UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Size: px
Start display at page:

Download "UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE"

Transcription

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Neudauer Mentor: prof. dr. Lojze Sočan VLOGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PHARE PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO Diplomsko delo Ljubljana, 2005

2 Dodatek 1: Izjava o avtorstvu diplomskega dela Spodaj podpisana Maja Neudauer, z vpisno številko , rojena , v kraju Maribor, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: VLOGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PHARE PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO. S svojim podpisom zagotavljam, da: je predloženo diplomsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s fakultetnimi navodili; sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu; se zavedam, da je plagiatorstvo predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95), prekršek pa podleže tudi ukrepom Fakultete za družbene vede v skladu z njenimi pravili; se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za moj status na Fakulteti za družbene vede; je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo diplomskega dela v zbirki Dela FDV. V Ljubljani, dne Podpis avtorja: 2

3 ZAHVALA Posebej bi se rada zahvalila svojim staršem, ki so me v času študija še posebej spodbujali in mi bili v oporo. Hvala 3

4 KAZALO KAZALO SLIK, GRAFOV, PREGLEDNIC IN TABEL. 7 SLOVAR TUJK IN KRATIC PREDGOVOR UVOD Opredelitev oz. opis predmeta, ki je predmet raziskovanja Namen diplomskega dela Cilji diplomskega dela Osnovne trditve diplomskega dela Predpostavke in omejitve raziskave Omejitve Predvidene metode raziskovanja IZVAJANJE RAZVOJNE (REGIONALNE) POLITIKE V SLOVENIJI S POMOČJO PHARE SREDSTEV Trije sklopi programa PHARE Nacionalni program Večdržavni in horizontalni programi Program čezmejnega sodelovanja (CBC) Sklad za male projekte Pregled vsote predpristopne pomoči programa za čezmejno sodelovanje Slovenije Pregled sredstev pomoči PHARE programa čezmejnega sodelovanja iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo, Italijo in POMEN REGIONALNO IN PROSTORSKO URAVNOTEŽENEGA RAZVOJA ZA RAZVOJ SLOVENIJE Ključni dejavniki razvoja celotne Slovenije Regionalna politika kot spodbujevalec razvoja celotnega državnega gospodarstva Razvojno zasnovane regije PHARE PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA Osnovni namen programa čezmejnega sodelovanja Glavni problemi obmejnega sodelovanja Čezmejno sodelovanje Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko Način izvedbe programa PHARE

5 5. PHARE PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJE IN MADŽARSKE Izvajanje nalog sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske Skupni programski dokument za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske Opis programskega območja za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske (Pomurje in Železna ter Zalska županija) Splošen opis programskega območja Geografske značilnosti programskega območja Demografija programskega območja Stanje na gospodarskem področju programskega območja Stanje na področju okolja in prostorskega razvoja v programskem območju Stanje na področju raziskav in razvoja (R&R) ter na področju človeških virov na programskem območju Stanje na področju transporta in telekomunikacij v programskem območju SKLAD ZA MALE PROJEKTE IN NJEGOVA VLOGA NA PODROČJU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA Kaj predstavlja Sklad za male projekte? Osnovni namen sklada za male projekte Ključni cilji sklada za male projekte Kratkoročni cilji sklada za male projekte Financiranje področij iz Sklada za male projekte Lokalni gospodarski razvoj, vključno s turizmom Pospeševanje čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva, s poudarkom na skupni uporabi človeških virov Razvoj ali ustanavljanje objektov in virov z namenom izboljšanja pretoka informacij in komunikacij med obmejnimi regijami Kulturne izmenjave Lokalno zaposlovanje, izobraževanje in izobraževalne pobude Varstvo in zaščita okolja Pogoji za pridobitev sredstev iz Sklada za male projekte Prejemniki sredstev iz Sklada za male projekte Ocenjevanje projektov iz Sklada za male projekte OBDELAVA PODATKOV ZA PREJETA FINANČNA SREDSTVA IZ SKLADA ZA MALE PROJEKTE ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE SLOVENIJE (AVSTRIJE) IN MADŽARSKE Grafični prikaz dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske ter kratka predstavitev primerov projektov po posameznih donacijskih shemah Predstavitev pomembnih rezultatov projektov na podlagi izvedene ankete Razčlenitev ankete Ali ste s projektom že zaključili (v nasprotnem primeru prosim če, obrazložite glavne vzroke za to)?

6 Kakšen je bil namen projekta oziroma zakaj ste se odločili za izvajanje prav določenega projekta? Kakšni so rezultati projekta? Kdo vse so sodelujoči v projektu? Kako se bo projekt financiral, ko bodo dodeljena sredstva izčrpana? Ali je sam projekt ustvaril delovna mesta (in približno število)? Kako se tržijo produkti projekta in kašno je tržno zanimanje za produkte projekta? Kakšna je vloga čezmejnega partnerja v projektu in kakšen je čezmejni vpliv? Skupni programski dokument za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske ter izvajanje ukrepov preko Sklada za male projekte stanje v praksi SKLEPI 88 SEZNAM VIROV 93 6

7 KAZALO SLIK, GRAFOV, PREGLEDNIC IN TABEL Preglednica 1: Klasifikacija projektov po namenu (legenda h grafom od 1 do 3). 18 Graf 1: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo od leta 1995 do leta Graf 2: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije od leta 1995 do leta Graf 3: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske za leta od 1995 do leta Slika 1: Shema načina izvedbe programa Phare..31 Preglednica 2: Prednostne naloge Skupnega programskega dokumenta za obdobje , za čezmejno sodelovanja Slovenije in Madžarske 36 Preglednica 3: Prednostne naloge Skupnega programskega dokumenta v programskem obdobju 2003 do 2006 za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske Tabela 1: Temeljni primerljivi podatki Tabela 2: Temeljni primerljivi podatki za gospodarsko strukturo območij v bližini meje...41 Preglednica 4 : Swot analiza za gospodarstvo turizem Preglednica 5: Swot analiza za kmetijstvo..46 Preglednica 6: Swot analiza za razvoj podeželja. 47 Preglednica 7: Swot analiza za okolje in prostorski razvoj. 48 Preglednica 8: Swot analiza za razvoj človeških virov Preglednica 9: Swot analiza za področje transporta in telekomunikacij...54 Tabela 3: Ocenjevalna tabela za izbor projektov Preglednica 10: Klasifikacija projektov po namenu (legenda k tabeli 4 in grafom od 4 do 10)...62 Tabela 4: Prikaz primernih področij za dotacije iz Sklada za male projekte in njihova vrednost (po letih v EUR).63 Graf 4: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto Graf 5: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto

8 Graf 6: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto Graf 7: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto Graf 8: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto Graf 9: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijske sheme Sklada za male projekte za leto Graf 10: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz donacijskih shem Sklada za male projekte od leta 1995 do

9 SLOVAR TUJK IN KRATIC ARR RS Agencija za regionalni razvoj Republike Slovenije CBC (Cross-Boreder Co-operation) čezmejno sodelovanje CRPOV Celostni razvoj podeželja in obnova vasi DRP RS Državni razvojni program Republike Slovenije EU Evropska unija DRP RS Državni razvojni program Republike Slovenije ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-accession) Orodje financiranja programov okoljske in prometne infrastrukture INTERREG Pobuda skupnosti za spodbujanje sodelovanja med regijami znotraj držav Evropske unije OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj PHARE (Poland and Hungary Action for Reconstruction of the Economy) Program pomoči Poljski in Madžarski pri prestrukturiranju gospodarstva SKTE Statistična klasifikacija teritorialnih enot (Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique - NUTS) SPD Skupni programski dokument za čezmejno sodelovanje SGR RS Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije SMP Sklad za male projekte SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti SAPARD (Special Accession Programme for Africulture and Rural Development) Predpristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja ZSSRR RS Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Republike Slovenije 9

