АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ"

Transcription

1 АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: Ознака предмета/file Ref. No.: Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ Scope of Accreditation Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body Привредно друштво за сертификацију и надзор СТАНДЦЕРТ д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 39а, Београд Стандард / Standard: SRPS ISO/IEC :2015 (ISO/IEC :2015) Скраћени обим акредитације / Short description of the scope за обављање послова сертификације у следећем обиму / for performing certification activities within the following scope: 1) Сертификација система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 9001:2015 / Certification of quality management systems according to the standard SRPS ISO 9001:2008 and SRPS ISO 9001: ) Сертификација система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2005 и SRPS ISO 14001:2015 / Certification of environmental management systems according to the standard SRPS ISO 14001:2005 and SRPS ISO 14001: ) Сертификација система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду SRPS OHSAS 18001:2008/ Certification of occupational health and safety management systems according to the standard SRPS OHSAS 18001: ) Сертификација система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS EN ISO 22000:2007/ Certification of food safety management systems according to the standard SRPS EN ISO 22000: ) Сертификација система менаџмента безбедношћу информација према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014/ Certification of information security management systems according to the standard SRPS ISO/IEC 27001:2014 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:1/7

2 Детаљан обим акредитације/detailed description of the scope 1. Области сертификације према SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 9001:2015 EA 1 Пољопривреда, лов и шумарство. Рибарство 01, 02, 03 2 Вађење руде и камена 05, 06, 07, 08, 09 3 Производња прехрамбених, пића и дувана 10, 11, 12 4 Производња текстила и текстилних 13, 14 5 Прерада коже и производња предмета од коже 15 6 Прерада дрвета и производи од дрвета 16 7 Производња целулозе, папира и од папира 17 8 Издавачка делатност 58.1, Штампање и услужне активности у вези са штампањем. 18 Репродукција снимљених медија 10 Производња продуката коксовања. Производња деривата 19 нафте. 12 Производња хемикалија, хемијских и 20 вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата 13 Производња фармацеутских продуката, медицинских 21 хемикалија и биљних препарата 14 Производња од гуме и од пластичних маса Производња од осталих неметалних минерала изузев производње цемента, креча, гипса и производње од бетона, цемента или гипса 23 изузев 23.5 и изузев 25.4, Производња машина и уређаја на другом месту непоменута 25.4, 28, 30.4, 33.12, Производња електричних и оптичких уређаја 26, 27, 33.13, 33.14, Изградња и оправка бродова и чамаца 30.1, Производња моторних возила, приколица и полуприколица. Производња железничких и тамвајских локомотива и возног парка. Производња мотоцикла и бицикла. Производња осталих саобраћајних средстава на другом месту непоменута 29, 30.2, 30.9, Производња намештаја; производња разноврсних 31, 32, 33.19, на другом месту непоменута 24 Рециклажа 38.3 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:2/7

3 26 Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко 35.2 система цеви 27 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 35.3, 36 Производња и снабдевање паром и топлом водом 28 Грађевинарство 41, 42, Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну 45, 46, употребу и 30 Хотели и ресторани 55, 56 EA 31 Саобраћај, складиштење и везе 49, 50, 51,52, 53, 61 EA 32 Финансијско посредовање. Активности у вези са 33 Компјутерске и сродне активности 58.2, 62, Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске 71, 72, 74 изузев 74.2 и Остале пословне активности изузев архитектонских и 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално 84 осигурање 37 Образовање Здравствени и социјални рад 75, 86, 87, Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 2. Области сертификације према SRPS ISO 14001:2005 и SRPS ISO 14001:2015 EA 1 Пољопривреда, лов и шумарство. Рибарство 01, 02, 03 2 Вађење руде и камена 05, 06, 07, 08, 09 4 Производња текстила и текстилних 13, 14 6 Прерада дрвета и производи од дрвета 16 7 Производња целулозе, папира и од папира 17 8 Издавачка делатност 58.1, Штампање и услужне активности у вези са штампањем. 18 Репродукција снимљених медија 10 Производња продуката коксовања. Производња деривата 19 нафте. 12 Производња хемикалија, хемијских и вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата 20 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:3/7

