ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА"

Transcription

1 Бранка САВОВИЋ УДК /.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД ; 34 (2002) с ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Резиме. У истраживању реализованом крајем године, у основним и средњим школама Београда, Новог Сада и Ниша, испитивани су ученици, наставници и стручни сарадници. Циљ истраживања био је: истражити стање, проблеме и потребе наших основних и средњих школа. Овим чланком представљен је део истраживања који се односи на резултате добијене испитивањем мишљења ученика о њиховим односима са наставницима, као и мишљења самих наставника. Узорак ученика састојао се од 727 ученика IV разреда средњих стручних школа и гимназија и 562 ученика осмог разреда основних школа и 168 наставника средњих и 107 наставника основних школа. Испитивали смо њихове међусобне односе, и у оквиру тих односа степен постојања потенцијалног или актуелног агресивног понашања. Већина наставника (51%) односе између наставника и ученика проценила је као»осредње ни лоше ни добре«. Најчешћи проблем у понашању ученика према наставнику је, према мишљењу наставника, ометање њихових предавања. Четвртина наставника сматра да их ученици вређају, ругају им се или их исмејавају пред другима, а пет посто се жали на претње физичким нападом. Када се појави проблем, 18% наставника поразговара са учеником, а готово десет посто наставника смањује оцену из свог предмета како би казнила ученика за недисциплиновано понашање. За ситуацију је, по мишљењу наставника, највише криво друштво, а најмање школа. Кључне речи: наставник, ученик, међусобни односи, дисциплина, агресивно понашање. У педагошкој литератури постоји велики број различитих, понекад и дијаметрално супротних значења термина»дисциплина«. Од ставова да је дисциплина неопходан предуслов било које делатности, а посебно битна за неометан рад сваке школе, па до негодовања на сâм помен те речи код оних који је схватају као насилну, неприкладну и друштвено неприхватљиву супервизију рада, уз присилу и казнене мере којим би била обезбеђена и осигурана. Одакле то? Анализом грађе историје педагогије види се да схватање појма»дисциплина«у школи имплицитно произлази из схватања одређеног друштва о детету и његовој природи, с једне, и о циљу и задацима васпитања, с друге стране. У појединим друштвима се, и у најранијем и каснијем узрасту, од детета очекује релативно слаба дисциплина, а у дру- 259

2 Бранка Савовић гима чврста и строга; има и друштава у којима се на млађем узрасту дете јаче дисциплинује, а са растом детета долази до смањења»стега«, што је карактеристично за народе Европе и друштва у којима је током раног детињства дисциплина слаба, а са растом и развојем детета захтеви постају све сложенији, уз све више позива на санкционисање непожељног понашања, као што је случај код Јапанаца и Малајаца (Кон, 1991). Најчешће, схватања о природи детета варирала су у односу друштво појединац и, у зависности од степена развијености и политичког устројства, могуће је разликовати два доминантна и међусобно супротстављена аспекта посматрања односа друштва према појединцу. С једног аспекта, социјализацији деце у циљу прихватања друштвених норми поклањана је далеко већа пажња него индивидуалном развоју. Често, у филозофским структурама представника ових друштава, лежи негативистичко схватање о урођеној природи детета. На природу детета гледало се као на дивљу, анималну природу коју свим средствима треба укротити како би се дете развило у човека; по другима, дете може бити генетски предиспонирано да постане зло; или схватања о души детета која је, захваљујући прародитељском греху, грешна. Таква схватања довела су до развоја појма»дисциплиновање«као прихватања од ауторитета наметнутних вредности, норми и правила понашања. Одрасла особа је имала право, па и дужност, да усмери дететов развој ка унапред формираним, друштвено признатим критеријумима, уз углавном репресивна средства и методе дисциплиновања. Дисциплина је схватана као готово беспоговорно поштовање правила понашања и ауторитета који их је прописао, у име дечје добробити и правилног развоја и појединца и друштва. Другом скупином филозофских гледишта на природу детета и циљ васпитања, у први план је стављен процес индивидуалног развоја детета. На природу детета гледало се или као на добру, или као на tabula rasa. Индивидуалном развоју детета треба посветити већу пажњу него његовој социјализацији, било да га треба научити врлинама достојним човека или што мање утицати на дете како се»клица доброг«не би повредила и уништила. Ставови према појму»дисциплиновање«битно се разликују од ставова наведених у првој скупини; стеге и казне, које су представљане као обавезне окоснице дисциплине, бивају замењене терминима као што су: самодисциплиновање духа, као основ моралног васпитања (Лок), однос тоталитета личности наставника према тоталитету личности ученика (Кершенштајнер), радна дисциплина, свесна дисциплина, дисциплина остварена кроз интерес и напор (Дјуи). 260

