KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

Size: px
Start display at page:

Download "KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)"

Transcription

1 KatzeView Uputstvo verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

2 Sadržaj: 1 Sistemski zahtevi Instalacija Korišćenje programa Opcije programa Baza podataka Fotografije Video folderi Kamere Razno Kreiranje novog pogleda Naziv Comm8X Događaji Fotografija Kreiranje novog "živog" prikaza Snimanje pogleda i živih prikaza u fajl Učitavanje pogleda i živih prikaza iz fajla Automatsko učitavanje pogleda i živih prikaza Pregled fotografija i video sekvenci Podešavanje linije sa alatima Parametri komandne linije Odloženi start Automatsko zaključavanje računara KatzeViewShield Registrovanje aplikacije... 15

3 1 Sistemski zahtevi Da biste mogli da koristite program KatzeView, potrebni su vam: - Microsoft Windows 98SE (ili stariji, ali sa Internet Explorerom 5), 2000, ili XP - MDAC 2.7 ili noviji (nalazi se u Util folderu instalacionog CD-a; nepotrebno za XP) - CardWare Comm8x - CardWare KatzeReports baza podataka - Microsoft SQL Server 2000 (odnosno MSDE 2000) - Lokalna računarska mreža - GeoVision sistem za video nadzor i/ili Axis 205 web kamere. Neophodno je da program Comm8x bude aktivan i da upisuje registracije u KatzeReports bazu podataka. NAPOMENA: Ukoliko se kao server baze podataka koristi MSDE 2000, treba imati na umu da je to besplatna i osiromašena verzija Microsoft SQL Servera, pa su mogući zastoji u toku rada programa u slučaju velikog broja istovremenih pristupa bazi podataka sa više računara. 1

4 2 Instalacija Dvostrukim klikom na fajl KatzeViewSetup.exe pokrećete instalaciju programa KatzeView. Sledi pozdravni ekran gde ćete kliknuti na dugme Dalje. Prikazuje se maska koja od vas traži unos naziva preduzeća: Klikom na Dalje trebate izabrati folder u koji želite da se KatzeView instalira. Možete izabrati bilo koji folder ili ostaviti podrazumevani: Sledeća maska očekuje izbor foldera start menija u kome želite da bude smeštena prečica (shortcut) programa KatzeView. Izabrani folder će biti smešten u "Programs" folderu start menija. Izaberite folder ili ostavite podrazumevani i kliknite na dugme Dalje. 2

5 U nastavku instalacije prikazuje se maska sa sledeće slike, na kojoj možete izabrati kreiranje ikone programa KatzeView na desktopu, odnosno u "quick launch" meniju ( ikonice desno od dugmeta "Start"), kao i instaliranje odgovarajućih biblioteka koje omogućavaju prikaz "živog" snimka sa Axis kamera u okviru aplikacije. Takođe, ponuđena je i mogućnost instaliranja Indeo video codeca, koji ima dobar odnos kvaliteta snimka i zauzeća procesora ukoliko želite da snimate AVI sekvence sa Axis kamera. Kad izaberete željene opcije, kliknite na dugme Dalje. U sledećem koraku instalacionog postupka biće vam prikazana maska u kojoj su prikazane sve opcije koje ste izabrali u prethodnim koracima instalacije. Ukoliko želite da promenite neku od prethodno izabranih opcija, u svakom trenutku možete kliknuti na dugme Nazad, koje će vas vratiti na prethodni korak instalacionog postupka. Takođe, instalaciju možete prekinuti u bilo kom trenutku klikom na dugme Odustani. Ukoliko je sve u redu, kliknite na dugme Instaliraj. 3

6 Nakon završetka instalacije biće prikazana maska sa sledeće slike. Instalacioni postupak se završava klikom na dugme Kraj, a ponuđeno vam je da odlučite da li želite da se KatzeView odmah pokrene. 4