4 Производња од гуме и од пластичних маса Производња од осталих неметалних минерала изузев производње цемента, креча, гипса и производње од бетона, цемента или гипса изузев 23.5 и изузев 25.4, Производња машина и уређаја на другом месту непоменута 25.4, 28, 30.4, 33.12, Производња електричних и оптичких уређаја 26, 27, 33.13, 33.14, Изградња и оправка бродова и чамаца 30.1, Производња моторних возила, приколица и полуприколица. Производња железничких и тамвајских локомотива и возног парка. Производња мотоцикла и бицикла. Производња осталих саобраћајних средстава на другом месту непоменута 29, 30.2, 30.9, Производња намештаја; производња разноврсних 31, 32, 33.19, на другом месту непоменута 24 Рециклажа Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко 35.2 система цеви 28 Грађевинарство 41, 42, Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и 45, 46, Хотели и ресторани 55, 56 EA 31 Саобраћај, складиштење и везе 49, 50, 51,52, 53, 61 EA 32 Финансијско посредовање. Активности у вези са 33 Компјутерске и сродне активности 58.2, 62, Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске 71, 72, 74 изузев 74.2 и Остале пословне активности изузев архитектонских и 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално 84 осигурање 37 Образовање Здравствени и социјални рад 75, 86, 87, 88 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:4/7

5 39 Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 3. Области сертификације према SRPS OHSAS 18001:2008 EA 1 Пољопривреда, лов и шумарство. Рибарство 01, 02, 03 2 Вађење руде и камена 05, 06, 07, 08, 09 4 Производња текстила и текстилних 13, 14 5 Прерада коже и производња предмета од коже 15 6 Прерада дрвета и производи од дрвета Производња продуката коксовања. Производња деривата 19 нафте. 12 Производња хемикалија, хемијских и 20 вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата 14 Производња од гуме и од пластичних маса Производња од осталих неметалних минерала изузев производње цемента, креча, гипса и производње од бетона, цемента или гипса 23 изузев 23.5 и изузев 25.4, , 28, 30.4, 33.12, Производња машина и уређаја на другом месту непоменута 19 Производња електричних и оптичких уређаја 26, 27, 33.13, 33.14, Производња намештаја; производња разноврсних 31, 32, 33.19, на другом месту непоменута 26 Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко 35.2 система цеви 28 Грађевинарство 41, 42, Трговина на велико и трговина на мало; оправка 45, 46, 47 моторних возила, мотоцикала и предмета за личну 95.2 употребу и EA 31 Саобраћај, складиштење и везе 49, 50, 51,52, 53, 61 EA 32 Финансијско посредовање. Активности у вези са АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:5/7

6 33 Компјутерске и сродне активности 58.2, 62, Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске 71, 72, 74 изузев 74.2 и Остале пословне активности изузев архитектонских и 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално 84 осигурање 37 Образовање Здравствени и социјални рад 75, 86, 87, Остале комуналне, друштвене и личне услужне активностио 4. Области сертификације према SRPS EN ISO 22000:2007 Кластер Прерада хране и хране за животиње C Производња хране Категорија D Производња хране за животиње H Услуге Помоћне услуге I Производња паковања за храну и материјала за паковање J Производња опреме Напомена: Сертификационо тело је акредитовано према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC :2015 и техничке спецификације SRPS ISO/TS 22003: Области сертификације према SRPS ISO/IEC 27001: Прерада дрвета и производи од дрвета 16 8 Издавачка делатност 58.1, изузев 25.4, Производња електричних и оптичких уређаја 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:6/7

7 28 Грађевинарство 41, 42, Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и 30 Хотели и ресторани 55, 56 45, 46, 47, 95.2 EA 31 Саобраћај, складиштење и везе 49, 50, 51, 52, 53 EA 32 Финансијско посредовање. Активности у вези са 33 Компјутерске и сродне активности 58.2, 62, Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске Остале пословне активности изузев архитектонских и 37 Образовање Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 71, 72, 74 изузев 74.2 и , 70, 73, 74.2, 74.3; Напомена: Сертификационо тело је акредитовано према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC :2015 и стандарда SRPS ISO/IEC 27006:2017. Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No. Акредитација важи до: / Accreditation expiry date: в.д. ДИРЕКТОРА Проф. др Ацо Јанићијевић АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/6 Датум: Страна:7/7

СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНА

СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Е СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016 2020. ГОДИНА Бања Лука, октобар 2016. године 0 Скраћенице и појмови ACCA... Споразум о оцјењивању усаглашености

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ТАБЕЛА СА ПРЕДУЗЕЋИМА У НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАИЦИЈУ КОЈА СУ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ТАБЕЛА СА ПРЕДУЗЕЋИМА У НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАИЦИЈУ КОЈА СУ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ТАБЕЛА СА ПРЕДУЗЕЋИМА У НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАИЦИЈУ КОЈА СУ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА - 153 ПРЕДУЗЕЋА ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО - 18 ПРЕДУЗЕЋА 1 07042230 ПКБ Београд 1925 Пољопривреда,

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

СПОЉНА ТРГОВИНА EXTERNAL TRADE

СПОЉНА ТРГОВИНА EXTERNAL TRADE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA СПОЉНА ТРГОВИНА EXTERNAL TRADE Број: No: 5 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2011 2 Статистика спољне трговине С А Д Р Ж А Ј C O N

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ТРОМЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД / QUARTERLY STATISTICAL REVIEW Материјал припремили / Material prepared by Статистика индустрије и рударства / Industr

ТРОМЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД / QUARTERLY STATISTICAL REVIEW Материјал припремили / Material prepared by Статистика индустрије и рударства / Industr ТРОМЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД QUARTERLY STATISTICAL REVIEW 2010 IV БАЊА ЛУКА, МАРТ 2011. BANJA LUKA, MARCH 2011 ТРОМЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД / QUARTERLY STATISTICAL REVIEW Материјал припремили / Material

More information

Акредитационо тело Србије

Акредитационо тело Србије Акредитационо тело Србије Mесто и улога АТС у националној и међународној инфраструктури квалитета Радивоје Николичић, дипл. маш. инж. помоћник директора за развој и квалитет представник руководства за

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Успостављање Система трговине емисионим јединицама у Р. Србији

Успостављање Система трговине емисионим јединицама у Р. Србији Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Твининг пројекат Eвропске уније Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ SRPS информације 11 2006 11 30 Београд ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Анотације српских стандарда Анотације техничких прописа Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде

More information

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Предузећа и владе користе метрологију, стандардизацију и оцењивање усаглашености да би побољшали производњу,

More information

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 PRIMUS GROUP INC. DBA PRIMUSLABS 1 2810 Industrial Parkway Santa Maria, CA 93455 Valid To: March 31, 2018 Certificate Number: 3572.01 In recognition of the

More information

Канада. Др Гордана Јовановић Растислав Стојсављевић

Канада. Др Гордана Јовановић Растислав Стојсављевић Канада Др Гордана Јовановић Растислав Стојсављевић Oпште географске карактеристике Канаде Захвата површину близу једне површине континента Северне Америке (друга по величини после Русије. Састоји се од

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 703/2017-ЈН Датум: 15.11.2017. године

More information

Уводна реч...5. О извештају и принципима извештавања...6 ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ...8. Мисија, визија, вредности Корпоративно управљање...

Уводна реч...5. О извештају и принципима извештавања...6 ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ...8. Мисија, визија, вредности Корпоративно управљање... 1 2 Добро дошли у НИС Извештај о одрживом развоју, којим је представљено пословање Компаније у 2016. години. Циљ нам је да обезбедимо сигурно и стабилно снабдевање енергијом за потребе растуће популације,

More information

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ. Резултати пословања

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ. Резултати пословања ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Позиција НИС-а као регионалног енергетског лидера подразумева и обавезу праћења најновијих трендова у области зелене енергетике и коришћења обновљивих извора енергије, као што су употреба

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 25.10.2005. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-01-041/2016 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces

More information

ВИШЕ ОД 60 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ НАЈВЕЋИ ПРОИЗВОЂАЧ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СРБИЈИ НАША ВИЗИЈА НАША МИСИЈА

