Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO"

Transcription

1 Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou li enfòme elèv yo sou dwa ak responsabilite yo nan edikasyon yo, founi aksè a enfòmasyon sou pwogram ak sèvis ki disponib e asiste elèv yo pou yo benefisye sèvis sa yo. Elèv ki ansent gen dwa rete nan lekòl yo e patisipe antyèman nan pwogram edikasyonèl ak aktivite apre lekòl. Elèv yo gen dwa tou pou yo resevwa sèvis ki disponib yo pou asiste yo nan kontinye edikasyon yo pandan yo ansent oubyen kòm adolesan paran pitit oswa toude. Si yon elèv vle transfere nan yon lòt lekòl, manm kò anseyan yo deziyen an ap enfòme elèv la ak paran l oubyen gadyen legal li sou opsyon l pou edikasyon l. Elèv kapab chwazi volontèman pou yo enskri nan youn nan pwogram Depatman Edikasyon an pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit. Responsab lekòl yo dwe rekonèt nati trè sansib enfòmasyon ki konsène gwosès elèv, aktivite seksyèl, VIH/SIDA ak maladi seksyèlman transmisib. Yo dwe sèvi ak anpil diskresyon ak pwofesyonalis lè y ap diskite bagay sa yo. Menmsi pèsonèl la dwe ankouraje elèv yo pou yo jwenn swen medikal ak èd apwopriye, yo pa dwe egzije okenn elèv fè tès gwosès, maladi moun atrap nan kontak seksyèl oubyen VIH/SIDA, oubyen egzije okenn elèv oswa founisè sèvis sante l pou yo revele rezilta tès sa yo. Anplis, yo pa dwe egzije yon elèv revele estati l oswa eta l parapò a gwosès, VIH/SIDA, maladi moun atrap nan kontak seksyèl oubyen aktivite seksyèl. Responsab lekòl yo pa ka ekskli okenn elèv nan okenn pwogram lekòl lan paske li pa te fè tès pou gwosès, tès pou maladi moun atrap nan kontak seksyèl, VIH/SIDA, oubyen poutèt li ansent, li teste pozitif pou SIDA, li se yon adolesan ak pitit oswa li gen yon maladi moun atrap nan kontak seksyèl. Sa yo pa kapab nonplis de kondisyon pou yo refize yo nan yon lekòl oubyen yon pwogram.

2 Paj : 1-6 REZIME sa a ranplase Chanselye A-740 lan date 28 septanm 1987 e ki mizajou nan 06/09/2002. Elèv ki ansent ki gen laj yo oblije ale lekòl gen pou yo ale lekòl sòf si gen rezon medikal ki kontrè. Objektif règleman sa a se klarifye wòl ak responsabilite divès kalite pèsonèl lekòl lan nan aplikasyon politik sa a, nan founi enfòmasyon sou chwa edikasyonèl ki disponib pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit e pou asiste elèv yo atravè enfòmasyon sou swen ki gen rapò ak gwosès, swen pou timoun ak lòt sèvis ki anrapò ak sa yo. Li gen ladann pwosedi pou pèsonèl lekòl la asiste elèv ki ansent lan nan planifye pou l kontinye edikasyon l pandan e apre gwosès li. an rekonèt dwa legal elèv yo pou yo jwenn swen sante anrapò ak gwosès ak opòtinite egal pou edikasyon yo. Li rekonèt enpòtans enplikasyon paran yo ak gadyen legal yo nan jan pitit yo pran desizyon, pandan li rekonèt dwa elèv la genyen pou l jwenn konfidansyalite nan sa ki gen rapò ak kestyon sou sante repwodiktif ak sante seksyèl. 1. MANM KÒ ANSEYAN YO DEZIYEN 1.1 Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè pral deziyen yon manm kò anseyan an ki pral sèvi kòm moun ki bay èd e ki responsab pou li bay elèv ki ansent oubyen ki gen pitit aksè a enfòmasyon sou swen sante ki gen rapò ak gwosès, sou okipe timoun oubyen sèvis ki anrapò ak sa yo. Anplis, manm kò anseyan ki deziyen an ap enfòme elèv sa yo sou dwa ak responsabilite yo nan edilkasyon yo (konsilte twazyèm pati a) e li pral asiste elèv la pou l jwenn sèvis èd akademik ak konsèy apwopriye pou pèmèt elèv la kontinye edikasyon l e patisipe antyèman nan lekòl la pandan e apre gwosès la antanke elèv paran. Manm kò anseyan ki deziyen an kapab yon Konseye gid, yon pwofesè lijyèn oubyen lòt pèsonèl ki gen fòmasyon apwopriye. Manm kò anseyan ki deziyen an ap travay anba sipèvizyon asistan direktè a, pèsonèl nan sèvis pou elèv oubyen yon lòt sipèvizè apwopriye. Li ta dwe tou veye sou yo kowòdinasyon sèvis yo bay elèv la. Non manm kò anseyan an dwe endike sou Fòm pou manm kò anseyan yo deziyen an ki akonpaye règleman sa a (konsilte dokiman siplemantè A) e yo dwe soumèt li ba Biwo Sèvis pou kominote lekòl yo ak fòmasyon jennmoun lan Office Mo paran an, tout kote yo sèvi avèk li nan sa a, vle di paran elèv la, gadyen legal oubyen nenpòt moun ki gen yon relasyon parante oubyen gad ak elèv la, oubyen elèv la menm, si l se yon minè emansipe oswa li gen plis pase 18 lane.

