RJEŠENJE. o bra z lož

Size: px
Start display at page:

Download "RJEŠENJE. o bra z lož"

Transcription

1 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), člana 5. Odluke o načinu obrazovanja i visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br 80/07), tačke lli rješenja direktora FED CAD broj: /07 od godine, a u vezi sa tačkom II istog rješenja, te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi 1. Predsjedniku i članovima Komisije za popis stalnih sredstava i sitnog inventara u sjedištu FED CAD u Mostaru i uredu FED CAD u Sarajevu dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Neda Zelenika, predsjednik 2. Ana Čović, član 3. Manjana Palić, član 600,00 KM 400,00 KM 400,00 KM 2. Naknadu iz člana 1. ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju- Federalna direkcija za civilnu zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. 3. Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne bankovne račune. 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Članovi komisije iz člana 1. ovog Rješenja su proveli postupak popisa stalnih sredstava i sitnog inventara u sjedištu FED CAD u Mostaru i uredu FED CAD u Sarajevu, kao i usaglašavanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim, prema Rješenju direktora FED CAD broj: /07 od godine o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak uspješno okončan i da su sačinjeni odgovarajući zapisnici i izvještaj, te daje članom 5. Odluke o načinu obrazovanja i visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br 80/07) i tačkom lli rješenja direktora FED CAD broj: /07 od godine, utvrđeno da će se članovima Komisije izvršiti određena naknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. ~~~~7 ~~,.~. Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovog Rješenja može se uložit~ft~~~r;f~der~l,n~inistru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog ~l~ en,ja:','c"" l':'>::,,,'.,'; ':, 'i,jc,/ "\" '<, ",' \ l Imenovanim Odsjek za finansije Arhiva i računovodstvo f " '-',, D I R~ K:.Q", (,., -, ';",-.,." ~ "NJ'fl;': ~\\~~'/~}j'" ~\!I ~~~;.~~: "I:;"'~'., ('\ \;:,:~~;:i'f\ "'~ o 1:'.' ~"'..~) _;;.~{,. '~."It.":'~... I -~ ~..~~"

2 (tt- 'b Broj: 10-1-~pr:.02-6/08 Mostar, godine FEDERATION OF Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V, Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80107), Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj:71106 od godine, Rješenja direktora FEDCAD br /06 od godine, Rješenja ministra Federalnog ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje odobrenja rada Centra za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje odobrenja za rad Centra za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodrodroma Sarajevo, dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. SaIko Begić, predsjednik 2. Enes Mujezinović, član 3. Asmir Kruhović, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Predsjedniku i članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje odobrenja za rad Centra za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo u periodu od god. do godine prema Rješenju direktora FED CAD br od godine, o čemu postoji i zvaničan izvještaj komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovaraj uči izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je ~ešenjem direktora FED CAD br od godine, utvrđeno da će se predsjedniku, članovima komisije izvršiti određena naknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Imenovanim Odsjek za računovodstvo Ala i finansije

3 FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU A VIJACIJU FEDERATION OF FEDERAL MINISTRY QF TRANSPORT AND FEDERAI. CIVIl. AVIATION DEPARTMENT Broj: Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), člana 5. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe("službene novine Federacije BiH", br. 39/04), člana 4. Naredbe o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova ("Službene novine Federacije BiH", br.7l/06 ), te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br /03 od , direktor Federalne direkcije za civilnu avijat:iju- Federalne direkdje za t:ivilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti i upis u Registar BiH za helikopter EC 120B reg.oznake T9-AAO. 1. Zoran Blažević, predsjednik 2 Asmir Kruhović, član 3. Enes Mujezinović, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijacijuzrakoplovstvo kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja.. III Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne bankovne račune. IV Ovo Rjt:Šenje stupa na snagu danom donošenja. o bra ZI ože nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je su proveli postupak za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti i upis u Registar BiH za helikopter EC 120B reg.oznake T9-AAO prema Rješenju direktora FED CAD br d 1I.I god. o čemu postoji i zvaničan zapisnik komisije i preporuka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan iaa je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom 5. Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.39/04), i Rješenja direktora FED CAD br. br d 1I.I god., utvrđeno da će se predsjedniku i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. l U' Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja se može uložiti prigo or federalnom mr" u prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog rješen'.., f: \ R Imenovanim I ić Odsjeku za finansije ~ vunovodstvo '.ti AAI Ala / \. p ~G-7l ~ /'

4 FEDERATION OF Broj: q.~ Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 02/04), člana 15. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06), Rješenja direktora FED CAD br /07 od godine, te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom ispitu za sticanje dodatnog ovlaštenja APP Mostar za 1 kandidata CKZP Mostar FED CAD (Galić Marija), direktor Federalne direkcije za civilnu avijacijul Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje ispita za sticanje dodatnog ovlaštenja APP Mostar za 1 kandidata CKZP Mostar FED CAD, dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, predsjednik 2. Nedžad Tinjak, član 3. Augustin Franić, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja (za redni br.3 vanjski saradnik - ugovor o djelu). III Predsjedniku i članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je organizovala i provela ispit za sticanje dodatnog ovlaštenja APP Mostar za 1 kandidata CKZP Mostar FED CAD (Galić Marija) u periodu od godine prema Rješenju direktora FED CAD br /07 od godine, o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak uspješno okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom 15. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06) i Rješenjem direktora FED CAD br /07 od godine, utvrđen~,!~~,s~:predsjedniku i članovima komisije isplatiti određena naknada, odlučeno je kao u dispozitivu ~cf,:rj~š~nja... 7'.:-< "'()..r.:.""c.:. \';.' ~ 7 :. i. ;' "c.r. " '1(~ '(-',~"~'.'.. Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovog rješenja se može uložif~rigw{)l\~f~~1~alnpr'n ministru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog rj, ~j8.::;;,~ rl~;;~ ;;...,V',,); Arhiv CIN-a: DOSmVibj:;:~mfinwsue iračunovodstvo ~~(~;:';I~~~~ "di- Ala""..~.;;;'--._._.W'''''' Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92,88101 Mostar RI"\c:.n:::l i I--{~r,...pnnvina Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) info@fedcad.gov.ba Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Box Office 92,88101 Mostar Bosnia and Herzegovina

