KAPACITET I RAZINA USLUGE DVOTRAČNIH IZVANGRADSKIH CESTA CAPACITY AND LEVEL OF SERVICE OF TWO LANE RURAL HIGHWAYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KAPACITET I RAZINA USLUGE DVOTRAČNIH IZVANGRADSKIH CESTA CAPACITY AND LEVEL OF SERVICE OF TWO LANE RURAL HIGHWAYS"

Transcription

1 KPITET I RZIN USLUGE DVOTRČNIH IZVNGRDSKIH EST PITY ND LEVEL OF SERVIE OF TWO LNE RURL HIGHWYS mr. sc. Ivan Lovrić, dipl. ing. građ. Sveučilišta u Mostaru Građevinski fakultet Kralja Zvonimira Mostar prof. dr. sc. Branko Mazić, dipl. ing. građ. Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet Ulica patriotske lige 3 71 Sarajevo Sažetak: U radu su obrađene tri metodologije proračuna kapaciteta i razine usluge dvotračnih izvangradskih cesta. Prva najšire upotrebljavana je HM2 (Highway apacity Manual 2), druga je njemačka metodologija HBS21 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 21) i treći je novo-klasični postupak prof. dr. LJ. Kuzovića. Na kraju rada na jednom primjeru su dani rezultati prema navedenim metodologijama i izvršena je njihova usporedba. Ključne riječi: kapacitet, razina usluge, metodologija kapacitativne analize, HM2, HBS21, Novo-klasični postupak bstract: This paper presents three capacity analysis methodology for two-lane highways. The first one, the most known in the world, is HM 2 (Highway apacity Manual 2), the second is German methodology HBS 21 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 21) often called German HM and there is also New-classic procedure by Ph.D LJ. Kuzović. t the end there is an example according these methodology with explanation and comparison of the results. Key words: capacity, level of service, capacity analysis methodology, HM2, HBS21, Newclassic procedure

2 1. UVOD I u razvijenijim zemljama dvotračne izvangradske ceste čine oko 9% u ukupnoj mreži cesta. U Bosni i Hercegovini toj je 99.99%. U funkcionalnom smislu služe ili bi trebale služiti kao priključne cesta autocestama, veza između gradova različitog regionalnog značaja i kao regionalne i lokalne poveznice. Zbog toga i veličina dnevnog opterećenja na njima jako varira od vrlo niskih vrijednosti pa čak može dostići i vrijednosti veće od 2 PDP-a. U kapacitativnoj analizi definiraju se kao dvotračne, dvosmjerne bez razdjelnog pojasa. Situacija koja se jedino dešava kod ovih funkcionalnih elemenata na kojima vladaju uvjeti neprekinutih tokova, je da vozila koja pretječu sporija moraju koristiti trak za suprotni smjer s odgovarajućom veličinom vremenske praznine u suprotnom toku. S porastom veličine toka mogućnosti za pretjecanje opadaju. Isto tako ceste sa skromnijim elementima geometrije pružaju manje mogućnosti za pretjecanje u odnosu na ceste s boljom geometrijom. Kao i kod svih ostalih funkcionalni elemenata cestovnog sustava i u svim metodologijama kapacitativna analiza se sastoji od dva glavna koraka. Jedan je određivanje kapaciteta (c) dionice kao kvantitativne mjere, odnosno stupnja zasićenja x=q/c i razine usluge (RU) koja opisuje kvalitetu odvijanja prometnih tokova na zadanim dionicama cesta. U uvjetima nemogućnosti pretjecanja, a pri porastu opterećenje, stvaraju se kolone, brzina toka opada, a gustoća raste. Prethodno navedeni parametri općenito predstavljaju mjere efikasnosti kojima se određuje razina usluge kod dvotračnih izvangradskih cesta. U nastavku će se ukratko opisati tri najvažnije metodologije provođenja kapacitativne analize s njihovom primjenom na istom primjeru. Sve oznake i kratice su zadržane u izvornom obliku. 2. METODOLOGIJ HM 2 Značajno izmijenjena metodologija u odnosu na prethodne verzije. Naglasak je stavljen na određivanje mjera efikasnosti koje određuju razinu usluge, dok je kapacitet u idealnim (base condition) uvjetima povećan na 32 OV/h s ranijih vrijednosti od 28 OV/h. Stupanj zasićenja ceste se određuje na način da se ova vrijednost kapaciteta usporedi s 15 min prometnim opterećenjem izraženim u ekvivalentima osobnih vozila korigiranim za utjecaj uzdužnog nagiba i teških vozila. Dakle smanjen je broj utjecajnih faktora za određivanje veličine odnosa veličina toka/kapacitet. Za razliku od ranije, sada se korekcijskim faktorima povećava zadana veličina toka i uspoređuje s kapacitetom u idealnim uvjetima. 2.1 iljevi metodologije Opisat će se operativna analiza za promatranje oba smjera u cjelini. Dvosmjerni segmenti mogu uključivati duže dionice dvotračnih cesta s homogenim poprečnim presjekom i relativno konstantnim opterećenjem i strukturom duž cijelog segmenta. Mora se nalaziti u ravničarskom ili brežuljkastom terenu. Dionice u planinskom terenu ili s uzdužnim nagibom većim od 3 % na duljini većoj od 1 km se analiziraju po posebnoj metodologiji specifičnih uzdužnih nagiba i analizi jednog traka u jednom smjeru kao osnovnog funkcionalnog elementa. Dvije mjere efikasnosti odvijanja prometnih tokova se koriste za opisivanje razine usluge na dvotračnim izvangradskim cestama: prosječna brzina putovanja i postotak izgubljenog vremena u koloni. Prosječna brzina putovanja (TS) predstavlja mjeru mobilnosti na cesti. Dobije se ako se duljina dionice podijeli s prosječnim vremenom putovanja svih vozila koja prelaze predmetnu duljinu u oba smjera u zadanom intervalu. Druga mjera efikasnosti nazvana postotak izgubljenog vremena u koloni (PTSF) predstavlja slobodu manevriranja i komfor putovanja. Ona je prosječan postotak vremena putovanja koja vozila moraju provesti u koloni iza sporijeg vozila zbog nemogućnosti pretjecanja. Teško je mjerljiva na terenu. Ipak metodologija sugerira da se postotak vozila čije je vrijeme slijeda manje od 3s na reprezentativnom presjeku može koristiti kao surogat ove mjere efikasnosti. Ova metodologija dvotračne izvangradske ceste dijeli u dvije klase po relativno uopćenim kriterijima. Klasa I To su dvotračne cesta na kojima vozači očekuju vožnju relativno velikim brzinama. One služe za relativno dulja putovanja, povezuju veće centre i predstavljaju primarne veze u državnoj mreži cesta. Klasa II su dvotračne ceste na kojima vozači prvenstveno ne očekuju vožnju relativno velikim brzinama. Brzina vožnje nije primarna. Po funkciji one bi trebale predstavljati priključne ceste onima iz klase I. One služe kraćim putovanjima, mogu biti početni i krajni dio dužih putovanja ili služiti u rekreacijske svrhe. 2.1 Kapacitativna analiza Zbog ograničenosti prostora u ovom radu će se u nastavku dati sažet shematski prikaz metodologije kapacitativne analize dvotračnih dvosmjernih izvangradskih cesta (slika 1).

