POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU

Size: px
Start display at page:

Download "POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU"

Transcription

1 POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU (Usaglašeno sa procedurom S.3.04 sistema kvaliteta Megatrend univerziteta u Beogradu) Uvodne napomene Diplomski rad obuhvata: naslovnu stranu (koricu), prvi unutrašnji list, sadržaj, uvod, teorijski deo na koji se oslanja obrada teme diplomskog rada (I OPŠTI DEO), obrada teme diplomskog rada iz oblasti studijskih programa fakulteta (II SPECIJALNI DEO), zaključak, spisak literature, popis priloga, tabela i slika. Naslovna strana (korica) treba da sadrži osnovne podatke, organizovane na način prikazan prilogom 1. Prvi unutrašnji list treba da sadrži sledeće podatke, organizovane na način prikazan prilogom 2. Opis delova diplomskog rada Prvo sledi sadržaj u kome su navedeni osnovni delovi od kojih je sačinjen rad, kao i brojevi strana na kojima se ti delovi nalaze. U uvodu se obrazlaže zadatak koji je dat studentu od strane mentora. Strane do teksta (sadržaj i uvod) numerišu se rimskim brojevima (I, II, III), a tekst rada arapskim brojevima (1, 2, 3...) do kraja (računajući i literaturu i spisak priloga...). U tekstu rada prvo se teorijski obrañuje tema završnog rada (I OPŠTI DEO), a zatim se vrši njena obrada u zavisnosti od prirode teme i predmeta (II SPECIJALNI DEO). U zaključku student navodi ključne nalaze svojih istraživanja. Na kraju se navodi spisak korišćene literature, a potom popis priloga, tabela i slika u tekstu. Bibliografske jedinice navode se u tekstu na kraju rečenice/pasusa koji su citirani ili preuzeti i prilagoñeni u zagradi sledom: prezime autora, godina izdanja citiranog dela, br. strane (br. strane samoako je citat). Na primer, ako je u pitanju citat (kada je jedan autor: Petrović, 2009, str. 54; kada su dva i više autora: Petrović, Pavlović, 2009, str. 54). Ako je u pitanju članak u časopisu, pored podataka o autoru i godini, staviti i broj časopisa (primer..., 2009/6). Ako je više bibliografskih jedinica istog autora u istoj godini, označiti ih sa a, b, c, redom iz spiska literature. Na primer (Jovanović, 2009a, str. 54, kad je u pitanju citat). Ako je reč o novinskom članku, pored podataka o autoru i godini, navesti i datum (npr..., januar, 30). Ako je reč o elektronskom izvoru pored imena autora i godine, staviti i web sajt). 1

2 Spisak literature obuhvata sve korišćene bibliografske izvore. Pod izvorima literature podrazumevaju se svi publikovani izvori: knjige, časopisi, zbornici, internet sajtovi, objavljeni i javnosti dostupni kompanijski izveštaji itd.. Spisak literature formirati po abecednom redu. Tabele i Slike u diplomskom radu numerisati po redosledu: Tabela 1., Tabela 2.Slika 1., Slika 2..Potrebno je navesti izvor. Primeri: Tabela 1. Vrednosti vremenskog svopa Sold P&L on Call Buy Sell price of P&L of swap ATM DD 5000 Call 5016 call 5016 Put swap 4,966 $709,649 $ 113,104 $668,830 $869,192 $ (200,362) $ (200,216) 5,016 $822,753 $782,386 $782,532 $ (146) 5,066 $910,081 $ (87,329) $889,733 $725,206 $ 164,527 $ 164,673 Izvor: CME, Slika 1. Vremenski svop Izvor: Autor Formule u radu numerisati brojevima po redosledu. Primer: TMax TMin DailyHDDs= Max TBase, 0 2 TMax TMin DailyCDDs = Max TBase, 0 2 (1) (2) 2

