Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања"

Transcription

1 Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014 Др Данијела Милошевић, ванр. професор Aпстракт-У овом раду дате су теоријеке чињенице о проблему визуелизације у процесу учења техничког и информатичког образовања, као и конкретни предлози решења овог веома често заступљеног проблема. Решење проблема визуелизације се може тражити у употреби алата за израду техничких цртежа који су приказани у овом раду. Поред решавања проблема визуелизације, алати се могу применити у креирању квалитетних интерактивних садржаја који утичу на еваулацију наставе предмета техничко и информатичко образовање, али и предмета математике који је у директној корелацији са унапред поменутим наставним предметом. У раду је дат приказ примене алата и њихова имплементација у систему е-учења. Истраживање ставова ученика о начину решавања проблема визуелизације такође представља битан сегмент рада. Кључне речи: визуелизација, алати за е-учење, алати за израду техничких цртежа, интерактивна настава, настава техничког и информатичког образовања 1. Увод Одувек је разумевање простора и односа у њему, као когнитивна способност, веома важна за људе. Постоји потреба да људи организују намештај у стану, односно ово повлачи са собом сазнање о просторном распореду и оријентацији. Кретање или вожња захтева од возача да могу тачно и брзо да расуђују о растојању и маневрима које је потребно предузети. Тако и у процесу израде техничких цртежа при учењу наставног предмета техничко и инфроматичко образовање се захтева познавање простора и могућност просторног пројектовања предмета. Овај рад је конципиран и подељен на више области како бисмо боље разумели проблем са којим се наставници и ученици сусрећу у процесу учења поједниних наставних тема наставног предмeта техничко и информатичко образовање. У наредној области рада изложен је проблем визуелизације у процесу учења. Дат је приказ разлика и сличности наставе организоване на традиционални начин и е-учења, као и разлике и сличности у процесу обликовања наставних садржаја и одабира наставних средстава при креирању унапред поменутих наставних процеса. У трећој области дат је приказ алата који се могу користити за израду техничких цртежа. Пажљиво је извршен одабир алата који ће бити приказани. Иако је интерфејс донекле сличан, могућности ових алата су веома различите. Оно што је на самом почетку потребно поменути је њихова једноставна имплементација у процес е-учења, али и традиционални наставни процес. Четврта област нам даје приказ имплементације алата и програмираног курса за процес е-учења техничког и инфроматичког образовања. У овом делу рада дат је приказ развоја наставног предмета техничко и информатичко образовање, приказ садашње структуре предмета и неких будућих тенденција развоја истог. У петој области је дат приказ методике истраживања која заузима значајни део рада. Након приказа методе истраживања у шестој области рада дат је приказ резултата истраживања и дат је критички осврт на добијене резултате и почетне варијабле. На крају рада дато је закључно разматрање целокупног рада, које је добијено сумирањем свих изнетих чињеница, а највише базирано на резултатима спроведеног истраживања.

