MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ"

Transcription

1 INŠTITUT ZA EVROPSKE ŠTUDIJE, ZAVOD (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljano, Urad za mladino) PREDGOVOR MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ VSEBINSKO KAZALO PREDGOVOR. 1 Prvi del SVET EVROPE Drugi del EVROPSKA UNIJA Tretji del GESLOVNIK Pričujoča skripta vsebinsko na kratko opredeljuje mladinske politike v okviru evropskih integracij, zlasti Evropske unije in Sveta Evrope in je namenjena posameznikom in skupinam, ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti in svoje kreacije prenašajo na mlade. Namen skripte je, da se zlasti nevladne organizacije, ki delajo z mladimi, povežejo z drugimi podobnimi organizacijami in mednarodnimi strukturami v EU oziroma Svetu Evrope in si zagotovijo kar največjo mero koristne pomoči, nasvetov, izmenjave izkušenj in povezav. Skripta je razdeljena na tri dele, pri čemer prvi del obravnava mladinsko politiko v EU, drugi del v Svetu Evrope, v tretjem delu Geslovniku, pa so po presoji avtorjev uvrščena tista gesla, ki so za razumevanje skripte pomembna in so namenjena tistim bralcem, ki se s splošnimi, zlasti pravnimi termini srečujejo le redko ali pa ne poznajo njihov pomen. Na koncu se Inštitut zahvaljuje Mestni občini Ljubljani, njihovemu Uradu za mladino, ki je sofinancirala izdajo te skripte. Inštitut za evropske študije

2 I. del SVET EVROPE (Council of Europe) Svet Evrope je meddržavna organizacija, ki združuje 44 držav članic, med katerimi je od leta 1992 tudi Slovenija. Cilji Sveta Evrope so: - varstvo človekovih pravic, pluralistične demokracije in vladavine prava; - ozaveščanje ljudi in spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti; - iskanje rešitev za probleme s katerimi se srečuje evropska družba (diskriminacija manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, organiziran kriminal itd); - pomoč pri uveljavljanju demokratične stabilnosti v Evropi s podporo političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam. V Svetu Evrope ima preko 400 nevladnih organizacij položaj svetovalcev, ki Svet Evrope seznanjajo z vsakdanjimi problemi civilne družbe, tudi mladih. Teme, ki obravnavajo temeljna vprašanja mladih so tudi predmet konferenc v okviru Sveta Evrope, ki se jih udeležujejo ministri, pristojni za vprašanja mladih. Dokumenti: Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli (1999) (European Convention on Human Rights) Evropska socialna listina (1999) (European Social Charter) Med drugim določa tudi pravici otrok in mladostnikov do varstva in do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva. Evropska kulturna konvencija (European Cultural Convention) (daje okvir za delo Sveta Evrope na področju izobraževanja, kulture, dediščine, športa in mladine. Glej tudi: (glej za pogodbe in konvencije) Informacijsko mesto Point i Informacije in dokumentacijo o dejavnostih Sveta Evrope lahko dobite na naslovu: Point i Council of Europe F Strasbourg cedex Tel: Fax: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope Namen dokumentacijskih centrov je priskrbeti javnim organom oblasti ter posameznikom in organizacijam 2

3 informacije in dokumentacijo o dejavnostih in dosežkih Sveta Evrope ter pomagati pri uveljavljanju pobud Sveta Evrope v državah, kjer centri delujejo. V Sloveniji se lahko obrnete po pomoč na naslov: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope Rimska Ljubljana Tel: Fax: Odbor ministrov (Committee of ministers) Odbor ministrov je telo, kjer se sprejemajo odločitve Sveta Evrope. Sestavljajo ga zunanji ministri vseh držav članic ali njihovi predstavniki, ki se srečujejo dvakrat letno. Na zasedanjih razpravljajo o stališčih držav članic do vprašanj, ki sodijo v pristojnost Sveta Evrope. Potrjujejo vseevropske dogovore, konvencije in priporočila. Glej tudi: Odbor ministrov odgovornih za področje mladine (Committee of Ministers of Youth) Na konferencah ministri, ki so zadolženi za področje mladine, vsaj enkrat na dve leti analizirajo pomembnejša vprašanja, ki se porajajo na tem področju, in spodbujajo stalne stike med ministrstvi v državah članicah. Pripravijo projekte, ki jih nameravajo skupno izvajati, in predlagajo dejavnosti, ki naj postanejo sestavni del programa dela Sveta Evrope. Gradivo: Priporočilo v zvezi z informiranjem in svetovanjem mladim ljudem v Evropi (Recommendation concerning information and counselling for young people in Europe) Priporočilo v zvezi s komuniciranjem in sodelovanjem na področju mladinksih raziskav v Evropi (Recommendation concerning communication and co-operation in the field of youth research in Europe) Priporočilo o promociji prostovoljnega dela (Recommendation on the promotion of a voluntary service) Priporočilo o mobilnosti mladih (Recommendation on youth mobility) Priporočilo o mladinski participaciji in prihodnosti civilne družbe (Recommendation on youth participation and the future of the civil society) Deklaracija o participaciji mladih (Declaration on youth Participation) (1995) Deklaracija Mladi ljudje aktivni državljani v prihodnji Evropi (Final Declaration Young People: active citizens in a future Europe) (1998) Generalni Direktorat IV (Izobraževanje, kultura, mladina, šport, okolje) 3

4 Direktorat za mladino in šport (Directorate of Youth and Sport) Oblikuje smernice, programe in pravne instrumente za razvoj koherentnih in učinkovitih mladinskih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Omogoča financiranje in izobraževalno podporo za mednarodne mladinske aktivnosti, ki imajo za cilj povečati odgovornost mladih, pospeševati mladinsko mobilnost in razširjati vrednote človekovih pravic, demokracije in kulturnega pluralizma. Directorate of Youth and Sport European Youth Centre Strasbourg 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: Raziskovalni in dokumentacijski sektor Mladinskega direktorata (The Youth Directorate Research and Documentation Sector) Evropsko raziskovalno omrežje je bilo ustanovljeno zato, da pospešuje stike med raziskovalci, nevladnimi mladinskimi organizacijami in vladami na področju mladine. Njegova naloga je spodbujanje mednarodnih raziskovalnih projektov. Gradivo: Youth Research in Europe: the next generation. Perspectives on transitions, identities and citizenship (2001) Evropski mladinski center Strasbourg (European Youth Centre Strasbourg) Evropski mladinski center Budimpešta (European Youth Centre Budapest) Evropska mladinska centra v Strasbourgu in Budimpešti sta mednarodna izobraževalna centra z nastanitvenimi kapacitetami, kjer dobro usposobljen team svetovalcev nudi izobraževalno in tehnično pomoč pri pripravi, izvedbi in evalvaciji mladinskih aktivnosti. Vsako leto organizirata več mednarodnih treningov in seminarjev za mladinske delavce. European Youth Centre Strasbourg 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: European Youth Centre Budapest Zivatar utca, 1-3 H 1024 Budapest Tel: Fax:

