Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

Size: px
Start display at page:

Download "Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro"

Transcription

1 Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

2 LENANEO Kamogelo le matseno Mosola wa kopano Tsamaiso ya kopano Kitsiso ka Aquila le porojeke e tshitshingweng Thulaganyo (Process) ya tikologo e latelletsweng go fitlha jaanong Thulaganyo ya Scoping- le EIA (Tlhatlhobo ya ditlamorago tsa tikologo) Tshosobanyo ya ditlamorago tse botlhokwa Dithuto tsa di specialist Considered Alternatives Aspects tsa loago-ekonomi Thulaganyo tsa melawana tse tswelang pele Dipotso 2

3 KAMOGELO LE MATSENO Kitsiso tsa ditlhopha tse dirisanang mmogo mo porojekeng ya Meletse Iron Ore Aquila Steel (S Africa) (Proprietary) Limited Shangoni Management Services 3

4 MOSOLA WA KOPANO YA BAAGI Go tlhagisa seemo sa porojeke go baagi ba Regorogile, Rooiberg le batho ba dirang le go dula ko mashimong a leng fa gaufi, le go ka neelana ka monyetla wa go botsisa le go tshwaela. Kopano e ke karolo ya lenaneo lago tseisa sechaba karolo mo porojekeng. 4

5 TSAMAISO YA KOPANO Go nale toloki ya setswana mme ditshwaelo le ditshwenyego di tlile go tsentshiwa ko pogelong e maleba. Tlhagiso e tlile go tlhagiswa ka Setswana (Toloki ya sekgowa e teng) Kopa le sign attendance register e leng fa go tseniwang. 5

6 KITSISO KA AQUILA Aquila ne ele Australian listed company empa ya tseiwa ke Baosteel Resources le Aurizon ebe yaba delisted. Focus on significant projects in the key steel making raw materials of metallurgical coal and iron ore Setlhopha sa bona sa tsamaiso se nale dingwana dile dintsi se dira mme ebile se dira ka thata gore boleng ba di shareholder bo tlhatlhoge. Iron Ore - The West Pilbara Iron Ore Project in Australia and the Thabazimbi and Northern Cape iron ore projects in South Africa Coking Coal Eagle Downs Hard Coking Coal Project Manganese Gravenhage Manganese Project on the Avontuur Prospecting Right Aquila e tlhakanetse di porojeke tsa mo South Africa le Rakana Consolidated Mines (Pty) Ltd SOUTH AFRICA Avontuur (Manganese) 1-2Mtpa 1 Thabazimbi (Iron Ore) Up to 4Mtpa 1 AUSTRALIA Eagle Downs (Metallurgical Coal) ~5Mtpa 1 Washpool (Metallurgical Coal) West Pilbara (Iron Ore) >30Mtpa 1 6

7 BATSHWARI BA DI SHARES TSA AQUILA BA BANCHA Ka Phukwe 2014, consortium ya Baosteel Resources / Aurizon Ltd (85%/15%) e fitlhetse taolo ya Aquila Resources, the Australian registered parent company of ASSA Baosteel Resources Australia Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of Baosteel Resources International Company Ltd, which is ultimately fully owned by Baosteel Group Corporation, a Chinese state-owned iron and steel company headquartered in Shanghai, China Baosteel Group Corporation is one of China s largest iron and steel producers with crude steel output of approximately 45 million tons in 2013 The third most profitable iron and steel company in the world with a total profit of ~RMB 10.1 billion (approx. R16 billion) and is ranked 211 th in the Fortune Global 500 in 2014 with revenue of ~RMB 303 billion (~R485 billion). Aurizon Operations Limited is a wholly-owned subsidiary of Aurizon Holdings Limited, a top-50 AS-listed company with a market cap of ~A$10bn (~R100bn) Aurizon is Australia's largest rail freight operator by volume and transports approximately 200 million tonnes of coal annually. Each year the Company transports more than 250 million tonnes of Australian commodities, connecting miners, primary producers, and industry with international and domestic markets. The company generates annual revenues in excess of ~A$3.5 billion (~R35 billion) and operates assets across Australia valued at more than ~A$10 billion (~R100 billion). Note: Exchange rate of R/RMB = 10:6.202, R/A$ = 10:1 7

8 8

9 9

10 THULAGANYO TSE LATETSWENG GO FITLHA JAANONG MPRDA EMPR (tokelo ya boepo) Mining right submission - July 2013 Scoping report submission October 2013 EMPR submitted 11 July 2014 Consultation with DMR ongoing NEMA EIA (tokelo tsa go dirisa tikologo) EIA application form submission - June 2014 Draft Scoping report submitted to LEDET 18 June 2014 Scoping Report currently being finalised Consultation with LEDET NWA WULA (Thulaganyo ya metsi) IWWMP in support an Integrated Water Use License Application in the process of being finalised Consultation with DWS NEMWA WL (Thulaganyo ya matlakala) Waste License application form submission - Nov 2013 (GN718). Now repealed. GN921 and GN926 promulgated in November Waste License Application considered withdrawn. New implications of the NEMWA: Amendment Act, (Act 26 of 2014) Exclusion of MRSRD removed from Section 4 of NEMWA, and the definition of hazardous waste in Schedule 3 now specially includes MRSRD. Consultation with NDEA GO TSEYA KAROLO GA SECHABA - Kitsiso tsa ntlha le di phasalatso - Kopano tsa dichaba di tshwarilwe ka di 01 February 2014 le 30 August Karolo ya tshedimosetso ya dithuto tsa di Specialist ne e tshwerwe ka di 31 May Di kopano tsa baagi ba Rooiberg le Regorogile ne di tshwerwe ka di 12 June Dipoisano le dingaka di entswe ke Anthropologist - Draft Scoping Report ne e phasaladitswe gore sechaba se kgone go tshwaela. 10

11 THULAGANYO YA SCOPING LE EIA Tlhatlhobo e tseneletseng ya ditlamorago tse siameng le tse disa siamang (Go akaretsa le ditlamorago tsa loago-ekonomi) Statement sa ditlamorago Tlhaloso ya porojeke e tseneletseng Detailed comparative alternative assessment Ditlhokwa le ditakatso Dithuto tsa di specialist 11

