Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Gid Byenveni. Preparasyon pou tan w ap pase a"

Transcription

1 Gid Byenveni Preparasyon pou tan w ap pase a

2 SA KI NAN LIV LA Byenveni...Paj 1 Fason pou ede pitit ou pare...paj 2 3 Sa pou pote pou tibebe ou...paj 4 5 Rankontre ekip swen kadyak ou...paj 6 Klinik Anvan Operasyon...Paj 7 Kote pitit ou ka resevwa swen sante...paj 8 Fason pou deplase nan lopital la/kat kanpis la...paj 8 9 Lè w ap kondi pou vini nan lopital la...paj 10 Pakin ak sèvis transpò...paj 11 Lojman ak atraksyon...paj Glosè sou kè...paj Nòt...Paj 16

3 Byenveni Nou konnen preparasyon pou vini nan lopital la pou swen kè mande anpil etap epitou sa poze anpil kesyon. Pandan w ap prepare ou pou vwayaje pou vini nan Boston Children s Hospital Heart Center kit w ap soti toupre a, nenpòt kote nan peyi a oswa nan mwatye yon monn pou vini nan lopital la nou swete gid sa a pral bay repons pou kèk nan enkyetid imedyat ou epitou nou swete li pral ede mete ou ak fanmi ou alèz. Isit la nan Boston Children s, doktè nou yo, enfimyè nou yo ak lòt ekip la pase tan chak jou pou konnen fanmi yo tankou fanmi pa ou. Nou enterese a pasyan yo depi nan tibebe ki nan vant pou rive nan adilt yo avèk tout kalite maladi kè, depi nan sa ki pi komen pou rive nan sa ki pi ra ak pi grav. Nou gen youn nan pwogram kè ki pi gwo epi ki gen plis eksperyans nenpòt kote nan lemonn, epi nou itilize teknoloji ak pwosedi ki pi avanse pou bay chak pasyan rezilta posib ki pi bon an. Anplis swen medikal ak swen chirijikal espè nou bay, nou pran angajman tou pou konprann ak satisfè bezwen enpòtan yo pou chak nan pasyan nou yo ak fanmi yo ansanm ak bezwen pou sipò, konsèy, enfòmasyon ak yon zòrèy pou koute. Si ou gen nenpòt kesyon anvan, pandan oswa apre tan ou pase nan lopital la, tanpri ou mèt poze doktè ou oswa yon manm ekip enfimyè ou kesyon an. Ou kapab kontakte Hale Family Center for Families nan nimewo oswa pou jwenn plis enfòmasyon sou resous ki disponib yo nan lopital la ak nan kominote a. Ou se yon manm enpòtan nan ekip swen sante a, epitou n ap mete ou nan pwosesis la nan chak etap. Ak tout kè nou, Ekip Boston Children s Heart Center 1

4 FASON POU EDE PITIT OU PARE Obsève endis pitit ou Pifò timoun ap chèche repons pou twa (3) kesyon lè yo vin konnen yo prale nan yon lopital: Kimoun ki pral rete avèk mwen? Kisa doktè yo pral fè? Èske sa pral fè mwen mal? Bagay senp ki pi enpòtan paran yo kapab fè se fè yon dyalòg ouvè ak onèt avèk pitit yo. Si ou diskite sou ospitalizasyon ki pral fèt la nan fason ki apwopriye pou laj pitit ou, ou kapab elimine anpil laperèz pitit ou ka genyen. Obsève endis pitit ou Chak timoun diferan. Kèk timoun kapab egzamine plis enfòmasyon pase lòt yo. Èske pitit ou gen pwoblèm pou kontwole sitiyasyon ki bay estrès? Èske li egzamine enfòmasyon yo pi byen an ti kantite? Siveye ekspresyon figi ak langaj kòporèl pandan diskisyon yo konsènan lopital la. Si pitit ou kòmanse montre siy estrès, se ka moman pou fè bak enpe (men planifye pou retounen sou sijè a yon lòt moman). Toujou sonje moman an Timoun ki pi jèn yo jwenn avantaj nan preyavi ki pi kout sou yon vwayaj ki pral fèt pou ale nan lopital, anjeneral apeprè twa (3) a kat (4) jou davans. Ou ta dwe di timoun ki pi gran yo sa davans. Li apwopriye pou di yon timoun ki gen laj pou lekòl sa davans. Nan fason sa a, li gen tan pou egzamine enfòmasyon yo epi pou poze ou kesyon. Ou ta dwe fè adolesan yo patisipe nan pwosesis la depi nan etap kòmansman. Retounen sou konvèsasyon an Anjeneral yon diskisyon pa ase. Apre yon konvèsasyon, pitit ou ka pase plis tan ap reflechi ak devlope kesyon. Santiman yo ka chanje. Si ou kòmanse diskisyon an plis pase yon fwa sa ap bay pitit ou yon chans pou reflechi sou bagay yo. Sa ap ba ou yon chans tou pou prepare yon diferan eksplikasyon oswa pou jwenn nouvo fason pou bay konsolasyon. Montre ou dinamik Ankouraje pitit ou pou li fè ou konnen santiman li sou ospitalizasyon, operasyon oswa lòt pwosedi ki pral fèt la. Travay atistik ak modèl ka yon mwayen ekspresyon ki enpòtan. Ou kapab ankouraje adolesan yo pou yo fè jounal santiman yo, pou pèmèt yo travay sou yo anprive pafwa sa enpòtan anpil nan etap sa a. Pratike teknik pou rilaks kòm yon fanmi Nan kèk jou ak semèn anvan ospitalizasyon an, vin abitye ou avèk kèk egzèsis respirasyon senp ak kèk egzèsis pou rilaks. Si ou pratike fason pou diminye estrès la nèt sa kapab fasil pou ou ak pitit ou. Anjeneral, teknik pou rilaks pi efikas lè paran yo patisipe ansanm avèk pitit yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Office of Child Life Specialists (Biwo Espesyalis Lavi Timoun) nan nimewo oswa rele Cardiac Preoperative Clinic (Klinik Anvan Operasyon Kadyak) nan nimewo Jwenn kè ki kache yo Nou kache imaj kè toupatou nan tiliv sa a. Pandan w ap pare ou pou vwayaje pou vini nan lopital la, gade konbyen kè kache oumenm ak pitit ou kapab jwenn. Fè pitit ou patisipe Kèlkeswa lè li posib, bay pitit ou chwa pandan tan w ap pase nan lopital la, tankou pou li chwazi aktivite (gade yon film oswa jwe yon jwèt damye?) oswa pou li chwazi kolasyon (baton kawòt oswa ba sereyal?). Bagay senp ki pi enpòtan paran yo kapab fè se fè yon dyalòg ouvè ak onèt avèk pitit yo. Fè pitit ou patisipe lè w ap deside sa pou pote nan lopital la epi anbale sache yo ansanm. Lè li konsène adolesan, mande yo sa yo bezwen pou fè ospitalizasyon an pi fasil. Si ou mete timoun nan anpil kantite chwa ki posib konsènan lopital la sa ap fè yo santi yo gen plis kontwòl sou sitiyasyon an, ki kapab soulaje estrès la. 2 Boston Children s Hospital Heart Center

5 Fikse limit yo Nòmalman pifò timoun pè pwosedi medikal yo ak pèsonèl medikal. Li enpòtan pou paran yo rekonèt ak elimine laperèz yo, men tou pou yo ranfòse lide ki endike manman ak papa yo ap travay nan tèt ansanm avèk doktè yo ak enfimyè yo pou asire pi bon swen sante ki posib la. Pote kay ou nan lopital la Lè w ap anbale bagay yo pou vwayaj ou, pote zòrye, nounous, pantouf konfòtab ak dra espesyal pou kouvri. Pote nenpòt sa ki fè lopital la sanble pi cho ak pi alèz oswa ki kapab fè ou sonje lakay ou. plis enfòmasyon sou sèvis ak enstalasyon lopital la, ak sou fason pou deplase nan lopital la lè ou isit la. Si li apwopriye, pasyan ki aje yo ka gen posiblite pou fè yon ti vizit nan inite lopital la kote yo pral rete a. Kontakte Boston Children s Cardiac Pre-Op Clinic nan nimewo pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis ki apwopriye pou laj nou bay pou chak pasyan. Si ou pa byen konnen si yo ta aksepte yon sèten atik nan lopital la, senpleman rele epi mande. Chèche konnen sa lopital la ofri Fè rechèch sou sitwèb Boston Children s, bostonchildrens.org, pou wè sa ki disponib. Sitwèb nou gen ladan videyo ak foto ki bay detay sou eksperyans lopital la yon fason pou timoun yo kapab gen yon lide reyalistik sou sa kantite tan y ap pase a ta ka sanble. Telechaje aplikasyon mobil gratis Boston Children s MyWay nan Apple s App Store oswa Android s Google Play Store pou jwenn 3

6 SA POU POTE POU TIBEBE OU Lis sa a, se Amber, manman yon tibebe ki te gen ipoplazi vantrikilè goch nou te trete isit la nan Boston Children s, ak enfimyè pratisyen Terra Lafranchi, RN, MSN, NP-C, ki te kreye li. Kontakte enfimyè ou pou jwenn sèten rekòmandasyon pandan tan ou pase nan lopital la. Zòrye ak gwo dra pou kouvri ki pou fè ou alèz Pafwa sèl fason pou kontwole estrès byen se eseye dòmi. Yon move zòrye p ap ede ou nan sitiyasyon an. Mwen konnen sa sonnen dwòl, men se vrèman yon bagay mwen swete te reflechi sou li. Matla alveyole Panse nou te pase twa (3) semèn ap dòmi sou yon chèz. Alveyòl la te fè yon gwo diferan. DVD yo ak lektè DVD/ òdinatè pòtatif Liv/magazin Soulye anti-derapan Ou kouche epi ou leve ase souvan, kimoun ki vle jwe avèk lasèt? Pijama de (2) pyès pou pitit ou Pijama ki gen bouton pou peze epi ki pa gen pye. SAN ZIP! Liy yo ak tib yo ap fè zip yo epi pijama ki gen pye yo enposib. Chosèt ak chapo Yo konsève kalori yo lè yo kenbe chalè landan yo. Kamera Mwen vle pou yo fè yon foto tibebe ou avèk tout enfimyè li yo. Yo tout se yon benediksyon pou nou epitou y ap toujou fè pati nan istwa li. Lè n ap resevwa dra pou kouvri Yo pi bèl pase dra pou kouvri nan lopital la, yo pi mou epi yo pi pèsonèl. Pandan tout lòt manman yo lakay ap mete tibebe yo nan krèch yo prepare yo pou yo, nou manman ki gen pitit yo k ap fè operasyon kè bezwen fè yon krèch deyò yon chanm lopital la. Li te enteresan pou wè bagay moun pa nou yo te ban nou ki te anbale toutotou tibebe nou. Ti nounous Enfimyè yo ap itilize yo pou kore tib yo, bra, janm... epi menm tibebe a. Ti dra kare pou kouvri Nou te jwenn youn nan dra sa yo pou kouvri pou tibebe nou epi enfimyè yo te itilize li toutan. Se te yon fason ki enteresan pou kouvri li paske li pa t kapab mete rad. Mwen rekòmande pou yo pote twa (3) sizoka yo vin sal. 4 Boston Children s Hospital Heart Center

