Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)

Size: px
Start display at page:

Download "Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)"

Transcription

1 Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber= Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: :06:45 +01'00' Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Internet: Št. e-pošta: 21 Ljubljana, petek ISSN Leto XVII Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Javni razpisi Gradnje Št. 008/07 Ob-6334/07 Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb Naročnik Občina Piran, Tartinijev trg 2, SI 6330 Piran, Slovenija, je na podlagi 76. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prispelih na javno naročilo Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran, številka projekta CCI 2004/SI/16/C/PE/002/02, po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št z dne , Ob-16427/06 in v Uradnem listu EU, št. S 110, dne , št. objave 2006/S Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb in sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, št / z dne ter sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št /07/ z dne zavrnil vse ponudbe, saj je ugotovil, da so vse ponudbe nepravilne, neprimerne in nesprejemljive. Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Občina Piran Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju Blago Ob-6141/07 Obvestilo Javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku, objavljen v Ur. l. RS, št dne , Ob-36411/06 za Kablovod 110 kv Koroška vrata Melje. Naročnik vse prevzemnike razpisne dokumentacije obvešča, da je zaradi vloženega zahtevka za revizijo do nadaljnjega prestavljena oddaja ponudb. O nadaljevanju javnega razpisa bodo vsi prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno obveščeni. Elektro Maribor Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. Maribor Obvestila o oddaji naročila Blago Ob-5855/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ , elektronska pošta: internetni naslov: I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil , glavni besednjak, dodatni predmeti: II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JR-10/2006. II.5) Kratek opis: mamografski aparat s PACS in RIS sistemom II. sklop: PACS in RIS sistem. RIS obvezno v slovenščini. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 60, SIT oziroma ,56 EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št. II. sklop: PACS in RIS sistem. RIS obvezno v slovenščini: Interexport d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič, Du- najska cesta 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ , elektronska pošta: internetni naslov: V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54, SIT oziroma ,07 EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-10/2006. VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 1. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne , Ob-28736/06. VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.7) Drugi podatki: za I. sklop: digitalni mamografski aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in licencama CAD, postopek izbire najugodnejšega ponudnika še ni končan. VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Zdravstveni dom Ljubljana Ob-5860/07 I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ , elektronska pošta: internetni naslov: I.2) Vrsta naročnika: centralna raven. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da. II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil , glavni besednjak, dodatni predmeti: II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 037/2006 MZZ. II.5) Kratek opis: sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo protokolarnih vin (promotivni namen), za naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, po specifikaciji na način kot je navedeno v razpisni dokumentaciji izvedenega naročila.

2 Stran 1500 / Št. 21 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,97 EUR (32, SIT). IV.1) Vrsta postopka: omejeni. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št. 037/2006: Movia Kristančič Mirko in Aleš, Cegloa 18, 5212 Dobrovo, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Ptujska klet d.o.o., Vinski trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Koželj d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Vinska klet»goriška brda«z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Istenič d.o.o., Celovška 72, 1000 Ljubljana, Slovenija. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Provin d.o.o., Trgovina in storitve, Ulica Gupčeve brigade 56, 1000 Ljubljana, Slovenija. VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 9. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; /06 z dne VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Ministrstvo za zunanje zadeve Ob-5862/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Cankarja, kontaktna oseba: Vinko Bizjak, Lošca 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da. II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava živil. II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Ivana Cankarja za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,90 EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: cena do 86 točk, fiksnost cen do 5 točk, kvaliteta do 4 točke, plačilni rok do 3 točke, lastna proizvodnja do 0,5 točke, odzivni čas za nujne dobave do 0,5 točke. javno naročilo št sklop: meso in mesni izdelki:»oblak«janez Oblak s.p., kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska 18, 4266 Žiri, Slovenija, tel. 04/ , faks 04/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,81 EUR, najvišja ponudba ,44 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: meso in mesni izdelki: Litijska Mesarija d.d., kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275 Šmartno, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,81 EUR, najvišja ponudba ,44 EUR. javno naročilo št sklop: meso in mesni izdelki: HAM HAM d.o.o., kontaktna oseba: Franci Žunko, Pot v dolino 37b, 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,81 EUR, najvišja ponudba ,44 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,93 EUR, najvišja ponudba ,61 EUR. javno naročilo št sklop: perutnina in perutninski izdelki: Mesnine dežele kranjske d.d., kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,93 EUR, najvišja ponudba ,61 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,93 EUR, najvišja ponudba ,61 EUR. javno naročilo št sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.533,05 EUR, najvišja ponudba 10,672,26 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ribe: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.533,05 EUR, najvišja ponudba ,26 EUR. izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.257,89 EUR, najvišja ponudba ,37 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.257,89 EUR, najvišja ponudba ,37 EUR. izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva

3 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 21 / / Stran , 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.257,89 EUR, najvišja ponudba ,37 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik, Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 04/ , faks 04/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,76 EUR, najvišja ponudba ,72 EUR. javno naročilo št sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,76 EUR, najvišja ponudba ,72 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,76 EUR, najvišja ponudba ,72 EUR. javno naročilo št sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o., kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,76 EUR, najvišja ponudba ,72 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.835,49 EUR, najvišja ponudba ,70 EUR. javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: ERA SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.835,49 EUR, najvišja ponudba ,70 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.835,49 EUR, najvišja ponudba ,70 EUR. javno naročilo št sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ,35 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: konzervirani izdelki: ERA SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 544,57 EUR, najvišja ponudba ,85 EUR. javno naročilo št sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 544,57 EUR, najvišja ponudba ,85 EUR. javno naročilo št sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 544,57 EUR, najvišja ponudba ,85 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: zamrznjena živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,86 EUR, najvišja ponudba ,77 EUR. javno naročilo št sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,86 EUR, najvišja ponudba ,77 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: zamrznjena živila: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,86 EUR, najvišja ponudba ,77 EUR. javno naročilo št sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.759,58 EUR, najvišja ponudba 5.816,54 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,

4 Stran 1502 / Št. 21 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.759,58 EUR, najvišja ponudba 5.816,54 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 114,13 EUR, najvišja ponudba ,89 EUR. javno naročilo št sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 114,13 EUR, najvišja ponudba ,89 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 114,13 EUR, najvišja ponudba ,89 EUR. javno naročilo št sklop: jajca: Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.827,43 EUR, najvišja ponudba 2.190,79 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ostala živila: ERA SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.310,43 EUR, najvišja ponudba ,36 EUR. javno naročilo št sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.310,43 EUR, najvišja ponudba ,36 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.310,43 EUR, najvišja ponudba ,36 EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 26. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 114/ /06 z dne VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Osnovna šola Ivana Cankarja Št /2006 Ob-6133/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Jasna Majcen, univ. dipl. prav., Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ , elektronska pošta: I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 994-4/06. II.5) Kratek opis: dobava električne energije za javne zdravstvene zavode. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št /06: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 238, SIT. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 402, ,21 SIT. javno naročilo št /06: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8, SIT. javno naročilo št /06: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 230, SIT. javno naročilo št /06: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 626, SIT. javno naročilo št /06: Elektro Prodaja, d.o.o., Preradovičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1, SIT. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 7. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne , št /06, Ob-25760/06. VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Ob-6137/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija. I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.5) Kratek opis: 30-Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo. II.6) Ocenjena skupna vrednost: EUR z DDV. IV.1) Vrsta postopka: omejeni. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št. 30: Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,24 EUR. Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.696,26 EUR.

5 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 21 / / Stran 1503 Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,56 EUR. Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,59 EUR. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 190,15 EUR. Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,95 EUR. Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,80 EUR. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,48 EUR. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,15 EUR. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.572,49 EUR. Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 12. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 2 z dne , Ob-2/05. VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Splošna bolnišnica Maribor Ob-6138/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija. I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.5) Kratek opis: osteosintetski material. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,61 EUR z DDV. IV.1) Vrsta postopka: omejeni. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št. 14.: Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.473,45 EUR. J. S. Evro Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,35 EUR. Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 471,90 EUR. Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.790,19 EUR. Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,37 EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 5. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-26129/05 z dne VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Splošna bolnišnica Maribor Ob-6139/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija. I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.5) Kratek opis: obvezilni material. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 4, SIT z DDV. IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa. IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: (h) skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so skladni z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah. IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,69 SIT. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,10 SIT. Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,40 SIT. Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena SIT. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena SIT. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 8. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Splošna bolnišnica Maribor Ob-6156/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252 Dornava, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ , elektronska pošta: I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 630/ II.5) Kratek opis: nabava sredstev za strojno pranje perila. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 16, SIT. IV.1) Vrsta postopka: odprti.

6 Stran 1504 / Št. 21 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena. javno naročilo št. 630/2006-7: Ecolab d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek, Vajngerlova 4, 2001 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ , elektronska pošta: ecolab.com. V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9, ,98 SIT. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630/ VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 1. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-34853/06 z dne VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava Št. 160/07 Ob-6178/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/ I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: II.5) Kratek opis: nakup OCT optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,89 EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo: (a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek. IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena: 1. najnižja končna ponudbena vrednost: 100%. javno naročilo št. 72/06 nakup OCT optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh: RIMC d.o.o., Pot na polšco 75, 8270 Krško, Slovenija, faks 07/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena ,93 EUR brez DDV; najnižja ponudba ,92 EUR z DDV. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 1. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da. VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Klinični center Ljubljana Ob-6311/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Rado Usenik, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ , elektronska pošta: internetni naslov: I.2) Vrsta naročnika: centralna raven. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: rezervni deli za alternator»iskra«. II.5) Kratek opis: 55 pozicij/864 kosov rezervni deli za alternator»iskra«. II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 49, SIT oziroma EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena: 80 točk, datum prve dobave: 20 točk. javno naročilo št. 64/2006/PP+V+TVD: Pintsch Bamag GmbH, kontaktna oseba: Peter Bunzeck, Hunxer Straße 149, D Dinslaken, Germany, tel. 0049/ , faks 0049/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ,96 EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 1. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št z dne , Ob-36369/06. VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Holding Slovenske železnice, d.o.o. Ob-6401/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, kontaktna oseba: Sabina Vidmar, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da. II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil , glavni besednjak, dodatni predmeti: , II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterija in ostalih izdelkov. II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (sredstva za osebno higieno, vrečke in folije, ostali izdelki namenjeni za uporabo pri čiščenju) za potrebe Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija), po sklopih in podsklopih, v letih od 2007 do II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,37 EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena do 90 točk, fiksnost cen do 6 točk, plačilni rok do 4 točke. javno naročilo št sklop: čistila, 1. podsklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: IVEC d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,23 EUR, najvišja ponudba ,25 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: čistila, 1. podsklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Johnson Diversey d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,23 EUR, najvišja ponudba ,25 EUR. javno naročilo št sklop: čistila, 2. podsklop: čistila za neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva: Ecolab d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek, Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,91 EUR, najvišja ponudba ,08 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: 2. podsklop: čistila za neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva: Johnson Diversey d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,91 EUR, najvišja ponudba ,08 EUR.

