ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ"

Transcription

1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2016/17. годину Београд, септембар године

2 Садржај I УВОД 4 II УСЛОВИ ЗА РАД 7 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе Школска зграда 7 2. Опремљеност зграде 8 3. Педагошка организација 9 4. Награде и признања 9 5. Школски простор 9 6. Опремљеност просторија 9 7. Грејање просторија Школска кухиња Школска библиотека Зубна амбуланта Запослени у школи Родитељи и ученици Друштвена средина 12 III ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ Календар образовно васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину Списак уџбеника и приручника Табеларни преглед бројног стања ученика Преглед недељног задужења наставника Распоред часова План спортских, културних и рекреативних активности Дневна артикулација радног времена ученика Распоред главних дежурних наставника за школску 2016/ IV ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ Орган управљања Школски одбор Директор школе План и програм рада помоћника директора школе Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум Наставничко веће Педагошки колегијум План рада стручног већа наставника разредне наставе Стручна већа за области предмета Продужени боравак План рада Стручног актива за развој школског програма План рада Актива за развојно планирање План рада Тима за инклузивно образовање План рада Тима за самовредновање Остали тимови и комисије Одељењска већа 91 V САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 94 1.Савет родитеља 94 2

3 2. Ученички парламент Стручни сарадници Педагог школе Психолог школе Дефектолог школе Библиотекар школе 113 VI РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ Настава у природи Екскурзије Секције Ученичке организације Вршњачки тим Пријатељи деце општине Раковица Црвени крст 123 VII ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације Програм професионалне оријентације ученика Програм здравствене заштите ученика Програм социјалне заштите ученика Програм заштите животне средине Програм школског спорта и спортских активности Програм сарадње са породицом Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе Програмски задаци васпитног рада у школи Програм превенције малолетничке делинквенције План сарадње и умрежавање са другим школама и установама Програм корективног рада са ученицима 146 VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА Програм унапређења васпитно-образовног рада План стручног усавршавања наставника Сарадња са друштвеном средином и институцијама Школски маркетинг 157 IX ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 157 X ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 158 3

4 I УВОД 1. Годишњи план рада Основне школе Иво Андрић за школску 2016/2017. годину донет је на основу: 1. Законa о основама образовања и васпитања ( Службени гланик РС бр.72/09, 52/11 и 55/13, 68/15) 2. Закона о основном образовању и васпитању ( Службени гланик РС бр.55/13.) 3. Статута Основне школе Иво Андрић дел.бр.1236.од године 4. Развојног плана Основне школе Иво Андрић дел. бр. 314/ Извештаја о раду ОШ Иво Андрић за школску 2015/16. годину 6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ( Службени гланик РС- Просветни гласник бр.2/92, 2/00) 7. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 5/12) 8. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 6/07,2/10, 7/10,3/11, 1/13, 4/13) 9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 5/08, 3/11, 1/13,5/14). 10. Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 6/09, 3/11,8/13), 11. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр.1/05,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11,7/11,1/13,11/14) 12. Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11,7/11, 1/13, 4/13,11/14) 13. Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 2/10, 3/11, 8/13,5/14) 14. Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13,11/14) 15. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. ( Службени гланик РС-Просветни гласник ) 16. Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у основној школи ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 42/93 и 37/09 и 72/15) 17. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 67/13) 4

5 18. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 22/2005 и 51/2008) 19. Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 5/2011) 20. Правилника о општим стандардима постигнућа огбразовни стандарди за крај обавезног образовања ( Службени гланик РС-Просветни гласник бр. 5/2010) 21. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ( Службени гланик РС- Просветни гласник бр. 76/2010) 22. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( Службени гласник РС-Просветни гласник бр 3/10) 23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС бр.13/2012, 31/2012) 24. Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС бр.9/12) и осталих законских и подзаконских аката. Полазне основе рада школе Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања: 1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање; 6) бити оспособљени за самостално учење; 7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању; 12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима; 5

6 14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице. Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће: да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитнообразовног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада; да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма; да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да ће се реализовати нови школски програми, јер су претходнима истекли рокови валидности; да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као полудневна настава; да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: (нпр. организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе рада; осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи благовремено и стваралачки; редовније посећивање огледних часова; да се редовније и отвореније разматрају искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног времена); да ће ове школске године бити 22 одељења млађих разреда, док је број одељења у старијим разредима исти, 22; да ће просечан број ученика у одељењима бити 26,25; да ће се страни језик енглески изучавати oд I до VIII разреда као обавезни наставни предмет; да ће се настава руског језика изучавати oд V до VIII разреда са по два часа недељно као изборни наставни предмет; да ће се на основу спроведених анкета од V до VIII разреда организовати један час недељно изабраног спорта по одељењу V рукомет, VI кошарка, VII одбојка, VIII - фудбал; да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; да ће се од V до VIII разреда остваривати још четири изборна програма (основе информатике и рачунарства; цртање, сликање и вајање, хор и оркестар и шах) које ће школа понудити ученицима, а који ће се определити за један на почетку школске године; да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе врло добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна материјална средства за значајније уређење школског простора, а што се пре свега односе на промену пода у просторијама продуженог боравка (учионица и простор за боравак), кречење учионица и неопходне поправке; да ће услови рада бити много бољи с обзиром да је формиран још један кабинет који ће се користити и као учионички простор за ученике првог разреда. Све учионице у којима се држи настава старијих разреда поседују рачунаре и интернет 6

