NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA

Size: px
Start display at page:

Download "NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA"

Transcription

1 NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA

2 De acordo co regulado nas Normas Congresuais do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, proponse este anexo de contido organizativo para o desenvolvemento do Congreso da Unión Intercomarcal Santiago-Barbanza de CCOO. Apróbase por maioría deste Consello, celebrado o día 16 de novembro de 2016, o Congreso da Unión Intercomarcal de CCOO de Santiago-Barbanza, que se celebrará en Santiago de Compostela o día 6 de marzo de 2017 (Meson Os Robles). A orde do día e o regulamento de cada congreso enviarase á Secretaría de Organización do Sindicato Nacional. O número de delegados e delegadas será de 55. Dese total, 49 elixiranos as organizacións de rama e 6 serán natos, elixidos entre os membros da Comisión Executiva (máximo do 10 %). A distribución entre as organizacións sectoriais realizarase en función da media de cotización entre 2012 e de Establécese un prazo de 15 días, a partir do seguinte á data de celebración deste Consello que aprobará o Anexo, para impugnar a distribución de delegados e delegadas. Rematado este prazo, a Comisión Executiva resolverá as posibles reclamacións e publicará a distribución definitiva de delegados e delegadas que se deberán elixir. Organización Media cotizacións % Delegados/as Enteiros Restos total Mulleres Homes Const. e serv ,7 5, (35,82) 4 (64,18) FSC ,89 12, (40,54) 7 (59,46) Servizos ,57 9, (49,44) 5 (50,56) Ensino ,56 6, (65,63) 2 (34,37) Industria ,29 8, (36,55) 5 (63,45) PPXX 116 4,44 2, Sanidade ,12 5, (80,35) 1 (19,65) Total (49,48) 24 (50,02) Nº delegados/as 49 Delegados/as natos (CEN) 6 TOTAL 55 Unha persoa membro da Comisión Executiva abrirá o Congreso. Votarase o regulamento e a orde do día e, unha vez aprobados, nomearase unha secretaría responsable do desenvolvemento e organización interna do Congreso. A secretaría presentará a proposta para formar a presidencia do congreso, procurando incluír nela un número de mulleres equivalente á porcentaxe das elixidas para asistir a el, e someterase posteriormente a votación. A presidencia formada elixe de entre os seus membros o presidente ou presidenta do congreso. A partir deste momento, os membros dos órganos de dirección cesarán nos seus cargos.

3 A presidencia terá as funcións de moderar os debates, ler as propostas de resolución, establecer os tempos para as distintas intervencións, sometelas a votación e exercer de dirección sindical ata o momento en que o Congreso elixa os novos órganos de dirección. Constituiranse seis delegacións, unha por cada federación, e os delegados e delegadas natas incorporaranse á que lle corresponda en función da súa afiliación. Constituiranse as seguintes comisións: a) Comisión técnica b) Comisión electoral (ou de candidaturas) c) Comisión de resolucións O presidente ou presidenta dará a palabra ao secretario xeral saínte para que lea o informe xeral. Os debates do Congreso terán lugar en sesión plenaria, agás as comisións antes mencionadas. No Congreso debateranse os relatorios confederais e os do Sindicato Nacional, así como as emendas que se presenten a eles. Así mesmo, elixiranse as persoas que participarán en nome da Unión Intercomarcal no Congreso do Sindicato Nacional. Finalmente, procederase á elección dos órganos de dirección da Unión Comarcal. A acta que se redacte do Congreso conterá: os textos dos temas debatidos, as propostas de modificación aos devanditos textos, as eventuais resolucións, o resultado das votacións, os nomes das persoas elixidas que conformarán os órganos de dirección, os nomes das persoas elixidas que asistirán ao congreso do Sindicato Nacional e as incidencias relevantes que se producisen no desenvolvemento do congreso. Á acta xuntarase un exemplar de cada unha das candidaturas presentadas. Unha copia desta acta enviarase inmediatamente á Secretaría de Organización do Sindicato Nacional.

