100 DNI VLADE RS. pod vodstvom MIRA CERARJA

Size: px
Start display at page:

Download "100 DNI VLADE RS. pod vodstvom MIRA CERARJA"

Transcription

1 100 DNI VLADE RS pod vodstvom MIRA CERARJA Ljubljana, december 2014

2 Uravnoteženje proračuna, krepitev socialne države in povrnitev zaupanja ljudi v državo so bile ključne prioritete ob nastopu Vlade RS pod vodstvom Mira Cerarja. Konec leta bo minilo 100 dni od imenovanja in v tem obdobju je bil sprejet rebalans proračuna za 2014 (rebalans za 2015 pa se intenzivno pripravlja), narejene številne aktivnosti za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, pomemben premik pa je zaznati tudi na področju spoštovanja pravne države. Priprava rebalansa proračuna za leto 2014 je bila dejansko prva naloga, s katero se je spopadla ekipa Mira Cerarja. Ker je do konca leta bilo le še nekaj mesecev, sprejem sicer nujnih strukturnih ukrepov za leto 2014 ni bil možen, je pa vlada to upoštevala pri naboru ukrepov za leto Pri pripravi obeh rebalansov (za leto 2015 je tik pred sprejemom) vlada ostaja zavezana osnovnemu fiskalnemu cilju, tj. da v letu 2015 doseže primanjkljaj pod 3 odstotki BDP. Dolgoročna vzdržnost javnih financ je tako ena izmed prioritet, ki jo vlada poskuša uresničevati na vsakem koraku. Eden izmed teh korakov je zagotovo tudi že predlog zakona o fiskalnem pravilu (sprejet naj bi bil v naslednjem letu), drugi korak pa je vsekakor 9. decembra 2014 z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisan Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto Slovenija kot majhno in izvozno gospodarstvo je pri tem sicer v močni meri ujetnica razmer na mednarodnih trgih, zato si vladna ekipa prizadeva privabiti čim več tujih investitorjev ne samo iz držav, s katerimi ima naše gospodarstvo že tradicionalno močne vezi in visoko menjavo. Večina mednarodnih aktivnosti premiera Cerarja in pristojnih ministrov v preteklih treh mesecih je bila usmerjena ravno v podporo in odpiranje poti gospodarstvu pri prodiranju na nove trge. Z vidika zagotavljanja proračunskih dohodkov so seveda enako pomembne tudi aktivnosti, povezane s črpanjem evropskih sredstev. Eden prvih uspehov na tem področju je bila zagotovo odmrznitev evropskih sredstev konec oktobra in pred dnevi tudi potrditev operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju , omeniti pa moramo tudi povečanje učinkovitosti črpanja omenjenih sredstev (za obdobje je Sloveniji uspel skok z 20. na 14. mesto po uspešnosti črpanja med članicami). K temu bodo vladna prizadevanja usmerjena tudi v prihodnje, saj ima država v obdobju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) na voljo kar 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev. Sredstva bodo prednostno usmerjena v raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije, povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter v podporo za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Mladi in prizadevanja za znižanje brezposelnosti med njimi so naslednja pomembna prioriteta te vlade, ki je že zagrizla v dva pereča problema na tem področju: študentsko delo in brezplačna pripravništva. S predlogom ZUJF je bila omejena prekarnost študentskega dela (določitev minimalne urne postavke, vključenost v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), k izboljšanju položaja mladih na trgu dela pa bo pripomoglo tudi podaljšanje spodbud tistim delodajalcem, ki za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let. Vzporedno s tem so zelo pomembni tudi vladni sklepi, ki bodo pripomogli k omejevanju in preprečevanju brezplačnih pripravništev, vsaj v okviru javnega sektorja. Rdeča nit delovanja vlade dr. Mira Cerarja je povrnitev zaupanja ljudi v državo in njene temeljne (politične, družbene, kulturne, socialne, finančne, gospodarske ) stebre državotvornega delovanja. V tem kontekstu je odprava brezplačnega dela mladih pomembna tudi z vidika celotne družbe, saj zdrava družba ne more temeljiti na izkoriščanju dela ene socialne skupine. Zagotovo pa so del tega tudi prizadevanja za sklenitev socialnega sporazuma, saj predstavljajo temelj prihodnjega razvoja slovenske družbe in države če naj postanemo zdrava, inovativna, kompetentna in socialno podprta skupnost. 2

3 MINISTRSTVO ZA FINANCE I. DOSEŽKI Rebalans državnega proračuna za leto 2014 Vlada, ki je bila imenovana v septembru, je za prednostno nalogo določila pripravo rebalansa proračuna za leto Zaradi časovne omejitve do konca leta 2014 niso bili možni strukturni ukrepi, so pa bile izvedene proračunske aktivnosti znotraj okvirov, ki jih omogočata Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna. Proračunski cilji so bili realizirani s hkratno realizacijo nujnih zakonskih obveznosti in smotrno racionalizacijo določenih področij porabe (investicije in materialni stroški, ob upoštevanju že prevzetih obveznosti in trenutno realizacijo). Okvir rebalansa državnega proračuna za leto 2015 in ukrepi za dosego ciljnega primanjkljaja V začetku oktobra je bilo za proračunsko leto 2015 ugotovljeno, da bi odhodki državnega proračuna v primeru neukrepanja vlade (po t.i. spontanem scenariju) močno presegli ciljno zgornjo mejo odhodkov državnega proračuna v višini 9,6 milijarde evrov. Takšna proračunska politika bi bila nesprejemljiva, zato je nujen sprejem ukrepov za znižanje odhodkov državnega proračuna s kombinacijo horizontalnih in sektorskih ukrepov. Vlada ostaja zavezana osnovnemu fiskalnemu cilju, da se v letu 2015 doseže primanjkljaj sektorja države pod 3 % BDP, in sicer v višini 2,8 % BDP (po ESA metodologiji). Slovenski državni holding (SDH) Vlada je 4. decembra potrdila Politiko prejemkov nadzornikov SDH ter dopolnila Statut SDH. Ministrstvo je v drugi polovici decembra objavilo mednarodni javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding. Minister za finance je v skladu s tretjim odstavkom 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu imenoval strokovno komisijo, ki opravlja naloge skladno z določili navedenega člena. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) Vlada je 4. decembra sprejela odziv na poročilo KPK o delovanju DUTB. Vlada podpira pregledno, strokovno in zakonito delovanje DUTB in vodenje postopkov na podlagi Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Ministrstvo za finance je že v fazi uvodnih sestankov na KPK na temo postopkov delovanja DUTB sodelovalo s podajo pojasnil ter dokumentacije. Po prejemu vmesnega poročila KPK 5. februarja 2014 je ministrstvo za finance nemudoma pristopilo k pripravi oz. dodelavi ustreznih normativnih podlag za zagotovitev večje preglednosti v procesih, povezanih z delovanjem DUTB, in jih predložilo v sprejem vladi. II. PRIORITETE Fiskalno pravilo Ministrstvo je pripravilo predlog zakon o fiskalnem pravilu in načrtuje njegovo sprejetje v letu S predlogom zakona se podrobneje določajo pravila za izpolnitev obveznosti, ki jih nalaga spremenjen 148. člen ustave. Ta določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Najpomembnejši specifični cilji predlaganega zakona so: zagotoviti dolgoročno vzdržne javne finance, zagotoviti čvrstejši zakonski okvir za učinkovito upravljanje javnih financ, zagotoviti okvirne pogoje za makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj, oblikovati pravno močnejša pravila za boljšo fiskalno disciplino. 3

4 Zakon o skladu za reševanje bank Predlog zakona vzpostavlja organ in sklad za reševanje bank ter tako predstavlja eno izmed orodij za reševanje bank v skladu z Direktivo 2014/59/EU. Predstavlja učinkovit okvir za financiranje reševanja bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih banki izreče Banka Slovenije, brez udeležbe javnih sredstev. Sklad vzpostavi in upravlja Banka Slovenije, prispevke v sklad vplačujejo banke, tako vplačana sredstva pomenijo naložbo, ne odhodek banke. Predlog zakona uvaja obveznost bank, da zagotovijo sredstva v sklad do višine 2,3 % vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah, pri čemer se upošteva podatek o stanju na dan 30. september ciljni znesek sklada je približno 345 milijonov evrov. Sklad se financira s prispevki bank s sedežem v Sloveniji Strategija SDH Ministrstvo zaključuje pripravo strategije SDH, ki bo predvidoma sredi januarja pripravljena za usklajevanje s političnimi strankami in ostalo zainteresirano strokovno javnostjo. Družba za upravljanje terjatev bank zakonodajne spremembe Da bi dosegli cilje, zastavljene v ZUKSB, izvrševanje poslanstva DUTB in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ministrstvo načrtuje spremembe ZUKSB, s katerim bodo odpravljene pomanjkljivosti sedanje ureditve, vključujoč krepitev določb glede preprečevanja korupcije. Ministrstvo spreminja tudi politiko prejemkov DUTB. 4

