I Z V E Š T A J I. BOGIĆEVIĆ MILIKIĆ DR BILJANA

Size: px
Start display at page:

Download "I Z V E Š T A J I. BOGIĆEVIĆ MILIKIĆ DR BILJANA"

Transcription

1 1 UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET IZBORNOM VEĆU Odlukom Naučno-nastavnog veća Ekonomskog fakulteta u Beogradu br. 2240/2 od godine određeni smo u Komisiju za pripremu izveštaja po konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment- Organizacija preduzeća. Nakon što smo proučili prispeli materijal podnosimo Izbornom veću sledeći I Z V E Š T A J Na konkurs objavljen u listu «Poslovi» dana godine u ostavljenom roku od 15 dana prijavilo se dva kandidata: I) Bogićević Milikić dr Biljana, vanredni profesor užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment- Organizacija preduzeća zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. II) Zejak dr Saša, docent na Fakultetu za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, Crna Gora. Slede podaci i ocena oba prijavljena kandidata. I. BOGIĆEVIĆ MILIKIĆ DR BILJANA 1. BIOGRAFSKI PODACI Obrazovanje Biljana Bogićević Milikić rođena je godine u Beogradu. Osnovnu školu Josif Pančić u Beogradu završila je sa odličnim uspehom godine (Vukova diploma, učenik generacije). Srednju školu (V i VIII gimnazija), smer Molekularna biologija i biohemija, završila je godine u Beogradu sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je godine, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje, gde je diplomirala sa prosečnom ocenom 9,51. Iste godine upisala je poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Bankarski i finansijski menadžment, a se prebacila na poslediplomski kurs Organizacija preduzeća, gde je sve ispite položila sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom Prestrukturiranje organizacije preduzeća u tranziciji odbranila je u julu godine. Iste godine upisala se na magistarske studije na Univerzitetu u Kembridžu, Velika Britanija, gde je posle položenih ispita uspešno odbranila tezu pod nazivom Evaluating performances of professionals in high-tech firms sa ocenom outstanding i u decembru godine stekla zvanje Master of Philosophy (MPhil). U julu

2 godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu uspešno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Međuzavisnost organizacione kulture i sistema zarada u preduzeću. U toku univerzitetskog školovanja Biljana Bogićević Milikić je bila korisnik nekoliko prestižnih stipendija: Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije za nadarene studente ( ); Sasakawa fonda (1996/1997); Credibel škole ( ) i Soros/FCO Cambridge Scholarship for the Eastern Adriatic ( ). Biljana Bogićević Milikić govori engleski, a služi se francuskim jezikom. Radno iskustvo i pedagoški rad Odmah po diplomiranju, u oktobru godine, Biljana Bogićević Milikić se zaposlila na Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač saradnik. U junu godine izabrana je za asistenta pripravnika na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Organizacija preduzeća; u februaru godine, nakon odbrane magistarskog rada (u julu godine) izabrana je u zvanje asistenta na istom predmetu; u novembru godine, posle odbrane doktorske disertacije (u julu godine) izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija Organizacija preduzeća, a početkom godine u zvanje vanrednog profesora. Biljana Bogićević Milikić je trenutno angažovana na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu: izvodi nastavu na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija na predmetima Organizacija preduzeća i Menadžment ljudskih resursa; izvodi nastavu na diplomskim akademskim studijama na predmetima: Organizaciono ponašanje, Internacionalni menadžment ljudskih resursa i Strategijski menadžment ljudskih resursa; izvodi nastavu na diplomskim studijama na stranom jeziku organizovanim u saradnji sa francuskim HEC-om na predmetu Menadžment ljudskih resursa II; izvodi nastavu na MBA programu na engleskom jeziku u saradnji sa Texas A&M University na predmetu Leadership & Ethics; Izvodi nastavu na doktorskim studijama na predmetu Organizacija preduzeća 1D. Biljana Bogićević Milikić je bila i rukovodilac specijalističkog kursa iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa,. Trenutno je rukovodilac-koordinator programa na diplomskim akademskim studijama koji EF organizuje u saradnji sa HEC, Pariz. Pored izvođenja nastave na Fakultetu, koleginica Bogićević Milikić je svojevremeno bila angažovana u nastavi i na Odeljenju Ekonomskog fakulteta u Vukovaru, predmet Organizacija preduzeća, na Vojnoj akademiji u Beogradu, predmeti Ekonomika preduzeća i Organizacija preduzeća. Predavala je i na specijalističkim poslovnim studijama na Ekonomskom fakultetu predmet Organizaciono ponašanje, u Beogradskoj otvorenoj školi (Organizacija preduzeća, Korporativno upravljanje), u Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (kursevi: Organizaciono ponašanje, Menadžment ljudskih resursa).

3 3 Izvodila je nastavu u okviru letnjih škola na engleskom jeziku: o International Summer School Alpen Adria, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom za ekonomiju i administraciju iz Beča, Austrija, predavanja na temu Internacionalni menadžment ljudskih resursa, Trogir, Hrvatska, 2006; o International Summer School Danubia, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom za ekonomiju i administraciju iz Beča, Austrija, predavanja iz oblasti menadžmenta zarada, 2007, 2009, Sarađivala je sa WUS Austria na projektu Balkan Case Study Competition na izradi studija slučaja za potrebe studentskog takmičenja. Posebno treba istaći da je pored teorijskog rada na unapređivanju discipline za koju je birana, koleginica Bogićević Milikić razvila i novu nastavnu disciplinu, koja se u tekućem nastavnom planu, na modulima Menadžment, Marketing, Trgovinski menadžment i marketing i Turizam i hotelijerstvo realizuje pod nazivom Menadžment ljudskih resursa. Za potrebe učila na ovom predmetu napisala je udžbenik pod istoimenim naslovom, koji je dobro prihvaćen od studenata (ocene se kreću od 4,43 do 4,67) 1. Koleginica Bogićević Milikić je u svom dosadašnjem radu sa studentima ispoljila zavidne pedagoške sposobnosti. Njen rad i odnos prema studentima je visoko ocenjen u studentskim anketama (vidi tabelu 1), a u godini u anketi koju je organizovao Fakultet bila je najbolje ocenjen nastavnik na dva smera (Trgovina i Računovodstvo i revizija). Tabela 1. Vrednovanje pedagoškog rada dr Biljane Bogićević Milikić ( ) Godina anketiranja Organizacija preduzeća Menadžment ljudskih resursa 2007/2008 4,41 4, /2009 4,67 4, / ,32 4,53 Izvor: Individualni statistički izveštaji o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakulltet u Beogradu Do sada je bila mentor oko sedamdeset diplomskih i 17 specijalističkih, magistarskih i master radova, kao i član komisije za odbranu većeg broja ovih radova. Rad u fakultetskim telima Koleginica Bogićević Milikić je kao predstavnik Katedre u brojnim telima i komisijama Fakulteta svojim aktivnim odnosom ispoljila spremnost da doprinese uspešnom radu Fakulteta i profesionalnu odgovornost za kvalitet donetih odluka, u svojstvu člana sledećih fakultetskih tela i komisija: 1 Prema zvaničnim Individualnim statističkim izveštajima o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet Beograd, za period

4 4 član Bibliotečkog saveta (dva mandata), sekretar Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment (1997), član Komisije za poslediplomske studije ( ), član komisije za diplomske akademske studije ( ) član radne grupre Doktorske komisije za razvoj doktorskih studija (2006), član Komisije za prijemni ispit za master studije (2006), član Saveta međunarodnog poslediplomskog kursa u saradnji sa HEC, Pariz, Francuska, predsednik Komisije za samovrednovanje ( ), rukovodilac koordinator međunarodnog master programa u saradnji sa HEC, Pariz ( ), rukovodilac Seminara Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment (2011). Učešće u domaćim i stranim naučno istraživačkim projektima Ka uspešan istraživač i konsultant učestvovala je na većem broju istraživačkih i inovacionih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju RS, od kojih u poslednjih deset godina: (1) Efekti privatizacije u Srbiji: konkurentnost preduzeća, poslovne performanse i korporativno upravljanje, ( ), koordinator teme Korporativno upravljanje, (2) Podsticanje reformi u Srbiji rast, zaposlenost i konkurencija ( ) i (3) Uloga savremenih metoda menadzmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeca u Srbiji u procesu njene integracije u EU ( ). Takođe, kao član tima, a u poslednje vreme i kao rukovodilac tima, ostvarila je zapažene rezultate u realizaciji komercijalnih projekata, iz oblasti organizacionog restrukturiranja i menadžmenta ljudskih resursa u domaćim privatnim, društvenim i javnim preduzećima. Dr Biljana Bogićević Milikić je učestvovala na mnogim međunarodnim projektima, od kojih su najznačajniji sledeći: EC Expert Unit seconded to the President of FRY, Stariji ekonomista, EU-funded project «Non-Financial Assistance to SMEs in Serbia», Evropska agencija za rekonstrukciju, ; Reforma sistema socijalne zaštite dece, Save the Children, UK, 2002; Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji, Svetska banka i Ministarstvo za socijalna pitanja RS, ; Reforma registracije privrednih subjekata Svetska banka i Ministarstvo privrede RS, ; Developing And Implementing An Integrated Business Registration System In Macedonia, Fyrom: Issues And Recommendations, June, 2004, Foreign Investment Advisory Service - a joint service of the International Finance Corporation and The World Bank; Severance to Job, UNDP, 2007; Increase in Competitiveness of Enterprises for Vocational Rehabilitation and Employment of the Persons with Disability on the Commercial Market in Republic of Serbia, UNDP, 2007; Transformation of the Social Innovation Fund, UNDP, 2008;

