Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package

Size: px
Start display at page:

Download "Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package"

Transcription

1 Programski paket Gredos 10.0 Tomaž Mohar inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana Golob Jože inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana Leon Andrejaš TERRAGIS d.o.o. Tržaška c. 261, Ljubljana Povzetek Zadnja verzija programa Gredos 10.0 omogoča analizo velikih interkonekcijskih sistemov kot je omrežje UCTE. Implementirana je bila tudi funkcija izvoza topoloških podatkov omrežja v sistem SCALAR. Program Gredos 10.0 predstavlja enotno načrtovalsko analitično orodje, ki združuje analize omrežja vseh napetostnih nivojev z uporabo enotnega GIS programskega vmesnika in različnih računskih modulov. Gredos 10.0 software package Abstract The latest version of Gredos 10.0 software package has a new feature: bulk transmission system analysis. The export of network topology data to SCALAR system was also implemented. Gredos 10.0 software package is network planning software for analysis different network voltage levels by using the same GIS user interface and different calculation modules. I. UVOD Razvoj programske opreme za analizo SN, VN in NN omrežij na inštitutu Milan Vidmar traja že tri desetletja [1]. Glavno načrtovalsko orodje projekta Razvoja elektro-distribucijskega omrežja Slovenije (REDOS), ki teče od l. 1992, je računalniški program z istim imenom, ki je z vpeljavo računalniške grafike dobil predpono G - GREDOS. Programski paket GREDOS v sedanji obliki je nastal predvsem kot orodje za načrtovanje SN omrežja v GIS okolju. Program je bil v l prenesen iz DOS okolja v Windows s pomočjo GIS orodja ArcView [6], v letu 2000 pa je bila narejena samostojna GIS/CAD aplikacija [7]. Uspešno zasnovan uporabniški vmesnik programa z možnostjo uporabe geokodiranih rastrskih in vektorskih podlog je omogočil hiter vnos realnega SN omrežja, zato se je program hitro uveljavil v slovenski distribuciji. Kvalitetni topološko preverjeni podatki so dvignili raven razvojnih študij, uporabljeni pa so bili tudi kot vir podatkov za druge projekte: sistem SCALAR [2] in nove SCADA sisteme v distribuciskih centrih vodenja. Program se je nenehno izboljševal in nadgrajeval z novimi funkcijami [4]. Končni cilj razvijalcev razvoja programa pa je bil vseskozi poenotenje programske opreme za načrtovanje omrežja vseh napetostnih nivojev od nizke do visoke napetosti. Tako je bila v letu 2004 dodana funkcionalnost programa RAZNNOW [3], ki se je na ElMV in v distribuciji uporabljal pri razvoju omrežja nizke napetosti. V zadnji verziji programa Gredos 10.0 (2006) pa je bil v program prenesen večji del funkcionalnosti programa EKOTRA [9], ki se na EIMV že 15 let uporablja kot glavno načrtovalsko orodje VN prenosnega sistema in za analize tranzitov v evropski makrointerkonkciji UCTE. Sl. 1. Program Gredos 10.0 Z vključitvijo analiz VN omrežja in predhodno implementacijo modela Raznnow za nizko napetost, je postal program Gredos 10.0 orodje, ki omogoča analize razvoja distribucijskega in prenosnega sistema z enakim programskim vmesnikom in strukturo podatkov ter možnostjo uporabe različnih računskih modelov (Sl. 1). S tem je razvoj programa v smeri poenotenja postopkov načrtovanja omrežja zaokrožen, čeprav je možnosti za nadaljnje izboljšave programa in vpeljavo novih računskih optimizacijskih modelov še veliko.

