LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017

Size: px
Start display at page:

Download "LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017"

Transcription

1 LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO Kočevje, februar

2 IV. POSLOVNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE a) Zakonske podlage za delovanje občine - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, - Zakon o političnih strankah - Zakon o javnih uslužbencih, - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, - Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Zakon o varnosti cestnega prometa, - Zakon o upravnem postopku, - Zakon o političnih strankah, - Zakon o lokalnih volitvah, - Zakon o volilni kampanji, - Zakon o javnih financah, - Zakon o financiranju občin, - Zakon o računovodstvu, - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, - Zakon o davku na dodano vrednost, - Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah, - Zakon o zavodih, - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o vrtcih, - Zakon o osnovni šoli, - Zakon o izobraževanju odraslih, - Zakon o športu, - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, - Zakon o knjižničarstvu, - Zakon o varstvu kulturne dediščine, - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, - Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami - Stanovanjski zakon, - Zakon o graditvi objektov, - Zakon o gozdovih, - Zakon o cestah, - Zakon o urejanju prostora, - Zakon o geodetski dejavnosti, - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o urejanju prostora, - Zakon o gospodarskih javnih službah, b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila - Zakon o javnih financah - Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in - Zakon o računovodstvu 391

3 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Kočevje. Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin so se oblikovali v letih 1999, 2000 in V navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in pri pripravi zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. Novo sprejeti Zakon o računovodstvu z podzakonskimi akti, ki je začel veljati pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti. 1. Temeljne informacije o Občini Kočevje Občina Kočevje Tel: Fax: e-dopis: spletna stran: Matična številka: Identifikacijska številka (Davčna): SI Podračun Občine Kočevje pri UJN NM Reg.št Občina Kočevje je bila ustanovljena konec leta Leži na 555,4 km 2 površine in šteje prebivalcev. 1 Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 1. mesto, po številu prebivalcev pa je 66-tem mestu od skupno 212 občin. Občina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev v šestih krajevnih skupnostih. 1 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan

4 2. Organizacijska struktura Organi občine so: Župan (nepoklicno opravljanje funkcije), Občinski svet (25 članov), Nadzorni odbor (5 članov). Občina ima šest ožjih delov občine. Ožji deli občine imajo status pravne osebe javnega prava. Občina je ustanoviteljica štirinajstih javnih zavodov. Tabela 1: Stanje sredstev v upravljanju v zavodih in pri drugih uporabnikih Stanje na dan Delež v kapit. nal. občine % Sredstva v upravljanju ,98 100, Glasbena šola ,59 0, OŠ Ljubo Šercer ,24 0, OŠ Zbora Odposlancev ,24 0, OŠ Ob Rinži ,84 25, OŠ Stara Cerkev ,34 0, Knjižnica Kočevje ,68 2, VVZ Kočevje ,10 12, Zdravstveni dom Kočevje ,33 7, Lekarna Kočevje ,36 4, Pokrajinski muzej Kočevje ,65 0, Javni zavod za šport ,16 10, Ljudska univerza Kočevje ,23 0, Podjetniški inkubator Kočevje ,56 9, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ,37 18,8 Terjatve za sredstva v upravljanje drugim garancijska shema ,65 1, Terjatve za sredstva v upravljanje drugim - Gasilska zveza Kočevje ,64 4,5 Občina ima delež v kapitalu ima v dveh javnih podjetjih in v dveh zasebnih družbah. Tabela 2: Občinski kapitalski deleži Stanje na dan Delež v kapit. nal. občine % Dolgoročna kapitalska naložba ,18 100, Razvojni center Kočevje Ribnica (42,5 %) ,76 0, Recinko d.o.o., Kočevje (10%) ,49 3, Poslovni delež v JKP Komunala Kočevje (98,96%) ,85 66, Poslovni delež v Hydrovodu (60,68 %) ,08 29,2 393

5 Graf 1: Lastništvo v Razvojnem centru Kočevje-Ribnica Občina Sodražica 5% Občina Kostel 2% Občina Osilnica 3% Občina Loški potok 5% Obrtna zbornica Kočevje 3% Občina Dobrepolje 10% Občina Kočevje 42,5% Občina Velike Lašče 10% Občina Ribnica 20% Graf 2: Lastništvo v Hydrovodu Občina Kostel Občina Sodražica Občina Loški potok 2,44 5,85 6,23 Deleži Občina Kočevje Občina Ribnica Občina Loški potok Občina Sodražica Občina Kostel Občina Ribnica 24,80 Občina Kočevje 60,68 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava, in sicer na področju lokalne samouprave, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa, sociale, požarne varnosti, gospodarstva, na stanovanjskem in poslovnem področju itd. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki jo imenuje in razrešuje župan. Od 1.1. je občinska uprava organizirana kot enovita uprava. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest. 2. DOLGOROČNI CILJI V letu 2010 je zakonodaja določila opredelitev dolgoročnih ciljev oziroma t.i. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV. Občina je tako poleg kratkoročnih načrtov opredelila še svoj dolgoročni razvoj. 394

6 Dolgoročni cilji Občine Kočevje kot neposrednega uporabnika so razvidni iz NRP -2020, Regionalnega razvojnega programa za območje JV Slovenije in v obrazložitvah posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta (dosegljivo tudi na Podlago najdemo tudi v investicijskih programih predvsem za tiste investicije, ki se izvajajo več let. 3. POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV - PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO Letni cilji Občine Kočevje, kot neposrednega uporabnika, so bili določeni s Proračunom občine Kočevje za leto. Občina Kočevje je pri pripravi proračuna za leto upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost. Proračun Občine Kočevje za leto je bil sprejet na seji občinskega sveta dne , objavljen pa je bil dne v Uradnem listu RS, št. 8/16. Sprejeti proračun za leto je predvideval skupne prihodke v višini ,44 EUR in skupne odhodke v enaki višini. Planirano je bilo, da se primanjkljaj v višini ,54 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in iz naslova odplačila dolga v višini ,46 EUR, pokrije iz računa financiranja v višini ,00 EUR. V decembru 2016 je Občinski svet obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto. Razloga za pripravo sprememb Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto sta bila dva, in sicer se je eden nanašal na ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna in drugi na vključitev novih obveznosti v proračun. To zahteva spremembe tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov, tj. uskladitev vrednosti za»stare«oz.»nove«pravice porabe, kar je razvidno iz v nadaljevanju, predvsem pa se navezuje na dva projekta, tj. vodovod SO-RI-KO in Suha krajina (splošni in posebni del proračuna). Zaradi izdaje soglasja k zadolževanju Ljudski univerzi in morebitnim drugim posrednim proračunskim uporabnikom ter ukinitve limitov za prerazporejanje sredstev za krajevne skupnosti smo obe spremembi, ki sta se nanašali na 18. in 19. člen vgradili v normativni del predmetnega odloka. S spremembo 18. člena odloka smo ukiniti omejitve, ki veljajo za krajevne skupnosti in se nanašajo na prerazporejanje sredstev in s spremembo 19. člena smo omogočili izdajo soglasja k zadolževanju posrednim uporabnikom občinskega proračuna ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje in ki imajo za servisiranje javnega dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in ko omenjena ukrepa nista več zadostovala tudi z rebalansoma proračuna v mesecu aprilu, juniju in septembru. Glavni razlog za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna št. 1 je bilo povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za»stare«pravice porabe, predvsem pa mislimo na 395

7 dva projekta, tj. Dežela rjavega medveda in Bivalne enote. Oblikovali smo tudi nekaj novih proračunskih postavk, in sicer so to bile: Rušenje telovadnice Stara Cerkev, Vaška jedra, Vaški kali, DC polnilna postaja, Popravilo mostov, Urejanje pločnika Reška cesta, Ureditev lokalne ceste LK na območju železniške postaje v Kočevju, Promenada prosojne njive, Mestni potniški promet, Urejanje javnih parkirišč parkomati, Kolesarska povezava Ljubljanska cesta GAJ, Avtobusna postajališča, Podzemni bunker Škrilj, Turistična oprema in Romski koordinator-ljudska univerza. Z rebalansom št. 1 smo načrtovali ,72 EUR prihodkov in prejemkov proračuna in v enaki višini odhodke in izdatke. V juniju je Občinski svet obravnaval Rebalans proračuna št. 2. Glavni razlog za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna št. 2 je bilo oblikovanje treh novih investicijskih postavk ter povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za»stare«pravice porabe. Z rebalansom smo predlagali oblikovanje sedem novih proračunskih postavk, in sicer Hostel 2, Poslovni prostori na Ljubljanski cesti 6 (stara knjižnica), Proizvodni prostori prizidek Trata XIV/6a, Projekt PKP-UAS, Subvencije za energetsko sanacijo objektov, Bivalne enote (stanovanjski zakon) in Kolesarska dirka. Z rebalansom št. 2 smo načrtovali ,05 EUR prihodkov in prejemkov proračuna in v enaki višini odhodke in izdatke. V septembru je Občinski svet obravnaval Rebalans proračuna št. 3. Glavna razloga za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna je bila uskladitev vrednosti dveh proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in NRP-ju (tj. postavk, ki sta imeli po virih predvideno tudi sofinanciranje) ter povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za»stare«pravice porabe. Eno od investicij - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK, smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih in Investicijo Nogometno igrišče z umetno travo pa je sofinancirana s strani Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. Za izvajanje investicije smo pooblastili Javni zavod za šport. Gibanje načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov povezanih z planskimi dokumenti proračuna je razvidno iz naslednjih dveh preglednic. Tabela 3: Prihodki proračuni občine za leto Bilanca prihodkov in prejemkov Proračun Spremembe proračuna Rebalans št. 1 Rebalans št. 2 Rebalans št. 3 A - Bilanca prihodkov , , , , ,39 C - Račun financiranja , , , , ,96 D - Sprememba sredstev na računih , , , ,91 SKUPAJ , , , , ,26 396

8 Tabela 4: Odhodki proračuni občine za leto Bilanca odhodkov in izdatkov Proračun Spremembe proračuna Rebalans št. 1 Rebalans št. 2 Rebalans št. 3 A - Bilanca odhodkov , , , , ,40 C - Račun financiranja , , , , ,86 SKUPAJ , , , , ,26 Načrtovani prihodki in prejemki so bili v letu realizirani v višini ,27 EUR oz. v 88,9 % ter odhodki in izdatki v višini ,46 EUR oz. v 87,9 %. Te bomo bolj podrobno pojasnili v nadaljevanju. Letni cilji na področju investicij so razvidni iz programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitev posebnega dela proračuna. Najpomembnejši cilji, ki smo jih želeli doseči v letu so bili vezani na: ureditev krožnega križišča Podgorska ulica, dokončanju prenove javne razsvetljave, nadaljevanju izgradnje vodovodov SO- RI-KO in Suha krajina ter Rekonstrukciji in dozidava ZD Kočevje, dokončanje izgradnje kampa. V zaključnem računa proračuna je v obširnih poročilih prikazano delovanje občine Kočevje po posameznih dejavnostih. V nadaljevanju pa želimo usmeriti pozornost tudi na naslednje ugotovitve: Občina Kočevje je v proračunskem letu skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansoma ter s prerazporeditvami proračuna in koriščenjem splošne proračunske rezervacije. Tako je v letu dosegla naslednje cilje: 1. zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna; 2. prednostno je financirala investicije v teku, 3. delala na dokumentaciji in virih za novo načrtovane investicije, 4. racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in 5. skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih. Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju: Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanjih delovanja občine. Ugotavljamo, da je leto zaznamoval upad brezposelnosti. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bila stopnja registrirane brezposelnosti v zadnji tretjini leta 17,7-odstotna, medtem ko je bila januarja 2016 še 24,7-odstotna. Če je brezposelnost padala, je naš proračun še naprej rasel. Za nami je rekordno leto. Proračun je bil namreč težak kar 25,5 milijonov evrov na prihodkovni ravni in 23,5 milijona evrov na odhodkovni. V primerjavi z letom 2016 smo prihodke povečali za 5 milijonov. Kar 63 odstotkov vseh sredstev pa je bilo 397

9 namenjenih investicijam. Izpostavimo lahko projekte in izboljšave infrastrukture na področju vodovoda, kanalizacije in energetskega omrežja. Dobili smo novo krožišče pri NLBju in Treh zvezdah, urejali javno razsvetljavo po vseh krajevnih skupnostih ter z Ministrstvom za infrastrukturo začeli z deli za prestavitev ceste in ureditev nivojskega prehoda v Stari Cerkvi. Med vidnejšimi projekti lahko izpostavimo še začetek rekonstrukcije Zdravstvenega doma ter otvoritev Bearlog hostla in kampa pri Rudniškem jezeru. Občina Kočevje skrbi za obsežno socialno problematiko, kar nam narekuje vzdrževanje mreže različnih socialnih programov: zasvojenost z drogami, klic v sili, pomoč družini na domu, preprečevanje nasilja v družini. Perečo problematiko brezposelnosti smo razreševali tudi z angažiranjem na področju javnih del (kultura, šport, šolstvo, javne površine, sociala). Na področju promocije lahko izpostavimo večji obseg prireditev, ki so se izvajale v letu, to so Maškarada, Poletni večeri na mestni ploščadi, Prangeriada ter Veseli december. Rezultat večletnih prizadevanj je viden v realizaciji načrta razvojnih programov ter je obrazložen po posameznih področjih realizacije odhodkov. Poleg navedenih investicij je bilo opravljenih še veliko manjših nujnih posegov, ki so jih izvedli občina, javna podjetja, javni zavodi in seveda krajevne skupnosti. Razveseljivo je, da smo z investicijami zadovoljili potrebe vseh generacij od najmlajših do najstarejših in zagotovili pogoje za enakomeren razvoj celotne občine. Ko govorimo o letu pa zagotovo ne moremo mimo odločitve Yaskawe, da bo v Kočevju zrastla evropska tovarna robotov. 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI A) Prihodki proračuna Občine Kočevje za leto Prihodki proračuna so bili v letu realizirani v višini ,46 EUR in so za 3,9 % pod planirano višino. Tabela 5: Realizacija prihodkov vse bilance Bilanca prihodkov in prejemkov Rebalans št. 3 Realizacija Inde ks A - B ilanca prihodkov , ,39 99,0 C - R ačun financiranja , ,16 77,1 D - S prememba s reds tev na računih , ,91 100,0 SKUPAJ , ,46 96,1 B) Odhodki proračuna Občine Kočevje za leto oz. realizirani cilji in rezultati v letu Odhodki proračuna so v letu 2016 realizirani v višini ,55 EUR oziroma v 88,9 % planiranega proračuna. Realizacija izvršenih nalog iz proračuna pa je po načelu zaračunane 398

