Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2012.

Size: px
Start display at page:

Download "Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2012."

Transcription

1 Саопштење за јавност Република Србија Републички завод за статистику Београд, Милана Ракића 5 телефон stat@stat.gov.rs Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији,. Домаћинства/појединци Предузећа Методолошке основе Републички завод за статистику спровео је по седми пут два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија. Прво се односи на домаћинства и појединце, а другим су обухваћена предузећа. Истраживања су спроведена по методологији Евростата, на територији Републике Србије. (У оквиру података за Републику Србију нису приказани подаци за АП Косово и Метохија.) 1) Када је реч о домаћинствима и појединцима, референтни период чинила су три месеца која су претходила телефонском интервјуисању. Референтни период за највећи број питања постављених предузећима био је јануар, док су се поједина питања односила на целокупну. годину. Анкета за домаћинства спроведена је на двоетапном узорку, стратификованом по критеријуму урбаности. Узорак је алоциран на подручју централне Србије (без Београда), АП Војводине и Београда, пропорционално броју домаћинстава. Обим узорка износио је домаћинстава и појединаца. Испитивање је спроведено телефонским путем, а било је дозвољено и посредно анкетирање (давање одговора уместо одсутног лица). Анкета за предузећа спроведена је на узорку стратификованом по величини и делатности, телефоном. Обим узорка износио је предузећа. Контакт: Владимир Шутић, руководилац Група за статистику употребе информационо-комуникационих технологија Тел.: , лок. 278 vladimir.sutic@stat.gov.rs Директор Проф. др Драган Вукмировић Група за информисање и дисеминацију Тел.: stat@stat.gov.rs 1) Републички завод за статистику од године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

2 Резултати истраживања Домаћинства/појединци Према методологији Евростата, обухваћена су домаћинства с најмање једним чланом који има између 16 и 74 године живота, као и појединци исте старосне доби. На питање које се односи на уређаје заступљене у домаћинствима испитаници су могли давати више одговора. Истраживање показује да 98,2% домаћинстава поседује ТВ, 83,9% мобилни телефон, а 44,5% кабловску ТВ. 21,4% домаћинстава поседује лаптоп, што представља повећање од 5,9% у односу на. годину, 10,2% у односу на. годину. Граф. 1. Уређаји заступљени у домаћинствима 98,2% ТВ 98,9% 98,7% 83,9% Мобилни телефон 82,5% 82,0% 44,5% Кабловска ТВ 44,4% 42,6% Лаптоп 15,5% 11,2% 21,4% 55,2% домаћинстава у Републици Србији поседује рачунар, што чини повећање од 3,1% у односу на. годину, 4,8% у односу на. годину, а 8,4% у односу на годину. Заступљеност рачунара у домаћинствима варира у зависности од територијалне целине: у Београду износи 66,2%, у Војводини 56,3%, а у централној Србији 49,5%. 55,2% домаћинстава поседује рачунар Разлике се могу уочити и када се упореди заступљеност рачунара у урбаном и руралном делу Србије: 63% наспрам 43,9%. У односу на. годину, овај јаз се смањио. У прилог томе говоре стопе раста заступљености рачунара у урбаном и руралном делу Србије. У урбаном делу Србије стопа раста је 2,2%, док тај раст у руралном делу Србије, у односу на, износи 4,2%. 2

3 Граф. 2. Проценат домаћинстава која поседују рачунар, према висини прихода 600 евра и више 89,8% 87,1% 86,2% евра 70,4% 66,5% 73,2% До 300 евра 36,7% 33,2% 38,5% 47,5% домаћинстава поседује Интернет прикључак У Републици Србији 47,5% домаћинстава поседује Интернет прикључак, што чини повећање од 6,3% у односу на. годину, 8,5% у односу на. годину, а 10,8 % у односу на годину. Заступљеност Интернет прикључка највећа је у Београду и износи 60,5%. У Војводини она износи 49,3%, а у централној Србији 40,6%. Граф. 3. Проценат домаћинстава која поседују Интернет прикључак, према типу насеља 57,5% Урбано 51,0% 49,3% 33,2% Рурално 24,1% 27,2% Велики јаз постоји у погледу поседовања Интернет прикључака када се погледа структура домаћинстава према висини месечног прихода. Интернет прикључак већином поседују домаћинства која имају месечни приход који премашује 600 евра (86,3%), док учешће домаћинстава са приходом до 300 евра износи свега 29,8%. На питање о уређајима помоћу којих се у домаћинствима приступа Интернету чак је 84,8% домаћинстава одговорило да је то персонални рачунар. 35,4% домаћинстава у ту сврху користи лаптоп, док 37,2% домаћинстава приступа Интернету користећи мобилни телефон. 3