2 II. NOVOSTI V GREDOS 10.0 Gredos 10.0 (2006) je zadnja verzija programa, ki je se je razvijala v l. 2005/2006. Programu sta bili dodani dve novi funkcionalnosti in dve izboljšavi: 1. izračun velikih VN interkonekcijskih sistemov (UCTE) 2. povezava ter izvoz podatkov v sistem SCALAR (Korelator). 3. Uskladitev simbologije in slojev 4. Optimizacija funkcij Status omrežja in Izračun zanesljivosti uporaba rekurzivnih funkcij za hitro sprehajanje po drevesnih strukturah omrežja Po konverziji podatkov v format EIMV/DAT (Sl. 3) lahko podatke uvozimo v nov Gredos projekt s pomočjo funkcije (menu»tools/import DAT«), ki importira podatke zapisane v ASCII datotekah DOS verzije programa Gredos oziroma Ekotra. A. Izračun velikih interkonekcisjkih sistemov V Gredos 10.0 so bile implementirani moduli izračunov na EIMV razvitega programskega paket EKOTRA [9], ki se je uporabljal za analize tranzitov v UCTE omrežju ter v razvojnih študijah VN omrežja. Sl. 2 prikazuje primer izračuna testnega modela slovenskega VN omrežja v interkonekciji UCTE. Sl. 3. Magnetizacija kot funkcija polja. C. Definicija območij (Držav) Za izračun pretokov moči med območij je potrebno najprej definirati območja (»Regions«), ki je nova tabela v podatkovni bazi (MDB datoteka) projekta Gredos. Za območje mora biti definiran tudi planiran Saldo in eno ali več bilancirnih vozlišč, ki regulirajo saldo območja. Vsako vozlišče pa mora imeti podatek o številki območja v katerem se nahaja (Sl. 4). Sl. 2. Testni izračun UCTE omrežja. B. Konverzija podatkov UCTE omrežja Na EIMV se že od l v analizah prenosnega sistema upošteva celotno elektroenergetsko omrežje evropskega makrointerkonekcijskega sistema UCPTE (sedaj UCTE). Zaradi nenehne izgradnje in sprememb VN omrežja je bila na nivoju UCTE oblikovana posebna skupina za pripravo podatkov za potrebe izračuna pretokov moči v UCTE omrežju. Podatki se dvakrat na leto revidirajo in izdajo v elektronski obliki ASCII formata datoteke (format UCT). Za branje teh podatkov je bil v p.p. Ekotra narejen podprogram za konverzijo podatkov v lasten format EIMV/DAT. Podprogram je sedaj vključen tudi v program Gredos 10.0 (menu»test/ UCT Data -> Conversion). Sl. 4. Definicija območij

3 Po izračunu omrežja program na osnovi topologije omrežja sam najde interkonekcijske vode (kriterij: začetno in končno vozlišče sta v drugem območju) in zgradi matriko povezav -»Regions Exchange«(Sl. 5) med območji (državami) s sumarnimi pretoki med območji. E. Primerjava dveh stanj Za ugotovitev razporeditve pretokov moči pri tranzitu najprej izračunamo osnovno stanje (Sl. 7) in rezultate shranimo v XML datoteko. Potem izračunamo stanje z dodanim tranzitom (Sl. 8), tako da znižamo planirani saldo npr. Italije in zvišamo saldo Švice ter poženemo izračun. Primerjavo dveh stanj omogoča nova nastavitev v menuju»option Results«, kjer si izberemo stanje za primerjavo in opcijo»compare«. Rezultat primerjave pretokov moči med državami prikazuje Sl. 9. Primerjava je možna tudi na vseh vejskih in vozliščnih rezultatih.. 33 France Belgique Nietherland Schweiz Deutschland CZ Osterreich PL SK HU Italia 23 Slovenija Hrvatska ES Sl. 7. Osnovno stanje brez tranzita BiH 36 France Belgique Nietherland Schweiz Deutschland CZ Osterreich PL SK HU Sl. 5. Pretoki med območji D. Shranjevanje rezultatov v XML ES Italia 28 Slovenija +316 Sl. 8. Stanje s tranzitom Hrvatska BiH V p.p. Gredos je v verziji 10.0 dodana možnost shranjevanja rezultatov v datoteko XML (Sl. 6), ki jih lahko kasneje brez izračunov prikažemo na sliki ali jih uporabimo kot vir za primerjavo izračunov. Belgique 3 France Nietherland 3 Schweiz Deutschland CZ 13 Osterreich 5 PL SK HU -101 Italia 5 Slovenija 0 Hrvatska ES BiH Sl. 9. Primerjava stanj s tranzitom in brez F. Povezava na sistem SCALAR Sl. 6. Shranjevanje rezultatov v XML datoteko Gredos projekti ( Maribor) so že v l služili kot izvor podatkov za sistem SCALAR oziroma za Korelator strel, ki je namenjen korelaciji udara strele in izpada voda v omrežju v realnem času.

