DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

Size: px
Start display at page:

Download "DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA"

Transcription

1 CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA U prilogu ovog akta dostavljamo ponude, i to: Ponuda za zasnivanje pretplatnickog odnosa na mreze Wimax 3.5 Ghz; Ponuda za zasnivanje pretplatnickog odnosa na mreze Wimax 5 Ghz; Ponuda za zasnivanje pretplatnickog odnosa za biznis korisnike na mreze 5 Ghz; Koje ponude ce biti sastavni dio pretplatnickog ugovora I koje ce se primjenjivati pocev od 22.februara 2016.godine. U Podgorici, dana godine Za Wimax Montenegro, A'IIJ~~t'1'lflsky

2 J.O.O. IO\\ l\lax ~lonteneqro"... Broj 0/--51 Podoorlca.. 12i~Q)~ 2oJfgod {/(tjz [)foe: (10/,Y rg.f/z PONUDA ZA ZASNIVANJE PRETPLATNICKOG ODNOSA ZA BIZNIS KORISNIKE NA NELICENCIRANOJ MREZE 5GHz Podaci o Korisniku, Ime, Prezime -', Broj Lične karte -' Broj telefona. / adresa ---' Adresa I mjesto prebivalista PIB, PDV Podaci o tarifnim paketima, Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju Pretplatnik vrši izbor: Business paketi: Izbor Naziv Internet paketa Brzina prijema/prenosa* D Business 4 do4/1mbps D Business S dos/2mbps D Business 10 do 10/2mbps D Business ls do ls/smbps D Business 20 do20/smbps Symetric paketi: Izbor Naziv Internet paketa Brzina prijema/prenosa * D Symetric 2 do2/2mbps D Symetric 3 do3/3mbps D Symetric 4 do4/4mbps Direct link paketi: Izbor Naziv Internet paketa Brzina prijema/prenosa* D Direct 10 do 10/10mbps D Direct 20 do 20/20mbps Cijena S.00 S2.00 8S Cijena S2.00 Cijena 18S Napomena: * = maksimalna brzina prijema/prenosa podataka 2 godišni ugovor - 10% popust. 1. Svi prikazani paketi obezbjedjuju neograničen mjesečni protok podataka. 2. Pretplatnik se po ovoj Ponudi, prilikom sklapanja Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, opredjeljuje za paket usluga, uređaj i način plaćanja cijene. 3. Sve cijene su u Eurima i izražene su sa uključenim PDV-om 4. Mjesečno održavanje za sve tarifne pakete iznosi 0.00 Eura. 5. Instalaciona taksa iznosi Eura. 6. Ugovor zaključen na određeno vrijeme ne može biti zaključen na period duži od dvije godine. 7. Svojim potpisom Korisnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. 8. Neodređeno vrijeme trajanja ugovora i trajanje ugovora u maksimalnom trajanju od godinu dana definiše se samo u slučaju kupovine opreme. 9. U slučaju zakupa opreme, minimalno trajanje ugovora je 24 mjeseca. Nakon isteka 24-tog mjeseca, Pretplatnik prestaje da plaća zakup opreme. U slučaju raskida ugovora nakon isteka roka od 24 mjeseca Pretplatnik je dužan

