ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -"

Transcription

1 Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Одлука Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу о расписивању конкурса, брoj од год. 2. Датум и место објaвљивања конкурса: године, огласне новине "ПОСЛОВИ" као и на званичној интернет страници матичне установе. 3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: Два наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Биохемија 4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 1. Проф. др Душица Павловић, редовни професор за ужу научну област Биохемија - председник комисије, датум избора: године, Медицински факултет Универзитета у Нишу 2. Проф. др Славица Сукдолак-Солујић, редовни професор за ужу научну област Биохемија - члан комисије, датум избора: године, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу 3. Проф. др Наташа Петронијевић, ванредни професор за ужу научну област Биохемија - члан комисије, датум избора: године, Медицински факултет Универзитета у Београду 5. Пријављени кандидати: 1. Доц. др Марина Митровић 2. Доц. др Иванка Зелен 1

2 II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Марина (Милорад) Митровић 2. Звање: Доцент 3. Датум и место рођења, адреса: године, Крагујевац, ул. Саве Ковачевића 19/31, Крагујевац 4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Доцент из уже научне области Биохемија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: Упис 1996.год, Завршетак 1999.год, McGill Универзитет у Монтреалу, Канада, Факултет Медицинских наука, просечна оцена 8,60, стечени академски назив дипломирани Биохемичар и Фармаколог 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена: McGill Универзитет у Монтреалу, Факултет Медицинских наука, година уписа год., научна област: Биохемија, просечна оцена Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Докторска дисертација: Role of BAP31 Complex at the Endoplasmic Reticulum in Normal Cell Physiology and Apoptosis; година одбране 2006., стечено научно звање: доктор медицинских наука (М71 = 6 бодова) 10. Знање светских језика-наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће: Енглески језик: чита, пише, говори, са оценом одлично Француски језик: чита, пише одлично, говори добро 2

3 II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 11. Област, ужа област: Област: Медицина, ужа област: Биохемија 12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања): Академска запослења , Факултет Медицинских наука, McGill Универзитет у Монтреалу, Научни сарадник за ужу научну област Фармакологија , Факултет Медицинских наука, McGill Универзитет у Монтреалу, Асистент за ужу научну област Биохемија Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент за ужу научну област Биохемија Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Доцент за ужу научну област Биохемија 14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: Српско биохемијско друштво 3

4 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач): 1. Митровић Марина, Regulation of apoptosis in various experimental models of diseases, CIP-Katalogizacijа publikacija Narodne Biblioteke Srbije, Српско Биохемијско друштво, Универзитет у Београду, 2012, Београд, стр.85-97, ISBN (FOC), Биохемија- Зборници COBISS.SR-ID Митровић Марина, Николић Ивана, Зарић Милан, Анђелковић Марија и Зелен Иванка. " Збирка тест питања са решењима за проверу знања из биохемије". Факултет медицинских наука универзитета у Крагујевцу (2013). ISBN Митровић Марина, Николић Ивана, Анђелковић Марија, Зарић Милан, Станојевић-Пирковић Маријана и Зелен Иванка. "Биохемија". Факултет медицинских наука универзитета у Крагујевцу (2013). ISBN Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи): 1. Wang B, Nguyen M, Breckenridge DG, Stojanovic M, Clemons PA, Kuppig S, Shore GC. Uncleaved BAP31 in association with A4 protein at the endoplasmic reticulum is an inhibitor of Fas-initiated release of cytochrome c from mitochondria. Journal of Biological Chemistry 2003; 278(16): М21=8 бодова, IF= Breckenridge DG, Stojanovic M, Marcellus RC. and Shore GC. Caspase cleavage product of BAP31 induces mitochondrial fission through endoplasmic reticulum calcium signals, enhancing cytochrome c release to the cytosol. The Journal of Cell Biology 2003; 160(7): М21=8 бодова, IF= Stojanovic M, Germain M, Nguyen M. and Shore GC. BAP31 and Its caspase cleavage product regulate cell surface expression of tetraspanins and Integrin-mediated cell survival. J Biol Chem 2005; 280(34): М21=8 бодова, IF= Volarevic V, Mitrovic M, Milovanovic M, Zelen I, Nikolic I, Mitrovic S, Pejnovic N, Arsenijevic N. and Lukic M. Protective role of IL-33/ST2 axis in Con A-iduced hepatitis. Journal of Hepatology 2012; 56(1): M21=8 бодoвa, IF= S. Popovic, D. Baskic, P. Djurdjevic, I. Zelen, M. Mitrovic, I. Nikolic, D. Avramovic, M. Radenkovic, N. Arsenijevic. Endoplasmic reticulum stress-associated caspases-4 and -2 mediates Korbazol-induced CLL cell apoptosis. J BUON 2010; 15: M23= 3 бода, IF= M. Đordevic, S. Mitrovic, B. Jovanovic, P. Sazdanovic, M. Folic, M. Mitrovic and G. Đordevic. Expression of estrogen and progesterone receptors in subcutaneous endometriosis. Archives of Biological Sciences 2010; 62(3): M23=3 бода, IF= Nikolic I, Kastratovic T, Zelen I, Zivanovic A, Arsenijevic S and Mitrovic M. Cytosolic pro-apoptotic SPIKE induces mitochondrial apoptosis in cancer. Biochem Biophys Res Commun 2010; 395(2): M 23= 3 бода, IF= Zelen I, Djurdjevic P, Popovic S, Stojanovic M, Jakovljevic V, Radivojevic S, Baskic D, Arsenijevic N. Antioxidant enzymes 4

