YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS

Size: px
Start display at page:

Download "YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS"

Transcription

1 YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS JAAKA O TSHOTSWE KA : NGWANATSELE 2002

2 KETAPELE Kgang ka HIV le AIDS e tsentse tsebetsebe mo ditheong tsotlhe, le go akaretsa diyunibesithi. Yunibesithi ya Bokone-Bophirima e ikema ka moono o wa HIV le AIDS, mme ka go o diragatsa, re tla fitlha moo re ka se tlholeng re tshela ka matshosetsi a HIV le AIDS. Re le yunibesithi, re ka se itlhokomolose segajaja sa AIDS. Baithuti ba rona ke ba bogolo jo bo tshabelelwang thata ke tshwaetso ya HIV. Re dirisana gape le badiri le badiredi, ka jalo re tshwanetse go tlhomamisa gore moono kgotsa pholesi ya rona, e akaretsa mefama yotlhe mo Yunibesithing. Ntlha ya ntlha mo UNW ke gore re batla go nna setheo se mo Aferika e e Borwa, le mo Aferila yotlhe, se tla itsiweng ka go tsaya kgato ya go ntshetsa tsatsing maiteko a rona tebang le HIV le AIDS. Ka moo, moono wa rona o ikaelela go tla ka ditogamaano tse, gareng ga tse dingwe, di tla itebaganynang le kgethololo ya balwetse; go rotloetsa gore batho ba ithaope go kgothatswa semowa (counseling) le go dirwa diteko; gape le go agelela dintlha tsa HIV le AIDS mo mananethutong le mo mananeong a go isa thuso kwa bathong. Ke rata go leboga segolo Setlhopha sa Badiredi se se rulagantseng moono o. Tiro ya botlhokwa ya gore jaanong o ka diragadiwa, e bulegile. Ke kopa jalo badiri le baithuti ba Yunibesithi go tshegetsa le go ema Komiti ya HIV/AIDS nokeng. DR M.N. TAKALO MOTLATSA-MOKANSELIRI 2

3 DITENG KETAPELE 1 1. MATSENO MAIPOLELO KA MOONO/PHOLESI MAIKAELELO LE MAIKEMISETSO MAIKARABELO A YUNIBESITHI Bosephiri Ditshwanelo tsa bathapiwa le baithuti Go lebalebisiwa le go tlhatlhobiwa Tiro Dikamogelo le go Ngokela tiro Thuto Tlhabololo ya Marutwa/Kharikhulamo Tlhokomelesego Tirisano ya Badiri le Baithuti Bathapiwa ditirelo tsa Tshireletso,Boitekanelo,Phepafatso le Pabalelo Go tsenela dithuto Didiriswa/ditlamelo Go bona bonno Go sa tseweng sentle KOMITI YA HIV le AIDS Popego Dithata Dipitso Go ntsha dipegelo Maikaelelo Boikarabelo jwa Komiti Maemo le go thapiwa ga Mokaedi wa HIV le AIDS TSHEKATSHEKO-SEŠWA YA MOONO/PHOLESI

4 YUNIBESITHI YA BOKONE-BOPHIRIMA MOONO/PHOLESI KA HIV LE AIDS 1. MATSENO Yunibesithi e lemoga bomasisi jwa HIV le AIDS, mme e tsaya tsiya botlhoko jo bolwetse jo, bo ka amang Yunibesithi le baagi ka kakaretso ka teng, ka jalo e ineela go samagana le bothata jo. 2. MAIPOLELO KA MOONO O Yunibesithi e ineela ka bojotlhe go itebaganya le HIV le AIDS ka molebô o o phuthologileng, wa kutlwelano-botlhoko le o o sa kgethololeng, le ka go neelana ka ditshiamelo le boeteloedipele jo bo maleba jwa go tsenya mo tirisong, mananeo a a fatlhosang ka HIV le AIDS mo yunibesithing le go anamela kwa baaging botlhe. HIV jaaka e agilwe ka ditlhaka tse di emetseng Human Immunodeficiency Virus, ke mongwe wa megare e e senyang itshireletso ya mmele. Batho ba ba nang le mogare wa HIV ba simolola go tloga go ba ba se nang le fa e le ditshupo dipe tsa twatsi, go ya go ba ba nang le tshupo ya go-isa-losong kgotsa seemo se se koafetseng. AIDS jaaka e agilwe ka mafoko Acquired Immune Dificiency Syndrom, e totile mefuta ya malwetse a a tsalegileng ka ntlha ya mogare wa HIV. Motho yo o swaeditsweng, o bidiwa motho wa bolwetse jwa HIV, kgotsa motho wa AIDs (PWA: Person with AIDS). HIV e tsena motho fa selekanyo se se rileng sa seedi sa mmele wa motho wa mogare o, se tsena mo mading a motho yo o se nang mogare wa HIV. Ditsela-kgolo tse HIV e tshelanwang ka tsona ke : Thobalano e diragala go sa itshireletswa e bile serwe sa bonna se sometswe ka mo teng, mme metsinyana a mmele a neelana 4

5 Ka go dirisa kgotsa go amogana mamao le fa e le magare a akopaneng le HIV, e le ka phoso kgotsa ka bomo (mo lefelong la kalafelo jaaka ditleliniki, dipetlele le botlhatlhobelo jwa dingaka; kgotsa e se mo go lona lefelo leo); Mmê yo o nang le tshwaetso,a tshela bana ba a ba imileng Mmê yo o nang le tshwaetso, a e tshela lesea fa a le anyisa; le Ka go tsenngwa madi a a setseng a na le mogare; kgotsa dilo tse di dirwang ka ona madi a motho. Yunibesithi e amogela gore tshwaetso ya HIV le AIDS, di ka diragala mo lefelo-thutong /khamphaseng efe kgotsa efe. Setheo se sengwe le se sengwe sa thuto e e kwa godimo, se sikere maikarabelo a gore badiredi le baithuti ba sona, ba dire mo ba ka kgonang go thibela go anama ga bolwetse, le go fokotsa ditlamorago tse di masisi mo go ba go tlhomamisitsweng fa ba tshwaeditswe. Ka ga jalo, moono o, o tlama UNW gore e tlhofofatse bokete jwa bolwetse jo, mo bathong ba Yunibesithi le baikaegi ka bona; gammogo le mo bathong botlhe ka kakaretso, ka go dirisa ditirelo tsa yona tsa thuso-setšhaba. Go a tlhokega gore moono o, o buisiwe o bapisiwa le Molaomogolo wa Yunibesithi; Pholesi ya Dikamogelo mo Yunibesithi; Pholesi ya Tiriso ya Badiri; Pholesi ya Kabelo-bonno, le dipholesi tse dingwe tse di maleba. O tshwanetse gape wa buisiwa go tsewa tsiya segolo Molaotheo wa Repaboleki ya Aferika Borwa, le Melao e mengwe e megolo e e akaretsang : Molao wa Peelomabaka a go Thapiwa, Molao 75 wa 1997, Molao wa Tekatekantsho fa go Thapiwa, Molao 55 wa 1998; Molao wa Thutogodimo, Molao 101 wa 1997; Molao wa Bogokaganyi mo Ditirong, Molao 66 wa 1995; Molao wa Boitekanelo le Ipabalelo Ditirong, Molao 85 wa 1993; Molao wa Thotloetso ya Tekatekanyo le Thibelo ya Kgethololo e e Gobelelang, Molao 4 wa Fa go tseelwa gore Yunibesithi tota e ka nna eng ntleng ga batho ba ba gaufi nayo, bona ba e bonang badiredi le baithuti ka bona, go tlhokega gore go tsewe tsiya ditiro le maiteko a baagi/batho tebang le HIV le 5