10 PREDGOVOR Evropska unija (dalje EU) si prizadeva za Evropo trajnostnega razvoja na podlagi uravnotežene gospodarske rasti, za socialno tržno gospodarstvo, visoko konkurenčno in usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja. Bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter pospešuje socialno pravičnost in socialno zaščito, enakost med ženskami in moškimi, solidarnost med generacijami in varstvo otrokovih pravic. Spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. (Osnutek pogodbe o ustanovitvi ustave za Evropo, 2003: 9-10) V skladu s procesom razširjanja EU oz. vključevanja držav vanjo, so le-te morale vse svoje napore nameniti prilagajanju novim evropskim smernicam, ki zajemajo različne vidike socialnega in ekonomskega razvoja. V času procesa prilagajanja načelom EU so pristopne države EU za ta namen dobivale nemalo denarnih sredstev, ki jih je EU podeljevala v obliki predpristopne pomoči. Eden izmed instrumentov take pomoči so tudi PHARE sredstva za čezmejno sodelovanje, ki jih Slovenija prejema že od leta V času od leta 1994 do danes je prejela že veliko denarja, ki ga je morala porabiti za ustvarjanje novega razvojnega okolja obmejnih regij, ki bi le-te napravil vsaj malo podobne drugim konkurenčnim in razvitim regijam v EU. Hkrati s tem je pospeševala čezmejno sodelovanje na vseh ravneh z namenom oblikovanja trajnih oblik sodelovanja in z namenom združevanja ljudi z obeh strani meje ter jim ponuditi možnost, da se spoznajo in skupaj delujejo kot celota. Gre torej za uveljavljanje načel evropske regionalne politike v Sloveniji. Razlike med regijami se namreč večajo v Evropski uniji in Sloveniji. Politika EU pa poskuša te razlike zmanjšati s pomočjo finančnih transferjev v gospodarsko in demografsko zapostavljene regije. Sklad za male projekte (dalje SMP) se je oblikoval znotraj programa PHARE (PHARE Cross- Border Cooperation PHARE program čezmejnega sodelovanja) in predstavlja finančno podporo povezovanju ljudi na lokalni ravni, razvojnim dejavnostim manjšega obsega in čezmejnega značaja. Kot navaja Majcen (Majcen, 2005), je»/n/amreč z vstopom Slovenije v EU, prišlo do bolj neposrednega povezovanja regionalnih gospodarstev s sosednjimi regionalnimi gospodarstvi tudi izven Slovenije«. Hkrati meni, da gre torej za spremembo gravitacijskih območij, kar zadeva konkurenčnost in ustrezno institucionalno organiziranost slovenskih regij. 10

11 1. UVOD 1.1. Opredelitev oz. opis predmeta, ki je predmet raziskovanja Program PHARE je pobuda Evropske unije, ki vzpodbuja večje demokratične družine narodov v uspešno in stabilno Evropo. Njegov cilj je pomagati državam srednje in vzhodne Evrope, da se pridružijo glavnemu toku evropskega razvoja in zgradijo tesnejše politične in gospodarske vezi z EU. (Kako sodelovati s PHARE, 1994: 2). Program PHARE je obsežen program, ki pokriva različna področja, ki so potrebna prilagoditev normam EU in razvoja, da lahko Slovenija uspešno opravlja svoje naloge v EU. Del PHARE programa je program čezmejnega sodelovanja (dalje PHARE CBC), kjer sosednje države skupaj ustvarjajo projekte in jih izvajajo z namenom povečevanja sodelovanja, izmenjave izkušenj, prenosa dobrih praks ipd., vse to pa se dogaja z namenom ustvarjanja ekonomske in socialne kohezije v posameznih regijah in posledično nacionalnega gospodarstva ter Skupnosti kot celote. PHARE program (vključno s PHARE CBC) je predstavljal prvi korak pri procesu vključitve Slovenije v Evropsko unijo in danes predstavlja pripravljalno fazo za koriščenje denarnih sredstev iz Strukturnih skladov EU, Kohezijskega sklada in pobud Skupnosti. V okviru PHARE CBC se je oblikoval sklad, ki se imenuje Sklad za male projekte (dalje SMP), ki prav tako podpira čezmejno sodelovanje, le da je vrednost projektov, ki se pojavljajo tukaj manjša kot pri ostalih projektih. Splošni cilj je finančna podpora povezovanju ljudi na lokalni ravni in ''lahkih'' razvojnih aktivnosti manjšega obsega. Kljub vsemu pa gre za projekte, ki puščajo konkretne rezultate na ciljnih skupinah, kar pomeni, da se tudi preko SMP izvajajo aktivnosti razvoja obmejnih regij, hkrati s procesom razvijanja in pospeševanja čezmejnega sodelovanja. V sami diplomski nalogi se bom osredotočila na PHARE program čezmejnega sodelovanja, ki se odvija v okviru SMP za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske (torej Pomurja na slovenski strani, ki predstavlja eno izmed najmanj razvitih statističnih regij 1 v Sloveniji in Železne ter Zalske županije na madžarski strani) saj menim, da je prav slednje področje javnosti premalo poznano. 1 V Sloveniji še nimamo izoblikovanih regij zato se pogovarjamo o statističnih regijah, ki so razdeljene glede na NUTS (SKTE) klasifikacijo. V nadaljevanju bom za statistično regijo Pomurje (ki je ena od 12 statističnih regij v Sloveniji) vseeno uporabljala izraz regija Pomurje. 11

12 1.2. Namen diplomskega dela Namen je ugotoviti na katerih področjih je SMP skušal izboljšati stanje, ki so nujno potrebna revitalizacije, z namenom ustvarjanja Pomurja kot razvijajoče se regije, ki bi bila konkurenčna na enotnem evropskem trgu, oziroma povedano drugače: ugotoviti želim kako se projekti, iz SMP, izvajajo v praksi in kakšne učinke so, v skladu z namenom čezmejnega sodelovanja in njegovega skupnega programskega dokumenta, pustili ter na kakšen način je SMP uspel pripraviti regionalne/lokalne institucije na izvajanje načel evropske regionalne politike. Zato želim v diplomski nalogi podrobneje raziskati, kdo so nosilci projektov in kaj so se naučili. Hkrati želim ugotoviti, glede na višino dodeljenih sredstev od začetka prejemanja sredstev iz Sklada za male projekte, kaj ta vsota predstavlja za območje Pomurja in za območji, s katerima slovenska stran sodeluje na madžarski strani. Prav tako bom skušala odkriti kam so se dodeljena sredstva vlagala, zakaj prav na določena področja in kakšni so rezultati teh projektov danes Cilji diplomskega dela Predstaviti želim Sklad za male projekte, kot enega izmed instrumentov predpristopne pomoči. Cilji naloge so: 1. na splošno predstaviti program PHARE in njegovo vlogo; 2. predstaviti glavne značilnosti sodobne evropske regionalne politike, da bomo lažje razumeli pomen SMP ter kaj je osnovna podlaga za uspešen razvoj posamezne regije in posledično celotnega nacionalnega gospodarstva na sploh, 3. opredeliti pomen čezmejnega sodelovanja regij; 4. na podlagi primera čezmejnega sodelovanja (SMP) želim najprej opisati območje čezmejnega sodelovanja (Pomurje ter Železno in Zalsko županijo) preko swot analize, z namenom prikaza prednosti, pomanjkljivosti in možnosti za razvoj območja; 12

13 5. v raziskovalnem delu pa želim ugotoviti kakšna je dejanska vloga projektov malega formata v čezmejnem sodelovanju na podlagi sinteze študij primerov projektov, ter kaj je bilo z projekti doseženo; 6. v povezavi s Skupnim programskim dokumentom (dalje SPD) za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske, kot krovno strategijo razvoja čezmejnega območja, želim ugotoviti na katerih področjih SMP prispeva k uresničevanju razvoja čezmejnega območja ter tako obmejnih regij; 7. dokazati zastavljene hipoteze in morebiti dodati kakšno novo Osnovne trditve diplomskega dela Sklad za male projekte na območju čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, pušča pozitivne in dolgotrajne rezultate, preko katerih se izboljšuje sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti ter drugih institucij na obeh straneh meje. Projekti, iz Sklada za male projekte, predstavljajo temelje za razvoj nadaljnjih projektov, iz katerih je mogoče pričakovati povečanje gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti in razvoja drugih stvari, ki so pomembne za razvoj čezmejnega območja. Z izmenjavo izkušenj in prenosom dobrih praks se preko SMP, območje čezmejnega sodelovanja razvija v smeri konkurenčno naravnanega gospodarstva Predpostavke in omejitve raziskave V diplomski nalogi izhajam iz predpostavk, da: evropska regionalna politika določa nove (razvojne) koncepte uresničevanja regionalne politike v celotni EU, katerim morajo države članice slediti, da se lahko razvijejo v državo z močnim gospodarstvom z namenom preživetja na skupnem in enotnem trgu v EU. Skladno s tem, pa se morajo razvijati tudi regije, saj se danes le-te predstavljajo kot nosilci razvoja, ki morajo izkoriščati lastne razvojne potenciale in s tem prispevati razvoju nacionalnega gospodarstva; 13

14 da je predpristopna pomoč iz PHARE programa za čezmejno sodelovanje omogočila Sloveniji in njenim obmejnim regijam, da se pripravljajo na odprtost svojih mej in da pospešujejo čezmejno sodelovanje; da so projekti, ki se izvajajo v okviru Sklada za male projekte, dobra predpriprava za nastajanje novih podobnih razvojnih projektov v prihodnosti; da je finančna pomoč dobra spodbuda lokalnim organizacijam, da se zbudijo in začnejo ustvarjati razvojno zasnovane projekte s katerimi bodo napravili regijo bolj prepoznavno in konkurenčno Omejitve V diplomski nalogi se bom omejila na določeno območje čezmejnega sodelovanja in skušala raziskati le-to. Ker mene zanima uspeh, ki so ga ustvarili projekti malega formata v regiji Pomurje, bom opisovala projekte, ki so se izvajali na slovenski strani, hkrati pa se bo dalo razbrati čezmejne vplive na madžarsko stran Predvidene metode raziskovanja V diplomski nalogi bom uporabila analizo primarnih (dokumenti, zakoni) in sekundarnih virov (knjige, članke, raziskovalna poročila) ter izdelala sintezo uporabljenih virov, kar bo temelj za uporabo zgodovinskorazvojne metode proučevanja problema oz. teme raziskovanja. Raziskovalni del diplomske naloge bo temeljil na študiji primerov projektov preko ankete odprtega tipa, kjer bodo na vprašanja odgovarjali nosilci izbranih projektov. Izbor projektov bo naključen oziroma odgovarjali bodo tisti nosilci projektov, ki bodo to želeli. V raziskovalni del diplomske naloge bo zajeta tudi obdelava podatkov (finančnih sredstev) s katerimi bom ugotovila vsoto dodeljenih sredstev in področja, ki so prejemala največjo vsoto sredstev iz SMP. 14