5 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) activities and plasma levels of oxidative stress markers in B-chronic lymphocyte leukemia patients. J BUON 2010; 15: M 23= 3 бода, IF= Ivana Nikolic, Marina Mitrovic, Ivanka Zelen, Milan Zaric, Tatjana Kastratovic, Marijana Stanojevic, Milutin Nenadovic, Tomislav Stojanovic. Inhibitory role of monovalent ions on rat brain cortex adenylyl cyclase activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (2012). doi: / M 23= 3 бода, IF= Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 1. Zelen I, Djurdjevic P, Popovic S, Radivojevic S, Stojanovic M, Baskic D, Arsenijevic N. Superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase activities in lymphocytes and in serum of patients with chronic lymphocytic leukemia. Medicus 2007; 8(2): M53=1 бод 1. Zelen I, Stojanovic M, Jurisic-Skevin A, Arsenijevic S. Aktivnost superoksid dizmutaze i katalaze i sadrzaj malondialdehida u seminalnoj plazmi infertilnih pacijenata. Medicinski pregled 2010; LXIII (9-10): М51=2 бодa 2. Зарић М, Митровић М, Николић И, Поповић С, Ђурђевић П, Баскић Д, Зелен И. Испитивање активности супероксид дизмутазе, каталазе и глутатион пероксидазе у плазми и лизатима лимфоцита оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије. Медицински часопис, Српско лекарско друштво, Окружна подружница Крагујевац, 2011; 45(2): 9-16 М52= 1.5 бод 3. Ana Petrovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen, Danijela Jovanovic, Zoran Milosavljevic, Tatjana Kastratovic and Marina Mitrovic. Serum deprivation induces apoptotic cell death in ThESC cell line. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, DOI: /SJECR M52=1.5 бод 6. Саопштења на међународним научним скуповима: 1. Stojanovic M, Shore GC. BAP31, a novel regulator of cell surface activity. Abstract and Poster Presentation. Fifth Annual Biochemical Research Day. Montreal, May Stojanovic M, Shore GC. Abstract and Poster Presentation. Keystone Symposia. Cellular Senescence and Cell Death. Keystone, Colorado. March 3-9, Stojanovic M, Shore GC. Abstract and Poster presentation. Keystone Symposia. Molecular Mechanisms of Apoptosis. Banff, Alberta. February 8-13, Stojanovic M, Shore GC. Abstract and Poster presentation. 2 nd Annual Biochemical Research Day. Montreal, May Stojanovic M, Maysinger D. Abstract and Poster presentation. Annual Pharmacology Research Day. Montreal, May Саопштења на домаћим научним скуповима: 1. Зелен И, Ђурђевић П, Поповић С, Радивојевић С, Стојановић М, Јовановић И, Баскић Д и Арсенијевић Н. Enzimi glutationskog ciklusa kod obolelih od hronične limfocitne leukemije. XXXII Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2007; 41 (Suppl No 1)No 1: М64=0.2 бода 5

6 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 2. Marina Stojanovic, Ivanka Zelen, Ivana Nikolic and Dejan Baskic. A novel role for ST2 as an inhibitory regulator of apoptosis and inflammation in Con-A induced hepatitis. 2nd European Journal of Immunology European federation of Immunological Societies Second EFIS/EJI Belgrade Symposium: Inflammation at the Interface of Innate and Acquired Immunity. Belgrade, 7-10, September, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, Vol 9 (suppl 1):101. М64=0.2 бода 1. Nikolić Ivana, Zarić Milan, Stojanović Marina, Zelen Ivanka, Stojanović Tomislav. Effect of monovalent ions on adenylate cyclase activity in the synaptic membranes of rat brain cortex. 2nd Congres of physiological sciences of Serbia with international participation (2009), стр. 114 M64 =0,2 бода 2. Zarić Milan, Nikolic Ivana, Zelen Ivanka, Stojanovic Marina, Stojanovic Tomislav. Effect of potassium and rubidium ions on adenylate cyclase activity in the synaptic m embranes of rat brain cortex. 2nd Congress of physiological sciences of Serbia with international participation (2009), стр. 115 M64=0,2 бода 3. Stefan Simovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen and Marina Mitrovic. Activities of transaminases in Con-A induced hepatitis. 5th International Medical Students Congress in Novi Sad (2010), стр. 70 M64=0,2 бода 4. Stefan Simovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen and Marina Mitrovic. Activities of transaminases in Con-A induced hepatitis. 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim ucescem Ohrid (2010) стр. 9 M64=0,2 бодова 5. Драгослав Шекуларац, Иванка Зелен и Марина Митровић. Ефекат IL33 на активност трансаминаза у конканавалин-а (CON- A) индукованом хепатитису. 51. Конгрес студената биомедицинких наука Србије са интернационалним учешћем Охрид (2010) стр.17 M64=0,2 бода 6. Петар Милић, Ана Петровић, Драгослав Шекуларац, Стефан Симовић, и Марина Митровић. НИВО ОКСИДИСАНОГ LDL -а У ПРОЦЕСУ НАСТАНКА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГ ПЛАКА. 52, конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем Будва (2011) стр. 81 М64=0.2 бода 7. Митровић Марина, Regulation of apoptosis in various experimental models of diseases, Serbian Biochemical Society, Second conference Molecular Bioscience, University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Serbia (2012), стр M61 = 1.5 бод 8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама: 9. Уређивање часописа и публикација: 10. Обављање консултантских послова: Рецезент, Медицински часопис, Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 6

7 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Руководилац пројекта Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу, под називом: " Uloga ST2 receptora u regulaciji signalnog puta IL33 u Th-2 imunom odgovoru i u konkanavalin A indukovanom hepatitisu" (број JP9/07) , Сигнални путеви који учествују у повећању експресије Bcl-2 у апоптози индукованој Наквонитом и Корбазолом у ћелијама хроничне лимфоцитне леукемије, ЈП 06-10, учешће , Поређење цитотоксичног и апоптотичног ефекта миотрексата и метотрексата у in vitro систему (ЈП 01-09) , Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi, III41007, учешће FP for Large-scale Integrating Project (IP, ) Multi-level patient-specific artery and atherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training Интерлеукин 33/ST2 сигнални пут и галектин 3 у патогенези експерименталних периапикалних промена, рег. бр , учешће , Руководилац пројекта Ефекат Ралоксифена на цитотоксичност Метотрексата и Миотрексата in vitro ЈП01/ Признања, награде и одликовања за професионални рад: 13. Остало: Ментор студентских радова: 1. Stefan Simovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen and Marina Mitrovic. Activities of transaminases in Con-A induced hepatitis. 5th International Medical Students Congress in Novi Sad (2010), стр Драгослав Шекуларац, Иванка Зелен и Марина Митровић. Ефекат IL33 на активност трансаминаза у конканавалин-а (CON- A) индукованом хепатитису. 51. Конгрес студената биомедицинких наука Србије са интернационалним учешћем Охрид (2010) стр Stefan Simovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen and Marina Mitrovic. Activities of transaminases in Con-A induced hepatitis. 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim ucescem Ohrid (2010) стр Петар Милић, Ана Петровић, Драгослав Шекуларац, Стефан Симовић, и Марина Митровић. НИВО ОКСИДИСАНОГ LDL -а У ПРОЦЕСУ НАСТАНКА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГ ПЛАКА. 52, конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем Будва (2011) стр. 81 7