5 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI I. DOSEŽKI in PRIORITETE V rebalansu proračuna 2014 smo ohranili vse pravice za najranljivejše skupine prebivalstva. Eden ključnih ciljev novega mandata ministrice Anje Kopač Mrak je še naprej zmanjševati število brezposelnih, še posebej med mladimi. Prav za zmanjšanje brezposelnosti in prekarnosti dela med mladimi so bili sprejeti ukrepi in spremembe na področju študentskega dela in zaposlovanja mladih. Predsednik vlade, ministrica Kopač Mrak in predstavnik ŠOS so še pred sprejetjem zakonskih sprememb podpisali skupni dogovor, ki je bil plod dogovora med MDDSZ in predstavniki mladih. S predlogom Zakona o uravnoteženju javnih financ, smo omejili prekarnost študentskega dela. Predlog zakona predvideva minimalno urno postavko v višini 4,5 evra bruto (3,8 evra neto), začasno in občasno delo dijakov in študentov pa bo po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. Z vključitvijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo tudi občasno in začasno delo stroškovno bolj primerljivo drugim oblikam dela, kljub temu pa bo še naprej ena najcenejših oblik dela. Dosedanja ureditev zaradi precejšnje stroškovne ugodnosti namreč generira pojav segmentacije na trgu dela, kar je problematično predvsem z vidika zaposlovanja mladih. Delodajalci zaradi nižjih stroškov dela klasične pogodbe o zaposlitvi pogosto nadomeščajo z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov. K zmanjševanju segmentacije, prekarnosti in brezposelnosti med mladimi bo pripomoglo tudi podaljšanje Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov tudi v naslednjem letu. V prvem letu izvajanja se je samo na podlagi tega ukrepa za nedoločen čas zaposlilo okvirno brezposelnih mladih spodbudo pa je uveljavilo več kot delodajalcev. Predvidevamo, da bi bilo mogoče v naslednjem letu realizirati novih zaposlitev mladih za nedoločen čas. Na pobudo ministrice Kopač Mrak je vlada sprejela tudi nekatere sklepe, s katerimi želi omejiti in preprečiti volontersko pripravništvo v javnem sektorju ter tako tudi na tem področju odpraviti izkoriščanje dela mladih. Pripravljene so bile spremembe Zakona o matični evidenci, s katerimi se ureja aktualna problematika glede opravljanja samostojne dejavnosti in hkratnega prejemanja pokojnin. Podaljšuje se tudi rok za opravljanje dejavnosti in ureja oprostitev vračila pokojnin in plačila prispevkov nekaterim upravičencem, ki so že prejeli odločbe ZPIZ-a o vračilu pokojnin. V luči racionalizacije javne porabe in pravičnejše izrabe javnih sredstev so bile pripravljene in sprejete (na vladi) tudi spremembe Zakona o zaposlovanju in zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. Predlog zakona za zaposlene invalide v invalidskih podjetjih še naprej ohranja vse ugodnosti in oprostitve plačila. Invalidska podjetja bodo po novem za neinvalidne delavce oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le do višine trikratnika minimalne plače, to je 2.367,45 evrov. Pripravlja pa se tudi poenostavitev poročanja invalidskih podjetij o državnih pomočeh. Pomembna prioriteta prvih 100 dni so bila tudi pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma. Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje , pogajanja pod vodstvom ministrice Kopač Mrak pa intenzivno tečejo. 5

6 Ministrstvo je v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim še pred potrditvijo progama s strani EK izvedlo postopek naročila hrane v višini ,00 evrov oz. več kot ton hrane. Pakete s hrano sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas v decembru 2014 že delila osebam, ki živijo v težkih socialnih in materialnih razmerah. Hrano bo prejelo okrog najbolj ogroženih oseb. Pomoč v hrani se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. 13. oktobra 2014 je začel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila za invalide. S tem je bil tudi v praksi narejen velik korak k izenačevanju možnosti invalidov. Tako bodo prvič doslej v Sloveniji tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje invalidov zelo pomembni, sofinancirani s strani države. Doslej so si morali invalidi te pripomočke plačati sami. Ministrstvo bo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila financiralo v višini 85 oz. v celoti. Predvideva se, da bo treba za plačilo tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil v prvem letu izvajanja zagotoviti 2 do 3 milijone evrov. Za večjo socialno vključenost in samostojnejše življenje invalidov sta bila v zadnjih treh mesecih objavljena dva javna razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno Ministrstvo bo s tem javnim razpisom sofinanciralo okoli 380 osebnih asistentov za polni delovni čas. V letu 2015 so za vse programe javnega razpisa predvideni 4 milijoni evrov. Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno Za izvajanje programa bodo v letu 2015 namenjeni skoraj 3 milijoni evrov za okvirno 550 invalidov. Vlada je na predlog ministrstva sprejela predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je bila sklenjena v Istanbulu 7. aprila Pripravljen je bil predlog Zakona o partnerski skupnosti, ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. S sprejetjem zakona bo odpravljeno razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti in na kar je že večkrat opozorilo tudi Ustavno sodišče. Predlagana ureditev opredeljuje partnersko skupnost kot skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Ima enake pravne posledice kot sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola. Ministrstvo je razvilo orodje OiRA, namenjeno ocenjevanju tveganj pri delu v pisarnah za mikro in mala podjetja. Namen projekta je zmanjšati breme, ki ovira mikro in mala podjetja pri preprostem, hitrem in natančnem izvajanju ter dokumentiranju ocenjevanja tveganj. Ministrstvo je sicer skrbnik projekta OiRA v Sloveniji. Ob zgoraj omenjenih aktivnosti, ki bodo ključne tudi v prihodnjem obdobju, velja omeniti, da bo eden ključnih ciljev za prihodnje leto priprava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci. 6

7 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO I. DOSEŽKI objava razpisa P2B: Subvencije za zagon inovativnih podjetij (Slovenski podjetniški sklad, 26. septembra 2014); aktivnosti za izvajanje študije izvedljivosti projekta NEDO; izvedba osrednjega nacionalnega dogodka za promocijo inovacij (Slovenski forum inovacij 12. in 13. novembra 2014 in izbor najboljše inovacije leta 2014); na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij so bile aktivnosti usmerjene v doseganje dolgoročnih ciljev, ki so: o povečanje prilive iz naslova začetnih tujih investicij, predvsem začetnih visokotehnoloških tujih neposrednih investicij, ter posledično zagotovitev novih o delovnih mest ter prenos novih znanj in tehnologije; spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij, predvsem malih in srednje velikih podjetij in s tem posredno prispevati k večji mednarodni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva; v prvih desetih mesecih je bil realni izvoz blaga medletno večji za 6,6 odstotka; nadaljnja liberalizacija na področju skupne trgovinske politike EU, kar pomeni, da so bila prizadevanja usmerjena v napredek v multilateralnih trgovinskih pogajanjih v okviru WTO Razvojne Agende iz Dohe (DDA), napredek v bilateralnih/regionalnih pogajanjih za sklenitev trgovinskih sporazumov, v zmanjševanje trgovinskih ovir na trgih izven EU, v iniciative na področju sektorskih vprašanj trgovinske politike, v izvajanje enostranskih trgovinskih ugodnosti EU ipd.; dvig konkurenčnosti slovenskega turizma in povečanje obsega turistične dejavnosti: do septembra 2014 se je število tujih turistov povečalo za 5,2 odstotka glede na enako obdobje v lanskem letu; ministrstvo si prizadeva, da bi turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bi kot zelo uspešen gospodarski sektor nacionalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu; izboljšanje poslovnega okolja v okviru priprave novele Zakona o gospodarskih družbah; krepitev notranjega trga, še posebej s pripravo deregulacijskih ukrepov in vključitvijo med ključne strateške ukrepe vlade. krepitev zaupanja potrošnikov, še posebej s pripravo zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov; zaključek 8. javnega poziva iz Razvoja regij v višini 79 milijonov evrov; podpis pogodb za izvajanje instrumentov na problemskih območjih; izpeljava sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin v višini 25 milijonov evrov; postavitev institucionalne regionalne mreže za opravljanje razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje , kot je določeno v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. II. PRIORITETE Priprava strateških in izvedbenih dokumentov za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij ter koriščenje sredstev EU ; dosedanje aktivnosti na področju internacionalizacije bodo v letu 2015 nadgrajene z novimi aktivnostmi za boljšo podporo pri njihovih aktivnostih na tujih trgih. Predvideni ukrepi v OP-ju na področju internacionalizacije so sledeči: - razvoj, izvajanje in prenova poslovnih modelov; - podpora poslovnim in regionalnim partnerstvom za krepitev sodelovanja v regionalnih verigah vrednosti; 7

