Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete"

Transcription

1 Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si w rankontre difikilte. Ou ka pare pou yo depi davans. Mande èd si: Lèt ou pa koule anvan tibebe a gen 4 jou Pwent tete ou ap fè w mal toujou apre 7 a 10 jou Tete w vin twò plen epi ou pa santi yo vin pi mou apre tibebe a fin tete Tete w wouj, y ap fè w mal epi yo di Ou gripe epi w gen frison Pwent tete fè mal Sa nòmal pou tete w on ti jan fè w mal o kòmansman. Ou ka santi tete a ap fè w mal sou 2 jou oubyen 3 jou. Doulè a ta dwe ale apre 7 jou al sou 10 jou. Sa ki plis lakòz pwent tete fè mal se pwoblèm pozisyon tibebe ak jan bouch li pran tete a. Se 2 bagay ki kab regle fasil. Men kèk ti konsèy ki ka ede w: Ede pitit ou fè tete a chita nan bouch li kòmsadwa. Tann bouch tibebe a ouvri byen laj epi mete bouch li sou tete a. Mete valè pwent tete a ak wonn nwa tete a ou ka mete nan bouch tibebe a. Sa ap anpeche li penchen pwent tete a oubyen rale pwent tete a ak jansiv li. Yon pozisyon kote w chita byen alèz fè koze bay tete vin pi fasil, epi sa ede tibebe a pran plis lèt. Kite lè seche pwent tete w apre tibebe a fin tete. Mete kèk gout lèt sou pwent tete w pou soulaje po w. Pase krèm lanolin pi (ki pa melanje ak lòt pwodui) sou tete ou. Si w mete pwotèj tete ki fèt ak plizyè twou oubyen tanpon ki fèt ak jèl nan soutyen w, sa ka ede tou. Se bagay ki ka fè pwent tete w pa tèlman fè w mal epi yo kab anpeche yo fwote sou soutyen ou. Evite pwotèj tete ki fèt an plastik. Bay tibebe a tete ki pa twò fè w mal la anvan oubyen tou ba li tete ki bay mwens lèt la pou w ka fè tete sa a bay plis lèt. Mete yon sache glas sou tete a pandan 10 minit anvan w bay tibebe a tete. Sa ap ede kalme doulè nan pwent tete a. Epitou sa ap fè li pi fasil pou tete a chita nan bouch tibebe a. Rele doktè w oubyen pedyat ou» kontakte yon espesyalis nan afè» Tcheke divès kote ki bay èd ki nan lis sou sit wèb sa a Enfòmasyon sa yo konfòme yo ak egzijans: Gen moun ki la pou ede w chak jou 24 sou 24. Gen enfimyè ak konsiltan nan afè bay timoun tete ki disponib. Telefone Feeding Expert : Vire paj la»

2 o Konsèy ak teknik pou : Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Lè lèt la ap vini Si lèt k ap sot nan tete w la koule twò vit, tibebe a ka gen pwoblèm pou li vale tout. Sa rive souvan ak tibebe ki fèk fèt. Tibebe w la ap vin pi bon nan pran tete lè li gen 2 mwa. Pou w ka ede tibebe a, eseye ponpe enpe lèt anvan ou ba li tete oubyen pran yon ti pòz plizyè fwa pandan w ap ba li tete a. Sa bay tibebe a tan pou li pran souf, pou li rann gaz oubyen pou li vale. Pou kèk manman, lèt la sot nan tete a dousman dousman. Lè w detann ou, lè w bay tete w yon ti masaj, oubyen lè w mete konprès tyèd sou li anvan ou bay tibebe a tete, se bagay ki ka ede lèt la koule pi byen. Men kèk ti konsèy ki ka ede fè lèt la koule pi vit: Chèche yon kote ki pa gen bri pou w bay tibebe a tete Mete tout atansyon w sou tibebe a Pwofite kontak sere ou genyen ak tibebe a Lonje kò w pandan w ap bay tibebe a tete Emosyon Emosyon oubyen kè kase ka aji sou jan lèt la koule epitou sa ka fè tete w pa bay valè lèt li dwe bay. Eseye detann ou epi kontinye bay pitit ou tete oubyen kontinye prije lèt la. Sa ap fè valè lèt tete w bay la vin nòmal. Lè tete yo angòje (tete ki plen lèt oubyen ki vin di) Sa rive pafwa si tibebe a pa pran tete souvan oubyen li pa pran tete ase pandan 3 ak 5 premye jou apre li fin fèt la, lè lèt ou fèk kòmanse ap vini. Gen anpil rezon pou sa. Gen tibebe ki derefize pran tete a. Epi gen lòt ki eseye pran tete a men ki gen pwoblèm pou yo fè tete a byen chita nan bouch yo. Lè tete w vin di epi yo plen ak lèt, pwent yo vin plat. Sa vin rann li difisil pou pwent tete a byen chita nan bouch tibebe a. Si youn nan tete yo oubyen toulede ta vin di oubyen yo ta plen lèt ant lè pou w bay tibebe a tete, sèvi ak yon ponp pou ponpe lèt la oubyen sèvi ak men w pou prije lèt la. Lè w prije lèt la, sa ap fè li pi fasil pou pitit ou tete paske tete w pa twò chaje ak lèt. Sa ka ede w tou si ou eseye divès pozisyon lè tibebe a ap tete. Mande doktè w oubyen yon espesyalis nan afè konsèy si sa rive w epi si ou pa ka fè tibebe w la pran tete. Men kèk ti konsèy ki ka ede w tou: Mase tete a tou dousman Sèvi ak sache glas pou fè tete yo mwens anfle Ponpe enpe nan lèt ou anvan ou bay tibebe a tete Rele doktè w oubyen pedyat ou» kontakte yon espesyalis nan afè» Tcheke divès kote ki bay èd ki nan lis sou sit wèb sa a Vire paj la»