12 TSHOSOBANYO YA DITLAMORAGO TSE BOTLHOKWA Setso le ngwao (Cultural heritage) Cave ya Madimatle le lefelo le leng gaufi le Madimatle Ecology Certain threatened / vulnerable species (Cheilanthes deltoidea subsp. Silicicola and protected tree species (Camel thorn, Leadwood and Marula). Go latlhegelwa ga madulo a diphologo Ditlamorago mo ditebegong Loago (Social) Sense of place (e tsamaisana le ditebego) le ditlamorago tse siameng goya ka leagoekonomi 12

13 DITHUTO TSA DI SPECIALIST TSE DIRILWENG Dithuto tsa di specialist Leina la Specialist / Company Thuto ka ditebego Thuto ka ecology Thuto ka go itshidisa ga di mamanthane Thuto ka ekonomi Thuto ka go thunya le go tshikinega ga lefatshe Thuto ka metsi a leng fa tlase ga lefatshe le dipatlisiso ka supply ya metsi afa tlase ga lefatshe Thuto ka setso Thuto ka pharakano Thuto ka modumo Thuto ka metsi le tse di dulang ko metsing Thuto ka boemo ba loapi Thuto ka dilo tsa kgale tse di fitlhelwang gantsi ka fa tlase ga mmu go tshwana le marapo a batho, diphologolo etc Dithuto ka mokgwa o goneng go tshidiwa ka teng mengwaga e fitileng Thuto ka loago Thuto ka manong Thuto ka mmu Thuto ka metsi ama fresh Jacques Volschenk Lukas Niemand Ernest Seamark Gerrie Muller Danie Zeeman Gerhard Steenkamp Sidney Miller Cobus Havenga Cor Meyer Francois Roux Rochelle Bornman Hanlie Liebenberg-Enslin John Almond Professor Chris van Vuuren San-Marie Aucamp Dr. Patrick Benson Zoneland Solutions Zoneland Solutions 13

14 DITHUTO TSA DI SPECIALIST TSE DIRIWANG/TLILENG GO DIRIWA Thuto ya specialist Consideration of possibility for Biodiversity off-set Baseline monitoring ya metsi Leina la specialist/company Lukas Niemand Ockie Scholtz 14

15 CONSIDERED ALTERNATIVES MO THULAGANYONG YA SCOPING LE EIA Alternatives tsa phitlhelelo ya metsi Site layout alternatives Alternatives tsa tsela (ya go tsena ko boepong) Alternatives tsa tsamaiso (transportation) ya ore le tloso ya matlapa a senang mosola (waste rock) Boepo ba mokoti vs Boepo ba fa tlase ga mmu 15

16 CRITERIA TSELA E DIRISITSWENG CATEGORY TIKOLOGO/MOLA SETEGENIKI EKONOMI LOAGO O /ENGINEERING BOEMO BA LOAPI METSI AKO DINOKENG, MATAMONG LE FA NTLE SETSO LE NGWAO DIPHOLOGOLO DIJALO GEOHYDROLOGY GEOLOGY MODUMO MMU PHARAKANO TSHIKINEGO LE AIR BLAST DITEBEGO DINYAKEGO TSA MOLAO TSE DINGWE TSA MOLAO (E.G. WATER USE ACTIVITIES, EIA REQUIREMENTS ETC.) SENSE OF PLACE SOCIAL LICENSE TO OPERATE LOAGO-EKONOMI MATHATA GO BAAGING, BOGODU, HEALTH RISKS, ETC. 16

17 TSELA E DIRISITSWENG CRITERIA CATEGORY TIKOLOGO/MOLAO SETEGENIKI EKONOMI LOAGO /ENGINEERING EASE OF INTEGRATION WITH PLANNED INFRASTRUCTURE GO TSENA KO BOEPONG CONSTRAINTS TO SITE LAYOUT SEBAKA SA GO AGA RISKS TSA GO AGA RISKS TSA GO DIRA BOLENG BA GO SIMOLOLA (GO AKARETSA GO TLHOMA LE GO LOKISA) BOLENG BA GO DIRA GO LOKISA (SITE REHABILITATION) 17

18 TSELA E DIRISITSWENG Under each of the four categories, by assessing the identified criteria, a score is assigned to each of the identified options (Between 1 and 3, with 3 being most favourable). The final score obtained for each of the options support decision on the most suitable for the proposed development. Category Weighting CATEGORY WATER SITE LAYOUT ROUTE ORE MINING SUPPLY TRANSPORT METHOD AND WASTE DISPOSAL ENVIRONMENTAL/LEGAL SOCIAL TECHNICAL/ENGINEERING ECONOMICAL

19 TSELA E DIRISITSWENG The final score for each of the options is obtained by multiplying the % score for each category by the assigned weighting and adding the respective scores (as obtained for each category) to reach a final value for each option. The higher the % value, the more favourable the option. 19

20 Alternatives tsa go fitlhela metsi 20

21 Comparative review Alternatives tsa go fitlhela metsi 21

22 Site layout alternatives 22

23 Alternatives

24 Alternatives

25 Recommended Alternative 3 25

26 Comparative review Site layout alternatives 26

27 Alternatives tsa ditsela 27

28 Alternatives tsa ditsela (route) Go ditsela tse di malwa tse di ka dirisiwang go tsena ko boepong, tse pedi tsa ditsela tseo di supilwe ko simologong : Option 1: Southern Route / Northern Route Option 2: Alma Route 28

29 29

30 Comparative review Alternatives tsa ditsela Option 2: Tsela ya Alma e tlositswe jaaka option ebile ga ya akarediwa mo comparative assessment. Tiriso ya tsela ya Alma ekase kgonege ka gonne Transnet e kase kgone go nchafatsa seporo. 30

31 Alternatives Tsamaiso ya Ore le go latlhiwa ga matlapa a senang mosola. 31

32 Comparative review Tsamaiso ya Ore le go latlhiwa ga matlapa a senang mosola. 32

33 Alternatives tsa mofuta wa boepo 33

34 Alternatives tsa mofuta wa boepo Di option tse pedi di tlhatlhobilwe. Boepo ba mokoti (only feasible option from engineering and economical perspective) Boepo ba fa tlase ga mmu 34

