BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1

Size: px
Start display at page:

Download "BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1"

Transcription

1 BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO Tsebe 1

2 DITLHALOSO KAROLO 1 Mafoko a a latelang a tla nna le ditlhaloso tse di tshwanang le tse di mo Molaong wa Tshireletso ya Tshedimosetso ya Sephiri ya mongwe wa bo. 4 wa 2013 ( POPI ), kwa ntle ya fa go umakilwe dintlha tse di farologaneng le tse: Tetlelelo e kaya ithaopo, ntlha e e rileng le tiragalo ya go supa go nna le maikaelelo a go fitlhelela tshedimosetso ka ga motsayakarolo yo tshedimosetso ya gagwe e bolokilweng mo mafaratlhatlheng a khomputara yo o dumelang gore Tshedimosetso ya Sephiri e e mo amang e phasaladiwe. Tshedimosetso ka ga Motsayakarolo yo tshedimosetso ya gagwe e bolokilweng mo mafaratlhatlheng a khomputara kgotsa DS e kaya mongwe yo tshedimosetso ya sephiri e mo amang. Tona e kaya Tona ya Lefapha la Bosiamisi le Tlhabololo ya Molaotheo. Tshedimosetso ya mongwe ya sephiri kgotsa PI, go latela POPI, e kaya tshedimosetso e e ka ga mongwe yo o itsegeng, tshelang, motho wa tlhago, mme fa go tlhokega, motho yo o itsegeng, kgotsa motho yo o tshelang yo o neetsweng dithata go akaretsa: (a) Tshedimosetso e e ka ga mmala, bong, boimana, maemo a lenyalo, bosemorafe kgotsa lefelo la boagi, mmala, tshekamelobong, dingwaga, pholo ya mmele kgotsa ya tlhaloganyo, pholo ka kakaretso, dikgwetlho mo mmeleng, bodumedi, letswalo, tumelo,setso, puo le go tsalwa ga mongwe; (b) Tshedimosetso e e amanang le hisetori e e ka ga dithuto kgotsa kalafi, ditšhelete, bosenyi kgotsa dintlha tsa thapo tsa mongwe; (c) Nomoro nngwe le nngwe ya boitshupo ya mongwe, letshwao, aterese ya emeili, aterese ya bonno, nomoro ya mogala kgotsa tshedimosetso nngwe ya gagwe; (d) Tshedimosetso e e ka ga mofuta wa madi kgotsa (biometerekisi :) dintlha ka botlalo ka ga tshedimosetso ya mmele wa mongwe jaaka mmala wa matlho a gagwe, e ka diriswang go supa le go netefatsa boena. (e) Ditshwaelo, megopolo kgotsa dikeletso tsa mongwe; (f) Ikgolaganyo e e rometsweng ke mongwe e e nang le papiso e e sa tlhamalalang kgotsa e e seng ya botlalo ya khupamarama kgotsa ya sephiri kgotsa ikgolaganyo e nngwe e e tla supang diteng tsa ikgolaganyo e e dirilweng la ntlha mo malobeng; (g) Ditshwaelo kgotsa megopolo ya motho yo mongwe ka ga mongwe; le (h) Leina la mongwe fa le tlhagelela le tshedimosetso e nngwe ya sephiri e e amanang le motho yoo kgotsa fa phasalatso ya leina la gagwe e tla senola tshedimosetso nngwe ka ga gagwe. Tshedimosetso ya sephiri ya mongwe kgotsa PI, go latela Molao wa Tlhatloso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso wa 2000 (Molao wa bo.2 wa 2000) ( PAIA ), e kaya tshedimosetso e e ka ga motho yo o ka supiwang, wa tlholego, go akaretsa, mme go sa amane fela le: (a) Tshedimosetso e e ka ga mmala, bosemorafe, bong, boimana, maemo a lenyalo, morafe letso, lefelo la boagi,mmala, tshekamelobong, dingwaga, pholo ya mmele kgotsa ya tlhaloganyo, pholo ka kakaretso, dikgwetlho mo mmeleng, bodumedi, letswalo, tumelo,setso, puo le go tsalwa ga mongwe; Tsebe 2

3 (b) Tshedimosetso e e amanang le hisetori e e ka ga dithuto kgotsa kalafi, ditšhelete, bosenyi kgotsa dintlha tsa thapo tsa mongwe; (c) Nomoro nngwe le nngwe ya boitshupo ya mongwe, letshwao, aterese ya emeili, aterese ya bonno, nomoro ya mogala kgotsa tiro nngwe e e amanang le mongwe yo; (d) Tshedimosetso e e ka ga mofuta wa madi kgotsa dintlha ka botlalo ka ga tshedimosetso ya mmele wa mongwe jaaka mmala wa matlho a gagwe, e ka diriswang go supa le go netefatsa boena tsa mongwe; (e) Ditshwaelo, megopolo kgotsa dikeletso tsa mongwe; (f) Ikgolaganyo e e rometsweng ke mongwe e e nang le papiso e e sa tlhamalalang kgotsa e e seng ya botlalo ya khupamarama kgotsa ya sephiri kgotsa ikgolaganyo e nngwe e e tla supang diteng tsa ikgolaganyo e e dirilweng la ntlha mo malobeng; (g) Ditshwaelo, megopolo kgotsa dikeletso tsa sephiri tsa mongwe; le (h) Leina la mongwe fa le bonagala le tshedimosetso e nngwe ya sephiri e e amanang le motho yoo kgotsa fa phasalatso ya leina la gagwe e tla senola tshedimosetso nngwe ka ga gagwe, mme e sa akaretse tshedimosetso ka ga mongwe yo go fetileng dingwaga di le 20 a setse a tlhokofetse. Tlhagiso e kaya tiragatso kgotsa tirwana, kgotsa tsamaiso nngwe le nngwe kgotsa tsela ya mokgwaitsamaiso, e e mabapi le tshedimosetso ya sephiri ya mongwe, go akaretsa: (a) Kgobokanyo, kamogelo, kgatiso, thulaganyo, thulaganyo ya ka go tlhagisa kakanyo, poloko, ntšhafatso kgotsa phetolo ya popego, go ntsha, go fetolaka, therisano kgotsa tiriso; (b) Phasalatso ka mokgwa wa go fetisa wa kgaso, phasalatso kgotsa go e dira gore e nne teng ka mokgwa mongwe; kgotsa (c) Kopanyo, kgokaganyo, go akaretsa kganelo, nyenyefatso, phimolo kgotsa tshenyo ya tshedimosetso. Setheo sa Puso se kaya: (a) (b) lefapha lengwe le lengwe la puso kgotsa tsamaiso ya yone ya bosetšhaba kgotsa puso ya diporofense kgotsa masepala mongwe le mongwe mo pusoselegaeng; kgotsa tiro e nngwe go (i) (ii) diragatsa dithata kgotsa tiro nngwe le nngwe go latela Molaotheo wa naga le wa diporofense; kgotsa diragatsa ditirelo tsa setšhaba kgotsa tiro nngwe le nngwe ya setšhaba go latela molao mongwe le mongwe. Motsayakarolo yo o rweleng boikarabelo kgotsa RP e kaya setheo sa puso kgotsa sa poraefete kgotsa motho yo mongwe yo, a le esi kgotsa mmogo le ba bangwe, a netefatsang maikaelelo le mokgwa wa thulaganyo ya Tshedimosetso ya mongwe ya Sephiri. MATSENO: KAROLO 2 Tsebe 3

4 PAIA e neelana ka tshwanelo ya go letlelelwa go fitlhelela tshedimosetso jaaka e umakilwe mo karolong 32 ya Molaotheo, mme e tshwanelwa ke go dirafatswa go latela dilekanyetso tse di tshwanetsweng, tse di akaretsang, mme di sa lekanyetswa go, ditekanyetso tse di ikaeletsweng go neelana ka tshireletso e e tshwanetseng ya sephiri, diphiri tsa dikgwebo, tsamaiso e e siameng, e e lolameng le e e bontshang tsamaiso e e sa sokamang. Maikaelelo a PAIA ke go tlisa mokgwa wa go dira tsotlhe go sa fitlhwe sepe le go bontsha go nna le boikarabelo mo taolong ya ditheo tsa poraefete le tsa puso ka go neela mongwe le mongwe tshwanelo ya go fitlhelela tshedimosetso e e ba kgontshang go diragatsa le go sireletsa ditshwanelo tsa bone ka botlalo jaaka go laelwa. PAIA e neela motho wa tlhago le/kgotsa yo o neetsweng dithata tsa semolao tetlelelo go fitlhelela direkoto tse di tshotsweng ke setheo sa poraefete kgotsa sa puso, go netefatsa ditekanyetso tse di rileng, go ba kgontsha go diragatsa kgotsa go sireletsa ditshwanelo tsa bone. Mo letlhakoreng le lengwe POPI e abela Batsayakarolo ba tshedimosetso ya bone e bolokilweng mo mafaratlhatlheng a khomputara( DSs ) tshwanelo ya go kopa phitlhelelo, go latela dikaelo tsa PAIA, go latela tshedimosetso ya bone ya sephiri ("PI") go tswa go motsayakarolo yo o rweleng boikarabelo jwa go dira seno ("RP").. Karolo 14 ya PAIA e neelana ka ditlhokego go Ditheo tsa Puso e leng ( PBs ) gore di tlhame Dibukana tse di abelanang ka ditsamaiso le ditlhokego tse di tshwanelwang go latelwa fa e le gore mongwe o ikaelela go fitlhelela tshedimosetso e e tshotsweng ke sone e leng PB. E umaka gore ditlhokego tse di lekanyeditsweng ke Dibukana tseno, di tshwanelwang ke go di ikobela. POPI e kopa gore fa go tlhagiswa tshedimosetso ya sephiri e leng PI, RP yo e leng motsayakarolo yo o rweleng boikarabelo, o tshwanelwa ke go tsenya tirisong tshwanelo ya molaotheo ya go nna le sephiri ka go tlhokomela motsayakarolo wa PI go latela dikganelo tse di matshwanedi tse di ikaeletseng go netefatsa tsepamo magareng ga tshwanelo ya go nna le sephiri kgatlhanong le ditshwanelo tse dingwe, segolobogolo tshwanelo ya phitlhelelo ya tshedimosetso. Bukana eno e tlhamilwe go latela PAIA, mme seo se supa gore mongwe yo e leng PB o tshwanelwa ke go neelana ka dintlha tsa direkoto tse di tshotsweng ke ene, gore dikopo tsa go fitlhelela tshedimosetso di kgone go amogelwa. Bukana eno e ikaeletse go dira jaaka sesupo sa gore mongwe yo o kopileng tshedimosetso a ka dira kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso eno (rekoto) e e tshotsweng ke Letlole la Kabo ya Thuso go Batswasetlhabelo ba ba Amilweng ke Dikotsi tsa mo Mebileng ( RAF ) jang. Maikaelelo a Bukana eno ke go neelana ka ditsamaiso tse di tshwanetseng go latelwa le ditlhokego tse di tshwanelwang ke go salwa morago ke mongwe le mongwe (" yo o dirang kopo"') go dira kopo ya go fitlhelela direkoto tse di tshotsweng kgotsa tse di ka fa tlase ga taolo ya RAF. Maikaelelo a Bukana eno ke go: Tsebe 4

