Javni razpisi

Size: px
Start display at page:

Download "Javni razpisi"

Transcription

1 Uradni list Republike Slovenije Internet: Razglasni del e-pošta: Št. 37 Ljubljana, petek ISSN Leto XX Javni razpisi Št /2010/2 Ob-3132/10 Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP, 14/07 ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), mnenja Ministrstva za finance o shemi»de minimis«pomoči»razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M in mnenja Ministrstva za finance o shemi»de minimis«pomoči»razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M /I, Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma in Turistične politike za leto 2010 z usmeritvami za 2011, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub ljana, objavlja javni razpis za sofinanciranje akcij izvedbe izbora najboljšega turističnega ponudnika v različnih segmentih turističnih proizvodov v letu Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je promocija kakovostnih turističnih proizvodov na domačem trgu in dvig kakovosti slovenske turistične ponudbe. 2. Namen javnega razpisa: namen razpisa je spodbujanje izvedbe vse-slovenskih akcij izbora najboljšega turističnega ponudnika v posameznih segmentih turističnih pro izvodov v letu Ministrstvo za gospodarstvo želi s pomočjo tega javnega razpisa spodbuditi tovrstne izbore, katerih rezultat je promocija kakovostnih turističnih pro izvodov in hkrati dvig kakovosti turistične ponudbe. 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe izborov najboljših turističnih ponudnikov v posameznih segmentih v letu Sofinancirani bodo stroški izvedbe izborov v naslednjih segmentih turističnih pro izvodov: izbor najboljšega smučišča, izbor najboljšega wellness centra, izbor najboljšega kopališča, izbor najboljšega hotela. 4. Pogoji za kandidiranje Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, zavodi, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike), ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, nima neporavnanih obveznosti do države, ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje: 1. skladnost vloge s predmetom in namenom javnega razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo; 2. izbor mora biti nacionalnega pomena (pokrivati mora več kot polovico vseh razvojnih regij), 3. izbor mora zajemati izbor najboljših ponudnikov v vsaj treh segmentih, 4. v okviru izbora morajo biti izdelani kriteriji za izbor najboljšega turističnega pro izvoda, ki morajo vključevati glasovanje obiskovalcev in/ali strokovne javnosti. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. 5. Upravičeni stroški Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09). Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis (shema št. M ). Kot upravičeni bodo upoštevani naslednji stroški: stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora, stroški izvajanja odnosov z javnostmi, stroški izvedbe zaključne prireditve (najem prostora, stroški storitev moderatorjev in drugih nastopajočih, stroški najema tehnične opreme za izvedbo aktivnosti), stroški oblikovanja spletnih strani. Neupravičeni stroški: davek na dodano vrednost, stroški dela zaposlenih pri prijavitelju, stroški pogostitve. 6. Obdobje upravičenosti stroškov: kot upravičeni bodo šteli stroški, nastali med in Višina sofinanciranja: sofinanciranih bo do 60% upravičenih stroškov izvedenih izborov najboljšega turističnega ponudnika v posameznih segmentih v letu Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša: EUR. Sredstva so na razpolago v letu Sredstva bremenijo proračunsko postavko Način ocenjevanja in sofinanciranja projekta Vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. V primeru, da se bosta oceni razlikovali za 15 odstotnih točk ali manj, se bo končna ocena oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen. Kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 15 odstotnih točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. 10. Izplačilo sredstev Sredstva za sofinanciranje posameznih projektov bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, po realizaciji projekta in predloženih dokazilih o upravičenih stroških. Prejemnik bo upra-