15 2. IZVAJANJE RAZVOJNE (REGIONALNE) POLITIKE V SLOVENIJI S POMOČJO PHARE SREDSTEV Nobenega dvoma ni, da je regionalna politika tudi v Sloveniji izrednega pomena, saj država teži k čim bolj enakomerni razvitosti svojega ozemlja. Spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja in zmanjševanje razlik med posameznimi območji krepi ekonomsko in socialno kohezijo ter tako pomaga k enakomernejšemu razvoju celotnega ozemlja ne glede na razlike, ki izhajajo iz različne razpoložljivosti naravnih, gospodarskih, socialnih in drugih virov na posameznih področjih. (Mrak in dr., 2004: 13) Politika skladnega regionalnega razvoja je tako vse bolj skupni imenovalec vrste specifičnih politik na ravni države in na regionalnih ravneh (prostorsko načrtovanje, kmetijska politika, spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij, turizem, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznolikosti z ustvarjanjem zavarovanih območij, kulturna dediščina). (SGR RS 2, 2001) V Sloveniji je politika spodbujanja socialno-ekonomsko manj razvitih območij že dolgo uveljavljena. Zaustavitev povečanja razlik med slovenskimi regijami je tudi eden izmed dveh osnovnih ciljev Državnega razvojnega programa Republike Slovenije , ki je izvedbeni dokument Strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije, od leta 1999 (leta 2004 je bil predlagan nov in dopolnjen zakon, op.a.) pa velja tudi poseben Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki določa cilje, načela, organizacijo spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud in merila za opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. Z vstopom v EU je bil k temu dodan še t. i. Enotni programski dokument, ki predstavlja okvir za nadaljnje načrtovanje projektov s področja ekonomske in socialne kohezije oziroma črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU. (Kezunovič, 2003:98) Ker je osnovni cilj evropske regionalne politike krepitev ekonomske in socialne kohezije na celotnem ozemlju EU, EU za izpolnitev tega cilja (po načelu finančne solidarnosti) z različnimi programi pomaga manj razvitim regijam, da bi čim prej zmanjšale svoj razvojni zaostanek. Regionalna politika EU se tako izvaja v okviru t. i. strukturnih skladov. (Kezunovič, 2003: 96) Strukturni skladi so bili ustanovljeni z namenom pospeševanja razvoja in zmanjševanja razlik med regijami in državami v EU. Financiranje projektov poteka s sodelovanjem lokalnih oblasti in države članice 2 Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije (dalje SGR RS). 15

16 tako, da je delovanje Strukturne politike določeno kot dopolnjevanje nacionalnega izvajanja regionalne politike članic. (Kranjc, 2005) Za aktivno sodelovanje v teh strukturnih skladih in pobudah Skupnosti (INTERREG) se Slovenija pripravlja že v okviru programov predpristopne pomoči PHARE, PHARE CBC in preko SMP ter kot ugotavlja Mrak (Mrak in dr., 2004: 113),»/ / s pomočjo katerih je politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji dobila nov zagon, saj je osnovni namen programov predpristopne pomoči posodobitev administrativne usposobljenosti držav za učinkovito izvajanje evropske zakonodaje in podpora nujnim investicijam na področju ekonomske in socialne kohezije« Trije sklopi programa PHARE Slovenija sodeluje v programu PHARE, ki ga financira EU, v treh programskih sklopih: ( ) Nacionalni program Financira projekte za uvajanje pravnega reda Evropske skupnosti tako, da pomaga pri razvoju institucij na državni, regionalni in lokalni ravni (30 % sredstev) ter investira v infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje pravnega reda (70 % sredstev). Od leta 2000 je nacionalni program namenjen tudi naložbam v ekonomsko in socialno kohezijo na podoben način, kakor Unija dodeljuje sredstva državam članicam iz strukturnih skladov. Projekti, namenjeni razvoju institucij, se najpogosteje izvajajo s posebnimi dogovori, tako imenovanim medinstitucionalnim sodelovanjem (twinning) 3 ali sporazumi o medinstitucionalnem sodelovanju, ki jih podpiše Slovenija z eno ali več izbranimi institucijami posamezne države članice. Poleg te oblike obstaja tudi tehnična pomoč, krajša svetovanja državni upravi, pri kateri za izbiro pogodbenikov 3 Od leta 1998 se twinning v Sloveniji uporablja kot instrument za izgradnjo institucij. Namen twinninga je podpreti Slovenijo v procesu prenosa pravnega reda EU v svojo zakonodajo in pri razvoju lastne upravne usposobljenosti za uveljavitev te zakonodaje. Twinning ustvarja tesno partnerstvo med slovenskimi državnimi organi in državnimi organi članic EU, kar se uresničuje tako, da v Sloveniji daljši čas gostuje državni uradnik iz države članice EU, ki opravlja funkcijo predpristopnega svetovalca (PAA- pre-accession-adviser). (Programi Phare, Ispa in Sapard v Sloveniji, 2002) 16

17 veljajo standardni postopki PHARE programa. Ti postopki veljajo tudi pri investicijah, kadar se izvajajo razpisi za nakup opreme oziroma gradnje objektov. ( ) Večdržavni in horizontalni programi Programi so namenjeni sodelovanju večim državam hkrati, na projektih, ki so skupnega interesa. Ti programi so opora nacionalnemu programu in jih delimo na programe, namenjene institucionalni izgradnji (npr. TAIEX 4 ), sektorske programe (npr. za področje okolja), programe civilne družbe (ACCESS 5 ), programe za podporo gospodarstva (npr. program podpore podjetništvu) in druge. ( ) Program čezmejnega sodelovanja (CBC) Gre za skupne projekte s sosednjimi državami članicami ali kandidatkami. Skupni projekti s področja prometa, obmejne infrastrukture, kmetijstva, malega gospodarstva, kulture, okolja in drugi pomagajo blažiti posledice državnih meja, krepijo obojestransko zaupanje in sodelovanje in pomagajo zagotoviti uravnotežen razvoj. ( ) Sklad za male projekte V okviru čezmejnega sodelovanja se je oblikoval tudi sklad, ki se imenuje Sklad za male projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte, manjšega obsega in z konkretnimi rezultati za ciljne skupine, med neprofitnimi organizacijami. Več o njem je mogoče prebrati v nadaljevanju. 4 Tehnical Assistance Information Excange Office Pisarna za izmenjavo informacij o tehnični pomoči. 5 Program za izvajanje evropskega pravnega reda na področju varstva okolja, družbeno-ekonomskega razvoja, dejavnosti v družbenem sektorju, ki prispevajo k ponovni družbeni integraciji in vključitvi v aktivno življenje in pospeševanje trajnostne zdravstvene in socialne pomoči marginaliziranim skupinam. Gre za razvoj civilne družbe in krepitev nevladnih in neprofitnih organizacij. 17

18 2.2. Pregled vsote predpristopne pomoči programa za čezmejno sodelovanje Slovenije Od leta 1992, ko je bila Slovenija prvič upravičena do sredstev iz PHARE programa, pa vse do danes je za projekte s področij reforme javne uprave, privatizacije, reforme finančnega sektorja, regionalnega razvoja (vključno s čezmejnim sodelovanjem) ter razvoja človeških virov prejela v povprečju 339 milijona evrov. Gre za vsoto, ki v tako majhnem prostoru, kot je slovenski, nikakor ni zanemarljiva. (Mrak in dr., 2004: 118) Pregled sredstev pomoči PHARE programa čezmejnega sodelovanja iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo, Italijo in Madžarsko Dejansko črpanje razpoložljivih sredstev PHARE je odvisno predvsem od kakovosti priprave predlogov projektov in programov, razvoja potrebne institucionalne ureditve vključno z zagotovitvijo ustreznega števila visoko usposobljenih kadrov tako na nacionalni kot regionalni in lokalni ravni ter tudi od dejanske absorbcijske sposobnosti koristnikov pomoči. (Mrak in dr., 2004: 121) V spodnjih treh grafih je predstavljena okvirna vrednost dotacij iz SMP, ki so bile dodeljene za čezmejno sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami. Preglednica 1: Klasifikacija projektov po namenu (legenda h grafom od 1 do 3) PP/RŠ prostorsko planiranje in razvoj študij ZDR sodelovanje na področju zdravstva s poudarkom na skupni rabi človeških virov in objektov v regiji KI/I kulturne izmenjave in izobraževanje V/ZO varstvo in zaščita okolja ČLV človeški viri PIK razvoj ali ustanovitev objektov za izboljšanje pretoka informacij in razvoj komunikacij med obmejnimi regijami vključno s podporo vsem GrT lokalni gospodarski razvoj, vključno s turizmom ZI vzpodbude na področju zaposlovanja in izobraževanja ter usposabljanja in športa Vir: Legenda prirejena po podatkih Agencije RS za regionalni razvoj (2005). 18

