Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Size: px
Start display at page:

Download "Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације"

Transcription

1 Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, године

2 Област ванредних ситуација покривена је Трећим поглављем Индивидуалног акционог плана партнерства РС-НАТО (ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА, НАУЧНА САРАДЊА, СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КРИЗАМА И ПЛАНИРАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА) у делу Систем управљања кризама и планирање у ванредним ситуацијама.

3 Приоритети у оквиру сарадње по овом питању су: даље јачање капацитета институција и органа који се баве планирањем у ванредним ситуацијама; израда Акционог плана за примену Националне стратегије за ванредне ситуације и релевантних подзаконских аката; израда процена угрожености и плана заштите и спасавања на различитим нивоима, унапређење међуресорске сарадње; опремање посебних јединица и постизање њихове пуне операбилности; сарадња са Евроатланским координационим центром за реаговање на катастрофе (EADRCC) и са земљама чланицама НАТО и Партнерства за мир.

4 Законски основ - Закон о ванредним ситуацијама - Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама - Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања

5 УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (Сл.Гласниг РС бр.96/12) Овим упутством прописује се методологија : Израде Процене угрожености-ризика од елементарних непогода и других несрећа Израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

6 Процена је основни документ на основу којег се ради План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Увод Положај и карактеристике територије, Процену критичне инфраструктуре са становишта угрожености од елементарних непогода и других несрећа, Идентификација опасности и процена ризика од елементарних непогода и других несрећа, Мере превенције, Процена потребних снага и средстава за заштиту и спасавање, Закључак Графички приказ мапирање

7 У највећем броју случајева Процена је У РАДУ, Један број општина (18) није до сада започео процедуру израде, Укупно је урађено 59 Процена од којих 31 усвојена од стране опшинског градског органа, а већина је враћена на допуну односно усаглашавање са Упутством о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

8 Национални План заштите и спасавањареаговања у ванредним ситуацијама Полазни документ за израду Плана је ПРОЦЕНА ризика/угрожености Основни плански документ на основу кога се субјекти заштите и спасавања организују, припремају и учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара Планом се утврђују задаци субјектима заштите и спасавања, планско и организовано ангажовање њихових капацитета и усклађивање њихових активности у спровођењу мера и задатака заштите и спасавања.

9 Надлежност у изради Националног плана Влада РС доноси Национални план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије МУП СВС израђује предлог Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије Министарства, други органи и посебне организације : - учествују у изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије; - израђују и спроводе сопствене планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

10 Методологија израде Плана Тежишта у изради елемената плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама су на: - Субјектима и њиховим надлежностима - Снагама и капацитетима за ангажовање у заштити и спасавању - Процедурама ангажовања

11 Снаге и капацитети за ангажовање у ВС Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији Влада РС је својом Одлуком одредила: за ниво републике: 56 овлашћених и 52 оспособљена правна лица за ниво управних округа 133 овлашћених и 114 оспособљених правних лица. Укупно је за територију РС одређено 355 правних лица значајних за систем заштите и спасавања.

12 Снаге и капацитети за ангажовање у ВС У Сектору за ванредне ситуације води се База података о овлашћеним и оспособљеним правним лицима која садржи податке о расположивим капацитетима у погледу људства, опреме, механизације и других материјалних средстава. Наведени подаци су основ за одређивање задатака овлашћеним и оспособљеним правним лицима на основу којих се иста ангажују у заштити и спасавању.

13 План заштите и спасавања/реаговања САДРЖАЈ План приправности-спремности План мобилизације активирања План заштите и спасавања по врстама опасности План мера и задатака цивилне заштите План осматрања, раног упозоравања и обавештавања и узбуњивања План употребе снага План ублажавања и отклањања последица План информисања јавности

14 ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! Иван Барас помоћник начелника Сектора Сектор за ванредне ситуације Министарство унутрашњих послова Република Србија Омладинских бригада 31 Београд Тел: E.mail:

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ СА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У АП ВОЈВОДИНИ 2*

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ СА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У АП ВОЈВОДИНИ 2* УДК: 355.58 (497.113) (094.5) Приказ ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година IX Број II стр. 413-432 Доц. др Синиша Домазет, научни сарадник 1 Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, Србија Спољни

More information

Акциони план за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода ( )

Акциони план за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода ( ) Акциони план за спровођењенационалног програма Републике Србије за управљање ризиком од елементарних непогода (- 2020.) Акциони план за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Мирослав Ђерић 2 СТРУКТУРА И КЉУЧНИ АКТЕРИ Министарство комуникација

More information

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXI - Број 10, 30. март 2012. примерак 200,00 динара ГРАД Скупштина 118 На основу члана 15. став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник Републике

More information

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм : Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода Назив предмета: Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других непогода Наставник:

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Снежана Савчић-Петрић Омладинских бригада 1, 11 070 Нови Београд

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 21. April Subotica, SERBIA

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 21. April Subotica, SERBIA 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 21. April 2017. Subotica, SERBIA ИЗАЗОВИ И ПРОБЛЕМИ КОД ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Драгана Милићевић Секулић

More information

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ март 2018. године Садржај 1. Солвентност II и њена имплeментација у Европској унији... 3 2. Стање сектора осигурања у Републици Србији...

