Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina

Size: px
Start display at page:

Download "Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina"

Transcription

1 SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIĈKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJ RAĈUNARSTVA ZAVRŠNI RAD Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina Rijeka, rujan, Nataša Prodić

2 SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIĈKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJ RAĈUNARSTVA ZAVRŠNI RAD Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina Mentor: izv.prof.dr.sc. Miroslav Joler Rijeka, rujan, Nataša Prodić

3 IZJAVA Sukladno sa ĉlankom 9. Pravilnika o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim sveuĉilišnim i struĉnim studijima Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci, od 29. svibnja 2011., izjavljujem da sam samostalno izradila završni rad prema zadatku br /13-04/22 od Rijeka, 17. rujna Nataša Prodić

4 SADRŽAJ 1. UVOD MOGUĆE ULOGE U APLIKACIJI Neregistrirani korisnici Registrirani korisnici Administratori aplikacije BAZA PODATAKA Korisniĉki raĉuni Administratori aplikacije Vlastiti odgovori na pitanja za najmoprimce i najmodavce Komentari na najmodavce i najmoprimce Ocjene najmoprimca i najmodavca Pitanja za najmoprimce i najmodavce Poruke za administratora RAD APLIKACIJE Poĉetna stranica Registracija Skripta mail.php Potvrda registracije Oporavak zaboravljene lozinke Profil korisnika UreĊivanje profila Postavke raĉuna Kontaktiranje administratora aplikacije Ocjenjivanje korisnika Spremanje ocjena u bazu podataka Prikaz ocjena korisnika Pretraživanje Rezultati pretraživanja Administratorsko suĉelje

5 4.16. Pregled postojećih i dodavanje novih pitanja Spremanje pitanja u bazu podataka Prikaz svih dobivenih poruka Prikaz sadržaja jedne poruke Odgovaranje na poruke Odjavljivanje Promjena aktivne uloge u sjednici aplikacije Skripta db_config.php Izgled aplikacije SIGURNOST BUDUĆI RAD I ZAKLJUĈAK LITERATURA

6 1. UVOD Ideja za ovu aplikaciju je proizašla iz ĉestih sluĉajeva na tržištu najma nekretnina gdje najmodavci nisu iskreni ili susretljivi kao što se ĉinilo na prvi pogled ili gdje najmoprimci nestanu bez da plate najamninu ili budu neuredni za vrijeme korištenja nekretnine. Pomoću aplikacije, korisnici mogu dobiti više informacija o potencijalnim najmoprimcima i najmodavcima koristeći pretraživanje po raznim kljuĉevima (ime, prezime, OIB...) na osnovi odgovora u anketama i komentara od ostalih korisnika koji su već imali iskustvo s njima. Administrator aplikacije ima pristup suĉelju za dodavanje novih pitanja u evaluacijske obrasce. Za izradu web aplikacije korištene su sljedeće tehnologije: PHP: za dinamiĉko generiranje HTML koda [1] MYSQL: za pristup bazi podataka HTML/CSS: za definiranje izgleda aplikacije [2] Javascript: za interaktivnost i validacije [2] I sljedeći alati: WampServer Version 2.2 [3] Notepad++ v6.2.2 [4] Google Chrome v29 [5] 3

7 2. MOGUĆE ULOGE U APLIKACIJI Korisnici mogu imati jednu od sljedećih uloga: neregistrirani korisnik, registrirani korisnik ili administrator aplikacije. Uloge definiraju što korisnik može (i što ne može) vidjeti i napraviti u aplikaciji. Ovlasti svake uloge opisane su u nastavku Neregistrirani korisnici Neregistrirani korisnici mogu vidjeti poĉetnu stranicu, registrirati se, ulogirati se, oporaviti zaboravljenu lozinku i poslati poruku administratoru ako imaju bilo kakva pitanja u vezi aplikacije ili probleme sa registracijom ili logiranjem Registrirani korisnici Kada se ulogira, korisniku se prikaže vlastiti profil. Omogućeno mu je ureċivanje svog profila dodavanjem ili izmjenom odreċenih podataka (JMBG, OIB, grad, adresa, broj telefona), izmjena postavaka raĉuna (uloga, lozinka, adresa), pregled ocjena i komentara koje je dobio od ostalih korisnika, te kontaktiranje administratora. Za registrirane korisnike postoje dvije uloge: najmoprimac i najmodavac. Korisnik može izabrati jednu od tih uloga ili obje. U sluĉaju da korisnik ima obje uloge, samo jedna može biti aktivna u trenutnoj sjednici aplikacije. Po definiciji to je uloga najmoprimca, no korisnik to može u bilo kojem trenutku promijeniti. Moguće je pretraživati korisnike i pogledati njihove profile. Najmoprimci mogu pregledati ocjene i ocijeniti iskljuĉivo najmodavce, ne druge najmoprimce. Isto vrijedi i za najmodavce koji mogu pregledati i ocijeniti najmoprimce, ali ne ostale najmodavce. 4