4 ANEXO ORDE DO DÍA: 1º Informe da Unión Intercomarcal 2º Debate dos documentos confederais e do Sindicato Nacional 3º Elección dos órganos e dirección da Unión Intercomarcal 4º Elección da delegación que asistirá ao 11º Congreso do Sindicato Nacional MESA PRESIDENCIAL Estará composta por un membro nomeado pola Comisión Executiva máis un membro das tres delegacións de maior afiliación. COMISIÓN TECNICA Estará composta por un membro da Comisión Executiva máis un membro da delegación de maior afiliación e outro da de menor afiliación. Esta comisión verificará a identidade dos delegados e delegadas e resolverá os posibles conflitos. Unha vez pechado o período de admisión de delegados e delegadas, redactarase a acta e a presidencia dará conta dos resultados do Congreso. COMISIÓN ELECTORAL Estará composta por dous membros da Comisión Executiva e un membro de cada unha das delegacións participantes. Elixirá entre os seus membros unha presidenta ou presidente e unha secretaria ou secretario de actas. Canto á presentación de candidaturas, rexerá o disposto no artigo 10 dos Estatutos do Sindicato Nacional. COMISIÓN DE RESOLUCIÓNS Esta Comisión poderá ser asumida pola Mesa presidencial.

5 DISTRIBUCIÓN DE TEMPOS E ORDENAMENTO h Entrega de credenciais e documentación h Apertura do Congreso por un membro da Comisión Executiva, que le a proposta de regulamento, horario e orde do día. O mesmo portavoz presenta a proposta da Mesa presidencial para a súa votación h Presentación do Informe balance a cargo do secretario xeral saínte h Intervención dos invitados e invitadas h Intervención de portavoces das delegacións verbo do balance presentado. Péchase o tempo para a presentación de candidaturas e a Comisión electoral empeza a realizar a súa tarefa h Descanso. Inicio do debate e votación de emendas presentadas ao 11º Congreso do Sindicato Nacional h Continúa o debate de emendas. A Comisión de credenciais dá conta da relación de asistentes con dereito a voto. Votación do informe balance h A Presidencia dá a palabra á persoa portavoz da Comisión electoral para que se presenten as súas conclusións h Xantar Ábrese unha rolda de intervencións en defensa das distintas candidaturas. A presidencia le as posibles resolucións. Procédese a votar as candidaturas, garantindo o sufraxio libre e secreto de cada persoa delegada. A Presidencia dá a coñecer os resultados da votación e a nova composición da Comisión Executiva elixida. Clausura do Congreso

O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR

O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR Datas de celebración: 25 e 28 de xuño Dirección: María Lidia Platas Secretaría: Maricarmen

More information

Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC.

Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica Regulamento dos Traballos de Fin de Grao. Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC. EU de Arquitectura Técnica de A Coruña. (Segundo Modelo de regulamento

More information

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO Sábado, 21 de abril do 2018 1. Nome e data III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS Sábado, 21 de abril do 2018 2. Organiza Concello de

More information

ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA 1.1 En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución

More information

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da deputada Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Xaneiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

Cobertura do bosque de ribeira do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela

Cobertura do bosque de ribeira do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela Cobertura do do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela ALUMNADO: BIOLOXÍA-XEOLOXÍA - 4º ESO AB ( 2012-2013). PROFESOR: Leopoldo Bahillo Varela. Departamento: BIOLOXÍA-XEOLOXÍA do IES de Sar

More information

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 44 Venres, 2 de marzo de 2012 Páx. 7621 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade,

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 184 29 de setembro de 2017 Fascículo 1 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura. Número 184. 29 de setembro de 2017 SUMARIO 1.

More information

1.- Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta posible de:

1.- Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta posible de: A Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa do deputado Jaime Castiñeira Broz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento

More information

Queres formar parte? Converter Galicia nun destino para gozar en familia

Queres formar parte? Converter Galicia nun destino para gozar en familia Converter Galicia nun destino para gozar en familia Clúster Turismo de Galicia Maior difusión do teu negocio + Distintivo de calidade + Máis visibilidade do sector + Promoción específica + Queres formar

More information

Universida igo Viceneitoría de Organización Académica e Profesora.do Edificio Reitoría 36310Vigo Tel. 986 813 595 vicprof@uvigo.es Referencia da Praza: AD 1702-T03-600-AX2-T C-O_l _ Tipo de Praza: Ayudante_doctor

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 103 Xoves 29 de abril de 2010 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO 6754 Real decreto 455/2010, do 16 de abril, polo que