10 realizacije višja od predstavljenega zneska. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da je večina nalog sicer realiziranih, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto Tabela 6: Realizacija odhodkov vse bilance Bilanca odhodkov in izdatkov Rebalans št. 3 Realizacija Indeks A - Bilanca odhodkov , ,97 88,6 C - Račun financiranja , ,58 100,1 SKUPAJ , ,55 88,9 399

11 10 OBČINSKI SVET Odhodki za delo občinskega sveta so razčlenjeni po posameznih postavkah in realizirani v višini 90,4 %. Občinski svet se je skoraj mesečno sestajal na svojih rednih in izrednih sejah ter sejah odborov, komisij in na sejah nadzornega odbora. Obravnaval ali odločal je o ključnih vprašanjih občine. Nagrade ter sejnine funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta, ki so zajete med»drugimi operativnimi odhodki«so se izplačevale v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članom nadzornega odbora in volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta občine Kočevje ter na osnovi zapisnikov in prisotnosti list. Neplačane zapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale -45,68 EUR (dobropis). Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale ,24 EUR (2015: ,43 EUR, 2016: ,84 EUR). 20 NADZORNI ODBOR Za nadzorni odbor so bila sredstva realizirana v višini 65,9 %. Tudi pri nadzornem odboru je realizacija odvisna od števila opravljenih nadzorov oziroma sej. Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale 99,50 EUR. 30 ŽUPAN Za dejavnost župana in podžupanov so bila sredstva realizirana v višini 94,3 %. Za izvedbo protokolarnih dogodkov se je v letu porabilo 92,0 % planiranih sredstev. Uporabnik ni imel neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti na dan Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale 3.443,42 EUR (2015: 5.372,35 EUR, 2016: 5.289,73 EUR). 35 OBČINSKA UPRAVA Občinska uprava je v letu opravljala naloge lokalne samouprave z 46 zaposlenimi na čelu z županom občine (od tega so 4 zaposleni na MIR-u in 5 na projektih). V letu so bile v polnem teku vse večje investicije in sprejeti so bili novi odloki in pravilniki, kar je terjalo napore vseh zaposlenih v občinski upravi. Na področju ekonomske in fiskalne administracije se je program izvršil v višini 88,4 % glede na veljavni proračun. Znotraj programa se je realiziral en podprogram, tj Urejanje na področju fiskalne politike. Na področju skupne administrativne službe in splošne javne storitve se je program izvršil v 85,9 odstotno glede na veljavni proračun. Znotraj programa je potekala realizacija na dveh podprogramih, in sicer na Obveščanje domače in tuje javnosti in Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 400

12 Področje lokalna samouprava se je v letu izvršil 94,7 odstotno. Znotraj programa je potekala realizacija na dveh podprogramih, in sicer na Administracija občinske uprave (94,6%) in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (97,9%).V okviru navedenega področja proračunske porabe največji znesek predstavljajo plače, ki imajo v strukturi 79,2 % delež. Tabela 7: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma 35 O bčinska uprava Veljavni plan R ealizacija Indeks 3/2 Nerealizirano 2-3 Delež Lokalna samouprava , ,36 94, ,78 100, Plače delavcev , ,26 94, ,56 79, Materialni stroški , ,11 100,4-292,79 6, Upravljanje s stavbio za potrebe UO , ,83 99,7 183,17 5, Sredstva za revizijo in notranje kontrole 4.200, ,70 99,1 36,30 0, Materialni stroški - licence , ,34 99,8 49,66 2, Stroški po pooblastilu , ,84 92,4 876,16 0, Servis 48 ur 2.500,00 0,00 0, ,00 0, Stroški skupne občinske uprave , ,72 55, ,28 0, ISO standard 2.928, , ,0 0,00 0, Upravljanje s službenimi avtomobili , ,09 98,6 170,91 1, R ačunalniška obdelava in informatika , ,65 95, ,35 2, Osnovna sredstva in upravljanje z njimi , ,82 99,6 123,18 2,4 Na področju civilne zaščite so se programi izvršili v višini 95,1 % glede na veljavni proračun. Znotraj programa sta se realizirala dva podprograma Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč; civilna zaščita (realizacija 62,6 %) Tabela 8: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma 35 O bčinska uprava Veljavni plan R ealizacija Indeks 3/2 Nerealizirano 2-3 Delež Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , ,93 62, ,07 100, Delovanje štabov, enot in služb 7.650, ,38 54, ,62 15, Opremljenost, štabov in služb , ,07 55, ,93 55, T ekmovanja štabov, enot in služb 4.025, ,60 99,9 3,40 15, Vzdrževanje sredstev in naprav 355,00 0,00 0,0 355,00 0, Financiranje društev vključenih v istem dejavnosti ZiR 3.500, ,88 99,9 2,12 13,4 401

13 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč; požarna varnost (realizacija 100,0 %) Tabela 9: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma 35 O bčinska uprava Veljavni plan R ealizacija Indeks 3/2 Nerealizirano 2-3 Delež Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , ,88 100,0 46,12 100, Delovanje in pripravljenost PG D , ,99 100,0 32,01 30, Sredstva za delovanje gasilske zveze , ,00 100,0 14,00 38, Investicije in gasilska oprema , ,89 100,0 0,11 57,8 Program požarnega varstva je realiziran v višini 95,1 %. V letu so se sredstva v višini ,76 EUR namenila za tekoče izdatke (2016: ,58 EUR) in ,05 EUR za investicije in opremo (2016: ,61 EUR). Na področju Trga dela in delovni pogoji so se programi na različnih področjih izvršili v višini 93,3 % glede na veljavni proračun. Znotraj programa aktivna politika zaposlovanja se je izvajal podprogram Povečanje zaposljivosti. Tabela 10: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma Veljavni plan R ealizacija Indeks Nerealizirano 35 O bčinska uprava 3/2 2-3 Delež Povečanje zaposljivosti , ,98 93, ,29 100, J avna dela-šolstvo , ,00 78, ,00 10, J avna dela - kultura 5.900, ,32 81, ,68 1, J avna dela - šport 500,00 349,50 69,9 150,50 0, J avna dela - sociala , ,71 90, ,29 4, J avna dela - mladi 143,21 143,21 100,0 0,00 0, J avna dela - društva , ,38 100,0 6,62 4, J avna dela - gospodarstvo , ,71 97,0 676,47 7, J avna dela - turizem , ,73 92, ,27 10, J avna dela- urejanje in vzdrževanje javnih površin , ,49 60, ,51 6, J avna dela - skrb za zapuščene živali 2.500, ,69 88,0 299,31 0, J avna dela - gozdovi 1.097, ,53 100,0 0,00 0, J avna dela - občina Kočevje , ,56 104, ,21 52, J avna dela - Zakladi Kočevske 2.500, ,15 67,6 810,85 0,5 402

14 Na tej so bila sredstva porabljena v višini 99,4 %, in sicer za stroške za zaposlene iz naslova javnih del na področju šolstva, kulture, športa, sociale, društev, mladih, gospodarstva, turizma, urejanja javnih površin, športa itd. Za javna dela, katerih delodajalec je Občina Kočevje, smo v letu prejeli ,07 EUR sredstev(od tega za javna dela, ki so se izvajala v letu 2016 (decembrska plača 2016, izplačana v januarju ). V letu smo za programe izvajanja javnih del prejeli ,07 EUR s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Na področju Kmetijstva, gozdarstva in ribištva so se programi na različnih področjih izvršili v višini 94,0 % glede na veljavni proračun. Znotraj področij in programov se je poraba realizirala na štirih podprogramih. Tabela 11: Izvršitev podprogramov področje kmetijstva Veljavni plan Realizacija Indeks Nerealizirano 3/ Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu , ,50 100,0 5, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , ,35 70, , Zdravstveno varstvo rastlin in živali , ,43 96, , Vzdrževanje gozdnih cest , ,79 99,7 453,21 SKUPAJ , ,07 94, ,15 Pri podprogramu Zdravstveno varstvo živali se je izvajal projekt LIFE13 NAT/SI000314, ki se je realiziral v višini ,20 EUR in za katerega smo v letu prejeli ,40 EUR sredstev. Na področju Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so se programi in podprogrami realizirali 89,4 odstotno glede na veljavni proračun. Na področju Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so se programi na različnih področjih izvršili v višini 92,6 % glede na veljavni proračun. Znotraj področij in programov se je poraba realizirala na šestih podprogramih. 403

15 Tabela 12: Izvršitev podprogramov v področju Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 35 P romet, prometna infrastruktura in Veljavni plan R ealizacija Indeks Nerealizirano komunikacije 3/ Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest , ,30 99, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , ,97 85, , Urejanje cestnega prometa , ,17 80, , Cestna razsvetljava , ,93 96, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture , ,81 99,5 89, Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 416,00 410,56 98,7 5, Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje ,00 0,00 0, ,00 SKUPAJ , ,74 92, ,50 Področje se je skoraj v celoti realiziralo z lastnimi sredstvi proračuna, izvajal pa se je tudi projekt Celostna prometna strategija, ki je bil sofinanciran v višini ,83 EUR. Področje Gospodarstvo se je izvršilo 98,2 % glede na veljavni plan. Področje se deli na gospodarsko dejavnost (realizacija 95,8 %) in turistično dejavnost (realizacija 99%) Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine je realizacija 73,9 % v primerjavi z veljavnim planom. Znotraj področij in programov se je poraba realizirala na štirih podprogramih. Tabela 13: Izvršitev podprogramov v področju Varovanja okolja in naravne dediščine 15 Varovanje okolja in naravne dediščine Veljavni plan Realizacija Indeks 3/2 Nerealizirano Zbiranje in ravnanje z odpadki , ,20 82, , Ravnanje z odpadno vodo , ,74 71, , Izboljšanje stanja okolja , ,03 93, , Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot , ,81 47, ,19 SKUPAJ , ,78 73, ,58 Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je realizacija 88,1 % v primerjavi z veljavnim planom. Znotraj področij in programov se je poraba realizirala na desetih podprogramih. 404

16 Tabela 14: Izvršitev podprogramov v področju Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Veljavni plan Realizacija Indeks 3/2 Nerealizirano Prostorsko načrtovanje , ,27 90, , Oskrba z vodo , ,66 88, , Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost , ,17 97, , Objekti za rekreacijo , ,14 95, , Praznično urejanje naselij , ,87 51, , Podpora individualni stanovanjski gradnji , ,00 100,0 0, Spodbujanje stanovanjske gradnje , ,43 92, , Drugi programi na stanovanjskem področju , ,38 98,6 817, Urejanje občinskih zemljišč , ,47 82, , Nakup zemljišč , ,58 23, ,42 SKUPAJ , ,97 88, ,91 Znotraj področja se je največ sredstev porabilo na podprogramu Oskrba z vodo, zato realizacijo predstavljamo v nadaljevanju. Tabela 15: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma Oskrba z vodo 16 P rostorsko planiranje in stanovanjsko Veljavni plan R ealizacija Indeks Nerealizirano komunalna dejavnost 3/2 2-3 Delež Oskrba z vodo , ,66 88, ,22 100, Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo , ,17 90, ,83 1, Modernizacija in vzdrževanje vodovodov , ,01 87, ,99 2, Vodovod SO-R I-KO , ,80 92, ,38 61, Vodovod Suha krajina , ,68 82, ,02 34,6 Znotraj podprograma pa največji delež odpade na vodovoda, zato ju podrobneje prikazujemo v nadaljevanju: Tabela 16: Izvršitev proračunskih postavk tudi po virih 16 P rostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost R ealizacija 2016 VIR I (SLO +E U) % pokritja z viri R ealizacija VIR I (SLO +E U) % pokritja z viri SKUP AJ po letih SKUP AJ po letih -viri % pokritja z viri Oskrba z vodo , ,60 61, , ,25 101, , ,85 89, Vodovod SO-R I-KO , ,60 72, , ,58 105, , ,18 93, Vodovod Suha krajina ,37 0,00 0, , ,67 93, , ,67 80,4 405