7 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 21 / / Stran 1505 javno naročilo št sklop: čistila, 3. podsklop: čistilna sredstva za kuhinjo: Ecolab d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek, Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,60 EUR, najvišja ponudba 2.878,72 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: čistila, 3. podsklop: čistilna sredstva za kuhinjo: Barjans d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,60 EUR, najvišja ponudba ,72 EUR. javno naročilo št sklop: papirna galanterija: Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba: Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,40 EUR, najvišja ponudba ,58 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: papirna galanterija: Barjans d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,40 EUR, najvišja ponudba ,58 EUR. javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 1. podsklop: sredstva za osebno higieno: Profarmakon International d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Strlič, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,68 EUR, najvišja ponudba ,86 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 1. podsklop: sredstva za osebno higieno: Vafra Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Marija Fludernik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,68 EUR, najvišja ponudba ,86 EUR. javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 2. podsklop: vrečke in folije: IVEC d.o.o.., kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja Šarnoviča 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,87 EUR, najvišja ponudba ,48 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 2. podsklop: vrečke in folije: Vafra Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Marija Fludernik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,87 EUR, najvišja ponudba ,48 EUR. javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 3. podsklop: ostali izdelki: Ivec d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja Šarnoviča 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,73 EUR, najvišja ponudba ,33 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ostali izdelki, 3. podsklop: ostali izdelki: Barjans d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,73 EUR, najvišja ponudba ,33 EUR. VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06/SV. VI.3) Datum oddaje javnega naročila: VI.4) Število prejetih ponudb: 12. VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 132/ /06 z dne VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija Ob-6403/07 Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, kontaktna oseba: Sabina Vidmar, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava. II.1) Vrsta javnega naročila: blago. II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da. II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava živil. II.5) kratek opis: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Domu upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, v obdobju od 2007 do II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): ,17 EUR. IV.1) Vrsta postopka: odprti. IV.2) Merila za oddajo: cena do 86 točk, fiksnost cen do 5 točk, kvaliteta do 4 točke, plačilni rok do 3 točke, lastna proizvodnja do 1 točka, odzivni čas za nujne dobave do 1 točka. javno naročilo št sklop: meso in mesni izdelki:»oblak«janez Oblak s.p., kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska 18, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/ , faks 04/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: ,76 najvišja ponudba: ,69 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: meso in mesni izdelki: KGZ Idrija z.o.o., kontaktna oseba: Janko Primožič, Vojkova 2, 5290 Idrija, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,76 EUR, najvišja ponudba: ,69 EUR. javno naročilo št sklop: perutnina in

8 Stran 1506 / Št. 21 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/ , faks 02/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,59 EUR, najvišja ponudba ,98 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,59 EUR, najvišja ponudba ,98 EUR. javno naročilo št sklop: ribe: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1291 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.720,58 EUR, najvišja ponudba 4.617,43 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.720,58 EUR, najvišja ponudba 4.617,43 EUR. javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 354,82 EUR, najvišja ponudba ,15 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 354,82 EUR, najvišja ponudba ,15 EUR. javno naročilo št sklop: mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba: Srečko Petrič, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 354,82 EUR, najvišja ponudba: ,15 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: ,46 EUR. javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,15 EUR, najvišja ponudba ,59 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,15 EUR, najvišja ponudba ,59 EUR. javno naročilo št sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/ , faks 05/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,15 EUR, najvišja ponudba ,59 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,62 EUR, najvišja ponudba ,62 EUR. javno naročilo št sklop: sadje in zelenjava: Janez Eržen, kontaktna oseba: Janez Eržen, Zgornje Bitnje 41, 4209 Žabnica, Slovenija, tel. 04/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba ,62 EUR, najvišja ponudba ,62 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop; konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/ , faks 03/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.025,37 EUR, najvišja ponudba 50,641,55 EUR. javno naročilo št sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.025,37 EUR, ponudba 50,641,55 EUR. izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št sklop: zamrznjena živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/ V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.700,82 EUR, najvišja ponudba 4.810,55 EUR. javno naročilo št sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/ , faks 01/