8 IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова: 1. Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 54 часова практичне наставе (од 2007 до 2009 год.) годишње 2. Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе (од 2007 до 2009 год) годишње 2. Педагошко искуство: 10 година, год., Факултет Медицинских наука, McGill Универзитет у Монтреалу, Асистент за ужу научну област Биохемија, год., од асистента до доцента на катедри Биохемија, Факултет медицинких наука, Крагујевац 3. Реизборност у звање асистента (од до, број): не 4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом часова): 5. Оцена приступног предавања: Кандидат има претходно педагошко искуство. б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника ванредни професор и редовни професор) 1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама): 1. Студијски програм: интегрисане академске студије Медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 25 часова теоретске наставе (од 2009 до 2012 год.)годишње 2. Студијски програм: интегрисане академске студије Медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 37.5 часова теоретске наставе (школска 2013 год.) годишње 3. Студијски програм: интегрисане академске студије Стоматологије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 10 часова теоретске наставе (од 2010 до 2012 год) годишње 4. Студијски програм: интегрисане академске студије Стоматологије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 20 часова теоретске наставе (школска 2013 год.) годишње 5. Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 10 часова теоретске наставе (од 2010 до 2012 год.) годишње 6. Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 20 часова теоретске наставе (школска 2013 год.) годишње 7. Студијски програм: интегрисане академске студије Фармације, наставни предмет: Физиологија и фармакологија 3; прва година студијског програма; фонд часова: 15 часова практичне наставе и 15 часова теоретске наставе годишње 8. Студијски програм: интегрисане академске студије фармације, наставни предмет: Физиологија и фармакологија 4 ; прва година студијског програма; фонд часова: 15 часова практичне наставе и 7.5 часова теоретске наставе годишње 9. Студијски програм: здравствена специјализација Клиничка биохемија, двосеместрална настава у трајању од девет месеци 10. Студијски програм: докторске академске студије, смер Неуронауке; недељни ангажман се састоји од 10 часова активне наставе (предавања, вежбе, самостални истраживачки рад, зависно од наставне недеље). 11. Студијски програм: Интегрисане академске студије фармације, наставни предмет Молекуларна фармакологија; трећа година студијског програма фонд часова: 9 часова семинара и 9 часова практичне наставе годишње 8

9 IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): Hand-out-и из Биохемије који обухватају текст свих предавања, а који се користи за припрему испита из Биохемије, Катедра Биохемије Иванка Зелен, Марина Митровић, Маријана Станојевић, Ивана Николић, Милан Зарић Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 1. Митровић Марина, Николић Ивана, Анђелковић Марија, Зарић Милан, Станојевић-Пирковић Маријана и Зелен Иванка. "Биохемија". Факултет медицинских наука универзитета у Крагујевцу (2013). ISBN Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. наслов, аутор, година издавања, издавач): 1. Митровић Марина, Николић Ивана, Милан Зарић, Марија Анђелковић и Иванка Зелен. " Збирка тест питања са решењима за проверу знања из биохемије". Факултет медицинских наука универзитета у Крагујевцу (2013). ISBN Hand-out-и из Биохемије који обухватају текст свих предавања, а који се користи заприпрему испита из Биохемије, Катедра Биохемије Иванка Зелен, Марина Митровић, Маријана Станојевић, Ивана Николић, Милан Зарић Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 7. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета: - Позитивно мишљење комисије за за обезбеђење квалитета од Остало: 1. Од увођења институције туторства на Факултету медицинских наука изабрана као један од тутора и због тога члан већа семестра интегрисаних академских студија медицине 2. Руководилац на предмету Биохемија на Интегрисаним академским студијама Медицине, Факултет медицинксих наука, Крагујевац 3. Руководилац на предмету Биохемија на Интегрисаним академским студијама Стоматологије, Факултет медицинских наука, Крагујевац 9

10 V РУКОВОЂЕЊЕ МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 1. Руковођење менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (број радова, име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада): 1. Ментор у изради дипломског рада кандидата Ане Петровић под називом "Проапоптотски протеин Spike - функција и субћелијска локализација", Молекуларна Биологија и Физиологија, Руковођење менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа научна област и наслов дисертације): 1. Ивана Николић, ужа научна област Хумана репродукција, Биохемија, наслов докторске дисертације Утицај естрадиола, прогестерона и њихових антагониста (модулатора) на апопозу изазвану Метотрексатом и Миотрексатом на ендометријалним стромалним ћелијским линијама in vitro 3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација: 10

11 VI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: Члан комисије за евалуацију квалитета наставе на основним струковним студијам факултета медицинких наука универзитета у Крагујевцу (2010) 2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: Члан Комисија за избор: Др Иване Николић у звање сарадника и асистента за предмет Биохемија Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу. Др Милана Зарића у звање сарадника и асистената за предмет Биохемија Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу. Др Марије Анђелковић у звање сарадника за предмет Биохемија Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу 3. Руковођење на факултету и Универзитету: - Шеф Катедре за Биохемију на Интегрисаним академским студијама медицине - Руководилац на предмету Биохемија на Интегрисаним академским студијама Стоматологије, Факултет медицинских наука, Крагујевац 4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: Предавач курса Континуиране медицинске едукације Биомаркери и тумор маркери поузданост и значај, акредитованог по одлуци Здравственог савета Републике Србије од године (евиденциони број А /10). Реакредитован од стране Здравственог савета Србије, евиденциони број А /12. Предавач курса Континуиране медицинске едукације Оксидативни стрес истине и заблуде о слободним радикалима акредитованог по одлуци Здравственог савета Србије, евиденциони број А /11, али због слабог интересовања полазника није одржан. 5. Вођење професионалних (струковних) организација: 6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови): 7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: У току изборног периода била је рецензент часописа "Медицински часопис". 9. Пружање консултантских услуга заједници: 11