More information

КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО ГОДИНЕ

КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО ГОДИНЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Сектор за просторно планирање и урбанизам КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ др Синиша Тркуља

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Програм Развој здравственог информационог система ресурсне

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од године).

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу 7th ESENIAS Workshop (предмет број 670 од године). 5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од 05.04.2017. године). Након пребројавања приспелих одговора председник Научног већа др Јелена Јовић, констатовала

More information

О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР

О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Београд, децембар 2011.год. УВОД Аспект заштите животне средине се мора разматрати у свим фазама израде

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

Потврда из става 1. овог члана оверава се на Обрасцу ПОР-2 - Потврда о

Потврда из става 1. овог члана оверава се на Обрасцу ПОР-2 - Потврда о ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ПОТВРДА О РЕЗИДЕНТНОСТИ («Службени гласник РС» број 80/10) Основни текст на снази од 10/11/2010, у примени од 01/01/2011 Члан 1. Овим правилником,

More information

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ 1/16 КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Утакмица 1/16, 08.11.2017. године: ВК НАИС ВК ТЕНТ 14 : 3 ДЕЛЕГАТ:

More information

У Т В Р Ђ У Ј Е. На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Министарству културе П Р Е П О Р У К У

У Т В Р Ђ У Ј Е. На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Министарству културе П Р Е П О Р У К У РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 16-549 / 09 Б е о г р а д дел.бр. 11359 датум 10.12.2009. На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије ( Сл. гласник РС бр. 98/06) и члана 31. став 2. Закона

More information

РЕГУЛИСАЊЕ ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ

РЕГУЛИСАЊЕ ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ ЗДРАВСТВО UDK: Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. стр. Изворни научни рад Март 2009. РЕГУЛИСАЊЕ ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ мр Далибор КЕКИЋ др Дане СУБАШИЋ* ABSTRACT Infectious diseases are domain for which

More information

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ УСТАВНО-ПРАВНИ, УПРАВНО-ПРАВНИ И УПОРЕДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ УСТАВНО-ПРАВНИ, УПРАВНО-ПРАВНИ И УПОРЕДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2012 Оригинални научни рад 354:343.352(497.11) doi:10.5937/zrpfns46-3174 Др Александар Мартиновић, доцент Правног факултета у Новом Саду ПРАВНА ПРИРОДА

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији ( )

Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији ( ) Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017 2020) Наслов Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета

More information

С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућује свим органима државне управе следећу П Р Е П О Р У К У

С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућује свим органима државне управе следећу П Р Е П О Р У К У РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 45-194 / 09 Б е о г р а д дел.бр. 4331 датум 25.06.2009. Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, током априла и маја 2009. године обавио истраживање са циљем

More information

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАСМАНА ЕКИПА НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНУ ПОБЕДНИК КУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У СЕЗОНИ 2017-2018. ГОДИНУ ЈЕ:

More information

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY 6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted

More information

Листа изборних предмета

Листа изборних предмета Наставни план специјалистичких струковних студија измене и допуне на освнову одлуке Наставно-научног већа од 17. децембра 2013. године, ев. бр. 667/21 НАСТАВНИ ПЛАН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ДО ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ДО ГОДИНЕ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015. ГОДИНЕ БЕОГРАД, 2011. Министарство животне средине,

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

Извјештај ревизије учинка ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА

Извјештај ревизије учинка ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај ревизије

More information

Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу

Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу 1 Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу Ниш, децембар 2018. године 2 страна 1. САДРЖАЈ 3 2. Основни подаци о државном органу и информатору 3 3. Организациона структура

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији

Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији 1 Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2016 2025 П р е д л о г Увод Јавно здравље је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ПРИЛОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Преглед Поглавља 27: Животна средина и климатске промене

ПРИЛОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Преглед Поглавља 27: Животна средина и климатске промене ПРИЛОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Преглед Поглавља 27: Животна средина и климатске промене Београд, септембар 2014. године Организације учеснице: Београдска отворена