7 3 Korišćenje programa Izgled glavnog prozora programa KatzeView i njegovi osnovni delovi prikazani su na sledećoj slici. U sledećim poglavljima biće objašnjene osnove korišćenja programa KatzeView. Poglavlja su raspoređena tako da u nekoliko koraka sprovedu korisnika od trenutka prvog pokretanja aplikacije pa sve do pregleda arhiviranih fotografija. 3.1 Opcije programa Prilikom prvog pokretanja programa, kao i naknadnim izborom opcije glavnog menija Vidi / Opcije, prikazuje se maska sa sledeće slike: 5

8 3.1.1 Baza podataka Kartica Baza podataka vam omogućava izbor baze podataka zaposlenih. To je baza podataka programa KatzeReports (podržane su verzije 5.x i 6.x), što znači da bez ove baze podataka program KatzeView neće funkcionisati. Klikom na dugme Izaberi pojavljuje se sledeća maska: Treba izabrati Microsoft OLE DB Provider for SQL Server i kliknuti na Next. Gornja maska tada menja svoj izgled, koji je prikazan na sledećoj slici: U polju 1. Select or enter a server name treba izabrati računar na kome je baza podataka programa KatzeReports. U polju 2. Enter information to log on to the server treba izabrati Use WindowsNT 6

9 integrated security. U polju 3. Select the database on the server treba izabrati KatzeReports bazu podataka, koja se obično zove KatzeS. Kliknite na Test Connection i ukoliko je veza sa serverom baze podataka uspešno uspostavljena, kliknite na OK Fotografije Klikom na karticu Fotografije, maska KatzeView opcije dobija sledeći izgled: Na ovoj kartici je omogućen izbor lokacije na kojoj će KatzeView smeštati fotografije dobijene u trenutku registrovanja zaposlenih. Ukoliko je izabrana opcija Baza podataka, KatzeView će smeštati fotografije u bazu podataka izabranu na prethodnoj kartici. Ukoliko je izabrana opcija Folder, klikom na dugme možete ozabrati folder u koji želite da KatzeView smešta fotografije, ili možete ostaviti podrazumevani Video folderi Klikom na karticu Video folderi, maska KatzeView opcije dobija sledeći izgled: Na ovoj kartici se definišu folderi u komjima se nalaze video sekvence koje snima GeoVision sistem za video nadzor, kao i sam KatzeView (koristeći Axis web kamere). 7

10 3.1.4 Kamere Klikom na karticu Kamere, maska KatzeView opcije dobija sledeći izgled: Na ovoj kartici se definišu kamere - naziv, vrsta (GeoVision ili Axis), ID, terminali i hardverski kodovi događaja koje kamera snima (ulaz = 00, izlaz = 01 itd...). Ispravno konfigurisanje ovih parametara je neophodno, kako bi KatzeView za neki izabrani događaj (registraciju) prikazao ispravnu video sekvencu. Napomena: neophodno je da sve kamere, bez obzira na vrstu, imaju različite ID brojeve. Vrsta i ID broj konfigurišu se klikom na dugme + (dodavanje) ili Izmene Razno Klikom na karticu Razno, maska KatzeView opcije dobija sledeći izgled: Opcija Proveravaj postojanje Comm8X-a proverava da li je Comm8X od koga (kojih) KatzeView očekuje registracije aktivan. Ako nije, korisnik će biti obavešten odgovarajućom porukom u statusnoj liniji odgovarajućeg (odgovarajućih) pogleda. Ukoliko je ova opcija isključena, nikakva provera postojanja Comm8X-a neće biti vršena. 8

