Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov

Size: px
Start display at page:

Download "Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov"

Transcription

1 Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Igor Plavšić Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana 2014

2

3 Rezultati diplomskega dela so intelektualna lastnina avtorja in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Za objavljanje ali izkoriščanje rezultatov diplomskega dela je potrebno pisno soglasje avtorja, Fakultete za računalništvo in informatike ter mentorja. Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil L A TEX.

4

5 Fakulteta za računalništvo in informatiko izdaja naslednjo nalogo: Tematika naloge: Zasnujte in razvijte mobilno aplikacijo potrošnike, ki želijo v trgovinah odčitavati črtne kode izdelkov ter na podlagi tega bodisi pregledovati komentarje ostalih potrošnikov, bodisi vnašati svoje komentarje za izdelke. Mobilno aplikacijo razvijte za Android platformo, za shranjevanje podatkov pa uporabite MySQL podatkovno bazo.

6

7 Izjava o avtorstvu diplomskega dela Spodaj podpisani Igor Plavšić, z vpisno številko , sem avtor diplomskega dela z naslovom: Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov S svojim podpisom zagotavljam, da: sem diplomsko delo izdelal samostojno pod mentorstvom doc. dr. Roka Rupnika, so elektronska oblika diplomskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko diplomskega dela, soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela na svetovnem spletu preko univerzitetnega spletnega arhiva. V Ljubljani, dne 16. septembra 2014 Podpis avtorja:

8

9 Hvala moji družini in punci, ki so me spodbujali ter mi stali ob strani v času študija. Zahvalil bi se tudi mentorju doc. dr. Roku Rupniku za vso pomoč pri izdelavi diplomskega dela.

10

11 Kazalo Povzetek Abstract 1 Uvod 1 2 Android Zgodovina Razšijenost platforme in njena predvidena prihodnost Razvoj aplikacij na Android platformi Uporabljene tehnologije pri izdelavi aplikacije Komponente Android SDK-ja Čitalec črtnih kod Spletni strežnik in podatkovna baza Razvoj aplikacije Diagram toka dogodkov Podatkovna baza Spletni strežnik Uporabniški vmesnik Komunikacija s strežnikom Integracija čitalca črtnih kod Sklepne ugotovitve 29

12

13 Povzetek V diplomskem delu je opisan postopek izdelave mobilne aplikacije za Android platformo. Aplikacija omogoča odčitavanje črtne kode izdelkov. Če izdelka v bazi ni, ga kreira, v nasprotnem primeru pa omogoči ocenjevanje oz. komentiranje na tega. Aplikacija uporabi kamero telefona za zajem slike črtne kode izdelka. Sliko aplikacija analizira s pomočjo Googleovega QR čitalca (Barcode Scanner), ki je integriran vanjo, ta pa kot rezultat operacije vrne pripadajočo šifro črtne kode. Izdelke se shranjuje na spletni strežnik preko HTTP poizvedb v MySQL podatkovno bazo. Osrednja tema diplomskega dela je delovanje QR čitalca, ki zajame in analizira črtno kodo, kot tudi implementacija komunikacije s spletnim strežnikom. Ključne besede: Android, QR čitalec, komunikacija s spletnim strežnikom.

14

15 Abstract The thesis describes the development procedure of a mobile application for the Android platform. The application enables you to scan barcodes of products. If a product exist in the database, the application enables the user to rate and comment the product, if not the application creates a new entry into the product database. The application uses the camera on the phone to capture an image of the products barcode, which is then analysed by the applications integrated Googles Barcode Scanner. The result of the analysis is a numeric representation of the barcode. All data is stored in a MySQL database on a web server with which we communicate by HTTP request. THe main topic of the thesis is to explain how the QR scanner wors aswell as how the communication with the web server. Keywords: Android, QR Scanner, Web Server communication.

16

17 Poglavje 1 Uvod Mobilna aplikacija, razvita v sklopu diplomskega dela, omogoča uporabniku, da opravi poizvedbo o izbranem izdelku ali vnos novega v sistem. Aplikacija omogoča tudi ocenjevanje in komentiranje na izbrane izdelke, zato bi lahko rekli, da se jo lahko uporablja kot neke vrste ocenjevalca kakovosti izdelkov, pred nakupom tega, ki je izključno vodeno s strani uporabnikov. Aplikacija je lahko uporabljena tudi kot alternativa brskanju po internetu za ocene in mnenja uporabnikov na spletnih straneh in forumih. Tako lahko uporabnik, ki je v dilemi glede nakupa izdelka, ki ga drži v roki, takoj vidi ocene izdelka, ki so jih pustili drugi uporabniki aplikacije, in se odloči ali premisli glede nakupa izdelka. Mobilna aplikacija je razvita na platformi Android, razlog za to pa je njegova odprtost in razširjenost v svetu mobilnega računalništva. V kratkem času njegovega obstoja je prevzel dominantno vlogo in predstavlja logično odločitev za doseganje čim večje ciljne publike uporabnikov. Znotraj aplikacije je uporabljenih več tehnologij, med glavni dve štejeta odprtokodni projet ZXing, ki se ukvarja z računalnikim vidom, in sicer procesiranjem črtnih in QR kod, ter komunikacija aplikacije z oddaljeno podatkovno bazo preko spletnih poizvedb. Prvi del diplomskega dela vsebuje predstavitev tt Android platforme ter njegovih razvojnih orodij, ki so bili uporabljeni za 1

18 2 POGLAVJE 1. UVOD razvoj aplikacije, ter opis uporabljenih tehnologij, ki se jih aplikacija poslužuje. V drugem delu pa bo predstavljen razvojni postopek in glavne ovire razvoja mobilne aplikacije.

19 Poglavje 2 Android Android je operacijski sistem, ki se ga uporablja primarno v mobilni industriji kot tudi za tablične računalnike, pred kratkim pa se je v okrnjeni verziji začel uporabljati tudi za nosljive naprave (angl. Wearable devices). Gonilna sila razvoja Androida je Google, ki ga izdaja pod odprtokodnimi licencami. Ker je Android odprtokodna rešitev, pomeni, da ga lahko podjetja ali posamezniki prikrojijo za svoje potrebe, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj je Android trenutno vodilna mobilna platforma glede na število aktivnih uporabnikov. 2.1 Zgodovina Začetki Android platforme segajo v leto 2007, ko ga je Google skupaj s konzorcijem drugih podjetij predstavil, s končnim namenom, da postavijo odprte standarde za razvoj mobilnih naprav. Trenutna verzija Androida je bolje znana pod svojim aliasom KitKat, napovedana pa je tudi nova verzija, katere alias je Android L. Z izidom zadnje verzije bo to 20 instanca Android platforme. Celotno zgodivino verzij si lahko preberete v tabeli 2.1 [1]. 3

20 4 POGLAVJE 2. ANDROID Verzija Alias API 1.0 / / Cupcake Donut Eclair * Froyo * Gingerbread * Honeycomb * Ice Cream Sandwich Jeally Bean * KitKat Android Lolipop 21 Tabela 2.1: Zgodovina verzij platforme Android 2.2 Razšijenost platforme in njena predvidena prihodnost V kratkem času svojega obstoja se je Android platforma hitro povzpela na prvo mesto platform za pametne mobilne naprave in tablične računalnike. Po podatkih, ki jih vodi Google, naj bi se vsak dan aktiviralo več kot milijon novih naprav. Čeprav je Android platforma, in posledično Google, na prvem mestu, ta ne počiva na svojih lovorikah ter že gledajo, kako bi platformo lahko razširili na več naprav. Letos (2014) so že predstavili razširitev na pametne ure, ki bi delovale na okrnjeni verziji platforme, imenovana Andorid Wear, razvoj pa poteka tudi za pametne televizije (Andorid TV) ter celo avtomobile (Andorid Auto) [2].