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2016. 2020. ГОДИНЕ ДЕЦЕМБАР 2015. 1 САДРЖАЈ: 1. УВОД 1.1. Попис скраћеница 1.2. Захвалност учесницима у процесу израде овог

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручлац: Јавно предузеће за урбанстчко просторно планрање, грађевнско земљште путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 509/2017-ЈН Датум: 29.08.2017. годне На основу

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 20. April 2018. Subotica, SERBIA A BASIC WATER BUDGET MODEL FOR THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Zoltan Horvat 1 Mirjana Horvat 2

More information

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О НАБАВЦИ И ПРОДАЈИ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ, БИОГОРИВА И КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О НАБАВЦИ И ПРОДАЈИ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ, БИОГОРИВА И КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДЛОГ На основу члана 171. става 2. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр.57/11, 80/11-исправка и 93/12), Министар за енергетику, развој и заштиту животне средине доноси ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА,

More information

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ ПРИРУЧНИК. за обуку цивилног сектора у ситуацијама природних катастрофа. Јануар, 2018.

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ ПРИРУЧНИК. за обуку цивилног сектора у ситуацијама природних катастрофа. Јануар, 2018. ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ atr ПРИРУЧНИК за обуку цивилног сектора у ситуацијама природних катастрофа Јануар, 2018. САДРЖАЈ УВОД... 2 ЗЕМЉОТРЕСИ КАО ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ... 3 Укратко о земљотресима општи појмови

More information

ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА СРБИЈЕ

ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА СРБИЈЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА СРБИЈЕ 4 Река 2012, вежба спасавања из кањона, октобар 2012 5 САДРЖАЈ... Увод / 2 Спасавање у урбаним условима / 4 Спасавање у општим планинским условима / 6 Спасавање из стене

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки

Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки lege artis ПРОПИСИ У ПРАКСИ буџети и јавне набавке 22 Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки Процес планирања је комплексна пословна активност и једна од основних управљачких

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS Игор Радовић Београд, 20. мај 2015.

More information

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Одељење за превенцију и контролу заразних болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Недељни извештај за 6. недељу

More information

УПРАВЉАЊЕ ПРАВНИМ РИЗИЦИМА КАО ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

УПРАВЉАЊЕ ПРАВНИМ РИЗИЦИМА КАО ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ УДК 005.334:334.7 Српска политичка мисао број 3/2017. Оригинални год. 24. vol. 57. научни рад Младен М. Милошевић Факултет безбедности, Универзитет у Београду Мирослав Б. Младеновић Факултет безбедности,

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 28.02.2015 23:20 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

MMXIII BROJ 6 ISSN CIVITAS ČASOPIS ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. USEE Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić Novi Sad

MMXIII BROJ 6 ISSN CIVITAS ČASOPIS ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. USEE Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić Novi Sad BROJ 6 ISSN 2217-4958 CIVITAS ČASOPIS ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA USEE Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić Novi Sad Izdavač FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE Dr Lazar Vrkatić Bulevar

More information

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И УПОТРЕБЕ ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И УПОТРЕБЕ ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА DOI: 10.5937/vojdelo1404083R ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И УПОТРЕБЕ ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА М Горан Радовановић * Министарство одбране

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 06.03.2016 12:00 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, март 2014. године Садржај: 1. Основни подаци о Министарству спољних послова и информатору... 3 2. Организациона структура МСП...

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

UNMIK УРЕДБА БР. 2003/30 О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА

UNMIK УРЕДБА БР. 2003/30 О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/REG/2003/30 10. септембар 2003. године

More information

2019. Циљана вредност. 1. Број седница Скупштине вредност. Базна. и н д и к а т о р а

2019. Циљана вредност. 1. Број седница Скупштине вредност. Базна. и н д и к а т о р а СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Политички систем ПРАВНИ ОСНОВ 20 328 970 VI ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА (навести назив директног

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE AN OVERVIEW OF THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Mirjana Horvat 1 Zoltan Horvat 2 UDK: 556.551 DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043 Summary: This paper presents an overview of the Palić Ludaš lake system, which

More information

Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III

Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III План рада на наставном предмету Назив предмета : МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ Шифра предмета Статус предмета Семестар Број кредита Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III 5 45+15 Циљеви предмета Исход изучавања Стицање

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Грб Вршца ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Април 2012. 2 САДРЖАЈ: 1. О ИНФОРМАТОРУ...5 2. СПИСАК ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ....7 3. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