3 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи Клице ове хуманистичке оријентације налазимо у Атини, иначе колевци толеранције и демократичности. Током периода продора хришћанства, хуманистичка оријентација бива потиснута. До новог продора долази тек са појавом сколастике (током дванаестог и тринаестог века) и тежње да се помири разум са религијом, што доводи до оснивања првих универзитета (током тринаестог и четрнаестог века), аутономних организација релативно независних и од градске управе и од цркве. Професори ових универзитета били су изузетно поштовани због свог знања и положаја. На неки начин, универзитети су наговестили долазак периода хуманизма и ренесансе, који се јавља у четрнаестом веку, прво у Италији, као тежња за обновом и оживљавањем античке мисли и књижевности и уметности Грчке и Рима. Али, и поред тога, дисциплиновање праћено суровим кажњавањем, а посебно бичевањем у циљу подређивања воље ученика вољи наставника, није губило на интензитету (»Наставник се, просто, није могао замислити без прута«). И поред традиционалних образаца дисциплиновања, новоуспостављени идеализам друштва све више добија на значају. Као идеал живота, који се рефлектује и остварује кроз образовање, јавља се хуманост, чиста човечност. Сходно оваквим друштвеним и филозофским променама, у овом периоду радикално се мењају средњовековне идеје о природи детета и васпитања, стављајући и самог дотадашњег наставника, као и садржаје наставе и дотадашње начине дисциплиновања деце, под лупу. Из тежње да се нађе пут изласка из садржинског и методичког формализма и да се ученик сопственом активношћу укључи у процес образовања, произлази и захтев за другачије схваћеном дисциплином, која не искључује активност ученика. Нови захтеви усмерени су и према улози наставника; од њега се све чешће очекује да се односи према деци добронамерно и са љубављу, али да им и сâм буде живи пример дисциплинованости, моралности, образованости и марљивости. Дисциплина током рада на часу углавном се подразумева; ученик ће, по природи ствари, бити заинтересован за нове садржаје, па тиме и поштовати дисциплинске норме. Ипак, уколико се дисциплина крши до мере да онемогућава неометан рад, препоручује се благо кажњавање деце, и то само када је то заиста неопходно. Ови ставови доминирају и у Немачкој током шеснаестог века, тј. у време реформације. Са појавом индустријског друштва појавиле су се и масовне школе. Идеја Коменског да сву децу треба образовати добија свој пуни замах. Постепено, образовни програми постају све богатији, а деце која похађају школу све више. Циљ васпитања деце, у друштву уопште а 261

4 Бранка Савовић нарочито у школи, све чешће се формулише на идеји образовања, с једне, и идеји»васпитања у ужем смислу«, с друге стране.»што је школа образовно била пунија васпитно је била празнија, а дисциплина све значајнија, тј. једини вид тзв. ургентне, интервентне и инцидентне педагогије«(трнавац 1996: 256). О дисциплини се размишља као о самосвојном феномену, одвојеном од васпитања и образовања. С једне стране, долази до диференцирања овог појма (па се дисциплина третира као неопходан услов, претпоставка сваког рада), а с друге, бежи се од самог појма трансформисањем у неке нове појмове који више одговарају»новим друштвима«. Данас, појам»дисциплина«дефинише се као»контрола понашања ради остваривања неких вредности«(гашић, 1991) и дели се на»дисциплину засновану на покорности«и»свесну дисциплину«, када је»васпитаник сâм свестан потребе да поступа у складу са захтевима који му се постављају«(педагошки лексикон, 1996). Curwin и Mendler дефинишу дисциплину у разреду као однос између потреба индивидуе, с једне, и потреба групе или ауторитета који води групу, с друге стране; уколико долази до конфликата унутар овог односа, долази до дисциплинских проблема (The international encyclopedia of education, 1985: 1409). Дисциплина је»спољашња«или»унутрашња«(самодисциплина) у зависности од средишта контроле; уколико је намеће ауторитет (наставник, школски прописи и правила понашања) биће спољашња, а уколико је ученик интериоризовао правила и прихватио их као правила свог понашања, називамо је самодисциплином. Дисциплина може бити и»ауторитарна«или»демократска«у зависности од начина којима се утврђују дисциплинска правила потичу ли од ауторитета или се до правила долази путем договора унутар разреда (Гашић, 1991). Последице ауторитарне дисциплине и пунитивности наставника на ученике истраживали су Кунин и Гамп (1982). Од ученика првог разреда основне школе, након три месеца проведених у школи, тражено је да одговоре на питања: Шта је најгоре што дете може да учини у школи?, а затим и: Зашто је то тако лоше? Иста питања су постављена и у вези са породичном средином. Истраживачи су пошли од претпоставке да ће деца описати дела која представљају њихове преокупације. Одговори су, током анализе садржаја, сврставани у категорије према врсти дела и према њиховом објекту. С друге стране, њихови учитељи су разврстани на пунитивне (»застрашује децу казнама које су стварно непријатне; изриче претње које откривају жестоку ненаклоност, истинску тежњу да повреди дете; увек је вољан да кажњава«) и непунитивне (»не кажњава 262