ВИШЕ ОД 60 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ НАЈВЕЋИ ПРОИЗВОЂАЧ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СРБИЈИ НАША ВИЗИЈА НАША МИСИЈА ВИШЕ ОД 60 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ НАЈВЕЋИ ПРОИЗВОЂАЧ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У СРБИЈИ НАША ВИЗИЈА ТЕЖИМО ДА ДОСТИГНЕМО ПЕРФОРМАНСЕ ПОСЛОВАЊА КАКВЕ ИМАЈУ САВРЕМЕНИ ЕВРОПСКИ ФОРМУЛАТЕРИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ

More information

Одбијени за П131С / И071Г3, И080Г / П080Г3, И080Г3,

Одбијени за П131С / И071Г3, И080Г / П080Г3, И080Г3, Високоградња инжењеринг, Београд, Шпанских бораца 14/26 СЕЛМА Д.О.О, Суботица, ул.београдски пут 58 Ogranak GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o. Beograd, Београд-Савски Венац, ул. Владете Ковачевића

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S YUSQ ICQ 2006 - International Journal "Total Quality Management & Excellence". Vol.34, No. 1-2, 2006. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S Uvodni rad FOOD SAFETY STRATEGIES AND THE FOOD LAW OF THE

More information

Извештај о одрживом развоју 2012.

Извештај о одрживом развоју 2012. Извештај о одрживом развоју 2012. Садржај Пред Вама је трећи Извештај о одрживом развоју компаније НИС припремљен према светским стандардима Global Reporting Initiative (GRI 3). У њему је представљено

More information

ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА 2017

ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА 2017 ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА 2017 Бања Лука децембар 2017. ISSN 2490-3205 Главни уредник: Велимир Савић Одговара: Др Радмила Чичковић, директор Начелник Одјељења за публикације, односе са јавношћу и повјерљивост

More information

Удружење за металну, електро индустрију, руднике метала и металургију квартал. oктобар-децембар 2017.

Удружење за металну, електро индустрију, руднике метала и металургију квартал. oктобар-децембар 2017. eбилтен Удружење за металну, електро индустрију, руднике метала и металургију IV квартал 20 17. oктобар-децембар УВОДНИК Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора пољопри вреде, индустрије и услуга

More information

УЛОГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 1

УЛОГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2013 Оригинални научни рад 656.833.3:354.4 doi:10.5937/zrpfns47-5187 Др Александар Мартиновић, доцент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ Нови Сад 2013. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД,

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. годинa ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

More information

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ Булевар Зорана Ђинђића 112 11070 Београд Број: 64 Датум: 30.01.2017. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015

More information

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС СЕ знак и Српски знак усаглашености 1 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИК У СРБИЈИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО

More information

УниверзитетуНовомСаду Медицинскифакултет Центарзамедицинскофармацеутскаистраживањаиконтролуквалитета

УниверзитетуНовомСаду Медицинскифакултет Центарзамедицинскофармацеутскаистраживањаиконтролуквалитета На основу члана 202 тачка 29 Статута Медицинског факултета у Новом Саду од 29.3.2016. године са изменама 10.10.2016. године, 17.2.2'17. године и 8.5.2017. године, члана 52. Правилник о раду центра за медицинско-фармацеутска

More information

година. Напомена: Радни списак је смерница за лакше повезивање акцизних прописа са Номенклатуром ЦТ и подложан је усклађивању

година. Напомена: Радни списак је смерница за лакше повезивање акцизних прописа са Номенклатуром ЦТ и подложан је усклађивању 1 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОВЕЗИВАЊА АКЦИЗНИХ ШИФАРА СА ЦАРИНСКОМ ТАРИФОМ ДЕРИВАТИ НАФТЕ ОЛОВНИ БЕНЗИН 2181 БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН 2182 ГАСНА УЉА 2183 Mоторни бензин, са садржајем олова 2710 12 51 00 преко 0,013 г

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара године) SUMMARY (latest available data at the beginning of February 2014)

УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара године) SUMMARY (latest available data at the beginning of February 2014) УВОДНИК (према последњим расположивим подацима почетком фебруара 2014. године) Бруто домаћи производ Републике Србије, исказан у ценама из претходне године, према флеш процени РЗС, реално је увећан у четвртом

More information

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА, ИСПИТИВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА, ИСПИТИВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ E ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА, ИСПИТИВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА Бања Лука, фебруар 2015. године На основу члана 14. став 6.