6 AIDS. Tirisanommogo le Puso, le ditheo kgotsa mekgatlho e e seng ya Puso e e reboletsweng tiro ya go thibela, go alafa le go tlhokomela HIV le AIDS, e a tlhokega go tlhomamisa gore moono wa Yunibesithi o nyalelane le melawana-theo ya semmuso e bile o diragatswe ka manontlhotlho. Moono o, o tla phasalatswa ka bophara, mme dikhopi tsa ona di tla bonwa kwa Lefapheng la Tlhagiso ya Badiri (Human Resource Department); Setheo sa Kalafo ya Baithuti, Kantoro ya Dikamogelo, Kantoro ya Diporojeke tsa HIV le Aids, Batlhokomedi ba Matloborobalo le Dikantoro tsa Magôrô. Borulaganyi jwa moono (pholesi) o, ke maikarabelo a kantoro ya Motlatsa-Mokanseliri. 3. MAIKAELELO LE MAIKEMISETSO KA MOONO O Go thusa Yunibesithi go arabela dintlha le dipotso tse e gwetlhiwang ka tsona tebang le tshwaetso ya HIV le AIDS. Maikemisetso a magolo ke go: Sireletsa ditshwanelo tsa motho tsa go bipelwa dikhupamarama, le tokologo ya go se kgethololwe. Tshegetsa lenane le le sa sweng la thuto, leo le tla tlhagisetsang batho ba Yunibesithi gammogo le baagi ba ba ka kwa ntle, kgothatso ya semowa (counselling) le tshedimosetso ya sešweng le e e nepagetseng, ka go dirisa Ditirelo tsa Yunibesithi tsa Tirelo- Setšhaba. Rotloetsa maitsholo a a tla fokotsang kotsi le matshosetsi a go tsenwa ke mogare wa HIV, le go dira gore tikologo e nne e e babalesegileng. Tlhagisa boeteledipele jo bo nonofileng mo mefameng ya go ruta, go batlisisa le bodiredi-setšhaba mabapi le HIV le AIDS le ditlamorago tsa fa e tsene mongwe. 6

7 Tlhagisa boeteledipele jo bo nonofetseng go rotloetsa gore HIV le AIDS di lejwe ka molêbô o o ikaegileng ka ditshwanelo tsa botho. 4. MAIKARABELO A YUNIBESITHI Fa go tsewa tsiya mokgwa wa bolwetse jo, le ditlamorago tsa bona tse di masisi mo baaging, Yunibesithi e bona go tlhokega go sedifatsa maemo a yona ka ga dintlha tsa botlhokwa tse di latelang tebang le tshwaetso ya HIV le AIDS. 4.1 Bosephiri Ka ntlha ya bokete ba Leroborobo la HIV le AIDS le kgonagalo ya kgethololo e e lebisitsweng bao ba nang kgotsa go gopolwang gore ba na le mogare wa HIV, tshegetso ya ditshwanelo tsa motho tsa go bipelwa dikhuparama, ke ntlha ya botlhokwa thata. Ka jalo, go ya ka fa molao o letlang ka teng, Yunibesithi e tla tlotla ditshwanelo tsa badiri le baithuti ba yona ka go tshola seemo sa bona sa HIV e le sephiri. Badiri botlhe ba Yunibesithi ba ba nang le tshiamelo ya go bona tshedimosetso mabapi le seemo sa HIV sa badiri kgotsa le baithuti, ba tla gakololwa ka dinako tsotlhe ka ga tlhokego ya go bipa sephiri ka tshedimosetso e. Ga go tshedimosetso epe ya kalafi e e tla ntshetswang mo pepeneneng kwa ntle ga tetla e e kwadilweng ya motho yo o amegang.go tlola taolo e,go tla baka gore go tsewe dikgatokgalemo tse di maleba. Dipalopalo tsotlhe ka batho ba HIV le AIDS di tla tsholwa e le sephiri ke dingaka, baoki le komiti ya HIV le AIDS ya Yunibesithi, kwa ntle ga fa go tlhokega go ya ka molao go di senola. 4.2 Ditshwanelo tsa bathapiwa le baithuti Badiri le baithuti ba tshwanetse go tlotla ditshwanelo tsa batho ba bangwe ka dinako tsotlhe. 7

8 4.3 Go lebalebisiwa le go tlhatlhobiwa 4.4 Tiro Bao ba ikaelelang go direla kgotsa go nna baithuti ba Yunibesithi, ga ba ne ba ganelwa go thapiwa kgotsa go tsenela dithuto tsa Yunibesithi ka ntlha ya fa ba na le mogare wa HIV. Ka jalo, Yunibesithi ga e ne e simolola mekgwa ya tebalebiso ya pateletso go tlhola megare ya HIV (e ka nna pele ga go thapiwa kana go nna moithuti, kgotsa le fa o setse o le modiredi kgotsa moithuti wa Yunibesithi). Yunibesithi e tla tlhoma setheo sa go tlhatlhobela, mme e netefatsa gore motho a nne le tshedimosetso a bo a inele ka nosi go tlhatlhobiwa, mme go, go dirwa segongwe le dikgothatsosemowa tse di maleba tsa sephiri, gape e rotloetsa bathapiwa mmogo le baithuti go itse seemo sa bona sa HIV gore ba tle ba kgone go itseela dikgato tse di maleba tsa boitekanelo. Ga go konteraka epe ya tiro e e tla fedisiwang ka ntlha ya fa Fela motho a na le mogare wa HIV kgotsa AIDS. Badiri ba ba amegang, ba rotloediwa go itsise Yunibesithi fa seo se ama bokgoni ba bona go diragatsa ditiro tsa bona. Fa fela modiredi a kgona go dira tiro e e riling mo go tlhokegang, Yunibesithi e tla dira ka gotlhe go tshola modiredi yoo.go mo tshola gareng ga tse dingwe,go kaya dinako tse di obegang tsa tiro, manaane a thefosano mo tirong, khunologo, thulaganyo-sešwa kgotsa kabelo-sešwa ya ditiro. Fa motho a sa tlhole a kgona go dira, kgotsa e bile go se na tiro e nngwe gape e e maleba morago ga fa Yunibesithi e lekile go mmatlela tiro yona eo, go tla diragadiwa melao e e maleba ya go rola tiro kgotsa go dirisiwa Melao e mengwe ya Bogokaganyi ba Badiri. Badiri ba ba nang le HIV le AIDS ba tla tsholwa go se kgethololo epe fela jaaka badiri ba bangwe ba malwetse a a tseneletseng, mme gape ba tla laolwa go ya ka ditsamaiso tse di leng teng e bile di dumalanetswe tsa khunologo ya bolwetse le melawana ya go thapiwa. 8