8 2.3. Administratori aplikacije Administratori aplikacije su odvojeni od ostalih korisnika. Ne prikazuju se u rezultatima pretraživanja, nemaju profil, ne mogu ocijeniti korisnike. Dopušteno im je pretraživanje i pregled profila i ocjena. Za razliku od ostalih korisnika, administratori mogu dodavati nova pitanja u ankete i mogu odgovarati na poruke od neregistriranih i registriranih korisnika. 5

9 3. BAZA PODATAKA Baza podataka (rent) sadrži sljedećih jedanaest entiteta: Slika 3-1 Prikaz entiteta i atributa Korisniĉki raĉuni U trinaest atributa su spremljeni osnovni podaci o korisnicima. id: primarni kljuĉ, automatski se povećava za jedan username: jedinstveno korisniĉko ime; obavezno polje password: lozinka enkriptirana pomoću whirlpool algoritma; obavezno polje 6

10 ime: ime korisnika; obavezno polje prezime: prezime korisnika; obavezno polje jedinstvena adresa; obavezno polje jmbg: obavezno je upisati JMBG ili OIB; jedinstveno polje oib: obavezno je upisati JMBG ili OIB; jedinstveno polje uloga: 'p' najmoprimac, 'd' najmodavac, 'o' oboje kod: jedinstveni kod koji se pošalje korisniku prilikom registracije kako bi aktivirao korisniĉki raĉun. Nakon aktivacije, atribut kod dobiva vrijednost praznog stringa grad: nije obavezno polje adresa: nije obavezno polje tel: nije obavezno polje 3.2. Administratori aplikacije Entitet admins sadrži podatke o administratorima. id: primarni kljuĉ; automatski se povećava za jedan username: korisniĉko ime administratora password: lozinka enkriptirana whirlpool algoritmom 3.3. Vlastiti odgovori na pitanja za najmoprimce i najmodavce Entiteti custom_odg_najmodavac i custom_odg_najmoprimac sadrže odgovore na pitanja sa vlastitim odgovorima ponuċene od strane administratora. id: primarni kljuĉ; automatski se povećava za jedan odgovor: tekst odgovora id_pitanja: strani kljuĉ; ID pitanja kojemu pripada odgovor 7

11 3.4. Komentari na najmodavce i najmoprimce U entitetima komentari_najmodavac i komentari_najmoprimac saĉuvani su komentari koje su korisnici pisali. id: primarni kljuĉ; automatski se povećava za jedan from_id: strani kljuĉ; ID korisnika koji je napisao komentar to_id: strani kljuĉ; ID korisnika kojemu je namjenjen komentar datum: datum pisanja komentara komentar: tekst komentara 3.5. Ocjene najmoprimca i najmodavca U entitetima ocjene_najmodavac i ocjene_najmoprimac spremljene su ocjene koje su dobili korisnici. user_id: strani kljuĉ; ID korisnika koji je ocijenjen q_id: strani kljuĉ; ID pitanja kojemu pripada ova ocjena atr1, atr2: ovisno o vrsti pitanja, atr1 i atr2 imaju razliĉito znaĉenje navedeno u Tablici 3-1. Tablica 3-1 Znaĉenja atr1 i atr2 Vrsta pitanja atr1 atr2 da/ne broj odgovora da broj odgovora ne ocjenjivanje zbroj ocjena na pitanja broj korisnika koji su odgovorili na pitanje vlastiti odgovori ID vlastitog odgovora broj glasova za ovaj odgovor 8

12 3.6. Pitanja za najmoprimce i najmodavce Entiteti pitanja_najmodavac i pitanja_najmoprimac sadrže sva pitanja i potpitanja za ankete. id: primarni kljuĉ; automatski se povećava za jedan pitanje: tekst pitanja tip: može preuzeti jednu od tri vrijednosti: 0 da/ne pitanja, 1 pitanja na ocjenjivanje, 2 pitanja sa vlastitim odgovorima okidac: može preuzeti jednu od tri vrijednosti: 0 nema potpitanja, 'da' odabirom odgovora da prikaže se potpitanje, 'ne' odabirom odgovora ne prikaže se potpitanje jepodpitanje: zapisana vrijednost oznaĉava ID pitanja kojemu je ovo potpitanje (strani kljuĉ), a ukoliko je vrijednost nula navedeni zapis nije potpitanje min, max, korak: ukoliko se radi o pitanju na ocjenjivanje, min oznaĉava najmanju moguću ocjenu, max najveću, a korak za koliko se povećavaju vrijednosti izmeċu min i max 3.7. Poruke za administratora Entitet poruke sadrži sve poruke koje je administrator dobio od korisnika. id: primarni kljuĉ; automatski se inkrementira od_koga: oznaĉava ID korisnika koji je poslao poruku, a ukoliko se radi o neregistriranom korisniku, sadrži adresu na koju administrator može poslati odgovor naslov: naslov poruke sadrzaj: tekst poruke datum: datum kad je poruka poslana procitano: 0 poruka nije proĉitana; 1 poruka je proĉitana 9

