Prospektus Volwasse Opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Prospektus Volwasse Opleiding"

Transcription

1 Prospektus Volwasse Opleiding Kursusse in Die Voortrekkers

2 Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie publikasie mag in enige vorm gereproduseer of versprei word of in ʼn databasis of opsporingstelsel, sonder die skriftelike toestemming van Die Voortrekkers, gestoor word nie. Weergawe 0.1 2

3 Inhoudsopgawe 1. Inleiding Waarom is opleiding nodig? Wie is verantwoordelik vir opleiding? Informele opleiding Mentorskap Informele opleidingsgeleenthede Formele opleiding Indeling van kursusse Opleidingsplan Aanbieding van kursusse Erkenning Watter Voortrekkerliteratuur is beskikbaar? Formele opleiding opleidingsdiagram Inligting oor kursusse Toerustingskursusse... 9 Intreekursus... 9 Spanhanteringskursus... 9 Voortrekkerbestuur... 9 Gemeenskapsleierskursus Geakkrediteerde kursusse Avontuurfasilitering Aanbiedingsvaar-dighed Voortrekkerspyse-niering JOP Wie is ek? JOP Tydsbestuur JOP Suksesvolle verhoudings JOP Probleemoplossing

4 2.3 Verrykingskursusse Afrikanerlewe Geskiedenisbevordering...12 Godsdiens in Voortrekkerpraktyk...12 Kampering...13 Kommunikasie...13 Kreatiwiteit...13 Lewenskuns...13 Makkerhulp...14 Mentorskap...14 Praktiese spanhantering...14 Sang en Spele...14 Seekunde...15 Seilkunde...15 Speletjies...15 Seremonies...15 Stap en toer...16 Veldwerk...16 Volksdanse...16 Waterwerk

5 1. Inleiding 1.1 Waarom is opleiding nodig? Opleiding is noodsaaklik om al die volwassenes, naamlik offisiere, staatmakers, heemraadslede en jeugvriende, in Die Voortrekkers so goed as moontlik toe te rus om met die jeuglede te werk. Die Voortrekkers wil tydens opleiding ook die volwassenes motiveer om take met oorgawe en entoesiasme te kan uitvoer. Met elke opleidingsgeleentheid sal daar ook genoegsame tyd ingeruim word om mekaar beter te leer ken en jou eie batterye weer vol te laai. Die gebruikswaarde van hierdie opleiding in jou eie werksomstandighede en jou persoonlike selfontwikkeling is ook n goeie rede om soveel as moontlik kursusse by te woon. Volwassenes ontvang opleiding om terug te ploeg in jeuglede se leierskap en karakterontwikkeling. Die Voortrekkers is n geakkrediteerde opleidingsinstelling wat n verskeidenheid van toerusting-, verryking- en geakkrediteerde opleidingskursusse vir volwassenes aanbied. Voortrekkeroffisiere is diensbaar as spanoffisiere, in Voortrekkerkommando s, op Voortrekkerkampe en in die breër gemeenskap. Indien dit nie moontlik is om opleidingsgeleenthede by te woon nie, kan van die kursusse aanlyn gedoen word. Die skakel na die aanlynleer is: Sake. 1.2 Wie is verantwoordelik vir opleiding? Die reglemente van die Voortrekkers bepaal dat elke Voortrekkerkommando n persoon op die dagbestuur (adjunkkommandoleier) moet aanwys om die opleidingsbehoeftes van die kommando aan te spreek. Hierdie aangewese persoon moet al die volwassenes voortdurend op hoogte hou van alle opleidingsgeleentheide wat deur Die Voortrekkers regoor die land aangebied word. Die onderskeie gebiede se opleidingsgeleenthede verskyn op Die Voortrekkers se webblad. Die aangewese persoon kan ook die oordleier, of gebiedsdagbestuurslid wat volwasse sake hanteer, nader ten einde spesiaal n formele of informele kursus in die kommando, oord of gebied te organiseer, afhangende van die behoeftes. Die Voortrekkers verdeel volwasse opleiding in twee hoof kategorieë, naamlik informele opleiding en formele opleiding. Dit word in die volgende paragrawe omskryf. 1.3 Informele opleiding Mentorskap Senior, ervare, kundige Voortrekkers moet ʼn mentorskaprol vervul teenoor nuwe, onervare Voortrekkers. Die kommandodagbestuur moet toesien dat nuwe spanoffisiere bygestaan word in die hantering van hulle spanne. Die mentor kan enige ervare persoon wees by wie die spanoffisier aanklank vind. Mentorskap is nodig in alle strukture van Die Voortrekkers, maw hoofdagbestuurslede moet toesien dat gebiedsdagbestuurslede bygestaan word. Oordagbesture word gementor deur gebiedsdagbestuurslede, ensovoorts Informele opleidingsgeleenthede Informele opleidingsgeleenthede oor aspekte van Voortrekkerwees word van tyd tot tyd deur die onderskeie bestuursliggame gereël waarna Volwasse lede, soos bepaal, genooi word. Tydens sodanige geleenthede kan ʼn informele verrykingskursus, modules van erkende kursusse, spanbou-aktiwiteite, SAS-opleiding, ensovoorts aangebied word. Wanneer die kursus of aktiwiteit voltooi is, kan ʼn bywoningsertifkaat uitgereik word. 5

6 1.4 Formele opleiding Indeling van kursusse Formele kursusse word in drie kategorieë ingedeel naamlik Verrykings-, Akkreditasie- en Toerustingskursusse (VAT-model). Al die kursusse bevat gedefinieerde doelwitte en leeruitkomstes. Toerustingskursusse is die basiese kursusse wat elke volwasse lid van Die Voortrekkers moet deurloop. Daar is vier toerustingskursusse naamlik die Intreekursus (alle nuwe Voortrekkers), Spanhantering (spanoffisiere), Voortrekkerbestuur (kommandodagbestuurslede) en Gemeenskapsleierskursus (kommando- en oordleiers, AKL Bemarking of enige persoon wat Voortrekkers in die gemeenskap wil posisioneer). Akkreditasiekursusse is kursusse wat geakkrediteer is by die betrokke SETA. Na voltooiing van die kursus en opdragte word die kursusganger geassesseer. Indien die kursusganger aan die vereistes voldoen, ontvang hy/sy n kredietdraende sertifikaat wat ook buite die Voortrekkerbeweging erken word. Voorbeelde is Avontuurfasilitering en die Jongleiers ontwikkelingsprogram vir Staatmakers. Verrykingskursusse is alle formele kursusse wat nie in die kategorieë Toerustings- en Akkreditasiekursusse voorkom nie Opleidingsplan Alle ingeskrewe volwasse lede moet met die Intreekursus begin. Die Intreekursus kan ook vir belangstellende nie-voortrekkers aangebied word. Na voltooiing van die Intreekursus kan ʼn volwasse lid met die Spanhanteringskursus óf die Voortrekkerbestuurskursus óf die Gemeenskapleierskapkursus of enige formele of informele kursus voortgaan. Daar is geen voorvereistes om enige kursus te doen nie. Vir ʼn volwasse lid om aangestel te word as kursusaanbieder van formele kursusse, moet die betrokke aansoekvorm, nadat daar aan die toelatingsvereistes voldoen is, voltooi word,. Toelatingsvereistes om aansoek te doen is: i) 5 jaar diens as volwasse lid in Die Voortrekkers. ii) iii) Moet voldoende ervaring in die kursusveld hê. Moes Aanbiedingsvaardighedekursus en minstens een van die volgende kursusse deurloop het: Spanhantering, Voortrekkerbestuur of Gemeenskapsleierskursus. ʼn Voornemende kursusaanbieder doen aansoek om as kursusaanbieder aangestel te word op vorm K6 en dien dit by AGL: Volwasse Sake in. Gebiedskomitee: Volwasse Sake oorweeg aansoek en ken ʼn mentor (ervare kursusaanbieder) toe indien die aansoek suksesvol is. ʼn Aantal opleidingsessies vir volwassenes word saam met die mentor aangebied. Die mentor oorweeg ook kursusgangers se evaluerings / vra terugvoer na die sessie. Mentor, in samewerking met AGL, kan besluit hoeveel mentorskapsessies aangebied moet word. Mentor beveel aanstelling as kursusaanbieder aan na Gebiedskomitee: Volwasse Sake deur middel van die K7 vorm. Wanneer die Gebiedskomitee: Volwasse Sake tevrede is met die kwaliteit van die voornemende kursusaanbieder, word ʼn aanbeveling aan die Gebiedsdagbestuur gemaak. Die Gebiedsdagbestuur oorweeg die aansoek en keur dit goed of af. 6