21 2.3. RAZVOJ APLIKACIJ NA ANDROID PLATFORMI Razvoj aplikacij na Android platformi Android SDK Android SDK (angl. Software Development Kit - paket za razvoj programske opreme) je nabor orodij in knjižnic, ki prevedejo kodo, napisano v programskem jeziku Java ter jo zapakira v izvedljivo datoteko, ki jo uporabimo za namestitev aplikacije na mobilno napravo, ki jo poganja Android platforma. Orodja vključujejo tudi razne API-je (angl. Application Programming Interface - programski vmesnik) za Googleove storitve, kot so Google Play, Google Maps,... [3] Eclipse ADT Eclipse ADT (angl. Android Developer Tools - razvojna orodja za Android) je integrirano razvojno okolje Eclipse z nameščenim vtičnikom ADT. Skupaj postaneta močno orodje za razvoj Android aplikacij. Eclipse s pomočjo SDK-ja omogoča ustvarjanje novih kot tudi razhroščevanje obstoječih aplikacij. Pohitri kreiranje hiearhije projekta s posebnimi čarovniki ter poenostavi razvoj uporabniških vmesnikov z vizualnim oblikovalnim orodjem [4] Emulator naprav Eno od orodij, ki jih dobimo skupaj z SDK-jem, je tudi emulator, ki emulira napravo s poljubno konfiguracijo(dimenzije ekrana, procesorska moč,...) kot tudi poljubno verzijo Android operacijskega sistema. Tako omogoča razvijalcu, da razvija in testira svoje aplikacije za več različnih konfiguracijah naprav, brez da bi si katero fizično lastil [4].

22 6 POGLAVJE 2. ANDROID

23 Poglavje 3 Uporabljene tehnologije pri izdelavi aplikacije Za razvoj aplikacije so bile uporabljene razne tehnologije, ki so bile potrebne za njeno uspešno implementacijo. Tehnično bolj podrobne opise pa si lahko preberete v Poglavju Komponente Android SDK-ja Aplikacija brez Androidovih komponent ne more zaživeti na Android platformi. V tem razdelku si bomo ogledali komponente, ki so nujne za pravilno delovanje katerekoli Andorid aplikacije, kot so Aktivnosti (angl. Activity) in sestavo uporabniškega vmesnika ter kako Andorid shranjuje podatke, vezane na aplikacijo, v aplikativni spomin [3] Pogled in skupina pogledov Pogled in skupine pogledov (angl. View in ViewGroup) sta komponenti, iz katerih so sestavljeni vsi elementi uporabniškega vmesnika (gumb, vnosno polje, seznam,... ). Pogled je komponenta, ki element izriše na zaslon, kar omogoča uporabniško interakcijo. Vsaka komponenta aplikacije je definirana kot hiearhija pogledov in skupin pogledov (Slika 3.1). Pogled lahko defi- 7

24 8 POGLAVJE 3. UPORABLJENE TEHNOLOGIJE PRI IZDELAVI APLIKACIJE Slika 3.1: Hiearhija pogleda in skupin pogledov Slika 3.2: Primer XML-a za pogled niramo tako, da dedujemo od razreda View ali ViewGroup in znotraj njega definiramo pozicije komponent. Obstaja pa tudi lažji in bolj intuitiven način, in sicer v XML (angl. EXtensible Markup Language) datoteki, kjer je hierhija pogleda samoumevna glede na sestavo XML-a (Slika 3.2) [5] [6] Aktivnost Aktivnost (angl. Activity) je kompomenta, na katero je vezana ena maska uporabniškega vmesnika. Kar pomeni, da je vsaka aktivnost nov ekran, preko katerega uporabnik manipulira z aplikacijo in podatki znotraj te. Aplikacije so ponavadi sestavljene iz večih aktivnosti, ki so ohlapno povezane med seboj.

25 3.1. KOMPONENTE ANDROID SDK-JA 9 V večini aplikacij je ena izmed teh aktinosti označena kot glavna (angl. main) ter se prikaže, ko jo uporabnik odpre. Vsaka aktivnost lahko zažene drugo. Ob zagonu nove aktivnosti se stara ustavi, Android pa shrani njeno stanje v sklad predhodnih aktivnosti (angl. back stack). Kar pomeni, da če uporabnik pritisne gumb za nazaj, se trenutna aktivnost uniči, predhodna pa povleče ven iz sklada in restavrira na stanje pred prehodom v novo aktivnost. Da se lahko kreira aktivnost, moramo dedovati od razreda Activity in implementirati metode povratnih klicev (angl. callback methods), ki jih sistem kliče med izvajanjem aplikacije. Najpomembnejši dve metodi sta oncreate() in onpause(). Sistem prvo metodo kliče ob kreiranje instance aktivnosti, v njej pa ponavadi nastavimo vse, kar je pomembno za pravilno delovanje aktivnosti, obvezna pa je nastavitev razporeditve uporabniškega vmesnika (angl. layout) s klicem metode setcontentview(). Druga se izvede ob prvih znakih, da se bo aktivnost uničila, v njej pa ponavadi poskrbimo za zadnje potrditve morebitnih transakcij, ki se izvajajo [7] Nameni Nameni (angl. Intents) so komponente, preko katerih druge komponente (npr. Activity) pošiljajo zahteve drugim komponentam za izvedbo nekega zaporedja dogodkov. Namene se primarno uporablja za zagon aktivnosti, ki ga izvedemo z ukazom startactivity() ali startactivityforresult(), če želimo pridobiti povratne informacije iz zagnane aktivnosti. Uporablja pa se jih tudi za zagon storitev (angl. Service), ki se izvajajo v ozadju in nimajo uporabniškega vmesnika, ter za hkratno oddajanje (angl. Broadcast) sporočil določenim aplikacijam o sistemskih dogodkih [8] Asinhrona naloga Asinhrone naloge (angl. AsyncTask) omogočajo enostavno uporabo niti uporabniškega vmesnika. Asinhrone naloge se uporablja za kratkotrajne zaledne opracije, katere razultat je vrnjen na nit uporabniškega vmesnika [25].