17 Področje zdravstvenega varstva je bilo realizirano 44,6 odstotno. Kako so bili realizirani podprogrami znotraj področja nam pove naslednja preglednica. Tabela 17: Izvršitev podprogramov v področju Zdravstvo 17 Z dravstvo V eljavni plan R ealizacija Indeks 3/2 Nerealizirano Dejavnost zdravstvenih domov , ,41 29, , Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.800, ,00 55,6 800, Nujno zdravstveno varstvo , ,51 100,0 5, Mrliško ogledna služba , ,37 100,0 1,63 SKUPAJ , ,29 44, ,76 Od tega je bila na tekočem delu realizacija 100%, in sicer mrliško ogledna služba (plačilo mrliških ogledov in obdukcij ter prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki je znašal ,51 EUR (2015: ,44 EUR, 2016: ,73 EUR). Znotraj področja je poraba tudi na dveh projektih (Defibrilatorji, Nakup opreme ZD Kočevje) in eni investiciji, tj. rekonstrukciji in dozidavi ZD Kočevje. Nakup opreme je bil sofinanciran s strani pristojnega ministrstva v višini ,60 EUR. Finančna sredstva na investiciji Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje niso porabljena zaradi subjektivnih razlogov direktorja izvajalca del (zdravstvene težave). Področje kulture je bilo realizirano v višini ,05 EUR oz. 97,2 %, v okviru tega na ohranjanju kulturne dediščine 84,0 %, za programe v kulturi 99,4 % in za podporo posebnim skupinam 100 %. Tabela 18: Izvršitev podprogramov na področju kulture V eljavni plan R ealizacija Indeks Nerealizirano 18 K ultura, špot in nevladne organizacije 3/ Nepremična kulturna dediščina , ,04 42, , Premična kulturna dediščina , ,24 99,5 489, Knjižničarstvo in založništvo , ,04 99,9 209, Umetniški programi , ,65 100,0 66, Ljubiteljska kultura , ,49 97, , Drugi programi v kulturi , ,59 98,1 392,41 SKUPAJ , ,05 96, ,86 Na podprogramu Nepremična kulturna dediščina se je izvajal projekt ProteCHt, Interreg central Evrope za katerega smo v letu prejeli sredstva v višini 977,50 EUR. 406

18 Področje športa je bilo realizirano v višini ,00 EUR oz. 97,6 %. Proračunska sredstva, ki so se razdelila posameznim izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb, so bila porabljena v višini ,64 EUR. Področje izobraževanja je realizirano v višini 96,8 % sprejetega proračuna. Cilj Občine Kočevje na področju predšolske vzgoje je zagotoviti čim večjemu številu otrok dnevno varstvo in vzgojo v vrtcih. Občina Kočevje iz proračuna zagotavlja plačilo razlike med ekonomsko ceno programa v vrtcu in zneskom, ki ga plačajo starši za vrtec, in sicer za vse otroke staršev, ki stalno bivajo v naši občini. Občina Kočevje ima na svojem območju tri osnovne šole, osnovno šolo s prilagojenim programom, glasbeno šolo in Ljudsko univerzo (šola za odrasle). Cilj občine na osnovnošolskem področju je zagotoviti izvedbo osnovnošolskih programov, ki niso financirani od države in so pomembni za naše območje oz. imajo v naši občini pogoje za njihov razvoj. Mesečno nakazujemo sredstva za osebne dohodke nadstandardnih programov in materialne stroške. V področju izobraževanja so se izvajali štirje glavni programi. Tabela 19: Izvršitev podprogramov na področju izobraževanja 19 Izobraževanje Veljavni plan R ealizacija Indeks Nerealizirano 3/ Vrtci , ,09 98, , Osnovno šolstvo , ,97 91, , G lasbeno šolstvo , ,22 100,0 0, Splošno srednje in poklicno šolstvo , ,00 100,0 0, Izobraževanje odraslih , ,00 100,0 0, Pomoči v osnovnem šolstvu , ,85 92, ,15 SKUPAJ , ,13 96, ,87 V letu so se izvajale štiri proračunske postavke investicijske narave na katerih je bilo skupno porabljenih ,03 EUR sredstev oz. 4,7%. Program socialnega varstva je bil realiziran v višini 97,0 %. Največ sredstev je bilo namenjeno oskrbninam v splošnih in posebnih socialnih zavodih (podprogram Socialno varstvo starih). Po podprogramih je realizacija tega področja razvidna iz naslednje tabele. Tabela 20: Izvršitev podprogramov na področju socialnega varstva 20 Socialno varstvo Veljavni plan Realizacija Indeks 3/2 Nerealizirano Drugi programi v pomoč družini , ,11 95, , Socialno varstvo invalidov , ,48 100,0 0, Socialno varstvo starih , ,49 99, , Socialno varstvo materialno ogroženih , ,04 94, , Socialno varstvo zasvojenih 1.483, ,92 85,6 213, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin , ,63 75, ,37 SKUPAJ , ,67 97, ,33 407

19 Tabela 21: Izvršitev proračunskih postavk znotraj podprograma Socialno varstvo starih V eljavni plan R ealizacija Indeks 3/2 Nerealizirano Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih , ,47 99,8 566, Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih , ,91 100,0 7, Dejavnost izvajanja pomoči na domu , ,83 100,0 78, Bivanje v stanovanjskih skupinah , ,28 94,5 747,72 SKUPAJ , ,49 99, ,51 Področje servisiranje javnega dolga, ki vključuje podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje in Stroški financiranja in upravljanja z dolgom sta bila realizirana 87,6%. Gibanje obresti oz. dolga v celoti je razvidno iz naslednje tabele. Tabela 22: Realizacija obresti po letih Skupine odhodkov Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Realizacija 2014 Realizacija 2015 Realizacija 2016 Realizacija Indeks real.17/ VP16 Odplačila dolga , , , , , , ,58 119,9 Obresti , , , , , , ,64 118,5 S tanje dolga , , , , , , ,75 130,4 Neplačane zapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale 1.424,70 EUR (2016: 2.294,03 EUR), nezapadle pa ,61 EUR, od tega ,22 EUR tekočih in ,39 EUR investicijskih (v vrednosti je za ,51 zadržkov)(2016: ,78). 70 MIR Področja tega uporabnika so se realizirala v višini 99,1 %. Tabela 23: Realizacija PU MIR Veljavni plan Realizacija Indeks Nerealizirano 70 MIR 3/ Lokalna samouprava , ,96 99, ,07 SKUPAJ , ,96 99, ,07 Uporabnik na dan ni imel neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan znašale 3.592,50 EUR (2015: 4.340,37 EUR, 2016:3.348,38 EUR). 408

20 KRAJEVNE SKUPNOSTI Programi krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 94,3 %. Tabela 24: Realizacija po področjih posamezne krajevne skupnosti 91 KS Kočevska R eka 92 KS Šalka vas 93 KS Ivan Omerza 94 KS Stara Cerkev 95 KS Poljanska dolina 96 KS Kočevje mesto Realizacija - R E KS SKUPAJ 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 1.373, ,48 499,33 760, , ,20 06 Lokalna samouprava , , , , , , ,77 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 0,00 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 177,35 376,60 869, , ,08 14 G ospodarstvo 0,00 16 P rostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno gospodarstvo , , , , , , ,87 17 Zdravstvo 0,00 549,00 549,00 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 0,00 SKUPAJ , , , , , , ,92 Tabela 25: Realizacija finančnih načrtov KS Veljavni plan Realizacija Indeks 3/2 Nerealizirano 2-3 Zapadle in nezapadle obveznosti Kočevska Reka , ,11 93, ,95 908,97 92 KS Šalka vas , ,23 100,0 5,23 975,40 93 KS Ivan Omerza , ,89 80, , ,75 94 KS Stara Cerkev , ,46 100,0 0, ,33 95 KS Poljanska dolina , ,89 103,7-997, ,12 96 KS Kočevje mesto , ,34 100,0 10, ,21 SKUPAJ , ,92 95, , ,78 Neplačane zapadle kratkoročne obveznosti vseh krajevnih skupnosti so na dan znašale 907,58 EUR (2015: 1.297,18 EUR, 2016:926,90 EUR) in niso bile plačane zaradi nezadostnih sredstev na posameznih proračunskih postavkah. Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti vseh krajevnih skupnosti so na dan znašale ,20 EUR (2015: 3.999,28 EUR, 2016: ,55 EUR). 5. MOREBITNE NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU DELA V OBČINI KOČEVJE 409

21 Župan in zaposleni v občinski upravi v letu nismo zaznali morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju dela. V letu tudi ni bilo naravnih in drugih nesreč na območju občine Kočevje. 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI PRETEKLIH LET Skupni prihodki zaključnega računa Občine Kočevje so v letu dosegli 25,4 mio EUR (upoštevan ostanek sredstev 2015), 2014: 20,9 mio EUR, 2015:19,1 mio EUR, 2016: 20,6 mio EUR). Z izvedbo nalog, ki smo jih opravili v letu sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili v letnem proračunu, in sicer v celoti na področju t.i. izvirnih nalog, ki so financirane iz primerne porabe in nekoliko slabše na področju nekaterih investicij, ki so vezane na pogoje terena (npr. Jez na jezeru v Kočevski Reki. 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Občina Kočevje je v letu skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk in kasneje z rebalansom. Kumulativno je proračun na strani prihodkov realiziran v višini 96,1% (2014: 93,8 %, 2015: 71,5 %), na strani odhodkov pa 87,9 % (2014: 90,9 %, 2015: 67,0 %, 2016:88,9%). Tabela 26: Finančni kazalniki poslovanja Kazalnik Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 1. Stopnja odpisanosti opreme 0,63 0,66 0,75 0,82 2. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,25 0,18 0,32 0,51 3. Koeficient plačilne sposobnosti 1,02 1,04 0,66 0,66 4. Koeficient zapadlih obveznosti 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Kazalnik zadolženosti 0,14 0,06 0,07 0,09 6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,81 1,08 0,87 1,10 7. Prihodkovnost sredstev 0,21 0,20 0,18 0,22 1. Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006) Stopnja odpisanosti opreme kaže stopnjo izrabljenosti opreme. Stopnja v Občini Kočevje za leto znaša 0,82. Nižji ko je kazalnik, bolje je, saj bolj ko se približuje vrednosti 1, bolj je oprema izrabljena. 2. Delež terjatev v celotnem prihodku = kratkoročna sredstva AOP (denarna sredstva v blagajni AOP dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014) / celotni prihodki Vrednost kazalnika za Občino Kočevje v letu je 0,51. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar pomeni, da se terjatve razmeroma hitro unovčijo. 3. Koeficient plačilne sposobnosti = povprečno število dejanskih dni za plačilo / povprečno število dogovorjenih dni za plačilo 410

22 Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem. Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem. Občina Kočevje je bila v letu plačilno sposobna, saj je svoje obveznosti poravnala skoraj brez zamud (povprečno do 1 da zamud). 4. Koeficient zapadlih obveznosti = zapadle obveznosti na dan / mesečni promet do dobaviteljev Koeficient se izračuna tako, da se zapadle neplačane obveznosti na primerja z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0. Občina Kočevje je imela na dan za 1.424,70 EUR zapadlih neplačanih obveznosti, koeficient zapadlih obveznosti za leto je 0, kar kaže, da občina redno plačuje svoje obveznosti. 5. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri (AOP AOP 047+ AOP AOP 055) / Obveznosti do virov sredstev (AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0, z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Kočevje ima v letu kazalnik 0,09, kar kaže na nizko stopnjo zadolženosti. Občina mora pri zadolževanju upoštevati omejitve ZFO. 6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = Kratkoročna sredstva (AOP 012) + zaloge (AOP 023) / kratkoročne obveznosti (AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz. če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost), za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. Kazalnik za Občino Kočevje v letu je 1,10 kar kaže na odlično likvidnost v primerjavi s preteklim letom (0,87). 7. Prihodkovnost sredstev = prihodki iz poslovne dejavnosti / osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP AOP AOP 006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik občine za leto je 0,21, kar pomeni, da je 1 enoto prihodka ustvarila z 0,21 enote nabavne vrednosti osnovnih sredstev. 411

23 8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA Notranje kontrole, ki obsegajo predhodne kontrole, kontrole za odkrivanje in preprečevanje napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja je opravljala direktorica občinske uprave oz. z njene strani pooblaščena oseba v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kočevje za leto, Spremembami in dopolnitvami proračuna za leto in Rebalansom št. 1, in 3 za leto, Navodilom o izvrševanju proračuna Občine Kočevje, Pravilnikom o računovodstvu Občine Kočevje in z določili 7. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002). V okviru notranje revizije smo v letu izvedli notranjo revizijo zaključnega računa občine Kočevje za leto. Cilj revizije je bil izrek mnenja o delovanju notranjih kontrol Občine Kočevje na področju zaključnega računa za leto 2016,s poudarkom na pregledu področja upravljanja z javnimi zavodi. V pregled je bilo vključenih 8 javnih zavodov, pregledana pa so bila naslednja področja poslovanja: - Letno poročilo, - Neporabljeni presežek, - Uskaljenost sredstev in virov sredstev - Razmejevanje javne in tržne dejavnosti V nadaljevanju povzetek priporočil in končne določbe iz revizijskega poročila:«številka priporočila NRev 012 / - 1 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV Nizka Nepopolna letna poročila VSEBINA PRIPOROČILA Občina naj z ugotovitvami iz tega poglavja seznani javne zavode ter posamezne strokovne službe oz. sodelavce, ki naj pomanjkljivosti, ki smo jih izpostavili, odpravijo pri pripravi letnih poročil za leto. Številka priporočila NRev 012 / - 2 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI VISOKA (Ne)ugotavljanje razlogov za nastanek primanjkljaja VSEBINA PRIPOROČILA Občina naj nad obema javnima zavodoma, ki sta poslovno leto 2016 zaključila z negativnim poslovnim rezultatom, odredi izredni nadzor na podlagi določb prvega odstavka 71. člena ZJF. V nadzoru naj se ugotovi verodostojnost izkazanega poslovnega rezultata ter dejanski razlogi za slabo poslovanje v letu. 412