7 Die Gebiedsdagbestuur stel die Nasionale Komitee: Volwasse Sake in kennis, wat dan die aanstellingsertifikaat uitreik. In uitsonderlike gevalle kan motiverings om persone as kursusaanbieders aan te stel aan die Nasionale Komitee: Volwasse Sake voorgelê word sonder dat die persoon aan al die vereistes soos hierbo uiteengesit, voldoen. 1.5 Aanbieding van kursusse Die Intreekursus is ʼn kort kursus en kan ook onder leiding van die kommandodagbestuur in die kommando aangebied word met die kursusmateriaal wat beskikbaar is. Die kommandodagbestuur is daarvoor verantwoordelik dat elke nuwe Volwasse lid so gou moontlik die Intreekursus deurloop. Volwasse lede woon ander kursusse by wat volgens die voorgeskrewe riglyne aangebied word. Evaluering, hersiening, ontwikkeling en tydsduur van aanbieding van kursusse vind deurlopend onder leiding van kursusvoogde plaas, wat deur Nasionale Komitee: Volwasse Sake aangewys word. Terugvoer, voorstelle en kommentaar kan deur die kursusganger op die evalueringsvorms aangedui word. Dit is belangrik dat die aanbieders van kursusse kundiges oor die betrokke onderwerpe is. Dit is baie belangrik by die volgende kursusse: Lewenskuns, Makkerhulp en Kreatiwiteit. 1.6 Erkenning Die kursusaanbieder van ʼn bepaalde kursus bevestig aan die betrokke Gebiedskantoor of kursusgangers al die doelwitte en uitkomstes voldoende afgehandel en bereik het. Erkenning dat ʼn kursusganger ʼn bepaalde Toerustingskursus (Intree-, Spanhanterings-, Voortrekkerbestuurs- en Gemeenskapsleierskursus) suksesvol deurloop het, bestaan uit die opleidingsertifikaat en ook ʼn volwasse opleidingskenteken, soos in hoofstuk 26 van die reglement beskryf word. Elke kursusganger ontvang ʼn opleidingsertifikaat van die betrokke gebiedskantoor nadat ʼn kursus suksesvol deurloop is. Die Kursusaanbieders-sertifikaat word na benoeming as kursusaanbieder deur Nasionale Komitee: Volwasse Sake uitgereik. Die kursusaanbieder ontvang ook ʼn silwer opleidingskenteken. 1.7 Watter Voortrekkerliteratuur is beskikbaar? Die Voortrekkers het reeds oor jare n geweldige groot hoeveelheid literatuur geproduseer en is voortdurend besig om dit te vernuwe. n Lys van alle amptelike literatuurstukke is by die Voortrekkerdepot of op die Hou Koers webblad beskikbaar. Dit is raadsaam vir elke Voortrekkerkommando om ten minste een volledige stel van al die literatuurstukke in die kommando beskikbaar te hou. 7

8 Volwasse Opleiding 1.8 Formele opleiding opleidingsdiagram Hierdie diagram bevat die algemene kursusse wat deur die Voortrekkers vir volwassenes aangebied word. Verrykingskursusse Afrikanerlewe Geskiedenisbevordering Godsdiens in Voortrekkerpraktyk Kampering Kommunikasie Kreatiwiteit Lewenskuns Makkerhulp Praktiese spanhantering Sang en Spele Seekunde Seilkunde Seremonies Speletjies Stap en toer Veldwerk Volksdanse Waterwerk Akkreditasiekursusse Avontuurfassilitering Aanbiedingsvaardighede Voortrekkerspyseniering Jongleiers ontwikkelingsprogram Toerustingskursusse Intree Spanhantering Voortrekkerbestuur Gemeenskapsleiers V 8

9 2. Inligting oor kursusse Meer inligting oor elke kursus. 2.1 Toerustingskursusse Kursus Inhoud / onderwerpe Uitkoms / Wat baat die kursusganger persoonlik Intreekursus Welkom by Die Voortrekkers. Wie is Die Voortrekkers? Wat wil Die Voortrekkers bereik? Hoe funksioneer Die Voortrekkers? Wat word van volwassenes in Die Voortrekkers verwag? Waar kan inligting verkry word? Wat dra Die Voortrekkers? Hoe ontwikkel volwassens hulle vaardighede (kursusse)? Om nuwe offisiere en ouers met basiese inligting oor Die Voortrekkers toe te rus. Spanhanteringskursus Waarom betrokke raak? Hoe lyk vandag se jeug? Spanindentiteit en groepsfunksionering. Wat bied ek aan? Hoe bied ek die inhoud aan? Hoe bestuur ek my span? Hoe werf en behou ek lede? Wat verwag ouers en spanlede van my? Wat verwag Die Voortrekkers van my? Die spanoffisier word toegerus om te weet wat in die Voortrekkerkind se loopbaan gaan plaasvind, hoe om daarvoor te beplan en hoe om hulle spanne effektief te hanteer. Voortrekkerbestuur Rol en verantwoordelikheid; Saam met wie werk ek?; Kommunikasie; Hulpmiddels; Beplanning; Portefeuljes in Kommandodagbestuur, ander Volwasssenes en Mentorskap;Toekenning en Erkenning in Die Voortrekkers. Om volwassens en bestuurslede toe te rus om hulle kommando effektief te bestuur. Die meeste van die onderwerpe wat hanteer word sal ook bestuursvaardigheid in die werksomgewing, ander kultuurorganisasies en die kerk verbeter. Die vaardighede kan ook wyd toegepas word in persoonlike lewe en omgang met ander mense. 9

10 Kursus Inhoud / onderwerpe Uitkoms / Wat baat die kursusganger persoonlik Gemeenskapsleierskursus 2.2 Geakkrediteerde kursusse Leierskapsontwikkeling in Die Voortrekkers; Diensbare leierskap: Leierskaptradisies; Diensbare leierskap: Sleutelbegrippe; Verstaan jou gemeenskap: Die uitdagings van Afrikaanse gemeenskappe; Verstaan jou gemeenskap: Organisasies aan die werk; Deelnemende gemeenskappe: Gemeenskapskakeling; Deelnemende gemeenskappe: Gemeenskapsprojek. Die Gemeenskapsleierskursus het ten doel om Die Voortrekkers as ʼn kulturele gemeenskapsorganisasie te verantwoord, die gemeenskap met positiewe waardes te beïnvloed en die hulpbronne in die gemeenskap tot voordeel van Die Voortrekkers te ontsluit. Kursus Inhoud Uitkomste Akkreditasie Avontuurfasilitering ʼn Program wat kursusgangers toerus om avontuuraktiwiteite te gebruik om groter lewenslesse aan deelnemers oor te dra. Die klem is op die fasilitering van die aktiwiteit, nie noodwendig die aanbieding daarvan nie. Berei deelnemers voor vir ʼn spesifieke avontuur-gebaseerde leeraktiwiteit. Fasiliteer deelname aan ʼn avontuurgebaseerde aktiwiteit om bepaalde doelwitte te bereik. Staan deelnemers by om individueel of in groepe te werk ten einde die doelwitte te bereik. 6 krediete op NKR vlak 5, CATHSSETA Aanbiedingsvaardighede ʼn Program wat kursusgangers help om hulle aanbiedingsvaardighede te verbeter. Die vaardighede wat in die kursus ontvang word, kan gebruik word in aanbiedings vir PD s, verkenners en volwassenes. Beplan en berei voor vir fasiltering Fasiliteer leer Evalueer leer en fasilitering 10 krediete op NKR-vlak 5, CATHSSETA Voortrekkerspyseniering Spesialisasies Junior kok (Gr 1) ;Kuiertyd (Gr 2); Die kok (Gr 3); Gasheer/Gasvrou (Gr 4); Onthaal (Gr 5); Spyseniering (VK) Die kombuis; Spyskaartbeplanning; Voedselhantering en -voorbereiding; Kombuisadministrasie; Kombuishigiëne; Kombuispersoneel; Kombuisnoodhulp; Spysenieringsetiket; Voorbereiding van disse. Die kennis en vaardighede wat in die kursus ontwikkel word kan op talle terreine gebruik word. Vanaf die gewone voedselvoorbereiding vir n spankamp tot spyseniering vir groot en deftige geleenthede word in die kursus behandel. Al is die kursusganger n ervare kampkok of spysenier is daar die geleentheid om interessante idees uit te ruil. 14 krediete op NKR-vlak 2, 8 krediete op NKR-vlak 4 en 21 krediete op NKR-vlak 5 CATHSSETA (in proses) 10

11 Kursus Inhoud Uitkomste Akkreditasie JOP Wie is ek? ʼn Program wat jongmense (en ander volwassenes) help om hulleself beter te leer ken en om te verstaan waar hulle inpas en hoe hulle ʼn verskil kan maak. Verstaan hom-/haarself beter aan die hand van ʼn werksprofiel, sosiale profiel, lewensuitkykprofiel en leierskapsprofiel. Omskryf sy/haar gawes en talente. Verstaan sy/haar roeping beter. Formuleer ʼn visie vir sy/haar Voortrekkergroep. Omskryf sy/haar rol as leier in Die Voortrekkers. Verbeter sy/haar eie leierskapsvaardighede. 5 krediete op NKR-vlak 6 Services SETA (in proses) JOP Tydsbestuur ʼn Program wat jongmense (en ander volwassenes) help om hulle tyd meer effektief te bestuur en om sodoende meer ure uit ʼn dag te kry. Identifiseer tydbestuursprofiele. Verstaan die beginsels van tydsbestuur. Stel tydseffektiewe werkplanne saam om die eenheid se werksaamhede uit te voer. Implementeer tydseffektiewe werkplanne. 4 krediete op NKR-vlak 5 CATHSSETA (in proses) JOP Suksesvolle verhoudings ʼn Program wat jongmense (en ander volwassenes) help om meer suksesvolle persoonlike en professionele verhoudings te hê. Ontwikkel strategieë om werkplekverhoudings te vestige en pas dit toe. Bou spanne om doelwitte te bereik. Bestuur ʼn diverse arbeidsmag om waarde toe te voeg. 18 krediete op NKR-vlak 5 CATHSSETA (in proses) JOP Probleemoplossing ʼn Program wat jongmense (en ander volwassenes) help om hulle kreatiwiteit en probleemoplossingsvaardighede te verbeter Pas kritiese en analitiese vaardighede toe om ʼn probleem te ontleed. Betrek belangegroepe in die ontleding van die kwessie/probleem en ontwikkel oplossings. Kies die lewensvatbare oplossings deur ʼn stelselbenadering te volg. Formuleer en kommunikeer die besluit. 6 krediete op NKR-vlak 5 CATHSSETA (in proses) 11