19 Graf 1: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo od leta 1995 do leta 2005 OD LETA 1995 DO LETA 2005 (Skupna vsota = 2, EUR) 5% 4% 25% PP/RŠ 16% ZDR KI/I V/ZO 4% PIK 4% GrT ZI 42% Vir: Prirejeno po podatkih Agencije RS za regionalni razvoj (2005). Graf 1 nam kaže, da je bilo za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo od leta 1995 do leta 2005 namenjenih 2, EUR. Največji odstotek sredstev je bil namenjen lokalnemu gospodarskemu razvoju in turizmu (42 %). Graf 2: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije od leta 1995 do leta 2005 OD LETA 1998 DO LETA 2005 (Skupna vsota = 3, EUR) 40% 16% 14% 5% 3% 6% 4% 12% PP/RŠ PIK V/ZO ZDR ZI ČLV KI/I GrT Vir: Prirejeno po podatkih Agencije RS za regionalni razvoj (2005). Skupna dodeljena vsota za čezmejno sodelovanje Slovenije z Italijo (graf 2), v obdobju od 1995 do 2005 je bila 3, EUR. Tudi v tem čezmejnem območju je 19

20 bil največji odstotek sredstev namenjen lokalnemu gospodarskemu razvoju in turizmu (40 %) Graf 3: Skupna vsota dodeljenih sredstev iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske za leta od 1995 do leta 2003 OD LETA 1995 DO LETA 2003 (Skupna vsota = 2, EUR) 15% 39% 7% 15% 13% 11% ZDR PIK ZI GrT V/ZO KI/I Vir: Prirejeno po podatkih Agencije RS za regionalni razvoj (2005). Skupna dodeljena vsota iz Sklada za male projekte za čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske (graf 3) je bila v vrednosti 2, EUR. Največji odstotek sredstev spet odpade na področje lokalnega gospodarskega razvoja Skupno je bilo za PHARE projekte čezmejnega sodelovanja Slovenije z obmejnimi državami iz Sklada za male projekte namenjeno 8, EUR v skupnem obdobju od leta 1995 do leta Največ sredstev za čezmejno sodelovanje se je pri vseh bilateralnih sodelovanjih, porabilo za razvoj lokalnega gospodarstva, vključno s turizmom (odstotki se gibljejo od 39 % do 42 % vseh prejetih sredstev). Odstotki nam tako kažejo, da se v okviru vseh čezmejnih sodelovanj Slovenije s sosednjimi državami največ razvojnega potenciala kaže predvsem na tem področju. Za ostala področja čezmejnega sodelovanja v bilateralnih odnosih se odstotki po posameznih področjih razlikujejo, kar je razvidno iz posameznih grafov. 20

21 3. POMEN REGIONALNO IN PROSTORSKO URAVNOTEŽENEGA RAZVOJA ZA RAZVOJ SLOVENIJE Gospodarske, socialne in okoljske spremembe v svetu spremljajo zelo različni vzorci razvoja dejavnosti v prostoru, ki lahko delujejo pospeševalno ali zaviralno na ostale vidike razvoja in blaginje. V državah EU je skrb za prostor zelo poudarjena. Skrb za urejanje prostora je po načelu subsidiarnosti spuščena na nižjo lokalno/regionalno raven. Evropska kohezijska politika in politika spodbujanja regionalnega razvoja temelji na solidarnosti in je argumentirana s stroški prestrukturiranja zaradi vse močnejše integracije ter s pospeševanja rasti nacionalnih gospodarstev ter celotne EU. (Lavrač in dr., 2005) 3.1. Ključni dejavniki razvoja celotne Slovenije Omenjeno je že bilo, da je danes razvoj na regionalni ravni nujno potreben, da se v končni fazi izboljša celotna podoba nacionalnega gospodarstva. Da pa bi se to lahko zgodilo, si je najprej potrebno postaviti ključne strateške cilje celotnega nacionalnega gospodarstva, ki se nato prenašajo na nižjo raven. Po podatkih Eurostata se je BDP na prebivalca po kupni moči v Sloveniji v obdobju od leta 1995 do 2002 povečal z 61 % na 69 % povprečja EU. Slovenija izboljšuje svoj položaj v primerjavi z evropskim povprečjem precej hitreje (vsako leto za eno strukturno točko) kot ostale države pristopnice. V prihodnje je po naši oceni mogoče računati na nadaljevanje ugodnega trenda le, če bodo prizadevanja zasebnega sektorja in tekočo ekonomsko politiko vlade spremljale tudi nadaljnje institucionalne spremembe, ki so še potrebne za učinkovit ''vstop'' Slovenije v EU. V razširjeni EU se bo Slovenija sicer nahajala v njenem dinamičnem delu z relativno dobro razvitim poslovnim okoljem in infrastrukturo, vendar pa ostaja dejstvo, da če želimo v naslednjih desetih letih preseči povprečno raven razvitosti EU, potrebujemo za 2.8 odstotne točke višjo gospodarsko rast od držav EU. To je dosegljivo le z aktiviranjem vseh razvojnih potencialov v državi, še posebej v regijah, ki zaostajajo v razvoju in ki 21

22 imajo praviloma največje neizkoriščene razvojne potenciale (tako človeške vire kot naravno in kulturno dediščino). (Predlog ZSSRR RS, 2004) 6 Za ustvarjanje takega pro-aktivnega razvojnega okolja pa ima (in predvsem v prvi vrsti, op.a.) odločilno vlogo ustrezna razvojna sposobnost vlade (governmental capability), saj je za doseganje večine razvojnih ciljev potreben dolgoročen praviloma generacijski razvojni sporazum med partnerji o temeljnih razvojnih ciljih države in tudi o vzvodih in politikah za njihovo udejanjanje. Pri tem je bistveno, da tak razvojni dogovor podpirajo vsi ključni družbeni partnerji države. (Sočan, 2003: 134) Krovni razvojni dokument za Slovenijo danes predstavlja Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki je temeljni dokument z opredeljenimi prednostnimi nalogami in je podlaga za vse ostale programske dokumente (DRP RS, 2002: 5) 7, tudi za Skupni programski dokument za čezmejno sodelovanje. Poleg znanja je vse bolj pomemben tudi t. i. socialni kapital, ki pomeni sposobnost delovanja, racionalne delitve dela in doseganja soglasja, še posebej glede ključnih razvojnih projektov. Tudi socialni kapital je praviloma slabše razvit prav v manj razvitih regijah. Civilna družba (nevladne organizacije, društvene organizacije ter fundacije in ustanove) predstavlja v Sloveniji velik, še neizkoriščen razvojni potencial. Ob primarnih spodbudah je ta segment družbe sposoben aktivirati mnoge in raznovrstne človeške potenciale in to na pretežno volonterski osnovi. (Predlog ZSSRR RS, 2004) Tretji neizkoriščen potencial predstavlja javni sektor, ki se mora preobraziti, povečati svojo konkurenčnost in internacionalizirati svoje poslovanje. Zaradi navedenega so potrebne zakonske spremembe, ki jih nalaga ZSSRR RS, kot institucionalni prenovi regionalne politike, ki kontinuirano poteka v celotnem obdobju in skladno z vključevanjem Slovenije v sistem strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Skladno z veljavnim zakonom (iz leta 1999) so bile v statističnih regijah oblikovane regionalne razvojne agencije in sprejeti regionalni razvojni programi s čemer je bil narejen prvi korak k oblikovanju razvojnih regij. (Predlog ZSSRR RS, 2004) Sočan meni, da je poleg tega potrebna še tehnološko-inovacijska revitalizacija večine gospodarstva, skladen in pospešen razvoj celotne infrastrukture, pomembno je 6 Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Republike Slovenije, (dalje ZSSRR RS) 7 Državni razvojni program Republike Slovenije (dalje DRP RS) 22