8 - vzpostavitev in delovanje sistema»vse na enem mestu«za domače izvoznike in tuje investitorje; - priprava študij izvedljivosti, tržnih raziskav in izvoznih načrtov; - podpora iskanju novih mednarodnih tržnih priložnosti. prenova podjetniško-inovacijskega podpornega okolja; sodelovanje pri pripravi Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT, ki bo podlaga za prijavo shem državnih pomoči in nadomešča Uredbo o določitvi pogojev, meril in vrst spodbud, predvideno v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP); uvedba testa MSP (presoja vplivov predpisov na gospodarstvo); zaključevanje 268 projektov iz razvoja regij, priprava razpisov na problemskih območjih. Zakoni novela Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT- 1) priprava pravnih podlag za osamosvojitev Slovenske turistične organizacije in izvedba le-te novela Zakona o gospodarskih družbah novela Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah novela Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov celovita prenova registrske zakonodaje 8

9 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO I. DOSEŽKI Infrastruktura Železniška infrastruktura Na projektu 'Modernizacija obstoječe proge Divača Koper' so v bila v mesecu oktobru zaključena ključna dela na tem projektu v vrednosti 96,1 milijonov evrov, kar bo omogočilo povečanje prevozne zmogljivost obstoječe proge z 9,2 milijonov ton na 14,3 milijonov neto ton letno. Na največjem kohezijskem projektu 'Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja ter modernizacija nivojskih prehodov na progi Pragersko Hodoš' je bila v decembru 2014 sklenjena zadnja pomembna pogodba za namestitev vodnikov vozne mreže. Skupna vrednost celotnega projekta, ki se izvaja v dveh fazah, znaša 465,54 milijonov evrov, od tega bo 231,08 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad. V zadnjih mesecih so bila pospešena dela na vseh sklopih projekta, kar zagotavlja njegovo uspešno izvedbo do konca leta 2015 in črpanje kohezijskih sredstev. Cestna infrastruktura Glede na krčenje sredstev, namenjenih vzdrževanju in obnovi cest ter investicijam v državno cestno infrastrukturo, je bilo v prvih mesecih nove vlade največ naporov vloženih prav v zagotavljanje financ. Na področju avtocestne infrastrukture se uspešno nadaljuje izgradnja protihrupnih ograj, v novembru pa so bili s potrditvijo investicijskega programa gradnje avtocestnega odseka Draženci Gruškovje postavljeni tudi temelji za začetek gradnje tega odseka v začetku leta Letališka infrastruktura V okviru projekta 'Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor ' se zaključuje že tretja faza projekta, tj. obnova letaliških objektov (tehnični trakt/gasilci, garaže in hangar). V pripravi je izvedba zadnjega sklopa javnih naročil za nakup opreme za sprejem in odpravo letal, s čimer bo projekt tudi uspešno končan. Zaključevanje projekta pomeni tudi uspešno izvajanje ukrepov za uresničitev ciljev zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva RS do leta Skupni investicijski stroški projekta znašajo ,92 evrov, od tega je predvidenih: ,24 evrov iz evropskih sredstev in ,6 evrov iz slovenskega proračuna Pomorska infrastruktura Na področju pomorstva je bila dokončana I. faza poglabljanja vplovnega kanala za Bazen I na koto -14m, koncesionar Luka Koper, d.d. pa je sočasno poglobil akvatorij Bazena I ob kontejnerskem terminalu, prav tako na koto -14m, kar omogoča vplutje večjih Post-panamax kontejnerskih ladij. V tem času je bila sprejeta tudi Uredba o pooblastilih pomorščakov, ki ureja razmere na področju usposabljanja pomorščakov skladno z zahtevami Direktive 2012/35/EC in s tem tudi z določbami Manilskih sprememb STCW mednarodne pomorske konvencije iz leta Promet Trajnostna mobilnost Oktobra 2014 je Evropska komisija (EK) potrdila Partnerski sporazum med RS in EK za obdobje Partnerski sporazum in Operativni program bosta podlaga za razpise s 9

10 področja trajnostne mobilnosti, za katere je predvidenih 47 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cestni promet Na sestanku, ki je potekal 12. in 13. novembra 2014 v Taškentu (Uzbekistan), je bil dosežen dogovor o povečanju kontingenta dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga (s 100 na 250). Železniški promet Priprava ustrezne zakonske urejenosti področja organizacije železniškega prometa in varnosti storitev železniških prevozov, skladno z zakonodajo EU. Ta se odraža v obeh temeljnih zakonih - Zakonu o železniškem prometu in Zakonu o varnosti v železniškem prometu - ter v ustreznih podzakonskih predpisih. Ureditev pogojev za neovirano odvijanje mednarodnega železniškega prometa, tako potniškega kot tovornega, ter oblikovanje in zastopanje stališč RS k zakonodajnim predlogom EU s področja železnic ter sodelovanje v medvladnih in mednarodnih organizacijah na področju železniškega prometa. Na področju železniškega prometa: predstavniki Direktorata za promet (v nadaljevanju DPR) so sodelovali v zaključni uskladitvi/pripravi besedil zakonodajnih aktov tehničnega stebra 4. železniškega svežnja (prenova Direktive o interoperabilnosti; prenova Direktive o varnosti; nova Uredba o Evropski železniški agenciji). Ti dokumenti so sedaj v usklajevanju z EP; predstavniki DPR sodelujejo v usklajevanju besedil političnega stebra 4. železniškega svežnja (Odprtje železniškega notranjega trga, normalizacija železniških kontov), ki so v fazi usklajevanja na DS Sveta za kopenski promet; strokovna delovna skupina je pripravila osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu, ki se nanašajo na prenos Direktive 2012/34/EU v slovenski pravni red; ključni dosežek je ta, da smo uspeli ustaviti postopek EK proti RS gre za pilotni projekt št. 6004/14/MOVE, ki se je nanašal na očitane nepravilnosti pri implementaciji Direktive 2008/57/EU o interoperabilnosti železniškega sistema v skupnosti. Letalski promet Sprejeli smo pravilnik povezan z nujno helikoptersko pomočjo - Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov in znižali tarifo Javne agencije za civilno letalstvo s ciljem konkurenčnejšega poslovnega okolja Energetika V prvih stotih dneh aktualne vlade je bil ključni poudarek namenjen aktivnostim za izplačilo upravičenih stroškov po določilih Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 Ministrstvo je na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 pripravilo obrazce, na podlagi katerih so pravne osebe lahko uveljavljale povračilo upravičenih stroškov. Na ministrstvo je prispelo 1889 vlog. Na podlagi pregleda in ovrednotenja vseh vlog je ministrstvo izdalo 263 odločb o povračilu dela stroškov zaradi uporabe agregatov. Skupen predlog upravičenih stroškov, ki so jih predlagale pravne osebe, je ,36 evrov. Na ministrstvu je bilo za ta namen odobrenih evrov, zato lahko posamezna pravna oseba dobi stroške povrnjene le v višini 39 % od upravičenih stroškov, ki so ji bili priznani. Povračilo stroškov je bilo izvedeno 15. in 16. decembra