5 Evaluation of the human resource management in the Ministry of Interior, OSCE, Unapređenje politika upravljanja kadrovima u organima državne uprave, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, Dr Biljana Bogićević Milikić učestvovala je u radu na velikom broju domaćih konsultantskih projekata u oblastima upravljanja ljudskim resursima i organizacionog prestrukturiranja. Ovi projekti su značajno doprineli njenom naučno istraživačkom i pedagoškom radu budući da su joj omogućili konstantan uvid u tekuća zbivanja u praksi naših preduzeća u pomenutim oblastima. Doprinos akademskoj i široj društvenoj zajednici Dr Biljana Bogićević Milikić je učestvovala i u reformskim procesima u Republici Srbiji, u oblastima socijalne zaštite, registracije privrednih subjekata, stvaranja institucionalne infrastrukture za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća, zapošljavanja, regulatorne reforme i reforme državne uprave. Učestvovala je u izradi nekoliko zakonskih propisa: Zakon o Agenciji za privredne subjekte i Zakon o registraciji privrednih subjekata (Ministarstvo privrede RS), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj RS) i sarađivala u procesu reformi sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji (Ministarstvo za socijalna pitanja RS). U periodu godine je radila kao ekonomski savetnik u Savetu za regulatornu reformu Republike Srbije, sa ciljem ocenjivanja ekonomskih efekata predloženih zakona. Dr Biljana Bogićević Milikić je od usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju radila kao recenzent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova Republike Srbije, u polju društveno-humanističkih nauka. Ocenila je kvalitet više desetina studijskih programa, na različitim nivoima studija i u različitim visokoškolskim ustanovama. Dr Biljana Bogićević Milikić je tokom više godina učestvovala u konkursnim komisijama za popunjavanje položaja u državnoj upravi, koje formira Visoki službenički savet i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Članstva u redakcijama časopisa i profesionalnim organizacijama Dr Biljana Bogićević Milikić je član redakcije časopisa Ekonomski anali od godine. Stalni je recenzent časopisa Ekonomski anali i godišnje konferencije Akademije za menadžment, SAD. Na poziv Akademije za menadžment (Career Division) učestvovala je u komisijama za izbor najboljih radova doktoranata predstavljenih na godišnjim konferencijama. Dr Biljana Bogićević Milikić je član sledećih profesionalnih organizacija: Naučnog društva ekonomista (u svojstvu člana); Akademije za menadžment (Academy of Management - AOM), SAD tri divizije: (1) Human Resource Management, (2) Careers, (3) Organizational Behavior;

6 6 Evropske akademije za menadžment (Euaropean Academy of Management - EURAM), Brisel, Belgija; Evropske grupe za organizacione studije (European Group for Organizational Studies - EGOS), Berlin, Nemačka; Društva za menadžment ljudskih resursa (Society for Human Resource Management - SHRM), SAD. 2. OBJAVLJENI RADOVI I PRIKAZ NAJVAŽNIJIH RADOVA Dosadašnji naučni opus dr Biljana Bogićević Milikić pokazuje da je reč o veoma vrednom i kvalitetnom naučnom istraživaču, što je rezultiralo u velikom broju njenih objavljenih naučnih radova. Iz priloga se može videti da njen koeficijent kompetentnosti višestruko prevazilazi minimalne vrednosti za redovnog profesora u svakoj kategorii radova. Kao koautor učestvovala u izradi udžbenika Organizacija, čije se prvo izdanje pojavilo godine i do sada je objavljeno osam izdanja. Samostalno je godine objavila udžbenik za predmet Menadžment ljudskih resursa, koji je imao tri izdanja godine je objavljeno četvrto značajno izmenjeno i dopunjeno izdanje i godine peto izdanje. Objavila je i veći broj studija, poglavlja u monografijama, članaka i referata na naučno stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu; ukupno 116 radova, od čega 45 radova posle izbora u zvanje vanrednog profesora, što se može videti iz priloženog spiska objavljenih radova. Posebno ističemo da je koleginica dr Bogićević Milikić kao koautor objavila rad pod naslovom «Career transitions and their causes: A country-comparative perspective u Journal of Occupational and Organizational Psychology, časopisu koji je visoko vrednovan na SSCI listi. Za svoje radove dobila je nekoliko nagrada: o Nagrada Regionalne privredne komore Beograd za najbolju doktorsku disertaciju u godini; o Nagrada Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije za naučni rad, 2004; o The Best International Paper Award za godinu od strane Academy of Management (SAD), koju sponzoriše European Journal of International Management za koautorski rad pod nazivom Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career success across 11 countries ; o Nominacija u najbolja tri rada za nagradu Carolyn Dexter Award, Academy of Management Anual Meeting, SAD, za koautorski rad pod nazivom Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career success across 11 countries. U nastavku dajemo prikaz najvažnijih radova kandidata Bogićević Milikić dr Biljane: (1). Bogićević Milikić, B., Menadžment ljudskih resursa, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Upravljanje ljudskim resursima je centralna tema ove knjige, koja je prevashodno namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i svima onima koji imaju interes da nešto više nauče iz ove oblasti. Četvrto izdanje knjige je dopunjeno i značajno izmenjeno. U ovom izdanju knjiga ima trinaest poglavlja u kojima su detaljno objašnjena izabrana tematska područja: (I) Uvod u menadžment ljudskih resursa, (II) Analiza i dizajn posla, (III) Planiranje ljudskih resursa,

7 (IV) Regrutacija potencijalnih kandidata, (V) Selekcija kandidata, (VI) Obuka zaposlenih, (VII) Ocenjivanje performansi zaposlenih, (VIII) Razvoj zaposlenih, (IX) Sistem zarada, (X) Zarade bazirane na performansama, (XI) Beneficije (XII) Radni odnosi i kolektivno pregovaranje i (XIII) Upravljanje fluktuacijom zaposlenih. Svako poglavlje, pored osnovnog teksta, sadrži i kratak opis tematske oblasti i ciljeve učenja, uvodnu ilustraciju, rezime, pitanja za diskusiju i nekoliko primera za analizu. Na kraju svakog poglavlja data je bibliografija i komentari koji se odnose na tekst iz tog poglavlja. Na kraju knjige nalazi se Rečnik, koji sadrži objašnjenja svih važnijih pojmova koji se navode u ovoj knjizi i može da pomogne čitaocima u razumevanju oblasti, a koji je izmenjen i dopunjen u skladu sa izmenama u knjizi. Uz nazive pojmova dati su i njihovi nazivi na engleskom jeziku, sa ciljem da svim čitaocima strane literature omoguće lakše snalaženje i bolje razumevanje različitih tema iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa. 7 (2) Petković, M., Janićijević, N., Bogićević Milikić, B., Organizacija: Teorije, Dizajn, Ponašanje, promene, sedmo izdanje, Ekonomski fakultet Beograd, U poslednjem izdanju udžbenika kandidatkinja je od 22 poglavlja napisala tri poglavlja samostalno (XVII, XVIII, XIX, str ), i tri kao koautor (glave X, str ; XI, str ; XVI, str ), i pripremila Rečnik na kraju knjige (str ). Uz to, dr Bogićević Milikić je i autor većeg broja analiza slučajeva koji su, takođe, sastavni deo udžbenika. U okviru drugog dela knjige koji pokriva oblast organizacionog ponašanja kandidat je učestvovao u pisanju X (Uvod u organizaciono ponašanje: ličnost, percepcija i individualno učenje), XI (Vrednosti, stavovi i motivacija zaposlenih) i XVI glave (Organizaciona kultura i učenje). Kandidat je samostalno napisao treći deo udžnbenika koji je posvećen upravljanju ljudskim resursima i koji sadrži tro poglavlja: Uvod u menadžment ljudskih resursa, Zapošljavanje i razvoj zapsolenih i Nagrađivanje zaposlenih. (3) K. Chudzikowski, K., Demel, B., Mayrhofer, W., Briscoe, J.P., Unite, J. B., Bogićević Milikić, B., Hall, D.T., Las Heras, M., Shen, Y., Žikić, J., «Career transitions and their causes: A country-comparative perspective, koautor sa J., Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2009, 82: Ovaj empirijski rad istražuje kako pojedinci konceptualizuju uzroke promena u njihovoj karijeri poredeći, s jedne strane, tri evropske zemlje Austriju, Srbiju i Španiju, i SAD i Kinu, s druge strane. Zajedno, pomenute zemlje reprezentuju četiri kulturna regiona sveta prema Schwartzu (2008). U istraživanju su podaci prikupljani korišćenjem polustrukturiranih intervjua sa predstavnicima tri profesionalne grupe: pojedinci sa menadžerskim obrazovanjem i/ili iskustvom, medicinske sestre i nižekvalifikovani radnici. Analiza podataka je pokazala da postoje kako regionalno-specifične karakteristike tako i potencijalno univerzalne tendencije u pogledu percepcija o uzrocima promena u karijeri. Percepcije o internim uzrocima promena u karijeri evidentirane su u svih pet obuhvaćenih zemalja. Ukupni rezultati ovog istraživanja su u skladu sa nalazima u relevantnoj literaturi da su profesionalne karijere visoko individualizovane. U evropskim kulturnim klasterima, uzroci promena u karijeri su uslovljeni kako interno (zavise i vođeni isključivo namerama pojedinca) tako i eksternim stimulansima. U Kini, koja je predstavnik konfučijanskog kulturnog klastera, posebno su naglašeni eksterno uslovljeni uzroci promena u karijeri. Nasuprot tome, u SAD su evidentirani isključivo interno uslovljeni uzroci promena u karijeri.

