1. Хоризонталне области:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. Хоризонталне области:"

Transcription

1 1. Хоризонталне области: 1) стандардизација [Институт за стандардизацију Србије] Радиша Кнежевић, 011/ Заменик: Драган Вуксанпвић, 011/ ) пцеоиваое усаглашенпсти [Министарствп привреде] Никпла Миркпвић, 011/ ) акредитација [Акредитаципнп телп Србије] Јасна Стпјанпвић, 011/ заменик: др Љубинка Глигић, 011/ ) метрплпгија [Министарствп привреде- Дирекција за мере и драгпцене метале] Предраг Ђурић, 011/ или ) тржишни надзпр [Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација Сектпр тржишне инспекције] Вера Деспптпвић, 011/ , 063/ заменик: Славиша Петкпвић, 011/ , 2. Вертикалне области - Нови приступ: 1) нисконапонска електрична опрема [Министарствп привреде] 2) електромагнетска компатибилност [Министарствп привреде] 3) машине [Министарствп привреде] 4) лифтови [Министарствп привреде]

2 5) лична заштитна опрема [Министарствп привреде] 6) бука коју емитује опрема на отвореном [Министарствп привреде] 7) опрема и системи заштите који се користе у експлозивној атмосфери [Министарствп привреде] 8) аеросоли [Министарствп привреде- Дирекција за мере и драгпцене метале] Бранка Раданпв, 011/ Љиљана Мићић, 011/ ) мерни инструменти и неаутоматске ваге [Министарствп привреде] Жељкп Лалић, 011/ Драгана Зечевић, 011/ ) играчке [Министарствп здравља Одељеое за санитарну инспекцију] Ђпрђе Вујичић, 011/ , 064/ Заменик: Гпран Стпјкпвић, 011/ , 064/ ЗА ПГ 1 Тајтана Стаматпвић, 011/ , 063/ Весна Пантић Палибрк, 063/ Градски завпд за јавнп здравље Бепград 11) гасни уређаји [Министарствп рударства и енергетике Сектпр за нафту и гас] Олга Антић-Мипчинпвић, 011/ Заменик: Урпш Ђурђевић, 011/ ) опрема под притиском и једноставне посуде под притиском [Министарствп рударства и енергетике Сектпр за нафту и гас] Млађа Суша, 011/ , 062/ Заменик: Урпш Ђурђевић, 011/

3 13) жичаре [Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре Сектпр за железнице и интермпдални трансппрт] Ненад Иветић, 063/ Дирекција за железнице: Наташа Церпвић, 011/ , 063/ ) грађевински производи [Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре Сектпр за стамбену и архитектпнску пплитику, кпмуналне делатнпсти и енергетску ефикаснпст] Нина Вукпсављевић, 011/ , 064/ Заменик: Јасминка Павлпвић, 011/ ) рекреативна пловила [Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре Сектпр за впдни сапбраћај и безбеднпст плпвидбе] Милан Никплић, 011/ Заменик: Јпван Ппппвић, 011/ ЗА ПГ 1 Таоа Лукић, 011/ , 063/ ) еко-дизајн и енергетска ефикасност [Министарствп рударства и енергетике Сектпр за енергетску ефикаснпст и пбнпвљиве извпре енергије] др Мипмира Лазпвић, 011/ , 062/ ) радио и телекомуникациона терминална опрема [Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација Сектпр за електрпнске кпмуникације и ппштански сапбраћај] МТТ- Марија Керкез, 011/ , 065/ Заменик: Саоа Грчић, 011/ РАТЕЛ- Љубица Маркпвић, 011/ Заменик: Драгица Бајић, 011/ ) експлозиви за цивилну употребу и пиротехнички производи [Министарствп унутрашоих ппслпва Сектпр за ванредне ситуације] Милан Васпвић, 064/ Предраг Радакпвић, 064/ Дејан Радинпвић, 064/ Велимир Радпмирпвић, 064/ Управа за цивилну заштиту, Владимир Ранкпвић, 064/ ЈП за склпништа 3. Вертикалне области Стари приступ: 1) мптпрна впзила [Агенција за безбеднпст сапбраћаја] Дејан Тпмашевић, 064/ , 011/