9 4.5 Kamogelo le go ngokela tirong Yunibesithi ga e ne e tlhoka go dira diteko tsa go tlhola dilwantsha megare ya HIV mo badiradikopong tsa go nna baithuti kgotsa badiri ba Yunibesithi. Badiri le baithuti ba ba nang le HIV, ga ba ne ba tsewa ka tsela e sele go farologana le ba bangwe ba ba nang le malwetse a a masisi. 4.6 Thuto Go rotloetsa kitso ka bophara, Yunibesithi e tla netefatsa gore manaane a go fatlhosa ka ga HIV le AIDS a akarediwa mo manaaneng a thupiso ya bosetlabošeng,a dithuto le a katiso ya baithuti le badiri. Baithuti le badiri ba tla neelwa tshedimosetso, thuto le katiso kwa ntle ga tuediso epe. Yunibesithi, ka tumalano le mekgatlho e e amegang,jaaka Lekgotla-Kemedi la Baithuti, Mokgatlho wa Badiri kgotsa mokgatlho ofe kapa ofe o o dirang mo mafelothutong/dikhamphaseng tsa yona, e tla netefatsa gore mekgatlho eo,e akaretsa HIV le AIDS mo manaaneng a thuto le katiso. 4.7 Tlhabololo ya marutwa (Kharikhulamo) Go tla engwa nokeng kgotsa go tsweledisa le fa e le gona go simolola manaane- tshedimosetso a badiri ba seakademi (batlhatlheledi) go netefatsa gore ba nna le tshedimosetso ya sešweng mabapi le leroborobo la HIV le AIDS mo dirutweng tsa bona ka maikaelelo a go di tlhabolola,go dira dipatlisiso le thutego ya baithuti ka ga tsona. 4.8 Tlhokomelesego Baithuti le badiri bao ba tsenweng ke mogare ba tla amogela thuso e e matshwanedi go tswa go Yunibesithi, go akarediwa le go bona kgakololo ya kalafi mo mabakeng a tshoganyetso. Gore se se tle se fitlhelelwe, go tla tshwanela gore go nne le tirisanommogo le mekgatlho e e maleba ya Puso. 9

10 Bathapiwa ba e leng badiredi ba boitekanelo ba tla rebolelwa maemo a a kgethegileng mabapi le HIV le AIDS mme go tla dirwa kaelo mabapi le melao e e kgethegileng mo ntlheng e. 4.9 Tirisano ya badiri ke baithuti Yunibesithi e tla dira gore tikologo e nne e e babalesegileng moo baithuti le badiri ba tla dirisanang kwa ntle ga go tshoga kgonagalo ya go fetelelwa kgotsa go tshelwa HIV ka ntlha ya petelelo,tlhokofaso ka thobalano, tirisodikgoka kgotsa tlhaelo ya ditlamelo tse di maleba tsa boitekanelo le pabalesego.fela jalo, didiriswa tse di mo Yunibesithi di tla bulelwa baithuti le badiri botlhe go sa kgathalesege seemo sa bona sa HIV. Se se raya go etelwa ke baithuti le badiri kwa ntle ga go iletswa go dira jalo. Seemo sa motho sa HIV ga se ne se tsewa jaaka mabaka a a amogelesegang a go gana go dirisana le motho yoo Bathapiwa ba ditirelo tsa Tshireletso, Boitekanelo, Phepafatso le tsa Pabalelo. Bathapiwa botlhe ba tshwanetse go katisiwa le go dira go ya ka Melao ya Boitekanelo le Tshireletsego mo Tirong ga mmogo le maemo a go thibela ditwatsi tse di tlang di le mo mading. Bathapiwa botlhe ba Yunibesithi ba ba rweleng maikarabelo a go phepafatsa kgotsa go siamisa ditlamelwana tsa Yunibesithi ba tla tshwanelwa ke go apara diaparo tse di maleba tsa tshireletsego. (sekai, ditlelafo tsa polasetiki) Go tsenela dithuto Baithuti le badiri/batlhatlheledi ga ba kitla ba ilediwa go tla dikamusong ka ntlha fela ya go nna le HIV. Baithuti le badiri/batlhatlheledi ba solofetswe go tswelela ka ditiro tsa bona tsa ka gale go fitlha ba retelelwa ke boitekanelo jwa mmele go dira jalo. 10

11 4.12 Didiriswa/Ditlamelo Ga go moithuti kgotsa modiredi ope yo o tla iletswang didiriwsa/ditlamelo dipe ka ntlha fela ya go nna le HIV Go bona bonno Ga go modiredi ope yo o tla ganelwang ka bonno ka ntlha fela ya go nna le HIV. Fa pholo ya moithuti kgotsa modiri e fokola kgotsa e ya tlase,go ka atlanegisiwa gore a romelwe kwa ditlamelong tsa kwa ntle jaaka ntlo ya balwetse-batlhoka-kalafi (hospice) kgotsa legae la tlhokomelo Go sa tseweng sentle Molao, dikgato le dipholesi tse di maleba ka ga baithuti le badiri, di tla dirisiwa fa go reediwa dingongorego tsa bona kgatlhanong le kgethololo le go sa tseweng sentle ga bona ka ntlha ya go nna le HIV le AIDS. Dingongorego tse di amanang le go nna HIV le AIDS ga mongwe, di lebisiwa kwa komiting ya HIV le AIDS. 5. KOMITI YA HIV le AIDS Yunibesithi e itlama go tlhoma komiti ya HIV le AIDS ya ditokololo tse di nonofileng mo dikhampaseng tsa yona go tlhokomela mathata a a malebana le HIV le AIDS. Go tsenngwa tirisong ga moono/pholesi e ya Yunibesithi ka ga HIV le AIDS, ke boikarabelo jwa Komiti ya HIV le AIDS. Yona e tla tlhomiwa jaana: 5.1 Popego ya yona Komiti e tla nna le ba ba latelang: o Mmitsapitso o Moemedi go tswa Lefapheng lengwe le lengwe la Tlhagiso ya Badiri,Lefelo la Boitekanelo,Lefelo la Tshupetsotsela 11

