BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA"

Transcription

1 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número de decembro de 2017 Fascículo 2

2 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.4. Procedementos de información Respostas a preguntas ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas das persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción de novos centros de saúde en Ourense ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Villares Naveira, Luis e 2 máis Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do servizo de pediatría no Concello de Baralla, cando menos, dous días á semana ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela Sobre as medidas que vai desenvolver o Goberno galego para favorecer a implantación dun protocolo de cribado nutricional no sistema sanitario de Galicia ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis Sobre as previsións do Sergas respecto do pechamento do Centro de Saúde de Soutelo de Montes a curto, medio ou longo prazo

3 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e 3 máis Sobre a opinión do Goberno galego respecto da paralización das retinografías no Centro de Saúde de Carballo por non cubrir a baixa do profesional que as vén realizando ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados pola venda do Banco Popular Pastor ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para reducir a lista de espera no Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar o persoal celador do Hospital Comarcal do Salnés ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización

4 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela Sobre a revisión das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas por parte dos e das profesionais de atención primaria ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis Sobre as intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico ás persoas pensionistas, a posición que vai defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade ao respecto e a avaliación que realiza en relación coa súa implantación e impacto en Galicia, así como as medidas adoptadas para evitar as súas repercusións na saúde das persoas afectadas ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Solla Fernández, Eva Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deficiencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña, así como a realización dalgún tipo de investigación en relación coa denuncia interposta diante da xustiza respecto do pasamento dun doente nela ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David Sobre as medidas adoptadas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade no Parque Natural do Invernadoiro (Ourense) ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia da Coruña que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Lugo que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Ourense que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes

5 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Pontevedra que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis Sobre a necesidade de garantir unha repartición obxectiva e responsable dos fondos da Deputación de Ourense destinados aos concellos ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para reforzar e mellorar a situación dos xulgados de violencia contra a muller ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Toja Suárez, María Dolores e 2 máis Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa incidencia que está a ter para as persoas maiores dependentes a demora na posta en funcionamento do Centro de Día de Corcubión ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis Sobre o coñecemento do Goberno galego da perigosidade que presenta a estrada PO-234 entre os concellos de Ponte Caldelas e de Cerdedo- Cotobade, así como as súas previsións respecto da aceptación do convenio proposto polo Concello de Ponte Caldelas en relación coa expropiación dos terreos necesarios para a súa mellora ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Toja Suárez, María Dolores e 2 máis Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para diminuír o impacto acústico, ambiental e visual que tería a execución do trazado previsto no proxecto de ampliación da autovía Santa Irene- Calo-Vimianzo, así como as intencións en relación coa inclusión na redacción definitiva do proxecto das demandas da veciñanza de Calo ao respecto ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula Sobre os datos da Xunta de Galicia referidos á poboación de porcoril (cruzamento de xabaril e porco vietnamita) existente nos montes galegos, as medidas adoptadas para o seu control e as que vai implementar para a súa erradicación

6 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de abandono no que se atopan os ríos Eo, Ouro, Masma e Landro na Mariña lucense, así como o seu impacto socioeconómico na pesca deportiva neles, nomeadamente na do salmón, e as razóns desa situación ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis Sobre os mecanismos legais que vai poñer en marcha e a data prevista polo Goberno galego para abolir a práctica do tiro ao pombiño, así como as súas intencións respecto da consignación dalgunha partida orzamentaria destinada á Federación Galega de Tiro ao Voo e a redución da súa contía a consecuencia desa modalidade ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre o tipo de actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para colaborar co Ministerio de Medio Ambiente ante as sancións económicas da Unión Europea a España pola falta de tratamento de residuos líquidos en diversos núcleos urbanos de Galicia, a súa opinión respecto da prioridade da dotación a Santiago de Compostela dunha nova estación depuradora de augas residuais e a data prevista para o asinamento do convenio para ese fin coas administracións implicadas ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis Sobre o alcance temporal previsto pola Xunta de Galicia para o uso de herbicidas nas marxes das estradas para a eliminación de mato e as súas intencións respecto da súa aplicación de novo no concello de Mondariz ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado en que se atopa a estrada autonómica OU- 636, entre aa Pobra de Trives e Freixido, e as actuacións que vai levar a cabo para a e execución das obras de mellora do seu trazado, de xeito prioritario ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis Sobre o grao de desenvolvemento actual do Plan director do Camiño de Santiago , así como as contías públicas recibidas polos concellos galegos polos que pasa algún dos camiños de Santiago, a través de subvencións, axudas ou convenios relacionados co Camiño ou cos equipamentos dotacionais referidos a el, desde o ano

7 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Rodil Fernández, Olalla e 5 máis Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da venda dos 11 inmobles que posúe no barrio da Tinería, de Lugo, o investimento publico realizado neles e a súa recuperación, así como as súas previsión en relación cos restos arqueolóxicos existentes nalgún deles, as actuacións que vai levar a cabo nas distintas unidades de actuación que aínda quedan nese barrio, en especial na U17, U18 e no pazo de dona Urraca, e o orzamento dispoñible para ese fin para os vindeiros anos ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dun plan de acción para unha estratexia de sensibilización contra prácticas nocivas cos animais, o establecemento de medidas técnicas e regulamentarias para reforzar a denuncia da compravenda ilegal, con especial incidencia no peso das TIC, así como a convocatoria de novas liñas de axuda para as administracións locais e provinciais para o desenvolvemento de campañas de prevención do abandono e impulso da adopción ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis Sobre a valoración do Goberno galego en relación co acollemento en España de persoas refuxiadas mediante a súa relocalización e reasentamento, a política migratoria do Goberno central e a implementación do Plan de acollemento en Galicia, así como as súas previsións referidas ao cumprimento dos obxectivos dese plan e as actuacións que vai poñer en marcha para a súa axilización ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as razóns da Xunta de Galicia para suprimir dez millóns de euros do incremento do gasto social para programas de interese xeral, para atender fins de interese social con cargo á asignación tributaria do IRPF ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación para o ano 2018 da escola infantil da rede A Galiña Azul do concello de Arzúa e de adaptar a oferta de prazas á demanda existente ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Burgo López, María de la Concepción e 4 máis Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda respecto da reparación da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla, segundo o compromiso adquirido no ano 2010, para dotala das mesmas características que o resto da estrada

8 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar o servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e evitar os continuos atascos que se veñen producindo nela, a resposta do Ministerio de Fomento aos escritos remitidos pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda en relación co atasco producido na ponte de Rande o 27 de outubro de 2017, así como as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno central e as xestións realizadas polo Goberno galego ao respecto ı (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín Sobre as empresas, asociacións ou entidades relacionadas co turismo que van participar na redacción das novas cláusulas do prego de condicións do concurso para a concesión da explotación do complexo do monte do Gozo, a data prevista polo Goberno galego para a súa convocatoria e as medidas que está a adoptar en relación coa evolución dos peregrinos e do turismo en xeral nos últimos anos, así como as modificacións que vai introducir para facer atractivo ese complexo para o público e as empresas Procedementos relativos a outras institucións e órganos De ámbito europeo Unión Europea ı Resolución da Presidencia, do 19 de decembro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á corrección da Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 92/106/CEE relativa ao establecemento de normas comúns para determinados transportes combinados de mercadorías entre Estados membros (Texto pertinente a efectos do EEE) [ COM(2017) 648 final] [2017/0290 ( COD)] { SWD(2017) 362 final} { SWD(2017) 363 final} 10/UECS (20789) (21592) Corrección da Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 92/106/CEE relativa ao establecemento de normas comúns para determinados transportes combinados de mercadorías entre Estados membros (Texto pertinente a efectos do EEE) [ COM(2017) 648 final] [2017/0290 ( COD)] { SWD(2017) 362 final} { SWD(2017) 363 final}

9 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA 1. Procedementos parlamentarios 1.4. Procedementos de información Respostas a preguntas A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 18 de decembro de 2017, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita: Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas e aos deputados e publicación (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas das persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción de novos centros de saúde en Ourense (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Villares Naveira, Luis e 2 máis Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do servizo de pediatría no Concello de Baralla, cando menos, dous días á semana (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela Sobre as medidas que vai desenvolver o Goberno galego para favorecer a implantación dun protocolo de cribado nutricional no sistema sanitario de Galicia (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 69443

10 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Sobre as previsións do Sergas respecto do pechamento do Centro de Saúde de Soutelo de Montes a curto, medio ou longo prazo (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e 3 máis Sobre a opinión do Goberno galego respecto da paralización das retinografías no Centro de Saúde de Carballo por non cubrir a baixa do profesional que as vén realizando (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados pola venda do Banco Popular Pastor (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para reducir a lista de espera no Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar o persoal celador do Hospital Comarcal do Salnés (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 69444

11 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela Sobre a revisión das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas por parte dos e das profesionais de atención primaria (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Prado Cores, María Montserrat e 5 máis Sobre as intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico ás persoas pensionistas, a posición que vai defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade ao respecto e a avaliación que realiza en relación coa súa implantación e impacto en Galicia, así como as medidas adoptadas para evitar as súas repercusións na saúde das persoas afectadas (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Solla Fernández, Eva Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deficiencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña, así como a realización dalgún tipo de investigación en relación coa denuncia interposta diante da xustiza respecto do pasamento dun doente nela (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David Sobre as medidas adoptadas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade no Parque Natural do Invernadoiro (Ourense) (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia da Coruña que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Lugo que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 69445

12 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Ourense que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela Sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Pontevedra que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e a orixe desas fontes (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis Sobre a necesidade de garantir unha repartición obxectiva e responsable dos fondos da Deputación de Ourense destinados aos concellos (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Presas Bergantiños, Noa e 5 máis Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para reforzar e mellorar a situación dos xulgados de violencia contra a muller (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Toja Suárez, María Dolores e 2 máis Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa incidencia que está a ter para as persoas maiores dependentes a demora na posta en funcionamento do Centro de Día de Corcubión (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis Sobre o coñecemento do Goberno galego da perigosidade que presenta a estrada PO-234 entre os concellos de Ponte Caldelas e de Cerdedo- Cotobade, así como as súas previsións respecto da aceptación do convenio proposto polo Concello de Ponte Caldelas en relación coa expropiación dos terreos necesarios para a súa mellora (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Toja Suárez, María Dolores e 2 máis Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para diminuír o impacto acústico, ambiental e visual que tería a execución do trazado previsto no proxecto de ampliación da autovía Santa Irene- Calo-Vimianzo, así como as intencións en relación coa inclusión na redacción definitiva do proxecto das demandas da veciñanza de Calo ao respecto (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea 69446

13 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula Sobre os datos da Xunta de Galicia referidos á poboación de porcoril (cruzamento de xabaril e porco vietnamita) existente nos montes galegos, as medidas adoptadas para o seu control e as que vai implementar para a súa erradicación (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de abandono no que se atopan os ríos Eo, Ouro, Masma e Landro na Mariña lucense, así como o seu impacto socioeconómico na pesca deportiva neles, nomeadamente na do salmón, e as razóns desa situación (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis Sobre os mecanismos legais que vai poñer en marcha e a data prevista polo Goberno galego para abolir a práctica do tiro ao pombiño, así como as súas intencións respecto da consignación dalgunha partida orzamentaria destinada á Federación Galega de Tiro ao Voo e a redución da súa contía a consecuencia desa modalidade (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre o tipo de actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para colaborar co Ministerio de Medio Ambiente ante as sancións económicas da Unión Europea a España pola falta de tratamento de residuos líquidos en diversos núcleos urbanos de Galicia, a súa opinión respecto da prioridade da dotación a Santiago de Compostela dunha nova estación depuradora de augas residuais e a data prevista para o asinamento do convenio para ese fin coas administracións implicadas (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis Sobre o alcance temporal previsto pola Xunta de Galicia para o uso de herbicidas nas marxes das estradas para a eliminación de mato e as súas intencións respecto da súa aplicación de novo no concello de Mondariz (10/PRE ) Grupo Parlamentario de En Marea Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado en que se atopa a estrada autonómica OU- 636, entre aa Pobra de Trives e Freixido, e as actuacións que vai levar a cabo para a e execución das obras de mellora do seu trazado, de xeito prioritario (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 69447

14 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Sobre o grao de desenvolvemento actual do Plan director do Camiño de Santiago , así como as contías públicas recibidas polos concellos galegos polos que pasa algún dos camiños de Santiago, a través de subvencións, axudas ou convenios relacionados co Camiño ou cos equipamentos dotacionais referidos a el, desde o ano (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Rodil Fernández, Olalla e 5 máis Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da venda dos 11 inmobles que posúe no barrio da Tinería, de Lugo, o investimento publico realizado neles e a súa recuperación, así como as súas previsión en relación cos restos arqueolóxicos existentes nalgún deles, as actuacións que vai levar a cabo nas distintas unidades de actuación que aínda quedan nese barrio, en especial na U17, U18 e no pazo de dona Urraca, e o orzamento dispoñible para ese fin para os vindeiros anos (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dun plan de acción para unha estratexia de sensibilización contra prácticas nocivas cos animais, o establecemento de medidas técnicas e regulamentarias para reforzar a denuncia da compravenda ilegal, con especial incidencia no peso das TIC, así como a convocatoria de novas liñas de axuda para as administracións locais e provinciais para o desenvolvemento de campañas de prevención do abandono e impulso da adopción (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis Sobre a valoración do Goberno galego en relación co acollemento en España de persoas refuxiadas mediante a súa relocalización e reasentamento, a política migratoria do Goberno central e a implementación do Plan de acollemento en Galicia, así como as súas previsións referidas ao cumprimento dos obxectivos dese plan e as actuacións que vai poñer en marcha para a súa axilización (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis Sobre as razóns da Xunta de Galicia para suprimir dez millóns de euros do incremento do gasto social para programas de interese xeral, para atender fins de interese social con cargo á asignación tributaria do IRPF (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación para o ano 2018 da escola infantil da rede A Galiña Azul do concello de Arzúa e de adaptar a oferta de prazas á demanda existente (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 69448

15 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Burgo López, María de la Concepción e 4 máis Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda respecto da reparación da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla, segundo o compromiso adquirido no ano 2010, para dotala das mesmas características que o resto da estrada (10/PRE ) Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar o servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e evitar os continuos atascos que se veñen producindo nela, a resposta do Ministerio de Fomento aos escritos remitidos pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda en relación co atasco producido na ponte de Rande o 27 de outubro de 2017, así como as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno central e as xestións realizadas polo Goberno galego ao respecto (10/PRE ) Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín Sobre as empresas, asociacións ou entidades relacionadas co turismo que van participar na redacción das novas cláusulas do prego de condicións do concurso para a concesión da explotación do complexo do monte do Gozo, a data prevista polo Goberno galego para a súa convocatoria e as medidas que está a adoptar en relación coa evolución dos peregrinos e do turismo en xeral nos últimos anos, así como as modificacións que vai introducir para facer atractivo ese complexo para o público e as empresas O que lle comunico para o seu coñecemento. Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2017 Diego Calvo Pouso Vicepresidente 1.º 1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos De ámbito europeo Unión Europea Resolución da Presidencia, do 19 de decembro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á corrección da Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 92/106/CEE relativa ao establecemento de normas comúns para determinados transportes combinados de mercadorías entre Estados membros (Texto pertinente a efectos do EEE) [ COM(2017) 648 final] [2017/0290 ( COD)] { SWD(2017) 362 final} { SWD(2017) 363 final} -10/UECS (20789) (21592) Corrección da Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 92/106/CEE relativa ao establecemento de normas comúns para determinados transportes combinados de mercadorías 69449