3 Slika 1: Shematski prikaz metodologije proračuna kapaciteta i RU po HM 2

4 Kapacitet dvotračnih cesta je 17 OV/h/trak za svaki smjer putovanja. Smatra se da je kapacitet skoro nezavisan o raspodjeli prometa po smjerovima, izuzev na većim duljinama gdje kapacitet ne prelazi 32 OV/h u oba smjera. 2x.25m + 2x1.5m) po RS-Q, i slične poprečne presjeke. Metodologija podrazumijeva da različite širine prometnih trakova navedenih poprečnih presjeka i mala odstupanja od ovih širina nemaju značajan utjecaj na kapacitet i razinu usluge odnosno na kvalitetu odvijanja prometnih tokova. Ovaj dio je doslovno preveden i citiran zbog ograničenosti primjene u našim uvjetima. Dionice cesta s promjenjivim utjecajnim veličinama dijele se na segmente. Segment počinje kod promjene neke utjecajne veličine i treba biti duga najmanje 3m. Uobičajeni i najčešći postupak je da se oba traka odnosno smjera promatraju se kao cjelina. slika 2: Kriteriji za RU za ceste klase I Za određivanje razine (RU) usluge dvotračnih cesta klase I koriste se obje mjere efikasnosti prosječna brzina putovanja - TS i postotak izgubljenog vremena u koloni - PTSF (slika 2), dok za klasu II razina usluge se određuje samo po kriteriju PTSF (tablica 1). Tablica 1: Kriteriji za RU za ceste klase II Razina usluge (RU) Postotak izgubljenog vremena u koloni (PTSF) 4 B >41-55 >55-7 D >7-85 E >85 RU F se primjenjuje u svim slučajevima kada je q/c > 1 Tablični prikazi vrijednosti navedenih korekcijski faktora neće se davati osim za slučaj urađenog primjera na kraju. 3.2 Utjecajne veličine Uzdužni nagib Na usponima većeg uzdužnog nagiba (>2%) smanjuje se brzina putovanja svih vozila, prije svega teških vozila. Zbog toga se ove dionice uzimaju u obzir pri proračunu kako s veličinom uspona tako i njegovom dužinom. (uvjeti na padu se izjednačuju s uvjetima na horizontalnoj dionici za slučaj da se oba smjera odnosno traka promatraju kao cjelina). Uzdužni nagib se prenosi u klase uspona od 1 do 5. Stupnjevanje u ovakve klase radi se za odsječak određene dužine i uspona: - na temelju postojane brzine mjernog teškog vozila koja se može održati na dijelu dionice, - inače na temelju srednje brzine mjernog teškog vozila na odsječku koja se računa kao aritmetička sredina na početku i kraju uspona. Brzina mjernog teškog vozila pomoću određuje se pomoću dijagrama na slici 3 i odvojeno za oba smjera vožnje, mjerodavna je manja. 3 METODOLOGIJ HBS % -4 % -2 % % 1 % <_ 1,47 Razvijena je u Njemačkoj i također interesantna posebice što je utemeljena na istraživanjima provedenim u "europskim" prevladavajućim uvjetima odvijanja prometnih tokova. Metodološki pristup se također značajno razlikuje od HM-ovog 3.1 Područje primjene [Km/h] % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % Postupak se odnosi na dijelove proračuna dvotračnih izvangradskih cesta koji ne leže u području utjecaja susjednih čvornih točaka. Važi za dvotračne ceste kategorije sa spojnom funkcijom stupnjeva I do III po RS-N, Također primjenjuje se za poprečne presjeke RQ 1.5 (2x3.5m + 2x.25m + 2x1.5m) i RQ 9.5 (2x3.m Weg [ m ] Slika 3: Profili brzina za mjerno teško vozilo kod različitih uzdužnih nagiba