2 Stran 1044 / Št. 37 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del vičen do izstavitve enega zahtevka v letu 2010 (predloženega najkasneje do ). Zahtevku za izplačilo mora prejemnik predložiti: originalne račune za izvedbo aktivnosti, ki se morajo glasiti na prijavitelja, originalna dokazila o plačilu aktivnosti, poročilo o izvedenih aktivnosti s priloženimi dokazili, ki bo moralo vsebovati vsaj naslednje točke: opis izvedbe projekta, podroben opis izvedenih aktivnosti, izvedene aktivnosti in primerjava leteh s planiranimi, doseženi rezultati (število sodelujočih ponudnikov po segmentih, število glasovalcev, št. obiskovalcev, medijska pokritost dogodka, najboljši ponudniki po segmentih itd.), dokazila: fotokopije objav v tiskanih medijih, CD-ji s posnetki objav radijskih postajah ali TV, vzorci publikacij, fotografije iz predstavitev, drugo ustrezno gradivo. 11. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje: Merilo Št. točk Največje št. točk pri posameznem sklopu in podsklopu 1. KVALITETA PROJEKTA 55 Tradicija izbora 15 a) Izbor se bo odvijal že 5. leto ali več (v vsaj dveh segmentih) 15 Izbor se bo odvijal že 3. leto ali več (v vsaj dveh segmentih) 10 Izbor se v vsaj dveh segmentih ne bo odvijal več kot 3. leto 0 Promocijske aktivnosti 15 Promocijske aktivnosti bodo izvedene v vsaj 10-ih medijih oziroma vsaj 10 medijev bo spremljalo izbor 15 b) Promocijske aktivnosti bodo izvedene v vsaj 7-ih medijih oziroma vsaj 7 medijev bo spremljalo izbor 10 Promocijske aktivnosti bodo izvedene v manj kot 7-ih medijih oziroma manj kot 7 medijev bo spremljalo izbor 0 Število sodelujočih v posameznem segmentu 15 V izboru sodeluje vsaj 15 turističnih pro izvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je segmentov več) 15 c) V izboru sodeluje vsaj 10 turističnih pro izvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je segmentov več) 10 V izboru sodeluje manj kot 10 turističnih pro izvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je segmentov več) 0 Načrtovano skupno število glasovalcev 10 d) Vsaj Vsaj Pod URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV 5 Skladnost s cilji politike razvoja kakovosti v RNUST Skladnost z vsemi cilji, navedenimi v obrazcu št. 5 Skladnost s šestimi cilji, navedenimi v obrazcu št. 3 Skladnost z manj kot šestimi cilji, navedenim v obrazcu št REALNOST IZVEDBE 4 Navedeni pričakovani rezultati so realni 4 Navedeni pričakovani rezultati so dvomljivi oziroma nerealni 0 4. POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE 4 Izvedene aktivnosti bodo pozitivno vplivale na prepoznavnost turistične ponudbe v turistični destinaciji 4 Izvedene aktivnosti ne bodo pozitivno vplivale na prepoznavnost turistične ponudbe v turistični destinaciji 0

3 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 37 / / Stran 1045 Merilo Št. točk Največje št. točk pri posameznem sklopu in podsklopu 5. SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE 2 Skladnost z Regionalnim razvojnim programom 2 Skladnost z RRP (razvidno iz predloženega izvlečka RRP-ja) 2 Ni skladnosti z RRP (razvidno iz predloženega izvlečka RRP-ja) 0 SKUPAJ 70 Skupno število možnih točk je 70. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 42 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu kvaliteta projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri pod-merilu Število sodelujočih v posameznem segmentu. 12. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 13. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje Ministrstvo za gospodarstvo prijavitelju najkasneje v roku 30 dni po izbiri. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. 14. Odpiranje vlog in način prijave Odpiranje vlog bo Odpiranje ni javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, dva dni pred odpiranjem (do vključno ) oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva dva dni pred odpiranjem najkasneje do 14. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj vloga sofinanciranje akcij izvedbe izbora najboljšega turističnega ponudnika v različnih segmentih v letu 2010 ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloge, ki bodo prispele po posameznem navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva. 15. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Suzana Turk, 01/ in na spletni strani ministrstva ( Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in bodo predstavljali del razpisne dokumentacije. Ministrstvo za gospodarstvo Št. 495/6584 Ob-3117/10 Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), Proračuna RS za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09), Zavod RS za šolstvo objavlja razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti: mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih šole v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo; udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini; šolski projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Vseživljenjsko učenje. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje: za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna. Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični prijavitelj. V prijavi in v razpisnih dokumentih za imenom šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen sub jekt ne more prijaviti na razpis. V nadaljevanju pojem»zavod«označuje pravne osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega pogoja bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz nadaljnje obravnave. Pogoj za prijavo k projektu je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija. 4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga A). 5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga B). 6. Višina razpoložljivih sredstev V okviru finančnih sredstev je za leto 2010 na voljo ,00 EUR. Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3). Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do višine 5.000,00 EUR. Izbrani prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje projekta najmanj v deležu 20% celotne vrednosti projekta. Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni najmanj s 75 točkami. Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov o izbiri do Vloga za javni razpis Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati: pravilno izpolnjen prijavni obrazec priloga št. 1, pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje institucije priloga št. 2, pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev priloga št. 6 vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določene v pogodbi. 9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja: Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljub ljana, ne glede na način dostave, najkasneje do do 12. ure.