5 Evropski mladinski sklad (European Youth Foundation) Nudi finančno podporo nacionalnim in mednarodnim mladinskim projektom. European Youth Foundation 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: Evropski usmerjevalni odbor za mladino (European Steering Committee for Intergovernmental Cooperation in the Youth Field: CDEJ) V njem sodelujejo predstavniki ministrstev iz 44 držav članic, ki so zadolženi za področje mladine. Ukvarjajo se z vključevanjem mladine v družbene aktivnosti, z državljansko vzgojo, z neformalnim izobraževanjem in mladinskim prostovoljnim delom. Pripravljajo priporočila za odbor ministrov o informiranju in svetovanju za mlade ljudi, sodelujejo na področju mladinskega raziskovalnega dela, promovirajo prostovoljno delo, mladinsko mobilnost in sodelovanje mladih v civilni družbi. Gradivo: Draft European Convention on the promotion of a transnational long-term voluntary service for young (2000) Direktorat za izobraževanje (Directorate of Education) Direktorat za socialno povezovanje in človekove pravice (Directorate of Social Cohesion and Human Rights) Parlamentarna Skupščina (Parliamentary Assembly) Parlamentarna skupščina je posvetovalno telo Sveta ministrov. Zastopa glavne politične ambicije držav članic ter šteje za gonilno silo pri širjenju evropskega sodelovanja na demokratične države v Evropi. Sestavljena je iz parlamentarnih predstavnikov vseh članic Sveta Evrope, ki jih izvolijo ali imenujejo parlamenti držav članic. Glej tudi: Odbor za kulturo in izobraževanje (Committee on Culture and Education) Pododbor za mladino in šport (Subcommittee on Youth and Sport) Pododbor spodbuja mlade ljudi, da bi se udeleževali institucionalnega življenja. Organiziral je sklop okroglih 5

6 miz, kjer so diskusije tekle med parlamentarci in predstavniki mladinskih organizacij. Sodeluje v programu Democratic Leadership, ki se je začel 1996 in spodbuja mlade, da bi se bolj zavzemali za človekove pravice. Pomagal je pri ustanovitvah Evropskega mladinskega centra (European Youth Centre) in Fundacije (Foundation) v Strasbourgu in pred nedavnim tudi Evropskega mladinskega centra V Budimpešti. Glej tudi: Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti (Congress of local and regional authorities in europe) Kongres je svetovalno telo, ki je glasnik evropskih regij in občin. Tesno sodeluje z državnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne interese. Gradivo: Listina o sodelovanju mladih v življenju občine in regije (A Charter on the Participation of Young People in Municipal and Regional Affairs) (Resolucija 237 (1992)) Določa smernice za spodbujanje mladih, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo, in da so dejavni glede družbenih sprememb, ki8 se dogajajo v njihovi soseščini, občini ali regiji. Odbor za kulturo in izobraževanje, pristojen za medije, mladino, šport in komunikacije (Committee on Culture and Education competent for Media, Youth, Sport and Communication) Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe Council of Europe F Strasbourg Cedex Tel: Fax: Evropski center za svetovne povezave in solidarnost (North - South Centre) Njegov cilj je podpirati večstransko sodelovanja za trajnostni razvoj, izboljšati izobraževanje in obveščanje o svetovnih povezavah in solidarnosti ter krepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami s severa in juga. Odbor za mladinsko partnerstvo (Youth Partnership Committee) North-South Centre Avenida da Liberdade, P 1250 Lisbon Tel: Fax:

7 2. del EVROPSKA UNIJA (European Union) EU je postala pomembni sestavni del političnega življenja Evrope. Glede na to, da bo tudi Republika Slovenija kmalu članica te evropske organizacije, je toliko pomembneje, da se seznanimo z EU in njenimi razsežnostmi. Organi EU na marsikaterih centralnih področjih sprejemajo zavezujoče odločitve, ki zadevajo države članice in državljane neposredno. Pri tem pa lahko delujejo le na tistih področjih, kjer so jim s strani držav članic podeljene pristojnosti. Že pri pogledu v Pogodbo o Evropski skupnosti, opazimo, da je sama mladinska politika še vedno v pristojnosti držav članic EU.Ta je pretežno regionalizirana ter se z njo pogosto ukvarjajo na lokalni ravni. Iz tega pa ne sledi, da je EU popolnomo izključena na področju mladine. Zaradi lažjega razumevanja, bodo v nadaljevanju najprej predstavljene Institucije in organi EU, pri tem pa bo predvsem poudarjena njihova vloga na področjih, ki zadevajo mladino. Nedvomno najpomembnejša vloga je pri Evropski komisiji, ki kot izvršilni organ skrbi za izvajanje posameznih programov namenjenih mladini. Glej tudi: Svet EU (Council of the EU) Svet EU - Izobraževanje, mladi in kultura (Council of the EU - Education Youth and Culture) Svet EU je glavno telo EU z močjo odločanja. Sestavljajo ga predstavniki vlad vseh držav članic in tako so v njem vse članice enakomerno zastopane. Kateri član vlade oziroma minister bo zastopal državo na posameznem zasedanju Sveta, je odvisno od tematike zasedanja. Na področju mladinskih politik bodo to vsekakor ministri pristojni za izobraževanje, mladino in kulturo. Odvisno od predpisanega postopka pa Svet EU na področju mladine sam, ali skupaj z Evropskim parlamentom sprejema predvsem Sklepe, Priporočila in Resolucije. Glej tudi: Evropski parlament (European Parliament) Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport (Committee for Culture, Youth, Education, the Media and Sport) Evropski parlament je demokratični glas prebivalcev Evrope. Parlament pri tem nima polne zakonodajne moči, kot to poznam iz nacionalnih parlamentov. V sprejemanje predpisov EU je vključen na več načinov: s posvetovanjem, sodelovanjem, soodločanjem ali obveznim soglasjem. Zaradi lažjega poteka dela obstaja 17 odborov (Committees), ki jih prav tako sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta, in pri tem pokrivajo vse aktivnost EU. Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport je eden izmed njih. Namen teh odborov je v 7

