DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2562

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2562"

Transcription

1 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2013 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da. Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2013 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 xullo, convócanse os cursos de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2013 cuxas bases, características e contido se detallan nos anexos desta resolución., 25 de xaneiro de 2013 Sonia Rodríguez-Campos González Directora da Escola Galega de Administración Pública ANEXO I Bases Primeira. Requisitos dos participantes CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 Poderán participar nas accións formativas convocadas por esta resolución os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, sempre que non desempeñen postos na Administración xeral, que disporán das súas propias e exclusivas convocatorias. O persoal dependente do Parlamento de Galicia, do Valedor do Pobo, do Consello de Contas, do Consello Consultivo e doutras entidades e organismos públicos poderán acceder ás accións formativas a través dos oportunos convenios que se subscriban para este efecto, de conformidade coa Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 10 de xaneiro). Toda persoa solicitante que no inicio do curso se encontre en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado.

2 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx Segunda. Acceso ás actividades, datas e lugares de realización Poderá participar o persoal que cumpra os requisitos que para cada curso se especifican no anexo II. A participación nos cursos que teñan lugar en horario de traballo quedará condicionada á autorización das persoas responsables dos centros directivos. Os cursos realizaranse coa duración e condicións que para cada un deles se indican no anexo II. A información será actualizada e ampliada na páxina web da EGAP: Terceira. Solicitudes a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP: non serán admisibles outros modelos de solicitude. Faise recomendable facilitar conta de correo electrónico e teléfono móbil para enviar mensaxes aos solicitantes. b) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito. c) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente os datos necesarios para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao formulario de solicitude establecido ou sexan presentadas fóra de prazo. CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 d) As persoas solicitantes de cursos de teleformación deberán dispor dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos: Ordenador con conexión á internet. Calquera navegador web co plugin de flash. Conta de correo electrónico especificada na solicitude. Sistema operativo Windows 7. Este requisito é imprescindible para o desenvolvemento do curso «Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)».

3 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx Navegador Internet Explorer versión 8.0. Este requisito é imprescindible para o desenvolvemento do curso de lingua francesa. e) As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentados na EGAP no enderezo da internet unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. f) No caso de que o persoal interesado necesite presentar documentación complementaria que acredite circunstancias específicas de acordo cos criterios de selección, poderá remitir á EGAP unha copia do formulario de matrícula e a dita documentación por fax ao número ou correo electrónico ao enderezo sen prexuízo do dereito á presentación de acordo co disposto no artigo 38.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. A dita documentación deberá presentarse dentro do prazo a que fai referencia a letra h) desta base. g) Deberá utilizarse exclusivamente unha das modalidades de remisión. No caso de encontrar varias solicitudes dunha mesma persoa só serán considerados os datos achegados a través da internet. h) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. i) Os formularios poderán ser obtidos e cubertos ata as horas da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 j) O número máximo de cursos que se poden solicitar nesta convocatoria limítase a cinco. k) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o alumnado non poderá participar noutros cursos durante o prazo dun ano desde que se detecte este feito. l) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á EGAP a través do número de teléfono / , fax

4 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx ou enderezo de correo electrónico que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes. Cuarta. Criterios de selección a) Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración pública do 4 de xaneiro de 2008 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, de 10 de xaneiro) e, de ser o caso, os criterios específicos que se establezan para cada acción formativa sinalados no anexo II. Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración segundo a fórmula dispoñible na páxina web da EGAP. De haber empate, desfarase de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo. Para o ano 2013, segundo a Resolución do 15 de xaneiro (DOG núm. 15, do 22 de xaneiro), comezarase pola letra X. b) Nos cursos que teñan varias edicións, terá preferencia na selección efectuada para cada unha das localidades programadas o persoal que teña o seu posto de traballo nelas. CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 c) A EGAP poderá solicitar en calquera momento nos centros directivos dos cales dependan os solicitantes un informe acreditativo da adecuación do perfil do solicitante ao contido do curso nas accións formativas específicas. d) Así mesmo, poderá ser solicitado o asesoramento do profesorado na materia dos cursos cando sexa conveniente para unha mellor selección e a homoxeneización do grupo de alumnos/as, para o que poderán ser establecidas probas previas de nivel. e) No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos nalgún curso, poderá completarse o número de alumnos/as asignado a eles mediante a apertura dun novo prazo na páxina web da EGAP.

5 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx Quinta. Publicación das relacións do persoal seleccionado a) A EGAP publicará no taboleiro de anuncios da páxina web da EGAP egap.xunta.es unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas. O prazo de presentación de alegacións será de tres días hábiles desde a publicación. Ademais, para unha maior difusión, será informado da súa selección a través do correo electrónico e mensaxaría telefónica quen facilite os seus datos na solicitude. As persoas que non figuren na relación non foron seleccionadas, ben porque ocupan un posto máis afastado na lista de reservas ou ben porque foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria, todo isto de acordo co disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. b) Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará na súa páxina web a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. c) A EGAP solicitará, de ser o caso, ao centro directivo en que está adscrita a persoa seleccionada ou á xefatura de persoal da entidade correspondente a documentación acreditativa da veracidade dos datos contidos na solicitude, así como a certificación de que a materia do curso ten relación co posto de traballo. CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 d) O persoal seleccionado só poderá renunciar ao curso por causa de forza maior suficientemente xustificada, necesidade do servizo ou outras causas xustificadas sempre que así as acredite documentalmente a persoa responsable da unidade administrativa en que estea destinado ou a través dun documento que acredite o feito alegado. A renuncia debe ser comunicada por escrito, mediante o modelo de renuncia dispoñible na páxina web da EGAP, e cunha antelación de 3 días hábiles ao inicio do curso co fin de cubrir a vacante. A renuncia non xustificada ou a non acreditación documental da causa que a produce suporá a exclusión da persoa seleccionada nas convocatorias do ano seguinte, de acordo co disposto na Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola cal se fan públicos os criterios de participación nas actividades docentes da Escola Galega de Administración Pública. e) A persoa seleccionada deberá comunicarlle á persoa responsable do seu centro directivo a selección na actividade en caso de coincidir co horario de traballo, pois neste suposto deberá contar coa súa autorización, que terá que presentarlle no do curso ao responsable da actividade formativa ou á EGAP. Por necesidades do servizo ou causas

