MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ

Size: px
Start display at page:

Download "MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ"

Transcription

1 INŠTITUT ZA EVROPSKE ŠTUDIJE, ZAVOD (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljano, Urad za mladino) PREDGOVOR MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ VSEBINSKO KAZALO PREDGOVOR. 1 Prvi del SVET EVROPE Drugi del EVROPSKA UNIJA Tretji del GESLOVNIK Pričujoča skripta vsebinsko na kratko opredeljuje mladinske politike v okviru evropskih integracij, zlasti Evropske unije in Sveta Evrope in je namenjena posameznikom in skupinam, ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti in svoje kreacije prenašajo na mlade. Namen skripte je, da se zlasti nevladne organizacije, ki delajo z mladimi, povežejo z drugimi podobnimi organizacijami in mednarodnimi strukturami v EU oziroma Svetu Evrope in si zagotovijo kar največjo mero koristne pomoči, nasvetov, izmenjave izkušenj in povezav. Skripta je razdeljena na tri dele, pri čemer prvi del obravnava mladinsko politiko v EU, drugi del v Svetu Evrope, v tretjem delu Geslovniku, pa so po presoji avtorjev uvrščena tista gesla, ki so za razumevanje skripte pomembna in so namenjena tistim bralcem, ki se s splošnimi, zlasti pravnimi termini srečujejo le redko ali pa ne poznajo njihov pomen. Na koncu se Inštitut zahvaljuje Mestni občini Ljubljani, njihovemu Uradu za mladino, ki je sofinancirala izdajo te skripte. Inštitut za evropske študije

2 I. del SVET EVROPE (Council of Europe) Svet Evrope je meddržavna organizacija, ki združuje 44 držav članic, med katerimi je od leta 1992 tudi Slovenija. Cilji Sveta Evrope so: - varstvo človekovih pravic, pluralistične demokracije in vladavine prava; - ozaveščanje ljudi in spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti; - iskanje rešitev za probleme s katerimi se srečuje evropska družba (diskriminacija manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, organiziran kriminal itd); - pomoč pri uveljavljanju demokratične stabilnosti v Evropi s podporo političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam. V Svetu Evrope ima preko 400 nevladnih organizacij položaj svetovalcev, ki Svet Evrope seznanjajo z vsakdanjimi problemi civilne družbe, tudi mladih. Teme, ki obravnavajo temeljna vprašanja mladih so tudi predmet konferenc v okviru Sveta Evrope, ki se jih udeležujejo ministri, pristojni za vprašanja mladih. Dokumenti: Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli (1999) (European Convention on Human Rights) Evropska socialna listina (1999) (European Social Charter) Med drugim določa tudi pravici otrok in mladostnikov do varstva in do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva. Evropska kulturna konvencija (European Cultural Convention) (daje okvir za delo Sveta Evrope na področju izobraževanja, kulture, dediščine, športa in mladine. Glej tudi: (glej za pogodbe in konvencije) Informacijsko mesto Point i Informacije in dokumentacijo o dejavnostih Sveta Evrope lahko dobite na naslovu: Point i Council of Europe F Strasbourg cedex Tel: Fax: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope Namen dokumentacijskih centrov je priskrbeti javnim organom oblasti ter posameznikom in organizacijam 2

3 informacije in dokumentacijo o dejavnostih in dosežkih Sveta Evrope ter pomagati pri uveljavljanju pobud Sveta Evrope v državah, kjer centri delujejo. V Sloveniji se lahko obrnete po pomoč na naslov: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope Rimska Ljubljana Tel: Fax: Odbor ministrov (Committee of ministers) Odbor ministrov je telo, kjer se sprejemajo odločitve Sveta Evrope. Sestavljajo ga zunanji ministri vseh držav članic ali njihovi predstavniki, ki se srečujejo dvakrat letno. Na zasedanjih razpravljajo o stališčih držav članic do vprašanj, ki sodijo v pristojnost Sveta Evrope. Potrjujejo vseevropske dogovore, konvencije in priporočila. Glej tudi: Odbor ministrov odgovornih za področje mladine (Committee of Ministers of Youth) Na konferencah ministri, ki so zadolženi za področje mladine, vsaj enkrat na dve leti analizirajo pomembnejša vprašanja, ki se porajajo na tem področju, in spodbujajo stalne stike med ministrstvi v državah članicah. Pripravijo projekte, ki jih nameravajo skupno izvajati, in predlagajo dejavnosti, ki naj postanejo sestavni del programa dela Sveta Evrope. Gradivo: Priporočilo v zvezi z informiranjem in svetovanjem mladim ljudem v Evropi (Recommendation concerning information and counselling for young people in Europe) Priporočilo v zvezi s komuniciranjem in sodelovanjem na področju mladinksih raziskav v Evropi (Recommendation concerning communication and co-operation in the field of youth research in Europe) Priporočilo o promociji prostovoljnega dela (Recommendation on the promotion of a voluntary service) Priporočilo o mobilnosti mladih (Recommendation on youth mobility) Priporočilo o mladinski participaciji in prihodnosti civilne družbe (Recommendation on youth participation and the future of the civil society) Deklaracija o participaciji mladih (Declaration on youth Participation) (1995) Deklaracija Mladi ljudje aktivni državljani v prihodnji Evropi (Final Declaration Young People: active citizens in a future Europe) (1998) Generalni Direktorat IV (Izobraževanje, kultura, mladina, šport, okolje) 3