26 10 POGLAVJE 3. UPORABLJENE TEHNOLOGIJE PRI IZDELAVI APLIKACIJE Upravljalec nastavitev Upravljalec nastavitev (angl. PreferenceManager) je orodje znotraj Android SDK-ja, ki omogoča shranjevanje in opravljanje s podatki, vezanimi na aplikacijo in njenimi nastavitvami [9]. 3.2 Čitalec črtnih kod Čitalec črtnih kod (angl. Barcode Scanner) je Googleova odprtokodna aplikacija za branje eno- in dvodimenzionalnih QR kod (angl. Quick Response Code), ki uporablja ZXing knjižnice za analizo teh. Aplikacija analizira sliko kode in vrne podatke, ki so lahko numerične ali tekstovne šifre, spletni naslovi, virtualne vizitke oseb, binarna kodirana vsebina in še marsikaj drugega. Pri implementaciji mobilne aplikacije sem se odločil, da bo čitalec vgrajen v aplikacijo in se tako rešil problema, če slučajno uporabnik ne bi imel nameščene aplikacije, ki omogoča branje črtnih kod [11] Črtne in QR kode Črtne kode so optične, eno-dimenzionalne, strojno berljive predstavitve podakov, ki so odvisni od razmikov med, in širini, navpičnih črt. Podatki so zaradi enostavnosti zgradbe zapisa omejene na le nekaj znakov dolžine. Nadgradnja navadne črtne kode so QR kode, ki so sestavljene iz več črnih kvadratkov različnih velikosti. QR kode so bolj popularne ravno zaradi prostorke nadgradnje, saj je količina podatkov, ki jih lahko shranimo v QR kodo, neprimerljivo večja kot z navadno črtno kodo. Primera obeh vrst kod prikazuje Slika 3.3 [10] ZXing projekt Je odprtokodni projekt za analizo in branje QR kod, implementiran v programskem jeziku Java, ki je prenesen na več drugih platform. Google knjižnico uporablja v svoji aplikacije Barcode Scanner. Da sprožimo branje črtne ali

27 3.3. SPLETNI STREŽNIK IN PODATKOVNA BAZA 11 Slika 3.3: Primer črtne in QR kode QR kode s čitalnikom iz druge aplikacije uporabimo namen (angl. Intent), ki nato posreduje rezultat branja nazaj klicujoči aplikaciji. Ta rešitev ima eno pomankljivost; to je, da se zanašamo na to, da imamo čitalec že nameščen na napravi. To pomankljivost rešimo tako, da vgradimo čitalec znotraj aplikacije (postopek opisan v 4.6) [11]. 3.3 Spletni strežnik in podatkovna baza Da je katerakoli aplikacija klasificirana kot večuporabniška, se morajo podatki, s katerimi upravlja, shranjevati na oddaljeni podatkovni bazi, ki je s to aplikacijo dostopna vsem napravam. Pri implementaciji aplikacije sem za potrebe stežnika uporabljal program XAMPP (več v nadaljevanju). Google že ima rešitve, ki vključujejo vsa ta orodja (Google App Engine), a jaz sem hotel ostati fleksibilen za morebitne nadgradnje projekta, kot so izdelava spletne strani, ki uporablja iste skripte za dostop do podatkov XAMPP XAMPP je odprtokodno razvojno orodje, ki omogoča testiranje spletnih aplikacij, saj vsebuje vse potrebno za emulacijo spletnega strežnika. Skupaj z namestitvenim paketom je vklučen MySQL sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami ter interpreter za PHP in Perl skriptna jezika. Z malo dodatne konfiguracije se XAMPP lahko uporabi kot produkcijsko orodje za upravljanje spletnega strežnika in ne samo kot razvojno orodje. [12]

28 12 POGLAVJE 3. UPORABLJENE TEHNOLOGIJE PRI IZDELAVI APLIKACIJE Apache spletni stežnik Skupaj z XAMPP razvojim orodjem dobimo množico orodji, ki pripomorejo pri razvoju spletnih aplikacij. Najpomembnejši od teh je Apache HTTP spletni strežnik. Apache HTTP projekt je odprtokodni projekt, katerega cilj je razvoj robustnega spletnega strežnika, ki bi omogočal zanesljivo komunikacijo preko spleta. Naloga spletnega strežnika je, da omogoča komunikacijo med uporabnikom in spletno aplikacijo, ki se izvaja na strežniku. Da strežniki lahko to nalogo opravljajo, so opremljeni s prevajalniki, ki omogočajo izvajanje programske kode spletnih aplikacij. Med te spadajo prevajalniki za PHP, Perl, Python in druge [13] MySQL sistem za upravljanje podatkovnih baz MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih baz in je najbolj razširjen pri implementaciji spletnih aplikacij. Orodje omogoča načrtovanje in urejanje sestave podatkovne baze, kot je kreiranja in urejanje tabel podatkovne baze in urejanje zapisov znotraj njih, kreiranje procedur ali funkcij za urejanje podatkov kot tudi določanje varnostnih pravil, kako se uporabniki lahko povezujejo do baze. Dostop do podatkov je omogočen preko SQL (angl. Structured Query Language) skriptnega jezika (več v 4.3.3) [14]. Relacijska podatkovna baza Je baza, ki shrani podatke in prikaže tudi, kako so podatki povezani (v kakšnih relacijah so) med seboj. Vsaka relacijska podatkovna baza je zbirka tabel, ki so med seboj povezane glede na medsebojne odvisnosti. Vsaka tabela ima svoj ključ preko katerega je zagotovljeno, da se zapisi v tabeli ne podvajajo. Povezavo z drugo podatkovno tabelo dosežemo tako, da v tabeli definiramo polje, tuj ključ, ki je ključ druge tabele [15].