4 Заменик: Славица Цвијпвић, 064/ , 011/ МГСИ: Десимир Десница, 011/ Заменик: Маркп Цупара, 011/ ) хемикалије (REACH, CLP) [Министарствп ппљппривреде и живптне средине Сектпр за планираое и управљаое у живптнпј средини] Бпјана Ђпрђевић, 011/ , 064/ Заменик: Споа Рпглић 011/ ) емисија гаспвитих и чврстих загађивача из мптпра ппкретних машина кпји се кпристе ван пута [Aгенција за безбеднпст сапбраћаја] Дејан Тпмашевић, 064/ , 011/ Заменик: Славица Цвијпвић, 064/ , 011/ ) детергенти [Министарствп ппљппривреде и живптне средине - Сектпр за планираое и управљаое у живптнпј средини] Бпјана Ђпрђевић, 011/ , 064/ Споа Рпглић 011/ ) ђубрива [Министарствп ппљппривреде и живптне средине Управа за заштиту биља] Ивана Кецман, 011/ , 064/ Заменик: Биљана Ђуришић, 011/ ) прекурспри [Министарствп здравља Сектпр за лекпве и медицинска средства, психпактивне кпнтрплисане супстанце и прекурспре] Зпран Вучић, 064/ Заменик: др Даркп Ђуркпвић, 064/ ) дпбра лабпратпријска пракса [Министарствп здравља Одељеое за инспекцију за лекпве и медицинска средства] Јелица Васић, 011/ , 064/ Заменик: Тијана Радпјчић, 011/ , 064/ Вертикалне области Процедуралне мере 1) нптификацијска Директива 98/34 [Министарствп привреде] Таоа Петрпвић, 011/ Зпран Бакић 011/ ) ватренп пружје [Министарствп унутрашоих ппслпва Управа за управне ппслпве] Миљкп Симпвић, 064/

5 Заменик: Мирјана Чубрпвић, 064/ ) тргпвина пружјем и пдбрамбени прпизвпди [Министарствп пдбране -Сектпр за материјалне ресурсе, Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација Сектпр за мултилатералну и регипналну екпнпмску и тргпвинску сарадоу] МОД- Данела Ђпрђевић, 011/ Заменик: Слпбпдан Малбашић, 011/ МТТ- Јасмина Рпскић, 011/ , 063/ ) кристалнп стаклп [Министарствп привреде] Саоа Ђурђевић, 011/ ) пбућа [Министарствп привреде] 6) текстил [Министарствп привреде] 7) пбележаваое цена лекпва [Министарствп здравља - Сектпр за лекпве и медицинска средства, психпактивне кпнтрплисане супстанце и прекурспре] Мира Кпнтић, 011/ , 011/ , 069/ Заменик. Симпнида Милаш, 011/ ) културна дпбра [Министарствп културе и инфпрмисаоа Сектпр за културнп наслеђе] Оливера Маркпвић, 011/ , 064/ Заменик: Татјана Бпјић Јурић, 064/ Милица Баста, 064/

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ SRPS информације 11 2006 11 30 Београд ИНФОРМАТОР ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Анотације српских стандарда Анотације техничких прописа Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде

More information

На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 7. АПРИЛ, НОВИ САД ДЕЛ. БРОЈ ДАНА: На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е У фебруарском испитном року школске 2015/2016. године одржаће

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину 31.12.15 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 11.405 12.875 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15 0 11.420 12.875 Compass Fuel donation box // 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар Р.б. ПРЕДМЕТ НОВИ ЛОГОС Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа 650-02- 148/2013-06 од 5.9.2013.

More information

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Редни број ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Назив пројекта Извор финансирања Период реализације 1. Development of suistanable agriculture in Balcan region Координатор ИНСТИТУТ ЗА

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину Датум 1.12.2016. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 19.542 27.828 7.950 04.01. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 15 0 19.557 27.828 7.950 Lazich Deli donation box // 04.01. 728.825 1.451 1.219

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Одељење за превенцију и контролу заразних болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Недељни извештај за 6. недељу

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр једнпг сарадника у зваоу асистента за ужу научну пбласт Технплпгија материјала Машински

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Научни скуп ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ 11 12. марта 2010. Београд, Кнез Михаилова 35 ОРГАНИЗАЦИОНИ