More information

LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO

LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO O presente curso ten como finalidade formar e informar sobre Carlos Casares como educador e escritor de Literatura Infantil e Xuvenil. O obxectivo é salientar

More information

O relevo e as costas de Galicia

O relevo e as costas de Galicia O relevo e as costas de Galicia As montañas de Galicia, forman o Macizo Galaico. Vanse facendo máis altas a medida que avanzamos cara o leste e cara o sur do país. O pico máis alto é o de Pena Trevinca,

More information

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O MÉRCORES 11 DE ABRIL DE 2018 PRESIDENCIA 10,00 h.- O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, responderá ás preguntas dos grupos

More information

O día 12 de marzo de 2018, reúnense os membros do tribunal:

O día 12 de marzo de 2018, reúnense os membros do tribunal: Acta da reunión do tribunal encargado de resolver os premios extraordinarios de doutoramento da área de coñecemento de Ciencias, correspondentes ao curso 2015-2016 O día 12 de marzo de 2018, reúnense os

More information

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA BOP www.dacoruna.gal BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017 BOP NÚMERO 121 Administración Local Municipal Sada Secretaría Bases

More information

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO O CORPO HUMANO E O MOVEMENTO O APARELLO LOCOMOTOR ÓSOS ARTICULACIÓNS ESQUELETO SEGMENTOS CORPORAIS MÚSCULOS O APARELLO LOCOMOTOR PEZAS DURAS E ESTÁTICAS, FORMADAS POR TECIDO VIVO. 208 ÓSOS NUN ESQUELETO

More information

6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010

6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010 6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010 entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación. Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión

More information

(Aprobado en Xunta de Facultade na súa sesión de 11 de decembro de 2014)

(Aprobado en Xunta de Facultade na súa sesión de 11 de decembro de 2014) REGULAMENTO INTERNO DE XESTIÓN DE ESPAZOS DE USO ADMINISTRATIVO, DOCENTE E DE INVESTIGACIÓN DA FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO de COMPOSTELA (Aprobado en Xunta de

More information

XXIX XOGOS GALAICO DURIENSES OURENSE 2015

XXIX XOGOS GALAICO DURIENSES OURENSE 2015 BOLETIN 3 INTRODUCCIÓN Os Xogos Deportivos Universitarios Galaico - Durienses son organizados dende 1993 en diferentes localidades da Eurorrexión Galiza - Norte de Portugal. Disputados polas Universidades

More information

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes A Estrada, moito máis que Cultura e patrimonio, ocio, gastronomía, pesca, sendeirismo e BTT... Toda a información en www.turismo.aestrada.com A Estrada, mucho más que Cultura y patrimonio, ocio, gastronomía,

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 92 Venres 16 de abril de 2010 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 6044 Real decreto 368/2010, do 26 de marzo, polo que se regulan as especificacións

More information

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos SUMARIO: TEXTO:

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos SUMARIO: TEXTO: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: Orde do de

More information

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín ASISTENCIA PLENO 150619: Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín Concelleiros: Don Óscar Lema Romero Dona Yolanda Mourelle González Dona Natalia Espasandín pazos Don Germán Pérez Freire Don Manuel García

More information

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela PROXECTO DE ORDE do ** de ***** de 208 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado,

More information

UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES

UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES 1 º UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES D. Domingo Docampo Amoedo D. Salustiano Mato de la Iglesia D. Pedro Merino Gómez D. Andrés Mazaira Castro D. Antón Fernández Álvarez D. Mª Teresa Iglesias Randulfe

More information

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro EXPÓN

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro EXPÓN Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro 2016 157 ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARAA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARAA O ANO 2017 DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE NOME

More information

Boas novas para o sector naval. O novo Goberno de Feijóo non merece cen días de cortesía. Rematan os congresos das federacións e comarcas

Boas novas para o sector naval. O novo Goberno de Feijóo non merece cen días de cortesía. Rematan os congresos das federacións e comarcas esta ocasión conversamos con Fernanda TabaN rés. Procedente do xorna- a Noam Chomsky, intelectual que a fascina. Desde a dirección dunha canle privada, defende con firmeza o lismo en papel, actualmente

More information

A FAVOR DE GRUPOS DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL, MASAS CORAIS, ORQUESTRAS, CONXUNTOS E BANDAS DE MUSICA ANO 2016