12 VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста) 1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА Доц. др Марина Митровић је запослена на Факултету медицинских наука као доцент за ужу научну област Биохемија од године. Пре избора у звање доцента, провела је 2 године као асистент на истом предмету. Од избора учествује у извођењу теоретске и практичне наставе на студијским програмима: Интегрисане академске студије медицине, стоматологије и фармације, као и на Основним струковним студијама. Показала је изузетне педагошке способности у току наставе и рада са студентима, пружајући им несебичну помоћ у савлађивању градива. 2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА Научно-истраживачка активност доц. Др Марине Митровић одвија се у више области. Примарна област је проучавање механизма и регулације апоптозе у различитим експерименталним моделима болести. Апоптоза је важан облик високо контролисане програмиране ћелијске смрти који се јавља како у физиолошким тако и у патолошким процесима у вишећелијским организмима. Кључна улога апоптозе је да елиминише оштећене, инфициране, непотребне или потецинцијално опасне ћелије као и да регулише патогенезу људских болести као што су карциноми, аутоимунске болести, кардиоваскуларне и неуролошке болести. Због ових карактеристика терапијски поступци којима се успорава или ограничава иницијација процеса апоптозе представљају велики потенцијални значај у лечењу великог броја обољења. Током предходних година користећи различите експерименталне моделе болести укључујући различите врсте ћелијских линија карцинома, ћелијских линија миома као и животињских модела knock/out мишева третираних различитим супстанцама које узрокују болести као што су хепатитис, истраживања која су испитивала регулацију процеса апоптозе дала су напредак у смислу идентификације молекула одговорних за њену регулацију и извршење. Досадашњи научно истраживачки рад доц. Др Марине Митровић је открио и идентификовао важност различитих про и антиапоптотичних молекула као што су BAP31, SPIKE, BCL-2, BAX, цитохрома C, каспаза, IL33/ST2- рецептора у регулацији процеса апоптозе користећи специфичне експерименталне моделе болести. Резултати истраживачког рада приказани су у више ауторских или коауторских радова објављеним у домаћим и међународним часописима (у последњем изборном периоду 6 радова на SCI LISTI и 3 референце националног нивоа од укупно 9 објављених радова; у ранијем изборном периоду 3 рада на SCI LISTI и 1 референца националног нивоа од укупно 4 објављена рада; укупно 9 на SCI LISTI, од укупно 13 објављених радова ) и 7 од 9 саопштења на међународним и домаћим скуповима у последњем изборном периоду. На основу овога, у последњем изборном периоду остварено је 30,7 бодова, у ранијем изборном периоду остварено је 25,4 бодова, а укупан брод бодова које остварен је 56,1. 3. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 4. ОЦЕНА АНГАЖОВАЊА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Доц. др Марина Митровић је доцент за ужу научну област Биохемија, на више студијских програма и више предмета на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, где је учествовала у организацији, креирању и спровођењу наставног плана и програма. Активно је учествовала и учествује у раду комисија факултета, у менторском раду са студентима прве, друге и треће године Интегрисаних академских студија медицине. 12

13 II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Иванка (Радомир) Зелен 2. Звање: Доцент 3. Датум и место рођења, адреса: године, Крагујевац, ул. Кнеза Милоша 4/14, Крагујевац 4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Доцент из уже научне области Биохемија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: Упис 1989.год, завршетак 1996.год., Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, просечна оцена 8,23, стечени академски назив: доктор медицине. 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: - Магистарске студије: упис 1996/1997. год, завршетак год., Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, научна област Хумана репродукција, стечени академски назив: магистар медицинских наука. - Специјалистичке студије: упис 1998/1999. год, завршетак год., Универзитет у Београду, Медицински факултет, специјалистичка област Клиничка биохемија, стечен академски назив: специјалиста клиничке биохемије. 7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Магистарска теза: Улога оксидативног стреса у оштећењу фертилне способности мушкараца. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, год. М72 = 3 бода Специјалистички рад: Улога оксидативног стреса у оштећењу фертилне способности мушкараца. Медицински факултет Универзитета у Београду, год. 8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена: Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, година уписа год, научна област: Биохемија, просечна оцена Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Докторска дисертација: Антиоксидативни капацитет болесника са хроничном лимфоцитном леукемијом; година одбране 2007, стечено научно звање: доктор медицинских наука М71 = 6 бодова 10. Знање светских језика-наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће: 13

14 II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА Енглески језик: чита, пише, говори, са оценом одлично Италијански језик: чита, пише, говори са оценом задовољавајуће 11. Област, ужа област: Област: Медицина, ужа област: Биохемија 12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања): Академска запослења , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент приправник за ужу научну област Биохемија , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент за ужу научну област Биохемија , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент за ужу научну област Биохемија Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Доцент за ужу научну област Биохемија 14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: Лекарска комора Србије 14