7 конекцију. Искоришћена су и оба информатичка кабинета за потребе наставе. Такође, обезбеђен је вајерлес интернет у целој школи; да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на завидном нивоу; да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја; да је потребно остати на истом, а помогућуству и побољшати резултате на такмичењима, иако су претходне године били најбољи до сада у односу на претходне три године; да је организована стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, као и наука у оквиру часова припремне наставе од почетка школске године; да је организована стална помоћ свим ученицима који имају потешкоћа у учењу и савлађивању градива; да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години; да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. ОШ Иво Андрић је васпитно-образовна установа која се бави васпитањем и образовањем ученика на подручју месних заједница Миљаковачки извори и Канарево брдо у општини Раковица а у којој ради огранак основне и средње музичке школе Даворин Јенко. Да би се васпитно-образовни задаци остварили у потпуности, задржаће висок степен одговорности и ангажованости просветних радника у школи. Такође ћемо наставити са осавремењавањем наставног процеса, повезати рад у школи са животном праксом, осмислити сарадњу породице и школе, школе и друштвене средине, школе и других чинилаца у васпитању и образовању ученика. При том имали смо слуха за потребе и специфичности генерација са којима радимо, јер се оне константно мењају. Остваривање овог програма олакшано је запосленима у школи коришћењем савремених достигнућа науке и технологије и сазнања о карактеристикама младих данас. II УСЛОВИ ЗА РАД 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе Школска зграда Основнa школа,,иво Андрић'' саграђена је године, а подигнута на парцели 1114 КО Стара Раковица чија је површина 1 ха 37 ари 73м 2 од чега је: под објектом 6150 м 2 школско двориште око 6000 м 2, прилази и стазе 1950 м 2, вежбалишта 1500 м 2 и 3773 м 2 зелене и друге површине. Укупна корисна површина зграде је 6150 м 2 и распоређена је на: 13 учионица, кабинет за: физику, кабинет за хемију, кабинет за биологију, кабинет за српски језик, кабинет за стране језике, кабинет за ликовну културу, кабинет за музичку културу, кабинет за историју, кабинет за географију, кабинет за математику, 2 кабинета за информатику, 2 радионице за техничко образовање, 2 фискултурне сале, 1 свечану салу са 100 седишта, 7

8 библиотеку са читаоницом, дидактички кабинет, 25 радних кабинета за припремање наставника за рад, 1 радна просторија за стручне сараднике, директора, секретара, рачунополагача, административно-финансијког радника, 1 кухиња, 1 трпезарија са 13 столова и са 50 столица, 1 амбуланта. Регистрована је код Трговинског суда у Београду, под бројем у Београду. Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада и ради у две смене. 2. Опремљеност зграде Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшавања материјалних услова рада, и они се плански и организовано користе. Данас школа поседује скоро све потребне врсте наставних средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика. Школа је опремљена са: - Дигиталном учионицом са 16 рачунара и Информатичка учионица са 4 рачунара; - у осталим учионица налази се 58 рачунара; - у канцеларијама је 16 рачунара; - преносивих рачунара 5; - телевизора ЛЦД 24; - пројектора 4; - графоскоп 5; - ДВД плејера 1; - ЦД плејера 6; - паметна табла 2; - фотокопир апарата 2; - штампача 19; - скенера 3; - видео камера 1; - дигитални фото апарат 1; - разглас 1; - клавир 2; Библиотека има књига и својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља. У школу редовно стиже више од 4 листова и часописа, и то из свих области науке, уметности и технике. Прегледом учионица и кабинета и увидом у пописне листе може се закључити да школа поседује неопходна наставна средства и помагала, а у циљу осавремењавања наставе и током ове шк. године имамо у плану набавку нових савремених наст. средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која буду добијана из различитих извора. 8

9 3. Педагошка организација Школа је организована и ради у две смене (ученици првог циклуса и у једној смени ученици другог циклуса образовања). 4. Награде и признања Међу бројним наградама и друштвеним признањима школи посебно место имају: Програм успостављања квалитета ЈУС ИСО 9001/2001 јануар Светосавска награда за директора школе GreenScreenFest Фестивал еколошког филма прва награда у категорији најбољи аматерски филм испод 18 година (''Миљаковача шума'' друго место на конкурсу из маринске биологије, ЕРСТЕ фондација Песталоци програм превенције насиља подржан од Савета Европе ''Креирај будућност'' Сименсов конкурс (прва награда 1200 еура) Најбоља спортска школа Раковице и године Успеси ђака на такмичењима на градском и републичком нивоу (биологија, енглески језик, музичка култура, физичко васпитање, техничко и информатичко образовање, српски језик, руски језик, математика, хемија) и на смотрама истраживачких радова (''Руђер Бошковић'' и удружење наставника ''Доситеј Обрадовић'') године школа је од стране спољашњих евалуатора МПНТР оцењена највећом оценом 4 (четири). 5. Школски простор Школски простор у потпуности омогућава организацију савремене наставе. Спортске површине и дворишта школе су у сасвим добром стању и омогућавају несметане спортске активности и одмор ученика. Постоје и неке идеје које ће се реализовати у цуљу унапређења наставе и побољшања стања терене. Треба напоменути и врло добро одржавање зеленила на тим просторима што оставља и добар естетски утисак. Одржавање школског простора је нормално, јер се финансирањем обезбеђују довољна средства. Одговорност свих радника школе, ученика и њихових родитеља, а посебно техничког особља и домара школе мора бити на одговарајућем нивоу и на чему ће се и даље посебно инсистирати. Двориште школе је уређено на одговарајући начин, са великим спортским тереном иза зграде школе и мултифункционалним тереном са вештачком травом, тако да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих осталих спортских и културних активности. Једини проблем, који се у оквиру дворишта је поломљени асфалт, за који је послат допис Секретаријату за санацију и реконструкцију. 6. Опремљеност просторија Постојећи инвентар је у релативно добром стању. Од Министарства телекомуникација, у склопу пројекта Дигитална учионица у школи је опремљен један информатички кабинет. У школи ради продужени боравак у простору кухиње и трпезарије и адекватно је уређен и опремљен за ту намену. Школа је прилично опремљена наставним средствима за рад. Предвиђа се набавка још неких наставних средстава, а у складу са потребама које ће прецизирати наставници у оквиру својих стручних већа, што 9

10 је предвиђено плановима тих стручних већа. Постојећа ситуација је таква да настава може несметано да се одвија. 7. Грејање просторија Грејање просторија се обаља централно, јер смо повезани на топлану на Миљаковцу. У току летњег распуста урађена је провера неопходног техничког одржавања од стране овлашћених лица из топлана. 8. Школска кухиња У школи постоји кухиња, али се храна не спрема у њој већ се ученицима у продуженом боравку доставља храна преко кетеринга, а сервира га сервирка задужена за рад у боравку. 9. Школска библиотека Школска библиотека у школској 2016/17. години има књига. Својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља. У школу редовно стиже више од 4 листа и часописа, и то из свих области. 10. Зубна амбуланта У школи постоји зубна амбуланта у којој раде доктори из Дома здравља Раковице и примају ученике у две смене. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ За школску 2016/17. годину послати су захтеви Градском секретаријату и Општини Раковица за реконструкцију и санацију: - санитарних чворова и водоводно-канализационе мреже, - електро-инсталација, - асфалтирање дворишта - поправке једног дела крова, као и неопходних радова за безбедно и квалитетно извођење наставе. За ове радове су потребна велика финансијска средства, али очекујемо барем делимично извршење ових захтева. Школа ће у оквиру својих финансијских могућности наставити са постављањем ламината у учионицама и кречењем ходника и учионица. 11. Запослени у школи - а. Структура наставног кадра Наставно особље Број 0-10 год год. Директор 1 1 Помоћник директора 0,5 0,5 Педагог 1 1 Психолог год. преко 30 г. 10