11 pripravi Pravilnika o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb Nov Pravilnik o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb se sprejema zaradi zahtev energetskega zakona, ki ureja natančnejše izvajanje nadzora, oglaševanje energetskih izkaznic in uvaja možnosti izdelave izkaznice za posamezni del v več stanovanjskih stavbah skupnim ogrevalnim sistemom. izdelavi smernic za energetsko pogodbeništvo Energetska obnova stavb v javni lasti z zasebnim kapitalom v okviru energetskega pogodbeništva predstavlja javno-zasebno partnerstvo na področju učinkovite rabe energije, ki pa je v Sloveniji še relativno nerazvito. Pravne podlage to obliko partnerstva sicer omogočajo, vendar se zaradi pomanjkanja izkušenj, številnih odprtih vprašanj, pa tudi zaradi večjih tveganj in transakcijskih stroškov, v praksi skoraj ne izvaja. Namen smernic je, da se lastnikom oz. upravljavcem stavb javnega sektorja ta inštrument predstavi in pokaže, kako se ga izvede. II. PRIORITETE Infrastruktura Železniška infrastruktura Zaključevanje velikih projektov, kot so rekonstrukcija in elektrifikacija Pragersko Hodoš, modernizacija Koper- Divača, GSM-R, ERTMS in nadgradnja odsekov S. Bistrica Pragersko in Dolga Gora - Poljčane ter pospešitev črpanja kohezijskih sredstev iz finančne perspektive so glavne prioritete na področju železniške infrastrukture. V 2015 bodo aktivnosti na področju železniške infrastrukture usmerjene v uspešen zaključek omenjenih projektov v skupni vrednosti skoraj 900 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 400 milijonov evrov. Pospešeno se pripravljajo projekti za finančno perspektivo , npr. drugi tir Koper Divača, izvlečni tir, rekonstrukcija proge Zidani Most Celje, vozlišče Pragersko, Poljčane Slovenska Bistrica, saj je že v prihodnjem letu predvidena objava prvih javnih razpisov za izvedbo. Na področju obveznih gospodarskih javnih služb je bilo z rebalansom proračuna za leto 2014 zagotovljeno financiranje v zadostni višini do konca leta Cestna infrastruktura V letu 2015 se načrtuje izdelava strategije razvoja prometa in v ustreznem dokumentu tudi seznam prioritetnih vlaganj v cestno infrastrukturo. Na področju cestne infrastrukture bo prioriteta zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje DRSC in izboljšanje stanja državnega cestnega omrežja. Pri tem so ključni naslednji projekti: zaključek gradnje škofjeloške obvoznice, dokončanje del na hitri cesti Koper Izola s predorom Markovec, začetek gradnje AC odseka Draženci - Gruškovje, nadaljevanje umeščanja v prostor 3. razvojne osi in 2. cevi predora Karavanke. (uredba o DPN za gradnjo 2. cevi predora Karavank naj bi bila sprejeta konec leta 2015); priprava podlag za vzpostavitev nacionalnega centra za upravljanje prometa, izvedba projekta postavitve hitrih polnilnic za električna vozila ob avtocestah, priprava novega Zakona o cestninjenju in nadaljevanje aktivnosti v zvezi z uskladitvijo elektronskega cestninjenja tovornih vozil z zakonodajo EU. 11

12 Promet Trajnostna mobilnost S pomočjo razvojnih sredstev bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju spodbujala ukrepe trajnostne mobilnosti na lokalni ravni (ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, sistem P+R, postajališča JPP, pločniki, kolesarske steze) in ukrepe upravljanja mobilnosti (trajnostna parkirna politika, izdelava mobilnih načrtov, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, zelena mestna logistika, uporaba sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti ter izobraževanje in ozaveščanje). Cestni promet Na področju mednarodnih aktivnosti je posebna pozornost usmerjena v začetek pogajanj za sklenitev sporazumov z nekaterimi državami Srednje Azije (Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgiška republika) ter Južnega Kavkaza (Gruzija, Armenija). Glede na izredno močno konkurenco in zmanjševanje obsega prevozniških storitev na obstoječih evropskih tržiščih, so se slovenski prevozniki prisiljeni orientirati tudi na druga tržišča in poiskati potencial na trgu, na katerega doslej niso vstopali oz. le v manjšem obsegu. Železniški promet Prioritete na področju železniškega prometa predstavlja ureditev pogojev skladno z nacionalno zakonodajo za izvedbo dodeljenih nalog AŽP (prenos izdelave voznega reda in izvedba nalog neodvisnega ocenjevalnega organa). Energetika V letu 2015 bo osrednja pozornost namenjen pripravi temeljnega energetskega dokumenta Energetski koncept Slovenije, vključno s pripravo podzakonskih predpisov, ki morajo biti sprejeti in veljavni najkasneje do 22. marca Energetski zakon, ki je stopil v veljavo 22. marca 2014, je razveljavil vse podzakonske predpise, dovolil pa je njihovo uporabo do izdaje novih predpisov. 12

13 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE I. DOSEŽKI S pripravo paketa treh novel sodniške in tožilske zakonodaje (Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi, Zakon o državnem tožilstvu) so bila implementirana priporočila, ki jih je Sloveniji pred dvema letoma dala Skupina držav proti korupciji Sveta Evrope (GRECO) na področju omejevanja korupcijskih tveganj, krepitve integritete in etike v pravosodju. Zakonske spremembe: določajo bolj objektiven in transparenten postopek izbire kandidatov za izvolitev v sodniško in tožilsko funkcijo; uzakonjajo mehanizme za uveljavljanje višjih standardov službenega in zasebnega ravnanja in obnašanja nosilcev funkcij v pravosodju, poleg tega pa krepijo pristojnosti in zavezujejo oba neodvisna pristojna in odgovorna organa, t.j. tako Sodni svet kot tudi Državnotožilski svet, za ukrepanje na področju uveljavljanja etike in integritete znotraj sodstva in državnega tožilstva. Druge rešitve v omenjenih predpisih so usmerjene v večjo učinkovitost delovanja pravosodnih organov: povečujejo možnost dodeljevanja okrajnih sodnikov na okrožna sodišča, kar omogoča predsednikom sodišč učinkovitejše razporejanje zadev, hitrejše reševanje zadev oz. boljše upravljanje sodišč; na tožilstvu vzpostavljajo poseben oddelek za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora ter odpravljajo kadrovske omejitve za imenovanje novih državnih tožilcev s posebnimi znanji na Specializirano državno tožilstvo, kar bo tožilstvo okrepilo pri pregonu gospodarskega kriminala; na specializiranem državnem tožilstvu omogočajo učinkovitejše zagotavljanje strokovnega in državnotožilskega kadra in s tem možnosti za hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev. Ob omenjenih je ministrstvo za pravosodje v prvih treh mesecih mandata vlade pripravilo in v zakonodajni postopek poslalo tudi: novelo zakona o kazenskem postopku (uskladitev slovenske zakonodaje z evropskimi direktivami s področja pravice do obveščenosti v kazenskem postopku in do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih); novelo zakona o odvetništvu (krepitev preglednosti in javnosti disciplinskih in etičnih postopkov, ki jih vodijo organi odvetniške zbornice; zmanjšanje nadomestil odvetnikom za plačila postopkov zastopanja po uradni dolžnosti in v primerih brezplačne pravne pomoči, ki se financirajo iz proračuna in ki bi imeli zaradi nove odvetniške tarife, sprejete v prejšnjem mandatu, pomembne negativne posledice za proračun); novelo zakona o sodnem registru ( odprtje poslovnega registra, ki bo brezplačno dostopen na spletu z namenom krepitve preglednosti, pravne varnosti, varnosti ter zaupanja v poslovanju poslovnega te omejevanja tveganj nasprotja interesov); novelo zakona o brezplačni pravni pomoči (uvedba elektronskega načina preverjanja finančnih kriterijev prosilcev z namenom pospešitve in odprave administrativnih ovir v postopku odobritve BPP, omejitev BPP na največ tri odprte sodne postopke za posameznega prosilca z namenom omejevanja uporabe BPP v nasprotju z njenim namenom, nadomestitev instituta prvega pravnega nasveta z razširjenim brezplačnim pravnim svetovanjem). Poleg tega je minister v okviru svoje pristojnosti izdal več podzakonskih aktov, med drugim je bil spremenjen pravilnik, ki določa odmero nagrade upraviteljem v stečajnih postopkih. Ta bo po novem ustrezneje nagrajevala opravljeno delo na zahtevnejših primerih, na drugi strani pa pomembno omejila pavšalne nagrade stečajnim upraviteljem v primerih t.i. praznih stečajev, 13