2 2. Визуелизација у процесу учења Процес визуелизације омогућава ученицима да визуелизују цртеже, склопове, материјале и др. Потребно је да појединац има способност визуелизовати просторне односе. Просторна визуелизација се често дефинише као способност да се ментално манипулише објектом који је потребно приказати. (McGee, 1979). Велики број студија о значају визуелизације у процесу учења и провере тврдње да слика говори више од хиљаду речи у жижи је академских интересовања скоро деведесет година. У процесу електронског учења (у даљем тексту е-учење) посебно се води рачуна о обликовању наставног садржаја и поред писане речи се користе анимације и симулације. Употреба видео снимака, звучних записа, анимације или симулације није само у избегавању једнообразности наставног садржаја који се нуди ученицима већ нам омогућава да ученицима прикажемо неке законитости и тврдње које не можемо исказати речима. Пре студије Maccoby и Jacklin (1974)[1] просторна способност је сматрана урођеном спососбношћу, која је имуна на спољне утицаје. Једна од важних последица ове студије је закључак да постоје полне разлике у способности визуелизације. Са друге стране постоје искази који говоре о улози друштва и искуства (Baenninger и Newcombe, 1989; Quaiser-Pohl и Lehmann, 2002; Nolan и Voyer, 2000) [2], о социјалном аспекту могућности визуелизације, односно тврдње да на боље сагледавање просторних односа утиче процес социјализације. Нови приступ тумачења који су заговаравали Sherman (1978) и Casey (1996) [3] је приближио ставове претходно изнетих тумачења и заговара став да на сагледавање просторних односа утиче интеракција биолошких и искуствених фактора. Традиционални начин учења подразумева коришћење фолија, тродимензионалних модела и демонстрације коришћењем прибора за цртање на табли. Развој рачунара довео је до развоја софтвера који омогућавају израду цртежа уз помоћ софтвера као што су AutoCAD, CADKey, GoogleSkatchUp и многи други софтвери за тродимензионални приказ објеката. Процес сталног побољшања могућности рачунара и софтвера може нам омогућити израду и манипулацију тродимензионалних модела и самим тим побољшати процес учења. Велики број истраживања показао је да многи ученици имају проблем разумевања или схватања графичког приказа тродимензионалних објеката. Један од главних ограничења традиционалне наставе је проблем представљања тродимензионалних објеката на дводимензионалном формату. (Mackenzie и Jansen, 1998). [4] Сам процес е-учења подразумева обликовање наставног садржаја на различите начине чиме додатно можемо утицати на процес визуелизације. Студије показују да на пољу развоја визуелних способности класична демонстрација наставника на табли уз помоћ креде и прибора за цртање губи битку у односу на употребу рачунара и савремених софтвера за израду цртежа. [5] 3. Појам, врсте и примена алата за израду техничких цртежа У овом делу рада биће дат приказ унапред одабраних алата. Потребно је водити рачуна да не буду једнообразни и да нам нуде различите могућности. Данас постоји велики број алата који се могу користити за израду техничких цртежа који могу допунити традиционални начин учења, односно обогатити изабрану методу рада уколико је реч о методи графичких радова. Поред претходно наведеног алати који се користе за израду техничких цртежа пружају нам могућност колаборативног рада. 3.1.Алати за израду техничких цртежа У процесу креирања мултимедијалног садржаја за е-учења користе се алати као што су Camtasia Studio, Adobe Captivate, Articulate, Flash и др. Ови алати у комбинацији са алатима за израду техничких црежа омогућавају нам израду мултимедијалних садржаја који се могу користити и у процесу е-учења и у традиционалном образовању. За израду техничких цртежа можемо користити неке од следећих програма: Cacoo Creately Diagrammer Lucid Chart Slick Plan Giliffy Inkscape Програм Inkscape за разлику од осталих програма захтева преузимање и инсталацију на рачунару како би смо радили у њему, сви остали алати су on-line алат