7 Planifikatè oswa jounal Yon planifikatè toujou bon pou note eta sante jeneral pitit ou chak jou epi pou swiv lè dòz yo ak medikaman yo te chanje oswa sispann. Ou panse ou sonje, men ou tèlman timid. Mwen te note tout bagay epi mwen toujou ta chèche ladan. Ou panse ou gen kontwòl si ou note bagay yo epi si mwen te santi mwen t ap bay èd enpe. Epitou, si ou konsève yon jounal, li kapab yon soulajman pou eksprime emosyon yo epitou li kapab ede ou pita lè ou retounen ladan nan sa ou te ye. Lè ou pral ou abiye W ap vle fè yon gwo kantite foto! Move wout Pou ede avèk pwoblèm vomisman lèt oswa pou ede kalme yon tibebe difisil. Foto fanmi an Pou mete nan chanm nan oswa sou bèso a. Chèz tibebe a nan vwati Pou kite lopital la. Kiyè mezi Nou te rete nan Boston pandan yon semèn apre egzeyat la epi nou te bezwen mezire lèt anpoud li. Nou te itilize yon tas medikaman epi sa pa t fasil. Si ou te gen yon vrè kiyè ak ti kiyè sa te ka pi bon. Lenjèt Zòrye pou bay tibebe a tete Sa fè bay tibebe ou tete oswa bay li bwè nan bibwon pi fasil ak pi alèz nan lopital la. Chapstick Li kapab sèk anpil nan lopital la. Non ak nimewo telefòn pou famasi ou pito ki toupre lakay ou. No ak enfòmasyon pou pedyat ou Non ak enfòmasyon pou kontakte moun ou kapab mande èd Lide bagay pou mande èd pou yo gen ladan acha manje angwo, pran swen lòt timoun, kwit manje, tcheke kay la pou kourye oswa sekirite, netwayaj ak lesiv, pran oswa anile randevou, fè koutfil, kondi oswa èd avèk sèvis transpò, pran swen bèt kay, rete avèk ou nan lopital epitou rete bò kabann nan pou ou kapab pran yon repo. Bibwon/tetin Lopital la te bay bibwon ak tetin, men mwen te vle itilize kalite mwen te genyen lakay mwen. Li pa t janm nesesè pou mwen pote pa mwen oswa pou mwen achte kèk. Si ou vle tibebe ou itilize yon sèten melanj bibwontetin, pote pa ou. Kèk lòt ti konsèy itil fanmi Heart Center Pa pè poze kesyon epitou pa pè fè konnen tout enkyetid ou genyen nan tèt ou. Poze menm kesyon an anpil fwa si ou pa konprann repons lan. Si ou kapab, batay kont anvi pou rete reveye pandan tout lannwit lan epitou eseye repoze ou. Menm yon ti dòmi ap fè yon gwo diferans nan pwochen jou a, sitou si ou te gen yon moun avèk ou pou dòmi nan diferan peryòd. Sonje pou rasanble rad ki apwopriye pou sezon an nan Boston. Tan an kapab frèt anpil nan sezon livè ak cho anpil nan sezon lete, epi pafwa tan an chanje anpil ant yon ak lòt jou a. Asire ou pran swen tèt ou (dòmi, benyen, manje) epitou pran avantaj resous ki la pou fanmi yo. Tankou santi ou pi byen tank w ap kapab ede pran swen pitit ou. 5

8 RANKONTRE EKIP SWEN KADYAK OU Isit la nan Boston Children s Heart Center, w ap travay nan tèt ansanm avèk yon ekip swen espè, tankou: Kadyològ Kadyològ yo dekouvri ak kontwole maladi kè. Anpil espesyalize nan yon aspè swen kadyak, tankou kateteris oswa ekokadyografi (gade glosè nou nan paj 14). Boston Children s gen plis pase 70 kadyològ nan ekip la. W ap gen yon kadyològ prensipal, men lòt kadyològ yo ka patisipe tou nan diferan pati plan tretman ou. Chirijyen kadyak yo Chirijyen kadyak yo fè operasyon pou trete maladi kè. Nou gen sèt (7) chirijyen nan ekip ki nan Boston Children s, sa ki fè pwogram nou an vin youn nan pi gwo pwogram operasyon kadyak espesyalize nan lemonn. Nou gen yon istwa long nan domèn nan tou: Premye operasyon pou korije yon defo kadyak konjenital sou timoun te fèt nan Boston Children s nan ane Enfimyè kadyo-vaskilè Plis pase 300 enfimyè kadyo-vaskilè espesyalize travay isit la nan Boston Children s. Yo evalye maladi chak pasyan epi yo bay swen dirèk, epitou yo bay sipò emosyonèl, enfòmasyon, edikasyon, ak kowòdinasyon swen. Yon enfimyè ap responsab pou pran swen ou toutan. Enfimyè pratisyen (Nurse practitioners, NP) yo Enfimyè pratisyen yo se enfimyè ki resevwa edikasyon avanse epi ki gen ladrès espesyalize nan swen kadyak. Yo patisipe nan anpil pati diferan dyagnostik la, jesyon an ak pwosesis kowòdinasyon swen an pou pasyan ki gen maladi kè. Asistan Doktè (Physician Assistants, PA) yo Asistan doktè yo pratik lamedsin anba sipèvizyon dirèk doktè yo ak chirijyen yo. Nan ekip swen kadyak ki nan Boston Children s, asistan doktè yo konsantre sou evalyasyon nouvo pasyan yo ak pasyan ki la deja, entèpretasyon dyagnostik etid yo, ak egzekisyon plan tretman yo pou pasyan ki gen maladi kè konjenital konplèks. Anestezis Anestezis nou yo gen fòmasyon espesyal nan itilizasyon anestezi pou pwosedi kadyak non sèlman sou timoun, men tou sou pasyan tout laj. Isit la nan Boston Children s, nou itilize anpil kalite teknik anestezi pandan operasyon yo depi na sedasyon lejè pou rive nan anestezi jeneral pou satisfè bezwen espesyal chak pasyan. Nou gen espesyalis kontwòl doulè tou ki kapab diminye nèt malèz nan pwosedi medikal yo epitou ki kapab ede pasyan yo siviv avèk doulè pandan y ap refè. Dyetetisyen klinik Dyetetisyen klinik yo se pwofesyonèl nitrisyon diplome k ap rezoud sèten pwoblèm rejim alimantè. Pa egzanp, anpil tibebe ki fèk fèt ki gen maladi kè bezwen yon lèt anpoud ki gen anpil kalori. Dyetetisyen nou yo ap travay avèk ou pou yo idantifye ak kontwole bezwen nitrisyon ou. Pèfizyonis Pèfizyonis yo se manm ekip Cardiac Operating Room (Sal Operasyon Kadyak) la. Yo prepare, siveye ak kontwole machin pontaj kadyak-pilmonè, nou itilize kèlkeswa lè li nesesè pou sipòte oswa ranplase sistèm sikilasyon san oswa fonksyon respiratwa yon pasyan pou yon ti tan. Lè nou mete yon pasyan sou machin nan, pèfizyonis lan kontwole tansyon li, tanperati li, ak lòt siy vital li anba sipèvizyon doktè ekip la. Espesyaliz Pwogram Newo-Devlòpmantal Kadyak Boston Children s gen youn nan sèl Pwogram Newo-Devlòpmantal Kadyak nan peyi a. Ekip pwogram nou an travay nan tèt ansanm avèk fanmi yo, lekòl yo ak lòt pwofesyonèl swen medikal pou idantifye nenpòt pwoblèm devlòpmantal oswa aprantisaj ki asosye avèk maladi kè yon pasyan, yo konsevwa plan tretman ki adapte pou chak pasyan, epitou yo ede chak pasyan vin gen tout posiblite li. Espesyalis resous Espesyalis resous Boston Children s yo la pou ede ou avèk enkyetid pratik (tankou lojman ak sèvis transpò). Nou rekòmande pou ou rele nou nan nimewo anvan ou vini nan lopital la yon fason pou nou kapab fè tout aranjman ki nesesè anvan ou rive. Kowòdonatè swen pasyan Kowòdonatè swen pasyan yo se enfimyè k ap ede ou avèk nenpòt aranjman pou planifye egzeyat ki ka obligatwa. Kowòdonatè yo ap kominike nenpòt enfòmasyon medikal enpòtan ki konsène ospitalizasyon ou ba konpayi asirans ou. Espesyalis lavi timoun Espesyalis lavi timoun yo se ekip ki resevwa fòmasyon pwofesyonèl epi ki itilize anpil kalite zouti ak teknik pou ankouraje devlopman emosyonèl, sosyal ak mantal chak pasyan pandan yon vizit nan lopital la. Espesyalis lavi timoun Boston Children s ede timoun yo konprann eksperyans swen sante yo ak adapte avèk eksperyans yo, epitou yo kapab ede paran yo konprann konpòtman yon timoun epi reponn pou sa pandan yo nan lopital la. Sikyat, sikològ ak konseye timoun Sikyat, sikològ ak konseye timoun ki nan Depatman Sikyatri Boston Children s disponib pou bay swen emosyonèl ak swen sipò pou jèn pasyan yo ak fanmi yo. Si ou ta renmen travay avèk yon pwofesyonèl sante mantal, doktè ou oswa enfimyè ou kapab ede ou pran yon randevou. Travayè sosyal klinik lisansye Travayè sosyal yo se espè nan ede fanmi yo adapte yo avèk konsekans emosyonèl yon maladi ak ospitalizasyon an. Paske chak fanmi ak chak sitiyasyon diferan, yon travayè sosyal ap disponib pou ede detèmine bezwen espesyal ou yo epitou pou ede ou avèk yo. Entèprèt yo Entèprèt Boston Children s pale plis pase 35 lang, ansanm ak Langaj Siy Ameriken. Entèprèt ak travayè sosyal ki pale Panyòl disponib 24 sou 24, epitou lòt entèprèt yo disponib sou yon baz lè li nesesè. Si w ap bezwen yon entèprèt, tanpri rele Interpreter Services (Sèvis Entèprèt) nou nan nimewo anvan ou vini nan lopital la pou nou kapab pare pou ou lè ou rive. 6