5 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH, 35/05), rješenja ministra prometa i komunikacija br: 03/ /07 od godine i člana 7. rješenja o imenovanju komisije br: /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD), donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje otvorenog postupka nabavke građevinskih radova za VHF komunikacijsku postaju Udrič za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar/Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, uodjeljuje se naknada u neto iznosu od: 1. Vlado Jurić, predsjednik 400,00 KM 2. Petar Obradović, član 350,00 KM 3. Bojana Radivojević,član 350,00 KM 4. Haris Mahić, stručno lice-vanjski saradnik 350,00 KM 5. Ana Cvitanović, sekretar 200,00 KM II Komisija iz tačke 1. je sprovela sve potrebne radnje/procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/()S i 52/05, 92/05 i 08/06) i Pravilnikom o javnim nabavkama br: /05 od godine. III Obzirom da je gore navedeni postupak okončan, Rješenjem br /07 od godine, je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena nadoknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. IV Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza na 30% na dodatna primanja. V Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto 1Znosu isplatit ce se na njihove pojedinačne žiro račune VI Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Sox Office 92,88101 Mostar

6 FEDERATlON OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), tačke II Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.55/05), tačke V Rješenja direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH br /08 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za prijem državnog službenika (Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove - Odjeljenje zajedničkih poslova) u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju- Federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Komisija), dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Bojana Radivojević, predsjednik 2. Vlado Jurić, član 3. Džemil Boškailo, član 50,00 KM 50,00 KM 50,00 KM II Komisija iz tačke I je provela proceduru prijema državnog službenika u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo, a u skladu sa Rješenjem br /08 od godine. III Obzirom da je gore navedeni postupak okončan, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena naknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. IV Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. V Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto 1znosu isplatit ce se na njihove pojedinačne žiro račune VI Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Predsjedniku i članovima Komisije; Odsjek za finansije i računovodstvo; ala.

7 BOSNlA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), tačke II Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.55/05), tačke V Rješenja direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH br /08 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za prijem državnih službenika (Stručni saradnik za publikacije i obavijesti (AlS) u Odsjeku za zrakoplovne informacije (AlS) - Sektor za zračnu navigaciju (FED CAD)-2 izvršioca i Viši stručni saradnik- sistem inžinjer u Odsjeku tehnike kontrole zračnog prometa - Centar kontrole zračnog prometa (CKZP) Mostar) u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Komisija), dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Bojana Radivojević, predsjednik 2. Vlado Jurić, član 3. Mustafa Gagula, član 150,00 KM 150,00 KM 150,00 KM II Komisija iz tačke l je provela proceduru prijema državnih službenika u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo, a u skladu sa Rješenjem br /08 od godine. III Obzirom da je gore navedeni postupak okončan, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena naknada, te je odlučeno kao u tačci l ovog Rješenja. IV Naknadu iz tačke l ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. V Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto lznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune VI Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Predsjedniku i članovima Komisije; Odsjek za fmansije i računovodstvo; ala. Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Sox Office 92, Mostar

8 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V, Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80/07 i 6/08), Rješenja direktora FEDCAD br /08 od godine, Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ //07 od godine, Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ( "Službene novine Federacije BiH", broj:71/06 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje Potvrde operatora heliodroma za "Air Gazela" d.o.o.srebrenik, za "Heliodrom Majevica", direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: R JE Š E NJ E Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje Potvrde operatora heliodroma za "Air Gazelu" d.o.o. za "Heliodrom Majevica", dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Saiko Begić, predsjednik 2. Enes Mujezinović, član 3. Asmir Kruhović 400 KM 300 KM 300 KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalne direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Predsjedniku i članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje Potvrde operatora heliodroma "Air Gazeli" d.o.o. iz Srebrenika za "Heliodrom Majevica" u periodu od godine do godine prema Rješenju direktora FEDCAD br /08 od godine o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajuči izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br /08 od godine, utvrđeno da će se predsjedniku i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinae 92, Mostar Bosna i Hercegovina

9 O \,;,,'",.:,; \ 0 o FEDERATlON OF FEDERAL CIVIL AVIATlO N DEPARTMENT Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH ( "Službeni glasnik BiH", br. 02/04), člana 9. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.80/07 i 06/08), člana 15. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06), Rješenja direktora FED CAD br /08 od godine, te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom ispitu za sticanje dozvole pomoćnika kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja - ARO za kandidata CKZP Sarajevo Amar Hadžija, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, donosi: I Članovima komisije za provođenje ispita za sticanje dozvole pomoćnika kontrolora letenja ubirou aerodromske kontrole letenja - ARO dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Joško Marin, član, 2. Edin Šarić, član 3. Belma Šehović, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja, a za redni broj Li 3.(vanjski saradnik) - sačiniti Ugovor o djelu III Članovima komisije nakanda u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Imenovanim Odsjeku za finansije Ala i računovodstvo o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je organizovala i provela ispit za sticanje dozvole pomoćnika kontrolora letenja u birou aerodromske kontrole letenja - ARO za kandidata CKZP Sarajevo Amar Hadžija u periodu od godine do godine prema Rješenju direktora FED CAD br /08 od godine, o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak uspješno okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom 9. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.80/07 i 06/08) i Rješenjima direktora FED CAD br /08 od godine, utvrđeno d ~e se predsjedniku i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u di ~t.l,vu~:.:aj,ešenja. v \) ';::" '; ;C',.j ::,-~"" Arhiv CIN-a: Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovog rješenja se može uložiti p J \'&)~de~al~'6tri:. ri.i.~i~fr.u prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog r~ ~"~/;'" :~,;::.. ;. f\'.:/--- ~...-, fi.;):;c' :.0 "t R E K.o' I{,'.:'-:;.:; \\F~:~ :i~.. ;1' :~',~;t1 r.w.~~~o: r~~v:;() \, c,. ~~:Pl$~te o.. o:. Starciv.tca:bb, Mostar n.st.i3.~x~ce 92, Mostar Bosnia and Herzegovina

10 FEDERATION OF COMMUNICA TIONS Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), tačke II Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.55/05), tačke V Rješenja direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH br /08 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije 7.acivilno 7.rakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za prijem državnog službenika (Viši stručni saradnik - sistem inžinjer u Odsjeku tehnike kontrole zračnog prometa - Centar kontrole zračnog prometa (CKZP) Tuzla) u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Komisija), dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Bojana Radivojević, predsjednik 2. Vlado Jurić, član 3. Amira Pintul, član 50,00 KM 50,00 KM 50,00 KM II Komisija iz tačke I je provela proceduru prijema državnog službenika u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo, a u skladu sa Rješenjem br /08 od godine. III Obzirom da je gore navedeni postupak okončan, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena naknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. IV Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. V Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto Iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune VI Predsjedniku i članovima Komisije; Odsjek za finansije i računovodstvo; ala.