4 Direktorat za mladino in šport (Directorate of Youth and Sport) Oblikuje smernice, programe in pravne instrumente za razvoj koherentnih in učinkovitih mladinskih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Omogoča financiranje in izobraževalno podporo za mednarodne mladinske aktivnosti, ki imajo za cilj povečati odgovornost mladih, pospeševati mladinsko mobilnost in razširjati vrednote človekovih pravic, demokracije in kulturnega pluralizma. Directorate of Youth and Sport European Youth Centre Strasbourg 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: Raziskovalni in dokumentacijski sektor Mladinskega direktorata (The Youth Directorate Research and Documentation Sector) Evropsko raziskovalno omrežje je bilo ustanovljeno zato, da pospešuje stike med raziskovalci, nevladnimi mladinskimi organizacijami in vladami na področju mladine. Njegova naloga je spodbujanje mednarodnih raziskovalnih projektov. Gradivo: Youth Research in Europe: the next generation. Perspectives on transitions, identities and citizenship (2001) Evropski mladinski center Strasbourg (European Youth Centre Strasbourg) Evropski mladinski center Budimpešta (European Youth Centre Budapest) Evropska mladinska centra v Strasbourgu in Budimpešti sta mednarodna izobraževalna centra z nastanitvenimi kapacitetami, kjer dobro usposobljen team svetovalcev nudi izobraževalno in tehnično pomoč pri pripravi, izvedbi in evalvaciji mladinskih aktivnosti. Vsako leto organizirata več mednarodnih treningov in seminarjev za mladinske delavce. European Youth Centre Strasbourg 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: European Youth Centre Budapest Zivatar utca, 1-3 H 1024 Budapest Tel: Fax:

5 Evropski mladinski sklad (European Youth Foundation) Nudi finančno podporo nacionalnim in mednarodnim mladinskim projektom. European Youth Foundation 30, rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tel: Fax: Evropski usmerjevalni odbor za mladino (European Steering Committee for Intergovernmental Cooperation in the Youth Field: CDEJ) V njem sodelujejo predstavniki ministrstev iz 44 držav članic, ki so zadolženi za področje mladine. Ukvarjajo se z vključevanjem mladine v družbene aktivnosti, z državljansko vzgojo, z neformalnim izobraževanjem in mladinskim prostovoljnim delom. Pripravljajo priporočila za odbor ministrov o informiranju in svetovanju za mlade ljudi, sodelujejo na področju mladinskega raziskovalnega dela, promovirajo prostovoljno delo, mladinsko mobilnost in sodelovanje mladih v civilni družbi. Gradivo: Draft European Convention on the promotion of a transnational long-term voluntary service for young (2000) Direktorat za izobraževanje (Directorate of Education) Direktorat za socialno povezovanje in človekove pravice (Directorate of Social Cohesion and Human Rights) Parlamentarna Skupščina (Parliamentary Assembly) Parlamentarna skupščina je posvetovalno telo Sveta ministrov. Zastopa glavne politične ambicije držav članic ter šteje za gonilno silo pri širjenju evropskega sodelovanja na demokratične države v Evropi. Sestavljena je iz parlamentarnih predstavnikov vseh članic Sveta Evrope, ki jih izvolijo ali imenujejo parlamenti držav članic. Glej tudi: Odbor za kulturo in izobraževanje (Committee on Culture and Education) Pododbor za mladino in šport (Subcommittee on Youth and Sport) Pododbor spodbuja mlade ljudi, da bi se udeleževali institucionalnega življenja. Organiziral je sklop okroglih 5

6 miz, kjer so diskusije tekle med parlamentarci in predstavniki mladinskih organizacij. Sodeluje v programu Democratic Leadership, ki se je začel 1996 in spodbuja mlade, da bi se bolj zavzemali za človekove pravice. Pomagal je pri ustanovitvah Evropskega mladinskega centra (European Youth Centre) in Fundacije (Foundation) v Strasbourgu in pred nedavnim tudi Evropskega mladinskega centra V Budimpešti. Glej tudi: Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti (Congress of local and regional authorities in europe) Kongres je svetovalno telo, ki je glasnik evropskih regij in občin. Tesno sodeluje z državnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne interese. Gradivo: Listina o sodelovanju mladih v življenju občine in regije (A Charter on the Participation of Young People in Municipal and Regional Affairs) (Resolucija 237 (1992)) Določa smernice za spodbujanje mladih, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo, in da so dejavni glede družbenih sprememb, ki8 se dogajajo v njihovi soseščini, občini ali regiji. Odbor za kulturo in izobraževanje, pristojen za medije, mladino, šport in komunikacije (Committee on Culture and Education competent for Media, Youth, Sport and Communication) Secretariat of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe Council of Europe F Strasbourg Cedex Tel: Fax: Evropski center za svetovne povezave in solidarnost (North - South Centre) Njegov cilj je podpirati večstransko sodelovanja za trajnostni razvoj, izboljšati izobraževanje in obveščanje o svetovnih povezavah in solidarnosti ter krepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami s severa in juga. Odbor za mladinsko partnerstvo (Youth Partnership Committee) North-South Centre Avenida da Liberdade, P 1250 Lisbon Tel: Fax:

7 2. del EVROPSKA UNIJA (European Union) EU je postala pomembni sestavni del političnega življenja Evrope. Glede na to, da bo tudi Republika Slovenija kmalu članica te evropske organizacije, je toliko pomembneje, da se seznanimo z EU in njenimi razsežnostmi. Organi EU na marsikaterih centralnih področjih sprejemajo zavezujoče odločitve, ki zadevajo države članice in državljane neposredno. Pri tem pa lahko delujejo le na tistih področjih, kjer so jim s strani držav članic podeljene pristojnosti. Že pri pogledu v Pogodbo o Evropski skupnosti, opazimo, da je sama mladinska politika še vedno v pristojnosti držav članic EU.Ta je pretežno regionalizirana ter se z njo pogosto ukvarjajo na lokalni ravni. Iz tega pa ne sledi, da je EU popolnomo izključena na področju mladine. Zaradi lažjega razumevanja, bodo v nadaljevanju najprej predstavljene Institucije in organi EU, pri tem pa bo predvsem poudarjena njihova vloga na področjih, ki zadevajo mladino. Nedvomno najpomembnejša vloga je pri Evropski komisiji, ki kot izvršilni organ skrbi za izvajanje posameznih programov namenjenih mladini. Glej tudi: Svet EU (Council of the EU) Svet EU - Izobraževanje, mladi in kultura (Council of the EU - Education Youth and Culture) Svet EU je glavno telo EU z močjo odločanja. Sestavljajo ga predstavniki vlad vseh držav članic in tako so v njem vse članice enakomerno zastopane. Kateri član vlade oziroma minister bo zastopal državo na posameznem zasedanju Sveta, je odvisno od tematike zasedanja. Na področju mladinskih politik bodo to vsekakor ministri pristojni za izobraževanje, mladino in kulturo. Odvisno od predpisanega postopka pa Svet EU na področju mladine sam, ali skupaj z Evropskim parlamentom sprejema predvsem Sklepe, Priporočila in Resolucije. Glej tudi: Evropski parlament (European Parliament) Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport (Committee for Culture, Youth, Education, the Media and Sport) Evropski parlament je demokratični glas prebivalcev Evrope. Parlament pri tem nima polne zakonodajne moči, kot to poznam iz nacionalnih parlamentov. V sprejemanje predpisov EU je vključen na več načinov: s posvetovanjem, sodelovanjem, soodločanjem ali obveznim soglasjem. Zaradi lažjega poteka dela obstaja 17 odborov (Committees), ki jih prav tako sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta, in pri tem pokrivajo vse aktivnost EU. Odbor za kulturo, mladino, izobraževanje, medije in šport je eden izmed njih. Namen teh odborov je v 7