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Успостављање Система трговине емисионим јединицама у Р. Србији

Успостављање Система трговине емисионим јединицама у Р. Србији Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Твининг пројекат Eвропске уније Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију

More information

По мери помери. Данијела Анђелковић

По мери помери. Данијела Анђелковић По мери помери Данијела Анђелковић Миодраг комбинована техника Miodrag combined technique 103 x 60 cm, 2008 По мери помери Данијела Анђелковић Made to Measure Re-measure Danijela Anđelković Prodajna galerija

More information

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА UDK 630*839.813+502.14(497.11) Стручни рад ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА НЕНАД РАНКОВИЋ 1 AЛEКСAНДAР MУСИЋ 1 ДРАГАН НОНИЋ 1 Извод: Енергија биомасе заузима

More information

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ мр Бојан Ковачић заменик директора Привредна комора Београда Београд, 20.4.2011. ЕУ ПОЛИТИКА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ Политика

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода

Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода Република Србија Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Душанка Станојевић шеф Одсека за заштиту вода dusanka.stanojevic@merz.gov.rs Одсек за заштиту вода надлежности Приближавање и

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

Универзитет у Нишу Правни факултет ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ LIV

Универзитет у Нишу Правни факултет ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ LIV Универзитет у Нишу Правни факултет ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ LIV Ниш, 2009 ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ Издавач Правни факултет у Нишу За издавача Проф. др Невена Петрушић, декан

More information

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336, подршка обвезницима 051/345-080, www.poreskaupravars.org; електронска пошта:

More information

информације Број 3 Март Службено гласило Института за стандардизацију Србије

информације Број 3 Март Службено гласило Института за стандардизацију Србије информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Број 3 Март 2013. ИСС информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Београд, март 2013. године Издавач Институт за стандардизацију

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Информације. Број 12. Децембар Службено гласило Института за стандардизацију Србије

Информације. Број 12. Децембар Службено гласило Института за стандардизацију Србије Информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Број 12 Децембар 2013. ИСС информације Службено гласило Института за стандардизацију Србије Београд, децембар 2013. године Издавач Институт

More information

УЛОГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 1

УЛОГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2013 Оригинални научни рад 656.833.3:354.4 doi:10.5937/zrpfns47-5187 Др Александар Мартиновић, доцент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

број 2 // децембар Положен камен темељац за Костолац Б3 ЕПС гради нови термо блок

број 2 // децембар Положен камен темељац за Костолац Б3 ЕПС гради нови термо блок број 2 // децембар 2017. ISSN 2560-5135 Положен камен темељац за Костолац Б3 ЕПС гради нови термо блок www.eps.rs // Фото: Саша Срећковић Површински коп Дрмно : Поправка багера 2000 на трећем јаловинском

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у години

Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у години Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у 2012. години Презиме и име, звање Аврамовић Сима, редовни професор Научне публикације објављене у овој години публикације (онографије, Аутор/и чланци,

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Наслов оригинала (Titre original de l œuvre) Magdalena Guirao-Jullien Petite méthode pour débuter en anglais RETZ / SEJER, Paris Publée par RETZ,

More information

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia EVENT REPORT This template has to be filled by project partners (organisers) for all IF4TM events (except SC meetings). Furthermore, this template can be used to inform colleagues and partners about other

More information

CURRICULUM VITAE. 12.Чланство у професионалним организацијама. говори енглески језик. Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој

CURRICULUM VITAE. 12.Чланство у професионалним организацијама. говори енглески језик. Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој CURRICULUM VITAE 1. Презиме: ВУКСАНОВИЋ 2. Имее: Биљана 3. Адреса Загребачка,бр.3, 11000, Београд 4. Телефон +381 60 8402250;+381 63 8472308;+381 11 3040742 5. Факс +381 11 3040692 6. Е-mail biljana.vuksanovic@putevi-srbije.rs

More information

Predmet: Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa doktorskih studija Metodike nastave

Predmet: Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa doktorskih studija Metodike nastave Nastavno-naučnom veću Filozofskog fakulteta Predmet: Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa doktorskih studija Metodike nastave Predlažemo da se u postojeći akreditovani studijski program unese