23 lastno varčevanje držav, prav tako pa so potrebne druge spremembe za razvojno prenovo in ustvarjanje delovnih mest, na nižji ravni pa so pomembne predvsem razvojno zasnovane regije. (Sočan, 2003: 14-15) 3.2. Regionalna politika kot spodbujevalec razvoja celotnega državnega gospodarstva Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj ima tako tudi za razvoj Slovenije velik pomen, ker se s procesom globalizacije veča vloga lokacije, kot prostora, kjer se odvija gospodarska dejavnost. To pomeni, da ne moremo več gledati na državo kot na geografsko homogeno celoto, kjer bo trg sam po sebi oblikoval optimalni razvoj celotnega gospodarstva. Regionalna politika, ki je imela v preteklosti predvsem politične in socialne motive, zdaj postaja tudi ekonomsko potrebna, saj so danes prav regionalna rastišča gospodarskih dejavnosti viri rasti nacionalne ekonomije v celoti. Nova regionalna politika v evropskih razmerah ne more biti več namenjena zgolj odpravljanju notranjih razvojnih razlik, ampak tudi in predvsem spodbujanju razvojnih polov in mednarodne konkurenčnosti vseh delov države. Sodoben koncept vodenja regionalne politike temelji na strategiji endogenega razvoja, torej na konceptu razvoja, ki je zasnovan na razvojnih potencialih regije, katere dopolnjujejo ukrepi za pritegovanje novih podjetij in investicij v regijo. Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj ima za Slovenijo velik pomen tudi, ker so za razvoj Slovenije pomembna tako mesta, ki so danes glavni generator razvoja, kakor tudi podeželje. Položaj, razvoj in vloga mest v hierarhiji, se v pogojih svetovnega tekmovanja spreminja. Klasični modeli centralnih krajev, temelječi na pomembnosti oskrbnih funkcij mestnih sistemov, ki so jih izžarevali v svojo okolico, stopajo v ozadje in kot kriteriji opazovanja globalizacijskih procesov stopajo v ospredje ekonomsko funkcijski kazalci. Za številne dejavnosti, ki so značilne za novo ekonomijo in temeljijo predvsem na podjetnosti in ustvarjalnosti posameznika je odprto mesto, s številnimi možnostmi interakcij na razmeroma majhnem prostoru ključen razvojni dejavnik. Prav tako spreminja podeželje svojo vlogo. Predvsem smo priča postopnemu zmanjševanju ekonomske vloge kmetijstva (razlogi so v naravnih danostih in v zgodovinskem razvoju: premajhne kmetije, nizka intenzivnost in predvsem skupni obseg pridelave na delovno moč v kmetijstvu ne dovoljujejo racionalne in učinkovite 23

24 proizvodnje, nemobilnosti proizvodnih dejavnikov (predvsem dela in zemlje) pa dodatno otežujejo procese prilagajanja) in zaradi prepočasnemu razvoju drugih gospodarskih dejavnosti, podeželje zaostaja za urbanimi območji. Posledica je intenzivna sprememba rabe zemljišč, in njihovega zaraščanja, slabšanja gospodarske in socialne infrastrukture in propadanju kulturne dediščine. Kmetijstvo je kljub temu na podeželju še vedno zelo pomembna gospodarska dejavnost, vendar pa se krepi njegova vloga v zagotavljanju ciljev širšega družbenega pomena (naravni viri, kulturna krajina, poseljenost). (Majcen, 2005) Analiza razvojnih potencialov slovenskih regij je pokazala, da ne le regije z neugodnimi socio-ekonomskimi kazalci, temveč tudi regije z ugodnimi socioekonomskimi kazalci ne izkoriščajo lastnih razvojnih potencialov. Predvsem primanjkuje znanj ter ustrezne organiziranosti spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Posledično je spodbujanje regionalnega razvoja na regionalni in lokalni ravni necelovito in neusklajeno. Le usklajeno delovanje vseh razvojnih akterjev na regionalni ravni, ki pripravijo celovit program razvoja regije v obliki regionalnega razvojnega programa, omogoča celovit razvoj območja in zastopanost regij v podprogramih, aktivnostih in projektih neposrednih proračunskih uporabnikov. Regionalna politika ima tako pomembno vlogo tudi v spodbujanju gospodarskega razvoja države kot celote. Regionalni in prostorski razvoj je pomemben tudi zato ker vključevanje v enotni trg zaostruje problem neenakomerne regionalne porazdelitve razvojnih učinkov in lahko dodatno zaostri problem zaostajanja manj konkurenčnih regij. Slovenske regije morajo razviti svoje lastne inovativne potenciale, preseči sedanjo razbitost in nepovezanost lokalnih skupnosti ter se podati v konkurenčno bitko in sodelovanje z regijami v soseščini, saj bo konkurenčnost vseh slovenskih regij omogočalo konkurenčnost države na enotnem evropskem trgu. Z vključitvijo v EU se bo vloga države bistveno okrnila tako, da bosta regionalna in prostorska politika pridobili na pomenu, saj temelji strukturna politika EU na regijah (NUTS klasifikacija). (Majcen, 2005) Prav zato pa je za Slovenijo tako zelo pomembno, da izoblikuje razvojno zasnovane regije, ne samo zaradi možnosti črpanja sredstev iz strukturnih skladov, temveč predvsem zaradi dolgoročne spodbude sodobnemu razvoju. (Sočan, 2003: 144) 24

25 3.3. Razvojno zasnovane regije Večina držav srednje in vzhodne Evrope, in med njimi tudi Slovenija, nima izoblikovanih razvojno zasnovanih regij (obstajajo tako imenovane statistične regije, op.a.) s kritično maso šolskih, univerzitetnih, tehnološko razvojnih, podjetniških, infrastrukturnih, kadrovskih, institucionalnih in drugih potencialov (''hot spot'' oziroma žarišč znanja in drugih potencialov), ki so osnova za sodoben razvoj in oblikovanje inovativnih regij. (Sočan, 2001: 5) Slovenija pri oblikovanju sodobnih, razvojno zasnovanih in učinkovitih (inovativnih) regijah zaostaja vsaj pol desetletja. Razvojno zasnovane regije so po OECD eden od treh temeljnih vzvodov sodobnega razvoja v razvitem svetu. Bistvo razvojno zasnovane regije je oblikovanje vsaj minimalne kritične mase razvojnih potencialov proizvodnje, infrastrukture, financ, institucionalne infrastrukture, naravnih virov, tehnološkega razvoja, kadrov, izobraževanja, usposabljanja ter sodobnega upravljanja; jedro teh potencialov praviloma tvorijo univerze, ki so vse bolj nepopolne, vendar visoko specializirane. Razvojna zasnovanost regij temelji predvsem na sinergiji med obstoječimi potenciali ter razvojnim okoljem. To omogoča nenehno krepitev moči lastnih potencialov, kar je osnova za vedno bolj konkurenčne projekte regije. Razvojno zasnovane regije so tudi posledica velike kvalitativne preobrazbe regionalne politike v EU. Nekje do začetka 90' let prejšnjega stoletja so bile regije EU predvsem osnova za usmerjanje subvencij v manj razvite ali depresirane (s preživelimi industrijami) regije ter njihove manj uspešne gospodarske in infrastrukturne programe, kar je pri številnih med njimi povzročilo trajno odvisnost od subvencij države in EU. V zadnjem desetletju je EU povsem spremenila podpiranje manj razvitih regij, in sicer le-to temelji na podpiranju uspešnih projektov, ki bodo zagotovili njihovo konkurenčnost v EU in globalnemu gospodarstvu. (Sočan, 2003: 126) Kot pravi Pilar Gomez Larranaga (Vestnik, , št. 53), ima EU močno regionalno politiko v smislu razvoja gospodarske in socialne kohezije. Meni tudi, da so med državami razlike, ki se lahko analizirajo in odpravijo samo z delom na regionalni ravni, pri čemer iščejo konkretne problematike posameznih regij. Tako je interes EU, da se regije razvijajo same, med drugimi tudi taka regija kot je Pomurje. (Vestnik, , št. 53) Če hočejo manj razvite regije priti do razvojno uspešnih projektov, morajo zagotoviti vrhunske kadre, razvijati ustrezne potenciale, zagotoviti sinergijo med 25

26 obstoječimi potenciali in še posebno med lastnimi sredstvi ter sredstvi države, EU in najpogosteje, z viri iz neposrednih tujih naložb. Ker smo danes že vključeni v EU, bi morali naše regije organizirati predvsem po razvojnem kriteriju, ki je v tem svetu vodilen. (Sočan, 2003: 126) 26