16 X lexislatura. Número de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA entre Estados membros (Texto pertinente a efectos do EEE) [ COM(2017) 648 final] [2017/0290 ( COD)] { SWD(2017) 362 final} { SWD(2017) 363 final} No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 21592, o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á corrección da Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 92/106/CEE relativa ao establecemento de normas comúns para determinados transportes combinados de mercadorías entre Estados membros (Texto pertinente a efectos do EEE) [ COM(2017) 648 final] [2017/0290 ( COD)] { SWD(2017) 362 final} { SWD(2017) 363 final} Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446, do 7 de abril de 2011), resolvo: 1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia. 2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade. As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen os requisitos establecidos neste acordo. A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento. 3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar. Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2017 Miguel Ángel Santalices Vieira Presidente 69450

17 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :44 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 10275, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas das persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro, (publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, presta apoio a aqueles órganos xudiciais que indiquen as autoridades do Poder Xudicial como necesitados de reforzo co obxectivo de garantir a tutela xudicial efectiva. Así se fixo en materia de preferentes e débeda subordinada, chegándose incluso a constituír xulgados de reforzo na Coruña e Vigo; e tamén se está a facer en materia de cláusulas chan, cun xulgado específico por provincia, seguindo as indicacións do Consello Xeral do Poder Xudicial. CVE-PREPAR: 9019c382-f5b6-6a a5887c9a7181 Polo tanto, o Consello Xeral do Poder Xudicial, ou ben o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, avaliarán e deseñarán o establecemento dun plan de apoio con medidas de reforzo axeitadas no caso de reflectirse na estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial un incremento de demandas neste ámbito. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :44:32

18 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :44:

19 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :43 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 10917, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra, a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: A Xunta de Galicia instalou un sistema de climatización (multi-split inverter) o pasado 5 de xullo para solucionar os picos de temperatura que se rexistraron nunha determinada zona da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra. En calquera caso, ademais desta solución, a planificación de obras de eficiencia enerxética prevé o posterior acondicionamento de toda a planta cun sistema propio de refrixeración. CVE-PREPAR: 3ffff0c5-e9c d11-26ee33ada466 Cómpre recordar, ademais, que o Goberno galego, no marco do seu Plan de infraestruturas, está a construír un novo edificio en Pontevedra, que reunirá todos os órganos xudiciais unipersoais da cidade, concretamente os xulgados do contencioso-administrativo, do social e mercantís. Así, cando rematen as obras deste novo edificio xudicial, está previsto que se trasladen a estas novas instalacións os xulgados do social e os mercantís que, de xeito transitorio, están en parte ubicados na terceira planta da Audiencia de Pontevedra. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :43:43

20 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :43:

21 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :11 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 3859, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción de novos centros de saúde en Ourense, (publicada no BOPG número 58 do 2 de febreiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: En relación ao centro O Vinteún, asinouse o 9 de xaneiro de 2009, un protocolo de cooperación entre o Sergas e o Concello de Ourense, onde se establecían as bases para a futura construción dun novo centro de saúde no Barrio do Vinteún. Como consecuencia deste protocolo o concello cedeu o Sergas en escritura pública o 5 de maio de 2011 un terreo nesta zona. CVE-PREPAR: 5bfbca ad54-49e2-e8532b5cff38 En relación á finca en cuestión, con data 20 de setembro de 2011 o propio Concello de Ourense nos comunicou a interposición dun recurso, no Procedemento ordinario 239/2011, seguido no Xulgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, contra o acordo de 2 de marzo de 2011, da Xunta do Goberno Local, do Concello de Ourense, polo que se concedía a licenza de obra para a construción do Centro de Saúde. A sentencia recaída o 26 de febreiro de 2013 estima o recurso anulando o referido acordo, revocándoo e deixándoo sen efecto. O Concello de Ourense presentou recurso de apelación que a Sala do Contencioso- Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou. Posteriormente, o 26 de novembro de 2013, a interesada no recurso anterior, nos informa da inviabilidade da concesión dunha nova licenza, dado que a Area de Reparto á que pertence a parcela cedida está sen desenvolver urbanísticamente, non se produciu equidistribución nin páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :11:10

22 reparcelación, sendo a adquisición inicial por parte do Concello de Ourense de ocupación directa en proxecto de equidistribución. Para seguir co proxecto e evitar calquera prexuízo en futuras inversións na parcela recorrida, o Concello debe proceder a subsanación de calquera problema que poida xurdir en relación ao predio en cuestión. Así mesmo, poderíase asinar o convenio de colaboración onde establecer as bases para a urbanización da parcela e construción do centro de saúde. En relación ás parcelas de Mariñamansa, o actual centro de saúde está situado un edificio propiedade da Tesourería da Seguridade Social. Non constan parcelas cedidas polo concello para a construción dun novo centro. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CVE-PREPAR: 5bfbca ad54-49e2-e8532b5cff38 Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

23 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :11:

24 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :55 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5387, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a implantación do servizo de pediatría no Concello de Baralla, cando menos, dous días á semana, (publicada no BOPG número 75 do 1 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: O Centro de Saúde de Baralla conta con 3 médicos de cabeceira, 2 enfermeiros e 2 persoas de servizos xerais. Ten asociadas tarxetas sanitarias: 44 nenos comprendidos entre os o e 4 anos, 114 nenos entre 5 e 14 anos e maiores de 15 anos. CVE-PREPAR: 3b af03-3b26-fb72-26d7b4a20bd0 As demandas e controis do neno son atendidas os luns e mércores no Centro de Saúde do Corgo pola pediatra de área e o resto dos días os nenos son atendidos no propio Centro de Saúde de Baralla polos médicos de cabeceira, que están perfectamente capacitados para realizar dita tarefa, e se este considera que debe ser visto por un pediatra a derivación faise inmediata (Becerreá, Láncara). Polo momento a pediatra esta en situación de incapacidade temporal pero están a realizar as súas funcións en algúns turnos un pediatra de prolongación de xornada e a maior parte restante un médico de familia, nos memos centros e en horario igual o que fai o titular. Sobre a posibilidade de implantar o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Baralla cómpre indicar que dentro das tarefas habituais de calquera xerencia está a revisión periódica da organización da asistencia sanitaria, pediátrica e adulta, valorándose a páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :55:18

25 adecuación dos servizos ás necesidades da poboación, garantindo o mantemento da equidade e accesibilidade como mostra da calidade na atención aos usuarios, e se fose preciso a reorganización das tarefas asistenciais cando proceda. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 3b af03-3b26-fb72-26d7b4a20bd0 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

26 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :55:

27 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :10 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 7209, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre as medidas que vai desenvolver o Goberno galego para favorecer a implantación dun protocolo de cribado nutricional no sistema sanitario de Galicia, (publicada no BOPG número 97 do 6 de abril de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: A desnutrición dentro da enfermidade crónica é un dos aspectos importantes a ter en conta en calquera sistema sanitario. CVE-PREPAR: 3a4aa ad b798cc616f4 Os hospitais do Servizo Galego de Saúde contan cun Servizo de Nutrición que posibilita identificar e tratar aos pacientes con desnutrición relacionada coa enfermidade. A presencia destes especialistas, xunto coa participación do persoal de enfermería na valoración, garante que o aspecto nutricional sexa avaliado ao longo do ingreso hospitalario. Segundo o protocolo de cribado nutricional implantado, medirase o índice de masa corporal aos pacientes ingresados nos hospitais da rede do Servizo Galego de Saúde. Ademais nos próximos meses, desenvolverase unha plataforma de teleseguemento para Atención Primaria que permitirá, entre outros aspectos, a monitorización polo persoal enfermería de AP das variables que permiten valorar o estado nutricional. páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :10:57

28 Como xa se dixo, os hospitais galegos contan cun Servizo de Nutrición para a avaliación nutricional dos e das pacientes ingresados, en colaboración co persoal de enfermería das plantas de hospitalización. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 3a4aa ad b798cc616f4 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

29 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :10:

30 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :54 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 7653, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as previsións do Sergas respecto do pechamento do Centro de Saúde de Soutelo de Montes a curto, medio ou longo prazo, (publicada no BOPG número 101 do 20 de abril de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: Non está na previsión do Servizo Galego de Saúde o peche do consultorio de Soutelo de Montes. A reestruturación de servizos neste centro non debe causar ningún prexuízo no eido asistencial ao estar garantida a atención da poboación en todo momento, tanto no centro de saúde como a nivel domiciliario. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. CVE-PREPAR: 3b d b60880e9c1 Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :54:55

31 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :54:

32 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :10 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 8095, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a opinión do Goberno galego respecto da paralización das retinografías no Centro de Saúde de Carballo por non cubrir a baixa do profesional que as vén realizando, (publicada no BOPG número 106 do 24 de abril de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: CVE-PREPAR: 18749a61-bab2-f533-7ae2-bf6dca411d37 A realización de probas complementarias de axuda ao diagnóstico na atención primaria ven a supoñer unha mellora nas prestacións sanitarias, que se fan máis accesibles e cercanas ao paciente. As retinografías son realizadas nos centros de saúde co propósito de acadar unha atención áxil e eficiente; para a súa práctica dotouse aos centros dos medios técnicos precisos e acadouse a formación e capacitación do persoal con resultados moi satisfactorios. Como consecuencia da ausencia imprevista dunha profesional, tívose que reforzar e estender a formación e capacitación a outros/as profesionais do servizo. A formación conclúe cando se acada o nivel de realización da proba que garante a súa fiabilidade e seguridade. Este proceso xa rematou, de xeito que se ten restablecido completamente a realización das probas. páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :10:47

33 A realización de retinografías ambulatorias está a funcionar con normalidade no Servizo de Atención Primaria de Carballo. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 18749a61-bab2-f533-7ae2-bf6dca411d37 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

34 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :10:

35 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :44 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 10274, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados pola venda do Banco Popular Pastor, (publicada no BOPG número 128 do 14 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, presta apoio a aqueles órganos xudiciais que indiquen as autoridades do Poder Xudicial como necesitados de reforzo co obxectivo de garantir a tutela xudicial efectiva. Así se fixo en materia de preferentes e débeda subordinada, chegándose incluso a constituír xulgados de reforzo na Coruña e Vigo; e tamén se está a facer en materia de cláusulas chan, cun xulgado específico por provincia, seguindo as indicacións do Consello Xeral do Poder Xudicial. Polo tanto, o Consello Xeral do Poder Xudicial, ou ben o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, avaliarán e deseñarán o establecemento dun plan de apoio con medidas de reforzo axeitadas no caso de reflectirse na estatística do Consello Xeral do Poder CVE-PREPAR: 7bf41e07-5fc8-d ec29432d5b54 Xudicial un incremento de demandas neste ámbito. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :44:44

36 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :44:

37 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :10 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 10667, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para reducir a lista de espera no Servizo de Cirurxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, (publicada no BOPG número 137 do 29 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: En outubro de 2013 o Sergas puxo en marcha unha Área de Servizo Compartido de Cirurxía Pediátrica para a Zona Sur de Galicia, formada polos complexos hospitalarios de Ourense e Vigo, co obxectivo de reforzar esta prestación no CHUO. A Sección de Cirurxía Pediátrica do CHUO rexistra unha actividade cirúrxica, programada e CVE-PREPAR: d4fb7b74-c3e8-36c ba32ba89b684 urxente, dunhas 200 intervencións anuais (186 o pasado ano 2016), o que representa a práctica totalidade da demanda cirúrxica e de consultas que se rexistra. Para asumir esta actividade, ata o pasado mes de febreiro, o CHUO contaba con dous cirurxáns pediátricos propios a tempo completo, co apoio dos servizos de Uroloxía e Cirurxía Xeral. Co traslado dun deles (por petición propia) desde o pasado mes de marzo, conta cun só especialista, que atende as consultas e indica a cirurxía. Coa colaboración do Servizo de Cirurxía Pediátrica de Vigo, o pasado día 21, reiníciáronse as intervencións de cirurxía pediátrica directamente no CHUO. Ademais, continúase realizando unha activa procura, para contratar a un cirurxián pediátrico máis, pero existen moi poucos especialistas e ningún deles está dispoñible. páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :10:20

38 O obxectivo irrenunciable dos responsables da Xerencia de Xestión Integrada do Sergas en Ourense é manter no CHUO este servizo de xeito integral, resolutivo e autónomo, polo que explorará todas aquelas opcións posibles, para evitar o traslado dos rapaces de Ourense a outra provincia para ser intervidos. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: d4fb7b74-c3e8-36c ba32ba89b684 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

39 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :10:

40 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :44 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 10915, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra, a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización, (publicada no BOPG número 140 do 5 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: A Xunta de Galicia instalou un sistema de climatización (multi-split inverter) o pasado 5 de xullo para solucionar os picos de temperatura que se rexistraron nunha determinada zona da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra. En calquera caso, ademais desta solución, a planificación de obras de eficiencia enerxética prevé o posterior acondicionamento de toda a planta cun sistema propio de refrixeración. Cómpre recordar, ademais, que o Goberno galego, no marco do seu Plan de infraestruturas, está a construír un novo edificio en Pontevedra, que reunirá todos os órganos xudiciais unipersoais da cidade, concretamente os xulgados do contencioso-administrativo, do social e mercantís. Así, cando rematen as obras deste novo edificio xudicial, está previsto que se trasladen a estas novas CVE-PREPAR: f7-84d f936-3b3fc2d64bb7 instalacións os xulgados do social e os mercantís que, de xeito transitorio, están en parte ubicados na terceira planta da Audiencia de Pontevedra. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :44:11

41 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :44:

42 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :54 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 11318, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar o persoal celador do Hospital Comarcal do Salnés, (publicada no BOPG número 144 do 12 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: Para poder definir as necesidades de persoal cómpre ter en conta variables tales coma o número de camas, índice de ocupación de camas, a dotación material do centro, a distribución das tarefas e tempos aproximados, horas de traballo efectivo en cada turno, xornadas mensuais e anuais, etc., e, unha vez coñecidos estes datos e realizado o estudio, os recursos humanos disponibles distribúense do xeito máis equitativo en función das cargas de traballo. CVE-PREPAR: 7dc4bcb9-bf63-5bd6-82d6-533c785815c7 O Hospital do Salnés inicia a súa andadura coma Fundación Sanitaria no ano 2001, pero non é ata xaneiro do 2002 cando inicia a totalidade da súa actividade asistencial. No ano 2002, nas Fundacións sanitarias, a figura do persoal celador non estaba contemplada e as súas funcións eran realizadas por persoal Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría (TCAE), persoal que dada a actividade a realizar estaba por riba das ratios establecidas. A chamada antigamente Fundación do Hospital do Salnés, actualmente integrada dentro da EOXI Pontevedra-Salnés, foi unha das primeiras en vincular, no ano 2009, 15 celadores incrementando progresivamente este número ata acadar os 26 celadores actuais, o que supón un incremento de 11 efectivos (sen diminuír o número inicial de efectivos de TCAE, de apertura da Fundación), sen prexuízo de que este número de efectivos é incrementado cando as necesidades asistencias así o demandan, servindo como exemplo o último período da gripe deste mesmo ano. páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :54:28

43 No ano 2016, coa posta en funcionamento e a ampliación dos servizos de bloque cirúrxico, bloque obstétrico e Urxencias, prodúcese tamén un incremento proporcional de persoal. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 7dc4bcb9-bf63-5bd6-82d6-533c785815c7 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

44 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :54:

45 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :45 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 10273, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do posible impacto nos xulgados de Galicia da situación derivada da venda do Banco Popular Pastor, as actuacións levadas a cabo ou previstas para garantir unha atención xudicial en condicións axeitadas ás persoas e colectivos afectados, así como as súas previsións respecto da posta en marcha de medidas específicas de reforzo nos xulgados para a atención das demandas derivadas dos diferentes conflitos xurdidos no ámbito financeiro, (publicada no BOPG número 129 do 15 de xuño de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: CVE-PREPAR: acb f6-03c5-c6c3-e4425be82549 A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, presta apoio a aqueles órganos xudiciais que indiquen as autoridades do Poder Xudicial como necesitados de reforzo co obxectivo de garantir a tutela xudicial efectiva. Así se fixo en materia de preferentes e débeda subordinada, chegándose incluso a constituír xulgados de reforzo na Coruña e Vigo; e tamén se está a facer en materia de cláusulas chan, cun xulgado específico por provincia, seguindo as indicacións do Consello Xeral do Poder Xudicial. Polo tanto, o Consello Xeral do Poder Xudicial, ou ben o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, avaliarán e deseñarán o establecemento dun páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :45:08

46 plan de apoio con medidas de reforzo axeitadas no caso de reflectirse na estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial un incremento de demandas neste ámbito. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: acb f6-03c5-c6c3-e4425be82549 Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

47 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :45:

48 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :45 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 10916, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral dos funcionarios da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra, a consecuencia dos problemas existentes co sistema de climatización, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: A Xunta de Galicia instalou un sistema de climatización (multi-split inverter) o pasado 5 de xullo para solucionar os picos de temperatura que se rexistraron nunha determinada zona da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra. En calquera caso, ademais desta solución, a planificación de obras de eficiencia enerxética prevé o posterior acondicionamento de toda a planta cun sistema propio de refrixeración. Cómpre recordar, ademais, que o Goberno galego, no marco do seu Plan de infraestruturas, está a construír un novo edificio en Pontevedra, que reunirá todos os órganos xudiciais unipersoais da cidade, concretamente os xulgados do contencioso-administrativo, do social e mercantís. Así, cando rematen as obras deste novo edificio xudicial, está previsto que se trasladen a estas novas CVE-PREPAR: 7e184a95-9dd8-fdf9-30a8-c27c6e instalacións os xulgados do social e os mercantís que, de xeito transitorio, están en parte ubicados na terceira planta da Audiencia de Pontevedra. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :45:42

49 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :45:

50 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :11 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 2907, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre a revisión das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas por parte dos e das profesionais de atención primaria, (publicada no BOPG número 44 do 13 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: No ano 2014 iniciouse o proceso de modificación e extensión a todas as EOXI dos protocolos de solicitude de probas desde atención primaria. A situación actual non é totalmente homoxénea polo que se continuará traballando na elaboración dos protocolos así como na formación dos profesionais para unha correcta utilización e interpretación das distintas probas. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 CVE-PREPAR: a281fe f7-fd84-f7553c30eeb0 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :11:28

51 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :11:

52 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :55 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 3267, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico ás persoas pensionistas, a posición que vai defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade ao respecto e a avaliación que realiza en relación coa súa implantación e impacto en Galicia, así como as medidas adoptadas para evitar as súas repercusións na saúde das persoas afectadas, (publicada no BOPG número 54 do 27 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: Desde o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se manifesta en reiteradas ocasións que non existe ningunha proposta de modificación do copago na prestación farmacéutica. Coa aplicación do RDL 16/2012 máis de 1 millón de persoas e as súas familias, que ata ese momento aportaban o 40%, deixaron de ter esa aportación, é dicir quedaron exentos. CVE-PREPAR: deea3e80-e0b6-ec79-ae b55b80e6 Os pensionistas galegos realizan unha aportación media inferior ao 4 euros/ mes. Non hai ningún dato que indique que se producira ningún impacto sobre a saúde das persoas. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :55:29

53 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :55:

54 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :55 RS/ms En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 6785, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deficiencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña, así como a realización dalgún tipo de investigación en relación coa denuncia interposta diante da xustiza respecto do pasamento dun doente nela, (publicada no BOPG número 93 do 30 de marzo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido: Segundo o Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia a dotación de unidades de hospitalización psiquiátrica é unha recomendación avalada polos distintos expertos na materia. No CHUAC existe unha unidade dende o ano A dotación de camas da Unidade de Hospitalización de Agudos do Hospital de Oza é de 34, que se complementa coa dotación de saúde mental doutros dispositivos para a atención integral aos pacientes, (hospital de día e programas de intervención e observación), como alternativas ao CVE-PREPAR: bb69-80f8-b9b ccadc4 internamento psiquiátrico. A ocupación media da Unidade non é do 100% polo que as ratios de personal e distribución por habitacións permite a distribución dos pacientes segundo criterios non só de ocupación senón criterios clínicos de pertinencia da estadía e ubicación na Unidade. As ratios de persoal son estandarizados no Plan Estratéxico de Saúde Mental, que recomendan un psiquiatra por cada sete pacientes, un psicólogo por unidade e as ratios de persoal de enfermaría e auxiliar de clínica e auxiliar administrativo que corresponden a unha unidade de hospitalización. Estruturalmente hai 8 habitacións dobres e seis habitacións triples e todos os baños están adaptados para minimizar o risco de suicidio, (eliminación dos salientes ou elementos que puideran facilitar autolesións), e existe un protocolo de vixilancia de pacientes de risco que acuden e permanecen nos baños do servizo. páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :55:07

55 A contención mecánica, que pode ser precisa nunha unidade deste tipo, realízase só se é imprescindible e polo tempo mínimo necesario para a eficacia dos tratamentos farmacolóxicos, polo que se aplica en períodos recortados de tempo. Os espazos comúns son suficientes para a realización de actividades e o lecer:. Sala de 60m2 dotada de 12 mesas redondas con 4 cadeiras cada unha, onde se come e se realizan tarefas grupais e rehabilitadoras.. Espazos con sillóns individuais e colectivo onde se atopa a zona de TV e radio e actividades grupais determinadas.. A sala de lecer está dotada cunha mesa de ping-pong e 5 armarios para o material e os xogos interactivos. A contratación de persoal nos distintos estamentos, realízase tendo en conta as diposicións normativas en materia de recursos humanos no Servizo Galego de Saúde. Neste momento hai dúas persoas con contratos eventuais de facultativo/a dentro da plantilla do equipo de saúde mental. Tanto o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña coma a Consellería de Sanidade prestan a máxima colaboración coas investigacións xudiciais en curso para calquera requirimento e información que a xurisdicción competente lle faga chegar. CVE-PREPAR: bb69-80f8-b9b ccadc4 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia páxina 2 de

56 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :55:

57 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :58 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 13203, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez, sobre as medidas adoptadas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade no Parque Natural do Invernadoiro (Ourense), (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido: No Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Invernadeiro, que actualmente está en trámites de elaboración, incorporarase un protocolo de emerxencias actualizado e específico para este espazo. Na actualidade, aplícanse os protocolos establecidos nos distintos plans de protección civil: Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia e o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, polo que, como non pode ser doutro xeito, existe unha planificación das actuacións que se deben poñer en marcha en cada caso. CVE-PREPAR: 054cfd37-2ca2-c cd573ca9e0 En canto á mellora das comunicacións, cómpre lembrar que neste mesmo ano se instalou unha antena na denominada como Casa dos Gardas, que permitiu mellorar as conexións. Con todo, está prevista á adquisición de terminais Tetra e emisoras para vehículos do persoal que traballa no parque co fin de acadar melloras na comunicación de este entorno rural. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :58:56

58 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :58:

59 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :53 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 13357, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia da Coruña que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e cales son estas fontes, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A Consellería de Política Social publica anualmente un informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de Inclusión Social de Galicia, que se atopa a disposición de calquera persoa interesada na páxina web da consellería, e do que se extraen os datos que se aportan a continuación. O número de beneficiarios de RISGA da provincia da Coruña que abandoaron a prestación en 2016 por acceder a outras fontes de ingreso ascendeu a 288 (152 homes e 136 mulleres), o que supuxo un 33,84 % das extincións da prestación. CVE-PREPAR: 4f4fd0d6-7d e8-baf8f7280e97 No exercicio anterior (2015), foron 158 as persoas que abandoaran a prestación por acceder a outras fontes de ingreso, o que representou un 16,90 % do total de extincións. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :53:59

60 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :53:

61 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :53 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 13358, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Lugo que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e cales son estas fontes, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A Consellería de Política Social publica anualmente un informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de Inclusión Social de Galicia, que se atopa a disposición de calquera persoa interesada na páxina web da consellería, e do que se extraen os datos que se aportan a continuación. O número de beneficiarios de RISGA da provincia de Lugo que abandoaron a prestación en 2016 por acceder a outras fontes de ingreso ascendeu a 166 (97 homes e 69 mulleres), o que supuxo un 58,25 % das extincións da prestación. CVE-PREPAR: 078cdba5-14d7-69d a8b0cae5d4 No exercicio anterior (2015), foron 189 as persoas que abandoaran a prestación por acceder a outras fontes de ingreso, o que representou un 59,25 % do total de extincións. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :53:46

62 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :53:

63 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :53 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 13359, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Ourense que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e cales son estas fontes, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A Consellería de Política Social publica anualmente un informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de Inclusión Social de Galicia, que se atopa a disposición de calquera persoa interesada na páxina web da consellería, e do que se extraen os datos que se aportan a continuación. O número de beneficiarios de RISGA da provincia de Ourense que abandoaron a prestación en 2016 por acceder a outras fontes de ingreso ascendeu a 139 (69 homes e 70 mulleres), o que supuxo un 47,77 % das extincións da prestación. CVE-PREPAR: cbb9ef30-ba62-c8a3-a734-59d16fd57142 No exercicio anterior (2015), foron 319 as persoas que abandoaran a prestación por acceder a outras fontes de ingreso, o que representou un 59,51 % do total de extincións. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 14/12/ :53:08

64 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/ :53:

65 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :15 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 13360, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre a porcentaxe de beneficiarios da Risga na provincia de Pontevedra que puideron abandonar a prestación por ter accedido a outras fontes de ingresos e cales son estas fontes, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A Consellería de Política Social publica anualmente un informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de Inclusión Social de Galicia, que se atopa a disposición de calquera persoa interesada na páxina web da consellería, e do que se extraen os datos que se aportan a continuación. O número de beneficiarios de RISGA da provincia de Pontevedra que abandoaron a prestación en 2016 por acceder a outras fontes de ingreso ascendeu a 289 (140 homes e 149 mulleres), o que supuxo un 45,16 % das extincións da prestación. CVE-PREPAR: f6a689d3-95d3-dc ba1c9e9a3f9 No exercicio anterior (2015), foron 402 as persoas que abandoaran a prestación por acceder a outras fontes de ingreso, o que representou un 41,53 % do total de extincións. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 15/12/ :15:14

66 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/12/2017 9:15:

67 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :00 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 14304, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a necesidade de garantir un reparto obxectivo e responsable dos fondos da Deputación de Ourense destinados aos concellos, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión celebrada o 8 de setembro de 2017 no debate da iniciativa con número de rexistro 14303, presentada polo mesmo grupo parlamentario e sobre o mesmo tema. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. CVE-PREPAR: c28cbcc3-e325-5ba7-1ca4-c1cd4d5f5df1 Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 12/12/ :00:40

68 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/12/ :00:

69 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :58 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 14325, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as medidas adoptadas pola a Xunta de Galicia para reforzar e mellorar a situación dos xulgados de violencia contra a muller, (publicada no BOPG número 168 do 4 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza, que ten o seguinte contido: Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno no seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión celebrada o 8 de setembro de 2017 no debate da iniciativa con número de rexistro 14323, presentada polo mesmo grupo parlamentario. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. CVE-PREPAR: 3669fa39-f452-dfe8-45e1-d010aa7b8bf1 Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :58:40

70 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :58:

71 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :49 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 15600, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a opinión do Goberno galego en relación coa incidencia que está a ter para as persoas maiores dependentes a demora na posta en funcionamento do centro de día de Corcubión, (publicada no BOPG número 175 do 14 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A política de investimento da Consellería de Política Social, a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para a creación de novos centros para maiores, responde sempre a unha visión supra-municipal (e mesmo, supracomarcal), coa finalidade de que eses centros ofrezan unha resposta ás familias, non só do concello no que está asentada a infraestrutura da que se trate senón tamén ás dos municipios da súa área de influencia. CVE-PREPAR: 53168b72-9d82-e2d3-2ad3-7bfd5d0e3a12 Na zona á que se refiren na pregunta existen na actualidade dous centros de día dependentes do Consorcio, en Muros e Cabana de Bergantiños. O primeiro deles, o de Muros, dispón neste momento de 7 prazas vacantes, xa que conta con 16 usuarios dun total de 23 prazas autorizadas, malia que a súa capacidade máxima podería chegar ata 45. O centro de Cabana conta con 30 usuarios das 30 prazas autorizadas, pero podería acadar, se é necesario, ata 34 prazas. En ambos os dous casos, o número de usuarios empradroados no mesmo concello no que está situado o centro é escaso (4, no de Muros, e 7 no de Cabana) o que demostra ás claras que a súa oferta -como sucede no resto da rede autonómica- satisfai tamén a demanda de maiores doutros municipios, aínda que nalgúns casos sexan necesarios desprazamentos diarios, que en calquera caso nunca excederán a duración máxima estabecida na normativa vixente. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 15/12/ :49:29