5 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи и не прети«) и то према мишљењу директора школе, помоћника директора, два главна истраживача и руководиоца студената будућих учитеља. Резултати истраживања указују на значај следећих веза: Пунитивни учитељи стварају и изазивају више агресије и јаче тензије него непунитивни. Деца која су имала пунитивне учитеље испољила су више агресије у својим описима прекршаја и њихових последица, тј. наводила су теже преступе које треба строже казнити, и чешће помињала физичко насиље и физичке озледе као последице. Пунитивни учитељи изазивају код својих ученика изражену узнемиреност и конфликт у вези с лошим понашањем у школи. Деца која похађају часове код непунитивних учитеља говорила су углавном о прекршајима и поступцима који су инспирисани неком тренутном школском ситуацијом, док су ученици пунитивних учитеља чешће наводили унапред смишљене прекршаје са тежим последицама (на пример»ставити ексере на столицу, па неко седне«), иако су показивали више згражавања над тим делима; речју, когнитивни конфликт је код њих израженији. Код ученика пунитивних учитеља регистрована је смањена заинтересованост ученика за праве школске вредности. Они више говоре о физичким нападима на вршњаке, што није везано за специфичност школске средине. Ученици непунитивних учитеља више наводе прекршаје у вези са учењем, неуспехом и непоштовањем уобичајених школских правила. Колико је нашим ученицима битно каква су својства њихових наставника, показује истраживање Ученици о својствима наставника (Ђорђевић и Ђорђевић, 1988). Резултати овог истраживања показују да се највише одговора ученика основних школа из града, везаних за позитивна својства наставника, може сврстати у категорије:»људска својства наставника«,»однос према ученицима«,»наставник као стручњак«. Њихови вршњаци са села фаворизују својства наставника везана за»наставу и учење«, па»људска својства«и»однос наставника према ученицима«. Остале категорије су практично занемарене. Од негативних својстава наставника, ученицима основних школа из града највише сметају»негативна људска својства«, па она која показују»однос наставника према ученицима«; следе»својства наставника као стручњака«и»посебне негативне карактеристике наставника«. И ученицима са села на првом месту су»негативна људска својства«, па она»везана за наставу«, затим су скоро подједнако заступљена»посебне карактеристике наставника«и»однос наставника према ученицима«. 263

6 Бранка Савовић 264 Мишљења наставника о дисциплинским проблемима у школи Имајући у виду значај односа наставника и ученика за дисциплину, један од циљева истраживања»стање, проблеми и потребе наших школа«, био је: испитати односе наставника и ученика у нашим основним и средњим школама и импликације овог односа на дисциплину у разреду. У истаживању је учествовао тим стручњака Института за педагошка истраживања, а истраживање је реализовано крајем године у школама Београда, Новог Сада и Ниша. Током реализације, испитани су ученици, наставници и стручни сарадници. Узорак ученика састојао се од 727 ученика IV разреда средњих стручних школа и гимназија и 562 ученика осмог разреда основних школа. Подаци испитивања ученика указују на две кључне врсте дисциплинских проблема: неоправдано изостајање са наставе (такозвано»бежање«са часова, при чему ученици основне школе»повремено«или»редовно«изостају у 82% случајева, а ученици средње школе у чак 93% случајева), с једне, и на повећану агресивност у односима ученика са вршњацима и наставницима (Савовић, 2001). У овом раду изложићемо резултате испитивања мишљења наставника о дисциплинским проблемима у школи. Инструмент. За испитивање мишљења наставника користили смо у ту сврху посебно конструисани упитник за наставнике. Питања има 27, отвореног и затвореног типа. Где год је то било могуће, поред понуђених одговора у питањима затвореног типа, остављали смо и могућност наставницима да, уколико нису задовољни понуђеним опцијама, сами допишу одговор. Сва питања отвореног типа детаљно смо анализирали, и у складу са одговорима формирали нове категорије. Узорак. Током истраживања испитали смо 168 наставника средњих и 107 наставника основних школа из Београда, Новог Сада и Ниша, дакле из наших највећих васпитно-образовних центара. Школе су биране методом случајног узорка. Од укупно 275 наставника, 59 наставника (21%) је мушког, а 216 наставника (79%) женског пола. До десет година радног стажа има 39% испитаних наставника, од десет до двадесет година 24%, а преко двадесет година 37% испитаних наставника. Резултати истраживања О међусобним односима наставника и ученика питали смо и наставнике и ученике. Готово трећина ученика и основне и средње школе изјавили су да је вербално нападана од стране наставника, петини ученика основне школе наставници су претили физичким нападом, или су их заиста и физички повредили. Проценти су, када су последње две ставке које