12 2.3 Verrykingskursusse Kursus Inhoud Uitkomste Spesialisasies wat baat sal vind by kursus Afrikanerlewe Geskiedenisbevordering Godsdiens in Voortrekkerpraktyk Wat is Afrikanerskap? Verskillende definisies; wat bind ons saam; Godsdiens (kerk); Gedeelde waardes met klem op respek (fokus op gesin en familie); Kuier (eet en drink); Gemeenskapsbetrokkenheid (kerk, skool en organisasies); Afrikaanse musiek (ontwikkeling, musiekfeeste, saamsing); Afrikaanse taal; Grond; Toekomsperspektief. Die waarde van Geskiedenis; Oorsig oor Afrikaner geskiedenis; Geskiedenis van Die Voortrekkers; Praktiese maniere om geskiedenis aan jeuglede oor te dra. Begronding in Die Voortrekkers; Die Bybel as brondokument van die Christendom; Vertalings van die Bybel; Die Bybel in die Afrikaner se lewe; Godsdienstige feeste; Verskeidenheid onder Christene in Suid-Afrika; Geestelike musiek; Godsdiens in die alledaagse Voortrekkerlewe; Geloofsontwikkeling by kinders. Om die kursusganger toe te rus met n oorsigtelike kennis van die Afrikaner se kultuurerfenis en kultuurgeskiedenis sodat hy/sy reg sal kan laat geskied aan graadwielwerk en spesiale onderskeidingstekens wat daarmee verband hou. Om die kursusganger ʼn algemene oorsig oor die geskiedenis van die Afrikaner te gee. Die kursusganger moet ook die uitdaging en noodsaaklikheid van geskiedenisoordrag begryp. Die kursusganger word toegerus met breë agtergrond kennis oor die Bybels-Christelike godsdiens en kry geleentheid om verskillende aspekte daarvan te bespreek. Dit lei tot persoonlike geestelike verdieping vir die kursusganger as volwassene, maar hy/sy kry ook leiding oor hoe hy/sy die tipiese tienergodsdiensvrae kan beantwoord. Afrikanertradisies (Gr 6) Afrikanerkind (Gr 7) Afrikaanse Taalgeskiedenis (VK) Afrikanererfenis (VK) Afrikanergeskiedenis (VK) Afrikanertradisie (VK) Dias (Gr 1) Ou Kaap (Gr 2) Immigrante (Gr 3) Toeka (Gr 3) Anglo-Boereoorlog (Gr 4) Groot trek (Gr 4) Anglo-Boereoorlog (Gr 6) Anglo-Boereoorlog (VK) Kind van Jesus (Gr 1) Godsdiens (Gr 3) Godsdiens (Gr 5) Godsdiens (Gr 7) 12

13 Kampering Soorte kampe; Kampterreine; Kampadministrasie; Kampbestuur; Kampfinansies; Kamptoerusting en versorging van tente; Kampprogram; Kampvuur; Kampuitleg; Kampreëls; Kampdissipline; Voedselbeplanning; Kosmaak in die veld; Noodhulp; Kampbeveiliging; Kommunikasie met radio s; Nag- en roetemars. Die kursus gaan die kursusganger so toerus dat hy/sy met kennis, vaardigheid en entoesiasme kampe kan reël wat n blywende indruk op almal sal maak. Kampeerder (Gr 5) Kampkook (Gr 6) Kamplewe (VK) Kampvuurkonsert (VK) Kampbeveiliging (VK) Kommunikasie Inleiding tot Kommunikasie; Verbale kommunikasie; Elektroniese kommunikasie; Onderhandeling; Konflikhantering; Interkulturele kommunikasie; Geskrewe kommunikasie; Lees- en luistervaardighede; Nie-verbale kommunikasie; Kommunikasieplan Hierdie kursus sal die kursusganger met beter kommunikasie-vaardighede toerus. ʼn Wye verskeidenheid van elektroniese kommunikasie-media word bespreek sodat hy/sy effektief met tieners en ander kan kommunikeer. Kommunikasie (Gr 6) Kommunikasie (VK) Kampkommunikasie (VK) Kreatiwiteit Inleiding tot kreatiwiteit; Persoonlikheidseienskappe; Kreatiewe proses; Kreatiewe rolle; Struikelblokke in die pad van kreatiwiteit; Ontwikkel kreatiwiteit; Probleemoplossing. Die tegnieke om kreatief nuwe idees te skep kan direk van toepassing op die kursusganger se daaglikse woon- en werkomgewing gemaak word. Skeppende idees verbreed die moontlikhede om Voortrekkerwerk beter aan te bied. Lewenskuns Die basiese behoefte van die mens; Verstaan die generasies; Sisteemteorie; Die ontwikkelingsfases van ʼn kind; Persoonlikheidsontwikkeling (Ken myself en ander); Praktiese wenke vir hantering van kinders met spesifieke probleme, bv aggressie en aandagafleibaarheid. Hierdie kursus is ontwerp om die kursusganger as volwassenes te verryk met praktiese lewensvaardighede waardeur hy/sy hom-/haarself beter leer ken. Die kursus gee ook insig in die leefwêreld van die kind. Dit is ook aangepas om offisiere in die tyd waar ons spanlede dikwels aan trauma en ander probleme onderwerp word, toe te rus om as spanoffisier te weet wat om Medemens (Gr 7) 13

14 in n situasie te doen en waar om die nodige hulp te kry. Makkerhulp Evaluering van bestaande kennis, Persoonlike optrede; Administrasie; Water; Kombuis; Kamphigiëne; Siekekamer; Noodhulptas; Ondersoek ʼn pasiënt; Siektetoestande. Die kursus gaan die kursusganger in staat stel om daardie noodgevalle (wat so maklik n Voortrekkeraktiwiteit ontwrig) met n bietjie meer selfvertroue te kan hanteer. Noodhulp (Gr 2) Noodhulp (Gr 4) Tuisverpleging (VK) Noodhulp (VK) Gevorderde Noodhulp (VK) Mentorskap Wie is dit wat gementor word? Wie sal tipies as mentor optree? Wat sal in ʼn tipiese mentorskapsverhouding ter sprake kom? Waar sal die mentor se kennis vandaan kom? Wanneer gebeur die mentorskapsproses? Waaraan moet die mentor voldoen? Hoe moet gementor word? Die Voortrekkers wil graag ʼn vorm van Voortrekkermentorskap aanmoedig, om jong en nuwe offisiere, veral in kommandoverband, te begelei nadat die Intreekursus afgehandel is. Hierdie kort kursus leer die kursusganger hoe mentorskap in Die Voortrekkers werk. Praktiese spanhantering ʼn Verskeidenheid praktiese metodes vir die oordrag van die die Voortrekkers se kernwaardes. Samestelling en uitvoering van spanjaarprogramme. Die gebruik van Hoe-Oms en ander kreatiewe idees vir spanaanbiedinge. Die kursus is ontwikkel om die kursusganger as spanoffisier te bemagtig om sy/haar span dinamies en suksesvol te bedryf deur van praktiese idees gebruik te maak om onderwerpe interessant en kreatief aan te bied. Sang en Spele Potensiaal van sang en spel; Die jeug se musieken speelwêreld, Klank en woordbelewing; Volkseie sang en spele; Teikengroep; Leierskap; Sang- en spele geleentheid; Gebruik van sang, spele en beweging; Aanleer van liedere en spele Die kursusganger leer ʼn verskeidenheid nuwe speletjies wat hy/sy in Voortrekkerwerk kan gebruik. Hy/sy leer hoe om ʼn span en Voortrekkergroep aan die sing te kry. Spele (Gr 1) Groepspele (Gr 4) Boeresport (Gr 5) Tradisionele spele (VK) Lekker sing (Gr 1) Sang (Gr 4) Musiek en sang (Gr 6) Sang (VK) 14