8 predhodni razpravi o določeni temi. Šele nato pride do debate in glasovanja na plenarnih sejah celotnega Evropskega parlamenta. Posamezni pravni akt sprejme sam ali pa skupaj z Evropskim parlamentom. Glej tudi: European Parliament 1, avenue du President Robert Schuman F Strasbourg Cedex Tel Fax Evropska komisija (European Commission) Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (Directorate General Education and Culture) Evropska komisija je izvršilni organ EU. Vlade držav članic imenujejo 20 komisarjev, ki pa so od svojih nacionalnih vlad neodvisni. Za Komisijo dela več kot uradnikov, ki so notranje organizirani v 19 področno razdeljenih generalnih direktoratov. Eden izmed direktoratov je pristojen za izobraževanje in kulturo in s tem posega tudi na področje mladine. Glede na to, da je Komisija pretežno izvršilni organ (ima namreč tudi možnost do zakonodajne pobude), postane takoj jasno, da se tukaj pripravljajo in izvršujejo različni programi, ki zadevajo mladino. Glej tudi: n.htm (Generalni direktorat); (politika generalnega direktorata) European Commission DG Education and Culture Directorate D Youth, Civil Society, Communication Rue de la Loi 200/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles 1. Youth Pierre Mairesse (Head of Unit) Tel Visits, traineeships, partnerships Harald Hartung (Head of Unit) Tel Slovenske izobraževalne in druge institucije ter posamezniki od leta 1999 lahko sodelujejo v programih EU na področju splošnega izobraževanja (program SOCRATES), poklicnega izobraževanja in usposabljanja (program LEONARDO DA VINCI) ter mladine (program MLADINA). Vedno več fakultet, šol, vrtcev, podjetij in ostalih institucij sodeluje v teh programih. V začetkih je bilo sodelovanje v teh programih oteženo, ker je moral posameznik ali ustanova neposredno komunicirati z Evropsko komisijo v Bruslju kar je predstavljalo veliko oviro. Koordinacija in izvrševanje programov EU je tako potekalo zelo centralizirano. Ta ovira je danes v večji meri odpravljena. Republika Slovenija je namreč imenovala agencijo Službo za programe EU pri Centru RS za poklicno 8

9 izobraževanje, ki skrbi za programe Socrates, Leonardo da Vinci in podporne in druge aktivnosti.agencija ima podrobno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v razmerju do Evropske komisije in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Tako imamo sedaj večje število decentraliziranih akcij, to je tistih akcij, za katere razpis, postopek izbire, dodelitev sredstev, poročanje in spremljanje potekajo izključno na nacionalnem nivoju ( Ovira je premagana prav tako pri programu Mladina, za katero je na nacionalnem nivoju pristojen MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih ( Evropska Komisija se zaveda, da je potrebno EU približati svojim državljanom. Iz tega razloga je potrebno Evropsko unijo napraviti bolj transparentno, razumljivo in bližjo vsakdanjemu življenju. S tem namenom je Evropksa komisija leta 2000 izdala»discussion paper: The Commission and non-governmental organisations: Building a stronger partnership«kot prvi korak v procesu izmenjave mnenj z nevladnimi organizacijami. m (Evropska komisija in civilna družba) Ekonomsko-socialni odbor (European Economic and Social Committee) Oddelek za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (Section Employment, Social Affairs and Citizenship) Ekonomsko-socialni odbor je posvetovalno telo, ki predstavlja različne ekonomske in socialne komponente v organizirani civilni družbi. Sestavljajo ga predstavniki delodajalcev, predstavniki delavcev in predstavniki različnih interesni skupin. Pri tem so za področje mladine zlasti pomembni predstavniki različnih interesnih skupin. Posvetovalna funkcija odbora omogoča, da njeni člani (torej predstavniki) sodelujejo v zakonodajnem procesu EU. V skladu z dodeljenimi nalogami lahko Ekonomskosocialni odbor izda le mnenja. Ekonomsko-socialni odbor ima 6 sekcij, ki se ukvarjajo z glavnimi področji EU. Sekcija pristojna za vprašanja v zvezi z mladino je Oddelek za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo. Ekonomsko-socialni odbor sprejema mnenja na plenarnih sejah na podlagi sprejetih mnenj posameznih sekcij. Taka mnenja so potem posredovana Svetu EU, Evropski Komisiji in Evropskemu parlamentu. Glej tudi: Odbor regij (Committee of the Regions ) Komisija za kulturo in izobraževanje (Commission for Culture and Education) Odbor regij je najmlajši organ EU in predstavlja odraz želja držav članic, ki se niso več zadovoljile le s spoštovanjem in ščitenjem regionalnih in lokalnih identitet. Preko odbora se namreč sedaj vključujejo tudi pri razvoju in implementaciji politike EU. Člani tega odbora so izvoljeni uradniki vlade posamezne države. Kot 9