29 Poglavje 4 Razvoj aplikacije V temu poglavju bo predstavljen razvojni proces mobilne aplikacije. Najprej bo sledil opis diagrama toka dogodkov aplikacije ter nivojski opis arhitekture aplikacije. Arhitektura ima tri nivoje... podatkovna baza, spletni strežnik ter aplikacija oz. uporabniški vmesnik. Opis razvojnega procesa bo potekal po arhitekturi navzgor, se pravi, da bomo začeli s strukturo podatkovne baze, nato skriptiranja komunikacije s podatkovno bazo na spletnem strežniku, za tem se premaknemo na aplikacijo samo, kjer bomo pregledali, kako aplikacija komunicira s strežnikom, za konec pa bomo predstavili razvoj uporabniškega vmesnika ter integracijo čitalca črtnih kod. 4.1 Diagram toka dogodkov Diagram predstavlja zaporedje dogodkov, ki se zgodijo ob uporabi aplikacije. Ob prvem vstopu v aplikacijo se prikaže pogled za vnos uporabnika. Po uspešnem vnosu podatkov uporabnika se prikaže glavni pogled, kjer izberemo med prikazom seznama izdelkov, že shranjenih v sistemu, in odčitavanjem novega. Če se odločimo za slednjo, se zažene odčitavanje črtne kode, katere rezultat se uporabi za poizvedbo, ali izdelek že obstaja v sistemu. Če ne obstaja, se zažene pogled za vnos, drugače pa za urejanje izdelka. Pri urejanju podatkov izdelka imamo več možnih akcij. Ena je shranjevanje spremenjenih 13

30 14 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE podatkov, druga izbris izdelka ter vseh podatkov, povezanih z njim, tretja pa prikaz ocen in komentarjev izbranega izdelka. Slika 4.1: Diagram toka dogodkov aplikacije 4.2 Podatkovna baza Podatkovna baza aplikacije, poimenovana QR PRODUCTS, vsebuje tri tabele, kjer se shranjuje vse, kar je pomembno za pravilno delovanje uporabniškega vmesnika na mobilni napravi. Komunikacija s podatkovno bazo poteka izključno preko spletnega strežnika (več v 4.3) in nič preko uporabniškega vmesnika Tabele Podatkovna QR PRODUCTS baza vsebuje tri tabele. Tabele so med seboj povezane in zapisi v njih so med seboj odvisni glede na te povezave. Povezave med tabelami ter strukturo navedenih tabel prikazuje slika 4.2.

31 4.2. PODATKOVNA BAZA 15 PRODUCTS Tabela vsebuje podatke o izdelkih, ki jih shranimo ali ažuriramo preko delovanja aplikacije. PID - Ključ izdelka U ID - Uporabniško ime uporabnika, ki je kreiral zapis QR CODE - Številska predstavitev, odčitane črtne kode izdelka NAME - Naziv izdelka PRICE - Cena izdelka DESCRIPTION - Opis izdelka CREATED AT - Časovni žig vnosa zapisa UPDATED AT - Časovni žig posodobitve zapisa USER TABLE Tabela, v kateri so shranjeni vsi uporabniki, ki so se vpisali preko aplikacije. U ID - Uporabniško ime uporabnika FIRST NAME - Ime uporabnika LAST NAME - Priimek uporabnika USER COMMENTS Tabela vsebuje komentarje ter ocene izdelkov, ki so jih podali uporabniki. C ID - Ključ komentarja PID - Ključ izdelka, ki ga uporabnik ocenjuje/komentira U ID - Uporabniško ime uporabnika, ki je kreiral zapis

32 16 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE RATING - Ocena izdelka COMMENT - Uporabnikov komentar na izdelek Slika 4.2: Struktura podatkovne baze QR PRODUCTS 4.3 Spletni strežnik Naslednji nivo hiearhije informacijskega sistema je spletni sprežnik, kjer se izvaja vsa poslovna logika spletne aplikacije. Spletni strežnik opravlja vso komunikacijo med uporabniškim vmesnikom (mobilna aplikacija) in podatkovno bazo. Ta je implementirana s pomočjo skriptnega jezika PHP (angl. (P)ersonal home page Hypertext Preprocessor - orodja za osebno spletno stran). Tako smo dosegli abstrakcijo spodnjega nivoja hiearhije (v našem primeru podatkovna baza) navzgor. Uporabniški vmesnik izvaja komunikacijo s spletnim strežnikom preko HTTP POST in GET poizvedbami, zato ta ne ve, kaj je pod njim in od kje ta pridobiva podatke. PHP skripte pa s

33 4.3. SPLETNI STREŽNIK 17 podatkovno bazo komunicirajo preko funkcij, katerim se poda SQL ukaze in parametre, za le-te [13] Pregled osnov PHP-ja PHP je skriptni jezik, ki je uporabljen pri programiranju spletnih aplikacij. Za posredovanje podatkov na strežnik se uporabljajo POST ali GET poizvedbe. Do njih, znotraj PHP skript, dostopamo preko parametrov $ POST in $ GET. Skripte naše aplikacije po koncu procesiranja podatkov serializirajo rezultat v JSON (angl. JavaScript Object Notation) formatu [17]. $ POST in $ GET Preko POST ali GET parametrov lahko dostopamo do podatkov, ki so bili poslani na server. POST se uporablja za pošiljanje podatkov za vnos v sistem, GET pa se uporablja, ko delamo poizvedbe na spletni strežnik. Parametrom, znotraj PHP skript, samo podamo ime vrednosti, do katere želimo dostopati; da preverimo, ali je parameter znotraj poizvedbe podan, pa uporabimo funkcijo isset [16]. i f ( i s s e t ($ GET [ qr code ] ) ) { $qr code = $ GET [ qr code ] ; } JSON JSON je format serializacije podatkov, kjer so le-ti zastavljeni v parih ime:vrednost. Je prostorsko optimizirana alternativa XML-u (angl. EXtensible Markup Language), kar pa v spletnih aplikacijah pomeni hitrejšo komunikacijo prek spleta. Primer podatkov uporabnika aplikacije, seraliziranega v JSON formatu: { u i d : igorp f i r s t n a m e : I g o r, last name : P l a v s i c

34 18 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE } V JSON format se, v PHP-ju, serializira podatke z uporabo metode json encode. Metodi podamo objekt, ta pa serializira objekt v zgoraj naveden rezultat [16]. $user [ u i d ] = igorp ; $user [ f i r s t n a m e ] = I g o r ; $user [ last name ] = P l a v s i c ; echo j s o n e n c o d e ( $user ) ; Konfiguracija povezave do podatkovne baze Da s pomočjo PHP-ja lahko komuniciramo z bazo, moramo pred vsakim dostopom kreirati povezavo do MySQL-a ter nastaviti, s katero podatkovno bazo bomo upravljali. To dosežemo z metodama mysql connect, ki ji podamo ime strežnika, uporabniško ime in geslo, za dostop do baze, druga pa je mysql select db, ki ji podamo ime podatkovne baze. Da te korake ne ponavljamo v vsaki skripti, ki potrebuje povezavo do baze, sta ta koraka ločena v svoji lastni skripti (db connect.php), ki jo potem referenciramo v drugih skriptah [16]. // Povezava do MySQL a mysql connect (DB SERVER, DB USER, DB PASSWORD) or d i e ( m y s q l e r r o r ( ) ) ; // I z b i r a podatkovne baze m y s q l s e l e c t d b (DB DATABASE) or d i e ( m y s q l e r r o r ( ) ) or d i e ( m y s q l e r r o r ( ) ) ; Poizvedbe na podatkovno bazo Poizvedbe na podatkovno bazo se izvajajo preko metode mysql query, ki ji podamo SQL (angl. Structured Query Language) stavek, kaj želimo storiti na bazi, ta pa vrne rezultat. Poizvedbe, ki se uporabljajo za potrebe aplikacije,