4 Stran 1046 / Št. 37 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljub ljana, s pripisom:»ne odpiraj Vloga za sofinanciranje mednarodne dejavnosti«. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju. 10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne ob 9. uri. Odpiranje ni javno, saj se pričakuje veliko število vlog. 11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa, priloga B: postopek in merila za izbor projektov, priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt, priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije, priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt, priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim okoljem, priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji, priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani sponzorjev. 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpis in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana pri Katarini Porenta, vsak delovnik od 9. do 11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija bosta od na voljo tudi na spletni strani ZRSŠ, Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Mirku Zormanu, tel. 01/ in Almi Ahmetovič, tel. 01/ Za dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti od dne Zavod RS za šolstvo Št. 11/10 Ob-3135/10 Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve: M ) Regionalni razvojni center Koper Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, MO Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno zbornico Izola, Območno obrtno zbornico Koper, Območno obrtno zbornico Piran in bankami Banko Koper d.d., Abanko VIPA d.d. Ljub ljana-pe Koper, SKB Banko d.d. Ljub ljana-pe Koper ter v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, objavlja razpis za dolgoročna posojila ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica 1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini ,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini od 50% do 80% skupne vrednosti posojil, kar znaša največ ,00 EUR. Garancije so, za leto 2010, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za gospodarstvo. Razpisana sredstva po občinah so: EUR Mestna občina Koper ,00 Občina Izola ,00 Občina Piran ,00 Občina Sežana ,00 OOZ Sežana* ,00 Občina Hrpelje-Kozina 0 Občina Ilirska Bistrica ,00 SKUPAJ ,00 * Sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne zbornice Sežana iz Komna in Divače. 2. Pogoji dodeljevanja 2.1. Dolgoročna posojila prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ ,00 EUR; nominalna fiksna obrestna mera na letni ravni za posojila znaša 3%; za posojila svojim članom Občina Ilirska Bistrica regresira posojilojemalcem 2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti investicije; doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let; moratorij na vračanje posojila znaša do največ 6 mesecev; prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev; prosilec zavaruje prejeto posojilo pri banki z garancijo RRC GS v višini od 50% do 80%, preostanek pa v skladu s pogoji banke; garancije RRC GS, so za leto 2010, pozavarovane 50% s strani Javnega sklada RS za podjetništvo Maribor; bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8% od zneska posojila- najmanj 41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d. Ljub ljana-pe Koper ter 0,8% od zneska posojila-minimalno 146,00 EUR pri SKB Banki d.d. Ljub ljana-pe Koper Garancija Garancijske sheme vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo; garancija znaša od 50% do 80% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.; prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca); prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila; investicija prosilca uživa ugodnosti jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti; garancije se izdajajo do Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 3. Upravičeni stroški investicije Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta. Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (izpolnjena vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR); gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mikro, mala in srednje velika podjetja; tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana). Na razpis se ne morejo prijavit podjetja, ki: opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08): področje A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, oddelek 05 Pridobivanje premoga, so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma podjetja v težavah skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 44/07). V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in garancije. 5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani predvsem: načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev; načelo donosnosti projekta. Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci: katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja; katerih projekti bodo: razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest);

5 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 37 / / Stran 1047 ekološko naravnani. 6. Vsebina vloge Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih: na spletnih straneh: pod rubriko Garancijska shema; Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/ (Irena Cergol); Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel. 05/ (Vlasta Sluban) ali na www. ora.si; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel. 05/ (Nevenka Tomšič); Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih. 7. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa. 8. Zavrnitev vloge Vloga se formalno zavrne, kolikor: ne vsebuje zahtevane dokumentacije; je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 9. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno. RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu odločitve. 10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih, naštetih v 6. točki tega razpisa. Regionalni razvojni center Koper Garancijska shema Ob-3025/10 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10) in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09), Občina Trebnje objavlja javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Trebnje 1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/ , faks 07/ Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: I. javni kulturni programi (JKP) in II. javni kulturni projekti: A investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene, B varstvo kulturne dediščine, C javne kulturne prireditve, D založništvo, E nakup opreme in osnovnih sredstev, F izobraževanje, G materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, za področje A: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje), ki so lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti, za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika, za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt, da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje), delujejo na področju kulture najmanj eno leto, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje, za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje, da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah. Za ocenjevanje investicijskih projektov bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih virov. Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov). Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost. Projekti s področja nakup opreme in osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov, število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma sekcij izvajalca. Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev. Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala. Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09). 6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2010 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa: javni kulturni programi (JKP), okvirno EUR, investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se