5 Neelana ka lenaane le le sa tsenyeletseng ditshedimosetso ka botlalo, direkoto le dintlha tse dingwe tse di tshotsweng ke RAF; Go umaka maikaelelo a ditlhokego ka fao tshedimosetso e ka kopiwang go latela PAIA le POPI, le mabaka a a dirang gore dikopo di ganwe; le Go tlhalosa mokgwa le popego e kopo ya tshedimosetso e ka diriwang ka one. Tse di umakilweng ka fa tlase ke ditsamaiso tse di tshwanelwang ke go latelwa fa o dira kopo ya go amogela rekoto e e tshotsweng ke RAF, go akaretsa le dintlha tsa ikgolaganyo tsa ga Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso wa kwa RAF le Motlatsamotlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso ba ba lebaganeng le ditsamaiso tsa dikopo tseno. 2. BUKANA ENO E KA BONWA LE GO FITLHELWA Jaaka go umakilwe go latela kgaolo 51(2), Bukana eno ya PAIA e tla tlhabololwa fela fa go tlhokega. Fa ditlhabololo di sena go khutlisiwa, Bukana e e fetotsweng e tla phasaladiwa gore e kgone go fitlhelelwa ke baagi mo: weposaeteng ya RAF e leng kgotsa ka go dira kopo ya go amogela khophi ya emeili go tswa kwa go Motlhankedi wa ditirelo tsa Tshedimosetso, jaaka go umakilwe ka fa tlase. Bukana eno e ka fitlhelwa go tswa kwa Khomišeneng ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforika Borwa ( SAHRC ). Bukana eno gape e ka fitlhelwa go ka sekasekwa ka nako ya tiro kwa ntle ga kopo ya tuelo. KAROLO 10 DIKAEDI TSA GO THUSA GO DIRISA MOLAO ONO: Go tlatseletsa bukana eno, SAHRC e gakolola badiradikopo gore ba ka bona bukana eno mo go bona, go latela karolo 10 ya PAIA, kaedi e e tlhalosang tsela e latelwang go dira kopo ya go fitlhelela direkoto. Kaedi eno e ka fitlhelwa kwa diofising tsa SAHRC, mme dinomoro tsa ikgolaganyo tsa teng di umakilwe ka fa tlase: Yuniti ya PAIA (Tlhatloso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso) kwa Komišeneng ya Aforika Borwa ya Ditshwanelo tsa Botho Lefapha la Ditlhotlhomiso le Dikwalo Private Bag X 2700 HOUGHTON 2014 Mogala : Fekese : /1360 Weposaete Tsebe 5

6 Emeili KAROLO YA 3 DINOMORO TSA IKGOLAGANYO TSA MOTLHANKEDI WA DITIRELO TSA TSHEDIMOSETSO LE MOTLATSAMOTLHANKEDI WA DITIRELO TSA TSHEDIMOSETSO: Go latela PAIA, Motlhankedimogolokhuduthamaga wa Setheo sa Puso e leng PB o tla tlhomiwa jaaka Motlhankedimogolo wa ditirelo tsa Tshedimosetso. Dintlha tsa tshedimosetso ka botlalo ya Motlhankedimogolokhudathamaga wa RAF ke tse di latelang: Maemo tirong : Motlhankedi wa ditirelo tsa Tshedimosetso (Motlhankedimogolokhuduthamaga) Aterese ya Poso ya Setheo: Road Accident Fud Private Bag X 178 Aterese ya Tiro ya Setheo: 420 Witch Hazel Ave Centurion Centurion Mogala : Fekese: Badiradikopoba tshwanelwa ke go lebisa dikgolagano tsotlhe tsa dikopo go Motlatsamotlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso mo dintlheng tse di umakilweng ka fa tlase: Maemo tirong : Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso (Molaodi: Dingongorego) Aterese ya Poso: Road Accident Fund Aterese ya Tiro ya Setheo: Road Accident Fund Private Bag X 178 Centurion 420 Witch Hazel Ave Centurion Mogala : Fekese: Emeili : Motlhankedimogolokhuduthamaga, go latela karolo 17 ya PAIA, o neetse dithata go Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso jaaka di umakilwe mo karolong e e kwa godimo go netefatsa tsamaiso e e siameng ya dikopo mabapi le tshedimosetso e e dirilweng go latela PAIA. Modiri wa PAIA o tla neelana ka thuso ya ditsamaiso go Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso. Tsebe 6

7 KAROLO 4 PONELOPELE YA RAF: Go neelana ka tlhokomelo ya maemo a a kwa godimo go batswasetlhabelo ba ba amilweng ke dikotsi tsa mo mebileng le go busetsa tekatekano mo maemong a setšhaba MAIKAELELO A RAF: Go neelana ka tshireletso e e maleba go badirisi botlhe ba mebila e e leng mo melelwaneng ya Aforika Borwa; go neelana ka tsosoloso go botlhe ba ba itemogetseng dikgobalo, go duelela ditshenyegelo tse di itemogetsweng ke batswasetlhabelo ka ntlha ya dikgobalo kgotsa loso le go abelana ka thuso ya dituelo tsa ditshenyegelo tse di dirilweng ke mokgweetsi yo o molato ka bonako, ka boutlwelobotlhoko le ka tsamaiso e e siameng; le go tshegetsa tiriso e e babalesegileng mo mebileng ya rona. DINTLHA TSE DI BOTLHOKWA TSE RAF E DUMELANG MO GO TSONE: Ubuntu Re tlhokomela le go tshegetsa bakopaditirelo ba rona. Re tlhokomela le go tshegetsa badirammogo le rona. Tharabololo ya Dikgwetlho Re neelana ka tharabololo ya dikgwetlho. Re rwala boikarabelo mabapi le ditiro tsa rona. Re supa boipelo ka ga tsotlhe tse re di dirang Re ineetse mo go supeng boitshwaro jo bo siameng, boikanyego, tsepamo le tekatekano mo tirong ya rona le mo ditshweetsong tsa rona. Re sekao se se bonatshang maemo a a kwa godimo a maitshwaro a a siameng a botho le a kwa tirong. Ditirelo tse di gaisang Re rebola ditirelo tsa rona ka boineelo le ka bonatla ka maikaelelo a go neelana ka ditirelo tse di gaisang mo ditirelong tsotlhe. Bokgoni Re dira tiro e e tshwanetseng ka metswedithuso e le mennye. Tsebe 7

8 SEBOPEGO LE DITIRO: Ka fa tlase go latela setshwantsho sa ditlhaloso tsa tšhate ya sebopego sa maemo kwa RAF: Baruni ba ka fa gare ga setheo ba ikarabela ka tlhamalalo kwa Botong. Mokwaledi wa Setheo o rwala boikarabelo jwa go neelana ka tshegetso ya ditirelo tsa bokwaledi go setlhopha sa khuduthamaga le Boto ya RAF. RAF e dirafatsa matlataelo a yone a semolao le go thusiwa ke Dikantoro tsa Ditsamaiso le Togamaano. Maphata ano a a farologaneng a tshegediwa ke a mangwe a Ditirelo tsa Ditšhelete, Dipapatso, Metswedithuso ya badiri botlhe, Tshedimosetso le Tlhaeletsano ya Thekenoloji. RAF e na le: Kantorokgolo ya yone kwa Centurion; Dikantoro tsa dikgaolo tsa yone di kwa (Pretoria); KwaZulu-Natala (Durban);Kapa Bophirima (Kapa); Gauteng (Johannesburg); Kapa Botlhaba (East London); Disenthara tsa thebolelo ya ditirelo go baagi kwa Nelspruit, Polokwane, Kimberley, Bloemfontein le kwa Mahikeng; le Disenthara tsa thebolelo ya ditirelo go kgabaganya naga yotlhe. RAF ke mothusi wa semolao yo o tlhomilweng semmuso go latela kgaolo 2 (1) ya Molao wa Letlole la Kabo ya Thuso go Batswasetlhabelo ba ba amilweng ke Dikotsi tsa mo Mebileng, Molao wa bo 56 wa 1996, mme e akaretsa Boto, Batsamaisikhuduthamaga, Balaodikakaretso, Balaodibagolo, Balaodi, le badiri. KAROLO 5 KAEDI YA MOLAO YA KHOMIŠENE YA DITSHWANELO TSA BOTHO YA AFORIKA BORWA ( SAHRC ) Kaedi ya PAIA le ditshwanelo tsa ba ba dirileng dikopo di ka fitlhelwa go tswa kwa SAHRC kgotsa go tswa kwa weposaeteng ya bone: Fa o ka nna le dipotso mabapi le dintlha tseno, o kopiwa go ikgolaganya le SAHRC ka tlhamalalo mo go: Khomišene ya Ditshwanelo tsa botho ya Aforika Borwa: Yuniti ya PAIA; Lefapha la Ditlhotlhomiso le la Ikwadiso; Aterese ya Poso: Private Bag x 2700, Houghton, 2041; Mogala: ; Weposaete: Emeili: Tsebe 8

9 KE MANG YO A KA DIRANG KOPO YA GO FITLHELELA TSHEDIMOSETSO KGOTSA DIREKOTO? Maikaelelo a a dirang gore tshedimosetso e kopiwe: Molao o laela gore mongwe le mongwe a ka kopa tshedimosetso go latela mabaka a dirang gore tshedimosetso e tlhokege go dirafatsa le go sireletsa tshwanelo eo. Mo godimo ga foo, POPI e umaka gore DS e ka, morago ga go neelana ka bosupi, dira kopo go RP go netefatsa, kwa ntle ga tuelo, tshedimosetso yotlhe e e tshwerweng ka ga DS mme a ka kopa phitlhelelo ya tshedimosetso eno, go akaretsa tshedimosetso ka ga boitshupo jwa baamegi ba bangwe ba ba nang le kgotsa ba ba kileng ba fitlhelela tshedimosetso eo. POPI ka jalo e neelana ka gore fa go tlhokega gore DS o tshwanela ke go duelela ditshenyegelo tsa ditirelo tse a di amogetseng go tswa go RP: o tshwanetse go neela DS kakanyetso ya ditlhwatlhwa tse di tshwanetseng go duelwa pele a neelana ka tirelo. a ka dira kopo ya gore modirakopo a duelele peeletso ya madi mabapi le dituelo tsotlhe kgotsa ntlha nngwe ya ditshenyegelo. Ditlhopha tsa badiradikopo Maemo a modirakopo a dirang kopo ka fa tlase ga ona fa a kopa ditokomane/tshedimosetso a tla laola ke setlhopha se a welang mo go sone. O kopiwa go lemoga gore setlhopha se modiri wa kopo a welang mo go sone se ama maemo a phitlhelelo ya tshedimosetso. Bakopi ba kgaogantswe go latela ditlhopha di le nne: Modirakopo ka Sebele: o dira kopo ya tshedimosetso e e mo amang. Moemedi wa Modirakopo: o dira kopo ya tshedimosetso e e amanang le mongwe le mo logatong la mongwe. Monnaleseabe wa Boraro wa Modirakopo yo mongwe yo o amegang: o dira kopo ya tshedimosetso ka ga mongwe. PB: o dira kopo ya tshedimosetso e e kgatlhegelwang ke setšhaba. O DIRA JANG KOPO YA GO FITLHELELA REKOTO YA TSHEDIMOSETSO E E TSHOTSWENG KE RAF PAIA e kaya gore modirakopo o tshwanelwa ke go neelwa tetla yo go fitlhelela rekoto ya PB fa modirakopo a ikobela ditsela tse di matshwanedi le ditlhokego tse di botlhokwa tse di leng mo Molaong le Ditaolong tse di maleba, mme fa e le gore kopo ya phitlhelelo ya rekoto ga e a ganediwa go latela dipeelo tsa ditlhokego dingwe le dingwe tse di umakilweng mo Molaong. Tsebe 9

