touswit. Paran/responsab yon elèv yo mete deyò pou non-lojman kapab ale annapèl kont desizyon an. Elèv la gen dwa kapab rete lekòl la pandan etap annapèl la. Anplis mete deyò nan lekòl la, Lekòl Piblik Boston kapab pran sanksyon kont fanmi an tankou aksyon legal, yon amann baze sou pri sèvis pou edikasyon timoun nan te resevwa a, ak poze sele sou bous detid ak prim. Gen plis enfòmasyon sou Regleman Lojman sou sit entènèt BPS la: bostonpublicschools.org/residency PREMYE PERYÒD ENSKRIPSYON 5-30 Janvye 2015 Jadendanfan, 6zyèm Ane ak 9yèm Ane Pou evite liy ki twò long, nou rekòmande pou suiv orè sa a, baze sou premye lèt nan siyati paran an: A I Enskri 5-9 Janvye J Q Enskri Janvye R Z Enskri Janvye Tout moun Enskri Janvye DEZYÈM PERYÒD ENSKRIPSYON 4 Fevriye 20 Mas 2015 Jadendanfan rive nan 12zyèm Ane TWAZYÈM PERYÒD ENSKRIPSYON 23 Mas 8 Me 2015 Jadendanfan rive nan 12zyèm Ane KATRIYÈM PERYÒD ENSKRIPSYON 11 Me 12 Jen 2014 Jadendanfan rive nan 12zyèm Ane W ap resevwa yon notis pou plasman pitit ou a pa lapòs. Plasman yo poste apepre sis semenn apre premye peryòd enskripsyon an fèmen. Tout elèv ki resevwa yon plasman pou lekòl ap resevwa yon fòm RSVP (reponn souple) pou fè nou konnen si w ap ale nan Lekòl Piblik Boston sa a an Septanm. Souple siyen fòm BostonPublicSchools.org/register 5

6 ekouvri Kijan BPS Bay Elèv Plas Kilè pou Aplike, Kontinyè nan epi voye li retounen ba nou konsa nou kapab plase yon lòt elèv ki nan lis datant la si ou pap pran plas la. Ou kapab sèvi ak fòm RSVP a tou pou fè nou konnen si ou vle rete nan lis datant la pou lòt lekòl. Kijan BPS plase elèv? Elèv yo plase dapre yon lotri ki fèt nan òdinatè. Òdinatè a eseye plase elèv yo baze sou pi gwo chwa yo gen pi gwo priyorite a. Kisa ki priyorite? Kèk fwa yon lekòl pa gen plas pou tout elèv ki make li kòm yon chwa. Lè sa rive, òdinatè a plase elèv la drapre chwa ak priyorite. Nan chak peryòd plasman, elèv ki gen pi gwo priyorite a plase anvan. Priyorite Frè ak Sè Nou eseye plase timoun ki soti nan menm fanmi nan menm lekòl la si paran an mande sa. Si ou bezwen pou pitit ou yo ale nan menm lekòl, mande anplwaye Sant Dakèy yo kijan pou aplike pou priyorite frè ak sè. Men gendelè, yon lekòl pa gen plas pou tout frè ak sè ki aplike pou li yo; donk nou pa ka garanti plasman frè ak sè. Asire w ou aplike pou priyorite frè ak sè premye fwa w ap aplike. Lòt Priyorite Elèv k ap konplete dènye klas la nan lekòl matènèl nou yo gen garanti swa yon lekòl nan pakou yo (al gade nan paj 10) oubyen yo gen priyorite pou lòt klas la nan lòt lekòl nan lis endividyèl yo a apre frè ak sè fin plase. Elèv 5yèm ane gen priyorite pou sizyèm ane nan lekòl pakou yo a apre frè ak sè fin jwenn plas. Elèv nan pwogram lang doub nan S. Greenwood, Hernández, Hurley ak Umana Academy gen priyorite pou lekòl Margarita Muñiz Academy, yon lekòl segondè lang doub. Elèv ki elijib pou Travay nan Klas Avanse gen priyorite pou AWC nan lekòl yo ye kounye a anvan elèv lòt lekòl ki aplike. Anplis, elèv ki elijib nan 5yèm ane jwenn priyorite nan AWC nan lekòl pakou yo a nan 6zyèm ane. Plasman nan East Boston Akòz kote li ye a ki inik, elèv nan edikasyon jeneral nan East Boston K2-12zyèm ane gen garanti yon plasman nan East Boston, si yo chwazi sa. Kijan sa mache? Lis endividyèl pou elèv East Boston ap gen ladan li tout lekòl nan East Boston. Moun ki rete nan East Boston gen priyorite sou moun ki pa rete nan East Boston ki aplike pou plas sa yo. Lis endividyèl sa yo kapab gen ladan yo kèk lekòl ki pa nan East Boston, men priyorite a pap aplikab pou lekòl sa yo. Piske sa limite aksè ak moun ki pa rete nan East Boston men ki gen dwa gen lekòl nan East Boston nan lis yo a, elèv sa yo ap gen priyorite nan lòt lekòl ki nan lis yo a sou elèv East Boston. Ka gen eksepsyon sou plas nan pwogram pou Elèv k ap Aprann Angle, sèvis pou elèv ki andikape, ak elèv lekòl mwayen, paske gen kèk lekòl elemantè nan East Boston ki gen pakou pou lekòl mwayen Edwards Middle School nan Charlestown. Nimewo Oaza Òdinatè a ap bay chak aplikan yon nimewo oaza. Nimewo oaza yo sèvi kòm nimewo ki genyen an ant elèv ki gen menm priyorite pou yon lekòl. Kijan sa mache? Annou di gen yon plas nan K1 nan Lekòl Bates. Tout aplikan ki gen priyorite frè ak sè plase deja. Twa lòt elèv, tout te aplike nan menm tou a men yo pat gen priyorite frè ak sè, make Bates kòm premye chwa yo. Elèv ki gen nimewo oaza ki pi pitit a ( pi bon ) an ap jwen plas la. Egzante Pandan n ap fè tranzisyon nan plan Baze-Lakay la, elèv ki te deja nan youn nan lekòl nou yo kapab rete nan lekòl li ye kounye a. Distri a ap kontinye bay transpòtasyon rive pou jis nan ane pou elèv ki elijib kounye a. (Al gade paj 7 pou enfòmasyon sou transpòtasyon.) Lis Datant Si ou pa jwenn premye chwa w la, n ap eseye bay pitit ou a yon plas nan youn nan lòt lekòl ou chwazi yo. N ap mete pitit ou a sou yon lis datant tou pou jiska twa lekòl. Men regleman pou lis dantant: BPS ap kreye lis datant la pou tout lekòl kote gen plis aplikan pase plas pou yon klas an patikilye. Plas yon elèv sou yon lis datant baze sou peryòd lè elèv la te aplike a, priyorite frè ak sè ak Pou gen plis chans pou jwenn youn nan tòp chwa lekòl ou yo Aplike nan premye peryòd enskripsyon w nan 5-30 Janvye 2015 pou klas tranzisyon (jadendanfan, 6zyèm ane, ak 9yèm ane), ak 4 Fevriye 20 Mas 2015 pou tout lòt klas yo. Tout aplikasyon nou resevwa pandan yon peryòd enskripsyon n ap travay sou yo menm lè, men se pa nan lòd nou resevwa yo a. Se pa yon pwoblèm si ou aplike premye jou a oubyen dènye jou a nan yon peryòd enskripsyon. (Al gade paj 5 ak 12 pou orè enskripsyon.) Fè SENK chwa pou pi piti. (Plis pi bon!) Make chwa lekòl ou yo nan vrè lòd ou prefere yo a. Si ou make yon chwa lekòl ki popilè an premye, ou pap gate chans ou pou jwenn dezyèm chwa w la si ou pa jwenn premye chwa w la. Chwazi yon bann lekòl ak tout lekòl ou gen priyorite frè ak sè ladan yo k ap pi fasil pou jwenn. Pou enfòmasyon sou lekòl yo pi pa chwazi ki kapab ale ak pitit ou a, mande anplwaye Sant Dakèy yo oubyen tcheke Konte an Desandan nan Jadendanfan nan www. countdowntokindergarten.org. Ou kapab ale nan yon Sant Dakèy nenpòt kilè nan ane a pou enskri pou lekòl oubyen pou mande yon transfè men plis ou tann, se pi piti chwa w ap genyen. Anpil lekòl gentan plen apre premye peryòd enskripsyon an. chwa ou te fè nan aplikasyon an, ak yon nimewo oaza. Pa gen okenn elèv k ap gen yon plas ki pi piti nan lis datant la pase yon lòt ki aplike nan yon peryòd enskripsyon ki pi ta, kèlkanswa priyorite li. Men, nan chak peryòd, plas yon elèv sou yon lis datant kapab chanje si priyorite li chanje. Sa a kapab afekte plas lòt elèv nan lis datant la. Elèv ki enskri pou nenpòt ki klas K0 rive sou 12zyèm ane kapab sou jiska twa lis datant. Fanmi ki jwenn plas pou dezyèm chwa yo a kapab sou yon lis datant pou premye chwa lekòl yo a. Elèv ki jwenn plas pou twazyèm chwa yo a kapab sou lis datant pou premye ak dezyèm chwa yo a. Epi elèv ki jwenn plas pou katriyèm chwa yo a oubyen yon lòt chwa ki pi piti oubyen tou ki pa jwenn plas (jadendanfan sèlman) oubyen ki plase administratifman, kapab sou lis datant twa pi gwo chwa yo a. Nenpòt elèv ki plase sou lis datant pou kèk lekòl men ki ta prefere sou diferan lis datant kapab ale nan nenpòt Sant Dakèy pou fè nouvo chwa. Men, elèv ki deja sou maksimòm kantite lis datant yo a fèt pou retire non yo sou youn nan lis yo pou kapab mete yon lòt lis. Nenpòt elèv ki rete nan Boston kapab rete sou yon lis datant apre lekòl fin ouvri nan kòmansman ane a, menm si elèv la pa nan yon Lekòl Piblik Boston. Tout lis datant yo ap perime nan fen dezyèm peryòd (Janvye lòt ane). Lè vin gen plas ankò, elèv ki gen priyorite frè ak sè ap jwenn plas nan lis datant yo a an premye, anvan lòt elèv ki te aplike nan menm peryòd enskripsyon an. Nou plase elèv ki gen lòt priyorite apre priyorite frè ak sè men anvan elèv ki pa gen priyorite, nan chak peryòd enskripsyon. N ap sèvi ak nimewo oaza pou ka chwazi ki moun ki genyen pami elèv ki gen menm priyorite. Ou kapab jwenn estati lis datant pitit ou a si ou rele nenpòt Sant Dakèy apre ou fin resevwa notis plasman ou. An Out ak an Septanm, ou kapab rele Liy 24 sou 24 Lekòl yo nan Kounye a BPS ap pase men sou lis datant li a. Regleman ak etap yo apati Oktòb 2014 dekri la a. Souple tcheke sit entènèt BPS la oubyen poze kesyon pou si gen chanjman lè ou vizite nenpòt Sant Dakèy. Enfòmasyoun sou nenpòt ki nouvo regleman oubyen etap yo ap nan katab ou resevwa a lè enskripsyon an. Plasman Administratif Lalwa leta fè konnen tout timoun ki gen sizan fèt pou al lekòl nan kòmansman Septanm nan ane yo gen sizan an. Si ou pa resevwa youn nan chwa lekòl ou yo, oubyen si ou pa voye aplikasyon an retounen pou yon elèv ki gen sizan oubyen ki pi gran k ap kòmanse yon klas tranzisyon, n ap plase li nan yon lekòl ki gen plas vid ki pi pre lakay li a. Si pitit ou a poko ap gen sizan rive an 31 Desanm 2015, nou pap bay pitit ou a plas nan yon lekòl ou pat chwazi. Men, si pitit ou a prale nan K2 jadendanfan, ou kapab mande pou nou plase pitit ou a administratifman si nou pa kapab ba li youn nan chwa ou yo. San sa, si ou vle pou pitit ou ale nan yon lekòl BPS, ou fèt pou tounen nan yon Sant Dakèy epi fè plis chwa. 6 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