15 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач): - Радна свеска за практичну наставу из биохемије - за студенте Медицине. Зелен Иванка Крагујевац: Универзитет, Медицински факултет, ISBN X, CОBISS-ID Радна свеска за практичну наставу из биохемије за студенте Медицине. Зелен Иванка. 2006/2007, II издање. Крагујевац: Универзитет, Медицински факултет у Крагујевцу, (CIP 577.1(075.8) (076) ISBN COBISS.SR-ID Збирка тест питања са решењима за проверу знања из биохемије. Марина Митровић, Ивана Николић, Милан Зарић, Марија Анђелковић, Иванка Зелен Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN (Рукопис је одобрен за публиковање као Збирка тест питања по одлуци Комисије за издавачку делатност Факултета медицинских наука од год. заведен под бројем 06/5294) - Биохемијa. Митровић Марина, Николић Ивана, Анђелковић Марија, Зарић Милан, Станојевић-Пирковић Маријана и Зелен Иванка Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ISBN (Рукопис је одобрен за публиковање као уџбеник по одлуци Комисије за издавачку делатност Факултета медицинских наука од год. заведен под бројем 06/5626) 3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи): 1. Chromosomal instability in peripheral blood lymphocytes of patients with reproductive failure assessed by micronucleus assay. Milošević-Djordjević O, Stošić I, Grujičić D, Zelen I, Sazdanović P. Arh Hig Rada Toksikol Sep;63(3): doi: / PMID: M 23 =3 бода, IF= Inhibitory role of monovalent ions on rat brain cortex adenylyl cyclase activity. Nikolic I, Mitrovic M, Zelen I, Zaric M, Kastratovic T, Stanojevic M, Nenadovic M, Stojanovic T. J Enzyme Inhib Med Chem Sep 20. [Epub ahead of print] DOI: / PMID: M 23 =3 бода, IF= Protective role of IL-33/ST2 axis in Con A-induced hepatitis. Volarevic V, Mitrovic M, Milovanovic M, Zelen I, Nikolic I, Mitrovic S, Pejnovic N, Arsenijevic N, Lukic ML. J Hepatol Jan; 56(1): doi: /j.jhep Epub 2011 May 18. PMID: M 21 =8 бодова, IF= Endoplasmic reticulum stress associated with caspases-4 and -2 mediates korbazol-induced B-chronic lymphocytic leukemia cell apoptosis. Popovic S, Baskic D, Djurdjevic P, Zelen I, Mitrovic M, Nikolic I, Avramovic D, Radenkovic M, Arsenijevic N. J BUON Oct-Dec;15(4): PMID: M 23 =3 бода, IF= Antioxidant enzymes activities and plasma levels of oxidative stress markers in B-chronic lymphocytic leukemia patients. Zelen I, Djurdjevic P, Popovic S, Stojanovic M, Jakovljevic V, Radivojevic S, Baskic D, Arsenijevic N. J BUON Apr-Jun;15(2): PMID: M 23 =3 бода, IF=

16 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Cytosolic pro-apoptotic SPIKE induces mitochondrial apoptosis in cancer. Nikolic I, Kastratovic T, Zelen I, Zivanovic A, Arsenijevic S, Mitrovic M. Biochem Biophys Res Commun Apr 30;395(2): doi: /j.bbrc Epub 2010 Mar 31. PMID: M 23 =3 бода, IF= Role of decreased production of interleukin-10 and interferon-gamma in spontaneous apoptosis of B-chronic lymphocytic leukemia lymphocytes in vitro. Djurdjevic P, Zelen I, Ristic P, Baskic D, Popovic S, Arsenijevic N. Arch Med Res Jul;40(5): doi: /j.arcmed PMID: M 23 =3 бода, IF= Oxidative stress accelerates spontaneous apoptosis of B-chronic lymphocytic leukemia lymphocytes. Djurdjevic P, Zelen I, Ristic P, Jovanovic I, Jakovljevic V, Baskic D, Popovic S, Arsenijevic N. J BUON Apr-Jun;14(2): PMID: M 23 =3 бода, IF= Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 1. Иванка Зелен, Јасмина Мимић-Ока, Тања Симић, Слободан Ареснијевић. Oxidative stress in seminal plasma: possible role in male infertility. Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta. Vol. 40, No.1-3, 2004 ( ). М52 = 1,5 бодова 2. Баскић Д, Радосављевић Г, Чокановић В, Јефтић И, Зелен И, Поповић С, Павловић С и Арсенијевић Н. Serum levels of NO, IL-18 and MDA in patients with breast carcinoma. Medicus 2005; 6(2): М52 = 1,5 бодова 3. Предраг Ђурђевић, Иванка Зелен, Петар Ристић, Иван Јовановић, Владимир Јаковљевић, Дејан Баскић, Сузана Поповић, Небојша Арсенијевић. Oxidative stress markers in chronic lymphocytic leukemia. Medicus 2006; 7(2): М52 = 1,5 бодова 4. Иванка Зелен, Предраг Ђурђевић, Сузана Поповић, Снежана Радивојевић, Марина Стојановић, Дејан Баскић, Небојша Арсенијевић. Superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase activities in lymphocytes and in serum of patients with chronic lymphocytic leukemia. Medicus 2007; 8(2): М53 = 1 бод 5. Предраг Ђурђевић, Иванка Зелен, Дејан Баскић, Сузана Поповић, Александар Ђукић, Виолета Ирић-Чупић, Небојша Арсенијевић. Apoptosis of peripheral blood lymphocytes in B-chronic lymphocyitic leukemia patients. Medicinski časopis 2007; 2: Зарић М, Митровић М, Николић И, Поповић С, Ђурђевић П, Баскић Д, Зелен И. Испитивање активности супероксид дизмутазе, каталазе и глутатион пероксидазе у плазми и лизатима лимфоцита оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије. Медицински часопис, Српско лекарско друштво, Окружна подружница Крагујевац, 2011; 45(2): 9-16 M52 =1,5 бодова 2. Zelen I, Mitrovic M, Jurisic-Skevin A, Arsenijevic S. Activity of superoxide dismutase and catalase and content of malondialdehyde in seminal plasma of infertile patients. Med Pregl Sep-Oct;63(9-10): PMID: М51 = 2 бода 3. Ana Petrovic, Ivana Nikolic, Milan Zaric, Ivanka Zelen, Danijela Jovanovic, Zoran Milosavljevic, Tatjana Kastratovic and Marina Mitrovic. Serum deprivation induces apoptotic cell death in ThESC cell line. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013, DOI: /SJECR M52=1,5 бод 4. Suzana Popovic, Dejan Baskic, Ivanka Zelen, Predrag Djurdjevic, Milan Zaric, Dusko Avramovic, Nebojsa Arsenijevic. THE 16