10 Ekonomsko-socialni odbor je tudi Odbor regij posvetovalno telo za Svet EU, Evropsko komisijo in Evropski parlament Delo se pripravlja v 6 Komisijah, pri čemer je ena izmed njih zadolžena za vprašanja v zvezi z mladino. Glej tudi: MLADINSKA POLITIKA V OKVIRU EU Kot že uvodoma rečeno, je mladinska politika v širšem smislu v pristojnosti posameznih držav članic. Z Maastichtsko pogodbo (1993) so bile prvič določene naloge mladinske politike sestavni del Pogodbe o Evropski skupnosti (v nadaljevanju PES). Področje mladinske politike je bilo uvrščeno pod poglavje» Socialna politika, splošno in poklicno izobraževanje in mladina«( člen PES). Člen 149 PES je pravna podlaga za sodelovanje na evropski ravni na področju izobraževanja in mladine. Poudarja osrednjo vlogo izobraževanja pri zagotavljanju možnosti mladim za življenje, študij in prosto gibanje v Evropi brez meja. Člen 149 PES navaja različna področja, kjer lahko Evropska skupnost razvije sodelovanje: poučevanje in širjenje jezikov držav članic; mobilnost učencev in učiteljev; sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami; izmenjava informacij in izkušenj o vsebinah, ki so skupne izobraževalnim sistemom držav članic; izmenjava mladine in izmenjava inštruktorjev socialnega izobraževanja; izobraževanje na daljavo; Na tej podlagi sta bila v okviru EU sprejeta programa SOKRATES in MLADINA. To je pa hkrati tudi edini način, da EU vpliva na področje mladine. Iz tega je razvidno, da želijo države članice mladinsko politiko obdržati med svojimi pristojnostmi. Omeniti velja tudi Listino temeljnih pravic, ki je bila razglašena decembra 2000 v Nici (Francija). Ta listina v enem besedilu združuje civilne, politične, ekonomske, družbene in socialne pravice ljudi. Njeni dve poglavji o svoboščinah (poglavje II) in solidarnosti (poglavej IV) izrecno priznavata pravice otrok in mladih (glej 14. člen o»pravici do izobraževanja«, 24. člen o»pravicah otrok«in 32. člen o»prepovedi dela otrok in varstvu mladih pri delu«). Pomanjkljivost te Listine je, da ni zavezujoč pravni akt, kar pa naj bi se v prihodnosti spremenilo. Ker stanje mladinske politike v EU ni bilo na zadovoljivi ravni, se je pojavila ideja, da bi se na evropski ravni začelo širše posvetovanje o tem področju (z mladimi, predstavniki mladinskih organizacij, raziskovalci, upravljalci in snovalci politike). Na osnovi teh posvetovanj je Komisija novembra 2001 izdala t.i.»belo KNJIGO - Nova spodbuda za evropsko mladino«, ki je bila v letošnjem letu sprejeta s strani Sveta EU v obliki Resolucije (OJ C 168, ). Bela knjiga je pomemben dokument za prihodnost mladine v Evropi, saj želi povečati evropsko sodelovanje v korist mladih, pri tem pa naj mladina aktivno sodeluje. BELA KNJIGA vsebuje predloge za delovanje Evropske skupnosti na področju mladine. Predstavlja podrobno in zelo utemeljeno politiko. Čeprav BELA KNJIGA ni zavezujoči pravni akt, je bila obravnavana v Institucijah Evropske skupnosti (Komisiji, Svetu EU in Evropskem parlamentu), kar vsekakor kaže na pomembnost dokumenta. 10

11 BELA KNJIGA predlaga, da bi Evropski uniji dali nov okvir za participacijo v mladinski politiki. Ta bi vseboval dva dela: 1. Uporabo odprte metode usklajevanja (Gre za spodbujanje sodelovanja, izmenjavo pozitivnih izkušenj in soglašanje o skupnih ciljih in smernicah držav članic. Pri tem je pomembno redno spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev v posameznih državah članicah. To bo omogočilo izmenjavo medsebojnih izkušenj držav članic). 2. Večje upoštevanje mladine v drugih politikah (Pri tem naj bi politike in oblike ukrepanja bolj upoštevale smernice za mlade ne glede na uporabljene instrumente. Ministri, odgovorni za mladino, naj bi tudi zagotovili upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni in pri izvajanju evropskih politik. Svet EU je predlagal. da bi se odprta metoda usklajevanja začela julija 2002 s prednostnimi temami»participacija«in»informiranje«, kar se je dejansko tudi zgodilo. V okviru»participacije«je potekal Youth 2002 na Danskem in Youth Convention v Bruslju. V okviru»informiranja«pa se vzpostavlja elektronski portal, ki bo dal čim večjemu številu mladih informacije o Evropi. Glej tudi: Evropski mladinski forum (European Youth Forum) Že od nekdaj so si mladi želeli sodelovati pri oblikovanju evropske politike. S tem namenom je bil ustanovljen Evropski mladinski forum (v nadaljevanju EMF). Ustanovljen je bil leta 1979, da bi zastopal mladinske organizacije na evropski ravni in začel dialog z mladimi. Njegovi člani so državni mladinski sveti v državah članicah EU in mednarodne nevladne mladinske organizacije. EMF je pridobil precejšnje strokovno znanje o mladinskem delu, mladinski politiki, nevaldnih mladinskih sektorjih in vprašanjih civilne družbe. EMF je zastopan v delovnih skupinah Evropske komisije ter udeležen pri izbiranju projektov znotraj programa MLADINA. Evropska komisija je predlagala, da bi se EMF preoblikoval, tako da bi zastopal mlade, ki so ali pa niso včlanjeni v mladinske organizacije, da bi bil ustrezno telo za posvetovanje z mladimi o prednostnih vprašanjih po odprti metodi usklajevanja in za nadaljnje spremljanje reševanja teh vprašanj. Polnopravni član EMF je Mladinski svet Slovenije (MSS). European Youth Forum Rue Joseph II 120 B-1000 Brussels Tel Fax Glej tudi: Mladinski svet Slovenije Linhartova Ljubljana Glej tudi: 11

12 Druge povezave na področju mladine Eurodesk je projekt informiranja mladih in tistih, ki delajo z mladimi, o možnostih, ki jih ponujata Evropska Komisija in Svet Evrope na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture, mobilnosti mladih, mladinskega informiranja. Glej tudi: EURODESK Nacionalna agencija programa Mladina Trg Mladinskih delovnih brigad Ljubljana Tel: 01/ Glej tudi: Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service) je ena ključnih dejavnosti programa MLADINA. V okviru te akcije imajo mladi možnost preživeti čas do 12 mesecev v tujini kot prostovoljci, ki pomagajo lokalnim projektom na različnih področjih; sociali, ekologiji in okoljevarstvu, umetnosti in kulturi, novih tehnologijah, prostem času in športu itd. Glej več: Glej tudi: ERYCA Evropska agencija za svetovanje in informiranje mladih (The European Youth Information and Counselling Agency) je krovna organizacija nacionalnih teles, nevladnih ali vladnih, za področje svetovanja in informiranja mladih. Glej tudi: ERYCA INFOmobil nudi praktične informacije mladim o potovanjih, študiju, delu in bivanju v evropskih državah. Glej tudi: Evropski sklad delovnih praks (European Training Foundation) je agencija EU, ki podpira reforme delovnih praks v partnerskih državah v okviru programov EU kot so MEDA, CARDS, Tacis in Phare ter na tretje države prenaša inštrumente politike EU na trgu dela in delovnih praks. Glej tudi: Evropski center za razvoj delovnih praks (European Centre for the Development of Vocational Training) je evropska agencija, ki pomaga informirati o možnostih delovnih praks. Glej tudi: 12