3 o Konsèy ak teknik pou : Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Pwent tete ki plat oubyen ki rantre Gen fi ki gen pwent tete ki plat oubyen ki rantre. Sa ka fè bay tete difisil sitou si tibebe a pa nan yon bon pozisyon oubyen si tete a pa byen chita nan bouch li kòmsadwa. Depi tibebe a fin abitye ak pwent tete w, l ap tete san pwoblèm. Si tete a ta fè w mal lè li byen chita nan bouch tibebe a, mande konsèy. Eseye mete pwotèj tete lè ou p ap bay tete. Sa ka ede w si w sèvi ak yon ponp pou rale lèt nan tete w tousuit anvan ou bay tibebe a tete. Lè pwent tete a byen chita nan bouch yon tibebe, se tete a li souse se pa pwent tete a. Men kèk ti konsèy ki ka ede w: Woule pwent tete w ak dwèt ou anvan ou bay tibebe a tete Sèvi ak yon ponp pou rale lèt nan tete w lè w kòmanse bay tete pou sa ka ede fè pwent tete a soti Kanal tete ki bouche Kanal ki bouche sanble ak ti boul ki gwosè grenn pwa anba po tete a. Yo fè w mal lè ou touche yo. Men sa ki lakòz yo: si ou sote lè pou bay tibebe a tete, si ou chanje lè pou ba li tete, si ou gen twòp lèt nan tete w, si ou gen gwo tete ki pa gen bon sipò, si ou mete soutyen sere ki gen fè ladan yo oubyen si ou rete nan yon move pozisyon pou w bay tibebe a tete. Men kèk ti konsèy ki ka ede w: Prije lèt ak men w oubyen fè yon ti ponpe lèt apre ou fin bay tete Mase tete a tou dousman Mastit Si kanal tete w kontinye rete bouche, sa ka lakòz li vin anfle. Sa se yon enfeksyon kanal lèt la. Anpil fwa ou ka santi se kòm si ou te gen yon grip. Si w santi frison oubyen ou santi doulè, epi ou pap bay tete byen, mande èd tousuit. Veye si tete a pi cho pase jan l konn ye, si li wouj, si li sansib oubyen si li anfle kit se nan yon pati kit se nan tout tete a. Mastit konn lakòz doulè epi li ka kòmanse byen vit. Lèt tete w pa gen pwoblèm men zòn kote kanal lèt la bouche a ka bezwen swen doktè. Pa gen danje pou w bay tibebe a tete nan tete sa a. Pou soulaje doulè a: Al kay doktè pou yo ka ba w antibyotik (pa gen danje nan sa ni pou ou, ni pou tibebe a) Mase tete a tou dousman pandan w ap bay tibebe a tete Pran repo pi souvan epi bwè plis likid Rele doktè w oubyen pedyat ou» kontakte yon espesyalis nan afè» Tcheke divès kote ki bay èd ki nan lis sou sit wèb sa a 2011 Abbott Laboratories Inc. Janvye Haitian Creole BF Concerns