10 Dikgato tse di latelang di tshwanelwa ke go tsewa tsia pele o dira kopo: Kgato 1: A o na le tshwanelo ya go dirisa PAIA go dira kopo ya phitlhelelo? I. Tsweetswe ela tlhoko karolo 7(1) ya PAIA e e laelang gore: Molao ono ga o ame rekoto ya setheo sa puso kgotsa sa poraefete fa- (a) Rekoto e kopilwe ka maikaelelo a ditsamaiso tsa kwa kgotlatshekelo tsa bobodu kgotsa tsa ditlomolao tsa naga; (b) (c) E kopilwe morago ga tshimololo ya ditsamaiso tseno tsa kwa kgotlatshekelo tsa bobodu kgotsa tsa ditlomolao tsa naga;le fa go le jalo; le Go tlhamiwa ga kgotsa phitlhelelo ya rekoto eo ka maikaelelo a a umakilweng mo temaneng (a) e e tsenyeleditsweng mo molaong o mongwe. II. Fa karolo 7 (1) e ikamanya le se, ga o a letlelelwa go tlisa kopo ya gago go latela PAIA. O tshwanelwa ke go dirisa melawana le ditsamaiso tsa phitlhelelo ya tshedimosetso tsa foramo ya semolao e e matshwanedi le ditsamaiso tse o amanang le tsone. RAF e na le tshwanelo ya go lopa ditleleimi tsa ditshenyegelo tsotlhe le dilo tse dingwe tse di itemogetsweng ka ntlha ya fa modirakopo a dirile kopo ka ntlha ya tlolomolao ya karolo 7 (1). III. O kopiwa go tsaya tsia karolo 45 ya PAIA e e neelang RAF tetla ya go gana kopo ya go fitlhelela rekoto fa: (a) (b) Kopo e ka supa fa e le e e seng botlhokwa kgotsa e e nang le maikaelelo a go tlhola mathata ; kgotsa Tiro e e dirafadiwang mo tlhagisong ya kopo e ka fokotsa mo go ntsi le mo go senang mabaka ya metswedithuso ya RAF. Kgato 2: A tshedimosetso e e kopilweng e ka fitlhelwa ka mofuta wa rekoto? I. Tsweetswee, ela tlhoko gore PAIA e ama fela direkoto tse di tlhamilweng ka nako ya fa RAF e ne e amogela kopo ya gago. II. III. PAIA ga e pateletse ope go tlhama rekoto e e iseng e nne teng ka nako ya fa kopo eno e ne e diriwa, ka gonne, Molao o ka se kgone go dirisiwa go fitlhelela mabaka a tshweetso e e tserweng ke RAF fa e le gore mabaka ano ga a yo mo rekotong. Fa e le gore ga o itse gore a rekoto eo e teng, o kopiwa go supa seo mo foromong e e matshwanedi ya go dira kopo. Kgato3: A rekoto eo e tshotswe le go nna mo taolong ya RAF? I. RAF ke setheo se setona mme go batliwa ga direkoto tse di kopilweng go ka akaretsa nako, metswedithuso le ditshenyegelo di le dintsi. II. PAIA e neelana ka gore rekoto e e kopilweng e tshwanelwa ya bo e tshotswe, kgotsa e le mo taolong ya RAF. Fela, ka ntlha ya maikaelelo a PAIA, rekoto e e tshotsweng e tshwanelwa ya bo e le mo taolong ya: Tsebe 10

11 (a) (b) Motlhankedi wa RAF; kgotsa Modiri wa konteraka yo o ikemetseng kgotsa yo o dirisanang le RAF, le go kaiwa jaaka rekoto ya Setheo ya Puso. III. Jaaka go umakilwe mo tshimologong, kgaolo 45 (b) ya PAIA e neela RAF tetla ya go gana kopo ya phitlhelelo ya direkoto fa e le gore tiro e e dirafadiwang mo tiragatsong ya kopo e ka fokotsa mo go ntsi le mo go senang mabaka metswedithuso ya RAF. Kgato 4: A o ka dira kopo go latela Kgaolo 2 kgotsa ya 3 ya PAIA? I. RAF ka kakaretso e nonofile ka ntlha ya fa e le Setheo sa Puso mme direkoto di tsamaisana kgotsa di amana le tiragatso ya maatla a setšhaba kgotsa tiro ya setšhaba go latela molao mongwe le mongwe. Kgato 5: Foromo ya modirakopo I. Modirakopo o tshwanelwa ke go dira kopo ya go fitlhelela direkoto mo foromong ya semmuso (Foromo A) e e tshwanelwang ke go neelwa Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso kgotsa Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso ka namana, ka poso, ka fekese kgotsa ka emeili. Foromo A e tsenyeleditswe mo Bukaneng eno ka fa tlase, jaaka Mametlelelo 1. II. Fa e le gore o kgatlhegela go tsenyeletsa tshedimosetso ya gago mo foromong ya go dira kopo e e mo mofuteng wa MS Word, o kopiwa go romela emeili kwa go Modiri wa PAIA yo o matshwanedi kgotsa kwa go Motlatsamotlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso gore ba kgone go go romela yone ka emeili. III. Fa e le gore kopo eno e diriwa mo logatong lwa motho yo mongwe, modirakopo a ka neelana ka bosupi jwa maemo ao a tlholang gore a dire kopo eno, mme seno se tshwanelwa go kgotsofatsa Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso/ Motlatsamotlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso. Fa e le gore modirakopo ga a itse go buisa kgotsa o itemogela dikgwetlho mo mmeleng mme a ka se kgone go dira kopo mo foromong ya semmuso, kopo eno e ka diriwa ka molomo. Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso/Motlatsamotlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso o tshwanelwa ke go kwala kopo eno ya molomo mo foromong ya semmuso le go neelana ka khophi go modirakopo. TSHEKATSHEKO YA KOPO YA GAGO Go latela ditekanyetso tsa PAIA, phitlhelelo ya direkoto tse di kopilweng go tswa kwa RAF di tla abiwa fela fa Ditsamaiso tsa ditlhokego tsotlhe tse di setseng di umakilwe mo go PAIA tse di amanang le kopo di ikobelwa; le Phitlhelelo ya rekoto (-di) tse di kopilweng di ise di ganwe go latela mabaka a mangwe a a sa umakiwang mo go PAIA. Mabaka a a tlholang gore kopo e ganwe a umakilwe mo Kgatong ya 2 le ya 3 mo Kgaolong ya 4 mme di akaretsa ditlhokego tse di tshwanetseng tsa tshireletso ya Tsebe 11

12 Tshedimosetso ya kgwebo ya moamegi yo mongwe; Tshedimosetso e e rileng ya sephiri; Tshireletso ya batho ba bangwe, le thoto ya bone; Direkoto tsa sephiri tse di sa tshwanelwang ke go neelwa ba ba bangwe ka ntlha ya fa di tlhamilwe mo ditsamaisong tsa semolao ; Dikgatlhegelo tsa Ikonomi le tlhokomelesego ya ditšhelete tsa Riphaboliki le ditiro tsa dikgwebo tsa Ditheo tsa Puso; Tshedimosetso ya ditlhotlhomiso tsa mongwe, le tshireletsego ya tshedimosetso ya ditlhotlhomiso tsa Ditheo tsa Puso; kgotsa Tshedimosetso e e rileng mabapi le ditiro tsa Ditheo tsa Puso. RAF e ka gana dikopo tse di supang di se botlhokwa kgotsa tse di nang le maikaelelo a go tlhola mathata kgotsa phaposo e e senang mabaka ya metswedithuso. Tsotlhe tse di umakilweng fa godimo ka ntlha ya fa di gannwe le tsone di a letlelelwa go latela POPI. TUELO YA DITSHENYEGELO KAROLO 6 PAIA e neelana ka mefuta e le pedi ya ditshenyegelo, tsone ke: Ditshenyegelo tsa go dira kopo; le Ditshenyegelo tsa go kopa go fitlhelela tshedimosetso. Ditshenyegelo tseno di tshwanelwa ke go duelwa pele RAF e neelana ka tetla ya go fitlhelela tshedimosetso. Modirakopo ka sebele, seno se kaya, modirakopo yo o lopang tetla ya go fitlhelela rekoto e e nang le tshedimosetso ya sephiri, ga a tshwanela go duelela ditshenyegelo tsa go dira kopo. Modirakopo mongwe le mongwe o tla tshwanelwa ke go duelela ditshenyegelo tse di jalo, tse di ka amiwang ke dikiletso tse di umakilweng ka fa tlase. Ditshenyegelo tsa go diriwa gape ga Bukana eno le direkoto di umakilweng mo lenaaneng le le mo Mametlelelong 2. Ditshenyegelo tsa go dira kopo di tshwanelwa ke go dirwa ke mongwe le mongwe yo o dirang kopo, go sa akaretse modirakopo yo o e dirang mme a se yo mo lenaaneng la ba ba umakilweng mo Mametlelelong 2. Ditshenyegelo tsa go kopa tetla ya go fitlhelela tse di tshwanelwang ke go duelwa ke modirakopo yo o umakilweng mo karolong 22(7) ya PAIA, di umakilwe mo lenaaneng le le mo Mametlelelong 2. Go latela kgaolo 22, motlhankedi wa ditirelo tsa Tshedimosetso/Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso yo dikopo tsotlhe tsa tetla ya go amogela tshedimosetso di romelwang kwa go ene, o tshwanelwa, ke go neelana ka kitsiso, go kopa modiri wa kopo, yo e seng modirakopo ka sebele, go duelela ditshenyegelo tse di tshwanetseng (tse e leng R35.00), pele a neelana ka tetla ya go diragatsa kopo. Modiri wa kopo ka sebele ke motho yo o dirang kopo ya tetla ya go amogela rekoto e e nang le tshedimosetso ka ga modirakopo ka sebele. Tsebe 12

13 Modiri wa kopo yo o dirileng kopo ya go fitlhelela rekoto yo o amogetseng tetlelelo o tshwanelwa ke go duelela ditshenyegelo tsa go amogela le go diriwa gape ga yone le nako e e tserweng go batla le go rulaganya rekoto eo. Dituelo tsotlhe di tshwanetse go nna tsa tšhelete kgotsa tšheke mme di tshwanelwa ke go lebisiwa kwa Lefapheng la Ditšhelete la kwa RAF kgotsa ka go e beeletsa mo akhaontong ya banka ya RAF, dintlha ka botlalo di umakilwe ka fa tlase. Banka: Standard Bank Lekala: Menlyn Khoutu ya Lekala: Mofuta wa Akhaonto: Cheque Nomoro ya Akhaonto: KAELO: Sesupo sa tuelo se tshwanelwa ke go lebisiwa kwa go Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso/ Motlatsamotlhankedi wa ditirelo tsa tshedimosetso, mo tshedimosetsong ya ikgolaganyo e e umakilweng ka fa tlase. DIREKOTO TSE DI TSHWERWENG KE LETLOLE LA KABO YA THUSO GO BATSWASETLHABELO BA BA AMILWENG KE DIKOTSI TSA MO MEBILENG, TSE DI LENG TENG KA TLHAMALALO MO (KAROLONG 15 (1) (a) Ditlhopha tsa direkoto tse di umakilweng ka fa tlase di ka fitlhelwa go tswa kwa RAF kwa ntle ga gore yo o dirileng kopo a kope tetla ya go di amogela go latela PAIA: Tshedimosetso e tla tsenyelediwa mo weposaeteng ya RAF; Dibukana tsa tshedimosetso; Diphamfolete; Dipapatso; Makwalodikgang; Diforomo tsa ditleleimi; Didiriswa tse dingwe tsa papatso le tsa go neelana ka tshedimosetso tse di amanang le ditiro le ditirelo tsa RAF; Boikuelo kwa kgotlatshekelo (morago ga tsheko) - di ka fitlhelelwa go latela ditlhokego tsa mongwe; Ditaelo tsa kwa kgotlatshekelong - di ka fitlhelelwa go latela ditlhokego tsa mongwe; Dikatlholo - di ka fitlhelwa go latela ditlhokego tsa mongwe; Direkoto tsa semmuso; Dikitsiso/Makwalo a Bobegakgang; Togamaano; Tsebe 13