12 Kgothatso-semowa (Guidance and Counselling), Lekgotla- Kemedi la Baithuti, Mokgatlho wa Bodiri jwa Thapo e e sa gobeleleng (Employment Equity Personnel),gape le modiri; le moithuti go tswa kwa khamphaseng ya Mankwe. 5.2 Dithata Komiti eno e tla nna le dithata tsa go itlhophela mongwe fa go tlhokega. Ba ba itlhophelwang ba ka tsewa mo go tse di latelang: o Motsamaisi wa Merero ya Baithuti o Bogokaganyi o Tikwatikwe ya Tlhabololo ya Seakatemi o Magôrô otlhe Komiti e na le thata ya go tlhoma komitipotlana go e thusa go dira ga maikarabelo a yone. Komiti ya go nna jalo e tla tlhomiwa kwa khamphaseng ya Mankwe. 5.3 Dipitso Komiti e tla kopana bonnye gangwe mo kgwedingtharong/kotareng. Modulasetilo a ka epa pitso e e kgethegileng fa go tlhokega. 5.4 Go ntsha dipegelo Komiti e tla isa dipegelo tsa yona kwa go Motlatsa-mokanseliri kotara e nngwe le e nngwe. Pegelo e tla nna e e kwadilweng, mme e akaretsa mefama yotlhe ya ditiro tsa kotara. 5.5 Maikaelelo Maikaelelo a Komiti ke go tlhokomela go tsenngwa tirisong ga moono/pholesi e; go nna le seabe mo ditirong tsa dikhamphase tsa UNW le go tsaya dikgato tsa gore baithuti le badiri ba Yunibesithi ba tlamelwa ka thuto, kgotsatso- 12

13 semowa(counselling) le kemonokeng mabapi le HIV le AIDS le dingwe fela tse di maleba go: a) Itsise ka ga HIV le AIDS jaaka e ka nna mathata mo Bathong ka bosi le Yunibesithi jaaka e le setheo. b) Rotloetsa ditsibegelo le kemonokeng tse di matshwanedi go bao ba nang le HIV le ba ba sotlegang ka ntlha ya seno. c) Rotloetsa maitsholo a a matshwanedi gore go fokotswe kgonego ya go tshwaetsega. 5.6 Maikarabelo a Komiti Go fitlhelela maikaelelo a, Komiti ka tirisanommogo le maphata a a tshwanang le Lekgotla-Kemedi la Baithuti, Laeborari ya Yunibesithi,Lefelo la Tlhabololo ya Seakatemi, Mafapha a Seakatemi, Tsa Badiri, Mokgatlho wa Badiri, Tshupetso-tsela le Kgothaso-semowa,le Lefelo la Boitekanelo gammogo le bangwe ba ba maleba mo baaging, e ka: a) Batlisisa kitso le dikakanyo tsa badiro le baithuti mabapi le HIV le AIDS,mekgwa ya bona ya thobalano le dingwe tse di maleba,ka go kgobokanya dipalopalo tsa HIV le AIDS le go dira ditlhotlhomiso, j.j. b) Tshola le go boloka tshedimosetso yotlhe ka ga patlisiso e e maleba le HIV le AIDS le ditiro dingwe tse di dirwang ke mafapha le maphata a Yunibesithi: c) Gokaganya ditirelo tsa kemonokeng/thuso ya baithuti le badiri ba ba amiwang ke HIV le AIDS ka tsela nngwe. d) Go lebisa Yunibesithi ntlha ya gore go akarediwe dintlha tse di amanang le HIV le AIDS mo dirutweng tse di maleba tsa kharikhulamo e e rileng. 13

14 e) Go nna mogakolodi wa Yunibesithi le go fetisetsa mathata kwa bathong botlhe ka bophara. f) Golagana le Puso, ditheo tse e seng tsa puso, le ditheo tsa dithuto tse dikgolwane. 5.7 Maemo le go thapiwa ga Mokaedi wa HIV le AIDS Go botlhokwatlhokwa go thapa leruri motho wa dinonofo tse di maleba gore ntwa kgatlhanong le HIV mo Yunibesithing e,e fenngwe. Go raya gore maemo a,a tshwanetse go nna le modiri ka dinako tsotlhe. Modiri yo, o tla nna le maikarabelo a go golaganya ditiro tsotlhe tsa Komiti le Dikomiti-potlana tsa HIV le AIDS. 6. Tshekatsheko-sešwa ya Moono (Pholesi) Komiti ya HIV le AIDS e tla lebisisa pholesi e sešwa ngwaga le ngwaga mme dimametlelelo di tla tsamaisiwa mo mefameng yotlhe e e maleba. TLHALOSO YA MAREO HIV H - Human I - Immunodeficiency V Virus Go raya mogare o o lwantshang itshireletso ya mmele AIDS A acquired I Immune D Deficiency S Syndrome Tlhaelo-itshireletso ya mmele e e bakang go tshabelelwa ke malwetse PWA Person with AIDS 14

15 Ke motho yo o nang le AIDS Confidentiality (Bosephiri) Rape (petelelo) Entrusted with secrets Go sikarisiwa maikarabelo a go bipa dikhupamarama Act of forcing a woman to have sexual Intercourse against her will go robala le mosadi ka go mo pateletsa. Sexual Abuse Involvement in sexual activities without any informed consent to the act tlhokofatso ka thobalano) : Go nna le seabe mo tirong ya go robala (le)motho ntleng ga thebolelo e e supang kitso ka tiro eo. Violence Unlawful use of force Bolwang/tiriso-dikgoka : Go dirisa dikgoka go go seng ka fa Molaong. METSWEDI Employment Equity Act No 55 of 1998 Higher Education Act No 101 of 1997 Labour Relations Act No 66 of 1995 Occupational Health and Safety Act No 85 of 1993 Promotion of Equality and Prevention of Unfair Dismissal Act No 4 of Basic Conditions of Employment Act No 75 of Translation by UNW Setswana Department 15

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1 BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO Tsebe 1 DITLHALOSO KAROLO 1 Mafoko a a latelang a tla nna le ditlhaloso tse di tshwanang

More information

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya

More information

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec Khomisene ya Ditlhopho (IEC) Khomišene ya Ditlhopho ke mokgatlho o o ikemetseng o o sa tseyeng letlhakore o o tlhomilweng ke Kgaolo 9 ya Molaotheo. Khomišene e laola ditlhopho tsa Bosetšhaba, tsa porofense