3 .. da vrati Opertoru opremu koja mu je data u zakup. Korisnik ne može postati vlasnik opreme koja mu je data na korišćenje. 10. Ugovor se zaključuje na: D Neodredjeno vrijeme; D Period u maksimalnom trajanju od godinu dana. D Odredjeno vrijeme od 24 mjeseca; (Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju utvrđuje se vrijeme trajanja Ugovora) 11. Navedeni period počinje da teče danom aktivacije usluge na strani Pretplatnika. 12. Ukoliko Pretplatnik ne otkaže dalje važenje ugovora najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka perioda važenja, ugovor se automatski obnavlja na neodredjeno vrijeme. 13. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, Pretplatnik je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesečne naknade za preostali period do isteka roka važenja ili naknadu štete u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, u zavisnosti od toga šta je povoljnije za korisnika. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, dužan je da Opertoru vrati opremu koju je dobio na revers ili da istu plati Opertoru prema važećem cjenovniku. Podaci o Korisničkoj opremi: Izbor Tip Model Kupovina Zakup D Cambium epmp 1000 Force D Cambium epmp 1000 ISM 89 S D PowerBeam MS Podaci za instalaciju, Datum 2016 godine. Adresa za instalaciju -', Mjesto Podaci za prijem racuna, Adresa za dostavu racuna -', Poštanski broj Mjesto Oprema predata korisniku (kupovina ili zakup po elanu "Podaci o korisnickoj opremi"): MAC Adress: Svojim potpisom Pretplatnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. Za operatora Pretplatnik

4 0.00. "\\l\\a\ 0 kne,ro" r7j'. D';. (jvfc" ~, Broj 0/-.)_ ~ 'w' WIMA)( Podgopca. ~~- 20/ ! 94 '1Gh ~ Montenegro PONUDA ZA ZASNIVANJE PRETPLATNI v OG ODNOSA NA MREZE 5GHz Podaci o Korisniku, Ime, Prezime ~, Broj Lične karte ---' Broj telefona. / adresa ~ Adresa I mjesto prebivalista Podaci o tarifnim paketima, Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju Pretplatnik vrši izbor: Izbor Naziv Internet paketa Brzina prijema/prenosa* Cijena D Unlim-5 do5/2mbps l5.00 D Unlim-1O do lo/2mbps D Unlim-15 do l5/3mbps D Startup-15 do l5/5mbps Napomena: * = maksimalna brzina prijema/prenosa podataka 1. Svi prikazani paketi obezbjedjuju neograničen mjesečni protok podataka. 2. Pretplatnik se po ovoj Ponudi, prilikom sklapanja Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, opredjeljuje za paket usluga, uređaj i način plaćanja cijene. 3. Sve cijene su u Eurima i izražene su sa uključenim PDV-om 4. Mjesečno održavanje za sve tarifne pakete iznosi 0.00 Eura. 5. Instalaciona taksa iznosi Eura. 6. Ugovor zaključen na određeno vrijeme ne može biti zaključen na period duži od dvije godine. 7. Svojim potpisom Korisnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. 8. Neodređeno vrijeme trajanja ugovora i trajanje ugovora u maksimalnom trajanju od godinu dana definiše se samo u slučaju kupovine opreme. 9. U slučaju zakupa opreme, minimalno trajanje ugovora je 24 mjeseca. Nakon isteka 24-tog mjeseca, Pretplatnik prestaje da plaća zakup opreme. U slučaju raskida ugovora nakon isteka roka od 24 mjeseca Pretplatnik je dužan da vrati Opertoru opremu koja mu je data u zakup. Korisnik ne može postati vlasnik opreme koja mu je data na korišćenje. 10. Ugovor se zaključuje na: D Neodredjeno vrijeme (kupovina); D Period u maksimalnom trajanju od godinu dana (kupovina). D Odredjeno vrijeme od 24 mjeseca (iznajmlivanje); (Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju utvrđuje se vrijeme trajanja Ugovora) 11. Navedeni period počinje da teče danom aktivacije usluge na strani Pretplatnika. 12. Ukoliko Pretplatnik ne otkaže dalje važenje ugovora najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka perioda važenja, ugovor se automatski obnavlja na neodredjeno vrijeme. 13. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, Pretplatnik je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesečne naknade za preostali period do isteka roka važenja ili naknadu štete u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, u zavisnosti od toga šta je povoljnije za korisnika. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, dužan je da Opertoru vrati opremu koju je dobio na revers ili da istu plati Opertoru prema važećem cjenovniku.