24 Številka priporočila NRev 012 / - 3 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI VISOKA Neenotno in nejasno opredeljen organ, pristojen za odločanje o presežku VSEBINA PRIPOROČILA Občina naj v vseh aktih poenoti določbo glede tega, kdo odloča o presežku (npr. svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja ALI ustanovitelj ALI svet zavoda). Pri»ustanovitelju«je potrebno nadalje jasno definirati, ali je to župan ali občinski svet. Številka priporočila NRev 012 / - 4 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV Nizka Neusklajena sredstva in viri sredstev VSEBINA PRIPOROČILA Občina naj od tistih zavodov, kjer je sredstev več kot virov sredstev in obratno, zahteva, da to razliko na dan ustrezno (pisno) pojasnijo, saj iz njihovih letnih poročil ni razvidno, zakaj do razlik prihaja. Zavod naj tudi pojasni, kdaj in kako namerava to razliko odpraviti. Številka priporočila NRev 012 / - 5 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja TRŽNA DEJAVNOST Srednja Nejasna opredelitev tržne dejavnosti ter neenotno razmejevanje javne in tržne Dejavnosti VSEBINA PRIPOROČILA V vseh ustanovitvenih aktih je sicer predvideno, da javni zavod pridobiva sredstva tudi na trgu, a ni jasno razvidno, kaj naj bi bila javna služba oz. javna pooblastila, kaj pa se šteje za tržno dejavnost. Občini predlagamo, da za leto 2018 izda usmeritve glede tega, kaj so javni prihodki, kaj pa tržni oz. da to uredi kar v aktih o ustanovitvi. O tem opozarjamo, da je pri javnih zavodih s področja kulture v skladu z 31. členom ZUJIK potrebno dodatno opredeliti še, kaj se šteje za izvajanje javne službe z nejavnimi sredstvi (kot so npr. vstopnice) 413

25 Številka priporočila NRev 012 / - 6 Poslovno področje Stopnja tveganja Vrsta tveganja (PRE)FINANCIRANJE JAVNIH ZAVODOV Nizka Spremljanje finančnega položaja javnih zavodov VSEBINA PRIPOROČILA Občina naj še naprej spremlja finančno stanje v svojih javnih zavodih (v tistih, ki niso bili vključeni v to revizijo in tudi v tistih, v katerih ima le soustanoviteljske pravice) ter temu ustrezno in sproti prilagaja tudi ukrepe v zvezi z določitvijo obsega financiranja. KONČNE DOLOČBE Skladno z določbo 17. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 2 mora predstojnik v roku, ki ni daljši od devetdesetih dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti notranjega revizorja. Z revizijo je bilo sicer ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti, ki pa v ničemer ne vplivajo na negospodarno in/ali na nezakonito porabo sredstev, nobena od njih pa ni neposredno povezana s tveganjem, da bi bil v primeru inšpekcijskega nadzora zoper občino in zoper odgovorno osebo občine uveden prekrškovni postopek. Iz tega razloga odzivnega poročila občini ni potrebno pripravljati. V 18. členu omenjenega Pravilnika je še določeno, da mora predstojnik nemudoma ukrepati, če notranji revizor ugotovi nepravilnosti, ki kažejo na povzročitev večje škode ali sum kaznivega dejanja. Ker v okviru te opravljene revizije ni bilo ugotovljenih nobenih dejanj, nepravilnosti, neskladnosti s predpisi ali namerne povzročitve škode, predstojniku v zvezi s tem ni potrebno sprejeti nobenih posebnih ukrepov. Pri naslednji reviziji naj se preveri tudi spoštovanje priporočil te revizije. Ker bo v letu znesek prihodkov presegel ,03 EUR, je občina k izvedbi notranje revizije poslovanja zavezana tudi v letu 2018.«V prilogi posredujemo tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ občina. 9. POJASNILA NA PODROČJIH NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI Na vseh področjih cilji niso bili izpolnjeni, pri posameznih investicijah je prišlo do nerealizacije projektov zaradi objektivnih razlogov, kot npr. pri investicijah Jez na jezeru v Kočevski Reki (vreme), Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje (subjektivni razlogi izvajalca del). 10. OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA OBČINE KOČEVJE NA DRUGA PODROČJA Sama razdelitev odhodkov po področjih, programih in podprogramih nam pove, na katera področja posega delovanje občine. Na področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo kot na investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu realiziranega plana. Občina opravlja javno službo, zato je njeno delovanje vplivalo tako na lokalno kot na širšo skupnost. Na občino se obračajo posredni in neposredni uporabniki in nenazadnje tudi družbe in občani (financiranje, potrdila ). 2 Uradni list RS, št. 72/02 414

26 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila Damjana LISAC Odgovorna oseba občine Dr. Vladimir PREBILIČ Letno poročilo Občine Kočevje je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 415

27 I. Bilance stanja II. Izkaza prihodkov in odhodkov III. Pojasnil k izkazom: K bilanci stanja Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil K bilanci uspeha Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Izkaz računa financiranja Druge računovodske informacije 416

28 UVOD Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16). Občina Kočevje posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/2006-ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) ter slovenske računovodske standarde. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Kočevje na dan , in sicer v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 1.) Podatki o denarnih sredstvih v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnicah Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice AOP 013 Opredelitev denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnicah ter pravila za evidentiranje le-teh najdemo v 7. členu Zakona o računovodstvu, 11. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov, 13. členu Pravilnika o EKN ter SRS 7. Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan znašalo 900,00, kar je v celoti predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje občinske blagajne. Občina konec leta ni imela nobenih vrednotnic. Tabela 1: Stanje denarnih sredstev v blagajni Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice Stanje na dan Denarna sredstva v blagajni 900,00 Skupaj 900,00 2.) Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP

29 Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga denarna sredstva za posebne namene. Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je na dan znašalo ,48, kar je predstavljalo sredstva na računu Občine Kočevje proračun in račun Občine Kočevje najemnine in zakupnine. Na računu Občine Kočevje proračun je zajeto tudi stanje sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti. Ob koncu leta 2016 je stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašalo ,05, kar je za ,43 manj kot ob koncu leta. Tabela 2: Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Stanje na dan Račun Občina Kočevje - proračun ,70 Račun Občina Kočevje - najemnine in zakupnine 507,78 Skupaj ,48 3.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe AOP 008 Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujejo še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela ter naložbe v namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. Občina je na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan izkazovala stanje v višini ,06, kar je za ,51 več kot na koncu leta V letu je bila na občino po sklepu o dedovanju prenesena ena delnica SING SIVENT d.d., Ljubljana v višini 0,88. V poslovnih knjigah ni bilo potrebno opraviti uskladitve vrednosti vrednostnega papirja na tržno vrednost, ker je bila vrednost enaka. Vrednost naložbe v poslovne deleže družb se je v letu povečala za ,51, kar je predvsem posledica uskladitve vrednosti kapitalskih naložb, ki jih ima občina v družbah Recinko d.o.o., Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o, Hydrovod d.o.o. in Komunala Kočevje d.o.o., na knjigovodsko vrednost na dan Sprememba stanja dolgoročnih finančnih naložb v preteklem letu je razvidna iz Tabele

30 Tabela 3: Sprememba stanja dolgoročnih finančnih naložb Vrsta naložbe Stanje naložbe Znesek povečanja naložbe Znesek zmanjšanja naložbe Stanje naložbe Indeks Naložbe v delnice v državi 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 SING SIVENT D.D. 0,00 0,88 0,00 0,88 100,00 Naložbe v poslovne deleže , , , ,18 104,02 RC Kočevje Ribnica d.o.o ,10 675,66 0, ,06 RECINKO D.O.O , , ,49 98,69 KOMUNALA KOČEVJE D.O.O , ,75 0, ,85 103,20 HYDROVOD D.O.O , ,60 0, ,08 106,63 Druge dolgoročne naložbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skupaj , , , ,06 104,02 Skupina kontov 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z odkupom dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), druga dolgoročno dana posojila ter dolgoročno dani depoziti. Na tej skupini kontov občina na dan ne izkazuje stanja. 4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev Skupina kontov 02 - Nepremičnine AOP 004 in Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 in Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006 in Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev AOP 007 Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (premoženjske pravice, druga neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva) je na dan znašala ,40 in se je glede na stanje na dan 1.1. ( ,31 ) zmanjšala za ,91 oz. 1,81%. V Tabeli 4 je prikazano gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu. 419

31 Tabela 4: Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev Konto Naziv konta Nabavna vrednost 1.1. Popravek vrednosti 1.1. Povečanje nabavne vrednosti Povečanje popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti Zmanjšanje popravka vrednosti Amortizacija Neodpisana vrednost Dolgoročne premoženjske pravice Druga neopredmetena sredstva , , ,90 0,00 0,00 0, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,78 872, Zemljišča ,61 0, ,17 0, ,00 0,00 0, , Zgradbe v lasti , , , , , , , , Zgradbe - na lizing , ,82 0,00 0,00 0,00 0, , , Oprema , , , , , , , , Drobni inventar , , , , , ,59 0,00 0, Druga opredmetena sredstva ,73 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 SKUPAJ , , , , , , , ,40 420

32 Zemljišča Nabavna vrednost le-teh je na dan znašala ,78, kar je za ,83 manj kot na dan Zmanjšanje je nastalo iz naslova preknjižbe na konto zgradb v vrednosti ,00 EUR in novih nabav zemljišč v vrednosti ,17. Zgradbe Mednje štejemo upravne prostore, poslovne prostore, stanovanja, infrastrukturne objekte ter druge zgradbe (zgradbe namenjene izobraževanju in športu, gospodarske in kulturne zgradbe, koče, pomole, avtobusne postaje, ceste, javna razsvetljava, ). Neodpisana vrednost zgradb je na dan znašala ,38 in je bila za ,82 manjša glede na vrednost na dan Vrednost objektov se je v letu povečala iz naslova aktiviranja nepremičnin v gradnji, iz naslova neposrednega povečanja vrednosti zgradb zaradi investicijskih vlaganj. Hkrati se je vrednost med letom zmanjšala, saj so bile nepremičnine prenesene v upravljanje javnim zavodom, in sicer Mladinski hotel Bearlog v vrednosti ,03, prenova objekta Šeškovega doma v vrednosti ,55, objekt KCK mansarda in doknjižba iz preteklih let v vrednosti ,53, Turistični kompleks Jezero doknjižba v vrednosti ,00 ter Kamp Jezero v vrednosti ,97. Amortizacija zgradb za leto je znašala ,37. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi Gre za nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi predloženega uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. V letu je bilo skupaj aktiviranih za ,53 vseh osnovnih sredstev v gradnji oz. pridobivanju. Med večjimi investicijami, ki so bile aktivirane, so Urejanje kampa v vrednosti ,81, Mladinski hotel Bearlog v vrednosti ,02, modernizacija in vzdrževanje vodovodov v skupni vrednosti ,01, ureditev parkovnega igrišča v Gaju v vrednosti ,88, modernizacija kanalizacijskega sistema v skupni vrednosti ,74, projekt prenove javne razsvetljave v vrednosti ,36, avtobusno postajališče z nadkrito čakalnico v Željnah v vrednosti ,29 in urejanje pločnika Reška cesta v vrednosti ,08. Na dan je nabavna vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo, znašala ,29, kar je za ,26 več kot na dan V Tabeli 5 so izkazane vrednosti posameznih osnovnih sredstev v gradnji oz. pridobivanju na dan Tabela 5: Vrednosti posameznih osnovnih sredstev v gradnji oz. pridobivanju na dan

33 Letno poročilo občine Kočevje za leto Inventarna številka Opis Vrednost na dan P Šeškov dom ,44 P Obnova prostorov na TZO 8 (poročna dvorana, KS) ,80 P Urejanje kočevskega jezera - ureditev plaž ,40 P Tržni dan, zunanja ureditev tržnice 5.989,15 P OŠ Ob Rinži - energ. sanacija, adaptacija, OŠ Livold ,59 P OŠ Zbora odposlancev - energetska sanacija 7.747,00 P Ureditev parkirišča v Turjaškem naselju 530,00 P Obnova vaškega doma v Novih Lazih ,12 P Obnova objekta na Ljubljanski c. 7 - energetska sanacija 6.075,60 P Obnovitvena dela na Zdravstvenem domu, rekonstrukcija ,96 P Ureditev infrastrukture v Cvišlerjih ,80 P Ureditev infrastrukture v Koblarjih 5.939,80 P Ureditev infrastrukture v Klinji vasi ,80 P Ureditev infrastrukture v Gorenju ,00 P Kulturni dom Predgrad ,20 P Ureditev krožnega križišča Podgorska ulica ,00 P Ureditev Podgorske ulice od križišča do priključka CGP ,80 P Urejanje kočevskega jezera ,60 P Preplastitev dela krožne ulice Pri Unionu 3.401,80 P Preplastitev dela Roške ceste ,60 P Jez na jezeru v Kočevski Reki ,61 P Ureditev cestišč - območje Livold ,00 P Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest ,14 P Brv Tesarska - mestno jedro ,79 P Urejanje prehodov za pešce ,57 P Parkirišča (UHM, Prešernova) ,76 P Rekonstrukcija Roške ceste ,59 P Komunala - sortirna linija in kompostarna ,53 P Komunala - Deponija Mozelj ,00 P Komunala - Kanalizacija v delu naselja Stara Cerkev 8.659,83 P Komunala - Daljinsko ogrevanje z biomaso - vročevod ,66 P Komunala - Kanalizacija Mozelj 1.782,00 P Komunala - Kanalizacija Predgrad 1.782,00 P Komunala - Kanalizacija Koprivnik 1.782,00 P Komunala - Kanalizacija Črni Potok 1.782,00 P Komunala - Kanalizacija Mlaka ,00 P Komunala - Čistilna naprava Kočevska Reka ,00 P Komunala - Čistilna naprava Morava ,00 P Komunala - Čistilna naprava Novi Lazi ,00 P Komunala - Modernizacija kanalizacijskega sistema ,86 P Komunala - Čistilna naprava Štalcerji ,00 P Hydrovod - Vodovod SO -RI - KO ,89 P Hydrovod - Vodovod Suha krajina ,94 P Hydrovod - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov ,00 P Urejanje nivojskih prehodov čez železniške proge ,27 Inventarna Vrednost na dan Opis številka P Popravilo mostov v Livoldu ,20 389