72 Non obstante todo o dito, a Xunta de Galicia estudará a posible apertura de novos centros na Costa da Morte para dar resposta á evolución da demanda real para este tipo de recurso que se vaia rexistrando. Todo iso, sen prexuizo de que o Concello de Corcubión poida buscar outras vías de financiamento para poñer en marcha o proxecto de creación dun centro para maiores no municipio. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 53168b72-9d82-e2d3-2ad3-7bfd5d0e3a12 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

73 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/12/2017 9:49:

74 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :58 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 16388, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o coñecemento polo Goberno galego da perigosidade que presenta a estrada PO-234 entre os concellos de Ponte Caldelas e de CerdedoCotobade, así como as súas previsións respecto da aceptación do convenio proposto polo Concello de Ponte Caldelas en relación coa expropiación dos terreos necesarios para a súa mellora, (publicada no BOPG número 178 do 20 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: CVE-PREPAR: 320adf47-b339-bf97-56e8-c a659 A Axencia Galega de Infraestruturas está a promover o acondicionamento da estrada PO- 234, en tres fases: -Proxecto Adaptación ao Plan de Baixa IMD mellorada da PO-234, P.Q (Ponte Caldelas) (Laxoso). A actuación desenvólvese integramente no Concello de Ponte Caldelas. Este proxecto atópase actualmente en fase de supervisión. -Proxecto Adaptación ao Plan de Baixa IMD mellorada da PO-234, P.Q (Cruce de Portasouto) (Augasantas). A actuación desenvólvese nos Concellos de Ponte Caldelas (775 m de lonxitude) e Cotobade (1.912 m de lonxitude). O contrato adxudicouse o 11 de setembro de 2017 por un importe de ,76 (IVE incluído). A obra está iniciada e o prazo de execución previsto é de 8 meses. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :58:15

75 -O proxecto do terceiro treito que completará o acondicionamento redactarase no ano 2018, para dar por rematado o acondicionamento desta estrada. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 320adf47-b339-bf97-56e8-c a659 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

76 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :58:

77 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :57 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 17076, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para diminuír o impacto acústico, ambiental e visual que tería a execución do trazado previsto no proxecto de ampliación da autovía Santa Irene-Calo-Vimianzo, así como as intencións en relación coa inclusión na redacción definitiva do proxecto das demandas da veciñanza de Calo ao respecto, (publicada no BOPG número 184 do 29 de setembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: A Axencia Galega de Infraestruturas recibiu varias solicitudes con inquedanzas da veciñanza de Calo respecto do proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte ata Vimianzo. O director da Axencia Galega de Infraestruturas abordou persoalmente estas solicitudes nunha reunión mantida cos representantes dos veciños o pasado 4 de outubro de 2017 no centro de explotación da Autovía da Costa da Morte. Na reunión tratouse a mellor integración da nova vía coas vivendas existentes, integración paisaxística e minimización do impacto sonoro. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de CVE-PREPAR: 041d4b60-17d8-bf cfcc6365cd2 Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :57:51

78 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :57:

79 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :43 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 17344, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e don David Rodríguez Estévez, sobre os datos da Xunta de Galicia referidos á poboación de porcoril (cruce de xabaril e porco vietnamita) existente nos montes galegos, as medidas adoptadas para o seu control e as que vai implementar para a súa erradicación, (publicada no BOPG número 188 do 6 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido: A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través das súas xefaturas territoriais, vén autorizando actuacións para a eliminación de porcos vietnamitas (Sus scrofa domestica) asilvestrados e cruces co xabaril (Sus scrofa) con base no disposto no artigo 10 e disposición adicional segunda do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o catálogo español de especies exóticas invasoras. CVE-PREPAR: 1991d926-e525-d152-b603-ae27a8d6c144 A información achegada polo persoal da consellería está sendo rexistrada para o desenvolvemento das actuacións de control desta especie. No referente ás medidas, estas son as previstas na normativa de aplicación, en concreto as de control derivadas da aplicación deste decreto. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :43:21

80 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :43:

81 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :57 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 17448, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de abandono no que se atopan os ríos Eo, Ouro, Masma e Landro na Mariña lucense, así como o seu impacto socioeconómico na pesca deportiva neles, nomeadamente na do salmón, e as razóns desa situación, (publicada no BOPG número 188 do 6 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido: A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, levou a cabo no ano 2016 actuacións consistentes na roza selectiva da vexetación herbácea ou mato existente con rozas manuais e con motorrozadora nos CVE-PREPAR: 1425f1d aad6-7ac4-bac0061d80f6 sendeiros de ambas marxes dos ríos mencionados, así como nos principais accesos aos postos de pesca. Neste ano 2017, Augas de Galicia executou actuacións de limpeza na canle fluvial no río Masma e estanse a executar actuacións no río Landro, estando pendente abordar a limpeza do río Ouro. Con respecto ao río Eo, onde os problemas de limpeza das canles fluviais semellan ser menores, cómpre indicar que a competencia reside na Confederación Hidrográfica do Cantábrico. En relación ao salmón atlántico, especie migratoria anádroma característica dos ríos galegos, a administración galega vén traballando, no ámbito das súas competencias, en tratar de paliar no posible os factores que inciden negativamente nas súas poboacións, así como reforzando os efectivos poboacionais mediante actuacións de repoboación. As estatísticas dispoñibles reflicten claramente a efectividade destas medidas. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :57:17

82 A pesca extractiva do salmón en augas competenciais de Galicia está amplamente regulada e limítase a aqueles ríos nos que se estima que existe un número de efectivos que pode ser sometido a explotación. Cada ano fíxase un número máximo de exemplares que pode ser capturado en cada río, relacionado coas estimas de abundancia dispoñibles, de xeito que se garante a sostibilidade da especie. Neste punto cómpre subliñar que ningunha outra comunidade autónoma ten instaurado un conxunto tan completo de medidas. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 1425f1d aad6-7ac4-bac0061d80f6 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

83 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :57:

84 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :00 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18178, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre os mecanismos legais que vai por en marcha e a data prevista polo Goberno galego para abolir a práctica do tiro ao pombiño, así como as súas intencións respecto da consignación dalgunha partida orzamentaria destinada á Federación Galega de Tiro ao Voo e a redución da súa contía, a consecuencia desa modalidade, (publicada no BOPG número 192 do 13 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral para o Deporte, que ten o seguinte contido: Coa nova Lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, aprobada o pasado 26 de setembro e que entrará en vigor o vindeiro 12 de xaneiro, a práctica do tiro ao pombiño en Galicia queda totalmente prohibida. CVE-PREPAR: 1cbe3079-2d46-a c616d9b7748 Deste xeito derógase a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade que admitía como unha excepción, no seu artigo 5.3, a celebración de competicións de tiro de pombiño. A nova Lei prohíbe a práctica en Galicia do tiro ao pombiño segundo o seu artigo 9 Prohibicións xenéricas das condutas ou prácticas prohibidas en relación aos animais obxecto da norma. O Goberno da Xunta, grazas a esta xestión da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, utiliza os medios legais á súa disposición para abolir a realización desta actividade. Prohibir a práctica en Galicia da especialidade do tiro ao pombiño non significa a desaparación da Federación Galega de Tiro ao Voo nin a erradicación desta modalidade deportiva. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 12/12/ :00:26

85 Na actualidade está a gañar presenza a especialidade de tiro á hélices (FAN 32) que nun primeiro momento convivía co tiro ao pombiño para ir preparando a substitución desta especialidade, agora prohibida por Lei. Deste xeito, os practicantes (federados e non federados) de tiro ao voo teñen aseguradas as súas competicións e as súas tiradas grazas ao tiro á hélices. Deste xeito, a Federación Galega de Tiro ao Voo seguirá a ser unha das 58 federacións deportivas galegas que actualmente se atopa no rexistro e que traballa man a man coa Secretaría Xeral para o Deporte para a mellora da actividade física en Galicia. Para o vindeiro ano 2018 o orzamento da Secretaría Xeral para o Deporte alcanzará os 21,9 millóns de euros que supoñen un incremento do 13,71% respecto ao orzamento co que contou a Secretaría Xeral no ano No que atinxe ao deporte federado a secretaria xeral terá un orzamento de 3,8 millóns de euros polo que consolida o incremento do 5,12% destinado aos convenios coas federacións deportivas e, ademais, increméntase en euros, acadando esta partida un incremento de euros con respecto ao orzamento inicial consignado en O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 CVE-PREPAR: 1cbe3079-2d46-a c616d9b7748 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

86 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/12/ :00:

87 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :57 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18184, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o tipo de actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para colaborar co Ministerio de Medio Ambiente diante das sancións económicas da Unión Europea a España pola falta de tratamento de residuos líquidos en diversos núcleos urbanos de Galicia, a súa opinión respecto da prioridade da dotación a Santiago de Compostela dunha nova estación depuradora de augas residuais e a data prevista para o asinamento do convenio para ese fin coas administracións implicadas, (publicada no BOPG número 192 do 13 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido: En relación ao requirimento da Unión Europea, cómpre indicar que se trata dunha denuncia CVE-PREPAR: 312ee585-eec0-02d ac3c7fcd76 que afecta a 17 núcleos urbanos de toda España, dos que tres son de Galicia. O encargado da defensa ante Europa é o Ministerio de Medio Ambiente, colaborando a Xunta en todo momento e con plena disposición para realizar todas as actuacións que se consideren precisas. Neste sentido, desde o ano 2009 déronse pasos fundamentais para conseguir a mellora do estado ambiental das rías, con todo o traballo efectuado desde distintos aspectos. En total, investíronse máis de millóns de euros neste período, dos que 600 foron para actuacións nas rías, o que demostra o compromiso deste Executivo co seu saneamento e coa mellora do seu estado medioambiental. Con respecto á EDAR de Santiago, cómpre lembrar que se trata dunha infraestrutura hidráulica moi demandada e que debe facerse posible grazas á colaboración e ao esforzo común de todas as administracións: Estado, Xunta e Concello de Santiago. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :57:03

88 Pola súa banda, a Xunta de Galicia está a colaborar estreitamente co Estado para que a EDAR do Souto sexa unha realidade canto antes. Deste xeito, o Goberno galego comprometeuse a achegar un 20% do custo total da actuación, o que supón a metade do custo estimado do proxecto que non conte con financiamento estatal, que asumirá o 60% do orzamento. Nos orzamentos para 2018 da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio consignouse unha partida para a primeira fase desta actuación, tal e como está previsto no borrador do convenio tratado na última reunión. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 312ee585-eec0-02d ac3c7fcd76 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

89 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :57:

90 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :43 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18232, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e don Luis Villares Naveira, sobre o alcance temporal previsto pola Xunta de Galicia para o uso de herbicidas nas marxes das estradas para a eliminación de mato e as súas intencións respecto da súa aplicación de novo no concello de Mondariz, (publicada no BOPG número 192 do 13 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: CVE-PREPAR: 7e7ea7e5-ca11-9b23-a8a e7c200 A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, como órgano encargado da conservación e mantemento das estradas de titularidade autonómica, leva a cabo actuacións para o control da vexetación das súas marxes. Estas tarefas son imprescindibles para manter a funcionalidade da rede e garantir a seguridade viaria; e materialízanse mediante dous tipos de actuacións complementarias entre si: campañas de roza e control de vexetación e aplicación de herbicidas. Neste último caso, cumpre coa normativa vixente na materia ao esixir a utilización de produtos autorizados, que son estendidos por persoal especializado e unicamente cando as condicións climatolóxicas son as idóneas para acadar un efecto localizado sobre a vexetación máis próxima ás estradas. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :43:09

91 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :43:

92 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :42 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18296, formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e don Luis Villares Naveira, sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado no que se atopa a estrada autonómica OU-636, entre a Pobra de Trives e Freixido e as actuacións que vai levar a cabo para a e execución das obras de mellora do seu trazado, de xeito prioritario, (publicada no BOPG número 192 do 13 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: A Axencia Galega de Infraestruturas adxudicou o 3 de agosto de 2017 o contrato para a redacción do proxecto construtivo Reforzo de firme localizado na estrada OU-636, entre outras. O contrato asinouse o 4 de agosto de CVE-PREPAR: c7d a51-fd62-d078-bf O obxecto principal do proxecto é a rehabilitación estrutural localizada do firme na estrada OU-636. Isto require estudar o seu estado actual, acoutando os tramos que presentan necesidade de rehabilitación superficial para posteriormente formular a actuación de rehabilitación que sexa máis axeitada. O proxecto inclúe, así mesmo, as actividades necesarias de drenaxe e limpeza das cunetas existentes, sinalización, balizamento e defensas. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :42:56

93 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :42:

94 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :00 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18637, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre o grao de desenvolvemento actual do Plan director do Camiño de Santiago , así como as contías públicas recibidas polos concellos galegos polos que pasa algún dos camiños de Santiago, a través de subvencións, axudas ou convenios relacionados co Camiño ou cos equipamentos dotacionais referidos a el, desde o ano 2015, (publicada no BOPG número 196 do 19 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido: Galicia celebrou o seu último Xacobeo no ano 2010, unha cita moi recordada e que bateu todos os récords arredor do Camiño de Santiago. Co peche da Porta Santa ao final dese Ano Santo, comezou un longo período, no que aínda nos atopamos, de once anos sen ningún xacobeo. CVE-PREPAR: 7cc6ce31-17c3-7cb5-f d5b0b7e7 Once anos son moitos, e para que as cousas saian como é debido, é preciso preparalas con tempo. Por iso, no ecuador deses once anos, no 2015, decidimos comezar a preparar o próximo Xacobeo Nunca antes un Ano Santo comezara a prepararse con esta antelación, pero se aspiramos a celebrar o mellor da historia, non podería ser doutro xeito. Por iso, en setembro do ano 2015, aínda na anterior lexislatura, a Xunta aprobou o Plan director do Camiño de Santiago. É un plan con oito liñas estratéxicas que traballan de xeito simultáneo en todos os eidos: desde a coordinación entre as institucións implicadas na ruta xacobea á preservación e potenciación dos seus valores patrimoniais; desde as tarefas de conservación e mantemento ao impulso da sustentabilidade; desde o fortalecemento da cidade de Santiago de Compostela como meta da peregrinación ao reforzo de todos os itinerarios que conducen ata a capital; desde a mellora na atención aos peregrinos ao fomento da investigación, a comunicación e a divulgación do Camiño e a súa cultura a todos os niveis. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 12/12/ :00:14