5 Podaci o Korisničkoj opremi: Izbor Tip Model Kupovina Zakup D Outdoor Cambium < 4km epmp 1000 ISM 89 4 D Outdoor Cambium 4-12km epmp 1000 Force Podaci za instalaciju, Datum 2016 godine. Adresa za instalaciju -', Mjesto Podaci za prijem racuna, Adresa za dostavu racuna ----J' Poštanski broj, Mjesto Oprema predata korisniku (kupovina ili zakup po clanu "Podaci o korisnickoj opremi"): MAC Adress: Svojim potpisom Pretplatnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. Za operatora Pretplatnik

6 J.O.O. " \\'I~!ax :Vlontenegro" Broj ol"5~ podgorica, 03.(J) god. PONUDA ZA ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA NA MREZE WIMAX 3.5GHz Podaci o Korisniku, Ime, Prezime -', Broj Lične karte -' Broj telefona. / adresa -' Adresa I mjesto prebivalista Podaci o tarifnim paketima, Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju Pretplatnik vrši izbor: Izbor Naziv Internet paketa Brzina prijema/prenosa * Cijena D Mobile do3/1mbps D Normal do 6/2mbps D Super do 10/2mbps 3S.00 Napomena: * = maksimalna brzina prijema/prenosa podataka 1. Svi prikazani paketi obezbjedjuju neograničen mjesečni protok podataka. 2. Pretplatnik se po ovoj Ponudi, prilikom sklapanja Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, opredjeljuje za paket usluga, uređaj i način plaćanja cijene. 3. Sve cijene su u Eurima i izražene su sa uključenim PDV-om 4. Mjesečno održavanje za sve tarifne pakete iznosi 0.00 Eura. 5. Instalaciona taksa iznosi Eura. 6. Ugovor zaključen na određeno vrijeme ne može biti zaključen na period duži od dvije godine. 7. Svojim potpisom Korisnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. 8. Neodređeno vrijeme trajanja ugovora i trajanje ugovora u maksimalnom trajanju od godinu dana definiše se samo u slučaju kupovine opreme. 9. U slučaju zakupa opreme, minimalno trajanje ugovora je 24 mjeseca. Nakon isteka 24-tog mjeseca, Pretplatnik prestaje da plaća zakup opreme. U slučaju raskida ugovora nakon isteka roka od 24 mjeseca Pretplatnik je dužan da vrati Opertoru opremu koja mu je data u zakup. Korisnik ne može postati vlasnik opreme koja mu je data na korišćenje. 10. Ugovor se zaključuje na: D Neodredjeno vrijeme (kupovina); D Period u maksimalnom trajanju od godinu dana (kupovina). D Odredjeno vrijeme od 24 mjeseca (iznajmlivanje); (Upisivanjem znaka X u odgovarajućem polju utvrđuje se vrijeme trajanja Ugovora) ll. Navedeni period počinje da teče danom aktivacije usluge na strani Pretplatnika. 12. Ukoliko Pretplatnik ne otkaže dalje važenje ugovora najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka perioda važenja, ugovor se automatski obnavlja na neodredjeno vrijeme. 13. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, Pretplatnik je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesečne naknade za preostali period do isteka roka važenja ili naknadu štete u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, u zavisnosti od toga šta je povoljnije za korisnika. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka ugovorenog perioda važenja, dužan je da Opertoru vrati opremu koju je dobio na revers ili da istu plati Opertoru prema važećem cjenovniku.