35 Ekonomi: TSE SIAMENG (POSITIVE) TSA LOAGO- EKONOMI Meletse eka kgona go dirisana le mmaraka wa iron ore wa fa gae, go feta moo, Meletse ke modiri wa iron ore o botlhokwa mo mmarakeng wa ko mafatsheng a kwa ntle. Estimated Porojeke ya Meletse Iron Ore e tlile go contributor R3.3 billion go ekonomi ya Aforika Borwa ka corporate tax le R1.8 billion ka di royalty tax (Go ya ka MWP ya Meletse e isitsweng Ko DMR) Di benefit tsa ekonomi ya local le tsona ke tse dikgolo. R billion e tlile go investiwa fa go agiwa boepo go tlhakana le sustaining capital investment e tlo tswelang pele. 35

36 TSE SIAMENG TSA LOAGO-EKONOMI Di benefits tsa baagi SLP e isitsweng go DMR, kage ele karolo ya kopo ya ditokelo tsa Boepo. Porojeke ena e tshegetsa di primary goals tsa National Development Plan (NDP) ebile eka dirisiwa go fitlhelela di goal tsa mano a tlhabollogo (development plan) ya Lefelo la Waterberg: - Tlholego ya ditiro; - Tlhabologo ya Mafaratlhatlha; - Go investor go di porojekeng tsa baagi; - Tlhabollo ya kitso (Skills) le go tlhabolla thuto; - Internships le di bursaries ; le - Go gola ga ekonomi 36

37 THULAGANYO YA MELAWANA E TSWELANG PELE MPRDA EMPR NEMA EIA NWA WULA NEMWA WL Continued communication with DMR NEMA Final Scoping report submission to LEDET EIR compilation Finalisation and submission of IWULA / IWWMP to DWS Continued consultation with DWS Continued consultation with Departments on way forward (i.e. changes in legislation NEMWAA). Go tseisa sechaba karolo - Kopano ya baagi (04 Phukwe 2014) - Batho ba nang le kgatlhego kgotsa ba amenang ba tlilo neiwa monyetla wago ka lebella le go tshwaeia mo pegelong ya draft le final (go akarediwa le dithuto tsa di specialist) pele ga pegelo eo e fetsiwa kgotsa e isiwa ko go tshwanetseng. 37

38 DIPOTSO? 38

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya

More information

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS JAAKA O TSHOTSWE KA : NGWANATSELE 2002 KETAPELE Kgang ka HIV le AIDS e tsentse tsebetsebe mo ditheong tsotlhe, le go akaretsa diyunibesithi. Yunibesithi

More information

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego KAOLOSO E E SHISHINSWENG YA SEPORO SA RANSNE SA GA JAANA SA HOMELONLE YA MANKANESE, GAMMOGO LE MAFARALHALHA A A SAMAELANANG, KAPA BOKONE LE KAPA BOLHABA tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego ransnet

More information

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1 BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO Tsebe 1 DITLHALOSO KAROLO 1 Mafoko a a latelang a tla nna le ditlhaloso tse di tshwanang

More information

For personal use only

For personal use only MEDIA/ASX RELEASE 31 AUGUST 2011 CHINESE EXPLORATION BUREAU SIGNS MOU WITH AMMG ON ITS CANNING BASIN COAL PROJECT HIGHLIGHTS Memorandum of Understanding (MOU) signed by AMMG subsidiary, Canning Coal Pty

More information

JUPITER MINES LIMITED Q4 FY2019 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT

JUPITER MINES LIMITED Q4 FY2019 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT JUPITER MINES LIMITED ABN 51 105 991 740 ASX: JMS 28 March 2019 Registered Office: Level 10 16 St Georges Terrace Perth WA 6000 Tel: +61 8 9346 5500 Fax: +61 8 9481 5933 Email: info@jupitermines.com Website:

More information

December Quarterly Report 17 February 2014

December Quarterly Report 17 February 2014 December Quarterly Report 17 February 2014 Highlights Tshipi Borwa manganese ore being mined, railed, exported and sold Mount Mason Project approvals continue Directors Brian Gilbertson Paul Murray Priyank

More information

For personal use only

For personal use only Aspire Mining Limited ABN: 46 122 417 243 Suite B3, 431-435 Roberts Road Subiaco WA 6008 PO Box 1918 Subiaco WA 6904 Tel: (08) 9287 4555 Fax: (08) 9388 1980 Web: www.aspiremininglimited.com Email: info@aspiremininglimited.com

More information

Results presentation. 21 & 22 February for the half-year ended 31 December 2017 *

Results presentation. 21 & 22 February for the half-year ended 31 December 2017 * Results presentation for the half-year ended 31 December 2017 * 21 & 22 February 2018 * released on SENS on 21 February 2018 EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM 2 Charles Walters Chief Executive Officer Ross Davies

More information

OMNR. ^ååì~ä=déåéê~ä=jééíáåö. OT=klsbj_bo=OMNR=== ^puw=cjp===

OMNR. ^ååì~ä=déåéê~ä=jééíáåö. OT=klsbj_bo=OMNR=== ^puw=cjp=== OMNR ^ååì~ä=déåéê~ä=jééíáåö OT=klsbj_bo=OMNR=== ^puw=cjp=== 2 `çêéçê~íé=pìãã~êó Board & Management Capital Structure Robert Kennedy Non-Executive Chairman A Chartered Accountant and a Director since 14

More information

Provincial Review 2016: Limpopo

Provincial Review 2016: Limpopo Provincial Review 2016: Limpopo Limpopo s growth since 2003 has been dominated by the mining sector, especially platinum, and by national construction projects. As a result, the provincial economy grew

More information

BHP Billiton Scope 3 emissions

BHP Billiton Scope 3 emissions BHP Billiton Scope 3 emissions The scope 3 emissions associated with BHP Billiton s operations and activities have been calculated using methodologies consistent with the WRI Greenhouse Gas Protocol Corporate

More information

ASX RELEASE. Erdenet to Ovoot Concession Agreement Executed

ASX RELEASE. Erdenet to Ovoot Concession Agreement Executed Aspire Mining Limited ABN: 46 122 417 243 Suite B3, 431-435 Roberts Road Subiaco WA 6008 PO Box 1918 Subiaco WA 6904 Tel: (08) 9287 4555 Fax: (08) 9388 1980 ASX RELEASE Web: www.aspiremininglimited.com

More information

JUNE 2017 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT

JUNE 2017 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT ASX RELEASE 25 JULY 2017 JUNE 2017 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT Cash flow positive result for the quarter even after significant development activities and repayment of Nullagine deferred royalties to the