9 Klinik Anvan Operasyon Anvan ou fè nenpòt kalite operasyon kè nan Boston Children s Hospital, w ap pase sis (6) a uit (8) èdtan nan Klinik Anvan- Operasyon ( Pre-Op ) Kadyak nou. Nan vizit sa a w ap fè tout tès ak lòt evalyasyon ki obligatwa anvan pwosedi prensipal la. Men sa pou planifye ak sa pou espere: Tanpri planifye pou rive nan zòn anrejistreman ou--ki nan dezyèm etaj Farley Building epi ki make Pre-Op Cardiology (Kadyoloji Anvan Operasyon)--egzakteman alè nan lè ou gen randevou a. Akòz ase espas ki pa genyen, nou mande ou tanpri pou vini sèlman avèk de (2) moun ki pou akonpaye pasyan an. Tanpri vini avèk lèt sa a nan randevou ou. Ou mèt pote nenpòt jwèt, liv, jwèt oswa kolasyon ou renmen pou fè jounen ou pi konfòtab. Apre ou anrejistre, kadyològ ou ap rekòmande kèk tès pou ou--tankou ECHO, EKG, radyografi pwatrin oswa tès san. W ap gen posiblite pou rankontre avèk lòt manm ekip swen sante ou, tankou enfimyè pratisyen, chirijyen kadyak, anestezis ak espesyalis lavi timoun. Si ou ta vle, ou ka vizite Cardiac Intensive Care Unit (Inite Swen Entansif Kadyak) nou ak Cardiac Inpatient Unit (Inite Kadyak Pasyan ki Entène) nan moman sa a. Nan fen vizit ou, w ap resevwa enstriksyon alekri sou kilè pou rive pou operasyon an nan jou operasyon ak gid pou swiv sou sa pou manje ak bwè. Sizoka ou gen yon ijans ki pa prevwa, nou ka chanje dat operasyon ou. N ap fè tout sa nou kapab pou prevwa sitiyasyon sa yo epitou pou fè ou konnen dènye enfòmasyon yo pou sa. Rechèch Boston Children s Hospital gen yon long istwa nan fè etid rechèch pou kore misyon li pou amelyore swen sante timoun ki gen maladi kè. Sa vle di, anpil pwogrè ki bon pou swen pitit jodi a se rezilta dirèk etid sa yo nou te fè lontan. Anvan pwosedi ou/pitit ou, li posib pou nou mande ou pou patisipe nan youn oswa plis etid rechèch. Ou patisipe nan rechèch la si ou vle sèlman. Ou pa ta dwe santi ou anba presyon pou patisipe. Si ou pa vle patisipe, sa p ap gen konsekans sou okenn swen oumenm oswa fanmi ou ap resevwa nan enstitisyon sa a kounye a oswa pidevan. Ou gen kesyon? Rele ekip Klinik Anvan-Operasyon nou nan nimewo pòtay mychildren s MyChildren s se yon fason ki baze sou Sitwèb, ki fasil pou itilize epi ki pwoteje pou gen aksè nan enfòmasyon pitit ou - pou avantaj ou. Avèk MyChildren s ou kapab: Wè kèk pòsyon nan dosye sante pitit ou/moun ki sou kont ou Voye mesaj an sekirite ba yon klinisyen Mande yon randevou, epitou konfime oswa anile fiti randevou yo Wè enfòmasyon demografik Peye balans ou sou entènèt Jwenn plis enfòmasyon: aksè nan childrenshospital.org/mychildrens Boston Children s Hospital Heart Center 7

10 Kote pitit ou ka resevwa swen sante Boston Children s Hospital Heart Center pran swen pasyan ki nan anpil kote nan lopital la. Yo tout nan bon pozisyon isit la nan kanpis prensipal lopital la anba-lavil Boston. Cardiology Clinic (Klinik Kadyoloji) 2yèm etaj Farley Building Anpil tès pou pasyan ki entène yo tankou elektwokadyogram (EKG) ak ekokadyogram (ECHO) fèt nan Klinik Kadyoloji a. Operating Rooms (Sal Operasyon yo) (ki rele tou Surgical Suites ) 3yèm etaj Main Building (Bilding Prensipal) la Nou rezève twa (3) blòk operasyon lopital la sitou pou pasyan kadyak nou yo. Cardiac Catheterization Laboratory (Laboratwa Kateteris Kadyak) (ki rele tou 6 South ) 6yèm etaj Bilding Prensipal la Laboratwa Kateteris Kadyak nou gen ladan kat (4) sal teknik avanse ak yon chanm revèy ki gen 10 kabann. Nimewo prensipal: Cardiac Intensive Care Unit (Inite Swen Entansif Kadyak) (ki rele tou CICU oswa 8 South ) 8yèm etaj Bilding Prensipal la Apre pasyan yo fè operasyon kè, nou bay yo swen nan 8 South, Inite Swen Entansif Kadyak nou ki gen 29 kabann. Biwo resepsyonis: Inpatient Unit (Inite Pasyan ki Entène) (ki rele tou 8 East ) 8yèm etaj Bilding Prensipal la 8 East se yon inite ki gen 42 kabann kote pasyan nou yo rete si yo bezwen pase nwit nan lopital la (pa egzanp, si yo jwenn admisyon pou yon kateteris kadyak). Pafwa, nou transfere pasyan yo isit la tou apre yo jwenn egzeyat nan Inite Swen Entansif Kadyak la. Aranjman pou chanm senp oswa doub baze sou bezwen medikal ou/pitit ou epitou se yon sèl paran oswa responsab legal ki kapab rete pandan lannwit. Biwo resepsyonis: Fason pou deplase nan lopital la Lè ou rive nan Boston Children s Hospital, gen anpil fason pou asire ou rive nan bon direksyon an. Ale nan biwo enfòmasyon an Ou kapab toujou poze kesyon nan biwo enfòmasyon nou ki nan Main Lobby (Lòbi Prensipal) la, kote ekip amikal nou an ap reponn kesyon ou yo ak gide ou kote ou prale a. Ask Me! Pale avèk yon volontè anplwaye nan pwogram Ask Me!. Pandan lè ki gen anpil aktivite nan lopital la, w ap jwenn anplwaye sa yo ki chita nan Lòbi Prensipal la ak anlè eskalye prensipal la nan Pavilion Lobby (Lòbi Paviyon) an. Y ap kontan ede ou pou kesyon ak direksyon yo. 8 Boston Children s MyWay se yon aplikasyon gratis pou aparèy mobil ki gen direksyon yo etap-pa-etap pou anpil kote nan lopital la. MyWay kapab konekte ou avèk sèvis sipò tankou Center for Families and Child Life Services (Sant pou Fanmi ak Sèvis Lavi Timoun), epitou li gen lis pou restoran, otèl ak bagay amizan lokal pou fè avèk timoun pandan ou nan zòn nan. Telechaje aplikasyon an nan telefòn entèlijan ou nan Apple s App Store oswa nan Android s Google Play Store epi jwenn plis enfòmasyon sou sitwèb bostonchildrens.org/myway.

11 Boston Children s Hospital Heart Center 9

12 Si w ap sòti nan lwès Nan Massachusetts Turnpike (I-90) Pran Sòti 22 nan Copley Square/Prudential. Swiv liy goch la, ki rele Prudential Center, epi pran lwès Huntington Avenue pou rive nan Longwood Avenue. Vire adwat sou Longwood Avenue epi pase devan Harvard Medical School. Antre prensipal Boston Children s sou bò goch la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò dwat la. LÈ W AP KONDI POU VINI NAN LOPITAL LA Si w ap sòti nan nò Sou Routes 1, 93 ak 28 Swiv pano yo pou rive nan Storrow Drive. Apre pano Copley Square/Massachusetts Avenue, vire agoch pou soti nan Storrow Drive ki make Fenway, Route 1. Vire nan kalfou adwat la ki make Boylston Street, Outbound. Nan kalfou prensipal la, ale toudwat nan Brookline Avenue, pase devan Kanpis Beth- Israel Deaconess Medical Center-East pou rive nan kalfou Longwood Avenue. Nan kalfou prensipal sa a, vire agoch pou rive sou Longwood Avenue. Antre prensipal Boston Children s Hospital sou yon distans de (2) blòk sou bò dwat la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò goch la. Si w ap sòti nan sid Sou Routes 1, 28 ak 138 Apati Route 1, kontinye pou rive nan Jamaicaway. Apati Routes 28 oswa 138, kontinye nan Morton Street ak Arborway pou rive nan Jamaicaway. Kontinye nan Jamaicaway pandan w ap vire nan Riverway. Nan limyè sikilasyon Brookline Avenue, vire adwat sou Brookline Avenue. Kontinye nan twazyèm limyè sikilasyon an epi vire adwat nan Longwood Avenue. Antre prensipal Boston Children s sou yon distans de (2) blòk sou bò dwat la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò goch la. Nan Route 128 Soti nan Route 9 East. Swiv Route 9 East pou rive nan Brookline Village. Apre ou pase devan kazèn ponpye a sou bò dwat ou, nan pwochen gwo kalfou a (nan apatman Brook House yo) vire agoch sou Brookline Avenue. Kontinye nan kat (4) limyè sikilasyon yo pou rive nan kalfou Longwood Avenue. Vire adwat sou Longwood Avenue. Antre prensipal Boston Children s sou yon distans de (2) blòk sou bò dwat la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò goch la. Nan Route 9 Sou Route 9, kontinye pou rive nan Brookline Village. Apre ou pase devan kazèn ponpye a sou bò dwat ou, nan pwochen gwo kalfou a (nan apatman Brook House yo) vire agoch sou Brookline Avenue. Kontinye nan kat (4) limyè sikilasyon yo pou rive nan kalfou Longwood Avenue. Vire adwat sou Longwood Avenue. Antre prensipal Boston Children s sou yon distans de (2) blòk sou bò dwat la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò goch la. Si w ap sòti nan Logan Airport Pran Sumner Tunnel pou rive nan Storrow Drive. Swiv direksyon Si w ap sòti nan nò ki endike anwo a. Yon lòt wout nan jou jwèt Red Sox Soti 18 sou Mass Pike (peyaj Allston/ Brighton). Antre nan Cambridge Street. Vire agoch nan Harvard Avenue. Pase devan Brookline s Coolidge Corner. Vire agoch nan Longwood Avenue. Travèse Riverway. Antre prensipal Boston Children s sou yon distans kat (4) blòk sou bò dwat la. Garaj Pakin Boston Children s sou bò goch la. 10 Boston Children s Hospital Heart Center