11 Opcija Snimaj fotografije u bazu/folder određuje da li će fotografije pristigle u trenutku registracije biti sačuvane ili ne. Mesto na kome se fotografije čuvaju određeno je na kartici Fotografije. Ukoliko je ova opcija isključena, i dalje će biti moguć prikaz fotografija, ali ne i njihov naknadni pregled. Opcija Prikaži podatke o zaposlenom prilikom registracije omogućava prikaz fotografije, imena i prezimena osobe čiji je ID medijum upotrebljen prilikom registrovanja. Ukoliko je ova opcija isključena, fotografije sa kontrolne tačke (tj. čitačkog mesta) će i dalje pristizati, ali ne i podaci o osobi čiji je ID medijum upotrebljen. Opcija Prikaži pregled nakon pokretanja aplikacije automatski prikazuje pogled za pregled registracija i video sekvenci. O pregledu registracija ima više reči u poglavlju 3.7 Pregled fotografija i video sekvenci. 3.2 Kreiranje novog pogleda Novi pogled se kreira na jedan od sledećih načina: - Klikom na dugme linije sa alatima. - Izborom opcije Fajl / Novi glavnog menija. - Pritiskom kombinacije tastera. Kreiranje novog pogleda započinje se prikazom maske sa sledeće slike: Naziv U polje Naziv treba upisati naziv nove kontrolne tačke, odnosno pogleda Comm8X U odeljku Comm8X treba uneti sledeće podatke: Računar Naziv računara na kome je aktivan program Comm8X sa koga se očekuje prijem registracija. Naziv računara možete uneti ručno ili ga izabrati sa liste svih računara u mreži klikom na dugme. IP Port Port na kome Comm8X očekuje zahteve klijentskih aplikacija. Da biste utvrdili port, pokrenite željeni Comm8X i izaberite opciju Fajl / Konfiguracija. U polju TCP Port nalazi se broj koji vam je potreban, kao na sledećoj slici: 9

12 COM Port Broj (1, 2, 3,...) serijskog porta na kome se nalazi terminal. Ovo takođe možete utvrditi pokretanjem programa Comm8X, na čijem se glavnom prozoru nalazi spisak svih terminala sa kojima je povezan, kao na sledećoj slici: Događaji U odeljku Događaji treba izabrati hardverske kodove događaja (registracija) koji okidaju prikaz fotografije. Na primer, kodovi od 0 do 3 predstavljaju registracije na touch kontaktima: Kôd Događaj 0 Registracija na touch kontaktu 1 1 Registracija na touch kontaktu 2 2 Registracija na touch kontaktu 3 3 Registracija na touch kontaktu 4 Za više informacija o harverskim kodovima, pogledati tehničku dokumentaciju za SL-83 i SL-84 terminale Fotografija U ovom odeljku bira se izvor sa koga se očitava fotografija u trenutku registracije. Fotografiju je moguće preuzeti sa dve vrste izvora/uređaja: 10

13 Axis 205 web kamera (ugrađeni HTTP server) GeoVision sistem za video nadzor u WebCam modu (FTP protokol uz korišćenje eksternog FTP servera) Ukoliko se izabere Axis web kamera, potrebno je uneti sledeće parametre: Računar IP broj web kamere. Svaka kamera u mreži ima svoj jedinstven IP broj, kao i bilo koji drugi računar. IP Port HTTP port web kamere. Obično je 80, ali se može konfigurisati i drugačije. Napomena: na Axis kamerama mora biti omogućen anonimni pristup. Ako je kao izvor fotografija izabran GeoVision sistem, potrebno je uneti sledeće podatke: Računar Naziv računara na kome je FTP server u koji GeoVision upisuje fotografije. FTP server mora biti u passive modu i mora dozvoljavati anonimni pristup i za upis i za čitanje. Naziv računara se može upisati ručno ili izabrati sa spiska klikom na dugme IP Port Port FTP servera. Obično je 21. Fajl Putanja i naiziv fajla koji predstavlja fotografiju sa određene kamere (cam0.jpg, cam1.jpg,...) 3.3 Kreiranje novog "živog" prikaza Novi živi prikaz se kreira na jedan od sledećih načina: - Klikom na dugme linije sa alatima. - Izborom opcije Fajl / Novi živi prikaz glavnog menija. U oba slučaja prikazuje se maska sa sledeće slike: Napomena: žive prikaze je moguće pratiti i snimati samo sa Axis web kamera. 11