8 8 (4) Bogićević Milikić, B., Introducing Performance-based Reward Systems within Collectivistic National Cultures, u Conny H.Antoni, Xavier Baeten, Rosemary Lucas, Stephen Perkins, and Matti Vartiainen (Eds). Pay and Reward Systems in Organizations Theoretical Approaches and Empirical Outcomes, Pabst Science Publishers, Međuzavisnost između kulture i sistema zarada kontinuirano privlači pažnju velikog broja autora u menadžment literaturi i praksi. Do danas, relevantne studije sugerišu da je Individualizam versus Kolektivizam važna dimenzija u objašnjavanju uticaja kulture na sistem zarada na način da Individualizam favorizuje sistem zarada baziran na performansama, dok Kolektivizam stavlja akcenat na sigurnost zaposlenja, grupne stimulacije i internu pravednost koja se postiže primenom sistema zarada baziranog na senioritetu i hijerarhijskom statusu. S druge strane, malo je radova koji posebno istražuju mogućnosti za primenu sistema zarada preferiranih u individualističkom kulturnom kontekstu u kolektivističkim kulturama, a što je jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju privrede u tranziciji koje karakteriše visok kolektivizam. Istraživanje je sprovedeno primenom metoda studije slučaja u jednom srpskom preduzeću. Važan doprinos rezultata ovog istraživanja je u tome što nude odgovor na važno pitanje: Da li je moguće da se u kolektivističkom kulturnom kontekstu primeni sistem zarada baziran na performansama, i ako je moguće kako? Rezultati istraživanja pokazuju da kolektivizam značajno utiče na percepcije zapsolenih o pravednosti, ali nije nemoguće da uspešno koegzistira zajedno sa sistemom zarada baziranom na performansama. (5) Bogićević Milikić, B., Žikić, J., 2011, Country profile: Serbia, u Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Mayrhofer, W. (Eds.) Careers Around the World: Individual and Contextual Perspectives, Routledge. Cilj knjige je da razvije novo razumevanje karijere sa stanovišta onih koji žive u različitim zemljama i pripadaju različitim generacijama. U poglavlju o Srbiji analizirane su one kontekstualne karakteristike koje nude dublje objašnjenje načina razumevanja karijere i promena u karijeri sa stanovišta pojedinaca koji žive u Srbiji. U tom smislu, analizira se srpski kulturni kontekst, ekonomski i demografski trendovi u Srbiji, sistem obrazovanja, trendovi i specifičnosti u razvoju karijere. U poglavlju su predstavljeni i analizirani rezultati istraživanja za Srbiju sa stanovišta razumevanja značenja uspeha u karijeri i načina percepcija promena u karijeri u tri profesionalne grupe: pojedinci sa obrazovanjem i/ili iskustvom u oblasti menadžmenta, medicinske sestre i nižekvalifikovani radnici. Rezultati se porede za dve generacije: starije (pred penzionisenjem i nakon penzionisanja) i mladi. Rezultati pokazuju sledeće: (1) balans privatnog života i posla i kvalitet porodičnog života su veoma važni kako za stariju tako i za mlađu populaciju u Srbiji; (2) pozitivno socijalno radno okruženje i dobri međuljudski odnosi su važne determinante zadovoljstva pojedinca poslom u Srbiji; (3) organizacije treba da kreiraju uslove i jasan plan napredovanja u karijeri; (4) mlađe generacije su u upravljanju i viđenju sopstvene karijere vođene individualnim osećanjima i namerama u većoj meri u poređenju sa starijim generacijama u Srbiji, pa je potrebno da organizacije to uzmu u obzir u stvaranju uslova za razvoj karijere mlađih zaposlenih. (6) Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., Petković, M., HRM in Transition Economies: The Case of Serbia, The South East European Journal of Economics and Business, November, 3(2), 2008:

9 U ovom radu su analizirane prakse menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji i istražene su mogućnosti za primenu američkog modela u potpuno nekompatibilnom kulturnom kontekstu, radi boljeg razumevanja modela menadžmenta ljudskih resursa u privredama u tranziciji. Prikupljanje podataka o praksama u oblasti menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji izvršeno je korišćenjem CRANET upitnika - CRANET survey on Strategic International HRM (Brewster et al., 2004) i intervjuisanjem menadžera za ljudske resurse u 38 slučajno izabranih kompanija koje posluju u Srbiji. Srpska nacionalna kultura je a priori uključena u inicijalni dizajn istraživanja kao eksplanatorna varijabla. Rezultati istraživanja sugerišu da su nekompetentnost menadžera i saradnika za ljudske resurse i veoma spor proces tranzicije važni faktori u razumevanju specifičnosti menadžmenta ljudskih resursa u privredama u tranziciji. S druge strane, rezultati istraživanja pokazuju da je nacionalna kultura ključna prepreka za dostizanje pune konvergencije u oblasti ocenjivanja performansi zaposlenih i primenu zarada baziranih na performansama. 9 (7) Bogićević Milikić, B., The influence of culture on human resource management practices: the propositions for Serbia, Economic Annals, Vol. 181, 2009: Rad istražuje uticaj nacionalne culture na prakse menadžmenta ljudskih resursa sa ciljem da se izvuku zaključci za srpske praktičare, multinacionalne kompanije koje posluju u Srbiji, kao I za bilo koji nacionalni ili organizacioni kontekst koji ima kulturne karakteristike sličlne Srbiji. U radu je najpre napravljen pregled relevantne literature kako bi se identifikovale međuzavisnosti između Hofsdtedeovih kulturnih fdimenzija i praksi menadžmenta ljudskih resursa. Na osnovu identifikovanih međuzavisnosti autor je sugerisao 11 hipoteza o očekivanim praksama menadžmenta ljudskih resursa (kao što su analiza posla, regrutacija, selekcija, planiranje ljudskih resursa i upravljanje karijerom) u srpskom kulturnom kontekstu, koji karakteriše visoko izbegavanje neizvesnosti, visoka distanca moći, kolektivizam i ženske vrednosti. (8) Bogićević Milikić, B., Role of the Reward System in Managing Changes of Organisational Culture, Economic Annals Vol. 174/175: 9-27, Rad ima za cilj da istraži kako kompanije mogu efikasno da upravljaju organizacionom kulturom koristeći promene u sistemu zarada. Rad je baziran na istraživanju u jednoj srpskoj kompaniji, koja je odlučila da promeni svoju organizacionu kulturu kao preduslov daljih organizacionih promena. Kao glavni instrument za promenu organizacione kulture, top menadžment je koristio promene u sistemu zarada. Rezultati pokazuju da su u kratkom roku moguće jedino male promene organizacione kulture. Uticaj sistema zarada na promene kulture je prilično ograničen i zato bi trebalo da bude osnažen primenom različitih politika upravljanja ljudskim resursima. (9) Bogićević, B., «Privatisation and Corporate Governance», u Privatisation in Serbia: Evidence and Analysis, ed. by Božidar Cerović, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2006: Cilj rada je da na osnovu empirijskog istraživanja analizira efekte privatizacije na korporativno upravljanje. Istraživanje je sprovedeno 2002.u okviru projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju RS a na osnovu upitnika, koji je popunilo 673 preduzeća. Za istraživanje efkata privatizacije na korporativno upravljanje izabran je uzorak od 280 preduzeća koja su činila

10 10 potpuno i delimično privatizovana preduzeća. Rad je podeljen u šest delova. U uvodu je ukazano na glavne teme korporativnog upravljanja u istorijskom kontekstu. Drugi deo rada definiše koncept korporativnog upravljanja, ukazuje na dva osnovna sistema korporativnog upravljanja anglo-saksonski i nemačko-japanski i njihove osnovne karakteristike, odnosno na razlike koje postoje između njih. U trećem delu rada autor daje teorijske okvire, ukazujući na osnovne elemente Agencijske teorije, Teorije transakcionih troškova, ali i na teorije koje su predstavljale suštinski kritiku agencijske teorije teorija povezanih direktorata (Interlocking Directorate) i Stewardship theory. U četvrtom delu rada detaljno je opisana metodologija i dizajn istraživanja. U petom delu rada predstvaljeni su rezultati istraživanja koji se odnose na dominantan metod privatizacije, strukturu i koncentraciju vlasništva u delimično i potpuno privatizovanim preduzećima, korporativnim strukturama koje su formirane, strukturi, veličini i ulozi upravnog odbora, povezanim članstvima u upravnim odborima i transparentnosti upravljanja u privatozovanim preduzećima. U šestom delu rada diskutovani su rezultati istraživanja i ukazano na moguće pravce daljeg razvoja korporativnog upravljanja u Srbiji. Takođe, date su i preporuke za uspostavljanje efikasnijeg korporativnog upravljanja u Srbiji. (10) Bogićević Milikić, B., Aleksić, A., «Internacionalni menadžment ljudskih resursa i organizaciono učenje», Ekonomski anali, 2005, 167: Cilj ovog rada je da na osnovu pregleda relevantne literature analizira uticaj koji procesi globalnog diferenciranja i lokalne integracije imaju na mogućnosti organizacionog učenja i ulogu koju upravljanje ljudskim resursima u globalnim preduzećima ima u diseminaciji i transferu znanja kroz organizaciju. Globalna preduzeća su snažno pritisnuta potrebom da istovremeno i podjednako efikasno upravljaju globalno, budući da ceo svet za njih predstavlja jedinstveno tržište, i lokalno, s obzirom na to da svetsko tržište čini veliki broj različitih i slabo povezanih tržišta. Ovaj zahtev postavlja pred upravljanje ljudskim resursima u globalnim preduzećima važne izazove u pogledu načina kako to i ostvariti. Najvažniji ciljevi ULJR-a u globalnom preduzeću upravo i jesu obezbeđenje konkurentske prednosti, efikasnosti, lokalne responzivnosti i fleksibilnost, ali i transfer znanja i učenje unutar globalnog preduzeća. Poslednji navedeni cilj, transfer znanja i učenje unutar globalne organizacije, mnogi autori navode i kao osnovni motiv nastajanja globalnih preduzeća. (11) Bogićević, B., Krstić, G., Mijatović, B., Milanović, B., Siromaštvo i reforma finansijske podrške siromašnima, Centar za liberalno-demokratske studije i Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije, Beograd, 2003 Biljana Bogićević je autor trećeg poglavlja, pod nazivom «Sistem državne podrške siromašnima u Srbiji» (str ). U ovom poglavlju analizira se zakonski i institucionalni okvir sistema državne podrške siromašnima u Srbiji, osnovni oblici državne podrške siromašnima (gotovinske naknade i pomoć u uslugama i naturi), broj i struktura korisnika različitih oblika podrške i troškovi državne podrške siromašnima. Na osnovu detaljne analize podataka, autor zaključuje da sistem državne podrške siromašnima u Srbiji, u zavisnosti od kriterijuma koji se posmatraju, ima karakteristike kako centralizovanog tako i decentralizovanog sistema. Prema izvorima finansiranja, kriterijumima za uvođenje u pravo i iznosu pomoći, sistem državne podrške siromašnima je u praksi potpuno centralizovan.