4 На основу резултата истраживања дошло се до закључка да се број домаћинстава која приступају Интернету помоћу мобилног телефона повећао за 21,5% у односу на. годину. С друге стране, смањио се број домаћинстава која приступају Интернету преко персоналног рачунара (смањење од 3,9%). Граф. 4. Уређаји помоћу којих се приступа Интернету Персонални рачунар (PC) 84,8% Мобилни телефон (GPRS) 37,2% Портабл (лаптоп) 35,4% Играчке конзоле (play-station) 1,3% Ручни рачунар 1,1% ТВ са специфичним Интернет уређајем 0,8% Напомена: питање са вишеструким одговором У вези с начином приступања Интернету (типови конекције), домаћинствима је било омогућено да одаберу неколико понуђених одговора. На основу добијених резултата, од укупног броја домаћинстава која поседују Интернет прикључак, DSL (ADSL) има 51%, кабловски Интернет 31%, WAP и GPRS 24,4%, а модемску конекцију 1,4% домаћинстава. 51% домаћинстава која имају Интернет прикључак користе DSL (ADSL) конекцију Резултати истраживања показују смањење коришћења модемске конекције за 6,4% у односу на. годину, а 16,1% у односу на. годину. То је пре свега последица раста употребе широкопојасне (broadband) конекције. 4

5 Граф. 5. Тип Интернет конекције 51,0% DSL (ADSL) 50,6% 47,3% 31,0% Кабловски интернет 29,6% 24,5% Мобилни телефон: WAP, GPRS итд. 20,0% 24,4% 24,1% Модем 1,4% 7,8% 17,5% Напомена: питање са вишеструким одговором 38% домаћинстава у Србији има широкопојасну (broadband) Интернет конекцију У Србији 38% домаћинстава има широкопојасну (broadband) Интернет конекцију, што чини повећање од 7% у односу на. годину, а 10,4% у односу на. годину. Заступљеност ове врсте Интернет конекције највећа је у Београду и износи 50,4%, у Војводини 37,6%, а најмања је у централној Србији и износи 32,4%. Широкопојасну (broadband) Интернет конекцију већином поседују домаћинства која имају месечни приход који премашује 600 евра (72,3%), док учешће домаћинстава с приходом до 300 евра износи свега 22,4%. Значајне разлике постоје и када упоредимо заступљеност ове врсте Интернет конекције у урбаном и руралном делу Србије: 48,3% наспрам 23,1%. У Републици Србији је 55% лица у последња три месеца користило рачунар, 2% лица је користило рачунар пре више од три месеца, а 4,1% пре више од годину дана. Чак 38,9% лица никада није користило рачунар. За 1,2% се повећао број корисника рачунара у односу на. годину, за 4,8% у односу на. годину, а за 5,8% у односу на годину. За 1,2% повећао се број корисника рачунара у односу на. годину 5

6 Граф. 6. Када сте последњи пут користили рачунар? 55,0% 2,0% 4,1% 38,9% 54,3% 40,1% 2,3% 3,3% 50,8% 43,7% 2,0% 3,6% ,3% 2,7% 3,3% 44,7% ,5% У последња 3 месеца Пре више од годину дана 48,0% 2,6% 3,9% Пре више од 3 месеца (мање од 1 године) Никад нисам користио/користила У односу на. годину, број лица која су користила рачунар у последња три месеца повећао се за нешто више од Преко лица користило је рачунар у последња три месеца Удео корисника рачунара (у последња три месеца), према нивоу образовања: 83% од лица с вишим и високим образовањем; 71,8% од лица са средњим образовањем; 29,7% од лица са образовањем нижим од средњег образовања. Граф. 7. Удео корисника рачунара (у последња три месеца), према радном статусу Студент 99,5% 99,5% 99,2% Запослен 74,2% 73,8% 79,2% Незапослен 46,9% 45,0% 50,7% Остали 30,6% 33,1% 31,4% 6