17 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) CYTOTOXICITY OF KORBAZOL AGAINST MURINE CANCER CELL LINES Ser J Exp Clin Res 2012; 13 (2): M52=1,5 бод 6. Саопштења на међународним научним скуповима: 1. ЗВ Милосављевић, МБ Павловић, И Зелен. Quantification of keratinocyte migration in various culture conditions. 4 th Annual Meeting of the European Tissue Enginering society (ETES). Munich, Germany Aug. 31 st - Sep. 3 rd Book of Abstract pp XXIV M34=0,5 бодова 2. Ђурђевић Предраг, Зелен Иванка, Живанчевић Симоновић Снежана, Ђукић Александар, Анђелковић Небојша, Јаковљевић Владимир, Ирић Чупић Виолета, Поповић Сузана, Ристић Петар, Јовановић Иван. Oxidative stress parameters in chronic lymphocytic leukemia. Chinese Journal of Pathophysiology 2006, 22 (13):369. M34=0,5 бодова 7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 1. Ђурђевић П, Зелен И, Ристић П, Јовановић И, Јаковљевић В, Баскић Д, Поповић С, Арсенијевић Н. Oxidative stress markers in chronic lymphocytic leukemia. The first congress of physiological science of Serbia and Montenegro with internacional participationabstract book, Beograd, 2005; 216. M64=0,2 бода 2. Марина Стојановић, Иванка Зелен, Ивана Николић, Дејан Баскић. A NOVEL ROLE FOR ST2 AS AN INHIBITORY REGULATOR OF APOPTOSIS AND INFLAMMATION IN CON A-INDUCED HEPATITIS. Second EFIS/EJI Belgrade Symposium: Inflammation at the Interface of Innate and Acquired Immunity. Belgrade, 7-10, September, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, Vol 9 (suppl 1):101. M64=0,2 бода 3. Ковачевић В, Зарић М, Шорак М, Зелен И. Determination of thiobarbituratic acid reactants (TBARS) in patients with ovarial tumors. 46. Congress of Medicine & Stomatology students of Serbia & Montenegro. Kotor, May Abstract book pp. 58. M 64 =0,2 бодова 4. Иванка Зелен, Слободан Арсенијевић, Татјана Симић и Јасмина Мимић-Ока. EFEKAT TERAPIJE VITAMINOM E NA PARAMETRE SPERMOGRAMA. XIV Kongres ginekologa i opstetričara SCG, 2-5. oktobar 2005, Zbornik radova- Ginekologija i perinatologija 2005; 38 (Suppl No 1) No 3-4:159. M 64 =0,2 бодова 5. Марија Шорак, Александар Живановић, Слободан Арсенијевић, Иванка Зелен, Петар Ристић, Снежана Павловић, Сузана Поповић, Дејан Баскић и Небојша Арсенијевић. POVEZANOST NIVOA SERUMSKIH TUMORSKIH MARKERA I ISPITIVANJE FUNKCIJE MONOCITA U KARCINOMU OVARIJUMA. XIV Kongres ginekologa i opstetričara SCG, 2-5. oktobar 2005, Zbornik radova- Ginekologija i perinatologija 2005; 38 (Suppl No 1) No 3-4:172. M 64 =0,2 бодова 6. Зелен И, Ђурђевић П. Katalazna aktivnost kod obolelih od hronične limfocitne leukemije. XXX Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2005; 39 (Suppl No 1)No 8: 13. M 64 =0,2 бодова 7. Ђурђевић П, Зелен И, Ристић П. Јовановић И. Azotmonoksid i malondialdehid kao markeri oksidativnog stresa kod obolelih od hronične limfocitne leukemije. XXX Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2005; 39 (Suppl No 1)No 7: 13. M 64 =0,2 бодова 8. Зелен И, Ђурђевић П, Поповић С, Радивојевић С, Стојановић М, Јовановић И, Баскић Д и Арсенијевић Н. Enzimi glutationskog ciklusa kod obolelih od hronične limfocitne leukemije. XXXII Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2007; 41 (Suppl No 1)No 1: M 64 =0,2 бодова 9. Ђурђевић П, Зелен И, Баскић Д, Поповић С, и Арсенијевић Н. Spontana i indukovana apoptoza limfocita periferne krvi bolesnika 17

18 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) obolelih od B-hronične limfocitne leukemije. XXXII Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2007; 41 (Suppl No 1)No 1: M 64 =0,2 бодова 10. Зелен И, Ђурђевић П, Поповић С, Стојановић М, Радивојевић С, Баскић Д и Арсенијевић Н. Povezanost stadijuma hronične limfocitne leukemije i vrednosti nekih antioksidativnih parametara. XXXIII Oktobarski zdravstveni dani. Kragujevac , Medicinski časopis 2008; 42 (1) Suppl No 1): 13. M 64 =0,2 бодова 11. Зелен И, Мимић-Ока Ј, Симић Т, Арсенијевић С. Oxidative stress in seminal plasma: possible role in male infertility. "OXIDATIVE STRESS AND MECHANISMS OF PROTECTION" Multidisciplinary scientific meeting with international participation. Kragujevac, Faculty of Science, May Abstract book pp 44. M 64 =0,2 бодова 1. Зарић М, Зелен И, Стојановић М, Николић И, Стојановић Т. Effect of potassium and rubidium ions on adenylate cyclase activity in rat brain cortex.. 2nd Сongress of physiological sciences of Serbia with international participation. SEPTEMBER 17-20, Abstract book pp. 115 M 64 =0,2 бодова 2. Николић И, Стојановић М, Зелен И, Зарић М, Стојановић Т. Effect of monovalent ions on adenylate cyclase system activity in rat brain cortex. 2nd Сongress of physiological sciences of Serbia with international participation. SEPTEMBER 17-20, Abstract book pp. 114 M 64 =0,2 бодова 3. Симовић С, Николић И, Зарић М, Зелен И, Митровић М. Активност трансаминаза у Con-A индукованом хепатитису. 5 th International Medical Students Congress in Novi Sad (July 2010) Abstract book pp. 70 M 64 =0,2 бодова 4. Симовић С, Николић И, Зарић М, Зелен И, Митровић М. Активност трансаминаза у Con-A индукованом хепатитису. 51. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем, Охрид, године. Abstract book pp. 9 M 64 =0,2 бодова 5. Драгослав Шекуларац, Иванка Зелен и Марина Митровић. Ефекат IL33 на активност трансаминаза у конканавалин-а (CON- A) индукованом хепатитису. 51. Конгрес студената биомедицинких наука Србије са интернационалним учешћем Охрид (2010) стр.17 M64=0,2 бодова 8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама: 9. Уређивање часописа и публикација: 10. Обављање консултантских послова: Рецензент, Медицински часопис,