14 Foromo A ya PAIA; Foromo ya dingongorego; Dipegelo tsa ngwaga le ngwaga ; Pegelo ya semmuso ya kotara; Dipoelo tsa FSB; Pegelo ya ngwaga le ngwaga (Pegelo ya :Ditšhelete ); dintlha tsa banka;le diakhaonto tsa dibanka (Ditšhelete: Matlotlo); Dikitsiso tsa Boto go tlotla diphetolo tsa semmuso tsa phokotso ya R ; Dikitsiso tsa Boto go latela Ditlhwatlhwa tsa Kalafi ya Tshoganyetso ya RAF; le Dithentara/Dipeotlhwatlhwa. Fa e le gore rekoto nngwe le nngwe e e radilweng jaaka nngwe ya ditshupo tse di umakilweng fa godimo ga e kgone go fitlhelelwa ka tlhamalalo. DIREKOTO TSE DI KA KOPIWANG (KAROLO 14 (1) (d)) Batlhankedi le ditlhopha tsa direkoto tse di umakilweng ka fa tlase di ka se fitlhelwe ka tlhamalalo go tswa kwa RAF mme kopo nngwe le nngwe ya go amogela rekoto eno e tshwanelwa ke go dirwa go latela PAIA. KANTORO YA MOTLHANKEDIMOGOLOKHUDUTHAMAGA: Direkoto tsa semmuso (tse di sa kgoneng go fitlhelelwa ke mongwe le mongwe); Dibukana tsa Ditsamaiso tsa Ditheo; Direkoto tsa dikonteraka:dikonteraka tsa Thapo: Bakhuduthamaga le Balaodibagolo; Dikitsitso tse di radilweng go bobegakgang; Diforomo tsa go dira kopo; Dipholisi le ditsamaiso tsa setheo; Dipotso le dikarabo go tswa kwa Palamenteng ; Diketapele tsa Khuduthamaga ; Botsamaisi jwa direkoto tsa malatsi a khunulogo tsa bakhuduthamaga; Taelo ya go kopa go emelwa ke mongwe; Thulaganyo ya togamaano; Dipegelo tsa ngwaga le ngwaga tse diradilweng; le Ditumalano tsa thebolelo ya ditirelo, memorantamo wa tumelano le ditumelano tse dingwe le dikonteraka tse dingwe. Tsebe 14

15 MOKWALEDI WA SETHEO: Dintlhakopano tsa Dikomiti tse di latelang : Dikomiti tsa Boto ( Komiti ya Boruni, Komiti ya Twantsho ya Dikgwetlho le Boitshwaro jo bo siameng, Komiti ya Ditsamaiso tsa Dituelo tsa badiri, Komiti ya Ditiragatso le Thekenoloji ya Tshedimosetso); Ditshweetso go tswa Komiting ya Boto, Komitikhuduthamaga, Komiti ya Tsamaiso ya Ditshenkelo, Komiti ya Diphetogo, Komiti e e e laolang ya NOM, Komiti e e laolang ya Phetogo, Komiti e e laolang ya Porojeke ya Jika ; Dintlhakopano go tswa go tse di latelang, Komitikhuduthamaga, Komiti ya Tsamaiso ya Ditshenkelo, Komiti ya Diphetogo, Komiti e e e laolang ya NOM, Komiti e e laolang ya Phetogo, Komiti e e laolang ya Porojeke ya Jika, Komiti e e laolang ya OPSIT; Taelo ya go kopa go emelwa ke mongwe; Dipholisi tse di romelwang kwa Botong gore di atlenegisiwe; Dikopano tse di gatisitsweng tsa dikopano; Maano a ngwaga le ngwaga a dikomiti tsa Boto; Maemo a dikaelo a dikomiti; Dibuka tse go kwadilweng ditlhakopano tsa dikomiti; Rejisitara ya ba ba leng teng ; Direjisetara tsa ditshenolo tsa Dikgatlhegelo tsa Boto, Balaodibagolwane; Lenaane la ditiro tse di tshwanelwang go dirafatswa go tswa kwa dikopanong tsa Komiti; Mokwaledi wa Setheo, mo maemong a gagwe jaaka Motlhankedi mo ditirelong tsa Setšhaba, o tla tshola rekoto ya semmuso ya dipegelo tsotlhe le dipoelo; le Ikgolaganyo ya ka fa gare le kwa ntle ga setheo le Boto. DITŠHELETE: Lephata la Ditšhelete: Dipholisi tsa ditšhelete; Direkoto tsa dituelo kwa lephateng la ditsamaiso tsa dituelo (Ditšhelete/lephata la ditsamaiso tsa dituelo/dituelo tsa megolo ); Ditekanyetsokabo (Ditšhelete: Ditekanyetsokabo & togamaano); Kanegothulaganyo ya Ditšhelete (Ditšhelete: Ditshupatlotlo) go feta dikanegothulaganyo tsa ngwaga le ngwaga tsa kuno; Pegelo ya ngwaga le ngwaga ya semmuso; ya dipoelo tsa FSB; dintlha tsotlhe tsa banka le diakhaonto tsa banka; Dikanegothulaganyo le ditshupotuelo tsa yo o kolotiwang (Ditšhelete: Tshupatlotlo); Rejisetara ya dithoto tse di rulagantsweng (Ditšhelete: Tshupatlotlo le Ditsamaiso tsa didiriswa ); Ditumelano tsa khirisetso ya dikago (Ditšhelete: Tshupatlotlo le Ditsamaiso tsa didiriswa); Dikanegothulaganyo tsa dibanka tsa dikgaolo tsotlhe (Ditšhelete: Matlotlo); Direkoto tsa dituelo go ba ba kolotiwang (Ditšhelete: Tshupatlotlo) le balopatleleimi; le Go bulwa gape ga difaele tsa ditleleimi (Ditšhelete: Dikgakololo le tse di butsweng gape). Lephata la Ditaolo tsa Dikabo tsa Ditirelo: Pholisi ya Lephata la Ditaolo tsa Dikabo tsa Ditirelo ; Sebopegotiro sa Taelo ya go kopa go emelwa ke mongwe; Dithentara/Dipeotlhwatlhwa/Kopo ya Dipeotlhwatlhwa (RFQ s); le Dikhophi tsa dikonteraka le baabeladitirelo. Lephata la Tshekatsheko ya Dipalopalo: Tsebe 15

16 Dipholisi tse di lekanyeditsweng go bulwa gape; Dipholisi tse di sa lekanyediwang go bulwa gape; Dipholisi tsa diinšorense tsa nako e khutshwane tsa dithoto tsotlhe; Dipholisi tsa diinšorense tsa nako e khutshwane tsa dikoloi; Dipholisi tsa diinšorense tsa Khiro tsa badirisi ba e seng ba setheo seo ka metlha; Balaodi le batlhankedi ba dipholisi tsa inšorense; Dipegelo tsa palokemo tsa dikoloto tsa ditleleimi tse di iseng di duelwe; Dipegelo tsa palokemo tsa letlole la diphenšene; le Dipegelo tsa palokemo tsa morago ga -sekema sa tshegetso sa kalafi morago ga go tlogela tiro. LEPHATA LA KHIRO YA BADIRI: Lephata la khiro ya badiri: Dipholisi tsa HR le ditsamaiso Difaele tsa badiri; Direkoto tsa ikatiso; Direkoto tsa semolao; Ditlhaloso tsa ditiro; Tshedimosetso ka ga dituelo tsa megolo; Ditumelano tsa modiri le modiredi tsa kwa tirong ; Dikaratatshedimosetso tsa ditekanyetso tsa tiragatso; Dikonteraka tsa Thapo; Dipegelo tsa tshekatsheko ya maemo a tlhaloganyo; Dikarabo le dipholo tsa tshekatsheko ya tiragatso ; Dipegelo tsa kgalemo ya badiri; Dipegelo tsa pholo ya badiri; Dipegelo tsa bobodu; Dipegelo go tswa kwa maphateng a farologaneng a kgwebo go akaretsa le Diketapele tsa Khuduthamaga le dipegelo tsa go tlhotlhomisa ditiro tsa maloba tsa bosenyi; Dipegelo tsa REMCO le tsa ditshupopapiso tsa madi a megolo ; Direkoto tsa CCMA le kgotlatshekelo ya badiri tse di amanang le dithulanyo tsa badiri; Megopolo ya Semolao; Dipholo tsa ditlhotlhomiso tsa tiro; Dipegelo tsa megala; le Dipegelo tsa malatsi a boikhutso. Dikamano tsa badiri: Tsebe 16

17 Diforomo tsa kaelo ya Molaodi, Mookamedi wa dieap; Kitsiso ya Ditheetsokgalemo; Tsenyotirisong ya dikgalemo le go kobiwa nakwana; Ditlamorago tsa ditheetso tsa boikuelo; Dikopo tsa Boikuelo; Ditshekatsheko tsa ditagi; Kitsiso ya Tiragatso ya tiro; Dipatlisiso tsa dikitsiso tsa go palelwa ke go tswelelapele ka tiro; Dikitsiso mabapi le go emelwa ke mongwe; Dikitsiso tsa go emisiwa mo tirong ; Diforomo tsa dingongorego; Ditsamaiso tsa tshutiso/tshomarelo ya malatsi a khunologo; Dikopo; Diafitafiti; le Megopolo ya Semolao. Ditirelo tsa Pholo tsa Badiri: Dipegelo tsa kalafi tsa badiri; Direkoto tsa ditirelo tsa pholo ya badiri; Dipegelo tsa tsereganyo; le Dipholisi tsa Pholo ya Badiri. TSHEDIMOSETSO YA TLHAELETSANO LE THEKENOLOJI (ICT): Lephata la ICT le na le mafapha a a latelang: Ditirelo tsa Tshegetso ya Dikopo, Ditirelo tsa Tshegetso ya Kgwebo, Ditirelo tsa Mafaratlhatlha le Pusotsamaiso, Kgwetlho le Tshireletso. Thulaganyo ya ICT; Tokomane ya disamaiso tsa Diporojeke; Mokgwa wa ditsamaiso tsa Diporojeke Pholisi ya Kago; Tokomane ya Kago; Ditshekatsheko tsa Pholo (Go nna teng ga tsamaiso); Tsebe 17

18 Togamaano ya go tsenya mo taolong tsamaiso; Ditokomane tsa popego ya Tsamaiso; Dipholisi tsa ICT, ditsamaiso le dilekanyo; Direkoto tsa megala ya ka fa gare ga setheo; Tshegetso ya Ditsamaiso morago ga Kgwebo ; Dilekanyo tsa didiriswa (Kago); Ditumelano tsa Dilaesense; le Ditumelano tsa maemo a ditirelo le baabeladitirelo. DIPAPATSO LE DITLHAELETSANO Dipegelo tsa ngwaga le ngwaga tse di radilweng; Leano la Togamaano; Leano la ngwaga le ngwaga la tiragatso; Road Ahead Lekwalodikgang la badiri; Tlhaeletsano ya ka fa gare ga setheo; Makwalodikgang a a radilweng ; Ditlhaeletsano tse di nang le maikaelelo a a siameng a togamaano a diyuniti tse di farologaneng; le Tokafatso ya tshedimosetso ya weposaete le mafaratlhatlha a inthanete a setheo, j.j. BORUNI JWA KWA FA GARE GA SETHEO: Dipegelo tsa Boruni jwa ka fa gare ga setheo; Dipholisi le ditsamaiso tsa boruni jwa ka fa gare ga setheo; Bukana ya Boruni jwa ka fa gare ga setheo; Ditumelano tsa maemo a ditirelo a boruni jwa ka fa gare ga setheo; Thulaganyo ya dikitsiso tsa ditsamaiso tsa boruni jwa ka fa gare ga setheo; Khoutu ya boitshwaro jo bo siameng jwa ka fa gare ga setheo; Tokomane ya boruni jwa ka fa gare ga setheo; Tokomane ya komiti ya boruni jwa ka fa gare ga setheo; Sebopego sa Lefapha la ka fa gare ga setheo; le Melao ya kantoro. TSAMAISO YA DIDIRISWA: Tsebe 18