4 Èd pou manman k ap bay tete Nan kesyon bay pitit ou manje, pa gen pi bon avantaj pase avantaj lèt manman. Piske se manman sèlman ki ka bay tete, lòt moun ka santi yo neglije pandan manman ap bay tete. Lè yon moun fèk vin paran se yon bagay ki fatigan! Bay tete se pa sèl mwayen ki genyen pou moun vin atache ak yon tibebe. Gen anpil fason zanmi ak fanmi kapab ede lè yon manman ap bay tete. Bay tete a twa Papa yo ak mennaj manman yo enpòtan anpil pou tout tibebe, kèlkeswa jan yo bay tibebe yo manje. Anpil moun kwè si gen yon papa, yon mennaj oubyen yon lòt fanmi pre k ap ankouraje manman an, se youn nan bagay ki pi enpòtan pou yon manman k ap bay tete. Si yon manman gen yon patnè k ap ankouraje li, sa ka ede fè peryòd pou aprann bay tete a vin pi fasil, pi amizan ni pou manman an ni pou tibebe a. Wòl granparan nan bay tete Grann! Se pou w fè manman pitit pitit ou konnen ou dakò avè l si l vle bay tibebe a tete, menm si se pa kon sa ou te chwazi bay pitit pa ou manje. Pafwa pitit fi ou oubyen bèlfi ou va mande w konsèy nan kesyon bay timoun manje. Se pou ou dakò li ka chwazi pou li bay pitit li manje yon fason ki pa menm ak jan w te fè sa ou menm. Se pou veye pou li gen tout bagay li bezwen pou li ka bay tibebe a tete kòmsadwa. Veye pou li byen manje epi pou li byen repoze. Fason ou kapab ede MANJE: Ede li prepare manje oubyen al chèche manje pou li. Sa enpòtan pou manman yo manje manje ki byen balanse, sitou lè y ap bay tete. Bagay li manje, bagay li bwè ka gen konsekans sou timoun nan. REPO: Pandan tibebe a ap dòmi, fè manman an sonje pou li fè yon ti kabicha oubyen pou li pran kèk minit pou li repoze. Leve l lè lè a rive pou li bay tibebe a manje oubyen lè tibebe a leve. SWEN TIBEBE A: Ede pran swen tibebe a pou manman an ka repoze. Ede benyen l, chanje kouchèt li, abiye tibebe a, ranje bèso oubyen ede pran swen tibebe a. Tibebe renmen moun kenbe yo. Rele dokte w oubyen pedyat ou» kontakte yon espesyalis nan afè» Tcheke divès kote ki bay èd ki nan lis sou sit wèb sa a Enfòmasyon sa yo konfòme yo ak egzijans: Gen moun ki la pou ede w chak jou 24 sou 24. Gen enfimyè ak konsiltan nan afè bay timoun tete ki disponib. Telefone Feeding Expert : Vire paj la»

5 o Konsèy ak teknik pou : Èd pou manman k ap bay tete TRAVAY NAN KAY: Ede fè travay nan kay la tankou lave vesèl, lave rad, pase vakyòm, siye mèb, mete fatra deyò epi nenpòt lòt travay ki merite fèt. Si gen timoun ki pi gran, voye je sou yo, ede okipe yo, ede yo fè devwa yo oubyen mennen yo nan aktivite yo gen pou yo ale. Al fè makèt manman an ka bezwen oubyen al regle bagay ki ka pran anpil tan. BAY TIBEBE A MANJE: Ede manman an mete tibebe a an pozisyon sou lenn ak zorye. O kòmansman, ede manman an fè tete a byen chita nan bouch tibebe a. Al pran yon vè dlo oubyen ji byen fre pou manman an pran ti gòje tanzantan pandan l ap bay tibebe a tete. Apre tibebe a fin pran tete, kenbe li, fè li rann gaz epi chanje kouchèt li. Fè tibebe vin abitye avèk ou tou! Rele dokte w oubyen pedyat ou» kontakte yon espesyalis nan afè» Tcheke divès kote ki bay èd ki nan lis sou sit wèb sa a 2011 Abbott Laboratories Inc. Janvye Haitian Creole BF Support

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

PRODUCT GUIDE 2014

PRODUCT GUIDE 2014 WWW.5STARLOGS.COM 01 WWW.5STARLOGS.COM WE PROMISE Satisfied clients from the US, Scandinavia, Asia and Western Europe. A variety of unique products and convenient packaging. High volumes of top quality,

More information

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way SUMMARY Hope is the gateway town connecting Greater Vancouver to the British Columbia interior and the rest of Canada.

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

La Pommeraie de l Océan

La Pommeraie de l Océan Rates 2017 Your holidays looking out across to the Glenan Islands La Pommeraie de l Océan CAMPING BRETAGNE SUD - POINTE of TRÉVIGNON 3 Stang Sant Laorans Pointe of Trévignon 29910 TREGUNC Tél : 0033-(0)2.98.50.02.73.

More information

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS A Little Background January 15, 2004 - Informal Gathering of Wilderness Managers. Survey Monkey survey developed with

More information

Creole Choir of Cuba

Creole Choir of Cuba University of Florida Performing Arts presents Creole Choir of Cuba Tuesday, February 26, 2013, 7:30 p.m. Phillips Center Sponsored by Creole Choir of Cuba Song List Soufle Van Mangaje Preludio Llegada

More information

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst.