7 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи се односе на претње и реализацију физичке агресивности фокусиране, знатно нижи када су у питању ученици средњих школа (Савовић, 2001). Ставови наставника (табела 1) донекле доприносе бољем разумевању ових проблема: иако већина наставника (преко 90%) изјављују да воле свој посао (Ђуришић-Бојановић, 2001), они исказују извесно незадовољство послом којим се баве. Разлике у мишљењима наставника основних и средњих школа нису статистички значајне и зато смо се определили да их прикажемо у целини. У складу са статистичким стандардима за обим овог узорка, под»статистички значајном корелацијом«подразумеваћемо само корелацију нивоа значајности 0.01 са коефицијентом корелације већим од Статистички значајне корелације на нивоу значајности 0.01 мањег коефицијента називаћемо»тенденцијама«. Статистички значајне корелације на нивоу значајности 0.05 нисмо обрађивали. Табела 1: Ставови наставника према позиву * Понуђене тврдње Одговори (%) Ако би се указала прилика, променио/ла бих посао 32 Посао ме не испуњава у потпуности 35 Последњих година имам све мање воље за рад 36 * Резултати су приказани кумулативно, и за наставнике средњих и за наставнике основних школа. Сви добијени проценти су, и у овом и у наредним табеларним приказима, ради лакше прегледности текста, заокружени и приказани као цели бројеви. На ставове наставника, према послу којим се баве, свакако утичу и односи између наставника и ученика. Проблеме понашања ученика према наставнику испитивали смо питањем затвореног типа, са више понуђених одговора. У табели 2 су подаци који се односе на проблеме понашања ученика према наставницима. Табела 2: Проблеми у понашању ученика (по мишљењу наставника) Ученик се понаша на следећи начин ОШ + СШ (%) (cum.) Вређа, руга се или исмејава наставника пред другима 22 Прети наставнику да ће га физички напасти 5 Туче, или малтретира наставника на други начин 3 Омета наставникова предавања 72 Уништава школску имовину 34 У складу са добијеним резултатима може се закључити да радна атмосфера у нашим школама није на завидном нивоу. Она, свакако, није ни пожељна ни потребна ниједном учеснику у васпитно-образовном раду школе, а доводи се у питање и остваривање планом и програмом пред- 265

8 Бранка Савовић виђених циљева и задатака. Може се рећи да су сви на губитку, јер наставници о којима је овде реч захтевају услове за неометани рад на часу, а ученици желе топле, емпатичне, образоване и разумне наставнике. Интересантно је погледати податке о процени међуљудских односа у школи по мишљењу наставника (табела 3). Односи којима су наставници највише задовољни су њихови односи са стручним сарадницима, а затим са директором (мада је овде приметна и највећа поларизација у мишљењима). Од осталих понуђених одговора, ниједан се однос не третира као»добар«у више од половине одговора. Када погледамо односе који су процењени као»добри«, видимо да најмањи проценат наставника сматра да су добри односи између самих ученика, а затим између ученика и наставника. С друге стране, само 3% наставника процењује да су односи између наставника и ученика лоши. 266 Табела 3: Процена међуљудских односа у школи (по мишљењу наставника) Процена односа између Лоши (%) Осредњи (%) Добри (%) Наставника и наставника Наставника и директора Наставника и ученика Ученика Наставника и родитеља Наставника и стручних сарадника Нашли смо статистички значајне корелације између одговора којима наставници процењују као»добре«међуљудске односе између самих наставника и између»наставника и директора«(0.54); затим, између»наставника и ученика«и»наставника и родитеља«(0.40); између»наставника и родитеља«и између»наставника и стручних сарадника«(0.47). Можда је најинтересантнија висока позитивна корелација између наставника који процењују односе између наставника и ученика као»добре«и наставника који би се, у случају асоцијалног и делинквентног понашања ученика, најпре за помоћ обратили стручној служби, тј. педагогу или психологу (0.79). Ипак, највећи број испитаних наставника проценио је као»осредње«односе између наставника и ученика. Питањем у којем су наставници имали могућности да рангирају понуђене опције проверавали смо учесталост неких од проблема који утичу на рад наставника. Најчешћи проблем је, према мишљењу наставника, ометање њихових предавања, што истиче 74% наставника. Надаље, највеће тешкоће у раду са ученицима, наставницима причињавају

9 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи недисциплиновани ученици (54%) и ученици незаинтересовани за рад (43%). Следе новодосељени ученици (26%), којима је потребна помоћ да се прилагоде новој средини и савладају пропуштено градиво. На петом месту су ученици нижих интелектуалних способности, а следе ученици који изостају са часова, ученици са емоционалним и породичним проблемима и ученици са недовољним предзнањем. Ови подаци показују да се најчешће навођен проблем односи на дисциплину ученика. Поставили смо питање (затвореног типа) наставницима о најчешћим начинима њихове реакције у ситуацијама сукоба с ученицима (табела 4). Табела 4: Реакције наставника на сукоб са ученицима Понуђени одговори ОШ + СШ (%) (cum.) Траже помоћ стручне службе (педагог, психолог) 75 Разговарају са родитељима 65 Траже помоћ одељењског старешине 61 Смањују оцену из владања 34 Траже помоћ директора 18 Разговарају са учеником 18 Смањују оцену из свог предмета 8 Из приказаних података види се да преко две трећине наставника тражи помоћ стручног сарадника школе, родитеља или директора. Пажњу привлачи податак да само 18% наставника поразговара са учеником о њиховом међусобном проблему, што би, чини нам се, требало да уради сваки наставник. У разговору са наставницима, на накнадно организованим скуповима и трибинама на којима смо презентовали добијене податке, покушали смо да отворимо ово питање и бацимо још мало светла на овај податак. Одговоре наставника можемо сврстати у неколико кључних категорија: Позивање на преоптерећеност обавезама, тј. на опширне наставне планове и програме који се морају реализовати, па зато немају времена за (ванредни?) васпитни рад са ученицима. Став да васпитање није проблем наставника и школе, већ неког другог (најчешће родитеља и друштва). Педагошки песимизам (»Шта то све вреди, сутра опет буде све по старом«и»шта ја ту могу, цело друштво је у расулу«). Проширење појма казне, и то у два кључна правца: с једне стране, схватање казне као кључне дисциплинске мере у васпитном раду са ученицима, а с друге, мишљење неких наставника да су смањивање оцене из свог предмета, викање на ученика и сл. педагошки легитимне казнене мере. 267