3 KNJIGA: Jedan autor: Petrović, P. (2009). Meñunarodni biznis. Beograd: Megatrend univerzitet. Dva i više autora: Petrović, P., Pavlović, V. (2009). Meñunarodna ekonomija, Beograd: Megatrend univerzitet. ČLANAK U ČASOPISU (primer: časopis Megatrend revija): Petrović, P. (2009). Svetska trgovinska organizacija. Megatrend revija, vol. 3, br. 1. Beograd: Megatrend univerzitet, str RAD ŠTAMPAN U ZBORNIKU RADOVA SA NAUČNOG SKUPA: Petrović, P. (2009). Svetska banka. Zbornik radova: Unapreñenje meñunarodnog poslovanja.beograd: Megatrend univerzitet, str NOVINSKI ČLANAK: Pavlović, M. (2010, januar 30). Komplikovana akreditacija studijskih programa. Beograd: Politika. ELEKTRONSKI IZVORI: Knjiga ili članak: Petrović, M. (2009). Marketing. [Elektronska verzija]. Decembar 30, 2009, (uz članak, ide naznaka volumena i broja časopisa) Drugo: Organization for Economic Co-operation and Development. (2001). Trends in international migration: Continuous reporting system on migration (Annual Report, 2001 edition). Retrieved October 24, 2005, from Stil pisanja treba da bude u skladu sa uobičajenim standardima akademskog pisanja. Diplomski rad treba da ima izmeñu 25 i 40 strana teksta. Format teksta: A4 (210 x 297mm) Margine - right, top, bottom 2 cm, left 2,5 cm. Prored 1,5; font teksta Times New Roman 12. Naslovi u radu 14 pt, bold, Times New Roman. Uvlačenje prvog reda pasusa First line 1,27 cm. Rad mora biti štampan u 3 primerka, povezan i ukoričen. Student fakultetu (mentoru) predaje 3 štampana i ukoričena primerka diplomskog rada i elektronsku verziju rada (.pdf) na jednom CD-u. Za kvalitet izgleda i sadržaja diplomskog rada odgovoran je student koji piše rad. Kontrolu kvaliteta i usaglašenosti izgleda i sadržaja diplomskog rada sa ovim uputstvom vrši mentor. Prilozi 3

4 Megatrend univerzitet, Beograd Fakultet za menadžment Zaječ IZGLED KORICA DIPLOMSKOG RADA Ime i prezime studenta Naslov rada tj. naziv teme (velikim slovima) DIPLOMSKI RAD Zaječar, godina 4

5 Megatrend univerzitet Beograd Fakultet za menadžment Zaječar IZGLED PRVE UNUTRAŠNJE STRANE DIPLOMSKOG RADA Ime i prezime studenta Naslov rada tj. naziv teme (velikim slovima) DIPLOMSKI RAD Predmet: Ime i prezime mentora: Ime i prezime studenta: Broj indeksa: Studijski program: Osnovne akademske studije Matični broj: Zaječar, mesec, godina 5

6 STRUKTURA DIPLOMSKOG RADA SADRŽAJ UVOD I OPŠTI DEO II SPECIJALNI DEO ZAKLJUČAK LITERATURA PRILOZI POPIS SLIKA I TABELA 6

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

U P U T S TV O o postupku prijave, izrade i odbrane završnog diplomskog rada

U P U T S TV O o postupku prijave, izrade i odbrane završnog diplomskog rada EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BOSNA I HERCEGOVINA EUROPEAN UNIVERSITY BRCKO DISTRICT BOSNIA AND HERZEGOVINA Broj: 92-6/2014 Datum: 2.07.2014. Na osnovu člana 53 stav 1 tačka e) Zakona o visokom obrazovanju

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA Univerzitet u Beogradu Rudarsko-Geološki fakultet DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA Beograd, 2013. Na osnovu zaključaka sa sednice

More information

Pravilnik o izradi pisanih radova na osnovnim akademskim studijima. I Opšte odredbe

Pravilnik o izradi pisanih radova na osnovnim akademskim studijima. I Opšte odredbe Na osnovu člana 90. Statuta Univerziteta u Novom Pazaru, Senat Univerziteta u Novom Pazaru, na sjednici održanoj dana 30.05.2014. godine donio je - Pravilnik o izradi pisanih radova na osnovnim akademskim

More information

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U TRAVNIKU

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U TRAVNIKU UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U TRAVNIKU Mart 2011. 1 U skladu sa flanom 26. Statuta Univerziteta u Travniku Senat Univerziteta u Travniku, na svojoj sjednici održanoj dana