7 Анализа испитаника према полу показује да је у последња три месеца 56,9% особа мушког пола и 53,1% особа женског пола користило рачунар. На питање колико су често, у просеку, користили рачунар у последња 3 месеца, 80% испитаника одговорило је да рачунар користи сваког дана или скоро сваког дана, 13,5% најмање једном недељно, 4,9% најмање једном месечно, а 1,6% ређе него једном месечно. Преко лица користи рачунар сваког или скоро сваког дана Истраживање је показало да 85,8% становништва користи мобилни телефон, док је тај податак за. годину износио 85,3%. Преко лица користи мобилни телефон У односу на. годину, број лица која су користила мобилни телефон повећао се за нешто више од Граф. 8. Употреба мобилног телефона, према полу и старости ,8% 61,8% жене мушкарци ,7% 92,5% ,0% 98,1% У Србији је 48,4% лица користило Интернет у последња три месеца, 1,6% испитаника користило је Интернет пре више од 3 месеца, а 1,6% пре више од годину дана. Чак 48,4% испитаника никад није користило Интернет. За 4,6% повећао се број корисника Интернета у односу на. годину 7

8 За 4,6% повећао се број корисника Интернета у односу на. годину, за 5,7% у односу на. годину, а за 8% у односу на годину. Граф. 9. Када сте последњи пут користили Интернет? 48,4% 1,6% 1,6% 48,4% 42,2% 2,2% 2,7% 53,0% 40,9% 2,7% 2,3% 54,1% ,1% 56,4% 3,6% 1,9% ,6% 59,2% 2,8% 2,4% У последња 3 месеца Пре више од 3 месеца (мање од 1 године) Пре више од годину дана Никад нисам користио/користила Преко лица користило је Интернет у последња три месеца У односу на. годину, број лица која су користила Интернет у последња три месеца повећао се за нешто више од Удео корисника Интернета (у последња три месеца), према нивоу образовања: 78,6% од лица с вишим и високим образовањем; 64,1% од лица са средњим образовањем; 23,8% од лица са образовањем нижим од средњег образовања. Граф. 10. Удео корисника Интернета (у последња три месеца), према радном статусу Студент 95,1% 99,5% 99,5% Запослен 58,2% 61,7% 71,5% Незапослен 32,7% 32,8% 40,6% Остали 24,1% 25,5% 25,8% 8

9 На питање колико су често, у просеку, користили Интернет током последња три месеца, 77,3% испитаника одговорило је: сваког дана или скоро сваког дана. Преко лица користи Интернет сваког или скоро сваког дана У односу на. годину, број лица која су користила Интернет сваког или скоро сваког дана повећао се за нешто више од Анализа испитаника према полу показује да је у последња три месеца 50,4% особа мушког пола а 46,6% особа женског пола користило Интернет. Граф. 11. Типови коришћења Интернета (у приватне сврхе) у последња три месеца Тражење информација о роби и услугама 72,5% Слање/примање е-maila 71,6% Читање или преузимање (download) on-line новина/часописа 68,2% Учешће у друштвеним мрежама (Facebook, Twitter, блогови) 66,2% Играње или преузимање игрица, слика, филмова или музике 60,7% Слушање радија или гледање ТВ-а преко Веб сервиса Телефонирање преко Интернета/видео-разговори (путем веб камере) преко Интернета 50,0% 48,6% Постављање на сајтове и дељење приватног садржаја преко Интернета са другим особама 31,3% Коришћење услуга које се односе на путовања и смештај 31,2% Играње игрица преко Интернета са другим особама 28,5% Продаја робе или услуга путем Интернета (нпр. путем аукција) 14,4% Интернет банкарство 9,3% Креирање веб-сајтова и блогова 6,5% Напомена: питање са вишеструким одговором 9