11 FEDERA TlON OF BOSNlA AND HERZEGOVINA Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br ), tačke 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH", br i 6108), člana 4. Naredbe o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova ("Službene novine Federacije BiH", br ), te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka plovidbenosti za zrakoplov L-41 O UVP-E reg.oznake T9-AAK 1. Zoran Blažević, predsjednik 2 Asmir Kruhović, član 3. Enes Mujezinović, član za produženje Uvjerenja o KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja.. III Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne bankovne račune. IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra ZI ože nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je provela postupak za produženje Uvjerenja o plovidbenosti za zrakoplov UVP-E reg.oznake T9-AAK, prema Rješenju direktora FED CAD br.l i08 od godine o čemu postoji i zvaničan zapisnik komisije i preporuka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je tačke 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH", br i 6108), i Rješenja direktora FED CAD br. br od godine, utvrđeno da će se predsjedniku i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. p.-~~is:~2~~~ Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovog rješenja se mož$" Jp;l~.'Pfig()vo r.~eqi~ ~Inom ministru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prije~a4v,qg rj~šerija.. '... \ 11 ~... ",.1 '~.'. \. II.~'......'.,\ Jf ~': c,'. ' r DIR EI<.:'T a R \\~j. ~:j~:::mfinansije i račnnnvods!vo :'1: 1It f. ~dtt ~~lj\ Ala \~~~':';"~ Lv r,vv,\j\j "~~~L::,~:; Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinae 92, Mostar Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) info@fedcad.gov.ba Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Box Office 92,88101 Bosnia and Herzegovina

12 FEDERATlON OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), Odluke o načinu obrazovanja i visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br 80/07, 84/07 i 6/08), člana 4. Naredbe o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06), i Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne dirckcijc za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka za produženje Uvjerenja o plovidbenosti za zrakoplov ATR reg.oznake T9-AAD dodjeljuje se naknada u neto iznosu kako slijedi: 1. Asmir Kruhović, predsjednik 2 Zoran Blažević, član 3. Enes Mujezinović, član KM KM KM Il Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za-civilnu avijaciju/federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. III Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne bankovne račune. IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra zlo Ž e nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je provela postupak za produženje Uvjerenja o plovidbenosti za zrakoplov ATR reg.oznake T9-AAD prema Rješenju direktora FED CAD br /08 od god. o čemu postoji i zvaničan zapisnik komisije i preporuka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom 5. Odluke o načinu obrazovanja i visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br 80/07 i 6/08), i Rj~,~ja direktora FED CAD br /08 od god., utvrđeno da će se predsjednikj' t~č.tanovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu 0~9.g RjeŠenja.~~",\,. ir. ~ouka ~ pr~:nom Iijeku: Protiv ovog rješenja se r:j~ž,euložiti.p~ig~vor federalnc,\,m"ministru prometa I komunikacija u roku od osam (8) dana od dana pn~~ma ovog rjesenja.\, Imenovanim Odsjeku za finansije A/a i računovodstvo f \:\ ' V \.,; '~ '0 Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Sox Office 92, 88101

13 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 28. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i tačke 2. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj 4/2008 od godine, tačke 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80/07 i 6/08), tačke IV Rješenja direktora FED CAD br /08 od godine, Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera dipl. pravnika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Komisija) dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Vlado Jurić, predsjednik 2. Irma Memić, član 3. Bojana Radivojević, predstavnica sindikalne organizacije FMPiK- FED CAD 4. Ana Cvitanović, administrativno-tehničko lice 250,00 KM 200,00 KM 200,00 KM 150,00 KM (; II Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen zapisnik Komisije, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena nadoknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. III Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. IV Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto lznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune V Rješenje stupa na snagu danom donošenj~~~-...--:" Predsjedniku i članovima Komisije; Odsjek za fmansije i računovodstvo; ala. /')~;' It 11 Ir... i I 1' ; Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92, Mostar Bosna i Hercegovina Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Box Office 92, Mostar Bosnia and Herzegovina

14 FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO FEDERATION OF {Vr7:J Broj: 10-2-~ /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80107, 84/07 i 6108), Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj:71/06), Rješenja direktora FEDCAD, br /08 od godine, Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK Tuzla za letjelište "Jegin Lug", direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju -Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi R JE Š E NJ E Članovima komisje za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK Tuzla za letjelište "Jegin Lug", dodljejuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, član KM 2. Asmir Kruhović KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK Tuzla za letjelište "Jegin Lug" u periodu od god. do godine prema Rješenju direktora FEDCAD, br /08 od godine o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br /08 od godine, utvrđeno da će se i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja se može1afđif(~.f~-m~or_ Federalnom ministru ministarstva prometa i komunikacija u roku od o~~'(8:{ha~:a' odj~... pna.prijema ovoga f/ V,,<..,.. r1jesenja.it;:." -.",.,. -,.~ I,.,. Imenovanim Odsjek za finansije ala Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92, Mostar Bosna i Hercegovina i računovodstvo -" :.~. ('. DIR ~ TbR \...'... J ':.. Amad'. Man ić ;' '. '.1...,, - -A j.1 I.I ~c VO <',u,;'t.:~il...:. - _ " I ~. ~.J_'",...)..< nr~fao1e-sta(cevica bb, Mostar -PoštOffice Box 92,88101 Mostar Bosnia and Herzegovina

15 1e, -~ Broj: 10-2-V:6-'t -26-6/08 Mostar, godine FEDERATION OF Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80107, 84/07 i 6108), Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ( "Službene novine Federacije BiH", broj:71/06), Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, Rješenja direktora FEDCAD br /08 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK "Bihać" za letjelište "Golubić", direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: R JE Š E NJ E I Članovima komisije za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK "Bihać" za letjelište "Golubić", dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, član 2. Asmir Kruhović 150 KM 150 KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK "Bihać" za letjelište "Golubić" u periodu od godine do godine prema Rješenju direktora FEDCAD br /08 od godine o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br /08 od godine, utvrđeno da će se članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja se mo V riješenja. Imenovanim Odsjek za finansije ala i računovodstvo Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92,88101 Mostar Bosna i Hercegovina