WOODVILLE PAHIATUA CASTLE HILL WIND FARM TRANSPORTATION ASSESSMENT NZTA OVER-WEIGHT & OVER-DIMENSION VEHICLE ROUTES. Bunnythorpe. Ashhurst. LOCATION MAP Buythorp awatu awatu PACIFIC OCEAN Ctral Ctral Hawk's Hawk's Bay Bay Distric Distri Woovill Woovill lmrst North City TASMAN SEA NEW ZEALAND ataioka ataioka hiat hiat Tokomaru Tokomaru Tarar

More information

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014

CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN. HQCAA/1137/010/RGLC Dated: December, 2014 CAA TECHNICAL EXAMINATION PLAN DOC. NO : QMS -ML-02-02 REV. NO. : 1 DATED : 12.11.2002 PERSONNEL LICENSING OFFICE HQs. CIVIL AVIATION AUTHORITY TERMINAL 1, Karachi Airport, Karachi-75200 HQCAA/1137/010/RGLC

More information

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST ALLURE AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no.3 2003-04 GEN COLL: E184.O6 A44 AMERICAN ANTHROPOLOGIST Spr 1989-Wntr 2009 AMERICAN CRAFT AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY Jan 1989-Oct 2008 AMPERSAND Summer

More information

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES OFFICIAL F ES T I VA L GUIDE J UN E 12-13, 2015 D U B U Q U E, I OWA SC H E D U L E O F E V E N TS CAMPING BRE W FES T A M ERI CAS RI VE R FESTIVA L.COM PRESENTED BY P RO DU C ED BY THE AME R ICA S R IVER

More information

Enclosed are a few things that may help you in starting your camp.

Enclosed are a few things that may help you in starting your camp. Dear New Camp Director, Enclosed are a few things that may help you in starting your camp. You need to secure a location for your campers to sleep, shower and eat as soon as possible. You ll need to line

More information

Sigur nos no-o bav je{ ta jne slu `be u de mok rat skom dru{ tvu u po vodu refo rme sigur nos no-o bav je{ taj nog sus ta va u Re pub lici Hr vat skoj

Sigur nos no-o bav je{ ta jne slu `be u de mok rat skom dru{ tvu u po vodu refo rme sigur nos no-o bav je{ taj nog sus ta va u Re pub lici Hr vat skoj Sigur nos no-o bav je{ ta jne slu `be u de mok rat skom dru{ tvu u po vodu refo rme sigur nos no-o bav je{ taj nog sus ta va u Re pub lici Hr vat skoj Jo{ ko Bad `im * UDK 355/401(497.5) Preg led ni znan

More information

Type of Services Location Contact Details Bank / Credit Card System

Type of Services Location Contact Details Bank / Credit Card System VENUE INFORMATION Type of Services Location Contact Details Bank / Credit Card System ATM: SNIEC Entrance Halls (Mastercard / VISA / Union Pay) Bank Services near SNIEC Bank of Communications No. 291 Yu

More information

Chateau Belle Vie Region: Picardy & Nord-Pas de Calais Sleeps: 26

Chateau Belle Vie Region: Picardy & Nord-Pas de Calais Sleeps: 26 Chateau Belle Vie Region: Picardy & Nord-Pas de Calais Sleeps: 26 Overview Château Belle Vie has always been about the good life. It was built in the 1880s by a wealthy family as a home where they could

More information

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole)

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole) Premium Travel Offers For Standard Chartered Visa Platinum Debit Card Danh Sách Khách Sạn & Resorts Được Hưởng Ưu Đãi Từ Thẻ Standard Chartered Visa Platinum Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend

More information

Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition)

Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) If looking for the book Guide Du Routard France: Guide Du Routard Provence (French Edition) in pdf form, in that case you come on to

More information

Hospitality partnership for Installers. May 2017

Hospitality partnership for Installers. May 2017 Hospitality partnership for Installers May 2017 Contents What is happening in the hotel market? What does this mean for their TV and wifi needs? What is the business opportunity and vision? How will a

More information

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel

Angele Dei. Music by Christopher J. Hoh. Traditional text attributed to Reginald of Canterbury. ~ prayer to the guardian angel Angele Dei ~ prayer to the guardian angel for SSATBB choir a cappella ~ Music by Christopher Hoh Traditional text attributed to Reginald of Canterbury HMM M00A HohMade Music 19 Seventh Street South Arlington

More information

Arlington ISD District Assessment Calendar

Arlington ISD District Assessment Calendar X Sept 1 29 1 2 Math 30 Min Oct 6 X Sept 1 15 3 6 Math 30 Min Sept 22 X Sept 1 29 Universal Screener: 1 2 30 Min Oct 6 X X Sept 1 15 Universal Screener: 3 7 30 Min Sept 22 X Sept 5 29 TCEA Tech Apps Pre