3 Paj : 2-6 of Youth Development and School Community Services pa pita pase 1ye oktòb nan chak ane akademik. Non manm kò anseyan ki deziyen an ak lè li disponib dwe afiche aklè yon kote e yo dwe mete tout moun okouran. 1.2 Depatman Edikasyon an konsidere angajman paran enpòtan. Yo dwe fè efò tout tan pou yo enplike paran nan sa ki gen rapò ak chwa elèv yo. Manm kò ansèyan ki deziyen an dwe enplike paran an nan chwa elèv la fè, otanke posib, san yo pa retade sèvis sante ki nesesè pou elèv la resevwa oubyen lòt sèvis asosye. 2. KONFIDANSYALITE NAN ZAFÈ SANTE 2.1 Responsab lekòl yo dwe rekonèt nati trè sansib enfòmasyon ki konsène gwosès elèv, aktivite seksyèl, VIH/SIDA ak maladi seksyèlman transmisib. Responsab lekòl yo dwe sèvi ak anpil diskresyon ak pwofesyonalis e yo dwe respekte vi prive elèv la lè y ap diskite koze sa yo. 2.2 Responsab lekòl yo pa gen pou yo mande ni egzije okenn elèv pase tès pou gwosès, maladi seksyèlman transmisib oswa VIH/SIDA. 2.3 Responsab lekòl yo pa gen pou yo mande okenn elèv oswa moun ki founi l sèvis sante pou yo revele rezilta tès pou gwosès, maladi seksyèlman transmisib oubyen VIH/SIDA. Yo pa dwe egzije nonplis pou elèv yo oswa moun ki founi yo sèvis sante revele estati yo oswa eta yo konsènan gwosès, VIH/SIDA, maladi seksyèlman transmisib oswa aktivite seksyèl. 2.4 Responsab lekòl yo pa gen pou yo anpeche okenn elèv ale lekòl oswa nan yon pwogram lekòl poutèt li pa te pase yon tès oubyen pa te revele rezilta yon tès pou gwosès, maladi seksyèlman transmisib oubyen VIH/SIDA. Se menm jan an pou si elèv la ansent, li teste pozitif pou SIDA, li gen pitit oubyen li gen maladi moun atrap nan kontak seksyèl. Tès sa yo pa dwe yon kondisyon pou elèv la kapab ale lekòl oubyen swiv yon pwogram lekòl la. Okenn nan eleman sa yo pa ta dwe anpeche pèsonèl la ankouraje elèv yo pou yo chache jwenn sèvis sante ak sèvis èd apwopriye. 3. DWA AK RESPONSABILITE ELÈV KI ANSENT 3.1 Elèv ki ansent gen dwa rete nan lekòl la e gen dwa pou yo resevwa pwogram ak sèvis ki disponib pou asiste yo nan kontinye edikasyon yo e patisipe antyèman nan lekòl la pandan gwosès yo oubyen pandan yo gen pitit oswa toude. 3.2 Elèv ki ansent ki gen laj yo oblije ale lekòl gen pou yo ale lekòl sòf si gen rezon medikal ki kontrè. Yo dwe swiv pwosedi nòmal pou prezans lè gen absans.

4 Paj : Elèv ki ansent oubyen ki gen pitit gen dwa patisipe nòmalman nan pwogram ak aktivite edikasyonèl. Sa enkli nenpòt klas oswa aktivite apre lekòl yo ta nòmalman elijib pou yo san yo pa bezwen yon sètifika espesifik senpman paske yo ansent oubyen yo gen pitit. Sepandan, lekòl yo dwe ankouraje elèv ale wè doktè si yo prezante sentòm oubyen yo nan yon eta ki ta mande swen medikal pou nenpòt elèv. 3.4 Si yon elèv ki ansent gen yon rezon medikal ki limite patisipasyon l nan pwogram lekòl regilye l, se responsabilite elèv la oubyen paran an pou bay lekòl la dokimantasyon apwopriye ki soti nan men founisè swen sante l. Manm kò anseyan yo deziyen an ap tabli pwosedi pou devlope yon plan edikasyonèl ki konfòm a enstriksyon founisè sèvis sante a, an kolaborasyon ak elèv la, paran l oswa gadyen l ak lòt patisipan, si nesesè. Pwofesè pou de matyè patikilye ta dwe avize si yo dwe bay yon atansyon espesyal poutèt eta sante elèv la. Lekòl yo dwe fè de amenajman rezonab lè yo resevwa enfòmasyon sa yo, menm jan yo ta fè pou nenpòt lòt elèv ki ta gen yon pwoblèm sante. 3.5 Lekòl yo dwe fè tout efò yo pou yo bay elèv ki ansent oswa ki gen pitit devwa, travay lekòl ak lòt api pou pèmèt yo rete ajou nan travay klas yo egzije si yo absan pou rezon medikal. Yo ta dwe tou fasilite yo pou yo tounen nan pwogramasyon regilye lekòl la apre absans sa yo. 3.6 Lè gwosès la fini oubyen lè gen akò doktè a oswa toude, yo atann aske elèv la retounen lekòl. Pèsonèl lekòl la dwe imedyatman aksepte elèv la e ofri èd onivo akademik ak konsèy apwopriye pou pèmèt elèv la tounen nan pwogram akademik nòmal li. 3.7 Elèv ki panse yo viktim diskriminasyon oubyen asèlman poutèt yo ansent gen dwa pote plent oubyen chache yon solisyon dapre Chanselye A-830 lan. 4. CHWA EDIKASYONÈL KI DISPONIB POU ELÈV KI ANSENT Elèv ki ansent oubyen ki gen pitit gen dwa rete nan pwogram akademik aktyèl yo padan e apre gwosès yo. Si yon elèv vle transfere nan yon lòt lekòl, se responsabilite manm kò anseyan yo deziyen an pou l asire l elèv la ak paran l oubyen gadyen l okouran diferan opsyon edikasyonèl yo. Elèv yo kapab chwazi pou yo enskri nan youn nan pwogram Depatman Edikasyon an pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit men enskripsyon an dwe konplètman volontè. 4.1 Yon elèv ki ansent gen dwa rete nan pwogram akademik nòmal li.