7 Transfè Si ou vle chanje lekòl lòt ane, ou kapab aplike pou yon transfè pandan premye peryòd enskripsyon an, 5-30 Janvye 2015 (jadendanfan, 6zyèm ane, ak 9yèm ane), dezyèm peryòd enskripsyon 4 Fevriye-20 Mas 2015 (tout klas), oubyen apresa. Elèv k ap mande transfè pou dezyèm- 5yèm ane ak 8yèm ane kapab chwazi nan lis endividyèl yo a nan plan Plan Baze-Lakay la men akoz sila yo ki egzante yo nou pa kapab garanti yon plasman nan yon lekòl ki nan lis endividyèl yo a. Si nou pa kapab plase elèv sa yo nan yon lekòl yo chwazi yo menm, yo kapab rete nan lekòl yo ye kounye a. Tout demann transfè nou resevwa pandan chak peryòd enskripsyon nou travay sou yo ansanm. Demann nou resevwa apre 30 Septanm n ap travay sou yo nan mitan mwa Novanm ak nan fen Janvye. Si ou vle mande yon transfè pou ane lekòl nou ye ladann nan, aplike nan nenpòt Sant Dakèy rive pou jis nan fen Janvye. Nou pa kapab garanti yon demann transfè ap apwouve. BPS limite kantite fwa elèv kapab transfere ale nan lòt lekòl: Lekòl Elemantè: Yon fwa pa ane nan jadendanfan rive nan 5yèm ane. Lekòl Mwayen: Yon sèl fwa nan 6zyèm ane rive nan 8yèm ane. Lekòl Segondè: Yon sèl fwa nan 9yèm ane rive nan 12zyèm ane. Transfè Disiplinè. N ap plase elèv ki nan 6zyèm ane rive nan 12zyèm ane ki transfere pou koz disiplin nan yon pwogram altènatif. Mete Deyò Elèv yo mete deyò nan lòt distri lekòl paske yo te jwenn yo ak zam danjre oubyen sibstans ki pa legal, oubyen yo te bay yon anplwaye lekòl la kou, oubyen yo te kondane yo pou yon krim pa kapab ale nan Lekòl Piblik Boston pandan peryòd yo mete yo deyò a. Si BPS jwenn yo te mete yon elèv deyò nan lekòl li te ye anvan an pou nenpòt nan rezon sa yo, Lekòl Piblik Boston ap mete elèv la deyò tou selon jan lalwa nan Masachousèt mande sa. Daprè nouvo lwa a, yon elèv paka chita san li pa al lekòl pandan plis pase 90 jou eksepte nan ka grav nou te pale sou yo pi wo a. Elèv yo fèt pou resevwa sèvis pou edikasyon pandan peryòd mete deyò a. Si ou Demenaje Pote de prèv nouvo adrès ou a (al gade nan paj 3) nan nenpòt Sant Dakèy touswit. Si ou pa gen prèv nouvo adrès ou a, rele Sant la pou ka ba ou konsèy. Si ou demenaje, pitit ou a gen dwa oblije chanje lekòl. Men pitit ou a ap kapab rete nan lekòl li ye kounye a si lekòl la nan lis endividyèl chwa baze-lakay li yo, oubyen si ou dakò pou bay pitit ou a transpòtasyon ou menm. Sonje pou bay direktè lekòl ou a nouvo adrès ou ak nimewo telefòn ou. Nou pap kapab chanje estasyon otobis ou a kanpe pou ou a toutotan ou pa chanje adrès ou. Elèv ki pa gen kote pou yo rete Si ou demenaje epi al viv nan yon kay sekou, desann yon kote, oubyen w ap nan nenpòt ki sitiyasyon tanporè, ale nan nenpòt Sant Dakèy epi bay nouvo adrès ou. Timoun gen dwa pou yo rete nan lekòl orijinal yo a pandan tout tan yo fè yo pa gen kote pou yo rete, menm si yo demenaje ale nan yon lòt distri diferan. Elèv gen dwa pou yo rete nan lekòl kote yo te ye anvan an menm si yo pa rete ansanm ak paran yo. Ou kapab chwazi pou enskri pitit ou nan yon lekòl ki nan zòn tounèf la, nan katye a oubyen vil kote ou rete tanporèman an. Si ou vin pa gen kay pandan ete a epi ou gen pou demenaje, pitit ou a gen dwa retounen nan lekòl li te ye dènye fwa a. Nou kapab ba ou transpòtasyon sof si nouvo adrès la nan yon distans mache apye ak lekòl pitit ou a. Si ou demenaje al rete nan kay leta an pèmanans pandan ane lekòl la, pitit ou a kapab fini ane lekòl la nan menm lekòl la. Men nou pap ba li transpòtasyon sof si pitit ou a elijib pou transpòtasyon nan lekòl la dapre regleman BPS. Pou èd, rele Rezo Resous pou Edikasyon pou Moun Ki Pa Gen Kote pou yo Rete, Transpòtasyon Apepre de-tyè nan 57,000 elèv nou yo resevwa yon sèvis transpòtasyon kèlkonk: swa otobis lekòl oubyen pas MBTA. Elèv sa yo elijib pou transpòtasyon: Elèv ki rete ak distans yon mil oubyen plis ak lekòl jadendanfan yo a oubyen lekòl elemantè yo a Elèv ki rete ak yon distans yon mil edmi oubyen plis ak lekòl mwayen yo a Elèv ki rete ak distans de mil oubyen plis ak lekòl segondè yo a. Anpil nan elèv ki pran otobis lekòl, otobis la pran yo oubyen depoze yo nan yon pwent kafou tou pre lakay yo. Elèv nan 8yèm-12zyem ane jwenn yon pas MBTA oubyen yon konbinezon T pas ak otobis lekòl. An , elèv nan 7yèm ane ap jwenn yon T pas tou. Lè pitit ou a plase nan yon lekòl, n ap fè w konnen si pitit ou a elijib pou transpòtasyon. Nan fen mwa Out, n ap poste enfòmasyon sou estasyon otobis pitit ou a, nimewo otobis la, ak orè otobis la. Transpòtasyon pou Elèv ki Andikape Elèv ki andikape kapab resevwa sèvis pwent-kafou-a-pwent-kafou, sèvis MBTA, oubyen sèvis pòt-an-pòt, jan Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP) li a mande sa. Kèk elèv ki gen gwo pwoblèm medikal grav oubyen kondisyon fizik ki anpeche yo mache al lekòl kapab resevwa transpòtasyon. Kontakte enfimyè lekòl la pou mande sèvis sa a. Enfimyè a ap ba ou fòm sante w ap bezwen an epi l ap diskite bezwen transpòtasyon ak doktè pitit ou a. Biwo Sèvis Sante a ap deside si yon elèv elijib pou transpòtasyon apre li fin gade dokiman doktè a voye yo epi dapre sa anplwaye lekòl la di. Pandan ete a, souple rele Sèvis Sante a nan Eksepte pou kèk kondisyon medikal, nou pa renouvle transpòtasyon medikal otomatikman. Ou fèt pou aplike chak ane. Nou pa kapab fè aranjman espesyal pou transpòtasyon pou timoun paran oubyen moun ki reponsab yo a andikape men nou kapab ba yo yon estasyon otobis ki pi pre lakay yo. Souple diskite demann sa a ak Depatman Transpòtasyon BPS. Transpòtasyon Altènatif Ou kapab mande yon transpòtasyon altènatif pou al nan otobis la oubyen pou desann nan otobis la ki pa estasyon lakay ou a (tankou yon pwogram apre lekòl. Elèv ki pa elijib pou transpòtasyon kapab mande sevis sa a tou. Demann ou an kapab gen kèk restriksyon: Estasyon ou mande a fèt pou li sou wout otobis la epi li pa dwe ajoute lè anpli sou wout la. Fèt pou gen plas nan otobis la pou nouvo elèv yo plase nan wout otobis la. Ou fèt pou mande pou estasyon altènatif pou tout semenn nan, pa kèk fwa sèlman. Nou pa bay sèvis pòt-an-pòt sof si sa nan IEP a. Lè yon elèv demenaje, lekòl kote yo ye kounye a pa sou lis lekòl endividyèl yo a (Al gade Si Ou Demenaje nan paj sa a.) Yo kapab chwazi pou yo rete nan lekòl yo ye kounye a men yo PAP elijib pou transpòtasyon altènatif. Pou plis enfòmasyon ak transpòtasyon altènatif: Ale nan: transportation Kontakte direktè a Rele Depatman Transpòtasyon, Lèt eletwonik: bostonpublicschools.org Si ou voye yon aplikasyon okonplè pou transpòtasyon altènatif anvan premye Out, w ap resevwa yon repons anvan 15 Out. Si nou apwouve estasyon an, estasyon altènatif pitit ou a ap aktif depi premye jou lekòl la. Demann nou resevwa nan fen Out ak Septanm kapab pran plizyè jou pou nou travay sou yo. Konsèy sou Transpòtasyon Nou pa kapab garanti pitit ou a ap jwenn estasyon altènatif oubyen sèvis ou mande a. Pa aplike pou transpòtasyon altènatif pou kapab chanje estasyon otobis ou si ou demenaje oubyen si w ap mande yon estasyon ki pi pre. Ou kapab ranpli yon fòm chanjman adrès nan nenpòt ki Sant Dakèy. Depatman Transpòtasyon nan Court St. pa travay sou enfòmasyon chanjman adrès. Lè ou soumèt fòm chanjman adrès ou a, n ap bay pitit ou a yon nouvo estasasyon otobis tou pre kote ou fèk vin rete a si ou elijib pou transpòtasyon. Si ou panse estasyon otobis pitit ou a twò lwen lakay ou oubyen li danjre, ou gen dwa kapab chanje li. Men sonje anpil fwa elèv ki pa resevwa transpòtasyon mache nan yon distans yon mil ak lekòl yo a. Si nou detèmine pitit ou a rete nan distans nou egzije a ak lekòl la epi pou pa dakò, ou kapab mande nou pou nou mezire distans la. Pou èd ak transpòtasyon Tout ane a Liy lekòl 24 sou Janvye 2015 ak mitan mwa Out rive nan mitan Septanm BostonPublicSchools.org/register 7