More information

Study Abroad ITALY ROME, FLORENCE, SIENA May 15-25, Faculty Director and Staff Leader: Dr. Dustin Gish, Prof. Andy Little

Study Abroad ITALY ROME, FLORENCE, SIENA May 15-25, Faculty Director and Staff Leader: Dr. Dustin Gish, Prof. Andy Little THE HONORS COLLEGE Study Abroad ITALY ROME, FLORENCE, SIENA May 15-25, 2018 Faculty Director and Staff Leader: Dr. Dustin Gish, Prof. Andy Little This 10-day excursion is an Honors Study Abroad cultural

More information

Metallurgical Balance System

Metallurgical Balance System Metallurgical Balance System for Codelco Teniente Leonel Mundaca P Automation Leader Codelco, Chile Sigmafine Users Conference San Francisco, April 26, 2010 1 Codelco, Chile Sigmafine User Conference San

More information

hype but It s true The Pennsylvania Association of Notaries (PAN) takes care of all the tedious tasks in becoming a notary.

hype but It s true The Pennsylvania Association of Notaries (PAN) takes care of all the tedious tasks in becoming a notary. It sounds like hype but It s true The Pennsylvania Association of Notaries (PAN) takes care of all the tedious tasks in becoming a notary. NoTAry reappointment PAN walks you step-by-step through the application

More information

Yunnan Province. Area: 394,000 sq km. Population: million. Longitude: 97 31' ' E. Latitude: 21 8'-29 15' N

Yunnan Province. Area: 394,000 sq km. Population: million. Longitude: 97 31' ' E. Latitude: 21 8'-29 15' N Yunnan Province Area: 394,000 sq km Population: 43.756 million Longitude: 97 31'-106 11' E Latitude: 21 8'-29 15' N 334 Location: In southwest hina and adjacent to Myanmar on the west, Laos on the south

More information

Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin

Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin Michelin Map France Regional : Ile-de- France Map 514 [ Paris Region ] ; Tearresistant ; 1/200,000 (French Edition) By Michelin If you are searched for the book by Michelin Michelin Map France Regional

More information

The Company. artistic approach shows on tour historical international partners contacts

The Company. artistic approach shows on tour historical international partners contacts The Company artistic approach shows on tour historical international partners contacts the artistic approach The company Théâtre du Phare carries the artistic projects of Olivier Letellier, crossing the

More information

currently known as Local and National what will be called the Tour Plan, this

currently known as Local and National what will be called the Tour Plan, this A.J. Steinbring Effective March 1, 1 2011, 2011 what are currently known as Local and National Tour Permits will be superseded by what will be called the Tour Plan, this includes paper and online formats.

More information

A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic

A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic If you are searching for the ebook A Photo Tour of Bosnia and Herzegovina (1) by Adis Tanovic in pdf format, then you have come on to faithful

More information

SITUATION OF THE TOURISM SECTOR YEAR ENDING 2012

SITUATION OF THE TOURISM SECTOR YEAR ENDING 2012 SITUATION OF THE TOURISM SECTOR YEAR ENDING 2012 1 INDEX PAGE GENERAL STATISTICS TABLE 3 STATISTIC TABLE BY MARKET 4 ANNUAL SUMMARY GRAPHS 5 SECTION 1. TOURISTS AND PASSENGERS 9 GRAN CANARIA 10 TOURISTS

More information

ANTHROPOLOGICAL PAPERS

ANTHROPOLOGICAL PAPERS ANTHROPOLOGICAL PAPERS OP THE American fuseum atura H-istory. -t IVol. Vill. JICARILLA APACH E TEXTS. BY PLINY EARLE GODDARD NEW YO,RK: Published -by Order of 1911. the Trustees. American of Natural. History.

More information

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a March 1, 2001 Foam 20a 1. DESCRIPTION A De luge Blad der Tank Foam/Wa ter Sys tem is a stan dard de luge sys tem ca - pa ble of dis charg ing a foam/wa ter so lu - tion au to mat i cally through open sprin

More information

WHERE BELIEVING IS RELIVING

WHERE BELIEVING IS RELIVING Grupo Vergel is pleased to introduce its latest project "El Océano Azul", located in the municipality of Tulum, Quintana Roo. WHERE BELIEVING IS RELIVING The project starts its presale with 333 lots available

More information

Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide

Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide Guide Routard Usa Rough Guides - Official Site - travel and music guide publishers; includes an online guide to destinations throughout the world, as well as a guide to various genres of music. Guide Du