5 Nakon određene mjerodavne brzine teškog vozila na dionici prema kriterijima iz tablice 2 određuje se u koju klasu uspona spada predmetna dionica. Tablica 2: Klase uspona ovisno o klasi brzina Najmanja srednja brzina mjernog teškog vozila Klasa uspona [km/h] > < Zakrivljenost i mogućnost pretjecanja Odnosi zakrivljenosti jedne ceste i mogućnost pretjecanja vozila u vožnji na dvotračnim cestama imaju značajan utjecaj na brzinu putovanja. Obje utjecajne veličine se izražavaju kroz zakrivljenost KU u grad/km. n γ KU= KU - zakrivljenost (krivinska karakteristika) [grad/km] γ i - promjena kuta u tlocrtu (skretni kutevi) [grad] L - duljina dionice izvangradske ceste [km] L i - duljina i-tog sementa [km] n - broj segmenata unutar promatrane dionice Utjecaj nemogućnosti pretjecanja na brzinu putovanja osobnog vozila uzima se u obzir kroz dodatak na zakrivljenost na način opisan u tablici 3. Tablica 3: Dodatak na zakrivljenost kod zabrane pretjecanja Dio dionice sa zabranom Dodatak na pretjecanja [%] zakrivljenost [grad/km] LUVB UVB = 1 L * j=1 L i 5 ÜVB 15 + ( ÜVB -3) / 7 * L ÜVB - dužina svih zona sa zabranom pretjecanja unutar dionice. Pri tome se uzimaju u obzir samo dionice na kojima postoji zabrana pretjecanja. L - dužina dionice izvangradske ceste Zbroj iz zakrivljenosti trase (krivinska karakteristika) i dodatka na temelju udjela dionica sa zabranom pretjecanja utječe na ukupne utjecajne veličine u dokazu kvalitete odvijanja prometnih tokova Struktura prometnog toka Utjecaj teškog prometa na srednju brzinu putovanja osobnog vozila i na kapacitet uzima se u obzir i on je dan grafički u dijagramima q-v za pet klasa uspona i unutar svake klase uspona za četiri grupe združenog utjecaja zakrivljenosti i nemogućnosti pretjecanja. U nastavku će se dati samo dva dijagrama (slika 4). Oba dijagrama su iz klase uspona 1. Prvi je za zakrivljenost u rasponu KU = 75 grad/km i pokazuje kako je utjecaj teškog prometa dan u klasama s razmakom od 5 ili 1 %. Drugi q-v je za zakrivljenost u rasponu KU = grad/km koja odgovara dionici iz primjera koji je dan na kraju članka. [Km/h] [Km/h] B % SV 1 % SV 2 % SV B [K fz/h] [Kfz/h] D D F F E E % SV 1 % SV 2 % SV slika 4: Srednja brzina putovanja osobnog vozila ovisno o jačini prometa (klasa uspona 1) Ograničenje brzine U nastavku se daje doslovni citat (prijevod) koji praktično govori da utjecaj ograničenja brzina nije uzet u obzir. Obzirom na našu situaciju izgrađenosti uzduž prometnica ovo može predstavljati ograničenje u primjeni metodologije. "Ograničenje brzine dovodi do reduciranja srednje brzine putovanja osobnog vozila i time do povećanja gustoće prometa. U području niskih jačina prometa su utjecaji na brzine najveći, ali razlike gustoće manje. Zato se odustaje u proračunu od uzimanja u obzir ograničenja brzina zbog manjkave poznavanja točnosti"[2].

6 3.3 Razina usluge Razina usluge određuje se pomoću gustoće prometnog toka. Jednostavnosti radi, računa se s jednom fiktivnom gustoćom prometnog toka, kod koje su u veličini toka q sadržana sva motorna vozila, dok se srednja brzina putovanja odnosi samo na osobna vozila. Dakle gustoća toka se računa kao q k= V gdje su: k - gustoća toka [voz/km] q = veličina toka [voz/h] V R = srednja brzina putovanja osobnog vozila [km/h] Svakoj gustoći prometa k pripada, ovisno o značajkama dionice i prometnim rubnim uvjetima, srednja brzina osobnog vozila V R, koja se dobije iz dijagrama (slika 4). Za podjelu stupnjeva kvaliteta prometnog toka odnosno razina usluge do F važe granične vrijednosti gustoće prometa danih u tablici 4. R Tablica 4: Granične vrijednosti gustoće kao kriterij za određivanje RU Razina usluge RU B D E F Gustoća prometa * [voz/km] >4 *Gustoća toka odnosi se na vozila oba smjera 3.4 Kapaciteti U ovoj metodologiji kapaciteti dionica predmetnih cesta dani su tablično u ovisnosti o ranije definiranim utjecajnim veličinama. Praktično ovise o zadanim uvjetima geometrije ceste (horizontalne, vertikalne i definiranih poprečnih presjeka) i strukture prometnog toka. Može se odmah primijetiti da za razliku od nove verzije HM 2 koji je povećao granicu kapaciteta dvotračnih cesta u idealnim uvjetima na 32 OV/h, ta vrijednost po metodologiji HBS 21 iznosi 25 OV/h a po novo-klasičnoj metodologiji 286 OV/h u oba smjera. Tablica 5: Kapaciteti na dvotračnim izvangradskim cestama (oba smjera vožnje) Klasa uspona Zakrivljenost (grad/km) Kapacitet [voz/ h] Udio teškog prometa [%] > > > > >