8 ekouvri Pwogram ak Regleman yo Pwogram Lekòl Piblik Boston DEPI NAN PREMYE ANE jadendanfan rive nan dènye ane lekòl segondè, nou vreman ap atann anpil bagay nan men chak grenn elèv nan chak matyè. Ou kapab aprann kisa pitit ou a ta dwe konnen ak kapab fè nan fen ane chak klas, soti nan jadendanfan rive nan 8yèm ane, nan Gid Aprantisay Fanmi BPS nou yo family-learning-guides. TOUT LEKÒL ap egzekite Regleman Pwomosyon BPS ki mande pou pase kou espesifik ak tès yo. Anpil lekòb bay èd anplis pandan jounen lekòl la ak apre lekòl pou elèv ki gen difikilte pou yo rive satisfè sa nou mande pou yo pase al nan yon lòt klas. TOUT LEKÒL soti nan jadendanfan rive sou 8yèm ane gen yon konsantrasyon djanm sou alfabetizasyon lekti ak ekri. Tout lekòl ap sèvi ak materyèl ki aliyen ak Kritè Konesans Debaz nan Masachousèt nan Atizay Lang Angle & Alfabetizasyon/ Kritè Konesans Debaz Leta pou asire yo tout elèv nou yo resevwa yon fondasyon djanm nan alfabetizasyon. TOUT LEKÒL bay enstriksyon nan matematik ki baze sou Kritè Konesans Debaz nan Masachousèt pou Matematik. Elèv yo aprann konsèp debaz nan matematik tankou adisyone, miltipliye epi mezire, lèfini yo aprann aplike konsèp sa yo nan rezoud pwoblèm. Nou atann nou pou yo esplike panse yo epi jistifye solisyon yo. Tout elèv nan premye ane rive nan 8yèm ane genyen yon kont Premye nan Matematik First in Math. Resous sa a ki sout si entènèt la devlope kapasite nan matematik ak mwayen rezonman nan aktivite amizan yo ka fè lekòl epi yo ka fè ak fanmi yo. TOUT LEKÒL konsantre sou syans. Nou angaje elèv yo nan pratik syans ak jeni pou yo kapab prepare pi byen pou al nan fakilte, pou karyè yo, epi pou yo byen enfòme pou pran desizyon kòm sitwayen. N ap prepare pou fè tranzisyon nan nouvo Kritè Syans ak Teknoloji/Jeni. Nou kòmanse vanse pou pi devan nan Pratik syans ak jeni nan fè elèv yo konsantre nan travay yo sou panse, envestige ak kominike tankou yon syantis! TOUT LEKÒL anseye syans sosyal etid sou kijan moun viv ansanm epi òganize tèt yo nan sosyete pou ede elèv yo aprann kijan pou yo pran bonjan desizyon epi vin sitwayen enfòme ki responsab. Syans sosyal gen ladan li istwa, jewografi, gouvènman, ekonomi, ak lòt sijè. Pou enfòmasyon sou kou elèv yo fèt pou pran epi pase pou yo kapab ale nan lòt klas ki vin apre a, pran yon kopi Gid Lekòl Piblik Boston pou Fanmi ak Elèv. W ap jwenn li nan tout Sant Dakèy BPS, biwo santral 26 Court St. lavil la, ak sou sit entènèt BPS. Alòs kritè yo se regleman nan tout lekòl, chak lekòl ofri pwogram, tèm ak apwòch nan aprantisay ki pa menm jan ak lòt. Lè w ap chwazi yon lekòl, gade ki klas ak pwogram espesyal yo genyen ki mache ak bezwen epi enterè pitit ou a. Jadendanfan Nou ofri plizyè opsyon pou fè apranti ki pi jenn nou yo kòmanse ak siksè: Jadendanfan 2. Objektif nou se ofri pi bon preparasyon posib pou timoun k ap antre nan premye ane. Pou nou atenn objektif sa a, nou bay sis èd tan pwogram K2 pou timoun 5 an nan tout lekòl elemantè. Nou garanti tout timoun ki aplike pou K2 tout jounen yon plas. Men, akoz kapasite yo ki limite, nou pa kapab garanti yon plas nan lekòl ou chwazi a. Pou enskri nan K2, timoun yo fèt pou yo gen senk an premye Septanm Jadendanfan pou timoun ki pi piti. An Septanm k ap vini an, n ap genyen plis pase 2,300 plas pou timoun kap gen katran premye Septanm Nou genyen yon kantite plas trè limite nan K0 pou timoun ki gen twazan premye Septanm Nou regrèt sa, men nou pa kapab garanti yon plas nan pwogram sa yo. Lekòl pou Timoun ti Kat- Kat. Nou genyen plizyè lekòl ki ofri jadendanfan tout jounen (kòmanse nan K0 osinon K1) rive nan premye ane oubyen nan twazyèm ane, plis swen anvan ak apre lekòl soti 7:30 am rive pou 4:35 pm, tout gratis. Plas yo limite epi lis datant yo long anpil pou pwogram ki popilè anpil sa yo. Konte an Desandan nan Jadendanfan Tèt ansanm sa a ak BPS, Vil Boston, ak lòt òganizasyon kominotè kreye yon bann sèvis pou sipòte lafanmi depi lè timoun nan fèk fèt pou rive lè l ap antre nan jadendanfan ki gen ladan: Pale, Li, Jwe (Talk, Read, Play): Yon kanpay nan tout vil la ki bay fanmi ki gen timoun ki fèk fèt rive sou senkan k ap viv nan Boston enfòmasyon sou etap devlòpman timoun, aktivite pou sipòte devlòpman ak aprantisay lakay, epi resous ak aktivite nan kominote a. Vizite pou plis enfòmasyon. Gwoup Jwe pou Aprann (Play to Learn Groups): Lè jwèt òganize gratis chak semenn pou paran ak pitit yo ki gen ennan rive pou senkan nan lekòl elemantè Lekòl Piblik Boston. Tranzisyon Jadendanfan: Travay pou pèmèt yon tranzisyon nan jadendanfan nan BPS ki pozitif pou elèv ak fanmi yo. Pase pran kopi piblikasyon w, ki la disponib nan plizyè lang, nan nenpòt Sant Dakèy, oubyen rele osinon vizite sit entènèt yo a: Nòt Enpòtan sou Jadendanfan Nou garanti tout elèv jadendanfan ki nan edikasyon jeneral yon plas rive jis nan dènye klas nan lekòl nou plase yo a, dapre gid plan plasman elèv nou yo. Nou regrèt sa men nou pa kapab fè eksepsyon pou regleman sou laj pou antre lekòl, kèlkilanswa eksperyans lekòl pitit ou a te genyen anvan. Lalwa leta mande pou chak timoun ki gen sizan al lekòl an Septanm nan ane li gen sizan an. Si pitit ou a gen sizan ant 2 Septanm-31 Desanm, n ap ba li yon plas nan K2. Si ou bezwen yon pwogram pou pitit ou ki gen twazan oubyen katran, nou ankouraje w tcheke yon Head Start, (Kòmanse Davans) Child Care Choices of Boston (Chwa Swen Timoun nan Boston) (nimewo telefòn yo nan paj 10), ak lòt chwa preeskolè. Alòs pwogram K1 nou yo pou timoun katran ogmante anpil nan dènye ane ki sot pase la yo, nou pa kapab garanti tout aplikan yon plas. Elèv K Ap Aprann Angle Enfòmasyon Tès ak Plasman, K2 12 Plis pase 40% elèv nou yo pale yon lòt lang lakay yo ki pa Angle. Nou pran plezi resevwa elèv sa yo nan lekòl nou yo epi nou ofri yo pwogram ak sèvis pou ede yo aprann Angle pandan y ap vanse nan etid yo nan literati, matematik, syans, teknoloji, ak syans sosyal. Nou ofri pwogram sa yo pou Elèv k ap Aprann Angle (ELL) nan jadendanfan rive nan 8yèm ane: English as a Second Language (ESL) Angle kòm Dezyèm Lang. Tout ELL gen enstriksyon nan ESL yon fason pou yo ka aprann pale, tande, li ak ekri an Angle. Enstriksyon an tabli pou satisfè bezwen chak grenn elèv. Sheltered English Instruction (SEI) Enstriksyon Pwoteje an Angle. Nan sal klas SEI yo, pwofesè kalifye pou anseye matyè akademik yo bay elèv enstriksyon nan literati, matematik, syans ak istwa/syans sosyal. Depi sa posib, pwofessè a pale lang natifnatal elèv la pou ede li klarifye enstriksyon an. Two-Way Bilingual Education Edikasyon Bileng nan De Sans. Kat lekòl S. Greenwood K-8, Hernandez K-8, Hurley K-8, ak Umana Academy K-8 ofri yon pwogram de lang, kote elèv ki kalifye ki gen swa Angle osinon Panyòl kòm lang natif-natal yo aprann tout matyè yo ansanm nan toulede lang yo. Elèv Angle se pa lang natif-natal yo gen entriksyon nan ESL. Developmental Bilingual Education Edikasyon Devlòpmantal Bileng. Nan sal klas sa a, plis pase 70% nan timoun yo pale Angle ak Panyòl toupiti lè yo antre nan K1/K2, oubyen Panyòl se lang natif-natal yo. Yo anseye tout elèv yo li ak ekri ak matyè akademik yo nan toulede lang yo. Elèv Angle se pa lang natif-natal yo gen entriksyon nan ESL. Transitional Bilingual Education (TBE) Pwogam Bileng pou Yon Tan. Nan sal klas sa a, pwofesè a anseye elèv yo nan lang natif-natal yo pou ka fasilite aprantisay yo nan matematik, syans ak syans sosyal. Alòs elèv yo ap vin pi konpetan nan Angle, pwofesè a sèvi ak lang natif-natal la mwens, pou jiskaske tout enstriksyon an fèt an Angle nèt epi elèv yo kapab fè tranzisyon nan klas edikasyon jeneral. High Intensity Language Training (HILT)"*. Fòmasyon Lang Wo Nivo Entansite. Pwogram sa a se pou elèv ki gen 9-21 zan ki fèk vini soti nan peyi yo lè fini yo pa konn li ak ekri nan lang natif-natal yo, epi swa yo pat al lekòl nan peyi yo osinon menm si yo te ale, 8 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