A FAVOR DE GRUPOS DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL, MASAS CORAIS, ORQUESTRAS, CONXUNTOS E BANDAS DE MUSICA ANO 2016 CONVENIO MARCO DE ACTUACIÓNS MUSICAIS A FAVOR DE GRUPOS DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL, MASAS CORAIS, ORQUESTRAS, CONXUNTOS E BANDAS DE MUSICA para o ano 2016 Co obxecto de contribuír á promocicón da música

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do 2016 Informe sobre a situación da competencia en Galicia 215-2016 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Memoria de actividades 2015-2016 ÍNDICE

More information

1.- IDEOLOXÍA. Nesta competición poden participar todas aquelas persoas que o desexen, tanto nenos/as como adultos (dende os 3 anos).

1.- IDEOLOXÍA. Nesta competición poden participar todas aquelas persoas que o desexen, tanto nenos/as como adultos (dende os 3 anos). ó 1.- IDEOLOXÍA O Circuíto de Carreiras Populares Correndo pola Costa da Morte é un programa anual de carreiras populares, que ten por obxectivo fomentar a práctica de actividade física e deportiva como

More information

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA Asunto: Incoación e informe xustificativo da necesidade do contrato menor de servizos para contratación do PROGRAMA VERÁN

More information

5 Núm. 130 Xoves, 8 de xuño de 2017 BOP de Lugo

5 Núm. 130 Xoves, 8 de xuño de 2017 BOP de Lugo 5 Núm. 130 Xoves, 8 de xuño de 2017 BOP de Lugo d) Data e hora: O terceiro día hábil seguinte ao remate do prazo de presentación de proposicións as 13:30 h. agás modificación publicada con antelación no

More information

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx. 10358 I. Disposicións xerais Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

More information

A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA

A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA Único servizo de documentación especializado en medio ambiente e aberto a todos os públicos

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Febreiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Febreiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Febreiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

Consello de Goberno Acordos da reunión do 17 de febreiro de 2005

Consello de Goberno Acordos da reunión do 17 de febreiro de 2005 Consello de Goberno Acordos da reunión do 17 de febreiro de 2005 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN Acordouse aprobar a acta da reunión do 20 de decembro de 2004. 2. INFORME DO SR. REITOR

More information

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA BOP www.dacoruna.gal BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 2017 BOP NÚMERO 234 Administración Local Municipal Lousame Publicación

More information

MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN AS

MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN AS Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos Elena Polo Prieto Área de Servizos. Axencia Galega de Innovación 28 de outubro de 2014 MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES

More information

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Introdución En orde á realización de actividades diversas para a protección civil en situacións de emerxencia, os concellos e os alcaldes

More information

Decreto 80/2000, de 23 marzo LG 2000\149 Regula los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.

Decreto 80/2000, de 23 marzo LG 2000\149 Regula los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. LG 2000\149 Regula los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DO. Galicia 17 abril 2000, núm. 75, [pág. 6366] SUMARIO -

More information

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas INNOVACIÓN EDUCATIVA, n.º 20, 2010: pp. 273-285 273 A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas a partir da LOE (2006) Antonio Rial Sánchez Laura Rego

More information

Republican Party Election Day Locations

Republican Party Election Day Locations NOTICE OF GENERAL PRIMARY RUNOFF ELECTION, REPUBLICAN PARTY (AVISO DE ELECCIÓN PRIMARIA de DESEMPATE, REPUBLICAN PARTIDO) To the registered voters of the County of Denton, Texas: (A los votantes registrados

More information

ORDER CALLING A BOND ELECTION AND NOTICE OF BOND ELECTION THE STATE OF TEXAS PARKER COUNTY PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

ORDER CALLING A BOND ELECTION AND NOTICE OF BOND ELECTION THE STATE OF TEXAS PARKER COUNTY PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT ORDER CALLING A BOND ELECTION AND NOTICE OF BOND ELECTION THE STATE OF TEXAS PARKER COUNTY PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WHEREAS, the Board of Trustees of the Peaster Independent School District

More information

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto

More information

REGULAMENTO. 8 de xullo de 2018

REGULAMENTO. 8 de xullo de 2018 REGULAMENTO 8 de xullo de 2018 ARTIGO 1: Data e horario Os Concellos de Arzúa e O Pino organizarán o domingo 8 de xullo de 2018 a II edición do Medio Maratón O Gran Camiño, proba que terá unha distancia