16 FEDERATION OF BOSNIAAND HERZEGOVINA 'U-'!::> Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80107, 84/07 i 6108), Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ( "Službene novine Federacije BiH", broj:71/06), Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ od godine, Rješenja direktora FEDCAD br /08 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK Bihać za letjelište Brda, direktor Federalna direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: R JE Š E NJ E I Članovima komisije za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK "Livno" za letjelište "Brda", dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, član 2. Asmir Kruhović 150,00 KM 150,00 KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde operatora letjelišta AK "Livno" za letjelište "Brda" u periodu od god. do godine prema Rješenju direktora FEDCAD br /08 od godine o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br /08 od godine, utvrđeno da će se članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. ~.. Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovoga Rješenja se Il)~Uložiti prig~>vor ~e~eralnom ministru ministarstvaprometa i komunikacija u roku od osam (8) dana oel dana 'prijema ovoga riješenja..., Imenovanim Odsjek za finansije ala i računovodstvo Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92,88101 Mostar Bosna i Hercegovina Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Box Office 92,88101 Mostar Bosnia and Herzegovina

17 FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO I KOMUNIKACIJA ZRAKOPLOVSTVO (1-'> Broj: /08 Mostar, godine FEDERATlON OF Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH ( "Službeni glasnik BiH", br. 02/04), člana 9. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.80107, 84/07 i 6108), člana 15. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06), Rješenja direktora FED CAD br /08 od godine, te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom posebnom ispitu za sticanje ovlaštenja instruktora AFTN za I kandidata CKZP Sarajevo FED CAD (Violeta Matanović), direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: Predsjedniku i članovima komisije za provođenje posebnog ispita za sticanje ovlaštenja instruktora AFTN za I kandidata CKZP Sarajevo FED CAD, dodjeljuje se naknada u neto iznosu: I. Enes Mujezinović, predsjednik 2. Damir Stanišić, instruktor, član 3. Belma Šehović, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilnu zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja ( za redni broj 2.i 3. vanjski saradniksačinjeni su i potpisani ugovori o djelu br /08 i br /08 od godine i na osnovu kojih su imenovani obavili navedeni posao). III Predsjedniku i članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra zlo Ž e nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenja je organizovala i provela ispit za sticanje ovlaštenja instruktora AFTN za I kandidata CKZP Sarajevo FED CAD (Violeta Matanović) u periodu od godine prema Rješenju direktora FED CAD br /08 od godine, o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak uspješno okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom 15. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.71/06) i Rješenjem direktora FED CAD br. I /08 od godine, utvrđeno da će se predsjedniku i članovima komisije izvršiti odr~~e~~~)q.ta~, odlučeno je kao u dispozitivu. / t.:.l,.~ ""'I,.... ovo d Rješenja.,,~/." _.'; "c.- -C '.' r. ti '.'.~i"~~, r/ ra- '~,.''-..1:';'. ;"', ".'.\ JI'~' t-.'.~, V. II ":';.. 'r\::.\\". 'f-"~ (','{ Pouka o pravnom tijeku: Protiv ovog rješenja se može uložiti prigavo:~~~rajn6!htfj,in'istru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovogrješynja'.«{,;1.' 'Co ";, Imenovanim Odsjeku za fmansije Ala i računovodstvo

18 FEDERATlON OF COMMlINICA T10NS Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), tačke II Kriterija o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.55/05), tačke V Rješenja direktora Agencije za državnu službu Pederacije BiH br /08 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za prijem pripravnika -dipl. ing. elektrotehnike u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju- Federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Komisija), dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Bojana Radivojević, predsjednik 2. Vlado Jurić, član 3. Džemil Boškailo, član 50,00 KM 50,00 KM 50,00 KM II Komisija iz tačke I je provela proceduru prijema državnog službenika u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalnu direkciju za civilnu avijaciju-federalnu direkciju za civilno zrakoplovstvo, a u skladu sa Rješenjem br /08 od godine. III Obzirom da je gore navedeni postupak okončan, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena naknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. IV Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. V Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto lznosu isplatit ce se na njihove pojedinačne žiro račune VI Predsjedniku i članovima Komisije; Odsjek za finansije i računovodstvo; ala. Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) info@fedcad.gov.ba Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Box Office 92,88101 Mostar Bosnia and Herzegovina

19 FEDERATION OF A0, 'b Broj: 10-2-er /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), tačke V, Odluke o naćinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.08/07), Rješenja direktora FEDCAD br /08 od godine, Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ od godine, Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ( "Službene novine Federacije BiH", broj:71/06 od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o sprovođenju postupka utvrđivanja kvadrature zemljišta potrebnog za prilazni put do Fed CAD navigacijskih i komunikacijskih uređaja na planini Bukovik, direktor Federalne direkcije za civilno zrakoplovsto 1 avijaciju donosi: R JE Š E NJ E I Članovima komisje za sprovođenje postupka utvrđivanja kvadrature zemljišta potrebnog za prilazni put do Fed CAD navigacijskih i komunikacijskih uređaja na planini Bukovik, dodljejuje se naknada u neto iznosu: 1. Ilija Musa, predsjednik 300,00 KM 2. Mirsad Hadžialić, član, 200,00 KM 3. Zerina Konjhodžić, član 200,00 KM 4. Aida Landžo, član 200,00 KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaviju - zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Članovima komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizirala i provela postupak utvrđivanja kvadrature zemljišta potrebnog za prilazni put do Fed CAD navigacijskih i komunikacijskih uređaja na planini Bukovik, u periodu od god. do godine prema Rješenju direktora FEDCAD br /08 od godine o čemu postoji i službeno izvješće predsednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjeno odgovarajuće izvještće i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br /08 od godine, utvrđeno da će se i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.,.,.,.-~<-,.~....-'"... "'-.,..(.;. \' - "..,.)... Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovoga Rješenja se IJlqž~;t:Jložiti prigovb.r:fed~ralnom ministru ministarstvaprometa i komunikacija u roku od 'O~:?l9i'(8} dana oddana prijema ovoga v '..",... ~.::... "'-.,.~.. "Jesenj','. E.. 'i'''' ~ ~; El' ' :'~j.:"~',~: t:" Y;.~. r', ~ Imenovanim ~:.LRjEt "~':,H', Odjeljenju Finacijskih poslova " \j., deo" rf i6 ala