11 Дефектолог 0,5 0,5 Наст. раз. наставе Наст. пред. наставе 1 1 Професори раз. наставе Професори предметне наставе Библиотекар 1 1 УКУПНО 77 36,5 22, б. Административно-финансијско особље по стручној спреми и полу Број Висока Виша Укупно Секретар ж 1 1 Координатор финансијских и рачуноводствених послова ж 1 1 Финансијско админ. радник ж 1 1 Укупно в. Помоћно-технички кадар број 0-10 год год год. Домар Радник за одржавање ,67 хигијене Сервирке 1 1 УКУПНО 16, ,67 преко 30г. 12. Родитељи и ученици Квалификациона структура родитеља: Укупан број ђака 1155 Број разведених (%) 27,2% Брачна заједница (%) 69,1% Остало (%) 3,7% Укупно 100% Број очева са високом спремом 23,2% Број очева са средњом спремом 67,1% Број очева са ниском спремом 9,7% Укупно 100% Број мајки са високом спремом 30,1% Број мајки са средњом спремом 65,8% Број мајки са ниском спремом 4,1% Укупно 100% Решени стамбени услови 57,1% 11

12 Подстанарство 14,0% Заједница 28,9% Укупно 100% Бројно стање ученика по одељењима и разредима: Укупно разред Број ученика Број одељења Школу на почетку школске 2016/2017. године школу похађа 1155 ученика распоређених у 44 одељења. На почетку школске године, уписано је 140 првака, распоређених у пет одељења, а формирана су и четири групе ученика у продуженом боравку, уписано је укупно 146 ученика првог и другог разреда који ће проводити време у боравку од часова. Учионице за млађе и наставни кабинети за старије разреде налазе се у два посебна дела школске зграде, спојене холом школе, што представља погодност за одржавање реда и дисциплине у школи. Бројно стање ученика 7 година уназад Школска година На почетку школске На крају школске године године 2016/ / / / / / / Однос родитељ према школи је веома позитиван. Ретки су они који избегавају сарадњу по било ком основу. 13. Друштвена средина Школа се налази у улици Ивана Мичурина 38а, општинa Раковица. У близини се налази новоизграђено насеље Миљаковац 3, у којем живи велики проценат ученика који похађају нашу школу. То је један од разлог све већег броја ученика у нашој школи. У оквиру школе а и у близини школе има доста уређених травнатих површина и паркова (парк српско-јапанског пријатељства), па ученици своје слободно време проводе или у школском дворишту или у оближњим парковима. Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане и децу. Могућност за бављење спортом за време школске године ученици имају у фискултурној сали школе у оквиру секција, а у вечерњим часовима изнајмљују је спортски клубови. У близини школе се налази Културни центар Раковице, 12

13 што омогућава чешће културне посете овој институцији. О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља Канарево брдо са којом школа има добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи обављају се у Дому здравља о чему се извештавају управа школе, разредне старешине као и савет родитеља и школски одбор. Близина предшколских установа,,изворчић'' и,,канаринац'' омогућава успешну сарадњу током целе године. Ппоред ових објеката, за реализацију васпитно.образовних задатака коришћени су позоришта,,ђуро Салај'' и,,душко Радовић'', биоскоп,,рода'', библиотеке, Дечји културни центар, музеји, споменици... Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и саржајно обогати. Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељенских заједница и школе у целини. Закључне напомене Ако се у целини посматрају услови рада школе, мора се констатовати да школа испуњава све услове за несметан образовно-васпитни процес. III ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 1. Календар образовно васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину (у даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2016/2017. године и време и трајање школског распуста ученика у основној школи. Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта: Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра године, а завршава се у петак, 27. јануара године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 30. маја године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 13. јуна године за ученике од првог до седмог разреда. Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда се остварује у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда се остварује у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, тј. да сваки дан у седмици буде заступљен 36 односно 34 пута. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст има два дела - први део почиње у среду, 4. јануара године, а завршава се у петак, 6. јануара године, а други део почиње у понедељак, 30. јануара године, а завршава се у петак, 10. фебруара године. Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла године, а завршава се у понедељак, 17. априла године. 13

14 Летњи распуст почиње у среду, 14. јуна године, а завршава се у четвртак, 31. августа године. У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра године, Свети Сава 27. јануара године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла године, Дан победе 9. маја године, Видовдан 28. јуна године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Уторак, 8. новембар године обележава се као Дан просветних радника. Одрађивање дана на екскурзији биће суботом, недељу дана пре спровођења екскурзије, тј. у зависности од датума реализације екскурзије. Дан школе ће се одрадити у суботу године, а прославиће се у петак године. Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта биће 27. јануара године. Време поделе сведочанстава за ученике осмог разреда биће организовано 28. јуна године. Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта обавиће се у понедељак, 19. јуна године. Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину је одштампан уз Правилник и дат је на крају овог текста. 14

15 2. Списак уџбеника и приручника Наставничко веће школе је на својим седницама, одржаним у току школске 2016/2017. године, тј. наредне три школске године, који је прихваћен од Савета родитеља и Ученичког парламента, донело Одлуку и утврдило следеће: Списак уџбеника који се користе у настави у школским 2016/ /19. Тачан наслов уџбеника НОВИ БУКВАР - УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА ЧИТАНКА са поукама о језику Радна свеска уз Буквар и Читанку Математика 1, радни уџбеник - 1.део Математика 1, радни уџбеник - 2.део Математика 1, радна свеска Свет око нас 1, уџбеник Свет око нас 1, радна свеска 1. део Свет око нас 1, радна свеска 2. део FamilyandFriendsFoundationClassBook, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник и ЦД FamilyandFriendsFoundationWorkbook, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска Тачан наслов уџбеника Читанка 2 Српски језик 2 - уџбеник Српски језик 2 - радна свеска Латиница 2 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Љ. Вдовић, Б. Матијевић, и Р. Јанаћковић И. Јовић, М. Јовић Ивана Јухас Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Susan Iannuzzi СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Миланка Јузбашић, Натали Тркуља Миланка Јузбашић, Натали Тркуља Миланка Јузбашић, Натали Тркуља Неда Смоловић, Александра Ивезић Тачан назив издавача ЕДУКА ЕДУКА ЕДУКА БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ ЛОГОС Тачан назив издавача БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ 15