7 4. NOVO-KLSIČNI POSTUPK Novo-klasični postupak za analizu praktičnog kapaciteta i razine usluge osnovnih dionica dvotračnih cesta razvijen je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i objašnjen u knjizi prof. dr. Lj. Kuzovića (LiT). U knjizi se navodi da su vrijednosti kapaciteta i brzine pri kapacitetu dvotračnih cesta u idealnim uvjetima, koje su utvrđene istraživanjima u razdoblju gotovo identične s vrijednostima kapaciteta i brzine pri kapacitetu koje su dane u HM 85 i HM 94. veličina kapaciteta od 286 OV/h u oba smjera za dvotračne ceste primjenjivana je u bivšoj državi od 1979., dakle 6 godina prije HM 85 u kome se prvi put pojavljuje vrijednost od 28 OV/h. Slika 6: Ovisnost gustoće uvjetno homogenog toka dionice idealne geometrije o raspodjeli veličine toka po smjerovima Bazne vrijednosti osnovnih parametara (brzina i gustoća) pri maksimalnoj veličini toka u funkciji neravnomjernosti tokova po smjerovima na osnovnom odsjeku dvotračne ceste u praktično idealnim uvjetima prikazani su na slikama 5, 6 i 7 [3]. Inače te vrijednosti za oba smjera za slučaj raspodjele po smjerovima 5/5 % po ovoj metodologiji su : V o =72.5 km/h, g o =39,45 OV/km i o =286 OV/h. Pod praktično idealnim uvjetima dvotračnih, dvosmjernih izvangradskih cesta podrazumijeva se sljedeće: prosječna brzina > 95 km/h, širina trakova 3.5 m, slobodna bankina širine 1.8 m, bez zona sa zabranom pretjecanja, u strukturi toka samo su osobna vozila (OV) i ovakav tok se črsto naziva uvjetno homogen tok, raspodjela toka po smjerovima 5/5 %, bez ometanja prometnom signalizacijom kojom se ograničava brzina ili skretanjem vozila, ravničarski teren. Slika 7: Ovisnost brzine uvjetno homogenog toka dionice idealne geometrije o raspodjeli veličine toka po smjerovima 4.1 Proračun praktičnog kapaciteta Praktični kapacitet određuje se na temelju osnovne relacije prometnog toka na način da se odrede vrijednosti brzine i gustoće pri kapacitetu: = V g gdje su: V brzina toka pri praktičnom kapacitetu g gustoća toka pri praktičnom kapacitetu Slika 5: Ovisnost praktičnog kapaciteta uvjetno homogenog toka dionice idealne geometrije o raspodjeli veličine toka po smjerovima U nastavku će se dati samo formule za proračun brzine i gustoće toka pri praktičnom kapacitetu, V i g, za tzv. standardne slučajeve odnosno za dionice na kojima je brzina slobodnog toka V sl > 7 km/h.

8 Brzina toka pri praktičnom kapacitetu za standardni slučaj: V = V F ŠT F BS F Va / b gdje su: V brzina toka pri baznom kapacitetu u praktično idealnim uvjetima za tok OV i raspodjelu po smjerovima 5/5 %; V = 72.5 km/h, F ŠT faktor utjecaja širine trake na brzinu pri kapacitetu, F BS faktor utjecaja bočnih smetnji na brzinu pri kapacitetu i F Va/b faktor utjecaja neravnomjernosti toka po smjerovima na brzinu pri kapacitetu. Gustoća toka pri praktičnom kapacitetu za standardni slučaj: g = g F ga / b F gdje su: g gustoća toka pri baznom kapacitetu u praktično idealnim uvjetima za tok OV i raspodjelu po smjerovima 5/5 %; g = OV/km F ga/b faktor utjecaja neravnomjernosti toka po smjerovima na gustoću pri kapacitetu i F KV faktor utjecaja komercijalnih (teških) vozila na gustoću toka pri kapacitetu. KV 4.2 Razina usluge Opći kriteriji za određivanje razine usluge u funkciji od srednje brzine prometnog toka, stupnja zasićenosti q/, maksimalne propusne moći za određenu razinu usluge q max i postotka vremenski zastoja %VZ za dionice dvotračnih cesta dani su u tablici 6. Ova metodologija razinu usluge određuje na temelju kriterija srednje brzine toka i odnosa q/. Opća formula za određivanje brzine toka u režimu normalnog toka u uvjetima prometa koji odgovaraju razinama usluge B,, D i E glasi : VRU"" V V = VRU"" (q qru"" ) q RU"" koja važi za područje q q RU " ", a brzina slobodnog toka V sl V RU" ". Vrijednosti V RU" " brzina toka pri razini usluge, q RU" " veličina toka pri razini usluge, V i ovise o uvjetima ceste i prometa. Obzirom na u uobičajene kategorije terena u kapacitativnoj analizi i u praktično idealnim uvjetima brzine slobodnog toka su sljedeće : - za ravničarski teren V sl =1 km/h, - brdoviti teren V sl =1 km/h i - planinski teren V sl =1 km/h. Tablica 6: Opći kriteriji za određivanje RU Razina Ravničarski Brdovit Planinski %VZ q/ usluge V max q RU V max q RU V max q RU 3, B 45, , D 75, E 75 < 1, 72, F 1 - < 72,5 - < 7 - < PRIMJER U nastavku će se na jednom primjeru tablično prikazati rezultati provedene kapacitativne analize proračuna kapaciteta odnosno omjera tok/kapacitet i određivanja razine usluge na dionici Bojnik Briješće ceste M 5 po ranije opisanim metodologijama. Ulazni parametri: - duljina dionice L = 4 km, - širina prometnog traka ŠT = 3,5m, - udaljenost bočnih smetnji BS =,75m, - neravnomjernost prometnog toka po smjerovima a/b = 5/5 %, - postotno učešće komercijalnih (teških) vozila, HV = 15%; HV = 1%, - prosječni uzdužni nagib i < 1%, - zastupljenost preglednost p = 8%. - zakrivljenost - krivinska karakterisitka KK ~ 2 º/km = 22,22 grad/km Rezultati proračuna prikazani su u tablici 7 zbog ograničenosti prostora i zbog lakše usporedbe rezultata. Sve oznake i kratice su zadržane u izvornom obliku, a njihovo značenje i način proračuna objašnjeni su u članku.