5 Paj : Yon elèv ki ansent ki pa vle rete nan lekòl kote l ye a gen dwa transfere nan yon lòt lekòl zòn li. 4.3 Yon elèv ki ansent oubyen ki gen pitit ki nan yon lekòl ki mande twòp transpò kapab mande yon transfè pou sikonstans espesyal, avèk dokimantasyon apwopriye, pou l ale nan yon lekòl pi pre lakay li. 4.4 Yon elèv ki ansent oubyen ki gen pitit e ki nan yon lekòl segondè, yon lekòl entèmedyè, yon lekòl pre-segondè oubyen yon lekòl edikasyon espesyal kapab transfere nan youn nan pwogram Depatman Edikasyon an pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit. Nenpòt elèv ki vle transfere nan yon pwogram pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit ta dwe okouran sa yo di la yo: nenpòt desizyon transfè se yon bagay volontè; transfè a sipoze tanporè; kijan transfè a kapab afekte pwogrè l nan edikasyon l, si l afekte l. Sa enkli, men sa pa limite a, kredi lekòl, nòt nan klas, pase nan lòt klas ak dat gradyasyon. Elèv la dwe okouran tou si gen klas oubyen kredi ki pa disponib nan pwogram pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit. Pwogram pou elèv ki ansent oubyen ki gen pitit yo sou lis pi ba a: Manhattan Bronx Brooklyn 911M, Center for Continued Education 22 E.128 th St. New York, New York (212) X, Martha Neilson 979 Rogers Place Bronx, New York (718) K, School for Continued Ed. 631 Belmont Ave. Brooklyn, New York (718)

6 Paj : 5-6 Queens 941Q, Ida B. Wells School Jamaica Avenue Jamaica, New York (718) Dosye elèv ki transfere nan youn nan pwogram sa yo ta dwe rete nan premye lekòl lan menmsi elèv la transfere paske elèv la ap retounen nan premye lekòl sa a. 4.5 Paran yo dwe siyen pou transfè elèv yo. 5. ANSÈYMAN KI FÈT LAKAY 6. PWOGRAM LYFE Elèv ki ansent lan kapab resevwa ansèyman lakay li, nan men yon pwofesè ki afekte pa Depatman Edikasyon an, Division of Special Education, Office of Home Instruction, pandan e apre gwosès lan, si yo pa ka fè aranjman nan yon lekòl poutèt yon pwoblèm fizik oubyen medikal, oubyen poutèt yon pwoblèm emosyonèl, sikolojik oswa yon pwoblèm nan konpòtman l ki serye. Founisè sèvis sante elèv la dwe sètifye gen yon pwoblèm patikilye ki mande ansèyman an fèt lakay. Pou plis detay sou demann pou ansèyman ki fèt lakay, refere w a Chanselye A-170 lan. Demann ki gen rapò ak ansèyman ki fèt lakay dwe adrese ba : Home Instruction Manhattan (646) Bronx (718) Brooklyn (718) Queens (718) Staten Island (718) Dosye elèv ki resevwa ansèyman lakay yo ta dwe rete nan lekòl prensipal la paske elèv la ap retounen nan lekòl sa a. Pwogram LYFE lan (Living for the Young Family through Education) bay sèvis gadri pou tibebe. Kèk lekòl gen sèvis gadri atravè pwogram LYFE lan sou teren lekòl lan. Sèvis gadri anndan lekòl yo louvri ni pou elèv ki papa ni sa k manman pitit. Si yon elèv ki ansent oubyen ki gen pitit bezwen sèvis gadri, manm kò anseyan ki deziyen an ta dwe ede elèv la idantifye lekòl ki bay sèvis sa a e asiste elèv la pou l enskri nan yon lekòl konsa oubyen enskri pitit elèv la oswa toude nan pwogram LYFE lekòl sa yo, si sa posib. LYFE

