KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015. Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016

Size: px
Start display at page:

Download "KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015. Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016"

Transcription

1 1

2 KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015 Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016

3 Kodi i Punës është miratuar me ligjin nr. 7961, datë , "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë". Në muajin vijues hyn në fuqi ndryshimi i katërt dhe më rrënjësor i këtij ligji, i cili është instrumenti kryesor i rregullimit të marrëdhënieve të punës. Ndryshimet më të fundit të Kodit të Punës parashikojnë një sërë risish, të cilat: rikonfigurojnë ndjeshëm pozitën e punëmarrësit dhe, simetrikisht, detyrimet e punëdhënësit në kuadër të marrëdhënies së punës. sjellin një përmirësim konceptual, material dhe, pse jo, procedural të Kodit të Punës në lidhje me marrëdhënien punëmarrës-punëdhënës. sjellin këtë ligj më afër Direktivave të Bashkimit Evropian që rregullojnë çështjet e punës, barazinë dhe ndalimin e diskriminimit, krijimin e kushteve të përshtatshme të vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar, mbrojtjen për gratë shtatzëna dhe prindërit, etj. 3

4 Direktiva 96/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 dhjetor 1996, për Dërgimin e punëmarrësve për të punuar, përkohësisht, jashtë vendit, në kuadër të ofrimit të shërbimeve, Direktiva 2002/14/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 11 mars 2002, për Informimin dhe konsultimin të të punësuarve në shtetet anëtare të Komunitetit Evropian - deklaratë e përbashkët e Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit për përfaqësimin e punonjësve. Rreth 15 Direktiva të BE janë marrë në konsideratë për hartimin e ndryshimeve ligjore (përmendim vetëm disa): Direktiva 97/81/KEE, datë 15 dhjetor 1997, për Marrëveshjen Kuadër për punën me kohë të pjesshme të nënshkruar nga UNICE,CEEP dhe ETUC. Aneksi: Marrëveshja kuadër për punën me kohë të pjesshme. Direktiva 2000/78/KE, datë 27 nëntor 2000, për Krijimin e një kornize të përgjithshme për trajtim të barabartë në punësim dhe profesion. Direktiva 2000/43/KE, datë 29 qershor 2000, për Zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht nga origjina racore ose etnike. Direktiva 2006/54/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 5 korrik 2006 për Zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe trajtim të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe profesionit. Direktiva 2003/88/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 4 nëntor 2003 për Aspekte të caktuara të organizimit të kohës së punës. Direktiva e Këshillit 91/533/KEE, datë 14 tetor 1991, për Detyrimin e punëdhënësit për të informuar punonjësit për kushtet e zbatueshme në kontratë ose në marrëdhënien e punësimit.

5 Procedura e zgjidhjes së kontratës së punës nga punëdhënësi (Neni 144) Neni 144, i ndryshuar me Ligjin nr. 136/2015, përcakton procedurën që duhet të ndjekë punëdhënësi për zgjidhjen e kontratës së punës me afat të pacaktuar. Legjislatori, me ndryshimet e fundit, sanksionon ndër të tjera se: punëdhënësi përcakton arsyet e zgjidhjes së kontratës, të cilat lidhen me shkaqe të tilla si aftësia, sjellja e punëmarrësit ose kërkesat operacionale të ndërmarrjes. Ndryshimet e Kodit të Punës kërkojnë që arsyet të jenë pjesë e kategorive të mëposhtme: I. Aftësia; II. Sjellja; III. Kërkesat operacionale të ndërmarrjes. Shënim: zgjidhja e kontratës në kundërshtim me nenin 144/3 konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme sipas nenit

6 Procedura e zgjidhjes së kontratës së punës nga punëdhënësi (Neni 144) Përpara ndryshimeve sipas Ligjit nr. 136/2015, neni 144 linte vend për interpretim në lidhje me nevojën ose jo të argumentimit të zgjidhjes së kontratës. Leximi i nenit në tërësi nënkuptonte që zgjidhja e kontratës duhet të ishte përherë e arsyetuar, si rrjedhojë e pikës 2 të këtij neni që mbetet e pandryshuar. Neni 144 pika 2 Punëdhënësi, gjatë kësaj bisede, i parashtron punëmarrësit arsyet e vendimit të parashikuar për tu marrë dhe i jep atij mundësi për tu shprehur. Megjithatë: Vendimi nr. 19, datë , i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, ndër të tjera sanksionoi: Kjo dispozitë [referuar nenit 141 të Kodit] nuk e kërkon patjetër motivimin e zgjidhjes së kontratës me një shkak formal. Palët, nëse zbatojnë procedurën dhe afatin e njoftimit, mund ta zgjidhin kontratën pa dhënë ndonjë arsye. Vendimi nr. 19 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, pavarësisht pozicionit në hierarkinë ligjore, shpesh herë nuk gjeti zbatim në praktikën gjyqësore dhe as në praktikat e ndjekura nga departamentet e burimeve njerëzore pranë punëdhënësve të ndryshëm, apo në interpretimet ligjore të profesionistëve të fushës. 6

7 Vështrim i shkurtër krahasues Pas ndryshimeve Mbrojtja gjatë dhe pas shtatzënisë deri sa fëmija të mbushë 1 vjeç i. Pushim pa pagesë, gjatë orarit të punës, jo më pak se 30 minuta për çdo tre orë ii. Ndalimi i punës deri në 63 ditë pas lindjes iii. Në rast kthimi në punë të punëmarrëses pas periudhës 63 ditore, pushim i pagueshëm prej 2 orësh, ose reduktim orari me 2 orë, me qëllim ushqimin e fëmijës iv. Në rast kthimi në punë të punëmarrëses pas periudhës 63 ditore, punëdhënësi detyrohet të pështasë përkohësisht vendin e punës; në të kundërt, transferimin e punëmarrëses në një punë të ngjashme v. I njëjti parashikim si në pikën (iv), në rastin e punës së natës vi. Me mbarimin e lejes së lindjes, punëmarrësi ka të drejtë të kthehet në të njëjtin vend pune, ose të barasvlershëm me të, si dhe përfitojë çdo përmirësim të kushteve të punësimit që do të kishte përfituar gjatë mungesës vii. Gruaja, gjatë periudhës së shtatzënisë ka të drejtë për leje të pagueshme për kryerjen e vizitave mjekësore, kur këto janë të nevojshme të kryhen gjatë orarit të punës Aktualisht Mbrojtja gjatë dhe pas shtatëzanisë deri sa fëmija të mbushë 1 vjeç i. Pushim pa pagesë, gjatë orarit të punës, 20 minuta për çdo tre orë ii. iii. iv. Ndalimi i punës deri në 42 ditë pas lindjes Nuk ka një parashikim të tillë Nuk ka një parashikim të tillë v. Ndalohet puna e natës vi. vii. Nuk ka një parashikim të tillë (shprehimisht) Nuk ka një parashikim të tillë 7