4 V okviru naloge:»nadgradnja p.p. Gredos MO za neposredno podporo Korelatorju sistema SCALAR«[2] pa je bil razvit protokol avtomatskega prenosa podatkov iz programa Gredos v SCALAR. Programu Gredos sta dodani dve novi funkciji: 1. Izvoz podatkov XML datoteko (Sl. 10) 2. Povezava in prenos podatkov v sistem SCALAR (Sl. 11) Spremenjeno je delo z nastavitvami slojev. V prejšnjih verzijah Gredos-a je bila nastavitev barve vezana na tip simbola, kar se je zapisalo tudi v projektno datoteko (gmo). Po novem so nastavitve simbolov vezane na sloj na katerem se nahaja simbol (Sl. 13), barva sloja pa se zapisuje v sliko projekta (dwg). S to uskladitvijo je doseženo, da so barve na sliki v programu AutoCad enake kot v Gredosu. Sl. 10. Izvoz podatkov v XML datoteko Sl. 11. Prenos podatkov v sistem SCALAR Pred prenosom podatkov je potrebno preveriti kvaliteto podatkov, kar omogočata funkciji: Calculate Network Status (topološka konsistentnost) in nova funkcija»project Statistics«, ki omogoča preverjanje grafične konsistence, oziroma ali so elementi iz baze grafično predstavljeni na sliki (Sl. 12). Sl. 12. Statistika Gredos projekta G. Uskladitev simbologije in slojev V Gredos 10.0 je bil posodobljen tudi dialog za nastavitve simbologije»symbol Manager«. Sl. 13. Nastavitev slojev III. UPORABA PROGRAMA A. Uporaba programa Gredos na EIMV Program Gredos se na inštitutu Milan Vidmar uporablja na projektu REDOS (Razvoj Distribucijskega Omrežja Slovenije) ter na projektu SCALAR Korelator strel. Prvi model omrežja je bil s p.p. Gredos 4.0 v l narejen za SN omrežje Grosuplje-Kočevje, kjer je bila preizkušena tudi funkcija optimalnega razklopa omrežja. V GIS okolju je bilo s programom Gredos/AV (ArcView) l prvo modelirano omrežje Dravske Doline. V verziji programa Gredos Gredos MO (Map Objects) je bilo v l prva narejena študija Goriško Ajdovsko in Zg. Kras. V l je bila narejena prva študija, ki je vsebovala zanesljivostne analize SN omrežja - za Zgornje Posočje in Idrijsko Cerkljansko regijo. V l so se s programskim paketom Gredos izdelale analize razvoja SN omrežja za»distribution Master Plan«za mednarodni projekt ESTAP na Kosovem.