10 Бранка Савовић»Имплицитна педагогија«неких наставника, уз недовољно познавање лепезе могућих мера (»Ја бих га, брате, тукла три пута дневно да сам на месту његових родитеља, па тако док се не доведе у памет. Овде га опоменем једном, двапут, па кад видим да не вреди, избацим га из учионице. А шта друго могу?«). Позивање на објективне околности, као што су: мала примања (плате). Ставови су, примера ради, формулисани на следећи начин:»нисам довољно плаћен ни за оно што морам да одрадим, а камоли за ванредне обавезе«; умор, бес, негативизам. Пример формулације:»немам више воље нити живаца ни за шта ван наставе«. Најзад, током истраживања питали смо наставнике и за њихово мишљење о узроцима делинквентног понашања неких њихових ученика. Питање је било затвореног типа. Резултати су приказани у табели 5. Табела 5: Узрок који доприноси делинквентном понашању ученика у школи Ранг Понуђене могућности Одговори (%) 1. Општа криза друштва Родитељи Мас-медији Школа 48 Закључна разматрања Анализирањем одговора, види се да више од трећине испитаних наставника није, на овај или онај начин, задовољно својим послом. Овај налаз се не разликује знатно од резултата до којих се дошло у испитивању спремности наставника да промене свој позив (Коцић, 1990), што значи да последњих дванаест година није знатно промењен став наставника према свом позиву. Речју, наставници желе да на миру предају и испитају ученике, без ометања; а синтагму»васпитни рад са ученицима«своде управо на ове делатности, тј. на образовни рад. Из свега наведеног сматрамо да можемо закључити следеће: У нашим основним и средњим школама постоје значајни дисциплински проблеми и по мишљењу наставника и по мишљењу њихових ученика. Проблеме можемо поделити у две категорије: (а) неоправдано изостајање ученика са наставе, (б) присуство свих форми (од вербалне до физичке агресије) агресивног понашања код одређеног броја и наставника и ученика. 268

11 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи Поред узрока који се односе на садржаје и методе рада у школи, узроке оваквој ситуацији можемо тражити и у: (а) одређеном степену занемаривања васпитне функције школе као институције друштва, и фокусирању дела наставног кадра пре свега на сегмент образовања, (б) наставници недовољно познају вештине комуникације, (в) недовољном коришћењу могуће лепезе поступака дисциплиновања ученика од стране наставника и често неадекватно санкционисање неприхватљивог понашања (на пример, смањењем оцене из свог предмета), (г) недовољна самокритичност, тј. избегавање преузимања одговорности за лошу ситуацију на себе карактеристично је и за ученике, и за наставнике, и за све остале учеснике у васпитно-образовном процесу. Ипак, и поред наведених проблема, треба рећи да и наставници и њихови ученици желе да се несугласице сведу на најмању могућу меру. Када је наставницима понуђено да се определе за неке од десет предложених тема стручног усавршавања,»вештине комуникације са ученицима и родитељима«,»васпитни рад са ученицима«и»решавање конфликата«рангирањем су доспели на треће, четврто и пето место, иза тема»идентификација и рад са даровитим ученицима«и»методе и облици наставе«(ђуришић-бојановић, 2001). Ученици су изразили жељу да у школи више науче о»успешној комуникацији са вршњацима, наставницима, родитељима, супротним полом«, сместивши ову опцију рангирањем на друго место од понуђених седам (Савовић, 2001). Ипак, пут до успостављања сарадничке атмосфере у школама биће дуг и тежак. На првом месту, са становишта друштвених помака и промена, сматрамо да је током реформе образовања у којој се налазимо неопходно узимати у обзир васпитне ефекте предложених промена. Уколико се концентришемо само на измене образовних сегмената наставних планова и програма одређених наставних предмета, ризикујемо да нам се проблеми умноже, а неуспех ученика, агресивно понашање, бежање са наставе, наркоманија, алкохолизам и делинквентно понашање узму маха. Другим речима, друштво у целини, а у оквиру друштва и наш школски систем, на прекретници су. Фокусирањем само на образовни рад школе, можемо доспети у много гору ситуацију, типичну и за неке развијене западне земље. Затим, обука новог и перманентно стручно усавршавање постојећег наставног кадра треба, између осталог, обухвати и: сазнања о техникама креирања договорних правила понашања у учионици, њихово јасно презентовање и поштовање истих од стране, и наставника и ученика, као и прецизна и професионална сазнања о по- 269