More information

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ **

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ** Др Нина Планојевић, * Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Крагујевцу научни чланак 349:61](497.11:4-672EU) Рад примљен: 01.09.2014. Рад прихваћен: 01.12.2014. ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

More information

Политика конкуренције у Србији

Политика конкуренције у Србији Чланци Број 2 2014 Политика конкуренције у Србији МАРИНА МАТИЋ УДРУЖЕЊЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ Увод Политика конкуренције игра централну улогу у развоју Европске уније и њених

More information

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ

More information

УПРАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА МАРКЕТИНГ МИКСА НА ПРИМЕРУ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

УПРАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА МАРКЕТИНГ МИКСА НА ПРИМЕРУ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ УПРАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА МАРКЕТИНГ МИКСА НА ПРИМЕРУ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА (Мастер рад) Ментор: др Јелена С. Петровић Кандидат:

More information

САДРЖАЈ НАУКА ЗА ОДРЖИВОСТ 3 НОВА УЛОГА НАУКЕ У ДРУШТВУ 4 ПРИНЦИПИ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 6 ЕКОЛОШКИ OТИСАК 9 ENVIROSCIENCE

САДРЖАЈ НАУКА ЗА ОДРЖИВОСТ 3 НОВА УЛОГА НАУКЕ У ДРУШТВУ 4 ПРИНЦИПИ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 6 ЕКОЛОШКИ OТИСАК 9 ENVIROSCIENCE САДРЖАЈ НАУКА ЗА ОДРЖИВОСТ 3 НОВА УЛОГА НАУКЕ У ДРУШТВУ 4 ПРИНЦИПИ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 6 ЕКОЛОШКИ OТИСАК 9 ENVIROSCIENCE 2012 12 НАУКА ЗА ОДРЖИВОСТ Пут развоја света данас није одржив. Настојања да се задовоље

More information

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Број: 1056 8 25. март 2009 8 Година XLIX 8Излази месечно

More information

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 24.04.2016. ГОДИНЕ КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ (назив подносиоца изборне листе: назив регистроване

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, Јануар 2017. САДРЖАЈ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДА БЕОГРАДА И ИНФОРМАТОРУ... 3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 4 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАЊА JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, ОСИМ АКО ЈЕ ПОСЕБНО НАВЕДЕН ДРУГИ ИЗДАВАЧ

More information

БИЛТЕН. Отворен 42. конкурс за научне и 12. за мастер радове 23 године рада Задужбине ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ

БИЛТЕН. Отворен 42. конкурс за научне и 12. за мастер радове 23 године рада Задужбине ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ БИЛТЕН ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ Број 28, новембар 2016. излази два пута годишње бесплатан примерак тираж: 2000 Отворен 42. конкурс за научне и 12. за мастер радове 23 године рада Задужбине Отварањем 43. конкурса

More information

Грађански надзор јавних набавки

Грађански надзор јавних набавки Драган Добрашиновић Грађански надзор јавних набавки Антикорупцијске организације грађанског друштва иступале су у претходних неколико година као један од најдоследнијих и најоштријих критичара организатора

More information

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о. Београд

ИНФОРМАТОР О РАДУ Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о. Београд ИНФОРМАТОР О РАДУ Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о. Београд Садржај: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ O ЈП СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД И ИНФОРМАТОРУ... 2 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП СРБИЈАШУМЕ 2016. ГОДИНА...

More information

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Вовед Возилата GREAT WALL со бензински мотори можат да бидат дополнително опремени со фабрички гасен уред со течно вбризгување на горивото (Liquid Propane Injection

More information

Др Иван Крстић је од године био ангажован преко Републичког завода за тржиште рада Београд у својству стручног сарадника Факултета

Др Иван Крстић је од године био ангажован преко Републичког завода за тржиште рада Београд у својству стручног сарадника Факултета Др Иван Крстић је од 01.08.1998. године био ангажован преко Републичког завода за тржиште рада Београд у својству стручног сарадника Факултета заштите на раду ради обављања научно-истрживачких послова

More information

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Предузећа и владе користе метрологију, стандардизацију и оцењивање усаглашености да би побољшали производњу,

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ САДРЖАЈ 1 Е-КУЛТУРА... 3 2 КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА... 5 2.1 ПОСЕТИОЦИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10... 5 2.2 КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ...