9 edikasyon yo te entèwonp. Nan pwogram HILT yo, elèv yo jwenn enstriksyon entansif nan Angle akademik ak devlòpman nan li ak ekri. Enstriksyon an la pou ede yo aprann li, ekri, matematik, syans, istwa/syans sosyal, teknoloji, atizay, ak edikasyon fizik. «Elèv ki nan pwogram TBE ak HILT yo bezwen gen yon dispans paran/responsab yo siyen pou konnen paran yo te mande pwogram nan espesyalman. Edikasyon Espesyal ak Sèvis Elèv pou chak elèv bay rezilta dènye konsiltasyon fizik (pandan ane ki sot pase a) yon doktè oubyen yon sant sante siyen. Pa gen okenn timoun k ap kapab patisipe nan aktivite atletik nan lekòl la san yo pa genyen dokimantasyon konsiltasyon yo nan men doktè yo ki fè konnen elèv la kapab patisipe nan aktivite fizik. Enfimyè a ap gade dosye chak elèv tou pou wè si gen pwoblèm sante oubyen si yo bezwen medikaman. Si yo bezwen pran medikaman nan lekòl la, enfimyè a ap ba yo yon fòm pou paran/responsab la ak tout doktè pitit la siyen. Divizyon Lekòl, Campbell Resource Center Divizyon Sèvis Elèv, Lekòl Boston Latin Academy Biwo Edikasyon Espesyal ak Sèvis Elèv gide epi asiste fanmi yo ak lekòl yo nan sipòte siksè elèv ki andikape ak elèv ki gen risk. Divizyon Lekòl yo sipòte lekòl yo nan pwogram ak tout enstriksyon ki develope espesyalman pou satisfè bezwen chak grenn elèv. Divizyon Lekòl yo pran angajman pou asire elèv yo gen aksè ak bann plasman ki genyen yo soti nan enklizyon okonplè (al gade paj 10) pase nan enklizyon pasyèl rive nan separe nèt poukont yo. Divizyon Sèvis Elèv sipòte elèv nan bay sèvis nan konpòtman sante, fizik, terapi nan aktivite sosyal ak langaj, sipò nan vizyon ak nan tande, edikasyon fizik adaptatif, teknoloji ki ede, ak lòt sèvis sipò. Si ou sispèk elèv BPS ou a kapab gen yon andikap, souple kontakte direktè lekòl pitit ou a. Si pitit ou a pa nan yon lekòl piblik Boston, souple kontakte Biwo Edikasyon Espesyal ak Sèvis pou Elèv nan Travay nan Klas Avanse (AWC) Tès Plasman Kourikoulòm Travay nan Klas Avanse (AWC) se yon pwogram aplentan Lekòl Piblik Boston ki genyen yon pwogram akademik akselere pou elèv nan 4yèm, 5yèm, ak 6zyèm ane. Elèv yo sipoze fè plis travay lekòl ak plis devwa lakay epi pou yo etidye plis. Nou gen pwogram sa yo ni an Angle ni an Panyòl. Elèv yo dwe jwenn yon envitasyon pou yo patisipe. Envitasyon yo baze sèlman sou nòt elèv yo te fè nan yon tès yo te pran pou wè si yo elijib: Terra Nova (3zyèm edisyon) ak, pou Apranti Lang Angle, lang Panyòl SUPERA, yo bay an otòn nan 3zyèm, 4yèm, ak 5yèm ane. Tout elèv 5yèm ane, menm sa ki nan AWC yo fèt pou pran tès la pou yo envite yo nan AWC nan 6zyèm ane. Si nou envite pitit ou a pou li patisipe nan AWC, fòm aplikasyon chwa lekòl ou yo ap genyen yon konbinezon AWC ak pwogram regilye. Pou aplike pou yon pwogram AWC, ou fèt pou chwazi AWC pou yon lekòl espesifik. Ou kapab chwazi plis pase yon pwogram AWC. Elèv ki pa resevwa okenn chwa AWC kapab rete nan lekòl yo ye kounye a sof si yo nan dènye klas lekòl yo ye a genyen an. Lekòl ki Bay Egzamen Antre Nou genyen twa lekòl pou klas 7yèm-12zyèm ki admèt elèv sou yon baz konpetitif: Lekòl Boston Latin Academy nan Dorchester Lekòl Boston Latin nan Fenway Lekòl Matematik & Syans John D. O Bryant nan Roxbury. Touletwa lekòl yo aksepte nouvo elèv nan 7yèm ak 9yèm ane. Lekòl O Bryant aksepte elèv tou nan 10zyèm ane. Admisyon baze nèt sou mwayèn elèv ak rezilta tès Egzamen Antre Lekòl Endepandan (ISEE). Mwayèn nan baze sou dènye kanè nan Angle ak matematik ane lekòl anvan an (5yèm oubyen 7yèm) ak kanè de premye tèm pou ane sa a. Materyèl enskripsyon pou tès la pou elèv k ap aplike pou ane lekòl la te disponib an Septanm 2014 nan tout lekòl mwayen nou yo ak nan lekòl segondè nou yo, Sant Dakèy yo, bibliyotèk nou, ak Klib Ti Gason & Ti Fi (Boys & Girls Club). Nou bay tès la 8 Novanm 2014 nan vil la. Nou bay yon tès ratrapaj 22 Novanm. Elèv ki pa nan lekòl BPS kounye a menm si yo gen frè/sè yo ki nan BPS fèt pou ale nan yon Sant Dakèy BPS epi pwouve yo rete nan Boston. Yo fèt pou fè sa premye Vandredi nan mwa Novanm pou yo kapab konsidere yo pou admisyon nan yon lekòl ki bay egzamen dantre. Enfòmasyon sou ki kote ak kilè pou pwouve kote w rete nan materyèl pou enskripsyon tès la. Plis enfòmasyon: bostonpublicschools.org/exam Opsyon Edikatif Lekòl Piblik Boston gen yon bann lekòl ak pwogram nan lekòl mwayen ak lekòl segondè pou elèv ki rankontre difikilte nan anviwonman lekòl regilye yo. Pwogram sa yo ofri klas ki pa gen anpil elèv, sèvis sipò entansif, ak lòt apwòch nan aprantisay. Nou pa kapab garanti chak grenn elèv ki mande yon plas nan yon pwogram altènatif ap jwenn li. Patisipasyon Fanmi Lekòl Piblik Boston rekonèt edikasyon yon timoun se yon responsabilite ant fanmi, lekòl, elèv ak kominote. Rechèch demontre lè fanmi yo angage yo epi patisipe, timoun yo reyisi a pi wo nivo epi yo genyen atitid ki pi pozitif sou lekòl. Genyen anpil fason ou kapab patisipe nan edikasyon pitit ou. Lakay, fè lekti pou pitit ou a oubyen ak pitit ou a. Mete yon lè apa nan yon kote byen poze pou fè devwa. Limite tan yo pase ap gade televizyon epi toujou okouran ki pwogram pitit ou ap gade. Siveye kijan pitit ou a sèvi ak òdinatè. Tcheke tout devwa. Tcheke valiz lekòl li pou wè si lekòl la pa voye nòt lakay. Asire w pitit ou a dòmi kont dòmi li leswa. Nan lekòl la, ou kapab ale nan aktivite espesyal ak konferans paran/ pwofesè, fè benevola nan sal klas la, epi patisipe nan Komite Konsèy Paran nan Lekòl ak Komite Konsèy Lekòl la. Komite Konsèy Paran Edikasyon Espesyal Special Education Parent Advisory Council (BostonSpedPac) sipòte fanmi timoun ki andikape. Rele yo nan oubyen vizite bostonspedpac.org. Ou menm kapab al lekòl nan Inivèsite Paran BPS! Pou konnen plis, rele nan oubyen vizite parentuniversity. Konsiltasyon Fizik Dapra lalwa eta a, elèv ki nouvo nan Lekòl Piblik Boston fèt pou prezante rezilta yon konsiltasyon fizik okonplè. Pandan premye semenn lekòl la, enfimyè lekòl la ap mande Manje Lekòl Tout lekòl nou yo sèvi ti dejene ak manje a midi ki nitritif pou tout elèv gratis, kèlkilanswa kantite lajan fanmi an ap fè a. Gen kèk lekòl ki sèvi yon ti goute apre lekòl. Inifòm Lekòl Pa gen okenn egzijans inifòm nan okenn Lekòl Piblik Boston. Komite Konsèy Lekòl la nan chak lekòl deside si lekòl la ap bay inifòm obligatwa pou tout elèv dwe oblije mete, inifòm sou baz volontè, oubyen pa gen inifòm. Pou plis enfòmasyon, rele lekòl la dirèkteman oubyen gade Rapò sou Ansèyman ak Aprantisay yo a sou sit entènèt BPS la. Regleman sou Prezans Bonjan prezans se youn nan engredyan ki pi enpòtan nan resèt pou siksè lekòl donk asire w pitit ou a al lekòl chak jou sof si li malad. Lalwa mande pou tout timoun ki gen 6 16 an al lekòl. Nou kapab suiv elèv ki gen 6 zan oubyen ki pi gran epi ki absan san eskiz pou plis pase senk jou padan ane lekòl la, epi nou kapab menm fè entèvansyon epi pran aksyon legal. Si yon elèv pa al lekòl nan premye uit jou lè lekòl la kòmanse a oubyen sou premye uit jou depi yo te ba li plasman an, li ka riske pou nou retire non li nan lekòl la oubyen li kapab menm pèdi plas sa a. Elèv ki gen plis pase 12 absans ki pa eskize pandan ane lekòl la pap kapab monte nan lòt klas ki vin apre a. Elèv yo bezwen pou yo lekòl pandan tout jounen an. Lè yo rive an reta oubyen yo kite bonè, yo pèdi tan enpòtan nan aprantisay yo ak tan anrichisman yo. Klas la entèwonp tou anpil. Souple pa lage pitit ou yo ta oubyen vin chache yo ta lekòl eksepte si sa vreman nesesè. «BostonPublicSchools.org/register 9