8 predhodni razpravi o določeni temi. Šele nato pride do debate in glasovanja na plenarnih sejah celotnega Evropskega parlamenta. Posamezni pravni akt sprejme sam ali pa skupaj z Evropskim parlamentom. Glej tudi: European Parliament 1, avenue du President Robert Schuman F Strasbourg Cedex Tel Fax Evropska komisija (European Commission) Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (Directorate General Education and Culture) Evropska komisija je izvršilni organ EU. Vlade držav članic imenujejo 20 komisarjev, ki pa so od svojih nacionalnih vlad neodvisni. Za Komisijo dela več kot uradnikov, ki so notranje organizirani v 19 področno razdeljenih generalnih direktoratov. Eden izmed direktoratov je pristojen za izobraževanje in kulturo in s tem posega tudi na področje mladine. Glede na to, da je Komisija pretežno izvršilni organ (ima namreč tudi možnost do zakonodajne pobude), postane takoj jasno, da se tukaj pripravljajo in izvršujejo različni programi, ki zadevajo mladino. Glej tudi: n.htm (Generalni direktorat); (politika generalnega direktorata) European Commission DG Education and Culture Directorate D Youth, Civil Society, Communication Rue de la Loi 200/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles 1. Youth Pierre Mairesse (Head of Unit) Tel Visits, traineeships, partnerships Harald Hartung (Head of Unit) Tel Slovenske izobraževalne in druge institucije ter posamezniki od leta 1999 lahko sodelujejo v programih EU na področju splošnega izobraževanja (program SOCRATES), poklicnega izobraževanja in usposabljanja (program LEONARDO DA VINCI) ter mladine (program MLADINA). Vedno več fakultet, šol, vrtcev, podjetij in ostalih institucij sodeluje v teh programih. V začetkih je bilo sodelovanje v teh programih oteženo, ker je moral posameznik ali ustanova neposredno komunicirati z Evropsko komisijo v Bruslju kar je predstavljalo veliko oviro. Koordinacija in izvrševanje programov EU je tako potekalo zelo centralizirano. Ta ovira je danes v večji meri odpravljena. Republika Slovenija je namreč imenovala agencijo Službo za programe EU pri Centru RS za poklicno 8

9 izobraževanje, ki skrbi za programe Socrates, Leonardo da Vinci in podporne in druge aktivnosti.agencija ima podrobno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v razmerju do Evropske komisije in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Tako imamo sedaj večje število decentraliziranih akcij, to je tistih akcij, za katere razpis, postopek izbire, dodelitev sredstev, poročanje in spremljanje potekajo izključno na nacionalnem nivoju ( Ovira je premagana prav tako pri programu Mladina, za katero je na nacionalnem nivoju pristojen MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih ( Evropska Komisija se zaveda, da je potrebno EU približati svojim državljanom. Iz tega razloga je potrebno Evropsko unijo napraviti bolj transparentno, razumljivo in bližjo vsakdanjemu življenju. S tem namenom je Evropksa komisija leta 2000 izdala»discussion paper: The Commission and non-governmental organisations: Building a stronger partnership«kot prvi korak v procesu izmenjave mnenj z nevladnimi organizacijami. m (Evropska komisija in civilna družba) Ekonomsko-socialni odbor (European Economic and Social Committee) Oddelek za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (Section Employment, Social Affairs and Citizenship) Ekonomsko-socialni odbor je posvetovalno telo, ki predstavlja različne ekonomske in socialne komponente v organizirani civilni družbi. Sestavljajo ga predstavniki delodajalcev, predstavniki delavcev in predstavniki različnih interesni skupin. Pri tem so za področje mladine zlasti pomembni predstavniki različnih interesnih skupin. Posvetovalna funkcija odbora omogoča, da njeni člani (torej predstavniki) sodelujejo v zakonodajnem procesu EU. V skladu z dodeljenimi nalogami lahko Ekonomskosocialni odbor izda le mnenja. Ekonomsko-socialni odbor ima 6 sekcij, ki se ukvarjajo z glavnimi področji EU. Sekcija pristojna za vprašanja v zvezi z mladino je Oddelek za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo. Ekonomsko-socialni odbor sprejema mnenja na plenarnih sejah na podlagi sprejetih mnenj posameznih sekcij. Taka mnenja so potem posredovana Svetu EU, Evropski Komisiji in Evropskemu parlamentu. Glej tudi: Odbor regij (Committee of the Regions ) Komisija za kulturo in izobraževanje (Commission for Culture and Education) Odbor regij je najmlajši organ EU in predstavlja odraz želja držav članic, ki se niso več zadovoljile le s spoštovanjem in ščitenjem regionalnih in lokalnih identitet. Preko odbora se namreč sedaj vključujejo tudi pri razvoju in implementaciji politike EU. Člani tega odbora so izvoljeni uradniki vlade posamezne države. Kot 9