19 Ditsamaiso: Diketapele tsa khuduthamaga; Dimemorantamo; le Tshedimosetso ya dikitso mo khomputareng, j.k Dikhiro Ikobelo: Dipholisi, ditsamaiso le ditsela; le Ditsamaiso tsa tiro. Ditirelo tsa Tshireletso: Buka ya Ditiragalo; Rejisetara ya tsamaiso ya Phitlhelelo; Foromo ya kopo ya karata ya ID/Ikwadiso; Kamogelo ya dikoloto tsa dikarata kgotsa dinotlolo; Diforomo tsa kopo tsa go fitlhelela kantoro ya polokelo ya ditokomane tsa mafaratlhatlha; Foromo ya go dira kopo ya go fitlhelela dikantoro tsa Khuduthamaga ; Rejisetara ya taolo ya dinotlolo; Rejisetara ya taolo ya dinotlolo tsa lenaanethoto; Dinako tse di beilweng tsa ditiro; Tlhatlhobo ya didiriswa tsa twantsho ya molelo; Pholisi ya Tshireletso; Tsamaiso ya taolo ya phitlhelelo; Pholisi ya Tsamaiso ya Direkoto; Pholisi ya Pabalesego le Pholo mo Tirong; Tsamaiso ya taolo ya Dithunya; Tsamaiso ya Thibelo le Twantsho ya molelo; Tsamaiso ya taolo le go notlela; Leano la Tshoganyetso; Tsamaiso ya Tshireletso ya Tlhaeletsano; Leano la Ditsamaiso tsa tshoganyetso; Tsamaiso ya tshireletso yabadiri; Foromo ya Z204 (dikopo tsa tlhatlhobo ya tshireletso); le Tsebe 19

20 Tokomane ya tshedimosetso e nnye ya selekanyo sa boleng sa tshireletso. KANTORO YA TOGAMAANO Lefapha la tsa Melao, Ikobelo le Taolo: Mokwadisi wa ditleleimi tsa badiri tse di begilweng; Bakwadisi ba dintlha tse di lebisitsweng kwa Ditirelong tsa Setheo tsa Molao Moralo wa Dikitsiso tsa Boto go latela go fetolwa ga Tatlhegelo ya Mofepi mo lelapeng/ Phokotso ya thuso mabapi le Tatlhegelo ya Lotseno la mogolo le Ditlhwatlhwa tsa Kalafi ya Tshoganyetso tsa RAF ; Ditlhwatlhwa tse di radilweng le Melaotlhomotlhabololo e e radilweng e e amanang le RAF Sekema sa Kamogelo ya Thuso go Batswasetlhabelo ba ba amilweng ke dikotsi tsa mo mebileng ; Ditshwaelo tse di sa phasaladiwang tsa Molao o o radilweng ; Molao wa dikabo go boto le maphata a puso; Dipegelo tsa dikonteraka; Dikopo tsa PAIA le dipegelo; Dikonteraka tse di radilweng le tsa nnete; Memorantamo wa Tumelano; Dikopo tsa Dikgakololo tsa semolao; Dimemorantamo tsa dikeletso tsa semolao tsa ka fa gare le kwa ntle ga setheo; Dipegelo tsa dikgato tsa semolao; Dipegelo tsa Molao; Dipegelo tsa Dingongorego; Diforomo tse di tladitsweng tsa dingongorego; Dipegelo tsa PAIA; Dipegelo tsa ikobelo; Dikonteraka; Dimemorantamo tsa dikgakololo tsa semolao; Ditshwaelo tsa semolao; le Dipholisi le Ditsamaiso. Lenaane la Kantoro ya Bolaodi: Rejisitara ya Porojeke; Kgetsi ya kgwebo; Diteng tsa tokomane; Kopo ya phetogo ya diteng; Foromo ya kopo ya diphetogo; Tokomane ya go tlhama porojeke; Leano la Porojeke; Tsebe 20

21 DIntlhakopano tsa Porojeke; Dintlhakopano tsa Porojeke ya Komiti ya nakwana ; Pegelo ya Bokhutlo jwa porojeke; Tshekatsheko ya dikgwetlho; Rejisetara ya dikgwetlho; Rejisetara ya dintlha; Dikonteraka tsa Bagakolodi; le Manaanetheko a bagakolodi. Lefapha la Dipatlisiso tse di Tseneletseng tsa Semolao: Leano le thibelo ya bobodu; Pholisi ya upulolo ya ditiro tsa bosenyi; Dikonteraka le baabeladitirelo; Dipegelo tsa mosekaseki; Dipegelo tsadipatlisiso tsa semolao; Didokete tsa dipatlisiso; le Boikuelo DITIRAGATSO: Ditumelano tsa Semolao: Ditefikeiti tsa Ditumelano tsa Semolao; Manaanetheko/diakhaoto; Dipeotlhwatlhwa; Makwalo a ketleetso; Dipegelo tsa tswelelopele go tswa go baabeladitirelo ba kalafi; Difaele tsa Ditleleimi (direkoto tsa bookelo), dipegelo tsa X-ray, dipegelo dingwe le dingwe tsa kalafi (pegelo ya diambulense),dintlha tsa kalafi go tswa go baabeladitirelo ba kalafi, dipegelo tsotlhe tsa semolao tsa kalafi, khophi ya lekwaloitshupo la molwetsi, setifikeiti sa botsalo fa e le gore molwetsi ke ngwana le ditokomane tse dingwe tse di amanang le se); Dipegelo tsa ditsamaiso tsa dikgetsi-pele thuso e e maleba e amogelwa ; and Diporafaele tsa dikgetsi pele thuso e e maleba e amogelwa. Ditokomane tse di amanang le ditleleimi tse di tlhomilweng mo logatong la balopaditleleimi: Diforomo tsa ditleleimi(tse di khutlisitsweng); Tsebe 21

22 Direkoto tsa bookelo tsa ba ba amilweng ke dikotsi tsa mo mebileng (MVA); Dipegelo tsa Mapodisi tsa kotsi; Tetlelelo ya batleleimi ya tumelelo ya go neelana ka tlhatlhobo ya direkoto ; Diafitafiti tsa badiratleleimi; Ditifikeiti tsa badiri; Diakhanto tsa bookelo/kalafi; Maano a seketšhe sa kotsi ; Dipegelo tsa X-ray; Dipegelo tsa Bagakolodi; le Dipegelo semolao tsa dingaka. Kalafi: Dipholisi tsa kalafi le ditsamaiso; Ditshekatsheko tsa Molaotlhomo; Megopolo ya Kalafi; Dipegelo tsa tsamaiso ya dikgetsi; Difaele tsa Ditleleimi; Diakhaonto tsa Bookelo; Makwalo a Motlhomamisi; Diporofaele tsa Kgetsi; Dipegelo tsotlhe tsa semolao tsa kalafi Dipegelo tsa X-ray; Dintlhakopano tse di kopanetsweng magareng ga baitseanape; le Direkoto tsa semolao tsa ditumelano tsa semolao. Direkoto tse di amogetsweng ke Letlole: Dipegelo tsa semmuso tse di dirilweng ke bakgweetsi ba ba nang le inšorense; Dipegelo tsa semmuso tsa dipaki; Diakhaonto tsa Mapodisi le tsa Bookelo; Dipegelo tsa Baitsenape ba tsa kalafi; Boikuelo jwa kwa Dikgotlatshekelo (dikgetsi tse di tsweletseng le tse di ka dirwang); Tsebe 22

23 Makwalo a a tswang kwa baemeding ba semolao; Makwalo a a tswang go badiraditleleimi baemedi ba semolao; le Ditokomane tsa lekgetho tsa badiratleleimi. Direkoto tse di dirilweng ke Letlotle: Dipegelo tsa semolao tsa dingaka; Dipegelo tsa basekaseki; Makwalo a a tswang kwa baemeding ba semolao; Makwalo a a tswang ka Letloleng a a lebisitsweng go baemedi ba semolao ba badiraditleleimi; Dipegelo tsa ditshenyegelo tse di dirilweng ka khomputara; Megopolo ya Semolao; Makwalo a tlhagiso a kabo ya thuso e e maleba a a lebisitsweng kwa baemeding ba semolao; Ditifikeiti tsa Ditumelano tsa Semolao; Diforomo tsa kgololo (tse di khutlisitsweng); le Ditumelano tsa semolao tsa konteraka. Ditlhwatlhwa tsa Dituelo: Ditumelano tsa maemo a ditirelo; Rejisetara ya ditaelo go tswa kwa kgotlatshekelong gore go tsewe dikgato tse di rileng tsa semolao; Ditaelo; Diketapele tsa khuduthamaga; Buka ya diaterese Tsamaiso ya Ditleleimi; Tsamaiso ya Dituelo; Tsamaiso ya ditlhwatlhwa tsa semolao; Ditshupatlotlo tsa ditlhwatlhwa tsa motsayakarolo mongwe le mongwe (mongongoregi) le Moemedi wa semolao le baamogeladitirelo (phanele ya baemedi ba semolao); Difaele tsa phanele ya baemedi ba semolao; Kabo mo mafaratlhatlheng a thulaganyo; Pegelo ya hisitori ya dipegelo ; Dikabo; Tsebe 23

24 Ditokomane tse di nang le disupo tse di lemotshang ka ga sengwe; Dipegelo tsa tetlelelo ya ditshenyegelo; Dipegelo tsa setlhopha; le Rejisitara ya dituelo tse di kopilweng/letleletsweng. Topotshwanelo: Direkoto tsa dituelo; Dipegelo; Ikgolaganyo gareng ga RAF, baemedi ba semolao le bakoloti; Boikuelo jwa kwa Dikgotlatshekelong (dikgetsi tse di tsweletseng le tse di ka dirwang); Megopolo ya Semolao; Dipegelo tsa basekaseki; le Ditaelo tsa kwa kgotlatshekelong (dikgetsi tse di tsweletseng le tse di ka dirwang); Lenaneo la phitlhelelo ya balwetsi: Tsamaiso ya dikgetsi; Ditshekatsheko tsa kalafi; Dipegelo tsa tsamaiso ya dikgetsi; Diporofaele tsa dikgetsi; Dipegelo tsa semolao tsa dingaka; Ditifikeiti tsa Ditumelano tsa semolao; Diakhaonto tsa Kalafi; Diforomo tsa banka mabapi le tuelo ya ditshenyegelo tse di itemogetsweng; Dikonteraka tsa go thapiwa ga baabelatlhokomelo; Ditleleimi tsa metswedithuso ya batho; Dipeotlhwatlhwa tsa baabeladitirelo; Direkoto tsa Bookelo; le Diafitifati. KAROLO 7 Tsebe 24

25 DIKALAFI TSE DI LENG TENG FA DITEKANYETSO TSA MOLAO DI SA IKOBELWE Modirakopo (kgotsa yo mongwe, fa e amana le tse) a ka kopa thuso go tswa kwa kgotlatshekelong nngwe le nngwe ka tetlelelo e e matshwanedi go latela dintlha tse di latelang mabapi le ditshweetso tsa Motlhankedi wa ditirelo tsa Tshedimosetso: Go ganiwa gotlhelele kgotsa go le gonnye ga kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso ; Palo ya ditshenyegelo tse di tlhokwang gore di duelwe; le Tsweletso ya nako e e beilweng gore tshedimosetso e abiwe. Ditsamaiso tsotlhe tsa semolao tse di tshwanelwang ke go abiwa ke Motlhankedi wa Ditirelo tsa Tshedimosetso. DIREKOTO TSE DI TSHOTSWENG KE RAF KAROLO 8 RAF e tshola direkoto go latela ditlhopha tse di latelang le dintlhathuto. Fela, o kopiwa go lemoga gore setlhopha kgotsa dintlhathuto mo Bukaneng eno ga di kaye gore kopo ya go fitlhelela direkoto tseno e tla neelwa. Dikopo tsotlhe tsa phitlhelelo di tla sekasekiwa go latela kgetsi nngwe le nngwe go latela ditekanyetso tsa PAIA. Direkoto tsa ka fa gare ga setheo Direkoto tse di latelang di amana le ditiragalo tsa RAF: Direkoto tsa ditšhelete; Direkoto tsa tiragatso; Dithoto tsa botlhalefi; Direkoto tsa Dipapatso; Ikgolaganyo ya ka fa gare ga setheo; Direkoto tsa semolao; Dipholisi le ditsamaiso tsa ka fa gare ga setheo; le Direkoto tse di tshotsweng ke batlhankedi ba kwa RAF. Direkoto tsa Badiri "Modiri" ke mongwe le mongwe yo o dirang kgotsa a rebola ditirelo tsa kgotsa mo logatong lwa RAF yo o amogelang kgotsa o na le tshwanelo ya go amogela mogolo le mongwe le mongwe yo o neelanang ka ditirelo kgotsa a dira tiro nngwe le nngwe ya RAF. Seno se akaretsa kwa ntle ga dikganelo ditlhogo tsa mafapha, balaodi, badiri botlhe ba leruri, ba nakwana, ba ba dirang mo nakong e e rileng, go akaretsa le badiri ba dikonteraka. Direkoto tsa badiri di akaretsa tse di latelang: Direkoto dingwe le dingwe tsa sephiri tse di abelwang RAF ke badiri; Direkoto dingwe le dingwe tse di abilweng ke moamegi yo mongwe go RAF ka ga modiri wa bone; Tsebe 25