10 92,1% Интернет популације од 16 до 24 година старости има налог на друштвеним мрежама (Фејсбук, Твитер) Истраживање показује да 30,9% испитаника међу Интернет популацијом користи Интернет услуге уместо да остварује личне контакте или да посећује јавне установе или органе администрације. Преко лица користи електронске сервисе јавне управе Граф. 12. За коју сте од следећих услуга јавне управе користили Интернет? Добијање информација са веб-сајта јавних институција 92,6% Скидање званичних формулара 57,7% Слање попуњених образаца 38,8% Напомена: питање са вишеструким одговором Истраживање је показало и да је 92,6% испитаника у последња три месеца користило Интернет за добијање информација с веб-сајта јавних институција, 57,7% за преузимање званичних формулара и 38,8% за слање попуњених образаца. Када је реч о временском оквиру у ком су корисници Интернета куповали/поручивали робу или услуге путем Интернета, 16,6% корисника обавило је куповину/поручивање у последња три месеца, 5,4% пре више од три месеца, а 4,7% пре више од годину дана. 73,3% корисника Интернета никада није куповало/поручивало робу или услуге путем Интернета. Преко лица куповало је или поручивало робу/услуге путем Интернета у последњих годину дана У односу на. годину, број лица која су куповала или поручивала робу/услуге путем Интернета повећао се за нешто више од

11 Предузећа Према методологији Евростата, овде су обухваћена предузећа са 10 и више запослених из следећих делатности 1 : прерађивачка индустрија; грађевинарство; трговина на велико и мало, поправка моторних возила; саобраћај, складиштење и везе; послови у вези с некретнинама; снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом; услуге смештаја и исхране; информисање и комуникација; административне и помоћне услужне делатности; као и финансијски сектор (банке и осигуравајућа друштва). Резултати истраживања показују да 98,7% предузећа на територији Републике Србије користи рачунар у свом пословању, што нам указује на повећање од 0,6% у односу на. годину. Заступљеност рачунара највећа је код великих предузећа (предузећа с више од 250 запослених) и износи 100%, у средњим предузећима (предузећа са запослених) износи 99,8%, док заступљеност рачунара у малим предузећима (10-49 запослених) износи 98,3%. 98,7% предузећа користи рачунар у свом пословању Граф. 13. Да ли ваше предузеће користи рачунар у свом пословању? 97,3% 97,7% 97,7% 97,8% 97,8% 98,1% 98,7% Заступљеност рачунара у предузећима варира у зависности од територијалне целине: у Београду она износи 99,4%, у Војводини 95,8%, а у централној Србији 99,9%. 1 Од. године примењује се Класификација делатности у складу са Уредбом о класификацији делатности ( Службени гласник РС, број 54/10). Ова класификација је усклађена са NACE rev.2. 11

12 Граф. 14. Да ли је ваше предузеће током јануара. бесплатно користило (open source) оперативни систем Linux? 14,3% 17,2% 17,0% 17,0% 18,3% 18,5% ,5% предузећа користило је Linux (open source) оперативни систем У Републици Србији, 97,7% предузећа има Интернет прикључак, што је за 0,5% више у односу на. годину, 0,9% више у односу на, а 3,2% више у односу на годину. Анализа предузећа према величини показује да од укупног броја великих предузећа Интернет прикључак поседује 100%. Када је реч о средњим предузећима, Интернет прикључак има 99% предузећа. Ситуација је незнатно другачија код малих предузећа, где 97,3% тих предузећа има Интернет прикључак. 97,7% предузећа има Интернет прикључак Граф. 15. Да ли ваше предузеће има приступ Интернету? 90,2% 90,6% 91,5% 94,5% 96,8% 97,2% 97,7% У вези с начином приступања Интернету (типови конекције), предузећима је било омогућено да одаберу неколико понуђених одговора. На основу добијених резултата, од укупног броја предузећа која поседују Интернет прикључак, DSL има 77,2% предузећа, кабловски Интернет 33% предузећа, а модемску конекцију 4,8% предузећа. 12

13 77,2% предузећа која имају Интернет прикључак користе DSL (xdsl, ADSL) везу Граф. 16. Да ли ваше предузеће има неку од следећих врста екстерне конекције са Интернетом? DSL (xdsl, ADSL, SDSL, итд.) веза 77,2% 75,2% 74,1% Кабловски интернет 23,6% 26,5% 33,0% Мобилне везе 12,2% 18,0% 31,2% Традиционални модем 4,8% 4,9% 13,5% Напомена: питање са вишеструким одговором 87,4% предузећа која имају Интернет прикључак користи електронске сервисе јавне управе Од укупног броја предузећа која имају Интернет прикључак, 87,4% предузећа користи електронске сервисе јавне управе, што чини повећање од 7,6% у односу на. годину а 16,8% у односу на. годину. 12,6% предузећа не користи ту могућност. Граф. 17. Да ли ваше предузеће користи Интернет услуге јавне управе? 87,4% 12,6% 79,8% 20,2% 70,6% 29,4% ,1% 30,9% ,9% 39,1% ДА НЕ 13