More information

2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM

2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM 2018 GENERAL PUBLIC VEHICLE RESERVATION PROGRAM Dear Valued Customers: We are pleased to provide you with this important vehicle reservation information. We ask that you provide the Steamship Authority

More information

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003 NOTICE TO MEMBERS No. 2003-008 February 5, 2003 NEW EQUITY OPTION CLASSES Bourse de Montréal Inc.(The Bourse) and (CDCC) hereby inform you that at the opening of trading on Monday, February 10, 2003 the

More information

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY 1642 Powers Ferry Road SE Suite 250 Marietta, GA 30067 www.macallanre.com 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY INTRODUCTION MACALLAN REAL

More information

Charming characterful 2 floor Gite in Vendée sleeps up to 4

Charming characterful 2 floor Gite in Vendée sleeps up to 4 Charming characterful 2 floor Gite in Vendée sleeps up to 4 Summary Tasteful homely gite on 2 floors in centre of the pretty french Village of Le Langon in the sunny Vendée. Has an above-ground pool and

More information

LAC III Forum. 6-8 November, 2017 Port-au-Prince, Haiti

LAC III Forum. 6-8 November, 2017 Port-au-Prince, Haiti LAC III Forum 6-8 November, 2017 Port-au-Prince, Haiti The LAC III Forum will take place at Port-au-Prince, Haiti next November 6-8, 2017. Karibe Hotel located in Juvenat, a neighbourhood known for its

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Monroe, Erie, Onondaga, and Niagara EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers. This

More information

KEY SURGICAL PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

KEY SURGICAL PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT KEY SURGICAL PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Face Shields are available in several styles to fi t the preferences of every individual. We off er full and short face shields, face shields with masks, with

More information

Guides Routard - Provence:

Guides Routard - Provence: Guides Routard - Provence: 2000-1 If searched for the book Guides Routard - Provence: 2000-1 in pdf format, then you've come to the right website. We presented full edition of this book in epub, DjVu,

More information

Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 2016

Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 2016 Cor kscrew Shores CONNECT I NG YOU W I T H YOUR CLUBHOUSE & COMMUNI T Y SEPT EMBER 016 t he Cap tain's Featured Events Every Friday Night in September from During the month of September, we will be hosting

More information

Service offer to. Interporto Sito, Tangenziale Sud Km 20, Rivalta di Torino (TO)

Service offer to. Interporto Sito, Tangenziale Sud Km 20, Rivalta di Torino (TO) Service offer to Interporto Sito, Tangenziale Sud Km 20,5 10040 Rivalta di Torino (TO) SEL Travel Proposal SEL TRAVEL SERVICE PROPOSAL CLOSEST AIRPORTS ACCOMMODATION RENTAL CARS TERMS AND CONDITIONS CONTACT

More information

Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud

Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud Nantes, Street Art Et Graffiti (French Edition) By Sarah Guilbaud If searching for the ebook by Sarah Guilbaud Nantes, street art et graffiti (French Edition) in pdf form, in that case you come on to faithful

More information

Great Lakes Association of Science Ships Annual Meeting, Traverse City, MI 11 Jan 11

Great Lakes Association of Science Ships Annual Meeting, Traverse City, MI 11 Jan 11 Great Lakes Association of Science Ships Annual Meeting, Traverse City, MI 11 Jan 11 Dr. Marie Colton Director NOAA Great Lakes Environmental Research Lab Ann Arbor, MI Dennis Donahue Marine Superintendent

More information

The Lambi's Call:: A Haitian Journey By Tom Fame

The Lambi's Call:: A Haitian Journey By Tom Fame The Lambi's Call:: A Haitian Journey By Tom Fame If you are looking for a ebook by Tom Fame The Lambi's Call:: A Haitian Journey in pdf form, in that case you come on to right website. We presented the

More information

NEPAL FOR MARIE CURIE January Register online now at mariecurie.org.uk/nepal or call

NEPAL FOR MARIE CURIE January Register online now at mariecurie.org.uk/nepal or call Trek NEPAL FOR MARIE CURIE 18-26 January 2019 Register online now at mariecurie.org.uk/nepal or call 0800 716 146 YOUR ADVENTURE STARTS HERE NEPAL This incredible challenge takes place in the foothills

More information

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim ALBANESE NJOFTIM PËR FAMILJEN comuniczione per l fmigli DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për utorizim richiest di utorizzzione Prindërve të nxënësit/ses Ai genitori dell'lunno/ emri dhe mbiemri

More information

DUSSELDORF IS WORTH THREE TIMES THE TRIP.