14 kjer se stroški proračunov sodišč nikdar ne povrnejo (prihranek sodišč na letni ravni je ocenjen na 4 milijone evrov). Poleg omenjenega je bilo ministrstvo pobudnik priprave osnutka zakona, ki naj bi omogočal uvedbo celovitih neodvisnih preiskav oz. revizij velikih infrastrukturnih in strateških projektov, vključno z investicijo TEŠ 6. Ministrstvo pa je tudi nosilec delovne skupine za pripravo ukrepov za učinkovitejšo zaščito gospodarskih in finančnih interesov Slovenije v povezavi s t. i. davčnimi oazami. II. PRIORITETE Za leto 2015 si je ministrstvo zadalo ambiciozen normativen program, ki obsega pripravo in začetek zakonodajnega postopka za 15 novel zakonov in 3 povsem nove zakone. Ti se med drugim nanašajo na: krepitev učinkovitosti delovanja pravosodnih in nadzornih organov s poudarkom na zahtevnih oblikah gospodarske kriminalitete, odvzema nezakonite premoženjske koristi in večje učinkovitosti t. i. regulatornih prestopkov (vključno s centralizacijo upravljanja z zaseženim in odvzetim premoženjem v preiskovalnih in sodnih postopkih ter z vzpostavitvijo centraliziranega sodišča za regulatorne kaznovalne prestopke, ki jih vodijo neodvisni državni organi, kot so ATVP, AVK, BS, ANZ); omejitev možnosti zlorab institutov zdravniških in drugih opravičil, mnenj v povezavi z zagotavljanjem navzočnosti strank v sodnih postopkih; vzpostavitev enovitega sodnika prve stopnje z namenom bolj učinkovitega delovanja pravosodne mreže; odpravo instituta nedelujoče sodne inšpekcije in vzpostavitev novega nadzornega mehanizma nad pravosodno upravo v povezavi s Sodnim svetom in z Vrhovnim sodiščem; krepitev transparentnosti delovanja pravosodja z začetki delovanja prvih modulov t.i. pravosodnega Supervizorja ; prevetritev sistema sodnih taks in njihove operacionalizacije v praksi; z bolj učinkovito prakso in spremembami v poslovnem okolju pogojene spremembe zakona o pravdnem postopku in zakona o izvršbi; uveljavitev novih institutov nudenja pro bono pravnega svetovanja s strani civilne družbe in lokalne samouprave z namenom zaščite socialno ranljivih; nadaljevanje dela na informatizaciji pravosodnih gradnikov z operacijo e-pravosodje, ki je bila potrjena v novi evropski finančni perspektivi ; pričetek dela na enem ključnih strateških zakonodajnih projektov priprava povsem novega Zakona o kazenskem postopku, ki bo med drugim predvidoma ukinil institut preiskovalnega sodnika. 14

15 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO I. DOSEŽKI IN PRIORITETE 1. Vzpostavitev delovanja Ministrstva za javno upravo: okrepitev izvajanja ključnih horizontalnih nalog državne uprave in postavitev osnov za njihovo centralizacijo S spremembo Zakona o vladi, ki ga je sprejel Državni zbor 28. avgusta 2014, je Ministrstvo za javno upravo ponovno postalo samostojno ministrstvo s pretežno horizontalnimi nalogami na področju državne uprave. Pričeli so se postopki za vzpostavitev delovanja Ministrstva za javno upravo kot samostojnega ministrstva, kar pomeni prevzem nalog v skladu z zakonom o vladi in zakonom o državni upravi, hkrati pa tudi prevzem javnih uslužbencev, opreme, dokumentacije, prostorov ter proračunskih pravic. Z določbami Zakona o vladi je bilo treba uskladiti tudi Zakon o državni upravi najkasneje v 90 dneh od dne prisege ministrov, torej od 18. septembra Državni zbor je 5. decembra 2014 sprejel novelo Zakona o državni upravi, ki je opredelila delovna področja Ministrstva za javno upravo. Ker se z zakonom o državni upravi v Ministrstvu za javno upravo centralizirajo tri obsežna področja (informatika, stvarno premoženje ter javna naročila), je bilo prav na teh obsežnih in vsebinsko zahtevnih področjih potrebnih mnogo predhodnih usklajevanj, saj se je v preteklem obdobju na teh področjih ravnalo nepovezano in izrazito decentralizirano po posameznih resorjih. 2. Racionalizacija in centralizacija delovanja: področje državne informatike, stvarnega premoženja, javnih naročil V preteklih treh mesecih je bil na Ministrstvu za javno upravo z namenom racionalizacije delovanja opravljen celovit pregled delovanja nekaterih ključnih segmentov z vidika učinkovitosti in stroškov. Podrobneje je bilo analizirano področje stvarnega premoženja, kjer je bila opravljena natančen pregled najetih ter lastniških nepremičnin, v fazi priprave pa je tudi načrt centralizacije. Na področju informatike so bile izvedene aktivnosti za vzpostavitev državnega računalniškega oblaka, intenzivno pa se je pripravljal tudi akcijski načrt za reorganizacijo državne informatike. Na področju javnih naročil je bilo izvedenih nekaj elektronskih obratnih dražb, ki so dale zelo dobre rezultate pri prihrankih. Na vseh področjih se aktivno izvajajo spremembe, ki so usmerjene v bolj učinkovito, hkrati pa tudi bolj racionalno delovanje. S kombinacijo različnih, medsebojno odvisnih ukrepov bo v naslednjem obdobju (gre za daljše obdobje treh let) bistveno znižan obseg finančnih sredstev, ki jih država namenja za informatiko v državni upravi. Investicijski steber reorganizacije informatike v državni upravi predstavlja Državni računalniški oblak (DRO), ki predstavlja računalniško infrastrukturo, ki bo v lasti in upravljanju države. Na tej infrastrukturi se bodo izvajale storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke in informacije, ki jih država ne želi shranjevati izven svojega okolja. DRO bo omogočal vsem državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da bodo z uporabo koncepta računalništva v oblaku hitro dosegli svoje poslovne cilje in to ceneje, kot če bi tako infrastrukturo zgradili pri sebi. Projekt DRO je v celoti vreden evrov, pri čemer bo z načinom financiranja investicije iz evropskega strukturnega sklada v znesku 12,2 milijonov evrov (kar pomeni 85 % od celotne vrednosti) razbremenjen integralni proračun v delu investicijskih naložb. Predviden zaključek projekta je 31. november Na področju stvarnega premoženja poteka priprava obsežnega selitvenega načrta, pri katerem se načrtuje znatne prihranke. Sicer pa je namen s centralizacijo ravnanja s stvarnim 15