27 4. PHARE PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA Postopno vključevanje Slovenije v EU ji je prineslo in bo prineslo še intenzivnejša meddržavna povezovanja, ki bodo vse bolj vključevala tudi regije. Glede na to, da lahko uvrstimo 50 % področja Slovenije v območje čezmejnih vplivov, bo v prihodnje čezmejno sodelovanje še posebnega pomena, saj bo družbeno gospodarski razvoj regij v prihodnje vedno bolj odvisen od vpletenosti regij tudi v širši evropski prostor. Pri tem bo zelo pomembno vlogo igralo čezmejno sodelovanje. Povezovanja s tujimi partnerji v najrazličnejših oblikah in na najrazličnejših področjih bo neobhodna nujnost za pridobivanje in obvladovanje kapitala, tehnologij, marketinga in tržišč. Medsebojna povezovanja proizvodnih in storitvenih dejavnosti bo v večji meri pospešila izgradnja komplementarnega prometnega sistema, informacijskih tokov in komunikacijskih mehanizmov. Gospodarski razvoj bo pri vse bolj odprtih mejah vplival na večjo konkurenčnost in tudi sodelovanje med regijami (pri tem je zelo pomembno, da so regije razvojno zasnovane, op.a.) in s tem na povečan pretok blaga, kapitala in storitev, zlasti pa na povečano mobilnost prebivalstva. Zato nam izkušnje, ki si jih sedaj nabiramo skozi PHARE CBC, tako zelo dragocene. Prvič zato, ker nam omogočajo čezmejno sodelovanje s sosednjimi državami, kar vodi v vzpodbujanje krepitve sosedskih odnosov na vseh področjih, obmejnim območjem pa možnost odpiranja navzven in sodelovanje v mednarodnem prostoru. Po drugi strani pa so nam tudi dobra šola predpriprav na vstopanje v strukturno politiko EU. ( ). Program PHARE CBC je tako eden od programov PHARE katerega finančna linija je bila odprta z namenom vzpodbujanja in podpore regionalnemu razvoju in sodelovanju ob meji. Za Slovenijo je ta program izrednega pomena med drugim tudi zato, ker gre za naložbena sredstva, medtem ko so ostali programi PHARE bili usmerjeni v tehnično pomoč. Poleg tega je program čezmejnega sodelovanja zelo pomemben za nas tudi zato, ker je usmerjen na obmejna območja, ki so bila v preteklosti bolj zapostavljena oziroma se vanje ni vlagalo, saj je meja nekoč pomenila bolj oviro, kot možnost medsebojnega sodelovanja. ( elovanje.html; ) 27

28 4.1. Osnovni namen programa čezmejnega sodelovanja Osnovni namen čezmejnega sodelovanja je povečati konkurenčnost na področju turizma, skupnega trženja in promocije, vlagati v razvoj človeških potencialov za izboljšanje možnosti in kakovosti izobraževanja, oblikovati skupne programe za reševanje problemov nezaposlenosti, vzpodbujati sodelovanje ''ljudje ljudem'' na področju kulture, športa, glasbe, umetnosti, zdravstva, izobraževanja, koristiti in varovati naravne potenciale na področju odpravljanja onesnaževanja zraka in voda, varovanja vodnih virov in drugih naravnih bogastev ter na področju trženja naravnih lepot in danosti po principih sonaravnega ravnovesja. Namen čezmejnega sodelovanja je tako povečati ekonomsko rast obmejnih regij, še posebej na področju razvoja tehnologij, spodbujanja malega gospodarstva in kooperacij. ( je.htm; ) Glavni problemi obmejnega sodelovanja Čeprav so meje med Slovenijo, Italijo in Madžarsko dokaj odprte in so že do sedaj omogočale razvoj neposrednih stikov, pa je še vedno veliko ovir, ki upočasnjujejo sodelovanje. Kot na primer neustrezne prometne povezave, ozka grla na glavnih mejnih prehodih in neenakomernost porazdelitve na posameznih območjih, depopulacijski trendi in odseljevanje mladih, nizka izobrazbena struktura in pomanjkanje specifičnih znanj, velika odvisnost od tradicionalnih industrij in pomanjkanje podjetniške klime, visoka stopnja brezposelnosti, problem majhnosti in razdrobljenosti, pomanjkanje informacij, znanja in organizacijskih struktur. ( elovanje.html; ). Eden glavnih problemov našega čezmejnega sodelovanja je še vedno tudi dejstvo, da je naš upravni sistem neprimerljiv s sosednjimi državami. Zaradi odsotnosti regionalnega nivoja (nimamo razvojno zasnovanih regij, op.a.) moramo vložiti več napora za obvladovanje čezmejnega sodelovanja in vzdrževanja nivoja kot ga imajo sosednje države. To pomeni, da na regionalni oziroma lokalni ravni nimamo organizirane neke javne infrastrukture, ki bi celovito nudila podporo pri 28

29 vzpostavljanju oz. širjenju stikov in sodelovanja. Nimamo tudi vzpostavljenih struktur, ki bi motivirale, usmerjale in podpirale izvajanje skupnih projektov. ( elovanje. html; ). Potrebno bi bilo oblikovati take razvojne regije, ki bi imele večjo avtonomnost pri kreiranju in uvajanju ekonomske politike. Problem obmejnih območij so tudi prešibka regionalna središča in njihova šibka funkcionalna moč. Regionalna središča je potrebno okrepiti tudi kot protiutež aglomeracijskim središčem čez mejo zaradi omogočanja boljšega čezmejnega sodelovanja. Hkrati je potrebno širiti njihovo funkcionalno zaledje, saj morajo takšne regije predstavljati osnovo za vodenje razvojne politike in le na taki ravni je mogoče doseči zadostno kritično maso. Problem so tudi premalo inovativne regije pomembna je podjetniška in splošna družbena klima, ki je nujno potrebna za razvoj inovacijskega okolja. Mreža visokega šolstva, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki v regijah bi lahko pomembno prispevali k izboljšanju inovacijskega okolja. Problem je tudi pomanjkanje struktur za odločanje o javnih storitvah na regionalni ravni. Odločitve je namreč v prihodnosti potrebno sprejemati čim bližje ljudem in jih s tem prilagoditi posebnim potrebam območij. Posledica tega je prepočasen gospodarski razvoj regij in večanje regionalnih razlik. Danes pa osnovno vodilo razvoja temelji prav na pospeševanju čezmejnega sodelovanja in uporabe lastnih razvojnih potencialov, ki bodo regije pripeljala do stanja, ko bodo lahko uspešno konkurirale sosednjim regijam v EU. (Lavrač in dr.; 2005) 4.3. Čezmejno sodelovanje Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko Program čezmejnega sodelovanja tako omogoča Sloveniji učinkovitejše odpravljanje razvojnih ovir, ki so posledica obstoja mej in izkoriščanje prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša. Tak položaj narekuje Sloveniji večjo orientiranost v čezmejno sodelovanje med obmejnimi regijami sosednjih držav. ( ). Sodelovanje v PHARE CBC se je začelo leta 1994 z Italijo. Leta 1995 se je program razširil na Avstrijo in Madžarsko. Izdelani so bili trije večletni indikativni programski dokumenti (Multi Annual Indicative Programme) za program z Avstrijo, 29

30 Madžarsko in Italijo za obdobje Dokumenti so predstavljali strateško osnovo za implementacijo PHARE CBC v tem obdobju. Sklad za male projekte tako poznata tudi preostala programa PHARE čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo ter med Slovenijo in Avstrijo. Pri omenjenih gre za povezovanje dveh programov med državama članicama in državo kandidatko za članstvo v EU. Na slovenski strani je šlo za program PHARE CBC, na avstrijski in italijanski pa za program INTERREG. (Obrazložitev finančnega načrta, 2005: 14) Novo programsko obdobje je prineslo nove smernice, ki temeljijo zlasti na socialni in ekonomski koheziji, kar naj bi države kandidatke še bolj poglobljeno uvajalo v strukturno in kohezijsko politiko EU. Za obdobje je Slovenija skupaj s čezmejnimi partnerji pripravila skupne programske dokumente (Joint Programming Document) za program z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Dokument predvideva skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje PHARE CBC/INTERREG III A 8 programov in prehod na sistem, ki velja za članice EU v programu INTERREG IIIA. V okviru PHARE CBC oz. SMP se izvajajo projekti, ki predstavljajo aktivnosti promocije čezmejnega sodelovanja. (Obrazložitev finančnega načrta, 2005: 14) Dolgoročni cilji tega podprograma so torej, v okviru ekonomske in socialne kohezije, prispevati k odpravi razvojnih ovir povezanih z obstojem mej in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke čezmejnega sodelovanja, kar bo dvignilo nivo kvalitete življenja v obmejnih statističnih regijah ter vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije, strukturnih skladov in pobude skupnosti INTERREG. (Obrazložitev finančnega načrta, 2005: 15) 8 INTERREG A je del programa, ki je usmerjen izključno v prekomejno sodelovanje in torej pomeni direktno nadaljevanje programa PHARE prekomejno sodelovanje. Tako mora Slovenija, kot članica EU, preoblikovati program PHARE čezmejno sodelovanje v pobudo skupnosti, imenovano INTERREG III A. (Obrazložitev finančnega načrta, 2005: 15) 30