8 Vështrim i shkurtër krahasues Pas ndryshimeve Detyrimi për informim i. Punëdhënësi duhet të informojë përfaqësuesit e punëmarrësve dhe të konsultohet me ta rregullisht, së paku, një herë në vit, për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të ndërmarrjes, situatën ekonomike dhe gjendjen e marrëdhënieve të punësimit Aktualisht Detyrimi për informim Nuk ka një parashikime të tilla ii. iii. iv. Punëdhënësi informon punëmarrësin e punësuar me kohë punë të pjesshme për vendet e lira të punës dhe i siguron mundësi të barabarta me punëmarrësit dhe/ose punëkërkuesit e tjerë, për t u punësuar në një punë me kohë të plotë Detyrimi për informim vlen dhe për punëmarrësit me kohë të plotë që duan të punësohen me kohë të pjesshme Punëdhënësi informon punëmarrësin e punësuar me kontratë me afat të caktuar për vendet e lira të punës dhe i siguron mundësi të barabarta me punëmarrësit e tjerë për tu punësuar në një punë me afat të pacaktuar. 8

9 Vështrim i shkurtër krahasues Pas ndryshimeve Lejet i. Leja prindërore (4 muaj, deri sa fëmija të arrijë moshën 6 vjeç, ose jo më vonë se 12 vjeç në rastin e birësimit; jo më pak se 1 javë në vit) ii. iii. iv. Leje për prindërit birësues të fëmijës së porsalindur Leja e lindjes për punëmarrësin mashkull (3 ditë) Nuk lejohet kompensimi në para i pushimit vjetor, me përjashtim të rastit kur përfundon marrëdhënia e punës v. Shtohet bashkëjetuesi në rrethin e përfituesve të lejes për raste vdekje (5 ditë me pagesë) dhe sëmundje të rëndë (30 ditë pa pagesë) Aktualisht Lejet i. Nuk ka një parashikim të tillë ii. iii. iv. Nuk ka një parashikim të tillë Nuk ka parashikim të tillë Nuk ndalohet v. Nuk ka një parashikim të tillë për bashkëjetuesin; leja për sëmundje të rëndë është 10 ditë pa pagesë 9

10 Vështrim i shkurtër krahasues Pas ndryshimeve Të tjera Aktualisht Të tjera (i) Sanksione për punëdhënësin në rast lidhje të kontratës së punës me afat të caktuar të pajustifikuar me arsye objektive, të cilat lidhen me natyrën e përkohshme të detyrës së punëmarrësit (Gjobë deri në 30-fishin e pagës minimale mujore; nuk cënohet vlefshmëria e kontratës) (ii) Kushte të hollësishme lidhur me transferimin ndërkombëtar të punëmarrësve, për një periudhë më shumë se 1 muaj (iii) Paga jepet vetëm nëpërmjet sistemit bankar (përjashtime ne rrethana të veçanta ose parashikuar në kontratën kolektive ose vendim arbitrazhi). (i) Nuk parashikohet sanksion (ii) Nuk ka një parashikim të tillë (iii) Fakultative 10

11 Agjencia e Punësimit të Përkohshëm (Neni 18/1) Agjencia e Punësimit të Përkohshëm në cilësinë e punëdhënësit, punëson një punëmarrës për të punuar përkohësisht në një ndërmarrje pritëse dhe ushtron të drejtat e detyrimet e punëdhënësit bashkërisht me ndërmarrjen pritëse. Agjencia lidh një kontratë të shkruar me ndërmarrjet pritëse që përcakton kohëzgjatjen, vendin dhe përshkrimin e punësimit si dhe tarifën e shërbimit. Kushtet bazë të punës dhe punësimit të punëmarrësve të Agjencisë janë minimalisht ato që zbatohen në rast se punëmarrësit do të ishin rekrutuar drejtpërdrejt nga ndërmarrja pritëse për të njëjtin vend pune. Kohëzgjatja e së njëjtës punë, e kryer nga punëmarrësi i kontraktuar nga Agjencia, për të njëjtën ndërmarrje pritëse duhet të jetë jo më shumë se 2 vjet. 11

12 Agjencia e Punësimit të Përkohshëm (Neni 18/2) Karakteristikat Kryesore Agjencia në marrëdhënien me punëmarrësin: ruan të drejtën e zgjidhjes së kontratës së punës; paguan pagat dhe përfitimet e tjera të punëmarrësit; është përgjegjëse për të detyrimet e lidhura me tatimet që lindin nga marrëdhënia e punësimit; mbulon të gjitha shpenzimet e lidhura me punësimin, të parashikuara në dispozitat ligjore (kur nuk ka parashikim të kundërt); Për kohëzgjatjen e punësimit, ndërmarrja pritëse konsiderohet punëdhënës, në kuptimin e rregullimeve lidhur me: 1. shëndetin dhe sigurinë në punë; 2. parimin e trajtimit të barabartë; 3. kohën e punës dhe të pushimit; 4. dhënien e urdhrave dhe udhëzimeve për punëmarrësin. Ndërmarrja pritëse mban të informuar Agjencinë në lidhje me llogaritjen e pagës apo zgjidhjen e kontratës së punës. 12

13 Punësimi i përkohshëm i punëmarrësve të huaj në Shqipëri (Neni 3/1) Ky nen zbatohet në rastet kur një Punëdhënës i huaj: A. dërgon punëmarrësit në Shqipëri, për një periudhë jo më shumë se 12 muaj, për llogari dhe nën drejtimin e tij, në bazë të një kontrate të lidhur midis tij dhe një ndërmarrje të regjistruar në në Republikën e Shqipërisë; B. dërgon punëmarrësit në një degë, zyrë përfaqësimi apo një shoqëri të kontrolluar, në territorin Republikës së Shqipërisë; ose C. në cilësinë e një Agjencie Punësimi të Përkohshëm rekruton një punëmarrës për një punëdhënës që vepron në territorin e Republikës së Shqipërisë. Marrëdhënia e punësimit rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar, lidhur ndër të tjera me kohën e punës, lejen vjetore, pagën minimale, sigurinë e shëndetin në punë, kushtet e trajtimit të grave shtatëzëna, të rinjve dhe personave me aftësi të kufizuar, etj.; nëse rregullimi që bën legjislacioni shqiptar, lidhur me këta elementë është më pak i favorshëm se legjislacioni i shtetit dërgues, do të zbatohet legjislacioni më i favorshëm për punëmarrësin. 13