11 (12) Bogićević, B., «IT and Centralisation: Resolving the Empirical Paradox», Ekonomski anali, 140, 1999: U radu se analizira međuzavisnost između informacione tehnologije i distribucije autoriteta u organizaciji. Prethodna istraživanja su ukazala na različite perspektive sagledavanja ovog odnosa. Autor ih je grupisao u pet različitih pogleda, sa prilično kontradiktornim i konfuznim nalazima. Dosadašnja istraživanja, prema autoru, predstavljaju neku vrstu empirijskog paradoksa, koji se ne može razrešiti prostim sumiranjem zaključaka različitih studija. U radu se sugeriše da su nalazi različitih autora različiti prosto zbog toga što predstavljaju istraživačke odgovore na specifična pitanja uz korišćenje potpuno različitih teorijskih perspektiva. Autor napominje da mnoge dileme i pitanja ostaju za buduća istraživanja MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA KANDIDATA Na osnovu prethodno iznetih biografskih, pedagoških, akademskih i profesionalnih referenci Bogićević Milikić dr Biljane, Komisija je stekla uverenje da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora, koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju ( «Službeni glasnik RS» br. 76/05), Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu («Glasnik Univerziteta u Beogradu» br. 140/2008), Odlukom o izmeni i dopuni kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu («Glasnik Univerziteta u Beogradu» br. 144/2008), Odlukom o izmenama kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu («Glasnik Univerziteta u Beogradu» br. 160 od ) i Statutom Fakulteta. Kandidatkinja je do sada ostvarila zavidne rezultate u svojoj univerzitetskoj karijeri: ima naučni stepen doktora nauka, njen pedagoški rad studenti su ocenili najvišim ocenama; objavila je rad u časopisu koji je visoko vrednovan na SSCI listi, napisala je poglavlja u knjigama objavljenim od strane međunarodnih renomiranih izdavača i objavila je veliki broj naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti za koju je izabrana a koji su objavljeni u međunarodnim i vodećim domaćim časopisima sa recenzijama i njen koeficijent kompetentnosti višestruko prevazilazi koeficijent potreban za izbor u zvanje redovnog profesora u oblasti društveno-humanističkih nauka (vidi tabelu br. 2); učestvovala je kao istraživač u nekoliko naučno-istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju sa kategorijom A1 za naučni rad; izradila je nekoliko stručnih studija za potrebe reformskih procesa u Republici Srbiji; razvila je i izvodi nastavu na novoj nastavnoj disciplini na Ekonomskom fakultetu (Menadžment ljudskih resursa) koja je značajno doprinela unapređenju kvaliteta obrazovanja na ovoj instituciji, napisala je samostalno univerzitetski udžbenik za taj predmet ali je i značajno doprinela kvalitetu i učestvovala u pisanju udžbenika za drugi predmet na kojem izvodi nastavu (Organizacija preduzeća); član je redakcije međunarodnog časopisa i član većeg broja profesionalnih i naučnih asocijacija i organizacija; učestvovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija sa samostalnim i koautorskim radovima; veoma je angažovana u radnim telima Fakulteta; bila je mentor i član komisije za odbranu velikog broja diplomskih, specijalističkih, magistarskih i master radova; poznata je u akademskoj i stručnoj javnosti kao kompetentan autor i konsultant za pitanja iz oblasti kojima se bavi. Budući da je u toku izmena načina izračunavanja koeficijenta kompetentnosti nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, prezentiramo tabele potrebnih i ostvarenih koeficijenata kandidata dr Biljane Bogićević Milikić izračunatih prema R i M koeficijentima. Iz tabela se jasno vidi da kandidatkinja dr Biljana Bogićević Milikić zadovoljava kvantitativne kriterijume za izbor u zvanje redovnog profesora po oba metoda obračuna.

12 12 Tabela 2a. R koeficijent kompetentnosti dr Biljane Bogićević Milikić za period Vrsta naučnog rezultata Minimalna vrednost koeficijenta kompetentnosti za redovnog profesora Biljana Bogićević Milikić ( ) R10+R20+R30+R50+R61+R62 26,67 101,5 Od toga R10+R20+R50+R61 13,33 57 I R63-66+R70 4,67 9 Tabela 2b. M koeficijent kompetentnosti dr Biljane Bogićević Milikić za period Vrsta naučnog rezultata Minimalna vrednost koeficijenta kompetentnosti za redovnog profesora Biljana Bogićević Milikić ( ) M10+M20+M31+M32+M33+M41+ 46,67 74 M42+M43+M44+M45+M50+M60 Od toga M11+M12+M21+M22+M23+M M41+M42+M43+M50 I M10+M20+M41+M42+M51 26,67 63 II. ZEJAK DR SAŠA 1. BIOGRAFSKI PODACI Obrazovanje Kandidat Zejak Saša je rođen godine u Nikšiću, Republika Crna Gora. Ekonomski fakultet u Podgorici je upisao 1993/4 a završio ga je 1998 godine sa prosečnom ocenom 7,82. Magistarske studije je završio 2007 godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici u oblasti ekonomije. Doktorsku disertaciju pod naslovom Regionalni aspekti razvoja privrede Bosne i Hercegovine je odbranio i stekao naziv doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu u Novom

13 Pazaru 2009 godine. Na istom univerzitetu je i izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomija. U tom zvanju se i danas nalazi. 13 Radno iskustvo i pedagoški rad Kandidat Saša Zejak je zaposlen kao docent na Fakultetu za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama, Republika Crna Gora. Izvodi nastavu na predmetima: Osnovi ekonomije, Preduzetništvo, Menadžment usluga i Elektronsko poslovanje. Iz prijave kandidata se ne može dobiti više informacija o njegovom stručnom i pedagoškom radu u visokom obrazovanju osim da radi po ugovoru o dopunskom radu na Visokoj školi College za ekonomsko pravne nauke u Trebinju kao i da je radio na Univerzitetu u Novom pazaru kao predavač na predmetima Međunarodni odnosi i Evroatlantizam. Kandidat Zejak je pre rada u visokom obrazovanju radio niz godina u privredi na različitim pozicijama. Bio je finansijski direktor u preduzeću Neksan iz Nikšića kao i Izvršni direktor Zavoda za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize iz Nikšića. Učešće u domaćim i stranim naučno istraživačkim projektima Iz prijave kandidata Zejaka se ne vidi da je ikada učestvovao na nekim naučno istraživačkim projektima. Članstva u redakcijama časopisa i profesionalnim organizacijama Iz prijave kandidata Zejaka se ne vidi da je ikada bio član redakcije nekog naučnog ili stručnog časopisa. Doprinos akademskoj i široj društvenoj zajednici Kao privrednik, kandidat Zejak Saša je ostvario značajne uspehe pa je bio i predložen za nagradu Privredne komore Crne Gore. Iz dokumentaicje koju je kandidat priložio se ne vidi da je on tu nagradu i dobio. Kandidat je priložio i dokaze da je osposobljen za stečajnog upravnika, za primenu QMS sistema menadžmenta kvalitetom kao i da je položio stručni ispit za rad u državnim ogranima. Kandidat je takođe naveo da je član različitih odbora u pruvredi Crne gore kao i da su preduzeća koje je vodio dobila značajne nagrade i ostavrila uspešno poslovanje. Kandidat je naveo i da je objavio sedam pisanih dela u oblati književnosti kao i da je dobio više nagrada za svoja književna dela.