10 Ekonomsko-socialni odbor je tudi Odbor regij posvetovalno telo za Svet EU, Evropsko komisijo in Evropski parlament Delo se pripravlja v 6 Komisijah, pri čemer je ena izmed njih zadolžena za vprašanja v zvezi z mladino. Glej tudi: MLADINSKA POLITIKA V OKVIRU EU Kot že uvodoma rečeno, je mladinska politika v širšem smislu v pristojnosti posameznih držav članic. Z Maastichtsko pogodbo (1993) so bile prvič določene naloge mladinske politike sestavni del Pogodbe o Evropski skupnosti (v nadaljevanju PES). Področje mladinske politike je bilo uvrščeno pod poglavje» Socialna politika, splošno in poklicno izobraževanje in mladina«( člen PES). Člen 149 PES je pravna podlaga za sodelovanje na evropski ravni na področju izobraževanja in mladine. Poudarja osrednjo vlogo izobraževanja pri zagotavljanju možnosti mladim za življenje, študij in prosto gibanje v Evropi brez meja. Člen 149 PES navaja različna področja, kjer lahko Evropska skupnost razvije sodelovanje: poučevanje in širjenje jezikov držav članic; mobilnost učencev in učiteljev; sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami; izmenjava informacij in izkušenj o vsebinah, ki so skupne izobraževalnim sistemom držav članic; izmenjava mladine in izmenjava inštruktorjev socialnega izobraževanja; izobraževanje na daljavo; Na tej podlagi sta bila v okviru EU sprejeta programa SOKRATES in MLADINA. To je pa hkrati tudi edini način, da EU vpliva na področje mladine. Iz tega je razvidno, da želijo države članice mladinsko politiko obdržati med svojimi pristojnostmi. Omeniti velja tudi Listino temeljnih pravic, ki je bila razglašena decembra 2000 v Nici (Francija). Ta listina v enem besedilu združuje civilne, politične, ekonomske, družbene in socialne pravice ljudi. Njeni dve poglavji o svoboščinah (poglavje II) in solidarnosti (poglavej IV) izrecno priznavata pravice otrok in mladih (glej 14. člen o»pravici do izobraževanja«, 24. člen o»pravicah otrok«in 32. člen o»prepovedi dela otrok in varstvu mladih pri delu«). Pomanjkljivost te Listine je, da ni zavezujoč pravni akt, kar pa naj bi se v prihodnosti spremenilo. Ker stanje mladinske politike v EU ni bilo na zadovoljivi ravni, se je pojavila ideja, da bi se na evropski ravni začelo širše posvetovanje o tem področju (z mladimi, predstavniki mladinskih organizacij, raziskovalci, upravljalci in snovalci politike). Na osnovi teh posvetovanj je Komisija novembra 2001 izdala t.i.»belo KNJIGO - Nova spodbuda za evropsko mladino«, ki je bila v letošnjem letu sprejeta s strani Sveta EU v obliki Resolucije (OJ C 168, ). Bela knjiga je pomemben dokument za prihodnost mladine v Evropi, saj želi povečati evropsko sodelovanje v korist mladih, pri tem pa naj mladina aktivno sodeluje. BELA KNJIGA vsebuje predloge za delovanje Evropske skupnosti na področju mladine. Predstavlja podrobno in zelo utemeljeno politiko. Čeprav BELA KNJIGA ni zavezujoči pravni akt, je bila obravnavana v Institucijah Evropske skupnosti (Komisiji, Svetu EU in Evropskem parlamentu), kar vsekakor kaže na pomembnost dokumenta. 10

11 BELA KNJIGA predlaga, da bi Evropski uniji dali nov okvir za participacijo v mladinski politiki. Ta bi vseboval dva dela: 1. Uporabo odprte metode usklajevanja (Gre za spodbujanje sodelovanja, izmenjavo pozitivnih izkušenj in soglašanje o skupnih ciljih in smernicah držav članic. Pri tem je pomembno redno spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev v posameznih državah članicah. To bo omogočilo izmenjavo medsebojnih izkušenj držav članic). 2. Večje upoštevanje mladine v drugih politikah (Pri tem naj bi politike in oblike ukrepanja bolj upoštevale smernice za mlade ne glede na uporabljene instrumente. Ministri, odgovorni za mladino, naj bi tudi zagotovili upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni in pri izvajanju evropskih politik. Svet EU je predlagal. da bi se odprta metoda usklajevanja začela julija 2002 s prednostnimi temami»participacija«in»informiranje«, kar se je dejansko tudi zgodilo. V okviru»participacije«je potekal Youth 2002 na Danskem in Youth Convention v Bruslju. V okviru»informiranja«pa se vzpostavlja elektronski portal, ki bo dal čim večjemu številu mladih informacije o Evropi. Glej tudi: Evropski mladinski forum (European Youth Forum) Že od nekdaj so si mladi želeli sodelovati pri oblikovanju evropske politike. S tem namenom je bil ustanovljen Evropski mladinski forum (v nadaljevanju EMF). Ustanovljen je bil leta 1979, da bi zastopal mladinske organizacije na evropski ravni in začel dialog z mladimi. Njegovi člani so državni mladinski sveti v državah članicah EU in mednarodne nevladne mladinske organizacije. EMF je pridobil precejšnje strokovno znanje o mladinskem delu, mladinski politiki, nevaldnih mladinskih sektorjih in vprašanjih civilne družbe. EMF je zastopan v delovnih skupinah Evropske komisije ter udeležen pri izbiranju projektov znotraj programa MLADINA. Evropska komisija je predlagala, da bi se EMF preoblikoval, tako da bi zastopal mlade, ki so ali pa niso včlanjeni v mladinske organizacije, da bi bil ustrezno telo za posvetovanje z mladimi o prednostnih vprašanjih po odprti metodi usklajevanja in za nadaljnje spremljanje reševanja teh vprašanj. Polnopravni član EMF je Mladinski svet Slovenije (MSS). European Youth Forum Rue Joseph II 120 B-1000 Brussels Tel Fax Glej tudi: Mladinski svet Slovenije Linhartova Ljubljana Glej tudi: 11