9 Tablica 7: Rezultati provedene kapacitativne analize Metodologija Prom. parametri i PGDP po godinama korekcijski faktori H M 2 H B S 2 1 N O V O - K L S I Č N TS G PGDP K-faktor,1,1,1,1,1,1 FVS,9,9,9,9,9,9 q (voz/h) BFFS fls 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 fa ffs 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 f = TS f HV f PTSF f HV TS v p PTSF v p PTSF G ,971,985,985,99,99,99, v p /c,418,56,749,99 1,32 1,46 f np 1,4,9,8,8 TS 72,999 67,82 6,325 5,39 BPTSF 68,58 78,86 87,459 93,786 f d/np 5,7 3,3 1,69,9 PTSF 74,28 81,836 89,149 94,686 RU D E E E/F F F klasa uspona zakrivljenost KK preglednost PNPZ KK+PNPZ c q m /c,63,86 1,15 1,53 2,5 2,27 v r 6 55 gustoća k 21,62 32,9 RU D F F F F V SL V 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 F ŠT F BS,92,92,92,92,92,92 F Va/b V 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 g 39,45 39,45 39,45 39,45 39,45 39,45 F ga/b F KV,965,965,965,97,97,97 g 38,69 38,69 38,69 38,267 38,267 38, q m /,51,7,93 1,24 1,66 1,83 V 88,36 84,57 79,74 73,27 64,61 6,97 NU D E E/F F F

10 6. ZKLJUČI Usporedba rezultata pokazuje sljedeće: - Vrijednosti brzine toka pri kapacitetu TS (HM) = 5.39 km/h, v r (HBS) = 52 km/h (slika 4) predstavlja brzinu toka samo osobnih vozila i V (NKP) = 66.7 km/h. Kratice u zagradi označavaju metodologije. Vrijednosti brzina po novo-klasičnom postupku su nešto veće od ostalih dviju. - Vrijednosti dobivenih kapaciteta c (HBS) = 26 odnosno 265 voz/h za 15 odnosno 1 % teških vozila u toku, (NKP) = 2539 odnosno 2552 voz/h analogno % HV. Iz odnosa v p /c kapacitet po HM 2 bi bio cca 315. Ovdje se jednostavno može komentirati samo jedno. Definicije kapaciteta su različite odnosno ne opisuju na isti način realne uvjete maksimalne veličine toka. - Vrijednosti gustoća pri kapacitetu k (HBS) = voz/km i g (NKP) = voz/km dok HM 2 ne određuje gustoću. ko bi se gustoća sračunala na osnovu dobivenih vrijednosti prosječne brzine putovanja pri kapacitetu i kapaciteta (veličina toka pri kapacitetu) koristeći ravnotežno stanje osnovne relacije prometnog toka iznosila bi k = 3168/5.39 = voz/km. Vidljivo je da je ova vrijednost gustoće cca 5 % veća od prethodnih dviju. - Kvalitativni pokazatelj odvijanja prometnog toka daje očekivane rezultate. Novo-klasični postupak i HM 2 daju slične razine usluge, dok HBS podrazumijeva oštrije kriterije. Razlike u rezultatima prvenstveno upućuju na potrebu istraživanja u našim uvjetima odvijanja prometnih tokova, na temelju kojih bi se moglo detaljnije ponuditi odgovore zašto ovolike razlike i koje su to vrijednosti pojedinih parametara koje odgovaraju našim uvjetima. Metodologija proračuna kapaciteta po HM 2 prema Pravilniku o temeljnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa Službeni glasnik BiH br. 13/7 postaje praktično obvezujuća. Kao takva se može prihvatiti samo iz razloga što ne postoje dovoljna istraživanja koja bi mogla ponuditi jasne odgovore na niz problema i dilema koje se pojavljuju u stručnim i znanstvenim krugovima. [3] Kuzović, Lj. : Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2.; [4] W. Brilon, F. Weiser, - New Speed-Flow Diagrams for Rural Two-lane Highways, Research Ruhr-Universtät Bochum, arch/diagrams.htm, [5] Mazić, B.: Brzina toka putničkih vozila u zavisnosti od elemenata puta i gustine saobraćaja, Magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, 1983.; [6] Lovrić, I.: Kapacitativna analiza raskrižja sa svjetlosnom signalizacijom, Magistarski rad, Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet, 22.; [7] vitanić. D.: Modeliranje kapaciteta i razine usluge nesemaforiziranih raskrižja, Magistarski rad, Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet, 2.; [8] Breški, D.: Usporedba analitičkih i simulacijskih modela za analizu funkcioniranja semaforiziranih raskrižja, Magistarski rad, Sveučilište u Splitu, Građevinski-arhitektonski fakultet, 24.; [9] I. Lozić, I. Lovrić, D. vitanić - naliza prometnih tokova na području zapadnog dijela grada Mostara, Drugi hrvatski kongres o cestama, Zbornik radova, knjiga 2, avtat 1999.; [1] Lovrić, I., Pejić, Z.: Influence of the position of the southern part of route and nodes of corridor Vc motorway on the existing and planned road, network, PEMT6, Sarajevo, LITERTUR [1] Higway apacity Manual 2, Transportation Research Bord, Washington. D.. 2; [2] HBS 21, Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, usgabe 21;

Razina usluge na dvotračnim izvangradskim cestama

Razina usluge na dvotračnim izvangradskim cestama DOI: https://doi.org/10.5592/co/zt.2017.19 Razina usluge na dvotračnim izvangradskim cestama Boris Čutura Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet kontakt: boriscutura@gmail.com Sažetak Razina usluge

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

TEORIJA PROMETNOG TOKA

TEORIJA PROMETNOG TOKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI prof. dr. sc. Ivan Dadić doc. dr. sc.goran Kos dr. sc. Marko Ševrović TEORIJA PROMETNOG TOKA Zagreb, prosinac 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA II STRUČNI SEMINAR Banja Luka Oktobar 2013. godine MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA Zoran Andrić 1, Ministarstvo komunikacija i transporta

More information

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Zijad Džafić UDK 334.71.02(497-15) Adnan Rovčanin Preliminary paper Muamer Halilbašić Prethodno priopćenje DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ABSTRACT The shortage of large markets

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ana Žarko. Zagreb, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ana Žarko. Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Ana Žarko Zagreb, 2014. Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristedi stečena znanja tijekom studija na Fakultetu strojarstva