10 ekouvri Mo pou Konnen Plan Baze-Lakay la Plan Baze-Lakay: Nou sèvi ak plan chwa lekòl Baze-Lakay BPS pou plase elèv nan edikasyon matènèl, lekòl elemantè ak lekòl K-8. Anba plan sa a lakay se pwenn depa a. Nou ofri fanmi yo chwa lekòl ki ak distans yon mil ak lakay yo. Kote nou gen enkyetid sou kalite MCAS la nan lekòl ki tou pre yo, plan sa a ofri lòt chwa anplis nan lekòl ki yon ti kras pi lwen ak tout pwogram ki te gendwa pa nan lis yo a. Nouvo plan chwa sa a ofri tout fanmi priyorite frè ak sè ak tout chwa nan tout vil la. Dapre nouvo Plan Baze- Lakay la, lekòl elemantè yo konekte ak lekòl mwayen yo pa filyè pakou volontè, tou garanti yon plas soti nan jadendanfan rive nan 8yèm ane. Gwoup (Clusters): Anpil nan Elèv p ak aprann Angle (ELL) nou yo ak elèv ki gen bezwen espesyal nou yo (SWD) plase nan yon lekòl ki gen pwogram ki la espesyalman pou satisfè bezwen akademik yo. Plan Baze-Lakay la kreye gwoup kominote chwa lekòl pou asire yo elèv sa yo kapab ale nan bonjan lekòl ki pi pre lakay yo. Lis Endividyèl: Nou ofri chak fanmi yon lis endividyèl chwa lekòl baze sou adrès lakay yo. Li gen ladan tout lekòl ki plase ak distans yon mil ak lakay yo epi depi gen bezwen pou fè sa, lekòl ki pre ki gen pi wo nivo pèfòmans ak pwogrè nan MCAS. Sa asire chak fanmi gen aksè ak bonjan lekòl, kèlkilanswa kote yo rete a. Chak fanmi ap ka chwazi pami sèt lekòl pou piti. Lis endividyèl la kapab gen ladan tou plis lekòl ki rele chwa lekòl pou asire nou kapab ofri chak timoun yon plas nan yon pwogram oubyen lekòl nan lis li a. Fanmi yo kapab chwazi nenpòt lekòl nan vil la. Menm jan ak premye plan twa-zòn yo, nou pa kapab garanti n ap plase yon aplikan nan youn nan tòp chwa li yo. Nou regrèt sa men nou pa kapab garanti K0 ak K1 yon plasman nan yon lekòl. Jounen Pwolonje: Yon jounen nòmal lekòl pou premye-5yèm ane se sizèd tan. Pou 6yèm-8yèm ane se sizèd tan 10 min. Gen lekòl ki gen plis lè, nou refere yo tankou jounen pwolonje. Jounen pwolonje kapab vle di pwogram jadendanfan tou ki se tout sizèd tan pou jounen an. Prèske tout jadendanfan nan BPS kounye a se jounen pwolonje. Se kèk lekòl sèlman ki toujou ofri klas mwatye jounen ki se te yon bagay ki nòmal depi 20 an pase. Edikasyon Jeneral: Edikasyon jeneral se pwogram tipik pou timoun ki pa bezwen sèvis edikasyon espesyal akoz yon andikap oubyen paske yo ap aprann Angle. Yo rele li edikasyon regilye tou. Enklizyon: Nan yon sal klas enklizyon, timoun ki gen andikap nan klas edikasyon jeneral ak kanmarad yo ki pa andikape. Pwofesè a, ki lisansye nan edikasyon espesyal, fè ajisteman nan kourikoulòm nan pou li ka satisfè bezwen endividyèl tout timoun. Nivo MCAS: Nou gwoupe lekòl nou yo nan kat nivo dapre jan elèv yo pèfòme nan egzamen MCAS la pandan de dènye ane ki sot pase la yo. Nou pran kont toulede ni pèfòmans angwo ni amelyorasyon. Chak fanmi genyen pou piti de lekòl ki nan pi wo nivo yo (Nivo 1, tòp 25% yo) epi pou pi piti kat lekòl ki swa nan Nivo 1 osinon Nivo 2 (tòp mwatye pi gwo pèfòmans nan MCAS la) nan lis endividyèl yo a. Nivo 3 ak 4 nan mwatye pi piti a. Nivo 4 se 25% pi ba a. Chwa Lekòl: Chak lis endividyèl gen ladan li tout lekòl ki ak yon distans yon mil oubyen pi piti ak lakay yo, epi, si pa genyen ase lekòl ki gen wo nivo MCAS nan sèk sa a, lòt bonjan lekòl ki tou pre. Li kapab gen ladan l tou chwa lekòl, ki ede balanse kantite fanmi ki rete nan yon katye ak kantite sal klas ki disponib. Chwa Lekòl kapab bay aksè ak pwogram ki te gen dwa pa disponib nan lis endividyèl lekòl la, tankou Travay nan Klas Avanse ak pwogram matènèl. Pakou: Nou gen yon bann kantite lekòl ki ofri yon plasman garanti pou elèv k ap soti nan lekòl ki makònen ak pakou yo. Sa kreye yon tranzisyon litlit pou elèv soti nan jadendanfan rive nan 8yèm ane (ak menm rive nan kèk lekòl segondè). Li tou elimine bezwen pou elèv yo antre nan yon lotri pou lòt plasman yo a. Pa egzanp, Lekòl Elemantè Grew ak Lekòl Mwayen Rogers fòme yon pakou K-8: elèv 5yèm ane Grew garanti yon plasman nan 6zyèm ane. Elèv k ap fè tranzisyon nan pakou lekòl elemantè yo a osinon lekòl mawyen yo a plase otomatikman. Si fanmi yo vle fè lòt chwa, yo kapab ranpli yon aplikasyon nan yon Sant Dakèy. Pou konnen si lekòl pitit ou a se yon lekòl ak pakou, mande lekòl la, rele nenpòt Sant Dakèy, osinon vizite sit entènèt BPS la. Lekòl Rejyonal: Nan jefò nou pou nou bay elèv yo bonjan kalite chwa, Lekòl Jackson/Mann K-8 (ki nan Allston) ap yon chwa anplis pou elèv ki rete nan Roxbury, Mission Hill ak Dorchester. Ploton: Sa refere ak yon pwogram ki kontinye nan tout ane nan yon lekòl. Tankou pa egzanp, yon ti lekòl elemantè kapab genyen yon sèl ploton nan sal klas edikasyon jeneral. Sa vle di genyen yon sal klas edikasyon jeneral nan chak ane, soti nan jadendanfan rive nan 5yèm ane. Yon pi gwo lekòl kapab genyen de ou twa (ou plis) ploton (2-3 sal klas pa ane). Yon lekòl kapab genyen yon ploton edikasyon espesyal oubyen elèv k ap aprann Angle anplis ploton edikasyon jeneral li a oubyben ploton enklizyon an. Swen Okonplè: Tout lekòl elemantè yo gen yon jounen lekòl akademik pou 6 èd tan. Gen kèk lekòl tankou Lyon ak lekòl matènèl yo, ki bay swen anvan ak apre lekòl depi byen bonè nan maten rive byen ta nan apremidi. Tan anplis sa a apre jounen lekòl la rele swen okonplè. Dwa Paran Anba Okenn Timoun Pa Dwe Ret Dèyè Lwa Edikasyon Elemantè ak Segondè ki rele Okenn Timoun Pa Dwe Ret Dèyè (NCLB) a, bay yon bann fon. Pi gwo fon sa yo se fon Tit I, ki la pou amelyore edikasyon debaz pou elèv ki pa gen anpil lajan. Nan Lekòl Piblik Boston, tout lekòl resevwa fon Title I pou Dapre lwa sa a, si pitit ou ale nan yon lekòl Tit I, ou gen dwa sa yo ak anpil lòt dwa: Distri lekòl la fèt pou ba ou yon Rapò anyèl sou lekòl pitit ou a ak enfòmasyon sou evalyasyon, kont randi, ak kalite pwofesè yo. Depi w mande sa, lekòl la fèt pou ba ou enfòmasyon sou kalifikasyon pwofesè pitit ou yo. Lekòl la fèt pou li enfòme w sou kilè yon pwofesè nou pa konsidere ki kalifye awo nivo ap anseye pitit ou a pou plis pase kat semenn youn dèyè lòt. Distri a ak lekòl yo fèt pou enkli paran/responsab elèv yo nan pwogram Asistans Sible. Pou plis enfòmasyon, vizite mass.edu/apa/titlei/parta/familyengagement. Pou konnen plis sou Okenn Timoun Pa Dwe Ret Dèyè, pran yon kopi Gid Lekòl Piblik Boston pou Fanmi ak Elèv nan nenpòt Sant Dakèy, oubyen li li sou sit entènèt BPS la. 10 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