16 Математика 2 радни уџбеник (1. део) Математика 2 радни уџбеник (2. део) Математика 2, радна свеска С вет око нас 2, уџбеник Свет око нас 2, радна свеска Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ БИГЗ Чаробни свет музике - уџбеник са ЦД-ом Гордана Илић КЛЕТ Family and Friends Starter- уџбеник са ЦД-ом Family and Friends Starter- радна свеска Naomi Simmons ЛОГОС Тачан наслов уџбеника СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Тачан назив издавача Читанка 3 Весна Шојић, Мира Касаповић БИГЗ Српски језик 3, уџбеник Ана Пејовић БИГЗ Српски језик 3, наставни листови Весна Шојић, Мира Касаповић, Ана Пејовић БИГЗ Математика 3, радни уџбеник Мирјана Јовановић Лазић, (1. део) Дијана Дрндаревић БИГЗ Математика 3, радни уџбеник Мирјана Јовановић Лазић, (2. део) Дијана Дрндаревић БИГЗ Математика 3, радна свеска Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић БИГЗ Природа и друштво 3, уџбеник Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар БИГЗ Петровић Природа и друштво 3, радна свеска Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар БИГЗ Петровић Чаробни свет музике 3, уџбеник са ЦД-ом Гордана Илић КЛЕТ Family and Friends 1 ClassBook- уџбеник са ЦД-ом Family and Friends 1 Workbook - радна Naomi Simmons ЛОГОС свеска Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за трећи разред основне школе Н. Игњатовић-Савић, Ј. Димитријевић, В. Живковић, С. Жица, М. Вуловић, Е. Јокановић, С.Јовановић, М.Остојић Креативн и центар 16

17 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Тачан наслов уџбеника "Трешња у цвету" - читанка Радна свеска за српски језик Поуке о језику Математика - уџбеник за четврти разред основне школе Математика - радна свеска за четврти разред основне школе Природа и друштво 4, уџбеник Природа и друштво 4, радна свеска Чаробни свет музике 4, уџбени са ЦД-ом Пуна имена аутора др Нада Тодоров, Сања Цветковић, М. Плавшић др Н. Тодоров, С. Зарупски, С. Кеча Милован Б. Цветковић, др Б.Првуловић Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић Гордана Илић Тачан назив издавача ЕДУКА ЕДУКА ЕДУКА Креативни центар Креативни центар БИГЗ БИГЗ КЛЕТ Family and Friends 2 - уџбеник са ЦД-ом Naomi Simmons Oxford Family and Friends 2 - радна свеска Naomi Simmons University Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за четврти разред основне школе Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Марија Вуловић, Евгенија Јокановић, Слободанка Јовановић, Марина Остојић Креативни центар Тачан наслов уџбеника МОСТ - читанка за 5.разред СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Зорица Несторовић, Златко Грушановић Тачан назив издавача КЛЕТ Граматика 5 В. Ломпар КЛЕТ Математика за 5. разред - уџбеник Збирка задатака из математике - на три нивоа Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић ГЕРУНДИЈУМ ГЕРУНДИЈУМ 17

18 Ликовна култура за 5. разред Сања Филиповић КЛЕТ Географија 5 Географија 5 - радна свеска Историја 5 Техничко и информатичко образовање за 5. разред Биологија за 5.разред Марко Јоксимовић, Наташа Бировљев, Светлана Поповић Марко Јоксимовић, Наташа Бировљев Душко Лопандић, Ивана Петровић Жељко Васић Др Дијана Каруовић Тијана Прибићевић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић Томка Миљановић ЛОГОС ЛОГОС ЛОГОС ЛОГОС ГЕРУНДИЈУМ Музичка култура 5 Александра Станковић КЛЕТ English Plus 1 Student's book - уџбеник English Plus 1 Workbook - радна свеска Oрбита 1-уџбеник Oрбита 1- радна свеска Janet Hardy-Gould Naomi Simmons П. Пипер, С. Мирковић ЛОГОС Завод за уџбенике Тачан наслов уџбеника КОРАК- читанка за 6.разред СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Зорица Несторовић, Златко Грушановић Тачан назив издавача КЛЕТ Граматика 6 В. Ломпар КЛЕТ Математика за 6. разред Збирка задатака из математике 6 - НА ТРИ НИВОА Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић ГЕРУНДИЈУМ ГЕРУНДИЈУМ Музичка култура 6 Александра Станковић КЛЕТ Ликовна култура 6 Сања Филиповић КЛЕТ Жељко Васић Техничко и информатичко Иван Ђисалов образовање ЛОГОС Др Дијана Каруовић за 6.разред Марија Ђуришић М. Векић Кочић,Д.Кочић, Историја 6 ЛОГОС Др.Д.Лопандић Географија 6 Нема карта за 6 разред из географије - ЕВРОПА KB broj: Љиљана Гавриловић, Милена Перишић Ивана Мирјанић - Коцић Завод за уџбенике Завод за уџбенике 18

