ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А"

Transcription

1 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног Већа Медицинског факултета у Крагујевцу бр /3-6 од године формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата пријављених на конкурс расписан у огласним новинама "Послови" од године за избор сарадника у звање доцента за ужу научну област Анатомија. саставу Стручна комисија у 1. Проф. Др Јово Тошевски 2. Проф. Др Здравко Витошевић 3. Доц. Др Добривоје Стојадиновић именована од стране Изборног већа, разматрала је пријаве за расписан конкурс за једно место у звању доцента за ужу научну област Анатомија и подноси следећи ИЗВЕШТАЈ На расписан конкурс пријавио се један кандидат: Асс. др. сци Дејан Јеремић, доктор медицинских наука, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, садашњи асистент на предмету Анатомија Медицинског факултета у Крагујевцу. Б И О Г Р А Ф И Ј А Др Јеремић Дејан рођен је год. у Крагујевцу. Средње образовање стекао је у крагујевачкој Гимназији 1986 године. Наредне године започео је студије на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу и на истом дипломирао у року године и стекао звање доктора медицине. Магистарску тезу под називом "Значај еколошко-ергономских фактора ризика у етиопатогенези цервикалног синдрома и процени радне способности код радника у аутомобилској индустрији", одбранио је дана године на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу, чиме је стекао звање магистра медицинских наука. Докторску тезу под називом "Сексуални диморфизам анатомских сегмената код болних синдрома доњег кинетичког ланца" одбранио је дана године на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу, чиме је стекао звање доктора медицинских наука. Специјализацију из Физикалне медицине и рехабилитације завршио је у мају месецу 1997 године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, чиме је стекао звање специјалисте физикалне медицине и рехабилитације. Од године запослен је на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу у звању асистента на предмету Анатомија.

2 Као први или коаутор Асс. др. сци Дејан Jеремић објавио је: A. 1 рад у целини у водећем часопису од међународног значаја B. 1 рад у целини као поглавље у тематском зборнику радова од међународног значаја В. 4 рада у целини у водећем часопису националног значаја Г. 3 рада штампана у изводу на међународним скуповима Укупна вредност индексних поена (Р) 24,5. Као први или коаутор Асс. др. сци Дејан Jеремић објавио је: ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКО-ЕРГОНОМСКИХ ФАКТОРА РИЗИКА У ЕТИОПАТОГЕНЕЗИ ЦЕРВИКАЛНОГ СИНДРОМА И ПРОЦЕНИ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ КОД РАДНИКА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ, Магистарска теза, Крагујевац, април 2002 Р82 3 СЕКСУАЛНИ ДИМОРФИЗАМ АНАТОМСКИХ СЕГМЕНАТА КОД БОЛНИХ СИНДРОМА ДОЊЕГ КИНЕТИЧКОГ ЛАНЦА Докторска дисертација, Крагујевац, новембар Р81 6 A. Рад у целини у часопису од међународног значајa P THE INFLUENCE OF WHOLE-BODY VIBRATION IN HEAVY VEHICLES ON ANATOMICAL PARAMETERS OF THE ACETABULUM Јеремић Дејан, Тошевски Јово, Милосављевић Драган, Саздановић Предраг, Живановић-Мачужић Ивана, Станковић Вуловић Маја. Mobility & Vehicle Mechanics Vol 32, broj 1-2, 2006 (у штампи) Б. рад у целини као поглавље у тематском зборнику радова од међународног значаја Р ALKOHOL KAO FAKTOR RIZIKA SUICIDALNOG PONAŠANJA ADOLESCENATA I MERE PREVENCIJE. Kocić S, Jeremić D, Andrejević V, Nastić D. Međunarodni naučno-stručni skup EkoIst'06, Sokobanja jun 2006.g. B. радови у целини у водећим часописа националног значаја Р УТИЦАЈ ПРОНАЦИОНОГ УГЛА СТОПАЛА НА АНАТОМСКЕ ПАРАМЕТРЕ ДОЊЕГ КИНЕТИЧКОГ ЛАНЦА. Јеремић Дејан, Тошевски Јово, Саздановић Предраг, Живановић-Мачужић Ивана, Станковић Маја. Свет рада 2005; 3:

3 2. ЗНАЧАЈ АНАТОМСКИХ ПАРАМЕТАРА АЦЕТАБУЛУМА НА ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС ЗГЛОБА КУКА. Јеремић Дејан, Саздановић Предраг, Живановић- Мачужић Ивана, Станковић Маја. Свет рада 2005; 6: РАДНА СПОСОБНОСТ РАДНИКА ОБОЛЕЛИХ ОД ЦЕРВИКАЛНОГ СИНДРОМА. Јеремић Д, Коцић С, Милић Ч, Милосављевић Д, Игњатовић С. Ревија рада 2002; 306: УТИЦАЈ ДУЖИНЕ РАДНОГ СТАЖА РАДНИКА НА ПОЈАВУ ЦЕРВИКАЛНОГ СИНДРОМА. Коцић С, Јеремић Д, Милосављевић Д, Милић Ч. Ревија рада 2002; 205: Г. радови штампани у изводу на међународним скуповима P72 1,5 1. THE INFLUENCE OF THE IMPOSED WORKING CONDITIONS ON THE WORKING ABILITY OF THE CAR INDUSTRY WORKERS AFFECTED BY THE CERVICAL SYNDROME Јеремић Д, Коцић С, Јеремић К, Милић Ч. FRST INTERNATIONAL CONGRES "ECOLOGY, HEALTH, WORK, SPORTS" Бањалука, jun 2006 Bosna i Hercegovina. 2. WORKING PERIOD OF THE CAR INDUSTRY WORKERS AS A CERVICAL SYNDROME INCIDENCE RISK FACTOR Јеремић Д, Коцић С, Јеремић К. FRST INTERNATIONAL CONGRES "ECOLOGY, HEALTH, WORK, SPORTS" Бањалука, jun 2006 Bosna i Hercegovina. 3. THE IMPORTANCE OF THE ECOLOGICAL-ERGONOMIC RISK FACTORS FOR THE INCIDENCE OF CERVICAL SYNDROME WITH THE CAR INDUSTRY WORKERS Коцић С, Јеремић Д, Јеремић К, Милић Ч. FRST INTERNATIONAL CONGRES "ECOLOGY, HEALTH, WORK, SPORTS" Бањалука, jun 2006 Bosna i Hercegovina. Уџбеници: - Тошевски Ј, Витошевић З, Стојадиновић Д, Саздановић П, Јеремић Д, Живановић- Мачужић И. Анатомија збирка тест питања. Крагујевац. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Тошевски Ј, Стојадиновић Д, Милосављевић З, Саздановић П, Јеремић Д, Живановић- Мачужић И, Станковић М. Анатомија у; Милосављевић З, ур. Основи морфологије човека - збирка тест питања. Крагујевац. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2004

4 В ДОСАДАШЊИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАД КАНДИДАТА Асс. др. сци Јеремић Дејан је члан научно истраживачког тима на Анатомском институту који се бави проучавањем функционалне анатомије кичменог стуба и кинетичких ланаца, под менторством Проф др Јове Тошевског. Проучавањем анатомских облика, структура и односа зглобних тела сегмената доњих екстремитета као и законитости динамике прилагођавања свим нормалним и патолошким дешавањима др Јеремић Дејан даје допринос успешнијој примени превентивних захвата, уз помоћ којих се поправљањем функције усмерава даљи нормалан развој сегмената доњих екстремитета. Кандидат је изабран за асистента године на предмету Анатомија и од тада је исказао изузетне резултате у обављању свих послова асистента, а његов педагошки и стручни рад, као и однос према студентима у континуитету је оцењиван највишим оценама. Г Aсс. др. сци Јеремић Дејан је одбраном докторске дисертације под називом "Сексуални диморфизам анатомских сегмената код болних синдрома доњег кинетичког ланца" стекао звање доктора медицинских наука чиме је уз објављене радове, завршену специјализацију и на основу способности за наставни рад, испунио услове прописане Законом за одговарајуће звање. 4. ЗАКЉУЧАК На основу стеченог увида у поднету документацију, научно-истраживачког рада и педагошких квалитета, Комисија закључује да кандидат асс. др сци. др Јеремић Дејан испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању члан 64, правилником Универзитета о унапређењу у звање наставника и Статутом Медицинског факултета и са задовољством предлаже Изборном већу да асс. др сци. др Јеремић Дејана изабере у звање доцента на предмету Анатомија Медицинског факултета у Крагујевцу.