13 Pakin Sèvis estasyònman vwati Sèvis estasyònman vwati disponib 24 sou 24 pou yon frè siplemantè anplis frè regilye garaj pakin nan. (Nou pa reklame frè sa a pou vwati ki gen plak/pankat moun andikape yo.) Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis estasyònman vwati, rele nimewo sou 24. Pakin pou moun andikape Pakin pou moun andikape disponib nan Antre Prensipal la pou fanmi pasyan yo ak vizitè yo. Pa gen frè siplemantè pou sèvis estasyònman pou vwati ki gen plak moun andikape yo. Garaj Pakin Boston Children s Garaj pakin nan ki louvri 24 sou 24 akote lari ki nan Antre Prensipal lopital la nan kwen Blackfan Circle ak Longwood Avenue. Pou konnen tarif pakin nan enfòmasyon yo, rele nimewo Pakin anrejistre Sonje pou anrejistre tikè pakin ou anvan ou kite lopital la. Ou kapab anrejistre tikè pakin yo pou Garaj Pakin Boston Children s nan kote ki endike anba la yo: Main Lobby Reception Desk (Biwo Resepsyonis Lòbi Prensipal) Biwo Pakin, Garaj Boston Children s Hospital, 1ye Etaj Sèvis transpò piblik Boston Children s Hospital gen aksè fasil avèk Massachusetts Bay Transit Authority (MBTA) (Administrasyon Transpò Piblik Massachusetts Bay), sistèm transpò piblik ofisyèl pou Boston ak zòn ki toupre yo. Ale sou sitwèb mbta.com oswa rele nimewo pou jwenn kat jewografik yo ak orè yo. Men kèk sèvis diferan MBTA ou kapab itilize pou fè ale-vini nan lopital la: Tren Pran tren Green Line D pou rive nan estasyon Longwood. Mache sou Riverway epi swiv Longwood Avenue sou yon distans kat (4) blòk pou rive nan lopital la, k ap sou bò dwat ou, OSWA Pran tren Green Line E pou rive nan estasyon Longwood Medical Area. Mache nan Longwood Avenue sou yon distans de (2) blòk pou rive nan lopital la, k ap sou bò goch ou. Tren banlye Tren banlye, ki bay yon lòt bon posiblite parapò ak kondi machin nan Boston, gen aksè fasil nan anpil vil ak vilaj menm sa ki lwen ak Newburyport ak Worcester, Massachusetts, ak Providence, Rhode Island. Sèvis ki gen aksè fasil/sèvis transpò pou bezwen espesyal Pwogram para-tranzit MBTA, THE RIDE, bay sèvis transpò pou moun ki gen andikap fizik oswa mantal epi ki pa kapab itilize sèvis transpò piblik. THE RIDE, ki fonksyone dapre Federal Americans with Disabilities Act (Lwa federal anfavè Ameriken Andikape) se yon sèvis transpò komen, ki vle di w ap vwayaje avèk lòt moun. Sèvis la itilize kamyonèt ki gen elevatè pou moun andikape yo, tankou moun ki itilize chèz-woulant oswa eskoutè. Pou aplike pou THE RIDE, tanpri rele nimewo

14 ARANJMAN Si ou bezwen èd siplemantè pou aranjman pou jwenn lojman, tanpri rele Patient Family Housing Program (Pwogram Lojman pou Fanmi Pasyan) nou nan nimewo Si ou gen yon telefòn entèlijan iphone oswa Android, ou kapab telechaje aplikasyon mobil MyWay Boston Children s tou pou gen aksè nan enfòmasyon sou kote pou rete ak fason pou rive la. Chwa lojman espesyal Hospitality Homes (Kay pou Ospitalite) Pandan 29 ane ki pase yo, pwogram sa a te bay lojman pou yon ti tan nan kay ebèjman volontè pou pandan pasyan k ap resevwa swen sante nan Boston Children s ak lòt sant medikal zòn nan. Fanmi yo ka aplike pou pwogram nan kèlkeswa revni oswa nasyonalite yo oswa laj oswa dyagnostik pasyan an hosp.org Yawkey Family Inn ak House on Autumn Street Ki sou yon distans kèk blòk sèlman avèk lopital la, Inn ak House double kantite lojman bon mache ki disponib pou fanmi Boston Children s yo. Bilding sa yo ki gen kabann, twalèt prive komen, yon kuizin ki gen tout materyèl, zòn komen ak plis, ofri tout konfò kay pou fanmi yo pandan tan y ap pase nan Boston Otèl yo Kèk otèl ofri tarif ki gen rabè pou fanmi pasyan nou yo. Sonje pou mande tarif medikal la oswa tarif preferansyèl la pou pasyan ak fanmi Boston Children s Hospital lè ou rele nenpòt nan sa ki endike anba la a pou fè rezèvasyon. Tanpri sonje tarif espesyal yo pa garanti, epitou yo baze sou disponiblite yo. Best Western The Inn at Longwood (sou yon distans.01 mil avèk Boston Children s) 342 Longwood Avenue, Boston Holiday Inn Brookline (sou yon distans.75 mil) 1200 Beacon Street, Brookline Howard Johnson Fenway (sou yon distans.82 mil) 1271 Boylston Street, Boston Marriott Courtyard Brookline (sou yon distans 1 mil) 40 Webster Street, Brookline Hotel Commonwealth (sou yon distans 1.08 mil) 500 Commonwealth Avenue, Boston Hotel Buckminster (sou yon distans 1.1 mil) 645 Beacon Street, Boston Sheraton Boston Hotel (sou yon distans 1.5 mil) 39 Dalton Street, Boston The Colonnade Hotel (sou yon distans 1.5 mil) 120 Huntington Avenue, Boston Obèj yo Tanpri rele obèj yo dirèkteman pou mande tarif yo epitou pou fè rezèvasyon. Longwood Inn (sou yon distans.25 mil avèk Boston Children s) 123 Longwood Avenue, Brookline The Bertram Inn (sou yon distans.73 mil) 92 Sewall Avenue, Brookline Beech Tree Inn (sou yon distans.75 mil) 83 Longwood Avenue, Brookline Anthony s Town House (sou yon distans.9 mil) 1085 Beacon Street, Brookline Beacon Inn (sou yon distans 1 mil) 1087 and 1750 Beacon Street, Brookline Oasis Guest House (sou yon distans 1.5 mil) 22 Edgerly Road, Boston Boston Children s Hospital Heart Center

15 ATRAKSYON YO Men kèk kote ki popilè nan Boston pou vizite pandan tan ou pase deyò lopital la: Fenway Park, kay ekip Major League Baseball Boston Red Sox 4 Yawkey Way (arè tren MBTA Green Line nan Kenmore oswa Fenway), Boston REDSOX9 boston.redsox.mlb.com Vizit Fenway Park fèt chak inèdtan, sèt jou sou sèt, depi 9 a.m. jiska 4 p.m. Museum of Fine Arts Boston 465 Huntington Avenue (arè tren MBTA Green Line E nan Mize a), Boston mfa.org Rele pou mande orè a ak frè admisyon. Vini avèk badj ID jòn Boston Children s ou pou resevwa yon rabè $2 dola sou admisyon jeneral adilt. Admisyon timoun ki poko gen laj 17 tan gratis. Museum of Science Science Park (arè MBTA Green Line nan Lechmere), Boston mos.org Li louvri samdi jiska jedi, depi 9 a.m. jiska 5 p.m.; Jou vandredi depi 9 a.m. jiska 9 p.m. Tanpri sonje orè a chanje selon sezon an. Boston Children s Museum Children s Wharf, 300 Congress Street (Arè South Station nan tren oswa tren banlye MBTA Red Line), Boston bostonkids.org Li louvri samdi jiska jedi, depi 10 a.m. jiska 5 p.m.; Jou vandredi, depi 10 a.m. jiska 9 p.m. New England Aquarium Central Wharf (arè tren MBTA Blue Line nan Aquarium nan), Boston neaq.org Li louvri lendi jiska vandredi, depi 9 a.m. jiska 5 p.m.; jou wikenn ak pifò jou ferye, depi 9 a.m. jiska 6 p.m. Vini avèk kat ID jòn Boston Children s ou pou resevwa yon rabè $2 dola nan admisyon an. 13

16 GLOSÈ TÈM KI ASOSYE AVÈK KÈ Men kèk tèm ki asosye avèk kè ou ka tande pandan swen kadyak ou: A Ablation/Ablasyon Eliminasyon oswa sipresyon. Li vle di tou yon pwosedi ki elimine siyalizasyon elektrik siplemantè andedan kè a, ki kapab lakòz ritm kadyak rapid oswa iregilye. Angiography/Anjyografi Yon etid radyografi espesyal ki itilize tenti doktè enjekte nan atè yo pou etidye sikilasyon san an. Angioplasty/Anjyoplasti Yon pwosedi ki pa chirijikal pou trete atè ki etwat yo. Aorta/Awòt Pi gwo atè nan kò a ak veso sangen prensipal ki pran san ki gen oksijèn kè a pou mennen li nan rès kò a. Aortic valve/valvil awòt Valvil ki kontwole sikilasyon san ki soti nan kè a pou ale nan awòt la. Arrhythmia/Aritmi (ki rele dysrhythmia/disritmi tou) Yon batman kè ki rapid, lan oswa iregilye. Artery/Atè Yon veso sangen ki pran san ki gen oksijèn nan kè a pou mennen li nan kò a. Atrium/Oreyèt ( atria lè li se pliryèl) Youn nan de (2) kavite siperyè ki nan kè a. B Balloon angioplasty/anjyoplasti balon Anjeneral se yon pwosedi ki fèt nan laboratwa kateteris kadyak ki itilize yon katetè (tib) ki gen yon balon nan pwent lan pou louvri yon valvil oswa yon veso sangen etwat. Bicuspid/Bikispid Yon valvil ki gen de (2) vav. C Capillaries/Kapilè Veso sangen ki piti anpil ant atè yo ak venn yo epi ki distribiye san ki gen anpil oksijèn nan kò a. Cardiac catheterization/kateteris kadyak Yon pwosedi dyagnostik kote yon doktè a mete yon tib ki piti anpil ak kre (katetè) nan yon atè oswa nan yon venn pou evalye kè a ak veso sangen yo. Carotid artery/atè kawotid Atè prensipal nan kou a ki bay san nan sèvo a. Cineangiography/Sine-anjyosentigrafi Se fè foto mobil pou montre pasaj tenti a nan veso sangen yo. Closed heart surgery/operasyon kè fèmen Yon operasyon ki repare pwoblèm ki nan veso sangen ki tache nan kè a san pasyan an pa bezwen yon machin pontaj kadyak-pilmonè. Computed tomography scan/tomodansitometri (CT/CAT scan) Yon pwosedi imajri dyagnostik ki itilize yon melanj radyografi ak teknoloji enfòmatik pou pwodui imaj detaye kò a. Congenital heart defect/defo kadyak konjenital Yon pwoblèm kè ki prezan nan moman akouchman an. Coronary arteries/atè kowonè De (2) atè ki soti nan awòt la pou bay san nan miskilati kè a. Cyanotic/Syanotik Aparans ble akòz mank oksijèn nan san an. D Diastole/Dyastòl Kantite tan ki nesesè pou chak batman kè lè vantrikil yo repoze, pou ranpli avèk san epi ki pa ponpe. (Gade systole/ sistòl anba S.) Doppler ultrasound/iltrason Droppler Yon pwosedi ki itilize onn son pou evalye kè a, veso sangen yo ak valvil yo. Dyspnea/Dispne Souf-kout. E Echocardiogram/Ekokadyogram (ECHO) Yon pwosedi ki evalye estrikti ak fonksyon kè a avèk onn son pou pwodui yon imaj mobil kè a ak valvil kè a. Edema/Edèm Anflamasyon akòz likid ki anpile. Effusion/Ekoulman Yon likid ki anpile nan yon espas kò a ki fèmen. Electrocardiogram/Elektwokadyogram (ECG oswa EKG) Yon tès ki note aktivite elektrik kè a, ki montre ritm anòmal yo (aritmi oswa disritmi) epi ki detekte domaj nan miskilati kè a. Epicardium/Epikad Pati kè a ki pi lwen. Exercise electrocardiogram/elektwokadyogram nan egzèsis (ECG estrès oswa EKG estrès) Yon tès pou evalye ritm kadyak ak fonksyon kè a lè yo fè pasyan an fè egzèsis sou yon tapi-woulan oswa sou yon bisiklèt. F Fibrillation/Fibrilasyon Kontraksyon rapid, iregilye ak fèb miskilati kè a. Fluoroscopy/Fliyowoskopi Yon pwosedi radyografi ki pran imaj san pran souf pou evalye kè a ak lòt estrikti kò a. Flutter/Onn Kontraksyon rapid men regilye orifis oreyèt dwat ak goch kè a. H Heart block/blòk kadyak Enpilsyon elektrik ki sispann nan miskilati kè a. Heart-lung bypass machine/machin pontaj kadyak-pilmonè Yon machin ki fè fonksyon kè a ak poumon yo pandan yon operasyon kè a ki louvri. Holter monitor/hòltè kadyak Yon machin EKG pòtatif pasyan an mete pandan yon peryòd 24 èdtan oswa plis pou evalye ritm kadyak iregilye, rapid oswa lan pandan aktivite nòmal yo Hypertension/Ipètansyon Tansyon ki wo. Hypotension/Ipotansyon Tansyon ki ba. Hypoxia/Ipoksi Kantite oksijèn anòmal ki nan ògàn ak tisi kò a. I Inferior vena cava/venn kav enferyè Gwo veso sangen (venn) ki pran san ki nan janm yo ak abdomèn nan pou retounen li nan kè a. Insufficiency/Ensifizans Yon valvil ki pèmèt san an fuite annaryè lè valvil la fèmen. Ischemia/Iskemi Diminisyon sikilasyon san ki gen oksijèn nan yon ògàn akòz ratresisman nan yon atè. L Left atrium/oreyèt goch Kavite siperyè goch kè a, ki resevwa san wouj ki gen anpil oksijèn nan poumon yo epi answit voye li nan vantrikil goch la. Left ventricle/vantrikil goch Kavite enferyè goch kè a. Li resevwa san wouj ki gen anpil oksijèn nan oreyèt goch la epi li ponpe san an nan awòt la, ki mennen san an nan kò a. 14 Boston Children s Hospital Heart Center