14 73,8% предузећа која имају Интернет прикључак поседује веб-сајт Граф.18. Да ли ваше предузеће има свој веб-сајт? 73,8% 26,2% 67,6% 32,4% 67,5% 32,5% ,0% 33,0% ,9% 31,1% ДА НЕ Разлике постоје у зависности од територијалне целине. У Београду, веб сајт поседује 85,9% предузећа, у Војводини 75,4%, а у централној Србији 59%. Током. године 40,1% предузећа која имају Интернет прикључак у Републици Србији наручивало је производе/услуге путем Интернета што чини повећање од 7,6% у односу на. годину а 16,8% у односу на годину. 40,1% предузећа која имају Интернет прикључак наручивало је током. године производе/услуге путем Интернета Резултати истраживања показују да је само 20,7% предузећа која имају Интернет прикључак током. примало поруџбине (изузев имејл-поруџбина) путем Интернета. 20,7% предузећа која имају Интернет прикључак примало је поруџбине током. године путем Интернета 14

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

1/2015 МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН MONTHLY STATISTICAL BULLETIN. Година / Year LIX ISSN РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

1/2015 МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН MONTHLY STATISTICAL BULLETIN. Година / Year LIX ISSN РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA Година / Year LIX ISSN 2217-2092 МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН MONTHLY STATISTICAL BULLETIN 1/ Београд - Belgrade,

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

Босна и Херцеговина. Агенција за статистику Босне и Херцеговине. Bosnia and Herzegovina. Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina

Босна и Херцеговина. Агенција за статистику Босне и Херцеговине. Bosnia and Herzegovina. Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY 2009 2 LABOUR FORCE SURVEY

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS

SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS UDC 314.116(497.113) UDC 314.1(497.113 Novi Sad) DOI: 10.2298/ZMSDN1448471S REVIEW SCIENTIFIC PAPER SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS SNEŽANA STOJŠIN University of Novi Sad,

More information

Бруто домаћи производ Gross domestic product

Бруто домаћи производ Gross domestic product Бруто домаћи производ 7 Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Обрачун бруто домаћег производа за Републику Српску изводи се према методологији Системa националних рачуна из 1993. године

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА РАШКОГ ОКРУГА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗЈЗ КРАЉЕВО У 2016.ГОД.

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА РАШКОГ ОКРУГА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗЈЗ КРАЉЕВО У 2016.ГОД. Завод за јавно здравље Краљево ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА РАШКОГ ОКРУГА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗЈЗ КРАЉЕВО У 2016.ГОД. Извештај припремила Прим. др Љиљана Бањанац Информатичка припрема

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 1 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2009 С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page

More information

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ФАКТОРИНГА У ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ФАКТОРИНГА У ГОДИНИ ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА Секција за развој факторинга ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ФАКТОРИНГА У 2016. ГОДИНИ Београд,Мaj, 2017. године у милионима УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Анкете о oствареном промету факторинга

More information

lvno type Бруто домаћи производ Gross domestic product

lvno type Бруто домаћи производ Gross domestic product lvno type Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska 2014 125 7 Методолошка објашњења Methodological explanations... 127 ТАБЕЛЕ TABLES 7.1., текуће цијене, current

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 2 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2009 Анкета о радној снази С А Д Р Ж А Ј C

More information

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Број: No: 8 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2014 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:23.11.2017. u 14:03 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ПОСРЕДСТВОМ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МЕДИЈА УЗ ИСТОВРЕМЕНУ КОМУНИКАЦИЈУ У ВИРТУЕЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ПОСРЕДСТВОМ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МЕДИЈА УЗ ИСТОВРЕМЕНУ КОМУНИКАЦИЈУ У ВИРТУЕЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ УДК 316.774:316.772 1 Др Ива Белеслин* 1 2 Проф. др Биљана Ратковић Његован** 2 Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ПОСРЕДСТВОМ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МЕДИЈА УЗ ИСТОВРЕМЕНУ