6 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx debidamente motivadas poderá negarse a asistencia ao curso, circunstancia que debe ser comunicada á EGAP. f) Non serán admitidos en ningún caso cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas. Sexta. Asistencia aos cursos a) Durante a realización das actividades formativas levarase un control permanente de asistencias a través dos sistemas que se establezan para o efecto, e poderanse realizar controis de asistencia extraordinarios. b) É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas as sesións dos cursos. Unicamente poderá autorizarse a ausencia por causas xustificadas, que se acreditará documentalmente ante o servizo competente da EGAP ou a persoa responsable do curso nun prazo máximo de 10 días despois de que este finalice e que, en ningún caso, poderá superar o 10 % das horas lectivas. A ausencia mesmo xustificada superior ao 10 % do total das horas lectivas suporá a perda do dereito á expedición do diploma. c) A falta de asistencia dun número de horas superior ao 10 % das horas lectivas sen xustificación ou a falta de acreditación documental da causa alegada determinará non só a perda do dereito ao certificado acreditativo da participación no curso, senón que os participantes poderán ser excluídos das convocatorias das actividades formativas da EGAP durante o prazo dun ano contado desde a finalización do curso. Sétima. Realización de probas CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 a) Para poder superar os cursos o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final destes, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no de cada acción formativa. b) Para poder superar os cursos de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade: Asistencia á sesión presencial de apertura, se a houbese. Adecuada realización das actividades que o titor ou a titora propoña. Estas deben constar como aprobadas nos prazos que estipulen as titorías.

7 DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx Lectura detallada dos contidos do curso. Cada curso ten uns contidos teóricos que deben ser revisados na plataforma. En cada curso estimarase un tempo mínimo que será comunicado polas titorías no seu inicio. c) No inicio do curso publicarase na propia plataforma de teleformación o programa do curso e sinalaranse as probas de avaliación que se establecen para esa actividade, así como as datas en que terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestes cursos as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final. Nas actividades formativas encadradas dentro do Plan formativo ofimático de Galicia a proba final de avaliación terá igualmente carácter presencial e desenvolverase na sede da EGAP en. Oitava. Certificados a) Outorgaráselle o correspondente certificado de aproveitamento ao alumnado que supere cada unha das probas da actividade formativa, tanto na modalidade presencial coma na de teleformación. b) O profesorado emitirá informe en que indique a validación do alumnado para os efectos de obtención do certificado de aproveitamento, declarando apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado das probas. Novena. Facultades da EGAP CVE-DOG: h43z5mi2-pav9-yks4-sle6-56wcaylc6xf1 a) A EGAP resolverá aquelas incidencias que se poidan producir no desenvolvemento e xestión dos cursos, e pode suprimir algún, ampliar novas edicións da programación ou programar outros cursos diferentes cando así veña exixido por circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Así mesmo, corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución. b) No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP resérvase o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente. c) A EGAP poderá modificar o desenvolvemento e os contidos dos cursos, as datas e os lugares, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir.

8 ANEXO II Formación en competencias transversais Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas FC13032 FC13050 FC13050 FC13050 FC13051 FC13051 FC13051 FC13051 FC13051 FC13092 FC13093 FC13094 A compra ética pública. Introdución de criterios éticos e sociais na contratación pública Estatuto básico do empregado público Estatuto básico do empregado público Estatuto básico do empregado público Procedemento administrativo Procedemento administrativo Procedemento administrativo Procedemento administrativo Procedemento administrativo A revisión e revogación dos actos administrativos O financiamento público privado Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos cedidos da. Persoal funcionario da Administración pública da, preferentemente dos subgrupos A1, A2 e C1 da da a h. Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2569

9 FC13095 FC13103 FC13104 Reforma do financiamento autonómico no marco da facenda descentralizada Curso sobre a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia Subvencións e axudas económicas en tempos de crise da da da Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios FC13033 FC13035 FC13036 FC13037 FC13037 FC13100 A crise do euro e o goberno económico da Unión Europea O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas Procedemento administrativo comunitario en materia de infraccións: incidencia en axudas, sancións e elaboración de normas O desenvolvemento práctico da directiva de servizos: procedementos administrativos adaptados O desenvolvemento práctico da directiva de servizos: procedementos administrativos adaptados A responsabilidade do Estado por violacións do dereito da UE na xurisprudencia recente do TXUE e do TS español da da Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2, C1 e laboral dos grupos I, II e III da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2, C1 e laboral dos grupos I, II e III da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2, C1 e laboral dos grupos I, II e III da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia da a h a h a h a h a h a h. A Coruña a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2570

10 Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades FC13038 FC13038 FC13038 FC13038 FC13038 FC13038 FC13039 FC13039 FC13039 FC13039 FC13039 FC13039 FC13049 Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais Comunicación escrita e elaboración de informes Comunicación escrita e elaboración de informes Comunicación escrita e elaboración de informes Comunicación escrita e elaboración de informes Comunicación escrita e elaboración de informes Comunicación escrita e elaboración de informes Obradoiro de negociación e resolución de conflitos nas organizacións da da da da da da dos subgrupos A1 e A2 (subdirectores e xefes de servizo) a h. A Coruña a h. Lugo a h. Pontevedra a h. Vigo a h. Ourense a h. A Coruña a h. Lugo a h. Ourense a h. Pontevedra a h a h. Vigo a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2571

11 FC13055 FC13055 FC13055 FC13055 Técnicas elementais de arquivos Técnicas elementais de arquivos Técnicas elementais de arquivos Técnicas elementais de arquivos FC13056 Xestión do tempo FC13056 Xestión do tempo FC13102 FC13102 Negociación e traballo en equipo Negociación e traballo en equipo da da da da da da Persoal dos grupos A1, A2 e C1 ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia Persoal dos grupos A1, A2 e C1 ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa FC13043 A e-administración FC13057 FC13057 FC13084 A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio Contratación e licitación electrónica Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 e persoal laboral dos grupos I e II da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolva funcións de responsable de seguridade de ficheiros para tratamento de datos persoais que desenvolva funcións de responsable de seguridade de ficheiros para tratamento de datos persoais da Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Mixta Mixta a h. (11 e 18 de abril) a h. (19 e 26 de setembro) a h. Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2572