7 Paj : RAPÒ 22 East 128 th St. New York, New York Nan chak dènye jou nan mwa a nan Oktòb, Desanm, Fevriye ak Me, manm kò anseyan ki deziyen an pral ranpli yon Rapò rezime sou elèv ki ansent (Dokiman siplemantè B). Non elèv ki ansent yo pa dwe sou lis nan Rapò rezime a. Manm kò anseyan ki deziyen an ap soumèt Rapò rezime an ba : 8. REKÈT Program for Pregnant and Parenting Students 22 East 128 th St. New York, New York Rekèt konsènan règleman sa a jeneralman dwe adrese ba : Telefòn (212) Program for Pregnant and Parenting Students 22 East 128 th Street New York, New York Faks (212) Rekèt konsènan kestyon konfidansyalite yo trete nan règleman sa dwe adrese ba : Telefòn (212) Office of Legal Services NYC Department of Education 52 Chambers Street Room 308 New York, New York Faks (212)

8 RÈGLEMAN CHANSELYE A-740 DOKIMAN SIPLEMANTÈ A Chanselye A-740: Manm Kò Anseyan ki Deziyen pou Elèv ki Ansent oubyen ki Gen Pitit Non lekòl la Adrès Nimewo Telefòn Manm Kò Anseyan Direktè a Deziyen pou Elèv ki Ansent oubyen ki Gen Pitit se: Non Tit Siyati Direktè a Dat Yo dwe soumèt rapò nan Biwo Sèvis pou kominote lekòl yo ak fòmasyon jennmoun a anvan 1ye oktòb chak ane akademik nan : Office of Youth Development and School Community Services 52 Chambers Street, Room 219 New York, NY 10007

9 RÈGLEMAN CHANSELYE A-740 DOKIMAN SIPLEMANTÈ B RAPÒ REZIME SOU ELÈV KI ANSENT Mwa/Ane Rapò Rezime a: Non Lekòl la Adrès/Nimewo Telefòn Kantite Elèv ki Ansent: Kantite Elèv ki Gen Pitit: Siyati Direktè a oubyen Moun li Deziyen an Dat Pou soumisyon nan Oktòb, Desanm, Fevriye ak Me chak ane. Tanpri voye pa lapòs oubyen pa faks ba : Office of Youth Development and School Community Services 52 Chambers Street, Room 219 New York, NY Fax No.:

REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE

REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE REZIME AVI DEPATMAN TIMOUN AK FANMI FLORIDA RÈGLEMAN KONSÈNAN RÈGLEMAN SOU ENFÒMASYON AK JESYON PRIVE AK PWOTEKSYON ENFÒMASYON PÈSONÈL SOU SANTE Objektif. Pwosedi operasyonèl sa a kreye yon pwosesis inik

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

Financial Assistance Documents Texas Health Huguley

Financial Assistance Documents Texas Health Huguley Financial Assistance Documents Texas Health Huguley Submit to: Patient Financial Services 11801 South Freeway Burleson, TX 76028 Phone: 817-551-2739 www.texashealthhuguley.org Jwenn Èd Pou Peye Fakti Ou

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane

Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane DISTRI ESKOLÈ NAN KONTE LEE GID POU PARAN & KÒD KONDWIT POU ELÈV 2014-2015 Klas 6 yèm ane pou 12 yèm ane Sant edikasyon piblik nan konte Lee 2855 Colonial Boulevard Fort Myers, Florida 33966 Thomas Scott,

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill

Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Lekòl City on a Hill Sa Kap Swiv la se Manyèl de Baz Elèv ak Fanmi ki kouvri Règ Debaz ak Règleman Lekòl City on a Hill Paran ak Reskonsab yo Dwe Refere yo Tou Nan Livrè Espesifik anplis de Livrè Jeneral

More information

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen

Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Maladi Malarya: Enfòmasyon ou dwe konnen Tab de Matye Tit yo Paj yo Istwa maladi malarya. 1-2 Kisa malarya ye...2 Estatistik...2-3 Kèk Enfòmasyon Fo..3-4 Transmisyon..4-5 Ki moun ki an risk..5-6 Kèk Sentòm.6-7

More information

DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, JUNE 30, 2020

DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, JUNE 30, 2020 DRAFT ETA FLORID PLAN CONSOLIDATED JULY 1, 2015 - JUNE 30, 2020 30 jen 2015 Depatman Opòtinite Ekonomik Florid Depatman Timoun ak Fanmi Florid Depatman Sante Eta Florid Florida Lojman Finans Kòporasyon

More information

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

Non Elèv la. Non Lekòl la

Non Elèv la. Non Lekòl la 4THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ME 2005 4YÈM ANE NIVO ELEMANTÈ EGZAMEN SYANS EGZAMEN EKRI HAITIAN CREOLE EDITION SCIENCE GRADE 4 WRITTEN TEST Non Elèv la Non Lekòl la Ekri non w ak non lekòl ou

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010

Kiltivasyon Kounya. Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti. 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 140 Oxfam Briefing Paper - Rezime Oktòb 2010 Kiltivasyon Kounya Defi ak okazyon agrikòl pou rekonstriksyon Ayiti Apre tranblemanntè 12 Janvye 2010 la, yon gwo kantite deplase al rete nan La Vale Atibonit.