35 4.4. UPORABNIŠKI VMESNIK 19 so: SELECT (poizvedba po vsebini tabel oz. večih tabel hkrati), INSERT (ukaz za vnos zapisa v tabelo), UPDATE (ukaz za ažuriranje obstoječega zapisa v tabeli) ter DELETE (uporabljen za izbris zapisa v tabeli). Vsaki od poizvedb lahko posredujemo tudi parametre, ki jih pospremimo s predponskim znakom $. Ali je poizvedba kaj vrnila, preverimo s klicem metode mysql num rows, ki ji podamo rezultat, ki ga je vrnil klic metode mysql query. Pri poizvedbah, kot je SELECT, se moramo včasih sprehoditi čez več zapisov. To izvedemo z while zanko, skozi rezultat poizvedbe, kjer vsak zapis poizvedbe dobimo s klicem metode mysql fetch array. Primer uporabe metod je predstavljen v izseku kode [16]. // Primer k l i c a i z b r i s a i z d e l k a $ r e s 1 = mysql query ( DELETE FROM products WHERE pid = $p id ) // Poizvedba vseh i z d e l k o v v bazi $ r e s 2 = mysql query ( SELECT FROM products ) i f ( mysql num rows ( $ r e s 1 ) > 0) { $response [ s u c c e s s ] = 1 ; } while ( $row = m y s q l f e t c h a r r a y ( $ r e s 2 ) ) { // p r o c e s i r a j z a p i s } 4.4 Uporabniški vmesnik Vmesnik aplikacije sestavljajo pogledi, ki omogočajo interakcijo s podatki znotraj aplikacije. Uporabniški vmesnik oz. mobilna aplikacija ne vsebuje nobene poslovne logike, z izjemo klicev spletnega strežnika, ki dejansko upravlja s podatki.

36 20 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE Opis pogledov v aplikaciji Vpisni pogled Prikaže se samo enkrat, in sicer ko prvič zaženemo aplikacijo. Uporabnik se shrani v bazo in aplikativne nastavitve aplikacije znotraj Andorid sistema. Podatke, ki jih vpišemo na tem pogledu, se uporabljajo ob kreiranju vseh drugih podatkov, s katerimi se srečujemo skozi delovanje aplikacije. Glavni pogled Po enkratnem vpisu v aplikacijo se prikaže glavni pogled. Vsebuje samo dva gumba; prvi omogoča vpogled vseh izdelkov, ki so shranjeni v bazi, drugi pa zažene proces odčitavanja izdelkov. Če odčitavanje vrne veljavno črtno kodo, se izvede poizvedba, ali izdelek že obstaja ter prikaže ustrezni naslednji pogled ali za vnos ali urejanje izdelkov. Slika 4.3: Vpisni in glavni pogled aplikacije

37 4.4. UPORABNIŠKI VMESNIK 21 Pogled za kreiranje izdelka Pogled se prikaže, če poizvedba z odčirano črtno kodo ne vrne rezultata. Pogled omogoča uporabniku vnos podatkov o izdelku, kot je naziv, cena in opis. Pogled za urejanje izdelka Se prikaže ob izbiri izdelka iz seznama izdelkov, ali ko odčitamo izdelek, ki že obstaja v sistemu. Pogled omogoča ažuriranje podatkov izdelka ali celo njegov izbris. Na tem pogledu je možen tudi vnos komentarja in ocene izdelka ter vpogled na vse komentarje in ocene drugih uporabnikov sistema. Slika 4.4: Pogleda za spremembo in vnos prebranega izdelka Seznam vseh izdelkov Pogled vsebuje seznam vseh izdelkov, shranjenih v sistemu. Do seznama dostopamo preko glavnega pogleda aplikacije. Če izberemo enega izmed izdelkov, se prikaže pogled za urejanje podatkov izdelka.

38 22 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE Pogled za prikaz komentarjev izdelkov Pogled vsebuje seznam vseh ocen in komentarjev odčitanega oz. izbranega izdelka. Do njega dostopamo preko pogleda za urejanje podatkov izdelka. Slika 4.5: Pogled seznamov izdelkov in komentarjev Čitalnik črtnih kod Je glavni pogled znotraj integriranega projekta, Barcode Scanner, ki odčitava črtne in QR kode, in se zaganja preko gumba na glavnem pogledu aplikacije. Rezultat njegove izvedbe je numerična predstavitev črtne kode, ki jo nato posredujemo v poizvedbo na spletni strežnik. Rezultat poizvedbe tudi določi, kateri pogled se bo prikazal naslednji.

39 4.4. UPORABNIŠKI VMESNIK 23 Slika 4.6: Čitalec črtne kode Opis komponent pogledov Pogledi so sestavljeni iz večih komponent, ki so tudi same pogledi in omogočajo prikaz in interakcijo s podatki, s katerimi upravlja aplikacija: TextView Komponenta se uporablja za oznako vnosnih polj pogledov [18]. EditText Vnosno polje preko katerega podajamo ali ažuriramo podatke, znotraj aplikacije. EditText omogoča tudi nastavitev vnosnega tipa, ki določi, kaj se lahko v polje vnaša, npr: ali je polje tekstovno ali numerično [19]. Button Gumb je komponenta, ki uporabniku omogoča izvedbo akcij, ki vplivajo na delovanje aplikacije; v našem primeru so to zagoni poizvedb na spletni strežnik [20]. RatingBar Ocenjevalna vrstica omogoča vizualno izbiro ocene. V našem primeru je to izbira zvezdic, v ozadju pa je vezano na numerično predstavitev vizualne izbire [21].

40 24 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE Upravljalniki razporeditve komponent Pogledi v Androidu se uravnavajo glede na lastnosti upravljanikov razporeditve komponent. Sledijo opisi tistih, ki so uporabljeni v aplikaciji: ListView Vsebovalnik za seznam pogledov, ki jih definiramo v posebni XML datoteki, z razporeditvijo polj, ki se prikažejo na seznamu [22]. ScrollView Ponavadi se uporablja na pogledih, ki vsebujejo veliko komponent. Če pogled presega velikost zaslona naprave, ScrollView obda pogled z drsniki, ki omogočajo premik pogleda na dele, ki so izven zaslona naprave [23]. LinearLayout Je dinamični urejevalnik komponent, ki jih obdaja. Glede na velikost zaslona naprave razšija in krči velikost komponent, ki so na pogledu [24]. 4.5 Komunikacija s strežnikom Da je uporabniški vmesnik tekoč, komunikacija s stežnikom teče v asinhronih nalogah (angl. AsyncTask). Naloge nato preko posebej za aplikacijo kreiranega orodja JSONParser izvaja HTTP poizvedbe AsyncTask Asinhrone naloge so namenjene uporabi pri poizvedbah na glavni niti uporabniškega vmesnika aplikacije. Naloge se izvajajo v ozadju, v ločeni niti, ko pa se izvede do konca, vrne rezultat na glavno nit uporabniškega vmesnika, kjer lahko podatke nato prikažemo v trenutnem pogledu [25].