34 Letno poročilo občine Kočevje za leto P Rušenje telovadnice Stara Cerkev 2.074,00 P Subvencioniranje izvedbe vrtin 2.501,00 P Izgradnja 16 oddelčnega vrtca ,06 P Odlagališče odpadkov Mozelj ,94 P Obnova in gradnja mrliških vežic in urejanje pokopališč ,17 P OPPN Turjaška izdelava OPPN Turjaška ,76 P Komunalno opremljanje industrijske cone LIK 5.500,00 P Bivalne enote 2.534,45 P Hostel ,16 P Poslovni prostori na Ljubljanski cesti 6 (stara knjižnica) 7.076,00 P Ureditev LC na območju železniške postaje v Kočevju ,40 P Promenada prosojne njive ,00 P Ureditev Željnskih jam 9.900,74 P Izgradnja kanalizacijskega sistema (dodatni kanali, hišni priklj.) 4.756,12 P Občinski prostorski načrt ,39 P Ureditev igrišča Kobel - KS Ivan Omerza 549,00 SKUPAJ ,29 Oprema Gre za opremo občinske uprave, opremo infrastrukturnih objektov in drugo opremo (eko otoki, oprema KS, oprema na igriščih in vaških središčih, oprema civilne zaščite, oprema poslovnih prostorov). Neodpisana vrednost le-te je na dan znašala ,16, kar je za ,37 manj kot na dan K zmanjšanju opreme so prispevale izločitve opreme ( ,12 - prodaja, prenos v upravljanje, odpisi) in amortizacija opreme ( ,83 ). K povečanju opreme pa je prispeval prenos opreme ob aktiviranju investicij iz kontov nepremičnin v gradnji in povečanja iz naslova nabav nove opreme v višini ,06. Drobni inventar Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni. Na dan je neodpisana vrednost inventarja znašala 0,00, kar je enako kot na dan V letu je bil iz te skupine kontov izločen drobni inventar v višini ,59, ki je bil že v celoti odpisan (prodaja, prenos v upravljanje, odpisi). V letu je bil nabavljen oz. aktiviran novi drobni inventar v višini ,47, ki je bil takoj odpisan v celoti. Oprema v pridobivanju Občina Kočevje na dan izkazuje opremo v pridobivanju v višini 3.320,00. Vrednost le-te se je letu zmanjšala iz naslova aktiviranj opreme v pridobivanju v višini 8.224,80. Druga opredmetena osnovna sredstva Občina Kočevje na dan izkazuje druga opredmetena osnovna sredstva v višini ,73, kar je za ,00 več kot ob koncu leta Povečanja je nastalo iz naslova prenosa lastništva treh lesenih skulptur na občino. 390

35 Letno poročilo občine Kočevje za leto 5.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011 Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni inventar) ter objekte. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje, je na dan znašala ,33 in je bila za večja kot na dan Največja sprememba vrednosti sredstev v upravljanju je nastopila pri Javnem zavodu za turizem in kulturo Kočevje. Povečanje pri Javnem zavodu za turizem in kulturo Kočevje je nastalo iz naslova prenosa zgradb in opreme v upravljanje (Mladinski hotel Bearlog objekt KCK - mansarda, Turistični kompleks Jezero ter Kamp Jezero). V letu je občina javnim zavodom namenila tudi investicijske transfere, ki so vplivali na povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih imajo v upravljanju (Vrtec Kočevje, OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ljubo Šercer, OŠ Stara Cerkev, Zdravstveni dom Kočevje, Ljudska univerza). Večje zmanjšanje stanja sredstev v upravljanju je nastopilo pri javnih zavodih OŠ ob Rinži in Vrtec Kočevje. Pri obeh javnih zavodih je bilo zmanjšanje v glavnem posledica obračunane amortizacije. V Tabeli 6 je po posameznih prejemnikih predstavljen prikaz gibanja sredstev v upravljanju v letu. Tabela 6: Gibanje sredstev v upravljanju v letu Naziv pravne osebe Stanje Znesek povečanja oz. zmanjšanja stanja v letu Stanje Indeks Terj. za sred. dana v upravlj. posred. upor. proračuna , , ,59 101,03 Glasbena šola Kočevje , , ,59 92,41 OŠ Ljubo Šercer Kočevje , , ,24 72,15 OŠ Zbora odposlancev Kočevje , , ,14 84,96 OŠ ob Rinži Kočevje , , ,84 95,35 OŠ Stara Cerkev , , ,34 66,65 Naziv pravne osebe Stanje Znesek povečanja oz. zmanjšanja Stanje Indeks 391

36 Letno poročilo občine Kočevje za leto stanja v letu Knjižnica Kočevje , , ,68 93,84 Vrtec Kočevje , , ,10 90,12 Zdravstveni dom Kočevje , , ,33 98,64 Lekarna Kočevje , , ,36 115,64 Pokrajinski muzej Kočevje , , ,65 123,60 Javni zavod za šport , , ,16 97,48 Ljudska univerza Kočevje , , ,23 102,08 Podjetniški inkubator Kočevje , , ,56 99,78 Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje , , ,37 125,31 Terj. za sred. dana v upravlj. drugim ,64 0, ,64 100,00 Gasilska zveza ,64 0, ,64 100,00 Skupaj , ,23 100,99 6.) Podatki o odprtih terjatvah iz preteklega leta Terjatve iz skupin kontov 06, 07 (glej Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev) in 09 (glej Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev) so predstavljene v predhodnih točkah te obrazložitve. Od dolgoročnih terjatev tukaj predstavljamo še terjatve iz skupine kontov 08. Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja AOP 010 Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. V tej skupini kontov Občina Kočevje izkazuje dolgoročne terjatev iz poslovanja do kupcev stanovanj po Stanovanjskem zakonu (obročno odplačilo nakupa stanovanjski enot), dolgoročno terjatev do Razvojnega centra Novo mesto iz naslova sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) ter dolgoročno terjatev iz naslova nadomestila za stavbno pravico, ki je bila ustanovljena v letu 2015 na predmetnih zemljiščih in objektu (Grad Strmec). Stavbna pravica se nanaša na pravico imetnika, družbe Sofido Razvoj d.o.o., da ima v lasti zgradbo nad nepremičninami - zemljiščem v lasti lastnika. Stavbna pravica se izteče po poteku 40 let. Shemo Garancijska shema za Dolenjsko (GSD) upravlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Skupna dolgoročna terjatev do upravljavca se je iz tega naslova v letu povečala za 617,65 (provizija, obresti) glede na leto Terjatve iz poslovanja do kupcev stanovanj po Stanovanjskem zakonu so na dan znašale 64,54 in so bile za 387,26 manjše kot na dan Zmanjšanje je posledica odplačila dela kupnin. 392

37 Letno poročilo občine Kočevje za leto Dolgoročna terjatev iz naslova nadomestila za stavbno pravico se je v letu zmanjšala za 2.202,07. Zmanjšanje je posledica odplačila dela le-te. Tabela 7: Dolgoročne terjetve iz poslovanja Vrsta dolgoročnih terjatev iz poslovanja Stanje Stanje Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja - kupnine 451,80 64,54 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja nadomestilo za stavbo pravico , ,64 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja - garancijska shema za Dolenjsko (GSD) , ,65 Skupaj , ,83 V nadaljevanju sledi predstavitev kratkoročnih terjatev iz skupin kontov 12, 13, 14, 15, 16 in 17. Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015 Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. V tej podskupini Občina Kočevje izkazuje terjatve do dolžnikov iz naslova neprofitnih najemnin za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča ter druge terjatve občine. Slednje obsegajo terjatve iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore v upravni stavbi Občine Kočevje, na Ljubljanski cesti 26, uporabnin objektov v Športnem centru Gaj na TZO 30 in kegljišča na TZO 32, najemnin prostorov v ZD Kočevje, uporabnin prostorov Šeškovega doma, sejne sobe Občine Kočevje, sejne sobe in dvorane KCK-ja, najemnin za poslovno-proizvodni prostor, oddan družbi Kolektor Sikom d.o.o., najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, ki je dana v najem javnima podjetjema Komunala d.o.o. in Hydrovod d.o.o. najemnin javne infrastrukture objekt Tržnica, najemnin infrastrukture za izvajanje koncesije, ki jo ima v najemu podjetje Kočevski les d.o.o. ter terjatve iz naslova stavbnih in drugih zemljišč, izvajanje koncesije izkoriščanja gozdov in oglaševanja v časopisu Kočevska. Na dan je stanje odprtih terjatev znašalo ,77, kar je za ,68 oz. 17,08 % več kot na dan Na kontu 1200 terjatve do kupcev je bilo na dan za ,53 terjatev, od tega ,62 zapadlih in ,91 nezapadlih. Največji del terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 predstavljajo terjatve za najem gospodarske javne infrastrukture do Komunale d.o.o. v skupni višini ,17 in do podjetja Hydrovod d.o.o. v skupni višini ,46 ter terjatev za najem poslovnih prostorov Kolektor Sikom v višini ,62. Večje terjatve, ki bodo zapadle v letu 2018 predstavljajo še terjatve do fizičnih oseb za prodajo stavbnih zemljišč, najem ordinacij v Zdravstvenem domu ter najem športnih objektov v višini ,37. Med zapadlimi neplačanimi terjatvami na dan največje terjatve predstavljajo terjatve za prodajo lesa na panju TKB d.o.o. v višini ,44, HB Plus d.o.o. v višini ,53 in DM Lovšin d.o.o. v višini 6.318,58. Vse naštete zapadle neplačane terjatve za prodajo lesa na panju so tudi v izvršilnem ali sodnem postopku za izterjavo dolga. Na dan je bilo zapadlih terjatev iz naslova najemnin za poslovne prostore ,81, za stanovanja ,60 in za najem zemljišč 4.794,10. Tabela 8: Kratkoročne terjatve do kupcev stanje na dan

38 Letno poročilo občine Kočevje za leto Vrsta kratkoročnih terjatev Stanje na dan Kratkoročne terjatve do kupcev v državi ,77 Najemnine poslovni prostori ,70 Najemnina poslov. prostori leto ,58 Najemnina poslov. prostori leto ,36 Najemnina poslov. prostori leto ,36 Najemnina poslov. prostori leto 2013 (do 04/2013) 2.989,48 Najemnina poslov. prostori leto (od 05/2013) ,92 Najemnine stanovanja ,86 Najemnina stanovanja leto ,94 Najemnina stanovanja leto ,59 Najemnina stanovanja leto ,56 Najemnina stanovanja leto 2013 (do 04/2013) 4.102,62 Najemnina stanovanja leto (od 05/2013) ,15 Najemnine zemljišča 4.798,45 Najemnina za zemljišča ,75 Najemnina za zemljišča 2013 (do 04/2013) 841,59 Najemnina za zemljišča (od 05/2013) 3.377,11 Terjatve občine ,53 Nadomestilo za stavbno pravico za obdobje 40 let, ki zapade v plačilo v letu 2.122,68 Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine AOP 016 Na kontih podskupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Na tej podskupini kontov je Občina Kočevje na dan izkazovala stanje v višini ,20, kar predstavlja terjatve za dane predujme za projekt LIFE 2013 do Zavoda za gozdove Slovenije, Ljudske univerze Kočevje in Zavoda RS za varstvo narave (prenakazilo sredstev prejetih od Evropske komisije in MOP) ter projekta Protecht. Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 017 V podskupini kontov 14 se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja ter drugih kratkoročnih terjatev, če se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. Na dan je stanje odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo ,49, kar je za ,10 oz. 8,38 % več kot na dan Največjo terjatev je občina izkazovala do Občine Ribnica in Občine Sodražica za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje v višini ,57, vključno z 394

39 Letno poročilo občine Kočevje za leto zadržanimi sredstvi. Ker so bila zadržana sredstva neporavnana zaradi pogodbenih določil, je bilo dejansko zapadlih terjatev le za ,78. Ob koncu leta je stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo ,24, nezapadlih pa ,25. Struktura terjatev po posameznih vrstah proračunskih uporabnikov, ki jih na dan izkazuje Občina Kočevje je razvidna iz Tabele 9. Tabela 9: Struktura terjatev po posameznih vrstah proračunskih uporabnikov stanje na dan Vrsta kratkoročnih terjatev Stanje na dan Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta ,49 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države ,83 Terjatve za najem in obratovalne stroške poslovnih prostorov na Ljubljanski c. 26 in drugo ,38 Terjatve za najemnine poslovnih prostorov 9.478,50 Prevozi otrok v OŠ - velike zveri ,95 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine ,28 Občina Ribnica in Sodražica - Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje ,57 Občina Kostel - Sofinanciranje delovanja MIR 5.118,48 Občina Osilnica - Sofinanciranje delovanja MIR 1.579,05 Medobčinski inšpektorat občin Kočevje, Kostel in Osilnica 1.511,18 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države ,38 Terjatve za najem in obratovalne stroške poslovnih prostorov na Ljubljanski c. 26 in drugo 675,58 Terjatve za najemnine poslovnih prostorov 3.344,60 Zavod RS za zaposlovanje - zahtevki za javna dela ,20 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 60,00 Terjatve za uporabnino dvorane Šeškovega doma 60,00 Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe AOP 018 Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. Na kontih skupine 15 občina na dan , tako kot ob koncu leta 2016, ni izkazovala stanja. Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz obresti, terjatve za dividende in deleže v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. V tej podskupini kontov so evidentirane zamudne obresti od zamude plačil po izdanih fakturah v višini 131,