20 FEDERA TION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.35/05), tačke 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80/07 i 84/08 i 6/08), tačke IV Rješenja direktora FED CAD br /08 od godine, Rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu: Komisija) dodjeljuje se naknada u neto iznosu u visini od: 1. Vlado Jurić, predsjednik 2. Mirela Idrizović, član 3. Bojana Radivojević, predstavnica sindikalne organizacije FMPiK- FED CAD 4. Suzana Šimunović-Zovko 250,00 KM 200,00 KM 200,00 KM 200,00 KM II Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen zapisnik Komisije, Rješenjem br /08 od godine je utvrđeno da će se posebnim rješenjem predsjedniku i članovima Komisije izvršiti određena nadoknada, te je odlučeno kao u tačci I ovog Rješenja. III Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. IV Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit ce se na njihove pojedinačne žiro račune V Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinae 92, Mostar Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) ~_rn~il infnt17)fp.rtr:~rl nnv ba

21 FEDERATION OF a Lr Broj: 10-2-tf-e Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35105), člana V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80107, 84/07 i 6108), Naredbe Federalnog ministra prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj:71106) Rješenja direktora FED CAD br od godine, Rješenja Federalnog ministra ministarstva prometa i komunikacija br. 03/ od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde aerodromskog operatora za J.P. "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o.sarajevo, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvodonosi: I Članovima komisije i administrativno-tehničkom licu za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje Potvrde aerodromskog operatora za J.P."Međunarodni aerodrom Sarajevo"d.o.o., dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, član 2. Edhem Taći, član 3. Krunoslav Juričić, član 4. Mensud Brčaninović, član 5. Mesud Jusufović, član 6. Mahira Krivošić- Tanasić, administrativno- tehničko lice 500,00 KM 500,00 KM 430,00 KM 430,00 KM 430,00 KM 200,00 KM II Naknadu iz tačke I ovoga Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju-federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza na dodatna primanja u iznosu od 30%. III Članovima komisije i administrativno-tehničkom licu naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra z lož e nj e Komisija iz tačke I ovoga Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti us lova za produženje Potvrde aerodromskog operatora J.P. "Međunarodni aerodrom Sarajevo" u periodu od godine do godine prema Rješenju direktora FEDCAD br od godine o čemu postoj i i zvaničan izvještaj predsednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je Rješenjem direktora FEDCAD br od godine, utvrđeno da će se članovima komisije i administrativno-tehničkom licu izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja se može uložiti prigovor Federalnom ministru ministarstvaprometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovoga riješenja. Imenovanim Odsjek za finansije i računovodstvo Ala Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92,88101 Mostar Bosna i Hercegovina \ I ~REK~10R. 't,\ madeo di l;, ~"l~(!. '" I Tel: +387 (O) :' ); : Fax: +387 (O) ""'c,";;i{ _ info@fedcad.gov.ba Dr. AnteStarcevic b, 8000 Mostar - Post BoXbffice 92,88101 Mostar,. Bosnia and Herzegovina

22 FEDERACIJA FEDERALNO MINISTARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA 11-:!J Broj: /08 Mostar, godine ZA CIVILNU AVIJAClJU FEDERATION OF BOS 'la AND HERZEGOVINA COMMUNICA T10NS Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), člana V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH", br.80/07, 84/07 i 6/08), člana 4. Naredbe o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova ("Službene novine Federacije BiH", br ), te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ /07 od godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku i članovima komisije za provođenje postupka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti za zrakoplov DIAMOND DA20-Al reg.oznake E7-MIA dodjeljuje se naknada u neto iznosu kako slijedi: 1. Zoran Blažević, predsjednik 2 Asmir Kruhović, član 3. Enes Mujezinović, član KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju- Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. III Predsjedniku i članovima Komisije naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne bankovne račune. IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. o bra zlo Ž e nj e Komisija iz tačke I ovog Rješenjaje provela postupak za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti za zrakoplov DIAMOND DA20-Al reg.oznake E7-MIA prema Rješenju direktora FED CAD br /08 od godine o čemu postoji i zvaničan zapisnik komisije i preporuka za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da je članom V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH", br.80/07, 84/07 i 6/08), i Rješenja direktora FED CAD br od godine, utvrđeno da će se predsjedniku i članovima komisije izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u disp9z:itiyti~ć)\{0~~~~šenja.,~:.~. -; ~~\'-~...> : <.,_:~.~ Pouka o pravnom Iijeku: Protiv ovog rješenja se može uložiti prigovor.:f~.d~ta!~~m ministru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog rješenja.. ;' <::" ';"~\ ~:... - \ Imenovanim Odsjeku za finansije A/a i računovodstvo y ~IREKTOR ffr;1»deo Ihx'tJ

23 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 35/05), člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 02/04), člana 5. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja Federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.80107, 84/07 i 8106), člana 16. Naredbe o visini naknada za provođenje operacija zrakoplovima u komercijalne svrhe ("Službene novine Federacije BiH", br.71106), Rješenja direktora FED CAD br. I od godine, te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje i izmjenu AOC aviokompaniji.t.p "B&H Airlines" d.o.o Sarajevo, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi: Predsjednik li, članovima komisije i administrativno-tehničkom licu za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti us lova za produženje i izmjenu AOC aviokompaniji J.P "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, dodjeljuje se naknada u neto iznosu: I. Enes Mujezinović, predsjednik 2. Hija Musa, član 3. Asmir Kruhović, član 4. Edhem Taći, član 5. Mahira- Krivošić Tanasić,administrativno-tehničko lice KM KM KM KM KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju- Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. III Predsjedniku, članovima komisije i administrativno-tehničkom licu naknada u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune. IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje Imenovanim Odsjek za fmansije i računovodstvo Ala Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinae 92, Mostar