12 Бранка Савовић жељној и потребној дисциплини на часу и свим дисциплинским мерама које су нам на располагању; вештине комуникације; програме поштовања и неговања различитости; свест наставника о томе да он представља модел понашања за ученике, евалуација васпитног рада са ученицима уз спремност за преузимање одговорности наставника за васпитање нових генерација; примена модела превенције агресивног понашања ученика. Списак могућих тема за стручно усавршавање наставника није исцрпљен наведеним темама. Њих треба схватити као предлог отворен за даље размишљање и усавршавање, при чему би већи акценат требало ставити на теме којима би се наставници припремили за превентивне поступке дисциплиновања у васпитном раду са ученицима, како би се број сукоба свео на најмању могућу меру. Неке од наведених тема, као што је превенција агресивног понашања ученика, захтевају даљу разраду и на теоријском и на практичном плану. 270 Литература Ђорђевић, Ј. и Б. Ђорђевић (1988): Ученици о својствима наставника. Београд: Институт за педагошка истраживања и Просвета. Ђуришић-Бојановић, М. (2001):»Ставови наставника према проблемима у настави«, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 33 ( ). Београд: Институт за педагошка истраживања. Гашић-Павшић, С. (1988): Кажњавање и дете. Београд: Институт за педагошка истраживања и Просвета. Гашић-Павшић, С. (1991):»Дисциплина награђивање и кажњавање«, Учитељ у пракси ( ). Београд: Републички завод за унапређење васпитања и образовања. Гашић-Павшић, С. (1996):»Учитељ и проблеми у понашању ученика«, Настава и васпитање, бр. 4 5, Јанковић, М. (1954): Из историје телесне казне код нас у школи. Београд: Култура. Коцић, Љ. (1990):»Колико су наставници спремни да промене свој позив«, Педагогија, бр. 2, Кон, И. (1991): Дете и култура. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Кунин, Џ.С. и П.В. Гамп (1982): Утицај учитеља који кажњавају и који не кажњавају на дечје поимање лошег понашања у школи, Процес социјализације код деце ( ). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Пеашиновић, Р. (1977):»Непожељни облици понашања ученика и могућности њиховог спречавања«, Зборник 10 Института за педагошка истраживања ( ). Београд: Институт за педагошка истраживања и Просвета. Педагошки лексикон (1996). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Савовић, Б. (2001):»Ставови ученика према дисциплинским проблемима у основној и средњој школи«, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 33 ( ). Београд: Институт за педагошка истраживања. The international encyclopedia of education (1985), Vol. 3. Oxford: Pergamon Press.

13 Дисциплински проблеми у основној и средњој школи Трнавац, Н. (1996):»Дисциплина ученика између педагогије вођења и педагогије еманципације«, Настава и васпитање, бр. 2,

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА Издавач: Заштитник грађана Делиградска 16, 11000Београд www.zastitnik.rs За издавача: Саша Јанковић Аутори: Снежана

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/ Број 925 Датум: 28.03.2013. Завод за јавно здравље Лесковац АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ у 2012. години 1. Увод Кадровски потенцијал је један од најважнијих

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР РАД - МЕНТОР: Проф. др Миомира Костић СТУДЕНТ: Јелена Симоновић Ниш, март 2014. године САДРЖАЈ: I Уводна

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Превенција вршњачког насиља у школском систему 2

Превенција вршњачког насиља у школском систему 2 UDC 37.064-057.874 Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 74 83 316.62-057.874 Рад примљен: 01. 02. 2014. Рад прихваћен: 03. 04. 2014. Прегледни рад др Далиборка Р. Поповић 1 Висока школа за васпитаче

More information

Мотивација за учење, опажање поступака учитеља и доживљај самоефикасности ученика у математици и природним наукама 2

Мотивација за учење, опажање поступака учитеља и доживљај самоефикасности ученика у математици и природним наукама 2 Иновације у настави, XXX, 2017/2, стр. 29 48 UDC 159.953.5:51-057.874 doi: 10.5937/inovacije1702029L 371.3:51-057.874 Рад примљен: 26. 6. 2017. Рад прихваћен: 15. 8. 2017. Наташа З. Лалић-Вучетић 1, Снежана

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

Подршка развијању даровитости у школској пракси

Подршка развијању даровитости у школској пракси Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 73 83 UDC 159.928.22 Рад примљен: 20. 8. 2016. Рад прихваћен: 20. 9. 2016. Далиборка Р. Поповић 1 Универзитет у Крагујевцу, Природно- математички факултет Оригинални

More information

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн Институт за педагошка истраживања Београд 1 2 3 4 Опис пројекта Методологија Резултати Закључци и препоруке

More information

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А I Књиге и посебне публикације 1. Дијаслике и наставни филм у школи, "Савремена школа", Београд, 1962. 2. Телевизија у васпитању и образовању, "Научна књига", Београд, 1965. 3.