15 Seekunde Seilkunde Die mens en die see-omgewing; Ken die see; Seelewe; Voedsel van die see; See en land; Duine; Klimaat; Oorlewing; Hengel; Watersport; Makkerhulp; Ondersteuningsdienste; Sonnestelsels; Kampbeplanning. Inleiding; Begronding; Dele van ʼn katamaran; Touwerk; Teorie van seil; Die opslaan van ʼn katamaran; Veiligheidsmaatreëls; Lansering en terugkeer na wal met ʼn katamaran; Bewegings met ʼn katamaran; Gevorderde tegnieke; Vaarreëls; Afslaan en versorging van ʼn katamaran; Praktiese seil Die kursus maak die kursusganger vertroud met die belangrike aspekte van die see en die onmiddelike omgewing. Om die kursusganger in staat te stel om met veiligheid en vertroue behulpsaam te wees by Waterwerkkampe met die doel om eiehandig n seilboot en katamaran te beheer, stuur en versorg. Ook die geleentheid om n sosiale vaardigheid en nuwe sportsoort aan te leer vir eie ontspanning. Seepret (Gr 1) Seeplante (Gr 3) Seeversamelkuns (Gr 3) Seekennis (Gr 4) Seediere (Gr 5) Strandbewustheid (Gr 7) Strandstudie (VK) Standvernuf (VK) Seekunde (VK) Seilkunde (VK) Seilvernuf (VK) Speletjies Doel van Speletjies; Soorte speletjies; Aanbied en beplanning van speletjies; Aanbied van speletjiesaktiwiteite; Die spelleier; Ysbrekers, opkikkers en kenmekaar-speletjies; Praktiese speel; Gebruik van speletjies in Voortrekkerwerk; Ontwikkel nuwe speletjies; Ontwikkeling van informele leierskap. Maak kennis met ʼn wye verskeidenheid van speletjies wat met ʼn Voortrekkerspan of volwasses in Die Voortrekkers gebruik kan word. Spele (Gr 1) Groepspele (Gr 4) Boeresport (Gr 5) Tradisionele Spele (VK) Seremonies Waarom seremonies in Die Voortrekkers? Soorte seremonies (formele seremonies, geleentheidseremonies); Protokol by funksies; Seremonie bewegings; Korrekte prosedures; Hulpmiddels en toerusting. Die kursus leer die kursusganger al die basiese beginsels van seremonies. Ook om sinvolle en aanskoulike seremonies tydens sekere geleenthede aan te bied. Spanseremonies (Gr 5) Seremonies (Gr 6) Seremonies (VK) 15

16 Stap en toer Inleiding; Voorbereiding vir n toer; Bekendstelling van die toer; Toerbeplanning; Groepsdinamika; Roetebeplanning; Toerusting; Pak van toerusting; Voedsel; Makkerhulp; Omgewing; Toerprogram; Kontrolelys; Praktiese oefening Die kursus leer die kursusganger die fyner kuns om n lekker staptoer of dergelike toere vir sy/haar Voortrekkerspan of Voortrekkerkommando te organiseer. Al die teorie word prakties getoets en saam met die kursusgroep gaan die kursusganger n lekker staptoer (of toer) beplan en meemaak. Staptogte (Gr 6) Voetslaner (VK) Veldwerk God en skepping; Grond en rots; Water; Lug; Ekostelsels en habitat; Natuurbewaring; Weerkunde; Plantegroei; Veldhigiëne; Dierekennis; Oriëntering; Skuilings; Vuurmaak; Veldkook; Sterrekunde, Oorlewing; Veldwaarneming Die kursus gee aan die kursusganger n algemene agtergrond sodat hy/sy instaat sal wees om met vertroue vir sy/haar spanlede velduitstappies, staptoere, nagmarse en kampe in die veld te reël. Dit gee aan hom/haar die nodige kennis sodat hy/sy in die veld sy/haar spanlede se belangstelling vir n verskeidenheid aspekte van die skepping kan wek en behou. Dierewaarneming (Gr 2) Plantwaarneming (Gr 3) Dierekennis (Gr 4) Plantekennis (Gr 4) Ekosorg (Gr 5) Veldbewustheid (Gr 7) Veldstudie (VK) Veldvernuf (VK) Natuurbewaring (VK) Ekologie (VK) Volksdanse Groepdinamiese proses; Begronding; Verskilllende boeredanse; Tradisionele kleredrag; Dans as vorm van ontspanning; Afrikaanse volkspele; Volksfeeste en die waarde van ons volksdanse; Toekomsperspektief Om die kursusganger toe te rus en bekend te stel aan die verskillende dansvorme in die Afrikanerkultuur en dit met vertroue aan die jeug oor te dra Volkspele (Gr 4) Volksdanse (Gr 6) Dansvaardighede (VK) Waterwerk Nut van water; Lewe by water; Touwerk;Vaartuie op die water; Watersport; Waterveiligheid; Weerkunde; Hengel; Redding; Waterbesoedeling; Kaartwerk; Oorlewing; Beplan ʼn regatta. Meerdere kennis oor die omgewing, en lewe in en om die water maak van die kursusganger n landsburger wat hierdie lewensbron sal help bewaar, waardeer en geniet. Varswaterhengel (Gr 6) Waterbewustheid (Gr 7) Waterveiligheid (VK) Varswaterhengel (VK) Varswaterkunde (VK) 16

n Gids om kinders tuis te help lees en skryf

n Gids om kinders tuis te help lees en skryf Afrikaans n Gids om kinders tuis te help lees en skryf GIDS 3 Welkom! Die skool is nie die enigste plek waar onderrig en leer plaasvind nie! Wat gesinne tuis doen, is dikwels die eerste en belangrikste

More information

DEPT. STADS- EN STREEKBEPLANNING/TOWN AND REGIONAL PLANNING

DEPT. STADS- EN STREEKBEPLANNING/TOWN AND REGIONAL PLANNING KOPIEREG VOORBEHOU//COPYRIGHT RESERVED DEPT. STADS- EN STREEKBEPLANNING/TOWN AND REGIONAL PLANNING SKOOL VIR DIE BOU-OMGEWING/SCHOOL OF THE BUILT ENVIRONMENT FAKULTEIT INGENIEURSWESE, BOU-OMGEWING EN INLIGTINGTEGNOLOGIE

More information

'n Man gestuur deur God

'n Man gestuur deur God Bybel vir Kinders bied aan 'n Man gestuur deur God Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: E. Frischbutter; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible

More information

Bybel vir Kinders bied aan. 'n Man gestuur deur God

Bybel vir Kinders bied aan. 'n Man gestuur deur God Bybel vir Kinders bied aan 'n Man gestuur deur God Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: E. Frischbutter; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible

More information

God se Woord. God se Wil

God se Woord. God se Wil God se Woord God se Wil Groei in God se Woord Woord is Sy WIL. Daarin sal jy ontdek wat God met die wêreld en met jou lewe beplan het. Wanneer jy die Bybel lees, onthou dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer

More information

finansiële oplossings vir besigheidseienaars Maak die verskil deur diensvoortreflikheid

finansiële oplossings vir besigheidseienaars Maak die verskil deur diensvoortreflikheid finansiële oplossings vir besigheidseienaars Maak die verskil deur diensvoortreflikheid n Versameling van artikels geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark Inhoud 02 04 06 08 10 Hoe om

More information

Handleiding 12. Borgskapwerwing en -bestuur. en bestuur

Handleiding 12. Borgskapwerwing en -bestuur. en bestuur Handleiding 12 Borgskapwerwing en -bestuur bestuur 1 GKSA - Borgskapwerwing Borgsk en bestuur 12.11 INLEIDING Borge stel daarin belang om ʼn kerk te ondersteun en terselfdertyd hulle besigheid, op een of

More information

INHOUD. The world is but a canvas to the imagination 3 Algemene inligting 3,4

INHOUD. The world is but a canvas to the imagination 3 Algemene inligting 3,4 The world is but a canvas to the imagination 3 Algemene inligting 3,4 Tekenkuns vlak 1 & 2 6 Skilderkuns algemeen 7 Skilderkuns vlak 1,2 & 3 8 Rekenaarsagteware: 9 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator &

More information

VBO TWEEDE SEMESTER 2015

VBO TWEEDE SEMESTER 2015 VBO TWEEDE SEMESTER 2015 So op die laaste doodsnikke van die eerste semester (en wat n vol een was dit nie!) wil ons ter wille van jou beplanning vir die derde kwartaal graag die datums van die kwartaal

More information

Die Inkpot. Ek kan! I can! Oktober 2014 BELANGRIKE DATUMS November: Die Kunsgras word gelê! 4 November: Pret Landloop vir die hele skool

Die Inkpot. Ek kan! I can! Oktober 2014 BELANGRIKE DATUMS November: Die Kunsgras word gelê! 4 November: Pret Landloop vir die hele skool Privaatskool Private School Ek kan! I can! Prospect House, Morkelstraat/Street, Somerset-Wes(t) 7130 Postnet 217 P Bag/sak x29, Somerset-Wes(t) 7129 Tel 021 851 4402 Fax 086 627 6808 admin@vergezicht.co.za

More information

Jan Steyn Preek 25 Junie Teks: Josua 7, 1 Timoteus 6:6-8. Tema: FOMO. Wat is FOMO?