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

PROPOSAL FOR INSTALLATION OF 400/220 kv PHASE SHIFTING TRANSFORMER IN ORDER TO REDUCE LOADING ON 400/110 kv TRANSFORMER IN SS ERNESTINOVO

PROPOSAL FOR INSTALLATION OF 400/220 kv PHASE SHIFTING TRANSFORMER IN ORDER TO REDUCE LOADING ON 400/110 kv TRANSFORMER IN SS ERNESTINOVO HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 11. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 10. 13. studenoga 2013. Marijan Borić HOPS, Sektor za vođenje i tržište marijan.boric@hops.hr

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA

SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb Rijeka, srpanj 2014. NAZIV PROJEKTA: SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 STEEL BRIDGE ON HIGHWAY M-5

ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 STEEL BRIDGE ON HIGHWAY M-5 ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 Vlaho Akmadžić Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, izv. prof. dr. sc. Gabrijel Rako Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mag. građ. Sažetak: U ovom

More information

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni diplomski studij računarstva EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA

PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2015. Sveučilište u Zagrebu Fakultet Prometnih Znanosti ZAVRŠNI RAD PRORAČUN KARAKTERISTIČNI

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Curriculum Vitae. Amir Fejzic Godine, Zvornik

Curriculum Vitae. Amir Fejzic Godine, Zvornik Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Amir Fejzic 06. 06. 1967. Godine, Zvornik Telefon: Posao: + 387 33 276 326 Fax: + 387 33 276 355 E-mail: Polja profesionalnog interesovanja:

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT Služba za zdravstvenu ekologiju GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA ŠIREM PODRUČJU LUKE I GRADA PLOČE

More information

Sveučilište u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD. Doc.dr.sc. Pero Prebeg, dipl.ing. Zagreb, 2015.

Sveučilište u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD. Doc.dr.sc. Pero Prebeg, dipl.ing. Zagreb, 2015. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Voditelj rada: Doc.dr.sc. Pero Prebeg, dipl.ing. Student: Andrea Farkas Zagreb, 2015. Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Bojan Vidović. Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Bojan Vidović. Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Bojan Vidović Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. prof. dr. sc. Milan

More information

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015 MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. profesor doc.dr.sc. Lidija

More information

Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka

Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka Sandra Barić 1, Lorella Mekić 2, Sergije Babić 3 1 Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3.1. Spajanje naprava u ra unalo Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu 3.2. Kori²tenje UI naprava radnim ekanjem Slika 3.2. Pristupni sklop UI

More information

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox prese proizvedene u kija-inoxu presses made by kija-inox NAŠE PRESE SU PATENTIRANE. BR. PATENTNE PRIJAVE: 2017/0571 OUR PRESSES IS PATENTED. Nr. PATENT APPLICATIONS: 2017/0571 Dobrodošli u Kija-Inox, mi

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

IZDAVAČ / Publisher Sveučilište u Zadru / University of Zadar Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, Hrvatska

IZDAVAČ / Publisher Sveučilište u Zadru / University of Zadar Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, Hrvatska IZDAVAČ / Publisher Sveučilište u Zadru / University of Zadar Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST / Publishing Committee Josip Faričić (predsjednik) GLAVNA

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J.

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE 10 000 ZAGREB, J.Rakuše 1 INVESTITOR/EMPLOYER: NAZIV GRAĐEVINE/FACILITY: DIONICA/SECTION: PROGRAM/

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE

UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANAMARIJA BABIĆ UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 11.07.2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET UTJECAJ NAZIVA MARKE

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO

NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO Kozić S. Mirko, Vojnotehnički institut Sektor za vazduhoplove, Beograd Sažetak: U prvom delu

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017. GIF FORMAT (.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA Računalna forenzika 2016/2017. GIF FORMAT (. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017 GIF FORMAT (.gif) Renato-Zaneto Lukež Zagreb, siječanj 2017. Sadržaj 1. Uvod...

More information

BORE NA GEOLOŠKIM KARTAMA

BORE NA GEOLOŠKIM KARTAMA BORE NA GEOLOŠKIM KARTAMA BORE su deformacijske strukture koje nastaju plastičnom deformacijom, savijanjem planarnih strukturnih elemenata (slojeva, pločastih magmatskih tijela...itd.) Kontinuirane deformacije

More information

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BISNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA Review article Economics of Agriculture 3/2016 UDC: 664.644.4:339.13(497.6+497.5) CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Vladimir Vidović. Zagreb, veljača 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Vladimir Vidović. Zagreb, veljača 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Vladimir Vidović Zagreb, veljača 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE PROCJENA MJERNE NESIGURNOSTI REZULTATA

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum:

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum: Programiranje Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar Datum: 21.03.2017. 1 Pripremiti za sljedeće predavanje Sljedeće predavanje: 21.03.2017. Napraviti program koji koristi sve tipove podataka, osnovne operatore

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

PROCJENA EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA U CESTOVNOM PROMETU KORIŠTENJEM METODE MEET

PROCJENA EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA U CESTOVNOM PROMETU KORIŠTENJEM METODE MEET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD PROCJENA EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA U CESTOVNOM PROMETU KORIŠTENJEM METODE MEET Ime i prezime mentora: Prof. dr. sc. Ivan Mahalec Ime

More information

47. Međunarodni Kongres KGH

47. Međunarodni Kongres KGH 47. Međunarodni Kongres KGH PRIMER DOBRE INŽENJERSKE PRAKSE PRI REKONSTRUKCIJI SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE BIOSKOPA FONTANA NA NOVOM BEOGRADU Nebojša Žakula, Dipl.-Ing. nzakula@gmail.com 1 Tržni

More information

Ocjena rešetkastoga modela sa slobodnim odabirom nagiba tlačnih štapova primjenom modificirane teorije tlačnog polja