24 FEDERATION OF Broj: /08 Mostar, godine Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH ( "Službeni glasnik BiH", br. 02/04), tačke V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80/07, 84/07 i 6/08), člana Il. Naredbe o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavuaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za obuku ("Službene novine Federacije BiH", br.7l/06), Rješenja direktora FED CAD br UPI-48-l/07 od godine,te rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija br. 03/ od godine, a na osnovu izvještaja i prijedloga predsjednika komisije o provedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje Odobrenja za rad organizacijama koje vrše osposobljavanje zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja - "Međugorje Airlines" PPL škola letenja Mostar, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju/federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo donosi I Predsjedniku, članovima komisije i administrativno-tehničkom licu za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje Odobrenja za rad organizacijama koje vrše osposobljavanje zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja - "Međugorje Airlines" PPL škola letenja, dodjeljuje se naknada u neto iznosu: 1. Enes Mujezinović, predsjednik KM 3. Asmir Kruhović, član KM 4. Ana Cvitanović, administrativno-tehničko lice KM II Naknadu iz tačke I ovog Rješenja isplatit će Federalna direkcija za civilnu avijaciju/ Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, kao i visinu poreza od 30% na dodatna primanja. III Predsjedniku, članovima komisije i administrativno-tehničkom licu nakanda u neto iznosu isplatit će se na njihove pojedinačne žiro račune IV Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja Obrazloženje Komisija iz tačke I ovog Rješenja je organizovala i provela postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje izdavanje Odobrenja za rad organizacijama koje vrše osposobljavanje vazduhoplovnog i drugog stručnog osobua -"Međugorje Airlines" PPL škola letenja Mostar u periodu od do godine prema Rješenju direktora FED CAD br UPI-48-1I07 od godine, o čemu postoji i zvaničan izvještaj predsjednika komisije. Obzirom da je gore navedeni postupak okončan i da je sačinjen odgovarajući izvještaj i prijedlog predsjednika komisije, te da tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine nadoknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službeni glasnik BiH",br.80/07, 84/07 i 6/08), i Rješenjem direktora FED CAD UPI-48-l/07 od godine, utvrđeno da će se predsjedniku, članovima komisije. i administrativno-tehničkom licu izvršiti određena nadoknada, odlučeno je kao u dispozitivu ovog.rj~šenja. - -" '.. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja se može uložiti prigoyor federalno mjrii'stru prometa i komunikacija u roku od osam (8) dana od dana prijema ovo'g rješenj~... i" '." < ~~., '~i " './ '~D R E K \' Imenovanim I.:;.,_ ;;~ Odsjeku za finansije i računovodstvo.> ', d o M - V (,~ Dr Ante Starčevića bb, Mostar Poštanski pretinac 92,88101 Mostar, : u.,..."ir'\"::i Tel: +387 (O) Fax: +387 (O) info~fedcad.gov.ba Dr. Ante Starcevica bb, Mostar Post Sox Office 92,88101 Mostar Sosnia and Herzegovina

o bra z I 0 z e nj e

o bra z I 0 z e nj e BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE FEDERALNO MINIST ARSTVO PROMET A I KOMUNIKACIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

More information

o isplati visine naknade za rad clanovima Komisije za provodenje postupka javne nabavke roba,opreme i usluga

o isplati visine naknade za rad clanovima Komisije za provodenje postupka javne nabavke roba,opreme i usluga BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROM ETA I KOMUNlKACIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

More information

New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina

New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina 1. Bosnia and Herzegovina Overview Bosnia and Herzegovina has been in IFPS zone as of 23rd December 2004. This significantly improved the

More information

Pitanja za polaganje ispita općeg znanja Datum:

Pitanja za polaganje ispita općeg znanja Datum: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tab58a Aгенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине Civil Service Agency of Federation Bosnia and Herzegovina Šifra testa: 20081212-2

More information

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik)

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik) Životopis OSOBNE INFORMACIJE Džidić Ante Cim Crkvena 7, 88000 Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) 341 625 +387 (63) 347 133 dzidicante@hotmail.com RADNO ISKUSTVO 28/09/2017 danas Viši asistent (vanjski

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, godine VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, godine VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Resić dr Emina, redovni profesor Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Arnaut-Berilo dr Almira, vanredni profesor Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet

More information

O D L U K U. Član 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i internetskoj stranici FERK-a.

O D L U K U. Član 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i internetskoj stranici FERK-a. Broj:01-07-555-01/14 Mostar, 07.07.2014. godine Na osnovu člana 21. stav (1) tačka 12) i tačka 13) i stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije

More information

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVNE PRIREDBE / FLYING DISPLAY APPLICATION FORM

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVNE PRIREDBE / FLYING DISPLAY APPLICATION FORM Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284, 10000 ZAGREB Tel.: 01 2369 300; Fax.: 01 2369 301 e-mail: ccaa@ccaa.hr Upravna pristojba 70,00 kn Informacije

More information

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI S a d r ž a j AKT NAČELNKA OPŠTNE Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik... 1. Plan o izmjeni

More information

GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ

GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ GODINA 23 TUZLA, SUBOTA, 10. SEPTEMBAR 2016. GODINE IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU BROJ 10 781 Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona,

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Sanela

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Šemso

More information

ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION

ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION 1 ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Founding Assembly No: 01/2004 Pursuant

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na zasjedanju Velikog vijeća od 8. februara, sa sljedećim prisutnim članovima:

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na zasjedanju Velikog vijeća od 8. februara, sa sljedećim prisutnim članovima: HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/00/5733,

More information

INTRODUCTION. Energy Efficiency Potential in Bosnia and Herzegovina

INTRODUCTION. Energy Efficiency Potential in Bosnia and Herzegovina INTRODUCTION Energy Efficiency Potential in Bosnia and Herzegovina ENERGY EFFICIENCY POTENTIAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Mira BEŠLIĆ

More information

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP VODOVOD I KANALIZACIJA A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053) " Adresa: Mar~la T1ta 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www ejn.gov.ba Datum I vrl1eme slan]a bav]ehen]a na 061avu:25 5 2018. u 11 :13 OBAVJESTENJE

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Country Report by Damir Mrđen PC for Water Management for Adriatic Sea RBD in FBIH, by Damir Mrđen 1 Geographic, Social and Economic Context - Total surface area 51,197 km 2, - Population

More information

Practical training. Flight manoeuvres and procedures

Practical training. Flight manoeuvres and procedures ATL/type rating skill test and proficiency - helicopter anoeuvres/rocedures Section 1 elicopter exterior visual inspection; 1.1 location of each item and purpose of inspection FTD ractical training ATL//Type

More information

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Fatima Obhođaš Pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalno ministarstvo finansija / financija Sadržaj Koncept Javne interne

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Fuad ORTAŠ

More information

Curriculum Vitae Diplomirani ekonomista Smjer finansijsko-računovodstveni Gimnazija "Meša Selimović", Tuzla