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.23

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.09

More information

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, tel , faks Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, tel , faks Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, Uradni list Republike Slovenije Internet: http:www.uradni-list.si Uradne objave e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 107-108 Ljubljana, petek 7. 11. 2003 ISSN 1318-9182 Leto XIII Javna naročila po Zakonu

More information

dopolnilni besednjak: E170-5 E171-2 E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti:

dopolnilni besednjak: E170-5 E171-2 E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti: Digitally signed by Erika Trojer DN: cn=erika Trojer, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235191114018 Reason: Podpis odgovornega urednika publikacije Uradni list RS Date: 2006.03.24

More information

) Enotni besednjak javnih naročil. Naslov: Katetri umbilikalni 2) Enotni besednjak javnih naročil

) Enotni besednjak javnih naročil. Naslov: Katetri umbilikalni 2) Enotni besednjak javnih naročil Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2006.11.10

More information

Kraj dobave: Sežana.

Kraj dobave: Sežana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 71 Ljubljana, petek 7. 9. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

Kraj dobave: Republika Slovenija.

Kraj dobave: Republika Slovenija. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 48 Ljubljana, petek 31. 5. 2002 ISSN 1318-9182 Leto XII Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

Pogodbena vrednost: opredeljeno v. 9. Število prejetih ponudb: , 11., 12., 13. Ministrstvo za obrambo Ljubljana.

Pogodbena vrednost: opredeljeno v. 9. Število prejetih ponudb: , 11., 12., 13. Ministrstvo za obrambo Ljubljana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 67 Ljubljana, petek 10. 8. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA Predmet javnega naročila: za obdobje 2 let Prestranek, dne 11. 11. 2015 I. POVABILO K ODDAJI

More information

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN 26. maj 2010 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,, št. 15/06, 26/07 in 18/08) OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje Številka: 10/2010 ISSN

More information

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 KOLEDOKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 Anka Lisec V SLOVENIJI 9. 11. april 2008 Dnevi slovenske informatike DSI2008 Portorož, Slovenija Elektronska pošta: dsi@drustvo-informatika.si Spletna

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017 1.03.2017 2.03.2017 3.03.2017 6.03.2017 7.03.2017 8.03.2017 9.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017

More information

Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014

Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014 Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014 We warmly thank President of governing board and vice president of OZS (Obrtno podjetniška Zbornica Slovenije)

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Sleet in Slovenia, February 2014

Sleet in Slovenia, February 2014 Sleet in Slovenia, February 2014 Jernej Hudohmet Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Releif Black Out, Bolzano March 2015 FACTS ABOUT SLOVENIA Area: 20,273 km2

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

INVITATION. "The Sunny Side Of The Alps" THE SLOVENIAN ROTARY SUMMER CAMP

INVITATION. The Sunny Side Of The Alps THE SLOVENIAN ROTARY SUMMER CAMP INVITATION to "The Sunny Side Of The Alps" THE SLOVENIAN ROTARY SUMMER CAMP 1 Host country and district: Dates: First day (Arrival): Thu, 22 June 2017 Last day (Departure): Sat, 01 July 2017 Slovenia,

More information

Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy

Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy Miran Gajšek, City of Ljubljana Ljubljana Forum 2011 Content of presentation 1. From Foresight to Planning 2. BRICS and/or PIGS

More information

SETECEC 2013 HOW TO ARRIVE If you are planning to arrive by plane:

SETECEC 2013 HOW TO ARRIVE If you are planning to arrive by plane: If you are planning to arrive by plane: Maribor can be best reached from nearest Graz Airport in Austria. Other two alternative airports are Airport Ljubljana Jože Pučnik Airport Ljubljana and Zagreb Airport

More information

GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne

GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne Relative to its geography, history, economy, culture, and language, Slovenia can be marked as a very diverse country that has an advantage

More information

#ASEFSU22 #ASEFSU nd ASEF Summer University (ASEFSU22) Programme. Page 1/17

#ASEFSU22 #ASEFSU nd ASEF Summer University (ASEFSU22) Programme. Page 1/17 #ASEFSU22 Page 1/17 Page 2/17 Wednesday, 12 September 2018 Morning Participants arrive in Ljubljana, Slovenia 14:00 18:30 Check-in & Registration Hostel Tresor Čopova ulica 38, 1000 Ljubljana, Slovenia

More information

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future.