11 Resous pou Fanmi Lekòl Piblik Boston Nimewo Prensipal/Tout Depatman yo Edikasyon Granmoun Prezans Komite Lekòl Boston Komite Konsèy Elèv Boston (BSAC) ext 104 Komite Paran Tout Vil la (CPC) Kominikasyon Sèvis Konsèy Konte an Desandan nan Jadendanfan Pwogram Timoun Piti (pre-jadendanfan ak jadendanfan) Opsyon pou Edikasyon (lekòl ak pwogram altènatif) Apranti Lang Angle Planifikasyon Enskripsyon & Sipò (plasman nan lekòl) Ekite (diskriminasyon ak zafè dwa sivil) Angajman (ki te rele Angajman Lafanmi ak Elèv) Biwo sou Teren an Sèvis Manje ak Nitrisyon Sèvis Gide Sante ak Byenèt (bpshealthandwellness.org) Sèvis Sante (bpshealthservices.org) Sant Resous Edikasyon pou Moun Ki pa Gen Kote pou yo Rete Sant Evalyasyon & Konsèy Moun Nouvo Inivèsite Paran Sant Re-Angajman Sèvis Sekirite (Polis Lekòl) Nimewo 24 sou 24 Lekòl (Out, Septanm, ak Janvye) Edikasyon Espesyal ak Sèvis Elèv Komite Konsèy Paran Edikasyon Espesyal (BostonSpedPac.org) Dosye Elèv Biwo Sipèentandan an Sant Fòmasyon Tit I (atelye pou fanmi) Transpòtasyon Sant Dakèy: Dorchester East Boston Mattapan Roslindale Roxbury Sèvis Byenveni Òganizasyon Kominotè & Sèvis Action for Boston Community Development (ABCD) GED, diplòm lekòl segondè, pwogram pou djòb, Head Start Kòmanse Davans American Student Assistance (ASA) Sant Preparasyon pou Inivèsite Enfòmasyon Gratis sou edikasyon siperyè, asa.org/plan/centers asistans finansye, ak karyè Boston Centers for Youth and Families (Sant kominotè) Pwogram granmoun, rekreyasyon, GED Boston Navigator... BOSTONavigator.org Gwo baz done pou rechèch sou lè pwogram apre lekòl Boston Parent Organizing Network (BPON) bpon.org Òganize Paran ak fòmasyon pou amelyore lekòl Boston Partners in Education bostonpartners.org Volontè lekòl, fòmasyon pou paran Boston Public Library: bibliyotèk santral nan Copley Square, lòt branch. bpl.org lònan tout vil la. Liv, videyos, sèvi ak òdinatè, aktivite pou tout laj, pas pou mize Child Care Choices of Boston ext Gadri lisansye ak moun ki bay sèvis sa a, childcarechoicesofboston.org ouvè Lendi-Vandredi, 9:30 am-3:30 pm EDCO Youth Alternative edcoyouthalternative.com Diplòm lekòl segondè ak pwogram lekòl ak karyè pou elèv ki pa lekòl Federation for Children with Special Needs fcsn.org Defans, enfòmasyon, ak fòmasyon Liy 24 sou 24 Majistra a Enfòmasyon sou vaksinasyon ak plis Liy Majistra pou Jenn 24 sou bostonyouthzone.com Aktivite jenn ak enfòmasyon Steppingstone Foundation tsf.org Preparasyon akademik gratis pou egzamen ak lekòl prive ABCD Head Start Pre-Eskolè ak Gadri Pou fanmi ki pa gen anpil kòb, aksepte timoun laj 3-4 (kèk pi piti). Allston/Brighton Allston/Brighton Head Start Charlestown JFK Family Service Center* Dorchester Bradshaw Children s Learning Program Dorchester Head Start Early Head Geneva Ave Franklin Field Children s Center Gertrude E. Townsend Learning Program Horizons for Homeless Children * Yawkey Kombit Kreyol Center * East Boston East Boston Head Start ak Early Head Start Jamaica Plain Horizons for Homeless Children * Jamaica Plain Head Start Mattapan Mattapan Head Start Mission Hill Associated Early Care & Education Ruggles/Gilday * North End North End Head Start Roslindale South Side Head Start Roxbury Associated Early Care & Education Sunnyside * Horizons for Homeless Children * Parker Hill/Fenway Roxbury Head Start and Madison Park Learning Program Walnut Grove Head Start South Boston South Boston Head Start South End Chinese Church Head Start Infants and Other People * South End Head Start and Early Head Start * Asosye Head Start Depatmam Edikason Elemantè ak Segondè nan Masachousèt (DESE) Lekòl Chatè Enfòmasyon sou lekòl piblik la pou tout moun ki rete nan vil Boston ki pa nan Lekòl Piblik Boston. Liy 24 sou 24 Enfòmasyon Paran MCAS220 Sou MCAS ( ) Pou plis enfòmasyon regleman lekòl, pwogram, dwa paran ak elèv, ak plis toujou, pran yon kopi Gid Lekòl Piblik Boston pou Fanmi & Elèv, w ap jwenn li nan tout Sant Dakèy nou yo ak sou sit entènèt nou an: BostonPublicSchools.org/register 11

12 Enscri & Aplike pou Lekòl Kijan Si ou ap enskri nan Lekòl Piblik Boston pou premye fwa, ou fèt pou ale nan yon Sant Dakèy BPS.«Souple pote: o De prèv ki tou enprime ak adrès kote ou rete kounye a. Ale nan paj 3 pou detay. o Kanè vaksen ki ajou. Ale nan paj 3 pou detay. o Batistè pitit ou a (ak so sou li), paspò oubyen Fòm I-94 o Foto idantifikasyon paran/responsab o Yon relve nòt dènye lekòl pitit ou a te ye a (premye-12zyèm ane). Enskri anvan sou entènèt! Enskripsyon davans sou sit entènèt se yon bon fason pou ekonomize tan pandan etap enskripsyon an. o Konekte sou nenpòt òdinatè ki genyen koneksyon sou Entènèt. o Ranpli fòm aplikasyon yo davans sou entènèt. o Ale nan nenpòt Sant Dakèy ak dokiman nou egzije yo (gade pi wo a) pou konplete etap la. bostonpublicschools.org/register «Sa a pa aplikab pou pwosede lekòl ki bay egzamen antre yo. Ale gade paj 6 pou detay. Egzijans Laj pou Enskri pou Lekòl Premye Peryòd Enskripsyon 5 30 Janvye 2015 Aplikan pou Jadendanfan, 6zyèm ane ak 9yèm ane SÈLMAN, nouvo nan BPS ak transfè «Pou evite liy ki twò long, nou rekòmande pou suiv orè ki pi ba a pou enskri nan yon Sant Dakèy, baze sou premye inisyal siyati paran/ responsab la: A I 5-9 Janvye J Q Janvye R Z Janvye Tout moun Janvye Plasman yo poste nan mitan Mas 2015 Dezyèm Peryòd Enskripsyon 4 Fevriye 20 Mas 2015 Tout klas, nouvo nan BPS ak transfè Plasman yo poste kòmansman Me 2015 Twazyèm Peryòd Enskripsyon 23 Mas 8 Me 2015 Tout klas, nouvo nan BPS ak transfè Plasman yo poste mitan Jen 2015 Katriyèm Peryòd Enskripsyon 11 Me 12 Jen 2015 Tout klas, nouvo nan BPS ak transfè Plasman yo poste nan mitan Jiyè 2015 Jadendanfan 0 (K0) 3 an nan dat la osnon anvan premye Septanm 2015 (plas yo trè limite) Jadendanfan 1 (K1) 4 an nan dat la osnon anvan premye Septanm 2015 (plas yo limite) Jadendanfan 2 (K2) 5 an nan dat la osnon anvan premye Septanm 2015 Premye ane 6 an nan dat la osnon anvan premye Septanm 2015 Nou regrèt sa, men pa gen eksepsyon nan egzijans sa yo, ak tout eksperyans lekòl timoun nan te fè anvan. ekouvri Non Lekòl la: 1. Kilè Lis Endividyèl Chwa Lekòl Mwen Yo 8. Ki Kote Ale nan nenpòt Sant Dakèy Lekòl Piblik Boston: Dorchester ) Campbell Resource Center 1216 Dorchester Avenue, Dorchester (akote Burger King nan) Èd an Kreyòl Kapvèdyen, Angle, Pòtigè, Panyòl, Tiki, ak Vyetnamyen Roxbury ) Lokal Madison Park Complex 75 Malcolm X Boulevard, Roxbury Nouvo lokal apati 23 Fevriye 2015: Bolling Municipal Building, 2300 Washington St., Roxbury Dudley Square Èd an Chinwa (Kantonè), Angle, Kreyòl Ayisyen, Mandarin ak Panyòl Roslindale ) Lokal Jennie Barron Building 515 Hyde Park Avenue, Roslindale (tou pre Cummins Highway) Èd an Kreyòl Kapvèdyen, Angle, Franse, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè ak Panyòl East Boston ) Lekòl Mario Umana Academy 312 Border Street, East Boston Ouvè Lendi ak Madi, 8:30 am 5:00 pm Janvye ak fen Out 2015: Lendi ak Madi, 8:30 am 5:00 pm, ak Mèkredi 12:00 7:00 pm Èd an Angle ak an Panyòl Mattapan ) Lekòl Mildred Avenue 5 Mildred Avenue, Mattapan Ouvè Jedi ak Vandredi, 8:30 am 5:00 pm Èd an Kreyòl Kapvèdyen, Angle, Kreyòl Ayisyen ak Panyòl Lè nou ouvè Ane Lekòl la: Lè regilye: Lendi, Madi, Jedi ak Vandredi, 8:30 am 5:00 pm; Mèkredi 12:00 7:00 pm Lè jou Samdi: Sant Dakèy Dorchester ap ouvè 10 Janvye ak 24 Janvye 2015 a 9:00 am pou 1:00 pm. Pandan Vakans Lekòl: Vakans Fevriye: Sèlman Sant Dorchester a ki ouvè (lè nòmal) Vakans Avril: Sèlman Sant Roxbury a ki ouvè (lè nòmal) 6 Jiyè 24 Jiyè 2015: Tout Sant yo fèmen 27 Jiyè 14 Out 2015: Sant Dorchester, Roslindale ak Roxbury ouvè (lè nòmal) Fèmen: Jou konje federal, eta a, ak vil al Nimewo 24 sou 24 Lekòl ) Janvye 2015 Lendi Vandredi, 8:30 am 5:00 pm Rele nou si w gen kesyon sou enskripsyon pou lekòl, egzijans ki kote w rete, transfè, transpòtasyon, lis datant, pwogram nan lekòl yo, ak lòt bagay ankò. 12 Dekrouvri Lekòl Piblik Boston 2015, Edisyon K-8

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

There will be no refunds.

There will be no refunds. Flint Park Day Camp Application- 2015 Camp Dates: July 6 th August 14 th In order for application to be accepted: 1. Application must be completed in its entirety. Immunization Records must be printed

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Monroe, Erie, Onondaga, and Niagara EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers. This

More information

Arlington ISD District Assessment Calendar

Arlington ISD District Assessment Calendar X Sept 1 29 1 2 Math 30 Min Oct 6 X Sept 1 15 3 6 Math 30 Min Sept 22 X Sept 1 29 Universal Screener: 1 2 30 Min Oct 6 X X Sept 1 15 Universal Screener: 3 7 30 Min Sept 22 X Sept 5 29 TCEA Tech Apps Pre

More information

L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L

L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L If searching for a book L'architecture de la Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] by L in pdf format, then you have come

More information

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014 CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN DOC. NO : QMS -ML-02-02 REV. NO. : 1 DATED : 12.11.2002 PERSONNEL LICENSING OFFICE HQs. CIVIL AVIATION AUTHORITY TERMINAL 1, Karachi Airport, Karachi-75200 HQCAA/1137/010/RGLC

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

CAMPER HEALTH HISTORY FORM 1

CAMPER HEALTH HISTORY FORM 1 CAMPER HEALTH HISTORY FORM 1 Developed and reviewed by: American Camp Association, American Academy of Pediatrics Council on School Health, & Association of Camp Nurses Mail this form to the address below

More information

CAMPER HEALTH HISTORY FORM1

CAMPER HEALTH HISTORY FORM1 CAMPER HEALTH HISTORY FORM1 Developed and reviewed by: American Camp Association, American Academy of Pediatrics Council on School Health, & Association of Camp Nurses Mail this form to the address below