More information

For personal use only

For personal use only ASX Announcement 15 May 2012 ARTEMIS ACQUIRES STRATEGIC WEST PILBARA GOLD AND BASE METALS ASSETS About Artemis Resources Artemis Resources is an ASX-listed mineral exploration company with a focus on gold:

More information

HISTORY OF THE CENTRAL EYRE IRON PROJECT (CEIP)

HISTORY OF THE CENTRAL EYRE IRON PROJECT (CEIP) HISTORY OF THE CENTRAL EYRE IRON PROJECT (CEIP) BEN HAVELBERG PROPHECY WARRAMBOO SAGA Also to cause him much ridicule was his ability of prophesying the weather by the moon and the stars. The Polda water

More information

BHP Billiton: A Strategy of Diversification

BHP Billiton: A Strategy of Diversification Olympic Dam, Australia BHP Billiton: A Strategy of Diversification Andrew Mackenzie Chief Executive Non-Ferrous 9 June 2010 Disclaimer Reliance on Third Party Information The views expressed here contain

More information

Manganese Industry Outlook and Opportunities. Elsabe Muller General Manager, Manganese Marketing May 2014

Manganese Industry Outlook and Opportunities. Elsabe Muller General Manager, Manganese Marketing May 2014 Manganese Industry Outlook and Opportunities Elsabe Muller General Manager, Manganese Marketing May 2014 Disclaimer Forward-looking statements This release contains forward looking statements, including

More information

Haoma Mining NL A.B.N

Haoma Mining NL A.B.N A.B.N 12 008 676 177 Registered Office & Head Office: Level 1, 401 Collins Street, Melbourne, Vic., 3000, GPO Box 2282U, Melbourne, Vic., 3001. Telephone (03) 9629 6888, Facsimile (03) 9629 1250 Email:

More information

2012 Americas School of Mines

2012 Americas School of Mines www.pwc.com 2012 Americas School of Mines Australia Wayne Huf 2 Section One Some Background on Australia 3 Top 10 Deadliest Animals in Australia 1. Box Jellyfish 2. Inland Taipan Snake 3. Saltwater Crocodile

More information

OM HOLDINGS LIMITED (ARBN )

OM HOLDINGS LIMITED (ARBN ) OM HOLDINGS LIMITED (ARBN 081 028 337) No. of Pages Lodged: 11 28 September 2009 Company Announcements Office ASX Limited 4 th Floor 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 Dear Sir/Madam PRESENTATION - ACQUISITION

More information

For personal use only

For personal use only Iron Ore Holdings Ltd Investor Presentation July 2014 IOH - Company Status 2 Corporate Overview Background ASX listed in 2005 1.6 billion tonnes JORC Mineral Resources Iron Valley Project production in

More information

For personal use only

For personal use only For the period ended 30 September 2014 HIGHLIGHTS STORMONT (TASMANIA) JOINT VENTURE GOLD PROJECT MINING AND PRODUCTION COMPLETED. LORENA GOLD PROJECT CONSTRUCTION CONTINUES TO ADVANCE. COMMISSIONING EXPECTED

More information

39 th Annual Conference Istanbul June 2013

39 th Annual Conference Istanbul June 2013 39 th Annual Conference Istanbul June 2013 1 Table of contents The Birth of a New Major Manganese Producer Company Snap Shot Tshipi Ownership Structure Tshipi Borwa Mine Location Ore resources Tshipi Borwa

More information

Overview. Mining projects map

Overview. Mining projects map Mine As one of Australia s leading contract mining companies, BGC Contracting has been successfully delivering contract mining and infrastructure projects to an impressive list of resources clients for

More information

For personal use only

For personal use only 7 August 2014 LAMBOO RESOURCES Limited ABN 27 099 098 192 ASX: LMB CORPORATE OFFICE Level 7, Christie Offices, 320 Adelaide Street Brisbane QLD 4000 OPERATIONS OFFICE Unit 2, 7 Packard Street Joondalup

More information

December 2017 Quarterly Report

December 2017 Quarterly Report ASX Announcement 31 January 2018 ASX: CRB December 2017 Quarterly Report KEY POINTS Continuation of work including final design criteria and front end engineering following Demonstration Plant test work

More information

Uniquely positioned to be Australia s next coal producer

Uniquely positioned to be Australia s next coal producer Uniquely positioned to be Australia s next coal producer March 2013 Key investment highlights Asian demand for coal forecast to continue growing - limited new supply from key global markets Attractive

More information

For personal use only

For personal use only Coziron Resources Limited ABN: 91 112 866 869 Level 24, 44 St George s Terrace Perth Western Australia 6000 PO Box Z5183 Perth WA 6831 Phone: +61 8 6211 5099 Facsimile:+61 8 9218 8875 Website: www.coziron.com

More information

ASX Announcement. Company Update

ASX Announcement. Company Update 4 September 2017 ASX Announcement Company Update TerraCom Limited (TerraCom or the Company) (ASX: TER) is pleased to provide an update on the restructuring of the Board and positive progress at Blair Athol

More information

China Iron Ore New opportunities for industry growth. Sam Walsh AO. Chief executive, Iron ore & Australia 24 March 2011

China Iron Ore New opportunities for industry growth. Sam Walsh AO. Chief executive, Iron ore & Australia 24 March 2011 China Iron Ore 2011 New opportunities for industry growth Sam Walsh AO Chief executive, Iron ore & Australia 24 March 2011 Outline Rio Tinto strategy Demand fundamentals and supply constraints Pilbara

More information

Queensland s Exploration and Resource Investment Opportunities

Queensland s Exploration and Resource Investment Opportunities logo Japan-Australia Minerals Investment Seminar 2012 Queensland s Exploration and Resource Investment Opportunities Brad John Chief Government Geologist Geological Survey of Queensland Tokyo 12 November

More information

For personal use only

For personal use only Thursday, 12 November 2015 HEADS OF AGREEMENT FOR 250,000T PHOSPHATE ROCK OFFTAKE AND PROJECT EQUITY TRANSACTION KEY POINTS HEADS OF AGREEMENT (HOA) SIGNED FOR AN OFFTAKE OF 250,000 TONNES OF PHOSPHATE

More information

Golden Ocean Group Limited Q results March 1, 2007

Golden Ocean Group Limited Q results March 1, 2007 Golden Ocean Group Limited Q4 2006 results March 1, 2007 PROFIT & LOSS 2005 2006 (in thousands of $) 2006 2005 Oct-Dec Oct-Dec Jan - Dec Jan - Dec Operating Revenues 37 292 91 253 Time charter revenues