19 Биологија 6 Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић ГЕРУНДИЈУМ Физика 6, уџбеник Наташа Чалуковић КРУГ Физика VI Збирка задатака са лабораторијским вежбама English Plus 2 Student's book - уџбеник English Plus 2 Workbook - радна свеска Орбита 2-уџбеник Орбита 2-радна свеска Наташа Чалуковић Janet Hardy-Gould Naomi Simmons П. Пипер КРУГ ЛОГОС Завод за уџбенике Тачан наслов уџбеника ПУТ- читанка за 7.разред СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Зорица Несторовић, Златко Грушановић Тачан назив издавача КЛЕТ Граматика 7 В. Ломпар КЛЕТ Географија за 7. разред KB broj: Нема карта за 7 разред из географије, ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ KB broj: Математика за 7. разред Збирка задатака из математике 7 Биологија за 7. разред Историја за 7.разред Милутин Тадић Мирјанић Коцић Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић Др.Чедомир Антић, М.Бонџић Завод за уџбенике Завод за уџбенике ГЕРУНДИЈУМ ГЕРУНДИЈУМ ГЕРУНДИЈУМ ЛОГОС Ликовна култура за 7. разред Сања Филиповић КЛЕТ Музичка култура за 7. разред Александра Станковић КЛЕТ Физика 7, Уџбеник Наташа Чалуковић КРУГ Физика 7, Задаци, тестови и вежбе Наташа Чалуковић КРУГ Хемија за 7.разред Техничко и информатичко образовање за 7.разред English Plus 3 Student's book - уџбеник English Plus 3 Workbook - радна свеска Ј. Адамов, Н.Макивић и С. Олић Иван Ђисалов, Др Дијана Каруовић Марија Ђуришић Janet Hardy-Gould Naomi Simmons ГЕРУНДИЈУМ ЛОГОС ЛОГОС 19

20 Руски језик Орбита 3-уџбеник Руски језик Орбита 3-радна свеска П. Пипер Завод за уџбенике Тачан наслов уџбеника РЕЧИ МУДРОСТИ - читанка за 8.разред СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД Пуна имена аутора Зорица Несторовић, Златко Грушановић Тачан назив издавача КЛЕТ Граматика 8 В. Ломпар КЛЕТ Математика за 8. разред Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Герундијум Збирка задатака из математике 9 Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић Герундијум Музичка култура 8 Александра Станковић КЛЕТ Ликовна култура 8 Сања Филиповић КЛЕТ Техничко и информатичко образовање за 8. разред Географија 8 - уџбеник (са картом Србије) Нема карта за 8 разред из географије, МОЈА СРБИЈА KB broj: Биологија 8 Хемија 8 Физика VIII уџбеник Физика VIII збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе Историја 8 - радни уџбеник са тематским атласом English Plus 4 Student's book - уџбеник English Plus 4 Workbook - радна свеска Борислав Дакић Др Дијана Каруовић Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић Ивана Мирјанић Коцић Верица Матановић, Милица Станковић Ј. Адамов,Р. Ђурђевић и С. Каланковић Наташа Каделбург Наташа Каделбург Предраг Симић, Ивана Петровић Janet Hardy-Gould Naomi Simmons ЛОГОС Завод за уџбенике Завод за уџбенике Герундијум Герундијум Круг Круг ЛОГОС ЛОГОС Орбита 4-уџбеник Руски језик Орбита 4-радна свеска П. Пипер Завод за уџбенике Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком утврдило а Савет родитеља и Ученички парламент прихватио, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној школи. 20

21 Списак додатних приручника, помоћне литературе и часописа за МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ: Први разред Разред Литература Лепо пишем ћирилицу, Атос Контролне вежбе, српски језик и математика, Атос Други разред Часописи Школарка 2 и Витез Лектира за 2. разред, Ризница лепих речи Трећи разред Часопис Школарка 3 Збирка задатака за 3. разред из математике; Атос Збирка задатака за 3. разред из српски језик; Атос Четврти разред Збирка задатака за 4. разред из математике ; Атос Збирка задатака за 4. разред из српски језик ; Атос 3. Табеларни преглед бројног стања ученика одељење мушки женски укупно одељење мушки женски укупно I V I V I V I V I V II VI II VI II VI II VI II VI II VI III VII III VII III VII III VII III VII

22 IV VIII IV VIII IV VIII IV VIII IV VIII IV VIII укупно укупно Преглед недељног задужења наставника укупно школа МЛАЂИ РАЗРЕДИ УЧЕНИЦИ 1-4. РАЗРЕДА НЕПАРНА СМЕНА ПАРНА СМЕНА I/2 Мирјана Јовановић I/4 Катарина Гацин I/1 Јелена Ћирић I/3 Маја Герасимовић I/5 Јасмина Милићевић II/1 Слађана Лалић II/3 Снежана Драгичевић II/5 Драгица Стешевић III/1 Биљана Ристовић III/3 Александра Ивезић IV/1 Вера Васић IV/3 Вера Стојановић IV/5 Јелена Пантић V/1 Олга Вујин V/3 Слађана Петровић-Танасијевић V/5 Маријана Мирковић VI/1 Драгана Дејановић-Ковачевић VI/3 Лепосава Љешевић VI/5 Милица Мирковић VII/1 Драгана Васиљевић-Кокотовић VII/3 Милан Станковић VII/5 Зорана Петровић VIII/1 Станко Кржић VIII/3 Јелена Дробњаковић VIII/5 Јована Обрадовић II/2 Ивана Цмиљановић-Косовац II/4 Тихомир Ножинић II/6 Марјана Остојић III/2 Татјана Миленковић III/4 Мирјана Живић III/5 Сања Димић IV/2 Мира Роланд IV/4 Сања Вујисић IV/6 Сандра Радовановић СТАРИЈИ РАЗРЕДИ УЧЕНИЦИ 5-8. РАЗРЕДА V/2 Олга Урошевић V/4 Светлана Томић VI/2 Љиљана Рајчић VI/4 Ненад Стаменовић VI/6 Александра Поповић VII/2 Љиљана Вићентијевић VII/4 Оливера Сретовић VIII/2 Звонко Станковић VIII/4 Радмила Зимоњић VIII/6 Светлана Петровић 22

23 Ученици старијих разреда ће имати наставу у једној смени пре подне, док ће ученици млађих разреда седмично мењати смене. Наставне и ваннаставне активности се одвијају у две смене: Прва смена: од 8:00 до 13:15часова Друга смена: од 13:15 до 18:30часова У првој смени ће бити 33 одељења, 22 одељења старијих разреда и 11 одељења млађих разреда. У другој смени ће бити 11 одељења млађих разреда. У школи су планиране четири хомогене групе продуженог боравка. У продужени боравак ће ићи укупно око 140 ученика. Продужени боравак ће радити од 7:00 до 18:00 часова. 23