14 Në vëmendje të Punëdhënësit! Barra e provës për pretendimet e punëkërkuesve/punëmarrësve lidhur me cënimin e parimit të trajtimit të barabartë në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion. Ndryshim vetëm me shkrim i kontratës së punës (qoftë në dëm dhe/ose favor të punëmarrësit). Detyrim për lidhjen e kontratës brenda 7 ditëve nga dita e punësimit. Marrja e pëlqimit të punëmarrësit për punësimin jashtë vendit. Ndalimi i kompensimit në para të pushimit vjetor. Detyrimi për informim i përfaqësuesit të punëmarrësve dhe konsultim, së paku një herë në vit (përmendur më lart). Garantimi i të drejtës së punëmarrësit për tu dëgjuar, mbrojtur, parashtruar fakte dhe prova, brenda një afati të arsyeshëm lidhur me masën disiplinore. Caktimi i afatit të parashkrimit për masën disiplinore në një vit nga momenti i marrjes. Përfshirja në kohëzgjatjen e punës e të gjithë kohës gjatë së cilës punëmarrësi është në dispozicion të punëdhënësit, përfshirë edhe kohën e formimit dhe/ose riformimin profesional të lejuar nga punëdhënësi. Ndalimi i ndryshimit të afateve të njoftimit të zgjidhjes së kontratës në marrëveshje me punëmarrësin dhe saktësimi i tyre. 14

15 Në vëmendje të Punëdhënësit! Saktësimi i kufirit maksimal të punës jashtë orarit (8 orë / javë, por jo më shumë se 200 në vit; në raste të veçanta, për një periudhë deri në 4 muaj, mund të punohet me shumë se 8 orë shtesë në javë, por koha mesatare javore e punës, për këtë periudhë, nuk duhet të jetë më shumë se 48 orë). Ndalimi për kryerjen e orëve shtesë nga gratë shtatzëna dhe nënat e reja, derisa fëmija të mbushë moshën 1 vjeç. Detyrimi i punëdhënësit të vërë në dispozicion të punëmarrësit, në mënyrë periodike, evidencë për të gjitha elementet e pagës, shtesat e përfituara dhe ndalimet e mbajtura, sipas legjislacionit në fuqi. Përcaktimi si «kontrata të njëpasnjëshme» për kontratat me afat të caktuar ndërmjet të njëjtave palë edhe në ato raste kur ka një ndërprerje të shkurtër, jo më shumë se 3 muaj, ndërmjet mbarimit të një kontrate dhe lidhjes së kontratës tjetër. Detyrimi për respektimin e procedurës së zgjidhjes së kontratës sipas nenit 144, në kontratat me afat të caktuar. Përcaktimi si zgjidhje pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës nga punëmarrësi, nëse ky i fundit nuk paraqitet në vendin e punës, ose e braktis atë menjëherë, pa shkaqe të arsyeshme dhe brenda 7 ditëve nuk ka njoftuar punëdhënësin me shkrim. 15

16 Contacts Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department Deloitte Albania sh.p.k Tel: Member Firms and DTTL: Insert appropriate copyright (Go Header & Footer to edit this text) 16

17 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte Network ). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte Albania Shpk 17

STANDARDET E PUNËS NË SHQIPËRI. Raport studimor

STANDARDET E PUNËS NË SHQIPËRI. Raport studimor STANDARDET E PUNËS NË SHQIPËRI Raport studimor 2016 Ky publikim është pjesë e projektit Promovimi i standardeve të punës në Shqipëri mbështetur nga Olof Palme International Center në Shqipëri nëpërmjet

More information

UNMIK RREGULLORE NR. 2003/4 PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS MBI INSPEKTORATIN E PUNËS SË KOSOVËS

UNMIK RREGULLORE NR. 2003/4 PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS MBI INSPEKTORATIN E PUNËS SË KOSOVËS UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/RREG/2003/4 21 shkurt 2003 RREGULLORE NR.

More information

kundër. E paditura XX, NSH, XX, Përfaqësuar nga Agjencia e Privatizimit e Kosovës, rr.ilir Konushevci, No. 8, Prishtinë

kundër. E paditura XX, NSH, XX, Përfaqësuar nga Agjencia e Privatizimit e Kosovës, rr.ilir Konushevci, No. 8, Prishtinë DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AGJENSINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT SCC-09-0167 SPECIAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF KOSOVO ON PRIVATISATION AGENCY OF KOSOVO RELATED

More information

Analizë e Ligjit të Prokurimit Publik

Analizë e Ligjit të Prokurimit Publik Duke Mbështetur Qeverisjen e Mirë dhe Qytetarinë Aktive Supporting Good Governance and Active Citizenry Analizë e Ligjit të Prokurimit Publik...në kontekstin e parimit të transparencës Zbatimi i parimit

More information

PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE UNITED NATIONS NATIONS UNIES United Nations Interim Mission d Administration Administration Mission Intérimaire des Nations Unies au in Kosovo UNMIK Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

PARIMI I MOS-DISKRIMINIMIT SI PJESË E UNIONIT EVROPIAN ПРИНЦИПОТ НА НЕ-ДИСКРИМИНАЦИЈА КАКО ДЕЛ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

PARIMI I MOS-DISKRIMINIMIT SI PJESË E UNIONIT EVROPIAN ПРИНЦИПОТ НА НЕ-ДИСКРИМИНАЦИЈА КАКО ДЕЛ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА Sheherzada Murati, PhD 1 UDC: 342.722(4-672 ЕУ) PARIMI I MOS-DISKRIMINIMIT SI PJESË E UNIONIT EVROPIAN ПРИНЦИПОТ НА НЕ-ДИСКРИМИНАЦИЈА КАКО ДЕЛ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AS PART

More information

Sigurimi i Cilësisë Mjet për Ngritjen e Besueshmërisë së Pasqyrave Financiare

Sigurimi i Cilësisë Mjet për Ngritjen e Besueshmërisë së Pasqyrave Financiare 1 Sigurimi i Cilësisë Mjet për Ngritjen e Besueshmërisë së Pasqyrave Financiare Arbër Hoti Sesioni Paralel Nr. 2 Prishtinë 27.06.2016 Tesla Motors 2015 2 2008 Prentice Hall Business Publishing, Auditing

More information

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK Studime postdiplomike. BDH Relacionale. Pjesa 2: Modelimi Entity-Relationship. Dr.