More information

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro LENANEO Kamogelo le matseno Mosola wa kopano Tsamaiso ya kopano Kitsiso ka Aquila

More information

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego KAOLOSO E E SHISHINSWENG YA SEPORO SA RANSNE SA GA JAANA SA HOMELONLE YA MANKANESE, GAMMOGO LE MAFARALHALHA A A SAMAELANANG, KAPA BOKONE LE KAPA BOLHABA tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego ransnet

More information

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tlisang tsotlhe di tsabo lesome mo ntlong ya kantoro,... mme lo nteke jaanong fa, go bua Morena wa masomosomo, go re a ga ke kake ka lo bulela matlhaba phefo a

More information

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18 SEGOAGOE MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION www.bafokeng.com SEPTEMBER CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS Kgothakgothe ya bomme page 12 Bogodu mo metseng page 17 Phokeng Ballet Program page 18 CONTENT

More information

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa PBO 930022142 NPO 049-191 Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa Lefu la Pick) Leqephe lena le fana ka tlhahisoleseding e akaretsang hodima se seng sa dibopeho tse sa atang haholo tsa dementia,

More information

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC.

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC. Ketapele SABC e sheba botjha Leano la Bohlophisi la jwale la koporasi. Bamamedi le basebetsi ke ba babedi ba bathahaselli ba SABC ba ka sehlohong mme bukana ena e hlophiseditswe ho kgonahatsa seabo sa

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA PHAPANYETSANO (MAKGETHO LE DIPHETISO) (GRAP 23) Issued by the Accounting

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) Issued by the Accounting Standards Board February 2010 Tsebiso Standard of

More information

Takatso ya dijo e seng ntle

Takatso ya dijo e seng ntle HO JA PBO 930022142 NPO 049-191 Haeba o hlokometse motho ya nang le dementia o tla batla ho netefatsa hore ba natefelwa ke dijo tsa bona le hore ba ja dijo tse tletseng bophelo, tse lekantsweng phepo.

More information

Lefu la Alzheimer ke eng?

Lefu la Alzheimer ke eng? Lefu la Alzheimer ke eng? PBO 930022142 NPO 049-191 Lefu la Alzheimer ke mofuta o atileng ka ho fetisisa wa tshenyeho ya methapo dementia. Leqephe lena la tlhahisoleseding le teka matshwao a ho kula le

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge !!: -:. Vol. 525 Pretoria, 18 March 2009 Maart No. 32033.::.:.::'.:.:. ':. ::;::::::»-....,...... ;:;:;:'::::-:'...... :-:.;," :.:-:::.: :. 2 NO.32033 GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 , 2 No. 39015 GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 (English text signed by the President) (Assented to 22 July 2015) ACT To appropriate money from the National Revenue

More information

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Lethathamo la Mekgatlo le Mekgwatshebetso 1 Selelekela Basebetsi ba nakong

More information

Ho tsamaya kapa ho lelera

Ho tsamaya kapa ho lelera Ho tsamaya kapa ho lelera PBO 930022142 NPO 049-191 Ho na le mabaka a mangata a hore ke hobaneng batho ba bang ba nang le dementia ba ikutlwa ba tlameha ho tsamaya hohle kapa ba tlohe lapeng. Ho bohlokwa

More information

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM Lentswe la Bohlale Hobane boemo ba mmele ya rona bo ama moya wa rona, Ntate wa rona ya Mahodimong o re fa melao e etseditsweng ho ntlafatsa bophelo ba mmele le meya ya rona. Ele karolo ya Tsosoloso ya

More information

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke ETSA BAJETE MME O BOLOKE Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete Ina Wilken Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke MOLAO WA NAHA WA MEKITLANE DITEKANYETSO TSA TSWALA DI

More information

TSHEPISO YA MOLAO-THEO

TSHEPISO YA MOLAO-THEO HO SIRELETSA DITOKELO TSA MOBU/LEFATSHE O SEBEDISA MOLAO WA IPILRA Mphalane, 2015 TSHEPISO YA MOLAO-THEO Ka tlasa mmuso oa bokoloni le kgethollo, ditshwanelo tsa dimilione tsa batho ba batsho ne di sa

More information

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION Steve Vukile Tshwete Education Complex Zone 6 Zwelitsha 5608 Private Bag X0032 Bhisho 5605 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CHIEF DIRECTORATE CURRICULUM MANAGEMENT LEANO

More information

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA SETATEMENTE SA NAHA SA LEANO LA KHARIKHULAMO LE TEKANYETSO DIKEREITING TSA 10-12 SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA 1 Page KAROLO YA 1 Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso

More information

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO SIYAKHULA WE ARE GROWING NEWSLETTER YA SETHO SESOTHO PHATLALATSO 01 2018 MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO IDIKATENG ATHIKELE: MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO TSHEBETSO YA PEHELETSO HO TSEBA

More information

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PUDUNGWANA 2013 Koranta ya grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 03 Selelekela mokgweng wa no-till wa temo ya poone

More information

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PHEREKGONG 2017 FRANS MOKOENA Molemi wa Selemo wa Mehla e Metjha Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit ho la Foreisetata o phatlaladitswe

More information

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA TATAISO E PHETHAHETSENG YA TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA WWW.SAHOMELOANS.COM KE LETLOTLO. Ha ho potang hore ho ithekela lehae ho sa natswe hore ke lehae la hao la pele kapa tjhe ke e nngwe ya dintho

More information

Nahana, weso Bohahlaudi temong

Nahana, weso Bohahlaudi temong PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> HLAKUBELE 2017 Nahana, weso Bohahlaudi temong Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 04 Diyunite tsa motjheso

More information

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 Nomoro ya mokudi Nomoro ya porotocolo Letsatsi la ketelo ya mokudi P 1 0 4 1 sebaka sa tshebetso kgwedi mohla selemo Foromo ya beke *Nomoro ya tatelano

More information

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Lwetse 2017 Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala ka hare: 05 Phepo e nepahetseng

More information

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> TSHITWE 2014 Kananelo ya ntshetsopele ya molemi Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 05 Ke etsa qeto jwang

More information

autism practical aspects sesotho

autism practical aspects sesotho autism practical aspects sesotho p.o. box 84209, greenside tel: 011 484 9909 / 9923 fax: 011 484 3171 email: info@autismsouthafrica.org www.autismsouthafrica.org fround floor memorial institute for child

More information

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng DIJO TSA MOYA SEHLENG SE LOKETSENG 1 Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng ` Dumela feela, dumela feela, Tsohle di lokile, feela. Ho jwang, tjena: Jwale kea dumela, jwale kea dumela, Tsohle di lokile, jwale

More information

Budget Booklet 2016 Gauteng Provincial Government Budget 2016

Budget Booklet 2016 Gauteng Provincial Government Budget 2016 Budget Booklet 2016 Table of Contents English Pg. 4 Gauteng Budget 2016/17 Foreword 4 15 26 37 Gauteng s Ten Pillar Programme 5 16 27 38 Sources of our Budget 6 17 28 39 Own Revenue 7 18 29 40 Conditional

More information

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL The fields to be completed are:(libaka tse ttsoang ke tsena: Why - What is the objective; starting point, answer the questions?