13 Cilj Pro Youth International je vzpostavitev spletne strani za mlade z bazo informacij o različnih strukturah in organizacijah na področju mladinskega dela v Evropi in oblikovanje povezav na vse obstoječe informacije na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Glej tudi: Priložnosti za mlade na spletu (Youth Opportunities Network) je spletna stran namenjena mednarodnim povezavam mladih. Nudi informacije o mladinskih izmenjavah, mladinskih iniciativah, tečajih, seminarjih in koristne povezave na spletu. Glej: Cilj Dialoga v Evropi (Dialogue on Europe) je splošno stimuliranje javne debate o institucionalnih reformah in o prihodnosti Evrope. To je iniciativa Evropske komisije, ki daje prebivalcem Evrope priložnost, da razpravljajo in izmenjujejo ideje o pomembnih področjih. Glej tudi: Glej tudi: ormation/links_en.html 13

14 3. del GESLOVNIK Bela knjiga: Uradno izdelani konceptualni predlogi za posamezno politično področje Deklaracija: akt v katerem se načelno opredeli stališče in politika o pomembnih političnih, gospodarskih in mednarodnih vprašanjih; Dogovor: akt o uresničevanju skupnih interesov; Država članica/pogodbenica: država, ki je podpisnica mednarodne konvencije; Evropski parlament: združuje poslance iz 15 držav članic EU, ki so izvoljeni na splošnih volitvah; Evropska komisija za človekove pravice Sveta Evrope: leta 1998 jo je nadomestilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Do tega leta je komisija preverjala dopustnost vlog na podlagi EKČP; Evropska komisija: ustanova EU s sedežem v Bruslju, ki je predlagatelj predpisov EU; Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKPČ): temeljni akt Sveta Evrope za varstvo človekovih pravic; Evropsko sodišče za človekove pravice: ustanova, ki skrbi za nadzor nad izvajanjem EKČP s sedežem v Strasbourgu; Evropska unija: skupnost, ki je bila ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo. EU je v širšem smislu zgrajena iz dveh stebrov: prvi steber predstavljajo tri evropske skupnosti (Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo ter Evropska skupnost za atomsko energijo), drugi pa politike in oblike sodelovanja, ki se delijo na Skupno zunanjo in varnostno politiko in na Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah); Konvencija: naziv za večstranske mednarodne pogodbe lahko pa tudi pogodbe regionalnega značaja; Mednarodna pogodba: akt, ki ga sprejmejo in podpišejo najvišji predstavniki držav in ga je običajno potrebno ratificirati v nacionalnem parlamentu; Meddržavno sodišče (Haag): sodišče, ki rešuje spore med državami članicami OZN; Nacionalne agencije: strukture, ki jih vzpostavljajo nacionalne oblasti v vsaki državi z namenom,da pomagajo Evropski komisiji pri prevzemanju odgovornosti za izvajanje večjega dela mladinskih programov EU; Odbor ministrov: je telo, v katerem se sprejemajo odločitve Sveta Evrope; Odbor za kulturo in izobraževanje (pristojen tudi za medije, mladino in komunikacije): deluje v okviru kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope; Odbor za partnerstvo med mladimi: deluje v okviru centra Sever-Jug; Parlamentarna skupščina Sveta Evrope: sprejema pomembnejše smernice za delovanje odbora ministrov in medvladnih oddelkov Sveta Evrope in vpliva na vlade, kadar so njeni člani poslanci v nacionalnih parlamentih; 14

15 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti: sprejeta leta 1957, med drugim ureja tudi vprašanje mladih (v sklopu poglavja XI). Ne smemo jo zamenjati z izrazom evropske skupnosti; Priporočilo: akt s katerim se izraža stališče in daje napotke o posameznih dejavnostih organizacije; Sodišče Evropskih skupnosti: najvišje sodišče, ki je pristojno za razlago prava EU s sedežem v Luksemburgu; Smernica: akt o temeljnih ciljih in nalogah na določenem področju; Sodišče I. stopnje: sodišče EU, ki rešuje zadeve fizičnih in pravnih oseb. Sedež ima v Luksemburgu; Splošna deklaracija o človekovih pravicah: temeljni dokument OZN o temeljnih človekovih pravicah; Evropski Svet: organ EU, ki daje politične smernice ustanovam EU; Svet Evrope: mednarodna organizacija z glavnim poudarkom na varstvu človekovih pravic. Sedež ima v Strasbourgu (Francija). 15

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST Avtorice: Tadeja Mesojedec Petra Pucelj Lukan Nina Milenković Kikelj Irena Mrak Merhar Ana Grbec Ljubljana, januar 2014 Kolofon Naslov: Mladi in socialna vključenost Izdajatelj:

More information

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Irena BAČLIJA* in Marjan BREZOVŠEK** KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Kako močne naj bodo slovenske pokrajine IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK 406 Povzetek: Regija 1 je vmesni prostor med državnim

More information

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Anita Hrast IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija www.irdo.si, anita.hrast@irdo.si

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije IPA sekcija Slovenije VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia PORTOROŽ, 25. OKTOBER 2014 / PORTOROŽ, 25. OCTOBER 2014

More information

20 let. UNESCO ASP mreže Slovenije

20 let. UNESCO ASP mreže Slovenije 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije Ob 20. obletnici UNESCO ASP mreže Slovenije čestitamo vsem šolam in vrtcem, ki so del te naše uspešne skupne zgodbe, in želimo prijetno

More information

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions 15/05/ Forthcoming meetings The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions May 20 Date Assembly Meeting Place Wednesday 2

More information

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Ref. Ares(2014)76397-15/01/2014 GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO MINI DRUŽBE V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU PROJEKT NAJBOLJŠEGA POSTOPKA: KONČNO POROČILO STROKOVNE SKUPINE EVROPSKA KOMISIJA

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE mag. Tomaž Rožen Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti Doktorska disertacija Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Manca Kodermac Institucionalizacija družbene odgovornosti v Sloveniji: primer delovanja Inštituta IRDO Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Med produkcijo in prenosom znanja

Med produkcijo in prenosom znanja Med produkcijo in prenosom znanja Analiza programa mladih raziskovalcev Katarina Košmrlj Nada Trunk Širca Ana Arzenšek Matic Novak Valentina Jošt Lešer Andreja Barle Lakota Dušan Lesjak Med produkcijo

More information

SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB

SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Milena Gosak SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB Diplomsko delo Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Avtorica: Milena Gosak Mentorica:

More information

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI Raziskava O Mednarodni organizaciji za migracije Mednarodna organizacija za migracije IOM je predana načelu, da humane in urejene

More information

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju REPUBLIKA SLOVENIJA Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 2014 2020 www.eu-skladi.si Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014

More information

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE TAMARA MAKORIČ FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA

More information

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Josip Mihalic Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike Magistrsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Matej Zakonjšek. Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Matej Zakonjšek. Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr. UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Zakonjšek Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr. Jernej Pikalo TURČIJA IN EVROPSKA UNIJA analiza odnosov turčije in evropske

More information

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane.