26 Maemo a tiro le dintlha tse di farologaneng tse di amang dikonteraka tsa badiri le direkoto tsa tsheko e e seng ya bosenyi mme e le ya semolao; Direkoto tsa ditshekatsheko tsa ka fa gare ga setheo; and Direkoto tsa ka fa gare ga setheo le ikgolaganyo. Direkoto tse di amang tiro Tshedimosetso-e e amanang le ditiro e akaretsa dintlha tse di latelang: Rekoto nngwe le nngwe e mongwe a e abetseng RAF; le Direketo tse di tlhamilweng ka fa gare ga RAF tse di amanang le ditiro le ditirelo, go akaretsa direkoto tsa dikabo tse di rileng. Baamegi ba ba bangwe Direkoto tse di beilweng go tlotla baamegi ba bangwe, go akaretsa kwa ntle ga dikganelo borrakonteraka, baabeladitirelo, mafapha, le baabeladitirelo. Phapaano e ka nna fa baamegi ba bangwe ba ba nang le direkoto tse di akareditsweng fa e le tsa RAF. Direkoto tse di latelang di wela ka fa tlase ga setlhopha seno: Badiri, direkoto tsa tiro- kgotsa tsa ditirelo tse di amanang le tse di tshotsweng ke baamegi ba bangwe mme di sa tsholwa ke RAF; direkoto tse di tshotsweng ke RAF mabapi le baamegi ba bangwe, go akaretsa direkoto tsa ditšhelete, ikgolaganyo, direkoto tsa dikonteraka, direkoto tse di abilweng ke baamegi ba bangwe, le tse di abilweng ke baamegi ba bangwe ka ga badiri ba konteraka/baabeladitirelo. TLHABOLOLO YA BUKANA ENO Bukana eno ya PAIA e ka tlhabololwa fa go ka tlhokega.morago ga go khutlisiwa ga ditlhabololo, mofuta o mošwa wa Bukana eno o ile go itsisiwe mo setšhabeng mo: Weposaeteng ya RAF e leng MENGWE YA MELAO E AMANG KA FAO DIREKOTO DI BOLOKIWANG KA TENG: RAF e boloka tshedimosetso le/kgotsa ditokomane go latela molao o o umakilweng ka fa tlase (le naane leno ga se le le feleletseng): Molao Mofuta wa tshedimosetso e e tshwanelwang ke go bolokiwa a) Molao wa Dintlhatheo tsa Thapo wa bo. 75 wa 1997 Molao ono o laela badiri go boloka direkoto tsa tshedimosetso e e nang le dintlha tsa sephiri tsa mongwe le mongwe yo e leng modiri, dinako tsa tiro le boleng jwa dituelo tsa kwa tirong. Tsebe 26

27 b) Molao wa Mokgwa o o Anameng wa Maatlafatso ya Batho ba Bantsho mo Ikonoming wa bo. 53 wa 2003 ( BBBEE ) Nngwe ya maikaelelo a Molao wa BBBEE ke tlhatloso ya tlhabololo ya ikonomi go netefatsa botsayakarolo bo bo nang le bokao jwa batho ba bantsho mo ikonoming ka kakaretso. Go solofetswe gore dikhamphani di tshwanetse go boloka direkoto tsa ditiragalo tse di dirilweng go netefatsa tlhatloso ya tlhabololo ya ikonomi le botsayakarolo jo bo nang le bokao jwa batho ba bantsho mo ikonoming. c) Molao wa Kabo ya Phimolakeledi mabapi le Dikgobalo, Pholo le Pabalasego tsa kwa Tirong wa bo. 130 wa 1993 Bathapi ba tshwanelwa ke go boloka rejisetara, direkoto tsa badiri kgotsa go dirwa sešwa ga tsone fa di amana le dituelo tsa kwa tirong, nako ya go dira dituelo mabapi le tiro e nnye kgotsa e e dirilweng morago ga dinako tse di beilweng tsa tiro. d) Molao wa Tsamaiso wa tsa Bosenyi wa bo. 51 wa 1977 Molao ono o neelana ka tetlelelo ya go bolokiwa ga ditokomane tse di ka diriswang kwa kgotlatshekelo jaaka bosupi fa ditokomane tseno di ne di tlhamilwe ka nako ya kgwebo kgotsa madirelo ke mongwe le mongwe yo o nang le kitso ya dintlha tse di leng teng mo tokomaneng eno. e) Molao wa Ditlhaeletsano tsa Eleketeroniki wa bo. 36 wa 2005 Ga go na ditlhokego tse di rileng tsa mofuta wa tshedimosetso e e tshwanelwang ke go bolokiwa. Fela, go solofelwa gore dikhamphani di sireletse sephiri sa moreki mongwe le mongwe le go e dirisa fela go latela maikaelelo a a letleletsweng kemoreki kgotsa go latela molao. f) Molao wa Ditlhaeletsano tsa Eleketeroniki le Dithefosanyo wa bo. 25 wa 2002 Molao o laela gore tshedimosetso e e tswang mo ditiragatsong tsa eleketeronini fela di tshwanelwa ke go kgobokangwa, rulagangwa le go phasaladiwa fela ka tetlelelo ya moreki. Mo godimo ga foo, go latela maikaelelo a tshedimosetso e e kgobokantsweng go latela one a tshwanelwa ke go bolelelwa moreki mme e tshwanelwa ke go dirisiwa fela go latela maikaelelo ao fela fa moreki a neelana ka tetlelelo e e nngwe. g) Molao wa Tekatekano ya Thapo wa bo. 55 wa 1998 Bathapi ba tshwanelwa ke go tshola direkoto tse di amanang le badiri ba ba thapilweng, tekatekano ya thapo le direkoto tse dingwe tse di matshwanedi. Tsebe 27

28 h) Molao wa Dikgakololo wa tsa Ditšhelete le Ditirelo tsa magareng wa bo. 37 wa 2003 Moabeladitirelo tsa ditšhelete o a tlhokega go boloka direkoto tse di amanang le: dingongorego tse di amogetsweng; le sesupo sa gore a di rarabolotswe; le dikgetsi tsa go se ikobele Molao le mabaka a go tlhoka ikobelo. i) Molao wa Senthara ya tsa Matlhale ya Ditšhelete wa bo. 38 wa 2001 Molao ono o laela gore pele ga go dira botsalano le moreki Senthara ya Botlhale e tshwanelwa ke go kgobokanya tshedimosetso e e amang le: Tokomane ya lekwaloitshupo la moreki (ID); ID ya mongwe yo moreki a mo emetseng le sesupo sa tumelelo; Mokgwa wa botsalano/tsamaiso ya kgwebo; Ditlhwatlhwa tse di leng teng; le Dintlha tsa modiri yo o kwadisitseng tshedimosetso mo logatong lwa khamphani. j) Molao wa dikamano mo tirong wa bo. 66 wa1995 Molao o o laela bathapi go tshola direkoto tsa ditlolomolao tse di tlhodileng dikgalemo kgatlhanong le badiri, dikgato tse di tserweng le mabaka a a tlhodileng gore go tsewe dikgato tseno k) Molao wa Pholo le Pabalesego mo tirong wa bo. 85 wa 1993 l) Molao wa Matlole a Diphenšene wa bo. 24 wa 1956 Bathapi ba tshwanelwa ke go tshola direkoto tse di amanang le pholo le pabalesego ya badiri mo tirong. Letlole lengwe le lengwe le solofela gore di nne le dibuka tsa diakhanto le direkoto tse dingwe tse di ka nnang matshwanedi go latela maikaelelo a letlole. Madi otlhe le dithoto tse e leng tsa letlole di ka bewa mo leineng la letlole la phenšene ke setheo se sengwe go latela melawana ya maemo a a tla netefatswang ke Tona. m) Molao wa Mekgwa ya Thibelo le Twantsho ya bobodu wa bo. 12 wa 2004 Molao ono o neelana ka matlafatso ya mekgwa ya thibelo le twantsho ya bobodu le ditiro tsa bobodu. Go akaretsa seno, dikhamphani di tshwanelwa ke go tshola direkoto tse di amanang le kabo ya boitumediso jo bo sa siamang jo bo amanang le ditshenkelo kgotsa tsenyotirisong ya dikonteraka kgotsa botsalano jwa kwa tirong. Tsebe 28

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS JAAKA O TSHOTSWE KA : NGWANATSELE 2002 KETAPELE Kgang ka HIV le AIDS e tsentse tsebetsebe mo ditheong tsotlhe, le go akaretsa diyunibesithi. Yunibesithi

More information

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec Khomisene ya Ditlhopho (IEC) Khomišene ya Ditlhopho ke mokgatlho o o ikemetseng o o sa tseyeng letlhakore o o tlhomilweng ke Kgaolo 9 ya Molaotheo. Khomišene e laola ditlhopho tsa Bosetšhaba, tsa porofense

More information

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya

More information

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro LENANEO Kamogelo le matseno Mosola wa kopano Tsamaiso ya kopano Kitsiso ka Aquila

More information

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego KAOLOSO E E SHISHINSWENG YA SEPORO SA RANSNE SA GA JAANA SA HOMELONLE YA MANKANESE, GAMMOGO LE MAFARALHALHA A A SAMAELANANG, KAPA BOKONE LE KAPA BOLHABA tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego ransnet

More information

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18 SEGOAGOE MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION www.bafokeng.com SEPTEMBER CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS Kgothakgothe ya bomme page 12 Bogodu mo metseng page 17 Phokeng Ballet Program page 18 CONTENT

More information

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tlisang tsotlhe di tsabo lesome mo ntlong ya kantoro,... mme lo nteke jaanong fa, go bua Morena wa masomosomo, go re a ga ke kake ka lo bulela matlhaba phefo a

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge !!: -:. Vol. 525 Pretoria, 18 March 2009 Maart No. 32033.::.:.::'.:.:. ':. ::;::::::»-....,...... ;:;:;:'::::-:'...... :-:.;," :.:-:::.: :. 2 NO.32033 GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA PHAPANYETSANO (MAKGETHO LE DIPHETISO) (GRAP 23) Issued by the Accounting

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 , 2 No. 39015 GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 (English text signed by the President) (Assented to 22 July 2015) ACT To appropriate money from the National Revenue

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) Issued by the Accounting Standards Board February 2010 Tsebiso Standard of

More information

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC.