13 4. RAD APLIKACIJE 4.1. Poĉetna stranica Skripta index.php je poĉetna stranica aplikacije. Na vrhu se nalazi banner, a glavni dio stranice je podijeljen na dva dijela. Lijevo se nalaze kratak opis aplikacije i poveznica na stranicu za kontaktiranje administratora, dok se desno korisnik može prijaviti, oporaviti zaboravljenu lozinku ili registrirati. Za prijavu su potrebni korisniĉko ime i lozinka. Javascript funkcija provjerava ako su ta dva polja ispunjena, a ukoliko nisu, odmah se korisniku ispiše poruka da unese korisniĉko ime, odnosno lozinku. Klikom na prijavu, POST metodom se šalju podaci istoj stranici i provjerava se ako u tablici accounts postoji unesena kombinacija korisniĉkog imena i lozinke. Ukoliko kombinacija postoji, provjerava se ako je korisniĉki raĉun aktiviran te ukoliko je aktivan, u sjednicu se spremaju ID i korisniĉko ime korisnika te trenutno aktivna uloga (u sluĉaju da korisnik ima obje uloge, nakon prijave će biti aktivna uloga najmoprimca). Ako korisnik nije pronaċen u tablici accounts, korisniĉko ime i lozinka se traže u tablici admins. Ako je pronaċen, u sjednicu se spremaju njegov ID i uloga. Slika 4-1 Naslovna stranica. 10

14 4.2. Registracija Skripta registracija.php se sastoji od html obrasca i javascript validacija. Validacije provjeravaju ako su sva polja ispunjena, ako se korisniĉko ime sastoji od minimalno šest znakova, ako su lozinka i potvrda lozinke iste i sadržavaju najmanje šest znakova, ako je adresa ispravna, ako se ime i prezime sastoje samo od slova, razmaka i crtica, ako se JMBG sastoji od trinaest znamenki, a OIB od jedanaest znamenki. Kada su svi ti uvjeti ispunjeni, podaci se POST metodom pošalju istoj stranici i provjerava se ako već postoji uneseno korisniĉko ime, adresa, OIB i JMBG. Ako ne postoje, podaci se spremaju u tablicu accounts, a lozinka se enkriptira pomoću hash [6] funkcije i whirlpool [7] algoritma. Da bi se provjerila ispravnost adrese, korisniku se pošalje sa poveznicom za aktivaciju korisniĉkog raĉuna. Kod za aktivaciju se dobije spajanjem adrese i dva nasumiĉna broja u string te njegovim haširanjem md5 funkcijom. Za slanje ova korišten je PHPMailer [8]. ovi se šalju preko Gmail-ovog SMTP servera (smtp.gmail.com) koristeći port 465 i Secure Sockets Layer (SSL) protokol. Slika 4-2 Obrazac za registraciju sa razliĉitim lozinkama i neispravnom adresom. 11

15 4.3. Skripta mail.php Nakon registracije, šalje se korisniku. Ovisno o tome ako je uspješno ili neuspješno poslan, prikazat će se jedna od sljedećih stranica: Slika 4-3 Uspješna registracija (mail.php?poslan=d). Slika 4-4 Neuspješna registracija (mail.php?poslan=n) Potvrda registracije Kada korisnik klikne na poveznicu koju dobije u u, doċe na ovu stranicu gdje se izvrši skripta potvrdireg.php koja u bazi podataka traži kod dobiven GET metodom. Ako je pronaċen, korisniĉki raĉun se aktivira, tj. u atribut kod se spremi prazan string. Ako nije pronaċen, znaĉi da je korisniĉki raĉun već aktivan ili da je korisnik predugo ĉekao pa je link istekao. 12

16 Slika 4-5 sa poveznicom za aktivaciju korisniĉkog raĉuna. Slika 4-6 Uspješno aktiviran korisniĉki raĉun nakon klika na poveznicu. Slika 4-7 Neuspješno aktiviranje korisniĉkog raĉuna Oporavak zaboravljene lozinke Za oporaviti zaboravljenu lozinku potrebno je unijeti adresu korisniĉkog raĉuna i na tu adresu će se poslati nova lozinka. Nova lozinka se generira na sljedeći naĉin: substr(md5($_post[' ']. $randnum1. "". $randnum2),rand(0,23),8); 13