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK Studime postdiplomike. BDH Relacionale. Pjesa 2: Modelimi Entity-Relationship. Dr. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOIK Studime postdiplomike BDH Relacionale Pjesa 2: odelimi Entity-Relationship Dr. ihane Berisha 1 Qëllimi Pas kësaj ligjërate do të jeni në gjendje : Të përshkruani

More information

Faksi:

Faksi: NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE IBËR - LEPENC SH.A. HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE IBËR - LEPENC J.S.C. VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE IBËR - LEPENC D.D. NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications Regulatorni Autoritet

More information

PËRGJEGJËSIA JURIDIKE-CIVILE E SIGURUESIT NË MBULIMIN E DISA RREZIQEVE PËRKITAZI ME JETËN DHE AKSIDENTET PERSONALE

PËRGJEGJËSIA JURIDIKE-CIVILE E SIGURUESIT NË MBULIMIN E DISA RREZIQEVE PËRKITAZI ME JETËN DHE AKSIDENTET PERSONALE UDC 368.91:368.941.4 Rrustem Qehaja, PhD 542 PËRGJEGJËSIA JURIDIKE-CIVILE E SIGURUESIT NË MBULIMIN E DISA RREZIQEVE PËRKITAZI ME JETËN DHE AKSIDENTET PERSONALE ПРАВНО-ЦИВИЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ОСИГУРИТЕЛОТ

More information

RREGULLORE (MAP ) NR. 01/2015 PËR SHENJAT UNIKE TË KLASIFIKIMIT TË DOKUMENTEVE DHE AFATET E RUAJTJES SË TYRE

RREGULLORE (MAP ) NR. 01/2015 PËR SHENJAT UNIKE TË KLASIFIKIMIT TË DOKUMENTEVE DHE AFATET E RUAJTJES SË TYRE Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Administratës Publike-Ministarstvo Javne Uprave Ministry of Public Administration RREGULLORE (MAP ) NR. 01/2015

More information

ANALIZË E SHKURTËR MBI SINDIKATAT

ANALIZË E SHKURTËR MBI SINDIKATAT ANALIZË E SHKURTËR MBI SINDIKATAT Pjesëmarrja e grave në sindikata dhe respektimi i të drejtave të tyre në tregun e punës në Kosovë Autore: Nida Krasniqi Përmbledhje Ekzekutive Kjo analizë e shkurtër e

More information

Korniza Ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë. Studim mbi pajtueshmërinë e legjislacionit në fuqi me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve

Korniza Ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë. Studim mbi pajtueshmërinë e legjislacionit në fuqi me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve Korniza Ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë Studim mbi pajtueshmërinë e legjislacionit në fuqi me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve Korniza Ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë Studim

More information

Autori është pedagog në Universiteti Hasan Prishtina në Prishtinë në lëndët nga e Drejta Biznesore dhe E drejta Biznesore Ndërkombëtare 2

Autori është pedagog në Universiteti Hasan Prishtina në Prishtinë në lëndët nga e Drejta Biznesore dhe E drejta Biznesore Ndërkombëtare 2 Armand Krasniqi - Natyra juridike dhe rëndësia e kontratës për menaxhimin e ndërmarrjeve biznesore në vështrim teorik praktik NATYRA JURIDIKE DHE RËNDËSIA E KONTRATËS PËR MENAXHIMIN E NDËRMARRJEVE BIZNESORE

More information

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë E n k e l e j d a T u r k e s h i 127 Dr. Enkelejda Turkeshi Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë 1. Hyrje Mbrojtja

More information

GUIDË M BI TË DREJTËN E AZILIT

GUIDË M BI TË DREJTËN E AZILIT GUIDË M BI TË DREJTËN E AZILIT Ky projekt zhvillohet në kuadër të programit Sfidat e krizës së refugjatëve dhe kërkesat e integrimit europian. Qëllimi i projektit është prezantimi në terma të thjeshtë

More information

this project is funded by the european Union

this project is funded by the european Union this project is funded by the european Union v Karakteristikat EKONOMIKE Economic Characteristics CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE 2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 Karakteristikat Ekonomike Economic

More information

PROCEDURA PENALE NË RASTET E KRYERËSVE ME ÇRREGULLIME MENDORE NË KOSOVË КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СТОРИТЕЛИ СО МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО КОСОВО

PROCEDURA PENALE NË RASTET E KRYERËSVE ME ÇRREGULLIME MENDORE NË KOSOVË КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СТОРИТЕЛИ СО МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО КОСОВО Mujë Ukaj, PhD 1 UDC: 343.91-056.34(497.115) PROCEDURA PENALE NË RASTET E KRYERËSVE ME ÇRREGULLIME MENDORE NË KOSOVË КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СТОРИТЕЛИ СО МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО КОСОВО CRIMINAL

More information

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-ës ŽALBENO VEĆE KAI GSK-KPA-A-203/15 Prishtinë, 10 Maj 2018 Në çështjen

More information

NJOFTIM PËR KONTRATË

NJOFTIM PËR KONTRATË Dogana e Kosovës NJOFTIM PËR KONTRATË Retender PUNË FURNIZIM SHËRBIME Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237,

More information

Të drejtat e autorit 2017.

Të drejtat e autorit 2017. P A G A M I N I M A L E & E F E K T E T E S A J N Ë P U N E S I M Si një vend në zhvillim, Kosova vuan nga niveli i ulët i edukimit, punëtorë të pakualifikuar dhe shkalla e lartë të papunësisë. Me një

More information

PUNËTORËT QË [S ]KANË TË DREJTA

PUNËTORËT QË [S ]KANË TË DREJTA NËNTOR 2017 PRISHTINË KDI është Organizatë Joqeveritare (OJQ) e angazhuar të mbështesë zhvillimin e demokracisë përmes përfshirjes së qytetarëve në bërjen e politikave publike dhe fuqizimin e sektorit

More information

PËR DIZAJNIN INDUSTRIAL

PËR DIZAJNIN INDUSTRIAL UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

JUSTICIA Revistë shkencore juridike e kandidatëve të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor 2011/2012 në Institutin Gjyqësor të Kosovës

JUSTICIA Revistë shkencore juridike e kandidatëve të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor 2011/2012 në Institutin Gjyqësor të Kosovës JUSTICIA Revistë shkencore juridike e kandidatëve të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor 2011/2012 në Institutin Gjyqësor të Kosovës Viti IV, Nr 4/2012 Prishtinë, 2012 Botues Instituti Gjyqësor i Kosovës

More information

Manual për Ligjin Evropian të Mbrojtjes nga Diskriminimi

Manual për Ligjin Evropian të Mbrojtjes nga Diskriminimi Manual për Ligjin Evropian të Mbrojtjes nga Diskriminimi Korrik 2010 Ky përkthim u mundësua në kuadër të Projektit të Përbashkët mes Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës i titulluar «Përforcimi

More information

Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve ( ) Të drejtat e fëmijëve janë të drejta njerëzore

Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve ( ) Të drejtat e fëmijëve janë të drejta njerëzore Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve (2005 2009) Të drejtat e fëmijëve janë të drejta njerëzore Drejtuar: Komitetit të të Drejtave të Fëmijëve të OKB-së, Gjenevë, ZVICËR Prill