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11)

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11) ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр. 1339-1352 Ниш октобар - децембар 2009. UDK 37.017.7:316.72 371.3.012::172(497.11) Прегледни рад Примљено: 5.3.2009. Споменка Будић Филозофски факултет Нови Сад ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТСКО

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МЕТОДИКА НАСТАВЕ РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Оливера

More information

Уводна разматрања. Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр

Уводна разматрања. Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Лидија Терек Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за социологију lidijaterek83@gmail.com UDK: 001.891:316.624-053.6(497.11) Прегледни научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701181t

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији 2 Диплома Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Милоша Црњанског за нашу Идеју Друга награда за најуспешнији школски

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ОШ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК Бошка Петровића 6 Телефон/факс: 011/ 2667-224; 3670-017 Београд ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ СЕПТЕМБАР, 2015. ГОДИНЕ 1 САДРЖАЈ:

More information

МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ

МУЗИЧКA ШКОЛA ДАВОРИН ЈЕНКО БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, септембар 2014 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2.1. Организациона шема графички приказ

More information

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА 1. Монографије 2. Гашић-Павишић, С.(1981): Слободне асоцијације речи код деце, Београд: Просвета. 3. Гашић-Павишић, С. (1984): Асоцијативне норме

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/430-110, 051/430-100; e-mail: pedagoski.zavod@rpz-rs.org Подручна канцеларија

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: мр Мира Јовановић Тема :Рефлексија професионалног идентитета

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

СТАВОВИ НАСТАВНИКА О МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ У ВОЈВОДИНИ

СТАВОВИ НАСТАВНИКА О МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ У ВОЈВОДИНИ UDC 316.722/.723(497.113) UDC 371.3(497.113) DOI: 10.2298/ZMSDN1654113P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СТАВОВИ НАСТАВНИКА О МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ У ВОЈВОДИНИ ХАЈНАЛКА ПОЖАР Висока школа струковних студија за образовање

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ Проф. др Милан Недељковић 1 Српска академија образовања Београд Оригинални научни рад Српска академија образовања Годишњак за 2012. годину УДК: 37.01,3 стр. ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА

More information

Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1 Овај Приручник је урађен са подршком Пројекта УСАИД-а за међуетничку интеграцију у образовању. Пројекат

More information

Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда

Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда Сузана Николић 796.02:371.624 Стручни члaнaк / Professional paper Примљeнo / Received 24/10/2002 Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда STRUCTURE OF THE PHYSICAL EDUCATION

More information

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ Булевар Зорана Ђинђића 112 11070 Београд Број: 64 Датум: 30.01.2017. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ УДК: 069.12:37(497.11)"2007/2008" 371.383:[069.12:37(497.11)"2007/2008" ПРОЈЕКТИ Гордана Павловић Лазаревић Педагошки музеј, Београд glazarevic@pedagoskimuzej.org.rs ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ? ЕДУКАТИВНА

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ

OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ УДК 343.222.4-055.52 CERIF: S121, S149 Др Бранислав Р. Ристивојевић * Иван Д. Милић ** OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ Предмет пажње ауторâ су поједина питања одговорности за

More information

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СРЕДЊОШКОЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СРЕДЊОШКОЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТˮ ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ БЕОГРАД Славица Ишаретовић ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СРЕДЊОШКОЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Докторска дисертација Београд, 2017. године УНИВЕРЗИТЕТ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

ИСТОРИЈА ОБРАЗОВАЊА. ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ Криминалисстичко-полицијска академија Земун

ИСТОРИЈА ОБРАЗОВАЊА. ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ Криминалисстичко-полицијска академија Земун ИСТОРИЈА ОБРАЗОВАЊА ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ Криминалисстичко-полицијска академија Земун СТРУЧНИ ЧЛАНАК PROFESSIONAL PAPER UDK: 371.5(497.11) 18/19 BIBLID: 0353-7129, 13(2008)3, p.173-182 ШКОЛСКА ДИСЦИПЛИНА У СРБИЈИ

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД )

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) Ментор: проф. др. АЛЕКСАНДАР ЛИПКОВСКИ Студент: ЈЕЛЕНА СТОЈКАНОВИЋ Број индекса:

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ **

ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ** Др Дарко Димовски, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Нишу прегледни научни чланак UDK: 343.85-053.6:796 Рад примљен: 31.03.2015. Рад прихваћен: 10.05.2015. ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА КРОЗ БАВЉЕЊЕ

More information

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2010 2014. Бања Лука, новембар 2009. године У В О Д Уставни основ за доношење Стратегије образовања садржан је у Амандману

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА

ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА XII International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014" Hotel Jezero, Borsko Jezero, 09 th and 10 th October 2014. UDK: ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА Маријана