5 Študijske analize omrežja so se za projekt REDOS vse do l izvajale na conskih modelih omrežja. Z razširitvijo uporabe programa v distribucijskih podjetjih pa se je kvaliteta podatkov zaradi izdelave realnih modelov SN omrežja zelo dvignila.tako je bila v l za območje Ljubljana mesto narejena prva študija mestnega omrežja z realnim omrežjem in obremenitvami po TP. V l je bilo omrežje posamezne distribucije prvič združeno v en celovit projekt ( Maribor). Na modelu omrežja Maribor mesto je bila prvič uporabljena tudi funkcija (»Line outage Serial N-1+Options«) za hitro preverjanje možnosti rezervnega napajanja ob izpadu izvoda z enim korektivnim preklopom. Študije REDOS 2030 za Maribor v l in za Gorenjsko v l so bile vse narejene na realnem omrežju in prognozo obremenitev po TP. Izračuni zanesljivosti avtomatiziranega omrežja z daljinsko vodenimi stikali so bili prvič narejeni za študijo REDOS 2030 za Spodnjo Gorenjsko, na delu omrežja SN zanka Podlonk - Podrošt iz RTP Železniki. V l so se podatki Maribor iz programa Gredos uporabili kot vir podatkov za prvi Korelator strel na sistemu SCALAR. V l je bil Korelator strel apliciran na modelu omrežja Primorske in v l na modelu omrežja Elektra Gorenjske. S pomočjo grafičnega editorja p.p. Gredos je bilo vnesena tudi topologija VN 400, 220 in 110 kv omrežja za potrebe sistema SCALAR-Korelator za SOPO (ELES). V l pa je bil dokončana izdelava novega programskega vmesnika za avtomatski prenos topoloških in geografskih podatkov iz Gredosa v sistem SCALAR. Kot testno omrežje so bili uporabljeni podatki Primorske B. Uporaba programa Gredos v slovenski distribuciji Program GREDOS pri načrtovanju razvoja omrežja uporabljajo vsa slovenska distribucijska podjetja (Tabela I, Sl. 14). V l leti po izdaji programa v okolju Windows z GIS, je bilo vneseno cca 50% vsega SN omrežja ( Ljubljana, Primorska, Celja mesto), v l % ( Maribor, Celje-Rogaška), v l nad 90% ( Gorenjska, Celje-Krško). V l se dopolnjevali podatki na območju Primorske, na Celje pa je bil vnos podatkov zaključen do konca l Distribucija TABELA I Vnos podatkov Uporabniki Ljubljana Primorska Celje Maribor Gorenjska Skupaj 12 IV. NADALJNJI RAZVOJ PROGRAMA Možnosti za razvoj programa je še veliko, tako na dodajanju novih funkcionalnosti, kot na izboljšanju grafičnega vmesnika: 1. Optimizacija izračuna modula: zanesljivosti: Hitrejši izračun funkcij zanesljivosti (le 1x za celotno zaščitno cono, 1x za sektor) 2. Dodajanje novih izračunov: izračun dinamičnih stanj: možnost implementacije modela DINSIS, ki je bil razvit na EIMV 3. Posodobitev uporabniškega priročnika: Pomoč za program Gredos obstaja v obliki HTML Help v samem programu. Zaradi mnogih novosti v programu bi bilo potrebno pomoč obnoviti in dopolniti s primeri. 4. Možnost urejanja topologije omrežja BTP: Izdelava aplikacije za vnos in spreminjanje topologije omrežja. Podatki modelirani v p.p. Gredos imajo topološko strukturo, kar bi lahko bila osnova topologije omrežnih podatkov v BTP, v p.p. Gredos je že narejen grafični editor in funkcije za kontrolo topologije (povezanost omrežja, barvanje con napajanja RTP, izvoda itd.) 5. Podpora za format AutoCad 2004/ Izboljšano delo z rastri 7. Delo s tabelami 8. Vpeljava XML datoteke za projektno datoteko 9. Delitev na module 10. Tematska predstavitev rezultatov 11. Enopolni izris RTP logičnih vozlišč 12. Pregledno okno (overview window) Izkušnje pri pripravi podatkov za sistem SCALAR Korelator bi bile zelo dobrodošle pri pripravi topološke baze podatkov BTP, kar bi omogočalo: centraliziran zapis trenutnega stanja omrežja v enovito bazo podatkov, ki bi služila kot izvor podatkov različnim aplikacijam (SCALAR korelator, omrežne analize in ostale aplikacije: npr. kontrola merilnih podatkov. Možnost spremljanja sprememb vnosa in zgodovine omrežnih podatkov (vsak vpis je označen s časovno značko).