DUSSELDORF IS WORTH THREE TIMES THE TRIP. DUSSELDORF IS WORTH THREE TIMES THE TRIP. Health check-up, 5 Star-hotel and shopping. Connect a full-body preventive check-up with a pampering weekend on the Rhine. The Arrangement Thursday to Sunday:

More information

Discount Scheme /05/2017 1

Discount Scheme /05/2017 1 Discount Scheme 2017 04/05/2017 1 1. Airlines 2. Hotels 3. Restaurants & Establishments 4. Athletic & Spa 5. Medical 6. English Courses 7. Business english teaching services 8. Translations 9. For your

More information

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi

Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops Of God, Volume '03: Les Gouttes De Dieu By Shu Okimoto, Tadashi Agi If you are searching for the ebook by Shu Okimoto, Tadashi Agi Drops of God, Volume '03: Les Gouttes de Dieu in pdf form, then

More information

Visitors to Malaysia must hold a valid passport or travel document with a minimum validity of six months beyond the intended visiting period.

Visitors to Malaysia must hold a valid passport or travel document with a minimum validity of six months beyond the intended visiting period. ESSENTIALS 2014 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Le Méridien and its logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates. 1 PASSPORT/VISA

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L

L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L L'architecture De La Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] By L If searching for a book L'architecture de la Renaissance (French Edition) [Kindle Edition] by L in pdf format, then you have come

More information

TOURISM NEW ZEALAND OUR VISITORS UNDERSTANDING <1% <1% <1% HISTORIC VIEW TOTAL ARRIVALS YE APRIL 2017

TOURISM NEW ZEALAND OUR VISITORS UNDERSTANDING <1% <1% <1% HISTORIC VIEW TOTAL ARRIVALS YE APRIL 2017 TOURISM JAPAN 102K 3% NEW ZEALAND UNDERSTANDING OUR VISITORS Our market infographics are drawn from two different sources. HISTORIC VIEW: Past Visitor Research This is information collected about those

More information

ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE

ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE ME M O R I ES A R E WA I T I NG TO BE MA DE E XP LO R E W HAT S I N STORE D ISCOVE R A PL ACE LI KE N O OT H E R, W H ER E L I FE LO N G MEM ORI E S A RE MA D E, T IM E T OG ET HER C OUNT S, AND G IRLHOOD

More information

FACILITIES: Dining room, living room, bar, library, a spacious sundeck, TV and VCR PAL SECAM, HI-FI, CD.

FACILITIES: Dining room, living room, bar, library, a spacious sundeck, TV and VCR PAL SECAM, HI-FI, CD. CLASS First Class TYPE Motor Catamaran, Refurnished on 2008 CAPACITY 16 passengers DEPARTURE DAYS: 8 days Cruise leaving on 5 days Cruise leaving on 5 days Cruise leaving on 11 days Cruise leaving on 12

More information

استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل

استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل DATE 02 FEB 2015 SkyTeam Go Africa Pass Reference Number 201502023 Effective Date IMMEDIATELY We are pleased to introduce the booking & ticketing procedure for SkyTeam Go Africa, one of the many products

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

Munich Training School - ENTeR-chILD (COST Action CA 16125)

Munich Training School - ENTeR-chILD (COST Action CA 16125) PRE-MEETING Case and cohort preparation seminar: Data base, organizational structure and scientific project design February 2018: 14 (Wednesday - noon) to 15 (Thursday - noon) Meeting Venue: seminar room

More information

Routing Details. Rules RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS ELIGIBILITY

Routing Details. Rules RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS ELIGIBILITY Routing Details V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG 1 ZPWWEU Z R 786.00 ---- - / 3M AT01 PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES FROM-ZRH TO-SFO CXR-AF TVL-20MAY17 RULE-EUPR IPRA/1 FARE BASIS-ZPWWEU

More information

WELCOME TO ERICEIRA CHILL HILL - SEA FOOD

WELCOME TO ERICEIRA CHILL HILL - SEA FOOD RATES & PACKS FOR 2017 WELCOME TO ERICEIRA CHILL HILL - SEA FOOD Ericeira Chill Hill Hostel & Private Rooms Sea Food was open on February 2015, and is part of the growth of the project Chill Hill hostels

More information

Provence & Cote D'Azur (France) 1:250,000 Touring Map IGN, 2013 Edition By IGN

Provence & Cote D'Azur (France) 1:250,000 Touring Map IGN, 2013 Edition By IGN Provence & Cote D'Azur (France) 1:250,000 Touring Map IGN, 2013 Edition By IGN If searching for a book by IGN Provence & Cote D'Azur (France) 1:250,000 Touring Map IGN, 2013 edition in pdf format, in that

More information

Karen Human Rights Group News Bulletin

Karen Human Rights Group News Bulletin Karen Human Rights Group News Bulletin News Bulletin is regularly produced by KHRG in order to provide up to date information on recent developments taking place within Karen and other areas of Burma,