More information

РЕГУЛАТИВА ПОРОДИЧНОГ ПРАВА НА МЕЂУНАРОДНОМ И ЕВРОПСКОМ НИВОУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВО ДЕТЕТА НА ЗДРАВЉЕ 1

РЕГУЛАТИВА ПОРОДИЧНОГ ПРАВА НА МЕЂУНАРОДНОМ И ЕВРОПСКОМ НИВОУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВО ДЕТЕТА НА ЗДРАВЉЕ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2015 Прегледни чланак 347.6: 613.95 doi:10.5937/zrpfns49-8963 Сандра О. Самарџић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду sandra.samardzic@pf.uns.ac.rs

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ ЗАКОНИ ЖИВОТА Прво отаџбинско издање 2001. г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА Србиње - Нови Сад, 2001 o Уместо предговора o Изгубљени пут o Човек и заједница o Смисао историје o Народна

More information

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó ПУНА ШКОЛА ЂАКА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ: РАНА ДЕТЕКЦИЈА ЗНАКОВА ОСИПАЊА БУДИМПЕШТА, 2017 HUMAN CONSULTING АУТОРИ И АУТОРКЕ: ПЕТЕР РАДО, ХУБ ФРИДРИКС, ЈЕЛЕНА ЈОКСИМОВИЋ, ОЉА ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ

МУЗИЧКA ШКОЛA ДАВОРИН ЈЕНКО БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, октобар 2017 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2.1. Организациона шема графички приказ

More information

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Мр Ивана М. Теодоровић Стојановић ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ Докторска дисертација Београд,

More information

Утицај два начина планирања на резултате наставе физичког васпитања у првом и другом разреду средње школе

Утицај два начина планирања на резултате наставе физичког васпитања у првом и другом разреду средње школе Живорад Марковић 796:371.3:373.5 Изворни научни чланак/original scientific paper Примљено/Received 20.04.2006. Утицај два начина планирања на резултате наставе физичког васпитања у првом и другом разреду

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА Aкадемик Бошко Влаховић ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА (Поводом осамдесетогодишњице живота) Београд, 2017. Живот и дело академика Милана Недељковића Издавач Српска

More information

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење YU ISSN 0354-9801 UDK 37 број 1. 2017, Vol 13 година XVII Београд Издавач: Заједница учитељских факултета Србије Извршни издавач: Учитељски факултет Универзитета

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању Завод за унапређивање образовања и васпитања КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. годину Београд, 2007. ПРЕДГОВОР Издавач: Завод за унапређивање образовања

More information

Корелација вере и знања у васпитању и образовању

Корелација вере и знања у васпитању и образовању UDC 371.3::27-184 Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 35 45 001.101:27-184 Рад примљен: 19. 2. 2015. Рад прихваћен: 12. 5. 2015. др Љубивоје Стојановић 1 Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски

More information

АЛКОХОЛИЗАМ И НАРКОМАНИЈА У СЕЛИМА СРБИЈЕ

АЛКОХОЛИЗАМ И НАРКОМАНИЈА У СЕЛИМА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Мр Татјана А. Јовановић АЛКОХОЛИЗАМ И НАРКОМАНИЈА У СЕЛИМА СРБИЈЕ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF LAW Tatjana A. Jovanović

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

РЕЦИДИВИЗАМ МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

РЕЦИДИВИЗАМ МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА Универзитет у Нишу Правни факултет ТАТЈАНА З. СКАКАВАЦ РЕЦИДИВИЗАМ МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА Докторска дисертација Ниш, 2014. University of Nis Faculty of Law TATJANA Z. SKAKAVAC RECIDIVISM OF

More information

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ ДРАГАНА С. ПЕШИЋ УДК 316.34(4.9):316.66 Филозофски факултет Прегледни рад Ниш Примљен: 16.12.2014 Одобрен: 12.02.2015 ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ Сажетак: Лав Толстој био је не само значајан

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА Гимназија Жарко Зрењанин Врбас АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА - понављање- https://www.youtube.com/watch?v=retaq5uybwe Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике Решавање проблема помоћу

More information

Вршац, Омладински трг бр. 1

Вршац, Омладински трг бр. 1 Прилог 1.1 Публикација установе Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов Вршац Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori Mihailo Palov Vârşeţ Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola

More information

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота -

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота - ISBN 978-86-7587-080-7 Љиљана Гавриловић Стварније од стварног - антропологија Азерота - SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY SPECIAL EDITIONS Volume 84 Ljiljana Gavrilović Realеr

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ. 1. Одлука Изборног већа

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ. 1. Одлука Изборног већа УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу, број 01-8533/3-9 на седници одржаној 17.11.2011. године, одређена

More information

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ментори: проф. др

More information

ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС

ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС БЕОГРАД, 2007. године 1 ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОСНОВНA ШКОЛA «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ»

More information

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ Игњат Марковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2015/2015 markovicbozana@mts.rs Ментор рада: др Жељко М. Папић, ванр. проф. Апртпакт Рад представља утицај

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information