More information

SIOE Montréal, Québec

SIOE Montréal, Québec SIOE 2018 Montréal, Québec June 21-23, 2018 Introducing HEC Montre al (hec.ca) HEC Montréal defines itself as an international business school whose exceptional teaching and research, combined with its

More information

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel Angele Dei ~ prayer to the guardian angel for SSATBB choir a cappella ~ Music by Christopher Hoh Traditional text attributed to Reginald of Canterbury HMM M00A HohMade Music 19 Seventh Street South Arlington

More information

Creole Choir of Cuba

Creole Choir of Cuba University of Florida Performing Arts presents Creole Choir of Cuba Tuesday, February 26, 2013, 7:30 p.m. Phillips Center Sponsored by Creole Choir of Cuba Song List Soufle Van Mangaje Preludio Llegada

More information

Guide Du Routard Vietnam 2017

Guide Du Routard Vietnam 2017 Guide Du Routard Vietnam 2017 If you are searching for the ebook Guide du routard vietnam 2017 in pdf format, then you have come on to loyal website. We furnish the utter option of this book in txt, DjVu,

More information

A Hong-Kong, Singapour Et Manille: [guide (Guides Bleus A) (French Edition) By Christine Routier-Le Diraison

A Hong-Kong, Singapour Et Manille: [guide (Guides Bleus A) (French Edition) By Christine Routier-Le Diraison A Hong-Kong, Singapour Et Manille: [guide (Guides Bleus A) (French Edition) By Christine Routier-Le Diraison If searched for a book A Hong-Kong, Singapour et Manille: [guide (Guides bleus a) (French Edition)

More information

World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie

World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie If searched for a ebook World's Wackiest Lawsuits by K. R. Hobbie in pdf format, then you've come to the correct site. We present the complete option of this ebook

More information

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

AIRWORTHINESS DIRECTIVE AIRWORTHINESS DIRECTIVE REGULATORY SUPPORT DIVISION P.O. BOX 26460 OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73125-0460 U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration The following Airworthiness Directive

More information

Pallets and containers StartupBoeing

Pallets and containers StartupBoeing Cargo is the source of revenue for freight operations and can also be a significant portion of passenger airline revenue. On passenger aircraft, cargo is carried in the lower hold. On freighters, cargo

More information

IN THE HEART OF IT ALL

IN THE HEART OF IT ALL IN THE HEART OF IT ALL A N E W N E I G H BO R H O O D AWA I T S THE OPPORTUNITY As exclusive listing agent, Transwestern Consulting Group ( TCG ) and HFF are pleased to offer for sale Widett Circle, a

More information

Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud

Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud If searching for the ebook by Sarah Guilbaud Nantes, street art et graffiti (French Edition) in pdf form, in that case you come on to faithful

More information

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst.

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst. LOCATION MAP Buythorp awatu awatu PACIFIC OCEAN Ctral Ctral Hawk's Hawk's Bay Bay Distric Distri Woovill Woovill lmrst North City TASMAN SEA NEW ZEALAND ataioka ataioka hiat hiat Tokomaru Tokomaru Tarar

More information

Welcome to Bridgewater State University. Aviation Science Orientation

Welcome to Bridgewater State University. Aviation Science Orientation Welcome to Bridgewater State University Aviation Science Orientation www.bridgew.edu/aviation Flight Training Concentration Guide for students entering Spring 2016 semester Freshman Year AVSC-107 Primary

More information

Previously Used WP Activity Codes WP Service Code Transitions

Previously Used WP Activity Codes WP Service Code Transitions Previously Used WP Activity s WP Transitions Local VOS Local VOS Description Description DAL Daily Count 002, or 120 if not selectable One-Stop Employment And Workforce Information /Resource Room 003 Self

More information

Schedule N SaNt-IF-1-1

Schedule N SaNt-IF-1-1 chedule N86-48733-aNt-IF-1-1 chedule information Route: N86 of vehicles used on schedule: ervice change: 48733 - CHEDULE Implementation date: 06 January 2018 Day type: Operator: ant - aturday Night/unday

More information

Guides Routard - Provence:

Guides Routard - Provence: Guides Routard - Provence: 2000-1 If searched for the book Guides Routard - Provence: 2000-1 in pdf format, then you've come to the right website. We presented full edition of this book in epub, DjVu,

More information

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY 1642 Powers Ferry Road SE Suite 250 Marietta, GA 30067 www.macallanre.com 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY INTRODUCTION MACALLAN REAL

More information

Photo ERIC TRESCAZES. Adoreed Monpazier Endurance

Photo ERIC TRESCAZES.  Adoreed Monpazier Endurance Photo ERIC TRESCAZES http://monpazier.adoreed.fr contact@adoreed.fr Adoreed Monpazier Endurance LE MOT DU PRESIDENT DE L ADOREED Bienvenue à toutes et tous, Monpazier est devenu une étape incontournable

More information

Benin Tourist visa Application for citizens of Bangladesh living in Alberta

Benin Tourist visa Application for citizens of Bangladesh living in Alberta VisaHQca Inc Benin Tourist visa pplication for citizens of Bangladesh living in lberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in

More information

Ryanair. Overweight. Overweight. High Growth, Low Cost Champion

Ryanair. Overweight. Overweight. High Growth, Low Cost Champion Overweight RYA.I,RYA ID Price: 12.76 Price Target: 16.25 Previous: 13.50 Ireland Airlines Christopher G Combe AC J.P. Morgan Securities PLC Price Performance 12 10 8 6 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15

More information

Sound Transit Operations January 2018 Service Performance Report. Ridership

Sound Transit Operations January 2018 Service Performance Report. Ridership January 218 Service Performance Report Ridership Total Boardings by Mode Jan-17 Jan-18 % YTD-17 YTD-18 % ST Express 1,3,33 1,7,91.3% 1,3,33 1,7,91.3% Sounder 367,33 416,8 13.3% 367,33 416,8 13.3% Tacoma

More information

If searching for a book Routard guide paris in pdf format, in that case you come on to faithful site. We present utter option of this book in doc,

If searching for a book Routard guide paris in pdf format, in that case you come on to faithful site. We present utter option of this book in doc, Routard Guide Paris If searching for a book Routard guide paris in pdf format, in that case you come on to faithful site. We present utter option of this book in doc, epub, PDF, DjVu, txt formats. You

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

What kind of ticket do I need to board a train?

What kind of ticket do I need to board a train? Beautiful scenery and delicious food can be found throughout Hokkaido. The most convenient way to see all Hokkaido has to offer is by train. This guide will provide first time JR Hokkaido users with a

More information

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact March 18, 2015 David A. Marcontell Vice President CAVOK, a division of Oliver Wyman 1003 Virginia Ave, Suite 300 Atlanta, Georgia 30354 Office:

More information

SCADE for AIRBUS critical avionics systems

SCADE for AIRBUS critical avionics systems SCADE Users Conference October 2009 Presented by Jean-Charles DALBIN Airbus Operations SAS SCADE for AIRBUS critical avionics systems Scade Users Conference 2009 Agenda Airbus Context SCADE use Automatic

More information

1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3.

1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3. 1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3. Photo: Richard Greenwood 4. Date: March, 1976 5. Negative: NARO, NFS,

More information

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies

GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies GENEAUTO 9/29/2009 Presented by Jean-Charles DALBIN Airbus Operations SAS & Laurent DUFFAU Airbus Operations SAS GENE-AUTO Status of new Airbus case Studies Airbus Operation SAS - GENEAUTO Status on Airbus

More information

Presents the one-day Food Manager Course Schedule for 2017

Presents the one-day Food Manager Course Schedule for 2017 $145 Presents the one-day Food Manager Course Schedule for 2017 Our one-day Comprehensive Food Manager Certification Course and examination meets the requirements of the City of St. Louis, St. Charles

More information

cristales / verres / glasses tiradores / poignées / handle Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Ónix Mar Aluminio Cemento / Ciment / Cement

cristales / verres / glasses tiradores / poignées / handle Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Ónix Mar Aluminio Cemento / Ciment / Cement cristales / verres / glasses Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Mar Ónix tiradores / poignées / handle Aluminio Blanco / Blanc / White Mar Onix Cemento / Ciment / Cement En Salcedo diseñamos

More information

Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin

Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin The army of the Duke of Burgundy and a force of about two hundred English soldiers occupied Paris the Val-d'Oise

More information

Argentina's Santa Fe Province "Provincia De Santa Fe" Map By AutoMapa By AutoMapa

Argentina's Santa Fe Province Provincia De Santa Fe Map By AutoMapa By AutoMapa Argentina's Santa Fe Province "Provincia De Santa Fe" Map By AutoMapa By AutoMapa Amazon.com : magflags Flag Provincia de Santa Fe - Amazon.com : magflags Flag Provincia de Santa Fe Santa Fe province,

More information

Guide Touristique Berlin

Guide Touristique Berlin Guide Touristique Berlin The history of Berlin began with its foundation in the 12th century, and later became the capital of the small country of Prussia. Prussia grew rapidly in the 18th Des informations

More information

TOURISM GUIDELINES FOR PRACTICAL ASSESSMENT TASKS

TOURISM GUIDELINES FOR PRACTICAL ASSESSMENT TASKS TOURISM GUIDELINES FOR PRACTICAL ASSESSMENT TASKS 2013 These guidelines consist of 11 pages. Tourism 2 DBE/PAT 2013 1. INTRODUCTION INFORMATION The Practical Assessment Task for Tourism should allow the

More information

The AIVP Days Malaga - Spain June 2016

The AIVP Days Malaga - Spain June 2016 THE WORLDWIDE NETWORK OF PORT CITIES The AIVP Days Malaga - Spain 23-25 June 2016 WWW.MALAGA.AIVP.COM General Assembly and the AIVP Days Mega-Ships: Impacts on port cities Programme In partnership with:

More information

AVIATION MAINTENANCE INDUSTRY OUTLOOK & ECONOMIC IMPACT

AVIATION MAINTENANCE INDUSTRY OUTLOOK & ECONOMIC IMPACT AVIATION MAINTENANCE INDUSTRY OUTLOOK & ECONOMIC IMPACT MARCH 16, 2017 David A. Marcontell General Manager CAVOK, a division of Oliver Wyman 1003 Virginia Ave, Suite 300 Atlanta, GA 30354 Direct: +1 404

More information

Arriving at Narita Airport and Traveling to Aizu-Wakamatsu

Arriving at Narita Airport and Traveling to Aizu-Wakamatsu Arriving at Narita Airport and Traveling to Aizu-Wakamatsu Keep your airline boarding passes, if you are being reimbursed here. These instructions assume you will take the Keisei Skyliner from Narita Airport