14 U polje Naziv unosi se naziv prikaza. Polje Kamera sadrži IP adresu Axis kamere. Polja Rezolucija, Kvalitet i FPS (frames per second - broj slika u sekundi) određuju neke osnovne parametre prikaza. Polje ID kamere je važno samo sa stanovišta kreiranja AVI sekvenci. Klikom na dugme Kamere... prikazuje se maska iz poglavlja koja vam omogućava da vidite koji ID odgovara kojoj kameri. Opcija Snimanje dozvoljava izbor codeca za snimanje AVI sekvence (preporučuje se Indeo zbog dobrog odnosa kvaliteta i zauzeća procesora), kao i izbor kvaliteta snimka. Klikom na U redu prikazuje se novi živi prikaz, a ukoliko je opcija Snimanje bila uključena, počinje i kreiranje AVI fajla. Prekidanje i nastavljanje snimanja AVI sekvence vrši se uzastopnim klikom na dugme u liniji sa dugmićima. Dugme određuje da li će prikaz uopšte biti aktivan ili ne, tj. da li će se osvežavati ili ne. Ukoliko se prikaz deaktivira (zaustavi), automatski prestaje i snimanje. Aktiviranje snimanja automatski aktivira (pokreće) i prikaz. 3.4 Snimanje pogleda i živih prikaza u fajl Pogled ili prikaz može se snimiti u fajl na jedan od sledećih načina: - Klikom na dugme linije sa alatima. - Izborom opcije Fajl / Snimi glavnog menija. - Pritiskom kombinacije tastera. 3.5 Učitavanje pogleda i živih prikaza iz fajla Ranije snimljen pogled ili živi prikaz se može učitati na jedan od sledećih načina: - Klikom na dugme linije sa alatima. - Izborom opcije Fajl / Učitaj glavnog menija. - Pritiskom kombinacije tastera. Oni živi prikazi kod kojih je bilo aktivno snimanje, automatski će započeti snimanje AVI sekvence. 3.6 Automatsko učitavanje pogleda i živih prikaza KatzeView ima mogućnost da prilikom startovanja automatski učita željene poglede i žive prikaze. Izbor pogleda ili živog prikaza koji će biti automatski učitani vrši se izborom opcije glavnog menija Fajl / Učitaj na početku. Ova opcija prikazuje masku sa sledeće slike: 12

15 Klikom na Dodaj biraju se fajlovi ranije snimljenih pogleda i živih prikaza. Klikom na Ukloni izabrani pogled ili živi prikaz se uklanja sa spiska i neće biti automatski učitan prilikom sledećeg pokretanja aplikacije. Klikom na Učitaj odmah svi fajlovi sa spiska će odmah biti učitanu u KatzeView. Klikom na U redu izbor se potvrđuje i pamti. Oni živi prikazi kod kojih je bilo aktivno snimanje, automatski će započeti snimanje AVI sekvence. 3.7 Pregled fotografija i video sekvenci Pregled sačuvanih fotografija i snimljenih video sekvenci sa GeoVision i Axis kamera aktivira se na jedan od sledećih načina: - Klikom na dugme linije sa alatima. - Izborom opcije Vidi / Pregled glavnog menija. U oba slučaja prikazuje se sledeći prozor: U poljima Od i Do treba izabrati početne i krajnje datume i vremena željenog vremenskog opsega i kliknuti na Osveži. U listi sa leve strane tada se prikazuje spisak svih registracija u biranom vremenskom opsegu. Klikom na neku od stavki u listi, na desnoj strani se prikazuju: Fotografija sa kontrolne tačke (čitačkog mesta). Fotografija osobe čiji je ID medijum upotrebljen. Ime i prezime osobe. Broj ID medijuma. Vreme registracije. ID terminala na kome je registracija izvršena. Događaj (videti poglavlje ) Fotografije sa kontrolnih tačaka se prikazuju ili iz baze podataka ili iz nekog foldera, u zavisnosti od podešavanja u poglavlju