7 Podaci o Korisničkoj opremi: Izbor Tip Model Kupovina Zakup D Mobilni usa uređaj UH3S0 3S Nije u cjenovniku D Uređaj sa fiksnom antenom 4G box L 99 S D Uređaj sa fiksnom antenom MiMAXPro ls0 6 D Uređaj sa fiksnom antenom Nanobeam MS S D Uređaj sa fiksnom antenom Powerbeam MS-400 ls0 6 Podaci za instalaciju, Datum 2016 godine. Adresa za instalaciju -', Mjesto Podaci za prijem racuna, Adresa za dostavu racuna -', Poštanski broj Mjesto Oprema predata korisniku (kupovina ili zakup po elanu "Podaci o korisnickoj opremi"): MAC Adress: Svojim potpisom Pretplatnik potvrdjuje da su dati podaci vjerodostojni i da prihvata ponudu. Za operatora Pretplatnik

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Cijena mjesečne pretplate EUR. Cijena mjesečne pretplate EUR. Cijena mjesečne pretplate EUR

Cijena mjesečne pretplate EUR. Cijena mjesečne pretplate EUR. Cijena mjesečne pretplate EUR Ponuda za Magenta 1 Podgorica 10. jula 2017. godine Član 1 1.1. Ovom Ponudom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za Magenta 1 paket usluga

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Magenta 1 M paket Cijena mjesečne pretplate EUR Fixna telefonija Mobilna telefonija Extra TV Internet

Magenta 1 M paket Cijena mjesečne pretplate EUR Fixna telefonija Mobilna telefonija Extra TV Internet Ponuda za Magenta 1 Podgorica, 17.08.2018. godine Član 1 1.1. Ovom Ponudom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa zasnivanjem pretplatničkog odnosa za Magenta 1 paket usluga koja

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Pregled cijena na dan Poslovni korisnici

Pregled cijena na dan Poslovni korisnici Pregled cijena na dan 1.1.2019. Poslovni korisnici SADRŽAJ 1. USLUGE JAVNE NEPOKRETNE MREŽE I CLOUD USLUGE... 12 1.1. Govorna telefonska usluga javne nepokretne mreže... 13 1.1.1. Zasnivanje pretplatničkog

More information

Cjenik Internet usluga

Cjenik Internet usluga Cjenik Internet usluga Verzija: 2017-01 Datum zadnje promjene: 01.01.2017. Sadržaj: 1. Opis 3 2. MAXadsl... 3 3. MAXnet mini... 5 4. Hot Spot Hrvatskog Telekoma... 7 5. dial-up pristup internetu Hrvatskog

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

RAZVOJ NGA MREŽA U CRNOJ GORI

RAZVOJ NGA MREŽA U CRNOJ GORI RAZVOJ NGA MREŽA U CRNOJ GORI INFOFEST 2017 SLJEDEĆA GENERACIJA REGULACIJE, 25 26 Septembar 2017 Budva, Crna Gora Vitomir Dragaš, Manadžer za interkonekciju i sisteme prenosa Sadržaj 2 Digitalna transformacija

More information

Specifikacija usluga: MAgenta 1 MAX2 i max3 paketi

Specifikacija usluga: MAgenta 1 MAX2 i max3 paketi MAX paketi su zajednički naziv za pakete elektroničko komunikacijskih usluga Hrvatskog Telekoma (dalje u tekstu: HT). Magenta 1 MAX2 i MAX3 paketi usluga u nepokretnoj mreži dostupni su isključivo korisnicima

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

RJEŠENJE. Obrazloženje

RJEŠENJE. Obrazloženje KLASA: UP/I-344-01/11-09/02 URBROJ: 376-11-11-02 Zagreb, 24. svibnja 2011.g. Na temelju članka 128. st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08) te članka 63. st. 3. i 4. Zakona

More information

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP VODOVOD I KANALIZACIJA A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053) " Adresa: Mar~la T1ta 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www ejn.gov.ba Datum I vrl1eme slan]a bav]ehen]a na 061avu:25 5 2018. u 11 :13 OBAVJESTENJE

More information

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE IP TELEVIZIJE

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE IP TELEVIZIJE UVJETI KORIŠTENJA USLUGE IP TELEVIZIJE Članak 1. Uvodne odredbe (1) Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a (dalje u tekstu: Opći uvjeti), OT-Optima Telekom d.d. (dalje u

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

CJENOVNIK USLUGA. 01. Septembar 2017.