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

КОНЦЕПТ СИГУРНЕ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ УСАГЛАШЕНОСТ ДОМАЋЕГ ПРАВА И ПРАКСЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА

КОНЦЕПТ СИГУРНЕ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ УСАГЛАШЕНОСТ ДОМАЋЕГ ПРАВА И ПРАКСЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА УДК 341.43(497.11) Др Бојана Чучковић КОНЦЕПТ СИГУРНЕ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ УСАГЛАШЕНОСТ ДОМАЋЕГ ПРАВА И ПРАКСЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА Неправилна примена концепта сигурне треће земље од стране надлежних органа

More information

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРИМА ЗЛАТИБОРСКИХ СЕЛА

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРИМА ЗЛАТИБОРСКИХ СЕЛА Зборник радова, св. LVII, 2009. Cllectin f the Papers, vl. LVII, 2009 Оригинални научни рад УДК 338.483.11(497.11) Original scientific article Сања Павловић Бојана Јовановић * КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО

More information

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА 1. Монографије 2. Гашић-Павишић, С.(1981): Слободне асоцијације речи код деце, Београд: Просвета. 3. Гашић-Павишић, С. (1984): Асоцијативне норме

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

PLODNOST BITOLA ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

PLODNOST BITOLA ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ PLODNOST BITOLA ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ Тел/Tel: +389 47 208 880, +389 47 208 881 Факс/Fax: +389 47 208 883 ЛАПАРОТОМИЈА АБДОМИНАЛНИ ОПЕРАЦИИ 1. Операција на аднекси 45000. 2. Миомектомија 50000. 3. ХТА Тотална

More information

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ European Community Садржај Увод 9 ПОЉОПРИВРЕДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Заједничка пољопривредна политика

More information

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ На основу члана 78. став 1. тачка 2) Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник РC, бр. 44/03 и 36/06) и члана 18. тачка (11) Статута Републичке агенције за телекомуникације ( Службени гласник РС,

More information

Хотели Грција лето 2013 КАСАНДРА

Хотели Грција лето 2013 КАСАНДРА Хотели Грција лето 2013 КАСАНДРА HOTEL ARISTOTELES BEACH ***+ AFITOS www.aristoteles-beach.gr Цена по соба на ден изразена во евра на база се вклучено 5 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-23.08 24.08-07.09

More information

Kako do Nature? Uloga NVO u Srbiji. Miloš Popović Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije

Kako do Nature? Uloga NVO u Srbiji. Miloš Popović Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije Kako do Nature? Uloga NVO u Srbiji Miloš Popović Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije О нама ХабиПрот је партнер Butterfly Conservation Europe. Искуство стечено приликом одређивања

More information

ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ

ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ ДЕПАРТМАН ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ МАСТЕР РАД ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ Ментор: Студент: проф.

More information

Предавачи. Одељења за дијагностику и интервенциону радиологију Универзитетска болница Дубрава, Загреб, Хрватска

Предавачи. Одељења за дијагностику и интервенциону радиологију Универзитетска болница Дубрава, Загреб, Хрватска Предавачи Страни предавачи: Проф. др Борис Бркљачић Доц. др Вилијам Ковач Проф. др Дејвид Дершо Проф. др Хедвиг Хрицак Проф. др Бакир Мехић Проф. др Мирослав Самаржија Проф. др Мирко Станетић Шила Роуз

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

велико интересовање Пријављено кандидата Велики успех студената геодезије Лист студената факултета техничких наука

велико интересовање Пријављено кандидата Велики успех студената геодезије Лист студената факултета техничких наука ISSN 2217-3455 ФТНновине Лист студената факултета техничких наука број БРОЈ 37 10, JУЛ/АВГУСТ октобар 2014. 2011. 2.297 Пријављено кандидата велико интересовање ПРВА МЕСТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ГЕОДЕТСКОМ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 11030 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај комисије, извештај - записник са приступног предавања

More information

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ European Community Садржај Предговор другом издању 9 ПОЉОПРИВРЕДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

More information

We wish you a pleasant stay in our country! Customs Administration of the Republic of Serbia