95 Impulsamos numerosas accións das que se benefician xa os milleiros de peregrinos que recibimos cada ano. Precisamente agardamos estes días a chegada do peregrino Será a primeira vez na nosa historia que este fito teña lugar. E iso é consecuencia do intenso traballo feito pola Xunta grazas ao Plan director do Camiño de Santiago nos dous últimos anos. De entre as numerosas actuacións desenvolvidas e as iniciativas postas en marcha, podemos destacar: Ademais do mantemento integral nos diferentes itinerarios, rematamos xa os traballos de recuperación, mellora e sinalización do Camiño do Norte e do Camiño Primitivo, que abordamos en primeiro lugar despois de ter sido declarados Patrimonio Mundial pola Unesco. Nestes momentos estamos a executalos no Camiño Inglés e no Camiño Fisterra-Muxía. O vindeiro ano será a quenda do Camiño Portugués e do Camiño Portugués da Costa. E seguiremos co resto para que todos estean nas mellores condicións antes do Xacobeo Podemos tamén falar de albergues, cunha rede pública que medra en dúas direccións: coa apertura de novas instalacións nas distintas rutas e coa incorporación a dita rede de albergues municipais cuxos concellos pedíronnos facernos cargo deles. O pasado verán abrimos o albergue da Fonsagrada, exemplo de rehabilitación dun edificio histórico do seu casco vello. Están en execución os albergues de Friol, O Poulo e Ourense. Cada un deles atópase nun itinerario distinto. E non serán os últimos. CVE-PREPAR: 7cc6ce31-17c3-7cb5-f d5b0b7e7 Mentres, non deixamos de mellorar os existentes, con medidas que van desde o aforro enerxético á procura da accesibilidade para peregrinos con diversidade funcional. Adaptamos baños e dormitorios e instalamos sinalización táctil. Ademais, temos xa en marcha proxectos de accesibilidade universal nalgúns deles. Dotámolos tamén de conexión wifi como parte do plan Smart Camiño, que supuxo ademais a posta en marcha dunha nova app e web, con información para os peregrinos en tempo real. Como se pode constatar, son medidas que favorecen a concellos de todas as provincias, de costa e de interior, nos que posibilitamos novas oportunidades para os seus veciños, principais beneficiados da dinamización económica, social e cultural que o Camiño supón. Como non podería ser doutro xeito, Santiago de Compostela centra tamén parte dos nosos esforzos. Velaí o novo Centro Internacional de Acollida ao Peregrino co que mudou a forma de Páxina 2 de

96 entender a acollida na nosa capital. Con el demos resposta a unha necesidade derivada da internacionalización e aumento do número de peregrinos, este ano procedentes de 179 países. O Plan director do Camiño de Santiago de supuxo a posta en marcha de programas de animación para peregrinos e veciños como Cultura no Camiño, Vive o Camiño e Música no Camiño. Todos eles teñen como destinatarios a visitantes e galegos, cos que xeramos espazos de convivencia. Os primeiros achéganse así á nosa cultura. Os segundos enriquécense nese diálogo cultural e sensibilízanse sobre os valores do Camiño. A promoción tamén ocupa boa parte dos nosos esforzos. A ruta xacobea divúlgase nas máis 50 de feiras tanto nacionais como internacionais ás que asistimos. Acabamos de presentar, por exemplo, a primeira guía do Camiño de Inverno, unha das dúas rutas, xunto ao Camiño Portugués da Costa, que recoñecemos oficialmente coa nova Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. O Camiño de Santiago é un fenómeno vivo desde hai máis dun milenio. Os peregrinos e os galegos de cada época foron deixando nel a súa pegada e modelando os valores desta ruta. Son valores de paz que hai 30 anos levaron ao Consello de Europa a declaralo Primeiro Itinerario Cultural Europeo, un aniversario que este outono conmemoramos amplamente. CVE-PREPAR: 7cc6ce31-17c3-7cb5-f d5b0b7e7 Sen perder nunca a súa esencia, o Camiño foise adaptando en cada época ás necesidades dos peregrinos. E iso é o que fai o Plan director do Camiño de Santiago nesta segunda década do século XXI. Por iso, dotámolo dun orzamento de máis de 56 millóns de euros dos que xa executamos máis da metade. Levamos dous anos de intenso traballo e, cando aínda restan tres anos máis para a celebración do Xacobeo 2021, o nivel de aplicación e cumprimento deste Plan director do Camiño de Santiago é moi elevado. Malia que o seu período de vixencia non chegou ao seu ecuador, executouse xa máis do 50%. Así, puxemos en marcha tamén, a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, adscrita á USC e que supón un verdadeiro fito no mundo académico. Traballamos en diálogo constante coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago, máis de 300 espalladas polo mundo; coas entidades eclesiásticas, sen as cales non se entendería Páxina 3 de

97 este fenómeno e entre os distintos departamentos da Xunta de Galicia e tamén co resto de niveis da administración. Nas institucións comunitarias, nas que o Camiño é moi valorado, e co Goberno Central, a través da Comisión de Seguridade Viaria promovida pola Delegación do Goberno na nosa Comunidade ou do Consello Xacobeo, no que están presentes outras comunidades autónomas e que recuperou o seu papel grazas á Xunta. E, como non podería ser doutro xeito, mantemos un diálogo constante coas nosas deputacións e cos concellos galegos a través de innumerables canles. Temos por diante unha gran oportunidade e desde Turismo de Galicia temos claro que non imos a desaproveitala. Por iso, os Orzamentos para 2018 contan coa primeira partida destinada á promoción do Xacobeo 2021, con tres anos de antelación. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CVE-PREPAR: 7cc6ce31-17c3-7cb5-f d5b0b7e7 Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 4 de

98 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/12/ :00:

99 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :42 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18714, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do, mesmo grupo, sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da venda dos 11 inmobles que posúe no barrio da Tinería de Lugo, o investimento publico realizado neles e a súa recuperación, así como as súas previsión en relación cos restos arqueolóxicos existentes nalgún deles, as actuacións que vai levar a cabo nas distintas unidades de actuación que aínda quedan nese barrio, en especial, na U17, U18 e no Pazo de Dona Urraca e o orzamento dispoñible para ese fin para os vindeiros anos, (publicada no BOPG número 199 do 24 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda en resposta á pregunta oral en Pleno número 18713, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada 4 e 5 de decembro de 2017, á que nos remitimos. CVE-PREPAR: 731f2a74-7bb7-e b2e66d624f51 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :42:32

100 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :42:

101 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :56 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 18926, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dun plan de acción para unha estratexia de sensibilización contra prácticas nocivas cos animais, o establecemento de medidas técnicas e regulamentarias para reforzar a denuncia da compravenda ilegal, con especial incidencia no peso das TIC, así como a convocatoria de novas liñas de axuda para as administracións locais e provincias, para o desenvolvemento de campañas de prevención do abandono e impulso da adopción, (publicada no BOPG número 199 do 24 de outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación CVE-PREPAR: 4288f2a8-e371-de63-4a32-5c45d4757c60 formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido: O título VI da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia establece a obriga da Administración galega da divulgación dos contidos da lei, promovendo especialmente campañas periódicas de sensibilización e de promoción sobre a tenza responsable, campañas divulgativas sobre a obriga da identificación animal e a adopción de medidas para a reprodución incontrolada e o abandono dos animais domésticos, así como campañas de fomento das adopcións nos centros de recollida autorizados. O desenvolvemento dun plan de acción debe ser obxecto dun posterior desenvolvemento regulamentario. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :56:30

102 Pola súa banda, o Goberno galego continuará coa súa acción inspectora, de control e vixilancia, velando polo estrito cumprimento da lei e colaborando estreitamente cos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. En relación ás axudas, nos orzamentos de 2018 inclúese unha partida específica para axudas dirixidas a actuacións nesta materia. Esta liña súmase á convocada en 2017 destinada a protectoras e concellos co obxectivo de realizar campañas de divulgación e concienciación. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 4288f2a8-e371-de63-4a32-5c45d4757c60 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

103 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :56:

104 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :48 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 19483, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre a valoración do Goberno galego en relación co acollemento en España de persoas refuxiadas mediante a súa reubicación e reasentamento, a política migratoria do Goberno central e a implementación do Plan de acollemento en Galicia, así como as súas previsións referidas ao cumprimento dos obxectivos dese plan e as actuacións que vai por en marcha para a súa axilización, (publicada no BOPG número 204 do 2 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: Actualmente en Galicia hai 212 persoas solicitantes de asilo que participan no programa de reubicacións e reasentamentos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, repartidas entre as catro provincias galegas. Trátase de familias de nacionalidades diversas e en moitos casos con menores a cargo. CVE-PREPAR: d0c2cec6-e8c2-bd52-0c22-8a47c Este programa está xestionado por entidades de ámbito estatal e concretamente en Galicia estase a realizar a través de Cruz Roja, Accem e Provivienda. A Xunta de Galicia colabora con estas entidades facilitando o acceso aos servizos que precisan estas persoas e removendo os posibles atrancos que poideran xurdir nesta primeira acollida, entre os que destacamos os recursos residenciais que facilita o IGVS en distintas localidades, a escolarización dos menores e o acceso as prestacións sanitarias. Neste momento moitas das persoas que temos en Galicia están aínda na fase de primeira acollida, que dura seis meses, e polo tanto esta competencia corresponde ao Estado. O financiamento da primeira fase de acollida, e tamén a da segunda fase, chamada de integración, realízase a través do Fondo para o Asilo e Migracións (FAMI) que xestionan conxuntamente o Ministerio de Empleo e Seguridade Social e o Ministerio do Interior. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 15/12/ :48:38

105 Na segunda fase, de integración, a Xunta de Galicia ademais de poñer a súa disposición os recursos que se garanten para todos os galegos e galegas, como son o acceso aos servizos sociais, educación e sanidade, tamén permite que participen nos recursos para a inclusión e integración da poboación inmigrante que xestiona a Consellería de Política Social a través de dúas convocatorias de subvencións de carácter plurianual: unha dirixida a entidades de iniciativa social e outra dirixida a corporacións locais, que permiten desenvolver diferentes accións de inclusión sociolaboral, como actividades formativas e prelaborais, mediación intercultural ou asesoramento legal. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: d0c2cec6-e8c2-bd52-0c22-8a47c Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

106 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/12/2017 9:48:

107 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :14 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 19618, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as razóns da Xunta de Galicia para suprimir dez millóns de euros do incremento do gasto social para programas de interese xeral, para atender fins de interese social con cargo á asignación tributaria do IRPF, (publicada no BOPG número 207 do 8 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: A partida orzamentaria obxecto da pregunta, destinados a financiar programas de interese Xeral para atender fins de interese social con cargo á asignación tributaria do IRPF, non se suprimiu dos orzamentos da Consellería de Política Social, e está previsto executala totalmente antes de que remate o exercicio orzamentario. CVE-PREPAR: 8f524d d8-ab92-fd901098cd68 Con cargo á citada partida tramitouse unha orde de axudas destinada a entidades de iniciativa social, a Orde do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, publicada no DOG de 29 de setembro, e actualmente en fase de resolución. Na citada convocatoria inclúese o importe total consignado na Lei de Crecemento Económico, , repartido en diferentes partidas dos orzamentos da Consellería de Política Social, en función da natureza dos gastos que se espera atender. Por ese motivo, con anterioridade á publicación da orde de axudas realizouse unha modificación orzamentaria dende a aplicación F a outras aplicacións dos distintos centros Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 15/12/ :15:01

108 directivos da Consellería, sen que iso supoña unha minoración do importe total a executar neste ano. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: 8f524d d8-ab92-fd901098cd68 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 2 de

109 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/12/2017 9:15:

110 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :14 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 19694, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación para o ano 2018 da escola infantil da rede A Galiña Azul do concello de Arzúa e adaptar a oferta de prazas á demanda existente, (publicada no BOPG número 212 do 16 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido: O concello de Arzúa conta na actualidade cunha escola infantil da rede autonómica A Galiña Azul, dependente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, cunha capacidade máxima de 41 prazas (3 unidades), o que supón unha ratio de cobertura pública do 34,17%, superior ao 33% recomendado pola Unión Europea. Non obstante, despois de avaliar a demanda real nos últimos anos nese centro e toda vez que no municipio non existe outro recurso -nin público, nin privado- para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar dos pais e nais, a Consellería de Política Social, a través do Consorcio, estimou oportuno iniciar o proceso para estudar á súa ampliación. Nese senso xa se deron algúns pasos adiante: existe un proxecto de ampliación que foi aprobado polo Concello de Arzúa e se están a realizar os trámites necesarios para intentar que esa obra se CVE-PREPAR: 1ef5e1f b6e2-f18c poida financiar con fondos Feder da Unión Europea. En caso de que esa vía non fora posible, sería necesario concretar outra fórmula para o financiamento da devandita actuación. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 15/12/ :14:16

111 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/12/2017 9:14:

112 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :42 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 19832, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda respecto do arranxo da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla segundo o compromiso adquirido no ano 2010, dotándoa das mesmas características que o resto da estrada, (publicada no BOPG número 212 do 16 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: A Axencia Galega de Infraestruturas ten detectado a necesidade de acondicionar a estrada LU- 710 no seu tramo inicial, comprendido entre o punto quilométrico (na localidade de Baralla) e o punto quilométrico (próximo ao enlace coa A-6). En concreto, e principalmente, no relativo ao ensanche da plataforma existente e as modificacións do trazado en curvas ou en rasante. Co fin de dar resposta a esta necesidade, o 8 de agosto de 2017 adxudicouse o contrato para a redacción do proxecto construtivo: Acondicionamento da LU-710 P.Q CVE-PREPAR: 485d3a dae5-7a09-b fc15 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :42:10

113 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :42:

114 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :41 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 20055, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do, mesmo grupo, sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar o servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e evitar os continuos atascos que se veñen producindo nela, a resposta do Ministerio de Fomento aos escritos remitidos pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda en relación co atasco producido na ponte de Rande o 27 de outubro de 2017, así como as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno central e a xestións realizadas polo Goberno galego ao respecto, (publicada no BOPG número 212 do 16 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido: A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda en resposta á interpelación número 20052, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada 4 e 5 de decembro de 2017, á que nos remitimos. CVE-PREPAR: ae23b203-2c69-eab dfcf427e1330 O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 1 de 1 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 11/12/ :41:39

115 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/12/ :41:

116 Rexistro electrónico da Xunta de Galicia PR RWEB01 Nº Saída Data 2017/ /12/ :59 RS/ms En relación coa pregunta con resposta escrita número: 20453, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e don José Manuel Pérez Seco, sobre as empresas, asociacións ou entidades relacionadas co turismo que van participar na redacción das novas cláusulas do prego de condicións do concurso para a concesión da explotación do complexo do Monte do Gozo, a data prevista polo Goberno galego para a súa convocatoria e as medidas que está a adoptar en relación coa evolución dos peregrinos e do turismo en xeral nos últimos anos, así como as modificacións que vai introducir para facer atractivo ese complexo para o público e as empresas, (publicada no BOPG número 220 do 30 de novembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido: Turismo de Galicia, dentro da súa aposta por revitalizar o parque Monte do Gozo, sacou a concurso en xuño do presente ano a explotación do complexo de aloxamento e piscinas, como CVE-PREPAR: c1dddd74-68c2-c540-4f29-29f7746ddd16 así estaba previsto no Plan de actuación do parque para a súa recuperación integral. Trátase dunha actuación coa que estamos a mellorar de xeito notable o parque de maior dimensión de Santiago de Compostela e un dos espazos máis simbólicos da peregrinación xacobea. Os traballos que realizamos ao longo dos últimos meses, e que están a supoñer unha revitalización e impulso a este pulmón da capital galega, van nesas dúas direccións: facer do parque Monte do Gozo un espazo de convivencia entre os veciños de Galicia (e en xeral os cidadáns galegos) e os peregrinos que percorren o Camiño de Santiago, que aquí comezan o último tramo da súa andaina ata a Catedral. Dado que inicialmente a concesionaria se ocuparía de facer varios investimentos nas melloras das edificacións e urbanización, no prego de condicións indicábase que durante os tres primeiros anos, quedaría exenta de pago do canon anual de máis IVE previstos no concurso. Páxina 1 de DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las 12/12/ :59:40