12 Druge povezave na področju mladine Eurodesk je projekt informiranja mladih in tistih, ki delajo z mladimi, o možnostih, ki jih ponujata Evropska Komisija in Svet Evrope na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture, mobilnosti mladih, mladinskega informiranja. Glej tudi: EURODESK Nacionalna agencija programa Mladina Trg Mladinskih delovnih brigad Ljubljana Tel: 01/ Glej tudi: Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service) je ena ključnih dejavnosti programa MLADINA. V okviru te akcije imajo mladi možnost preživeti čas do 12 mesecev v tujini kot prostovoljci, ki pomagajo lokalnim projektom na različnih področjih; sociali, ekologiji in okoljevarstvu, umetnosti in kulturi, novih tehnologijah, prostem času in športu itd. Glej več: Glej tudi: ERYCA Evropska agencija za svetovanje in informiranje mladih (The European Youth Information and Counselling Agency) je krovna organizacija nacionalnih teles, nevladnih ali vladnih, za področje svetovanja in informiranja mladih. Glej tudi: ERYCA INFOmobil nudi praktične informacije mladim o potovanjih, študiju, delu in bivanju v evropskih državah. Glej tudi: Evropski sklad delovnih praks (European Training Foundation) je agencija EU, ki podpira reforme delovnih praks v partnerskih državah v okviru programov EU kot so MEDA, CARDS, Tacis in Phare ter na tretje države prenaša inštrumente politike EU na trgu dela in delovnih praks. Glej tudi: Evropski center za razvoj delovnih praks (European Centre for the Development of Vocational Training) je evropska agencija, ki pomaga informirati o možnostih delovnih praks. Glej tudi: 12

13 Cilj Pro Youth International je vzpostavitev spletne strani za mlade z bazo informacij o različnih strukturah in organizacijah na področju mladinskega dela v Evropi in oblikovanje povezav na vse obstoječe informacije na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Glej tudi: Priložnosti za mlade na spletu (Youth Opportunities Network) je spletna stran namenjena mednarodnim povezavam mladih. Nudi informacije o mladinskih izmenjavah, mladinskih iniciativah, tečajih, seminarjih in koristne povezave na spletu. Glej: Cilj Dialoga v Evropi (Dialogue on Europe) je splošno stimuliranje javne debate o institucionalnih reformah in o prihodnosti Evrope. To je iniciativa Evropske komisije, ki daje prebivalcem Evrope priložnost, da razpravljajo in izmenjujejo ideje o pomembnih področjih. Glej tudi: Glej tudi: ormation/links_en.html 13

14 3. del GESLOVNIK Bela knjiga: Uradno izdelani konceptualni predlogi za posamezno politično področje Deklaracija: akt v katerem se načelno opredeli stališče in politika o pomembnih političnih, gospodarskih in mednarodnih vprašanjih; Dogovor: akt o uresničevanju skupnih interesov; Država članica/pogodbenica: država, ki je podpisnica mednarodne konvencije; Evropski parlament: združuje poslance iz 15 držav članic EU, ki so izvoljeni na splošnih volitvah; Evropska komisija za človekove pravice Sveta Evrope: leta 1998 jo je nadomestilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Do tega leta je komisija preverjala dopustnost vlog na podlagi EKČP; Evropska komisija: ustanova EU s sedežem v Bruslju, ki je predlagatelj predpisov EU; Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKPČ): temeljni akt Sveta Evrope za varstvo človekovih pravic; Evropsko sodišče za človekove pravice: ustanova, ki skrbi za nadzor nad izvajanjem EKČP s sedežem v Strasbourgu; Evropska unija: skupnost, ki je bila ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo. EU je v širšem smislu zgrajena iz dveh stebrov: prvi steber predstavljajo tri evropske skupnosti (Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo ter Evropska skupnost za atomsko energijo), drugi pa politike in oblike sodelovanja, ki se delijo na Skupno zunanjo in varnostno politiko in na Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah); Konvencija: naziv za večstranske mednarodne pogodbe lahko pa tudi pogodbe regionalnega značaja; Mednarodna pogodba: akt, ki ga sprejmejo in podpišejo najvišji predstavniki držav in ga je običajno potrebno ratificirati v nacionalnem parlamentu; Meddržavno sodišče (Haag): sodišče, ki rešuje spore med državami članicami OZN; Nacionalne agencije: strukture, ki jih vzpostavljajo nacionalne oblasti v vsaki državi z namenom,da pomagajo Evropski komisiji pri prevzemanju odgovornosti za izvajanje večjega dela mladinskih programov EU; Odbor ministrov: je telo, v katerem se sprejemajo odločitve Sveta Evrope; Odbor za kulturo in izobraževanje (pristojen tudi za medije, mladino in komunikacije): deluje v okviru kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope; Odbor za partnerstvo med mladimi: deluje v okviru centra Sever-Jug; Parlamentarna skupščina Sveta Evrope: sprejema pomembnejše smernice za delovanje odbora ministrov in medvladnih oddelkov Sveta Evrope in vpliva na vlade, kadar so njeni člani poslanci v nacionalnih parlamentih; 14

15 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti: sprejeta leta 1957, med drugim ureja tudi vprašanje mladih (v sklopu poglavja XI). Ne smemo jo zamenjati z izrazom evropske skupnosti; Priporočilo: akt s katerim se izraža stališče in daje napotke o posameznih dejavnostih organizacije; Sodišče Evropskih skupnosti: najvišje sodišče, ki je pristojno za razlago prava EU s sedežem v Luksemburgu; Smernica: akt o temeljnih ciljih in nalogah na določenem področju; Sodišče I. stopnje: sodišče EU, ki rešuje zadeve fizičnih in pravnih oseb. Sedež ima v Luksemburgu; Splošna deklaracija o človekovih pravicah: temeljni dokument OZN o temeljnih človekovih pravicah; Evropski Svet: organ EU, ki daje politične smernice ustanovam EU; Svet Evrope: mednarodna organizacija z glavnim poudarkom na varstvu človekovih pravic. Sedež ima v Strasbourgu (Francija). 15

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

ODTISI MLADIH + Pazi ti njih! ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V LETU 2016

ODTISI MLADIH + Pazi ti njih! ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V LETU 2016 ODTISI MLADIH + Pazi ti njih! ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V LETU 2016 Program Erasmus+ združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

More information

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST Avtorice: Tadeja Mesojedec Petra Pucelj Lukan Nina Milenković Kikelj Irena Mrak Merhar Ana Grbec Ljubljana, januar 2014 Kolofon Naslov: Mladi in socialna vključenost Izdajatelj:

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Marina Ferfolja

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Marina Ferfolja UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marina Ferfolja Proces sprejemanja vinske reforme 2008: Vplivi in odločanje na nacionalni ravni držav članic Primer Slovenije Diplomsko delo Ljubljana, 2010

More information

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO«

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« STRATEGIJA NA PODROČJU MLADIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO DO LETA 2020»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. Izhodišča za pripravo strategije... 3 1.2. Namen... 2 1.3. Cilji... 2 1.4.