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800

60.7% 63.8 YEARS 27,750 KM 2 CREOLE + FRENCH THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL. Population: 10,485,800 2006 2010 THE 410 BRIDGE STARTS WORKING IN HAITI. Climate MAINLY TROPICAL RAIN: APRIL-JUNE & OCTOBER-NOVEMBER Population: 10,485,800 (JULY 2016, WORLD FACTBOOK) Time Zone UTC SAME AS -5 EST Area Smaller

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

QM21. Between Rochdale Village, Queens, and Midtown, Manhattan. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective Winter 2017.

QM21. Between Rochdale Village, Queens, and Midtown, Manhattan. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective Winter 2017. Bus Timetable Effective Winter 2017 MTA Bus Company QM21 Express Service Weekdays Only Between Rochdale Village, Queens, and Midtown, Manhattan If you think your bus operator deserves an Apple Award our

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

PLUS: HYBRIDS HIT LGA

PLUS: HYBRIDS HIT LGA March, 2007 A.Grahl Photo 23-YEAR REIGN OF DOMINANCE ENDS AS ORIONS NOW OUTNUMBER RTS s IN NYC. PLUS: HYBRIDS HIT LGA The Roster 1 Brooklyn Division Table of Contents Section 1 MTA NYC Transit Bronx Division

More information

QM16/QM17 Express Service Weekdays Only

QM16/QM17 Express Service Weekdays Only Bus Timetable Effective Winter 2016 MTA Bus Company QM16/QM17 Express Service Weekdays Only Between QM16 Neponsit, Queens, and Midtown, Manhattan QM17 Far Rockaway, Queens, and Midtown, Manhattan If you

More information

Urban/Infill Redevelopment Program

Urban/Infill Redevelopment Program Urban/Infill Redevelopment Program PELHAM MANOR SHOPPING PLAZA ***** 400 EAST FORDHAM ROAD ***** RIVER PLAZA ***** 4650 BROADWAY AT SHERMAN ***** 216th STREET ***** 260 EAST 161st STREET ***** CANARSIE

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

Express Service Weekdays Only. Between

Express Service Weekdays Only. Between Bus Timetable Effective Summer 2017 MTA Bus Company QM10/QM11/QM40 Express Service Weekdays Only Between QM10 Rego Park, Queens, and Midtown, Manhattan (via 6 Av) QM11 Forest Hills, Queens, and Downtown,

More information

U.S. District Court Eastern District of New York (Brooklyn) CIVIL DOCKET FOR CASE #: 1:10-cv ARR -RER

U.S. District Court Eastern District of New York (Brooklyn) CIVIL DOCKET FOR CASE #: 1:10-cv ARR -RER U.S. District Court Eastern District of New York (Brooklyn) CIVIL DOCKET FOR CASE #: 1:10-cv-0254 8-ARR -RER Binder et al v. Astrue Assigned to: Judge Allyne R. Ro ss Referred to: Magistrate Judge Ramo

More information

QM16/QM17. Special Schedule. Between. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. and Midtown, Manhattan. and Midtown, Manhattan

QM16/QM17. Special Schedule. Between. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. and Midtown, Manhattan. and Midtown, Manhattan Special Bus Timetable Effective 2018 MTA Bus Company Special Schedule The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day QM16/QM17 Express Service Between QM16 Neponsit, Queens, and Midtown, Manhattan QM17

More information

City Streets Manhattan NY Pocket Map Laminated By Hagstrom Map READ ONLINE

City Streets Manhattan NY Pocket Map Laminated By Hagstrom Map READ ONLINE City Streets Manhattan NY Pocket Map Laminated By Hagstrom Map READ ONLINE If you are searching for a book by Hagstrom Map City Streets Manhattan NY Pocket Map Laminated in pdf format, in that case you

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Albany, Schenectady, Saratoga, Rensselaer EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers.

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Monroe, Erie, Onondaga, and Niagara EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers. This

More information

Bus Timetable Effective April 4, 2010

Bus Timetable Effective April 4, 2010 Bus Timetable Effective April 4, 2010 X90 Express weekday only service between Yorkville and World Financial Center If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for service,

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

South Ozone Park and Jamaica via Sutphin Blvd/ Jamaica Av. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Spring 2018.

South Ozone Park and Jamaica via Sutphin Blvd/ Jamaica Av. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Spring 2018. Bus Timetable Effective Spring 2018 MTA Bus Company Q9 Local Service a Between South Ozone Park and Jamaica via Sutphin Blvd/ Jamaica Av If you think your bus operator deserves an Apple Award our special

More information

NEW YORK CITY TRANSIT AND INFRASTRUCTURE THE G LOOP

NEW YORK CITY TRANSIT AND INFRASTRUCTURE THE G LOOP NEW YORK CITY TRANSIT AND INFRASTRUCTURE THE G LOOP 1 THE G LOOP The G Loop will connect New York like never before, solving the L train closure by linking Williamsburg, Bedford-Stuyvesant, and Greenpoint

More information

2017 New York City Information Package

2017 New York City Information Package 2017 New York City Information Package Table of Contents Word of welcome 3 Logistics...4 Venue...9 Accommodation..10 Highlights of New York City..11 Map of New York City...15 Contact 16 2 Word of Welcome