31 4.4. Način izvedbe programa PHARE Slika 1: Shema načina izvedbe programa PHARE Vir: Programi PHARE, ISPA in SAPARD v Sloveniji (2002). Izvajanje programov in projektov (tudi v okviru SMP) PHARE je plod vsakoletnega dogovora med Evropsko komisijo (generalna direkcija za širitev) in slovenskimi oblastmi (Služba Vlade RS za evropske zadeve in resorna ministrstva). Javni razpisi, podpisovanje pogodb in izplačilo pogodbenih obveznosti so v pristojnostih slovenskih organov (ministrstva za finance in resornih ministrstev) pod nadzorom Evropske komisije oziroma njene delegacije v Ljubljani. Vsako leto se sredstva dodelijo večjim primernim projektom, finančna soudeležba Evropske komisije v okviru Sklada za male projekte pa znaša največ 50 odstotkov od skupne vrednosti projekta (višina nepovratnih sredstev se giblje med in evrov). (Mrak in dr., 2004: 124) Gre za t. i. decentralizirani izvedbeni sistem 9. Takšen izvedbeni sistem je pomemben zato, ker Slovenija kot članica EU lahko črpa sredstva tudi iz pobude 9 DIS decentralizirani izvedbeni sistem (Decentralised Implementation System); Evropska komisija prenaša odgovornost izvajanja programa PHARE (programiranje, porabo in nadzor sredstev PHARE) na partnersko državo. Decentralizacija poteka po državah kandidatkah postopoma in je odvisna od sposobnosti države kandidatke, da samostojno opravlja ključne funkcije finančnega upravljanja in zagotavlja primerljiv finančni nadzor, ki je uveljavljen v državah članicah in na katerem temelji raba strukturnih skladov. (Rožič, 2002: 27) 31

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE Ljubljana, september 2003 HELENA KONDA IZJAVA Študentka Helena Konda izjavljam, da sem avtorica

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana

Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tatjana Šuklje Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana Magistrsko delo Ljubljana,

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DOMEN RANCA Križevci pri Ljutomeru, junij 2004 2 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE

More information

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje Neformalni osnutek PARTNERSKEGA SPORAZUMA med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 Delovna verzija, 2.april 2014 1 Vsebina UVOD... 7 1. UREDITVE, KI ZAGOTOVLJAJO USKLADITEV S STRATEGIJO

More information

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 2020 CCI 2014SI16M8PA001 28. julij 2014 10. julij 2014 - na šesti redni seji podano soglasje Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija

More information

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega

More information

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju REPUBLIKA SLOVENIJA Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 2014 2020 www.eu-skladi.si Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014

More information

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike

More information

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19 Operativni program razvoja človeških

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 Izvirni znanstveni članek UDK 316.324..8:316.472.47:001.92 Blaž Lenarčič Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 POVZETEK: V prispevku obravnavamo obtok, diseminacijo in aplikacijo znanstvenih

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Janškovec Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja

More information

EKONOMSKI RAZVOJ IN POMEN USTVARJALNOSTI V POSAVSKI REGIJI

EKONOMSKI RAZVOJ IN POMEN USTVARJALNOSTI V POSAVSKI REGIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO EKONOMSKI RAZVOJ IN POMEN USTVARJALNOSTI V POSAVSKI REGIJI Ljubljana, marec 2008 NINA PFEIFER IZJAVA Študentka Nina Pfeifer izjavljam, da sem avtorica

More information

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014 2020 4. osnutek, verzija 4.0 Dravograd, december 2014 Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020 Naročnik: Občine Koroške

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DEJAVNIKOV REVŠČINE V PODSAHARSKI AFRIKI Ljubljana, september 2009

More information

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Novo mesto, junij 2015 1 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 1.1. VSEBINSKI OKVIR PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA

More information

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO. Vesna Jakopin PRIMERJAVA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA S TUJINO Povzetek Vesna Jakopin vesna.jakopin@gmail.com Raziskava slovenskega podjetniškega okolja v primerjavi s tujino je pokazala, da v Sloveniji podjetniško

More information

POSLOVNO POVEZOVANJE V LESARSTVU Z VIDIKA RAZVOJA GROZDOV

POSLOVNO POVEZOVANJE V LESARSTVU Z VIDIKA RAZVOJA GROZDOV UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Bernard LIKAR POSLOVNO POVEZOVANJE V LESARSTVU Z VIDIKA RAZVOJA GROZDOV DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij BUSINESS CONNECTING

More information

POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ

POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Nina Valentinčič POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V LETNIH POROČILIH PODJETIJ Diplomsko delo Ljubljana 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

KRAJINSKI PARK GORIČKO: OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA

KRAJINSKI PARK GORIČKO: OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA KRAJINSKI PARK GORIČKO: OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA Petra Gostinčar Ulica Jožeta Kopitarja 58, SI 1351 Brezovica, Slovenija e-naslov: petra.go@gmail.com Boštjan Jerebic Mostje 63,

More information

Slovenska Strategija Pametne Specializacije

Slovenska Strategija Pametne Specializacije Slovenska Strategija Pametne Specializacije S4 Ljubljana, 10.07.2015 KAZALO KAJ JE S4... 4 1. VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI... 5 1.1. Kje smo... 5 1.2. Cilji: kam gremo... 7 1.3. Kako bomo tja prišli koncept

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI

KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Irena BAČLIJA* in Marjan BREZOVŠEK** KATALOG KOMPETENC IN REGIJE V EVROPSKI UNIJI Kako močne naj bodo slovenske pokrajine IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK 406 Povzetek: Regija 1 je vmesni prostor med državnim

More information

DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT KONKURENČNA PREDNOST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI

DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT KONKURENČNA PREDNOST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT KONKURENČNA PREDNOST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI Ljubljana, julij 2009 NINA RUSTJA IZJAVA Študentka Nina

More information

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane.

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane. UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V UPRAVI Miro Haček in Irena Bačlija Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Za založbo Hermina Krajnc Ljubljana 2012 Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE Ljubljana, december 2013 TAJA ŽUNA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Taja Žuna, študentka

More information

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O LEARNING ORGANIZATION MODEL FUTURE-O Kandidatka: Tina Mesarec Študentka izrednega študija

More information

Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije

Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične destinacije 2011 2015 Strateška podlaga za področje turizma za pripravo Načrta upravljanja KPLB December 2009

More information

Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega

Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Ogrizek Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega turizma Magistrsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

EVALVACIJA POLITIČNIH DOKUMENTOV V LUČI KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

EVALVACIJA POLITIČNIH DOKUMENTOV V LUČI KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE JASMINA ZAKONJŠEK EVALVACIJA POLITIČNIH DOKUMENTOV V LUČI KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Diplomsko delo Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

More information

RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI

RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI Kandidat: Dejan Kelemina, dipl.oec, rojen leta, 1983 v kraju Maribor

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. mag. Tomaž Rožen. Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE mag. Tomaž Rožen Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti Doktorska disertacija Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ INŠTITUT ZA EVROPSKE ŠTUDIJE, ZAVOD (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljano, Urad za mladino) info@evropski-institut.si PREDGOVOR MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ VSEBINSKO KAZALO PREDGOVOR.

More information

PROSTORSKO PLANIRANJE ČEMU? SPATIAL PLANNING - WHAT FOR?

PROSTORSKO PLANIRANJE ČEMU? SPATIAL PLANNING - WHAT FOR? PROSTORSKO PLANIRANJE ČEMU? SPATIAL PLANNING - WHAT FOR? Marjan Ravbar UDK: 711 Klasifikacija prispevka po COBISS-u: 1.01 IZVLEČEK ABSTRACT Tudi v Sloveniji v zadnjem času lahko spremljamo razprave o modernizaciji

More information

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji

Vanja Madžo. Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Vanja Madžo Socialni in kulturni kapital priseljencev v Sloveniji Vpliv socialnega in kulturnega kapitala na priložnosti priseljencev iz bivše SFRJ na trgu

More information

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Prof. dr. Igor Masten Pripravljeno za evropskega poslanca Iva Vajgla (ALDE - Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu) Maj 2017

More information

Program MLADI V AKCIJI

Program MLADI V AKCIJI odtisi mladih Program MLADI V AKCIJI v letu 2011 Program MLADI V AKCIJI Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme Lead Partner SLOW TOURISM Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'italia e la Slovenia - SLOWTOURISM Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo SLOWTOURISM

More information

Samozavestna Slovenija. Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu

Samozavestna Slovenija. Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu Samozavestna Slovenija Program Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše države na svetu Pravična družba zato v naši viziji ni oddaljen, nikoli uresničen ideal. Pravična družba je

More information

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE Mojca Dolgan Petrič Skupaj smo močnejši posvetovanje sekcij ZBDS, Laško, 18. 19. september 2014 1 VSEBINA 1. Strategija EU

More information

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru

INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. UMniverzUM ISSN Interna revija Univerze v Mariboru ISSN 2463-9303 Interna revija Univerze v Mariboru UMniverzUM ŠTEVILKA 4 JUNIJ 2017 INTERVJU Z REKTORJEM RAZVRŠČANJE UNIVERZ UNIVERZA ALABAMA ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU KOLOFON Odgovorna urednica Vanja

More information

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE Kandidatka: Andreja Pfeifer Študentka rednega študija Številka

More information

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL)

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2014 2020 ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) Žalec, februar - september 2013 ANALIZA STANJA - VSEBINA: Uvodna pojasnila 0. Povzetek ključne ugotovitve analize