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future. Koroška Region of Tradition. Region of the Future. Slovenia in Brief FORM OF GOVERNMENT A democratic parliamentary republic A member of the European Union A member of the OECD Germany POSITION: Central

More information

Survival guide of Maribor

Survival guide of Maribor Survival guide of Maribor SLOwineia - Wine is in the air 19.9. 26.9.2018 Autumn Course Maribor About Slovenia Basic Information Capital: Ljubljana Official language: Slovene Total area: 20.273 km 2 Population:

More information

Številka dovoljenja. Authorization number. Dunajska 56, 1000 Ljubljana / Ingrid Rabič

Številka dovoljenja. Authorization number. Dunajska 56, 1000 Ljubljana / Ingrid Rabič Register zavarovalno zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja Register of insurance agencies Zap. 1 Zavarovalna agencija

More information

Sodni register

Sodni register Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date:

More information

PROJEKT»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

PROJEKT»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih« Telefon: ŠOLA 02 655 06 00, Faks: 02 655 06 06 VRTEC 02 655 06 12 GSM: +386 51 676 688 http://www.os-kungota.si E-pošta: sola@os-kungota.si Davčna št. SI 58552561 Matična št. 5085152000 Podračun UJP Slovenska

More information

2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia. 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship

2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia. 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship 2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia Test Event for the 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship Kobarid, Slovenia September 20 th to 24 th 2017 LOCAL REGULATIONS Organised by Društvo

More information

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko A small country in Central Europe, Slovenia nevertheless offers a variety of landscapes, and their diversity is remarkable relative to the size of the

More information

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme Lead Partner SLOW TOURISM Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'italia e la Slovenia - SLOWTOURISM Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo SLOWTOURISM

More information

SHOAH LET US REMEMBER, 2019 Events to mark International Holocaust Remembrance Day

SHOAH LET US REMEMBER, 2019 Events to mark International Holocaust Remembrance Day SHOAH LET US REMEMBER, 2019 Events to mark International Holocaust Remembrance Day MARIBOR 17 January 18.00 Center of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor, Židovska ulica 4 21 January 8 February

More information

TourismProfile Slovenia

TourismProfile Slovenia TourismProfile Slovenia Tourism Profile Slovenia Cities and Regions Slovenia is one of the smallest countries in Europe in total the country has around two million inhabitants largest cities in Slovenia

More information

Sailplane Grand Prix Slovenia m class

Sailplane Grand Prix Slovenia m class Sailplane Grand Prix Slovenia 2017 18m class Organized by Aeroklub Celje Bulletin Nr.1 March 2017 30/03/2017 Bulletin Nr.1 1 Location Aeroklub Celje, Medlog 20, 3000 Slovenija ICAO Code: LJCL Coordinates:

More information

Ljubljana. Card guide. Explore with. Legend. Funicular. Ljubljana Tourist Information Centre. Slovenian Tourist Information Centre

Ljubljana. Card guide. Explore with. Legend. Funicular. Ljubljana Tourist Information Centre. Slovenian Tourist Information Centre Explore with Ljubljana Card guide Legend Funicular Ljubljana Tourist Information Centre Slovenian Tourist Information Centre Tourist train stop (Stritarjeva ulica street) 1 Tourist boat departure point

More information

96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT

96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT Original: English SEM / ESCTD NATO Parliamentary Assembly 96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT The Western Balkans: Past Misperceptions, Current Challenges and Future Endeavours

More information

REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES

REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES DISCOVER VARIOUS REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES DIVERSE REAL ESTATE PORTFOLIO Real estate accounts for the largest proportion

More information

(obveznice serije A in B) 4 PS MERCATOR, d. d., Ljubljana. uspešna, konkurenčna ponudba)

(obveznice serije A in B) 4 PS MERCATOR, d. d., Ljubljana. uspešna, konkurenčna ponudba) 1 COMET, d. d., Zreče TUB SWATY, d. d., Maribor 9.7.1998 nadomestni vrednostni papirji neuspešna, 19.8.1998 285.628 delnic po 4.000 SIT (navadne imenske delnice) 2 PS MERCATOR, d. d., EMONA MERKUR, d.

More information

INFO PACK Audition 1st October 2011

INFO PACK Audition 1st October 2011 INFO PACK Audition 1 st October 2011 Index About the project... 3 Audition and Workshop Schedule:... 3 Application on audition:... 3 Welcome event:... 3 Audition:... 3 Workshop:... 3 SUPERAMAS / EN- KNAP

More information

TOURISM IN NUMBERS. #ifeelslovenia

TOURISM IN NUMBERS.   #ifeelslovenia 217 TOURISM IN NUMBERS www.slovenia.info #ifeelslovenia EDITORIAL TOURISM IN NUMBERS is a publication issued annually by the Slovenian Tourist Board. It includes statistical data and analyses which give

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, petek 7. 5. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Št. 4301-26/2010/2 Ob-3132/10

More information

Training workshop on drought risk assessment

Training workshop on drought risk assessment Regional Programme on Disaster Risk Reduction in South East Europe Regional Cooperation in South Eastern Europe for meteorological, hydrological and climate data management and exchange to support Disaster

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Slovenia itinerary: Ljubjlana and Bled (May 2018)