CJENOVNIK USLUGA. 01. Septembar 2017. CJENOVNIK USLUGA 01. Septembar 2017. PREPAID TARIFNI PAKETI M:go plus new* Sim kartica 3 eura (0.479 eura iznos ) Inicijalni kredit 1 eura (0.1597 eura iznos ) Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

m:tel a.d. BANJA LUKA PREGLED CIJENA Oktobar 2017.

m:tel a.d. BANJA LUKA PREGLED CIJENA Oktobar 2017. m:tel a.d. BANJA LUKA PREGLED CIJENA Oktobar 2017. Mtel a.d. BANJA LUKA CJENOVNIK Verzija: 2017-18 Važi od: 01-10-2017 SADRŽAJ 1 FIKSNA MREŽA... 9 1.1. USLUGE FIKSNE TELEFONIJE... 9 1.1.1. Zasnivanje pretplatničkog

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Cjenovnik usluga Elta-Kabel

Cjenovnik usluga Elta-Kabel Cjenovnik usluga Elta-Kabel Važi od dana 13.12.2016. 1. KABLOVSKA TELEVIZIJA Redni broj Mjesto (Elta-Kabel filijale) Mjesečna pretplata (KM) 1 Brčko 11.00 2 Bratunac 11.00 3 Mrkonjić Grad 12.00 4 Banja

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

POZIV NA DOSTAVU PONUDA. Konzultantske usluge -Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE Ev. broj: 109-B-18

POZIV NA DOSTAVU PONUDA. Konzultantske usluge -Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE Ev. broj: 109-B-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA Ev. broj: Zagreb, srpanj 2018. 1 I. UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE Temeljem odredbe članka 12. stavka 1a) Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj: 120/2016) i članka

More information

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1. Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/2008. i 90/2011.), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Cjenovnik usluga Elta-Kabel

Cjenovnik usluga Elta-Kabel Cjenovnik usluga Elta-Kabel Važi od 01.09.2018. 1. KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM (KKS) Redni broj Mjesto (Elta-Kabel filijale) Mjesečna pretplata (KM) 1 Brčko 12.90 2 Bratunac 14.90 3 Mrkonjić Grad 12.90

More information

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 054 54-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga redovnog i dodatnog održavanja aplikacije za korisničku podršku IBM Control Desk (ICD) Zagreb,

More information

d.d BH Telecom Izvod iz Cjenovnika Govorna telefonska usluga

d.d BH Telecom Izvod iz Cjenovnika Govorna telefonska usluga ANALOGNI TELEFONSKI PRIKLJUČAK jednokratno Pristupna taksa za prvi priključak a) fizička lica b) pravna lica Pristupna taksa za drugi telefonski priključak a) fizička lica b) pravna lica Pristupna taksa

More information

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA akcionarsko društvo, Beograd

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA akcionarsko društvo, Beograd PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA akcionarsko društvo, Beograd STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA

More information

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE U Zagrebu, 1. listopada 2015. godine* *Napomena: Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke

More information

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

More information

Službeni cjenik Hrvatski Telekom d.d. za Simpa korisnike usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik za Simpa korisnike)

Službeni cjenik Hrvatski Telekom d.d. za Simpa korisnike usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik za Simpa korisnike) Službeni cjenik Hrvatski Telekom d.d. za Simpa korisnike usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik za Simpa korisnike) Verzija: 2018-01 Cijene vrijede od: 01.02.2018. Sve cijene su

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA po partijama kako slijedi:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA po partijama kako slijedi: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 122/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 588, 589, 590, 584 i 585 Mjesto i datum: Nikšić, 28.12.2016. godine

More information

Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma

Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma Podgorica, decembar 2014. godine 1. Opšte odredbe... 5 1.1 Vrijeme stupanja na snagu Referentne ponude... 5 1.2 Važenje referentne

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima za izdavanje i korišćenja usluga elektronskog bankarstva (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi

More information

Tržište usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje (Test tri kriterijuma)

Tržište usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje (Test tri kriterijuma) CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST Nacrt Tržište usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje (Test tri kriterijuma) Podgorica, mart 2013. 1. SADRŽAJ

More information

Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne

Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne DNEVNE NOVINE Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne O NAMA SKYMUSIC CORPORATION Sky Corporation Int. predstavlja grupu kompanija, Skymusic Corporation,

More information

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god.