14 14 2. OBJAVLJENI RADOVI I PRIKAZ NAJVAŽNIJIH RADOVA Kandidat Saša Zejak je u prijavi na konkurs naveo samo naslove objavljenih radova. Kandidat je naveo da je do sada objavio: Udžbenici: 1. Međunarodna ekonomija, (nema drugih podataka o knjizi) 2. Evropske ekonomske integracije, 2010 (nema drugih podataka o knjizi) Naučni i stručni radovi: 1. Iskustveni monopoli, 2010 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 2. Uvođenje ekonomskih instrumenata EU u oblasti očuvanja vodnih resursa i provjera sistema menadžmenta životnom sredinom, (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 3. Akreditacione rente kao dio javnih prihoda, 2007 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 4. Elaborat o sistemu akreditacije u Crnoj Gori (PT analiza), 2007 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 5. Značaj standarda ISO /IEC 17025: 1999 u oblastima građevinarstva i geologije, 2006 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 6. Monopolska renta, 2006 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) 7. Ekonomija kroz hrišćanski pogled na svet, 1998 (nema podataka o tome gde je i kada ovaj rad objavljen) Budući da kandidat nije dostavio radove koje je naveo da je objavio, Komisija nije mogla imati uvid u njihov sadržaj i kvalitet. Ipak, iz samog spiska radova koje je kandidat dostavio može se zaključiti sledeće: 1. Radovi kandidata uopšte ne dokazuju njegovu kompetentnost za redovnog profesora za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment- Organizacija preduzeća. Broj radova kandidata Zejaka je apsolutno nedovoljan da dokaže njegovu kompertentnost za izbor u zvanje redovnog profesora. Osim toga, kandidat Zejak nema ni jedan jedini rad iz oblasti u kojoj je konkurisao za najviše nastavničko zvanje. 2. Klasifikacija radova kandidata je nemoguća jer kandidat nije dostavio radove niti kompletne podaktke o njima. 3. Radovi kandidata su navedeni na način koji ne zadovoljava standarde prezentovanja radova univerzitetskih nastavnika u akademskoj zajednici.. 3. MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA KANDIDATA Komisija je stekla uverenje da kandidat dr Saša Zejak ne ispunjava uslove za izbor u zvanje redovnog profesora ni formalno ni suštinski. Čak i bez kvantifikacije radova kandidata, koja je bila

15 nemoguća jer kandidat nije dostavio radove i sve podatke o njima, jasno je da on ima nedovoljno radova za izbor u zvanje redovnog profesora. Uz to, kandidat nema ni jedan rad iz oblasti za koju je konkurisao. Sama prijava radova i način njihove prezentacije je ispod nivoa uobičajenog u akademskoj zajednici. 15 U svojoj prijavi, kandidat se poziva na svoje dugogodišnje radno iskustvo kao rukovodioca u privredi. Međutim, radno iskustvo kandidata kao rukovodioca preduzeća nije relevantno za izbor u najviše akademsko zvanje na univerzitetu. III. OCENA I PREDLOG KOMISIJE Komisija, na osnovu svega što je prethodno izneto, ocenjuje da uslove konkursa, kvalitativno i kvantitativno, suštinski i formalno, ispunjava samo kandidat dr Biljana Bogićević Milikić. Radi se o veoma kvalitetnoj kandidatkinji koja ima visoke naučno istraživačke, pedagoške i profesionalne rezultate, koji je kvalifikuju i preporučuju za izbor u najviše nastavničko zvanje. Zadovoljstvo nam je da Bogićević Milikić dr Biljanu predložimo Izbornom veću Ekonomskog fakulteta u Beogradu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu Redovni profesor za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment Organizacija preduzeća. U Beogradu, 12. septembar godine. Članovi Komisije: Prof. dr Nebojša Janićijević Prof. dr Mirjana Petković Prof. dr Verica Babić Prilog 1: Spisak radova dr Biljane Bogićević Milikić Prilog 2: Spisak radova dr Saše Zejaka

16 16 Prilog 1: SPISAK RADOVA DR BILJANE BOGIĆEVIĆ MILIKIĆ A. Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora ( ) Tabela 1a. Klasifikacija radova prema Kriterijumima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Beogradu (iz godine) Naziv grupe Naučne knjige, monografije Poglavlja knjigama pregledni članci u i Ozna ka grupe R10 R20 Vrsta rezultata R Vrednost Bogićević Milikić, B., Menadžment ljudskih resursa, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, R13 5 UKUPNO R10 5 Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R21 4 Convergence vs. divergence in human resource management: The Serbian case, u Management and Marketing under Globalization, recenzent B. Cerović, Ekonomski fakultet, 2007: Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R21 4 Economic crisis and HRM in public administration: The case of Serbia, u A.Praščević, B. Cerović, M. Jakšić (redaktori) Economic Policy and Global Recession, Volume 2, 2009: Bogićević Milikić, B., Introducing R21 4 Performance-based Reward Systems within Collectivistic National Cultures, u Conny H.Antoni, Xavier Baeten, Rosemary Lucas, Stephen Perkins, and Matti Vartiainen (Eds). Pay and Reward Systems in Organizations Theoretical Approaches and Empirical Outcomes, Pabst Science Publishers, 2011: Bogićević Milikić, B., Žikić, J., Chapter 16: R21 4 Careers in Serbia, u Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Mayrhofer, W. (Eds.) Careers Around the World: Individual and Contextual Perspectives, Routledge. Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R21 4 Nojković, A., Can globalization change HRM patterns in transition economies: the

17 Tehnička rešenja R30 evidence from Serbia in Contemporary issues in economics, business and management, (ed. by V. Babić), Ekonomski Fakultet Kragujevac, 2010: Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R23 1 Jačanje konkurentnosti preduzeća u Srbiji unapređenjem kvaliteta regrutacije i selekcije zaposlenih, u Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, Ekonomski fakultet Niš, UKUPNO R Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i R32 3 zapošljavanju osoba sa invaliditetom, , Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj RS i UNDP Priručnik za određivanje kompetencija za R32 3 delotvoran rad na radnom mestu, Vlada Republike Srbije, Rukovodilac projekta Mikroorganizaciono R32 3 restrukturiranje NBS, Ekonomski fakultet, Model ocenjivanja radnog učinka zaposlenih R32 3 u preduzeću TELEKOM ad Beograd, Ekonomski fakultet, Mogućnosti institucionalizacije Fonda za R32 3 socijalne inovacije Republike Srbije, UNDP, Uloga Ministarstva za rad, zapošljavanje i R32 3 socijalnu politiku u rešavanju viška zaposlenih u Republici Srbiji, UNDP, 30 strana, 2007/2008. Katalog tipičnih radnih mesta državnih R32 3 službenika, Priručnik za selekciju državnih službenika, R33 3 Redaktor knjige Zapošljavanje radnika, R34 2 Harvard Business Press, Data status Beograd, edicija Džepni mentor, Redaktor knjige Otpuštanje radnika, Harvard Business Press, Data status Beograd, edicija Džepni mentor, R34 2 Redaktor knjige Vestine ubeđivanje, Harvard R34 2 Business Press, Data status Beograd, edicija Džepni mentor,

18 18 Objavljeni radovi međunarodnog značaja R50 Bogićević Milikić, B., Evaluacija funkcije R32 3 menadžmenta ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, studija, OSCE, Član redakcije Ekonomskih anala R34 10 (5x2) UKUPNO R30 43 Career transitions and their causes: A country-comparative perspective, koautor sa K. Chudzikowski, K., Demel, B., Mayrhofer, W., Briscoe, J.P., Unite, J. B., Hall, D.T., Las Heras, M., Shen, Y., Žikić, J., Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2009, 82: Bogićević Milikić, B., Role of the Reward System in Managing Changes of Organisational Culture, Economic Annals Vol. 174/175: 9-27, Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., Petković, M., HRM in Transition Economies: The Case of Serbia, The South East European Journal of Economics and Business, 3(2), 2008: Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., Cultural divergence and performance evaluation systems: A comparative study of three Serbian companies, Economic Annals, Vol. 180, 2009: Bogićević Milikić, B., The influence of culture on human resource management practices: the propositions for Serbia, Economic Annals, Vol. 181, 2009: Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., HRM trends in transition economies: two reflections of the shared background, Sociologija, Vol. LI, No. 2, 2009: Janićijević, N., Bogićević Milikić, B., Organizational growth of SMEs in Serbia: Governance as a built-in limiting growth factor, Sociologija, Vol LII, No. 2, 2010: Bogićević Milikić, B., Human resource Management in an International Context, Proceeding ICDQM 2008: Dependebility and Quality Management, 2008, str: R51 b 5 R52 3 R52 3 R52 3 R52 3 R52 3 R52 3 R54 1 Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R54 1

19 19 Objavljeni radovi nacionalnog značaja R60 Development of HRM in transition economies: Serbia vs. Slovenia two reflections of the shared background, 23 rd EIASM Workshop on Strategic HRM, 3-4. april. Bled Bogićević Milikić, B., The Role of Human R54 1 Resource Management in Strategy Formulation and Implementation», Proceeding ICDQM-2009: Dependebility and Quality Management, 2009: Bogićević Milikić, B., Employee reward: R54 1 managing benefits plans, 13th DQM international conference, Proceeding Dependability and Quality Management:, 2010: Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R54 1 Cerović, B., Nojković A., Building a Human Resource Management Model in Eastern European Transition Economies: Evidence from Serbia, Proceeding (Ed. by Bostjan Antončić): Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2010, Sardinija septembar, 2010, Italija,. Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R54 1 Cerović, B., Two decades of post-socialism in Serbia: Lessons learned and open issues in human resource management, EURAM 2011, Estonia, Tallinn, juni 2011http:// default.asp?scode=epasspa. UKUPNO R50 29 Bogićević Milikić, B., Fluktuacija R61 2 zaposlenih: uzroci, posledice i kontrola, Ekonomske teme, Vol. XLVIII, 1, 2010: Bogićević Milikić, B., The role of HRM R62 1,5 function in Serbian companies: challenges and limitations, Management, December No , pp , Bogićević Milikić, B., Mesto i uloga funkcije upravljanja ljudskim resursima u srpskim preduzećima: Izazovi i ograničenja«, Symorg, Septembar R65 0,5 Ekonomski rečnik, Ekonomski fakultet R66 1 Beograd, 2010.