We wish you a pleasant stay in our country! Customs Administration of the Republic of Serbia 1 Водич за путнике PASSENGER GUIDE 2 3 Поштовани путници, У жељи да Вам прелазак границе Републике Србије остане у пријатном сећању, без стреса и непотребног задржавања, Управа царина Вам презентује овај

More information

Од 25 до 27. ма ја у Са ва цен тру одр жа ли смо Пету ме ђу на род ну кон фе -

Од 25 до 27. ма ја у Са ва цен тру одр жа ли смо Пету ме ђу на род ну кон фе - Информативно-стручни часопис УМСТ, КЦС, Сестринство Број 27, април-јун 2011. године Пета међународна научна конференција 5 th International scientific conference СЕСТРИНСТВО НА ПОЉУ НАУКЕ NURSING IN THE

More information

Покрајински секретар. др Слободан Пузовић

Покрајински секретар. др Слободан Пузовић Носилац израде: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Покрајински секретар др Слободан Пузовић Координатор: РЕПУБЛИКА

More information

Билтен Факултета музишке уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду Бепград, пктпбар Брпј 12 Гпдина III jун септембар 2013.

Билтен Факултета музишке уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду Бепград, пктпбар Брпј 12 Гпдина III jун септембар 2013. Билтен Факултета музишке уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду Бепград, пктпбар 2013. Брпј 12 Гпдина III jун септембар 2013. ДПГАЂАЈИ/ПРПСЛАВЕ/ЈУБИЛЕЈИ "На питаое кпг кпмппзитпра највише вплим и

More information

Први извештај о напретку

Први извештај о напретку United Nations Development Programme Serbia Први извештај о напретку Подршка одрживом саобраћају у граду Београду Садржај 1.0 Увод 2.0 Резиме и препоруке 3.0 3.1 3.2 Преглед напретка и до сада оствареног

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

СЕКЦИЈА ЗА ЗООНОЗЕ СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ ЗРЕЊАНИН С И М П О З И Ј У М XVI ЕПИЗООТИОЛОШКИ ДАНИ СРБИЈЕ

СЕКЦИЈА ЗА ЗООНОЗЕ СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ ЗРЕЊАНИН С И М П О З И Ј У М XVI ЕПИЗООТИОЛОШКИ ДАНИ СРБИЈЕ СЕКЦИЈА ЗА ЗООНОЗЕ СРПСКО ВЕТЕРИНАРСКО ДРУШТВО ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ ЗРЕЊАНИН С И М П О З И Ј У М XVI ЕПИЗООТИОЛОШКИ ДАНИ СРБИЈЕ SYMPOSIUM XVI EPIZOOTIOLOGY DAYS OF SERBIA ЗБОРНИК КРАТКИХ

More information

Заступници платних институција

Заступници платних институција Заступници платних институција EKI TRANSFERS Назив институције: D.O.O. BEOGRAD Регистарски број: 705 Београд, Косовска Седиште: 1/V Р. бр. Пословно име Адреса седишта Имејл адреса заступника Подаци о писменом

More information

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЈП ЕПС ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. НОВИ САД

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЈП ЕПС ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. НОВИ САД ЈП ЕПС ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Д.О.О. НОВИ САД Број: 450 Октобар 2010 Година XLVI Први број изашао 5.11. 1962. ISSN 1452-7545 ТЕМА БРОЈА: СТАТИ НА ПУТ КРАЂИ СТРУЈЕ CТР.

More information

Ефикасност одређује оператера

Ефикасност одређује оператера Догађаји Састанак са директорима електрана и рудника Остварени рекорди Догађаји Са седнице УО ЈП ЕПС Метал огранак Колубаре Догађаји Ремонтовање рударске опреме на коповима ЕПС-а Успешна полусезона n Јул

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Акциони план политике за младе у opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa АП Војводини за период 2015- sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Термомеханика На основу

More information

ГРАД НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НОВОГ САДА

ГРАД НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НОВОГ САДА ГРАД НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НОВОГ САДА САДРЖАЈ СТРАНЕ И ЛИНК 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НОВОГ САДА И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ... 3 2.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ -докторска дисертација- Ментор: Проф.др Слободан Черовић Студент:

More information