24 24

25 25

26 26

27 5. Распоред часова Распоред часова за ову школску годину урадио је директор школе, а за млађе разреде сваки наставник разредне наставе за своје одељење. Предметни наставници су навели време за старије разреде и то за све видовe васпитно-образовног рада. При изради распореда часова водило се рачуна што је више могуће о основним ставовима добре организације рада заснованим на психолошко-педагошким захтевима: да се у настави предмети што разноврсније распореде у току радног дана, односно радне недеље, да се што рационалније користи расположиви школски простор, кабинети и опрема. Нити један наставник са пуним фондом часова не може радити мање од 5 радних дана у недељи. Распоред часова се налази у Прилогу овог документа. Подела одељења према наставнику и одељењу у старијим разредима: р. бр. Име и презиме Одељења предмет бр. часова 1. Станко Кржић 7-2, 8-1, 8-5, 6-6 српски језик Драгана Дејановић-Ко. 8-3, 8-4, 6-1, 6-2, 6-4 српски језик Олга Урошевић 7-4, 5-2, 5-1, 6-3 српски језик Светлана Бубало 7-5, 8-2, 5-5, 8-6 српски језик Милан Станковић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-3, 6-4, 6-6 српски језик/ грађанско васпитање Милица Мирковић 7-1, 5-4, 5-3, 6-5 српски језик Љиљана Вићентијевић 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 8-4, 5-2, 6-2, 6-4, 6-6 руски језик Слађана Петровић-Т. 7-4, 7-5, 8-5, 5-4, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-3 руски језик Maрина Милошевић 8-1, 8-3, 6-1, 8-6 руски језик Радмила Зимоњић 8-2, 8-4, 8-5, 5-4, 5-2, 5-5, 8-6 енглески језик Лепосава Љешевић 7-3, 7-5, 8-1, 8-3, 6-1, 5-3, 5-1, 6-2, 6-3 енглески језик Драгана Васиљевић-К. 7-1, 7-2, 7-4, 6-5, 6-4, 6-6 енглески језик Оливера Сретовић 7-3, 7-4, 8-1, 8-5 математика Љиљана Рајчић 7-1, 7-5, 6-5, 6-2, 6-6 математика Сузана Бранковић-П. 7-2, 6-1, 6-3, 6-4 математика Светлана Томић 8-2, 5-4, 5-2, 8-6 математика Маријана Мирковић 8-3, 8-4, 5-3, 5-1, 5-5 математика Александра Поповић 7-2, 7-3, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 6-6 физика Љиљана Костић 7-1, 7-4, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 8-6 физика Јелена Дробњаковић 7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 хемија 20

28 21. Ивана Дамњановић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 6-5, 6-4, 6-6 биологија Дејан Бошковић 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6 биологија Иван Николић 7-2, 8-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-2, 6-3 хемија / биологија Светлана Петровић 8-2, 8-4, 6-1, 5-5, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 историја Немања Пантић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-3, 8-5, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1 историја Зорана Петровић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-1, 5-5, 6-2, 6-3 географија Јелена Томић 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 географија Taња Парезановић 5-3, 6-5, 6-4, 6-6, 8-6 географија Весна Станисављевић 7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5 цртање, сликање и вајање /ликовна култура Милан Андрић 7-1, 7-2, 7-3, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 5-3, 5-1, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 ликовна култура Јована Обрадовић 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 музичка култура / хор и оркестар Бранимир Ђокић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-3, 8-4, 6-6, 8-6 музичка култура Гордана Милосављевић 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-5, 6-3, 6-6, 8-6 техничко образовање Звонко Станковић 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-5, 6-3, 6-6, 8-6 техничко образовање Мирослав Крњић 7-1, 7-2, 7-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-2, 6-4 техничко образовање Ненад Стаменовић 7-1, 7-2, 7-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-2, 6-4 техничко образовање Зоран Поповић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-2, 8-4, 8-5, 5-3, 5-1, 5-5, 6-2, 6-3, 8-6 физичко васпитање / изабарани спорт Владимир Цвикић 7-1, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 6-1, 5-4, 5-2, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 физичко васпитање / изабарани спорт Стојковић Драшко 7-5, 8-1, 8-3, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6 физичко васпитање / изабарани спорт Јелена Матијашевић 7-2, 7-3, 8-4, 8-5 физичко васпитање / изабарани спорт 6 28

29 41. Марија Лукић 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6 шах Олга Вујин 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 информатика и рачунарство Александра Петровић 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 6-2, 8-6 грађанско васпитање Драган Милић 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5, 6-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 8-6 верска настава 9 Укупно у старијим разредима: 709 На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље са тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи. Распоредом часова су пронађена оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад школе и налазе се на сајту школе и холу школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, односно помоћник директора/педагог школе. Распоредом часова је утврђена по један обавезна паузе сваком наставнику ради замена одсутних наставника или пријема родитеља у термин отворених врата. Блок часове могу имати наставници који раде у две школе или којима организација самог наставног предмета то дозовљава. Распоред часова додатне и допунске наставе и слободних активности биће комплетно састављен и усвојен до и истакнут поред распореда за редовну наставу у зборници, холу школе и на сајту, а такође и као Прилог овом документу. Распоред часова редовне наставе и поменути распоред биће усвојени на седници Наставничког већа. За све облике непосредног рада са ученицима утврђен је јединствен распоред часова који ће бити доступан ученицима и родитељима. Изборни предмети Обавезни изборни предмети: грађанско васпитање верска настава руски језик физичко васпитање-изабрани спорт (5. разред рукомет, 6. разред кошарка, 7. разред одбојка, 8. разред фудбал) Ученици, односно родитељи/старатељи прввих и петих разредасе опредељују за један од два обавезна изборна предмета до краја прве недеље септембра: грађанско васпитање или верску наставу и тај предмет похађају до краја циклуса. Руски језик и физичко васпитање-изабрани спорт похађају сви ученици. Успех ученика из грађанског васпитања и верске наставе оцењује се описно и не утиче на општи успех ученика. Руски језик и физичко васпитање-изабрани спорт се оцењују бројчано и те оцене улазе у просечну оцену ученика. Изборни предмети: лепо писање (1. разред); чувари природе (3. и 4. разред); од играчке до рачунара (2. разред) информатика и рачунарство (5-8. разреда) цртање, сликање и вајање (5. и 7. разред) хор и оркестар (6. и 8.разред) шах (5, 6. и 8. разреда) Сви изборни предмети се оцењују бројчано (осим у првом разреду где је оцењивање описно), а оцена не улази у просек ученика. 29