16 premoženjem doseči večjo pravno in dejansko urejenost nepremičnega premoženja, enotno in koordinirano ravnanje s tovrstnim premoženjem ter posledično prodajo tega premoženja. Ocenjujemo, da bo po centralizaciji ravnanja z nepremičnim premoženjem realizacija za 20 % večja, kar pomeni dodatni priliv v državni proračun (glede na načrt razpolaganja iz leta 2013, ko je ta znašal 6,8 milijonov evrov) v višini 26,4 milijonov evrov. Na področju javnih naročil je bilo izvedenih že nekaj elektronskih obratnih dražb, ki so izkazale že prve konkretne prihranke. Gre za dražbe, kjer ponudniki v toku draženja cene znižujejo. Takšna dražba je hitro izvedena, transparentno in brezpapirno. Aplikacija za izvedbo teh dražb je na voljo vsem naročnikom, pri čemer jim Ministrstvo za javno upravo nudi tehnično, Ministrstvo za finance pa vsebinsko pomoč pri uporabi. Z novim letom bo e- dražba na javnem naročanju na voljo tudi širšemu javnemu sektorju, za organe državne uprave pa obvezna od 1. februarja Pogajanja s sindikati javnega sektorja in dosežen Dogovor Z namenom stabilizacije javnih financ in načrtovanega zmanjšanja primanjkljaja pod 3 % BDP v letu 2015 je bil 9. decembra 2014 po končanih pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisan Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto Z namenom realizacije omenjenega Dogovora sta bila s strani vlade in sindikatov podpisana tudi dva aneksa h kolektivnim pogodbam ter v nadaljevanju pripravljen Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto Strategija za razvoj javne uprave Ravno v dneh, ko se zaključuje prvih 100 dni delovanja te vlade, bo dokončno pripravljen osnutek Strategije nadaljnjega razvoja javne uprave , katere ključna in ambiciozna cilja sta: vsestransko odlične storitve javne uprave za državljane in učinkoviti, cenjeni ter zadovoljni javni uslužbenci. Tema dvema ciljema bodo sledili ukrepi za zagotovitev enostavnega in predvidljivega poslovnega okolja, debirokratizacijo in zmanjšanje administrativnih ovir, ukrepi za modernizacijo delovanja javne uprave (upravljanje s človeškimi viri, ciljno vodenje, projektni način dela), ukrepi za optimizacijo in racionalizacijo. Osnutek strategije bo v naslednjih dneh poslan v javno obravnavo, hkrati z nastajanjem končnega dokumenta pa se pripravljajo tudi akcijski načrti s konkretno navedenimi aktivnosti za izvajanje ukrepov, ki so opredeljene z roki in nosilci. 5. Prenovljen Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije Še pred novim letom je predviden sprejem prenovljenega Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije, ki bo vseboval navedbo aktivnosti in ukrepov za preprečevanje korupcije, z določitvijo nosilcev za njihovo izvedbo in rokov izvedbe ukrepov za obdobje do izteka leta Prvotni Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije je bil sprejet 5. marca Med predvidenimi ukrepi prenovljenega programa bodo tako: priprava predloga Zakona o reviziji TEŠ6, identifikacija preteklih koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov in priprava primernih podlag za njihovo preprečevanje in odkrivanje, ureditev pravnih podlag za delovanje DUTB, centralizacija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu, priprava etičnega kodeksa vlade in ministrstev, 16

17 ureditev pravnih podlag za odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije, učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih organizacij nosilcev javnih pooblastil (zbornic), posebni ukrepi na področju omejevanja korupcijskih tveganj v javni upravi (dodatna specialna usposabljanja zaposlenih v javni upravi), vzpostavitev enotnega nacionalnega registra tveganj, posebni ukrepi na področju javnih naročil in razpisnih postopkov, posebni ukrepi za večjo transparentnost inšpekcijskih služb) in za omejevanje korupcijskih tveganj v pravosodju (mdr. priprava novele Zakona o sodiščih in novele Zakona o sodniški službi). 17

18 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ključna usmeritev ministrstva za zdravje v aktualni vladi je postavitev državljana v središče zdravstvenega sistema. Zdravstveni sistem mora biti zanj široko dostopen, varen, kakovosten in solidaren. To je tudi osnovna usmeritev načrtovanih sprememb. I. DOSEŽKI Izboljšanje pogojev na področju skrajševanja čakalnih dob in širitev zdravstvenih programov Doseženi so bili boljši pogoji za skrajševanje čakalnih dob in širitev zdravstvenih programov v okviru Aneksa številka 2 k Splošnemu dogovoru (za leto 2014 dodatnih 9 milijonov evrov) in Splošnega dogovora za leto 2015 (dodatnih 63,5 milijonov evrov). Javnozdravstveno področje Na javnozdravstvenem področju je bil objavljen Krovni načrt ukrepanja pri obravnavi oseb s sumom na ebola virusno bolezen, ki bo veljal tudi v primerih pojava drugih visoko patogenih povzročiteljev. Na nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni ob svetovnem dnevu diabetesa je bil skupaj s strokovnjaki in predstavniki civilne družbe pregledan napredek pri uresničevanju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni , ki ga koordinira ministrstvo za zdravje. Slovenija se je na lestvici evropskih držav v letu 2014 uvrstila na 6. mesto, kar potrjuje napredek na področju obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji. Slovenija sodi med države z nizkim deležem okuženih s HIV/AIDS in ob svetovnem dnevu AIDSa je bilo veliko pozornosti namenjene promociji varne spolnosti in testiranja, še posebej med ranljivimi skupinami. Zakonodaja Na področju zakonodaje je bil objavljen predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki je namenjena zagotovitvi predpogojev za pravočasno izpeljavo projekta ezdravje ter zagotovitvi zakonskih podlag za obdelavo osebnih podatkov v zbirkah podatkov, ki bodo vzpostavljene pri izpeljavi omenjenega projekta. Novela Zakona bo omogočila, da se storitve ezdravja razširijo na nacionalni nivo tako, da jih bodo lahko uporabljali vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti in bodo k uporabi tudi zavezani. S sprejetjem novele bo zagotovljena pravna podlaga za posamezne zbirke podatkov, ki so nujne za implementacijo posameznih storitev ezdravja (Povzetek podatkov o pacientih, erecept, enaročanje, Telekap...). S tem bo Slovenija izpolnila zavezo v sklopu projekta ezdravje. Imenovanje Zdravstvenega sveta Imenovano je bilo najpomembnejše posvetovalno telo, Zdravstveni svet, katerega delovanje je zastalo od konca februarja Prva seja zdravstvenega sveta bo predvidoma januarja Investicije v zdravstvu Ministrstvo za zdravje je z namenom čim prejšnjega dokončanja gradnje ljubljanske urgence oz. diagnostično, terapevtskega in servisnega objekta v Ljubljani (DTS II faza) objavilo čistopis razpisne dokumentacije, ki omogoča pripravo čim bolj ustreznih ponudb. Na ta način je zmanjšana možnost težav z revizijami v kasnejši fazi, z objavo čistopisa pa smo preprečili tudi favoriziranje zgolj enega ponudnika. Ministrstvo za zdravje je aktivno pristopilo tudi k odločanju glede nadaljevanja del na vodovodu Onkološkega inštituta. Sredi leta predlagane tehnične rešitve so trenutno v fazi preverjanja tehnične in finančne ustreznosti. Na podlagi prejete ocene dokumentacije se bomo odločili, kako z deli nadaljevati. 18

19 V okviru mreže urgentnih centrov po Sloveniji je bil v začetku novembra odprt prvi urgentni center v Brežicah. V letu 2015 načrtujemo dokončanje celotne mreže desetih urgentnih centrov po Sloveniji, s podpisom pogodbe za gradnjo urgentnega centra v Šempetru. Gradbeno-obrtniška dela že povsod potekajo. Vzporedno s tem se nadaljuje tudi reorganizacija mreže izvajanja službe nujne medicinske pomoči (NMP). Celotna mreža NMP bo vzpostavljena, ko bodo pričeli delovati vsi urgentni centri in v skladu z novim Pravilnikom o NMP, ki je pripravljen za obravnavo na Zdravstvenem svetu. V okviru reorganizacije službe NMP bo na nivoju države vzpostavljena tudi samostojna in neodvisna dispečerska služba, ki bo omogočila hitrejšo, boljšo in racionalnejšo predbolnišnično obravnavo bolnikov. II. PRIORITETE Prednostna naloga ministrstva za zdravje v okviru zdravstvene reforme je priprava Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva , skupaj s pripravo analize izdatkov v zdravstvu in ocene uspešnosti slovenskega zdravstvenega sistema. Vzporedno z navedenim bo potekala priprava sistemskih sprememb. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva je strateški dokument, v katerem bodo opredeljeni cilji in dolgoročna vizija razvoja zdravstvenega varstva v RS, dokument pa je tudi pogoj za črpanje evropskih virov na področju zdravja. Resolucijo pripravlja delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki MZ, NIJZ in ZZZS, zainteresirani javnosti bo osnutek dokumenta na voljo januarja, za javno razpravo pa v marcu Vzporedno bo potekala sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Cilj sprememb je vzpostavitev merjenja uspešnosti zdravstvenega sistema s pomočjo ustreznih kazalnikov, dolgoročno vzdržen sistem financiranja kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev in uvedba sistema zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Prioritetno načrtujemo tudi spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti, sprejetje Resolucije o duševnem zdravju idr. V okviru projekta analize stroškov zdravstva in uspešnosti slovenskega zdravstvenega sistema je načrtovan pregled zdravstvenih izdatkov in obračunskih modelov. Na ta način naj bi spodbudili kakovost storitev in učinkovitega nadzora nad porabljenimi sredstvi, zagotovili dolgoročno vzdržnost sistema financiranja, uvedli ocenjevanje zdravstvenih tehnologij v povezavi z opredeljevanjem in oblikovanjem košarice pravic ter optimizirali zagotavljanje zdravstvenih storitev. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena evropska sredstva, izveden pa bo ob podpori mednarodnih strokovnjakov za zdravstvene sisteme. Dokončanje analize stroškov v zdravstvu in uspešnosti slovenskega zdravstvenega sistema je načrtovano za drugo polovico leta Ministrstvo bo do sredine marca pripravilo celovit nabor ukrepov v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, katerih namen je obvladovanje debelosti in s tem povezanih kroničnih bolezni. Poleg navedenega med prioritete ministrstva sodi tudi: centralizacija javnega naročanja na področju zdravil in skupno javno naročanje za medicinsko-tehnične pripomočke, boj proti korupciji v zdravstvu (načrtujemo ukrepe na področju članov Svetov Zavodov, na podlagi priporočil Komisije za preprečevanje korupcije pa smo že uvedli izjave o neodvisnosti in nepristranskosti članov delovnih skupin in drugih teles na MZ), 19