More information

информације Број 3 Март Службено гласило Института за стандардизацију Србије

информације Број 3 Март Службено гласило Института за стандардизацију Србије информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Број 3 Март 2013. ИСС информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Београд, март 2013. године Издавач Институт за стандардизацију

More information

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри.

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри. РЕКЛАМА 206 Светот на најдобрите автомобили во Македонија НАЈГОЛЕМ ИЗБОР Пронајдете го возилото кое највеќе ви одговара! На нашиот плац во секое време имате избор од преку возила. ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши

More information

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ 1. ИМЕ Евица 2. ПРЕЗИМЕ Стојиљковић 3. ГОДИНА РОЂЕЊА 1976. 4. ТЕЛЕФОН НА ПОСЛУ 018/529-774 018/529-703 5. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ На основу члана 78. став 1. тачка 2) Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник РC, бр. 44/03 и 36/06) и члана 18. тачка (11) Статута Републичке агенције за телекомуникације ( Службени гласник РС,

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ SSN 2334-6620 29. децембар 2014. године ГОДИНА БРОЈ 14 Цена примерка: Годишња претплата: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 765 На основу члана 43. члана 47. и члана 63. Закона о буџетском систему

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА Зоран БАКИЋ, М.Sc.ME Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства економије и регионалног развоја Радионица о машинској директиви Привредна комора Србија, Теразије 23

More information

Угрожавање безбедности јавног саобраћаја од стране мотоциклиста саобраћајне полиције

Угрожавање безбедности јавног саобраћаја од стране мотоциклиста саобраћајне полиције М. А. Жељко БРКИЋ Министарство унутрашњих послова Републике Србије doi:10.5937/bezbednost1702097b УДК: 351.81:377.44(497.11) 629.371.13 Прегледни научни рад Примљен: 27. 8. 2017. године Ревизија: 13. 9.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд fmz Анализа пословања др Маја Андријашевић, доцент 1. Значај финансијске анализе за процес доношења одлука 2. Анализа финансијске ситуације привредног друштва 3. Анализа у функцији унапређења успешности

More information

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БОРУ за месец август године

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БОРУ за месец август године Тел: +381 (0 30-436-826 Факс: +381 (0 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0 30-435-216, 454-136 * Факс: +381 (0 30-435-216 * Е-mail: htk@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

TRAINING CALENDAR INDIA JANUARY JUNE

TRAINING CALENDAR INDIA JANUARY JUNE TRAINING CALENDAR INDIA 1 2 3 4 5 ISO 9001:2015 Lead Auditor ISO 14001:2015 Lead Auditor OHSAS 18001:2007 Lead Auditor ISO 50001:2011 Lead Auditor ISO 27001:2013 Lead Auditor 5 Days 25,000 5 Days 27,000

More information

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА UDK 630*839.813+502.14(497.11) Стручни рад ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА НЕНАД РАНКОВИЋ 1 AЛEКСAНДAР MУСИЋ 1 ДРАГАН НОНИЋ 1 Извод: Енергија биомасе заузима

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

Curriculum Vitae. Жарко М. Јанковић. Распоточје - Зеница, Република Б и Х. Париске Комуне, бр. 11/30, Ниш, Србија. Машинска техничка школа

Curriculum Vitae. Жарко М. Јанковић. Распоточје - Зеница, Република Б и Х. Париске Комуне, бр. 11/30, Ниш, Србија. Машинска техничка школа Curriculum Vitae др ЖАРКО ЈАНКОВИЋ, ред. проф. ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОБРАЗОВАЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Жарко М. Јанковић ДАТУМ РОЂЕЊА 15.06.1952. МЕСТО РОЂЕЊА АДРЕСА СТАНОВАЊА Распоточје - Зеница, Република Б и Х Париске

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2)

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Мирослав Шкорић, Радио-клуб Пане Ђукић Сремска Каменица skoric@ieee.org Miroslav Škorić,

More information

Предмет: Извештај Комисије за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Предмет: Извештај Комисије за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Немањина 6 11080 Београд-Земун Предмет: Извештај Комисије за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

More information

БИЛТЕН III. Удружење за енергетику и енергетско рударство. квартал. jул-септембар 2017.