Curriculum Vitae Diplomirani ekonomista Smjer finansijsko-računovodstveni Gimnazija Meša Selimović, Tuzla Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Azra Zaimović 31.10.1976. Tuzla Adresa stanovanja: - Telefon: Stan: - Posao: + 387 33 25 37 87 Fax: + 387 33 25 37 87 GSM:- E-mail:

More information

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Mile SAVIĆ

More information

Broj/Број. Godina XXII Utorak, 9. siječnja/januara godine. Година XXII Уторак, 9. јануара годинe

Broj/Број. Godina XXII Utorak, 9. siječnja/januara godine. Година XXII Уторак, 9. јануара годинe Godina XXII Utorak, 9. siječnja/januara 2018. godine PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 12 Temeljem članaka 11. i 12. točke c) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05),

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Water resources in BiH Climate:

More information

Mula Mustafe Bašeskije 1 TELEFONI: Centrala: 035/ , TELEFAX: 035/ S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINA GRAČANICA

Mula Mustafe Bašeskije 1 TELEFONI: Centrala: 035/ , TELEFAX: 035/ S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINA GRAČANICA Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina Tuzlanski kanton Canton of Tuzla Općina Gračanica Gračanica Municipality Mula Mustafe Bašeskije

More information

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji rada i uslovima za imenovanje rukovodilaca

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji rada i uslovima za imenovanje rukovodilaca U skladu sa odredbama članа 11. i 17. Statuta Udruženja AMBASADORI ODRZIVOG RAZVOJA I ŽIVOTNE SREDINE ( Environmental Ambassadors for Sustainable Development) (u daljem tekstu Udruženje), u svojstvu Predsednika

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/00/4259,

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti broj Milovan

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na zasjedanju Velikog vijeća od 3. augusta, sa sljedećim prisutnim članovima:

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na zasjedanju Velikog vijeća od 3. augusta, sa sljedećim prisutnim članovima: HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Milan

More information

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA. UPRAVLJANJE SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA FBiH

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA. UPRAVLJANJE SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA FBiH BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA UPRAVLJANJE SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA FBiH

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/99/2764,

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

GODINA / YEAR V SARAJEVO, BROJ / NUMBER: 23.2

GODINA / YEAR V SARAJEVO, BROJ / NUMBER: 23.2 S A O P Ć E N J E P R I O P Ć E N J E FIRST RELEASE ISSN 1840-3478 GODINA / YEAR V SARAJEVO, 15. 02. 2018. BROJ / NUMBER: 23.2 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31.12.2017. GODINE REGISTERED BUSINESS

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. Šimo MIČIĆ

More information

CURRICULUM VITAE. Cairo Demographic Canter, Cairo, Egypt Date: December, 1999 April, 2001 Title/Diploma: Master of Philosophy (MPhil)

CURRICULUM VITAE. Cairo Demographic Canter, Cairo, Egypt Date: December, 1999 April, 2001 Title/Diploma: Master of Philosophy (MPhil) CURRICULUM VITAE 1. Surname: ABDIJEVIĆ 2. Name: Lamija 3. Date and place of birth: 08.07.1968, Novo Mesto, SLOVENIJA 4. Phone: 061 218 406 5. E-mail address: lamija.abdijevic@gmail.com 6. Education: Date:

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Zdravko

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

Curriculum Vitae. Fax: - GSM: Primary education

Curriculum Vitae. Fax: - GSM: Primary education Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION First name: Last name: Mia Mrgud Date of birth: April 29 th 1983. Private address: - Telephone: Home: - Business: +387 33 253 779 E-mail: Personal Web page: - Fields

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Elektroprivreda BiH. 6th South East Europe Energy Dialogue (6th SEEED) Redefining SE Europe s Energy Map

Elektroprivreda BiH. 6th South East Europe Energy Dialogue (6th SEEED) Redefining SE Europe s Energy Map Power Sector Projects And Investment Opportunities Elektroprivreda BiH 6th South East Europe Energy Dialogue (6th SEEED) Redefining SE Europe s Energy Map MAY 2012 Bosnia and Herzegovina ELECTRIC SECTOR

More information

GODINA 17 TUZLA, PONEDJELJAK 08. VELJA^A GODINE IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU BROJ

GODINA 17 TUZLA, PONEDJELJAK 08. VELJA^A GODINE IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU BROJ GODINA 17 TUZLA, PONEDJELJAK 08. VELJA^A 2010. GODINE IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU BROJ 1 1 Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona»,

More information

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Enver

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Vaso MILIDRAG

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj CH/03/13601

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb Tel.: +385 1 2369 300 ; Fax.: +385 1 2369 301 e-mail: ccaa@ccaa.hr CAME-LISTA USKLAĐENOSTI

More information

Gosp. Miodrag PAJIĆ, predsjednik Gosp. Mehmed DEKOVIĆ, potpredsjednik Gosp. Želimir JUKA, član Gosp. Mato TADIĆ, član Gosp. Miodrag SIMOVIĆ, član

Gosp. Miodrag PAJIĆ, predsjednik Gosp. Mehmed DEKOVIĆ, potpredsjednik Gosp. Želimir JUKA, član Gosp. Mato TADIĆ, član Gosp. Miodrag SIMOVIĆ, član HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Ibrahim

More information

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU 1153. Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima ( Službeni list CG, broj 46/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. oktobra 2013. godine, donijela je UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU,

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/99/2172,

More information

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 633.11:572.21/.22(497.6RS) DOI: 10.7251/AGREN1204645M Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture

More information

Službene novine Federacije BiH, broj: 46/11

Službene novine Federacije BiH, broj: 46/11 Službene novine Federacije BiH, broj: 46/11 Na osnovu clana 9. Zakona o Agenciji za bankarstvo ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06 i 59/06) i clana 18.