19 III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 1. Републички пројекат Министарства за науку и технологију, под називом: "The establishment of skin culture and investigation of it's histological, stereological and biomehanical charactericts" (број OI 1327), (учешће). Руководилац пројекта проф. др Зоран Милосављевић. 2. Републички пројекат Министарства за науку и технологију, под називом: " Uticaj faktora rasta i drugih solubilnih suplemenata na diferencijaciju kultivisanih humanih keratinocita I formiranje epidermisa" (број B), (учешће). Руководилац пројекта проф. др Звездан Милановић. 3. Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу, под називом: " Хронична лимфоцитна леукемија: апоптоза малигно измењених лимфоцита и оксидативни стрес" (број ЈП-6/06). (учешће). Руководилац пројекта асс. др Предраг Ђурђевић. 4. Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу, под називом: " Uloga ST2 receptora u regulaciji signalnog puta IL33 u Th-2 imunom odgovoru i u konkanavalin A indukovanom hepatitisu" (број JP9/07). (учешће). Руководилац пројекта асс. др Марина Стојановић , Сигнални путеви који учествују у повећању експресије Bcl-2 у апоптози индукованој Наквонитом и Корбазолом у ћелијама хроничне лимфоцитне леукемије, ЈП 06-10, учешће 2. Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу, под називом: "Ефекат Ралоксифена на цитотоксичност Метотрексата и Миотрексата in vitro" (број ЈП01/11). (учешће). Руководилац пројекта доц. др Марина Митровић. 3. Републички пројекат Министарства науке и просвете под називом Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ПИБАС), рег. бр (учешће). Руководилац пројекта проф. др Снежана Марковић. 4. Републички пројекат Министарства науке и просвете под називом Интерлеукин 33/ST2 сигнални пут и галектин 3 у патогенези експерименталних периапикалних промена, рег. бр (учешће). Руководилац пројекта проф. др Миодраг Лукић 12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 13. Остало: Ментор студентског рада - Ковачевић В, Зарић М, Шорак М, Зелен И. Determination of thiobarbituratic acid reactants (TBARS) in patients with ovarial tumors. 46. Congress of Medicine & Stomatology students of Serbia & Montenegro. Kotor, May Abstract book pp

20 IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова: o o Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 90 часова практичне наставе и 60 часова теоретске наставе Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 30 часова практичне наставе и 30 часова теоретске наставе 2. Педагошко искуство: 15 година, 4 месеца од асистента приправника до доцента Реизборност у звање асистента (од до, број): да , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент приправник за ужу научну област Биохемија , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент за ужу научну област Биохемија , Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Асистент за ужу научну област Биохемија 4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом часова): 5. Оцена приступног предавања: Кандидат има претходно педагошко искуство. б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника ванредни професор и редовни професор) 1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама): 1. Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 16 часова теоретске наставе и 72 часова практичне наставе (школска 2009/2010.) годишње 2. Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 27 часова теоретске наставе и 48 часова практичне наставе (школска 2010/2011.) годишње 3. Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 25 часова теоретске наставе и 45 часова практичне наставе (школска 2011/2012.) годишње 4. Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Биохемија; друга година студијског програма; фонд часова: 37,5 часова теоретске наставе и 45 часова практичне наставе (школска 2012/2013.) годишње 5. Студијски програм: интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 16,3 часова теоретске наставе и 15 часова практичне наставе (школска 2010/2011.) годишње 6. Студијски програм: интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 16,3 часова теоретске наставе и 15 часова практичне наставе (школска 2011/2012.) годишње 7. Студијски програм: интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 15 часова теоретске наставе и 15 часова практичне наставе (школска 2012/2013.) годишње 8. Студијски програм: интегрисане академске студије фармације, наставни предмет: Физиологија и фармакологија 3; друга година студијског програма; фонд часова: 15 часова теоретске наставе и 15 часова практичне наставе (школска 2012/2013.) годишње 9. Студијски програм: интегрисане академске студије фармације, наставни предмет: Физиологија и фармакологија 4; друга година студијског програма; фонд часова: 7,5 часова теоретске наставе и 15 часова практичне наставе (школска 2012/2013.) годишње 10. Студијски програм: Интегрисане академске студије фармације, наставни предмет Молекуларна фармакологија; трећа година студијског програма фонд часова: 16 часова практичне наставе (од до год.) годишње 11. Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 10 часова теоретске наставе (од до год.) годишње 20

21 IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 12. Студијски програм: основне струковне студије, наставни предмет: Биохемија; прва година студијског програма; фонд часова: 45 часова практичне наставе и 20 часова теоретске наставе (школска 2013 год.) годишње 13. Студијски програм: здравствена специјализација Клиничка биохемија, двосеместрална настава у трајању од девет месеци 14. Студијски програм: докторске академске студије, смер Неуронауке; недељни ангажман се састоји од 10 часова активне наставе (предавања, вежбе, самостални истраживачки рад, зависно од наставне недеље) у току школске 2010/2011 и 2011/2012. У току школске 2009/2010. године одржано укупно 159 часова наставе. У току школске 2010/2011. године одржано укупно 187,3 часова наставе. У току школске 2011/2012. године одржано укупно 182,3 часова наставе. У току школске 2012/2013. године одржано укупно 230 часова наставе. 2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): - Hand-out-и из Биохемије који обухватају текст свих предавања, а који се користи за припрему испита из Биохемије, Катедра Биохемије Иванка Зелен, Марина Митровић, Маријана Станојевић, Ивана Николић, Милан Зарић Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): - Биохемијa. Митровић Марина, Николић Ивана, Анђелковић Марија, Зарић Милан, Станојевић-Пирковић Маријана и Зелен Иванка Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ISBN (Рукопис је одобрен за публиковање као уџбеник по одлуци Комисије за издавачку делатност Факултета медицинских наука од год. заведен под бројем 06/5626) 5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. наслов, аутор, година издавања, издавач): - Радна свеска за практичну наставу из биохемије - за студенте Медицине. Зелен Иванка Крагујевац: Универзитет, Медицински факултет, ISBN X, CОBISS-ID Радна свеска за практичну наставу из биохемије за студенте Медицине. Зелен Иванка. 2006/2007, II издање. Крагујевац: Универзитет, Медицински факултет у Крагујевцу,, (CIP 577.1(075.8) (076) ISBN COBISS.SR-ID Збирка тест питања са решењима за проверу знања из биохемије. Марина Митровић, Ивана Николић, Милан Зарић, Марија Анђелковић, Иванка Зелен Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука. Рукопис је одобрен за публиковање као Збирка тест питања и додељен му је број ISBN по одлуци Комисије за издавачку делатност Факултета медицинских наука од год. 06/ Hand-out-и из Биохемије који обухватају текст свих предавања, а који се користи за припрему испита из Биохемије, Катедра Биохемије Иванка Зелен, Марина Митровић, Маријана Станојевић, Ивана Николић, Милан Зарић Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 7. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета: - Позитивно мишљење комисије за обезбеђење квалитета добијено године 21