16 Klikom na dugme Prikaži prikazuje se prozor sa video sekvencom izabranog događaja. Svaki naredni klik na dugme Prikaži prikazaće snimak u istom (poslednjem otvorenom) prozoru. Klikom na Prikaži novi, željena video sekvenca se uvek prikazuje u novom prozoru. Ukoliko neki događaj snima više kamera, tada polje Kamera određuje koja će video sekvenca biti prikazana. Klikom na dugme Kamere... prikazuje se maska iz poglavlja Klikom na dugme Filteri... prikazuje se sledeća maska: Ovde možete birati kriterijume pregleda registracija. 3.8 Podešavanje linije sa alatima Desnim klikom na liniju sa alatima i izborom opcije Podešavanja prikazaće se maska sa sledeće slike: Možete izabrati koje ikone želite da budu na liniji sa alatima, njihovu veličinu, kao i to da li će na njima biti ispisan tekst. 14

17 4 Parametri komandne linije KatzeView uputstvo 4.1 Odloženi start Kada se KatzeView pokreće automatski prilikom pokretanja Windowsa (ikona programa je smeštena u StartUp folder Programs menija), u nekim slučajevima (spor računar, spora mreža,...) potrebno je omogućiti MSSQL serveru i programu Comm8X da se pokrenu pre nego što će se pokrenuti KatzeView. Tada je potrebno kliknuti desnim dugmetom na ikonu programa KatzeView koja se nalazi u StartUp folderu menija Programs i izabrati Properties, kliknuti na jezičak Shortcut, pa u Target polju dodati na kraju razmak i -pxx, gde xx predstavlja broj sekundi koji treba da protekne pre nego što se KatzeView startuje. 4.2 Automatsko zaključavanje računara Ukoliko se KatzeView koristi za prikupljanje fotografija i snimanje video sekvenci bez nadzora operatera, moguće je automatski zaključati računar (Windows 2000/XP/2003) nakon pokretanja programa. Parametar komandne linije je -lxx (gde je xx broj sekundi koji treba da protekne pre zaključavanja) i postavlja se isto kao i parametar za odloženi start. 5 KatzeViewShield KatzeViewShield je pomoćni program koji se instalira zajedno sa programom KatzeView. Ovaj pomoćni program čini sledeće: pokreće KatzeView; u slučaju prestanka rada KatzeViewa, ponovo ga pokreće. Na ovaj način omogućen je nastavak rada programa KatzeView i u slučajevima neplaniranog kraha. Sve parametre komandne linije koji su opisani u prethodnim odeljcima moguće je predati i ovom programu, a on će ih proslediti programu KatzeView prilikom pokretanja. 6 Registrovanje aplikacije KatzeView će raditi nesmetano 30 dana od trenutka instalacije. Posle toga je neophodno napraviti zahtev za produženje registracije izborom opcije Pomoć / Produženje registracije. Tada ćete dobiti mogućnost da snimite fajl (zahtev) koji treba da pošaljete mailom na Za uzvrat ćete dobiti fajl KatzeView_VašePreduzeće_VašRačunar.key, koji treba da smestite u folder u koji ste instalirali KatzeView. Ovaj fajl će vam omogućiti nastavak korišćenja aplikacije. 15

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia SERBIA ''Serbia'' Serbia maj,1999 MATURSKI RAD Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia WINDOWS 98 Uvod......................4 Istorija Operativnih Sistema i Windows-a Instaliranje

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak M Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak Joyce Cox i Joan Preppernau CET Computer Equipment and Trade Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak ISBN 978-86-7991-310-4 Autorizovan prevod

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Prilikom instaliranja MySQL-a trebalo bi koristiti nalog koji ima administratorska prava.

Prilikom instaliranja MySQL-a trebalo bi koristiti nalog koji ima administratorska prava. 1. Šta je MySQL? MySQL je najpopularniji sistem otvorenog koda (Open Source) za upravljanje bazama podataka. Proizvod je kompanije MySQL AB poreklom iz Švedske. MySQL je sistem za upravljanje bazama podataka.