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI DANES IN JUTRI. Samo Fakin

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI DANES IN JUTRI. Samo Fakin OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI MED DANES IN JUTRI Samo Fakin Urejenost sistema in osnovni podatki Bismarkov sistem podobno kot večina Evrope Zavarovalniški sistem Solidarnost v prispevanju

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19 Operativni program razvoja človeških

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike

More information

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo

More information

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju REPUBLIKA SLOVENIJA Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 2014 2020 www.eu-skladi.si Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014

More information

Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah

Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah 1/134 Kazalo I. KRATI PREGLED UKREPOV... 3 Splošna priporočila OECD... 3 Izkušnje nekaterih držav EU... 4 II. DRŽAVE ČLANICE

More information

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 Delovna verzija, 2.april 2014 1 Vsebina UVOD... 7 1. UREDITVE, KI ZAGOTOVLJAJO USKLADITEV S STRATEGIJO

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA Kandidat(ka): Miran Doma Študent(ka) rednega študija Številka indeksa: 81550340 Program: visokošolski strokovni Študijska

More information

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD V Kabinetu župana je združeno delo kabineta župana v ožjem pomenu, tajništva podžupana, tajništva direktorja mestne uprave, Službe za

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2015 Končno poročilo Ljubljana, julij 2016 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

Proceedings of high-level debate in Slovenia

Proceedings of high-level debate in Slovenia Proceedings of high-level debate in Slovenia Deliverable 5.5 WRITTEN BY Tomislav Tkalec 2 Contents Background of the event... 3 Annex I PROGRAM... 4 ANNEX II - INVITATION... 5 Annex III PRESENTATIONS...

More information

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 2018-2022 Skupaj zgradimo slovensko prihodnost Ko postaneš oče, se ti svet spremeni. Bistveno se spremenijo prioritete v življenju.

More information

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 2020 CCI 2014SI16M8PA001 28. julij 2014 10. julij 2014 - na šesti redni seji podano soglasje Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija

More information

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 110 Ljubljana, sreda 18. 12. 2002 Cena 1700 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII DRŽAVNI ZBOR 5386. Zakon o urejanju

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA MODELA ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tatjana Šuklje Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana Magistrsko delo Ljubljana,

More information

Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z vplivom na strukturni primanjkljaj zaradi povečanja stroškov dela v javnem sektorju

Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z vplivom na strukturni primanjkljaj zaradi povečanja stroškov dela v javnem sektorju Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-616/2017/5 Datum: 11. 1. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča

More information

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH 2014-2020 PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV LJUBLJANA, AVGUST 2013 KAZALO 1. Spodbujanje podjetništva in podjetniškega okolja "po meri mladih" ter ustvarjanje

More information

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO«

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« STRATEGIJA NA PODROČJU MLADIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO DO LETA 2020»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. Izhodišča za pripravo strategije... 3 1.2. Namen... 2 1.3. Cilji... 2 1.4.

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni. 2 Odmev. Analiza anket na

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni.  2 Odmev. Analiza anket na 2 Odmev Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni Pred 17-imi leti je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza kot prva slovenska demokratična politična stranka. Ob tem je bila ustanovljena

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, petek 7. 5. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Št. 4301-26/2010/2 Ob-3132/10

More information

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Maks Tajnikar (urednik) Petra Došenović Bonča Mitja Čok Polona Domadenik Branko Korže Jože Sambt Brigita Skela Savič Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA

More information

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: cn=spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235444814013 Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije

More information

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ INŠTITUT ZA EVROPSKE ŠTUDIJE, ZAVOD (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljano, Urad za mladino) info@evropski-institut.si PREDGOVOR MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ VSEBINSKO KAZALO PREDGOVOR.

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE Ljubljana, september 2003 HELENA KONDA IZJAVA Študentka Helena Konda izjavljam, da sem avtorica

More information

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Novo mesto, junij 2015 1 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 1.1. VSEBINSKI OKVIR PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA

More information

LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017

LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017 LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO Kočevje, februar 2018 390 IV. POSLOVNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE a) Zakonske podlage za delovanje občine - Zakon o lokalni

More information

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj Dopolnjen osnutek Domžale, maj 2010 Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj - dopolnjen

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 KAZALO SEZNAM KRATIC...3 UVOD...4 1 CARINSKA SLUŽBA NA OBMOČJU

More information

Letno pregledno poročilo KPMG Slovenija, d.o.o.

Letno pregledno poročilo KPMG Slovenija, d.o.o. Letno pregledno poročilo KPMG Slovenija, d.o.o. December 2016 kpmg.com/si Vsebina Nagovor 3 1 Uvodna predstavitev 4 2 Struktura in uprava 5 3 Sistem obvladovanja kakovosti 7 4 Finančno poslovanje družbe

More information

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Odbor za urejanje prostora

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Odbor za urejanje prostora Številka: 3503-3/2016-42 Datum: 21. 3. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

More information

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Neudauer Mentor: prof. dr. Lojze Sočan VLOGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PHARE PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO Diplomsko

More information

Letno pregledno poročilo 2017, KPMG Slovenija, d.o.o.

Letno pregledno poročilo 2017, KPMG Slovenija, d.o.o. Letno pregledno poročilo 2017, KPMG Slovenija, d.o.o. Januar 2018 kpmg.com/si Vsebina Nagovor 3 1 Uvodna predstavitev 4 2 Struktura in uprava 5 3 Sistem obvladovanja kakovosti 6 4 Finančno poslovanje 29

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Splošna informacija Avtorici: Nina Zeilhofer, MBA mag. Mojca Pristavec Đogić Št. naročila: 30/2014 Deskriptor/Geslo: Sodelovanje

More information

DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKI VIDIKI DELOVANJA SODIŠČ

DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKI VIDIKI DELOVANJA SODIŠČ UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO - POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKI VIDIKI DELOVANJA SODIŠČ Kandidatka: Tamara Prašnikar Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81573334 Program:

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana Številka: 014-140/2016 Datum: 17. 11. 2016 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: NASLOV: POROČEVALCA: PRISTOJNO DELOVNO

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI

SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI POVZETEK IZSLEDKOV RAZISKAV PROJEKTA DOSTOJNA UPOKOJITEV POVZETEK IZSLEDKOV RAZISKAV O SISTEMU OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

KODEKS UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO

KODEKS UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO KODEKS UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO Kodeks upravljanja za nejavne družbe Izdajatelji: Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Združenje

More information

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Prof. dr. Igor Masten Pripravljeno za evropskega poslanca Iva Vajgla (ALDE - Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu) Maj 2017

More information

Sprememba sistema cestninjenja v Sloveniji ter primerjava s sistemom cestninjenja v Avstriji, Nemčiji ter Švici

Sprememba sistema cestninjenja v Sloveniji ter primerjava s sistemom cestninjenja v Avstriji, Nemčiji ter Švici UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO Sprememba sistema cestninjenja v Sloveniji ter primerjava s sistemom cestninjenja v Avstriji, Nemčiji ter Švici Change of toll collection