3 Gliffy алат за израду техничких цртежа Gliffy је једноставан и интерактивни алат за израду дијаграма, техничких цртежа, UML дијаграма и др. Овај алат je online и омогућава извоз готових дијаграма на wiki страници. Gliffy алат је дизајниран са основном тврдњом да користећи визуелне слике и дијаграме могу помоћи да се у процесу учења боље разумеју неки оноси и лакше запамте. На овај начин корисници лакше унапређују вештине, побољшавају процес доношења одлука и омогућава колаборативни рад више корисника. Учење уз активирање чула вида помаже ученицима да разјасне мисли, организује и анализира информације, интегрише нова знања али и утиче на критичко мишљење. Корисници могу повезати неке информације, схватити како се информације могу груписати и организовати. Употреба дијаграма омогућава студентима да прикажу информације на лако разумљив начин и открива односе и обрасце. Према истраживањима резултати процеса учења показују да су резултати процеса учења бољи уколико се за приказивање наставних садржаја користе слике, дијаграми (визуелно) и тонски записи (вербално). Овај алат није потребно преузети и инсталирати, само је потребно да на рачунарима имамо инсталиране web претраживаче, односно није потребно да преузмемо додатне софтвере да бисмо га користили. Gliffy[6] омогућава студентима да анализирају информације и податке. Често се користи у процесу учења историје, за доношење закључака о утицају историјских догађаја на даље догађаје и дешавања у историји. Наставници су овај алат користили у циљу логичког повезивања одређених наставних садржаја. Нека интерна истаживања су показала да су студенти чешће користили овај алат као помоћ у процесу учења за схватање зависности неких догађаја на будућа дешавања при учењу наставног предмета историје. Овај алат поседује готове елементе floorplan због чега се директно може користити у процесу учења техничког и информатичког образовања, за израду плана стана, хоризонталних и вертилакних пресека грађевинских објеката уместо до сада коришћеног програма Еnvisioneer Еxpress Cacoo on-line алат Cacoo је још један on-line бесплатни алат за израду техничких цртежа, дијаграма, UML дијаграма. Овај алат нам нуди могућност израде мапе ума. Алат нам омогућава да више ученика истовремено сарађују на изради цртежа истовремено уз присуство контроле наставника. Овај алат има сличне функције као и Gliffy алат. За разлику од Gliffy овај програм нам нуди већи број алата за израду цртежа. Приликом колаборације у изради техничког цртежа може се корсити chat. На овај начин наставник може директно да сугерише ученику на правилан начин израде техничког цртежа. Односно олакшава процес колаборације више ученика надгледаних од стране наставника. Овај алат најновије генерације своју праву примену у образовању добија од 1. јула године од када је донет план аутора да је коришћење алата у академске сврхе (коришћење од стране образовних институција) потпуно бесплатно и без ограничења. Овај алат доступан је свим образовним профилима: студетнтима психологије, виших школа, наставницим и студентима техничких факултета и др. Од укупно 1.1 милион корисника само је академских корисника у 216 земаља. 31 % креираних графикона и цртежа у Cacoo алату су технички цртежи хоризонталних пресека грађевинских објеката.[7] На универзитетима је представљен као алат за колаборацију у реалном времену који подстиче креативност при изради дијаграма, цртежа, графикона и др. Овај алат има велики потенцијал да се користи на курсевима који захтавају визуелизацију. Built-in chat room пружа могућност синхронизоване међусобне сарадње ученика или наставика и ученика. Сличност овог алата са другим наведеним је велика али постоје неке разлике у могућностима које исти пружају у раду. Примена овог алата је на свим пољима, неки научници су користили овај алат за специфичне задатке у току педагошких истраживања. Истраживачи су свесни ограмничења и изазова које нуде иновативне колаборативне технологије. Могућност решавања проблема визуелизације, складиштење ресурса, управљањем садржаја, побољшање продуктивности, ново средство комуникације које побољшава ефикасност и организацију процеса учења, све су ово предности алата за израду техничког цртежа као што је Cacoo.