17 gdje su $randnum1 i $randnum2 nasumiĉni brojevi. adresa i ta dva broja se spoje u string koji se hašira md5 funkcijom te se iz tog stringa izvuĉe osam znakova poĉinjući od nasumiĉne pozicije i tih osam znakova ĉini novu lozinku. Slika 4-8 Obrazac za oporaviti zaboravljenu lozinku. Slika 4-9 Korisniku se daje potvrda da mu je poslana nova lozinka om. Slika sa novom lozinkom. 14

18 4.6. Profil korisnika Kad se korisnik ulogira, na vrhu stranice nema više bannera, nego se pojavi traka sa logom i poveznicama na profil, pretraživanje i odjavu. Ukoliko korisnik ima obje uloge, u gornjem desnom kutu može promjeniti trenutno aktivnu ulogu u sjednici. Javascriptom je realizirana interaktivnost, a klikom na najmoprimac ili najmodavac poziva se skripta promjeniulogu.php. Na profilu su prikazani svi podaci koje je korisnik unio (uloga, OIB, JMBG, , grad, adresa, telefon). Ako se korisnik nalazi na svom profilu, na desnoj strani će mu biti ponuċeno da uredi profil, promjeni postavke raĉuna, pogleda ocjene koje je dobio, ili kontaktira administratore. Ako se nalazi na neĉijem profilu, može ocijeniti tog korisnika ili pogledati njegove ocjene (samo ako imaju razliĉite uloge). Slika 4-11 Kako korisnik vidi svoj profil. 15

19 Slika 4-12 Kako korisnik vidi profil ostalih korisnika UreĊivanje profila Korisnik može mijenjati unesene podatke s time da vrijede isti uvjeti kao kod registracije: mora biti unesen OIB i/ili JMBG, provjera broja znamenki, grad može sadržavati samo slova i razmake. Da bi se spremile promjene, potrebno je upisati lozinku. Slika 4-13 UreĊivanje profila; netoĉno napisan grad, nedostaju OIB ili JMBG. 16

20 4.8. Postavke raĉuna U postavkama raĉuna mogu se promijeniti adresa i lozinka, no potrebno je upisati i staru lozinku. Ukoliko se korisnik registrirao samo sa jednom ulogom, može proširiti korisniĉki raĉun i na drugu ulogu. Suprotno (sa dvije uloge, reducirati na jednu), nije dozvoljeno. Slika 4-14 Postavke raĉuna kada korisnik ima samo jednu ulogu (dozvoljeno proširiti se na dvije). Slika 4-15 Postavke raĉuna kada korisnik ima obje uloge (nije dozvoljeno reducirati na jednu). 17

21 4.9. Kontaktiranje administratora aplikacije GET metodom se može dohvatiti ID korisnika koji šalje poruku ako je ulogiran, a ako nije, znaĉi da korisnik nije prijavljen i traži se da upiše adresu kako bi mu administrator mogao odgovoriti. Klikom na pošalji, poruka se sprema u bazu. U atribut pošiljatelj sprema se adresa ako korisnik nije ulogiran ili ID korisnika koji je ulogiran. Spremaju se naslov i sadržaj koje je unio korisnik, trenutni datum, a atribut procitano se postavlja na false. Slika 4-16 Slanje poruke kada korisnik nije prijavljen. 18

22 Slika 4-17 Slanje poruke kada je korisnik prijavljen Ocjenjivanje korisnika Provjeravaju se uloge ulogiranog korisnika i korisnika kojeg se želi ocjeniti. Ukoliko su iste, ispisuje se poruka: Nemate dozvolu za ocijeniti ovog korisnika. Ukoliko ste i najmodavac i najmoprimac, provjerite Vašu trenutnu ulogu. Ako imaju razliĉite uloge, povlaĉe se pitanja iz baze podataka i, ovisno o vrsti pitanja, prikazuju se u obrascu za ocjenjivanje korisnika. Uneseni podaci se šalju datoteci spremiocjene.php POST metodom. 19

23 Slika 4-18 Obrazac za ocjenjivanje najmodavca. 20

24 Slika 4-19 Obrazac za ocjenjivanje najmoprimca Spremanje ocjena u bazu podataka GET metodom se dohvaćaju ID korisnika kojeg se ocjenjuje i njegova uloga. Nakon toga, dohvaćaju se pitanja iz baze podataka i ako je korisnik odgovorio na to pitanje, odgovor se sprema u bazu. Tri su funkcije za spremanje odgovora, ovisno o vrsti pitanja. Kao prvo, provjerava se ako u bazi već postoji zapis o tom korisniku i tom pitanju (za sluĉaj pitanja sa vlastitim odgovorima, traži se zapis odreċenog korisnika, pitanja i odgovora). Ako nije pronaċen, onda se inicijalizira u bazi na sljedeći naĉin: 21