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

NOW SERVING TERMINAL A

NOW SERVING TERMINAL A Bus Timetable Effective as of December 9, 2017 M60 Service between Morningside Heights, Manhattan, and LaGuardia Airport, Queens NOW SERVING TERMINAL A If you think your bus operator deserves an Apple

More information

For far too long, the transit needs of Brooklynites have gone unanswered. 152 of 170 BK subway stations are NOT wheelchair accessible

For far too long, the transit needs of Brooklynites have gone unanswered. 152 of 170 BK subway stations are NOT wheelchair accessible For far too long, the transit needs of Brooklynites have gone unanswered. I am 77 years old and need more accessible subways, particularly at the cultural center of Brooklyn, the Brooklyn Museum, which

More information

Q103. Astoria and Hunters Point. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company

Q103. Astoria and Hunters Point. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company Bus Timetable Effective Winter 2018 MTA Bus Company Q103 Local Service a Between Astoria and Hunters Point If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for service, courtesy

More information

S Between Grand Central Station and Times Square, Manhattan

S Between Grand Central Station and Times Square, Manhattan Effective June 25, 2017 New York City Transit Subway Timetable S Between Grand Central Station and Times Square, Manhattan The 42 St Shuttle operates in Manhattan between Grand Central and Times Square.

More information

Jamaica and JFK Airport North Boundary Road. Between. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective Winter 2018.

Jamaica and JFK Airport North Boundary Road. Between. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective Winter 2018. Bus Timetable Effective Winter 2018 MTA Bus Company Q6 Local and Limited-Stop Service a Between Jamaica and JFK Airport North Boundary Road If you think your bus operator deserves an Apple Award our special

More information

NEW YORK, NY. 850 Third Avenue Suite 1100 New York, NY Directions to Our New York Office

NEW YORK, NY. 850 Third Avenue Suite 1100 New York, NY Directions to Our New York Office NEW YORK, NY Office Managing Shareholder Christian Gannon 850 Third Avenue Suite 1100 New York, NY 10022 t: 212.651.7500 f: 212.651.7499 DIRECTIONS Directions to Our New York Office Our reception desk

More information

Bus Timetable Effective as of September 3, 2017

Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 M34/ M34A Via 34 St M34 between Javits Convention Center and Eastside Ferry Terminal or Waterside Plaza M34A between Waterside Plaza and Port Authority Bus

More information

Q67. Ridgewood and Long Island City. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company

Q67. Ridgewood and Long Island City. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company Bus Timetable Effective Winter 2018 MTA Bus Company Q67 Local Service a Between Ridgewood and Long Island City If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for service,

More information

Central Park (practice) Used as a practice location for soccer, baseball and softball. Enter the park on 97 th street and 5 th Ave.

Central Park (practice) Used as a practice location for soccer, baseball and softball. Enter the park on 97 th street and 5 th Ave. In Manhattan HUNTER COLLEGE HIGH SCHOOL HOME GAME/PRACTICE LOCATIONS: Hunter College High School, Main Campus. 71 East 94 th Street, enter school 94 th street btw Park and Madison. All home high school

More information

PlaNYC Schoolyards to Playgrounds Sites 256 Sites Organized by Community Board

PlaNYC Schoolyards to Playgrounds Sites 256 Sites Organized by Community Board Type 1 sites require no capital improvements Type 2 or 3 sites have capital improvements planned or already completed M089 IS/PS 89M Open to the Public 1 Already Open 201 Warren Street, NYC, NY 10282 BATTERY

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

Between Washington Heights and East Village. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit

Between Washington Heights and East Village. Local and Limited-Stop Service. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit M2 Local and Limited-Stop Service a Between Washington Heights and East Village If you think your bus operator deserves an Apple Award

More information

Between LaGuardia Airport (Terminals B, C, and D) and Jackson Heights/Woodside. Bus Timetable

Between LaGuardia Airport (Terminals B, C, and D) and Jackson Heights/Woodside. Bus Timetable Bus Timetable Effective Fall 2016 MTA Bus Company Between LaGuardia Airport (Terminals B, C, and D) and Jackson Heights/Woodside Subway transfers: 7 at 74 St-Broadway or 61 St-Woodside EFM- at Jackson

More information

BxM10. Between. Special Schedule. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. Williamsbridge, Bronx, and Midtown, Manhattan (via Morris Park)

BxM10. Between. Special Schedule. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. Williamsbridge, Bronx, and Midtown, Manhattan (via Morris Park) Special Bus Timetable Effective 2018 MTA Bus Company Special Schedule The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day BxM10 Express Service Between Williamsbridge, Bronx, and Midtown, Manhattan (via

More information

Q26. Fresh Meadows and Flushing. Between. Local Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit

Q26. Fresh Meadows and Flushing. Between. Local Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, New York City Transit Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit Q26 Local Service Weekdays Only a Between Fresh Meadows and Flushing If you think your bus operator deserves an Apple Award our special

More information

Farmers Markets: City Wide List Based on New York City Farmers Markets

Farmers Markets: City Wide List Based on New York City Farmers Markets Borough Zip Code Farmers Market Name Bronx 10470 Bissel Gardens Farmers' Market Baychester Ave & E 241st St Street Address Bronx 10451 Bronx Borough Hall Greenmarket Grand Concourse bet 161st & 162nd Sts