4 Creately алат Creately алат је on-line алат за израду цртежа и колаборативни рад. За разлику од претходно приказаних алата овај алат има своју софтверску верзију коју можемо преузети и инсталирати на рачунарима али и мобилним уређајима преузимањем преко Google Aps. Још једна од разлика овог алата од других је потреба за отварањем бесплатног налога за коришћење on-line алата. Бесплатни налог не дозвољава колаборативни рад па је потребно доплатити одређену цену како би едукаторима који желе омогућио колаборативни рад. Овај алат, као и претходно приказани алати, нам омогућава да користимо готове облике њиховим једноставним превлачењем на радну површину. Овај алат поставља објекте на радну површину која је представљена дводимензионалним координатним системом, односно оивичена двема осама x и y. Уколико упоредимо овај алат са претходним можемо закључити да је организација, односно позиција свих потребних функција, на завидном нивоу. Са леве стране се налазе готови објекти које можемо користити док се са десне стране налази помоћ и chat. Како је радна површина представљена у виду милиметарског папира можемо видети да је једноставије цртати на овој позадини, а цртежи су прецизнији. Овај комерцијални алат је доступан јавности од септембра године.[8] Активно се користи у претходно наведеним образовним институцијама. Наставници га користе за обликовање наставног садржаја у мапе ума, како би ученици/студенти боље схватили међузависност неких појмова и догађаја. 4. Примена алата за израду техничких цртежа у настави техничко и информатичко образовање Наставни предмет Техничко и информатичко образовање је увек постојао као обавезан предмет у основном образовању. Значај овог предмета треба тражити у декларацији УНЕСКО-а о развоју вештина код младих и одраслих особа. Ова декларација између осталог пропагира развој информационе и комуникационе способности и техничке културе, где предмет Техничко и информатичко образовање тражи своју шансу. Своју намену и садржаје је прилагођавао савременим трендовима и напредку технологије. Оно што се није променило у настави овог предмета је најчешће коришћени фронтални облик рада. [9] Поменути наставни предмет је једини предмет који у оквиру свог предмета реализује и практичан рад ученика, у оквиру којег ученици стичу знање о техникама и начину оптималног решавања одређених проблема. 5. Истраживање имплементације алата у настави Ово истраживање треба да пружи одговоре о могућностима имплементације интерактивних садржаја у функцији ефикасности наставног процеса као и о могућим позитивним ефектима на постигнуће ученика у настави техничког и информатичког образовања. Шири проблем истраживања се односи на питање да ли се може применом видео снимака у редовној настави, или коришћењем софтверских решења (програма) превазићи проблем визуелизације одређених предмета при изради техничког цртежа. Овај проблем није само заступљен у предмету техничко и информатичко образовање већ и у настави математике, са којом је у директној корелацији, поготово при учењу просторних пројекција. Ужи проблем истраживања се односи на питање да ли примена нових технологија, односно туторијала, програма за израду цртежа могу да допринесу процесу учења израде техничких цртежа. Предмет истраживања је примена мултимедијалних садржаја (презентација, видео спот, програми) настави у циљу повећања мотивације, као и повећања нивоа еваулације у настави. Основни циљ овог истраживања је да на основу теоријских разматрања и примене савремених метода у настави у основном образовању, укаже на статистички значајне могућности подизања нивоа ефикасности учења. Задаци истраживања су утврђивање степена познавања и упућеност наставника и ученика у могућност примене програма за израду техничких цртежа или других начина осим традиционалних за демонстрацију израде техничких цртежа. Задатак овог истраживања је и да препозна факторе који подржавају да се уз традиционални начин уведе и е-учење као пратећи вид образовања. Примена савремених решења за демонстарцију израде техничких цртежа могу утицати на мотивацију ученика, ово истраживање на тај начин може нам помоћи да сагледамо и психолошке и педагошке аспекте учења.