40 Letno poročilo občine Kočevje za leto Tabela 10: Kratkoročne terjatve iz financiranja stamnje na dan Vrsta kratkoročnih terjatev Stanje na dan Kratkoročne terjatve iz financiranja 131,30 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0,00 Kratkoročne terjatve iz naslova zamudnih obresti 131,30 Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve AOP 020 Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. V tej podskupini so evidentirane terjatve iz naslova nadomestil v breme ZZZS in ZPIZ, terjatve do Finančne uprave RS za javno finančne prihodke (v nadaljevanju JFP) in za vstopni DDV, terjatve za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb, vračilo vplačane subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške SPL d.d., vračilo preveč izplačanih subvencij najemnin za tržna stanovanja ter terjatev do LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.Na kontih skupine 17 je občina na dan izkazovala stanje terjatev v višini ,02. V Tabeli 11 je predstavljeno stanje odprtih drugih kratkoročnih terjatev na dan Tabela 11: Stanje odprtih drugih kratkoročnih terjatev na dan Vrsta kratkoročnih terjatev Stanje na dan Druge kratkoročne terjatve ,02 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ,26 FURS - terjatev za JFP ,83 Nadomestila v breme ZZZS 1.460,43 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 5.552,92 Terjatve za vstopni DDV 5.552,92 Ostale kratkoročne terjatve ,84 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ,06 Ostale kratkoročne terjatve 7.468,61 Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb 9.804,40 Vračila izplačanih subvencij najemnin za tržna stanovanja 1.395,82 Vračilo vplačane subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške SPL ,52 LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe ,43 7.) Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta 396

41 Letno poročilo občine Kočevje za leto V okviru te točke obrazložitve bilance stanja najprej po posameznih skupinah kontov predstavljamo kratkoročne, nato pa še dolgoročne obveznosti. Skupina kontov 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine AOP 035 Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Prejeti predujmi so predujmi, ki nam jih plačajo kupci za bodočo dobavo proizvodov, blaga ali storitev in še niso poračunani z vrednostmi dobavljenih stvari ali opravljenih storitev. Varščine se izkazujejo na kontih stanja ne pa tudi na kontih prihodkov. Občina je na dan v tej skupini kontov izkazovala obveznost iz naslova prejetih predujmov za projekt LIFE 2013, in sicer do Evropske komisije v višini ,80 in do Ministrstva za prostor v višini ,00 ter 977,50 do banke ISAC-CNR Bologna za pripravo projekta ProteCHt. Na predujmih je poleg tega izkazovala še obveznosti do kupcev iz naslova preplačila terjatev v višini 183,85. Na obveznostih za prejete varščine pa je ob koncu leta izkazovala stanje v višini ,07 (za najem stanovanj in poslovnih prostorov, za prodajo zemljišč in poslovnega prostora ter za prodajo premičnin). Tabela 12: Kratkoročne obveznosti za prekete predujme in varščine Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Stanje Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine , ,22 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme , ,30 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine , ,07 Kratkoročne obveznosti za prejeta preplačila terjatev 169,01 183,85 Skupina kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036 Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvršajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Mednje sodijo tudi obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in podobno ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev. Občina Kočevje je na dan izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v višini ,07. Tabela 13: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 397

42 Letno poročilo občine Kočevje za leto Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Stanje na dan Kratkoročne obveznosti do zaposlenih , ,07 Za čiste plače in nadomestila plač , ,11 Za prispevke iz kosmatih plač , ,23 Za davek iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.410, ,75 Za druge obveznosti do zaposlenih 6.401, ,98 Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037 Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti. Na dan je Občina Kočevje v tej skupini kontov izkazovala saldo v višini ,34, kar je za ,81 oz. 90,41 % več kot na dan Glavni vzrok povečanja so višji neporavnani zadržki plačil pri gradbenih situacijah. In sicer je občina izkazovala zadržke plačil pri gradbenih situacijah na projektu Vodovod So-ri-ko v skupni višini ,41. Na koncu leta je občina izkazovala za ,28 več zadržkov, kot leta Ob koncu leta je imela občina za ,13 zapadlih obveznosti iz skupine kontov 22 (glede na datum valute). Razlog za to so bili s pogodbo dogovorjeni zadržki plačil pri investiciji Vodovod So-ri-ko, presežena sredstva na proračunskih postavkah in neurejene podlage za plačilo računov. Tabela 14: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Stanje na dan Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev , ,34 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev , ,34 Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038 Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač obračunane obveznosti iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov in podobno. Občina je na dan izkazovala za ,10 drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kar je za ,35 manj kot ob koncu leta Nobena od obveznosti v tej podskupini na dan še ni bila zapadla. Tabela 15: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Stanje na dan

43 Letno poročilo občine Kočevje za leto Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja , ,10 Obveznosti za dajatve , ,31 Obveznosti za davek na dodano vrednost , ,62 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja , Obveznosti do članov agrarne skupnosti iz naslova odkupa lesa 153,40 153,40 Del obveznosti iz naslova finančnega najema za športno dvorano, ki zapade v plačilo v letu ,70 0,00 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja , ,77 Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 039 V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financirana, če se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Občina je na kontih skupine 24 na dan izkazovala obveznosti v višini ,89, kar je za ,01 več kot na dan V okviru skupine kontov 24 Občina Kočevje izkazuje obveznosti do Občine Žužemberk v višini ,5314. Gre za obveznosti, ki v okviru projekta Vodovod Suha krajina, pri katerem kot vodilni partner nastopa Občina Žužemberk, odpadejo na Občino Kočevje. Poleg tega Občina Kočevje v tej skupini izkazuje večje obveznosti še do Občine Ribnica ( ,32 ), ki je sodelujoči partner pri projektu Vodovod So-ri-ko. Republika Slovenija in EU nakazujeta celotne transferne prihodke za ta projekt na račun Občine Kočevje, ki je vodilni partner pri tem projektu. Občina Kočevje pa iz tega naslova izkazuje obveznost za prenakazilo tistega dela sredstev, ki odpade na sodelujoči občini. K povečanju obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so pripomogle tudi večje kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države. Višje so bile predvsem obveznosti do javnih skladov za odplačilo glavnic kreditov, kar je posledica dodatnega zadolževanja v letu (za ,01 ). K povečanju so nekaj prispevale tudi višje obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine, in sicer so bile višje za ,

44 Letno poročilo občine Kočevje za leto Tabela 16: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Stanje na dan Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta , ,89 Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. proračuna države 1.394, ,51 Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. proračuna občine , ,30 Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna države , ,08 Obveznosti za odplačilo glavnic kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS in Slovenskem regionalnem razvojem skladu, ki zapadejo v , ,32 plačilo v letu 2018 Ostalo , ,76 Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna občine , ,00 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0,00 0,00 Skupina kontov 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040 Med kratkoročne obveznosti do financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila in posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen čekov, ki se štejejo kot odbitna postavka pri denarnih sredstvih. Občina Kočevje na dan izkazuje za ,14 kratkoročnih obveznosti do financerjev poslovnih bank. V celoti gre za obveznosti za tisti del posojil, ki zapadejo v plačilo v letu Tabela 17: Kratkoročne obveznosti do financerjev stanje na dan Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Kratkoročne obveznosti do financerjev ,14 Del obveznosti za odplačilo glavnic posojil, ki zapadejo v plačilo v letu ,14 ABANKA VIPA D.D ,04 Unicredit bank ,40 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D ,72 Republika Slovenija (MGRT) ,98 Skupina kontov 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja so opredeljene kot obveznosti za obresti in druge obveznosti iz financiranja. Občina Kočevje je na dan izkazovala kratkoročne obveznosti za obresti v višini 7.424,21, kar je za 1.227,03 manj kot na dan

45 Letno poročilo občine Kočevje za leto Tabela 18: Kratkoročne obveznosti iz financiranja Vrsta kratkoročnih obveznosti Stanje na dan Kratkoročne obveznosti iz financiranja 7.424,21 Obveznosti iz naslova obresti 7.424,21 NLB - dolgoročni kredit 6.453,01 ABANKA VIPA - dolgoročni kredit 971,20 Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni. Na kontih skupine 96 Občina Kočevje izkazuje stanje še neodplačnih posojil, ki jih je najela za potrebe financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta. Na dan je stanje na skupini kontov 96 znašalo ,78, kar je za ,17 več kot na dan V letu je občina najela štirinajst novih dolgoročnih kreditov, od tega: - tri pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu (za Gradnjo pomožnih objektov TK Jezero II. Faza, Investicijsko vzdrževanje Mestnih in primestnih cest, Modernizacijo vodovodov), - osem pri Unicredit banki (Zapiranje odlagališča odpadkov Mozelj 1. Faza, Nadstreinica na odlagališču smeti Mozelj 1. Faza, Vodovod SO-RI-KO, Vodovod Suka krajina, Modernizacija kanalizacijskega omrežja (Rudarsko naselje, ČN Željne), Nogometno igrišče z umetno travo, Nakup projektov za najemna stanovanja, Likvidnostni kredit), - tri pri MGRT-ju (Gradnja pomožnih objektov TK Jezero 2. Faza, Rekonstrukcija jezu na jezeru v Kočevski reki, Projekt prenove javne razsvetljave). Tabela 19: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan Vrsta dolgoročnih obveznosti Stanje na dan Dolgoročne finančne obveznosti ,78 ABANKA VIPA D.D ,20 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D ,38 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D ,84 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D ,84 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D ,00 Unicredit bank ,00 Unicredit bank ,00 Unicredit bank ,67 401

46 Letno poročilo občine Kočevje za leto Vrsta dolgoročnih obveznosti Stanje na dan Unicredit bank ,00 Unicredit bank ,00 Unicredit bank ,07 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ,13 Slovenski regionalno razvojni sklad ,90 Slovenski regionalno razvojni sklad ,84 Slovenski regionalno razvojni sklad ,00 Slovenski regionalno razvojni sklad ,56 Slovenski regionalno razvojni sklad ,52 Slovenski regionalno razvojni sklad ,30 Slovenski regionalno razvojni sklad ,36 Slovenski regionalno razvojni sklad ,66 Slovenski regionalno razvojni sklad ,09 Slovenski regionalno razvojni sklad ,26 Slovenski regionalno razvojni sklad ,04 Slovenski regionalno razvojni sklad ,13 Slovenski regionalno razvojni sklad ,20 Republika Slovenija (MGRT) ,74 Republika Slovenija (MGRT) ,00 Republika Slovenija (MGRT) ,51 Republika Slovenija (MGRT) ,54 Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti AOP 055 Dolgoročne obveznosti so predvsem dolgoročni blagovni krediti z rokom zapadlosti nad enim letom pa tudi obveznosti iz finančnega najema. Občina Kočevje na dan na kontih skupine 97 ni izkazovala stanja. Za konec predstavljamo še skupine kontov 19 Aktivne časovne razmejitve, 29 Pasivne časovne razmejitve in 99 Izvenbilančna evidenca. Skupini kontov 19 Aktivne časovne razmejitve AOP 022 in 29 Pasivne časovne razmejitve AOP 043 Na skupini kontov 19 Aktivne časovne razmejitve je občina na dan izkazovala stanje v višini ,30, na skupini kontov 29 Pasivne časovne razmejitve pa stanje v višini ,73. Na obeh skupinah kontov so se izkazovale samo protivknjižbe ostalim knjižbam. 402

47 Letno poročilo občine Kočevje za leto Tabela 20: Aktivne in pasivne časovne razmejitve Vrste AČR in PČR Stanje AČR na dan Stanje PČR na dan Druge AČR in Druge PČR , ,73 Protivknjižba - Prehodno nezaračunani prihodki za prejete predujme ,30 0,00 Protivknjižba - Kratkoročno odloženi prihodki-razporeditev iz prehodnih davčnih podračunov 0,00-12,31 Protivknjižba - Prehodno obračunani odhodki za dane predujme 0, ,20 Protivknjižba - Terjatev iz naslova komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 0, ,06 Protivknjižba - Stanje na podračunu Najemnine in zakupnine 0,00 507,78 Skupina kontov 99 - Izvenbilančna evidenca AOP 033 in AOP 061 Na kontih 990 Aktivni konti izvenbilančne evidence in 999 Pasivni konti izvenbilančne evidence je občina na dan izkazovala stanje v višini ,69, kar je za ,81 več kot na koncu leta Na teh dveh skupinah je evidentirano stanje potencialnih terjatev iz naslova bančnih garancij in menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost ponudbe ter za zavarovanje izplačila. 403

48 Letno poročilo občine Kočevje za leto RAČUNOVODSKE INFORMACIJE Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev niso bila uporabljena. Občina Kočevje nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. Občina Kočevje na dan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja v višini ,00, v izkazu prihodkov in odhodkov pa presežek odhodkov nad prihodki v višini ,58. Vzroki za to so nizko realizirani transferni prihodki. Nižja od načrtovanih so bila tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer za ,98 (največ iz naslova vodovodov). Manjša od načrtovane je bila tudi višina domačega zadolževanja (za ,80 ). Občina Kočevje nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. Občina Kočevje je na dan izkazovala neplačane zapadle obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini ,13. Od tega je bilo ,41 zapadlih zaradi upoštevanja zadržkov plačil v skladu s pogodbenimi dejansko niso bile zapadle. Občina Kočevje je na dan izkazovala neplačane zapadle obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini ,82 od tega je bilo ,53 zapadlih zaradi upoštevanja zadržkov plačil v skladu s pogodbenimi določili. To pomeni, da te obveznosti kljub temu, da niso bile plačane do datuma valute, dejansko niso bile zapadle, je bilo glede na datum zapadlosti zapadlih obveznosti za 2.059,07. Neporavnana sta ostala računa za bivanje starejših občanov in dovolilnice za parkiranje vozil. Vzrok neplačila so bila v vseh primerih presežena sredstva na proračunskih postavkah. Na kontu 1200 terjatve občine je bilo na dan za ,53 terjatev, od tega ,91 zapadlih. Med zapadlimi neplačanimi terjatvami na dan največje terjatve predstavljajo terjatve za prodajo lesa na panju do podjetij TKB d.o.o. v višini ,44, HB Plus d.o.o. v višini ,53 in DM Lovšin d.o.o. v višini 6.318,58. Vse naštete zapadle neplačane terjatve so tudi v izvršilnem ali sodnem postopku za izterjavo dolga. Zapadlih terjatev iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo na dan ,81, za stanovanja ,60 in za najem zemljišč 4.794,10. Dolžnikom se redno pošiljajo opomini, za izterjavo večjih dolgov in za več kot tri neplačane najemnine se za izterjavo dolga vlagajo predlogi za izvršbe. Stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je ob koncu leta znašalo ,24. Od tega je največjo terjatev predstavljala terjatev do Občine Ribnica za 404