25 da/ne pitanja: atr1 i atr2 se postavljaju u nulu pitanja na ocjenjivanje: atr1 i atr2 se postavljaju u nulu pitanja sa vlastitim odgovorima: atr1 uzima vrijednost odgovora dobivenog POST metodom, odnosno ID-a vlastitog odgovora, a atr2 se postavlja u nulu Nakon inicijalizacije (ako je potrebna), ažurira se zapis u bazi na sljedeći naĉin: da/ne pitanja: ako je odgovor dobiven POST metodom istina, inkrementira se atr1, inaĉe inkrementira se atr2 pitanja na ocjenjivanje: atr1 se poveća za vrijednost odgovora, a atr2 se poveća za jedan pitanja sa vlastitim odgovorima: atr2 se inkrementira tamo gdje je atr1 jednak dobivenom odgovoru (i ID korisnika i ID pitanja odgovaraju tom korisniku i tom pitanju). Poslije odgovora, sprema se komentar (ako postoji) i korisnika se vraća na profil korisnika kojeg je ocjenio Prikaz ocjena korisnika Korisnicima se prikazuju ocjene samo ako gledaju vlastite ocjene ili od korisnika koji ima suprotnu ulogu od njihove. Pitanja i odgovori se povlaĉe iz baze podataka i prikažu na stranici. Kada korisnik ima ulogu najmoprimca i najmodavca, administratoru se prikazuju ocjene za obje uloge u karticama [9]. 22

26 Slika 4-20 Kako korisnik vidi ocjene najmoprimca. 23

27 Slika 4-21 Kako administrator vidi ocjene najmodavca kada korisnik ima obje uloge. 24

28 4.13. Pretraživanje Skripta pretraga.php se sastoji od obrasca i Javascript validacija. Validacije provjeravaju da ime i prezime sadrže iskljuĉivo slova, razmak i crticu, da OIB ima jedanaest znamenki, a JMBG trinaest, da grad sadrži slova i razmak, adresa slova, razmak i brojeve. Klikom na Traži, podaci se šalju POST metodom stranici pretragarezultati.php. Slika 4-22 Obrazac za pretraživanje Rezultati pretraživanja Pretraživanje se radi po svim kriterijima koje je unio korisnik. Ime, prezime i adresa ne moraju biti u cijelosti napisani, već je dovoljan jedan dio, primjerice sva imena koja u sebi 25

29 sadržavaju ta. Rezultati pretraživanja se prikazuju kao ime i prezime korisnika (što je ujedno i poveznica na njegov profil), uloga, i grad (ako postoji). Slika 4-23 Prikaz rezultata pretraživanja Administratorsko suĉelje Admin panel nudi administratoru dvije mogućnosti: ureċivanje pitanja za ankete i pregled poruka koje je dobio od korisnika. Slika 4-24 Admin panel. 26

30 4.16. Pregled postojećih i dodavanje novih pitanja Osnovni prikaz objedinjuje sva pitanja za najmoprimce i najmodavce unutar kartica, dok se sa desne strane administratoru aplikacije nude mogućnosti prikaza pitanja i dodavanja novih pitanja. U sluĉaju da administrator želi dodati novo pitanje, mora izabrati kome je isto namijenjeno (najmoprimcima ili najmodavcima), upisati tekst pitanja te izabrati vrstu. Javascriptom je realizirano da, prilikom odabira vrste pitanja, administratora se traže dodatni podaci na sljedeći naĉin: da/ne pitanje: otvara se mogućnost dodavanja potpitanja koje se može prikazati kada korisnik odgovori da ili kada odgovori ne. Postupak za dodavanje potpitanja je isto kao i za glavno pitanje s jedinom razlikom da potpitanje ne može imati drugo potpitanje pitanja na ocjenjivanje: od administratora se traži da upiše najmanju i najvišu ocjenu te korak kojim će se povećavati ocjene izmežu najmanje i najviše pitanja sa vlastitim odgovorima: administrator može dodati odgovora koliko želi, a najmanje dva Svi podaci se šalju POST metodom datoteci spremi-pitanja.php Spremanje pitanja u bazu podataka Skripta spremi-pitanja.php sprema podatke primljene od pitanja-odgovori.php?akcija=novo u bazu podataka. Prvo se dohvaća kome je namijenjeno pitanje da bi se mogla izabrati tablica u koju će se spremati. Nakon toga vrsta pitanja, o ĉemu će ovisiti naĉin spremanja u bazu. 27