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC. Ketapele SABC e sheba botjha Leano la Bohlophisi la jwale la koporasi. Bamamedi le basebetsi ke ba babedi ba bathahaselli ba SABC ba ka sehlohong mme bukana ena e hlophiseditswe ho kgonahatsa seabo sa

More information

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Lethathamo la Mekgatlo le Mekgwatshebetso 1 Selelekela Basebetsi ba nakong

More information

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 Nomoro ya mokudi Nomoro ya porotocolo Letsatsi la ketelo ya mokudi P 1 0 4 1 sebaka sa tshebetso kgwedi mohla selemo Foromo ya beke *Nomoro ya tatelano

More information

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke ETSA BAJETE MME O BOLOKE Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete Ina Wilken Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke MOLAO WA NAHA WA MEKITLANE DITEKANYETSO TSA TSWALA DI

More information

TSHEPISO YA MOLAO-THEO

TSHEPISO YA MOLAO-THEO HO SIRELETSA DITOKELO TSA MOBU/LEFATSHE O SEBEDISA MOLAO WA IPILRA Mphalane, 2015 TSHEPISO YA MOLAO-THEO Ka tlasa mmuso oa bokoloni le kgethollo, ditshwanelo tsa dimilione tsa batho ba batsho ne di sa

More information

Ho tsamaya kapa ho lelera

Ho tsamaya kapa ho lelera Ho tsamaya kapa ho lelera PBO 930022142 NPO 049-191 Ho na le mabaka a mangata a hore ke hobaneng batho ba bang ba nang le dementia ba ikutlwa ba tlameha ho tsamaya hohle kapa ba tlohe lapeng. Ho bohlokwa

More information

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO SIYAKHULA WE ARE GROWING NEWSLETTER YA SETHO SESOTHO PHATLALATSO 01 2018 MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO IDIKATENG ATHIKELE: MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO TSHEBETSO YA PEHELETSO HO TSEBA

More information

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA TATAISO E PHETHAHETSENG YA TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA WWW.SAHOMELOANS.COM KE LETLOTLO. Ha ho potang hore ho ithekela lehae ho sa natswe hore ke lehae la hao la pele kapa tjhe ke e nngwe ya dintho

More information

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM Lentswe la Bohlale Hobane boemo ba mmele ya rona bo ama moya wa rona, Ntate wa rona ya Mahodimong o re fa melao e etseditsweng ho ntlafatsa bophelo ba mmele le meya ya rona. Ele karolo ya Tsosoloso ya

More information

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa PBO 930022142 NPO 049-191 Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa Lefu la Pick) Leqephe lena le fana ka tlhahisoleseding e akaretsang hodima se seng sa dibopeho tse sa atang haholo tsa dementia,

More information

Takatso ya dijo e seng ntle

Takatso ya dijo e seng ntle HO JA PBO 930022142 NPO 049-191 Haeba o hlokometse motho ya nang le dementia o tla batla ho netefatsa hore ba natefelwa ke dijo tsa bona le hore ba ja dijo tse tletseng bophelo, tse lekantsweng phepo.

More information

Nahana, weso Bohahlaudi temong

Nahana, weso Bohahlaudi temong PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> HLAKUBELE 2017 Nahana, weso Bohahlaudi temong Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 04 Diyunite tsa motjheso

More information

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PUDUNGWANA 2013 Koranta ya grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 03 Selelekela mokgweng wa no-till wa temo ya poone

More information

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PHEREKGONG 2017 FRANS MOKOENA Molemi wa Selemo wa Mehla e Metjha Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit ho la Foreisetata o phatlaladitswe

More information

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA SETATEMENTE SA NAHA SA LEANO LA KHARIKHULAMO LE TEKANYETSO DIKEREITING TSA 10-12 SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA 1 Page KAROLO YA 1 Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso

More information

Lefu la Alzheimer ke eng?

Lefu la Alzheimer ke eng? Lefu la Alzheimer ke eng? PBO 930022142 NPO 049-191 Lefu la Alzheimer ke mofuta o atileng ka ho fetisisa wa tshenyeho ya methapo dementia. Leqephe lena la tlhahisoleseding le teka matshwao a ho kula le

More information

Budget Booklet 2016 Gauteng Provincial Government Budget 2016

Budget Booklet 2016 Gauteng Provincial Government Budget 2016 Budget Booklet 2016 Table of Contents English Pg. 4 Gauteng Budget 2016/17 Foreword 4 15 26 37 Gauteng s Ten Pillar Programme 5 16 27 38 Sources of our Budget 6 17 28 39 Own Revenue 7 18 29 40 Conditional

More information

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Lwetse 2017 Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala ka hare: 05 Phepo e nepahetseng

More information

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION Steve Vukile Tshwete Education Complex Zone 6 Zwelitsha 5608 Private Bag X0032 Bhisho 5605 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CHIEF DIRECTORATE CURRICULUM MANAGEMENT LEANO

More information

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> TSHITWE 2014 Kananelo ya ntshetsopele ya molemi Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 05 Ke etsa qeto jwang

More information

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL The fields to be completed are:(libaka tse ttsoang ke tsena: Why - What is the objective; starting point, answer the questions?

More information

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng DIJO TSA MOYA SEHLENG SE LOKETSENG 1 Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng ` Dumela feela, dumela feela, Tsohle di lokile, feela. Ho jwang, tjena: Jwale kea dumela, jwale kea dumela, Tsohle di lokile, jwale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

KE HO TJHABA HA LETSATSI

KE HO TJHABA HA LETSATSI KE HO TJHABA HA LETSATSI 1 KE HO TJHABA HA LETSATSI ` A re inamiseng dihlooho tsa rona. Morena, re sa bokana mona hoseng ho hotle hona ha Paseka, ho bona menokonyana e pheella ka matla ho thunyetsa ntle,

More information

autism practical aspects sesotho

autism practical aspects sesotho autism practical aspects sesotho p.o. box 84209, greenside tel: 011 484 9909 / 9923 fax: 011 484 3171 email: info@autismsouthafrica.org www.autismsouthafrica.org fround floor memorial institute for child

More information

Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017

Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017 Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017 Mary Martin Booksellers Pte Ltd Blk 231, Bain Street #03-05,Bras Basah Complex Singapore 180231 Tel :+65-6883-2284/6883-2204 Fax : +65-6883-2144 info@marymartin.com

More information

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala CONTENTS 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella Pheliso ea bofuma Pheliso Ea Tlala Bophelo bo botle le boiketlo Thuto ea boleng bo phahameng Tekano ea ba

More information

CONTINUITY AND DIVERGENCE

CONTINUITY AND DIVERGENCE 01 Sotho sud all kàòfèl&a lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm sè-phàkà lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm (5 V) letsoho lexico : Maphike / Coupez 03 Sotho sud ashes mèlòrò

More information

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Mehoo ea mekha 1 le makhotla a lipolotiki LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 E BA MOKHETHI EA NANG LE TSEBO BY ADV. MAMOSEBI PHOLO COMMISSIONER IEC Phatlalatso ena

More information

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ 2 Rene B avellana, S Keyboard INTRO/INAL (e = 144 152) Œ % RERAIN Slower (e = ca 92) Soprano % Alto Tenor Bass Ha - /E Slower (e = ca 92) li - na, He-sus, Ha - (Advent) 7 7sus4 # E/ # # # 7 7 Eduardo P

More information

Circular on the workshops to be hosted by the FAIS Department during 2012

Circular on the workshops to be hosted by the FAIS Department during 2012 FINANCIAL SERVICES BOARD FINANCIAL ADVISORY AND INTERMEDIARY SERVICES ACT, 2002 ( FAIS ACT ) FAIS CIRCULAR 8 /2012 DATE: 8 June 2012 Circular on the workshops to be hosted by the FAIS Department during

More information

Updated 27 February 2018 Version 1.4

Updated 27 February 2018 Version 1.4 Johannesburg and Surrounds Damelin Randburg Corner Republic and Malibongwe Drive Randburg 011 796 2000 Damelin Bramley 41 Glen Road, Bramley 011 440 7020 Maccauvlei Learning Academy 1 Philip Engelbrecht

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE Specification Details: DLA Land and Maritime - VQ Date: 2/4/2015 Specification: MIL-DTL-28803 Title: Display, Optoelectronic, Readouts, Backlighted Segmented Federal Supply Class (FSC): 5980 Conventional:

More information

Annex D3. Notification Letters

Annex D3. Notification Letters Annex D3 Notification Letters NOTIFICATION LETTER IN ENGLISH ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 14 18 September 2014 ERM Ref Number: 0212120 DEA Ref Number (WML): 12/9/11/L43049/5 Dear Interested & Affected

More information

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022.

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022. This ork as created or a charity, and you may reely make rinted coies rom this D data or your erormance until Dec 31, 2022 lease inorm isemanroectcom or erormances and recordins This ork as created or

More information

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Thuto ea 4 *16 22 Phupu Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Ezek. 37:1 14; Ba-Ef. 2:10; Ezek. 47:1 8; Matt. 5:16; Tšen..

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA Ke ne ke batla ke makalitsoe ke ho bona motsoalle oa ka,, Joseph Boze, mono, eaba ke retoloha nakoana ho tsukutla letsoho la hae. 2 Ha re phetleng Lentsoe la Molimo

More information

COMAIR CATERING (PTY) LIMITED

COMAIR CATERING (PTY) LIMITED PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT 2 OF 2000 SECTION 51 MANUAL Last Updated: September 2017 Page 1 of 15 TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION -----------------------------------------------------------------------------------------

More information

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai 88 HRDU 1 Loong maha 40 1 Nai Loo 37 1 Ka Ling 40 1 Sa Ling 38 1 Ae Nang 20 1 16.06.97 Ping Nya 42 Quarter 3, Kunhing 1 Kaw Win Ta LIB 513 on the way to the old village of Sai Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing

More information

MINTECH COMMITTEE LIST OF MEMBERS (PROVINCES)

MINTECH COMMITTEE LIST OF MEMBERS (PROVINCES) MINTECH COMMITTEE LIST OF MEMBERS (PROVINCES) MEMBERS POSTAL ADDRESS PHYSICAL ADDRESS MPUMALANGA Ms M Sithole : Agriculture, Conservation and Environment Private Bag X11219 1200 Riverside Government Complex

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

MEETINGS & EVENTS GUIDE

MEETINGS & EVENTS GUIDE MEETINGS & EVENTS GUIDE Africa www.marriott.com INDEX SOUTH AFRICA 6 PROVINCES Gauteng African Pride Melrose Arch Hotel 7 African Pride Mount Grace Country House & Spa 8 African Pride Irene Country Lodge

More information

"-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK

-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK r) 0 to... d "-NA 1. enni;fra.-...-nrct LAOCK Practice the letter a until you get the "feel" of the movement pattern with eyes open and closed. This a, pattern will be adapted for the remainder of the

More information

Please note, not all of our retailers carry the full product range. Please contact them directly to confirm which range they do stock.

Please note, not all of our retailers carry the full product range. Please contact them directly to confirm which range they do stock. STORE LOCATOR Please note, not all of our retailers carry the full product range. Please contact them directly to confirm which range they do stock. Unable to find a store near you? Should there by no

More information

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Masilonyane Mokhele http://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp70i1.3 Peer reviewed

More information

TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER FOR LEASE WESTSHORE/NW HILLSBOROUGH SUBMARKET TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER 5730 HOOVER BLVD 5301, 5519, 5520, 5550 & 5570 IDLEWILD AVE TAMPA, FL 33634 :: Office space from 1,785 to 105,872 SF ::

More information

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township 69 1 23.01.97 Mae-tha 57 Wan Hae, Nar Loi tract, Murngnai 1 28.01.97 Na Ling 20 Long Maw, Wan Lao tract, Kunhing LIB 518 in the bush outside Wan Hae LIB 332 in Long Maw 1 Thark Khe 40 1 30.01.97 Loong

More information

" Voting Place " " Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY

 Voting Place   Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY GROVETON PAGELAN LN MOUNTAIN Prince William County, Virginia Gainesville Election istrict Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN LOGMILL JAMES MAISON HY 15 Voting Place 401 Evergreen Precinct Evergreen

More information

TRANSPORT MONTH 2009

TRANSPORT MONTH 2009 TRANSPORT MONTH 2009 MINISTERIAL EVENTS EVENT NAME DATE VENUE Tasks Transport Month Launch 30 Sept 2009 Park Station, GP Responsible Department / Entities DOT and all the Agencies Official Opening of new

More information

LIST OCTOBER 2018 CATALOGUE PAGE BARCODE TITLE EDITION PRICE

LIST OCTOBER 2018 CATALOGUE PAGE BARCODE TITLE EDITION PRICE VAT No: 4470126121 Share Call Number: 0860 10 50 50 Johannesburg Tel : (011) 807 5573/5470 Fax : (011) 807 7491 Cape Town Showroom Tel: (021) 514 3900 Fax: (021) 510 0493 Website : www.mapstudio.co.za

More information

CITY. Casa Mia Health Spa Addo Eastern Cape

CITY. Casa Mia Health Spa Addo Eastern Cape 01 Casa Mia Health Spa Addo Eastern Cape Quiescence Spa East London Eastern Cape Youtopia Health and Wellness Centre Port Elizabeth Eastern Cape Shambala Wellness Center Walmer Eastern Cape Soft Touch

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014

TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014 TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014 The Recommendations to the UTC (L2/14 253) provided input from members of a meeting

More information

FOR YOUR CONVENIENCE AND PLEASURE WE OFFER THE FOLLOWING PERSONALIZED SERVICE: From Airport to your guest house

FOR YOUR CONVENIENCE AND PLEASURE WE OFFER THE FOLLOWING PERSONALIZED SERVICE: From Airport to your guest house Mobile Phone: +27 (0) 83 234 2788 Fax Number: +27 (0) 12 662 5858 Web Site: www.break-away.co.za Email: martieswart@break-away.co.za Private Bag X1 IFV1190 Pierre van Ryneveld SOUTH AFRICA 0045 May 2018

More information

E X C E L L E N C E I N S A C R E D C H O R A L M U S I C. Puer Natus in Bethlehem. A Child Is Born in Bethlehem. Arranged by Robert G.