More information

KE HO TJHABA HA LETSATSI

KE HO TJHABA HA LETSATSI KE HO TJHABA HA LETSATSI 1 KE HO TJHABA HA LETSATSI ` A re inamiseng dihlooho tsa rona. Morena, re sa bokana mona hoseng ho hotle hona ha Paseka, ho bona menokonyana e pheella ka matla ho thunyetsa ntle,

More information

Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017

Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017 Books in Tetswana from Botswana/South Africa Oct 2017 Mary Martin Booksellers Pte Ltd Blk 231, Bain Street #03-05,Bras Basah Complex Singapore 180231 Tel :+65-6883-2284/6883-2204 Fax : +65-6883-2144 info@marymartin.com

More information

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala CONTENTS 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella Pheliso ea bofuma Pheliso Ea Tlala Bophelo bo botle le boiketlo Thuto ea boleng bo phahameng Tekano ea ba

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

CONTINUITY AND DIVERGENCE

CONTINUITY AND DIVERGENCE 01 Sotho sud all kàòfèl&a lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm sè-phàkà lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm (5 V) letsoho lexico : Maphike / Coupez 03 Sotho sud ashes mèlòrò

More information

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ 2 Rene B avellana, S Keyboard INTRO/INAL (e = 144 152) Œ % RERAIN Slower (e = ca 92) Soprano % Alto Tenor Bass Ha - /E Slower (e = ca 92) li - na, He-sus, Ha - (Advent) 7 7sus4 # E/ # # # 7 7 Eduardo P

More information

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE Specification Details: DLA Land and Maritime - VQ Date: 2/4/2015 Specification: MIL-DTL-28803 Title: Display, Optoelectronic, Readouts, Backlighted Segmented Federal Supply Class (FSC): 5980 Conventional:

More information

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Mehoo ea mekha 1 le makhotla a lipolotiki LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 E BA MOKHETHI EA NANG LE TSEBO BY ADV. MAMOSEBI PHOLO COMMISSIONER IEC Phatlalatso ena

More information

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai 88 HRDU 1 Loong maha 40 1 Nai Loo 37 1 Ka Ling 40 1 Sa Ling 38 1 Ae Nang 20 1 16.06.97 Ping Nya 42 Quarter 3, Kunhing 1 Kaw Win Ta LIB 513 on the way to the old village of Sai Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing

More information

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Thuto ea 4 *16 22 Phupu Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Ezek. 37:1 14; Ba-Ef. 2:10; Ezek. 47:1 8; Matt. 5:16; Tšen..

More information

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022.

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022. This ork as created or a charity, and you may reely make rinted coies rom this D data or your erormance until Dec 31, 2022 lease inorm isemanroectcom or erormances and recordins This ork as created or

More information

WANISKA. Brian Tate. Pavane Publishing. Traditional Cree. For SATB Voices A Cappella. Arranged by P1592 SATB

WANISKA. Brian Tate. Pavane Publishing. Traditional Cree. For SATB Voices A Cappella. Arranged by P1592 SATB P1592 SATB WANISKA For SATB Voices A Caella Traditional Cree Arranged by Brian Tate Pavane Publishing www.pavanepublishing.com Exclusively Distributed by Hal Leonard 2 iska S.A.T.B., a caella WEYA way-yah

More information

Annex D3. Notification Letters

Annex D3. Notification Letters Annex D3 Notification Letters NOTIFICATION LETTER IN ENGLISH ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 14 18 September 2014 ERM Ref Number: 0212120 DEA Ref Number (WML): 12/9/11/L43049/5 Dear Interested & Affected

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA Ke ne ke batla ke makalitsoe ke ho bona motsoalle oa ka,, Joseph Boze, mono, eaba ke retoloha nakoana ho tsukutla letsoho la hae. 2 Ha re phetleng Lentsoe la Molimo

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township 69 1 23.01.97 Mae-tha 57 Wan Hae, Nar Loi tract, Murngnai 1 28.01.97 Na Ling 20 Long Maw, Wan Lao tract, Kunhing LIB 518 in the bush outside Wan Hae LIB 332 in Long Maw 1 Thark Khe 40 1 30.01.97 Loong

More information

TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014

TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014 TO: Unicode Technical Committee FROM: Ken Whistler TITLE: Towards a Consensus Encoding of Newa DATE: 24 October 2014 The Recommendations to the UTC (L2/14 253) provided input from members of a meeting

More information

APPROVED BATTERER INTERVENTION PROGRAMS BY JUDICIAL DISTRICT:

APPROVED BATTERER INTERVENTION PROGRAMS BY JUDICIAL DISTRICT: APPROVED BATTERER INTERVENTION PROGRAMS BY JUDICIAL DISTRICT: Dist. # Services for Batterers Counties 1 SASA Crisis Center - Men's Education Group 220 S. Burlington #4 Nuckolls Hastings, NE 68901 Clay

More information

Dooplaya Incident Report: Rape and Killing of a teenage girl in Kawkareik Township, August 23 rd 2016

Dooplaya Incident Report: Rape and Killing of a teenage girl in Kawkareik Township, August 23 rd 2016 Incident Report January 26, 2017 / KHRG #16-89-I1 Dooplaya Incident Report: Rape and Killing of a teenage girl in Kawkareik Township, August 23 rd 2016 This Incident Report describes a killing and rape

More information

CHAPTER VI CRIMES AGAINST INDIVIDUAL FREEDOM SECTION I CRIMES AGAINST PERSONAL FREEDOM

CHAPTER VI CRIMES AGAINST INDIVIDUAL FREEDOM SECTION I CRIMES AGAINST PERSONAL FREEDOM Brazil Penal Code Including Articles 149, 207, 231, 231-A Unofficial Translation via Google Translate from http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm Embarrassment illegal CHAPTER VI

More information

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Chapter 8 The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Dang Nguyen Xuan Department of Vertebrate Zoology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnamese Academy of Science and Technology

More information

APPLICATION FOR SIDA BADGE

APPLICATION FOR SIDA BADGE APPLICATION FOR SIDA BADGE SANTA MARIA PUBLIC AIRPORT DISTRICT 3217 Terminal Dr Santa Maria, CA 93455 (805) 922-1726 / Fax (805) 922-0677 SMX BADGE # EXPIRATION STA BADGE RETURN DATE DO NOT WRITE ABOVE

More information

Tourism survey of the residents of Luxembourg

Tourism survey of the residents of Luxembourg Tourism survey of the residents of Luxembourg Contact : Mme Liliane Reichmann (liliane.reichmann@statec.etat.lu) Mme Marie-Jo Airoldi (marie-jo.airoldi@statec.etat.lu) Start of the questionnaire : 1: Gender

More information

KINROSS GOLD CORPORATION CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS. Approved by:

KINROSS GOLD CORPORATION CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS. Approved by: CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS Approved by: Board of Directors 14 December 2016 CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS I. PURPOSE OF THIS CODE This Code of Business Conduct and Ethics ( Code ) is intended

More information

Compliance at HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Turning Vision into Value.