More information

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA 4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego

More information

CADRO DE CLASIFICACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA ( ) Nivel de descrición Data UI EXP 1. GOBERNO 1836/

CADRO DE CLASIFICACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA ( ) Nivel de descrición Data UI EXP 1. GOBERNO 1836/ CADRO DE CLASIFICACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA (12-09-2016) Nivel de descrición Data UI EXP ES.GA.36060.AM.VILGAR. ARQUIVO MUNICIPAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA 1836/2015 15.962 116.992

More information

PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL

PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL PROCEDEMENTO Páxina 1 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL INDICE 1. OBXECTO E ALCANCE 2. NORMATIVA DE REFERENCIA 3. DEFINICIÓNS 4. DESCRICIÓN. ESQUEMA FORMATOS F-PRL

More information

TFG Grao en Lingua e Literatura Españolas

TFG Grao en Lingua e Literatura Españolas FACULTADE DE FILOLOXÍA TFG Grao en Lingua e Literatura Españolas Comisión de Títulos de Grao GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2016/2017 FACULTADE DE FILOLOXÍA AUTORES: Comisión de Títulos de Grao da Facultade

More information

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de decembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de decembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte: A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 19 de decembro de 2017, ao remate da sesión

More information

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER-8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER-8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER-8 DE MARZO VIGA. DEREITOS DAS MULLERES. A REVOLUCIÓN CREACTIVA Organizada polo Consello Municipal da Muller, a Praza 8 de Marzo acollerá, o domingo 7 de marzo, unha xornada

More information

' 11. De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de febreiro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

' 11. De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de febreiro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte: ' 11 A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regularnento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de febreiro de 2018, ás 10:00 horas,

More information

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Suplemento núm. 8 Xoves 15 xuño 2006 1305 b) Incubar as placas nestes medios de cultivo a 25 ºC na escuridade durante 10 días, ao final dos cales se observa: 1.º En PDA, as características culturais: no

More information

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 114 IX lexislatura Serie Pleno Sesión plenaria 22 de xuño de 2015 Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera ORDE DO DÍA Punto único Designación de senadora ou senador representante da Comunidade

More information

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Nº 213 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PRESIDENCIA Anuniio BASES PARA A SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DO PROXECTO LUGOJOB II PERTENCENTE Ó PROGRAMA DE BECAS EUROPEAS LEONARDO

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 186 Venres 1 de agosto de 2014 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 8276 Real decreto 628/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan as peculiaridades

More information

As oportunidades sófavorecen a aqueles que están preparados Louis Pasteur 3ª edición INVENTEMOS XUNTOS + FUTURO

As oportunidades sófavorecen a aqueles que están preparados Louis Pasteur 3ª edición INVENTEMOS XUNTOS + FUTURO As oportunidades sófavorecen a aqueles que están preparados Louis Pasteur 3ª edición INVENTEMOS XUNTOS + FUTURO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desarrollo

More information

REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Normativa xeral Páxina 1 REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA LIMIAR A Constitución Española de 1978 recoñece aos municipios, ás provincias e as comunidades

More information

Primeiro.- Deixar sen efecto a miña Resolución de data e as súas sucesivas modificacións.

Primeiro.- Deixar sen efecto a miña Resolución de data e as súas sucesivas modificacións. RESOLUCIÓN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS No uso da potestade de dirección do goberno e das organizativas e estruturais que, en relación coa Administración Municipal, ostenta esta Alcaldía art. 124.4 Lei 7/1985,

More information

BOARD OF DIRECTORS PRESIDENT Victor Vazquez vazquez_v@bellsouth.net VICE PRESIDENT Ego Gonzalez egogonza@gmail.com SECRETARY Madeline Vazquez vmadeline38@yahoo.com TREASURER Ziggy Zapata zapmex@hotmail.com

More information

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS. Anuncio MÉRCORES, 18 DE ABRIL DE 2018 N.º 088 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS RESOLUCIÓN do 16 febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e

More information

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018 N.º 079 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO INFORMACIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO María Luísa Río Barrera solicita de Augas de