More information

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA PREDMET: B2B MARKETING I ELEKTRONSKA TRGOVINA

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA PREDMET: B2B MARKETING I ELEKTRONSKA TRGOVINA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2014/15 godina. PREDMET: B2B MARKETING I ELEKTRONSKA TRGOVINA Nastavnik: Doc. dr Branislav Mitić E-mail: mmmbane@gmail.com Saradnik:

More information

SPORT NAUKA I PRAKSA UPUTSTVO AUTORIMA

SPORT NAUKA I PRAKSA UPUTSTVO AUTORIMA SPORT NAUKA I PRAKSA UPUTSTVO AUTORIMA Naučni časopis SPORT NAUKA I PRAKSA, zvanična publikacija Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda, objavljuje originalne naučne radove, stručne i pregledne

More information

ČASOPIS STRANI PRAVNI ŽIVOT UPUTSTVO ZA AUTORE

ČASOPIS STRANI PRAVNI ŽIVOT UPUTSTVO ZA AUTORE ČASOPIS STRANI PRAVNI ŽIVOT UPUTSTVO ZA AUTORE U časopisu Strani pravni život u izdanju Instituta za uporedno pravo u Beogradu objavljuju se naučni (originalni i pregledni) i stručni članci, komentari

More information

2. poglavlje - IDENTIFIKACIJA POTROŠAČA - od 62 do 80 strane (19 strana)

2. poglavlje - IDENTIFIKACIJA POTROŠAČA - od 62 do 80 strane (19 strana) Analizirana poglavlja Šapićeve disertacije Broj redova u radu Izvor preuzimanja Broj preuzetih redova 2. poglavlje - IDENTIFIKACIJA POTROŠAČA - od 62 do 80 strane (19 strana) 1. 62 strana 31 2. 63 strana

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

UPUTSTVO ZA AUTORE Recenziranje i objavljivanje. Tekst rada. Naslov rada. Rezime. Tabele, slike i grafikoni.

UPUTSTVO ZA AUTORE Recenziranje i objavljivanje. Tekst rada. Naslov rada. Rezime. Tabele, slike i grafikoni. UPUTSTVO ZA AUTORE Časopis Godišnjak za psihologiju objavljuje originalne naučne, pregledne i stručne radove iz svih oblasti psihologije, koji nisu prethodno publikovani, niti predloženi za objavljivanje

More information

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA, KRITIČKOG PRIKAZA I MAGISTARSKOG RADA

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA, KRITIČKOG PRIKAZA I MAGISTARSKOG RADA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB PDS ORGANIZACIJA I MANAGEMENT UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA, KRITIČKOG PRIKAZA I MAGISTARSKOG RADA Uredila: mr. sc. Nina Pološki Zagreb, ožujak 2001.

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA

PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA U NAUČNIM I STRUČNIM RADOVIMA Izmjenjeno i dopunjeno izdanje Sarajevo, 2011. godine Izmijenjeno i dopunjeno izdanje Urednice: Maja Arslanagić Selma Kadić - Maglajlić Izdavač:

More information

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 1. OBLIKOVANJE ZAVRŠNOG RADA Završni rad se izrađuje na kraju preddiplomskog studija i obično obrađuje definiranu stručnu temu kojom se dokazuje sposobnost kandidata za stručni

More information

Naputak za izradu završnog rada na stručnom studiju Predškolskog odgoja

Naputak za izradu završnog rada na stručnom studiju Predškolskog odgoja SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET Savska cesta 77 10000 Zagreb, REPUBLIKA HRVATSKA Tel. (+385 1) 63 27 300; faks (+385 1) 61 77 860 Naputak za izradu završnog rada na stručnom studiju Predškolskog

More information

UPUTSTVO ZA PISANJE STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA

UPUTSTVO ZA PISANJE STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA Prof. dr PREDRAG DAMNJANOVIĆ UPUTSTVO ZA PISANJE STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA Beograd, 2016. Prof. dr PREDRAG DAMNJANOVIĆ UPUTSTVO ZA PISANJE STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA Beograd, 2016. 1 S A D R Ž A J Strana

More information

PRAVILNIK O IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA

PRAVILNIK O IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA UNIVERZITET U ZENICI PRAVNI FAKULTET PRAVILNIK O IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA ZENICA, 2010. Preambula Ovaj pravilnik namijenjen je kandidatima koji izrađuju magistarski rad, mentorima magistarskih radova,