More information

29 December Canada Transportation Act Review Secretariat 350 Albert Street Ottawa ON K1A 0N5

29 December Canada Transportation Act Review Secretariat 350 Albert Street Ottawa ON K1A 0N5 29 December 2014 BHP Billition Canada Inc. 130 3rd Avenue South Saskatoon SK S7K 1L Canada Tel +1 306 385 8400 www bhpbilliton.com Canada Transportation Act Review Secretariat 350 Albert Street Ottawa

More information

SECTION B GUJARAT NRE COKE LIMITED

SECTION B GUJARAT NRE COKE LIMITED SECTION B GUJARAT NRE COKE LIMITED 11 A SNAPSHOT Largest independent producer of Metallurgical Coke in India Listed on BSE & NSE, with a market capitalisation of around USD 0.85 billion (No. of shareholders

More information

Managing MNCs in China JP Morgan China Conference Clinton Dines President BHP Billiton China Beijing - April 25, 2007

Managing MNCs in China JP Morgan China Conference Clinton Dines President BHP Billiton China Beijing - April 25, 2007 Managing MNCs in China JP Morgan China Conference 2007 Clinton Dines President BHP Billiton China Beijing - April 25, 2007 Disclaimer The views expressed here contain information derived from publicly

More information

Gold Mining an Industry in Transition. Melbourne Mining Club 7 June Ian Smith Managing Director and CEO Newcrest Mining Limited NEWCREST 1

Gold Mining an Industry in Transition. Melbourne Mining Club 7 June Ian Smith Managing Director and CEO Newcrest Mining Limited NEWCREST 1 Gold Mining an Industry in Transition Melbourne Mining Club 7 June 2007 Ian Smith Managing Director and CEO Newcrest Mining Limited NEWCREST 1 Gold Production ('000 t) Cumulative Gold Production Since

More information

ASX Announcement. Appointment of Preferred Contractor for CHPP Construction at Colton Mine

ASX Announcement. Appointment of Preferred Contractor for CHPP Construction at Colton Mine ASX Announcement December 13, 2010 Appointment of Preferred Contractor for CHPP Construction at Colton Coal Mine and further Progress on Surat Basin Rail support NEC s Timetable for Coal Production Northern

More information

For personal use only

For personal use only QUARTERLY ACTIVITIES REPORT PERIOD ENDED 30 JUNE 2015 ASX Announcement ASX Code: VXR Released: 31 July 2015 Venturex Resources Limited (ASX: VXR) is pleased to report its activities for the June 2015 Quarter.

More information

TSHEPISO YA MOLAO-THEO

TSHEPISO YA MOLAO-THEO HO SIRELETSA DITOKELO TSA MOBU/LEFATSHE O SEBEDISA MOLAO WA IPILRA Mphalane, 2015 TSHEPISO YA MOLAO-THEO Ka tlasa mmuso oa bokoloni le kgethollo, ditshwanelo tsa dimilione tsa batho ba batsho ne di sa

More information

MINING SECTOR UPDATE INTRODUCTION AUSTRALIA AND PAPUA NEW GUINEA SEPTEMBER

MINING SECTOR UPDATE INTRODUCTION AUSTRALIA AND PAPUA NEW GUINEA SEPTEMBER MINING SECTOR UPDATE AUSTRALIA AND PAPUA NEW GUINEA SEPTEMBER 2017 INSIGHTS AND TRENDS FOR THE LEADING EDGE OF THE MINING INDUSTRY INTRODUCTION Welcome to the September 2017 edition of the Mining Sector

More information

December 2018 Quarterly Production Report

December 2018 Quarterly Production Report 31 January 2019 December 2018 Quarterly Production Report Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG, Fortescue) Fortescue has released its December 2018 quarterly production results, reporting total shipments

More information

BHP Billiton Iron Ore Western Australia. Iron Ore. Mining Operations. Phil Price Vice President Integrated Planning

BHP Billiton Iron Ore Western Australia. Iron Ore. Mining Operations. Phil Price Vice President Integrated Planning BHP Billiton Iron Ore Western Australia Mining Operations Phil Price Vice President Integrated Planning Iron Ore Visitors Safety Induction Office Area 1. In an emergency - a siren will sound 2. Stay with

More information

Alberto Calderon Group Executive and Chief Executive Aluminium, Nickel and Corporate Development

Alberto Calderon Group Executive and Chief Executive Aluminium, Nickel and Corporate Development Port Hedland, Iron Ore, Australia Alberto Calderon Group Executive and Chief Executive Aluminium, Nickel and Corporate Development Economic and Social Outlook Conference 1 November 2012 Disclaimer Forward

More information

BRIEFING PAPER APRIL 2002 MINING AREA C DEVELOPMENT PORT HEDLAND PORT & CAPACITY EXPANSION

BRIEFING PAPER APRIL 2002 MINING AREA C DEVELOPMENT PORT HEDLAND PORT & CAPACITY EXPANSION BRIEFING PAPER APRIL 2002 MINING AREA C DEVELOPMENT PORT HEDLAND PORT & CAPACITY EXPANSION BRIEFING PAPER BHP BILLITON SUMMARY BHP Billiton has approved development of a new iron ore mine at Mining Area

More information

For personal use only

For personal use only ASX ANNOUNCEMENT 30 APRIL 2015 QUARTERLY ACTIVITIES REPORT HIGHLIGHTS PROJECTS Over 2,000m of RC drilling planned at SA Titan Gold & IOCG Project Drilling planned to test strong EM conductor for high grade

More information

Tanker Market Outlook. 12th Mare Forum Ship Finance 2012 Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst Amsterdam, 31 October 2012

Tanker Market Outlook. 12th Mare Forum Ship Finance 2012 Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst Amsterdam, 31 October 2012 Tanker Market Outlook 12th Mare Forum Ship Finance 212 Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst Amsterdam, 31 October 212 Tanker Market Outlook 12th Mare Forum Ship Finance 212 Disclaimer The material and

More information

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18 SEGOAGOE MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION www.bafokeng.com SEPTEMBER CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS Kgothakgothe ya bomme page 12 Bogodu mo metseng page 17 Phokeng Ballet Program page 18 CONTENT