6 Stran 1048 / Št. 37 / Uradni list Republike Slovenije Razglasni del pretežno uporabljajo za kulturne namene (A), okvirno EUR, varstvo kulturne dediščine (B), okvirno EUR, javne kulturne prireditve (C), okvirno EUR, založništvo (D), okvirno EUR, nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno EUR, izobraževanje (F), okvirno EUR, materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: 9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom»vloga na JR Kultura 2010, področje: «(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/ , faks 07/ , e-pošta: Občina Trebnje Ob-3026/10 Občina Trebnje objavlja na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr., 41/07 popr.), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10), in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2010 I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/ , faks 07/ II. Predmet javnega razpisa Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: 1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin: a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer: programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. c) Preventivni programi, in sicer: programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; preventivni programi za družine; drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah; projekt Trebnje zdrava občina občina dobrih medčloveških odnosov. 2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje: programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov; drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah. III. Na razpis se lahko prijavijo: a) javni socialno varstveni zavodi; b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti; c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva; d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov občanov Občine Trebnje, f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje); b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana; c) imajo urejeno evidenco članstva; d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov; e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju; f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa; g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za

7 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Št. 37 / / Stran 1049 izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo...). Na programski sklop Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le: društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje. IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2010 Skupna višina sredstev je ,00, in sicer: za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): ,00, za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje: 6.500,00. Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa, razen programov društev upokojencev, kjer lahko sofinanciranje znaša do 100%. Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje: stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana; tistih programov in projektov, za katere se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov. Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti. Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje. Sredstva se razdelijo glede na: doseženo število točk, višino razpoložljivih sredstev, realno prikazano finančno konstrukcijo. Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na: število jubilantov in obdarovancev v letu 2010, število članov posameznega društva, število udeležencev posameznega programa. Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10). V. Rok izvedbe Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. VI. Merila za izbor programov/projektov Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila: 1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka: kvaliteta in realnost predloženega programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija programa, posebni interes Občine Trebnje. 2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih. 3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje. Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10). VII. Razpisna dokumentacija Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani Občine Trebnje: Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej. VIII. Rok do katerega morajo biti predložene vloge Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj Javni razpis socialno varstvo. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. IX. Izid razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija najkasneje v 45 dneh po roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje programov in investicij socialnega varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. Izvajalcem letnega programa socialnega varstva izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v 15 dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje, pri Valeriji Jarm ( tel. 07/ ). Občina Trebnje Ob-3027/10 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje za leto Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/ , faks 07/ Predmet razpisa Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine: mladinski programi (dejavnost) kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.), mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.), stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje, imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 7 Ljubljana, petek 4. 2. 2011 ISSN 1318-9182 Leto XXI Javni razpisi Št. 430-49/2010/579 Sprememba

More information

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.

Javni razpisi. sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: cn=spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235444814013 Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Internet: www.uradni-list.si Št. 113 Ljubljana, četrtek 31. 12. 2009 e-pošta: info@uradni-list.si ISSN 1318-9182 Leto XIX Javni razpisi Popravek Ob-8459/09

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 31 Ljubljana, petek 16. 4. 2010 ISSN 1318-9182 Leto XX Javni razpisi Obvestilo Ob-2710/10 Javni

More information

Kraj dobave: Sežana.

Kraj dobave: Sežana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 71 Ljubljana, petek 7. 9. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXIV ISSN

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXIV ISSN Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814021, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

More information

Javni razpisi. programa glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni

Javni razpisi. programa glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 222. o razglasitvi Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-1) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

(Objave) UPRAVNI POSTOPKI EVROPSKA KOMISIJA

(Objave) UPRAVNI POSTOPKI EVROPSKA KOMISIJA 22.2.2014 Uradni list Evropske unije C 51/17 V (Objave) UPRAVNI POSTOPKI EVROPSKA KOMISIJA RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV EACEA/10/14 V okviru programa Erasmus+ Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.09

More information

Kraj dobave: Republika Slovenija.