12 Portal de idiomas FC13028 Inglés elemental (A2) FC13029 Inglés intermedio (B1) FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13030 Lingua inglesa A2.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13031 Lingua inglesa B1.I FC13052 Lingua portuguesa FC13052 Lingua portuguesa da da da da da da da da Ourense Lugo Pontevedra A Coruña Ferrol Vigo Ferrol Vigo Pontevedra Ourense Lugo A Coruña a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) a h. (luns e mércores) Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2573

13 FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13053 Lingua inglesa FC13054 Lingua francesa FC13054 Lingua francesa FC13054 Lingua francesa FC13054 Lingua francesa FC13091 Conversa en inglés FC13091 Conversa en inglés FC13091 Conversa en inglés Persoal da Administración publica da Persoal da Administración publica da Persoal da Administración publica da Persoal da Administración publica da Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2574

14 FC13091 Conversa en inglés Plan formativo ofimático de Galicia FC13016 FC13017 FC13016 FC13016 FC13017 FC13016 FC13017 FC13018 FC13018 FC13018 de bases de datos relacionais de bases de datos relacionais (Open Office) de bases de datos relacionais de bases de datos relacionais de bases de datos relacionais (Open Office) de bases de datos relacionais de bases de datos relacionais (Open Office) de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) de follas de cálculo (Microsoft Office 2010), con, con, con, con, con, con, con con con con a h. Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2575

15 FC13018 FC13018 FC13019 FC13019 FC13019 FC13019 FC13020 FC13020 FC13020 FC13020 FC13020 FC13020 de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) de follas de cálculo (Open Office) de follas de cálculo (Open Office) de follas de cálculo (Open Office) de follas de cálculo (Open Office) de tratamento de textos de tratamento de textos de tratamento de textos de tratamento de textos de tratamento de textos de tratamento de textos con con, con, con, con, con con con con con con con Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2576

16 FC13020 FC13021 FC13021 FC13021 FC13021 FC13021 FC13021 FC13022 FC13022 FC13022 FC13022 de tratamento de textos de tratamento de textos (Open Office) de tratamento de textos (Open Office) de tratamento de textos (Open Office) de tratamento de textos (Open Office) de tratamento de textos (Open Office) de tratamento de textos (Open Office) para presentacións gráficas de información para presentacións gráficas de información para presentacións gráficas de información para presentacións gráficas de información con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2577

17 FC13022 FC13022 FC13023 FC13023 FC13023 FC13023 FC13024 FC13024 FC13024 para presentacións gráficas de información para presentacións gráficas de información para presentacións gráficas de información (Open Office) para presentacións gráficas de información (Open Office) para presentacións gráficas de información (Open Office) para presentacións gráficas de información (Open Office) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Linux) Sistema operativo, busca da información: internet/ intranet e correo electrónico (contorno Linux) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Linux), con, con, con, con, con, con, con, con, con Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2578

18 FC13024 FC13025 FC13025 FC13025 FC13025 FC13025 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Linux) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows), con, con, con, con, con, con Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2579

19 FC13025 FC13025 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) Formación en competencias específicas Presidencia da Xunta de Galicia Secretaría Xeral para o Turismo FC13009 Normativa e procedementos en materia de turismo 35 25, con, con. Persoal ao servizo da Administración turística de Xunta de Galicia, preferentemente da Inspección de Turismo Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza Vicepresidencia Secretaría Xeral de Igualdade FC13006 Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes FC13008 Indicadores de xénero Asesoría Xurídica Xeral FC13002 A inactividade da Administración e as súas consecuencias nos diferentes ámbitos da actuación administrativa Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia a h a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2580

20 FC13003 FC13004 FC13005 FC13010 FC13012 FC13012 As particularidades das entidades instrumentais do sector público autonómico Curso de dereito sancionador e control xurisdicional da potestade sancionadora da Administración Curso práctico sobre a Lei 16/2010, do 17 de decembro -Lofaxga Os convenios interadministrativos Técnica normativa. Elaboración e tramitación de disposicións de carácter xeral Técnica normativa. Elaboración e tramitación de disposicións de carácter xeral da Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia da da Comunidade Autónoma Persoal funcionarios dos subgrupos A1 e A Persoal funcionarios dos subgrupos A1 e A2 Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza FC13060 FC13060 FC13060 Curso de condución preventiva e condución eficiente para condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Curso de condución preventiva e condución eficiente para condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Curso de condución preventiva e condución eficiente para condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia a h a h a h a h a h a h. Pontevedra a h. Ourense a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2581

21 FC13060 FC13060 FC13061 FC13061 FC13061 FC13061 FC13061 FC13061 Curso de condución preventiva e condución eficiente para condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Curso de condución preventiva e condución eficiente para condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Curso de rexistro e información administrativa Curso de rexistro e información administrativa Curso de rexistro e información administrativa Curso de rexistro e información administrativa Curso de rexistro e información administrativa Curso de rexistro e información administrativa Condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia Condutores/as do parque móbil da Xunta de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores A Coruña a h. Lugo a h a h. A Coruña a h. Ferrol a h. Lugo a h. Ourense a h. Pontevedra a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2582

22 FC13061 FC13062 Curso de rexistro e información administrativa Curso de elaboración e implantación de plans de emerxencia Servizo de Prevención de Riscos Laborais FC13085 FC13085 FC13085 FC13085 FC13085 FC13086 Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación Prevención de riscos laborais: seguridade nos laboratorios vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non realizou este curso en edicións anteriores de Protección Civil e Emerxencias, Industria, Sanidade, Calidade Ambiental, Educación e Servizos de Prevención da Xunta de Galicia Persoal que desenvolve o seu traballo nos distintos laboratorios e os restauradores/as de museos, arquivos e bibliotecas da Xunta de Galicia, que están en contacto con substancias químicas Vigo a h a h. A Coruña a h. Lugo a h. Ourense a h. Pontevedra a h a h. Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2583

23 FC13087 FC13088 FC13088 FC13088 Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos FC13089 Os primeiros auxilios FC13089 Os primeiros auxilios FC13089 Os primeiros auxilios FC13090 FC13090 Básico en prevención de riscos laborais Básico en prevención de riscos laborais Subdirectores/as xerais, xefes/as de servizo e especialmente os/as directores/as de centros e responsables das unidades administrativas da Administración pública da Xunta de Galicia Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realizan traballos de carácter administrativo Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realizan traballos de carácter administrativo Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que realizan traballos de carácter administrativo Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral a h. Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2584