5 6. Резултати истраживања У овом делу рада даћемо детаљни приказ резултата истраживања са критичким освртом на добијене резултате у односу на унапред очекиване вредности појединих променљивих. Анкета намењена ученицима обухватила је полулацију ученика Основне школе Јован Јовановић Змај, узорак је чинио 164 ученика шестог разреда. У узорку над којим је извршено истраживање већину чине особе женског пола њих 105 или 64%. Резултати истраживања иду у прилог примени савремених технолошких решења у процесу учења. У процесу учења техничког и информатичког образовања ученици издвајају израду техничких цртежа као нешто што им је веома тешко у процесу учења поред потребе за учењем теорије. Резултати се у потпуности слажу са предпоставкама пре спроведеног истраживања. Употреба анимације, презентације, компјутерских програма помаже ученицима у савладавању одређених проблема на које наилазе у процесу израде техничких цртежа. Примена савремених алата је оправдано решење које поспешује процес учења израде техничких цртежа. [10] Резултати истраживања нас наводе на одређене закључке, између којих се види да ученици схватају свој проблем разумевања простора и законитости које владају у њему (проблем визуелизације), да су спремни на примену савремених конструктивних решења. Позитивна чињеница је и употреба рачунара у процесу учења, као и број ученика који је користио неки програм за израду техничких цртежа. Једна од нејасноћа је да ли особе женског или мушког пола имају већи проблем у сагледавању простора. Укрштање резултата нам не даје слику. Одговори ученика нам указују на подједнаке проблеме у процесу визуелизације код ученика мушког и женског пола. Истраживање спроведено над наставницима математике (10) и техничког и информатичког образовања (6) запослених у Основној школи Јован Јовановић Змај у Обреновцу дају веома повољне резултате о употреби савремених технолошких решења. Наставници се све више опредељују за употребу савремених решења која могу на лакши и бољи начин помоћи ученицима у процесу учења. Ученици се понекада и сами опредељују да изађу испред интерактивне табле и нацртају технички цртеж, док цртање на зеленој табли уз помоћ креде и прибора за цртање ретко ког ученика мотивише на самосталну израду. Тестирање ученика нам показује да се прецизност при решавању задатка се повећава када је ученик сконцентрисан на самостални рад уз помоћ инструкција које му нуде видео снимци, туторијали и др. Уредност свих цртежа је на високом нивоу. Постоји разлика у томе да уколико ученици користе неки програм (алат) за израду техничких цртежа нема трагова брисања, размазане оловке, трагови лењира и др. Примарна улога наставника као водитеља у поступку израде техничких цртежа се смањује, применом савремених решења ученик постаје сам свој модератор. Наставник може само да укаже на неке нејасноће ученику, у овом случају наставник може имати више времена да контролише рад ученика и усмерава их на правилан поступак израде техничких цртежа. 7. Закључно разматрање У наставном процесу учења предмета техничко и и информатичко образовање ученици се суочавају са проблемом сагледавња простора и односа предмета у простору. Од ученика се очекују да ментално манипулише објектом који је потребно приказати на техничком цртежу било на папиру или уз помоћ програма за израду техничких цртежа на рачунару. Процес визуелизације, као когнитивна способност веома је важна за људе и њихове свакодневне послове и специјализоване активности и омогућава ученицима да визуелизују цртеже, склопове, материјале и др. Употреба видео снимака, звучних записа, анимације или симулације није само у избегавању једнообразности наставног садржаја који се нуди ученицима већ нам омогућава да ученицима прикажемо неке законитости и тврдње које не можемо исказати речима. Истраживање које је спроведено дало нам је могућност да закључимо да примена савремених алата за израду техничких цртежа има позитиван утицај на решавање проблема визуелизације, који се јавља у процесу израде техничког цртежа. Истраживања нису могла да нам нам потврде, али ни да оповргну теоријску тврдњу о сагледавњу проблема визуелизације. Оно што се намеће као став наставника јесте да је узраст ученика који се сусреће са потребом менталне манипулације, односно визуелизације, неког предмета такав да они немају довољно менталних способности да разграниче неке појаве и законитости. Примена савремених технолошких решења у ИКТ области налази полако своје место у наставном процесу и утиче на осавремењавање традиционалне школе.

6 8. Литература [1] Ahmad Rafi, Khairul Anuar Samsudin & Che Soh Said(2008), Training in spatial visualization: The effects of training method and gender, Educational Technology & Society, 11(3), [2] Voyer, D., Nolan, C., & Voyer, S. (2000), The relation between experience and spatial performance in men and women, Sex Roles, 43 (11-12), [3] Shauna A. Scribner & Marcia A. Anderson(2005), Novice Drafters' Spatial Visualization Development: Influence of Instructional Methods and Individual Learning Styles, Electronic Journal of Industrial Teacher Education, Volume 42, Number 2. [4] Emden R. Gansner, Stephen C. North(1999), An open graph visualization system and its applications to software engineering, AT&T Labs - Research, Shannon Laboratory [5] Wiley, S. E. (1990), An hierarchy of visual learning, Engineering Design Graphics Journal, 54(3), [6] (2014, Oktobar) Gliffy [Online.] [7] (2014, Oktobar) Cacco [Online.] [8] (2014, Oktobar) Creately [Online.] [9] Miroslav Paroškaj, Mitar Mitrović (2010), Primena IKT u osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi, Zbornik radova treće Internacionalne Konferencije, Tehnika i informatika u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, maj [10] Nenad Jović (2010), Korišćenje informatičke tehnologije-preduslov kvalitetne nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja, Zbornik radova treće Internacionalne Konferencije, Tehnika i informatika u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, maj 2010.