More information

TNPA 2 nd Strategic Customer Forum Update on Infrastructure Projects. 13 August

TNPA 2 nd Strategic Customer Forum Update on Infrastructure Projects. 13 August TNPA 2 nd Strategic Customer Forum Update on Infrastructure Projects 13 August 2014 1 THE TNPA WORLD OF PORT INFRASTRUCTURE Complete Pixman Images 2010 Dredging International - Pallieter Overview of Presentation

More information

For personal use only

For personal use only ABN: 57 126 634 606 Phone: +61 (7) 4032 3319 info@csdtin.com.au Snapshot: Current CSD Share Price: $0.10 Current LME Tin Price: $24,475 Key Points Snow Peak Mining Pty Ltd acquisition of Kagara s Central

More information

BOOMING LABRADOR NEIA October 28, 2011

BOOMING LABRADOR NEIA October 28, 2011 BOOMING LABRADOR NEIA October 28, 2011 AGENDA Labrador City Infrastructure & Facilities The Iron Ore Boom Expansion & Economic Activity Impacts on Labrador West Opportunities for the Environmental Sector

More information

Matilda Zircon Limited (ASX: MZI) (formerly Olympia Resources Ltd) Quarterly Activities Report for Period Ended. 30 June 2009

Matilda Zircon Limited (ASX: MZI) (formerly Olympia Resources Ltd) Quarterly Activities Report for Period Ended. 30 June 2009 31 July 2009 Companies Announcements Office ASX Limited Level 6, 20 Bridge Street Sydney NSW 2000 By E-Lodgement Highlights Corporate Matilda Zircon Limited (ASX: MZI) (formerly Olympia Resources Ltd)

More information

CA AUGUST 2018 Page 1 of 5

CA AUGUST 2018 Page 1 of 5 AVIATION ENVIRONMENTAL PROTECTION, AVIATION INFRASTRUCTURE Form Number: CA 139-12 Section/department/division Telephone number: 011-545-1000 Fax Number: 011 545 1455 Physical address Ikhaya Lokundiza,

More information

Department of Employment, Economic Development and Innovation. Current Queensland coal infrastructure developments

Department of Employment, Economic Development and Innovation. Current Queensland coal infrastructure developments Department of Employment, Economic Development and Innovation Current Queensland coal infrastructure developments Historical Coal Production and Exports Queensland exported 159.5 million tonnes of coal

More information

MEDIA RELEASE Friday, 15 June 2012

MEDIA RELEASE Friday, 15 June 2012 SOUTH AUSTRALIAN C E N T R E F O R E C O N O M I C S T U D I E S ADELAIDE & FLINDERS UNIVERSITIES MEDIA RELEASE Friday, 15 June 2012 EMBARGOED until 12.01am, Monday, 18 th June 2012 South Australia is

More information

SPITFIRE RESOURCES LIMITED SPITFIRE DIVERSIFIES WITH TASMANIAN COAL ACQUISITION

SPITFIRE RESOURCES LIMITED SPITFIRE DIVERSIFIES WITH TASMANIAN COAL ACQUISITION Regulatory Announcement Go to market news section Company TIDM Headline Released Number CHL Spitfire Resources Update 07:00 23-May-08 1434V07 RNS Number : 1434V 23 May 2008 Spitfire Resources Limited Update

More information

Number 1 Gross Regional Product per capita in Queensland

Number 1 Gross Regional Product per capita in Queensland Number 1 Gross Regional Product per capita in Queensland Whitsunday Region is the nation building region of Australia providing over $22 billion of economic value to the Australian economy. Our region

More information

The Manager Company Announcements Australian Stock Exchange Limited Sydney NSW Dear Sir. Demerger of BHP Steel

The Manager Company Announcements Australian Stock Exchange Limited Sydney NSW Dear Sir. Demerger of BHP Steel The Manager Company Announcements Australian Stock Exchange Limited Sydney NSW 2000 Dear Sir Demerger of BHP Steel At the time of the announcement of the creation of the DLC between BHP Limited and Billiton

More information

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tlisang tsotlhe di tsabo lesome mo ntlong ya kantoro,... mme lo nteke jaanong fa, go bua Morena wa masomosomo, go re a ga ke kake ka lo bulela matlhaba phefo a

More information

Queensland Treasury s primary role is to advance the performance of Queensland s economy and to manage the State s finances.

Queensland Treasury s primary role is to advance the performance of Queensland s economy and to manage the State s finances. Public Service Commission Queensland Treasury Department role Queensland Treasury s primary role is to advance the performance of Queensland s economy and to manage the State s finances. It does this by:

More information

Australian Securities Exchange Notice

Australian Securities Exchange Notice Australian Securities Exchange Notice 30 January 2017 ILUKA BUSINESS REVIEW UPDATE AND THE IMPACT ON 2016 AND 2017 FINANCIAL RESULTS Iluka Resources Limited (Iluka) provides the following update relating

More information

FOUR EAGLES JV FORMALISED SEISMIC AND DRILLING PROGRAMME COMMENCES

FOUR EAGLES JV FORMALISED SEISMIC AND DRILLING PROGRAMME COMMENCES ASX ANNOUNCEMENT 21 April 2015 FOUR EAGLES JV FORMALISED SEISMIC AND DRILLING PROGRAMME COMMENCES The new Four Eagles Gold Project Joint Venture with GEV and Providence has commenced after the renewal

More information

STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT

STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT INVESTOR PRESENTATION 24 May 2007 Grange Resources Limited (Grange) provides the attached presentation which is to be delivered today to investor groups in London. Presentations

More information

WHITEHAVEN COAL LIMITED (ASX:WHC) AMENDED INVESTOR PRESENTATION

WHITEHAVEN COAL LIMITED (ASX:WHC) AMENDED INVESTOR PRESENTATION WHITEHAVEN COAL LIMITED ABN 68 124 425 396 Ground Floor, Ann Place 895 Ann Street Fortitude Valley QLD 4006 PO Box 2440 Fortitude Valley BC QLD 4006 Ph: 07 3000 5690 Fax: 07 3000 5699 Web: www.whitehaven.net.au

More information

For personal use only

For personal use only BHP Billiton Limited BHP Billiton Plc 171 Collins Street Neathouse Place Melbourne Victoria 3000 Australia London SW1V 1LH UK GPO BOX 86 Tel +44 20 7802 4000 Melbourne Victoria 3001 Australia Fax + 44

More information

Key Projects Carmichael Rail Line (CRL)