More information

RAPORT REAGIMI: PËRGJIGJET NDAJ RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE DUKE MARRË PARASYSH VDEKJEN E ZNJ. ZEJNEPE BYTYÇI-BERISHA

RAPORT REAGIMI: PËRGJIGJET NDAJ RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE DUKE MARRË PARASYSH VDEKJEN E ZNJ. ZEJNEPE BYTYÇI-BERISHA Organization for Security and Co-operation in Europe Mission in Kosovo RAPORT REAGIMI: PËRGJIGJET NDAJ RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE DUKE MARRË PARASYSH VDEKJEN E ZNJ. ZEJNEPE BYTYÇI-BERISHA Hyrje Organizata

More information

PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT

PËR PRODUKTET E NDËRTIMIT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-së ŽALBENO VEĆE KAI GSK-KPA-A-229/2013 Prishtinë, 29 shtator 2015

More information

Papunësia. Unemployment. Copyright c 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Papunësia. Unemployment. Copyright c 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Papunësia Unemployment Pytjet Hulumtuese Çka është papunësia? Kush llogaritet si i papunë? Kush llogaritet si i punësuar? Kush e përbënë fuqinë punëtore? Kush nuk bën pjesë në fuqinë punëtore? Çka thotë

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government PROJEKTLIGJI PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR HUA DHE FINANCIM NËPËRMJET KfW FRANKFURT AM MAIN, REPUBLIKËS SË KOSOVËS

More information

OPINION NR. 2 MBI PROJEKTLIGJIN PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË "KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", TË NDRYSHUAR 1

OPINION NR. 2 MBI PROJEKTLIGJIN PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË NDRYSHUAR 1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE OPINION NR. 2 MBI PROJEKTLIGJIN PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 "KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", TË NDRYSHUAR

More information

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese Gjykatëse An Pauër-Ford, kryetare Gjykatës Vidar Stensland Gjykatës Roland Dekers

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese Gjykatëse An Pauër-Ford, kryetare Gjykatës Vidar Stensland Gjykatës Roland Dekers KSC-CC-PR-2017-01/F00004/sqi/1 of 64 Numri: Vendosi: Administratore: KSC-CC-PR-2017-01 Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese Gjykatëse An Pauër-Ford, kryetare Gjykatës Vidar Stensland Gjykatës Roland

More information

MSA-ja për të gjithë. Çfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet BE-së dhe Kosovës

MSA-ja për të gjithë. Çfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet BE-së dhe Kosovës MSA-ja për të gjithë Çfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet BE-së dhe Kosovës MSA-ja për të gjithë Çfarë duhet të dini për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim ndërmjet

More information

PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT. Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT. Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, LIGJI Nr. 06/L -041 PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton: LIGJ PËR KËRKESAT

More information

Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Rr. Ilir Konushevci 8, Prishtinë Përfaqësuar nga avokat Muhamet Shala, Prishtinë E paditura

Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Rr. Ilir Konushevci 8, Prishtinë Përfaqësuar nga avokat Muhamet Shala, Prishtinë E paditura DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT SPECIAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF KOSOVO ON PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO RELATED MATTERS

More information

OFERTA REFERENCE PER SHITJ~N ME SHUMICE TE AKSESIT BITSTREAM. nga. ALBtelecom Sh.a.

OFERTA REFERENCE PER SHITJ~N ME SHUMICE TE AKSESIT BITSTREAM. nga. ALBtelecom Sh.a. OFERTA REFERENCE PER SHITJ~N ME SHUMICE TE AKSESIT BITSTREAM nga ALBtelecom Sh.a. PERMBAJTJA QELLIMI DHE OBJEKTI I OFERTES REFERENCE BlTSTREAM 2 2 KUADRI LIGJOR 2 3 PERKUFIZIME DHE INTERPRETIME 2 4 HYRJA

More information

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT O M B U D S P E R S O N RAPORTI VJETOR 2016 NR.16 Prishtinë, 2017 RAPORTI VJETOR 2016 Nr. 16 Prishtinë 2017 Tabela e përmbajtjes: Fjala e Avokatit të Popullit... 8 Institucioni

More information

Ngacmimi seksual në Kosovë

Ngacmimi seksual në Kosovë Ngacmimi seksual në Kosovë Ngacmimi seksual në Kosovë Nga Ariana Qosaj-Mustafa, Adelina Berisha, Nicole Farnsworth, dhe Iliriana Banjska Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës Prishtinë, Kosovë 2016 Rrjeti

More information

Privatizimi i Distribucionit dhe Furnizimit të Energjisë Elektrike të Kosovës

Privatizimi i Distribucionit dhe Furnizimit të Energjisë Elektrike të Kosovës REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA EZHVILLIMIT EKONOMIK/ MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA/ MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

More information

Program Edukimi I Individualizuar

Program Edukimi I Individualizuar Emri I Distrktit Shkollor: Adresa e Distriktit Shkollor : # I Telefonit të Personit Kontaktues të Distriktit Shkollor: Program Edukimi I Individualizuar Datat e PEI-së: nga Emri i Studentit: Data e Lindjes:

More information

PROJEKT-VENDIM MBI GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR TË MBETJEVE NË BURIM. Draft 1. Version Tetor 2012

PROJEKT-VENDIM MBI GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR TË MBETJEVE NË BURIM. Draft 1. Version Tetor 2012 Technical Assistance for Strengthening the Capacity of the Ministry of Environment, Forests and Water Administration in Albania for Law Drafting and Enforcement of National Environmental Legislation A

More information

PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT

PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government U D H Ë Z I M E P R A K T I K E P Ë R PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT T Ë R E P U B L I K Ë S S Ë K O S O V Ë S ME LEGJISLACIONIN

More information

Reforma në Menaxhim të Mbeturinave

Reforma në Menaxhim të Mbeturinave Reforma në Menaxhim të Mbeturinave Me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale (Art. 17.1 f) dhe ndryshimet e Ligjit për Mbeturina në vitin 2012, komunat në Kosovë kanë marrë kompetenca të reja për menaxhimin e

More information

Kostoja e ciklit të jetës

Kostoja e ciklit të jetës Udhëzimi 34 Shtator 2016 Prokurimi publik Kostoja e ciklit të jetës PËRMBAJTJA Hyrje Çfarë është Kostoja e Ciklit të Jetës (LCC) dhe pse përdoret ajo? Çfarë thotë Direktiva për LCC-në dhe si duhet të zbatohen

More information

Shkaqet dhe pasojat e shkurorëzimeve në Komunën e Ferizajt

Shkaqet dhe pasojat e shkurorëzimeve në Komunën e Ferizajt Shkaqet dhe pasojat e shkurorëzimeve në Komunën e Ferizajt KDU 314.55(496.51-2) Shqipe Shaqiri Abstrakt Shkaqet dhe pasojat e shkurorëzimeve në Komunën e Ferizajt kanë qenë objekt i studimit në këtë hulumtim.