17 M Magnetic Resonance Imaging (MRI)/Imajri avèk Rezonans Mayetik Yon pwosedi dyagnostik ki itilize yon melanj gwo leman, frekans radyo ak yon òdinatè pou pwodui imaj detaye ògàn ak estrikti andedan kò a. Mitral valve/valvil mitral Valvil ki kontwole sikilasyon san ant oreyèt goch la ak vantrikil ki nan goch kè a. Murmur/Souf dyastolik Yon son k ap soufle ou tande pandan kè ou ap bat. Sa ka endike oswa sa ka pa endike pwoblèm andedan kè a oswa nan sistèm sikilasyon san an. Myocarditis/Myokadit Anflamasyon miskilati kè a. O Open heart surgery/operasyon kè ouvè Operasyon ki lakòz doktè louvri pwatrin nan ak kè a pandan yon machin pontaj kadyak-pilmonè ap fè fonksyon kadyak ak respiratwa pandan operasyon an. P Pacemaker/Estimilatè Kadyak Yon aparèy elektwonik yo mete nan operasyon nan kò pasyan an epi ki konekte avèk kè a pou kontwole batman kè a. Palpitation/Palpitasyon Yon sansasyon batman kè rapid. Pericardiocentesis/Perikadyosantèz Yon dyagnostik ki itilize yon zegwi pou pran likid nan perikad la (ti pòch ki toutotou kè a.) Pericarditis/Perikadit Yon anflamasyon oswa enfeksyon perikad la. Platelets/Plakèt Selil yo jwenn nan san an ki ede san an kaye. Pulmonary artery/atè pilmonè Veso sangen ki konekte vantrikil dwat la nan poumon yo, pou pèmèt san ki pa gen ase oksijèn ( ble ) resevwa oksijèn. Pulmonary valve/valvil pilmonè Valvil kè a, ki chita ant vantrikil dwat la ak atè pilmonè a, ki kontwole sikilasyon san an nan poumon yo. Pulmonary vein/venn pilmonè Veso ki pran san ki gen oksijèn nan poumon an pou mennen li nan bò goch kè a. Pulse oximeter/oksimèt poul Yon aparèy ki mezire kantite oksijèn ki nan san an. R Regurgitation/Fuit San Annaryè Sikilasyon san an annaryè, akòz yon valvil ki defektye. Right atrium/oreyèt dwat Kavite siperyè dwat kè a, ki resevwa san ki pa ase oksijèn ( ble ) nan kò a epi answit voye li nan vantrikil dwat la. Right ventricle/vantrikil dwat Kavite enferyè dwat kè a, ki resevwa san ki pa gen ase oksijèn ( ble ) nan oreyèt dwat la epi answit voye li nan atè pilmonè a. Risk factor/faktè risk Nenpòt kondisyon, eleman oswa aktivite ki ka gen konsekans negatif sou kè a. S Septum/Septòm Pawa miskilati ki ant oreyèt oswa vantrikil kè a. Shunt/Chent Yon konektè pou fasilite sikilasyon san an ant de (2) kote. Sinus nodes/ne sinizal Selil ki pwodui enpilsyon elektrik ki lakòz kè a kontrakte. Stent/Andopwotèz Yon aparèy yo mete nan yon veso sangen pou ede kenbe li louvri. Stenosis/Estenoz Retresisman oswa konstriksyon yon veso sangen oswa yon valvil nan kè a. Subclavian/Sou-klavyè Yon veso sangen ki branche nan awòt la epi ki pran san ki gen anpil oksijèn ( wouj ) pou mennen li nan tèt la ak bra yo. Superior vena cava/venn kav siperyè Gwo venn ki pran san ki soti nan tèt ak bra yo pou retounen li nan kè a. Systole/Sistòl Kantite tan ki pase pandan batman kè a lè vantrikil yo ap ponpe san, swa nan poumon yo oswa nan kò a. T Tachycardia/Tachikadi Batman kè rapid. Tachypnea/Tachipne Respirasyon rapid. Telemetry unit/inite telemetri Yon ti bwat ki gen fil ki tache nan patch EKG sou pwatrin nan, yo itilize pou transmèt enfòmasyon sou batman kè a avèk transmisyon radyo. Thoracotomy/Torakotomi Yon ensizyon doktè fè sou bò dwat oswa sou bò goch pwatrin nan ant kòt yo, pou yo kapab gen aksè nan kè a oswa nan poumon yo pandan yon operasyon. Transesophageal echocardiography/eko-kadyografi trans-efajyen (TEE) Yon dyagnostik ki itilize yon tib long, ki gide nan bouch la, gòj la ak ezofaj la, pou evalye estrikti ki andedan kè a avèk onn son. Tricuspid valve/valvil trikispid Valvil kè a ki kontwole sikilasyon an nan oreyèt dwat la nan vantrikil dwat. U Ultrasound/Iltrason (sonography/sonografi) Yon teknik imajri dyagnostik ki itilize onn son frekans siperyè ak yon òdinatè pou kreye imaj veso sangen yo, tisi yo ak ògàn yo. V Valves/Valvil Pòt ki ant kavite kè a ki pèmèt san avanse epi ki anpeche li retounen dèyè. Vascular/Vaskilè Ki gen pou wè ak veso sangen. Vein/Venn Yon veso sangen ki mennen san nan kò a retounen nan kè a. Ventricle/Vantrikil Youn nan de (2) kavite kè a ki ponpe san. X X-ray/Radyografi Yon tès dyagnostik ki itilize feso enèji envizib pou kreye imaj tisi andedan yo, zo yo ak ògàn yo sou film. 15

18 NÒT: 16 Boston Children s Hospital Heart Center

19

20 Fè yon koneksyon sensè jodi a Antre nan kominote Boston Children s Hospital Heart Center nan Facebook. facebook.com/heartcenter Kominote nou an gen ladan plis pase 40,000 pasyan ak manm fanmi nan diferan etap tretman pou defo kadyak konjenital. Aprann nan eksperyans lòt pasyan ki te kote ou te a epi rakonte eksperyans ou ba fanmi ou ki fèk kòmanse chemen sa a. 300 Longwood Avenue Boston, MA HART (4278) bostonchildrens.org/heart

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete

Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Evite kè sote moun genyen souvan nan afè bay tete Bay tibebe tete se yon bagay ki natirèl se vre. Men, pafwa konn gen difikilte. Bay tibebe tete se yon ladrès moun aprann. Sa mande egzèsis. Pa etone si

More information

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE.

SAMPLE LETTER TO PARENTS (USE SCHOOL LETTERHEAD) ELEMENTARY SCHOOL INTRODUCTORY LETTER FOR HGD UNIT KINDERGARTEN-FOURTH GRADE. ELEMENTARY SCHOOL KINDERGARTEN-FOURTH GRADE Pitit ou a ap resevwa yon sesyon enstriksyon de-a-twa semèn sou sijè sa yo nan Kwasans ak Devlopman Imen. Enstriksyon an ap gen ladan: Ijyèn Konprann Fonksyònman

More information

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO

Chanselye a ELÈV KI ANSENT OUBYEN KI GEN PITIT AK KONFIDANSYALITE NAN SANTE REPWODIKTIF REZIME CHANJMAN YO Osijè : REZIME CHANJMAN YO Paj : 1-1 sa a ranplase A-740 date 05/09/00. Nouvo Dispozisyon : Chak lekòl entèmedyè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè dwe deziyen yon manm kò anseyan an ki responsab pou

More information

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON

PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) APLIKASYON/RESÈTIFIKASYON LDSS-4826 HA (Rev. 7/16) Paj 0 BIWO ETA NEW YORK POU ASISTANS TANPORÈ AK ANDIKAP (NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE) PWOGRAM ASISTANS NITRISYON SIPLEMANTÈ (SNAP SUPPLEMENTAL

More information

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini

ekouvri Lekòl Piblik Boston Fanmi Boston gen chans pou yo gen plis chwa pou edikasyon pitit yo pase prèske tout lòt kote nan Etazini ekouvri Haitian Creole Lekòl Piblik Boston 2015 Yon Gid pou Paran ak Elèv Chwazi yon lekòl nan Boston Tout bagay sou nouvo plan chwa lekòl Baze-Lakay Kijan, ki kote, ak kilè pou enskri pou lekòl Pwogram

More information

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite.