More information

ПОСТ СКРИНИНГ ДОКУМЕНТ

ПОСТ СКРИНИНГ ДОКУМЕНТ ПОСТ СКРИНИНГ ДОКУМЕНТ ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 1 Садржај: Увод...7 Поглавље 1 - Хоризонтални сектор...30 Поглавље 2 Квалитет ваздуха...53 Поглавље 3 - Управљање отпадом...67 Поглавље 4 - Управљање

More information

УПРАВА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1 организационе претпоставке

УПРАВА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1 организационе претпоставке Оригинални научни рад 35:502/504 doi:10.5937/zrpfns47-5111 Др Драган Милков, редовни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду УПРАВА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1 организационе претпоставке

More information

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Републичка дирекција за воде- УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА БЕОГРАД, ЈУЛ ГОДИНЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Републичка дирекција за воде- УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА БЕОГРАД, ЈУЛ ГОДИНЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Републичка дирекција за воде- УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА БЕОГРАД, ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА ДУГОРОЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ - Постизање интегралног

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2010. СВЕСКА XC - Бр.2 YEAR 2010 TOME XC - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2/.3(497.11) ТИПОВИ РЕГИОНА У СРБИЈИ

More information

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14),

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), ПРЕДЛОГ На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Влада доноси СТРАТЕГИЈУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА

More information

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LVIII Број октобар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 78 24. октобар 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 24. октобра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном граду (,,Службени

More information

Република Србија ВЛАДА

Република Србија ВЛАДА Република Србија ВЛАДА Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. годину Београд, децембар

More information

МСПП Стратегија развоја и Акциони план

МСПП Стратегија развоја и Акциони план Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Март, Република Србија На основу члана 45. став 1. Закона о Влади Службени гласник

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 35/2018-ЈН Датум: 07.03.2018. године

More information

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број 915-10 Датум 14.01.2016. Директор школе на основу члана 108.Закона о јавним набавкама(сл.гл.рс 1242012,1415 и 6815) и Извештаја Комисије о стручној

More information

ОСНОВИ ПРОЦЕНЕ ТРОШКОВА ОПЕРАЦИЈА ВОЈСКЕ

ОСНОВИ ПРОЦЕНЕ ТРОШКОВА ОПЕРАЦИЈА ВОЈСКЕ DOI: 10.5937/vojdelo1404111M П ОСНОВИ ПРОЦЕНЕ ТРОШКОВА ОПЕРАЦИЈА ВОЈСКЕ Саша Милутиновић Генералштаб Војске Србије, Управа за људске ресурсе (Ј-1) роцена трошкова представља суд, мишљење, прогнозу или

More information

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ *

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ * Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2013 Оригинални научни рад 35.075(49.11) doi:10.5937/zrpfns47-5216 Др Зоран Лончар, доцент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА

More information

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Министарство за људска и мањинска права

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Министарство за људска и мањинска права РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство за људска и мањинска права ДРУГИ И ТРЕЋИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ КОНВЕНЦИЈЕ О ЕЛИМИНИСАЊУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА Београд, новембар 2010. године 1 С А Д Ж А

More information

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2012 Оригинални научни рад 354(497.11) doi:10.5937/zrpfns46-1926 Др Александар Мартиновић, асистент Правног факултета у Новом Саду ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА

More information

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА Члан 1. У Закону о заштити од пожара ( Службени гласник РС, број 111/09) у члану 4. тачка 2) мења се и гласи: 2) експлозија је процес наглог

More information

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax:

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax: Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/16 11 000 Београд Република Србија Tel: +381 11 30 65 800 Fax: +381 11 36 13 112 www.bos.rs www.dostup.no bos@bos.rs facebook.com/bos.rs У име издавача:

More information

ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. сачињен у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. јун 2015.

ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. сачињен у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. јун 2015. ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ сачињен у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја јун 2015. године САДРЖАЈ О информатору 4 Општинска управа наше огледало 5 Основни подаци

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

ОКВИРНА ДИРЕКТИВА О ВОДАМА

ОКВИРНА ДИРЕКТИВА О ВОДАМА ЕКОНОМИЈА, ПОТРОШАЧИ UDK: 628.171 Biblid 1451-3188, 10 (2011) Год X, бр. 35 36, стр. 42 49 Изворни научни рад Др Добрица ВЕСИЋ 1 мр Србијанка СТОЈИЋ 2 1 Институт за међународну политику и привреду, Београд.

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА Републичка агенција за просторно планирање ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 1 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2009 С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ БИЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ БИЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДА UDK: 632:061.1 Biblid 1451-3188, 10 (2011) Год X, бр. 35 36, стр. 94 105 Изворни научни рад Др Душан ДАБОВИЋ 1 ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ БИЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT In the European Union, plant

More information