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ПРАЋЕЊЕ ТРЕНДА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У СРБИЈИ

ПРАЋЕЊЕ ТРЕНДА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У СРБИЈИ XII International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014" Hotel Jezero, Borsko Jezero, 09 th and 10 th October 2014. UDK: ПРАЋЕЊЕ ТРЕНДА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У СРБИЈИ Далибор Пешић а, Борис

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 99/2017-ЈН Датум: 28.03.2017. године

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручлац: Јавно предузеће за урбанстчко просторно планрање, грађевнско земљште путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 509/2017-ЈН Датум: 29.08.2017. годне На основу

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 35/2018-ЈН Датум: 07.03.2018. године

More information

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Агнеш Славић Економски факултет у Суботици, Универзитет

More information

UrsulaBiu. Запосленост, незапосленост и плате Employment, unemployment and wages

UrsulaBiu. Запосленост, незапосленост и плате Employment, unemployment and wages UrsulaBiu Статистички годишњак Републике Српске 2014 95 6 Методолошка објашњења Methodological explanations... 98 ТАБЕЛЕ TABLES 6.1. Запослени по полу, годишњи просјек Employed persons by sex, annual average...103

More information

ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ

ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ УДК 316.77-057.874(497.6:4) 1 Славица Ишаретовић, мастер* 1 Висока школа Бања Лука колеџ Бања Лука ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ Сажетак: Драматична

More information

Туристички промет - април Претходни резултати -

Туристички промет - април Претходни резултати - Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 130 - год. LXVII, 31.05.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - април. - Претходни резултати - У Републици

More information

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ АНЕКСА XVIII УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВЕТСКУ ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ Члан 1. Потврђује се Анекс

More information

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY ISSN 2490-2942 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 10 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2017. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA ЗА

More information

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY 6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

Попис пољопривреде године у Републици Србији први резултати Census of Agriculture 2012 in the Republic of Serbia First results

Попис пољопривреде године у Републици Србији први резултати Census of Agriculture 2012 in the Republic of Serbia First results Република Србија Републички завод за статистику Statistical Office of the Republic of Serbia Подржано од стране ЕУ Supported by the EU ISBN 978-86-6161-032-5 Попис пољопривреде 2012. године у Републици

More information

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ 1/16 КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Утакмица 1/16, 08.11.2017. године: ВК НАИС ВК ТЕНТ 14 : 3 ДЕЛЕГАТ:

More information

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY ISSN 2490-2942 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 9 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2016 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 703/2017-ЈН Датум: 15.11.2017. године

More information

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 Број: No: 15 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka

More information

О б р а з л о ж е њ е

О б р а з л о ж е њ е ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 Број : 174 Датум : 06.02.2017.године Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање.

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. Увод У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. За израду електронског теста коришћен је софтвер

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

GYTS ПРЕДГОВОР. Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут 3

GYTS ПРЕДГОВОР. Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут 3 ГЛОБАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ УПОТРЕБЕ ДУВАНА GYTS ПРЕДГОВОР Пушење дувана је значајна претња оштећењу здравља и водећи је фактор ризика за велики број незаразних болести у Србији. Подаци из Истраживања здравља

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА УДК: 338.48 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 190-217 Маја, Б. Мијатов, 1 докторанд Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију,

More information

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА УДК: 339.138 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 117-138 мр Давор М. Николић 1 Универзитет Унион Никола Тесла, Београд, Факултет за право, безбедност и менаџмент

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-17/16/5 дана 14.07.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

More information

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора бр.1181 од 19.12.2016.

More information

Утицај демографских фактора на очекивање помоћи од полиције у природним катастрофама

Утицај демографских фактора на очекивање помоћи од полиције у природним катастрофама Друштвене науке / Social sciences Оригиналан научни рад / Original scientific paper UDC 351.759.6:627.51(497.11) Утицај демографских фактора на очекивање помоћи од полиције у природним катастрофама The

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-57/11 Дана: 12.6.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о ОРЛ Симпозијум САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ЛЕЧЕЊУ МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ЛАРИНКСА у склопу обележевања Светског Дана Гласа 20. april 2012. Хотел M, Београд ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф

More information

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 63 (119-146) Оригинални научни рад УДК: 338.48-6:65(497.11)(437.11) doi: 10.5937/zrgfub1563119B КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА

More information

Информација о привредним кретањима у Републици Српској за период јануар-децембар године

Информација о привредним кретањима у Републици Српској за период јануар-децембар године ПKРС Подручна привредна комора Бања Лука Информација о привредним кретањима у Републици Српској за период јануар-децембар 2015. године Бања Лука, јануар 2016. године Chamber of Commerce and Industry of

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ oктобар, 2016. године Аутори: Сања Филиповић, руководилац пројекта,

More information

Досије Аутономна Покрајина Војводина

Досије Аутономна Покрајина Војводина Досије Аутономна Покрајина Војводина Досије Аутономна Покрајина Војводина Издавач Напредни клуб, (Удружење грађана), Захумска 23Б/86, 11 000 Београд, Србија, www.napredniklub.org, info@napredniklub.org

More information

Туристички промет у Републици Србији - новембар Претходни резултати -

Туристички промет у Републици Србији - новембар Претходни резултати - Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 347 - год. LXVI, 29.12.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет у Републици Србији - новембар. - Претходни

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ОБРАЗОВАЊЕ ТРОШАК ИЛИ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ДРЖАВУ ***

ОБРАЗОВАЊЕ ТРОШАК ИЛИ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ДРЖАВУ *** Др Љубица Николић, * Редовни професор Правног факултета, Универзитет у Нишу Др Александар С. Мојашевић, ** Доцент Правног факултета, Универзитет у Нишу стручни чланак doi:10.5937/zrpfni1673201n UDK: 338.23/.24:37

More information

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места 28.12.2015. године Одговорни уредник: др Гојко Ђурашевић САДРЖАЈ: Избор у звање

More information

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ Сања Филиповић, Светлана Кисић- Зајченко, Јелена Цвијовић, Марија Рељић АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

More information

Резултати Истраживања о ефектима и ставовима у вези са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму година

Резултати Истраживања о ефектима и ставовима у вези са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму година Резултати Истраживања о ефектима и ставовима у вези са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму 2016. година Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Резултaти Истраживања

More information

ЈАВНИ ПОЗИВ. за учешће на јавном тендеру ради заједничке продаје капитала

ЈАВНИ ПОЗИВ. за учешће на јавном тендеру ради заједничке продаје капитала На основу члана 28. и члана 69. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005 и 123/07), као и чланова 8. и 9. Закона о Акцијском фонду (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001

More information

Стање и Перспективе Тржишта

Стање и Перспективе Тржишта УДК: 368 (497.1) Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година VIII Број I стр. 51-66 Др Оља Мунитлак Ивановић 1 ванредни професор Универзитет Едуконс Сремска Каменица Нови Сад Факултет

More information

ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА

ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА XII International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014" Hotel Jezero, Borsko Jezero, 09 th and 10 th October 2014. UDK: ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА Маријана

More information

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАСМАНА ЕКИПА НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНУ ПОБЕДНИК КУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У СЕЗОНИ 2017-2018. ГОДИНУ ЈЕ:

More information

УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара године) SUMMARY (latest available data at the beginning of February 2014)

УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара године) SUMMARY (latest available data at the beginning of February 2014) УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара 2014. године) Бруто домаћи производ Републике Србије, исказан у ценама из претходне године, према флеш процени РЗС, реално је увећан у четвртом

More information

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О НАБАВЦИ И ПРОДАЈИ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ, БИОГОРИВА И КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О НАБАВЦИ И ПРОДАЈИ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ, БИОГОРИВА И КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДЛОГ На основу члана 171. става 2. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр.57/11, 80/11-исправка и 93/12), Министар за енергетику, развој и заштиту животне средине доноси ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА,

More information

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ МАЛОПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ МАЛОПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ МАЛОПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ДИСТРИБУЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (ТРЖИШТЕ 8 Тест 3 (три) критеријума) Београд, децембар 2015. - јун 2016. године САДРЖАЈ 1. КРАТАК ПРЕГЛЕД АНАЛИЗЕ ТРЖИШТА... 4 2.