More information

Q19. Between Flushing and Astoria. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company

Q19. Between Flushing and Astoria. Local Service. Bus Timetable. Effective Winter MTA Bus Company Bus Timetable Effective Winter 2018 MTA Bus Company Q19 Local Service a Between Flushing and Astoria If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for service, courtesy

More information

X22/X22A. Tottenville, Staten Island, and Midtown Manhattan. Between. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, 2017

X22/X22A. Tottenville, Staten Island, and Midtown Manhattan. Between. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable. Effective as of September 3, 2017 Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit X22/X22A Express Service Weekdays Only Between Tottenville, Staten Island, and Midtown Manhattan If you think your bus operator deserves

More information

Bus Timetable Effective as of January 4, 2015

Bus Timetable Effective as of January 4, 2015 Bus Timetable Effective as of January 4, 2015 M60 Service between Morningside Heights, Manhattan, and LaGuardia Airport, Queens If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition

More information

New York, New York in collaboration with Brand USA

New York, New York in collaboration with Brand USA Photo: Julienne Schaer/NYC & Company, Inc. New York, New York in collaboration with Brand USA With a globally recognizable skyline and 8.4 million people who call it home, New York City is bursting with

More information

BxM8. Special Schedule. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. Pelham Bay, Bronx, and Midtown, Manhattan. Between.

BxM8. Special Schedule. The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day. Pelham Bay, Bronx, and Midtown, Manhattan. Between. Special Bus Timetable Effective 2016-17 MTA Bus Company BxM18 Express BxM8 Service Special Schedule The Day After Thanksgiving Martin Luther King Day Express Service Between Pelham Bay, Bronx, and Midtown,

More information

Q72. Rego Park and LaGuardia Airport. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Spring MTA Bus Company

Q72. Rego Park and LaGuardia Airport. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective Spring MTA Bus Company Bus Timetable Effective Spring 2017 MTA Bus Company Q72 Local Service a Between Rego Park and LaGuardia Airport If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for service,

More information

BxM4. Between Woodlawn, Bronx, and Midtown, Manhattan. Express Service. Bus Timetable. Effective Fall MTA Bus Company

BxM4. Between Woodlawn, Bronx, and Midtown, Manhattan. Express Service. Bus Timetable. Effective Fall MTA Bus Company Bus Timetable Effective Fall 2017 MTA Bus Company BxM4 Express Service Between Woodlawn, Bronx, and Midtown, Manhattan If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for

More information

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey

Airports Council International North America Air Cargo Facilities and Security Survey Airports Council International North America 2011 Air Cargo Facilities and Security Survey 2011 ACI NA Air Cargo Committee Air Cargo Conference June, 2011 Contact: Economic Affairs and Research Tel: 202

More information

X12/X42. Mariners Harbor, Staten Island, and Midtown Manhattan. Between. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable

X12/X42. Mariners Harbor, Staten Island, and Midtown Manhattan. Between. Express Service Weekdays Only. Bus Timetable Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit X12/X42 Express Service Weekdays Only Between Mariners Harbor, Staten Island, and Midtown Manhattan If you think your bus operator

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

B68. Coney Island and Park Slope. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective as of July 2, New York City Transit

B68. Coney Island and Park Slope. Between. Local Service. Bus Timetable. Effective as of July 2, New York City Transit Bus Timetable Effective as of July 2, 2017 New York City Transit B68 Local Service a Between Coney Island and Park Slope If you think your bus operator deserves an Apple Award our special recognition for

More information

CLEARVIEW FESTIVAL PRODUCTION'S EVENT SCHEDULE

CLEARVIEW FESTIVAL PRODUCTION'S EVENT SCHEDULE Saturday, APRIL 1 2017 Washington Place Festival on Washington Place from 6th Avenue to Grove Street Sunday, APRIL 2 2017 Forest Hills-Qns Blvd-Fair on Queens Blvd. from 70th Road to Yellowstone Blvd.

More information

TRANSPORTATION HANDBOOK

TRANSPORTATION HANDBOOK TRANSPORTATION HANDBOOK HOW TO ACCESS TRANSPORTATION Independence Care System covers transportation to and from medical appointments or adult social day program activities that are part of a member s care

More information

MAKE YOUR TRIP START AT HOME

MAKE YOUR TRIP START AT HOME 1 2 3 4 West 53rd Street Columbus Avenue West 64th Str West 77th Street West 76th Street West 75th Street West 74th Street West 73rd Street West 72nd Street West 71st Street West 70th Street West 69th

More information

Course Course Dates Class Days City/Location Code Arrive at 3:00 pm for exam

Course Course Dates Class Days City/Location Code Arrive at 3:00 pm for exam Below is the list of classes that are available to you after you complete your online training. Please arrive at the class by 3:00 p.m. to prepare and take the exam. JANUARY Comfort Inn, 2120 S. Arlington

More information

YAGP NEW YORK, NY APRIL 12-20, 2018 FINALS Tour Guide (as of November 21, 2017)

YAGP NEW YORK, NY APRIL 12-20, 2018 FINALS Tour Guide (as of November 21, 2017) YAGP NEW YORK, NY APRIL 12-20, 2018 FINALS Tour Guide (as of November 21, 2017) Dear Friends, We are thrilled to welcome you to the Youth America Grand Prix 2018 Finals. Below, you will find the following

More information

La Pommeraie de l Océan

La Pommeraie de l Océan Rates 2017 Your holidays looking out across to the Glenan Islands La Pommeraie de l Océan CAMPING BRETAGNE SUD - POINTE of TRÉVIGNON 3 Stang Sant Laorans Pointe of Trévignon 29910 TREGUNC Tél : 0033-(0)2.98.50.02.73.