More information

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE 2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE Maribor, 2015 KAZALO PRILOGA ŠT. 1: ŠTUDIJA PREDNOSTNIH PODROČIJ 2012... 6 PRILOGA ŠT. 2: ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA

More information

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Irena BAČLIJA* in Marjan BREZOVŠEK** KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Kako močne naj bodo slovenske pokrajine IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK 406 Povzetek: Regija 1 je vmesni prostor med državnim

More information

Program MLADI V AKCIJI

Program MLADI V AKCIJI odtisi mladih Program MLADI V AKCIJI v letu 2011 Program MLADI V AKCIJI Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo

More information

POGLAVITNE INSTITUCIONALNE NOVOSTI PO LIZBONSKI POGODBI

POGLAVITNE INSTITUCIONALNE NOVOSTI PO LIZBONSKI POGODBI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo visokošolskega programa POGLAVITNE INSTITUCIONALNE NOVOSTI PO LIZBONSKI POGODBI Borut Matjašec Ljubljana, marec 2010 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Mladinsko delo in promocija zdravega življenjskega sloga

Mladinsko delo in promocija zdravega življenjskega sloga Mladinsko delo in promocija zdravega življenjskega sloga (nelektorirana verzija) Pripravila: izr. prof. dr. Metka Kuhar Ljubljana, 2015 1 1. POVZETEK Prispevek obravnava vlogo mladinskih organizacij pri

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike

More information

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Anita Hrast IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija www.irdo.si, anita.hrast@irdo.si

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Neudauer Mentor: prof. dr. Lojze Sočan VLOGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PHARE PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO Diplomsko

More information

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tatjana Šuklje Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana Magistrsko delo Ljubljana,

More information

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions 15/05/ Forthcoming meetings The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions May 20 Date Assembly Meeting Place Wednesday 2

More information

ODNOSI MED RAZLIČNIMI TIPI POLITIČNE KULTURE V SLOVENIJI

ODNOSI MED RAZLIČNIMI TIPI POLITIČNE KULTURE V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Gregor Živec ODNOSI MED RAZLIČNIMI TIPI POLITIČNE KULTURE V SLOVENIJI Diplomsko delo Ljubljana, 2005 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Gregor

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

Poročilo. Valorizacijske konference v okviru evropskega leta za razvoj Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj

Poročilo. Valorizacijske konference v okviru evropskega leta za razvoj Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj Poročilo Valorizacijske konference v okviru evropskega leta za razvoj 2015 Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj Osnutek poročila pripravili: Marjan Huč (SLOGA), Marja Medved (Cmepius), Dr. Majda

More information

GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE. št. 8/2011 Letnik VIII

GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE. št. 8/2011 Letnik VIII GLASILO ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 8 št. 8/2011 Letnik VIII IZ VSEBINE: 2 Uvodnik 3 Podelitev reda za zasluge Zvezi delovnih invalidov Slovenije 10 Skupaj za boljši svet za vse: vključevanje invalidov

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA Križevci pri Ljutomeru, junij 2004 2 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Splošna informacija Avtorici: Nina Zeilhofer, MBA mag. Mojca Pristavec Đogić Št. naročila: 30/2014 Deskriptor/Geslo: Sodelovanje

More information

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO Inga Lamešić Ljubljana, junij 2015 UNIVERZA

More information

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije IPA sekcija Slovenije VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia PORTOROŽ, 25. OKTOBER 2014 / PORTOROŽ, 25. OCTOBER 2014

More information

Smernice EU o telesni dejavnosti

Smernice EU o telesni dejavnosti Bruselj, 10. oktober 2008 Smernice EU o telesni dejavnosti Priporočeni ukrepi politike za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja Delovna skupina EU za šport in zdravje jih je odobrila na sestanku

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LOBIRANJE VELIKIH PODJETIJ V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LOBIRANJE VELIKIH PODJETIJ V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE VIKTORIJA JERAS MENTOR: REDNI PROF. DR. MARJAN SVETLIČIČ LOBIRANJE VELIKIH PODJETIJ V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2005 Ni bistveno,

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Vanja Sitar. Kriza predstavniške demokracije. Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Vanja Sitar. Kriza predstavniške demokracije. Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vanja Sitar Kriza predstavniške demokracije Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vanja Sitar Mentor: red. prof.

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH 2014-2020 PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV LJUBLJANA, AVGUST 2013 KAZALO 1. Spodbujanje podjetništva in podjetniškega okolja "po meri mladih" ter ustvarjanje

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Urška Trček

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Urška Trček UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Urška Trček Vloga slovenske okoljske diplomacije pri zagotavljanju trajnostnega razvoja na območju držav Dinarskega loka Magistrsko delo Ljubljana, 2015

More information

POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ

POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Nina Valentinčič POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ Diplomsko delo Ljubljana 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Grobelnik Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju Primerjava: Slovenija in skandinavske države Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA

More information

Maca JOGAN* SLOVENSKA (POSTMODERNA) DRUŽBA IN SPOLNA NEENAKOST. Skupna evropska dediščina - androcentrizem IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Maca JOGAN* SLOVENSKA (POSTMODERNA) DRUŽBA IN SPOLNA NEENAKOST. Skupna evropska dediščina - androcentrizem IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK * SLOVENSKA (POSTMODERNA) DRUŽBA IN SPOLNA NEENAKOST IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Povzetek. Avtorica v prispevku obravnava odpravljanje neenakosti po spolu v slovenski družbi glede na nekatere pomembne zunanje