More information

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15 KËRKESA E PRESIDENTES SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, SHKËLQESISË SË SAJ, ZONJËS ATIFETE JAHJAGA KËRKESË PËR INTERPRETIMIN E PËRPUTHSHMËRISË SË

More information

INTEGRIMI I PROKURIMIT NË LIGJIN E BE-SË DHE MBROJTJE

INTEGRIMI I PROKURIMIT NË LIGJIN E BE-SË DHE MBROJTJE A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU KONFERENCA E VI RAJONALE E IPA-S PËR PROKURIMIN PUBLIK INTEGRIMI I PROKURIMIT NË LIGJIN E BE-SË DHE MBROJTJE Udhëheqës

More information

Qershor 2018 PADIA KOLEKTIVE MUNGESA E SË CILËS ZHBËN TË DREJTAT MJEDISORE DHE ATO TË KONSUMATORËVE

Qershor 2018 PADIA KOLEKTIVE MUNGESA E SË CILËS ZHBËN TË DREJTAT MJEDISORE DHE ATO TË KONSUMATORËVE Qershor 2018 PADIA KOLEKTIVE MUNGESA E SË CILËS ZHBËN TË DREJTAT MJEDISORE DHE ATO TË KONSUMATORËVE Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Përmbajtja

More information

PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT

PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

PËR PAJISJET NËN PRESION

PËR PAJISJET NËN PRESION UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR

SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR Qendra për Hulumtime në të Drejta të Njeriut dhe Integrime Evropiane Research Centre for Human Rights and European Integration SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR Armend M. Shkoza Filloreta

More information

Ne mbështetje te neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave,

Ne mbështetje te neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave, LIGJ Nr.9231, date 13.5.2004 PER RATIFIKIMIN E "MARREVESHJES SE KONCESIONIT TE FORMES "BOO" PER NDERTIMIN DHE SHFRYTEZIMIN E TERMINALIT BREGDETAR, PER DEPOZITIMIN E NAFTES DHE TE NENPRODUKTEVE TE SAJ NE

More information

NDIHMA JURIDIKE FALAS NË ÇËSHTJET PENALE DHE ZBATIMI I STANDARDEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NGA GJYKATAT E KOSOVËS

NDIHMA JURIDIKE FALAS NË ÇËSHTJET PENALE DHE ZBATIMI I STANDARDEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NGA GJYKATAT E KOSOVËS NDIHMA JURIDIKE FALAS NË ÇËSHTJET PENALE DHE ZBATIMI I STANDARDEVE TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NGA GJYKATAT E KOSOVËS Ins tu i Kosovës për Drejtësi Ins tut Pravde Kosova Kosovo Law Ins

More information

Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR

Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK Mission d Administration NATIONS UNIES Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

The Economic Contribution of the Qantas Group to Australia

The Economic Contribution of the Qantas Group to Australia The Economic Contribution of the Qantas Group to Australia Deloitte Access Economics November 2015 Introduction Deloitte Access Economics was engaged by the Qantas Group to undertake an economic study

More information

AGJENCIA E KOSOVËS PËR AKREDITIM (AKA) Raporti i Vetëvlerësimit 2018 Aprovuar nga Bordi i AKA-së me

AGJENCIA E KOSOVËS PËR AKREDITIM (AKA) Raporti i Vetëvlerësimit 2018 Aprovuar nga Bordi i AKA-së me AGJENCIA E KOSOVËS PËR AKREDITIM (AKA) Raporti i Vetëvlerësimit 2018 Aprovuar nga Bordi i AKA-së me 26.10.2018 1 PËRMBAJTJA Lista e akronimeve... 4 1. Hyrje... 5 2. Zhvillimi i Raportit te Vetëvlerësimit

More information

DREJT DREJTËSISË. Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore

DREJT DREJTËSISË. Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore DREJT DREJTËSISË 2013 2013 Botuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Prezenca në Shqipëri Sheraton Hotel Kati i I-rë, Sheshi Italia 1010 Tiranë Shqipëri www.osce.org/albania Prezenca

More information

Memli Krasniqi Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Memli Krasniqi Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit 1 Përmbajtja Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta...4 Strategjia dhe Task Forca zkundër Piraterisë...8 Zbatimi i Drejtës së Autorit dhe të Drejtave të Përafërta...10 Veprat e autorit

More information

DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE

DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE Raport nga hulumtimi DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE Raport nga hulumtimi DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE RAPORT NGA HULUMTIMI Shkup, dhjetor,

More information

C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT

C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2009 C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT 1. KUADRI RREGULLATIV Viti 2009 finalizoi hartimin e disa rregulloreve të reja dhe njohu ndryshime në të tjera rregullore

More information

AVOKATURA. VITI:VI, nr. 9 / 2010 Buletin i Odës së Avokatëve të Kosovës

AVOKATURA. VITI:VI, nr. 9 / 2010 Buletin i Odës së Avokatëve të Kosovës AVOKATURA VITI:VI, nr. 9 / 2010 Buletin i Odës së Avokatëve të Kosovës AVOKATURA Buletin i Odës së Avokatëve të Kosovës Bilten Advokatske Komore Kosova VITI: VI - nr. 9 / 2010 Botohet çdo gjashte muaj/published

More information

NJOFTIM PËR KONTRATË

NJOFTIM PËR KONTRATË Dogana e Kosovës NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË FURNIZIM SHËRBIME Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin

More information

Ligji nr. 03/L-154 Ligji për të drejtat Pronësore dhe të drejtat tjera sendore: Më tej LDP 3

Ligji nr. 03/L-154 Ligji për të drejtat Pronësore dhe të drejtat tjera sendore: Më tej LDP 3 SHPRONËSIMI I PRONËS SË PALUAJTSHME NË KOSOVË EXPROPRIATION OF IMMOVABLE PROPERTY SHPRESA IBRAHIMI Universiteti ILIRIA, Prishtinë, Republika e Kosovës Adresa Fadil Deliçi Nr. 66 -, MITROVICË shpresa_mitro@hotmail.com

More information

qershor 2017 BORDI I DREJTORËVE PËRFAQËSIMI I GRAVE në bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura

qershor 2017 BORDI I DREJTORËVE PËRFAQËSIMI I GRAVE në bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura gap qershor 2017 analizë BORDI I DREJTORËVE PËRFAQËSIMI I GRAVE në bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura Ky hulumtim u mundësua nga Programi i Angazhimit për Barazi (E4E), i financuar