31 Slika 4-25 Prikaz svih pitanja. 28

32 Slika 4-26 Dodavanje novog pitanja Prikaz svih dobivenih poruka Poruke su poredane u silazećem redoslijedu prema atributu datum. Pod pošiljatelj, pišu ime i prezime korisnika ukoliko je poruku poslao ulogirani korisnik, ili adresa ako je poruku poslao neregistrirani korisnik. Klikom na ime i prezime pošiljatelja, otvara se njegov profil. 29

33 Klikom na naslov poruke, otvara se poruka. Pošiljatelj i naslov poruke su podebljani ako je poruka neproĉitana. Slika 4-27 Prikaz dobivenih poruka Prikaz sadržaja jedne poruke GET metodom dohvaća ID poruke koja se želi prikazati. Ako je pošiljatelj registrirani korisnik, onda je njegovo ime poveznica na njegov profil. Ispod poruke, administratoru se nudi mogućnost odgovora na poruku. Kada se poruka otvori, u bazi podataka se oznaĉi kao proĉitana Odgovaranje na poruke Slika 4-28 Prikaz sadržaja poruke. Po definiciji, naslov odgovora je RE: (naslov originalne poruke), no administrator može upisati neki drugi naslov. Ako je poruku poslao neregistrirani korisnik, odgovor se šalje na 30

34 adresu koju je korisnik dao prilikom pisanja poruke. Ako je pošiljatelj ulogirani korisnik, odgovor se šalje na adresu kojom se registrirao. Slika 4-29 Odgovaranje na poruke od korisnika Odjavljivanje Skripta logout.php briše sve podatke iz trenutne sjednice i odjavljuje ju Promjena aktivne uloge u sjednici aplikacije GET metodom dohvaća se uloga koju je korisnik odabrao te URL stranice na kojoj je bio kako bi ga se moglo vratiti na istu nakon što se spremi u sjednici odabrana uloga. 31

35 4.23. Skripta db_config.php Skripta db_config.php sadrži podatke potrebne za spajanje na bazu podataka i postavlja character set na utf Izgled aplikacije Main.css definira izgled raznih klasa unutar aplikacije. 32

36 5. SIGURNOST Poĉetno su sve lozinke bile enkriptirane md5 algoritmom [10], no nakon malo istraživanja pokazalo se da se md5 ne preporuĉuje za lozinke. Razlog je da nije collision resistant, tj. nije teško naći dva stringa a i b za koje će vrijediti da je md5(a) = md5(b) i a b. Sa današnjim procesorima, uz optimizirane metode, moguće je naći kolizije u par sekundi [11]. Na Internetu se mogu naći tzv. rainbow tables [12] pomoću kojih se iz md5 hash koda može dobiti prvotni string. Sigurnost se može povećati dodavanjem jedinstvenog sufiksa (tzv. salt) stringu prije enkripcije. Umjesto md5 varijante sa sufiksom, u aplikaciji je korišten whirlpool algoritam [7]. Za razliku od md5 koji daje izlaz od 128 bita, whirlpool vraća 512 bitova što ga ĉini sigurnijim jer što je duži hash kod, duže će trebati da se probije. 33

37 6. BUDUĆI RAD I ZAKLJUĈAK Kao u svakoj aplikaciji, tako i u ovoj, ima još puno mogućnosti i ideja za budući razvoj. Prva stvar koja bi se trebala napraviti je dodavanje mogućnosti da korisnici stvore profil i ocjenjuju osobe koje nisu registrirane na stranicu. Npr. najmodavac koji i sam zna da je loš najmodavac, teško da bi se registrirao i dozvolio da ga korisnici loše ocjenjuju. Stoga je potrebno dozvoliti korisnicima da naprave profile za neregistrirane osobe. Kao drugo, ne bi bilo loše napraviti bolji i ljepši prikaz ocjena koje je dobio korisnik, možda dodavanjem grafova, a kod pregleda komentara, potrebno je dodati mogućnosti prijave komentara ako su uznemirujući. Nadalje, korisnicima se može omogućiti slanje poruka ostalim korisnicima. U upravljaĉkoj ploĉi postoji neiskorišteni prostor u koji bi se mogle dodati, npr., notifikacije o dobivanju nove poruke, stvaranju novih profila, itd. Korisniku bi se takoċer moglo javiti da je dobio novi komentar ili da ga je novi korisnik ocijenio. Potrebno je omogućiti administratoru da, osim dodavanja novih pitanja, može urediti i brisati postojeća. Nadalje, administrator bi trebao blokirati pristup stranici korisnicima koje su prijavili ostali korisnici zbog neprikladnog izražavanja. Isto tako bi trebao moći odblokirati korisnike nakon odreċenog vremena. Još jedna dužnost administratora bila bi brisanje neprikladnih komentara kada ih korisnici prijave. Mogao bi se proširiti doseg aplikacije na prikaz ponuda najmodavaca (stanova, garaža,...) te možda dozvoliti i njihovo ocjenjivanje. Ili, jednostavno povezati se sa već postojećim aplikacijama za unajmljivanje. Aplikacija je napravljena i testirana u Google Chrome (v29) pregledniku. U ostalim preglednicima dolazi do malih razlika u izgledu aplikacije stoga bi se ona trebala prilagoditi da bude jednaka u većini preglednika. Na kraju, zbog brzog širenja pametnih telefona, bilo bi dobro razviti mobilnu verziju aplikacije. 34