Jan Steyn Preek 25 Junie Teks: Josua 7, 1 Timoteus 6:6-8. Tema: FOMO. Wat is FOMO? Jan Steyn Preek 25 Junie 2017 Teks: Josua 7, 1 Timoteus 6:6-8 Tema: FOMO Wat is FOMO? Ek wil graag vanoggend met julle praat oor die afkorting FOMO - fear of missing out. Ek het so bietjie gaan lees oor

More information

Besprekingsvrae vir selgroepe

Besprekingsvrae vir selgroepe Besprekingsvrae vir selgroepe Week 1 : Egte God INLEIDING God is die bron, die oorsprong van liefde, daarom lei elke opregte soeke na liefde in die hart van n mens altyd weer terug na God. Maar dis nie

More information

this room, one day will stop breathing, turn cold, and die... Glo dit as julle

this room, one day will stop breathing, turn cold, and die... Glo dit as julle Kolossense 4:2-6 14/09/2014 ʼn Tydjie gelede het die akteur Robin Williams sy eie lewe geneem. Dit was nogal ʼn groot skok omdat hy so ʼn gewilde akteur was. Na sy dood het ek baie keer gehoor hoe mense oor

More information

To love without knowing how to love wounds the person we love.

To love without knowing how to love wounds the person we love. To love without knowing how to love wounds the person we love. n 30 dae VERNUWINGSERVARING vir jou verhouding met Jesus Christus, jou menswees en jou verhoudings met ander. Kaalvoet loop hou jou brein

More information

Jeugdag: Die Gees sluit almal in!

Jeugdag: Die Gees sluit almal in! Jeugdag: Die Gees sluit almal in! Aard van diens: Hierdie diens kan maklik aangepas word as n familiediens, n gewone diens met n jeugfokus of n tienerdiens. Teks: Handelinge 2:14-21 (Kolossense 3:11, Efesiërs

More information

GENERAL INFORMATION. accompanying this schedule. Exhibitors must please clearly state the class, number inskrywings vorm die klas en soort aantoon.

GENERAL INFORMATION. accompanying this schedule. Exhibitors must please clearly state the class, number inskrywings vorm die klas en soort aantoon. 1.Hierdie skou sal volgens die reëls van die Suid-Afrikaanse Nasionale Kouvoëlvereniging aangebied word. Alle reëls deur die organiserende liggame neergelê, sal deur die deelnemers nagekom word. 2.Inskrywingsfooi:

More information

Die Uur Wat Die Wêreld Verander

Die Uur Wat Die Wêreld Verander Die Uur Wat Die Wêreld Verander Die Uur wat die wêreld verander Dick Eastman, in sy boek The hour that changes the world, doen aan die hand dat 'n mens 'n uur in 12 periodes van 5 minute elke indeel. Na

More information

Inhoud. Welkom en reëlings 1 I. DIE INHOUD EN BETEKENIS VAN DIE DOOP 2 II. DIE CHRISTELIKE GELOOFSVORMING 10 III. OUERSKAP EN OPVOEDING 13

Inhoud. Welkom en reëlings 1 I. DIE INHOUD EN BETEKENIS VAN DIE DOOP 2 II. DIE CHRISTELIKE GELOOFSVORMING 10 III. OUERSKAP EN OPVOEDING 13 Inhoud Bladsy Welkom en reëlings 1 I. DIE INHOUD EN BETEKENIS VAN DIE DOOP 2 II. DIE CHRISTELIKE GELOOFSVORMING 10 III. OUERSKAP EN OPVOEDING 13 IV. BOU JOU HUWELIK 18 Welkom! Baie welkom by die dooptoerusting.

More information

LEWENSORIëNTERING GRAAD 12 KLASNOTAS

LEWENSORIëNTERING GRAAD 12 KLASNOTAS LEWENSORIëNTERING GRAAD 12 KLASNOTAS Kwartaal 1 1 WEEK 1-5 Hoofstuk 1:Ontwikkeling van die self in die samelewing 1. Lewensvaardigheid wat nodig is om aan tepas by verandering as deel van n gesonde leefstyl

More information

Jesaja sien die Toekoms

Jesaja sien die Toekoms Bybel vir Kinders bied aan Jesaja sien die Toekoms Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Aangepas deur: Mary-Anne S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

LUKAS 10 TRANSFORMASIE OPLEIDINGSGIDS

LUKAS 10 TRANSFORMASIE OPLEIDINGSGIDS LUKAS 10 TRANSFORMASIE OPLEIDINGSGIDS VOORWOORD TOT DIE L-10-T OPLEIDINGSGIDS Baie welkom by L-10-T, n opwindende en lewensveranderende opleidingskursus! L-10-T daag JOU uit om n radikale nuwe lewenswyse

More information

Petrus en die Krag van Gebed

Petrus en die Krag van Gebed Bybel vir Kinders bied aan Petrus en die Krag van Gebed Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Gert Badenhorst Vervaardig deur: Bible for Children

More information

DIE WET Sê DOEN. GENADE Sê KLAAR GEDOEN. In die Ou Testament was daar ook genade. Maar in die Nuwe Testament kom openbaar Jesus AL God se genade.

DIE WET Sê DOEN. GENADE Sê KLAAR GEDOEN. In die Ou Testament was daar ook genade. Maar in die Nuwe Testament kom openbaar Jesus AL God se genade. DIE WET Sê DOEN GENADE Sê KLAAR GEDOEN. (John 1:16) En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

More information

Table of Costs for Conveyancing. As from 01 April April 01, 2018

Table of Costs for Conveyancing. As from 01 April April 01, 2018 Table of Costs for Conveyancing. As from April 01, 2018 2 Transporte en Verbande/Transfers and Bonds Tables calculated in accordance with the guidelines prescribed by the various Law Societies with Deeds

More information

n Groepstudie om jou huwelik te verryk.

n Groepstudie om jou huwelik te verryk. HomeBuildersstudiereeks n Groepstudie om jou huwelik te verryk. As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou tevergeefs. Psalm 127:1 Hierdie is 'n toetskopie. Wees asseblief so vriendelik

More information

Hoe kragtig is regte woorde! (Job 6:25) mag hierdie kort bydraes van n paar regte tuisskoolma s in Suid-Afrika bemoedig en opbou.

Hoe kragtig is regte woorde! (Job 6:25) mag hierdie kort bydraes van n paar regte tuisskoolma s in Suid-Afrika bemoedig en opbou. GELUKKIGE HUISE Saamgestel deur Willemien Kruger Maart 2011 Hoe kragtig is regte woorde! (Job 6:25) mag hierdie kort bydraes van n paar regte tuisskoolma s in Suid-Afrika bemoedig en opbou. Met die komplimente

More information

Provincial Gazette Extraordinary. Buitengewone Provinsiale Koerant Tuesday, 21 July 2015 Dinsdag, 21 Julie 2015

Provincial Gazette Extraordinary. Buitengewone Provinsiale Koerant Tuesday, 21 July 2015 Dinsdag, 21 Julie 2015 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE Provincial Gazette Extraordinary PROVINSIE WES-KAAP Buitengewone Provinsiale Koerant 7453 7453 Tuesday, 21 Dinsdag, 21 Julie 2015 Registered at the Post Offıce as a Newspaper

More information

SPECIMEN PAPER VOORBEELDVRAESTEL

SPECIMEN PAPER VOORBEELDVRAESTEL c entre Number andidate Number Name www.xtremepapers.com MRIGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General ertificate of Secondary Education FRIKNS S SEON LNGUGE Paper 2 Listening 0548/02 SPEIMEN [REVISE

More information

Uitdaging vir Christelike kerke

Uitdaging vir Christelike kerke Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: n Uitdaging vir Christelike kerke Author: Christie van Zyl 1 ABSTRACT Affiliation: 1 Nederduits

More information

Yours in Caravanning RUSSELL GIBBENS PRESIDENT

Yours in Caravanning RUSSELL GIBBENS PRESIDENT As we approach the end of the year and we reflect on the past Twelve months one again realizes that time has simply flown by and we wonder what has happened. This is so symptomatic of the modern world.

More information

ALPHA Jy s genooi vir ete!

ALPHA Jy s genooi vir ete! NED GEREF GEMEENTE CONSTANTIA TWEEDE UITGAWE SEPTEMBER 2010 ALPHA Jy s genooi vir ete! Reeds in die laat 1970 s is versprei, eers in Brittanje, fers, and what is attracting die Alpha kursus die eerste

More information

Die plek van jeugbediening binne gemeenteopbou

Die plek van jeugbediening binne gemeenteopbou Die plek van jeugbediening binne gemeenteopbou J.A. Erasmus & B.J. de Klerk Skool vir Kerkwetenskappe Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM E-pos: jannie.erasmus@iway.na kwsbjdk@puknet.puk.ac.za

More information

Tensy anders aangedui is alle skrifversaanhalings geneem uit: NLV uit die NUWE LEWENDE VERTALING 2006; 1953 AV uit DIE BYBEL IN

Tensy anders aangedui is alle skrifversaanhalings geneem uit: NLV uit die NUWE LEWENDE VERTALING 2006; 1953 AV uit DIE BYBEL IN 1 FAITHSTORY PUBLISHING 1 Tarentaal Weg, Mooivallei Park, Potchefstroom, 2531 Alle regte voorbehou. Gedruk vir die eksklusiewe gebruik deur Every Nation Faith City. Geskep en gepubliseer onder die lisensie

More information

die goeie en mooi GEMEENSKAP

die goeie en mooi GEMEENSKAP die goeie en mooi GEMEENSKAP Inhoudsopgawe Hoe lyk die reis? 4 Die goeie en mooi gemeenskap (Deel 1): 10 Februarie 16 Maart 1. Die goeie en mooi gemeenskap 8 2. Die vreemde gemeenskap 13 3. Die hoopvolle