Kraj dobave: Republika Slovenija. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 48 Ljubljana, petek 31. 5. 2002 ISSN 1318-9182 Leto XII Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date:

More information

SLOVENIJA. Ljubljana, 15.marec Izvajalec: VEDOMA

SLOVENIJA. Ljubljana, 15.marec Izvajalec: VEDOMA Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 E: info@slovenia.info www.slovenia.info Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 22 Ljubljana, petek 25. 3. 2011 ISSN 1318-9182 Leto XXI Javni razpisi Ob-2130/11 Na podlagi 7.

More information

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, tel , faks Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev,

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, tel , faks Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, Uradni list Republike Slovenije Internet: http:www.uradni-list.si Uradne objave e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 107-108 Ljubljana, petek 7. 11. 2003 ISSN 1318-9182 Leto XIII Javna naročila po Zakonu

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.03.09

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Ljubljana, petek. Leto XXVIII

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Ljubljana, petek. Leto XXVIII Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

) Enotni besednjak javnih naročil. Naslov: Katetri umbilikalni 2) Enotni besednjak javnih naročil

) Enotni besednjak javnih naročil. Naslov: Katetri umbilikalni 2) Enotni besednjak javnih naročil Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2006.11.10

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Leto XXVII ISSN Ljubljana, petek Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Razglasni del Internet: www.uradni-list.si Št. 31 Ljubljana, petek 28. 3. 2008 e-pošta: info@uradni-list.si ISSN 1318-9182 Leto XVIII Javni razpisi Št. 331-27/2007-2 Sprememba

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN

10/10. OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje - ŽUPAN. 26. maj Številka: 10/2010 ISSN 26. maj 2010 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,, št. 15/06, 26/07 in 18/08) OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje Številka: 10/2010 ISSN

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date:

More information

Pogodbena vrednost: opredeljeno v. 9. Število prejetih ponudb: , 11., 12., 13. Ministrstvo za obrambo Ljubljana.

Pogodbena vrednost: opredeljeno v. 9. Število prejetih ponudb: , 11., 12., 13. Ministrstvo za obrambo Ljubljana. Uradni list Republike Slovenije Uradne objave Internet: http:www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si Št. 67 Ljubljana, petek 10. 8. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI Javna naročila po Zakonu o javnih

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN

Republike Slovenije MINISTRSTVA o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Št. ISSN Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities 14 25 2014 14 25 2014 1 st Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities Tako bomo tudi letos odgovorili vsakemu, ki se nam bo oglasil. Javite se

More information

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 01 KABINET ŽUPANA 1. UVOD V Kabinetu župana je združeno delo kabineta župana v ožjem pomenu, tajništva podžupana, tajništva direktorja mestne uprave, Službe za

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

dopolnilni besednjak: E170-5 E171-2 E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti:

dopolnilni besednjak: E170-5 E171-2 E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti: Digitally signed by Erika Trojer DN: cn=erika Trojer, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235191114018 Reason: Podpis odgovornega urednika publikacije Uradni list RS Date: 2006.03.24

More information

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici objavlja

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici objavlja Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 61/17 ZUPŠ) prvega odstavka 7. člena Pravilnika o razpisu za

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2013 Končno poročilo Ljubljana, junij 2014 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2015 Končno poročilo Ljubljana, julij 2016 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat

More information

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA Predmet javnega naročila: za obdobje 2 let Prestranek, dne 11. 11. 2015 I. POVABILO K ODDAJI

More information

LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017

LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2017 LETNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO Kočevje, februar 2018 390 IV. POSLOVNO POROČILO OBČINE KOČEVJE ZA LETO 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE a) Zakonske podlage za delovanje občine - Zakon o lokalni

More information

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO«

»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« STRATEGIJA NA PODROČJU MLADIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO DO LETA 2020»NOVO MESTO MLADIM PRIJAZNO MESTO« KAZALO 1. UVOD... 3 1.1. Izhodišča za pripravo strategije... 3 1.2. Namen... 2 1.3. Cilji... 2 1.4.