49 Letno poročilo občine Kočevje za leto sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje v višini ,78. Terjatev je bila poravnana v januarju Večja zapadla terjatev je bila še do Občine Kostel in Občine Osilnica za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata v skupni višini 3.407,87, terjatev je bila poravnana v letu Na kontih skupine 17 je bilo na dan za ,02 terjatev, od tega ,27 zapadlih. Največjo terjatev v tej skupini predstavljajo terjatve za plačilo komunalnega prispevka: Eurofit d.o.o. v višini ,00, Promit Benz, d.o.o. v višini ,25 ter Global-Finance d.o.o.v višini ,00, terjatev za plačilo občinske takse do pravnih oseb Amicus d.o.o. v višini 6.132,03, terjatve do najemnikov neprofitnih stanovanj za vračilo plačane subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške, ki jih je Občina Kočevje družbi SPL d.d. poravnala namesto najemnikov neprofitnih stanovanj, v skupni višini ,52. Ukrepi za izterjavo so v obliki opominov, vendar gre za socialno šibke dolžnike, zato je izterjava dolgotrajna in težko izvedljiva. Večja terjatev je še LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe v višini ,43, ukrep za izterjavo je bil izvršen v obliki opomina. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe, so bili prejeta sredstva za sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna, iz občinskih proračunov, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, koncesija za izkoriščanje gozdov, turistična taksa, prihodki ožjih delov občin, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja, prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja, prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, novo najeta dolgoročna posojila ter lastna nenamenska sredstva. V letu občina ni nalagala prostih denarnih sredstev. Na kontih izvenbilančne evidence izkazani znesek predstavlja potencialne terjatve iz naslova prejetih bančnih garancij in menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost ponudbe ter za zavarovanje izplačila. Te terjatve še ne vplivajo na spremembe sredstev ali obveznosti do virov sredstev. Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana in se še vedno uporabljajo, so v glavnem pisarniška oprema in računalniki, med pomembnejšimi osnovnimi sredstvi sta še vozili za odvoz odpadkov in traktor, med nepremičninami pa stanovanja in objekti gospodarske javne infrastrukture. 405

50 Letno poročilo občine Kočevje za leto II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Pomen posameznih pomembnih izrazov 3 - proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; - rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom; - veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana; - finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto; - neposredni uporabniki 4 do državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava; - posredni uporabniki 5 so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina; - prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva; - namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun; - prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja; - donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina); - izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnic dolga; - investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja; - investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev); - državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev; - potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije; - veljaven investicijski projekt je projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov; Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja: 3 3. člen zakona o javnih financah 4 Neposredni uporabniki občine Kočevje so: občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava (oddelki) ter krajevne skupnosti: KS Kočevska Reka, KS Stara Cerkev, KS Poljanska dolina, KS Kočevje mesto, KS Šalka vas in KS Ivan Omerza. 5 Posredni proračunski uporabniki občine Kočevje so: OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ ob Rinži, OŠ Ljubo Šercer, Glasbena šola Kočevje, Ljudska univerza Kočevje, Pokrajinski muzej Kočevje, Lekarna Kočevje, Knjižnica Kočevje, Podjetniški inkubator Kočevje, Javni zavod za šport in Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje. 406

51 Letno poročilo občine Kočevje za leto - poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in - denar oziroma njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan. Celotni prihodki doseženi v letu so znašali ,46 EUR in so bili za 23,2 večji od doseženih v letu 2016 ( ,27 EUR) in 3,9 % manjši od načrtovanih (2016:11,1%). Neplačane zapadle terjatve na dan znašajo ,46 EUR(2016: ,90 EUR). V celotnih prihodkih predstavljajo 2,6 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo z zamudo. Postopki izterjave se sprotno izvajajo, vendar pa se del terjatev še vedno poravnava z zamikom. Graf 1: Gibanje celotnih prihodkov in presežkov Prihodki in prejemki , , , , , , ,27 prenos sredstev , , ,62 REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 REALIZACIJA ,07 REALIZACIJA , ,65 REALIZACIJA 2015 REALIZACIJA ,91 REALIZACIJA Analiza prihodkov izkaz prihodkov in odhodkov Prihodki Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Glede na preteklo leto so se celotni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov povečali za 31,1 % in so bili doseženi v višini ,39 EUR (2014: ,76 EUR; 2015: ,04 EUR, 2016 EUR: ,51). 407

52 Letno poročilo občine Kočevje za leto Graf 2: Gibanje celotnih prihodkov, davčnih in nedavčnih prihodkov Prihodki , , , , , , ,51 povp. 2011:554,50 ; 2012: 543 ; 2013: 536 ; 2014: 536 ; 2015:522 ; 2016:522 ; :531, , , , , , , , , , , , , ,71 presežek Lekarne 1,6 mio ,15 REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 REALIZACIJA 2013 REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2015 REALIZACIJA 2016 REALIZACIJA Skupaj prihodki Davčni pr i hodki Nedavčni pr i hodki Prihodki in prejemki proračuna Če primerjamo realizirane prihodke in druge prejemke v letu z realiziranimi prihodki in drugimi prejemki v letu 2016 vidimo, da so se povečali davčni prihodki. Davčni prihodki so se povečali za 6,1 % oz ,58 EUR, vendar je treba dodati, da je odstotek povečanja ni primerljiv, saj je le-ta odvisen od tega kakšna je višina povprečnine (2016: 522,00 EUR; : 530,00 oz. 533,50 EUR) in od tega ali občina prejema finančno izravnavo (2016: ,00 EUR in : EUR - transferni prihodki). V tej skupini so to: davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremični in na finančno premoženje. Manjše zmanjšanje beležimo na skupini prihodkov 71 nedavčni prihodki (30,5 %) in podkontu 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, in sicer na račun pretežnega delnega nakazila Lekarne Kočevje iz naslova presežka iz preteklih let v letu 2016 in prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov (del priliva med transfernimi prihodki sprememba zakonodaje) ter večje prodaje v letu na podkontu 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Tabela 1: Primerjava prihodkov v letu s prihodki v predhodnem letu Realizacija Realizacija Indeks 2016 re a l.17/ S kupine prihodkov real Davčni prihodki , ,36 106,1 71 Nedavčni prihodki , ,15 69,5 72 K apitals ki prihodki , ,28 303,9 73 P rejete donacije 0,00 0,00 74 Trans ferni prihodki , ,70 236,7 78 P rejeta s reds tva iz ,90 S KUP AJ , ,39 131,1 408

53 Letno poročilo občine Kočevje za leto Celotni transferni prihodki so znašali v letu ,70 EUR (2014: ,02 EUR; 2015: 3.634,049,36 EUR; 2016: ,76 EUR) in so bili za 136,7 % višji od doseženih v prehodnem letu. Razlog je v povečanju sredstev sofinanciranja investicij. Graf 3: Realizacija transfernih prihodkov: 0% 9% 0% 0% 0% 0% 1% Požarna taksa 4% Prejeta sredstva iz državnega proračuna (SVLR člen ZFO) Projekt SO-RI-KO (SLO+EU) 30% Projekt Suha krajina (SLO+EU) 56% Projekt LIFE13 NAT/SI/ (SLO+EU) Prejeta sredstva na področju zdravstva Sofinanciranje obnove občinske stavbe Analiza odhodkov izkaz prihodkov in odhodkov Celotni odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v letu so znašali ,55 EUR (2014: ,61 EUR; 2015: ,64 EUR; 2016: ,67 EUR) in so bili za 15,4 % večji od doseženih v letu 2016 in 11,1 % manjši od načrtovanih (vrednostno večji investiciji v letu sta bila vodovoda SO-RI-KO in Suha krajina). Graf 4: Gibanje skupnih odhodkov ter tekočih in transfernih prihodkov Odhodki , , , , , ,19 subvencije javnim podjetjem 1,1 mio , , , , , , , , , , , , , , ,91 REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 REALIZACIJA 2013 REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2015 REALIZACIJA 2016 Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči t r ansf er i REALIZACIJA 409

54 Letno poročilo občine Kočevje za leto Odhodki in izdatki proračuna Odhodki se po grupah delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Kot sprotni (»tekoči«) odhodki se izkazujejo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijske narave, pa tudi vsi investicijski odhodki, namenjeni za vojsko in policijo, obresti za domače in tuje dolgove ter sredstva, izločena v rezerve (splošna proračunska rezervacija, sredstva proračunskih skladov, rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih in druga). Tabela 2: Delež tekočih odhodkov po letih 18,9 Tekoči odhodki - deleži 24,4 Delež 2015 Delež 2016 Delež 22,3 Sprotni (»tekoči«) transferji so plačila, za katera proračunski uporabniki-plačniki-v povračilo ne dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje, razen pri vojski in policiji. Tabela 3: Delež tekočih transferov po letih 32,3 41 Tekoči transferi - deleži 34,1 Delež 2015 Delež 2016 Delež 33,9 410

55 Letno poročilo občine Kočevje za leto Investicijski odhodki Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila pa tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski transferi Med investicijske transfere se štejejo izdatki, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva investicijskih transferov so torej namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev. Skupni odhodki so bili v letu realizirani v višini ,55 EUR in so bili glede na leto 2016 večji. Tekoči odhodki in tekoči transferji predstavljajo 48,8 % (2015: 58,5%, 2014: 54,7 %, 2013: 56,4 %; 58,1 %) vseh odhodkov občinskega proračuna. Pri tekočih odhodkih izpostavimo povečanje pri plačah in drugih izdatkih za 2,9 % in obrestih za 18,5 % (10.590,18 EUR), izdatki za blago in storitve pa so se zmanjšali za 7,3 % (nekatere projekte s področja turizma je začel izvajati zavod). Pri izdatkih za blago in storitve je treba analizirati vse postavke v posebnem delu proračuna. Pri tekočih transferjih pa je največje povečanje v primerjavi s preteklim letom na skupini drugi tekoči domači transferi, in sicer za 26,2% (tekoči transferi v javne zavode (33,7%)). Tekoči odhodki in tekoči transferji so se glede na preteklo leto povečali za 4,3 %. Realizacija skladno z ekonomsko klasifikacijo je prikazana v naslednjem in grafu. Graf 5: Odhodki po skupinah Realizacija 2016 Realizacija , , , , , , , ,49 411

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA Kandidat(ka): Miran Doma Študent(ka) rednega študija Številka indeksa: 81550340 Program: visokošolski strokovni Študijska

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN 26. maj 2010 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,, št. 15/06, 26/07 in 18/08) OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje Številka: 10/2010 ISSN

More information

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD V Kabinetu župana je združeno delo kabineta župana v ožjem pomenu, tajništva podžupana, tajništva direktorja mestne uprave, Službe za

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LEA MARTIČ MENTOR: dr. MARJAN BREZOVŠEK DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2002 1 KAZALO: 1. UVOD 4 2. OPREDELITVE TEMELJNIH POJMOV

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 110 Ljubljana, sreda 18. 12. 2002 Cena 1700 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII DRŽAVNI ZBOR 5386. Zakon o urejanju

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KOMUNALNI PRISPEVEK V SLOVENIJI Ljubljana, november 2007 KARMEN RAJAR IZJAVA

More information

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL)

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2014 2020 ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) Žalec, februar - september 2013 ANALIZA STANJA - VSEBINA: Uvodna pojasnila 0. Povzetek ključne ugotovitve analize

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2015 Končno poročilo Ljubljana, julij 2016 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2013 Končno poročilo Ljubljana, junij 2014 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

Letno poročilo 2012 Triglav Skladi, d. o. o. februar 2013

Letno poročilo 2012 Triglav Skladi, d. o. o. februar 2013 februar 2013 1 POSLOVNO POROČILO 1.1 Splošni podatki o družbi Ustanovitev in lastništvo Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana, (v nadaljevanju Triglav Skladi oziroma

More information

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Specialna športna vzgoja Zdravstvena in prilagojena vzgoja VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN DIPLOMSKA NALOGA MENTOR doc. dr. Gregor Jurak SOMENTOR

More information

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov

PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov Zreče, junij 2012 POVZETEK GRADIVA»VIS ZREČE«Načrtovati za prihodnost pomeni, da sedanje vire uporabimo

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO«

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« STRATEGIJA NA PODROČJU MLADIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO DO LETA 2020»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. Izhodišča za pripravo strategije... 3 1.2. Namen... 2 1.3. Cilji... 2 1.4.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA MODELA ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj Dopolnjen osnutek Domžale, maj 2010 Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj - dopolnjen

More information

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo

More information

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 2018-2022 Skupaj zgradimo slovensko prihodnost Ko postaneš oče, se ti svet spremeni. Bistveno se spremenijo prioritete v življenju.