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

U P U S T V O ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU ZAVRŠNOG - MAGISTARSKOG RADA U OKVIRU DRUGOG CIKLUSA BOLONJSKOG STUDIJA

U P U S T V O ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU ZAVRŠNOG - MAGISTARSKOG RADA U OKVIRU DRUGOG CIKLUSA BOLONJSKOG STUDIJA Na osnovu člana 70. 71. 72, i člana 73, Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 43/08), te članova 22. do 36. Pravila studiranja za drugi ciklus studija na

More information

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA Vojvode Putnika 87. www.educons.edu.rs Naosnovučlanova 8, 54, 61 i 83 Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 48 i 109 Statuta Univerziteta Educons

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

VELEUČILIŠTE BALTAZAR ZAPREŠIĆ UPUTA ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG ZAVRŠNOG RADA ZAPREŠIĆ, 2017.

VELEUČILIŠTE BALTAZAR ZAPREŠIĆ UPUTA ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG ZAVRŠNOG RADA ZAPREŠIĆ, 2017. VELEUČILIŠTE BALTAZAR ZAPREŠIĆ UPUTA ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG ZAVRŠNOG RADA ZAPREŠIĆ, 2017. 1 O SPECIJALISTIČKOM ZAVRŠNOM RADU Izradom specijalističkog završnog stručnog rada student dokazuje sposobnost

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016 IF4TM Plan for additional dissemination activities in 2016 Project Acronym: IF4TM Project full title: Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia Project No:

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Third International Scientific Symposium "Agrosym Jahorina 2012"

Third International Scientific Symposium Agrosym Jahorina 2012 10.7251/AGSY1203656N UDK 635.1/.8 (497.6 Republika Srpska) TENDENCY OF VEGETABLES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF SRPSKA Nebojsa NOVKOVIC 1*, Beba MUTAVDZIC 2, Ljiljana DRINIC 3, Aleksandar ОSTOJIC 3, Gordana

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima

Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima Sveučilište u Zadru Tomislav Janović Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima nastavni materijal za kolegij Akademsko pisanje Zadar, 2009. Sadržaj 0. Uvodne napomene...

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA U NAUČNIM I STRUČNIM RADOVIMA

PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA U NAUČNIM I STRUČNIM RADOVIMA P R Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima V A R N I FAKULTET M O S T A PRIRUČNIK ZA NAVOĐENJE IZVORA U NAUČNIM I STRUČNIM RADOVIMA (Harvardski sistem) Mostar, 2011. godine 3 PRIRUČNIK

More information

Pisanje studentskih radova

Pisanje studentskih radova Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Pisanje studentskih radova Upute za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova i doktorske disertacije Prof.dr.sc. Antun

More information

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat.

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat. Pomoć za citiranje u Wordu, unošenje popisa tablica i slika Ono je poželjno poznavati, jer će se kandidat riješiti muke pri navođenju literature. Za početak treba otići na karticu Reference i u njoj potražiti

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina 5 51000 Rijeka CROATIA Phone: +385 51 688 266 www.fzsri.uniri.hr UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNIH

More information

Upute za citiranje i referenciranje. Harvardski stil citiranja

Upute za citiranje i referenciranje. Harvardski stil citiranja Upute za citiranje i referenciranje Harvardski stil citiranja Sadržaj 1. Harvardski stil citiranja i referenciranja... 1 2. Navođenje izvora unutar teksta... 3 2.1. Knjiga koja ima jednog autora... 3 2.2.

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA

SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA U Rijeci, veljača 2016. 1. STRUKTURA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA Završni/ rad (u daljnjem tekstu: rad) je samostalan rad u

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Podgorica,

Podgorica, AKADEMSKO PISANJE Ivana Katnić Podgorica, 01.11.2016. II blok časa Literatura: Kleut, Marija (2008) Naucno delo od istrazivanja do stampe, Akademska knjiga, Novi Sad; Kuba, Li; Koking, Dzo (2003) Metodologija

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA 1 Redakcija časopisa Ekonomski signali 1 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaiću, 32182 Leposavić, Kosovo i Metohija, Srbija (ekonomski.signali@gmail.com)

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

MEDICINSKI PODMLADAK naučni časopis za studente i mlade istraživače od UPUTSTVA ZA AUTORE