More information

26 DE AGOSTO DE 2009 Nº 195

26 DE AGOSTO DE 2009 Nº 195 26 DE AGOSTO DE 2009 Nº 195 boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org Dep. Legal: LU - 1-1968 Administración: San Marcos, 8-27001 Lugo Teléf.: 982 26 01 24/25/26 - fax: 982 26 02 05 ADMINISTRACION

More information

DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx

DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx. 12378 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS AXENCIA TURISMO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime

More information

ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 5 DE MAIO DO

ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 5 DE MAIO DO ACTA DA SESION ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 5 DE MAIO DO 2008.- Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día cinco de maio de dous mil oito; a unha e media do mediodía

More information

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 9 de marzo de 2018

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 9 de marzo de 2018 ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 9 de marzo de 2018 ASISTENTES: NON ASISTEN: Membros : D. Abel Caballero Álvarez Dª Mª. Carmen Silva Rego Mª José Caride Estévez D. Cayetano Rodríguez Escudero Dª.

More information

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1)

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION Exposición de Motivos DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) A presente Lei persegue dous obxectivos principais: supera-las actuais

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 138 Sábado 10 de xuño de 2017 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS 6586 Real decreto 581/2017, do 9

More information

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO 2017-2018 Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación:

More information

CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA

CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA O CASO DE CACHEIRAS RECESENDE 1 GALICIA 29.575 km2 con 93 hab/km2 Xente ocupada en actividades agrarias 7,3 % Tamaño medio de explotación: 10 ha MVMC: 22,4% Propietarios/habitante:

More information

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA FICHA TÉCNICA Universo: 710 empresas do Directorio de Empresas da Fundación para o Fomento

More information

CONCELLOS BARALLA. Anuncio

CONCELLOS BARALLA. Anuncio VIERNES, 29 DE JULIO DE 2016 Nº 173 CONCELLOS BARALLA Por Decreto da Alcaldía número 65 de 18 de xullo de 2016, prestouse aprobación inicial aos seguintes padróns, correspondentes ao segundo trimestre

More information

CAMPIONATO DE GALICIA DE RALLYES 2016

CAMPIONATO DE GALICIA DE RALLYES 2016 CAMPIONATO DE GALICIA DE RALLYES 2016 FEDERACION GALEGA DE AUTOMOBILISMO REGULAMENTO PARTICULAR XXII RALI DO COCIDO LALIN ( PONTEVEDRA ) 22, 23 e 24 de Abril de 2016 I N D I C E TITULO I...: PROGRAMA HORARIO

More information

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm.

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm. EMENDAS Á TOTALIDADE ao Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

More information

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hersteller: Produkt: Typnummer: MT: 2600, 2601 Verwendungszweck: Richtlinie: PLC zu Wireless und Ethernet Adapter PLC to Wireless and Ethernet adapter ErP 2009/125/EG Das Produkt

More information

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO 1.- OBXECTO DO CONTRATO. 1.1.- REFERENCIAS LEXISLATIVAS: O

More information

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA Número 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Sumario III. OUTRAS DISPOSICIÓNS Páxina VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Resolución

More information

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA PRÁCTICA 1 DO LABORATORIO 3 DOCUMENTARIO Yaiza López Otero Laura López Rey Laura Martínez Gómez Aldara Muíños Rodríguez Gloria Pérez Cacharrón

More information

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE DE 2016 Nº 288 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA INFORMACIÓN PÚBLICA SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO Begasa solicita de Augas

More information

ER-0172/2010. Memoria Servizo de Promoción da Autonomía Persoal para persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual

ER-0172/2010. Memoria Servizo de Promoción da Autonomía Persoal para persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual Memoria 2013 Servizo de Promoción da Autonomía Persoal para persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual 1 INDICE 1. Quén somos: Presentación da entidade 3 2. Qué facemos: Servizo de Promoción

More information

informe de actividade issga

informe de actividade issga decembro novembro outubro setembro agosto xullo xuño maio abril marzo febreiro xaneiro 2010 informe de actividade issga informe de actividade 2010 Informe de Actividade 2010 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE

More information

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO PROXECTOS DE LEI VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE

More information

Os bolseiros comezarán as súas prácticas o 21 de xaneiro de 2013 e terminarán o 21 de decembro de 2013.