More information

KABLOVSKI DISTRIBUCIONI SISTEMI U SRBIJI: IZLAZAK IZ SIVE ZONE POSLOVAWA

KABLOVSKI DISTRIBUCIONI SISTEMI U SRBIJI: IZLAZAK IZ SIVE ZONE POSLOVAWA UDC Ori gi nal ni na uå ni rad Bi qa na Rat ko viã We go van Vla di mir Ra den ko viã KABLOVSKI DISTRIBUCIONI SISTEMI U SRBIJI: IZLAZAK IZ SIVE ZONE POSLOVAWA SA ŸE TAK: Funk ci o ni sa we ka blov sko

More information

The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915. J. J. M. Moonen. Introduction

The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915. J. J. M. Moonen. Introduction 23 Suara Serangga Papua, 2015, 9(1) Januari - Maret 2015 The type locality of Papi/io chimaera charybdis van Eecke,1915 J. J. M. Moonen Willem Alexanderstraat 4, 6267 AR Cadier en Keer The Netherlands

More information

Details of the Officers designated to provide "one-stop" service to District Council Members " " (w.e.f ) ( ) District: Islands :

Details of the Officers designated to provide one-stop service to District Council Members   (w.e.f ) ( ) District: Islands : Details of the s designated to provide "one-stop" service to District Council Members " " w.e.f. 3.5.204 204 5 3 District: Islands : Name Rank Post Telephone Agriculture, Fisheries Ms CHEUNG & Conservation

More information

Fort Bend Central Appraisal District. Glen Whitehead, RPA Chief Appraiser July 20, 2017

Fort Bend Central Appraisal District. Glen Whitehead, RPA Chief Appraiser July 20, 2017 Fort Bend Central Appraisal District Glen Whitehead, RPA Chief Appraiser July 20, 2017 1 2014 Texas Comptroller's Property Value Study Findings Two Categories failed to pass the Property Value Study in

More information

2019 may september alaska cruises & cruisetours

2019 may september alaska cruises & cruisetours 2019 may september alaska cruises & cruisetours Whether this is your first cruise to Alaska or a return to the Great Land, the opportunity to study new beauty awaits. The 2019 season marks Princess 50

More information

World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie

World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie World's Wackiest Lawsuits By K. R. Hobbie If searched for a ebook World's Wackiest Lawsuits by K. R. Hobbie in pdf format, then you've come to the correct site. We present the complete option of this ebook

More information

August Aug 1. I Final Drop Unpaid Srhedul^ I Add/Drop. Drop Unpaid Schedules. Arid/Drop Fall Payment Deadline for Added Classes.

August Aug 1. I Final Drop Unpaid Srhedul^ I Add/Drop. Drop Unpaid Schedules. Arid/Drop Fall Payment Deadline for Added Classes. August 2016 Su Mo August 2016 Tu We Th Fr Sa 1? 9 4 S 6 7 R 1 10 11 V H 14 IS 16 17 IK 19 70 71 77. 24 2S 26 77 2B 29 90 i1 September 2016 Su Mo Tu V/t Th Fr Sa 1 7 9 4 S h 1 R g in 11 12 19 14 IS 16 IT

More information

1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3.

1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3. 1. Proof Battery and Magazines (No. HS 174A) /j?ort Hancock and the Sandy Hook Proving < -Ground Historic District 2. Highlands, NJ 3. Photo: Richard Greenwood 4. Date: March, 1976 5. Negative: NARO, NFS,

More information

SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY

SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY Ban Thongkhankham, Khounboulom Rd, Vientiane LAOS Tel: (856-21)213633-4 / Fax: (856-21) 213635 Email: info@arasa-tour-laos.com www.arasa-tour-laos.com NMMY NORTH VIETNAM SNORTH VIETNAM AND LAOS DISCOVERY

More information

Hawker Beechcraft Corporation

Hawker Beechcraft Corporation Hawker Beechcraft Corporation CH-SECT-FIG PAGE NO. DATE CH-SECT-FIG PAGE NO. DATE 11-CONTENTS 1 11-20-01 0 11-20-01 1 11-20-01 2 11-20-01 3 11-20-01 4 11-20-01 5 11-20-01 6 11-30-01 0 11-30-01 0A 11-30-01

More information

Le Moulin Charmant Region: Dordogne Guide Price: 2,100-4,632 per week Sleeps: 14

Le Moulin Charmant Region: Dordogne Guide Price: 2,100-4,632 per week Sleeps: 14 Le Moulin Charmant Region: Dordogne Guide Price: 2,100-4,632 per week Sleeps: 14 Image not readable or empty typo3conf/ext/olivers_travels/resources/public/img/pdf-l Overview Le Moulin Charmant is a beautifully

More information