More information

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Ref. Ares(2014)76397-15/01/2014 GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO MINI DRUŽBE V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU PROJEKT NAJBOLJŠEGA POSTOPKA: KONČNO POROČILO STROKOVNE SKUPINE EVROPSKA KOMISIJA

More information

SLOVENSKA FILANTROPIJA. Izbrani prispevki. IV., V. in VI. Slovenskega kongresa prostovoljstva. (Novo mesto 2003, Sežana 2006, Bled 2008)

SLOVENSKA FILANTROPIJA. Izbrani prispevki. IV., V. in VI. Slovenskega kongresa prostovoljstva. (Novo mesto 2003, Sežana 2006, Bled 2008) 1 SLOVENSKA FILANTROPIJA Izbrani prispevki IV., V. in VI. Slovenskega kongresa prostovoljstva (Novo mesto 2003, Sežana 2006, Bled 2008) Ljubljana, marec 2009 2 I. UVODNI NAGOVOR.................................9

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19 Operativni program razvoja človeških

More information

O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom Politike prostora O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom IPoP - Inštitut za politike prostora, Ljubljana, 2017 7 Predgovor 8 Uvod Kaj

More information

20 let. UNESCO ASP mreže Slovenije

20 let. UNESCO ASP mreže Slovenije 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije Ob 20. obletnici UNESCO ASP mreže Slovenije čestitamo vsem šolam in vrtcem, ki so del te naše uspešne skupne zgodbe, in želimo prijetno

More information

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE Ljubljana, september 2010 KAJA DOLINAR IZJAVA Študent/ka Kaja Dolinar izjavljam, da sem avtor/ica

More information

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE LIDIJA ŠTORGEL Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Manca Kodermac Institucionalizacija družbene odgovornosti v Sloveniji: primer delovanja Inštituta IRDO Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions 15/07/ Forthcoming meetings The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions July 20 Date Assembly Meeting Place Monday 2 to

More information

Med produkcijo in prenosom znanja

Med produkcijo in prenosom znanja Med produkcijo in prenosom znanja Analiza programa mladih raziskovalcev Katarina Košmrlj Nada Trunk Širca Ana Arzenšek Matic Novak Valentina Jošt Lešer Andreja Barle Lakota Dušan Lesjak Med produkcijo

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE Ljubljana, september 2003 HELENA KONDA IZJAVA Študentka Helena Konda izjavljam, da sem avtorica

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 Izvirni znanstveni članek UDK 316.324..8:316.472.47:001.92 Blaž Lenarčič Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 POVZETEK: V prispevku obravnavamo obtok, diseminacijo in aplikacijo znanstvenih

More information

SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB

SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Milena Gosak SOCIALNA VKLJUČENOST INVALIDNIH OSEB Diplomsko delo Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Avtorica: Milena Gosak Mentorica:

More information

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju REPUBLIKA SLOVENIJA Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 2014 2020 www.eu-skladi.si Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE mag. Tomaž Rožen Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti Doktorska disertacija Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Josip Mihalic Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike Magistrsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

Demokratično v nedemokratičnem: Singapur

Demokratično v nedemokratičnem: Singapur UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Pevec Demokratično v nedemokratičnem: Singapur Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Pevec Mentor:

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

ANALIZA IN EVALVACIJA SODELOVANJA ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA PREHRANO IN KMETIJSTVO (FAO) IN REPUBLIKE SLOVENIJE

ANALIZA IN EVALVACIJA SODELOVANJA ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA PREHRANO IN KMETIJSTVO (FAO) IN REPUBLIKE SLOVENIJE UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Sašo NOŽIČ SERINI ANALIZA IN EVALVACIJA SODELOVANJA ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZA PREHRANO IN KMETIJSTVO (FAO) IN REPUBLIKE SLOVENIJE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE E-VOLITVE SLOVENIJA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE E-VOLITVE SLOVENIJA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Brigita Potočnik E-VOLITVE SLOVENIJA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Brigita Potočnik

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 KAZALO SEZNAM KRATIC...3 UVOD...4 1 CARINSKA SLUŽBA NA OBMOČJU

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Ana Gabrovec Vloga glasbe pri konstrukciji nacionalne identitete: slovenska nacionalna identiteta z glasbene perspektive Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA

More information

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE TAMARA MAKORIČ FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI MAGISTRSKA NALOGA ŠTUDIJSKEGA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Rok Biderman. Raven vključenosti državljanov v postopke e-participacije in uporaba zbranih informacij

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Rok Biderman. Raven vključenosti državljanov v postopke e-participacije in uporaba zbranih informacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Rok Biderman Raven vključenosti državljanov v postopke e-participacije in uporaba zbranih informacij Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Družbena odgovornost podjetja: primer podjetja IBM Slovenija, d. o. o.

Družbena odgovornost podjetja: primer podjetja IBM Slovenija, d. o. o. UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jasmina Bergoč Družbena odgovornost podjetja: primer podjetja IBM Slovenija, d. o. o. Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

Samozavestna Slovenija. Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu

Samozavestna Slovenija. Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu Samozavestna Slovenija Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu Pravična družba zato v naši viziji ni oddaljen, nikoli uresničen ideal. Pravična družba je

More information

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions

The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions 08/11/18 Forthcoming meetings The list is published by the Parliamentary Assembly Secretariat on the basis of information sent by the relevant institutions November 2018 Date Assembly Meeting Place Tuesday

More information

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI Raziskava O Mednarodni organizaciji za migracije Mednarodna organizacija za migracije IOM je predana načelu, da humane in urejene

More information

Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo

Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Klemen Černivec Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE. Marjan Brezovšek Miro Haček

POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE. Marjan Brezovšek Miro Haček POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE Marjan Brezovšek Miro Haček Ljubljana, 2012 POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE Marjan BREZOVŠEK in Miro HAČEK Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Za založbo Hermina

More information

NINA JERE SLOVENSKO ČASOPISJE V PROSTORU IN ČASU

NINA JERE SLOVENSKO ČASOPISJE V PROSTORU IN ČASU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NINA JERE MENTORICA: DOC. DR. SMILJA AMON SLOVENSKO ČASOPISJE V PROSTORU IN ČASU PIONIRSKI LIST V LETU 1948 IN PIL V LETU 2001 DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA,

More information

POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI

POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Maja Bevc Mentor: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI Magistrsko delo Ljubljana, 2010 KAZALO SEZNAM TABEL...