More information

Weet wat jou reg op voedsel is en hoe om dit op te eis. Tweede uitgawe

Weet wat jou reg op voedsel is en hoe om dit op te eis. Tweede uitgawe Weet wat jou reg op voedsel is en hoe om dit op te eis Tweede uitgawe 1 OKTOBER 2008 COMMUNITY LAW CENTRE (UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE) Skakel die volgende vir toestemming om afdrukke van hierdie boekie

More information

Quo Vadis? EVANGELISASIEBLAD VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. Geregistreer by die poskantoor as nuusblad. No. 1/1999

Quo Vadis? EVANGELISASIEBLAD VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. Geregistreer by die poskantoor as nuusblad. No. 1/1999 Quo Vadis? EVANGELISASIEBLAD VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA Geregistreer by die poskantoor as nuusblad No. 1/1999 Verwerking van my egskeiding Uitgegee deur die Deputate vir Evangelisasie van

More information

Dag-en-Nag Gebed Die vestiging van 24-uur gebedswake

Dag-en-Nag Gebed Die vestiging van 24-uur gebedswake Dag-en-Nag Gebed 24-7-365 Die vestiging van 24-uur gebedswake Inhoud 1 1. Die vestiging van 24-7 gebedswake 2. Cambushlang, Skotland 3. 'n Historiese oorsig van 24-uur gebedswake a. 'n Keltiese gebedswag

More information

nuusblad Briewe en brokkies vanaf Facebook Eerbied (respek) deur At de Lange Kalender Volg die Bybelverhaal Jaargang 1 Vol 2 Junie 2013

nuusblad Briewe en brokkies vanaf Facebook Eerbied (respek) deur At de Lange Kalender Volg die Bybelverhaal Jaargang 1 Vol 2 Junie 2013 28 facebook nuusblad mootvallei nuusblad Briewe en brokkies vanaf Facebook WENK VIR DIE DAG: Sien jouself as n kleurpotlood. Jy is nie almal se gunsteling kleur nie maar iewers op n dag gaan iemand spesiaal

More information

FCE. Ons is Vriende BELANGRIKE DATUMS MAART Foundation for Cross-Cultural Education

FCE. Ons is Vriende BELANGRIKE DATUMS MAART Foundation for Cross-Cultural Education MAART 2013 www.fce.org.za FCE Foundation for Cross-Cultural Education Ons is Vriende BELANGRIKE DATUMS Discipleship-Mission Training Foundation 1 Julie 8 September 2013 Discipleship-Mission Training Condensed

More information

My opregte dank aan almal wat bygedra het tot die totstandkoming en verspreiding van die Werkboek vir die Bewustheid van Kubersekuriteit.

My opregte dank aan almal wat bygedra het tot die totstandkoming en verspreiding van die Werkboek vir die Bewustheid van Kubersekuriteit. 1 INHOUD Verwelkoming 1 South-afrikaanse akademie bond vir kubersekuriteit 2 Microsoft 3 Kuberetiek, Kuberveiligheid, Kubersekuriteit 5 Kuberetiek 5 Kuberafknouery 7 Speletjies 9 Aanly etiket protokol

More information

Missionêre diakonaat: n Uitdaging vir die kerk

Missionêre diakonaat: n Uitdaging vir die kerk Missionêre diakonaat: n Uitdaging vir die kerk P J W Schutte 1 Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap Universiteit van Pretoria Abstract Missionary diakonia: A challenge to the church This article seeks

More information

A.3.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE- ONTWIKKELING: BEDIENING

A.3.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE- ONTWIKKELING: BEDIENING A.3.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE- ONTWIKKELING: BEDIENING ALLE AANBEVELINGS MOET ASSEBLIEF SAAM MET DIE TOEPASLIKE WERKS-DOKUMENT /BYLAE, SOOS AANGEDUI, GELEES WORD. DIT DIEN AS BELANGRIKE

More information

Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 18 Maart 2012 Hartlik welkom in die erediens vanoggend

Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 18 Maart 2012 Hartlik welkom in die erediens vanoggend Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 18 Maart 2012 Hartlik welkom in die erediens vanoggend Webtuiste: www.lytteltonoos.org.za SONDAG, 18 MAART Deurkollekte Jeug Oostelike Sinode vergader

More information

Pelgrimstog deur die Lewe

Pelgrimstog deur die Lewe Pelgrimstog deur die Lewe Stadsretreat IV Die diepste versugting van gelowiges is om te groei in geloof en ons dors daarna om in intieme kontak met God te leef. Hierdie diep begeerte nooi ons op verskeie

More information

Welkom. Welcome. 10th Annual. Labor Day Weekend Rusk, Texas

Welkom. Welcome. 10th Annual. Labor Day Weekend Rusk, Texas Welkom 10th Annual Welcome Labor Day Weekend Rusk, Texas Hallo Almal, Welkom by die grootste Suid-Afrikaanse fees in Texas. Ons is bly julle kon by ons aansluit om ons Suid-Afrikaanse kulturele erfenis

More information

DEPARTEMENT VAN VERVOER SK (RK 7336) No. R April DEPARTMENT OF TRANSPORT GG (RG 7336) No. R April 2002 SCHEDULE

DEPARTEMENT VAN VERVOER SK (RK 7336) No. R April DEPARTMENT OF TRANSPORT GG (RG 7336) No. R April 2002 SCHEDULE DEPARTMENT OF TRANSPORT GG 23345 (RG 7336) No. R. 499 26 April 2002 MERCHANT SHIPPING ACT, 1951 (ACT No. 57 OF 1951) AMENDMENT OF TONNAGE REGULATIONS, 1986 The Minister of Transport has, under section

More information

Salig? Gered? Wedergebore? Bekeerd? wat beteken dit alles tog?

Salig? Gered? Wedergebore? Bekeerd? wat beteken dit alles tog? Salig? Gered? Wedergebore? Bekeerd? wat beteken dit alles tog? Wat beteken dit as Christene sê hulle is gered (saved) of wedergebore (reborn)? Dit beteken hulle het weer n geboorte ondergaan ( is weer

More information

Hoekom is ons terughoudend as ons moet praat oor ons verhouding met die Here?

Hoekom is ons terughoudend as ons moet praat oor ons verhouding met die Here? Hoekom is ons terughoudend as ons moet praat oor ons verhouding met die Here? Constantia. Tydens die erediens op 15 Julie 2012 het ds. Wynand van Beek die gemeente met die vraag gekonfronteer. Diep binne

More information

Vrydagnuus 13 Januarie 2017

Vrydagnuus 13 Januarie 2017 Vrydagnuus 13 Januarie 2017 Lees: Psalm 40:9 en Psalm 27:4 Net een ding... Saam met elke nuwe jaar kom daar gewoonlik n klomp voornemens. Soms is die lysie lank en word ons meestal gedurende die jaar ontnugter

More information

Het die Roomse Katolieke Kerk, Ons Werklik die Bybel Gegee?

Het die Roomse Katolieke Kerk, Ons Werklik die Bybel Gegee? Het die Roomse Katolieke Kerk, Ons Werklik die Bybel Gegee? Die groeiende getal van opregtheid van hart en waarheid soekers struikel oor ʼn ontstellende bewering: oor die eis van die Roomse Katolieke dat

More information

Waar vind ek n genadige God?

Waar vind ek n genadige God? Jaargang 18, Nr. 1 Mrt 2017 Kobus Sandenbergh Een van die vrae wat die wêreldgeskiedenis verander het, was Martin Luther se vraag: Waar vind ek n genadige God? In die Rooms-katolieke kerk van sy dag het

More information

INLEIDING. If you want something said, give it to a man. If you want something done, give it to a woman. Margaret Thatcher

INLEIDING. If you want something said, give it to a man. If you want something done, give it to a woman. Margaret Thatcher INLEIDING If you want something said, give it to a man. If you want something done, give it to a woman. Margaret Thatcher Ons leef in n era waar al die grense minder sigbaar word. Of dit nou ekonomiese,

More information

WANT HY KOM JESAJA 12:1~6. Inleiding

WANT HY KOM JESAJA 12:1~6. Inleiding Esegiël 12:21 28 EN die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel, naamlik: Die dae gaan voort, en van al die gesigte kom

More information

Godsdiensvryheid in die huidige onderwysbeleid van Suid Afrika: 'n Christelik- etiese beoordeling

Godsdiensvryheid in die huidige onderwysbeleid van Suid Afrika: 'n Christelik- etiese beoordeling Godsdiensvryheid in die huidige onderwysbeleid van Suid Afrika: 'n Christelik- etiese beoordeling J.D. Potgieter BTh (Hons); MDiv. Skripsie ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die MTh Graad

More information

Een. Geloof in aksie

Een. Geloof in aksie Een Geloof in aksie In 2011 het ek Meksiko besoek. Toe dit byna tyd was om na die VSA terug te keer, het n amptenaar van die Amerikaanse ambassade in Meksikostad my gebel om my in te lig dat hulle nie

More information

HOOFSTUK 7 KORREKTIEWE DISSIPLINE

HOOFSTUK 7 KORREKTIEWE DISSIPLINE -243- HOOFSTUK 7 KORREKTIEWE DISSIPLINE 7.1 Inleiding Binne elke gemeenskap bestaan norme en waardes waarvolgens gehandel moet word. Wanneer hierdie norme en waardes oortree word, is gedrag ter sprake