20 20 Radovi objavljeni izvodima u R70 UKUPNO R 60 5 Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R72 0,5 Petković, M., Human Resource Management in Serbian Companies: Current Policy and Practice, VI International Workshop on HRM, May 17-18, 2007, University of Cadiz, Jerez de la Frontera, Španija Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., R72 0,5 Convergence vs. divergence in human resource management: The Serbian case, International conference Contemporary trends in economic theory and practice, Faculty of Economics Belgrade, September 2007, Belgrade, Serbia. Bogićević Milikić, B., Žikić, J., Janićijević, N., Understanding meanings of career success in Serbia: Does the national culture R72 0,5 still stand for a credible explanatory variable?, European Academy of Management (EURAM), maj, 2008, Ljubljana, Slovenija. Career transitions in Europe. A countrycomparative analysis of causes and triggers in three occupational groups koator sa K. Chudzikowski, B. Demel, W. Mayrhofer, J. Briscoe, M. Las Heras, S.Yan, J. Zikic, EAWOP Small Group meeting Empowering Careers Research in Europe: New Dialogue, Concepts, and Studies, March 12-14, 2008, Amsterdam Center for Career Research R72 0,5 (ACCR), Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Causes, triggers and desired outcomes of career transitions in three professional groups a comparative nine-country study, koautor R72 0,5 sa K. Chudzikowski, B. Demel, W. Mayrhofer, J. Briscoe, R.A. Ghani, D. T. Hall, M. Las Heras, A. Pazy, Y. Shen, M. Taniguchi, J. Unite and J. Zikic, European Group for Organizational Studies (EGOS), Upsetting Organizations,, Jul 2008, Amsterdam, The Netherlands Career Transitions in Shifting Economic, R72 0,5 Political and Social Contexts: The Case of Four Countries, koautor sa J. Briscoe, J. Unite, R. Abdul-Ghani, Y, Shen, J. Zikic, Annual Meeting of the Academy of

21 Management, Anaheim, CA, US, 8-13 August, Orientations to career transitions: A crosscultural framework for understanding their impact, koautor sa Briscoe,J.P., Unite, J., Chudzikowski, K., Demel B., Mayrhofer, W., Hall,D.T., Las Heras M., Yan S., Ogliastri, E., Taniguchi, M., Zikic, J., 25th EGOS Colloquium, Passion for creativity and innovation: Energizing the study of organizations and organizing, Sub-theme 39: Breaking the mould: The era of entrepreneurship in the new career, July 2-4, 2009, ESADE Business School, Barcelona, Spain Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career success across 11 countries, koautor sa B. Demel, Y.Shan, D. T. Hall, W. Mayrhofer, K. Chudzikowski, J. Unite, J. Briscoe, R. Abdul-Ghani, B. Bogicevic Milikic, O. Colorado, Z. Fei, M. Las Heras, E. Ogliastri, A. Pazy, J. M. L. Poon, D. Shefer, M. Taniguchi, and J. Zikic, 2009 Academy of Management Annual Meeting, August 7-11, Chicago, Illinois, U.S.A, Theme: Green Management Matters, Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., «Economic crisis and HRM in public administration: The case of Serbia», the International Scientific Conference Economic Policy and Global Recession, Faculty of Economics, Belgrade, 25 27th September 2009, Belgrade, Serbia. Bogićević Milikić, B., Introducing performance-based reward systems within collectivistic national cultures 2 nd European Reward Management Conference (RMC 2009), Brussels, November, Bogićević Milikić, B., Janićijević, N., Nojković, A., Globalization and convergence of human resource management practices in transition economies: the case of Serbia, Lisabon Portugalija 26th EGOS Colloquium, LisbonEGOS 2010: Waves of Globalization: Repetition and difference in organizing over time and space, June 28-July 3, 2010, R72 0,5 R72 0,5 R72 0,5 R72 0,5 R72 0,5 21

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA Vojvode Putnika 87. www.educons.edu.rs Naosnovučlanova 8, 54, 61 i 83 Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 48 i 109 Statuta Univerziteta Educons

More information

Ime i prezime: Datum, mjesto i država rođenja. Srećko Novaković , VRANJAK, MODRIČA, BOSNA I HERCEGOVINA.

Ime i prezime: Datum, mjesto i država rođenja. Srećko Novaković , VRANJAK, MODRIČA, BOSNA I HERCEGOVINA. Ime i prezime: Datum, mjesto i država rođenja Srećko Novaković 21. 10. 1959., VRANJAK, MODRIČA, BOSNA I HERCEGOVINA. Obrazovanje : 1. Završen fakultet (naziv fakulteta): EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA. 2.

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, godine VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, godine VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Resić dr Emina, redovni profesor Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Arnaut-Berilo dr Almira, vanredni profesor Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Delalić dr Adela, docent Ekonomski fakultet

More information

RESEARCH INTEREST EDUCATION

RESEARCH INTEREST EDUCATION Prof. dr sc. Aleksa Š. Vučetić Associate Professor UNIVERSITY OF MONTENEGRO FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY Stari Grad 320-85330 Kotor - Montenegro aleksavucetic@gmail.com - www.ucg.ac.me RESEARCH INTEREST

More information

Pošto smo izvršili uvid u priloženu dokumentaciju i konkursni materijal, podnosimo Veću sledeći. Izveštaj

Pošto smo izvršili uvid u priloženu dokumentaciju i konkursni materijal, podnosimo Veću sledeći. Izveštaj UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET IZBORNOM VEĆU Na osnovu odluke Izbornog veća br. 1326/2 održanog 30.3.2016. godine, imenovani smo u Komisiju za pripremu izveštaja za izbor jednog vanrednog profesora

More information

NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FAKULTETA ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT BEOGRAD

NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FAKULTETA ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT BEOGRAD NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FAKULTETA ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT BEOGRAD Odlukom broj 248/1 Nastavno-naučnog veća Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment od 26.12.2016. godine, imenovani smo

More information

OBRAZOVANјE RADNO ISKUSTVO

OBRAZOVANјE RADNO ISKUSTVO B I O G R A F I J A Doc. dr Jelena Trivić (rođ. Tešić) Datum rođenja: 08. 08. 1983. godine Mesto rođenja: Banja Luka Državlјanstvo: Srbija, BiH Bračno stanje: udata, majka dvoje dece Telefon: 00387 51

More information

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU (Usaglašeno sa procedurom S.3.04 sistema kvaliteta Megatrend univerziteta u Beogradu) Uvodne napomene

More information

CURRICULUM VITAE DR DUŠAN COGOLJEVIĆ DOCENT

CURRICULUM VITAE DR DUŠAN COGOLJEVIĆ DOCENT DR DUŠAN COGOLJEVIĆ OSNOVNI PODACI DATUM I MESTO ROĐENJA ZVANJE UŽA NAUČNA OBLAST 28.09.1954. U BEOGRADU EKONOMIJA I FINANSIJE dusan.cogoljevic@indmanager.edu.rs PODACI O OBRAZOVANJU INSTITUCIJA, MESTO

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању)

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању) ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правноекономских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

More information

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro Personal data Address E-mail Linkedln VLADAN MARTIĆ PhD No 28 Admirala Zmajevica Street, Podgorica, Montenegro Cell +382 67 280 211 vladan.martic@unimediteran.net https://www.linkedin.com/in/vladan-martic-4b651833

More information

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) H2020 Key facts and figures (2014-2020) Number of RS researchers funded by MSCA: EU budget awarded to RS organisations (EUR million): Number of RS organisations in MSCA: 143 4.24 35 In detail, the number

More information

IDENTIFYING THE FACTORS OF TOURISM COMPETITIVENESS LEVEL IN THE SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES UDC : (4-12)

IDENTIFYING THE FACTORS OF TOURISM COMPETITIVENESS LEVEL IN THE SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES UDC : (4-12) FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 10, N o 2, 2013, pp. 117-127 Review paper IDENTIFYING THE FACTORS OF TOURISM COMPETITIVENESS LEVEL IN THE SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES UDC

More information

CURRICULUM VITAE. Bar Exam. B.S.c in Law. Description. Lectures, exams.

CURRICULUM VITAE. Bar Exam. B.S.c in Law. Description. Lectures, exams. Category: 1. Family name: Mijat 2. First names: Jocović 3. Date of birth:05.10.1980 4. Nationality: Montenegrin 5. Civil status: Married 6. Education: Institution [Date from - Date to] 2014. Ministry of

More information

2011 Doktorat na Leeds Met. Univerzitu u Leedsu Engleska.. Magistar je nauka iz Strateškog menadžmentu i ima diplomu iz poslovanja preduzeća.