Slovenia itinerary: Ljubjlana and Bled (May 2018) Friday, May 18 LONDON > LJUBLJANA Address Remarks 8am - 9am Wake up and get ready Check out by 10am 9am - 9.15am Check out 9.15am - 11am Oxford Circus > Gatwick airport Gatwick express from London Victoria

More information

ICOMAM 2018 CONFERENCE 2018:

ICOMAM 2018 CONFERENCE 2018: ICOMAM 2018 CONFERENCE 2018: War and Peace, Fear and Happiness 30 th September 3 rd October 2018 Ljubljana, Pivka, Maribor / Slovenia Organizers: - ICOMAM - Forum of Slavic Cultures Co-organizers in Slovenia:

More information

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 1. sklop. Investicijski program

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 1. sklop. Investicijski program Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 1. sklop Investicijski program SL CONSULT d.o.o. Januar 2012 Vsebina Investicijskega programa je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja SL CONSULT

More information

REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE. Municipality of Jesenice, March 2015

REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE. Municipality of Jesenice, March 2015 REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE Municipality of Jesenice, March 2015 1 PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF JESENICE The municipality of Jesenice, which has an area of 75.8 km 2, is situated

More information

Summaries of Approved Projects from the 2nd Deadline of the Open Call in the Frame of Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia - Croatia

Summaries of Approved Projects from the 2nd Deadline of the Open Call in the Frame of Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia - Croatia Summaries of Approved Projects from the 2nd Deadline of the Open Call in the Frame of Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia - Croatia The projects were approved at the Monitoring Committee of the

More information

Daily flights to Slovenia s main international gateway, Ljubljana Jože Pučnik Airport, from a number of European

Daily flights to Slovenia s main international gateway, Ljubljana Jože Pučnik Airport, from a number of European Introducing Slovenia In the heart of Europe, where the Alps meet the Mediterranean and the Pannonian Plain meets the Karst, lies Slovenia, a country of changing landscapes. The proximity of opposites and

More information

Priloga X: Obrazec DDV-O

Priloga X: Obrazec DDV-O NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DDV To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolnjuje obračun DDV v elektronski obliki na sistemu edavki. Pravna podlaga za navodilo

More information

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: cn=spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235444814013 Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije

More information

ACCOMMODATION. For student accommodation contact Local Organiser to mail City Map of Ljubljana

ACCOMMODATION. For student accommodation contact Local Organiser to mail City Map of Ljubljana ACCOMMODATION Local organiser holds allocations at different hotels. All hotels are within walking distance from the Congress Centre (CD), except M Hotel and Bit Center. Local organiser strongly recommends

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA

STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA Date: 05.12.2013 Bojan Rosi (Faculty of logistics / University of Maribor) Jurij Mežnaršič, Stanislav Bobnar (Aerodrom Ljubljana, d. d.) Igor Žula (3 Projekt

More information

A Decent Work for Transport Workers in Slovenia, Croatia and Macedonia*

A Decent Work for Transport Workers in Slovenia, Croatia and Macedonia* A4-53040 Decent Work for Transport Workers in Slovenia, Croatia and Macedonia* 06/12/2010 07/12/2010 Full Name: Ms. Rita BLAZIC 1 National [ UATUC] UNION OF AUTONOMUS TRADE UNIONS OF Institution: UATUC

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 7 Ljubljana, petek 4. 2. 2011 ISSN 1318-9182 Leto XXI Javni razpisi Št. 430-49/2010/579 Sprememba

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 31 Ljubljana, petek 16. 4. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Obvestilo Ob-2710/10 Javni

More information

REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA

REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA REPUBLIKA SLOVENIJA KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.O.O. SEKTOR LETALSKIH INFORMACIJ Zgornji Brnik 130n, SI-4210 Brnik-aerodrom SLOVENIA CONTROL, Ltd. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES Zgornji Brnik

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA. OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors

THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA. OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors Facts about Slovenia STATE Democratic parliamentary republic since June 1991 Member of the European Union

More information

Acta geographica Slovenica, 46-2, 2006,

Acta geographica Slovenica, 46-2, 2006, Acta geographica Slovenica, 46-2, 26, 189 251 SPATIAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN BUILT-UP AREAS IN SELECTED SLOVENE RURAL SETTLEMENTS AFTER 1991 PROSTORSKE IN FUNKCIJSKE SPREMEMBE POZIDANIH ZEMLJI[^ V IZBRANIH

More information

6th FAI European Paragliding Accuracy Championship

6th FAI European Paragliding Accuracy Championship 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship Kobarid, Slovenia 16 th to 22 nd September 2018 Organised by Društvo Adrenalin & KJP Krokar Železniki on behalf of the Letalska zveza Slovenije (Aeronautical

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Internet: www.uradni-list.si Št. 113 Ljubljana, četrtek 31. 12. 2009 e-pošta: info@uradni-list.si ISSN 1318-9182 Leto XIX Javni razpisi Popravek Ob-8459/09

More information

Welcome. We create knowledge for progress!