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ Игњат Марковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2015/2015 markovicbozana@mts.rs Ментор рада: др Жељко М. Папић, ванр. проф. Апртпакт Рад представља утицај

More information

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА Гимназија Жарко Зрењанин Врбас АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА - понављање- https://www.youtube.com/watch?v=retaq5uybwe Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике Решавање проблема помоћу

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема: Питагорина теорема Број часа: 31.час Наставна јединица: Примена Питагорине теореме Тип часа: утврђивање Облици рада: фронтални, индивидуални Циљеви и задаци часа: утврђивање

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ 829/2014 Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студије технике и информатике, школска 2016./2017. mimi.portic@gmail.com Ментор рада:

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

АНАЛИЗА УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА Д-ГРУПЕ

АНАЛИЗА УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА Д-ГРУПЕ З. Гајтановић, В. Ибро Зорица Гајтановић, МА 55 Проф. др Ваит Д. Ибро 56 Учитељски факултет у Призрену Лепосавић Зборник радова Учитељског факултета, 9, 2015, стр. 263-288 UDK: 371.3::51 371.671.046.12:51

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

Подршка развијању даровитости у школској пракси

Подршка развијању даровитости у школској пракси Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 73 83 UDC 159.928.22 Рад примљен: 20. 8. 2016. Рад прихваћен: 20. 9. 2016. Далиборка Р. Поповић 1 Универзитет у Крагујевцу, Природно- математички факултет Оригинални

More information

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ ДР ИВАН ТАСИЋ ДР ДРАГАНА ГЛУШАЦ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин СТРУЧНИ ЧЛАНАК PROFESSIONAL PAPER UDK: 371.3::004 BIBLID: 0353-7129, 13(2008)1-2, р.157-166 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/ Број 925 Датум: 28.03.2013. Завод за јавно здравље Лесковац АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ у 2012. години 1. Увод Кадровски потенцијал је један од најважнијих

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Зорица Ч. Станисављевић Петровић Универзитет у Нишу Филозофски факултет УДК 17.014.3:316.42 ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Сажетак: У раду се разматрају промене у школи настале под утицајем глобализације.

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије БАЗЕ ПОДАТАКА Предмет: Базе података ПРЕДМЕТ: Базе података СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни 2 Предмет: БАЗЕ

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ментори: проф. др

More information

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 05.12.2012. године Београд, 04-03-11/206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Београд Студентски трг бр 1 У прилогу дописа достављамо Вам потребну документацију за давање сагласности

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење YU ISSN 0354-9801 UDK 37 број 1. 2017, Vol 13 година XVII Београд Издавач: Заједница учитељских факултета Србије Извршни издавач: Учитељски факултет Универзитета

More information

Превенција вршњачког насиља у школском систему 2

Превенција вршњачког насиља у школском систему 2 UDC 37.064-057.874 Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 74 83 316.62-057.874 Рад примљен: 01. 02. 2014. Рад прихваћен: 03. 04. 2014. Прегледни рад др Далиборка Р. Поповић 1 Висока школа за васпитаче

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Циљеви часа. Функционални (развојни): развијање логичког мишљења,доношење закључака о обичајима и традицији,развијање пажње, закључивања и уопштавања

Циљеви часа. Функционални (развојни): развијање логичког мишљења,доношење закључака о обичајима и традицији,развијање пажње, закључивања и уопштавања ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС Наставна тема: Божић Наставна јединица: Christmas Тип часа: обрада Paзред: други Циљеви часа Образовни (материјално-сазнајни): систематизација знања ученика у вези са прослављањем

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД )

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) Ментор: проф. др. АЛЕКСАНДАР ЛИПКОВСКИ Студент: ЈЕЛЕНА СТОЈКАНОВИЋ Број индекса:

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ДИГИТАЛНИ ЧАС 2015/2016. НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ШКОЛА: ОСНОВНА ШКОЛА ШАМУ МИХАЉ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА НАСТАВНА

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину ЗРЕЊАНИН, ОКТОБАР 2012. године САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...4 УВОД...6 Развој наставне

More information

др Марина Јањић, ванредни професор за научну област Српски језик, изабрана у звање , Филозофски Факултет у Нишу члан комисије.