More information

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Specialna športna vzgoja Zdravstvena in prilagojena vzgoja VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN DIPLOMSKA NALOGA MENTOR doc. dr. Gregor Jurak SOMENTOR

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRORAČUN OBČINE LENDAVA Kandidat(ka): Miran Doma Študent(ka) rednega študija Številka indeksa: 81550340 Program: visokošolski strokovni Študijska

More information

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 110 Ljubljana, sreda 18. 12. 2002 Cena 1700 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII DRŽAVNI ZBOR 5386. Zakon o urejanju

More information

Festival poteka enotno na državni ravni, ne glede na strokovno usmerjenost sodelujoče srednje oziroma višje šole (v nadaljevanju šola). 5. člen (Pravi

Festival poteka enotno na državni ravni, ne glede na strokovno usmerjenost sodelujoče srednje oziroma višje šole (v nadaljevanju šola). 5. člen (Pravi Na podlagi 8. člena Statuta Turistične zveze Slovenije štev. JR026-344/97, z dne 24. 09.1997, izdaja predsednik Turistične zveze Slovenije PRAVILNIK FESTIVALA IN TEKMOVANJA VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA 1.

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.23

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KARMEN RAJAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KOMUNALNI PRISPEVEK V SLOVENIJI Ljubljana, november 2007 KARMEN RAJAR IZJAVA

More information

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme Lead Partner SLOW TOURISM Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'italia e la Slovenia - SLOWTOURISM Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo SLOWTOURISM

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Neudauer Mentor: prof. dr. Lojze Sočan VLOGA SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PHARE PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO Diplomsko

More information

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja

Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja Revizijsko poročilo Učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema organa upravljanja POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Ref. Ares(2014)76397-15/01/2014 GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO MINI DRUŽBE V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU PROJEKT NAJBOLJŠEGA POSTOPKA: KONČNO POROČILO STROKOVNE SKUPINE EVROPSKA KOMISIJA

More information

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju

Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos Javno-zasebna partnerstva na slovenskem lokalnem nivoju Magistrsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Domen Kos

More information

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV

MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV MLADI V OPERATIVNIH PROGRAMIH 2014-2020 PREDLOGI UKREPOV IN IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE UKREPOV LJUBLJANA, AVGUST 2013 KAZALO 1. Spodbujanje podjetništva in podjetniškega okolja "po meri mladih" ter ustvarjanje

More information

Javni razpisi

Javni razpisi Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Razglasni del e-pošta: info@uradni-list.si Št. 24 Ljubljana, petek 1. 4. 2011 ISSN 1318-9182 Leto XXI Javni razpisi Popravek Ob-2331/11 Ministrstvo

More information

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE

FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE FINANČNE SPODBUDE EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN KOHEZIJSKE POLITIKE Mojca Dolgan Petrič Skupaj smo močnejši posvetovanje sekcij ZBDS, Laško, 18. 19. september 2014 1 VSEBINA 1. Strategija EU

More information

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Analiza stanja v letu 2017 Končno poročilo Ljubljana, junij 2018 Naročnik: Skrbnik naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Direktorat

More information

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL)

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2014 2020 ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) Žalec, februar - september 2013 ANALIZA STANJA - VSEBINA: Uvodna pojasnila 0. Povzetek ključne ugotovitve analize

More information

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU SUZANA HVALA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Suzana

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 2467.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 2467. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia

IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije. IPA sekcija Slovenije. VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia IPA - Mednarodna policijska zveza, sekcija Slovenije IPA sekcija Slovenije VIII. CONGRESS, IPA - International Police Association, Section Slovenia PORTOROŽ, 25. OKTOBER 2014 / PORTOROŽ, 25. OCTOBER 2014

More information

UREDNIKOV STOLPEC T O K R A T P R E B E R I T E

UREDNIKOV STOLPEC T O K R A T P R E B E R I T E UVODNIK UREDNIKOV STOLPEC T O K R A T P R E B E R I T E Uvodnik... 2-3 Pod drobnogledom... 4-7 Iz občinske uprave... 8-15 Aktualno... 16-19 Iz šolskih klopi... 20-27 Lep pomladni pozdrav! Leto mine kot

More information

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Čas za praznovanje dosežkov in za sklepanje novih prijateljstev 5/2011. Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Cerkno! CERKLJANSKA NEKOČ NAPOVEDNIK

Čas za praznovanje dosežkov in za sklepanje novih prijateljstev 5/2011. Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Cerkno! CERKLJANSKA NEKOČ NAPOVEDNIK informator občine cerkno Občina Cerkno Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno Tel: 05/373 46 40 obcina@cerkno.si, www.cerkno.si informator.cerkno@gmail.com POBRATENJE OBČINSKI NAGRAJENCI str. 1, 2 JAVNI RAZPIS (PRE)DOLGA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST BELE KRAJINE Ljubljana, september 2003 HELENA KONDA IZJAVA Študentka Helena Konda izjavljam, da sem avtorica

More information

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ

MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ INŠTITUT ZA EVROPSKE ŠTUDIJE, ZAVOD (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljano, Urad za mladino) info@evropski-institut.si PREDGOVOR MLADINSKE POLITIKE V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ VSEBINSKO KAZALO PREDGOVOR.