More information

Poročilo z delovnega posveta

Poročilo z delovnega posveta Poročilo z delovnega posveta Austria Trend Hotel Ljubljana 17. junij 2014 The Active and Healthy Ageing in Slovenia has received funding from the European Union. Kazalo 3 4 8 56 96 97 Uvod Uvodni nagovor

More information

Smernice EU o telesni dejavnosti

Smernice EU o telesni dejavnosti Bruselj, 10. oktober 2008 Smernice EU o telesni dejavnosti Priporočeni ukrepi politike za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja Delovna skupina EU za šport in zdravje jih je odobrila na sestanku

More information

Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«)

Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«) Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«) Znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.09

More information

KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE Ljubljana, marec 2016 KAZALO VSEBINE: 1. PREAMBULA 3 2. POMEN IZRAZOV V TEM KODEKSU 7 3. OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO

More information

Slovenska Strategija Pametne Specializacije

Slovenska Strategija Pametne Specializacije Slovenska Strategija Pametne Specializacije S4 Ljubljana, 10.07.2015 KAZALO KAJ JE S4... 4 1. VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI... 5 1.1. Kje smo... 5 1.2. Cilji: kam gremo... 7 1.3. Kako bomo tja prišli koncept

More information

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV Ljubljana, junij 2003 MATEJ DEBELJAK IZJAVA Študent Matej Debeljak izjavljam,

More information

Državna statistika v letu 2011

Državna statistika v letu 2011 REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTI^NI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Državna statistika v letu 2011 Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 SLOVENSKA DR@AVNA STATISTIKA ZAUPANJA VREDNA

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Kraj dobave: Sežana.

Kraj dobave: Sežana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 71 Ljubljana, petek 7. 9. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

More information

stran 10 stran 24 stran 71 Strokovno poročilo za leto 2009 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE Ptice - varuhi neba

stran 10 stran 24 stran 71 Strokovno poročilo za leto 2009 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE Ptice - varuhi neba stran 10 Strokovno poročilo za leto 2009 Poštnina plačana pri pošti 8105 Novo mesto stran 24 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE stran 71 Ptice - varuhi neba 48 interno glasilo Splošne

More information

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, UL Krepitev povezave med družbeno odgovornostjo gospodarskih družb, državljani, konkurenčnostjo

More information

ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO

ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO 1. UVOD Varčna uporaba energije je eden od pogojev za osamosvojitev drţave od tujih energetskih virov. Z varčevanjem pri porabi energije na način,

More information

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Anita Hrast IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija www.irdo.si, anita.hrast@irdo.si

More information

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO Povzetek Vesna Jakopin vesna.jakopin@gmail.com Raziskava slovenskega podjetniškega okolja v primerjavi s tujino je pokazala, da v Sloveniji podjetniško

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

PAKT ZA EVRO MOŽNE ZAVEZE SLOVENIJE ZA LETI (osnutek)

PAKT ZA EVRO MOŽNE ZAVEZE SLOVENIJE ZA LETI (osnutek) PAKT ZA EVRO MOŽNE ZAVEZE SLOVENIJE ZA LETI 2011-2012 (osnutek) Pakt za evro v okviru obstojeih mehanizmov ekonomskega upravljanja, poleg že dogovorjenih, predvideva še dodatne ukrepe in konkretne zaveze

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KOMUNALNI PRISPEVEK V SLOVENIJI Ljubljana, november 2007 KARMEN RAJAR IZJAVA

More information

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014 2020 4. osnutek, verzija 4.0 Dravograd, december 2014 Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020 Naročnik: Občine Koroške

More information

AKCIJSKI NAČRT ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNIH PODATKOV FINANCIRANIH Z JAVNIMI SREDSTVI

AKCIJSKI NAČRT ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNIH PODATKOV FINANCIRANIH Z JAVNIMI SREDSTVI AKCIJSKI NAČRT ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNIH PODATKOV FINANCIRANIH Z JAVNIMI SREDSTVI Predlog Janez Štebe Sonja Bezjak Sanja Lužar ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV, UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

December 2006, številka Pogovor s predsednikom uprave Intereuropa d.d. mag. Andrejem Lovšinom. 06 Razvojna rast Sektorja za marketing in razvoj

December 2006, številka Pogovor s predsednikom uprave Intereuropa d.d. mag. Andrejem Lovšinom. 06 Razvojna rast Sektorja za marketing in razvoj December 2006, številka 19 03 Pogovor s predsednikom uprave Intereuropa d.d. mag. Andrejem Lovšinom 06 Razvojna rast Sektorja za marketing in razvoj 12 V 7 držav smo predali 70 tovornjakov Foto: FOTO:

More information

LIBERALIZACIJA TRGOV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM V LUČI TRETJEGA ZAKONODAJNEGA SVEŽNJA EU S POUDARKOM NA SLOVENIJI

LIBERALIZACIJA TRGOV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM V LUČI TRETJEGA ZAKONODAJNEGA SVEŽNJA EU S POUDARKOM NA SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO LIBERALIZACIJA TRGOV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM V LUČI TRETJEGA ZAKONODAJNEGA SVEŽNJA EU S POUDARKOM NA SLOVENIJI Ljubljana, januar

More information

Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov)

Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov) UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleš Pirc Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov) Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012 finančnim načrtom 2012

AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012 finančnim načrtom 2012 AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012 finančnim načrtom 2012 Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 s finančnim

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 1252.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 1252. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

KONČNO POROČILO

KONČNO POROČILO Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja (Natura 2000) za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 KONČNO POROČILO

More information

GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE. št. 8/2011 Letnik VIII

GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE. št. 8/2011 Letnik VIII GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 8 št. 8/2011 Letnik VIII IZ VSEBINE: 2 Uvodnik 3 Podelitev reda za zasluge Zvezi delovnih invalidov Slovenije 10 Skupaj za boljši svet za vse: vključevanje invalidov

More information

Med produkcijo in prenosom znanja

Med produkcijo in prenosom znanja Med produkcijo in prenosom znanja Analiza programa mladih raziskovalcev Katarina Košmrlj Nada Trunk Širca Ana Arzenšek Matic Novak Valentina Jošt Lešer Andreja Barle Lakota Dušan Lesjak Med produkcijo

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

More information

SLOVENIJA. Ljubljana, 15.marec Izvajalec: VEDOMA

SLOVENIJA. Ljubljana, 15.marec Izvajalec: VEDOMA Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 E: info@slovenia.info www.slovenia.info Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO POVEZANOST KAKOVOSTI NADZORA, PLAČIL NADZORNIM SVETOM IN USPEŠNOSTI SLOVENSKIH JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB V OBDOBJU 2009 2012 Ljubljana, junij 2014

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 22 Ljubljana, petek 25. 3. 2011 ISSN 1318-9182 Leto XXI Javni razpisi Ob-2130/11 Na podlagi 7.

More information

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije IPA sekcija Slovenije VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia PORTOROŽ, 25. OKTOBER 2014 / PORTOROŽ, 25. OCTOBER 2014

More information

Z razvojem ljudi - uspevamo. Zbornik programov, projektov, izkušenj in idej Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Z razvojem ljudi - uspevamo. Zbornik programov, projektov, izkušenj in idej Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Z razvojem ljudi - uspevamo Zbornik programov, projektov, izkušenj in idej Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Prispevki so izvirno delo avtorjev in izražajo njihova stališča

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru ISSN 2463-9303 Interna revija Univerze v Mariboru UMniverzUM ŠTEVILKA 4 JUNIJ 2017 INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU KOLOFON Odgovorna urednica Vanja

More information

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE Mojca Dolgan Petrič Skupaj smo močnejši posvetovanje sekcij ZBDS, Laško, 18. 19. september 2014 1 VSEBINA 1. Strategija EU

More information

DIPLOMSKO DELO SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV V PODJETJU MESSER SLOVENIJA D.O.O. Diplomsko delo

DIPLOMSKO DELO SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV V PODJETJU MESSER SLOVENIJA D.O.O. Diplomsko delo UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV V PODJETJU MESSER SLOVENIJA D.O.O. Diplomsko delo Študentka: Petra Kmetec Naslov: Janževa Gora 39a

More information

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Grobelnik Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju Primerjava: Slovenija in skandinavske države Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA Križevci pri Ljutomeru, junij 2004 2 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE

More information