5 KOMISIJA 1. Prof. Dr Jovo Toševski, predsednik, Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, u.n.o. Anatomija 2. Prof. Dr Zdravko Vitošević, član Redovni profesor Medicinskog fakuleta u Prištini, u.n.o. Anatomija 3. Doc. Dr Dobrivoje Stojadinović, član Docent Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, u.n.o. Anatomija

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - бавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Доц. Др Марина Петровић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Медицинског факултета у Крагујевцу 2.

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу ВЕЋУ МЕНТОРА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Већа ментора Медицинског факултетеа у Крагујевцу број 01-7478/6-4 од 18.12.2008.године формирана је

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области техничких наука Београд, новембар 2012. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 6390/10 2012. Датум: 29.11.2012. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 9. септембар 2015. године Б е о г р а д НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРЕДМЕТ: Предлог за расписивање конкурса

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду 05-02 бр. 4/103 од 09.12.2015. године именовани смо за

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Стручног већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу, одржаног 18. 03. 2009. године одлука бр.

More information

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Кандидат мр сц. др Дејана Ружић Зечевић

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Кандидат мр сц. др Дејана Ружић Зечевић Одлуком Изборног већа Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, број 01-3944/7-2, од 24.06.2009. године, формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата пријављених на конкурс расписан

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На расписани конкурс Медицинског факултета у Крагујевцу, објављеном у огласним новинама Послови, од 04.03.

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ. На конкурс који је објављен у листу Послови број 630 од среде 15. јула године пријавио се један кандидат и то:

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ. На конкурс који је објављен у листу Послови број 630 од среде 15. јула године пријавио се један кандидат и то: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Процесна техника. На основу одлуке Изборног већа

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области Биотехничких наука. Београд, јун године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области Биотехничких наука. Београд, јун године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области Биотехничких наука Београд, јун 2011. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 4884/1 2011. Датум: 15.06.2011. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Сенату Универзитета у Београду. Београд, август године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Сенату Универзитета у Београду. Београд, август године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Сенату Универзитета у Београду Београд, август 2016. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 2. Број захтева: 02 2512/8 2016. Датум: 25. јул 2016. године СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса.

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса. ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА проф. др Милији Сукновићу ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област ТЕРМОМЕХАНИКА На основу

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Наставно научног већа факултета медицинских наука у Крагујевцу бр. 01-7269/6-4

More information

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) 1 КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Андреја Савић и место рођења 1947.

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 11030 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног наставника

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцента на одређено време од пет година са пуним радним временом

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

ИЗБОРНОМ И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије за подношење Извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Хидрауличне

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ 4/1617 одржана је 22. децембра године у амфитеатру А, са поче

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ 4/1617 одржана је 22. децембра године у амфитеатру А, са поче УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број: 3321/2 Датум: 22. 12. 2016. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-4/1617 р.п. в.п. д. а. мр А бројно стање ННВ 77 32 53 50 1 213 Кворум за ННВ 1/2 А 107 Б присутно

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет за физичку хемију Универзитет у

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор асистента за ужу научну област Механика На

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента и заснивање радног односа за ужу научну област Српски језик и

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Медицински факултет Универзитета у крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Жељко, Војислав, Драгојевић 2. Звање: Доктор економских наука 3. Датум и место рођења, адреса: 14. 08. 1961., Брчко Адреса:

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

З А П И С Н И К. Седници су присуствовали секретар Факултета, М. Ваљаревић, П. Павловић, тонско снимање, и др У. Новаковић.