More information

AANBOD OM N DEELTITEL-EENHEID TE KOOP

AANBOD OM N DEELTITEL-EENHEID TE KOOP AANBOD OM N DEELTITEL-EENHEID TE KOOP 1. PARTYE 1.1 KOPER(S) (die "Koper") Adres: 1.2 VERKOPER(S): (die Verkoper ) Adres: 2. INTERPRETASIE In hierdie ooreenkoms het die volgende woorde die betekenis soos

More information

2. Historiese ontwikkeling van Uitenhage

2. Historiese ontwikkeling van Uitenhage Gemeenskapsanaliese-verslag 1.Inleiding 2. Historiese ontwikkeling van Uitenhage 3. Toekomstige ontwikkeling 4. Spesifieke Nood 5. Hulpbronne en Gawes in die gemeenskap 6. Bronnelys 1. Inleiding Uitenhage

More information

Die Rietfluit. Kyk met nuwe oë. Februarie 2011 Nr 27. Lees binne: Kwartaalblad van die Gereformeerde Kerk Rietvallei

Die Rietfluit. Kyk met nuwe oë. Februarie 2011 Nr 27. Lees binne: Kwartaalblad van die Gereformeerde Kerk Rietvallei Februarie 2011 Nr 27 Die Rietfluit Kwartaalblad van die Gereformeerde Kerk Rietvallei Lees binne: Kamp saam met die tieners Hoop in Olievenhoutbosch Besoek van Kanadese studente Wat het van die matrieks

More information

Bybel - Media verslag

Bybel - Media verslag Bybel - Media 2016 Jaar- BI verslag 1 APRIL 2015 31 MAART 2016 Kontakbesonderhede E-pos bestel@bmedia.co.za Telefoon 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA Faks 021 873 0832 Posadres Bybel-Media Handel, Privaatsak

More information

DIE ONSIGBARE VERENIGING VAN DIE BRUID VAN CHRISTUS

DIE ONSIGBARE VERENIGING VAN DIE BRUID VAN CHRISTUS DIE ONSIGBARE VERENIGING VAN DIE BRUID VAN CHRISTUS, Ek het n jagtog gekanselleer, sodat ek diens kan bywoon vir die Here. So dis n Ons is bly om hier te wees. Ek glo, die laaste keer hier, het ek julle

More information

Gesprekke op strokiesnet/kerkbode oor homoseksualiteit (begin deur 'n skolier)

Gesprekke op strokiesnet/kerkbode oor homoseksualiteit (begin deur 'n skolier) Onderstaande is deur n graad 11-skolier op facebook/kerkbode geplaas. Hy het gelukkig geweet wat die waarheid is, en hom nie laat mislei deur allerlei misleiers nie. Die oorspronklike was HIER maar is

More information

GRONDWET VAN DIE MPUMALANGA SIRKEL VAN DIE PROKUREURSORDE VAN DIE NOORDELIKE PROVINSIES (INGELYF AS DIE PROKUREURSORDE VAN TRANSVAAL)

GRONDWET VAN DIE MPUMALANGA SIRKEL VAN DIE PROKUREURSORDE VAN DIE NOORDELIKE PROVINSIES (INGELYF AS DIE PROKUREURSORDE VAN TRANSVAAL) GRONDWET VAN DIE MPUMALANGA SIRKEL VAN DIE PROKUREURSORDE VAN DIE NOORDELIKE PROVINSIES (INGELYF AS DIE PROKUREURSORDE VAN TRANSVAAL) AANGESIEN 1. Die Raad van die Prokureursorde van die Noordelike Provinsies

More information

IN HIERDIE UITGAWE: 4de KWARTAAL 2017

IN HIERDIE UITGAWE: 4de KWARTAAL 2017 DIE APOSTOLIESE GELOOF SENDING VAN SUID-AFRIKA NASIONALE KANTOOR Gebou nr. 14, Central Office Park, Jeanlaan 257, Centurion, Gauteng, Suid-Afrika Posbus 9450, Centurion 0046 Tel: 27 12 644-0490 Faks: 27

More information

Twee invloedryke Christene

Twee invloedryke Christene Twee invloedryke Christene Die ou monnikordes, soos die Benediktyne, het al hoe meer begin afwyk van die oorspronklike monniksideaal. Hierdie monnike, wat die gelofte van armoede afgelê het, mag geen persoonlike

More information

Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof

Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof Hart & Hand Uit Hom, deur Hom en tot Hom Baie welkom Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof Oggenddiens Die uitverkore volk Chris de Beer Het jy al ooit gewonder hoekom God

More information

Vir eerstejaarstudente aan die Fakulteit Ingenieurswese Universiteit Stellenbosch

Vir eerstejaarstudente aan die Fakulteit Ingenieurswese Universiteit Stellenbosch Oorlewingsgids Vir eerstejaarstudente aan die Fakulteit Ingenieurswese Universiteit Stellenbosch Wat is Ingenieurswese, en hoe maak ek 'n sukses van my graadprogram? 2011 "An engineer has to know a lot

More information

GELOOFSVORMING VANUIT N FAMILIALE PERSPEKTIEF. Hester Johanna Veldsman

GELOOFSVORMING VANUIT N FAMILIALE PERSPEKTIEF. Hester Johanna Veldsman GELOOFSVORMING VANUIT N FAMILIALE PERSPEKTIEF deur Hester Johanna Veldsman voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER DIACONIOLOGIAE (JEUGWERK-RIGTING) aan die UNIVERSITEIT

More information

GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON

GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON 1 15 Januarie 2017 Jaargang 31 Nommer 02 ONS EREDIENSTE VANDAG GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON www.gklyttelton.org.za Oggenddiens: Die Woord word bedien deur Ds. Christo Swanepoel. Die Skriflesing is Samuel

More information

Ui t spraak. "Answer the qu es t ion, what was the hurry?" "I was in a hurry to get the passport." "Why? -- I do not know what to say.

Ui t spraak. Answer the qu es t ion, what was the hurry? I was in a hurry to get the passport. Why? -- I do not know what to say. - 71 - Ui t spraak "Answer the qu es t ion, what was the hurry?" Hy se: "I was in a hurry to get the passport." "Why? -- I do not know what to say." Werklikwaar ek kan nie sien hoe dit gekritiseer kan

More information

Week in oorsig Aandeel van die week BIDVEST ltd. 12 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week BIDVEST ltd. 12 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week BIDVEST ltd 12 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute advice.

More information

GRADE 12 SEPTEMBER 2014 TOURISM

GRADE 12 SEPTEMBER 2014 TOURISM NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 SEPTEMBER 2014 TOURISM MARKS: 200 TIME: 3 hours *TRSMDM* This question paper consists of 29 pages. 2 TOURISM (SEPTEMBER 2014) INSTRUCTIONS AND INFORMATION Read the

More information

ANTIPAS HEROUT. OOR ONS ONDERWERP is. No 53 DIE KERK EN DIE STAAT

ANTIPAS HEROUT. OOR ONS ONDERWERP is. No 53 DIE KERK EN DIE STAAT ANTIPAS HEROUT Antipas, My getroue getuie (Op 2:13) No 53 DIE KERK EN DIE STAAT Bybelse beginsels wat, as dit maar deur die eeue gerespekteer en gehoorsaam was, oneindig baie smarte sou verhoed het. Nico

More information

GRATIS Uitgawe No 6 - Desember 2012 Tel: /4114. Gemeente met n Droom

GRATIS Uitgawe No 6 - Desember 2012 Tel: /4114. Gemeente met n Droom GRATIS Uitgawe No 6 - Desember 2012 Tel: 013 262 3381/4114 Gemeente met n Droom Die afgelope tyd is dit baie duidelik die kerke in Suid Afrika begin leeg loop. Die NG Noordelike Sinode sê vir ons dat oor

More information

Jaar 13 - Uitgawe 3 Kontak ons: 13 Februarie 2015

Jaar 13 - Uitgawe 3 Kontak ons:  13 Februarie 2015 Jaar 13 - Uitgawe 3 Kontak ons: kerkinfo@ngkvs.co.za www.ngkerkvrystaat.co.za 13 Februarie 2015 To love another person, is to see the face of God - Jean Valjean 1. LYDENSTYD WORD DEUR ASWOENSDAG INGELUI:

More information

BADISA. Spieël Mirror. Ds Averell Rust het op 1 Maart 2007 as BADISA se. Nuwe Hoof Uitvoerende Beampte aangestel. BADISA kry besoek van departemente

BADISA. Spieël Mirror. Ds Averell Rust het op 1 Maart 2007 as BADISA se. Nuwe Hoof Uitvoerende Beampte aangestel. BADISA kry besoek van departemente BADISA Spieël Mirror! Gesamentlike Bediening van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland) A joint ministry of the DR Church (Western and Southern Cape) and the URCSA (Cape) INkonzo edibeneyo

More information

SONDAG 13 JAN 2002 NG KERK POTCHEFSTROOM-SUID : AANDDIENS

SONDAG 13 JAN 2002 NG KERK POTCHEFSTROOM-SUID : AANDDIENS LITURGIE SONDAG 13 JAN 2002 NG KERK POTCHEFSTROOM-SUID : AANDDIENS WIE WAT DETAIL BORD/MUSIEK Musiek CD1 MG Lof-en-aanbidding Kom loof die Heer Loof die Heer Hy is Goed Loof Hom met die tromme As ek in