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika Digitalni Video Rekorder Uputstvo za korisnika Poglavlje. Posmatranje. Glavni prozor [Podešavanje deljenja ekrana] Izabrati mišem od,,, 9, 0, ili kamera u prozoru podeljene kao što je prikazano na dugmetu.

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU Konferencija 32000 Čačak 9-11. Maja 2008. UDK: 371.333::62/69 Stručni rad KREIRANJE OAE TUTORIJALA PRIMENOM ALATA CAMTASIA STUDIO Danijela Milošević 1, Maja Božović

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

U sledećem koraku birate traženi program:

U sledećem koraku birate traženi program: Do programa Mystat, koji je potpuno besplatan, najlakše je doći preko nekog od najzastupljenijih programa za pretraživanje (Google ili Yahoo) jednostavnim ukucavanjem naziva istog, a zatim odlaska na sajt

More information

UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA

UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA SADRŽAJ 1. O PROGRAMU... 3 2. INSTALIRANJE PROGRAMA... 4 3. PODEŠAVANJE HARDWARE-a KONTROLE PROLAZA... 5 3.1 UVOD... 5 3.2 DEFINISANJE PETLJI KONTROLERA...5

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016. Sadržaj 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI...

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Help za FreePOS. Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\.

Help za FreePOS. Zatim iz foldera FI550update fajl FI550.exe treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\. Original from North Korea - 조선민주주의인민공화국 by Yeon Gaesomun (2007) FreePOS - Free Point Of Sale is easy way to upgrade your business Euro-American version English translation: Park Ki-Woon & Joe "Tatapi"

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO. Line.Sys

SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO. Line.Sys SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO Line.Sys Korisiničko uputstvo za Line.Sys Dokumentacija verzija: 2.10 Programski paket opisan u ovom korisničkom uputstvu podliježe licenci za

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

SC103 Tehničko uputstvo.

SC103 Tehničko uputstvo. SC103 Tehničko uputstvo Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel... 3 2. T&A upravljanje uređajem... 3 2.1. Procedura upisa i verifikacije... 3 2.1.1. Upis korisnika... 3 2.1.2. Tip provere... 6 2.1.3. Upis

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

SelmetAssetBO. Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu. Korisnički priručnik. ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena:

SelmetAssetBO. Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu. Korisnički priručnik. ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena: SelmetAssetBO Aplikacija za popis osnovnih sredstava na osobnom računalu Korisnički priručnik ver. RGN d.o.o. datum zadnje izmjena: 02.05.2016. datum izrade: 10.05.20011. str.1 Datum Što je promijenjeno

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE -

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE - - PRIRUČNIK ZA STUDENTE - Kako pristupiti web-sajtu Učenja na daljinu Pristupite web-stranici kursa: moodle.famns.edu.rs, upotreba web-brauzera spada u osnove korišćenja računara, dakle ovaj korak ne predstavlja

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA Diplomski rad Kandidat: Milorad Radojković 2009/258 Mentor: doc. dr Zoran Čiča Beograd, Oktobar 2015. SADRŽAJ SADRŽAJ...

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa

WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa 1 WinŠped.log 2015 kratko uputstvo WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa Uvod Program "WinŠped.log 2015" predstavlja integrisano okruženje za podršku poslovima logistike

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

2. Kreiranje nove baze podataka

2. Kreiranje nove baze podataka 2. Kreiranje nove baze podataka Stvaranje strukture za bazu podataka je lako. Međutim, prazna baza nije ništa korisnija od praznog dokumenta u Microsoft Word-u ili praznog radog lista Microsoft Excel-a.

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE - Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB Upotreba slika za dizajn web sajta je uobičajena praksa. Pomoću slika definišemo izgled

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

Advertising on the Web

Advertising on the Web Advertising on the Web On-line algoritmi Off-line algoritam: ulazni podaci su dostupni na početku, algoritam može pristupati podacima u bilo kom redosljedu, na kraju se saopštava rezultat obrade On-line

More information

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011.

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TECHNOLOGY, INFORMATICS AND EDUCATION FOR LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY

More information