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, petek 7. 5. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Št. 4301-26/2010/2 Ob-3132/10

More information

P R O G R A M UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 ( )

P R O G R A M UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 ( ) Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ EVA: 2015-2550-0059 Številka: 00719-6/2015/13 Datum: 9. 4. 2015 P R O G R A M UPRAVLJANJA

More information

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER)

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Nina Rifelj STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) DIPLOMSKO DELO Koper, 2012 UNIVERZA

More information

Vabilo in gradivo za Skupščino PZS 21. april 2018, ob 11. uri v Šoštanju

Vabilo in gradivo za Skupščino PZS 21. april 2018, ob 11. uri v Šoštanju Vabilo in gradivo za Skupščino PZS 21. april 2018, ob 11. uri v Šoštanju Ljubljana, 21. marec 2018, letnik 44, številka 1 Vsebinsko poročilo za leto 2017 je v celotnem obsegu v elektronski obliki objavljeno

More information

Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah

Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize - po državah 1/134 Kazalo I. KRATI PREGLED UKREPOV... 3 Splošna priporočila OECD... 3 Izkušnje nekaterih držav EU... 4 II. DRŽAVE ČLANICE

More information

Dr. Marjan Odar UVODNIK 3. Dušan Hartman NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI IN NAPAKE PRI IZDELAVI LETNEGA POROČILA 5

Dr. Marjan Odar UVODNIK 3. Dušan Hartman NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI IN NAPAKE PRI IZDELAVI LETNEGA POROČILA 5 2/16 Kazalo stran Dr. Marjan Odar UVODNIK 3 Editorial Dušan Hartman NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI IN NAPAKE PRI IZDELAVI LETNEGA POROČILA 5 Omissions and mistakes most commonly made in the preparation

More information

Kraj dobave: Sežana.

Kraj dobave: Sežana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 71 Ljubljana, petek 7. 9. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

100 DNI VLADE RS. pod vodstvom MIRA CERARJA

100 DNI VLADE RS. pod vodstvom MIRA CERARJA 100 DNI VLADE RS pod vodstvom MIRA CERARJA Ljubljana, december 2014 Uravnoteženje proračuna, krepitev socialne države in povrnitev zaupanja ljudi v državo so bile ključne prioritete ob nastopu Vlade RS

More information

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI DANES IN JUTRI. Samo Fakin

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI DANES IN JUTRI. Samo Fakin OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI MED DANES IN JUTRI Samo Fakin Urejenost sistema in osnovni podatki Bismarkov sistem podobno kot večina Evrope Zavarovalniški sistem Solidarnost v prispevanju

More information

NEKATERE ZNAČILNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE NA SICILIJI

NEKATERE ZNAČILNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE NA SICILIJI Lex localis, letnik V, leto 2007, številka 3, stran 157-169 NEKATERE ZNAČILNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE NA SICILIJI Natalija Kokalj univerzitetna diplomirana pravnica 1 Uvod UDK: 342.25 (450.82) 352/354 Do

More information

Akcijski načrt za trajnostno energijo Občine Moravske Toplice. AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO OBČINE MORAVSKE TOPLICE (SEAP Moravske Toplice)

Akcijski načrt za trajnostno energijo Občine Moravske Toplice. AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO OBČINE MORAVSKE TOPLICE (SEAP Moravske Toplice) AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO OBČINE MORAVSKE TOPLICE (SEAP Moravske Toplice) Martjanci, Junij 2014 KAZALO 1 UVOD... 7 1.1 Namen projekta... 7 1.2 Vsebina in glavni cilji projekta... 8 1.3 Pristopne

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DEJAVNIKOV REVŠČINE V PODSAHARSKI AFRIKI Ljubljana, september 2009

More information

POROČILO O IZVRŠEVANJU LETNEGA PROGRAMA DELA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

POROČILO O IZVRŠEVANJU LETNEGA PROGRAMA DELA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE POROČILO O IZVRŠEVANJU LETNEGA PROGRAMA DELA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE ZA LETO 2013 1 Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013, Zavod RS

More information

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije IPA sekcija Slovenije VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia PORTOROŽ, 25. OKTOBER 2014 / PORTOROŽ, 25. OCTOBER 2014

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 2467.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 2467. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

Slovensko kosovska poslovna konferenca in B2B GZS, Ljubljana,

Slovensko kosovska poslovna konferenca in B2B GZS, Ljubljana, Slovensko kosovska poslovna konferenca in B2B GZS, Ljubljana, 7.6.2016 SEZNAM KOSOVSKIH UDELEŽENCEV: 1. Municipality of Shtime Naim Ismajli Mayor of Municipality Learn about investment and attractions

More information

LETNO POROČILO ZA LETO

LETNO POROČILO ZA LETO LETNO POROČILO ZA LETO 2013 KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 1 2. POROČILO DIREKTORJA... 4 3. POSLOVNO POROČILO PO DEJAVNOSTIH... 5 3.1 OSKRBA S STANOVANJI... 5 3.2 GRADNJE, PRENOVA IN VZDRŽEVANJE... 8

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2017 Končno poročilo Ljubljana, junij 2018 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Direktorat

More information

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Grobelnik Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju Primerjava: Slovenija in skandinavske države Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA

More information

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju REPUBLIKA SLOVENIJA Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 2014 2020 www.eu-skladi.si Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014

More information

Državna statistika v letu 2011

Državna statistika v letu 2011 REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTI^NI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Državna statistika v letu 2011 Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 SLOVENSKA DR@AVNA STATISTIKA ZAUPANJA VREDNA

More information

Priloga X: Obrazec DDV-O

Priloga X: Obrazec DDV-O NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DDV To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolnjuje obračun DDV v elektronski obliki na sistemu edavki. Pravna podlaga za navodilo

More information

»Uspešnost in učinkovitost v zdravstveni negi - izziv današnjega časa«

»Uspešnost in učinkovitost v zdravstveni negi - izziv današnjega časa« Področje zdravstvene nege in»uspešnost in učinkovitost v zdravstveni negi - izziv današnjega časa«zbornik predavanj 10. strokovnega srečanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije

More information

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Maks Tajnikar (urednik) Petra Došenović Bonča Mitja Čok Polona Domadenik Branko Korže Jože Sambt Brigita Skela Savič Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN V SREDIŠČU LJUBLJANE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN V SREDIŠČU LJUBLJANE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN V SREDIŠČU LJUBLJANE Ljubljana, februar 2003 MATEJA ŠTEFANČIČ IZJAVA Študentka Mateja Štefančič izjavljam, da sem avtorica

More information

RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH

RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Specialistično delo RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH Kandidatka: Barbara Rihter, dipl.ekon.

More information

Poročilo o prostorskem razvoju

Poročilo o prostorskem razvoju DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Poročilo o prostorskem razvoju Sektor za strateški prostorski razvoj Datum: 14. april 2015 besedilo ni lektorirano II Poročilo o prostorskem razvoju Ljubljana,

More information

Makroekonomija 1 8. vaje

Makroekonomija 1 8. vaje Makroekonomija 1 8. vaje Igor Feketija http://sites.google.com/site/makroekonomija1/ igor.feketija@gmail.com Vsebina Vlada v gospodarstvu: davki javni dolg Vloga vlade v gospodarstvu Obdavčenje in vladni

More information

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO Inga Lamešić Ljubljana, junij 2015 UNIVERZA

More information

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE 2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE Maribor, 2015 KAZALO PRILOGA ŠT. 1: ŠTUDIJA PREDNOSTNIH PODROČIJ 2012... 6 PRILOGA ŠT. 2: ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA

More information

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike

More information

Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«)

Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«) Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program»prvi izziv 2015«) Znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji

More information

DELOVNO GRADIVO ZA JAVNO OBRAVNAVO ZAKON O DAVČNIH BLAGAJNAH EVA:

DELOVNO GRADIVO ZA JAVNO OBRAVNAVO ZAKON O DAVČNIH BLAGAJNAH EVA: DELOVNO GRADIVO ZA JAVNO OBRAVNAVO 28. 4. 2011 I. UVOD ZAKON O DAVČNIH BLAGAJNAH EVA: 2011-1611-0050 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1. 1. Ocena stanja Siva ekonomija se praviloma povezuje

More information

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, UL Krepitev povezave med družbeno odgovornostjo gospodarskih družb, državljani, konkurenčnostjo

More information

stran 10 stran 24 stran 71 Strokovno poročilo za leto 2009 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE Ptice - varuhi neba

stran 10 stran 24 stran 71 Strokovno poročilo za leto 2009 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE Ptice - varuhi neba stran 10 Strokovno poročilo za leto 2009 Poštnina plačana pri pošti 8105 Novo mesto stran 24 Prednovoletno srečanje zaposlenih NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE stran 71 Ptice - varuhi neba 48 interno glasilo Splošne

More information

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19 Operativni program razvoja človeških

More information

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA Ljubljana, avgust 2011 SERGEJA OMAN IZJAVA Študentka Sergeja Oman izjavljam, da sem avtorica

More information

Šola poskusni poligon

Šola poskusni poligon Kočevska September 2018 / Poštnina plačana pri Pošti 1102 Ljubljana / Občina Kočevje / Brezplačni izvod Šola poskusni poligon Manj vpisov v vrtec stran 2 Glifosat za ali proti stran 5 Nove kolesarske poti

More information

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Splošna informacija Avtorici: Nina Zeilhofer, MBA mag. Mojca Pristavec Đogić Št. naročila: 30/2014 Deskriptor/Geslo: Sodelovanje

More information

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 Delovna verzija, 2.april 2014 1 Vsebina UVOD... 7 1. UREDITVE, KI ZAGOTOVLJAJO USKLADITEV S STRATEGIJO

More information

Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z vplivom na strukturni primanjkljaj zaradi povečanja stroškov dela v javnem sektorju

Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z vplivom na strukturni primanjkljaj zaradi povečanja stroškov dela v javnem sektorju Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-616/2017/5 Datum: 11. 1. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča

More information

Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih

Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih doris gomezelj omerzel Univerza na Primorskem, Slovenija S prispevkom želimo prikazati načine pridobivanja znanja v podjetjih. Znanje

More information

Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE VLADA o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Bolgariji

Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE VLADA o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Bolgariji Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: cn=spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235444814013 Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije

More information

ISSN september 2012 brezplačen izvod

ISSN september 2012 brezplačen izvod ISSN 1581-8500 september 2012 brezplačen izvod u v o d n a b e s e d a Uvodnik Ko smo se odločili, da ob obeleževanju dvajsete obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije pripravimo in izdamo tudi posebno

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vanja Madžo Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji Vpliv socialnega in kulturnega kapitala na priložnosti priseljencev iz bivše SFRJ na trgu

More information

Izdala: BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana Tel.: Fax.: This publication is also available in English.

Izdala: BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana Tel.: Fax.: This publication is also available in English. Izdala: BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: 1 7 19 Fax.: 1 1 1 This publication is also available in English. ISSN 3-99 MAKROEKONOMSKA GIBANJA IN PROJEKCIJE, april 13 Pregled vsebine Povzetek

More information

Mostiščar 4. Nove cene oskrbe s pitno vodo. Dan odprtih vrat na OŠ Ig. 110 let PGD Vrbljene- Strahomer

Mostiščar 4. Nove cene oskrbe s pitno vodo. Dan odprtih vrat na OŠ Ig. 110 let PGD Vrbljene- Strahomer Številka 04 Glasilo Občine Ig Leto XXIII Maj 2017 Mostiščar 4 Nove cene oskrbe s pitno vodo 18 Dan odprtih vrat na OŠ Ig 31 110 let PGD Vrbljene- Strahomer BESEDA UREDNIŠTVA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO. Gabrijela Štesl

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO. Gabrijela Štesl UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO Gabrijela Štesl Maribor, oktober 2006 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI

More information

Odgovorna oseba: Berto Menard, ţupan Občine Logatec. Kontaktna oseba naročnika: Mateja Čuk, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba: Berto Menard, ţupan Občine Logatec. Kontaktna oseba naročnika: Mateja Čuk, univ. dipl. ekon. NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za investicijo»sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte«Izdelano na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

MOBILIZACIJA ČLOVEŠKIH VIROV V KRIZI PRIMER POPLAV LETA 1990 NA GORENJSKEM

MOBILIZACIJA ČLOVEŠKIH VIROV V KRIZI PRIMER POPLAV LETA 1990 NA GORENJSKEM UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marko Gril MOBILIZACIJA ČLOVEŠKIH VIROV V KRIZI PRIMER POPLAV LETA 1990 NA GORENJSKEM diplomsko delo Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE Ljubljana, september 2003 HELENA KONDA IZJAVA Študentka Helena Konda izjavljam, da sem avtorica

More information

KONJUNKTURNA GIBANJA

KONJUNKTURNA GIBANJA Številka 1, letnik XXIII, marec 2015 KONJUNKTURNA GIBANJA CELOVITE OCENE IN ANALIZE TEKOČIH GOSPODARSKIH GIBANJ Posegi centralnih bank krojijo pogoje poslovanja Gospodarska rast v vseh državah EU stran

More information

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH 2014-2020 PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV LJUBLJANA, AVGUST 2013 KAZALO 1. Spodbujanje podjetništva in podjetniškega okolja "po meri mladih" ter ustvarjanje

More information

GLASILO DELAVCEV RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK, d. o. o. Leto: XXXXVI Trbovlje, december 2010 Številka 2 SREČNO 2011 RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK

GLASILO DELAVCEV RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK, d. o. o. Leto: XXXXVI Trbovlje, december 2010 Številka 2 SREČNO 2011 RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK GLASILO DELAVCEV RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK, d. o. o. Leto: XXXXVI Trbovlje, december 2010 Številka 2 SREČNO 2011 RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK Sre~no in uspe{no leto 2011! Poslovodstvo, sindikat in uredni{tvo

More information

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Novo mesto, junij 2015 1 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 1.1. VSEBINSKI OKVIR PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA

More information

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 2020 CCI 2014SI16M8PA001 28. julij 2014 10. julij 2014 - na šesti redni seji podano soglasje Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija

More information

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKA NALOGA

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKA NALOGA UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKA NALOGA DAVČNOPRAVNI VIDIK ODPRAVE NEENAKOSTI OBRAVNAVE LASTNIŠKEGA KAPITALA PRI FINANCIRANJU POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB Študent: Aleš Kavrečič

More information

Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije

Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije 2011 2015 Strateška podlaga za področje turizma za pripravo Načrta upravljanja KPLB December 2009

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO POVEZANOST KAKOVOSTI NADZORA, PLAČIL NADZORNIM SVETOM IN USPEŠNOSTI SLOVENSKIH JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB V OBDOBJU 2009 2012 Ljubljana, junij 2014

More information