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god. CRNA GORA / MONTENEGRO ZAOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, 23.6.211.god. Prilikom korišćenja ovih podataka navestii zvor Name the source when

More information

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine Godina XVIII/X Ponedjeqak, 29. 12. 2014. godine O NABAVCI 184-3-2-1-3-3/14 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.12.2014. u 10:23 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv:

More information

Cjenovnik usluga. u unutrasnjem i meaunarodnom saobracaju BH Telecoma. Važi od: maj I svibanj 2018.

Cjenovnik usluga. u unutrasnjem i meaunarodnom saobracaju BH Telecoma. Važi od: maj I svibanj 2018. Dionicko drustvo BH Telecom Sarajevo Franca Le hara 7, 71000 Sarajevo, BiH Cjenovnik usluga u unutrasnjem i meaunarodnom saobracaju BH Telecoma Važi od: maj I svibanj 2018. Cjenovnik ISadržajI Sadržaj:

More information

INFORMACIJE za operatore zainteresovane za pružanje mobilnih javnih telefonskih usluga

INFORMACIJE za operatore zainteresovane za pružanje mobilnih javnih telefonskih usluga INFORMACIJE za operatore zainteresovane za pružanje mobilnih javnih telefonskih usluga 1. Uvod Jedan od glavnih ciljeva regulacije sektora mobilnih komunikacija je obavezivanje mrežnih operatora da iznajmljuju

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

Cloud usluge HT Eroneta

Cloud usluge HT Eroneta Cloud usluge HT Eroneta Posebni uvjeti korištenja usluge Eronet Cloud centar Posebni uvjeti korištenja usluge Cloud Server u okviru usluge Eronet Cloud centar Cjenik usluge Cloud Server Posebni uvjeti

More information

?Izvr ~e ktor I Slobodan Stanišić. RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. ",,' ". - s poštovanjem, Dl '--- 1m!t. Podgorica. Podgorica,

?Izvr ~e ktor I Slobodan Stanišić. RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. ,,' . - s poštovanjem, Dl '--- 1m!t. Podgorica. Podgorica, RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. Bul. Sv. Petra Cetinj,kog 130N, 81000 Podgorica; 'el: +382 (0)20 408fl2.\l.tlil!l~~~"C"" '"... u Broj; 02-2.'2-2>0 ". - " " " pl.")oa nica Podgorica, 24.05.2018.godine o '"

More information

~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r

~ x;::';;~;.~~;;.;,..u, ''''''''r ~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r I'ci H-:T,I[1II[1HIl[1C)lII11X cyfijek,na ~'-t',f. ~OD 6. r;'-11. ".?~. A{7/~ t3 1.< O-f Ij} l I 17726/2'-'06 )laml. 0C).05.2)OG I)COI pa)( row'illc,\, CIII1I1j:.l

More information

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d. Standardna ponuda za usluge Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, avgust 2015. godine SADRŽAJ: 1. OPŠTE ODREDBE... 4 1.1. Predmet,

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18 Energetski institut Hrvoje Požar Savska cesta 163 10001 Zagreb OIB VAT-ID: 43980170614 Predet Subject Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predet nabave Naja ultifunkcijskih fotopirnih uređaja,

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Te celine, sa mogućim manjim ili većim odstupanjima u zavisnosti od konkretnih potreba krajnjih korisnika, bile bi:

Te celine, sa mogućim manjim ili većim odstupanjima u zavisnosti od konkretnih potreba krajnjih korisnika, bile bi: Broj: tempus 03-3/2014/2 03.04.2014. godine ZAHTEV ZA PONUDU Poštovani, molim Vas da nam dostavite ponudu za sledeće stavke : Javne nabavke USLUGE IZRADE VEB PREZENTACIJE - SAJTA ZA POTREBE TEMPUS PROJEKTA

More information

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA akcionarsko društvo, Beograd Standardna ponuda za usluge Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd Beograd, januar 2018. godine

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA PRILOG OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA Eurobank a.d za kreditne kartice za Potrošače 1. UVODNE ODREDBE 1.1. Sadržina Opštih uslova poslovanja Banke Ovim Prilogom opštih uslova poslovanja Eurobank a.d. (u daljem

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN) (Prilog 3, Verzija 2.0) DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Naziv nabave: Nabava strojeva za obradu metala i drva, sa instalacijom i obukom

More information

Neda Zdraveva Potrošačko pravo na raskid ugovora prema Predlogu uredbe o zajedničkom pravu prodaje, makedonskom i njemačkom pravu

Neda Zdraveva Potrošačko pravo na raskid ugovora prema Predlogu uredbe o zajedničkom pravu prodaje, makedonskom i njemačkom pravu Neda Zdraveva Potrošačko pravo na raskid ugovora prema Predlogu uredbe o zajedničkom pravu prodaje, makedonskom i njemačkom pravu Neda Zdraveva* POTROŠAČKO PRAVO NA RASKID UGOVORA PREMA PREDLOGU UREDBE

More information

podatke nalaze se u CRPS-u.

podatke nalaze se u CRPS-u. PROMJENE 182587 Dana 26.12.2011, pod registarskim brojem 5-0200073/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZ- VODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTESPEED

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a BROJ PROTOKOLA: 4114-IX/17 BROJ JAVNE NABAVKE: 4114-U-IX/17 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a PREGOVARAČKI

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Kontakt osoba/e: Luka Anđić Poštanski broj: Identifikacioni broj: Faks: 020/ Internet stranica (web):

Kontakt osoba/e: Luka Anđić Poštanski broj: Identifikacioni broj: Faks: 020/ Internet stranica (web): Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica iz Podgorice i javna ustanova Univerzitet Crne Gore Pomorski fakultet iz Kotora vas pozivaju da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 21/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 427 Mjesto i datum: Nikšić, 15.03.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 63/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 442 Mjesto i datum: Nikšić, 19.10.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

J. P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J. P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. 1 od 14 U ovom dokumentu sve strane imaju istu reviziju! 0 22.12.2008. I. Budimlić E. Šćeta B. Karahasanović Rev Datum Izradio (Ime, Potpis) Verifikovao (Ime, Potpis) Odobrio (Ime, Potpis) Status REVIZIJE

More information

The best marketing doesn t feel like marketing.

The best marketing doesn t feel like marketing. The best marketing doesn t feel like marketing. Gamifikacija U današnjem svijetu marke1nga, njegova digitalizirana varijanta je već preuzela prvo mjesto u velikoj većini regija i država jedna od kojih

More information

UVOD Pregled registrovanih operatora elektronskih komunikacija tokom godine... 9

UVOD Pregled registrovanih operatora elektronskih komunikacija tokom godine... 9 Sadržaj AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST UVOD... 5 1. Razvoj sektora elektronskih komunikacija... 9 1.1. Pregled registrovanih operatora elektronskih komunikacija tokom 2013.