2011 Doktorat na Leeds Met. Univerzitu u Leedsu Engleska.. Magistar je nauka iz Strateškog menadžmentu i ima diplomu iz poslovanja preduzeća. 1. Curriculum Vitae: Prof.dr. Razaq Raj je rođen 8. aprila 1968 u Mirpuru. Od 2000 godine radi kao predavač na Univerzitetu u Leeds, Engleska predaje na Školi za Turizam i gostoljubivost na predmetima

More information

Third International Scientific Symposium "Agrosym Jahorina 2012"

Third International Scientific Symposium Agrosym Jahorina 2012 10.7251/AGSY1203656N UDK 635.1/.8 (497.6 Republika Srpska) TENDENCY OF VEGETABLES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF SRPSKA Nebojsa NOVKOVIC 1*, Beba MUTAVDZIC 2, Ljiljana DRINIC 3, Aleksandar ОSTOJIC 3, Gordana

More information

Curriculum Vitae. 1988: BA in Sociology, University of Belgrade, Faculty of Philosophy Thesis: Theory and History of Revolutions

Curriculum Vitae. 1988: BA in Sociology, University of Belgrade, Faculty of Philosophy Thesis: Theory and History of Revolutions Curriculum Vitae Marija Babovic, PhD, Associate Professor of Sociology Department for Sociology Faculty of Philosophy University of Belgrade Cika Ljubina 18-20 11000 Belgrade, Serbia e-mail address: mbabovic@f.bg.ac.rs

More information

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ Metod rada Literatura Konsultacije Način polaganja ispita: 1) kolokvijumi 2) usmeni ispit Kolokvijumi: I kolokvijum: 1-5, 16 i 17 (1-124 strane

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

KARTON NAUČNOG RADNIKA

KARTON NAUČNOG RADNIKA KARTON NAUČNOG RADNIKA 1. OSNOVNI PODACI Ime Dragan Prezime Cvetković Matični broj 2011949733512 Godina rođenja 1949 rođenja Donja Trnava kod Prokuplja Država Srbija Zvanje Redovni profesor Titula Doktor

More information

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA Prof. dr Stevo Janošević I Knjige SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA 1. Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin Đ. (2016), Menadžment i strategija (jedanaesto izdanje), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog

More information

MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Katedra za menadžment i IT. Menadžment i informacione tehnologije

MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Katedra za menadžment i IT. Menadžment i informacione tehnologije Prezentacija smjera MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Katedra za menadžment i IT Menadžment i informacione tehnologije Zašto... Careercast.com latest report on the ten best jobs of 2011 #1 Software

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Katedra za menadžment i IT. Razvoj poslovnih informacionih sistema

Katedra za menadžment i IT. Razvoj poslovnih informacionih sistema Prezentacija smjera Razvoj poslovnih informacionih sistema Katedra za menadžment i IT Razvoj poslovnih informacionih sistema Zašto... Careercast.com latest report on the ten best jobs of 2011 #1 Software

More information

Curriculum vitae. Dr. sc. Meldina Kokorović Jukan

Curriculum vitae. Dr. sc. Meldina Kokorović Jukan Curriculum vitae Dr. sc. Meldina Kokorović Jukan Personalne informacije: Adrese Slavinovići Ušće C10, L1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina Telefoni +387 35 320 820 GSM: E-mail/Web Fax +387 35 320 820 mkokorovic@gmail.com

More information

Ime: Veljko M. Mijušković Datum rođenja : 3. maj godine Obrazovanje:

Ime: Veljko M. Mijušković Datum rođenja : 3. maj godine   Obrazovanje: BIOGRAFIJA Ime: Veljko M. Mijušković Datum rođenja : 3. maj 1985. godine E-mail: mijuskovic@ekof.bg.ac.rs Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorske akademske studije, upisane 2010.

More information

RURAL DEVELOPMENT OF REPUBLIKA SRPSKA WITH SPECIAL FOCUS ON BANJA LUKA

RURAL DEVELOPMENT OF REPUBLIKA SRPSKA WITH SPECIAL FOCUS ON BANJA LUKA Poslovne studije/ Business Studies, 2015, 13-14 UDK 338.43:[332.1+330.34(497.6 Banja Luka) The paper submitted: 20.03.2015. DOI: 10.7251/POS1514605D The paper accepted: 09.04.2015. Expert paper Mirjana

More information

THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY

THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY SINGIDUNUM JOURNAL 2013, 10 (2): 24-31 ISSN 2217-8090 UDK 005.51/.52:640.412 DOI: 10.5937/sjas10-4481 Review paper/pregledni naučni rad THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY Saša I. Mašić 1,* 1

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Prof.dr Jasmina Selimović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik

Prof.dr Jasmina Selimović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Prof.dr Jasmina Selimović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Prof.dr Željko Šain, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član Prof.dr Muharem

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Datum: od do (mesec/godina) januar decembar Stečeno zvanje:

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Datum: od do (mesec/godina) januar decembar Stečeno zvanje: CURRICULUM VITAE 1. Lični podaci: Ime: Vladimir Prezime: Dženopoljac Datum rođenja: 05. 04. 1978. Nacionalnost: Srbin Bračno stanje: Oženjen, dvoje dece 2. Kontakt informacije: Kući: Adresa: Nikole Pašića

More information

THE ANALYSIS OF TOURISM COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN UNION AND SOME WESTERN BALKAN COUNTRIES

THE ANALYSIS OF TOURISM COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN UNION AND SOME WESTERN BALKAN COUNTRIES International Scientific Conference of IT and Business-Related Research THE ANALYSIS OF TOURISM COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN UNION AND SOME WESTERN BALKAN COUNTRIES ANALIZA KONKURENTNOSTI TURIZMA U

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Dekanu Fakulteta organizacionih nauka Izbornom veću Fakulteta organizacionih nauka

Dekanu Fakulteta organizacionih nauka Izbornom veću Fakulteta organizacionih nauka UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Ul. Jove Ilića 154, Beograd Dekanu Fakulteta organizacionih nauka Izbornom veću Fakulteta organizacionih

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

KARTON NAUČNOG RADNIKA

KARTON NAUČNOG RADNIKA KARTON NAUČNOG RADNIKA Pilipović Miloš, MsC Novi Sad 1. Osnovni podaci Prezime: Ime: Ime roditelja: Pilipović Miloš Drago Godina rođenja: 1983 Mesto rođenja: Država rođenja: Zvanje: Titula: E-mail: Novi

More information

KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI

KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI Ekonomski Fakultet Univerzitet u Beogradu KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI Dr Dragan Lončar SADRŽAJ PREZENTACIJE MAKROEKONOMSKI PRISTUP 01 02 03 DOMEN ANTIMONOPOLSKE

More information

Prezentacija studijske grupe (modula) MENADŽERSKA EKONOMIKA Školska 2015/2016. godina

Prezentacija studijske grupe (modula) MENADŽERSKA EKONOMIKA Školska 2015/2016. godina Prezentacija studijske grupe (modula) MENADŽERSKA EKONOMIKA Školska 2015/2016. godina Predmeti studijske grupe Menadžerska ekonomika Rukovodilac studijske grupe (modula): Prof. dr Bojan Ilić Naziv predmeta

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Curriculum Vitae Diplomirani ekonomista Smjer finansijsko-računovodstveni Gimnazija "Meša Selimović", Tuzla

Curriculum Vitae Diplomirani ekonomista Smjer finansijsko-računovodstveni Gimnazija Meša Selimović, Tuzla Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Azra Zaimović 31.10.1976. Tuzla Adresa stanovanja: - Telefon: Stan: - Posao: + 387 33 25 37 87 Fax: + 387 33 25 37 87 GSM:- E-mail:

More information

Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent)

Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent) Spisak objavljenih radova Dragica Stojanović (asistent) Rad u međunarodnom časopisu (M23): 1. Ilić, B., Stojanović, D., Jovanović, V., Mihajlović, D. Management in Sustainable Tourism Development of Serbian

More information

Obrazovanje: Jeziĉke veštine:

Obrazovanje: Jeziĉke veštine: BIOGRAFIJA Titula, ime, srednje slovo, prezime: dr Veljko M. Mijušković Datum roċenja : 3. maj 1985. godine Adresa poslovanja: Kameniĉka 6, 11000 Beograd E-mail: mijuskovic@ekof.bg.ac.rs Kontakt telefon:

More information

Curriculum Vitae diplomirani ekonomist. Word, Power Point, Excel, Internet Explorer

Curriculum Vitae diplomirani ekonomist. Word, Power Point, Excel, Internet Explorer Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Adresa stanovanja Prof. dr DŽENAN ĐONLAGIĆ 31.05.1974., Doboj Olimpijska 22, 71000 Sarajevo Telefon: Posao: (033) 275 916, 275 914 Fax:

More information

TOURISM FACTOR OF INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF EUROPEAN CONTINENT UDC (4-672EU) Živorad Gligorijević 1, Jelena Petrović 2

TOURISM FACTOR OF INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF EUROPEAN CONTINENT UDC (4-672EU) Živorad Gligorijević 1, Jelena Petrović 2 FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 6, N o 2, 2009, pp. 123-130 TOURISM FACTOR OF INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF EUROPEAN CONTINENT UDC 338.48(4-672EU) Živorad Gligorijević 1, Jelena

More information

Odysseas G. SPILIOPOULOS Associate Prof. in Economic Law CURRICULUM VITAE (2017) Studies in Law

Odysseas G. SPILIOPOULOS Associate Prof. in Economic Law CURRICULUM VITAE (2017) Studies in Law Odysseas G. SPILIOPOULOS Associate Prof. in Economic Law CURRICULUM VITAE (2017) Odysseas G. Spiliopoulos, PhD in Law (1996) Birth year: 1968 Family status: married - two children Contact details: Tel.