41 4.5. KOMUNIKACIJA S STREŽNIKOM 25 Izvedba asinhrone naloge Ko se asinhrona naloga izvede, naloga preide skozi štiri korake, ki jih je potrebno tudi pravilno implementirati. onpreexecute() Prvi korak se izvede pred izvedbo same naloge. Tukaj se lahko nastavi delovanje naloge glede na parametre, posredovane s pogleda ali za incializacijo in prikaz vrstice napredka. doinbackground(params... ) Izvedeno v zaledni niti takoj po onpreexecute. V tem koraku se izvajajo poizvedbe, podani pa so ji parametri naloge. Med izvajanjem metode se lahko kliče tudi onprogressupdate, ki posodablja vrstico napredka. Rezultat metode je tudi vhodni parameter zadnjega koraka. onprogressupdate(progress... ) Uporabljena za posodabljanje, kakršnih koli prikazovalnikov napredka naloge. onpostexecute(result) V temu koraku se vrnemo na izvajanje na glavno nit uporabniškega vmesnika. Tu lahko posredujemo rezultat naloge na uporabniški vmesnik JSONParser Za potrebe aplikacije smo ustvarili razred, ki izvaja HTTP GET/POST poizvedbe ter vrne rezultat le-teh, v obliki JSONObjecta. Metodi makehttprequest, ki izvede poizvedbo, podamo URL do PHP skripte, ki jo želimo izvesti, vrsto poizvedbe GET ali POST, ter parametre, ki jih posredujemo v skripto. Rezultat poizvedb je JSONObject, iz katerega deserializiramo podatke. Iz JSONObjecta podatke pridobivano preko pomožnih metod, ki jim podamo ime vrednosti, ki jo želimo dobiti:

42 26 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE getstring Vrne vrednost niza, ki je mapirano na podano ime polja. getint Vrne število, ki je mapirano na podano ime. get... JSONObject ima tudi implementirane metode za pridobivanje podatkov za druge primitivne podatkovne tipe. Med te spadajo tudi boolean, double in long. getjsonarray Vrne JSONArray (polje JSON objektov) mapirano na ime. Skozi polje se lahko sprehodimo in za pridobivanje zapisov s polja uporabimo metodo getjsonobject, ki ji podamo indeks zapisa. Nato nad osnovnim JSONObjectom uporabljano ostale, prej navedene metode. 4.6 Integracija čitalca črtnih kod Če želimo čitalca črtnih kod (angl. Barcode Scanner), ki je samostojna aplikacija, vključiti v našo, moramo naredi nekaj prilagoditev v našem projektu Prenos kode iz repozitorija Kodo Googleovega odprtokodnega projekta pridobimo iz repozitorija kode GitHub (URL: To lahko storimo enostavno preko vtičnika za Eclipse za delo z GitHub portalom [26] Združevanje projektov Znotraj projekta lahko najdemo mapo android, ki vsebuje projekt ZXing, predelan za Android platformo. Vsebino tega projekta je potrebo združiti z našim. To dosežemo tako, da vso programsko kodo premaknemo v naš

43 4.6. INTEGRACIJA ČITALCA ČRTNIH KOD 27 projekt; za boljšo ažurnost projekta premaknemo vsebino v posebno datoteko, znotraj našega projetka (v našem primeru zxing-source). Za tem je potrebno združiti tudi vse resurse našega projekta, z ZXingovim. To dosežemo z združitvijo vsebin obeh res/ map. Končni rezultat prikazuje Slika 4.7. Slika 4.7: Rezultat združevanja projektov Za konec pa moramo dopolniti še AndroidManifest.xml datoteko projekta tako, da dodamo aktivnost, ki zažene pogled za odčitavanje črtne kode, in sicer CaptureActivity integriranega projekta. Konfiguracijsko datoteko dopolnimo tudi z nastavitvami, ki jih čitalnik potrebuje, za pravilno delovanje.

44 28 POGLAVJE 4. RAZVOJ APLIKACIJE Slika 4.8: Dopolnjen AndroidManifest.xml

45 Poglavje 5 Sklepne ugotovitve V diplomski nalogi smo razvili mobilno aplikacijo za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov preko njihovih črtnih kod. Aplikacija za odčitavanje črtne kode uporablja rešitev implementirano v odprtokodnem projektu ZXing. Podatke pa, preko spletnega strežnika, shranjuje v oddaljeno podatkovno bazo. Med razvojem aplikacije je prihajalo do veliko zanimivih zapletov, ki sem jih moral rešiti. Najbolj zanimiv se je pojavil pri združevanju projektov, ki ga po vsem prebrodenem, ne bi priporočal in bi raje šel v smeri tega, da bi naprava morala imeti nameščen drug čitalec črtnih kod, ki bi ga nato klical iz naše aplikacije. Probleme sem imel tudi pri skriptiranju PHP skript, ki bi se jim lahko izognil z neposredno povezavo na bazo, a bi tako žrtvoval čisti uporabniški vmesnik, ki bi tako moral vsebovati poslovno logiko. 29

46 30 POGLAVJE 5. SKLEPNE UGOTOVITVE

47 Literatura [1] Android Version History. (Povzeto ) Dostopno na: version history. [2] Official Android Blog. (Povzeto ) Dostopno na: [3] Android software development. (Povzeto ) Dostopno na: software development [4] Android developer tools. (Povzeto ) Dostopno na: [5] View. (Povzeto ) Dostopno na: [6] View. (Povzeto ) Dostopno na: [7] Activity. (Povzeto ) Dostopno na: [8] Intent. (Povzeto ) Dostopno na: [9] PreferenceManager. (Povzeto ) Dostopno na: 31

48 32 LITERATURA [10] What is a QR code. (Povzeto ) Dostopno na: [11] ZXing project. (Povzeto ) Dostopno na: [12] XAMPP Installer. (Povzeto ) Dostopno na: [13] About the Apache HTTP Server Project (Povzeto ) Dostopno na: APACHE.html [14] MySQL (Povzeto ) Dostopno na: [15] Relational database (Povzeto ) Dostopno na: database [16] PHP Manual (Povzeto ) Dostopno na: [17] PHP (Povzeto ) Dostopno na: [18] TextView (Povzeto ) Dostopno na: [19] EditText (Povzeto ) Dostopno na: [20] Button (Povzeto ) Dostopno na:

49 LITERATURA 33 [21] RatingBar (Povzeto ) Dostopno na: [22] ListView (Povzeto ) Dostopno na: [23] ScrollView (Povzeto ) Dostopno na: [24] LinearLayout (Povzeto ) Dostopno na: [25] AsyncTask (Povzeto ) Dostopno na: [26] EGit (Povzeto ) Dostopno na:

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Peter Mihael Rogač Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Ljubljana, 2012 UNIVERZA

More information

Ogrodje mobilne aplikacije mfri

Ogrodje mobilne aplikacije mfri Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Dejan Obrez Ogrodje mobilne aplikacije mfri DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaključna naloga Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard

More information

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Luka Golinar Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Šircelj Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Rok Janež RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Maribor, februar 2017 RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Študent: Študijski

More information

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Laharnar Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen Diplomska naloga na visokošolskem

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Računalništvo in informacijske tehnologije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Tom88 d.o.o. Maribor Čas opravljanja od 1.4.2014 do 15.6.2014 Mentor Tomaž Kokot, univ. dipl.