More information

Organizer : FAX: , Phone:

Organizer : FAX: , Phone: BULLETIN No1 Organizer : The 64th IPC Plenary meeting will be organized by the Aeronautical Association of Bosnia and Herzegovina (Obala Kulina bana, 33000 Sarajevo) and Skydiving Club Banjaluka. FAX:

More information

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeljak, 9. 2. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-10-3-13/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.2.2015. u 13:04 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gospodarenje imovinom Titov trg 3 51000 RIJEKA KLASA: 406-01/18-02/14 UR. BROJ: 2170/01-17-00-18-3 Rijeka, 20. lipnja 2018. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku

More information

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA akcionarsko društvo, Beograd Standardna ponuda za usluge Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd Beograd, mart 2018. godine

More information

! ', i, i ! / ! '1', j I ~. ;. -.,.;;~: -, ~.

! ', i, i ! / ! '1', j I ~. ;. -.,.;;~: -, ~. ,' @' P"OyfuylllUl Cp6l1J1 ~ Arowwja 3a lpwlpc1alloperlctpo Pente ap nplhlpe:lhx cy6jelutu ol.616771'2007 fla ry~. '21.06.2007 hc:orpu;j ro.lllhe,,-, ;1 ~~~, " ',,, / '1',,. j ~. ;. -.,.;;~: -, ~.,., '-,,.

More information

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY

More information

BRIEF CASE STUDY COMPETITION 2018

BRIEF CASE STUDY COMPETITION 2018 BRIEF CASE STUDY COMPETITION 2018 PODUZEĆE: Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb KOORDINATOR: Lucija Rupnik (lucija.rupnik@estudent.hr) KATEGORIJA POSLOVNOG SLUČAJA: Marketing NAZIV POSLOVNOG SLUČAJA: Vip

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 122/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 i 329 Mjesto i datum: Nikšić, 28.12.2017.g.

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

"-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK

-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK r) 0 to... d "-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK Practice the letter a until you get the "feel" of the movement pattern with eyes open and closed. This a, pattern will be adapted for the remainder of the

More information

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima. Zagreb, 20. studenoga godine

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima. Zagreb, 20. studenoga godine FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima Zagreb, 20. studenoga 2012. godine Sadržaj Struktura ugovora o bespovratnim sredstvima Grant izvještaji Proces kontrole grant izvještaja

More information

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA Sastavni deo ovog Priloga Opštih uslova poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za fizička lica

More information

- poslednje izmene godine -

- poslednje izmene godine - Društvo za telekomunikacije ORION TELEKOM d.o.o. Beograd, Naselje Zemun Polje Mala pruga broj 8, Beograd - Zemun, matični broj 17309013, PIB 100066385 (u daljem tekstu: Orion telekom) dana 20. februara

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks:

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks: Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR OIB: 34580944535 Poštanska adresa: J.BANA JELAČIĆA

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

METODOLOGIJA ZA SPROVOĐENJE MARGIN SQUEEZE TESTA KOD UTVRĐIVANJA CENA USLUGA ILI PAKETA USLUGA

METODOLOGIJA ZA SPROVOĐENJE MARGIN SQUEEZE TESTA KOD UTVRĐIVANJA CENA USLUGA ILI PAKETA USLUGA METODOLOGIJA ZA SPROVOĐENJE MARGIN SQUEEZE TESTA KOD UTVRĐIVANJA CENA USLUGA ILI PAKETA USLUGA Sadržaj 1. Uvod... 4 2. Pojam margin squeeze i paket usluga... 6 3. Pretpostavke i parametri modela... 8 3.1

More information

Komentari Crnogorskog Telekoma na Analizu relevantnog tržišta 4 (Zajednički ili potpuno razvezani pristup na fiksnoj lokaciji)

Komentari Crnogorskog Telekoma na Analizu relevantnog tržišta 4 (Zajednički ili potpuno razvezani pristup na fiksnoj lokaciji) Komentari Crnogorskog Telekoma na Analizu relevantnog tržišta 4 (Zajednički ili potpuno razvezani pristup na fiksnoj lokaciji) Komentari na poglavlje 2.1 (Definicija relevantnog tržišta usluga) Br. Originalni

More information

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA Mentor: Prof. dr Milovan Stanišić Student: Dušanka Bodiroga 400778/2012

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information