117 Tamén se indicaba que a estimación dos ingresos por ano da concesionaria nestes servizos de aloxamento, restaurante, cafetería, piscinas ou máquinas expendedoras, entre outros, era de 41,1 millóns de euros, cantidade que non sería abonada nin pola concesionaria nin pola Xunta, pois era unha estimación do valor de negocio solicitada pola normativa europea na que se amparaba esta concesión. Rematado o prazo sen presentación de propostas, Turismo de Galicia é a encargada de executar as reformas necesarias para acondicionar a zona de aloxamento, como xa fixera coas piscinas, proseguindo co calendario previsto para que estea de novo a disposición dos usuarios e preparado para o Xacobeo Unha vez realizada a intervención, sacará a concurso a concesión escoitando de novo a toda empresa que desexe manifestar o seu parecer sobre as condicións, para facelo máis atractivo para o conxunto do sector en beneficio de todos. Esta licitación será publicada para a súa posterior adxudicación, a través de procedemento aberto a todos os interesados en condicións obxectivas e de concorrencia. A contratación do servizo para a explotación do complexo de aloxamento e piscinas do parque Monte do Gozo inclúese no Plan director do Camiño de Santiago, no que se veñen desenvolvendo desde o ano 2015 importantes melloras na ruta xacobea coa vista posta no Xacobeo O contrato terá unha concesión de 10 anos e poderá ser prorrogado outros 5 anos máis, previo acordo. CVE-PREPAR: c1dddd74-68c2-c540-4f29-29f7746ddd16 Tras ter completada boa parte das actuacións, este verán comezaron a funcionar as piscinas, cuxa posta en marcha é considerada un éxito, cunha elevada e constante afluencia de persoas durante todo este tempo, onde se estima que en determinados momentos se chegou a rexistrar unha media de mil persoas diarias. No futuro, estas piscinas serán explotadas conxuntamente coa zona de aloxamento, cuxo procedemento está en marcha despois de que fora autorizado polo Consello da Xunta. Inclúe 18 pavillóns, un centro de recepción, 2 módulos de restaurante e cafetería. Tamén contempla zonas de circulación para vehículos e peóns, zonas de estacionamento, espazos verdes, a praza central e 7 locais destinados a tendas. Falamos en total dunha superficie que supera os metros cadrados. Páxina 2 de

118 Instalouse, ademais, un campo de disc golf nunha zona onde se colocaron grandes letras co nome do Parque do Monte do Gozo, onde os peregrinos estanse xa a fotografar para inmortalizar o seu paso por este lugar. Trátase dun deporte implantado en distintos países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia.., países dos que recibimos numerosos peregrinos. Moi similar ao golf, substitúe os paus e pelotas por un disco voador. En lugar de ter foxos, conta con cestas ancoradas ao solo. Santiago de Compostela conta desde 2014 cun club de disc golf. Turismo de Galicia tamén acondicionou a contorna da capela de San Marcos, cuxa rexeneración devolve ao peregrino a visión das torres da Catedral de Santiago grazas a unha elevación que lembra os tradicionais milladoiros. A naturalización dos camiños, o arroupamento do monumento Juan Pablo II con carballos fincados ou a apertura de novos camiños cunhas pendentes máis accesibles e uns anchos máis acordes co uso peonil son outras das melloras levadas a cabo. Ademais, a contorna da estatua dos peregrinos de Acuña converteuse nun parque inglés ampliando a visión da cidade e a catedral. Inclúe un sendeiro en forma de anel practicamente sen pendente apto para sendeirismo, así como bancos de pedra. CVE-PREPAR: c1dddd74-68c2-c540-4f29-29f7746ddd16 O prestixioso paisaxista João Nues implicouse nesta reforma desenvolvida por Turismo de Galicia, na cal tamén destacan as intervencións da orla central con bancos, bancos-cama, mesas para picnic, espazos de auga e sombras de árbores froiteiras onde os peregrinos e os cidadáns poderán descansar. Esta revitalización do parque Monte do Gozo adáptase ás necesidades dos peregrinos na actualidade e reforza a condición de Santiago de Compostela como meta de peregrinación, afondando na liña seguida coa construción doutras destacadas infraestruturas como o Centro Internacional de Acollida ao Peregrino ou a adecuación dos últimos tramos dos diferentes itinerarios da ruta xacobea na súa entrada na cidade. Paralelamente as intervencións realizadas fan deste espazo verde unha zona de lecer para os santiagueses. De feito, este é o parque de máis extensión e agora gaña numerosas opcións de lecer, para a práctica de diferentes deportes ou para descansar. En total, lévanse investidos no Plan de actuación do parque Monte do Gozo ao redor de 1,5 millóns de euros e aínda estamos levando a cabo máis traballos. Páxina 3 de

119 Tense previsto inaugurar en breve unha zona de recepción para os peregrinos que chegan a cabalo. E actuar na zona do auditorio para poñela a punto. Todas estas obras forman parte do Plan director e estratéxico do Camiño de Santiago, con que estamos a mellorar os diferentes itinerarios coa vista posta no Xacobeo Conta cun orzamento de máis de 56 millóns de euros e xa executamos máis do 50%. O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente. Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Blanca García-Señoráns Álvarez CVE-PREPAR: c1dddd74-68c2-c540-4f29-29f7746ddd16 Sr. presidente do Parlamento de Galicia Páxina 4 de

120 Asinado dixitalmente por: DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/12/ :59:

121 - COMISIÓN EUROPEA Eçr i) tmlð(j EAL!NTRADA Bruselas, COM(20 17) 648 final/2 2017/0290 (COD) This document corrects document COM(20 17) 648 final of 8 November Concerns ah language versions. The corrected errors include: a comment to be deleted in Recital (1), a typo in Recital (14), typos in new Articles 1.4, 5.3 and 6.4. The text shall read as foliows: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 362 final} - {SWD(2017) 363 final} ES ES 69555

122 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Razones y objetivos de la propuesta EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El discurso del Estado de la Unión de 2017 envía un mensaje claro: la UE debe convertirse en un líder mundial en descarbonización y transformar las medidas en empleo, crecimiento e innovación'. Con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en vigor, deberá acelerarse la transición a una economía moderna y con bajas emisiones de carbono. El Consejo Europeo de junio de reafirmó el compromiso de la UE y de sus Estados miembros de aplicar rápida y plenamente el Acuerdo de París y de seguir liderando la lucha contra el cambio climático, al tiempo que reconoció que el Acuerdo de París es «un elemento clave para la modernización de la industria y la economía europeas». Debido a la importante contribución del transporte a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación atmosférica, es crucial para la política de transporte de la UE conseguir que el transporte sea más sostenible. En la estrategia de la Unión de la Energía de febrero de 2015 se indicó que la transición hacia un sector del transporte energéticamente eficiente e hipocarbónico era de importancia capital. Dicha transición cuenta con el apoyo de medidas concretas expuestas en la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones4, adoptada en julio de 2016, y cuya finalidad es: i) optimizar la eficiencia del sistema de transporte mediante la digitalización y una mayor promoción de la multimodalidad; y u) incrementar el uso de energías alternativas de bajas emisiones para el transporte gracias al desarrollo de la infraestructura para combustibles alternativos adecuados a fin de avanzar hacia unos vehículos de emisión cero. Estas medidas están siendo aplicadas en la actualidad. En mayo de 2017, la Comunicación «Europa en movimiento» presentó una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos5, acompañada de un primer paquete de propuestas. Ahora, como parte de este segundo paquete «Europa en movimiento», se proponen otras medidas complementarias, en particular la revisión de la Directiva relativa a los vehículos limpios o la modificación de la Directiva de transportes combinados. La Directiva 92/106/CEE6 (la Directiva de transportes combinados) es el único instrumento jurídico de la Unión que incentiva directamente el cambio del transporte de mercancías por carretera a modos de transporte menos contaminantes, como la navegación interior, el transporte marítimo y el ferrocarril. Su objetivo es aumentar la competitividad del transporte transfronterizo intermodal (y, más concretamente, del «combinado») frente al transporte de mercancías efectuado únicamente por carretera. Las medidas reglamentarias contemplan: i) mantener la libertad de prestación de los servicios transfronterizos, es decir, proteger el transporte combinado frente a las restricciones nacionales (regímenes de autorización, tarifas reguladas y contingentación); u) aclarar que las limitaciones del cabotaje por carretera [Reglamento (CE) n. 1072/2009] no se aplican a los sep- 13 en COM(2015)80. COM(2016) 501. COM(2017) 283. Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (DO L 368 de , p. 38). ES 2 ES 69556

123 trayectos efectuados por carretera del transporte combinado internacional; y iii) permitir, mediante una referencia cruzada a la Directiva relativa a los pesos y dimensiones (Directiva 53/96/CE), cargas más pesadas para los vehículos utilizados en los trayectos efectuados por carretera del transporte intermodal para compensar la tara de la unidad de carga, así como el uso de contenedores de 45 pies. Entre las medidas de apoyo económico se encuentran la concesión de determinados incentivos fiscales en lo referente a algunos de los impuestos aplicables a los vehículos de carretera utilizados en el transporte combinado y la ampliación de la definición de transporte por cuenta propia. La intención de estas medidas era corregir parcialmente el desequilibrio entre el transporte combinado y el efectuado únicamente por carretera causado por las externalidades negativas que no se reflejaban plenamente en el precio del transporte de mercancías por carretera. Sin embargo, dado que la Directiva se adoptó en 1992, algunas de estas condiciones, como el uso de documentos de transporte de papel y de sellos como prueba de elegibilidad para el transporte combinado, junto con el entorno del mercado del transporte de mercancías, han evolucionado considerablemente. Aunque la Directiva sigue siendo pertinente para lograr el objetivo de la política de transportes de la UE de reducir las externalidades negativas, aún podrían mejorarse más su eficacia y su eficiencia si se revisa adecuadamente. El objetivo de la iniciativa es continuar aumentando la competitividad del transporte combinado en comparación con el de mercancías de larga distancia por carretera y, por consiguiente, consolidar el cambio del transporte por carretera a otros modos de transporte, lo que debería reducir la proporción de las externalidades del transporte de mercancías. Esto se llevará a cabo mediante: la aclaración y la ampliación de la definición de transporte combinado; la mejora del seguimiento de las condiciones de elegibilidad y ejecución; el aumento de la eficacia de los incentivos; así como la mejora de las condiciones de notificación y seguimiento de la Directiva. La iniciativa contribuye al programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), ya que tiene por objeto actualizar y simplificar la Directiva. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Esta iniciativa tiene por objeto dar apoyo a la multimodalidad y reforzar el cambio del transporte de mercancías por carretera, abordando para ello las deficiencias de la legislación vigente (Directiva 92/106/CEE), y, especialmente, ampliando su ámbito de aplicación gracias a un conjunto más amplio de posibles medidas de apoyo. Esto incluye el apoyo a la inversión para las infraestructuras de transbordo, que ofrecerán incentivos adicionales y reducirán las diferencias de competitividad entre el transporte intermodal y el transporte de mercancías efectuado únicamente por carretera. Esta iniciativa complementa otras medidas encaminadas a la creación de un Espacio Único Europeo de Transporte y contribuye al cambio hacia modos de transporte más sostenibles. Entre ellas figuran: el Reglamento (UE) n. 913/2010 por el que se crean corredores ferroviarios internacionales para el transporte de mercancías; la Directiva 2012/34/UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único; la Directiva 2005/44/CE sobre los servicios de información fluvial (SIF) armonizados; y el Reglamento (UE) n. 1315/2013 ES 3 ES 69557

124 (RTE-T), que establece las orientaciones de la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. Coherencia con otras políticas de la Unión La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Comisión por crear «una Unión de la Energía resiliente7 con una política climática prospectiva», así como de las propuestas relativas a la movilidad de bajas emisiones. La Comunicación «Europa en movimiento»8 esbozó la estrategia para «una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos». Iba acompañada de una serie de propuestas como la revisión de la Directiva relativa a los gravámenes a los vehículos pesados (Directiva 1999/62/CE), una refundición de la Directiva 2004/52/CE relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje, la revisión de los reglamentos sobre el acceso al mercado y sobre las condiciones de trabajo en el sector del transporte de mercancías por carretera, así como nuevas medidas para sentar las bases de una movilidad cooperativa, conectada y automatizada. Al objeto de seguir aplicando esta transición hacia la movilidad de bajas emisiones, estas medidas se complementan ahora con otras propuestas, como la revisión de la Directiva relativa a los vehículos limpios (Directiva 2009/33/CE), la revisión del Reglamento (CE) n. 1073/2009 relativo al acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses, una propuesta de nuevas normas sobre emisiones de CO2 para turismos y camionetas a partir de 2020, una iniciativa para fomentar la implantación de una infraestructura para combustibles alternativos y la presente propuesta de modificación de la Directiva de transportes combinados. Además de contribuir a optimizar la eficiencia del transporte mediante la prestación de apoyo directo a la multimodalidad, la propuesta ayudará también a implantar una infraestructura de transporte moderna y eficiente, para lo que es necesaria más inversión, tal como se resalta en el Plan de Inversiones para Europa9. Con la ampliación de las medidas de apoyo propuesta, y en particular el apoyo a la inversión en infraestructuras para terminales de transbordo, la iniciativa respalda la inversión en las instalaciones de transbordo necesarias a lo largo de la red RTE-T. La modificación propuesta es coherente con las normas existentes y con las nuevas normas propuestas relativas a las condiciones del cabotaje y al desplazamiento de los trabajadores del transporte por carretera. El actual texto de la Directiva de transportes combinados incluye en su artículo 4 la denominada «exención de cabotaje», que dispone que todo transportista por carretera establecido en la UE que cumpla los requisitos de acceso al mercado del transporte de mercancías entre Estados miembros tendrá derecho a efectuar el trayecto por carretera de una operación de transporte combinado que suponga o no el cruce de una frontera. Con la actual definición, las operaciones de transporte combinado se consideran exclusivamente operaciones internacionales, algo que ha sido confirmado en varias sentencias del Tribunal de Justicia' y que pone de relieve el considerando 16 del Reglamento (CE) 8 COM(2015) 80 final. COM(2017) 283 final. Por ejemplo, en el asunto C-2/84, Comisión/Italia, el Tribunal de Justicia confirmó que el trayecto del transporte combinado efectuado por carretera forma parte integrante de una única operación internacional de transporte combinado desde el punto de partida hasta el punto de llegada y que, por lo tanto, no se debe considerar transporte nacional. El transporte combinado debe considerarse una única ES 4 ES 69558