More information

inforegio Regionalna politika, trajnostni razvoj in podnebne spremembe panorama št. 25 marec 2008

inforegio Regionalna politika, trajnostni razvoj in podnebne spremembe panorama št. 25 marec 2008 sl inforegio panorama št. 25 marec 2008 Regionalna politika, trajnostni razvoj in podnebne spremembe Vsebina Regionalna politika, trajnostni razvoj in podnebne spremembe Trajnostni in regionalni razvoj

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA MODELA ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU

More information

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV Ljubljana, junij 2003 MATEJ DEBELJAK IZJAVA Študent Matej Debeljak izjavljam,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Urška Trček

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Urška Trček UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Urška Trček Vloga slovenske okoljske diplomacije pri zagotavljanju trajnostnega razvoja na območju držav Dinarskega loka Magistrsko delo Ljubljana, 2015

More information

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU SUZANA HVALA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Suzana

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Marina Ferfolja

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Marina Ferfolja UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marina Ferfolja Proces sprejemanja vinske reforme 2008: Vplivi in odločanje na nacionalni ravni držav članic Primer Slovenije Diplomsko delo Ljubljana, 2010

More information

PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov

PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov PROJEKT»VIS ZREČE«Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije občanov Zreče, junij 2012 POVZETEK GRADIVA»VIS ZREČE«Načrtovati za prihodnost pomeni, da sedanje vire uporabimo

More information

ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE

ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ulica 5, 2250, Ptuj, Slovenija ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE PTUJ,

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov

More information

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Anita Hrast IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija www.irdo.si, anita.hrast@irdo.si

More information

delovni zvezki Interventna logika prostorskega razvoja v Sloveniji Bojan RADEJ, Mojca GOLOBIČ Let9 št1 leto2016

delovni zvezki Interventna logika prostorskega razvoja v Sloveniji Bojan RADEJ, Mojca GOLOBIČ Let9 št1 leto2016 delovni zvezki Let9 št1 leto2016 Interventna logika prostorskega razvoja v Sloveniji Bojan RADEJ, Mojca GOLOBIČ Ustvarjalna gmajna, 2.5 Ljubljana, september 2016 Slovensko Društvo Evalvatorjev Tabor 7,

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST

MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST MLADI IN SOCIALNA VKLJUČENOST Avtorice: Tadeja Mesojedec Petra Pucelj Lukan Nina Milenković Kikelj Irena Mrak Merhar Ana Grbec Ljubljana, januar 2014 Kolofon Naslov: Mladi in socialna vključenost Izdajatelj:

More information

Poročilo z delovnega posveta

Poročilo z delovnega posveta Poročilo z delovnega posveta Austria Trend Hotel Ljubljana 17. junij 2014 The Active and Healthy Ageing in Slovenia has received funding from the European Union. Kazalo 3 4 8 56 96 97 Uvod Uvodni nagovor

More information

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj Dopolnjen osnutek Domžale, maj 2010 Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj - dopolnjen

More information

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Maks Tajnikar (urednik) Petra Došenović Bonča Mitja Čok Polona Domadenik Branko Korže Jože Sambt Brigita Skela Savič Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA

More information

O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom Politike prostora O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom IPoP - Inštitut za politike prostora, Ljubljana, 2017 7 Predgovor 8 Uvod Kaj

More information

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO

ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo ANALIZA ŠTEVILA DIPLOMANTOV NA VISOKOŠOLSKIH USTANOVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠPANIJO Inga Lamešić Ljubljana, junij 2015 UNIVERZA

More information

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 110 Ljubljana, sreda 18. 12. 2002 Cena 1700 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII DRŽAVNI ZBOR 5386. Zakon o urejanju

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Manca Kodermac Institucionalizacija družbene odgovornosti v Sloveniji: primer delovanja Inštituta IRDO Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Ref. Ares(2014)76397-15/01/2014 GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO MINI DRUŽBE V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU PROJEKT NAJBOLJŠEGA POSTOPKA: KONČNO POROČILO STROKOVNE SKUPINE EVROPSKA KOMISIJA

More information

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE Ljubljana, september 2010 KAJA DOLINAR IZJAVA Študent/ka Kaja Dolinar izjavljam, da sem avtor/ica

More information

Različni znanstveno-teoretski pristopi k preučevanju neprofitnih organizacij

Različni znanstveno-teoretski pristopi k preučevanju neprofitnih organizacij Različni znanstveno-teoretski pristopi k preučevanju neprofitnih organizacij Zinka Kolarič NEPROFITNE ORGANIZACIJE V»SLUžBI«SPLOšNEGA DRUžBENEGA INTERESA Pojem/termin neprofitno, neprofitne organizacije,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 KAZALO SEZNAM KRATIC...3 UVOD...4 1 CARINSKA SLUŽBA NA OBMOČJU

More information

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije Univerza na Primorskem Fakulteta za management 1 Dr. Cene Bavec Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije (nelektorirana delovna verzija) Koper, marec 2004 2 1. UVOD...3

More information

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo.

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo. UVOD Oglaševanje je eno izmed najpomembnejših tržno-komunikacijskih orodij sodobnih podjetij, nemalokrat nujno za preživetje tako velikih kot malih podjetij. Podjetja se pri izvajanju oglaševanja srečujejo

More information

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike

Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Josip Mihalic Javnopolitična omrežja v procesu izvajanja kohezijske politike Magistrsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

VPLIV ZNANJA NA INOVATIVNOST IN PRODUKTIVNOST V INDUSTRIJSKEM OKOLJU AVTOKONFEKCIJE

VPLIV ZNANJA NA INOVATIVNOST IN PRODUKTIVNOST V INDUSTRIJSKEM OKOLJU AVTOKONFEKCIJE VPLIV ZNANJA NA INOVATIVNOST IN PRODUKTIVNOST V INDUSTRIJSKEM OKOLJU AVTOKONFEKCIJE Študentka: Karmen KOSTANJŠEK Študijski program: Gospodarsko inženirstvo 2. stopnje Smer: Mentor: Mentor: Strojništvo

More information

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

Med produkcijo in prenosom znanja

Med produkcijo in prenosom znanja Med produkcijo in prenosom znanja Analiza programa mladih raziskovalcev Katarina Košmrlj Nada Trunk Širca Ana Arzenšek Matic Novak Valentina Jošt Lešer Andreja Barle Lakota Dušan Lesjak Med produkcijo

More information

Poročilo o prostorskem razvoju

Poročilo o prostorskem razvoju DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Poročilo o prostorskem razvoju Sektor za strateški prostorski razvoj Datum: 14. april 2015 besedilo ni lektorirano II Poročilo o prostorskem razvoju Ljubljana,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MARKO NARALOČNIK

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MARKO NARALOČNIK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MARKO NARALOČNIK IZJAVA Študent Marko Naraločnik izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom dr. Mateja Lahovnika

More information

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 15 REŠITEV ZA SLOVENIJO MED 15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA VOLILNI PROGRAM 2018-2022 Skupaj zgradimo slovensko prihodnost Ko postaneš oče, se ti svet spremeni. Bistveno se spremenijo prioritete v življenju.

More information

Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra: »Šempeter oživljen!«

Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra: »Šempeter oživljen!« UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Neža Zagoričnik Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra:»Šempeter oživljen!«magistrsko delo Ljubljana,

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE KRAS

STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE KRAS UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE KRAS Ljubljana, maj 2007 ROK HRIBAR IZJAVA Študent Rok Hribar izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Uroš NEDELJKO REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 DIPLOMSKO

More information

PRIMERJAVA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI IN BiH

PRIMERJAVA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI IN BiH REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRIMERJAVA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI IN BiH September, 2009 PATRICIJA HALILOVIĆ RREPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA

More information

ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE

ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRKO DELO ANALIZA RAZVOJA TURIZMA PO KONCEPTU KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST: PRIMER OBČINE DOBREPOLJE Ljubljana, januar 2016 NASTJA PIRNAT IZJAVA O AVTORSTVU

More information

CIPRAINFO. Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja

CIPRAINFO. Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja ŠT. 83 / JULIJ 2007 / SLOVENSKA IZDAJA ISSN 1016 9954 CIPRAINFO Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja Commission Internationale pour la Protection des

More information

Smernice EU o telesni dejavnosti

Smernice EU o telesni dejavnosti Bruselj, 10. oktober 2008 Smernice EU o telesni dejavnosti Priporočeni ukrepi politike za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja Delovna skupina EU za šport in zdravje jih je odobrila na sestanku

More information

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA Ljubljana, avgust 2011 SERGEJA OMAN IZJAVA Študentka Sergeja Oman izjavljam, da sem avtorica

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

Konkurenčne prednosti in slabosti Slovenije kot turistične destinacije

Konkurenčne prednosti in slabosti Slovenije kot turistične destinacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Mitja Vidic Konkurenčne prednosti in slabosti Slovenije kot turistične destinacije Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE

2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE 2. LOKALNI PROGRAM MLADIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA OBDOBJE PRILOGE Maribor, 2015 KAZALO PRILOGA ŠT. 1: ŠTUDIJA PREDNOSTNIH PODROČIJ 2012... 6 PRILOGA ŠT. 2: ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA

More information