More information

MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI Një vështrim Specifik i Komunitetit Rom

MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI Një vështrim Specifik i Komunitetit Rom MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI Një vështrim Specifik i Komunitetit Rom Shkurt, 2015 Mbeshtetur nga Fondi Kanadez per Iniciativat Lokale 2015 Observatori për të Drejtat e Fëmijëve ISBN: 978-9928-114-53-2

More information

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare www.qbz.gov.al Nr. 133 7 gusht 2013 P Ë R M B A J T J A Faqe Dekret nr. 8284 datë 5.8.2013 Vendim i KM nr. 620, datë 24.7.2013

More information

ANALIZA E PROCEDIMEVE TË ÇËSHTJEVE PENALE NË APEL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

ANALIZA E PROCEDIMEVE TË ÇËSHTJEVE PENALE NË APEL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË ANALIZA E PROCEDIMEVE TË ÇËSHTJEVE PENALE NË APEL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 2007 Botuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri Sheraton Hotel & Towers, Kati i I-rë Sheshi Italia Tiranë, Shqipëri Tel: +355

More information

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis/ Vlerësimi Strategjik Mjedisor që integrojnë ndryshimet klimatike dhe Biodiversitetin, projekti SLED (2014-IC-108)

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis/ Vlerësimi Strategjik Mjedisor që integrojnë ndryshimet klimatike dhe Biodiversitetin, projekti SLED (2014-IC-108) Procedurat për Administrimin e VNM dhe VSM REPORT N.2 Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis/ Vlerësimi Strategjik Mjedisor që integrojnë ndryshimet klimatike dhe Biodiversitetin, projekti SLED (2014-IC-108) Procedurat

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Financave/ Ministarstvo Finansije/Ministry of Finance PROJEKTLIGJI PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES THEMELUESE

More information

EU- Beautiful Kosovo Programme Renovation of Arberia Park in Prishtinë/Priština

EU- Beautiful Kosovo Programme Renovation of Arberia Park in Prishtinë/Priština EU- Beautiful Kosovo Programme Renovation of Arberia Park in Prishtinë/Priština The project Renovation of Arberia Park consists in the renovation and facilities' improvement of the existing park, instalment

More information

Raport i Auditimit të Performancës. Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

Raport i Auditimit të Performancës. Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë Nr. i Dokumentit: 21X;24X.3-2015/17-08 Raport i Auditimit të Performancës Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë Prishtinë, janar 2019 Auditori i Përgjithshëm i Republikës

More information

BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE (MENDIMET MOSPAJTUESE) BILTEN SUDSKE PRAKSE (MIŠLJENJA NESLAGANJA) BULLETIN OF CASE LAW (DISSENTING OPINIONS)

BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE (MENDIMET MOSPAJTUESE) BILTEN SUDSKE PRAKSE (MIŠLJENJA NESLAGANJA) BULLETIN OF CASE LAW (DISSENTING OPINIONS) REPUBLIKA E KOSOVËS - РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE (MENDIMET MOSPAJTUESE) BILTEN SUDSKE PRAKSE (MIŠLJENJA NESLAGANJA)

More information

Marrëveshje për Furnizimin e Ujit 1. ndërmjet. ContourGlobal Terra 6 S.à r.l. dhe. HPE Ibër-Lepenc, Sh.A.

Marrëveshje për Furnizimin e Ujit 1. ndërmjet. ContourGlobal Terra 6 S.à r.l. dhe. HPE Ibër-Lepenc, Sh.A. VERSIONI EKZEKUTIV Marrëveshje për Furnizimin e Ujit 1 ndërmjet ContourGlobal Terra 6 S.à r.l. dhe HPE Ibër-Lepenc, Sh.A. John J. Beardsworth, Jr. 951 E. Byrd St. Richmond, VA 23219 Tel: +1 804 788 8637

More information

Këndvështrimet e autorëve të këtij dokumenti jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children.

Këndvështrimet e autorëve të këtij dokumenti jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children. Për të drejtat e fëmijëve jetimë, përfshirë këtu fëmijët e sistemuar në institucionet rezidenciale RAPORT I VEÇANTË RAPORT I VEÇANTË Për të drejtat e fëmijëve jetimë, përfshirë këtu fëmijët e sistemuar

More information

DREJT FUQIZIMIT FAKTORËT QË NDIKOJNË NË VENDIMET EKONOMIKE TË GRAVE NË KOSOVË DREJT FUQIZIMIT 1

DREJT FUQIZIMIT FAKTORËT QË NDIKOJNË NË VENDIMET EKONOMIKE TË GRAVE NË KOSOVË DREJT FUQIZIMIT 1 DREJT FUQIZIMIT FAKTORËT QË NDIKOJNË NË VENDIMET EKONOMIKE TË GRAVE NË KOSOVË 2018 DREJT FUQIZIMIT 1 2 DREJT FUQIZIMIT DREJT FUQIZIMIT FAKTORËT QË NDIKOJNË NË VENDIMET EKONOMIKE TË GRAVE NË KOSOVË 2018

More information

Tuesday, 12 April. To Perth Exhibition and Conference Centre. Departs Crow n Metropol Departs Hyatt Regency Arrives PCEC am 7.50 am 8.

Tuesday, 12 April. To Perth Exhibition and Conference Centre. Departs Crow n Metropol Departs Hyatt Regency Arrives PCEC am 7.50 am 8. LNG18 bus schedule Crown Metropol, Hyatt Regency Tuesday, 12 April Departs Crow n Metropol Departs Hyatt Regency 7.40 am 7.50 am 8.00 am 7.50 am 8.00 am 8.10 am 9.25 am 9.35 am 9.45 am 9.35 am 9.45 am

More information

PA DËSHKUESHMËRIA. në procedimet disiplinore të gjyqtarëve

PA DËSHKUESHMËRIA. në procedimet disiplinore të gjyqtarëve PA DËSHKUESHMËRIA në procedimet disiplinore të gjyqtarëve Analizë e disa prej shkaqeve që stimulojnë pandëshkueshmërinë në veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Maj 2015 RESPUBLICA Ky publikim

More information

ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË

ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË Kjo analizë është pjesë e angazhimit të Institutit për Hulumtime Zhvillimore RIINVEST nga Platforma CIVIKOS me qëllim të përmirësimit

More information

Arbitrazhi Nëntor, 2014

Arbitrazhi Nëntor, 2014 Arbitrazhi Nëntor, 2014 1 Manual trajnimi: Arbitrazhi HEQJE E PËRGJEGJËSISË Përmbajtja e këtij manuali është vetëm përgjëgjësi e Checchi and Company Consulting, Inc., ndërsa pikëpamjet e autorit nuk pasqyrojnë

More information

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE)