More information

JEPPESEN JeppView General Info Surabaya, IDN S ' E ' Mag Var: 0.0 W Elevation: 9' Runway Info Runway ' x 148' asphalt

JEPPESEN JeppView General Info Surabaya, IDN S ' E ' Mag Var: 0.0 W Elevation: 9' Runway Info Runway ' x 148' asphalt Airport Information WARR (Juanda) General Info Surabaya, IN S 07 22.8' E112 47.2' Mag Var: 0.0 W Elevation: 9' Public, IFR, Control Tower, Rotating Beacon, Low Level Wind Shear Alert System, Customs Fuel:

More information

A luxury retreat nestled in the scenic Cederberg Mountains

A luxury retreat nestled in the scenic Cederberg Mountains NATURE RESERVE Kagga Kamma is a VRS managed resort and a proud member of Univision Experience Kagga Kamma Variety of activities Beautiful surrounds A luxury retreat nestled in the scenic Cederberg Mountains

More information

Huatulco And Puerto Escondido (Ulysses Due South) By Sarah Kresh

Huatulco And Puerto Escondido (Ulysses Due South) By Sarah Kresh Huatulco And Puerto Escondido (Ulysses Due South) By Sarah Kresh If you are searching for the book Huatulco and Puerto Escondido (Ulysses Due South) by Sarah Kresh in pdf form, then you've come to correct

More information

OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon

OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon OEuvres De Saint-Simon (French Edition) By Claude Henri de Saint-Simon Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint- Simon - - comte de Saint-Simon, often referred to as Henri Henri de Saint-Simon was born

More information

ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED ET LE COMMERCE. Agreement on Trade in Civil Aircraft Original: English/ anglais TECHNICAL SUB-COMMITTEE.

ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED ET LE COMMERCE. Agreement on Trade in Civil Aircraft Original: English/ anglais TECHNICAL SUB-COMMITTEE. GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ACCORD GENERAL SUR RESTRICTED AIR/TSC/W/24/Rev.1 LES TARIFS DOUANIERS24 March 1982 Special Distribution ET LE COMMERCE Agreement on Trade in Civil Aircraft Original:

More information

PRODUCT GUIDE 2014

PRODUCT GUIDE 2014 WWW.5STARLOGS.COM 01 WWW.5STARLOGS.COM WE PROMISE Satisfied clients from the US, Scandinavia, Asia and Western Europe. A variety of unique products and convenient packaging. High volumes of top quality,

More information

24 au / to 3 Février / Mars February / March

24 au / to 3 Février / Mars February / March 24 au / to 3 Février / Mars February / March Dimanche 25 février Sunday 25 th February POT D ACCUEIL WELCOME DRINK Gratuit Free À partir de 16h30 : Découvrez le programme de la semaine autour d une boisson

More information

The Rough Guide To India By Rough Guides

The Rough Guide To India By Rough Guides The Rough Guide To India By Rough Guides If looking for a book The Rough Guide to India by Rough Guides in pdf format, then you have come on to the faithful website. We present full version of this book

More information

Libro proporcionado por el equipo Le Libros. Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros.

Libro proporcionado por el equipo Le Libros. Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros. Libro proporcionado por el equipo Le Libros Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros http://lelibros.org/ Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online Tom Sawyer loves adventures.

More information

Correlations with National Standards... v. How to use this thematic unit... vii. Suggestions for Teachers... viii SAMPLE. Midwest Region...

Correlations with National Standards... v. How to use this thematic unit... vii. Suggestions for Teachers... viii SAMPLE. Midwest Region... Contents Correlations with National Standards................. v How to use this thematic unit...................... vii Suggestions for Teachers......................... viii reproducible student section

More information

Registration Scheme Expands to Carriage of Oversized Sports Equipment

Registration Scheme Expands to Carriage of Oversized Sports Equipment PR062/16 19 July 2016 Registration Scheme Expands to Carriage of Oversized Sports Equipment In light of the smooth operation of the Registration Scheme for Carriage of Oversized Musical Instruments over

More information

Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE

Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE Jeppesen Academy - Training Services 2013 GLOBAL COURSE SCHEDULE WORLDWIDE TRAINING Jeppesen Academy can deliver a wide range of basic through advanced courseware and product training. All class dates

More information

ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE

ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE D ISCOVE R A PL ACE LI KE N O OT H E R, W H ER E L I FE LO N G MEM ORI E S A RE MA D E, T IM E T OG ET HER C OUNT S, AND G IRLHOOD

More information

Anafora Sto Greco - Report To Greco (Greek Edition) By Nikos Kazantzakis

Anafora Sto Greco - Report To Greco (Greek Edition) By Nikos Kazantzakis Anafora Sto Greco - Report To Greco (Greek Edition) By Nikos Kazantzakis Anafora Sto Greco - Report to Greco (Greek Edition) Oct 19, 2015. by Nikos Kazantzakis. Paperback. $25.00 $ 25 00 Prime. FREE Shipping

More information

Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss

Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss Buy Oh, The Places You'll Go! at Michaels - Get Oh, The Places You'll Go! at Michaels.com. Dr. Seuss's wonderfully wise Oh, the Places You'll Go! is the perfect send-off

More information

The Canadian Rockies (French - Les Rocheuses Canadiennes) (French Edition)

The Canadian Rockies (French - Les Rocheuses Canadiennes) (French Edition) The Canadian Rockies (French - Les Rocheuses Canadiennes) (French Edition) If looking for the book The Canadian Rockies (French - Les Rocheuses Canadiennes) (French Edition) in pdf format, then you've

More information

James Madison Moore Pioneer of 1847 compiled by Stephenie Flora oregonpioneers.com

James Madison Moore Pioneer of 1847 compiled by Stephenie Flora oregonpioneers.com James Madison Moore Pioneer of 1847 compiled by Stephenie Flora oregonpioneers.com James Madison Moore b. 23 Feb 1809 Mercer County, Pennsylvania d. 11 Jun 1884 Oregon City, Clackamas County, Oregon s/o

More information

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi If you are searching for the ebook by Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops of God, Volume '03: Les Gouttes de Dieu in pdf form, then

More information

FAA AIRMAN KNOWLEDGE TESTING AUTHORIZATION REQUIREMENTS MATRIX JANUARY 2009 GENERAL REQUIREMENTS

FAA AIRMAN KNOWLEDGE TESTING AUTHORIZATION REQUIREMENTS MATRIX JANUARY 2009 GENERAL REQUIREMENTS FAA AIRMAN KNOWLEDGE TESTING AUTHORIZATION REQUIREMENTS MATRIX JANUARY 2009 GENERAL REQUIREMENTS Acceptable Forms of Identification: For a U.S. citizen, acceptable forms of photo identification include,

More information

Filling in the Customer Service Gap

Filling in the Customer Service Gap Filling in the Customer Service Gap Brad Martin Deputy Director, Aviation Customer Service Boston Logan at a Glance 5 Passenger Terminals 98 Gates 6 Runways 11 TSA Checkpoints 26 Million Passengers in

More information

ELKS GRASSICK TRANSITION CAMP APPLICATION

ELKS GRASSICK TRANSITION CAMP APPLICATION ELKS GRASSICK TRANSITION CAMP APPLICATION Part A. Application for Admittance (To be completed by parent/guardian) Name of Student Date of Birth Age: Address City State Zipcode Parent(s)/Guardian(s) Address:

More information

Los Cantos De Maldoror / The Songs Of Maldoror (Spanish Edition) By Comte De Lautreamont

Los Cantos De Maldoror / The Songs Of Maldoror (Spanish Edition) By Comte De Lautreamont Los Cantos De Maldoror / The Songs Of Maldoror (Spanish Edition) By Comte De Lautreamont If you are searched for a book by Comte De Lautreamont Los cantos de Maldoror / The Songs of Maldoror (Spanish Edition)

More information

Address List Transfer Information

Address List Transfer Information Address List Transfer Information 1. Location - Addresslist... 2 2. TRANSFER INFORMATION... 3 2.1. Early Pick-up (transfer to rental location included)... 3 2.2. Regular Pick-up (no transfer included to

More information

The Next Stop: Inverness To Edinburgh, Station By Station [Kindle Edition] By Simon Varwell

The Next Stop: Inverness To Edinburgh, Station By Station [Kindle Edition] By Simon Varwell The Next Stop: Inverness To Edinburgh, Station By Station [Kindle Edition] By Simon Varwell If searching for a book by Simon Varwell The Next Stop: Inverness to Edinburgh, station by station [Kindle Edition]

More information

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim ALBANESE NJOFTIM PËR FAMILJEN comuniczione per l fmigli DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për utorizim richiest di utorizzzione Prindërve të nxënësit/ses Ai genitori dell'lunno/ emri dhe mbiemri

More information

College Park, Georgia; and Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) City of College Park

College Park, Georgia; and Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) City of College Park AMPO Association of Metropolitan Planning Organizations 2014 Annual Conference College Park, Georgia; and Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) City of College Park Fulton County ATL I285 Perimeter

More information

Cape Splash Family Aquatic Center FAQ S

Cape Splash Family Aquatic Center FAQ S FAQ S What are the dates Cape Splash will open/ When will it close? Cape Splash is scheduled to open on May 28 th thru Sept.5 th. There will be reduced hours when school starts. What are Cape Splash Hours

More information

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way SUMMARY Hope is the gateway town connecting Greater Vancouver to the British Columbia interior and the rest of Canada.

More information

SE... 4 PORTAIR GR...

SE... 4 PORTAIR GR... CAR CARRIER & CHASSIS 2014 CONTENTS CAR CARRIER Range PORTAIR SE... 4 PORTAIR GR... 6 PORTAIR 3.5 T... 8 PORTAIR 5.1 T... 10 PORTAIR PRESTIGE... 12 CHASSIS & AIR SUSPENSIONS Range CHASSIS 1 OR 2 REAR AXLES...

More information

TANJONG PAGAR/KEPPEL/BRANI TERMINALS. DEPTH A/S (m)

TANJONG PAGAR/KEPPEL/BRANI TERMINALS. DEPTH A/S (m) TANJONG PAGAR/KEPPEL/BRANI TERMINALS BERTH DEPTH A/S (m) APPROACH DEPTH (m) T01 13.6 14.0 T02 13.6 14.5 T03 13.6 13.8 T04 11.0 9.7 T05 14.8 15.0 T06 13.6 14.2 REMARKS T07 12.4 12.6 Shallower depths exist

More information

SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY

SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY Ban Thongkhankham, Khounboulom Rd, Vientiane LAOS Tel: (856-21)213633-4 / Fax: (856-21) 213635 Email: info@arasa-tour-laos.com www.arasa-tour-laos.com NMMY NORTH VIETNAM SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY

More information