Sa se yon dokiman legal enpòtan. Tanpri gade li nan kote ki an sekirite. H9345_MBR17_07h CMS Approved Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage (Plan Medicare-Medicaid) Gid Patisipan 1 Janvye 2017 31 Desanm 2017 Sante ak Kouvèti Medikaman w nan Plan FIDA VillageCareMAX Full Advantage:

More information

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV

GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV HAITIAN 2017-2018 GID POU LEKÒL PIBLIK BOSTON POU FANMI AK ELÈV 2017 2018 DISTRICT CALENDAR August 14-16...August Leadership Institute August 22-24... Teacher Summer Institute New teachers report August

More information

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl

James H. DeGraffenreidt, Jr. Prezidan Konsèy Administrasyon Edikasyon l Eta. Nancy S. Grasmick Sipè-entandan L Eta pou Lekòl Depatman Edikasyon pou L Eta Maryland Gid pou plan Tranzisyon nou Preparasyon pou timoun ki gen dezabilite Pou lè yo fini ak lekòl Segondè pou li Prepare pou Edikasyon Inivèsitè Depatman edikasyon Eta

More information

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA

SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA SEKSYON PRATIK POU F È APÈL NAN BAWO FLORID LA GID POU FÈ APÈL "PRO SE" [KÒM REPEZANTAN TÈT OU] LIS RESPONSAB NAN SEKSYON PRATIK POU FÈ APÈL NAN BAWO FLORID LA STEVEN L. BRANNOCK, PREZIDAN POU 2007-08

More information

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les

Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les Ce document ne peut être reproduite et / ou adopté en tout ou en partie à condition qu'il n'y a pas de changement important dans le contenu, les procédures préconisées ou la politique recommandé. Toute

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m.

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWÒNMAN VIVAN. Madi 21 Jen :15 a.m. jiska 12:15 p.m. LIVING ENVIRONMENT The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION HAITIAN CREOLE EDITION LIVING ENVIRONMENT TUESDAY, JUNE 21, 2011 9:15 A.M. to 12:15 P.M., ONLY ANVIWÒNMAN VIVAN

More information

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ

DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ DWA AK RESPONSABILITE LOKATÈ Legal Services of Greater Miami, Inc. Projé Sou Dwa Lokaté Renters Education and Advocacy Legal Lines (REAL) https://sites.google.com/site/reallsgmi www.lsgmi.org DWA LEGAL

More information

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID

GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID GID PREPARASYON KADIJANS LAFLORID plan nou Prepare Planifye twous nou Rete Enfòme Gid Preparasyon Kadijans Laflorid la disponib nan angle, panyòl ak angle. Yon vèsyon ki ekri nan lèt gwo disponib tou.

More information

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon

Konsey Pou Prepare w Pou Siklon Konsey Pou Prepare w Pou Siklon PWEN POU KOMANSE YO: Prepare yon plan daksyon anka dezas pou pwoteje fanmi nou ak kay nou. Tcheke fè si ke asirans nou genyen an kouvri ni kay nou ak byen pèsonèl nou yo

More information

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis

Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis LEKÒL PIBLIK NAN KANTON POLK LA Jacqueline M. Byrd Sientandan Liv Referans Anplwaye yo & Enfòmasyon sou Benefis DEKLARASYON MISYON Misyon Lekòl Piblik nan Kanton Polk la se mete edikasyon kalite siperyè

More information

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014

KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 KONTRA ANT WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S. AK SERVICE TRADES COUNCIL UNION (REGILYE PART TIME) EFEKTIF 30 Mas, 2014 JISKA 21 Septanm, 2019 Nan ka ke gen yon konfli ant tradiksyon Kontra sa a ak orijinal

More information

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an]

Questionnaire number. MUNICIPIO. Komin: HAISEKSYON. Seksyon Kominal: HAISEC. Zòn [optionel] HAISEGMENTO. Segman Recensman [Kod Oficiel Recensman an] Questionnaire number AmericasBarometer 2017 Haiti Questionnaire Version # 18.0.5.0 IRB Approval #: 170509 LAPOP: Ayiti, 2017 Vanderbilt University 2017. All rights reserved. PAIS. Country: 01. Meksik 02.

More information

West Boca Raton Community High School

West Boca Raton Community High School West Boca Raton Community High School 12811 Glades Road Boca Raton, FL 33498 (561) 672-2000 Website: westbocahighschool.net Pwosedi Jeneral pou Fonksyònman 2017-2018 ESTAF ADMINISTRATIF Sipèentandan: Doktè

More information

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ

The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ANVIWONMAN FIZIK SYANS LATÈ PS/EARTH SCENCE The University of the State of New York REGENTS HGH SCHOOL EXAMNATON HATAN CREOLE EDTON EARTH SCENCE TUESDAY, JUNE 20, 2006 9:15 a.m. TO 12:15 p.m. ONLY ANVWONMAN FZK SYANS LATÈ Madi, Jen

More information

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè?

mwen ta renmen wè istwa ak foto pam pibliye nan Sòlda Lapè. Kisa poum fè? 6 Septanm lanne 2012: Machinn CHIBAT kap eskòte yon konvwa Pwogwam Alimantè Mondyal (PAM) soti Okap ale Plezans. 1 Apre yon seremoni ouvèti nan dat ki te 5 septanm lanne 2012 la nan kan Charlie, nan lakou

More information

Respire Haiti Guest House

Respire Haiti Guest House Respire Haiti Guest House The Respire Haiti Guesthouse has 3 bedrooms each with its own bathroom. Each room has 2 sets of bunk beds with optional mosquito nets on each bed. To accommodate larger groups,

More information

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti

Team Hand Book. Callebasse and Fauché, Haiti Team Hand Book Callebasse and Fauché, Haiti Team Member, We are excited that you have chosen to join our team! We look forward to sharing in this journey with you and we pray that, during your week in

More information

I'm Hungry! [Aim hann-gri]

I'm Hungry! [Aim hann-gri] Beginners - Class 5 1 I'm Hungry! [Aim hann-gri] (Mwen se Grangou!) Meat: [mit] (vyann) bacon [be-konn] bekonn beef [bif] vyann bèf chicken [tchi-kenn] poul crayfish [khre-fich] kribich duck [dòk] kanna

More information

IN THE HEART OF IT ALL

IN THE HEART OF IT ALL IN THE HEART OF IT ALL A N E W N E I G H BO R H O O D AWA I T S THE OPPORTUNITY As exclusive listing agent, Transwestern Consulting Group ( TCG ) and HFF are pleased to offer for sale Widett Circle, a

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus

CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus lanes CTPS examined the average rates of weekday bus passenger

More information

31st Annual CARDIOLOGY UPDATE FRIDAY - SUNDAY, AUGUST 17-19, 2018 GRAND HOTEL, MACKINAC ISLAND, MI

31st Annual CARDIOLOGY UPDATE FRIDAY - SUNDAY, AUGUST 17-19, 2018 GRAND HOTEL, MACKINAC ISLAND, MI 31st Annual CARDIOLOGY UPDATE FRIDAY - SUNDAY, AUGUST 17-19, 2018 GRAND HOTEL, MACKINAC ISLAND, MI PROGRAM SCHEDULE FRIDAY, AUGUST 17, 2018 7:45 am Continental Breakfast & Registration 8:15 Welcome & Announcements

More information

Boston. Rt 1 ES 3400ft N/O Lynn St F/N. Description: TAB Panel ID: City: MALDEN Latitude:

Boston. Rt 1 ES 3400ft N/O Lynn St F/N. Description: TAB Panel ID: City: MALDEN Latitude: 010060 - Boston Description: Rt 1 ES 3400ft N/O Lynn St F/N TAB Panel ID: 302588 City: MALDEN Latitude: 42.443 Media Type: Digital State: MA Longitude: -71.026 Display Dimensions: 14' x 48' Zip: 02148

More information

Ambulance Services Benefit Criteria to Change April 1, 2013

Ambulance Services Benefit Criteria to Change April 1, 2013 Ambulance Services Benefit Criteria to Change April 1, 2013 Information posted February 1, 2013 Effective for dates of service on or after April 1, 2013, benefit and prior authorization criteria for nonemergency

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

HYNES GETTING AROUND THE. your guide to a great convention experience JOHN B. HYNES VETERANS MEMORIAL CONVENTION CENTER

HYNES GETTING AROUND THE. your guide to a great convention experience JOHN B. HYNES VETERANS MEMORIAL CONVENTION CENTER JOHN B. HYNES VETERANS MEMORIAL CONVENTION CENTER THE HYNES BEACON your guide to a great convention experience GETTING AROUND where to eat activities doing business at the HYNES WELCOME Welcome to the

More information

1022 Morrissey Boulevard, Boston, MA Tell: (617) Fax: (617)

1022 Morrissey Boulevard, Boston, MA Tell: (617) Fax: (617) 1022 Morrissey Boulevard, Boston, MA 02122 Tell: (617)28-2100 Fax: (617)282-2040 MA# 1 - I-93 @ Neponset Circle, (F/N) - Boston, MA description Outstanding right-hand display located in the heart of I-93

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

MRI or Magnetic Resonance Imaging

MRI or Magnetic Resonance Imaging Diagnostic Test/Exam Si usted desea esta información en español, por favor pídasela a su enfermero o doctor. Name of Child: Date: MRI or Magnetic Resonance Imaging An MRI or Magnetic Resonance Imaging

More information

Il est né le divin Enfant

Il est né le divin Enfant divi Eat a caella by aul Carey erormace Note he oeig alto ad sorao hrases are actually i dieret, shitig meters tha what is see i the score. or esemb uroses the coductor will beat i 3/4 (usig a "big oe",

More information

Magnetic Resonance Enterography (MRE)

Magnetic Resonance Enterography (MRE) Your doctor has recommended that you have a test called Magnetic Resonance Enterography (MRE). This will be done in the MRI Centre at McMaster University Medical Centre. The MRI Centre is on the 1 st floor,

More information

Boston: By Locals - A Boston Travel Guide Written By A Local: The Best Travel Tips About Where To Go And What To See In Boston (Boston, Boston Travel

Boston: By Locals - A Boston Travel Guide Written By A Local: The Best Travel Tips About Where To Go And What To See In Boston (Boston, Boston Travel Boston: By Locals - A Boston Travel Guide Written By A Local: The Best Travel Tips About Where To Go And What To See In Boston (Boston, Boston Travel Guide, Boston Travel) By By Locals If you are searching

More information

BEST SUMMER EVER! SUMMER CAMPS 2016 FRIENDSHIP, ACCOMPLISHMENT, BELONGING. ymcaboston.org OAK SQUARE YMCA YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER CAMP

BEST SUMMER EVER! SUMMER CAMPS 2016 FRIENDSHIP, ACCOMPLISHMENT, BELONGING. ymcaboston.org OAK SQUARE YMCA YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER CAMP BEST SUMMER EVER! FRIENDSHIP, ACCOMPLISHMENT, BELONGING SUMMER CAMPS 2016 OAK SQUARE OF GREATER BOSTON ymcaboston.org SUMMER CAMP BEGINS JUNE 27 REGISTRATION BEGINS JANUARY 30 MORE FUN THIS SUMMER The