З А П И С Н И К. Седници су присуствовали секретар Факултета, М. Ваљаревић, П. Павловић, тонско снимање, и др У. Новаковић. З А П И С Н И К са IV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 25. јануара 2016. године, са почетком у 18ºº часова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др Дејан Поповић,

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Образац бр 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Број захтева: Датум: З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Молимо

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

Комисија је прегледала и проучила докторску дисертацију др Небојше Марића и подноси Наставно-научном већу следећи

Комисија је прегледала и проучила докторску дисертацију др Небојше Марића и подноси Наставно-научном већу следећи УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На седници

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Број захтева: Датум: 26.02.2015 Образац 2 СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 11030 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај комисије, извештај - записник са приступног предавања

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ РЕФЕРАТ. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ РЕФЕРАТ. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на одређено време од пет година са пуним радним временом,

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Образац 2. Факултет Машински УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Већe научних области техничких наука (Назив стручног већа коме се захтев упућује, сагласно 1303/4 члану 6. и чл. 7 став 1. овог правилника) (Број захтева)

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Јове Илића 154, Београд Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука Предмет: Извештај Комисије о пријављеним

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, године ЗАПИСНИК

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, године ЗАПИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, 30.4.2013. године ЗАПИСНИК са 4. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 26.4.2013. године

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ Радна група НСВО и КОНУС Октобар 2012. САДРЖАЈ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ... 1 I ПОКАЗАТЕЉИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА... 4

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На седници

More information

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина (Свака рубрика мора бити попуњена.) (Ако нема података, рубрика

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број: 3052/1 Датум: 30.11.2017. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718 р.п. в.п. д. а. др А бројно стање ННВ 83 26 50 44 0 203 Кворум за ННВ 1/2 А 102 Б присутно

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

1. Одлука Наставно- научног већа о Формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације

1. Одлука Наставно- научног већа о Формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1. Одлука Наставно- научног већа о Формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације На седници Наставно-научног већа

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

Датум избора у звање: године Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко

Датум избора у звање: године Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко Прилог бр. 1. НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента,

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА. Мерна линеарност специјалног деформетра. Linearity of the close loop deformeter

ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА. Мерна линеарност специјалног деформетра. Linearity of the close loop deformeter УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Giuma Ali Giuma Shneba Одлуком бр. 2800/2 од 09.11.2017. године, именовани

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Бојана Марића

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Бојана Марића УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Бојана Марића На седници Наставно-научног већа Факултета, одржаној 26.01.2016.

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ Одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, донетом на 20. седници одржаној 29.01.2014.

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На седници Изборног већа Електронског факултета у Нишу одржаној 04.06.2009. године донета је одлука о именовању Комисије за писање извештаја за избор два сарадника

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Термомеханика На основу

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Технолошко-металуршки

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ 2013 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 2 2.1. Орган управљања: Савет... 2 2.2. Орган

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј 1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Б е о г р а д Декан Правног факултета Универзитета у Београду је на предлог Наставнонаучног већа од 27. марта 2017. године донео одлуку о расписивању

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ 2017 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 2 2.1. Орган управљања: Савет... 2 2.2. Орган

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

На основу прегледаног конкурсног материјала Комисија подноси следећи: И З В Е Ш Т А Ј

На основу прегледаног конкурсног материјала Комисија подноси следећи: И З В Е Ш Т А Ј 1 НAУЧНО-НAСТAВНОМ ВEЋУ ГРAЂEВИНСКОГ ФAКУЛТEТA УНИВEРЗИТEТA У БEОГРAДУ Одлуком Изборног већа Грaђeвинског фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeогрaду од 01.06.2017. године одрeђeни смо зa члaновe Комисијe зa избор

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА ИЗВЕШТАЈ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА О в д е Предмет: Извештај о испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Велимира С. Петровића,

More information

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА Aкадемик Бошко Влаховић ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА (Поводом осамдесетогодишњице живота) Београд, 2017. Живот и дело академика Милана Недељковића Издавач Српска

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information