Compliance at HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Turning Vision into Value. Compliance at HOCHTIEF Aktiengesellschaft 1 Our Vision HOCHTIEF is building the future. Along with our partners, we expand horizons, link people and organizations, create new ways to think and act, and

More information

Volunteer and Seasonal Staff Policies

Volunteer and Seasonal Staff Policies Volunteer and Seasonal Staff Policies Expectations As staff members of Camp Conquest, we must conduct ourselves in such a way as to present a clear example of a Biblical lifestyle to campers, parents,

More information

EASTERN CAPE. connecting. collecting. collaborating A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES

EASTERN CAPE. connecting. collecting. collaborating A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES EASTERN CAPE A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES 6 2013 collecting connecting collaborating Introducing a new identity for HIVAN The Centre for HIV/AIDS Networking (HIVAN) has a long history of working

More information

Families & Immigration: A Practical Guide 4 th Edition Table of Contents. Qualifying Family Relationships and Eligibility for Visas

Families & Immigration: A Practical Guide 4 th Edition Table of Contents. Qualifying Family Relationships and Eligibility for Visas Families & Immigration Families & Immigration: A Practical Guide 4 th Edition Table of Contents Chapter 1 Qualifying Family Relationships and Eligibility for Visas 1.1 Overview of the Family Immigration

More information

NATIONAL CRIME AND SAFETY SURVEY: Produced by CLEEN Foundation with support from Macarthur Foundation

NATIONAL CRIME AND SAFETY SURVEY: Produced by CLEEN Foundation with support from Macarthur Foundation NATIONAL CRIME AND SAFETY SURVEY: 2010 SUMMARY REPORT Produced by CLEEN Foundation with support from Macarthur Foundation RESEARCH DESIGN The aim of the survey was to obtain information regarding Nigerians

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

Birmingham City Centre Vision for Movement

Birmingham City Centre Vision for Movement Birmingham City Centre Vision for Movement Wes Sedman - Centro Commissioning Team Laying the foundations for a vibrant and liveable global city Birmingham Big City Plan - A City Centre Masterplan A vision

More information

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact March 18, 2015 David A. Marcontell Vice President CAVOK, a division of Oliver Wyman 1003 Virginia Ave, Suite 300 Atlanta, Georgia 30354 Office:

More information

Location, Location, Location. 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service

Location, Location, Location. 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service Location, Location, Location 19 th Annual NIC Conference NIC MAP Data & Analysis Service The Great Occupancy Decline 94% Occupancy Trends Majority Nursing Seniors Housing 93% 92% 91% 92.8% 91.0% 90% 89%

More information

KIPEPEO COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (KCEP) WORCKCAMPS SCHEDULE FOR 2018

KIPEPEO COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (KCEP) WORCKCAMPS SCHEDULE FOR 2018 KIPEPEO COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (KCEP) WORCKCAMPS SCHEDULE FOR 2018 KIPEPEO COMMUNITY RESOURCE CENTRE Camp code: KE-KCEP01.18 Land: Kenya Start Date: 05/01/2018 End Date: 26/01/2018 Topic: YOUTH

More information

Transportation Security Administration

Transportation Security Administration Transportation Security Administration Office of Intelligence and Analysis Program Management Division IMPLEMENTATION OF RAP BACK RECURRENT VETTING FOR AVIATION WORKERS 1 May 2017 Richard Conrad, Program

More information

PRIME RETAIL RESIDENTIAL DEVELOPMENT OPPORTUNITY

PRIME RETAIL RESIDENTIAL DEVELOPMENT OPPORTUNITY PRIME RETAIL RESIDENTIAL DEVELOPMENT OPPORTUNITY INVESTMENT SUMMARY z Royal Leamington Spa is an attractive, affluent spa town located in the heart of Warwickshire, with a loyal and affluent catchment

More information

TEN-YEAR PLAN TO END HOMELESSNESS

TEN-YEAR PLAN TO END HOMELESSNESS TEN-YEAR PLAN TO END HOMELESSNESS (Marion and Polk ies, Oregon) Results of January, 7 Research Conducted by Pacific Policy and Research Institute, Inc. Sponsored by: Community Action Agency 7 Center Street

More information

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE AGENDA. 12th Meeting, 2004 (Session 2) Tuesday 29 June The Committee will meet at 9.30am in Committee Room 1.

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE AGENDA. 12th Meeting, 2004 (Session 2) Tuesday 29 June The Committee will meet at 9.30am in Committee Room 1. PE/S2/04/12/A PUBLIC PETITIONS COMMITTEE AGENDA 12th Meeting, 2004 (Session 2) Tuesday 29 June 2004 The Committee will meet at 9.30am in Committee Room 1. 1. New Petitions: The Committee will consider

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

COMMUNITY EFFORTS TO UTILIZE RESOURCES WHILE REDUCING RESOURCE CONFICT

COMMUNITY EFFORTS TO UTILIZE RESOURCES WHILE REDUCING RESOURCE CONFICT COMMUNITY EFFORTS TO UTILIZE RESOURCES WHILE REDUCING RESOURCE CONFICT CAN PHE LEAD TO ENVIRONMENT CHANGE, RESOURSE CONFICT RESOLUTION & BETTER HEALTH T H E C A S E O F Il Ngwesi Group RANCH AN OVERVIEW

More information

Camp Staff Application

Camp Staff Application Girl Scouts of Central Indiana Camp Staff Application 7201 Girl Scout Lane Indianapolis, IN 46214 (317) 924-6827 / Fax: (317) 931-3348 Web Address: www.girlscoutsindiana.org Instructions Please print or

More information

P\'1A NO. PQ2101CE-D PRODUCTION APPROVAL LISTING - SlTPPLEMENT NO. 70 DATED: June 23, 2003 AD 1INISTRATION - PARTS MANUFACTURER APPROVAL