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE) DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE) Kodet Shkurta për shërbime të SMS me vlerë të shtuar (Seria 5x ) Kodi/Numrat Lloji i Shërbimit Qëllimi i përdorimit Data e Skadimit Përdoruesi/Operatori 50033

More information

EKZEKUTIMI I DETYRUESHËM I VENDIMEVE GJYQËSORE DHE PROBLEMATIKA E PRAKTIKËS GJYQËSORE

EKZEKUTIMI I DETYRUESHËM I VENDIMEVE GJYQËSORE DHE PROBLEMATIKA E PRAKTIKËS GJYQËSORE REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE EKZEKUTIMI I DETYRUESHËM I VENDIMEVE GJYQËSORE DHE PROBLEMATIKA E PRAKTIKËS GJYQËSORE DISERTACION PËR MBROJTJEN E GRADËS SHKENCORE

More information

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA

SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-së ŽALBENO VEĆE KAI GSK-KPA-A-016/14 Prishtinë 2 Dhjetor 2014 Në

More information

Punonjësit në hije, Ekonomia e Fshehur dhe Puna e Padeklaruar në Maqedoni Shqipëri dhe Kosovë

Punonjësit në hije, Ekonomia e Fshehur dhe Puna e Padeklaruar në Maqedoni Shqipëri dhe Kosovë Punonjësit në hije, Ekonomia e Fshehur dhe Puna e Padeklaruar në Maqedoni Shqipëri dhe Kosovë Raporti i politikave Nr.38, Janar 2017 1. Hyrje Zakonisht fjalë si në hije, e fshehtë, informale, e padeklaruar,

More information

PËR VEPRIMTARINË PRIVATE NË SHËNDETËSI

PËR VEPRIMTARINË PRIVATE NË SHËNDETËSI UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

PËRGJEGJSHMËRIA E INSTITUCIONEVE QEVERISËSE TË KOSOVËS NË DREJTIM TË RESPEKTIMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT: AKTUALITETI DHE E ARDHMJA

PËRGJEGJSHMËRIA E INSTITUCIONEVE QEVERISËSE TË KOSOVËS NË DREJTIM TË RESPEKTIMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT: AKTUALITETI DHE E ARDHMJA PËRGJEGJSHMËRIA E INSTITUCIONEVE QEVERISËSE TË KOSOVËS NË DREJTIM TË RESPEKTIMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT: AKTUALITETI DHE E ARDHMJA * Gentian ZYBERI 1 Abstrakt: Ky artikull fokusohet në çështjen e përgjegjshmërisë

More information

27.Total Quality Management and Open Innovation Model in the sector of Tourism (Case of Albania& Montenegro0

27.Total Quality Management and Open Innovation Model in the sector of Tourism (Case of Albania& Montenegro0 Besarta Vladi Lecture at European University of Tirana (EUT)/ Albania Ilir Rexhepi Managing Director at Kosovo Management Institute (KMI)/ Kosovo Dr.Ermira Qosja- Lecture at European University of Tirana

More information

RAPORTI PËR PAPUNËSINË E TË RINJVE NË KOSOVË LEAD APPLICANT CO-APPLICANTS

RAPORTI PËR PAPUNËSINË E TË RINJVE NË KOSOVË LEAD APPLICANT CO-APPLICANTS Regional CSO platform platformadvocating advocating social Regional CSO social innovation under employment employment policies innovation under policies thatthat guarantees securityfor for youth risks,

More information

RREGULLAT EVROPIANE TË BURGJEVE

RREGULLAT EVROPIANE TË BURGJEVE RREGULLAT EVROPIANE TË BURGJEVE This project is funded by The European Union 1 2 This publication has been produced with the assistance of the European Union. The translation of this Council of Europe

More information

VARFËRIA NË KONSUM NË REPUBLIKËN

VARFËRIA NË KONSUM NË REPUBLIKËN Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The VARFËRIA NË KONSUM NË REPUBLIKËN E KOSOVËs në vitin 211 Mars 213 a Botërore Rajoni

More information

PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME

PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

MË PAK PENGESA E MË SHUMË MUNDËSI PËR NËNAT VETUSHQYESE! MË PAK PENGESA E MË SHUMË MUNDËSI PËR NËNAT VETUSHQYESE!

MË PAK PENGESA E MË SHUMË MUNDËSI PËR NËNAT VETUSHQYESE! MË PAK PENGESA E MË SHUMË MUNDËSI PËR NËNAT VETUSHQYESE! MË PAK PENGESA E MË SHUMË MUNDËSI PËR NËNAT VETUSHQYESE! Prizren - 2017 21 COPYRIGHT 2017. Kosova Democratic Institute (KDI). Instituti Demokratik i Kosovës i ka të gjitha të drejtat të rezervuara dhe

More information

Blerja Qira financiare (lizing) Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre Vendi kryesor i dorëzimit Kazerma e FSK-së në Prishtinë.

Blerja Qira financiare (lizing) Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre Vendi kryesor i dorëzimit Kazerma e FSK-së në Prishtinë. Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria për Forcën e Sigurisë Ministarstvo za Snaga Bezbednosti Ministry for Security Force Departamentit i Prokurimit

More information

UNMIK PËR BUJQËSINË ORGANIKE

UNMIK PËR BUJQËSINË ORGANIKE UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI

More information

SHËRBIMET VENDORE DHE KOMUNITETI LGBT NË SHQIPËRI

SHËRBIMET VENDORE DHE KOMUNITETI LGBT NË SHQIPËRI SHËRBIMET VENDORE DHE KOMUNITETI LGBT NË SHQIPËRI Studim mbi nivelin e shërbimeve dhe perceptimet e zyrtarëve publikë vendorë në 6 bashki të Shqipërisë Tiranë, Maj 2016 SHËRBIMET VENDORE DHE KOMUNITETI

More information

Procesi i Berlinit Rruga për në BE, apo rruga për askund?

Procesi i Berlinit Rruga për në BE, apo rruga për askund? DOKUMENT I SHKURTËR I POLITIKAVE NGA QKSS 07/2016 DOKUMENT I SHKURTËR I POLITIKAVE Procesi i Berlinit Rruga për në BE, apo rruga për askund? 2 DOKUMENT I SHKURTËR I POLITIKAVE NGA QKSS Botues: Qendra Kosovare

More information

Shqyrtim i zbatimit të kodit të ri të procedurës penale në Kosovë

Shqyrtim i zbatimit të kodit të ri të procedurës penale në Kosovë Shqyrtim i zbatimit të kodit të ri të procedurës penale në Kosovë Qershor 2016 PËRMBAJTJA PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE... 4 1. HYRJE... 5 2. KORNIZA LIGJORE NDËRKOMËBTARE DHE E KOSOVËS... 7 2.1. Korniza ligjore

More information