6 Maribor Gorenjska Ljubljana Celje Primorska Sl. 14. Gredos projekti v slovenski distribuciji REFERENCE [1] T. Mohar, Razvoj programa Gredos, Pregled novosti in uporabe programa do verzije Gredos 10.0, Študija št.: 1811, inštitut Milan Vidmar, Ljubljana, [2] J. Kosmač, L. Andrejaš, V. Djurica, G. Lakota, T. Mohar, G. Milev, Nadgradnja programa GREDOS MO za neposredno podporo korelatorju sistema SCALAR, Ref. št. 1792, Ljubljana, inštitut Milan Vidmar, 2006, 54 str, 29 slik, 13 tab. [3] T. Mohar, J. Golob, L. Andrejaš, Novi računski moduli v programskem paketu GREDOS, V: Sedma konferenca slovenskih elektroenergetikov, Velenje, 30. maja-3. junija Zbornik CIRED, Ljubljana: Društvo CIGRE - CIRED, 2005 [4] T. Mohar, J. Golob, Novosti v programskem paketu GREDOS, V: Šesta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, maja Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo CIGRE - CIRED, 2003 [5] T. Mohar, J. Golob, L. Andrejaš, Razvoj in uporaba programskega paketa GREDOS, CIRED-20. V: Peta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, maja Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo SLOKO CIGRE, 2001 [6] T. Mohar, L. Andrejaš, Programski paket GREDOS za analizo SN omrežij v GIS okolju, Ref V: Sloko Cigre, 4. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Rogaška Slatina, maj / Sloko Cigre, Ljubljana, str. 31/121-31/125 [7] J. Golob, T. Mohar, Možnosti interaktivnega načrtovanja SN omrežij s pomočjo programskega paketa GREDOS, V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. Zbornik. 1. del. Nova Gorica ŠK / Sloko Cigre, Ljubljana, str. 31/91-31/98 [8] J. Golob, Nova verzija programskega paketa za načrtovanje srednjenapetostnih omrežij REDOS, 311. V: Druga konferenca Slovenskega komiteja CIGRÉ, Maribor junija Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1995, str [9] T. Mohar, EKOTRA Program za analizo in izračun stroškov tranzita v povezanih EES. Navodila za uporabo. Ref. št. 1293/1 / inštitut Milan Vidmar, Ljubljana, str., 8 slik.

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE

ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE 3. STRATEŠKA KONFERENCA ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE 2017 Torek, 4. april 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož Digitalna transformacija slovenske elektrodistribucije 2 GIZ - distribucije električne energije,

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

Ogrodje mobilne aplikacije mfri

Ogrodje mobilne aplikacije mfri Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Dejan Obrez Ogrodje mobilne aplikacije mfri DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Peter Mihael Rogač Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Ljubljana, 2012 UNIVERZA

More information

OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS)

OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS) OMREŽNA SKLADIŠČA PODATKOV (NAS) SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU STROKAVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA ŠTUDENTKA: Barbara Fras MENTOR: Matej Zdovc CELJE, MAJ 2009 kazalo 1. UVOD... 3 2.

More information

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik Ljubljana, marec 2012 Uporabniški priročnik KAZALO VSEBINE UVOD... 5 1 NAVIGACIJA... 6 2 SPREMINJANJE DIMENZIJ PO STOLPCIH IN VRSTICAH (PIVOTIRANJE)... 6 3 FILTRIRANJE... 7 3.1 FILTRIRANJE ČLANOV DIMENZIJE...

More information

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Rok Janež RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Maribor, februar 2017 RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Študent: Študijski

More information

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Laharnar Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen Diplomska naloga na visokošolskem

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Luka Golinar Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Igor Plavšić Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Miran Šmid UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN Diplomska naloga

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TILZOR Maribor Čas opravljanja Od 25.3.2010 do 14.6.2010 Mentor v GD Tilen Zorenč Študent Miha

More information

SLOVENSKI GIMP-PORTAL

SLOVENSKI GIMP-PORTAL ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA SLOVENSKI GIMP-PORTAL Tematsko področje: RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE (IKT) Avtorja:

More information

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaključna naloga Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard

More information

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran Ocepek Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. Dr. Saša Divjak Ljubljana,

More information

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora Poglavje 8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora 180 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje 8.1 Teoretično ozadje Na trgu obstaja veliko

More information

Razvoj informacijskega sistema Lisjak

Razvoj informacijskega sistema Lisjak UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Špela Uranič Razvoj informacijskega sistema Lisjak DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljanja,

More information

Upravitelj opravil Task Manager

Upravitelj opravil Task Manager Upravitelj opravil Task Manager Povzetek: Ta dokument opisuje uporabo in razlago nekaterih možnosti Upravitelja opravil - Task Manager s ciljem, da ugotovimo, če in zakaj naš osebni računalnik deluje ''počasi''