24 FC13090 Básico en prevención de riscos laborais Consellería de Facenda FC13040 FC13040 FC13040 FC13042 FC13042 FC13063 FC13063 FC13064 Sistema de análise de información da factura electrónica Sistema de análise de información da factura electrónica Sistema de análise de información da factura electrónica Xumco2. Entrada de documentos, gastos e pagamentos. Orzamento Xumco2. Entrada de documentos, gastos e pagamentos. Orzamento Curso práctico de subvencións. Lei 9/2007 e Regulamento de subvencións de Galicia Curso práctico de subvencións. Lei 9/2007 e Regulamento de subvencións de Galicia Fiscalización e auditoría de expedientes financiados con fondos comunitarios Empregados públicos destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral da que utilice o Sistema de xestión de informes de factura electrónica da que utilice o Sistema de xestión de informes de factura electrónica da que utilice o Sistema de xestión de informes de factura electrónica da da Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 que xestionen expedientes de subvencións Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 que xestionen expedientes de subvencións da que participe na xestión dos expedientes cofinanciados con fondos da Unión Europea Teleformación Teleformación a h a h a h a h a h a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2585

25 FC13064 FC13065 FC13067 FC13067 FC13069 Fiscalización e auditoría de expedientes financiados con fondos comunitarios Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: Introdución ao SPSS Fondos estruturais. Período e previsións para o novo período Fondos estruturais. Período e previsións para o novo período Curso práctico de xestión orzamentaria da que participe na xestión dos expedientes cofinanciados con fondos da Unión Europea da que teña interese na estatística Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolvan actividades relacionadas coa xestión económica Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas FC13046 FC13047 FC13048 Os sistemas de información xeográfica e a xestión da información territorial Sistemas de captura de información xeográfica: tecnoloxías tradicionais e Lidar O réxime urbanístico do solo en Galicia da que no seu posto de traballo empregue arquivos con datos xeográficos, consulta de mapas e bases de datos territoriais, en especial persoal da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Persoal da Administración autonómica que no seu posto de traballo se dedique á captura de información xeográfica ou supervise proxectos nos cales se obteña información xeográfica Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a h a h a h a h a h a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2586

26 Consellería de Economía e Industria FC13013 FC13013 FC13013 FC13013 FC13013 Actualización normativa en materia de consumo: Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias Actualización normativa en materia de consumo: Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias Actualización normativa en materia de consumo: Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias Actualización normativa en materia de consumo: Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias Actualización normativa en materia de consumo: Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias da con responsabilidades en materia de información ao consumidor e control de mercado da con responsabilidades en materia de información ao consumidor e control de mercado da con responsabilidades en materia de información ao consumidor e control de mercado da con responsabilidades en materia de información ao consumidor e control de mercado da con responsabilidades en materia de información ao consumidor e control de mercado Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Cultura FC13014 A web social nas bibliotecas: estar e saber estar como organismos de información nas redes Profesionais das bibliotecas públicas A Coruña a h. Lugo a h. Ourense a h. Vigo a h a h a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2587

27 FC13015 FC13058 FC13059 Educación FC13082 FC13083 FC13083 FC13101 Software libre para arquivos: ICA-AtoM Conservación preventiva de documentos Sistemas de calidade en bibliotecas O coidado do alumnado con inadaptación escolar por trastornos de conduta O coidado do alumnado con trastornos xeneralizados do desenvolvemento no contorno educativo O coidado do alumnado con trastornos xeneralizados do desenvolvemento no contorno educativo O coidado do alumnado con necesidades derivadas dunha discapacidade motora Técnicos de arquivos, xestores documentais, técnicos de bibliotecas, técnicos de museos, persoal dos corpos xerais da Administración autonómica e técnicos de informática que teñan ou estean interesados en dispoñer dunha ferramenta para a organización e control da información do seu arquivo Persoal de bibliotecas, centros de documentación, arquivos e museos Persoal técnico de bibliotecas e centros de documentación, pertencente ás escalas facultativa e de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (grupos A1 e A2), preferentemente da especialidade de bibliotecas, e persoal laboral asimilado; así como auxiliares de arquivos e bibliotecas (grupo IV, categoría 035) Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Persoal que ocupe postos de educadores/as ou auxiliares coidadores/as da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Persoal que ocupe postos de educador/a ou auxiliar coidador/a nos centros de ensino dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a h a h :40 a 19:40 h a h. Vigo a h. Ourense a h. Pontevedra a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2588

28 Consellería de Traballo e Benestar Traballo FC13026 FC13026 FC13027 FC13027 FC13027 FC13027 Benestar FC13078 FC13079 Análise, avaliación e deseño de medios de protección para a seguridade das máquinas Análise, avaliación e deseño de medios de protección para a seguridade das máquinas Orientación e atención aos usuarios do Servizo Público de Emprego de Galicia Orientación e atención aos usuarios do Servizo Público de Emprego de Galicia Orientación e atención aos usuarios do Servizo Público de Emprego de Galicia Orientación e atención aos usuarios do Servizo Público de Emprego de Galicia Aplicación de soporte ao procedemento BS611A Recoñecemento do grao de discapacidade Novas aplicacións de xestión da PNC e Risga Persoal técnico da Consellería de Traballo e Benestar que desempeña funcións de técnico superior de prevención de riscos laborais Persoal técnico da Consellería de Traballo e Benestar que desempeña funcións de técnico superior de prevención de riscos laborais Persoal dos subgrupos A1, A2, C1, C2, I, II, III e IV da Administración pública da, especialmente persoal da Consellería de Traballo e Benestar Persoal dos subgrupos A1, A2, C1, C2, I, II, III e IV da Administración pública da, especialmente persoal da Consellería de Traballo e Benestar Persoal dos subgrupos A1, A2, C1, C2, I, II, III e IV da Administración pública da, especialmente persoal da Consellería de Traballo e Benestar Persoal dos subgrupos A1, A2, C1, C2, I, II, III e IV da Administración pública da, especialmente persoal da Consellería de Traballo e Benestar Persoal dos servizos de discapacidade Persoal directamente implicado na tramitación destas prestacións a h a h a h a h. Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación a h a h. DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2589