More information

ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA V SLOVENSKIH OBČINAH

ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA V SLOVENSKIH OBČINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BARBARA KVAS ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA V SLOVENSKIH OBČINAH DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE BARBARA KVAS (mentor:

More information

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vanja Madžo Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji Vpliv socialnega in kulturnega kapitala na priložnosti priseljencev iz bivše SFRJ na trgu

More information

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni. 2 Odmev. Analiza anket na

Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni.  2 Odmev. Analiza anket na 2 Odmev Uvodnik V zgodovini, danes in v prihodnosti vedno pomembni Pred 17-imi leti je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza kot prva slovenska demokratična politična stranka. Ob tem je bila ustanovljena

More information

EUROPEAN UNION FEDERATION OF YOUTH HOSTEL ASSOCIATIONS

EUROPEAN UNION FEDERATION OF YOUTH HOSTEL ASSOCIATIONS Recommendations from EUFED for the Youth on the Move Card Background: EUFED, the European Union Federation of Youth Hostel Associations 1, as the voice of 2,75 million European citizens, wants to thank

More information

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU SUZANA HVALA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Suzana

More information

ISSN september 2012 brezplačen izvod

ISSN september 2012 brezplačen izvod ISSN 1581-8500 september 2012 brezplačen izvod u v o d n a b e s e d a Uvodnik Ko smo se odločili, da ob obeleževanju dvajsete obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije pripravimo in izdamo tudi posebno

More information

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI Ime in priimek: Mojca Česnik, Sandra Gošnak Naslov naloge: Usklajevanje delovnega in družinskega življenja; problem mladih družin Kraj: Ljubljana Leto: 9 Št. strani: 85 Št. slik:

More information

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 Delovna verzija, 2.april 2014 1 Vsebina UVOD... 7 1. UREDITVE, KI ZAGOTOVLJAJO USKLADITEV S STRATEGIJO

More information

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 KOLEDOKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 Anka Lisec V SLOVENIJI 9. 11. april 2008 Dnevi slovenske informatike DSI2008 Portorož, Slovenija Elektronska pošta: dsi@drustvo-informatika.si Spletna

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Janškovec Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, petek 7. 5. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Št. 4301-26/2010/2 Ob-3132/10

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Matej Zakonjšek. Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Matej Zakonjšek. Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr. UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Zakonjšek Mentor: redni profesor dr. Bogomil Ferfila Somentor: docent dr. Jernej Pikalo TURČIJA IN EVROPSKA UNIJA analiza odnosov turčije in evropske

More information

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO Povzetek Vesna Jakopin vesna.jakopin@gmail.com Raziskava slovenskega podjetniškega okolja v primerjavi s tujino je pokazala, da v Sloveniji podjetniško

More information

Izvajanje politik EU za zaposlovanje mladih: stališče civilne družbe. Poročilo o šestih državah članicah. Evropski ekonomsko-socialni odbor

Izvajanje politik EU za zaposlovanje mladih: stališče civilne družbe. Poročilo o šestih državah članicah. Evropski ekonomsko-socialni odbor Izvajanje politik EU za zaposlovanje mladih: stališče civilne družbe Poročilo o šestih državah članicah SL Evropski ekonomsko-socialni odbor KAZALO PREDGOVOR... 2 METODOLOGIJA... 3 GLAVNE UGOTOVITVE...

More information

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 2018-2022 Skupaj zgradimo slovensko prihodnost Ko postaneš oče, se ti svet spremeni. Bistveno se spremenijo prioritete v življenju.

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-45/08 Datum: 15.1.2009 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. ERNESTA PETRIČA V ZADEVI U-I-45/08 Uvodoma naj poudarim, da se strinjam z zavrţenjem zahteve

More information

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN 26. maj 2010 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,, št. 15/06, 26/07 in 18/08) OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje Številka: 10/2010 ISSN

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

USPEŠNOST DIPLOMACIJE MALE DRŽAVE NA PRIMERU REPUBLIKE MAKEDONIJE

USPEŠNOST DIPLOMACIJE MALE DRŽAVE NA PRIMERU REPUBLIKE MAKEDONIJE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Veronika Simonovska Mentor: predavatelj Marko Kosin USPEŠNOST DIPLOMACIJE MALE DRŽAVE NA PRIMERU REPUBLIKE MAKEDONIJE Diplomsko delo Ljubljana, 2005 Najlepše

More information

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj Dopolnjen osnutek Domžale, maj 2010 Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj - dopolnjen

More information

STORITVE IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE MREŽE ZA SREDNJE ŠOLE

STORITVE IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE MREŽE ZA SREDNJE ŠOLE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Magistrska naloga STORITVE IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE MREŽE ZA SREDNJE ŠOLE Domen Božeglav Koper, 2009 Mentorica: doc. dr. Viktorija Sulčič POVZETEK

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI Ime in priimek : Ana Dalmatin Naslov naloge: PODPORA REJENCEM PRI PRIHODU V REJNIŠKO DRUŽINO IN ODHODU IZ NJE Leto : 2008 Št. strani : 88 Št. slik : 0 Št. tabel : 6 Št. bibli.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DANIEL VIDETIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DANIEL VIDETIČ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO DANIEL VIDETIČ Ljubljana, 2016 2 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Specialna športna vzgoja Šport in mediji ORGANIZIRANOST OTROŠKE NOGOMETNE

More information

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LEA MARTIČ MENTOR: dr. MARJAN BREZOVŠEK DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2002 1 KAZALO: 1. UVOD 4 2. OPREDELITVE TEMELJNIH POJMOV

More information