More information

DIE UNIVERSITEIT VAN WES-KAAPLAND

DIE UNIVERSITEIT VAN WES-KAAPLAND DIE UNIVERSITEIT VAN WES-KAAPLAND DIE PLEK VAN ARMOEDEVERLIGTING BINNE DIE KERK SE SENDINGTAAK. n KRITIESE ANALISE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MISSIOLOGIESE DISKOERS CEDRIC BENJAMIN JANSEN n Tesis voorgelê

More information

KWARTAAL INLIGTING 1/2017

KWARTAAL INLIGTING 1/2017 Baie welkom by NG Kerk Culembeeck! KWARTAAL INLIGTING 1/2017 Tel (Kantoor): 011 7691055/6 / 011 7691704 Leraar: Ds Yolandi Kok (079 354 7902) E-pos: kantoor@liveitchurch.com Webblad: www.liveitchurch.com

More information

DIE ARBEIDSHOF VAN SUID-AFRIKA, KAAPSTAD UITSPRAAK

DIE ARBEIDSHOF VAN SUID-AFRIKA, KAAPSTAD UITSPRAAK REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Rapporteerbaar DIE ARBEIDSHOF VAN SUID-AFRIKA, KAAPSTAD UITSPRAAK SAAKNOMMER: C 596/2013 In die saak tussen: CHRISTIAAN PHILANDER Jacobus BURGER Adam LOUW CSAAWU Eerste applikant

More information

Matteus 5:38-48 (Skyfie 1)

Matteus 5:38-48 (Skyfie 1) Matteus 5:38-48 (Skyfie 1) 1. Teks Vergelding 38 Julle het gehoor dat daar gesê is: 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. 39Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset

More information

Telefoon: (012) sel: Daan /Jansie

Telefoon: (012) sel: Daan /Jansie DEURMEKAAR MAAR TOG DAAR Die proses om Mei se Die Kandelaar klaar te kry, was deurmekaar. Daarom verskyn dit nou eers op die eerste Sondag van Junie (hoop ons) ipv op die laaste Sondag van Mei. Die grootste

More information

C) ( ^ Saaknommer: 15473/10 Datum aangehoor: Datum van uitspraak: DELETE WHICHEVER IS NOT APPLICABLE ] REPORTABLE: YES<NO; (3) REVISED.

C) ( ^ Saaknommer: 15473/10 Datum aangehoor: Datum van uitspraak: DELETE WHICHEVER IS NOT APPLICABLE ] REPORTABLE: YES<NO; (3) REVISED. C) ( ^ Saaknommer: 15473/10 Datum aangehoor: 2010-08-17 Datum van uitspraak: IN DIE NOORDGAUTENG HOE HOF (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) DELETE WHICHEVER IS NOT APPLICABLE ] REPORTABLE: YES

More information

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION o Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any

More information

Lewe en lewende wesens 2

Lewe en lewende wesens 2 Hoofstuk 10 Lewe en lewende wesens 2 Lewensprosesse en gesondheid Diere en hulle sintuie Die Here het die diere toegerus met sintuie. Met hulle sintuie kan hulle waarneem waar gevaar is. Hulle kan kos

More information

IN DIE HUIS VAN MY VADER IN DIE GREEP VAN GENADE GOD JUIG OOR JOU

IN DIE HUIS VAN MY VADER IN DIE GREEP VAN GENADE GOD JUIG OOR JOU IN DIE HUIS VAN MY VADER IN DIE GREEP VAN GENADE GOD JUIG OOR JOU In die huis van my Vader Inhoudsopgawe 1. Die Groot Huis van God... 13 2. Die woonkamer... 19 3. Die fondament... 29 4. Die uitkyktoring...

More information

Grootouerrol-invloede op die akademiese funksionering en gedrag van hul grootmaakkleinkinders.

Grootouerrol-invloede op die akademiese funksionering en gedrag van hul grootmaakkleinkinders. Sda~ Grootouerrol-invloede op die akademiese funksionering en gedrag van hul grootmaakkleinkinders. Deur HENRY REGINALD RUBEN BOOYS Hierdie tesis word aangebied vir n Meestersgraad in Opvoedkunde aan die

More information

Paulus se Verbasende Reise

Paulus se Verbasende Reise Bybel vir Kinders bied aan Paulus se Verbasende Reise Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Gert Badenhorst Vervaardig deur: Bible for Children

More information

Uitgawe 2 van Uit die Hoofmeisie se pen...

Uitgawe 2 van Uit die Hoofmeisie se pen... Mei maand is een van daardie maande in my lewe wat soveel vra! Ek maak reg vir n lang winter voor my (ek hou nie van koud kry nie), my Prinses verjaar (dit is n groot storie), my Pa verjaar (wat n voorreg

More information

ONS WENTROUE WENNERS IS...

ONS WENTROUE WENNERS IS... TRAVEL IS IN Waldo Greeff vertel van werk & speel in Dubai wees die mooiste jy! ONS GESELS MET MEV. SA SARAH KATE SCOTT STEVE HOFMEYR WORD 50 & ONS IS OUD! NUWE LIEFDE VIR Chris Chameleon EN WAT JY NIE

More information

e Hervormer Voorblad Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

e Hervormer Voorblad  Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 8 Mei 2008 Jaargang 1 Uitgawe 9 In hierdie uitgawe... Voorblad Kerknuus: Beroepenuus Nuus oor predikante Bedieningsnuus Advertensies en kennisgewings e Hervormer www.hervormer.co.za Voorblad Massabyeenkomste

More information

Ontluik om groot te word

Ontluik om groot te word FEB 2013 Ontluik om groot te word VAN VLEGSELDRAER TOT VROU Kan nie is dood TE GROOT VIR JOU SKOENE www.cjbf.co.za/tydskrifte/vroueblad.htm FEB 2013 Maart Ontluik om groot te word VAN VLEGSELDRAER TOT

More information

(%/ 6JUHFHFF EFVS #ZCFM.FEJB JO 7FOOPPUTLBQ NFU

(%/ 6JUHFHFF EFVS #ZCFM.FEJB JO 7FOOPPUTLBQ NFU ruisgewys m Vry om die wêreld te dien Hoe lyk gestuurde pastoraat? Om die gemeente weg te gee Metgeselle op n pelgrimsreis Instandhouding vs gestuurdheid Gasvrye mense eet saam aan tafel 7/4 Resensie Resensie

More information

JAARVERSLAG. Vennoot in geloof en bediening

JAARVERSLAG. Vennoot in geloof en bediening JAAVESLAG 2017 Vennoot in geloof en bediening DIEKSIE VAN BYBEL-MEDIA Agter: dr Gustav Claassen (adviserend), me Elize Bezuidenhout, ds Immanuel van Tonder Middel: mnr Johan Vosloo, dr Zander van der Westhuizen,

More information

OORWINNING OOR DEPRESSIE

OORWINNING OOR DEPRESSIE M10-Hoe kan ek die duiwel se aanvalle oorwin? M11-Hoe kan ek my erfenis in besit neem? M12-Wat is die Verbond? M13- Wat is die New Age? M14-Hoe Groot is jou God? M15-Wie veroorsaak rampe en siektes? M16-Wat

More information

APRIL 2017 Die Kandelaar Bls. 1. was as ons huidige omstandighede.

APRIL 2017 Die Kandelaar Bls. 1. was as ons huidige omstandighede. APRIL 2017 Die Kandelaar Bls. 1 Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 15 APRIL 2017 STORMAGTIGE MAAND April 2017 was nog n stormagtige maand in die geskiedenis van Suid-Afrika met al die politieke

More information

Verloof en verlief. voorbereiding vir n gelukkige huwelik

Verloof en verlief. voorbereiding vir n gelukkige huwelik Verloof en verlief voorbereiding vir n gelukkige huwelik Is julle verlief en verloof met groot verwagting vir n gelukkige huwelik? Die mooiste dag van julle lewe lê voor, n dag waaraan julle met die grootste

More information

[1] Hierdie is n aansoek om uitsetting ten opsigte waarvan applikant die. volgende regshulp in die kennisgewing van mosie vorder:

[1] Hierdie is n aansoek om uitsetting ten opsigte waarvan applikant die. volgende regshulp in die kennisgewing van mosie vorder: VRYSTAAT HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA In die aansoek tussen:- ROBERT OOSTUIZEN Aansoeknommer : 2520/2012 Applikant en JACOBUS LOMBARD Respondent CORAM: VAN ZYL, R GELEWER OP: 4 FEBRUARIE

More information

[1] Hierdie is n aansoek om uitsetting ten opsigte waarvan. applikant die volgende regshulp in die kennisgewing van

[1] Hierdie is n aansoek om uitsetting ten opsigte waarvan. applikant die volgende regshulp in die kennisgewing van VRYSTAAT HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA In die aansoek tussen:- ROBERT OOSTUIZEN Aansoeknommer : 2520/2012 Applikant en JACOBUS LOMBARD Respondent CORAM: VAN ZYL, R GELEWER OP: 4 FEBRUARIE

More information