29 FC13080 FC13080 Sistema integrado galego de atención á dependencia (Sigad) e expediente dixital de dependencia Sistema integrado galego de atención á dependencia (Sigad) e expediente dixital de dependencia Consellería do Medio Rural e do Mar Medio Rural FC13072 FC13072 FC13074 FC13074 FC13074 FC13074 FC13074 Actualización en benestar animal. Controis oficiais segundo o Regulamento (CE) 882/2004 Actualización en benestar animal. Controis oficiais segundo o Regulamento (CE) 882/2004 Curso sobre a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia Curso sobre a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia Curso sobre a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia Curso sobre a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia Curso sobre a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia Persoal directamente vinculado coa tramitación de expedientes da Lei de dependencia Persoal directamente vinculado coa tramitación de expedientes da Lei de dependencia Persoal dos servizos veterinarios oficiais encargados da realización dos controis oficiais en materia de benestar animal Persoal dos servizos veterinarios oficiais encargados da realización dos controis oficiais en materia de benestar animal Persoal ao servizo da Administración da Persoal ao servizo da Administración da Persoal ao servizo da Administración da Persoal ao servizo da Administración da Persoal ao servizo da Administración da a h a h a h. (11 a 14 de marzo) a h. (18 a 20 de marzo) a h. (14 a 17 de outubro) a h. (21 a 23 de outubro) Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación Teleformación DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2590

DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959

DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959 DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa

More information

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx. 10358 I. Disposicións xerais Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

More information

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto

More information

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA)

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) O Celga é un sistema de certificación da lingua galega adaptado ó Marco europeo común de referencia para as linguas (MECRL). O Celga ten 5 niveis, do 1 ó 5, por orde

More information

Cursos de Formación Continua para traballadores en activo

Cursos de Formación Continua para traballadores en activo Cursos de Formación Continua para traballadores en activo Cursos... Específicos (Certificados de Profesionalidade) Sectorial da agroalimentación, produtos do mar e acuicultura Sectorial do comercio Transversal

More information

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax:

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax: ANTEPROXECTO DE DECRETO xx/2016, do de, polo que se regula a formación do persoal que realiza actividades hixiénico sanitarias de mantemento das instalacións susceptibles de propagar a legionella, de tatuaxe,

More information

XANEIRO - SETEMBRO 2018

XANEIRO - SETEMBRO 2018 BASES CONVOCATORIA ERASMUS + MOBILIDADE DE PERSOAL PARA FORMACIÓN XANEIRO - SETEMBRO 2018 CIFP Portovello r/ Luis Trabazos, 1 Ourense CP 32004 Ourense Tfno. 988778903, Fax 988224420 cifp.portovello@edu.xunta.es

More information

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA FICHA TÉCNICA Universo: 710 empresas do Directorio de Empresas da Fundación para o Fomento

More information

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA 4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego

More information

ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF

ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS SOLICITUDE DATOS PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF TIPO DA VÍA NOME DA VÍA/NÚMERO/ANDAR/PORTA

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Xaneiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO 1.- OBXECTO DO CONTRATO. 1.1.- REFERENCIAS LEXISLATIVAS: O

More information

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO Sábado, 21 de abril do 2018 1. Nome e data III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS Sábado, 21 de abril do 2018 2. Organiza Concello de

More information

PRESIDENCIA. ORGANIGRAMAS RPT Deputación de Ourense ÁREA DE ÁREA DE FACENDA ADMINISTRACIÓN XERAL ÁREA DE INFRAESTRUTURAS ÁREA DE BENESTAR ÁREA DE

PRESIDENCIA. ORGANIGRAMAS RPT Deputación de Ourense ÁREA DE ÁREA DE FACENDA ADMINISTRACIÓN XERAL ÁREA DE INFRAESTRUTURAS ÁREA DE BENESTAR ÁREA DE ORGANIGRAMAS RPT Deputación de Ourense ÁREA DE XERAL ÁREA DE FACENDA ÁREA DE BENESTAR ÁREA DE INFRAESTRUTURAS ÁREA DE MEDIO AMBIENTE ÁREA DE CULTURA E DEPORTE PRESIDENCIA ÁREA DE XERAL ÁREA DE XERAL RECURSOS

More information

PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL

PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL PROCEDEMENTO Páxina 1 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL INDICE 1. OBXECTO E ALCANCE 2. NORMATIVA DE REFERENCIA 3. DEFINICIÓNS 4. DESCRICIÓN. ESQUEMA FORMATOS F-PRL

More information

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA BOP www.dacoruna.gal BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017 BOP NÚMERO 234 Administración Local Municipal Lousame Publicación

More information

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO 2017-2018 Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación:

More information

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL O Plan de Avaliación ao que están obrigadas as entidades beneficiarias de financiamento inclúe a presentación dun informe anual final. DATOS DA/S ENTIDADE/S

More information

ANEXO I. Segunda. Retribución mensual bruta correspondente a un subgrupo A1 nivel 22: 2.350,41.

ANEXO I. Segunda. Retribución mensual bruta correspondente a un subgrupo A1 nivel 22: 2.350,41. ANEXO I Bases para a cobertura dunha praza de técnico superior de medio ambiente, para a execución do programa temporal Coproduction with nature for city transitioning, innovation and governace (número

More information

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O MÉRCORES 11 DE ABRIL DE 2018 PRESIDENCIA 10,00 h.- O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, responderá ás preguntas dos grupos

More information

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO E A XERENCIA DE URBANISMO A INSTANCIA DE PARTE 2018 1 ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do 2016 Informe sobre a situación da competencia en Galicia 215-2016 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Memoria de actividades 2015-2016 ÍNDICE

More information

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas INNOVACIÓN EDUCATIVA, n.º 20, 2010: pp. 273-285 273 A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas a partir da LOE (2006) Antonio Rial Sánchez Laura Rego

More information

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS. Anuncio MÉRCORES, 18 DE ABRIL DE 2018 N.º 088 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS RESOLUCIÓN do 16 febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e

More information

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Documento Documento Executivo Executivo Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Contidos 1 1 Obxectivos Obxectivos ee metodoloxía metodoloxía 2 2 Análise Análise da da situación

More information

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira)

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) 1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego deste

More information

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente PA.1.1 Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i.

More information

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL REALIZADO POR: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRUPO DE INNOVACIÓN

More information

Guía do profesorado de nova incorporación

Guía do profesorado de nova incorporación Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Modelo MD71ACP01 Guía do profesorado de nova incorporación 1. Curso: 17/18 Páxina 1 de 29

More information

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA Asunto: Incoación e informe xustificativo da necesidade do contrato menor de servizos para contratación do PROGRAMA VERÁN

More information

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA Convocatoria Civil UAVs Initiative RIS3 Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0 A iniciativa nace no marco da Estratexia de Especiación

More information

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES.