MEDICINSKI PODMLADAK naučni časopis za studente i mlade istraživače od UPUTSTVA ZA AUTORE MEDICINSKI PODMLADAK naučni časopis za studente i mlade istraživače od 1949. UPUTSTVA ZA AUTORE Dragi autori, u tekstu ispod naći ćete instrukcije kako da pripremite svoj tekst da bi bio uzet u razmatranje

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

UPUTSTVA ZA IZRADU MATURALNOG / ZAVRŠNOG RADA

UPUTSTVA ZA IZRADU MATURALNOG / ZAVRŠNOG RADA UPUTSTVA ZA IZRADU MATURALNOG / ZAVRŠNOG RADA Općenite upute (str. 1) Priprema za izradu maturalnoga rada (str. 2) Kompozicija i dijelovi maturalnog rada (str. 3) Tehnička izrada rada (str. 4) Bibliografija

More information

UPUTE ZA AUTORE. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji (double-blind peer review) i u odnosu na to razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

UPUTE ZA AUTORE. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji (double-blind peer review) i u odnosu na to razvrstavaju se u sljedeće kategorije: UPUTE ZA AUTORE Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu je naučno-stručni časopis koji izlazi jednom godišnje. Izdavač časopisa je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. U Godišnjaku se objavljuju radovi

More information

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU SVEUČILIŠTE U ZADRU PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA SVEUČILIŠNOM PREDDIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU SVEUČILIŠTE U ZADRU PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA SVEUČILIŠNOM PREDDIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE ODJEL ZA ARHEOLOGIJU SVEUČILIŠTE U ZADRU PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA SVEUČILIŠNOM PREDDIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE Zadar, listopad 2016 Opće odredbe Članak 1 Ovim se Pravilnikom propisuje postupak prijave,

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

VAŽNOST CITIRANJA I REFERENCIRANJA

VAŽNOST CITIRANJA I REFERENCIRANJA CITIRANJE I REFERENCIRANJE SADRŽAJ 1. VAŽNOST CITIRANJA I REFERENCIRANJA 1 2. LITERATURA I BIBLIOGRAFIJA 3 3. HARVARDSKO CITIRANJE 4 3.1. CITIRANJE REFERENCI U TEKSTU PRIMJENOM HARVARDSKOG SUSTAVA 4 3.1.1.

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

Osnove rada s alatima za upravljanje referencama

Osnove rada s alatima za upravljanje referencama Osnove rada s alatima za upravljanje referencama Word, Zotero, Mendeley D500 priručnik za polaznike 2017 Srce Ovaj je priručnik izradio autorski tim Srca u sastavu: Autorica: dr. sc. Ana Ćorić Samardžija

More information

UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA

UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA Upute za pisanje radova UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA Časopis Povijest u nastavi objavljuje tekstove s polja metodike nastave povijesti, kao i historiografske članke te osvrte i recenzije knjiga s područja

More information

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) H2020 Key facts and figures (2014-2020) Number of RS researchers funded by MSCA: EU budget awarded to RS organisations (EUR million): Number of RS organisations in MSCA: 143 4.24 35 In detail, the number

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

Merenje rezultata naučnog rada

Merenje rezultata naučnog rada Merenje rezultata naučnog rada GYULA L. MESTER, University of Szeged, Pregledni rad Faculty of Engineering, Laboratory of Robotics, Szeged, Hungary UDC: 001.89:025.49 Óbuda University, 001.3:050.486 Doctoral

More information

Upute za izradu diplomskoga rada na Studiju psihologije Sveučilišta u Mostaru

Upute za izradu diplomskoga rada na Studiju psihologije Sveučilišta u Mostaru Upute za izradu diplomskoga rada na Studiju psihologije Sveučilišta u Mostaru I. POSTUPAK PRIJAVE TEME DIPLOMSKOGA RADA I.1. Opće odredbe Prema vaţećem Pravilniku o diplomskom radu (u daljnjem tekstu:

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent)

Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent) Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent) Rad u međunarodnom časopisu (M23): 1. Ilić, B., Stojanović, D., Jovanović, V., Mihajlović, D. Management in Sustainable Tourism Development of Serbian

More information

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 ili Kako napisati lep seminarski rad? Qué pasa? Internet platforma Društva hispanista za studente hispanistike quepasa.drustvohispanista.rs