Os bolseiros comezarán as súas prácticas o 21 de xaneiro de 2013 e terminarán o 21 de decembro de 2013. Anuncio do 7 de decembro 2012 da Fundación Galicia Europa polo que se convocan bolsas para a formación en prácticas de titulados superiores en temas relacionados coa Unión Europea para o ano 2013 en colaboración

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA. X lexislatura Número de novembro de 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA. X lexislatura Número de novembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 213 17 de novembro de 2017 SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.2. Propostas de normas 1.1.2.1.

More information

22,23Y24DEAGOSTO REGIÓN DEMURCIA. GranPremioValverdeTeam-TeraFecundis IMemorialPedroGarcíaRuíz MemorialAntonioSarabiaGarcía

22,23Y24DEAGOSTO REGIÓN DEMURCIA. GranPremioValverdeTeam-TeraFecundis IMemorialPedroGarcíaRuíz MemorialAntonioSarabiaGarcía 22,23Y24DEAGOSTO REGIÓN DEMURCIA GranPremioValverdeTeam-TeraFecundis IMemorialPedroGarcíaRuíz MemorialAntonioSarabiaGarcía www.murciaturistica.es Índice.. PRESENTACIÓN RealFederaciónEspañoladeCiclismo

More information

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hersteller: D-52068 Aachen Produkt: Typnummer: MT: 2954, 2955, 2956, 2957 Verwendungszweck: Richtlinie: PLC zu Ethernet-Adapter Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen

More information

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Ordenanzas e Regulamentos

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Ordenanzas e Regulamentos ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO Ordenanzas e Regulamentos PROXECTO DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN EXPTE.- 5166/401 ASUNTO.- ANUNCIO ELEVACIÓN A DEFINITIVO

More information

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA UN ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA UN ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL BASES XERAIS DA CONVOCATORIA UN ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL PRIMEIRO. Normas Xerais O obxecto das presentes bases é a provisión, mediante concurso-oposición dun posto de ANIMADOR SOCIOCULTURAL,

More information

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio MARTES, 13 DE XUÑO DE 2017 Nº 134 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO Resolución do 30 de maio de 2017 da Xefatura Territorial

More information

Desarrollo Web en Entorno Cliente. Curso

Desarrollo Web en Entorno Cliente. Curso Desarrollo Web en Entorno Cliente Curso 2018-19 Lexislación Decreto 109/2011 (12 de maio) regula o título de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web Enlace o currículo: http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/curr%c3%adc

More information

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte: A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 29 de xaneiro de 2019, ás 10:00 horas,

More information

XANEIRO - SETEMBRO 2018

XANEIRO - SETEMBRO 2018 BASES CONVOCATORIA ERASMUS + MOBILIDADE DE PERSOAL PARA FORMACIÓN XANEIRO - SETEMBRO 2018 CIFP Portovello r/ Luis Trabazos, 1 Ourense CP 32004 Ourense Tfno. 988778903, Fax 988224420 cifp.portovello@edu.xunta.es

More information

Mapa de accidentalidade

Mapa de accidentalidade Mapa de accidentalidade Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 Período 2009-2013 MAPA DE ACCIDENTALIDADE 2009-2013 Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 XUNTA DE GALICIA

More information

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN: EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS CURSO 2011-2012 PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO 2010. ISBN: 9788499141237 : ENGLISH ADVENTURE A LONGMAN ( EDICIÓN 2004 ) PUPIL S

More information

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 30 de xullo de 2007

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 30 de xullo de 2007 ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL Sesión do 30 de xullo de 2007 ASISTENTES: Membros : NON ASISTEN: D. Abel Caballero Álvarez Dª Isaura Abelairas Rodríguez D. Francisco Xabier Alonso Pérez D. Xulio Calviño

More information

Erasmus Programas internacionais CIFP COMPOSTELA. Páxina 1 de 13

Erasmus Programas internacionais CIFP COMPOSTELA. Páxina 1 de 13 CIFP COMPOSTELA Programas internacionais Erasmus 2014-2020 Páxina 1 de 13 Índice 1. Erasmus 2014-2020... 3 1.1 Organización xeral / General organisation...3 Historia e identificación do centro...3 Estructura

More information

Resto de Europa. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Decembro de 2006.

Resto de Europa. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Decembro de 2006. dun concello. Así mesmo, cómpre sinalar a obriga legal das persoas estranxeiras que non sexan residentes de longa duración a confirmar a súa inscrición no Padrón cada dous anos, o que pode supoñer un descenso

More information