Welcome. We create knowledge for progress! Welcome The Faculty of Economics of the University of Ljubljana (FELU) has over 60 years of rich educational tradition. Reflecting the school reorganisation and modernisation, in 2006 the FELU was awarded

More information

Junior Grand Prix of Figure Skating 2018/2019 Ljubljana Cup 2018 October 3 to October 6, 2018 Ljubljana, Slovenia INFORMATION

Junior Grand Prix of Figure Skating 2018/2019 Ljubljana Cup 2018 October 3 to October 6, 2018 Ljubljana, Slovenia INFORMATION Ljubljana Cup 2018 October 3 to October 6, 2018 Ljubljana, Slovenia INFORMATION WELCOME It is a great honor for Slovene Skating Union to host again one of the competitions of ISU Junior Grand Prix. Ljubljana,

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

INSTRUCTIONS FOR EXIBITORS 2016

INSTRUCTIONS FOR EXIBITORS 2016 INSTRUCTIONS FOR EXIBITORS 2016 1 GENERAL ORGANIZATION 1.1 Hours of operation (hours of fair being open to the public) 1.2 Official opening of the fair and luncheon for exhibitors 1.3 Reception and technical

More information

Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374)

Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374) Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374) WETLANDS Wetlands are areas whose soil is either seasonally or permanently saturated with water. These include

More information

2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE

2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE 12. MAREC 2012 12 MARCH 2012 št./no 3 2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE št./no 1 TERITORIALNE ENOTE IN HIŠNE ŠTEVILKE, SLOVENIJA, 2011 KONČNI PODATKI TERRITORIAL UNITS

More information

RE-DEFINING SLOVENIAN TOURISTIC REGIONS

RE-DEFINING SLOVENIAN TOURISTIC REGIONS 109 RE-DEFINING SLOVENIAN TOURISTIC REGIONS Anton GOSAR, Koper/Capodistria * with 8 fi gures and 2 tables in the text CONTENT Summary...109 1 Introduction...110 2 The frame...112 3 Tourism strategies and

More information

MAGISTRALNO IN REGIONALNO CESTNO OMREŽJE IN OBČINSKA SREDIŠČA V SLOVENIJI

MAGISTRALNO IN REGIONALNO CESTNO OMREŽJE IN OBČINSKA SREDIŠČA V SLOVENIJI MAGISTRALNO IN REGIONALNO CESTNO OMREŽJE IN OBČINSKA SREDIŠČA V SLOVENIJI Andrej Černe* Izvleček UDK 911-375:656.1 (497.12) Predstavljeni so prvi delni rezultati prometno-geografske analize 56. nekdanjih

More information

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP VODOVOD I KANALIZACIJA A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053) " Adresa: Mar~la T1ta 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www ejn.gov.ba Datum I vrl1eme slan]a bav]ehen]a na 061avu:25 5 2018. u 11 :13 OBAVJESTENJE

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2013 Končno poročilo Ljubljana, junij 2014 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

Instructions for exhibitors 2018

Instructions for exhibitors 2018 Instructions for exhibitors 2018 Ambient Ljubljana furniture fair & Home Fair plus 7 11 November 2018, GR Ljubljana Exhibition and Convention Centre Index 1.0 General organization...03 1.1 Hours of operation

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

NATURE HEALTH FAIR 2018 INSTRUCTIONS FOR EXHIBITORS

NATURE HEALTH FAIR 2018 INSTRUCTIONS FOR EXHIBITORS NATURE HEALTH FAIR 2018 INSTRUCTIONS FOR EXHIBITORS 1 ORGANISATION IN GENERAL 1.1 Opening times (opening hours of the Show) 1.2 Official opening of the Show and catered reception for Exhibitors 1.3 Operating

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXIV ISSN

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXIV ISSN Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814021, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

22 TRANSPORT TRANSPORT

22 TRANSPORT TRANSPORT 22. NOVEMBER 2010 22 NOVEMBER 2010 št./no 26 22 TRANSPORT TRANSPORT št./no 3 PREGLED RAZVOJA LETALIŠKEGA PROMETA IN ZRAČNEGA PREVOZA, SLOVENIJA, 1992 2009 KONČNI PODATKI REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF AIRPORT

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

PROGRAMME 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EUROPEAN ENERGYMANAGERS. 29th 30th November 2017, Ljubljana subject to alterations.

PROGRAMME 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EUROPEAN ENERGYMANAGERS. 29th 30th November 2017, Ljubljana subject to alterations. PROGRAMME Gilad Rom 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EUROPEAN ENERGYMANAGERS 29th 30th November 2017, Ljubljana 04.10.2017 - subject to alterations #eurem2017 Invitation Following the successful conferences

More information

INSTRUCTIONS FOR THE EXHIBITORS

INSTRUCTIONS FOR THE EXHIBITORS INSTRUCTIONS FOR THE EXHIBITORS 1 GENERAL ORGANIZATION 1.1 Hours of operation (hours of fair being open to the public) 1.2 Official opening of the fair and luncheon for exhibitors 1.3 Reception and technical