More information

STATISTIKA U OBLASTI KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

STATISTIKA U OBLASTI KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina STATISTIKA U OBLASTI KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI Jahorina, 05.07.2011

More information

PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA

PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA 1. OBJAVLJENE KNJIGE a) Prije izbora u zvanje redovitog profesora 1. Berc Radišić, B. (1999.), udžbenik: «MARKETING U HOTELIJERSTVU»,

More information

ZNANJE ČINI RAZLIKU!!!!

ZNANJE ČINI RAZLIKU!!!! ZNANJE ČINI RAZLIKU!!!! www.ricotrainingcentre.co.rs RICo Training Centre ATI Beograd, Republika Srbija ZNAČAJ OBUKE ZA DRUMSKU BEZBEDNOST? Drumska bezbednost je zajednička obaveza - preventivno delovati

More information

YHL-1BEP3I1lTET Y HIIlWY EnEKTPOHCKIIl <l>akyntet Y HVlWY. OJiABEillTEIhE HACTABHMl(IIMA H CAPA,l(HHQHMA EJIEKTPOHCKOr <I>AKYJITETA

YHL-1BEP3I1lTET Y HIIlWY EnEKTPOHCKIIl <l>akyntet Y HVlWY. OJiABEillTEIhE HACTABHMl(IIMA H CAPA,l(HHQHMA EJIEKTPOHCKOr <I>AKYJITETA YHL-1BEP3I1lTET Y HIIlWY EnEKTPOHCKIIl akyntet Y HVlWY,l(EKAH 07.05.2009. OJiABEillTEIhE HACTABHMl(IIMA H CAPA,l(HHQHMA EJIEKTPOHCKOr AKYJITETA Y CKJlaJl.Yca 4JIaHOM 71. CTaB 4. 3aKoHa 0 BHCOKOM

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

I Z V E Š T A J. 1) Dr Suzana Ignjatović, viši naučni saradnik. 2) Dr Darko Radosavljević, docent

I Z V E Š T A J. 1) Dr Suzana Ignjatović, viši naučni saradnik. 2) Dr Darko Radosavljević, docent IZBORNOM VEĆU TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na osnovu odluke Izbornog veća TMF održanog 30. marta 2017. godine, a po objavljenom konkursu za izbor jednog docenta ili vanrednog

More information

Current Issues and Prospects of Raspberry and Blackberry Production in the Republic of Serbia

Current Issues and Prospects of Raspberry and Blackberry Production in the Republic of Serbia UDC: 631.15:634.711:634.713 expert paper Acta Agriculturae Scrbica. Vol. VI, 11 (2001) 71-75 >-OFAGRO Acta!:i--- ai.-ai Z Agriculturae S!g Serbica ~iis\j =< CA.CAK ----------_. -- Current Issues and Prospects

More information

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia.

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia. C U R R I C U L U M V I T A E PERSONAL INFORMATION Name: Address: Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia Telephone: ++38971260703 Fax: ++38946262281 E-mail: Nationality:

More information

Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science

Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science Otvorena nauka Otvoreni identifikatori Open Research Data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) Alternativne mere Open Evaluation

More information

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016 IF4TM Plan for additional dissemination activities in 2016 Project Acronym: IF4TM Project full title: Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia Project No:

More information

MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNOG KADRA NA PRIMERU MEĐUNARODNOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZELENA EKONOMIJA

MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNOG KADRA NA PRIMERU MEĐUNARODNOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZELENA EKONOMIJA TEMA T3.2: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MEĐUNARODNA AKREDITACIJA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA Paper No.T3.2-1 MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNOG KADRA NA PRIMERU MEĐUNARODNOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH

More information

UNIVERZITETA CRNE GORE UNIVERZITET CRNE GORE, Cetinjska br. 2, PODGORICA ISSN

UNIVERZITETA CRNE GORE UNIVERZITET CRNE GORE, Cetinjska br. 2, PODGORICA   ISSN UNIVERZITETA CRNE GORE UNIVERZITET CRNE GORE, Cetinjska br. 2, PODGORICA www.ucg.ac.me ISSN 1800-5101 BROJ 371 SPECIJALNO IZDANJE 28. april 2016 PODGORICA Tradicionalno, na Dan Univerziteta Crne Gore promovišemo

More information

Ekonomski fakultet Tuzla (diplomirani ekonomista) Tuzla, BiH Srednja ekonomska škola (ekonomski tehniĉar) Travnik, BiH

Ekonomski fakultet Tuzla (diplomirani ekonomista) Tuzla, BiH Srednja ekonomska škola (ekonomski tehniĉar) Travnik, BiH D O N J A M A H A L A BB - M E D I C U S 7 2 2 7 0 T R A V N I K M O B I L 0 6 1 1 39 3 89 T E L 0 70 235 7 1 5 E - M A I L M U H A M E D. S O F T I C @ G M A I L. C O M ; M U H A M E D. S O F T I C @

More information

MODEL ZA SELEKCIJU POSLOVNIH PROCESA I METODOLOGIJA NJIHOVOG POBOLJŠANJA

MODEL ZA SELEKCIJU POSLOVNIH PROCESA I METODOLOGIJA NJIHOVOG POBOLJŠANJA UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Dragana D. Stojanović MODEL ZA SELEKCIJU POSLOVNIH PROCESA I METODOLOGIJA NJIHOVOG POBOLJŠANJA doktorska disertacija Beograd, 2015 UNIVERSITY OF BELGRADE

More information

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE INDICATORS OF THE WESTERN BALKANS. Tamara Sarić *

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE INDICATORS OF THE WESTERN BALKANS. Tamara Sarić * Faculty of Economics, University of Niš, 16 October 2015 International Scientific Conference CHALLENGES IN BUSINESS AND ECONOMICS: GROWTH, COMPETITIVENESS AND INNOVATIONS ANALYSIS OF FOREIGN TRADE INDICATORS

More information

ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014.

ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014. ZBORNIK RADOVA HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi - Beograd, 2014. HR KONFERENCIJA Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa savremeni trendovi Zbornik radova Beograd,

More information

Book of Proceedings. The Seminar AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - CHALLENGES OF TRANSITION AND INTEGRATION PROCESSES

Book of Proceedings. The Seminar AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - CHALLENGES OF TRANSITION AND INTEGRATION PROCESSES UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF AGRICULTURE Book of Proceedings The Seminar AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - CHALLENGES OF TRANSITION AND INTEGRATION PROCESSES 50 th Anniversary DEPARTMENT OF AGRICULTURAL

More information

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević Upravljanje kvalitetom usluga doc.dr.sc. Ines Dužević Specifičnosti usluga Odnos prema korisnicima U prosjeku, lojalan korisnik vrijedi deset puta više nego što je vrijedio u trenutku prve kupnje. Koncept

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu

Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu Naučnom veću Instituta za fiziku u Beogradu Beograd, 25. novembar 2011. g. Predmet: Molba za pokretanje postupka za sticanje zvanja naučni savetnik S obzirom da ispunjavam kriterijume propisane od strane

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

слпвп Име Зваое Ракић Р. Беба Редовни професор

слпвп Име Зваое Ракић Р. Беба Редовни професор Списак радпва Средое Презиме слпвп Име Зваое Ракић Р. Беба Редовни професор 1. Rakid Mira i Rakid Beba (2008) Uticaji razvoja turizma na životnu sredinu, Ecologica Posebno tematsko izdanje broj 16: Životna

More information

TEMPUS SUCCESS STORY National Tempus Information Day in BiH November 24, 2010 University of East Sarajevo

TEMPUS SUCCESS STORY National Tempus Information Day in BiH November 24, 2010 University of East Sarajevo TEMPUS SUCCESS STORY National Tempus Information Day in BiH November 24, 2010 University of East Sarajevo Nina Kovač, Deputy Regional Manager and Project Manager, WUS Austria Higher Education Development

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Univerzitet u Beogradu Stomatološki fakultet ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Mr. sci. dr Jasmina Tekić Doktorska teza Beograd, februara 2013. godine Mr.sci.dr

More information

STATISTIČKI INFORMATOR BROJ 2. STATISTICAL BULLETIN

STATISTIČKI INFORMATOR BROJ 2. STATISTICAL BULLETIN CENTRE OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES CENTAR OF SOUTHEAST JAVNIH SLUŽBI EUROPEAN ZA ZAPOŠLJAVANJE COUNTRIES ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE STATISTIČKI INFORMATOR BROJ 2. STATISTICAL BULLETIN No. 2 JULI 2009.

More information

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BISNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA Review article Economics of Agriculture 3/2016 UDC: 664.644.4:339.13(497.6+497.5) CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava The Effect of Migration on the Ethnic Structure of Population in Vojvodina Uticaj migracije na etničku strukturu stanovništva u Vojvodini A vándorlások hatása a népesség etnikai összetételére a Vajdaságban

More information

Curriculum Vitae. International Economics, International Trade, International Finance, Economic Integration, World Trade Organisation

Curriculum Vitae. International Economics, International Trade, International Finance, Economic Integration, World Trade Organisation Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION First name: Last name: Snježana Brkić Date of birth: 2 nd August 1965 Private address: Grbavička 14A/XII, Sarajevo Telephone: Home: ++ 387 (0)33 613 197 Business:

More information

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Drago Pupavac Polytehnic of Rijeka Rijeka e-mail: drago.pupavac@veleri.hr Veljko

More information