More information

M101 Local and Limited-Stop Service

M101 Local and Limited-Stop Service Bus Timetable Effective as of September 3, 2017 New York City Transit M101 Local and Limited-Stop Service a Between Washington Heights and East Village If you think your bus operator deserves an Apple

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan.

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan. MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States 8.7% Jan 10: 10,211,600 Apr 17: 11,098,100 886,500 April 2017 3.9% Jan 10: 1,248,400 Apr 17: 1,297,900 49,500 Jan.

More information

BOND 2012 PROPOSITION 1

BOND 2012 PROPOSITION 1 Horne Rd (Ayers St to Port Avenue) $2,261 $1,418 Hanson Aug15 JFK Causeway Area Imps McArdle Rd (Whitaker Dr to Ennis Joslin Rd) S Staples St (Morgan Ave to IH 37) Navigation Blvd (Up River Rd to Leopard

More information

Vendor Name & Address Representative: Name Contact Information

Vendor Name & Address Representative: Name  Contact Information Vendor Name & Address Representative: Name Email Contact Information Pegasus Construction Company 2850 East 196 Street Bronx, NY NAC Industries, Inc. 160 Airport Dr. Wappinger Falls, NY 12590 Manhattan

More information

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59

European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION. for. Slingsby T59 EASA.SAS.A.089 Slingsby T59 Page 1 of 5 European Aviation Safety Agency EASA SPECIFIC AIRWORTHINESS SPECIFICATION for Slingsby T59 The UK Type Certificate for this aircraft type is no longer valid. The

More information

2016 Governors Island Visitor Survey

2016 Governors Island Visitor Survey Public'Access' Season' 16 2016 Governors Island Visitor Survey The Friends of Governors Island info@friendsgi.org - www.govisland.com - 646.832.3367 2 Table'of'Contents' Introduction/Intent...3 Methodology...3

More information

Descendants of James Boughey

Descendants of James Boughey Descendants of James Boughey James Boughey England Frances "Fannie" Lowndes England 09 Feb 1907 in Trenton, Mercer, NJ Children John Frederick Boughey Elizabeth Martha Mountford 43 04 Nov 1860 Stoke-on-

More information

Mott Haven: Hinge connecting S Bronx and E Harlem

Mott Haven: Hinge connecting S Bronx and E Harlem BX, QN, SI Hinges 1 Mott Haven: Hinge connecting S Bronx and E Harlem Before The Bronx existed as a county, the southwest corner of Westchester, on the bend of the Harlem River, became the transportation

More information

PlaNYC Schoolyards to Playgrounds Sites 260 Sites Organized by Borough

PlaNYC Schoolyards to Playgrounds Sites 260 Sites Organized by Borough Type 1 sites require no capital improvements Type 2 or 3 sites have capital improvements planned or already completed Code School Status Type Projected Opening Address Neighborhood Borough Comm Board Council

More information

Directions. IBM Recovery Center One Evertrust Plaza Jersey City, NJ From World Trade Center site (Downtown New York City):

Directions. IBM Recovery Center One Evertrust Plaza Jersey City, NJ From World Trade Center site (Downtown New York City): Directions IBM Recovery Center One Evertrust Plaza Jersey City, NJ 07302 1. Path Train From World Trade Center site (Downtown New York City): - Path Train service from World Trade Center site to Exchange

More information

VALLEY STREAM, NY MARKET PROFILE. FOR INFORMATION: Macerich.com

VALLEY STREAM, NY MARKET PROFILE. FOR INFORMATION: Macerich.com VALLEY STREAM, NY MARKET PROFILE 2016 PROPERTY TYPE: Regional TOTAL SQUARE FEET: 1,799,000 MAJOR RETAILERS: American Eagle, Best Buy, BJ s Wholesale Club, Century 21, Express, Forever 21, H&M, JCPenney,

More information

New York by the Numbers

New York by the Numbers New York by the Numbers Economic snapshots of the five boroughs www.nycfuture.org September 2008 Volume 1 Issue 2 The Center for an Urban Future is New York City s home for independent research and innovative

More information

White Plains, NY 10605

White Plains, NY 10605 New York/Long Island Meeting List LONG ISLAND DUTCHESS COUNTY Hotline 855.2CALLGA Northport - GA Poughkeepsie - GA & Gam-Anon International Service Office 7:00-9:00 PM St. Paul s Methodist Church 7:00-8:30

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact March 18, 2015 David A. Marcontell Vice President CAVOK, a division of Oliver Wyman 1003 Virginia Ave, Suite 300 Atlanta, Georgia 30354 Office:

More information