More information

ANALIZA PREHRANSKE KAKOVOSTI OSNOVNOŠOLSKIH MALIC PO POSAMEZNIH REGIJAH V SLOVENIJI

ANALIZA PREHRANSKE KAKOVOSTI OSNOVNOŠOLSKIH MALIC PO POSAMEZNIH REGIJAH V SLOVENIJI INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE ANALIZA PREHRANSKE KAKOVOSTI OSNOVNOŠOLSKIH MALIC PO POSAMEZNIH REGIJAH V SLOVENIJI MATEJ GREGORIČ MOJCA GABRIJELČIČ BLENKUŠ IRENA DOBRILA BARBARA KASTELIC

More information

ICOMAM 2018 Conference: War and Peace, Fear and Happiness PRE-CONFERENCE TOUR. POSOČJE Tour along the paths of the Isonzo Front September 2018

ICOMAM 2018 Conference: War and Peace, Fear and Happiness PRE-CONFERENCE TOUR. POSOČJE Tour along the paths of the Isonzo Front September 2018 ICOMAM 2018 Conference: War and Peace, Fear and Happiness PRE-CONFERENCE TOUR POSOČJE Tour along the paths of the Isonzo Front 27 29 September 2018 1 DAY 27 September 2018 Ljubljana Lokev Sredpolje / Redipuglia

More information

Sports Training Camps. Slovenia. Al-Faris travel d.o.o. Litijska cesta 64 Ljubljana Slovenia

Sports Training Camps. Slovenia. Al-Faris travel d.o.o. Litijska cesta 64 Ljubljana Slovenia Sports Training Camps Slovenia SUPPORTED BY Al-Faris travel d.o.o. Litijska cesta 64 Ljubljana Slovenia T: +386 59 087 922 E: info@alfaris.si About us Where we are CHEZ REPUBLIC We are a young and dynamic

More information

EUMedRail Conference. Agenda

EUMedRail Conference. Agenda EUMedRail Conference 23-25 April 2018 Ljubljana Exhibition and Convention Centre DAY 1: Monday 23 April 2018 Dunajska Cesta 18, 1000, Ljubljana - Slovenia Agenda Venue: Povodni mož - Meeting Room Ljubljana

More information

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities 14 25 2014 14 25 2014 1 st Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities Tako bomo tudi letos odgovorili vsakemu, ki se nam bo oglasil. Javite se

More information

Javni razpisi. Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov,

Javni razpisi. Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov, Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08 MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08 PROMET VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v 000 EUR Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija v mio EUR Število

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

More information

Javni razpisi. programa glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni

Javni razpisi. programa glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Tel: +386 (0)

Tel: +386 (0) INF.2 December 2010 ENGLISH ONLY UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION and ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE CONFERENCE OF EUROPEAN STATISTICIANS Work Session on Statistical Data Editing (Ljubljana, Slovenia,

More information

Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI. 1. Uvod

Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI. 1. Uvod U'DK 911.3:38(497.12) =863 Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI 1. Uvod Oskrba sodi po svoji namembnosti v sam ožji vrh osnovnih funkcij človeškega življenja. Glede na to je ta

More information

Location: Kobarid/Caporetto/Karfreit, Slovenia Kamp Koren, Ladra 1b, 5222 Kobarid

Location: Kobarid/Caporetto/Karfreit, Slovenia Kamp Koren, Ladra 1b, 5222 Kobarid SERVAS SLOVENIA ITALY AUSTRIA invite you to the ALPE-ADRIA MEETING September 14-16, 2018 Europe 1918-2018 We are celebrating that countries at war a hundred years ago are living together in peace and friendship

More information

SLOVENIA APICULTURAL TOUR Celebration of World Bee Day 20 May May 17th 30th 2018

SLOVENIA APICULTURAL TOUR Celebration of World Bee Day 20 May May 17th 30th 2018 Slovenian Beekeeping LLC Presents SLOVENIA APICULTURAL TOUR Celebration of World Bee Day 20 May May 17th 30th 2018 Slovenia lies in the center of Europe, where the Alps meet the Mediterranean area and

More information

MARIBOR OPEN Maribor Open je tekmovanje s tradicijo in verjamem, da bo tudi letos ponudil dobro organizacijo in izjemne boje.

MARIBOR OPEN Maribor Open je tekmovanje s tradicijo in verjamem, da bo tudi letos ponudil dobro organizacijo in izjemne boje. 1 UVOD IN DOBRODOŠLI Dragi gostje, športniki in podporniki karateja, V veliko čast mi je, da lahko povabim vse tekmovalce; tako slovenske kot tudi mednarodne na že tradicionalno tekmovanje Maribor Open.

More information

The LiËenca and Petelinjek Ponds, Glitter in the midst of Dravinjske gorice

The LiËenca and Petelinjek Ponds, Glitter in the midst of Dravinjske gorice The LiËenca and Petelinjek Ponds, Glitter in the midst of Dravinjske gorice LIFE04NAT/SI/000240 project Natura 2000 in Slovenia - management models and information system Institute of the Republic of Slovenia

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information