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

FOI: PREPORUKE CITIRANJA I REFERENCIRANJA PRIMJENOM STILA REFERENCIRANJA IEEE

FOI: PREPORUKE CITIRANJA I REFERENCIRANJA PRIMJENOM STILA REFERENCIRANJA IEEE POVJERENSTVO ZA IZRADU PREPORUKA ZA IZRADU I MENTORIRANJE ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE FOI: PREPORUKE CITIRANJA I REFERENCIRANJA PRIMJENOM STILA REFERENCIRANJA IEEE

More information

Проф.др Слободан Стаменковић, редовни професор. Репрезентативни радови: М 12

Проф.др Слободан Стаменковић, редовни професор. Репрезентативни радови: М 12 Проф.др Слободан Стаменковић, редовни професор Репрезентативни радови: М 12 M 23 M31 1- «Corporate social responsibility», KDO-Dimenzijе uspešne konkurentske strategije kompanije, Tudorescu, N., Zaharia

More information

RADOSAV VASOVIC ( ) ON THE BELGRADE OBSERVATORY

RADOSAV VASOVIC ( ) ON THE BELGRADE OBSERVATORY RADOSAV VASOVIC (1868-1913) ON THE BELGRADE OBSERVATORY V. Trajkovska and S. Ninkovic Astronomical Observatory, Volgina 7, 11160 Belgrade 74, Serbia and Montenegro Abstract. In the first half of the XIX

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA Georgi Georgiev, Žarko Kostovski, Viktor Mitrevski UDK 796.012.1-057.87(497.7:497.11) QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

POSTUPAK PREDAJE DIPLOMSKOG RADA ZA OCJENU I OBRANU

POSTUPAK PREDAJE DIPLOMSKOG RADA ZA OCJENU I OBRANU POSTUPAK PREDAJE DIPLOMSKOG RADA ZA OCJENU I OBRANU 1. Diplomski studij završava izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita Diplomski rad treba prirediti prema standardima i uputama (pogledaj

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Nastavni predmet: Vežba br 6: Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike primenom ekspertnih sistema Doc. dr Dejan

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

Stoves 2018 / 2019 Your perfect winter ally

Stoves 2018 / 2019 Your perfect winter ally www.color.hr Stoves 2018 / 2019 Your perfect winter ally 2 / Content 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 58 INTRODUCTION STOVE D11 STOVE D13 STOVE D14 STOVE D15 STOVE

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Univerzitet Union Nikola Tesla Fakultet za inženjerski menadžment DIPLOMSKI RAD

Univerzitet Union Nikola Tesla Fakultet za inženjerski menadžment DIPLOMSKI RAD Univerzitet Union Nikola Tesla Fakultet za inženjerski menadžment DIPLOMSKI RAD PROCEDURA PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA SADRŽAJ I TEHNIČKI PARAMETRI ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA PROCEDURA DIPLOMIRANJA Beograd,

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro Personal data Address E-mail Linkedln VLADAN MARTIĆ PhD No 28 Admirala Zmajevica Street, Podgorica, Montenegro Cell +382 67 280 211 vladan.martic@unimediteran.net https://www.linkedin.com/in/vladan-martic-4b651833

More information

UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA POSTUPAK VOĐENJA DIPLOMSKOG ISPITA 1. SVRHA 2. PODRUČJE PRIMENE

UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA POSTUPAK VOĐENJA DIPLOMSKOG ISPITA 1. SVRHA 2. PODRUČJE PRIMENE UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA POSTUPAK VOĐENJA DIPLOMSKOG ISPITA 1. SVRHA Postupkom se definišu redosled i način izvođenja, prateća dokumentacija i odgovornost učesnika u procesu

More information

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava The Effect of Migration on the Ethnic Structure of Population in Vojvodina Uticaj migracije na etničku strukturu stanovništva u Vojvodini A vándorlások hatása a népesség etnikai összetételére a Vajdaságban

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Drago Pupavac Polytehnic of Rijeka Rijeka e-mail: drago.pupavac@veleri.hr Veljko

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Modul Humana molekularna genetika

Modul Humana molekularna genetika Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Studijski program Master akademske studije molekularni biolog i fiziolog Modul Humana molekularna genetika Rukovodioci modula: Prof. dr Dušanka Savić Pavićević

More information