P\'1A NO. PQ2101CE-D PRODUCTION APPROVAL LISTING - SlTPPLEMENT NO. 70 DATED: June 23, 2003 AD 1INISTRATION - PARTS MANUFACTURER APPROVAL P\'1A NO. PQ2101CE-D PRODUCTION APPROVAL LISTING - SlTPPLEMENT NO. 70 FEDERAL AVIATIO AD 1INISTRATION - PARTS MANUFACTURER APPROVAL Rapco, Inc. 445 Cardinal Lane Hartland, WI 53029 (262)367-2292 Page 1

More information

Land Use Policy Considerations

Land Use Policy Considerations Land Use Policy Considerations Challenges to Implementing Successful Land Use Strategies at Airports ACRP Insight Event: Washington DC Stephen D. Van Beek, Ph.D. April 11, 2018 Land Use Policy Considerations

More information

Instructions for Form I-698, Application to Adjust Status From Temporary to Permanent Resident (Under Section 245A of the INA)

Instructions for Form I-698, Application to Adjust Status From Temporary to Permanent Resident (Under Section 245A of the INA) Department of Homeland Security OMB No. 1615-0035 Instructions for Form I-698, Application to Adjust Status From Temporary to Permanent Resident (Under Section 245A of the INA) What Is the Purpose of This

More information

Welcome to Baltimore s REVOLUTIONARY WORKPLACE

Welcome to Baltimore s REVOLUTIONARY WORKPLACE Welcome to Baltimore s REVOLUTIONARY WORKPLACE By combining the best of live, work and play, One Light is Baltimore s new workplace destination. Situated in the heart of the Central Business District,

More information

Geneva, November 2007

Geneva, November 2007 Meeting on the Trade and Development Implications of Tourism Services for Developing Countries: UNCTAD XII pre-event Geneva, 19-20 November 2007 FDI IN TOURISM AND COMPETITIVENESS IN KENYA by Samuel MWAKUBO

More information

MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS plc TRADING UPDATE Third quarter and nine months results to 30 September 2015

MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS plc TRADING UPDATE Third quarter and nine months results to 30 September 2015 For Immediate Release 29 Oct MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS plc TRADING UPDATE Third quarter and nine months results to ember Highlights for the third quarter : Third Quarter Third Quarter RevPAR 77.66

More information

FAMILIES & IMMIGRATION: A PRACTICAL GUIDE 5 TH EDITION TABLE OF CONTENTS

FAMILIES & IMMIGRATION: A PRACTICAL GUIDE 5 TH EDITION TABLE OF CONTENTS Families & Immigration Chapter 1 FAMILIES & IMMIGRATION: A PRACTICAL GUIDE 5 TH EDITION TABLE OF CONTENTS Qualifying Family Relationships and Eligibility for Visas 1.1 Overview of the Family Immigration

More information

1. Part. cishipping.com. (15 February 2012)

1. Part. cishipping.com. (15 February 2012) DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE - PART I 1. Part I of the Declaration of Maritime Labour Compliance has to be completed by the flag state and summarises the way in which the provisions of the

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

Homeland Security Investigations. IMAGE Form I-9 Training

Homeland Security Investigations. IMAGE Form I-9 Training Homeland Security Investigations IMAGE Form I-9 Training 1 The Employment Eligibility Verification Form I-9 (Form I-9) Immigration Reform and Control Act of 1986 Requires employers to utilize the Form

More information

Supplementary Figure 1: Clinical Criteria by State.

Supplementary Figure 1: Clinical Criteria by State. Supplementary Figure 1: Clinical Criteria by State. Color Code Fibrosis State used to be in this category but is no longer in this category State is newly in this category n Alabama Alaska Arizona Arkansas

More information

Translation and Pronunciation Guide Percussion Instructions

Translation and Pronunciation Guide Percussion Instructions 2 Translation and Pronunciation Guide la media noche, al rigor del hielo, (t the hour of midnight, in the icy harshness,) [a la me-di-a no-tʃe al ri-goɾ del i-e-lo] nace Jesu Cristo, Redentor del Cielo.

More information

Federal Income Tax Treatment of Personal Use of Aircraft

Federal Income Tax Treatment of Personal Use of Aircraft Aviation Tax Law Webinar Federal Income Tax Treatment of Personal Use of Aircraft December 3, 2013 1 Troy A. Rolf, Esq. 700 Twelve Oaks Center Dr Suite 700 Wayzata, Minnesota 55391 Telephone: (952) 449-8817

More information

PUBLIC TRANSPORTATION INTRODUCTION

PUBLIC TRANSPORTATION INTRODUCTION PUBLIC TRANSPORTATION INTRODUCTION 1 OUTLINE Current Status and Recent Trends Significant Influences A Critical Assessment Arguments Supporting Public Transport Future Influences Ingredients for Future

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

it s AS EASY AS 1,2, 3.

it s AS EASY AS 1,2, 3. REQUIRED ITEMS W E L C O M E T O T H E O F F I C I A L 2 0 1 7 C A T A L O G it s AS EASY AS 1,2, 3. 1. REQUIRED ITEMS For the first time, ALL camper and staff shirts will be printed on performance tees!

More information

FOR LEASE - Ground Floor Office Space 29,625 SF // 6.9/1,000 SF Free Parking. OAK PARK center. 632 Lindero Canyon Rd, Oak Park, CA 91377

FOR LEASE - Ground Floor Office Space 29,625 SF // 6.9/1,000 SF Free Parking. OAK PARK center. 632 Lindero Canyon Rd, Oak Park, CA 91377 FOR LEASE - Ground Floor Office Space 29,625 SF // 6.9/1,000 SF Free Parking OAK PARK center 632 Lindero Canyon Rd, Oak Park, CA 91377 Exceptional Sign Opportunity Build to Suit PROPERTY HIGHLIGHTS 29,625

More information

Employer or agency: Employee name: For all vendors or contractors, list airport sponsor:

Employer or agency: Employee name: For all vendors or contractors, list airport sponsor: Allegheny County Airport Authority Pittsburgh International Airport AIRPORT ID BADGE APPLICATION THIS PAGE MUST BE COMPLETED BY DESIGNATED AIRPORT SECURITY LIAISON. Employer or agency: Employee name: For

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWONE

EXTRAORDINARY BUITENGEWONE NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI EXTRAORDINARY BUITENGEWONE Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 19

More information

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales.

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales. TOURS 2018-2019 Day Tours from York Whitby North York Moors The Yorkshire Dales Castle Howard The Lake District 01904 405341 www.mountain-goat.com1 Welcome to Yorkshire 1972 Established in 1972 Small group

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Company Profile 2015/16

Company Profile 2015/16 Company Profile 2015/16 For additional information visit us online at: www.tshwaraganang.co.za or email us at: info@tshwaraganang.co.za 2 Tshwaranganang & Associates Contents OUR MISSION, OUR VISION THREE

More information