Key Projects Carmichael Rail Line (CRL) 01 Aarvee Associates Pty Ltd is a multi-disciplinary engineering design consultancy company established in 2011 and based at Brisbane, Australia. We are an ISO 9001, ISO 14001 and ASNZS 4801 certified

More information

Shenzhen Longhua MAINLAND AND OVERSEAS GROWTH. total route length of railway operations outside of Hong Kong

Shenzhen Longhua MAINLAND AND OVERSEAS GROWTH. total route length of railway operations outside of Hong Kong EXPANSION IN MOTION EXECUTIVE MANAGEMENT S REPORT MAINLAND AND OVERSEAS GROWTH 664.5 km total route length of railway operations outside of Hong Kong Shenzhen Longhua full line operation from 16 June 2011

More information

Bumper Quarter for Atlas as Production Hits 10Mtpa

Bumper Quarter for Atlas as Production Hits 10Mtpa September 2013 ly Report 17 October 2013 Bumper for Atlas as Production Hits 10Mtpa Existing mine performance and investment at Abydos drives record production, while healthy prices and cost control drives

More information

Earthwatch Annual Dinner Fiona Wild, Vice President Environment and Climate Change, BHP Billiton Melbourne, 17 September 2014

Earthwatch Annual Dinner Fiona Wild, Vice President Environment and Climate Change, BHP Billiton Melbourne, 17 September 2014 Earthwatch Annual Dinner Fiona Wild, Vice President Environment and Climate Change, BHP Billiton Melbourne, 17 September 2014 Good evening ladies and gentlemen, Before I commence, I would like to acknowledge

More information

SPOTLIGHT ON STUDENT ACCOMMODATION FABBY ERNESTA

SPOTLIGHT ON STUDENT ACCOMMODATION FABBY ERNESTA SPOTLIGHT ON STUDENT ACCOMMODATION FABBY ERNESTA 22 SEPTEMBER 2015 MARKET CONTEXT SUPPLY V DEMAND Supply Side: 1. Significant shortage of affordable supply Current student beds supplied account for less

More information

Exane BNP Paribas European Seminar

Exane BNP Paribas European Seminar Escondida, Chile Positioned for Growth Exane BNP Paribas European Seminar Andrew Mackenzie Chief Executive Non-Ferrous 8 June 2011 Disclaimer Reliance on Third Party Information The views expressed herein

More information

Evander Gold Mining (Pty) Ltd

Evander Gold Mining (Pty) Ltd Evander Gold Mining (Pty) Ltd Prospecting Right: MP 30/5/1/1/2/14910 PR Prospecting Right and Environmental Authorisation for the Evander East 2 Project Dunrose Trading 186 (PTY) Ltd T/A Shango Solutions

More information

For personal use only

For personal use only ASX MARKET RELEASE 29 January 2018 The Agency on target for 3rd Year of 100% Revenue growth and Establishes Melbourne office - December HY2017 review of operations- The Agency Group Australia Ltd Highlights

More information

SEA BOARD OF DIRECTORS: 2017 STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND NON-FINANCIAL REPORT APPROVED

SEA BOARD OF DIRECTORS: 2017 STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND NON-FINANCIAL REPORT APPROVED SEA BOARD OF DIRECTORS: 2017 STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND NON-FINANCIAL REPORT APPROVED SEA Group results Passenger traffic: 31.6 million, up 8.9% (22 million at Milan Malpensa, growth of 14.1%)

More information

2 September The Manager Market Announcements Australian Securities Exchange 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 AURORA TANK PROJECT

2 September The Manager Market Announcements Australian Securities Exchange 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 AURORA TANK PROJECT 2 September 2014 The Manager Market Announcements Australian Securities Exchange 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 AURORA TANK PROJECT Please find following for shareholders information, an announcement

More information

PERTH-ADELAIDE CORRIDOR STRATEGY

PERTH-ADELAIDE CORRIDOR STRATEGY INTRODUCTION The Royal Automobile Association of SA Inc (RAA), the State s principal advocate for motorists on a broad range of motoring-related issues, represents the views of more than 560,000 South

More information

Haoma Mining NL A.B.N

Haoma Mining NL A.B.N Haoma Mining NL A.B.N 12 008 676 177 Registered Office & Head Office: Level 1, 401 Collins Street, Melbourne, Vic., 3000, GPO Box 2282U, Melbourne, Vic., 3001. Telephone (03) 9629 6888, Facsimile (03)

More information

An emerging Pilbara Iron Ore Company Investor Presentation March 2012

An emerging Pilbara Iron Ore Company Investor Presentation March 2012 ASX CODE : WFE An emerging Pilbara Iron Ore Company Investor Presentation March 2012 1 Disclaimer The views expressed in this presentation contain information derived from publicly available sources that

More information

Criteria for an application for and grant of, or variation to, an ATOL: Financial

Criteria for an application for and grant of, or variation to, an ATOL: Financial Consumer Protection Group Air Travel Organisers Licensing Criteria for an application for and grant of, or variation to, an ATOL: Financial ATOL Policy and Regulations 2016/01 Contents Contents... 1 1.

More information

NSW METS LEVERAGING GLOBAL ADVANTAGE SYDNEY 13 MAY 2016

NSW METS LEVERAGING GLOBAL ADVANTAGE SYDNEY 13 MAY 2016 NSW METS LEVERAGING GLOBAL ADVANTAGE SYDNEY 13 MAY 2016 DRIVING INNOVATION & COLLABORATION MINING EQUIPMENT TECHNOLOGY SERVICES Australian METS - Adding Value from Cradle to Cradle 3 Exploration Feasibility

More information

Recent Exploration of the Olympic Dam

Recent Exploration of the Olympic Dam Recent Exploration of the Olympic Dam Southern Orebody DAVE THOMAS Olympic Dam Development Study SA Explorers Conference 2 December 2005 BHP Billiton profile (2005) The company BHP Billiton is the world

More information

A modern mining company

A modern mining company A modern mining company 21 May 2018 The Manager, Companies Australian Securities Exchange Companies Announcement Centre 20 Bridge Street SYDNEY NSW 2000 Dear Sir/Madam Takeover bid by OZ Minerals Brazil

More information

Simplifying the Shipping Process

Simplifying the Shipping Process Simplifying the Shipping Process Investor Presentation (NASDAQ: SINO) v. 2008-06-24 October 2008 Safe Harbor In this presentation, we make estimates and forward-looking statements that are the current

More information

!"# $ Presented by Hon. Richard Court AC, Chairman, GRD Minproc Limited Tuesday 22 September 2009

!# $ Presented by Hon. Richard Court AC, Chairman, GRD Minproc Limited Tuesday 22 September 2009 !"# $ Presented by Hon. Richard Court AC, Chairman, GRD Minproc Limited Tuesday 22 September 2009 Bullet 1 - Bullet 2 Bullet 3 2 % Brazil and Australia have much in common Both in the Southern Hemisphere.