E X C E L L E N C E I N S A C R E D C H O R A L M U S I C. Puer Natus in Bethlehem. A Child Is Born in Bethlehem. Arranged by Robert G. 30140893 Arr Robert G arrell 30140894 (PD) SATB Choir and Organ E X C E L L E N C E I N S A C R E D C H O R A L M S I C A Child Is Born in Bethlehem Arranged by Robert G arrell ROM THE COLLECTION God Be

More information

GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT AL

GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT AL 750's 12 PACK SHIPMENTS Wine Shipping Rates 11/01/2018 6 PACK SHIPMENTS 4 PACK SHIPMENTS GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT GRND 3D 2D NXT AL AK - - $156 - - - $114 - - - $94 - AZ $50 $99 $112 $141 $36 $70

More information

Body Sense Simonstown Simons Town Western Cape Bodyologie Johannesburg Gauteng Bonheur Wellness and Beauty (Pty) Ltd Cape Town Western Cape Breathe

Body Sense Simonstown Simons Town Western Cape Bodyologie Johannesburg Gauteng Bonheur Wellness and Beauty (Pty) Ltd Cape Town Western Cape Breathe Spa City Province 15 On Seventh Medical Spa Johannesburg Gauteng 9 on Nimmo Durban Kwa Zulu Natal Abloom Pretoria Gauteng Aesthetic Elements African Pride Mount Grace Spa Magaliesburg North West African

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

Mayor and Council Daniel Fok, Manager, SCADA and Electrical Award of Request for Proposal Seasonal Street Light Decorations

Mayor and Council Daniel Fok, Manager, SCADA and Electrical Award of Request for Proposal Seasonal Street Light Decorations COUNCIL REPORT Report No. ENG 018-2018 Regular Council Date: April 01, 2018 File No: 5430-01 To: From: Subect: Mayor and Council Daniel Fo, Manager, SCADA and Electrical Award of Request for Proposal 1220-2017-2097

More information

About Greece. There are lots of fun and interesting things to know about Greece.

About Greece. There are lots of fun and interesting things to know about Greece. About Greece There are lots of fun and interesting things to know about Greece. Did you know that in ancient Greece children slept in wicker baskets until they were 7 years olds? Dinnertime was a casual

More information

AFRICAN PRIDE 15 ON ORANGE HOTEL Savour P P P T: +27 (0) E:

AFRICAN PRIDE 15 ON ORANGE HOTEL Savour P P P T: +27 (0) E: Use this handy dining guide to claim your Prokard Explorer dining discounts at participating Protea Hotels by Marriott wherever you see the ticks [3] you can present your Prokard Explorer to claim your

More information

Business Enquiry Results

Business Enquiry Results icheck Business Enquiry Results This is a demo service and data is not guaranteed in any manner. Full functionality is available with the live service. For more information regarding the live service,

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Chapter 8 The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Dang Nguyen Xuan Department of Vertebrate Zoology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnamese Academy of Science and Technology

More information

WANISKA. Brian Tate. Pavane Publishing. Traditional Cree. For SATB Voices A Cappella. Arranged by P1592 SATB

WANISKA. Brian Tate. Pavane Publishing. Traditional Cree. For SATB Voices A Cappella. Arranged by P1592 SATB P1592 SATB WANISKA For SATB Voices A Caella Traditional Cree Arranged by Brian Tate Pavane Publishing www.pavanepublishing.com Exclusively Distributed by Hal Leonard 2 iska S.A.T.B., a caella WEYA way-yah

More information

(Flight Operated by Sun Country) - Sun Country Ticket Counter - City. Departure Times Arrival Times Departure Times Arrival Times

(Flight Operated by Sun Country) - Sun Country Ticket Counter - City. Departure Times Arrival Times Departure Times Arrival Times City and First City Detailed Flight Information Second City Detailed Flight Information Fargo, ND Airport Code FAR Airport Code - City Times Arrival Times counter/allegiant counter. Times Arrival Times

More information

all Type: ACCIDENT, HIT & RUN Call No: arrative: HIT/RUN

all Type: ACCIDENT, HIT & RUN Call No: arrative: HIT/RUN Progrm: CAD305 MEDIA Log Report Page: 1 all Type: ACCIDENT, HIT & RUN Call No: 143620002 13:44 16:53 19:18 40:40 all Location: 419 W Monroe Av Mod: 2SW Finch Micah 212 ispositions: Accident By: 2SW Accident

More information

Central University of Technology, Free State Accreditors Monthly CPD Report October - November 2015

Central University of Technology, Free State Accreditors Monthly CPD Report October - November 2015 Central University of Technology, Free State Accreditors ly CPD Report - 2015 CUT Accredited s See Annexure A - All 2015 Accredited s Activities ECP002SP1501 Lifemed No Courses for 2015 18 19 16 Wiaan

More information

INVESTOR PRESENTATION: APPENDICES 26 FEBRUARY 2018 RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED DECEMBER 2017

INVESTOR PRESENTATION: APPENDICES 26 FEBRUARY 2018 RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED DECEMBER 2017 INVESTOR PRESENTATION: APPENDICES 26 FEBRUARY 2018 RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED DECEMBER 2017 RCL FOODS IN CONTEXT FOOD, LIQUOR & HOME CARE BANKING HEALTHCARE INSURANCE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE MEDIA

More information

2017 ANNUAL TOUR PLAN

2017 ANNUAL TOUR PLAN 2017 ANNUAL PLAN MAMPHELA KGOMO TRAVEL AGENCY (PTY) LTD IS INVITING EVERYONE TO JOIN US ON ANY OF YOUR CHOICE BELOW; N0. DESTINATION DATES OF S INCLUSIVE IN THE PACKAGE COST PER 1 THE VALENTINE BELABELA

More information

REIPP Large Projects - Bid Window 1 Preferred Bidders

REIPP Large Projects - Bid Window 1 Preferred Bidders REIPP Large Projects - Bid Window 1 Preferred Bidders Province District Local Kaxu Solar One 100.00 MW Northern Cape Namakwa Khâi-Ma Pofadder Khi Solar One 50.00 MW Northern Cape ZF Mgcawu Kai!Garib Upington

More information

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales.

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales. TOURS 2018-2019 Day Tours from York Whitby North York Moors The Yorkshire Dales Castle Howard The Lake District 01904 405341 www.mountain-goat.com1 Welcome to Yorkshire 1972 Established in 1972 Small group

More information

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL

BON SECOUR VILLAGE 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY GULF SHORES, AL HEATH MILLIGAN. PRINCIPAL 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY 1642 Powers Ferry Road SE Suite 250 Marietta, GA 30067 www.macallanre.com 283 ACRE COASTAL MIXED USE DEVELOPMENT OPPORTUNITY INTRODUCTION MACALLAN REAL

More information

2015 Region 1 Conference in Manchester, NH Attendance by States/Provinces

2015 Region 1 Conference in Manchester, NH Attendance by States/Provinces Rgion 1 Confrnc Yar Attndanc 2017 448 2016 490 2015 457 2014 527 2013 308 2017 Rgion 1 Vrona, NY 2016 Rgion 1 Portland, ME 2015 Rgion 1 Manchstr, NH 2014 Rgion 1 Manchstr, NH CT 25 CT 41 CT 50 CT 59 CT

More information

Corrupt convictions: *cities 250k 150k since 1990

Corrupt convictions: *cities 250k 150k since 1990 Corrupt convictions: *Mayor of New Orleans, LA Mayor Ray Nagin Mayor/Council *Mayor of Baltimore, MD Sheila Dixon Mayor/Council *Mayor of Detroit, MI Kwame Kilpatrick Mayor/Council *Mayor of Birmingham,

More information

Davenport Group Coverage Model

Davenport Group Coverage Model Davenport Group Coverage Model RI WA OR CA NV AZ UT ID MT WY ND SD NE WI MI IA IL IN OH NM CO KS MO OK AR LA MS AL GA TX SC KY FL VA TN MD WV DE NY PA NJ VT NH ME MA CT MN AK South Central North Central

More information

all Type: BUILDING CHECK Call No: arrative: 7a

all Type: BUILDING CHECK Call No: arrative: 7a Progrm: CAD305 MEDIA Log Report Page: 1 all Type: BUILDING CHECK Call No: 180170002 23:41 23:41 23:41 59:22 all Location: 700 E Av Mod: CORNHUSKER AUTO nits: 2S Roskens Fred 9 2SW Bauer Collin 218 arrative:

More information

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE

AIDS HEIRINE Prevention is the cure. We oil hawm he power to preftvent klldc EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI EXTRAORDINARY BUITENGEWONE Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 21

More information

Timetables and Availability

Timetables and Availability Objectives After completing this unit, you should be able to do the following: 1. Display timetables for a specific departure date and city pair. 2. Input follow-up and alternative timetable entries. 3.

More information

Dis-Chem Clinics Offering ImuPro, IgE and LipidPro Sample Collections. Cape Town

Dis-Chem Clinics Offering ImuPro, IgE and LipidPro Sample Collections. Cape Town Dis-Chem Clinics Offering ImuPro, IgE and LipidPro Sample Collections Please call ahead and ask to speak to the clinic sister to make a booking for your sample to be taken. Bayside Mall Blue Route Canal

More information

Transport. fact. Agencies. Transnet Limited

Transport. fact. Agencies. Transnet Limited Transport The Department of Transport s overarching objective is the sustainable and efficient movement of people and goods, locally, in the Southern African Development Community region and internationally,

More information

Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE

Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE If searching for the ebook Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps in pdf format, then you've come to the loyal website.

More information

Location, Location, Location. 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service

Location, Location, Location. 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service Location, Location, Location 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service The Great Occupancy Decline 94% Occupancy Trends Majority Nursing Seniors Housing 93% 92% 91% 92.8% 91.0% 90% 89%

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 618 9 December Desember 2016 No. 40484 N.B. The Government Printing

More information

CEDAR FALLS POLICE DEPARTMENT Call Reporting Press Report

CEDAR FALLS POLICE DEPARTMENT Call Reporting Press Report CEDAR FALLS POLICE DEPARTMENT Call Reporting Press Report 6/26/2018 7:00:00AM thru 6/28/2018 7:00:00AM Selected Agency Type: Police Selected Agency ID: CFPD Incident Date & Time Reported Location / Reporting

More information

Welcome to Isca. Founded in 1980, today Isca is a leading South African manufacturer of high quality

Welcome to Isca. Founded in 1980, today Isca is a leading South African manufacturer of high quality PAGE 2 Welcome to Isca Founded in 1980, today Isca is a leading South African manufacturer of high quality brass taps and mixers for all domestic applications. Isca is an accredited supplier of water taps

More information