38 LITERATURA [1] PHP Manual [2] w3schools [3] WampServer [4] Notepad++ [5] Google Chrome [6] Hash funkcija u PHP-u [7] Whirlpool algoritam [8] PHPMailer [9] Kod za realizaciju kartica preuzet sa stranice [10] Md5 funkcija u PHP-u [11] Master s thesis: On Collisions for MD5, By M.M.J. Stevens %20M.M.J.%20Stevens.pdf [12] Rainbow tables 35

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA

PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Sveučilišni studij računarstva PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA Završni rad

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME

ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Stručni studij ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME Završni

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Use-case diagram 12/19/2017

Use-case diagram 12/19/2017 Use-case diagram Situacija gdje se sustav koristi za ispunjenje korisničkih zahtjeva te prikazuje djelić funkcionalnosti koju sustav pruža Opisuje funkcionalne zahtjeve sustava promatranih izvana Prikaz

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2 Sadržaj: 1 Uvod... 2 2 Kategorije korisnika... 2 2.1 Administratori hosting usluge (AHU)... 2 2.2 Administratori škole (AŠ)... 2 3 Administratori škole (AŠ)... 3 3.1 Prijava u sustav... 3 3.2 Škola...

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u MS Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti: 1. izrada (projektiranje)

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM KORIŠTENJEM WEB TEHNOLOGIJA OTVORENOG KODA

IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM KORIŠTENJEM WEB TEHNOLOGIJA OTVORENOG KODA MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO NIKOLA CAPEK IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM KORIŠTENJEM WEB TEHNOLOGIJA OTVORENOG KODA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2015. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER održanim ispitima izrađena pomoću ASP.NET MVC tehnologije ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2015. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN

More information

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEK FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA Završni rad Kristina Slović

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

SIGURNOST APLIKACIJA I STRANICA IZRAĐENIH U PHP-U

SIGURNOST APLIKACIJA I STRANICA IZRAĐENIH U PHP-U SIGURNOST APLIKACIJA I STRANICA IZRAĐENIH U PHP-U Propusti, zloupotrebe Najveći problem web aplikacija je njihova dostupnost, a time i dostupnost tajnih i povjereljivih podataka koje obrađuju(korisničkih

More information

1.UVOD. Ključne reči: upotrebljivost, praćenje, korisnički interfejs, aplikacija

1.UVOD. Ključne reči: upotrebljivost, praćenje, korisnički interfejs, aplikacija EVALUACIJA UPOTREBLJIVOSTI KORISNIČKOG INTERFEJSA VEB APLIKACIJA UZ POMOĆ METODA ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA O KORIŠĆENJU EVALUATION USABILITY OF USER INTERFACE WEB APPLICATIONS BY METHODS FOR

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA

WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplimski studij računarstva WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA Završni rad Emil Vartušek

More information

DINO KAVGIĆ ANDROID APLIKACIJA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

DINO KAVGIĆ ANDROID APLIKACIJA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA MEĐIMURSKO VELEUĈILIŠTE U ĈAKOVCU STRUĈNI STUDIJ RAĈUNARSTVA DINO KAVGIĆ ANDROID APLIKACIJA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA ZAVRŠNI RAD ĈAKOVEC, 2017. MEĐIMURSKO VELEUĈILIŠTE U ĈAKOVCU STRUĈNI STUDIJ RAĈUNARSTVA

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, prosinac 2018. strana: 2/83 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP Microsoft Access je programski alat za rad s bazama podataka. Baza podataka u Accessu se sastoji od skupa tablica (Tables), upita (Queries), maski (Forms),

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ALEN JUREN RAZVOJ PROTOTIPNOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE OSOBNIH TROŠKOVA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2018. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO ALEN JUREN RAZVOJ

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI IZRADA MOBILNE I WEB APLIKACIJE ZA GENERIRANJE QR KODA UPOTREBOM PYTHON PROGRAMSKOG JEZIKA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2014. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE

More information

Advertising on the Web

Advertising on the Web Advertising on the Web On-line algoritmi Off-line algoritam: ulazni podaci su dostupni na početku, algoritam može pristupati podacima u bilo kom redosljedu, na kraju se saopštava rezultat obrade On-line