Ocjena rešetkastoga modela sa slobodnim odabirom nagiba tlačnih štapova primjenom modificirane teorije tlačnog polja DOI: https://doi.org/10.5592/co/zt.2017.11 Ocjena rešetkastoga modela sa slobodnim odabirom nagiba tlačnih štapova primjenom modificirane teorije tlačnog polja Hrvoje Vido Sveučilište u Rijeci, Građevinski

More information

NOSIVOST KRIŽNO ARMIRANIH PLOČA CAPACITY OF TWO-WAY SLABS

NOSIVOST KRIŽNO ARMIRANIH PLOČA CAPACITY OF TWO-WAY SLABS 6. INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA ŽABLJAK, 7-11. MART 016. Igor Gukov 1, Dalibor Gelo NOSIVOST KRIŽNO ARMIRANIH PLOČA Rezime Prikazani su i međusobno uspoređeni različiti

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

OPTIMIRANJE SMJERA JEDRENJA. Magistarski rad

OPTIMIRANJE SMJERA JEDRENJA. Magistarski rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE OPTIMIRANJE SMJERA JEDRENJA Magistarski rad MANDIĆ DINO Zagreb, 008. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE OPTIMIRANJE SMJERA

More information

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Prometna politika parkiranja u gradovima Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Cilj prometne (parkirne) politike Prosječno vozilo - 23 h u mirovanju 1 h u vožnji Prosječno oko 30 % prijevozne

More information

str 1. Osnovni podaci o mjernoj kampanji str 4. Rezultati mjerenja str. 16. Prilog 1 Tabela preporučenih vrijednosti str. 17. Prilog 2 Mjerne rute

str 1. Osnovni podaci o mjernoj kampanji str 4. Rezultati mjerenja str. 16. Prilog 1 Tabela preporučenih vrijednosti str. 17. Prilog 2 Mjerne rute Broj: 0504 1316/1 Datum: 04. 03. 2016. godine I Z V J E Š T A J o korišćenju Digitalne mobilne kontrolno mjerne stanice za monitoring parametara kvaliteta servisa mobilnih elektronskih komunikacionih mreža

More information

TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH. Opatija,

TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH. Opatija, TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH Opatija, 17.10.2014. Statističke informacije kakve postoje u Europi nedovoljne su i s kvalitativnog i s kvantitativnog aspekta za one

More information

Utjecaj roka berbe na kakvoću ploda jabuke (Malus x domestica Borkh.)

Utjecaj roka berbe na kakvoću ploda jabuke (Malus x domestica Borkh.) Utjecaj roka berbe na kakvoću ploda jabuke Harvest time influence on quality parameters of apple cultivars Ana Kovač, Martina Skendrović Babojelić, Sandra Voća, Ana Marija Jagatić, Tatjana Klepo SAŽETAK

More information

TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH. Opatija,

TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH. Opatija, TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH Opatija, 17.10.2014. Statističke informacije kakve postoje u Europi nedovoljne su i s kvalitativnog i s kvantitativnog aspekta za one

More information

A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic

A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic A Photo Tour Of Bosnia And Herzegovina (1) By Adis Tanovic If you are searching for the ebook A Photo Tour of Bosnia and Herzegovina (1) by Adis Tanovic in pdf format, then you have come on to faithful

More information

Primena karakteristika jednakog kvaliteta kašnjenjeeho-gubitak paketa u projektovanju Internetskih govornih veza

Primena karakteristika jednakog kvaliteta kašnjenjeeho-gubitak paketa u projektovanju Internetskih govornih veza INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, March 2016. Primena karakteristika jednakog kvaliteta kašnjenjeeho-gubitak paketa u projektovanju Internetskih govornih veza Aleksandar Lebl, Dragan Mitić, Predrag Petrović, Vladimir

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ANALIZA UTJECAJNIH FAKTORA NA MJERNU NESIGURNOST ETALONSKOG TVRDOMJERA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ANALIZA UTJECAJNIH FAKTORA NA MJERNU NESIGURNOST ETALONSKOG TVRDOMJERA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ANALIZA UTJECAJNIH FAKTORA NA MJERNU NESIGURNOST ETALONSKOG TVRDOMJERA Doktorska disertacija Željko Alar Zagreb, 2008. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET

More information

VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE AHP metoda

VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE AHP metoda VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE AHP metoda Odlučivanje Pod donošenjem odluke podrazumjevamo izbor neke od alternativa kojima se rješava dani problem. U problemu odlučivanja postoje ciljevi koji se žele postići

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Matija Hoić Zagreb, 2007. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor Prof. dr. sc. Dorian Marjanović

More information

OSNOVE PROJEKTOVANJA REHABILITACIJE VANGRADSKIH PUTEVA RURAL ROAD REHABILITATION DESIGN

OSNOVE PROJEKTOVANJA REHABILITACIJE VANGRADSKIH PUTEVA RURAL ROAD REHABILITATION DESIGN Prof. dr Vojo ANDJUS, dipl.građ.inž. 1 OSNOVE PROJEKTOVANJA REHABILITACIJE VANGRADSKIH PUTEVA Rezime Rehabilitacija vangradskih puteva predstavlja danas osnovu graditeljsku aktivnost na putnoj mreži Srbije.