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane. UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V UPRAVI Miro Haček in Irena Bačlija Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Za založbo Hermina Krajnc Ljubljana 2012 Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje

More information

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni. 2 Odmev. Analiza anket na

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni.  2 Odmev. Analiza anket na 2 Odmev Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni Pred 17-imi leti je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza kot prva slovenska demokratična politična stranka. Ob tem je bila ustanovljena

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PEDGOGIKO IN ANDRAGOGIKO ODDELEK ZA SLAVISTIKO DIPLOMSKO DELO VRNITEV K SKUPNOSTI ODGOVOR NA POSTMODERNO IDENTITETO POSAMEZNIKA V POTROŠNIŠKI DRUŽBI?

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETEA ZA DRUŽBENE VEDE. Anže Šinkovec. Deliberativna demokracija. Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETEA ZA DRUŽBENE VEDE. Anže Šinkovec. Deliberativna demokracija. Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETEA ZA DRUŽBENE VEDE Anže Šinkovec Deliberativna demokracija Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETEA ZA DRUŽBENE VEDE Anže Šinkovec Mentor: izr. prof.

More information

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN 26. maj 2010 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,, št. 15/06, 26/07 in 18/08) OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje Številka: 10/2010 ISSN

More information

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega

More information

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI Ime in priimek : Ana Dalmatin Naslov naloge: PODPORA REJENCEM PRI PRIHODU V REJNIŠKO DRUŽINO IN ODHODU IZ NJE Leto : 2008 Št. strani : 88 Št. slik : 0 Št. tabel : 6 Št. bibli.

More information

Državna statistika v letu 2011

Državna statistika v letu 2011 REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTI^NI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Državna statistika v letu 2011 Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 SLOVENSKA DR@AVNA STATISTIKA ZAUPANJA VREDNA

More information

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 Delovna verzija, 2.april 2014 1 Vsebina UVOD... 7 1. UREDITVE, KI ZAGOTOVLJAJO USKLADITEV S STRATEGIJO

More information

Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI

Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI (Pregled diplomskih nalog) Študentka: Nermina Jezerkić Ljubljana 2009 1 Univerza v Ljubljani Fakulteta za

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra: »Šempeter oživljen!«

Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra: »Šempeter oživljen!« UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Neža Zagoričnik Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra:»Šempeter oživljen!«magistrsko delo Ljubljana,

More information

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme Lead Partner SLOW TOURISM Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'italia e la Slovenia - SLOWTOURISM Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo SLOWTOURISM

More information

ANALIZA UREDITVE VARSTVA PRED UTOPITVAMI PRIMERI DOBRE PRAKSE

ANALIZA UREDITVE VARSTVA PRED UTOPITVAMI PRIMERI DOBRE PRAKSE KONČNO POROČILO PROJEKTNE NALOGE Z NASLOVOM: ANALIZA UREDITVE VARSTVA PRED UTOPITVAMI PRIMERI DOBRE PRAKSE Avtorji: dr. Venceslav Kapus, izr. prof. dr. Boro Štrumbelj, asist. dr. Dorica Šajber, asist.

More information

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru ISSN 2463-9303 Interna revija Univerze v Mariboru UMniverzUM ŠTEVILKA 4 JUNIJ 2017 INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU KOLOFON Odgovorna urednica Vanja

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija Program: Poslovni sekretar Modul: Komuniciranje z javnostmi

B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija Program: Poslovni sekretar Modul: Komuniciranje z javnostmi B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar Modul: Komuniciranje z javnostmi NAČRTOVANJE KARIERE Mentorica: Ana Peklenik, prof Kandidatka: Katarina Umnik Lektorica: Ana Peklenik, prof Kranj, november

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Anja Filej Tržno komunikacijski načrt za mladinski hotel v Goriških brdih Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

SPREMEMBA ZAKONA O RTV SLOVENIJA: ANALIZA JAVNIH RAZPRAV

SPREMEMBA ZAKONA O RTV SLOVENIJA: ANALIZA JAVNIH RAZPRAV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Anja Huš Mentorica: doc. dr. Sandra Bašić Hrvatin Somentor: doc. dr. Jože Vogrinc SPREMEMBA ZAKONA O RTV SLOVENIJA: ANALIZA JAVNIH RAZPRAV Diplomsko delo

More information

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. Brnčičeva ulica 41E 1231 Ljubljana - Črnuče 01/ 56-51-410 040/ 218-965 info@krikaksum.si www.krikaksum.si PREMISLITE. Ali ste prepričani, da ne potrebujete

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BIZJAK ANDREJ. mentor: izr. prof. dr. Drago Zajc

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BIZJAK ANDREJ. mentor: izr. prof. dr. Drago Zajc UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BIZJAK ANDREJ mentor: izr. prof. dr. Drago Zajc VPLIV VOLILNIH SISTEMOV NA SESTAVO IN DELOVANJE PARLAMETOV S POUDARKOM NA DELOVANJU SLOVENSKEGA PARLAMENTA

More information

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions /02/18 Forthcoming meetings The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions February 2018 Date Assembly Meeting Place Monday

More information

96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT

96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT Original: English SEM / ESCTD NATO Parliamentary Assembly 96 TH ROSE-ROTH SEMINAR & SUB-COMMITTEE ON TRANSITION AND DEVELOPMENT The Western Balkans: Past Misperceptions, Current Challenges and Future Endeavours

More information

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O LEARNING ORGANIZATION MODEL FUTURE-O Kandidatka: Tina Mesarec Študentka izrednega študija

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MOJCA KRAJNC IN MARKO HRVATIN najem delovne sile kot nova oblika fleksibilnega zaposlovanja DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2003 UNIVERZA V LJUBLJANI 1 FAKULTETA

More information

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE Ljubljana, december 2013 TAJA ŽUNA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Taja Žuna, študentka

More information

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri so izdale organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven

More information

POMOČ DRUŽINI OTROKA Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA

POMOČ DRUŽINI OTROKA Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKUKTETA ZA SOCIALNO DELO DIPLOMSKA NALOGA POMOČ DRUŽINI OTROKA Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA Mentor: Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič Andreja Jazbinšek Ljubljana, junij 2010

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Eva Požar Promocija duševnega zdravja med študenti Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Eva Požar Mentorica: doc.