More information

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar

Gosp. Nedim ADEMOVIĆ, arhivar HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Stanimir

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Mile MILOVANOVIĆ

More information

YEARS OF THE WORLD BANK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

YEARS OF THE WORLD BANK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 15 YEARS OF THE WORLD BANK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 15 YEARS OF THE WORLD BANK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Dear reader, Join us in celebrating 15 years of successful partnership between Bosnia and Herzegovina

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/99/2726,

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/99/1669,

More information

Tužilaštvo/Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Prosecutor s Office of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina http://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba

More information

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO GODIŠNJE IZVJEŠĆE 0 RADU ZA GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO GODIŠNJE IZVJEŠĆE 0 RADU ZA GODINU L^/V] it -n li ; REPUBLIKA HRVATSKA GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADU ZA 217. GODINU Zagreb, svibanj 218. godine CC/Z/7 GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADU ZA 217, GODINU SADRŽAJ 1. UVOD 1 2. ODREDNICE NA KOJIMA SE TEMELJI RAD

More information

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE Specification Details: DLA Land and Maritime - VQ Date: 2/4/2015 Specification: MIL-DTL-28803 Title: Display, Optoelectronic, Readouts, Backlighted Segmented Federal Supply Class (FSC): 5980 Conventional:

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet br. AVAZ d.o.o.

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/98/874,

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. CH/01/7678,

More information

TRAFFIC - GENERATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

TRAFFIC - GENERATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT KURTOVI Halid & REPAK Advan Traffic - generator of economic development TRAFFIC - GENERATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT Dr. Halid KURTOVI Professor at Law faculty University of Zenici Mr. Advan REPAK Adviser

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

List of participants. List of Participants. Country (Bosnia and Herzegovina)

List of participants. List of Participants. Country (Bosnia and Herzegovina) List of participants National Training in Bosnia and Herzegovina on SEA and EIA, CITES Convention and Management in protected areas 10-12 May 2016 Mostar, Bosnia and Herzegovina List of Participants Country

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Protection and valorization of traditional cheeses in Herzegovina. Belgrade 3-4 December 2008

Protection and valorization of traditional cheeses in Herzegovina. Belgrade 3-4 December 2008 Protection and valorization of traditional cheeses in Herzegovina Belgrade 3-4 December 2008 Valorization of typical product as a process Activate, protect local resourses (sensibilization of the producers

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj 1 Hasan

More information

Your partner in Bosnia & Herzegovina

Your partner in Bosnia & Herzegovina Your partner in Bosnia & Herzegovina for design, building, installation and servicing Your partner in Bosnia & Herzegovina 1 1.1 History of EGW Dear Sir, Madam, You have just turned over the first page

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine)

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine) BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o Mostar PROJEKAT: AUTOCESTA NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA

More information

NOVO ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO REPUBLIKE SRPSKE

NOVO ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO REPUBLIKE SRPSKE UDK: 349.41(497.6) Pregledni naučni rad NOVO ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO REPUBLIKE SRPSKE Dr. sc. Hamid Mutapčić, docent Pravni fakultet Sveučilišta u Tuzli Mr. sc. Alvira Selimović Halilčević, dipl. pravnik

More information

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA _ 949 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Sanda Pipunić* Prikazuju se najvažniji instituti i odredbe novog Zakona

More information

Permanent Expert Group for Navigation

Permanent Expert Group for Navigation ISRBC E Permanent Expert Group for Navigation Doc Nr: 2-16-2/12-2-PEG NAV October 19, 2016 Original: ENGLISH INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION PERMANENT EXPERT GROUP FOR NAVIGATION REPORT OF THE

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Curriculum Vitae. Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Investicije, Riziko menadžment

Curriculum Vitae. Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Investicije, Riziko menadžment Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Azra Zaimović 31.10.1976. Tuzla Adresa stanovanja: - Telefon: Stan: - Posao: + 387 33 25 37 87 Fax: + 387 33 25 37 87 GSM:- E-mail:

More information

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU HUMAN RIGHTS COMMISSION WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj Branimir

More information

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BISNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA Review article Economics of Agriculture 3/2016 UDC: 664.644.4:339.13(497.6+497.5) CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

RJEŠENJE. Obrazloženje

RJEŠENJE. Obrazloženje KLASA: UP/I-344-01/11-09/02 URBROJ: 376-11-11-02 Zagreb, 24. svibnja 2011.g. Na temelju članka 128. st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08) te članka 63. st. 3. i 4. Zakona

More information

ZAKON O PRIVATIZACIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O PRIVATIZACIJI. (Sl. glasnik RS, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom

More information

Z A K O N O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA

Z A K O N O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA 229. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA Proglašava se Zakon o državnim odlikovanjima i priznanjima, koji je donijela

More information

SAVEZ MODERNIH PLESOVA U BOSNI I HERCEGOVINI SMP U BIH S T A T U T

SAVEZ MODERNIH PLESOVA U BOSNI I HERCEGOVINI SMP U BIH S T A T U T SAVEZ MODERNIH PLESOVA U BOSNI I HERCEGOVINI SMP U BIH S T A T U T Sadržaj: I OPŠTE ODREDBE 1 II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 4 III PRAVNI POLOŽAJ SAVEZA 4 IV CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA 5 V ORGANI

More information

l-v< ~ w 0-s B UV!rJ ///ILl-//fYYl)O/l/ 11 v u ~?J3 'PM~~ R1;;'7111 r Fairhaven Merchants Petition to the Mayor

l-v< ~ w 0-s B UV!rJ ///ILl-//fYYl)O/l/ 11 v u ~?J3 'PM~~ R1;;'7111 r Fairhaven Merchants Petition to the Mayor Fairhaven Merchants Petition to the Mayor March 7, ". Explore best locations for pedest rian-only streets - building upon the experience of closing roads during special events.. One possibility to consider

More information

DOKUMENTOVANOST IZGRADNJE VELIKIH ELEKTRO- ENERGETSKIH OBJEKATA ZNAČAJNIH ZA FEDERACIJU BIH

DOKUMENTOVANOST IZGRADNJE VELIKIH ELEKTRO- ENERGETSKIH OBJEKATA ZNAČAJNIH ZA FEDERACIJU BIH 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALTT 2009, Neum, B&H, 04. - 07 juni 2009. DKUMNTVANST ZGRADNJ VLKH LKTR- NRGTSKH BJKATA ZNAČAJNH ZA FDRACJU BH DKUMNTATN RQURD T BULD LARG LCTRC NRGY PLANTS

More information

Broj/Број. Godina XXII Petak, 8. lipnja/juna godine. Година XXII Петак, 8. јуна годинe

Broj/Број. Godina XXII Petak, 8. lipnja/juna godine. Година XXII Петак, 8. јуна годинe Godina XXII Petak, 8. lipnja/juna 2018. godine PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 519 Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 61.

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information