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TILZOR Maribor Čas opravljanja Od 25.3.2010 do 14.6.2010 Mentor v GD Tilen Zorenč Študent Miha

More information

SLOVENSKI GIMP-PORTAL

SLOVENSKI GIMP-PORTAL ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA SLOVENSKI GIMP-PORTAL Tematsko področje: RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE (IKT) Avtorja:

More information

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Miran Šmid UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN Diplomska naloga

More information

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Vitorovič Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Saša Divjak

More information

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju)

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Šolski center Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 8000 Novo mesto PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Avtorica: Tanja JERIČ, dipl. inž. rač. in inf. Novo mesto,

More information

Mihael PETEK. Mentorica:

Mihael PETEK. Mentorica: i FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZA V MARIBORU RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa KONFIGURIRANJE IN UPORABA

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV?

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? Tematsko področje: interdisciplinarno

More information

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Nedovič Metodologija trženja mobilnih aplikacij DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

Zahvala Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Boštjanu Murovcu za nadvse koristne nasvete, pripombe, napotke ter potrpežljivo pregledovanje diplomskega del

Zahvala Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Boštjanu Murovcu za nadvse koristne nasvete, pripombe, napotke ter potrpežljivo pregledovanje diplomskega del UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tilen Mokič Uvedba sledljivosti izdelkov v proizvodnji Iskratel Electronics DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Boštjan Murovec Ljubljana,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV Ljubljana, november 2005 TAJKA ŽAGAR IZJAVA Študentka Tajka Žagar izjavljam, da sem avtorica

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matej Žebovec Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

Elementi implementacije spletne trgovine

Elementi implementacije spletne trgovine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Avbar Elementi implementacije spletne trgovine DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Janez Demšar LJUBLJANA,

More information

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran Ocepek Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. Dr. Saša Divjak Ljubljana,

More information

Razvoj informacijskega sistema Lisjak

Razvoj informacijskega sistema Lisjak UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Špela Uranič Razvoj informacijskega sistema Lisjak DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljanja,

More information

OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS)

OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS) OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS) SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU STROKAVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA ŠTUDENTKA: Barbara Fras MENTOR: Matej Zdovc CELJE, MAJ 2009 kazalo 1. UVOD... 3 2.

More information

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Mitja Hegediš NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Diplomsko delo Maribor, september 2009 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Kavčič Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Matija Marolt

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA RAZLIČNIH PRISTOPOV PRI UVAJANJU DOKUMENTNEGA POSLOVANJA NA OSNOVI

More information

Krmilnik za morski akvarij

Krmilnik za morski akvarij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Virant Krmilnik za morski akvarij DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJ RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru

Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Peter Škrlj Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Plačljivo spletno oglaševanje

Plačljivo spletno oglaševanje Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Jure Damjan Plačljivo spletno oglaševanje DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Mentor: prof.

More information

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matjaţ Cör NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI Mentorica: doc. dr. Mojca Ciglarič DIPLOMSKO DELO NA

More information

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro www.nicelabel.com, info@nicelabel.com Uporabniški priročnik NiceLabel Pro Slovenska izdaja Rev-1011 2011 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.:

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Trening z uporabo navidezne resničnosti

Trening z uporabo navidezne resničnosti Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Blaž Česnik Trening z uporabo navidezne resničnosti DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Boštjan Kodre. Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo

Boštjan Kodre. Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan Kodre Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: dr. Igor

More information

Designer Pro Uporabniški Priročnik

Designer Pro Uporabniški Priročnik Designer Pro Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1112 2012 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4 233

More information

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO David Polanec KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU Magistrsko delo Maribor, junij 2014 Koncept informacijskega

More information

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey (Priročnik za ravnatelje) Avtorji: Mojca Berce, Janko Harej, Primož Štekar, Dušan Klemenčič Ljubljana, februar 2012 Kazalo 1 SPLETNO ANKETIRANJE...3 1.1 Analiza podatkov...3 1.2 Anketa mora biti:...3 2

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE

NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Jani Poljšak NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI

More information

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Malenšek PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

D I P L O M S K A N A L O G A

D I P L O M S K A N A L O G A FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU D I P L O M S K A N A L O G A VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE JURE CEROVŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

More information

MARKETO INTEGRATION GUIDE

MARKETO INTEGRATION GUIDE MARKETO INTEGRATION GUIDE VERSION 1.2 JANUARY 2016 DOCUMENT PURPOSE This purpose of this document is to guide clients through the process of integrating Marketo and the WorkCast Platform. DOCUMENT CONTROL

More information

NiceLabel Pro uporabniški priročnik

NiceLabel Pro uporabniški priročnik www.nicelabel.com, info@nicelabel.com NiceLabel Pro uporabniški priročnik Slovenska izdaja Rev-0809 2008 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane Euro Plus d.o.o. Ulica Lojzeta Hrovata 4c SI-4000 Kranj, Slovenia

More information

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora Poglavje 8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora 180 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje 8.1 Teoretično ozadje Na trgu obstaja veliko

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja 29.10.2017-24.03.2018 Flight Timetable valid 29.10.2017-24.03.2018 2 vozni red / timetable LEGENDA LEGEND REDNI PREVOZNIKI / SCHEDULED AIRLINES AF AIR FRANCE

More information

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Jeras Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr.

More information

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj Priročnik za računalniško izobraževanje Copyright B2 d.o.o., Tržaška 42, Ljubljana Avtorji: B2 d.o.o. Oblikovanje in tisk: B2 d.o.o., 03.01.2013 RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj B2 d.o.o.

More information

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik Ljubljana, marec 2012 Uporabniški priročnik KAZALO VSEBINE UVOD... 5 1 NAVIGACIJA... 6 2 SPREMINJANJE DIMENZIJ PO STOLPCIH IN VRSTICAH (PIVOTIRANJE)... 6 3 FILTRIRANJE... 7 3.1 FILTRIRANJE ČLANOV DIMENZIJE...

More information

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU Ljubljana, junij 2016 VESNA PESTOTNIK IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Vesna Pestotnik,

More information

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom.