БИЛТЕН III. Удружење за енергетику и енергетско рударство. квартал. jул-септембар 2017. БИЛТЕН Удружење за енергетику и енергетско рударство III квартал 20 17. jул-септембар 2017. Импресум: Билтен Привредне коморе Србије; Издавач: Привредна комора Србије, Служба за подршку развоју, Ресавска

More information

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2011. годину Jануар, 2012 Садржај 1. Уводна реч... 3 2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 4 2.2 Организација и органи

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА и КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да производе безбедне и квалитетне

More information

TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA

TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA Acta entomologica serbica, 2007, 12 (1): 31-37 UDC 595.786(497.11) TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA D. STOJANOVIĆ 1 AND I. DODOK 2 1V. Masleše 150/28, 21000 Novi Sad,

More information

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број 915-10 Датум 14.01.2016. Директор школе на основу члана 108.Закона о јавним набавкама(сл.гл.рс 1242012,1415 и 6815) и Извештаја Комисије о стручној

More information

HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

HOUSEHOLD BUDGET SURVEY 2011 АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА САОПШТЕЊЕ HOUSEHOLD BUDGET SURVEY RELEASE Коначни резултати/final data 20. II 2013. Број/No. 21/13 АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА HOUSEHOLD BUDGET SURVEY 1. ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ European Community Садржај Предговор другом издању 9 ПОЉОПРИВРЕДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОСРБИЈА

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОСРБИЈА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. КРАЉЕВО ИНФОРМАТОР О РАДУ за 2012. годину - 1 - 1. Садржај Информатора о раду Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

Стратегија безбедности града Ниша

Стратегија безбедности града Ниша Град Ниш Савет за безбедност града Ниша НАЦРТ Стратегија безбедности града Ниша за период 2017 2020. године Октобар 2017. Израду Стратегије безбедности Града Ниша (2017-2020) подржала је Мисија ОЕБС-а

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије БАЗЕ ПОДАТАКА Предмет: Базе података ПРЕДМЕТ: Базе података СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни 2 Предмет: БАЗЕ

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

1. Хоризонталне области:

1. Хоризонталне области: 1. Хоризонталне области: 1) стандардизација [Институт за стандардизацију Србије] Радиша Кнежевић, radisa.knezevic@iss.rs, 011/3409-303 Заменик: Драган Вуксанпвић, dragan.vuksanovic@iss.rs, 011/3409-380

More information

Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода

Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода Република Србија Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода dusanka.stanojevic@merz.gov.rs Одсек за заштиту вода надлежности Приближавање и

More information

Касетни ланчаник. Упутство за продавце. ROAD MTB Трекинг. Бицикл за вожњу по граду/рекреацију

Касетни ланчаник. Упутство за продавце. ROAD MTB Трекинг. Бицикл за вожњу по граду/рекреацију (Serbian) DM-CS0003-08 Упутство за продавце ROAD MTB Трекинг Бицикл за вожњу по граду/рекреацију URBAN SPORT E-BIKE Касетни ланчаник CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9

More information

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Број јавне набавке мале вредности: ЈН.МВ.-10/15 Предмет јавне набавке је набавка услуге поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему Наручилац: Агенција

More information

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013)

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) http://www.dmdm.rs/pdf/podzakoni/ pravilnik_o_prethodno_upakovanim_proizvodima.pdf мрбранкараданов, самосталнисаветник, Координатор

More information

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ Врање, април 2016.год. 1) Кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица Основне информације о друштву Назив: СИМПО Пословно име: СИМПО АД ВРАЊЕ Статус:

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Деловодни број: 49/2017-ЈН Датум: 10.03.2017.

More information