30 ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЧАСОВА ОД I ДО IV РАЗРЕДА Ред. бр 1 2 А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Српски језик Енглески језик ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД I - IV нед. год. нед. год. нед. год. нед. год Математика Свет око нас Природа и друштво Ликовна култура Муз. култура Физичко васп УКУПНО: А Б. ИЗБОРНИ НАСТ. ПРЕДМЕТИ 1 Верска настава Грађанско васп Чувари природе Лепо писање Од играчке до рачунара УКУПНО: Б В. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРА. -ВАСП. РАДА Час 1 одељењског старешине 2 Допунска настава Додатни рад УКУПНО: В Укупно А+Б+В ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЧАСОВА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА Ред. бр А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ V - РАЗРЕД VIII нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 1 Српски језик Енглески језик Математика Ликовна култура Муз. култура

31 6 Историја Географија Физика Хемија Биологија ТИО Физичко васп Б. ИЗБ. НАСТ. ПРЕД. УКУПНО: А *обавез. изб. пред. 1 Верска настава* Грађ. васп.* Изаб. спорт* Руски језик* Информатика и рачунарство Цртање,сликање и вајање Хор и оркестар Шах УКУПНО: Б В. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРА. ВАСП. РАДА 1 ЧОС УКУПНО: В Укупно А+Б+В ДОПУНСКА НАСТАВА Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду, односно имају тешкоћу у раду или заостају у савлађивању програма због изостајања или сл. Извођење ове наставе обављаће се током целе школске године са ученицима од првог до осмог разреда. Допунска настава из предмета српски језик и математика је обавезна током целе школске године са по једним часом недељно, а из осталих предмета организоваће се према потреби. Основни циљ је да се омогући савладавање наставних садржаја. Организоваће се у групама, паровима или индивидуално, зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у Дневнику осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи. ДОДАТНА НАСТАВА Додатни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда који постижу испољавају посебну склоност и интересовање из оних наставних предмета који су предвиђени наставним програмом. У фази препознавања ученика биће обухваћен већи број њих, а процес препознавања извршиће се: - на основу процене предметних наставника (начину рада, активности ученика...); - запажања одељењских старешина; - мишљења родитеља; - мишљења ученика у одељењу; Групе ће бити организоване према разредима, а радиће се према програму који ће правити ментор уз помоћ педагога као и самих ученика. Наставник може рад организовати перманентно, по један час недељно, а може и као курс у трајању од неколико месеци. Детаљан опис тема допунске и додатне наставе налази се у Школским програмима за сваки разред. ПРИПРЕМНА НАСТАВА Припремна настава за полагање Завршног испита, организоваће се за ученике осмог разреда (септембар-јун). Педагошки колегијум је дао предлог да се са овим видом наставе крене од месеца октобра 31

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД. Љ. Вдовић, Б. Матијевић, и Р. Јанаћковић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД. Љ. Вдовић, Б. Матијевић, и Р. Јанаћковић Уџбеници наведени у табели су прошли процедуру разматрања и одлучивања на Наставничком већу ОШ "Иво Андрић", Савету родитеља и Ученичком парламенту и налазе се на одобреном Каталагу уџбеника Министарства

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар Р.б. ПРЕДМЕТ НОВИ ЛОГОС Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа 650-02- 148/2013-06 од 5.9.2013.

More information

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2015/2016. годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2015/2016. годину Република Србија Основна школа Старина Новак Београд, Кнез Данилова 33-37 тел. 3347-633 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2015/2016. годину Београд, септембар 2015. године На основу чл. 57 Закона о основама

More information

МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ

МУЗИЧКA ШКОЛA ДАВОРИН ЈЕНКО БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, септембар 2014 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2.1. Организациона шема графички приказ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ

МУЗИЧКA ШКОЛA ДАВОРИН ЈЕНКО БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ МУЗИЧКA ШКОЛA "ДАВОРИН ЈЕНКО" БЕОГРАД ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, октобар 2017 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2.1. Организациона шема графички приказ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

ОСНОВНА ШКОЛА МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ ЛАЈКОВАЦ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ ЛАЈКОВАЦ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ ОСНОВНА ШКОЛА МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ ЛАЈКОВАЦ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ ЛАЈКОВАЦ, септембар 2017. гoдине Директор: Невенка Јевтић Аутори плана: Наставничко веће, стручна већа, директор

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ЛЕТОПИС 2015/2016 ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ОШ ЖИВКО ТОМИЋ ДОЊА ШАТОРЊА

ЛЕТОПИС 2015/2016 ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ОШ ЖИВКО ТОМИЋ ДОЊА ШАТОРЊА ЛЕТОПИС 2015/2016 ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ОШ ЖИВКО ТОМИЋ ДОЊА ШАТОРЊА ЛЕТОПИС 2015/2016 Пред Вама је Летопис Основне школе Живко Томић. Верујемо да је урађена публикација која ће бележити

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ОШ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК Бошка Петровића 6 Телефон/факс: 011/ 2667-224; 3670-017 Београд ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ СЕПТЕМБАР, 2015. ГОДИНЕ 1 САДРЖАЈ:

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШК. 2014/15. 2017/18. ГОДИНУ Б Е О Г Р А Д ЈУН 2014. ГОДИНЕ адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: 3290-334; тел/факс: 3290-861 е-маил: сајт: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

Душана Петровића Шанета / дел број 71 од Децембар, 2013.г.

Душана Петровића Шанета /  дел број 71 од Децембар, 2013.г. Душана Петровића Шанета 11 013.316.449 osantic@panet.rs / www.osmantic.edu.rs дел број 71 од 28.2.2014. Децембар, 2013.г. САДРЖАЈ КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 1 Основни подаци о школи... 1 Историјат школе...

More information

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 5. РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 5. РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ГЕРУНДИЈУМ 2018/2019. школска година УЏБЕНИЦИ СУ У СКЛАДУ СА НОВИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ Уводна реч Проф. др Синиша Јешић главни и одговорни

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда

Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда Сузана Николић 796.02:371.624 Стручни члaнaк / Professional paper Примљeнo / Received 24/10/2002 Структура објеката за физичко васпитање у школама на територији Београда STRUCTURE OF THE PHYSICAL EDUCATION

More information

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ Булевар Зорана Ђинђића 112 11070 Београд Број: 64 Датум: 30.01.2017. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЕТШ НИКОЛА ТЕСЛА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЕТШ НИКОЛА ТЕСЛА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЕТШ НИКОЛА ТЕСЛА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ Београд, 2016.године 1 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ Полазну

More information

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ Београд, март 2012. године Развојни тим Чланови Радне групе за осигурање квалитета Компоненте 3 у оквиру пројекта Модернизација система средњег

More information

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ГЕРУНДИЈУМ 2018/2019. школска година УЏБЕНИЦИ СУ У СКЛАДУ СА НОВИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ Уводна реч Проф. др Синиша Јешић главни и одговорни

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016 2021. ГОДИНЕ Бања Лука, јануар 2016. године САДРЖАЈ: 1. УВОД... 3 2. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ...