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора

More information

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈИ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ГОДИНА VII НОВИ САД 10.10.2012. БРОЈ 142 Излази 10. и 25. у месецу С А Д Р Ж А Ј Извештај о кандидату за избор једног сарадника

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Жељко, Војислав, Драгојевић 2. Звање: Доктор економских наука 3. Датум и место рођења, адреса: 14. 08. 1961., Брчко Адреса:

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА (ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Природно-математички факултет у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - бавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемија Број кандидата који се бирају:

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Небојша, Драган, Здравковић 2. Звање: Доцент 3. Датум и место рођења, адреса: 09.06.1969. године, Крагујевац 4. Установа или предузеће

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука

More information

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног Већа Медицинског факултета у Крагујевцу бр. 01-2687/3-6 од 21.09.2006. године формирана је Комисија за припрему извештаја

More information

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Доц. Др Марина Петровић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Медицинског факултета у Крагујевцу 2.

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса,

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈИ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ГОДИНА VII НОВИ САД 10.04.2012. БРОЈ 130 Излази 10. и 25. у месецу С А Д Р Ж А Ј Извештај о кандидату за избор једног сарадника

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 1977-1981, Универзитет у Београду,Природно-математички факултет, физика, 9.2, магистар физичких наука 1. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Апсолутни пресеци за јонизацију и дисоцијативни

More information

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА Образац 4 С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет за физичку хемију Универзитет у

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144

More information

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Милица Презиме Бојовић Матични број 2707986735082 Година рођења 1986. рођења Ниш Држава Србија Звање Сарадник у настави Титула E-mail milica.bojovic@pr.ac.rs Директни

More information

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА БИЛТЕН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈИ О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ОБАВЕШТЕЊА О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА ГОДИНА I НОВИ САД 25.04.2007. БРОЈ 13 Излази 10. и 25. у месецу С А Д Р Ж А Ј Извештај о

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Медицински факултет Универзитета у крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Слободан Милисављевић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

More information

6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop nnn fioueht 3a yxiy HaysHy o6nac-r Mamn~cue

6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop nnn fioueht 3a yxiy HaysHy o6nac-r Mamn~cue QAKYJITET MHXEbEPCKMX HAYKA YHMBEP3MTETA Y KPArYJEBUY I13BEUTAJ 0 IIPMJAB.l'bEHMM KAHALIAATLIMA HA KOHKYPC 3A 113E;OP Y 3BAI6E HACTABHMKA YHMBEP3MTETA 6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop

More information

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитета у Београду - Факултет политичких наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента и заснивање радног односа за ужу научну област Српски језик и

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу ВЕЋУ МЕНТОРА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Већа ментора Медицинског факултетеа у Крагујевцу број 01-7478/6-4 од 18.12.2008.године формирана је

More information

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ Радна група НСВО и КОНУС Октобар 2012. САДРЖАЈ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ... 1 I ПОКАЗАТЕЉИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА... 4

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ 1. ИМЕ Евица 2. ПРЕЗИМЕ Стојиљковић 3. ГОДИНА РОЂЕЊА 1976. 4. ТЕЛЕФОН НА ПОСЛУ 018/529-774 018/529-703 5. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 149, 18. мај 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ исправке одлука

More information

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА... 8 ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ... 9 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА... 11 ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 Делокруг... 12 Катедре...

More information

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LII, број 182, 24. децембар 2014. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Јанко Ђурић - председник, ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство Факултета

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На расписани конкурс Медицинског факултета у Крагујевцу, објављеном у огласним новинама Послови, од 04.03.

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области техничких наука Београд, новембар 2012. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 6390/10 2012. Датум: 29.11.2012. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На седници Већа ментора Медицинског факултета у Крагујевцу одржаној дана 05.03.2009. године изабрана је комисија за израду извештаја одлуком бр 01-1400/7-7,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство На основу

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На седници Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу одржаној дана 14.03.2007. године донета је Одлука о формирању Комисије за припремање

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА Број захтева: 3820/09 Датум: 09.04.2010. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области друштвено-хуманистичких наука ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан 65. Закона

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

Као чланови Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима подносимо Изборном већу следећи: ИЗВЕШТАЈ

Као чланови Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима подносимо Изборном већу следећи: ИЗВЕШТАЈ Декану Факултета организационих наука Проф. др Милији Сукновићу Изборном већу Одлуком Изборног већа 05-02 бр. 4/30/1 од 23.06.2016. године, расписан је конкурс за избор jедног сарадника у звање асистента,

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемијско инжењерство Број

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора.

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора. Након стицања звања доктора правних наука до марта 2007. године обавила је праксу у адвокатској фирми Shearman & Sterling LLP у Торонту, Канада а потом каријеру наставила као правни заступник у адвокатској

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗЕМУН, ул. Немањина 6

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗЕМУН, ул. Немањина 6 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 11080 ЗЕМУН, ул. Немањина 6 Предмет: Извештај о оцени кандидата пријављених на Конкурс за избор САРАДНИКА у звање и на радно место: АСИСТЕНТ

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса.

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса. ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА проф. др Милији Сукновићу ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Стручног већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу, одржаног 18. 03. 2009. године одлука бр.

More information

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Кандидат мр сц. др Дејана Ружић Зечевић

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Кандидат мр сц. др Дејана Ружић Зечевић Одлуком Изборног већа Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, број 01-3944/7-2, од 24.06.2009. године, формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата пријављених на конкурс расписан

More information

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање

More information

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Бранимир Презиме Мекић Матични број Година рођења 1967 Место рођења Приштина Држава Србија Звање Ванредни професор Титула Доктор наука E-mail Директни телефони

More information