More information

RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI

RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI Završni

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, kolovoz 2018. strana: 2/81 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke Internet

More information

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god. 2009./ 2010. Ante Kranjčević APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA Diplomski rad Mentor: dr. sc. Kristina Vučković Zagreb,

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual wu Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April 2017. 1 P a g e Application Manual Contents 1 Uvod... 1 2 Tehničke informacije i sistemski zahtjevi... 1 3 Pristup i registracija u emsae... 2 4 Kako

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

Online prijavni obrazac za Erasmus+ stručnu praksu nalazi se na internetskoj stranici: https://zagreb.moveon4.com/form/58f5be8e3f5d66fd70c65b3b/eng

Online prijavni obrazac za Erasmus+ stručnu praksu nalazi se na internetskoj stranici: https://zagreb.moveon4.com/form/58f5be8e3f5d66fd70c65b3b/eng UPUTE za ispunjavanje ON-LINE PRIJAVE za NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018. SADRŽAJ REGISTRACIJA... 1

More information

WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA

WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Stručni studij, smjer Informatika WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Osnove rada u WordPressu

Osnove rada u WordPressu Osnove rada u WordPressu WordPress 4.8 C700 priručnik za polaznike 2017 Srce Ovu inačicu priručnika izradio je autorski tim Srca u sastavu: Autorica: Maja Cvitković Recenzent: dr. sc. Kruno Golubić Urednica:

More information

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA Student: Ivona Banjan Mentor: doc.dr.sc. Ani Grubišić

More information

Aplikacija za generiranje jedinstvenog identifikatora formule Korisnički priručnik. Srpanj 2018.

Aplikacija za generiranje jedinstvenog identifikatora formule Korisnički priručnik. Srpanj 2018. Aplikacija za generiranje jedinstvenog identifikatora formule Korisnički priručnik Srpanj 2018. 2 Aplikacija za generiranje jedinstvenog identifikatora formule - Korisnički priručnik Izjava o odricanju

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA RASPOREDA Završni rad Pula, 2016. godine Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

More information

Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi

Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA 1 Sadržaj 1. SVRHA DOKUMENTA... 3 2. RJEČNIK POJMOVA I KRATICA... 4 3. PROCES AUTOMATSKE RAZMJENE

More information

Ovu inačicu priručnika izradio je autorski tim Centra za e-učenje Srca u sastavu:

Ovu inačicu priručnika izradio je autorski tim Centra za e-učenje Srca u sastavu: Merlin: Priručnik za studente Srce Centar za e-učenje (CEU) Ovu inačicu priručnika izradio je autorski tim Centra za e-učenje Srca u sastavu: Tamara Birkić, Ana Ćorić Samardžija, Kristina Golem, Ante Jurjević,

More information

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni diplomski studij računarstva EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU

More information

RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a

RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» NIKOLINA CINDRIĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a Diplomski rad Pula, 2017. Sveučilište Jurja Dobrile

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

sys.monitor Published on sys.portal (

sys.monitor Published on sys.portal ( Icinga web nadzor () Što je Icinga 2 i Icinga Web 2? Prijava za unos poslužitelja Upravljačka ploča Dodavanje uređaja u Icinga sustav za nadzor Dodavanje hostova u nadzor Dodavanje servisa nadziranom hostu

More information

KVIZ ZA PROVJERU PRAVOPISA ENGLESKOG JEZIKA

KVIZ ZA PROVJERU PRAVOPISA ENGLESKOG JEZIKA DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-07 KVIZ ZA PROVJERU PRAVOPISA ENGLESKOG JEZIKA ENGLISH LANGUAGE SPELLING QUIZ Robert Tominac 1, Biljana Stojaković 2 1 Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Student

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU C#

IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU C# SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni preddiplomski studij računarstva IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE ONLINE KATALOG PRIVATNOG SMJEŠTAJA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ www.tzo-trpanj.hr UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE Ivica Dajak, Orebić, 20.11.2012. Croatia Holidays www.croatia-holidays.hr

More information

ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD

ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA

More information

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID SVEUČ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 5158 VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID Lovro Pejić Zagreb, lipanj 2017. Hvala svima koji su bili

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Informatika SUSTAVI E-UČENJA Završni

More information

SelmetAssetBO. Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu. Korisnički priručnik. ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena:

SelmetAssetBO. Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu. Korisnički priručnik. ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena: SelmetAssetBO Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu Korisnički priručnik ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena: 02.05.2016. datum izrade: 10.05.20011. str.1 Datum Što je promijenjeno

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3.1. Spajanje naprava u ra unalo Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu 3.2. Kori²tenje UI naprava radnim ekanjem Slika 3.2. Pristupni sklop UI

More information