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. Medidas e actuacións para o fomento da participación das PEMES e empresas incipientes na contratación pública. 27 de xuño de 2016 Indice: 1. INTRODUCCIÓN...

More information

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil 17 Xaneiro de 2011 - Revista 800 Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8 EN PORTADA EN PORTADA NOVAS E

More information

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm.

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm. EMENDAS Á TOTALIDADE ao Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

More information

memoria de responsabilidade social corporativa

memoria de responsabilidade social corporativa memoria de responsabilidade social corporativa 2016 Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 35B, 3º C -D. 15707 - Santiago de Compostela 1 1. Carta do Director

More information

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Nº 213 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PRESIDENCIA Anuniio BASES PARA A SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DO PROXECTO LUGOJOB II PERTENCENTE Ó PROGRAMA DE BECAS EUROPEAS LEONARDO

More information

EGAP. 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela

EGAP. 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela EGAP 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela egap 2010 curso superior de administración electrónica_ Director Rafael Álvaro Millán Calenti, doutor en dereito, letrado da Xunta

More information

Departamento de Musicoloxía

Departamento de Musicoloxía 2016/2017 Departamento de Musicoloxía ANÁLISE DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I E II CÓDIGO MATERIA TITULACIÓN Título Superior de Música ESPECIALIDADE MUSICOLOXÍA ITINERARIO ETNOMUSICOLOXÍA CARÁCTER C) OBRIGATORIA

More information

O relevo e as costas de Galicia

O relevo e as costas de Galicia O relevo e as costas de Galicia As montañas de Galicia, forman o Macizo Galaico. Vanse facendo máis altas a medida que avanzamos cara o leste e cara o sur do país. O pico máis alto é o de Pena Trevinca,

More information

IPLE_V1 Febreiro 2017 IPLE_V2 Abril 2017 IPLE_V3 Novembro 2017

IPLE_V1 Febreiro 2017 IPLE_V2 Abril 2017 IPLE_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLE_V1 Febreiro 2017 IPLE_V2 Abril 2017 IPLE_V3 Novembro 2017 E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente PA.1.1 Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 230 20 de decembro de 2017 Fascículo 2 X lexislatura. Número 230. 20 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA SUMARIO 1.

More information

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio LUNS, 2 DE ABRIL DE 2018 Nº 074 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA. INFORMACIÓN PÚBLICA SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO Benilde Vidal Álvarez solicita

More information

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 *Declaración institucional con motivo do 8 de marzo. *Declaración institucional

More information

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia as mulleres na sociedade da información CADERNOS UNIDADE MULLER E CIENCIA Nº 004 2 Edita: Xunta de Galicia Axencia para a Modernización

More information

DOG Núm. 40 Xoves, 27 de febreiro de 2014 Páx. 8448

DOG Núm. 40 Xoves, 27 de febreiro de 2014 Páx. 8448 DOG Núm. 40 Xoves, 27 de febreiro de 2014 Páx. 8448 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que de conformidade

More information

Lingua Inglesa 1 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO. Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson

Lingua Inglesa 1 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO. Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ Lingua Inglesa 1 Francisco Javier Fernández Polo Mario Cal Varela JoDee Anderson GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2017/2018 FACULTADE DE

More information

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA. Memoria 2014

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA. Memoria 2014 DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA Memoria 2014 DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA Memoria 2014 Coordinación Emma Fernández Nogueira Josefa Fernández da Silva

More information

Boletín Informativo de Traballo e Benestar

Boletín Informativo de Traballo e Benestar Boletín Informativo de Traballo e Benestar Consellería de Traballo e Benestar - abril 2013, n.º 84 A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, compareceu no Parlamento galego para dar conta das

More information

Revista Semanal EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17

Revista Semanal EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17 19 Septiembre de 2011 - Revista 834 Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil EN PORTADA FORMACION BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO NOVAS DAS OMIX / 2 / 5 / 7 / 9 / 10 / 17 EN PORTADA

More information

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 182 Martes, 24 de setembro de 2013 Páx. 37460 I. DISPOSICIÓNS XERAIS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DECRETO 148/2013, do 12 de setembro, polo

More information

Axencia Galega de Innovación. 13 de xuño de 2014

Axencia Galega de Innovación. 13 de xuño de 2014 Axencia Galega de Innovación 13 de xuño de 2014 1 AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN 2 O NOVO MARCO 2014-2020: INSTRUMENTOS DE APOIO 3 SERVIZOS DE APOIO 1 AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN Creada en 2012 (DECRETO

More information

ESTUDO TÉCNICO SOBRE A MOBILIDADE INTERNACIONAL UNIVERSITARIA NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA: UN ANTECEDENTE AO ECTS

ESTUDO TÉCNICO SOBRE A MOBILIDADE INTERNACIONAL UNIVERSITARIA NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA: UN ANTECEDENTE AO ECTS ESTUDO TÉCNICO SOBRE A MOBILIDADE INTERNACIONAL UNIVERSITARIA NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA: UN ANTECEDENTE AO ECTS Edita: ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia IES Compostela

More information

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1)

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION Exposición de Motivos DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) A presente Lei persegue dous obxectivos principais: supera-las actuais

More information

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS Guía do Consumidor Cualificado de Gas Natural Dep. Legal: C-1552-2003 3 índice 1. Introducción....5 2. Novo marco regulatorio....5 2.1. Principios fundamentais...6 2.2.

More information

Comité asesor. SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo Consello de redacción. Presidente Javier Bouzada Romero

Comité asesor. SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo Consello de redacción. Presidente Javier Bouzada Romero SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo 2004 Consello de redacción Presidente Javier Bouzada Romero Edita Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria Reservados todos os dereitos. Esta publicación non

More information

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO Aprobado polo Pleno do Concello de Santiago de Compostela na sesión ordinaria que tivo lugar

More information

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 FINCA PROPIETARIO DOMICILIO BENS 9 Taboada Fraiz, Dolores Cerdedo 29,00 m2 m o nte PK 2+400 10 Ramos Dapena, José Carlos Vieiro, 2 PK 3+700

More information

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Facultade de CC. Económicas e Empresariais Guia docente 2016 / 2017 Facultade de CC. Económicas e Empresariais Presentación La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene una amplia trayectoria dentro de nuestra Universidad. A principios

More information

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio LUNS, 4 DE DECEMBRO DE 2017 N.º 278 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO CONVENIOS COLECTIVOS Visto o texto do acordo de

More information

Editado por: Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria Axencia Galega de Innovación Santiago de Compostela Ano: 2014 D.L.