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

A New Way to Work in the ERCOT Market

A New Way to Work in the ERCOT Market Siemens Energy, Inc. Power Technology Issue 111 A New Way to Work in the ERCOT Market Joseph M. Smith Senior Staff Business Development Specialist joseph_smith@siemens.com In recent months The Electric

More information

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU Ljubljana, junij 2016 VESNA PESTOTNIK IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Vesna Pestotnik,

More information

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Šircelj Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja 29.10.2017-24.03.2018 Flight Timetable valid 29.10.2017-24.03.2018 2 vozni red / timetable LEGENDA LEGEND REDNI PREVOZNIKI / SCHEDULED AIRLINES AF AIR FRANCE

More information

Release Note

Release Note Release Note 2018.05 Release Note 2018.05 Content onesto Release Note 2018.05 02 GENERAL I. Reduced Distance When Printing The Travel Expense Report... 03 II. Travel Policy Deviation Report Extension...

More information

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV?

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? Tematsko področje: interdisciplinarno

More information

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD:

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD: 1. KRIŽANKE (9.15-do 9.30) 1. UVOD: Welcome to Ljubljana, the capital city of Slovenia. We hope that you will enjoy this walk. Are you ready? Today, you will be divided into three groups and you won't

More information

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Malenšek PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

22 TRANSPORT TRANSPORT

22 TRANSPORT TRANSPORT 22. NOVEMBER 2010 22 NOVEMBER 2010 št./no 26 22 TRANSPORT TRANSPORT št./no 3 PREGLED RAZVOJA LETALIŠKEGA PROMETA IN ZRAČNEGA PREVOZA, SLOVENIJA, 1992 2009 KONČNI PODATKI REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF AIRPORT

More information

TourismProfile Slovenia

TourismProfile Slovenia TourismProfile Slovenia Tourism Profile Slovenia Cities and Regions Slovenia is one of the smallest countries in Europe in total the country has around two million inhabitants largest cities in Slovenia

More information

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017 1.03.2017 2.03.2017 3.03.2017 6.03.2017 7.03.2017 8.03.2017 9.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017

More information

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO David Polanec KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU Magistrsko delo Maribor, junij 2014 Koncept informacijskega

More information

OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK :

OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK : 191 DELOVANJE ALARMNEGA SISTEMA OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK 551.50:681.3.06 Za učinkovito zaščito in zmanjšanje škode, kadar so vodotoki visoki, so nujno potrebni pravilni podatki ob pravem času

More information

October 2013 compared with September 2013 Industrial production down by 1.1% in euro area Down by 0.7% in EU28

October 2013 compared with September 2013 Industrial production down by 1.1% in euro area Down by 0.7% in EU28 10-2004 01-2005 04-2005 07-2005 10-2005 01-2006 04-2006 07-2006 10-2006 01-2007 04-2007 07-2007 10-2007 01-2008 04-2008 07-2008 10-2008 01-2009 04-2009 07-2009 10-2009 01-2010 04-2010 07-2010 10-2010 01-2011

More information

Mihael PETEK. Mentorica:

Mihael PETEK. Mentorica: i FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZA V MARIBORU RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa KONFIGURIRANJE IN UPORABA

More information

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook Preparing Images and Beting with the Program

More information

External Quality of Service Monitoring

External Quality of Service Monitoring External Quality of Service Monitoring Improving the Quality of International Mail 2012 Results UNEX International letter performance continues to exceed objectives In 2012 European priority letter mail

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko A small country in Central Europe, Slovenia nevertheless offers a variety of landscapes, and their diversity is remarkable relative to the size of the

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Psarn Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih socialnih omrežij Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra

More information

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future.