More information

MAPS ARE ARRANGED IN ALPHEBETICAL ORDER BY STATE. SELECT THE CONTROL Ctrl and F KEYS AND TYPE YOUR CITY NAME San Diego: San Diego State University

MAPS ARE ARRANGED IN ALPHEBETICAL ORDER BY STATE. SELECT THE CONTROL Ctrl and F KEYS AND TYPE YOUR CITY NAME San Diego: San Diego State University MAPS ARE ARRANGED IN ALPHEBETICAL ORDER BY STATE. SELECT THE CONTROL Ctrl and F KEYS AND TYPE YOUR CITY NAME San Diego: San Diego State University Student Services West 5500 Campanile Drive San Diego,

More information

HomeFirst Provider Directory 2014

HomeFirst Provider Directory 2014 A product of Elderplan HomeFirst Provider Directory 2014 Monroe, Erie, Onondaga, and Niagara EPHF12277 MLTCP Plan Provider Directory This directory provides a list of HomeFirst s network providers. This

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

DOWNSTATE SANITATION COURSES Course Course Course Class Day. City/Location Code Arrive at 3:00 p.m. for exam

DOWNSTATE SANITATION COURSES Course Course Course Class Day. City/Location Code Arrive at 3:00 p.m. for exam Below is the list of classes that are available to you after you complete your online training. Please arrive at the class by 3:00 p.m. to prepare and take the exam. JANUARY Holiday Inn, 62 Ken Hayes Drive

More information

Meet Our Panelists. The REIT Factor: Progressive Strategies in the Public Arena. Monty J. Bennett Chief Executive Officer Ashford Hospitality Trust

Meet Our Panelists. The REIT Factor: Progressive Strategies in the Public Arena. Monty J. Bennett Chief Executive Officer Ashford Hospitality Trust Meet Our Panelists Monty J. Bennett Chief Executive Officer Ashford Hospitality Trust Kenneth E. Cruse President Sunstone Hotel Investors Daniel P. Hansen President and CEO Summit Hotel Properties, Inc.

More information

Program & Registration Upstate NY AACC Annual Spring Meeting May 5 & 6, 2016 ACCENT Credit Available (8.5 hours expected)

Program & Registration Upstate NY AACC Annual Spring Meeting May 5 & 6, 2016 ACCENT Credit Available (8.5 hours expected) Program & Registration Upstate NY AACC Annual Spring Meeting May 5 & 6, 2016 ACCENT Credit Available (8.5 hours expected) Thursday May 5, 2016 Day 1 Morning Session 8:00 8:45 AM Registration & Continental

More information

Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Photo: Marcio Jose Bastos Silva / Shutterstock.com Boston, Massachusetts Long known for its old world charm, from the historic Faneuil Hall to the Freedom Trail that celebrates Boston s preeminent role

More information

Boston Air Traffic Control Tower

Boston Air Traffic Control Tower Boston Air Traffic Control Tower TABLE OF CONTENTS Table of Contents 2 Welcome Letter 3 History of Logan International Airport 4 Boston Tower Today 5 Boston ATCT Organizational Chart 7 Our Expectations

More information

TRAVEL TRADE GROUP TOUR, INCENTIVE AND F.I.T. SPECIALISTS

TRAVEL TRADE GROUP TOUR, INCENTIVE AND F.I.T. SPECIALISTS TRAVEL TRADE GROUP TOUR, INCENTIVE AND F.I.T. SPECIALISTS N I A G A R A T R A V E L T R A D E. C O M AAA / CAA 4-Diamond prestigious hotel 432 guestrooms and suites all overlooking Niagara Falls 23 storeys

More information

Boston by subway. FYI: When a child under 11 is accompanied by a full paying adult the child will be free.

Boston by subway. FYI: When a child under 11 is accompanied by a full paying adult the child will be free. Boston by subway Your destination is Riverside Subway Station in Newton, Massachusetts Turn left out of campground. Continue 1.5 miles to Route 1 and turn right. You will be heading north. Travel for approximately

More information

East Hotel Cluster 18 miles to Q Arena

East Hotel Cluster 18 miles to Q Arena East Hotel Cluster 8 miles to Q Arena To Mentor 4 7 8 9. Aloft Beachwood. Clarion Hotel Beachwood. Cleveland Marriott East 4. Courtyard by Marriott Beachwood. Courtyard by Marriott Willoughby. DoubleTree

More information

ANS MEMORIAL CONVENTION CENTER

ANS MEMORIAL CONVENTION CENTER JOHN B. HYNES VETERANS MEMORIAL CONVENTION CENTER The Beacon your guide to a remarkable boston experience Boston Dining Activities & Attractions Boston Neighborhoods Welcome to the John B. Hynes Veterans

More information

England. Price List for ages Malta. South Africa USA. Ireland. Issue 1.7

England. Price List for ages Malta. South Africa USA. Ireland. Issue 1.7 England Malta Price List for ages 7-18 South Africa USA Ireland Issue 1.7 England GBP including taxes at the current rates. Change Fee: GBP 35 Document Courier Fee: GBP 70 Travel and Medical Insurance:

More information

6-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS (NY) Tour Code Departure Dates 1st & 2nd 3rd &4th Single Share NY6C Mon, Fri $580/person $0 $800 $645

6-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS (NY) Tour Code Departure Dates 1st & 2nd 3rd &4th Single Share NY6C Mon, Fri $580/person $0 $800 $645 6-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS (NY) Price List: Buy 2 Get 2 Free for sharing one room Tour Code Departure Dates 1st & 2nd 3rd &4th Single Share NY6C Mon, Fri $580/person $0 $800 $645 Highlights:

More information

DoD Enterprise Ontology Support

DoD Enterprise Ontology Support American Society for Quality (ASQ) Washington, DC & Maryland Metro Section (509), Software Special Interest Group (SSIG) IEEE Computer Society Washington, DC & Northern Virginia Chapters Society for Software

More information

Directions. Directions to Fidelity Investment Locations

Directions. Directions to Fidelity Investment Locations Directions YORK JERSEY Directions to Fidelity Investment Locations Fidelity Investments operates in 12 major regional sites in the United States. Veritude provides temporary staffing resources in 11 of

More information

Thursday. Friday cont d. Sunday. Saturday SCHEDULE

Thursday. Friday cont d. Sunday. Saturday SCHEDULE SCHEDULE Thursday Diamond Meeting 8:00 PM (Amway Grand Plaza Hotel) Friday Amway World Headquarter Tours 9:00 AM 4:30 PM (Pre-registration required. Tour times are first come first serve basis!) Amway

More information

Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss

Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss Oh, The Places You'll Go! By Dr. Seuss Buy Oh, The Places You'll Go! at Michaels - Get Oh, The Places You'll Go! at Michaels.com. Dr. Seuss's wonderfully wise Oh, the Places You'll Go! is the perfect send-off

More information

Welcome to GE Measurement & Control

Welcome to GE Measurement & Control Welcome to GE Measurement & Control Inspection Technologies Customer Solutions Center 50 Industrial Park Road, PA 17044 GENERAL INFORMATION This document provides general information that will help you

More information

A striking new business quarter designed to enhance the working lifestyle

A striking new business quarter designed to enhance the working lifestyle A striking new business quarter designed to enhance the working lifestyle UAL IN THE WITHOUT E SOUTH EAST THE SQUARE HAS EVERYTHING TODAY S CORPORATE OCCUPIER COULD ASK FOR: Four stunning grade A headquarter

More information

1. Introduction. 2. Overview of Existing Conditions

1. Introduction. 2. Overview of Existing Conditions Comprehensive Boston Harbor Water Transportation Study and Business Plans; Water Transportation Strategy for the Boston Harbor s National & State Park: Existing Conditions October 2017 Table of Contents

More information

Hotel Accommodations for USA - CONVENTIONS & CONGRESSES REV: May 15, 2017

Hotel Accommodations for USA - CONVENTIONS & CONGRESSES REV: May 15, 2017 Hotel Accommodations for USA - CONVENTIONS & CONGRESSES REV: May 15, 2017 CODE CONVENTION YEAR DATES CITY AUAASM American Urological Association Annual Meeting 2017 MAY 12-16 BOSTON ADA American Diabetes

More information

8-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS

8-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS 8-DAYS USA EAST COAST & CANADA DELUXE TOURS Price List: Buy 2 Get 2 Free for sharing one room Tour Code Departure Dates 1st & 2nd 3rd &4th Single Share AP8C Wed, Thurs, Sat, Sun $789/person $0 $1084 $854

More information

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel Salem, 9 for Women s Choir by Keith A. Hamel Dedicated to Emma Commissioned by the Elektra Women s Choir (Diane Loomer and Morna Edmundson, directors) with the financial assistance of the Music Section

More information

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly

coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way Nancy Bayly coquihalla junction NEW RETAIL & RESTAURANT OPPORTUNITY 588 & 590 Old Hope Princeton Way SUMMARY Hope is the gateway town connecting Greater Vancouver to the British Columbia interior and the rest of Canada.

More information

Here are feelings that deserve to be experienced try a tandem flight! hang glider and paraglider

Here are feelings that deserve to be experienced try a tandem flight! hang glider and paraglider Carlos Millan: (021) 2522-5586 / 9966-7010 / 7893-7211 Nextel ID: 32*3809 facebook: millan@guia4ventos.com Come and try your paraglider or hang-glider with pilots licensed by the Brazilian Paragliding

More information

HILLINGER. Hotel HOTEL RESTAURANT CATERING

HILLINGER. Hotel HOTEL RESTAURANT CATERING Hotel Hotel Hillinger The three star Hotel Hillinger is a contemporary style hotel, recently refurbished (2004) to the latest standards, offering a relaxed and informal atmosphere. The is a family run

More information

Welcome to Bridgewater State University. Aviation Science Orientation

Welcome to Bridgewater State University. Aviation Science Orientation Welcome to Bridgewater State University Aviation Science Orientation www.bridgew.edu/aviation Flight Training Concentration Guide for students entering Spring 2016 semester Freshman Year AVSC-107 Primary

More information

Distance to Convention Center. High Speed Internet / Day LESS THAN 1 BLOCK $303/$318

Distance to Convention Center. High Speed Internet / Day LESS THAN 1 BLOCK $303/$318 ame / Day Marriott Marquis Washington, DC (Co-Headquarter ) $303/$38 LESS THA BLOCK $.95 4 90 Massachusetts Avenue Renaissance Washington, DC Downtown (Co-Headquarter ) $95/$30 BLOCK $.95 6:00 AM - :00

More information

Changes to Transit Service in the MBTA district By Jonathan Belcher. with thanks to Richard Barber and Thomas J.