More information

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA Ljubljana, avgust 2011 SERGEJA OMAN IZJAVA Študentka Sergeja Oman izjavljam, da sem avtorica

More information

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije Univerza na Primorskem Fakulteta za management 1 Dr. Cene Bavec Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije (nelektorirana delovna verzija) Koper, marec 2004 2 1. UVOD...3

More information

Slovenec Slovencu Slovenka

Slovenec Slovencu Slovenka UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marjanca Golobič Božič Slovenec Slovencu Slovenka Slovenci: kulturen in/ali političen narod Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jernej Božiček. Demokracija danes? Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jernej Božiček. Demokracija danes? Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Božiček Demokracija danes? Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Božiček Mentor: izr. prof. dr. Franc

More information

UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI

UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ANA MILOVANOVIČ UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI ŠTUDIJA PRIMERA: NEIZVOLITEV ALOJZA PETERLETA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DIPLOMSKO DELO

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tea Lovšin Vpis nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine na primeru ribniškega suhorobarstva Magistrsko delo Ljubljana, 2014 UNIVERZA

More information

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER)

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Nina Rifelj STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) DIPLOMSKO DELO Koper, 2012 UNIVERZA

More information

Soseska zidanica Drašiči: Institut spreminjanja in preoblikovanja vaške skupnosti

Soseska zidanica Drašiči: Institut spreminjanja in preoblikovanja vaške skupnosti UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Silvija Kostelec Soseska zidanica Drašiči: Institut spreminjanja in preoblikovanja vaške skupnosti Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

Gostujoča urednica Mojca Furlan: Vsak posameznik šteje Eko Vila Za okolju. in družbi odgovorno življenje Socialnopedagoški vidik Sheme šolskega sadja

Gostujoča urednica Mojca Furlan: Vsak posameznik šteje Eko Vila Za okolju. in družbi odgovorno življenje Socialnopedagoški vidik Sheme šolskega sadja FOKUS: Vzgoja za trajnostni februar 2013 številka 160 letnik XXII cena 11,99 EUR www.didakta.si Gostujoča urednica Mojca Furlan: Vsak posameznik šteje Eko Vila Za okolju ISSN 0354-042 1 in družbi odgovorno

More information

Re: Visoko šolstvo v ZDA in Sloveniji, s stališča mladega profesorja na začetku kariere.

Re: Visoko šolstvo v ZDA in Sloveniji, s stališča mladega profesorja na začetku kariere. Jernej Barbič Tenure-Track Assistant Professor Computer Science Department Viterbi School of Engineering University of Southern California 941 W 37th Place, SAL 300 Los Angeles, CA, 90089-0781 USA Phone:

More information

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo.

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo. UVOD Oglaševanje je eno izmed najpomembnejših tržno-komunikacijskih orodij sodobnih podjetij, nemalokrat nujno za preživetje tako velikih kot malih podjetij. Podjetja se pri izvajanju oglaševanja srečujejo

More information

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA EU: PREGLED REFORM

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA EU: PREGLED REFORM UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA EU: PREGLED REFORM Ljubljana, september 2009 KLEMEN DANEU IZJAVA Študent/ka izjavljam, da sem avtor/ica tega diplomskega

More information

SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI

SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI SISTEM OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI POVZETEK IZSLEDKOV RAZISKAV PROJEKTA DOSTOJNA UPOKOJITEV POVZETEK IZSLEDKOV RAZISKAV O SISTEMU OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

More information

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija VPŠ DOBA VISOKA POSLOVNA ŠOLA DOBA MARIBOR KONFLIKTI IN REŠEVANJE LE-TEH V PODJETJU ČZP VEČER, D. D. Diplomsko delo Darja Bračko Maribor, 2009 Mentor: mag. Anton Mihelič Lektor: Davorin Kolarič Prevod

More information

ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE

ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRKO DELO ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE Ljubljana, januar 2016 NASTJA PIRNAT IZJAVA O AVTORSTVU

More information

IGRANJE NA TUJIH NOGOMETNIH ZELENICAH

IGRANJE NA TUJIH NOGOMETNIH ZELENICAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Šport in mediji IGRANJE NA TUJIH NOGOMETNIH ZELENICAH DIPLOMSKO DELO MENTORICA: prof. dr. Mojca Doupona Topič RECEZENT: Avtor dela: SARAH VIDMAR

More information

Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov)

Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov) UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleš Pirc Koordinacija ministrstev pri skupni problematiki (Primer: Odpravljanje sodnih zaostankov) Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Nika Brodnik Družbena odgovornost v oglaševanju na primeru podjetja UniCredit Banka Slovenija d.d. Diplomsko delo Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

Program PUM Projektno učenje za mlade Project»Learning for young adults«

Program PUM Projektno učenje za mlade Project»Learning for young adults« Irena Vujanovič: Program PUM Projektno učenje za mlade 499 Program PUM Projektno učenje za mlade Project»Learning for young adults«irena Vujanovič Irena Vujanovič, dipl. soc., ŠENTMAR, Vergerijev trg 3,

More information

There was consensus among the participants that a strong European aviation industry is critical to ensure the right to

There was consensus among the participants that a strong European aviation industry is critical to ensure the right to Bruges Declaration Introduction The European aviation industry stands at a crossroads. It is restructuring to face the economic crisis and the growing global competition. The aviation industry is also

More information

DOBA FAKULTETA MAGISTRSKA NALOGA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR. Marija Vreček Sajovic

DOBA FAKULTETA MAGISTRSKA NALOGA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR. Marija Vreček Sajovic DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR MAGISTRSKA NALOGA Marija Vreček Sajovic Maribor, 2012 DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR KOMUNICIRANJE Z VPLIVNIMI