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future. Koroška Region of Tradition. Region of the Future. Slovenia in Brief FORM OF GOVERNMENT A democratic parliamentary republic A member of the European Union A member of the OECD Germany POSITION: Central

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

2017 Digital Grid Customer Summit Session Abstracts

2017 Digital Grid Customer Summit Session Abstracts 2017 Digital Grid Customer Summit Session Abstracts April 3-7, 2017 PTI PSC/EBA Breakout Session April 4, 2017 Summit Day 2 State of the Utility: How to Embrace Distributed Energy Resources (DER) Market

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA RAZLIČNIH PRISTOPOV PRI UVAJANJU DOKUMENTNEGA POSLOVANJA NA OSNOVI

More information

UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH

UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Dejan MAVER UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Računalništvo in informacijske tehnologije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Tom88 d.o.o. Maribor Čas opravljanja od 1.4.2014 do 15.6.2014 Mentor Tomaž Kokot, univ. dipl.

More information

DIRECTORATE CIVIL-MILITARY ATM COORDINATION. FLEXIBLE USE of AIRSPACE in EUROPE «Challenges»

DIRECTORATE CIVIL-MILITARY ATM COORDINATION. FLEXIBLE USE of AIRSPACE in EUROPE «Challenges» DIRECTORATE CIVIL-MILITARY ATM COORDINATION FLEXIBLE USE of AIRSPACE in EUROPE «Challenges» Olivier Mrowicki CHISINAU 4th August 2009 1 Report of the PRC in 2007 Objective: Review of civil-military use

More information

New wiiw forecast for Central, East and Southeast Europe,

New wiiw forecast for Central, East and Southeast Europe, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies www.wiiw.ac.at Press Conference, 3 July 1 New wiiw forecast for Central, East and Southeast

More information

Algoritem za izračun napovedi trenutne moči sončne elektrarne s pomočjo nevronskih omrežij

Algoritem za izračun napovedi trenutne moči sončne elektrarne s pomočjo nevronskih omrežij 26. MEDNARODNO POSVETOVANJE»KOMUNALNA ENERGETIKA 2017«J. Pihler Algoritem za izračun napovedi trenutne moči sončne elektrarne s pomočjo nevronskih omrežij MIHAEL SKORNŠEK & GORAZD ŠTUMBERGER 39 Povzetek

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Mitja Hegediš NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Diplomsko delo Maribor, september 2009 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH

More information

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju)

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Šolski center Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 8000 Novo mesto PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Avtorica: Tanja JERIČ, dipl. inž. rač. in inf. Novo mesto,

More information

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja KOMUNIKACIJSKO INFORMACIJSKA PODPORA SISTEMA VARSTVA PRED Communication and information support of the system of protection against natural and other disasters Boštjan Tavčar* Alenka Švab Tavčar** UDK

More information

Large Disturbances During 2014 in Power System of Serbia

Large Disturbances During 2014 in Power System of Serbia Large Disturbances During 2014 in Power System of Serbia (32 nd Conference of CIGRE Serbia, Zlatibor, 17.-21. May 2015) by Gojko Dotlić SO3 SU3 SR NS3 SANDORFALVA ZR2 Power Transmission System of Serbia

More information

Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action

Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action The EU Strategy for the Danube Region Priority Area 1b Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action Franc Žepič, PAC 1b Ministry of Infrastructure, Slovenia

More information

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR DIPLOMSKA NALOGA ROBERT HORVAT Maribor 2007 DOBA EVROPSKO POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR PREDLOG IZBOLJŠAV AVTOMATIZIRANEGA PISARNIŠKEGA

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije. četrtletje

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije.  četrtletje Uvodnik Nekaj paberkov iz zgodovine proizvodnje pigmenta titanovega(iv) oksida in kaj je iz dveh majhnih tovarnic nastalo Priprava in vsebina strani Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

More information

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR KOMUNALA DIPLOMSKA NALOGA BORUT NOVAK Maribor, Avgust 2008 DOBA EVROPSKO POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR KOMUNALA NOVELACIJA DALJINSKEGA

More information

Mathcad Prime Curriculum Guide

Mathcad Prime Curriculum Guide Mathcad Prime Curriculum Guide Web Based Curriculum Guide Mathcad Prime 1.0 - Application Orientation Mathcad Prime 1.0 - Plotting Mathcad Prime 1.0 - Working With Units Mathcad Prime 1.0 - Solving Equations

More information

ANALIZA UČINKOV SISTEMA NAPREDNEGA MERJENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (AMI) V SLOVENSKEM DISTRIBUCIJSKEM EES