др Марина Јањић, ванредни професор за научну област Српски језик, изабрана у звање , Филозофски Факултет у Нишу члан комисије. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Нови модели у настави српског језика и књижевности Снежанe

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ

ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Милан Ђ. МИЉКОВИЋ ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY

More information

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE PRIRU^NIK ZA EDUKATORE Priredili: Aleksandar Jankovi} Vesna Bogdanovi} SADR@AJ Увод.......................................................... 3 Искуствено учење...............................................

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР РАД - МЕНТОР: Проф. др Миомира Костић СТУДЕНТ: Јелена Симоновић Ниш, март 2014. године САДРЖАЈ: I Уводна

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Мотивација за учење, опажање поступака учитеља и доживљај самоефикасности ученика у математици и природним наукама 2

Мотивација за учење, опажање поступака учитеља и доживљај самоефикасности ученика у математици и природним наукама 2 Иновације у настави, XXX, 2017/2, стр. 29 48 UDC 159.953.5:51-057.874 doi: 10.5937/inovacije1702029L 371.3:51-057.874 Рад примљен: 26. 6. 2017. Рад прихваћен: 15. 8. 2017. Наташа З. Лалић-Вучетић 1, Снежана

More information

НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ

НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 1/2017. Буба СТОЈАНОВИЋ Педагошки факултет у Врању Универзитет у Нишу Далиборка ПУРИЋ Учитељски факултет у Ужицу Универзитет у Крагујевцу УДК 371.3:003-028.31

More information

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПРОЛАЗНОСТИ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство На основу

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр. 277-290 Ниш јануар - март 2012. UDK 376.1-056.262:004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 25.03.2010. Драгица Радосав Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА МАСТЕР РАД ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ментор: Проф.др. Данило Голијанин

More information

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Утицај британских хумористичких серија на изговор енглеског језика

More information

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Мр Ивана М. Теодоровић Стојановић ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ Докторска дисертација Београд,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи И З В Е Ш Т А Ј. 1. Биографски подаци, научна и стручна дјелатност кандидата

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи И З В Е Ш Т А Ј. 1. Биографски подаци, научна и стручна дјелатност кандидата КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ -докторска дисертација- Ментор: Проф.др Слободан Черовић Студент:

More information

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ **

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ** Др Нина Планојевић, * Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Крагујевцу научни чланак 349:61](497.11:4-672EU) Рад примљен: 01.09.2014. Рад прихваћен: 01.12.2014. ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

More information

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА DOI: 10.5937/vojdelo1606164M ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА Јасмина Милошевић-Столић Универзитет одбране у Београду, Војна академија Јан Марчек Ф Ф еномен менаџмента био је предмет

More information

Факултет политичких наука

Факултет политичких наука УВОДНА РЕЧ ШКОЛА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Факултет политичких наука УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Образац Д4 ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Презиме, име једног родитеља и име Датум и место рођења 23.05.1989. Звање Година уписа 2008. Година завршетка 2012.

More information

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији 2 Диплома Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Милоша Црњанског за нашу Идеју Друга награда за најуспешнији школски

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01063/2011-04 23.11.2012. године Б е о г р а д На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

More information

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ УДК: 069.12:37(497.11)"2007/2008" 371.383:[069.12:37(497.11)"2007/2008" ПРОЈЕКТИ Гордана Павловић Лазаревић Педагошки музеј, Београд glazarevic@pedagoskimuzej.org.rs ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ? ЕДУКАТИВНА

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГ МИКСА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГ МИКСА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА АЛЕКСАНДАР M. ДАМЊАНОВИЋ УДК 339:378 Висока школа академских студија Доситеј Прегледни рад Београд Примљен: 14.09.2016 ЈЕЛИЦА СТАМЕНКОВИЋ Одобрен: 26.10.2016 Факултет за пословни бизнис Страна: 595-615

More information

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016 2021. ГОДИНЕ Бања Лука, јануар 2016. године САДРЖАЈ: 1. УВОД... 3 2. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ...

More information

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Агнеш Славић Економски факултет у Суботици, Универзитет

More information

РЕФОРМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

РЕФОРМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2013 Прегледни чланак 341.645:342.7(4) doi:10.5937/zrpfns47-3589 Маријана Мојсиловић, студент докторских студија Универзитет у Новом Саду Правни факултет

More information

СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО

СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА

More information