125 n Con el fin de incentivar dichas operaciones, el transporte combinado internacional debe ser comparado con el transporte internacional efectuado únicamente por carretera y estar sujeto a las mismas normas. La mayoría de las partes interesadas y de los operadores coinciden en que se trata de una condición fundamental para el transporte intermodal internacional a fin de competir en igualdad de condiciones con el transporte internacional efectuado únicamente por carretera, y que debe mantenerse. No obstante, algunas partes interesadas sostienen que la Directiva de transportes combinados abre la puerta a la posible elusión de las normas de cabotaje a causa de las dificultades para probar el aspecto de (<transporte combinado internacional» de la operación. Para abordar este problema, las nuevas medidas de la propuesta de modificación de la Directiva de transportes combinados, de la propuesta de revisión de las normas de cabotaje del Reglamento (CE) n. 1072/2009 y de las normas específicas propuestas por lo que respecta a determinados aspectos de la Directiva 96/71/CE relativos al desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera y de la Directiva 2014/67/UE introducen definiciones simplificadas y aprovechan plenamente la oportunidad que ofrece la «revolución digital de la movilidad» con el fin de mejorar la eficiencia de las operaciones al encauzar mejor las ventajas de la digitalización. Permitir que los operadores de transporte utilicen medios electrónicos para facilitar a las autoridades las pruebas requeridas reduciría la carga administrativa y los costes de los procedimientos de ejecución. Ello permitiría también que las autoridades nacionales distinguieran mucho más fácil y claramente los trayectos efectuados por carretera en el transporte combinado internacional de las operaciones de cabotaje, evitando así los posibles abusos. La propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de las operaciones de transporte combinado a las operaciones nacionales reforzará el desarrollo del transporte combinado en la UE. Esta ampliación no tendrá repercusiones en el volumen de las operaciones de cabotaje, dado que la «excepción de cabotaje» no se aplicará a ese tipo de operaciones nacionales de transporte combinado. En este caso, el trayecto del transporte combinado efectuado por carretera estaría sujeto a las normas sobre cabotaje de conformidad con el Reglamento (CE) n. 1072/2009 modificado, y también serían aplicables las nuevas normas propuestas sobre «desplazamiento de trabajadores». Así se garantizará que el posible cabotaje en el transporte combinado nacional no provoque competencia desleal en el mercado de la UE. 2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD Base jurídica Las bases jurídicas de la Directiva 92/106/CEE son el artículo 75 y el artículo 84, apartado 2, del Tratado CE. 1! operación desde el punto de partida hasta el punto de llegada. El mero hecho de que, en el Estado miembro de llegada, el transporte se efectúe únicamente por carretera no puede eliminar las ventajas del transporte combinado carreteralferrocarril. «El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas al transporte entrante o saliente de mercancías por carretera como componente de un transporte combinado tal como se establece en la Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros. Los viajes nacionales por carretera dentro de un Estado miembro de acogida que no formen parte de una operación de transporte combinado tal como se establece en la Directiva 92/106/CEE entran en la definición de transportes de cabotaje y, en consecuencia, deben estar sujetos a los requisitos del presente Reglamento.)> ES 5 ES 69559

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto

More information

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O MÉRCORES 11 DE ABRIL DE 2018 PRESIDENCIA 10,00 h.- O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, responderá ás preguntas dos grupos

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Xaneiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA FICHA TÉCNICA Universo: 710 empresas do Directorio de Empresas da Fundación para o Fomento

More information

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Documento Documento Executivo Executivo Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Contidos 1 1 Obxectivos Obxectivos ee metodoloxía metodoloxía 2 2 Análise Análise da da situación

More information

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA Convocatoria Civil UAVs Initiative RIS3 Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0 A iniciativa nace no marco da Estratexia de Especiación

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do 2016 Informe sobre a situación da competencia en Galicia 215-2016 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Memoria de actividades 2015-2016 ÍNDICE

More information

O relevo e as costas de Galicia

O relevo e as costas de Galicia O relevo e as costas de Galicia As montañas de Galicia, forman o Macizo Galaico. Vanse facendo máis altas a medida que avanzamos cara o leste e cara o sur do país. O pico máis alto é o de Pena Trevinca,

More information

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente PA.1.1 Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i.

More information

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax:

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax: ANTEPROXECTO DE DECRETO xx/2016, do de, polo que se regula a formación do persoal que realiza actividades hixiénico sanitarias de mantemento das instalacións susceptibles de propagar a legionella, de tatuaxe,

More information

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil 17 Xaneiro de 2011 - Revista 800 Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8 EN PORTADA EN PORTADA NOVAS E

More information

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO O CORPO HUMANO E O MOVEMENTO O APARELLO LOCOMOTOR ÓSOS ARTICULACIÓNS ESQUELETO SEGMENTOS CORPORAIS MÚSCULOS O APARELLO LOCOMOTOR PEZAS DURAS E ESTÁTICAS, FORMADAS POR TECIDO VIVO. 208 ÓSOS NUN ESQUELETO

More information

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS San Marcos, s/n; 15.318 - Abegondo (A Coruña); Teléf. 981.669.541 www.marinasbetanzos.org; blog: http://gdr29.blogspot.com/; info@marinasbetanzos.org

More information

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx. 10358 I. Disposicións xerais Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

More information

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 *Declaración institucional con motivo do 8 de marzo. *Declaración institucional

More information

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día 1 de decembro de 2014 No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo, ás

More information

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES.

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. Medidas e actuacións para o fomento da participación das PEMES e empresas incipientes na contratación pública. 27 de xuño de 2016 Indice: 1. INTRODUCCIÓN...

More information

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA. Memoria 2014

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA. Memoria 2014 DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA Memoria 2014 DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA Memoria 2014 Coordinación Emma Fernández Nogueira Josefa Fernández da Silva

More information

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios.

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios. Curso de Formación Continua: El Radón. Exposición de riesgo para la salud Soluciones para su reducción El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de

More information

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 m Consellería de Sanidade Santiago de Compostela 2016 PRESENTACIÓN ÍNDICE 05 Presentación

More information

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio LUNS, 4 DE DECEMBRO DE 2017 N.º 278 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO CONVENIOS COLECTIVOS Visto o texto do acordo de

More information

Cursos de Formación Continua para traballadores en activo

Cursos de Formación Continua para traballadores en activo Cursos de Formación Continua para traballadores en activo Cursos... Específicos (Certificados de Profesionalidade) Sectorial da agroalimentación, produtos do mar e acuicultura Sectorial do comercio Transversal

More information

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL REALIZADO POR: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRUPO DE INNOVACIÓN

More information

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia as mulleres na sociedade da información CADERNOS UNIDADE MULLER E CIENCIA Nº 004 2 Edita: Xunta de Galicia Axencia para a Modernización

More information

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 FINCA PROPIETARIO DOMICILIO BENS 9 Taboada Fraiz, Dolores Cerdedo 29,00 m2 m o nte PK 2+400 10 Ramos Dapena, José Carlos Vieiro, 2 PK 3+700

More information

Plataforma de Innovación - SERGAS

Plataforma de Innovación - SERGAS TALLER SOBRE FINANCIAMENTO DE PROXECTOS EUROPEOS DE I+D+i Plataforma de Innovación - SERGAS PROGRAMAS OPERATIVOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Ana Isabel Fernández Fraga Carlos Sánchez Vecino Fundación Fomento

More information

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO E A XERENCIA DE URBANISMO A INSTANCIA DE PARTE 2018 1 ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE

More information

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes,

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo) Manuel Antonio Rodríguez Guitián e Antonio Rigueiro Rodríguez (Coords.) Recursos Rurais - Serie Cursos número 7

More information

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes A Estrada, moito máis que Cultura e patrimonio, ocio, gastronomía, pesca, sendeirismo e BTT... Toda a información en www.turismo.aestrada.com A Estrada, mucho más que Cultura y patrimonio, ocio, gastronomía,

More information

ECONOMÍA APLICADA 13

ECONOMÍA APLICADA 13 ECONOMÍA APLICADA 13 GRUPO DE ESTUDIO DA PROPIEDADE COMUNAL (GEPC) Equipo de Investigación: Xesús L. Balboa López, Begoña Besteiro Rodríguez, Xaquín Fernández Leiceaga, Lourenzo Fernández Prieto, Manuel

More information

Axencia Galega de Innovación. 13 de xuño de 2014

Axencia Galega de Innovación. 13 de xuño de 2014 Axencia Galega de Innovación 13 de xuño de 2014 1 AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN 2 O NOVO MARCO 2014-2020: INSTRUMENTOS DE APOIO 3 SERVIZOS DE APOIO 1 AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN Creada en 2012 (DECRETO

More information

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2006 - Sábado, 26 de Agosto de 2006 - Núm. 196 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

More information

MEMORIA 2016 PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

MEMORIA 2016 PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME MEMORIA 2016 PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME Páxina 1 de 27 INDICE: 1. NORMATIVA 2. RECURSOS 3. ÓRGANOS DE XESTIÓN DO PARQUE NATURAL 4. ACTUACIÓNS DE XESTIÓN, CONSERVACIÓN E DIVULGACIÓN. 5. INVESTIMENTOS

More information

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1)

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION Exposición de Motivos DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) A presente Lei persegue dous obxectivos principais: supera-las actuais

More information

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA Asunto: Incoación e informe xustificativo da necesidade do contrato menor de servizos para contratación do PROGRAMA VERÁN

More information

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento

More information

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS Guía do Consumidor Cualificado de Gas Natural Dep. Legal: C-1552-2003 3 índice 1. Introducción....5 2. Novo marco regulatorio....5 2.1. Principios fundamentais...6 2.2.

More information

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO 2017-2018 Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación:

More information

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 114 IX lexislatura Serie Pleno Sesión plenaria 22 de xuño de 2015 Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera ORDE DO DÍA Punto único Designación de senadora ou senador representante da Comunidade

More information

Contas anuais 2016 NOTAS PREVIAS CONTAS ANUAIS 2016 NOTAS PREVIAS A s Contas anuais do exercicio orzamentario 2016 da Universidade de Vigo comprenden os seguintes documentos: Balance de situación, Conta

More information

Revista Semanal EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17

Revista Semanal EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17 19 Septiembre de 2011 - Revista 834 Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17 EN PORTADA

More information

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN: EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS CURSO 2011-2012 PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO 2010. ISBN: 9788499141237 : ENGLISH ADVENTURE A LONGMAN ( EDICIÓN 2004 ) PUPIL S

More information

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO Aprobado polo Pleno do Concello de Santiago de Compostela na sesión ordinaria que tivo lugar

More information

ESTUDO DESCRITIVO DO SECTOR DO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORÍAS POR ESTRADA EN GALICIA

ESTUDO DESCRITIVO DO SECTOR DO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORÍAS POR ESTRADA EN GALICIA ESTUDO DESCRITIVO DO SECTOR DO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORÍAS POR ESTRADA EN GALICIA JESÚS FERNANDO LAMPÓN CARIDE Departamento de Organización de Empresas e Marketing Facultade de Ciencias Económicas

More information

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira)

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) 1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego deste

More information

Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex

Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex Santiago de Compostela Galicia, Spain 19 23 October 2016 www.womex.com The most important international professional

More information

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ESTUDO DO IMPACTO PORTO EXTERIOR SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA ECONÓMICO DO E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO María Jesús Freire Seoane Universidade da Coruña Observatorio Ocupacional Edita Concellaría de

More information

Lingua Inglesa 1 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO. Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson

Lingua Inglesa 1 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO. Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ Lingua Inglesa 1 Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2017/2018 FACULTADE DE

More information

Revista Galega de Economía Vol (2016)

Revista Galega de Economía Vol (2016) GARANTIZA O FONDO DE RESERVA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS? Mercedes Mareque Álvarez-Santullano. Profesora Axudante Doutora da Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias Empresariais

More information

O MERCADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NA UNIÓN EUROPEA

O MERCADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NA UNIÓN EUROPEA O MERCADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NA UNIÓN EUROPEA JOSÉ ANTONIO REDONDO LÓPEZ / MARÍA CELIA LÓPEZ PENABAD Departamento de Economía Financeira e Contabilidade Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

More information

O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL

O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL Profesor Titular de Dereito administrativo Universidade da Coruña Recepción: 30 de junio de 2015 Aprobado por el Consejo de redacción: 15 de julio de 2015 RESUMO: O traballo

More information

Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación

Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación 84th Ave Legend/Claves Allen Ditch This graphic shows the various wildlife and vegetation in the project area in relation to the alternatives that are being considered.