Editado por: Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria Axencia Galega de Innovación Santiago de Compostela Ano: 2014 D.L. Editado por: Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria Axencia Galega de Innovación Lugar: Santiago de Compostela Ano: 2014 D.L. C 479-2014 Asistencia Técnica: Econet S.L. ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN

More information

1º ESO CURSO 2017/2018 (Programa de fondo solidario Orde do 16 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia do )

1º ESO CURSO 2017/2018 (Programa de fondo solidario Orde do 16 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia do ) 1º ESO CURSO 2017/2018 (Programa de fondo solidario Orde do 16 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 22.05.2017) ASIGNATURA TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN Ed.Plástica e Visual Ed.Plástica e Visual

More information

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO O CORPO HUMANO E O MOVEMENTO O APARELLO LOCOMOTOR ÓSOS ARTICULACIÓNS ESQUELETO SEGMENTOS CORPORAIS MÚSCULOS O APARELLO LOCOMOTOR PEZAS DURAS E ESTÁTICAS, FORMADAS POR TECIDO VIVO. 208 ÓSOS NUN ESQUELETO

More information

RSE. e desenvolvemento sustentable

RSE. e desenvolvemento sustentable RSE e desenvolvemento sustentable Edita: Xunta de Galicia. Depósito legal: C 50-2010 índice 1. Responsabilidade social empresarial e desenvolvemento sustentable 7 1.1. Evolución histórica do desenvolvemento

More information

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios.

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios. Curso de Formación Continua: El Radón. Exposición de riesgo para la salud Soluciones para su reducción El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de

More information

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN: EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS CURSO 2011-2012 PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO 2010. ISBN: 9788499141237 : ENGLISH ADVENTURE A LONGMAN ( EDICIÓN 2004 ) PUPIL S

More information

Referentes para a avaliación

Referentes para a avaliación Probas de acceso Ciclos formativos de grao medio de formación profesional Referentes para a avaliación Páxina 1 de 13 Índice 1. Cualificación das preguntas tipo test... 3 2. Referentes para a avaliación...

More information

PARTE II: Análise dos Sistemas de Administración de Terras en Galicia e diagnose de estado para o apoio á Xestión de Terras

PARTE II: Análise dos Sistemas de Administración de Terras en Galicia e diagnose de estado para o apoio á Xestión de Terras INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES NO MARCO DO CONVENIO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE PARA O RURAL GALEGO RELATIVAS Á PLANIFICACIÓN SOSTIBLE DO USO DO SOLO E DA XESTIÓN DE TERRAS PARTE I: Metodoloxía

More information

ECONOMÍA APLICADA 13

ECONOMÍA APLICADA 13 ECONOMÍA APLICADA 13 GRUPO DE ESTUDIO DA PROPIEDADE COMUNAL (GEPC) Equipo de Investigación: Xesús L. Balboa López, Begoña Besteiro Rodríguez, Xaquín Fernández Leiceaga, Lourenzo Fernández Prieto, Manuel

More information

Xestión Sanitaria Integrada na área sanitaria de Ferrol un modelo consolidado, eficaz e eficiente

Xestión Sanitaria Integrada na área sanitaria de Ferrol un modelo consolidado, eficaz e eficiente Xestión Sanitaria Integrada na área sanitaria de Ferrol un modelo consolidado, eficaz e eficiente Xestión Sanitaria Integrada na área sanitaria de Ferrol un modelo consolidado, eficaz e eficiente 1 Luis

More information

boletín de ofertas de emprego

boletín de ofertas de emprego Santiago de Compostela 23 408 boletín de ofertas de emprego Concellaría de Economía, Emprego, Comercio e Turismo Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n 15707 Santiago de Compostela 981 543 060 axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org

More information

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018 N.º 079 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO INFORMACIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO María Luísa Río Barrera solicita de Augas de

More information

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ESTUDO DO IMPACTO PORTO EXTERIOR SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA ECONÓMICO DO E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO María Jesús Freire Seoane Universidade da Coruña Observatorio Ocupacional Edita Concellaría de

More information

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2008 - Lunes, 17 de Noviembre de 2008 - Núm. 265 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios

More information

PLAN PROXECTA: XERMOLÓN 1º DE ESO IES ANXEL FOLE

PLAN PROXECTA: XERMOLÓN 1º DE ESO IES ANXEL FOLE PLAN PROXECTA: XERMOLÓN 1º DE ESO IES ANXEL FOLE Nelas está a clave para saber o que comemos. Infórmanos sobre sustancias ou produtos que causan alerxias ou intolerancias. Axúdannos a comparar produtos

More information

RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA.

RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA. RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA. Pleno Sres.: D. José Antonio Varela González, Presidente D. Alfonso Vez Pazos, Vogal En Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2008. O

More information

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día 1 de decembro de 2014 No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo, ás

More information

ACTUACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA FRONTE AOS POSIBLES EFECTOS DAS ALTAS TEMPERATURAS SOBRE A SAÚDE

ACTUACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA FRONTE AOS POSIBLES EFECTOS DAS ALTAS TEMPERATURAS SOBRE A SAÚDE ACTUACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA FRONTE AOS POSIBLES EFECTOS DAS ALTAS TEMPERATURAS SOBRE A SAÚDE ACTUACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA FRONTE AOS POSIBLES EFECTOS DAS ALTAS TEMPERATURAS SOBRE A SAÚDE Pag. 1. INTRODUCIÓN...