More information

Л Е Т О П И С. за школску 2007/2008. годину

Л Е Т О П И С. за школску 2007/2008. годину Л Е Т О П И С за школску 2007/2008. годину Општи подаци Школа је организована као самостална установа, у оквиру које су 12 одељења виших разреда и 12 одељења нижих разреда. У школи постоји и 2 одељења

More information

1. Хоризонталне области:

1. Хоризонталне области: 1. Хоризонталне области: 1) стандардизација [Институт за стандардизацију Србије] Радиша Кнежевић, radisa.knezevic@iss.rs, 011/3409-303 Заменик: Драган Вуксанпвић, dragan.vuksanovic@iss.rs, 011/3409-380

More information

Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд, Кондина 6. Школски развојни план. за период од школске 2014/15. до 2016/17. године

Музичка школа Др Војислав Вучковић Београд, Кондина 6. Школски развојни план. за период од школске 2014/15. до 2016/17. године Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд, Кондина 6 Школски развојни план за период од школске 2014/15. до 2016/17. Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд, Кондина 6 Школски развојни план за

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС

ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС ОСНОВНА ШКОЛА «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ» ПРОСЛАВЉА СВОЈЕ ЈУБИЛЕЈЕ 27. МАРТА ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СМО МИ ГРАДИЛИ ЊУ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ОНА ГРАДИЛА НАС БЕОГРАД, 2007. године 1 ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОСНОВНA ШКОЛA «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ»

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/430-110, 051/430-100; e-mail: pedagoski.zavod@rpz-rs.org Подручна канцеларија

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

2014/2015 КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА ШКОЛА СПИСАК УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

2014/2015 КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА ШКОЛА СПИСАК УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд Обилићев венац 5 п.п. 312 тел. 011/30 51 907 Текући рачуни: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Beograd 205-1031-02 Комерцијална банка КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Београд, април. Информатор о раду БПШ-ВШСС. година САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ВИСОКОЈ

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

Основна школа Јеврем Обреновић Шабац ЛЕТОПИС ШКОЛЕ

Основна школа Јеврем Обреновић Шабац ЛЕТОПИС ШКОЛЕ Основна школа Јеврем Обреновић Шабац ЛЕТОПИС ШКОЛЕ Школска 2015/16. година 1 Школске 2015/2016. године у Основној школи Јеврем Обреновић у Шапцу реализован је образовно-васпитни рад у складу са Годишњим

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА Издавач: Заштитник грађана Делиградска 16, 11000Београд www.zastitnik.rs За издавача: Саша Јанковић Аутори: Снежана

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 01 Нови Сад, 27.02.2018. Кадетско првенство

More information

Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Пројекат за међуетничку интеграцију у образовању ПРИРУЧНИК ЗА ШКОЛСКЕ ОДБОРЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1 Овај Приручник је урађен са подршком Пројекта УСАИД-а за међуетничку интеграцију у образовању. Пројекат

More information

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању Завод за унапређивање образовања и васпитања КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. годину Београд, 2007. ПРЕДГОВОР Издавач: Завод за унапређивање образовања

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 1 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2009 С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн Институт за педагошка истраживања Београд 1 2 3 4 Опис пројекта Методологија Резултати Закључци и препоруке

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2010 2014. Бања Лука, новембар 2009. године У В О Д Уставни основ за доношење Стратегије образовања садржан је у Амандману

More information

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије

ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије БАЗЕ ПОДАТАКА Предмет: Базе података ПРЕДМЕТ: Базе података СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни 2 Предмет: БАЗЕ

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 149, 18. мај 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ исправке одлука

More information

Подршка развијању даровитости у школској пракси

Подршка развијању даровитости у школској пракси Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 73 83 UDC 159.928.22 Рад примљен: 20. 8. 2016. Рад прихваћен: 20. 9. 2016. Далиборка Р. Поповић 1 Универзитет у Крагујевцу, Природно- математички факултет Оригинални

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 2015/ Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: , , Техника је у моди!

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 2015/ Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: , , Техника је у моди! ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 015/16 31000 Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: +381 31 51 596, 513 994, 51 597 www.tehnickaue.edu.rs Техника је у моди! ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ Техничка школа је настала из потребе

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004.

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004. ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕКТОРА И ПРОРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2004/2005. И 2005/2006. ГОДИНУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

More information

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 24.04.2016. ГОДИНЕ КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ (назив подносиоца изборне листе: назив регистроване

More information

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОШ КОСТА АБРАШЕВИЋ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОШ КОСТА АБРАШЕВИЋ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2010.), Правилник о наставном плану

More information

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/ Број 925 Датум: 28.03.2013. Завод за јавно здравље Лесковац АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ у 2012. години 1. Увод Кадровски потенцијал је један од најважнијих

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ "МИХАИЛО ПАЛОВ" ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ МИХАИЛО ПАЛОВ ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу Şcoala de înalte Studii de specialitate "Mihailo Palov" din Vârşeţ Omladinski trg 1, 26300 Vršac, tel/fax 013/831-628, 830-024,

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Школске библиотеке и креативни тим

Школске библиотеке и креативни тим Школске библиотеке и креативни тим зборник радова 1 Школска библиотека и креативни тим електронски зборник радова са Смотри стваралаштва школских библиотекара одржаних 2010-2012. године Уредници мр Славица

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА На основу члана 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-Аутентично тумачње, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó ПУНА ШКОЛА ЂАКА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ: РАНА ДЕТЕКЦИЈА ЗНАКОВА ОСИПАЊА БУДИМПЕШТА, 2017 HUMAN CONSULTING АУТОРИ И АУТОРКЕ: ПЕТЕР РАДО, ХУБ ФРИДРИКС, ЈЕЛЕНА ЈОКСИМОВИЋ, ОЉА ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН

More information