More information

MINING AND MINERALS ALERT

MINING AND MINERALS ALERT 26 APRIL 2017 MINING AND MINERALS ALERT IN THIS ISSUE HISTORICALLY PROTECTED AREAS TRUMP A recent judgment in the Supreme Court of Appeal (SCA), Mpumalanga Tourism and Parks Agency (MTPA) and Mountainlands

More information

ETC-Africa. Environment, Tourism & Carbon Footprint Consultants.

ETC-Africa. Environment, Tourism & Carbon Footprint Consultants. ETC-Africa Environment, Tourism & Carbon Footprint Consultants www.etc-africa.co.za ABOUT US THE ETC-AFRICA TEAM COMES WITH OVER 20 YEARS EXPERIENCE IN THE ENVIRONMENTAL, CARBON AND ECOTOURISM ARENA. OUR

More information

First Rio Tinto Australia-Japan Collaboration Program scholar appointed; to be based at The University of Tokyo from this spring

First Rio Tinto Australia-Japan Collaboration Program scholar appointed; to be based at The University of Tokyo from this spring Media Release First Rio Tinto Australia-Japan Collaboration Program scholar appointed; to be based at The University of Tokyo from this spring 26 March 2018 Rio Tinto, the Foundation for and The University

More information

Walvis Bay and its role as a logistics hub for the SADC region. Christian Faure Executive: Marketing and Strategic Business Development

Walvis Bay and its role as a logistics hub for the SADC region. Christian Faure Executive: Marketing and Strategic Business Development Walvis Bay and its role as a logistics hub for the SADC region Christian Faure Executive: Marketing and Strategic Business Development CONTENTS 1. Namport and market environment 2. Walvis Bay town dynamics

More information

BHP BILLITON IRON ORE PTY LTD

BHP BILLITON IRON ORE PTY LTD BHP BILLITON IRON ORE PTY LTD COMPANY REPORT SUMMARY Company name: Company type: Metals/Minerals: Location: Year established: BHP Billiton Iron Ore Pty Ltd Miner Steelmaking raw materials 1968 (start of

More information

Whitehaven Coal Limited

Whitehaven Coal Limited Whitehaven Coal Limited AUSTMINE Presentation by Paul Flynn, Managing Director and CEO SYDNEY, AUSTRALIA 1 OCTOBER 2015 Our goal To become Australia s leading independent coal company 2 // AUSTMINE - 1

More information

Ship Scrapping - Market Pressures. IMSF Oslo Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst 23 May 2012

Ship Scrapping - Market Pressures. IMSF Oslo Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst 23 May 2012 Ship Scrapping - Market Pressures IMSF Oslo Foteini Kanellopoulou, Senior Analyst 23 May 212 Disclaimer The material and the information contained herein (together, the "Information") are provided by H.

More information

JUSTIN JONES CURRICULUM VITAE

JUSTIN JONES CURRICULUM VITAE JUSTIN JONES CURRICULUM VITAE ADDRESS: PO Box 499 PROSPECT TAS 7250 TELEPHONE: Mobile 0418 311 033 EMAIL ADDRESS: justin@justwaste.com.au www.justwaste.com.au LICENCES: Heavy Combination; Forklift; Wheel

More information

For personal use only

For personal use only 22 November 2018 ASX : ARV FRANKFURT : ATY US OTCQB : ARTTF GOLD, COBALT AND COPPER IN THE WEST PILBARA ARTEMIS RESOURCES LIMITED IS AN AUSTRALIAN MINERAL DEVELOPER ADVANCING ITS WEST PILBARA BASE, BATTERY

More information

Port of Newcastle 2016 TRADE REPORT. Port of Newcastle

Port of Newcastle 2016 TRADE REPORT. Port of Newcastle Port of Newcastle 2016 TRADE REPORT Port of Newcastle SHIP VISITS COAL 2016-1,764 2015-1,704 CRUISE 2016-9 2015-8 NON COAL 2016-485 2015-455 2,258 vessel visits in 2016 2,167 ship visits in 2015 COAL TRADE

More information

HISTORY August: Establishment of Japan Airlines

HISTORY August: Establishment of Japan Airlines HISTORY Since its establishment, the JAL Group has developed its business to meet the needs of the times. Following bankruptcy in 21, the Group was given the opportunity to restructure, and since then

More information

Saint Helena Bay Seaweed Mariculture Initiative South Africa

Saint Helena Bay Seaweed Mariculture Initiative South Africa 14 Saint Helena Bay Seaweed Mariculture Initiative South Africa IOI Operational Centre Involved: IOI-Southern Africa, located at the University of the Western Cape, Cape Town, South Africa Project Coordinators:

More information

Online Report Alpha wins approval for $10 bln Aussie coal mine, rail project

Online Report Alpha wins approval for $10 bln Aussie coal mine, rail project Online Report Alpha wins approval for $10 bln Aussie coal mine, rail project Thu Aug 23, 2012 3:20am GMT CANBERRA Aug 23 (Reuters) - Australia's Environment Minister Tony Burke on Thursday approved India's

More information

BHP Billiton Limited Annual General Meeting 2016

BHP Billiton Limited Annual General Meeting 2016 BHP Billiton Limited Annual General Meeting 2016 Disclaimer Forward-looking statements This presentation contains forward-looking statements, which may include statements regarding: trends in commodity

More information

Connecting People Building Opportunities BRISBANE AIRPORT 2014 MASTER PLAN

Connecting People Building Opportunities BRISBANE AIRPORT 2014 MASTER PLAN Connecting People Building Opportunities BRISBANE AIRPORT 2014 MASTER PLAN MASTER PLAN 2014 PROPOSED AIRPORT DEVELOPMENT STRATEGY 2034 Important Notice This Master Plan has been prepared by Brisbane Airport

More information