More information

CALIDADE E ORIXE EUROPA AMPARA OS PRODUTOS AGROALIMENTARIOS GALEGOS

CALIDADE E ORIXE EUROPA AMPARA OS PRODUTOS AGROALIMENTARIOS GALEGOS ULTR IA REVISTA DE POLÍTICA REXIONAL EUROPEA NÚM.3 / NOVEMBRO 2009 CALIDADE E ORIXE EUROPA AMPARA OS PRODUTOS AGROALIMENTARIOS GALEGOS ENTREVISTA A SAMUEL JUÁREZ, CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL / OS GRUPOS

More information

76 praias galegas teñen alto risco de sufrir inundacións

76 praias galegas teñen alto risco de sufrir inundacións 76 praias galegas teñen alto risco de sufrir inundacións O 10 por cento das praias de Galicia está en zonas de risco de inundación potencialmente significativo. A área máis vulnerable é a ría de Muros

More information

A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1

A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1 A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1 EMILIANO RUIZ BARBADILLO / PAULA RODRÍGUEZ CASTRO Universidade de Cádiz RECIBIDO: 21 de febreiro de 2013 / ACEPTADO: 4

More information

Departamento de Musicoloxía

Departamento de Musicoloxía 2016/2017 Departamento de Musicoloxía ANÁLISE DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I E II CÓDIGO MATERIA TITULACIÓN Título Superior de Música ESPECIALIDADE MUSICOLOXÍA ITINERARIO ETNOMUSICOLOXÍA CARÁCTER C) OBRIGATORIA

More information

MARCO TEÓRICO. Investigación social do fenómeno da catividade de tartaruga moura no sureste Ibérico

MARCO TEÓRICO. Investigación social do fenómeno da catividade de tartaruga moura no sureste Ibérico MARCO TEÓRICO ISSN: 1887-2417 D.L.: C 240-2008 Investigación social do fenómeno da catividade de tartaruga moura no sureste Ibérico Social research into the phenomenon of the captivity of the Greek or

More information

CPN. O Acordo do Cº de Ministros sobre o sector de defensa e as súas posíbeis consecuencias sobre NAVANTIA Algunhas notas e comentarios

CPN. O Acordo do Cº de Ministros sobre o sector de defensa e as súas posíbeis consecuencias sobre NAVANTIA Algunhas notas e comentarios CPN Cadernos de Pensamento 18 Nacionalista Xosé Díaz Díaz O Acordo do Cº de Ministros sobre o sector de defensa e as súas posíbeis consecuencias sobre NAVANTIA Algunhas notas e comentarios www.terraetempo.com

More information

7 Novembro Netherlands Jan van Rheenen

7 Novembro Netherlands Jan van Rheenen 7 Novembro 2006 Netherlands Jan van Rheenen Concentración Parcelaria en Holanda Jan van Rheenen 30 anos na DLG Xefe da EU-Paying Agency DLG 2000-2005 Director da DLG Rexión Sur 2005 The Netherlands Campo

More information

9 UE. Boletín. Novas. Convocatorias e procura de socios. Bolsas. Cidadanía. Europa a fondo. Publicacións. Axenda. Quen somos: Qué facemos:

9 UE. Boletín. Novas. Convocatorias e procura de socios. Bolsas. Cidadanía. Europa a fondo. Publicacións. Axenda. Quen somos: Qué facemos: Boletín 16/02/2017 - Boletín nº 137 9 UE Centro Oficial de Información da Comisión Europea Novas Convocatorias e procura de socios Bolsas Cidadanía Europa a fondo Publicacións Axenda Quen somos: Un equipo

More information

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS 2 Edita_ ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) Rúa de Madrid 2 4, Polígono das Fontiñas 15707 Santiago de Compostela Revisión linguística_ Pino Ramos, Sara López - Iglésias Samartim, Roberto Deseño

More information

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Facultade de CC. Económicas e Empresariais Guia docente 2016 / 2017 Facultade de CC. Económicas e Empresariais Presentación La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene una amplia trayectoria dentro de nuestra Universidad. A principios

More information

SINALÉCTICA CONCELLOS

SINALÉCTICA CONCELLOS SINALÉCTICA S A IMAXE TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS DIN Bold DIN Regular abab01 abab01 CORES CORPORATIVAS PANTONE 7420 C CMYK: 13/100/54/30 RGB: 155/34/66 RAL 3027 PANTONE COOL GRAY 9 C CMYK: 30/22/17/57 RGB:

More information

Apliques A BL

Apliques A BL Apliques A06 23 30 BL 45 Apliques A06 23 30 BL Apliques A06 14 30 Ne, A06 23 30 BL 48 LUMIK. IP40 Rectangular y estilizada. Gracias a su delicada luz esta luminaria de diseño sobrio envuelve los espacios

More information

actuacións IGAPE06 06 Í N D I C E 10c cmáis axilidade, maior e ciencia 11c cmáis investimentos 13c creequilibrio territorial 14c capoio nanceiro 14c cimpulso ao capital risco 11c ccos emprendedores 18c

More information

CHEGOU A HORA DE POÑER CORISTANCO EN MARCHA. AGORA CHEGOU O TEMPO DOS VECIÑOS/AS

CHEGOU A HORA DE POÑER CORISTANCO EN MARCHA. AGORA CHEGOU O TEMPO DOS VECIÑOS/AS CHEGOU A HORA DE POÑER CORISTANCO EN MARCHA. AGORA CHEGOU O TEMPO DOS VECIÑOS/AS A eliminación do voto do exterior para estas eleccións (voto exterior que foi decisivo para frustrar un cambio de goberno

More information

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016 PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016 Xullo 2016 ÍNDICE Páx. 1. INTRODUCIÓN... 2 2. DEFINICIÓN DA ESPECIE... 3 2.1.- DESCRIPCIÓN... 3 2.2.- BIOLOXÍA... 4 2.3.-

More information

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 182 Martes, 24 de setembro de 2013 Páx. 37460 I. DISPOSICIÓNS XERAIS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DECRETO 148/2013, do 12 de setembro, polo

More information

Saídas profesionais comarcais

Saídas profesionais comarcais 2012 Saídas profesionais comarcais 1 2 2012 Saídas profesionais comarcais XUNTA DE GALICIA Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións

More information

Visita de Estudo TERRA CHÁ. ÁREA DE COLONIZACIÓN. 29 Marzo, 2006 PROXECTO: RESUMO. Future Approaches to Land Development

Visita de Estudo TERRA CHÁ. ÁREA DE COLONIZACIÓN. 29 Marzo, 2006 PROXECTO: RESUMO. Future Approaches to Land Development Visita de Estudo 29 Marzo, 2006 SECTOR I "A ESPIÑEIRA" PROXECTO:. CARLOS DARRIBA LÓPEZ Enxeñeiro Agrónomo Servizo de Infraestruturas e Estruturas Agrarias XUNTA DE GALICIA Delegación Provincial de Lugo

More information

FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD

FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD LEGEND/LEYENDA Bell Rd Thunderbird Rd Peoria Ave Northern Ave Bethany Home Rd Indian School Rd McDowell Rd Buckeye

More information

INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa.

INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa. INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa. Miniproxecto 3: Mortalidades por baixa salinidade no banco marisqueiro

More information

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA PRÁCTICA 1 DO LABORATORIO 3 DOCUMENTARIO Yaiza López Otero Laura López Rey Laura Martínez Gómez Aldara Muíños Rodríguez Gloria Pérez Cacharrón

More information

Mapa de capacidades tecnolóxicas do ecosistema TIC de Galicia no ámbito sociosanitario

Mapa de capacidades tecnolóxicas do ecosistema TIC de Galicia no ámbito sociosanitario sociosanitario 21 marzo 2011 Índice 1. Introdución...4 2. Mapa axentes...7 2.1 Grupos investigación das Universidas...7 2.2 Centros tecnolóxicos...8 2.3 Sector empresarial...9 2.4 Organismos públicos...

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 Instituto da Lingua Galega Edita Instituto da Lingua Galega Universidade de Santiago de Compostela Praza da Universidade, 4 15782 Santiago de Compostela A Coruña Correo electrónico:

More information

Arturo Rivas Castro, un físico de Sabucedo cortexado e controlado polos intereses bélicos e económicos dos primeiros dirixentes franquistas

Arturo Rivas Castro, un físico de Sabucedo cortexado e controlado polos intereses bélicos e económicos dos primeiros dirixentes franquistas Arturo Rivas Castro, un físico de Sabucedo cortexado e controlado polos intereses bélicos e económicos dos primeiros dirixentes franquistas m.cabada@res.upcomillas.es Resumo. Este artigo vén sendo continuación

More information

Boletín de Información

Boletín de Información Boletín de Información FARMACOTERAPÉUTICA VOL. 3 - Nº1 XANEIRO - MARZO / 02 HIPERCOLESTEROLEMIA: GUÍA DE ACTUACIÓN Autores: Revuelta Méndez J 1, García González J 2, González Píñeiro S 3, Oliva Oliva A

More information

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group 1 2008 Cuba/US Transition Poll Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group Contents 2 - About the poll 3 - When do you think that

More information

Escola Superior Gallaecia Mestrado integrado em Arquitectura e Urbanismo Dissertação - Tema sobre Urbanismo

Escola Superior Gallaecia Mestrado integrado em Arquitectura e Urbanismo Dissertação - Tema sobre Urbanismo Escola Superior Gallaecia Mestrado integrado em Arquitectura e Urbanismo Dissertação - Tema sobre Urbanismo Juan Carlos Bastos González Xaneiro 2013 Escola Superior Gallaecia Mestrado integrado em Arquitectura

More information

A minería do wolframio en Galicia durante o século XX

A minería do wolframio en Galicia durante o século XX Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Traballo de fin de grao A minería do wolframio en Galicia durante o século XX Aspectos económicos e sociais. O caso de Santa Comba. Natalia Vila Velo Xuño

More information

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787)

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787) Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR 00669 (787) 420-3218 cpamarcossoto@gmail.com EDUCATION Juris Doctor BBA Pontifical Catholic University Ponce (PUCPR). School of Law Magna Cum Laude Graduation

More information

Uso das máscaras cirúrxicas e das máscaras FFP

Uso das máscaras cirúrxicas e das máscaras FFP Outubro 2015 Uso das máscaras cirúrxicas e das máscaras FFP nas precaucións de illamento nos centros sanitarios Guía da SOGAMP (Sociedade Galega de Medicina Preventiva) Grupo de traballo de Protección

More information

O petróglifo das Pedragueiras no concello de Muros

O petróglifo das Pedragueiras no concello de Muros O petróglifo das Pedragueiras no concello de Muros Asociación cultural Colectivo A Rula RESUMO Nova sobre o descubrimento no lugar das Pedragueiras, no concello coruñés de Muros, dun conxunto de gravados

More information

Obradoiro de enerxía solar

Obradoiro de enerxía solar CIFP Someso. A Coruña. Una jornada solar es mucho más que una comida. Las cocinas solares constituyen una deliciosa herramienta didáctica para introducir a los alumnos en el interesante mundo de las energías

More information

SUSO FANDIÑO. Santiago de Compostela, 1971

SUSO FANDIÑO. Santiago de Compostela, 1971 SUSO FANDIÑO Santiago de Compostela, 1971 EDUCATION Fine Arts Degree. University of Vigo. Art History Degree. University of Santiago de Compostela. Workshop with C. Boltanski. Centro Galego de Arte Contemporánea.

More information

Costas de Galicia route: A Corunya and surroundings

Costas de Galicia route: A Corunya and surroundings Costas de Galicia route: A Corunya and surroundings Day 1 El Ferrol The city of El Ferrol is located in the coastal region Costas de Galicia of Spain. Stands out for its several entertainment places, and

More information

MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Y DISPENSADORES PORTÁTILES

MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Y DISPENSADORES PORTÁTILES MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA ARTESANA Y DISTRIBUIDORES OFICIALES LINDR -PENÍNSULA IBÉRICA- www.beerbox.es MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Lindr empresa Checa

More information

os ade u s e s Alberto Martí FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ FOTOGRAFÍA: JOSÉ CARUNCHO CONSELLO DA CULTURA GALEGA ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA

os ade u s e s Alberto Martí FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ FOTOGRAFÍA: JOSÉ CARUNCHO CONSELLO DA CULTURA GALEGA ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ os adeu s e s FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ os ade u s e s Alberto Martí FOTOGRAFÍA: JOSÉ CARUNCHO CONSELLO DA CULTURA GALEGA ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO

More information

Lugar: A Coruña, Cuenca y León Referencia: html

Lugar: A Coruña, Cuenca y León Referencia: html 1.- Oferta de duas prazas fornador en PRL, Cuenca y León Referencia: http://www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/formador-en-prl- 5291145.html Buscan persoas que polo menos teñan o equivalente ao tecnico

More information

CADEA DE PRODUCIÓN DO CULTIVO DO MEXILLÓN NO ANO 2011 NA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, NA ANTÁRTIDA E NAS ILLAS DO ATLÁNTICO SUR, ARXENTINA 1

CADEA DE PRODUCIÓN DO CULTIVO DO MEXILLÓN NO ANO 2011 NA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, NA ANTÁRTIDA E NAS ILLAS DO ATLÁNTICO SUR, ARXENTINA 1 CADEA DE PRODUCIÓN DO CULTIVO DO MEXILLÓN NO ANO 2011 NA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, NA ANTÁRTIDA E NAS ILLAS DO ATLÁNTICO SUR, ARXENTINA 1 MARÍA ISABEL BERTOLOTTI* / ANDREA PAGANI** / PATRICIA GUALDONI**

More information

Sistemas de Información Xeográfica aplicados á arqueoloxía urbana: o SIP de Santiago de Compostela

Sistemas de Información Xeográfica aplicados á arqueoloxía urbana: o SIP de Santiago de Compostela SÉMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 2015, vol. 27: 349-363 Sistemas de Información Xeográfica aplicados á Geographic Information Systems applied to urban archaeology: the case of the SIP of Santiago

More information

Study for the installation of offshore wind farms in Canary Islands

Study for the installation of offshore wind farms in Canary Islands European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 09) Valencia (Spain), 15th to 17th

More information

Presenting our sustainable tourism experience

Presenting our sustainable tourism experience The experience of small tourism enterprises on the island of La Gomera Presenting our sustainable tourism experience 1 0 t h C h a r t e r N e t w o r k M e e t i n g. I s o l a d e l G r a n S a s s o

More information

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Nº 61 AFIRMANDO A ESCOLA PÚBLICA

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Nº 61 AFIRMANDO A ESCOLA PÚBLICA REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Nº 61 AFIRMANDO A ESCOLA PÚBLICA Editorial Giner de los Ríos, María Barbeito e Jerome Bruner... ou o ministro Wert e o goberno O tema: Afirmando a escola pública A entrevista

More information

MEMORIA ECONÓMICA E DE ACTIVIDADES

MEMORIA ECONÓMICA E DE ACTIVIDADES IDEGA Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia MEMORIA ECONÓMICA E DE ACTIVIDADES 2015 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA IDEGA Avda. das Ciencias, Chalet nº 1 Campus Vida 15782

More information

PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA SAUDABLE

PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA SAUDABLE PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA SAUDABLE 6-18 anos Relación de s e proposta de orde de execución 1. Composición corporal 2. Prensión manual 3. Salto de lonxitude pés xuntos 4. Back-saver sit

More information

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2017-2018 EDUCACIÓN INFANTIL 4º curso ( 3 ANOS) 5º curso (4 ANOS) 6º curso (5 ANOS) - Retos 1º trimestre. ISBN: 978-84-698-2876-2 - Retos 2º trimestre. ISBN: 978-84-698-2877-9-1

More information

Pedro Sarmiento de Gamboa

Pedro Sarmiento de Gamboa ÁLBUM DA CIENCIA: A elaboración desta nova versión do Álbum da Ciencia supón un esforzo investigador e divulgativo dun amplo equipo de especialistas. A dirección foi encomendada a Xosé A. Fraga Vázquez,

More information

cristales / verres / glasses tiradores / poignées / handle Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Ónix Mar Aluminio Cemento / Ciment / Cement

cristales / verres / glasses tiradores / poignées / handle Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Ónix Mar Aluminio Cemento / Ciment / Cement cristales / verres / glasses Ahumado / Fumé / Smoked Blanco / Blanc / White Mar Ónix tiradores / poignées / handle Aluminio Blanco / Blanc / White Mar Onix Cemento / Ciment / Cement En Salcedo diseñamos

More information

ourense Benestar Social

ourense Benestar Social 14 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 6 8 V e n r e s, 2 2 m a r z o 2 0 1 3 designados a los efectos da su aceptación y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que

More information