ANALIZA UČINKOV SISTEMA NAPREDNEGA MERJENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (AMI) V SLOVENSKEM DISTRIBUCIJSKEM EES E L E K T R O I N { T I T U T M I L A N V I D M A R I n [ t i t u t z a e l e k t r o g o s p o d a r s t v o i n e l e k t r o i n d u s t r i j o L j u b l j a n a ANALIZA UČINKOV SISTEMA NAPREDNEGA

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible. By ShoCart

Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible. By ShoCart Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible By ShoCart If you are searched for the book Slovak Paradise - Slovensky Raj (Slovakia) 1:50,000 Hiking Map, GPScompatible by

More information

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Vitorovič Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Saša Divjak

More information

Going Beyond GDP and Measuring Poverty: new challenges ahead

Going Beyond GDP and Measuring Poverty: new challenges ahead Going Beyond GDP and Measuring Poverty: new challenges ahead Michail Skaliotis Eurostat 20 th Statistical Days - Measuring the Well-being and the Progress of Society - Radenci 8-10 Nov. 2010 1 Why is it

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Informatika v medijih

Informatika v medijih 4.2. Analiza IS tehnike zajema zahtev. Razvoj IS Osnove razvoja IS je treba poznati, če želimo aktivno sodelovati pri uvedbi IS na področju, s katerim se ukvarjamo. Razvoj IS pomeni celotno pot od ideje

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE ANALIZA IN OBLIKOVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU POLYCOM

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE ANALIZA IN OBLIKOVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU POLYCOM UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer študija: Organizacija in management informacijskih sistemov Specialistična naloga ANALIZA IN OBLIKOVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU POLYCOM

More information

Trening z uporabo navidezne resničnosti

Trening z uporabo navidezne resničnosti Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Blaž Česnik Trening z uporabo navidezne resničnosti DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme

SLOW TOURISM. Progress activities WP 5.1. Italia Slovenia Programme Lead Partner SLOW TOURISM Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'italia e la Slovenia - SLOWTOURISM Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo SLOWTOURISM

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Ljubljana, oktober 2005 Vladimir Ljevaja IZJAVA Študent Vladimir Ljevaja izjavljam,

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Ljubljana, april 2005 TATJANA

More information

SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS

SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS VARSTVO NARAVE, 30 (2017) 99 126 SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH 99 SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS Matej PETKOVŠEK Strokovni članek Prejeto/Received: 18. 8. 2016 Sprejeto/Accepted:

More information

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities 14 25 2014 14 25 2014 1 st Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities Tako bomo tudi letos odgovorili vsakemu, ki se nam bo oglasil. Javite se

More information

UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA

UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA mag. Irena KOPAČ * - 182 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA UVOD Integrirano

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. Ljubljana, julij 2007 SILVO KASTELIC IZJAVA Študent Silvo Kastelic izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro www.nicelabel.com, info@nicelabel.com Uporabniški priročnik NiceLabel Pro Slovenska izdaja Rev-1011 2011 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.:

More information

SKUPINA ŽOGICE Starost: 4 6 let Vzgojiteljica : Jožica Kenig Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gabršček

SKUPINA ŽOGICE Starost: 4 6 let Vzgojiteljica : Jožica Kenig Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gabršček SKUPINA ŽOGICE Starost: 4 6 let Vzgojiteljica : Jožica Kenig Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gabršček GROUP»SMALL BALLS«Age: 4-6 years Nursery teacher: Jožica Kenig Nursery teacher assistant: Nataša Gabršček

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT. mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATJAŽ TROŠT mentor: red. prof. dr. LOJZE SOČAN SKUPNI TRANZIT DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 KAZALO SEZNAM KRATIC...3 UVOD...4 1 CARINSKA SLUŽBA NA OBMOČJU

More information

OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ

OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ Študent: Študijski program: Smer: Matjaž KORTNIK visokošolski strokovni študijski program Strojništvo

More information

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) H2020 Key facts and figures (2014-2020) Number of RS researchers funded by MSCA: EU budget awarded to RS organisations (EUR million): Number of RS organisations in MSCA: 143 4.24 35 In detail, the number

More information