More information

1.UVOD. Ključne reči: kriptografija, algoritmi, AES, performanse

1.UVOD. Ključne reči: kriptografija, algoritmi, AES, performanse MODELIRANJE PERFORMANSI RAZLIČITIH IMPLEMENTACIJA ALGORITMA AES POMOĆU M5' METODE MODELLING THE PERFORMANCE OF VARIOUS AES ALGORITHM IMPLEMENTATIONS USING M5' METHOD Boris Damjanović, Fakultet organizacionih

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Pere Ćurić. Zagreb 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Pere Ćurić. Zagreb 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Pere Ćurić Zagreb 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

More information

INTENZITET OPTEREĆENJA PRI PROVEDBI KRUŽNOG ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA

INTENZITET OPTEREĆENJA PRI PROVEDBI KRUŽNOG ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA Zlatko Šafarić Davorin Babić Mateja Kunješić INTENZITET OPTEREĆENJA PRI PROVEDBI KRUŽNOG ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA 1. UVOD I PROBLEM Opterećenje se može definirati kao ukupan utjecaj na organizam učenika

More information

CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus

CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus CTPS staff considered roadways that carry on average more than 1,500 weekday MBTA bus passengers in one direction as candidates for dedicated bus lanes CTPS examined the average rates of weekday bus passenger

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 178/PE/2017 ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM Helena Premec Varaždin, svibanj 2017. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI

More information

PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE

PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2009, Neum, B&H, 04. - 07. juni, 2009. PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE CROSSCHECK

More information

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIĈKIH NAUKA Departman za saobraćaj MODEL SIMULACIJE EFEKATA PRIMENE MERA SAOBRAĆAJNE POLITIKE TEHNIĈKO REŠENJE

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIĈKIH NAUKA Departman za saobraćaj MODEL SIMULACIJE EFEKATA PRIMENE MERA SAOBRAĆAJNE POLITIKE TEHNIĈKO REŠENJE UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIĈKIH NAUKA Departman za saobraćaj MODEL SIMULACIJE EFEKATA PRIMENE MERA SAOBRAĆAJNE POLITIKE TEHNIĈKO REŠENJE Predloženo tehničko rešenje nastalo je iz istraživanja

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Orsat Lale PRIJEDLOG PROJEKTNOG RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE CESTOVNOG PROMETNOG SUSTAVA NA PODRUČJU OD GRADA DUBROVNIKA DO ZRAČNE LUKE DUBROVNIK DIPLOMSKI

More information

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU Konferencija 32000 Čačak 9-11. Maja 2008. UDK: 004 : 371 Stručni rad VEZA ZAVISNOSTI INSTANCE Munir Šabanović 1, Momčilo Vujičić 2 Rezime: Objektno orijentisani jezici

More information

Prijedor, october 2011, Preceded by a study trip to Jasenovac, Donja Gradina and Vukovar, october 2011

Prijedor, october 2011, Preceded by a study trip to Jasenovac, Donja Gradina and Vukovar, october 2011 organized by the Youth Initiative for Human Rights BiH, the French-German Youth Office, Documenta-Centar for Dealing with the past, and the Centre André Malraux in Sarajevo Prijedor, 19-21 october 2011,

More information

Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.

Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013. REPUBLIKA HRVATSKA VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013. Završni specijalistički

More information

Ekonomski najpovoljnija ponuda -u potrazi za dobrom praksom- Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak FOI, Varaždin,

Ekonomski najpovoljnija ponuda -u potrazi za dobrom praksom- Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak FOI, Varaždin, Ekonomski najpovoljnija ponuda -u potrazi za dobrom praksom- Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak FOI, Varaždin, 21.3.2013. ENP - mantra JOHN RUSKIN (1819-1900) Nije pametno platiti previše, ali još je gore platiti

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marija Bišćan. Zagreb, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marija Bišćan. Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Marija Bišćan Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Ivica Smojver

More information

Long term morphological analysis and simulations

Long term morphological analysis and simulations Long term morphological analysis and simulations Dr.-Ing. Markus Promny Bundesanstalt für Gewässerkunde / Federal Institute of Hydrology GESINUS 2010 - Liège - 29./30.07.2010 page 1 1D-models of German

More information

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Specijalizacija informatika Luka Petrić PREVENTIVNO DJELOVANJE NA KRIMINALNE AKTIVNOSTI BIG DATA TEHNOLOGIJOM DIPLOMSKI

More information

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. E-I-15, p. 461-465, March 2011. Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C Đulaga Hadžić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog

More information

PRIMJENA KOOPERATIVNOG PRISTUPA U UPRAVLJANJU PROMETOM - ISKUSTVA PROJEKTA ICSI

PRIMJENA KOOPERATIVNOG PRISTUPA U UPRAVLJANJU PROMETOM - ISKUSTVA PROJEKTA ICSI Sadko Mandžuka, Edouard Ivanjko, Pero Škorput, Miroslav Vujić, Martin Gregurić, Jasmin Ćelić PRIMJENA KOOPERATIVNOG PRISTUPA U UPRAVLJANJU PROMETOM - ISKUSTVA PROJEKTA ICSI THE USE OF COOPERATIVE APPROACH

More information

UTVRĐIVANJE I ODREĐIVANJE SUŠE NA OTOKU KORČULI

UTVRĐIVANJE I ODREĐIVANJE SUŠE NA OTOKU KORČULI Prethodno priopćenje Preliminary report UDK 551.577.38(497.5 Korčula) Primljeno (Received): 15. 4. 2011.; Prihvaćeno (Accepted): 22. 7. 2011. UTVRĐIVANJE I ODREĐIVANJE SUŠE NA OTOKU KORČULI Dr. sc. Igor

More information

SEZONA 2017/18 SUPERLIGA I 1. LIGA SENIORI SUPERLIGA I 1. LIGA SENIORKE OSTALA DOMAĆA NATJECANJA EUROPSKA KUP NATJECANJA REPREZENTACIJA HRVATSKE

SEZONA 2017/18 SUPERLIGA I 1. LIGA SENIORI SUPERLIGA I 1. LIGA SENIORKE OSTALA DOMAĆA NATJECANJA EUROPSKA KUP NATJECANJA REPREZENTACIJA HRVATSKE R U J A N 2 0 1 7 2017 European Championship Women I. KOLO MEVZA - MUŠKI L I S T O P A D 2 0 1 7 I. kolo 31. U - 17 - I KOLO I. KOLO MEVZA - ŽENE II. KOLO MEVZA - ŽENE I MUŠKI S U P E R I - KOLO II - KOLO

More information