More information

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER)

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Nina Rifelj STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) DIPLOMSKO DELO Koper, 2012 UNIVERZA

More information

Nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda za javne službe

Nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda za javne službe GLASILO OBČINE SEŽANA LETNIK XVIII ŠTEVILKA 3 JUNIJ TISKOVINA POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 6210 SEŽANA Nove cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda za javne službe Javni razpis za dodelitev

More information

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana Številka: 014-140/2016 Datum: 17. 11. 2016 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: NASLOV: POROČEVALCA: PRISTOJNO DELOVNO

More information

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE

Abraham Lincoln PON Sestanek z ministrom za okolje in prostor. Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje SRE Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LEA MARTIČ MENTOR: dr. MARJAN BREZOVŠEK DELO IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA 2002 1 KAZALO: 1. UVOD 4 2. OPREDELITVE TEMELJNIH POJMOV

More information

Republike Slovenije VLADA MINISTRSTVA. o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu

Republike Slovenije VLADA MINISTRSTVA. o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA

PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PRESTRUKTURIRANJE SLOVENSKIH ŠOL ZARADI ZMANJŠEVANJA VPISA Ljubljana, avgust 2011 SERGEJA OMAN IZJAVA Študentka Sergeja Oman izjavljam, da sem avtorica

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. Brnčičeva ulica 41E 1231 Ljubljana - Črnuče 01/ 56-51-410 040/ 218-965 info@krikaksum.si www.krikaksum.si PREMISLITE. Ali ste prepričani, da ne potrebujete

More information

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Visokošolski zavod: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem Dekan: doc. dr. Božidar Veljković Člani komisije

More information

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava

INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI. Raziskava INTEGRACIJA OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO NA TRGU DELA V SLOVENIJI Raziskava O Mednarodni organizaciji za migracije Mednarodna organizacija za migracije IOM je predana načelu, da humane in urejene

More information

( 1 ) GORICA LEASING d.o.o., Cesta 25. junija 1 J, 5000 Nova Gorica

( 1 ) GORICA LEASING d.o.o., Cesta 25. junija 1 J, 5000 Nova Gorica ( 1 ) Glasilo Poso{kega razvojnega centra letnik VII, {t. 4, april 2006 BOVEC, KOBARID, TOLMIN ISSN 1581-6087 GORICA LEASING d.o.o., Cesta 25. junija 1 J, 5000 Nova Gorica Uvodne misli ( 2 ) V Poso~ju

More information

Republike Slovenije MINISTRSTVA o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih. Št.

Republike Slovenije MINISTRSTVA o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih. Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Javni razpisi. Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov,

Javni razpisi. Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov, Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO. ZA LETO 2012 oziroma ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012. Celje, april 2013 Številka: 9/2013-SE

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO. ZA LETO 2012 oziroma ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012. Celje, april 2013 Številka: 9/2013-SE SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA LETO 2012 oziroma ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 Celje, april 2013 Številka: 9/2013-SE Pripravili: doc. dr. Srečko Natek, doc. dr. Valerij Dermol, mag. Anja Lesjak, Vilma Alina

More information

Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE VLADA o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 3434.

Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE VLADA o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 3434. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Operativni program. krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013 REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike

More information

RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH

RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Specialistično delo RAZVOJ IN FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI IN V EVROPSKIH DRŽAVAH Kandidatka: Barbara Rihter, dipl.ekon.

More information

Mednarodni razpisi. prof. Richard Stiles, član komisije za tolažilne nagrade, se je opravičil za ,

Mednarodni razpisi. prof. Richard Stiles, član komisije za tolažilne nagrade, se je opravičil za , Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: cn=spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government, serialnumber=1235444814013 Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK

Regionalni razvojni program za obdobje v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija POVZETEK Novo mesto, junij 2015 1 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 1.1. VSEBINSKI OKVIR PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19 Operativni program razvoja človeških

More information

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) uresničevanje zakona Splošna informacija Avtorici: Nina Zeilhofer, MBA mag. Mojca Pristavec Đogić Št. naročila: 30/2014 Deskriptor/Geslo: Sodelovanje

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DARJA RENČELJ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA MODELA ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information