More information

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД MONTHLY STATISTICAL REVIEW

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД MONTHLY STATISTICAL REVIEW МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД MONTHLY STATISTICAL REVIEW 2014 Фебруар ruary Бања Лука, април 2014. Banja Luka, April 2014 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ БАЗА ПОДАТАКА И СТАТИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА:

More information

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14),

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), ПРЕДЛОГ На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Влада доноси СТРАТЕГИЈУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА

More information

$TelekomS~ npe,qyaelie all TeneKOM},H"Ka4"je II.,!!.

$TelekomS~ npe,qyaelie all TeneKOM},HKa4je II.,!!. $TelekomS~ npe,qyaelie all TeneKOM},H"Ka4"je II.,!!. 5eorpaA, TaKoBcKa 2 CKYnWn'lHA 6poj: 183730/7-2014.QaTYM: 30.5.2014. ro,qiiihe Ha OCHOSY ynaha 329. CTas 1. TaYKa 15), a Y Se3l4 ca ynahom 367. CTas

More information

Original scientific paper UDC: 911.3: (497.11) DOI: /IJGI L

Original scientific paper UDC: 911.3: (497.11) DOI: /IJGI L Available online at www.gi.sanu.ac.rs J. Geogr. Inst. Cvijic. 62(2) (81-92) Original scientific paper UDC: 911.3:338.48 (497.11) DOI: 10.2298/IJGI1202081L TOURIST EVENT "DAYS OF PLUM" AT BLACE - Demographic

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја План јавних набавки за. годину Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја Обухвата: Датум усвајања: План набавки 13.02. Измена број: 0101-207/2 06.03. Измена број: 0101-207/3 10.04.

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

Завод за проучавање културног развитка КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ И НАВИКЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ

Завод за проучавање културног развитка КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ И НАВИКЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ Завод за проучавање културног развитка КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ И НАВИКЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ Богдана Опачић Бојана Субашић Београд, 2016 2 Садржај 1. Друштвено- историјски оквир културне партиципације... 6 2. Значај

More information

МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ CBMM Projekat Jačanje kapaciteta institucija Republike Srbije za upravljanje migracijama i reintegraciju povratnika Projekat finansira

More information

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ ЕКОНОМИКА Vol. 60, април-јун 2014, бр. 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) Стр. 199-208 Јелена Лукић 1 Parallel d.o.o. Beograd Владимир Мирковић 2 Sberbank a.d. Beograd ПРЕГЛЕДНИ РАД Рад

More information

СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ

СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Сектор

More information

АНАЛИЗА ЕКСТЕРНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: СТРУКТУРА И ТРЕНД КРЕТАЊА СПОЉНОГ ДУГА

АНАЛИЗА ЕКСТЕРНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: СТРУКТУРА И ТРЕНД КРЕТАЊА СПОЉНОГ ДУГА УДК: 339.5 (497.11) Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година VIII Број I стр. 67-88 МСц Јована С. Аџић 1 Едуконс Универзитет Сремска Каменица Нови Сад Факултет пословне економије

More information

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У БАЊСКИМ ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА СРБИЈЕ

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У БАЊСКИМ ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА СРБИЈЕ Часопис БизИнфо Година 2015, волумен 6, број 2, стр. 1-15 BizInfo Journal Year 2015, Volume 6, Number 2, pp. 1-15 Оригиналан научни рад/ Original scientific paper УДК/UDC: 005.336.3:338.488(497.11) ; 331.101.32

More information

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/ Број 925 Датум: 28.03.2013. Завод за јавно здравље Лесковац АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ у 2012. години 1. Увод Кадровски потенцијал је један од најважнијих

More information

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ Булевар Зорана Ђинђића 112 11070 Београд Број: 64 Датум: 30.01.2017. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015

More information

ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ **

ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ** Др Дарко Димовски, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Нишу прегледни научни чланак UDK: 343.85-053.6:796 Рад примљен: 31.03.2015. Рад прихваћен: 10.05.2015. ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ

More information

АНАЛИЗА БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА И ЈАВНОГ ДУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АНАЛИЗА БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА И ЈАВНОГ ДУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Прегледни рад/ Reviewing paper УДК/UDC: 336.143.232 ; 336.27(497.11)"2005/2014" DOI:10.5937/BIZINFO1502017T Часопис БизИнфо Година 2015, волумен 6, број 2, стр. 17-29 BizInfo Journal Year 2015, Volume

More information