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom. gibanje za računalniško pismenost izgradnja sodobne družbe človekove pravice do izobraževanja in obveščanja ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom prost dostop e - učenje

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA. UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO. Bojan Gulič

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA. UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO. Bojan Gulič UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO Bojan Gulič Mentorica: viš. pred. dr. Maja Bračič Lotrič Nova Gorica, 2012 NASLOV Upravljanje

More information

IZDELAVA OCENE TVEGANJA

IZDELAVA OCENE TVEGANJA IZDELAVA OCENE TVEGANJA Lokacija dokumenta Intranet / Oddelek za pripravljenost in odzivanje na grožnje Oznaka dokumenta Verzija dokumenta Izdelava ocene tveganja ver.1/2011 Zamenja verzijo Uporabnik dokumenta

More information

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM

More information

TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA

TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA Študent: Študijski program: Smer: Damjan KOSIČ univerzitetni, Telekomunikacije Telekomunikacije Mentor: Somentor:

More information

The Improvement of Airline Tickets Selling Process

The Improvement of Airline Tickets Selling Process The Improvement of Airline Tickets Selling Process Duran Li (103034466) Department of Industrial Engineering and Engineering Management, National Tsing Hua University, Taiwan Abstract. The process of a

More information

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE 1 NAZIV Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green, Destinacije NAROČNIK Naročnik: Slovenska turistična organizacija

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Ljubljana, oktober 2005 Vladimir Ljevaja IZJAVA Študent Vladimir Ljevaja izjavljam,

More information

Upravitelj opravil Task Manager

Upravitelj opravil Task Manager Upravitelj opravil Task Manager Povzetek: Ta dokument opisuje uporabo in razlago nekaterih možnosti Upravitelja opravil - Task Manager s ciljem, da ugotovimo, če in zakaj naš osebni računalnik deluje ''počasi''

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. Ljubljana, julij 2007 SILVO KASTELIC IZJAVA Študent Silvo Kastelic izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Boštjan Krajnc SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE

UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE Ljubljana, junij 2003 BLAŽ KONIČ IZJAVA Študent BLAŽ KONIČ izjavljam,

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

Vizualizacija delovanja preiskovalnih algoritmov v umetni inteligenci

Vizualizacija delovanja preiskovalnih algoritmov v umetni inteligenci Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matjaž Hegedič Vizualizacija delovanja preiskovalnih algoritmov v umetni inteligenci DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

More information

Nordic ID HH53 User Guide Version 1.0 NORDIC ID HH53 USER GUIDE

Nordic ID HH53 User Guide Version 1.0 NORDIC ID HH53 USER GUIDE NORDIC ID HH53 USER GUIDE TABLE OF CONTENTS GETTING STARTED... 3 1.1. GENERAL... 3 1.2. VARIANTS... 3 NORDIC ID HH53 VARIANTS... 3 1.3. AVAILABLE ACCESSORIES... 4 1.4. INBOX CONTENT... 4 1.5. INSTALLING

More information

3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk

3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Žiga Pirih 3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package Programski paket Gredos 10.0 Tomaž Mohar inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: tomaz.mohar@eimv.si Golob Jože inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: joze.golob@eimv.si Leon

More information

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Uroš NEDELJKO REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 DIPLOMSKO

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

NAVODILA ZA PREŽIVETJE

NAVODILA ZA PREŽIVETJE TEST HOFERJEVEGA MOBILNEGA PAKETA WIFI2GO Z DVD! ISSN 1318-1017 ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE JANUAR 2018 U LETNIK 28, ŠTEVILKA 1 U WWW.MONITOR.SI CENA: 6,65 EUR BITCOIN, NAVODILA

More information

The Who, What, When How of QR CODES. Jim Lambert NW PATINS Regional Site Coordinator

The Who, What, When How of QR CODES. Jim Lambert NW PATINS Regional Site Coordinator The Who, What, When How of QR CODES Jim Lambert NW PATINS Regional Site Coordinator nwpatins@ciesc.k12.in.us The PATINS Project is a state-wide technical assistance network for the provision of assistive/accessible

More information

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Različica 0.2 Prva izdaja: Januar 2004 Prva angleška izdaja: Januar 2004 Vsebina Pregled...3 O tem vodniku...3 Konvencije

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

TRAFFICDESIGN PARKIRNISISTEMI. Parkirni sistemi

TRAFFICDESIGN PARKIRNISISTEMI. Parkirni sistemi 1 Parkirni sistemi Podjetje TRAFFIC DESIGN je kot eno vodilnih slovenskih podjetji na področju integracije Inteligentnih Transportnih Sistemov tudi zastop nik nemškega podjetja DESIGNA, ki se z izdelavo

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Kristina Slemenšek Primerjalna analiza tradicionalnega in internetnega oglaševanja na primeru podjetij Merkur in OBI Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA

More information

PRENOVA SISTEMA OSEBNEGA KLICA Renovation of the Paging System

PRENOVA SISTEMA OSEBNEGA KLICA Renovation of the Paging System PRENOVA SISTEMA OSEBNEGA KLICA Renovation of the Paging System Marko Podberšič* UDK 621.395.92:614.8(497.4) Povzetek Članek opisuje prenovo sistema osebnega klica. Izvedena bo postopoma. Stari in novi

More information

Asynchronous Query Execution

Asynchronous Query Execution Asynchronous Query Execution Alexander Rubin April 12, 2015 About Me Alexander Rubin, Principal Consultant, Percona Working with MySQL for over 10 years Started at MySQL AB, Sun Microsystems, Oracle (MySQL

More information

Analysis and design of road and bridge infrastructure database using online system

Analysis and design of road and bridge infrastructure database using online system Analysis and design of road and bridge infrastructure database using online system Joni Arliansyah 1,*, Yadi Utama 2, Maureen Arlini Wijayanti 3, Rachmat Gusti 3,and Arifianto 3 1 Department of Civil Engineering

More information

Configuring a Secure Access etrust SiteMinder Server Instance (NSM Procedure)

Configuring a Secure Access etrust SiteMinder Server Instance (NSM Procedure) Configuring a Secure Access etrust SiteMinder Server Instance (NSM Procedure) Within the Secure Access device, a SiteMinder instance is a set of configuration settings that defines how the Secure Access

More information

ANDROID BUS TICKETING SYSTEM

ANDROID BUS TICKETING SYSTEM ANDROID BUS TICKETING SYSTEM 1 NIKITHA PATIL, 2 ADARSH K 1,2 UG Students, Department of Electronics and Communication Engineering, Maharaja Institute of Technology, Mysore Abstract - This Manuscript delineates

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Psarn Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih socialnih omrežij Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra

More information

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD:

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD: 1. KRIŽANKE (9.15-do 9.30) 1. UVOD: Welcome to Ljubljana, the capital city of Slovenia. We hope that you will enjoy this walk. Are you ready? Today, you will be divided into three groups and you won't

More information