More information

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2008 - Miércoles, 30 de Enero de 2008 - Núm. 25 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

More information

3?5'-i. - Servicio Terciario: - Categoría Hospedaxe: grao lo en edificio exclusivo ou compatible co residencial e

3?5'-i. - Servicio Terciario: - Categoría Hospedaxe: grao lo en edificio exclusivo ou compatible co residencial e 3?5'-i EXCMO. CONCELLO DE DODRO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL T~TULO VIII. CONDICIÓNS PARTICULARES DA EDIFICACIÓN EN SOLO DE NÚCLEO RURAL. ORDENANZAS. CAP~TULO 1. PRELIMINARES Art. 8.1.1. Definición

More information

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2006 - Sábado, 26 de Agosto de 2006 - Núm. 196 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

More information

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes A Estrada, moito máis que Cultura e patrimonio, ocio, gastronomía, pesca, sendeirismo e BTT... Toda a información en www.turismo.aestrada.com A Estrada, mucho más que Cultura y patrimonio, ocio, gastronomía,

More information

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS San Marcos, s/n; 15.318 - Abegondo (A Coruña); Teléf. 981.669.541 www.marinasbetanzos.org; blog: http://gdr29.blogspot.com/; info@marinasbetanzos.org

More information

Código Contido Nome Curso académico Idioma P Políticas culturais e interculturalidade 2017/2018 Galego

Código Contido Nome Curso académico Idioma P Políticas culturais e interculturalidade 2017/2018 Galego Código Contido Nome Curso académico Idioma P5023103 Políticas culturais e interculturalidade 2017/2018 Galego Data revisión do departamento responsable do POP Sen data Data de revisión do Órgano responsable

More information

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS 2 Edita_ ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) Rúa de Madrid 2 4, Polígono das Fontiñas 15707 Santiago de Compostela Revisión linguística_ Pino Ramos, Sara López - Iglésias Samartim, Roberto Deseño

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 Instituto da Lingua Galega Edita Instituto da Lingua Galega Universidade de Santiago de Compostela Praza da Universidade, 4 15782 Santiago de Compostela A Coruña Correo electrónico:

More information

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 m Consellería de Sanidade Santiago de Compostela 2016 PRESENTACIÓN ÍNDICE 05 Presentación

More information

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes,

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo) Manuel Antonio Rodríguez Guitián e Antonio Rigueiro Rodríguez (Coords.) Recursos Rurais - Serie Cursos número 7

More information

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016 PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) 2016 Xullo 2016 ÍNDICE Páx. 1. INTRODUCIÓN... 2 2. DEFINICIÓN DA ESPECIE... 3 2.1.- DESCRIPCIÓN... 3 2.2.- BIOLOXÍA... 4 2.3.-

More information

Sección: Anuncios por palabras. de Vigo. comerciais. Para

Sección: Anuncios por palabras. de Vigo. comerciais. Para 1 Con dotes ADMINISTRATIVA comerciais. Para Teléfono 639570813 inmobiliaria ADMINISTRATIVO /A 30-40 imprescindible experiencia altos coñecementos informáticos Lugo empresa a nivel nacional necesita para

More information

Contido. Profesorado do Contido. Obxectivos da materia. Contidos

Contido. Profesorado do Contido. Obxectivos da materia. Contidos Contido Código : G3061105 Nome: Matemáticas para Economistas I Ano Academico : 2012/2013 Créditos ECTS: 6.00 Carácter: Formación básica Convocatoria: 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster Profesorado

More information

Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK

Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK Estación na EPS de Lugo Dende fai una semana temos instalada unha Base GNSS de Referencia Permanente bifrecuencia, da marca Topcon, facilitada pola

More information

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS REPRESENTACION EN ESPAÑA

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS REPRESENTACION EN ESPAÑA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS REPRESENTACION EN ESPAÑA COMISIÓN DAS COMUNIDADES EUROPEAS Representación en España: Serrano, 41-5." planta E - 28001 MADRID Teléfono: (91) 435 17 OO Fax: (91) 576

More information

Lugar: A Coruña, Cuenca y León Referencia: html

Lugar: A Coruña, Cuenca y León Referencia: html 1.- Oferta de duas prazas fornador en PRL, Cuenca y León Referencia: http://www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/formador-en-prl- 5291145.html Buscan persoas que polo menos teñan o equivalente ao tecnico

More information

A máquina de escribir

A máquina de escribir 0 0 7 0 1 3 0 0 0 2 0 6 0 5 0 4 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 TABU- LADOR RETRO- CESO 2 3 $ 4 % 5 6 & 7 8 ( 9 ) -. Q A W E R T Y U I O P ` S D F G H J K L Ñ : ; MAYUS- CULAS MAYUS- CULAS Z X C V B N

More information

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento

More information

REXISTRO GALEGO DE TUMORES O Sistema de Información do Cancro en Galicia

REXISTRO GALEGO DE TUMORES O Sistema de Información do Cancro en Galicia REXISTRO GALEGO DE TUMORES O Sistema de Información do Cancro en Galicia Xunta de Galicia Consellería de Sanidade 3 Ficha técnica Edita Consellería de Sanidade Secretaría Xeral Subdirección Xeral de Información

More information

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS I+D+i, Servizos e Formación. Equipos de Investigación da Universidade de Vigo

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS I+D+i, Servizos e Formación. Equipos de Investigación da Universidade de Vigo TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS I+D+i, Servizos e Formación Equipos de Investigación da Universidade de Vigo 3 4 PRESENTACIÓN A sociedade pode estar satisfeita da actividade de I+D+i da Universidade

More information

O BOLETÍN INDEPENDENTE DO EMPREGADO PÚBLICO Setembro de 2008 Mazazo Judicial. El otro Bipartito

O BOLETÍN INDEPENDENTE DO EMPREGADO PÚBLICO Setembro de 2008 Mazazo Judicial. El otro Bipartito SS.CC. Herald Toupeiras ano I nº 6 O BOLETÍN INDEPENDENTE DO EMPREGADO PÚBLICO Setembro de 2008 Mazazo Judicial El otro Bipartito Veñan os Ventos DELANTE DENTRO DETRÁS MAZAZO JUDICIAL CSIF, en cumplimiento

More information

A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1

A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1 A NATUREZA DA COMPETENCIA NO MERCADO DE AUDITORÍA: UNHA AVALIACIÓN DA LITERATURA 1 EMILIANO RUIZ BARBADILLO / PAULA RODRÍGUEZ CASTRO Universidade de Cádiz RECIBIDO: 21 de febreiro de 2013 / ACEPTADO: 4

More information

Programa docente en créditos ECTS

Programa docente en créditos ECTS UNIVERSIDADE DE VIGO Programa docente en créditos ECTS CAMPUS : DEPARTAMENTO : CENTRO : TITULACIÓN : OURENSE HISTORIA, ARTE E XEOGRAFIA FACULTADE DE HISTORIA LICENCIADO EN HISTORIA CURSO : 201 2012-201

More information