Changes to Transit Service in the MBTA district By Jonathan Belcher. with thanks to Richard Barber and Thomas J. Changes to Transit Service in the MBTA district 1964-2017 By Jonathan Belcher with thanks to Richard Barber and Thomas J. Humphrey Compilation of this data would not have been possible without the information

More information

HCMC HOTEL MARKET Past, Present and Future Park Hyatt Saigon, April 2010

HCMC HOTEL MARKET Past, Present and Future Park Hyatt Saigon, April 2010 HCMC HOTEL MARKET Past, Present and Future Park Hyatt Saigon, April 2010 Presented by: Mauro Gasparotti Manager Hospitality CB Richard Ellis (Vietnam) Co., Ltd. 2010 Image Growing Young Market Tourist

More information

Apprenticeship Vacancies

Apprenticeship Vacancies Kettle Foods 38 Barnard Road, Bowthorpe, Norwich, Norfolk NR5 9JP Purchase Ledger Apprentice Closing Date 28/08/2017 Weekly Wage 153.90 Aldous Saunders Accountants and Business Advisors The Attic, 45A

More information

Lonely Planet Pocket Boston (Travel Guide) By Mara Vorhees, Lonely Planet

Lonely Planet Pocket Boston (Travel Guide) By Mara Vorhees, Lonely Planet Lonely Planet Pocket Boston (Travel Guide) By Mara Vorhees, Lonely Planet If searching for the book Lonely Planet Pocket Boston (Travel Guide) by Mara Vorhees, Lonely Planet in pdf format, then you have

More information

JEFF PAWLOWSKI SCOTT KUITUNEN ARCHITECT ARCHITECT

JEFF PAWLOWSKI SCOTT KUITUNEN ARCHITECT ARCHITECT JEFF PAWLOWSKI ARCHITECT Jeff Pawlowski was born in Los Angeles and raised in Huntington Beach, California. He is a graduate of the California Polytechnic State University San Luis Obispo. He received

More information

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST

AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no GEN COLL: E184.O6 A44 MICROFILM AMERICAN ANTHROPOLOGIST ALLURE AMERASIA JOURNAL Sept 1993-v.29, no.3 2003-04 GEN COLL: E184.O6 A44 AMERICAN ANTHROPOLOGIST Spr 1989-Wntr 2009 AMERICAN CRAFT AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY Jan 1989-Oct 2008 AMPERSAND Summer

More information

Local Arrangements for the meeting of Q11/17-Q12/17-Q13/17 in Ottawa, Canada

Local Arrangements for the meeting of Q11/17-Q12/17-Q13/17 in Ottawa, Canada Local Arrangements for the meeting of Q11/17-Q12/17-Q13/17 in Ottawa, Canada 1. Meeting venue: University of Ottawa School of Information Technology and Engineering (SITE) 800 King Edward, Ottawa, Ontario,

More information

Nasal Bridle. (Nasal Feeding Tube Retaining Device) What it is: Name of Child: Date:

Nasal Bridle. (Nasal Feeding Tube Retaining Device) What it is: Name of Child: Date: Procedure/Treatment/Home Care Si usted desea esta información en español, por favor pídasela a su enfermero o doctor. #1665 Name of Child: Date: What it is: Nasal Bridle (Nasal Feeding Tube Retaining Device)

More information

Creole Choir of Cuba

Creole Choir of Cuba University of Florida Performing Arts presents Creole Choir of Cuba Tuesday, February 26, 2013, 7:30 p.m. Phillips Center Sponsored by Creole Choir of Cuba Song List Soufle Van Mangaje Preludio Llegada

More information

52 56 Leadenhall Street London EC3

52 56 Leadenhall Street London EC3 52 56 Leadenhall Street London EC3 WELCOME TO THE DIFFERENCE INTRODUCING THE HALLMARK BUILDING An iconic Grade A office space in a prime EC3 location. Restored to the highest standard, bringing contemporary

More information

HEADER - Demographic EMS Agency Information Group

HEADER - Demographic EMS Agency Information Group Version 3 Requisite National s - EMS DataSet - The Version 3.4.0 National Subset of data elements f the EMS DataSet Patient Care Rept (epcr/event) submission is listed below. A total of 133 elements comprise

More information

BUS INFO. aloft Philadelphia Airport Stop 7. Inn at Union League of Philadelphia Stop 5. Courtyard Philadelphia Downtown Stop 3

BUS INFO. aloft Philadelphia Airport Stop 7. Inn at Union League of Philadelphia Stop 5. Courtyard Philadelphia Downtown Stop 3 BUS INFO A aloft Philadelphia Airport Stop 7 I Inn at Union League of Philadelphia Stop 5 C Courtyard Philadelphia Downtown Stop 3 L Le Meridien Philadelphia Stop 3 Courtyard Philadelphia Airport Stop

More information

1/14/2016 Panel Doctors

1/14/2016 Panel Doctors Panel physicians are doctors and radiologists approved by Immigration New Zealand to complete medical and chest X ray certificates for New Zealand visa applications. If a medical examination or chest X

More information

CT Scan UHN. Information for patients and families

CT Scan UHN. Information for patients and families CT Scan UHN Information for patients and families Read this information to learn: what a CT scan is how to prepare for the scan what to expect who to contact if you have any questions Joint Department

More information

Rails with Trails Finding the mobility, safety, and liability sweet spot 5/10/2017

Rails with Trails Finding the mobility, safety, and liability sweet spot 5/10/2017 Rails with Trails Finding the mobility, safety, and liability sweet spot 5/10/2017 The National Transportation Systems Center Advancing transportation innovation for the public good U.S. Department of

More information

57% 1,956, ,502, % 52 % Unique Audience region of readers. age of readers % annual household income up to $20k 2% akl 34%

57% 1,956, ,502, % 52 % Unique Audience region of readers. age of readers % annual household income up to $20k 2% akl 34% media kit Jan 2018 Stuff key statistics Stuff users are an educated audience who use the internet as an information, research and purchasing tool. Our audiences are evenly spread across the country and

More information

Screaming Eagle Honor Flight Veterans Application LAST NAME: DATE RECEIVED: / /

Screaming Eagle Honor Flight Veterans Application LAST NAME: DATE RECEIVED: / / Screaming Eagle Honor Flight Veterans Application LAST NAME: DATE RECEIVED: / / VETERAN OF: TERMINALLY ILL: YES NO MEDICAL: YES NO WHEEL CHAIR OXYGEN OTHER Dietary Restrictions: - - - - - - - - - - - -

More information

24 au / to 3 Février / Mars February / March

24 au / to 3 Février / Mars February / March 24 au / to 3 Février / Mars February / March Dimanche 25 février Sunday 25 th February POT D ACCUEIL WELCOME DRINK Gratuit Free À partir de 16h30 : Découvrez le programme de la semaine autour d une boisson

More information

EFFECTS OF CITYWIDE CONVENTIONS ON DOWNTOWN VANCOUVER HOTELS IN 2016

EFFECTS OF CITYWIDE CONVENTIONS ON DOWNTOWN VANCOUVER HOTELS IN 2016 EFFECTS OF CITYWIDE CONVENTIONS ON DOWNTOWN VANCOUVER HOTELS IN 2016 NICOLETTE DOUGLAS CONSULTING APRIL 2017 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY... 3 BACKGROUND AND PURPOSE... 6 APPROACH... 6 ANALYSIS...

More information

2017 New York City Information Package

2017 New York City Information Package 2017 New York City Information Package Table of Contents Word of welcome 3 Logistics...4 Venue...9 Accommodation..10 Highlights of New York City..11 Map of New York City...15 Contact 16 2 Word of Welcome

More information

List of pages in this Trip Kit

List of pages in this Trip Kit Trip Kit Index Printed on 23 Feb 2013 Page 1 VALIO SOLO PARA SU USO EN SIMULAOR jep= FIR BOLIVIA List of pages in this Trip Kit Trip Kit Index Airport Information For SLET Terminal Charts For SLET Revision

More information

STUDENT ARRIVAL KIT.

STUDENT ARRIVAL KIT. 2016 STUDENT ARRIVAL KIT www.romebusinessschool.it Once you land in Rome... Carry-On Checklist Passport and Student Visa Photocopies of your passport photo page and student visa page International calling

More information

July 28 - July 30, 2017

July 28 - July 30, 2017 35TH ANNUAL Internal Medicine Update James B. Froehlich, MD, MPH Course Director July 28 - July 30, 2017 Grand Hotel, Mackinac Island, Michigan The 35th Annual Internal Medicine Update is sponsored by

More information

Logan Airport in the Boston Regional Economy: A REMI Analysis

Logan Airport in the Boston Regional Economy: A REMI Analysis Logan Airport in the Boston Regional Economy: A REMI Analysis Logan Airport Team Final Presentation 11.482J Regional Socioeconomic Impact Analyses and Modeling Professor: Karen R. Polenske Michael Brown,

More information

Synthetic Training Environment (STE) Industry Day. Welcome Packet Fort Leavenworth, KS September 2017

Synthetic Training Environment (STE) Industry Day. Welcome Packet Fort Leavenworth, KS September 2017 Synthetic Training Environment (STE) Industry Day Welcome Packet Fort Leavenworth, KS 1 Purpose and Objectives Purpose: The purpose of the event is to communicate to Industry Partners and Academia the

More information

601 Gateway Boulevard South San Francisco, CA

601 Gateway Boulevard South San Francisco, CA Suite # S.F. Comments 220/230 +/-3,052 Divisible to +/-1,408 600 +/-1,823 Available November 1, 2008 630 +/-1,559 670 +/-3,507 900 +/-7,638 Available February 1, 2008 1050 +/-7,371 Plug & Play 1140 +/-2,640

More information

14 DAY USA & Canada Adventure UEECNN-8

14 DAY USA & Canada Adventure UEECNN-8 14 DAY USA & Canada Adventure UEECNN-8 This tour visits: USA, Canada Ah, the US of A. Its anthem echoes, land of the free, and freedom is certainly what you ll experience on this epic road trip. Starting

More information

in collaboration with

in collaboration with in collaboration with INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPETITION AND FINANCING SYSTEMS IN LOCAL PUBLIC TRANSPORT VENICE 16-17 November 2017 Island of San Servolo with the support of THURSDAY, 16 NOVEMBER

More information

TO LET Unit 1-30,000 sq ft

TO LET Unit 1-30,000 sq ft UNIT 1 REAY FOR OCCUPATION SPEKE LIVERPOOL, L24 9GQ TO LET Unit 1-30,000 sq ft SPECIFICATION Steel portal frame construction Minimum eaves height of 8m to the underside of the haunch Level access loading

More information

Budget Dining And Lodging In New England By Frank Sullivan

Budget Dining And Lodging In New England By Frank Sullivan Budget Dining And Lodging In New England By Frank Sullivan If you are looking for the ebook Budget Dining and Lodging in New England by Frank Sullivan in pdf format, then you have come on to the faithful

More information

University of California, San Diego. Oceanside Blvd. Coast Hwy. SPRINTER Station. 302, 318, SPRINTER (within 2 blocks)

University of California, San Diego. Oceanside Blvd. Coast Hwy. SPRINTER Station. 302, 318, SPRINTER (within 2 blocks) Villa La Jolla 101 M-F SA SU H Destinations/Destinos Coast Hwy. SPRINTER University of California, San Diego Green Hospital State Beach Fairgrounds Racetrack Cedros Design District, Solana Beach Birch

More information