More information

pečat v življenju Evropska komisija

pečat v življenju Evropska komisija Pustiti pečat v življenju Evropska komisija Niti Evropska komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije. Fotografije: Evropski skupnosti Za uporabo

More information

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE Kandidatka: Andreja Pfeifer Študentka rednega študija Številka

More information

UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE

UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO DIPLOMSKA NALOGA UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE Avtorica: Katja Bejakovič

More information

2001 Member of the Law Bar Association of Thessaloniki.

2001 Member of the Law Bar Association of Thessaloniki. Curriculum Vitae CHRISTOS A. KAZANTZIS Address: 1 Str. AG. THEODORAS Zip.code: 546 23 THESSALONIKI, GREECE tel.office: +30. 2310. 253 830-4 fax office: +30. 2310. 253-835 tel.mobile:+30. 6944. 390-270

More information

Predavanja temeljijo na prikazu materije s sodobnimi računalniško podprtimi vizualnimi sredstvi.

Predavanja temeljijo na prikazu materije s sodobnimi računalniško podprtimi vizualnimi sredstvi. PRIMERJALNO USTAVNO PRAVO FDŠ Nosilec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič Nova vas 23A, 4205 Preddvor Tel.: +386 (0) 4 255 60 10 Faks: +386 (0) 255 60 11 GSM: +386 (0)40 255 399 Email: amavcic@concourts.net

More information

TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA

TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKA SLOVENIJA THE REPUBLIC OF SLOVENIA TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA Marjan Hribar, MSc. Director General of Tourism Directorate Ministry of the Economy Chairman of the

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

Kick-off event 29 November 2016

Kick-off event 29 November 2016 Kick-off event 29 November 2016 Mercedes Bresso, MEP, Rapporteur on the EU Alpine Strategy in the Committee on Regional Development Marc Lemaître, Director- General, DG REGIO Prof. Dr. Michael Krautblatter,

More information

Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO. Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič

Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO. Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič Ljubljana, 2014 Zahvala Za pomoč

More information

DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ-ISO STANDARDI Amira Fajić.

DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ-ISO STANDARDI Amira Fajić. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ-ISO STANDARDI 26000 Amira Fajić amira.fajic@strabag.com Povzetek V samem začetku prispevka se srečamo s pomenom družbene odgovornosti. Našteli smo področja, ki jih zajemajo

More information

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Novo mesto, junij 2015 1 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 1.1. VSEBINSKI OKVIR PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA

More information

Teatrokracija: politični rituali

Teatrokracija: politični rituali UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Žan Bokan Teatrokracija: politični rituali Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Žan Bokan Mentor: izr. prof. dr.

More information

IPA Cross Border Cooperation Programme Montenegro Kosovo*

IPA Cross Border Cooperation Programme Montenegro Kosovo* 4th REGIONAL CONSULTATIVE FORUM, Belgrade 23-24 February 2017 IPA Cross Border Cooperation Programme Montenegro Kosovo* 2011-2013 Trim Berisha, Head of Division for Cross Border Cooperation, Ministry of

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO ANA JURAK. INTERPRETACIJA ARHEOLOŠKIH TEM V SODOBNEM MUZEJU Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO ANA JURAK. INTERPRETACIJA ARHEOLOŠKIH TEM V SODOBNEM MUZEJU Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO ANA JURAK INTERPRETACIJA ARHEOLOŠKIH TEM V SODOBNEM MUZEJU Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

More information

PARK TIVOLI SPODBUD O UČ O OKOLJE ZA MALČKA

PARK TIVOLI SPODBUD O UČ O OKOLJE ZA MALČKA UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Študijski program: Predšolska vzgoja PARK TIVOLI SPODBUD O UČ O OKOLJE ZA MALČKA DIPLOMSKO DELO Mentorica: dr. Tatjana Devjak, izr. prof. Somentorica: dr. Marjanca

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE. Urška Brzin. Karierni coaching in zaposlovanje mladih. Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE. Urška Brzin. Karierni coaching in zaposlovanje mladih. Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE Urška Brzin Karierni coaching in zaposlovanje mladih Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE Urška Brzin Mentorica:

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2015 Končno poročilo Ljubljana, julij 2016 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA MODELA ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU

More information

POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D.

POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D. UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D. Študent: Darko Jerenec Številka indeksa:81550823 Redni študij Program: visokošolski strokovni

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ODNOS DRŽAVE DO OBROBNIH SKUPIN PREBIVALSTVA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ODNOS DRŽAVE DO OBROBNIH SKUPIN PREBIVALSTVA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ODNOS DRŽAVE DO OBROBNIH SKUPIN PREBIVALSTVA Ljubljana, december 2001 JANI NOVAK IZJAVA Študent Jani Novak izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

Dušan Fatur* PROSTORSKI RRZUOJ MED POTREBAM, ŽELJAMI IH OUIRAHI 6E06RAPHICA SLOVENCA 18, 19B7 UDK 711.2:502.7=863

Dušan Fatur* PROSTORSKI RRZUOJ MED POTREBAM, ŽELJAMI IH OUIRAHI 6E06RAPHICA SLOVENCA 18, 19B7 UDK 711.2:502.7=863 6E06RAPHICA SLOVENCA 18, 19B7 UDK 711.2:502.7=863 Dušan Fatur* PROSTORSKI RRZUOJ MED POTREBAM, ŽELJAMI IH OUIRAHI Kdorkoli od nas bolj zavzeto spremlja dogajanja okrog sebe, bo kaj hitro spoznal, da v

More information

BILTEN pregled člankov iz časopisja [3. nov nov. 2017] [131]

BILTEN pregled člankov iz časopisja [3. nov nov. 2017] [131] BILTEN pregled člankov iz časopisja [3. nov. - 9. nov. 2017] [131] Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec Wakounig, Bojan. 21 stebričkov kot spomin in opomin : Memorial Kärnten - Koroška / Bojan

More information

PRACTICAL INFORMATION NOTE FOR MEETINGS IN STRASBOURG

PRACTICAL INFORMATION NOTE FOR MEETINGS IN STRASBOURG PRACTICAL INFORMATION NOTE FOR MEETINGS IN STRASBOURG COUNCIL OF EUROPE Palais de l Europe Avenue de l Europe AGORA Building (where the Forum will take place) Allée des Droits de l Homme F-67075 STRASBOURG

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jana Miklavžin NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jana Miklavžin Mentor:

More information