KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI

Size: px
Start display at page:

Download "KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI"

Transcription

1 Nina HUMAR * doc. dr. Andrej KRYŽANOWSKI ** AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI POVZETEK V letu 2012 je bil zaključen projekt VODPREG v okviru katerega smo analizirali stanje vodnih zadrževalnikov in pregrad v Sloveniji. Zaključek analize je pokazal, da stanje objektov ni optimalno, in v nekaterih primerih tudi nezavedanje lastnikov in upravljavcev kakšna so tveganja, ki jih lahko objekt predstavlja v okolju in prostoru. V okviru projekta je bila predstavljena tudi metodologije analize tveganja, ki ga objekti iz več vidikov lahko predstavljajo za okolico. Na osnovi zaključkov projekta smo na FGG analizo nadgradili z izdelavo parameterske analize kako pomembno lahko posamezni parameter tveganja vpliva na varnost objektov. V prispevku predstavljamo rezultate analiz in priporočila za izboljšanje stanja vodnih pregrad v Sloveniji. 1. UVOD Slovenija ima bogato tradicijo izkoriščanja vodnih virov in gradnje vodnih pregrad. Najstarejše pregrade, ki stojijo na povodju reke Idrijce so bile zgrajene v 18. oz. 19. stoletju in so bile namenjene plavljenju lesa za potrebe rudnika v Idriji. Do današnjih dni so se ohranile tri pregrade, ki so zavarovane kot del narodne tehnične dediščine. V začetku dvajsetega stoletja je elektrifikacija pospešila gradnjo pregrad in zadrževalnikov z namenom proizvodnje električne energije. V tem obdobju so bili začeti projekti energetske izrabe velikih vodotokov (Drava, Sava, Soča), ki so dosegli višek v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V šestdesetih letih je intenzivnost gradnje hidroenergetskih objektov zastala, pričel pa se je trideset letni razvojni cikel gradnje pregrad in zadrževalnikov za vodnogospodarske namene (poplavna varnost, namakanje, uravnavanje rečnega režima, vodooskrba, ). Primarni namen zadrževalnikov zgrajenih v tem obdobju je bila poplavna varnost in uravnavanje rečnega režima, primarni rabi pa se v nekaterih primerih pridružujejo druge naloge, kot so na primer turizem, ribogojstvo ipd. V zadnjih dvajsetih letih se je dinamika gradnje večjih pregrad ponovno nagnila v prid hidroenergetskih objektov, načrtovanje in gradnja zadrževalnikov za vodnogospodarske potrebe pa sta bila tesno povezana s projektom izgradnje avtocestne mreže in zadrževanja poplavnih valov za zaščito urbanih površin. Trenutno je v Sloveniji evidentiranih 41 velikih pregrad po kriterijih ICOLD (slika 1). Z upoštevanjem vseh objektov, ki jih lahko po pomembnosti štejemo v kategorijo objektov strateškega pomena in so bili evidentirani v okviru projekta VODPREG, se število pregrad in zadrževalnikov poveča na 68 (slika 2). Navkljub sorazmerno velikemu številu pregrad in zadrževalnikov, je glede na velikost države in števila prebivalstva skupna kapacitivnost vseh vodnih zadrževalnikov v Sloveniji izredno majhna in znaša zgolj 280 hm 3. Od te količine je za potrebe vodnega gospodarstva namenjena le tretjina (100hm 3 ), preostanek pa predstavljajo zadrževalniki za energetsko rabo. V Sloveniji porabimo letno za potrebe vodo-oskrbe okoli 350hm 3 vode, kar predstavlja le približno 1% celotne razpoložljive letne vodne količine. Zaradi ugodne hidrografske mreže je sorazmerno malo območij v Sloveniji vododeficitarnih, kmetijstvo je večinoma naravnano ekstenzivno in zatorej še ni izkazane prave potrebe po gradnji namenskih zadrževalnikov za rabo vode. Zaradi razpršenosti gradnje obstajajo tudi prostorske omejitve pri umeščanju velikih pregrad in zadrževalnikov v prostor. Prav zaradi prostorskih omejitev in relativno blažjih pogojev pri umeščanju manjših zadrževalnikov v prostor so prevladujoči (približno polovica, 47%) zadrževalniki z volumnom, ki ne presega 3 hm 3, oziroma pri 61% vseh zadrževalnikov volumen ne dosega povprečja (5,34 hm 3 ). Večji zadrževalniki so namenjeni energetski proizvodnji, medtem, ko so manjši zadrževalniki v večini namenjeni za potrebe vodnega gospodarstva. Zaradi neposredne prostorske umeščenosti zadrževalnikov v urbanizirana območja se vse bolj * Nina Humar, univ. dipl. inž. grad., Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana; **doc. dr. Andrej KRYŽANOWSKI, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana

2 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA izpostavlja vprašanje varnosti obratovanja pregrad in zadrževalnikov. Vodno gospodarske pregrade in zadrževalniki so v izključni lasti države, ki preko koncesijskih razmerij upravlja z objekti in zagotavlja sredstva za njihovo vzdrževanje. Hidroenergetske pregrade so v lasti koncesionarjev, ki so s koncesijsko pogodbo obvezani ohranjati obratovalno pripravljenost objektov in zagotavljati obratovalno varnost. Ključno pri upravljanju vodne infrastrukture je zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje. Pri energetskih objektih je prisoten komercialni interes in zatorej so ti objekti praviloma bolje vzdrževani. Pri vodno gospodarskih objektih je situacija v tem oziru slabša. V zadnjih letih se zaradi zaostrenih gospodarskih razmer namenja vse manj denarja za vzdrževanje vodne infrastrukture. Za razliko od energetskih objektov, kjer so prevladujoče betonske pregrade so pregrade namenjene vodo oskrbi večinoma nasute. Starost večine pregrad je v razponu od 30 do 50 let. Z vidika življenjske dobe je tako pretežni del nasutih pregrad nekje na dobri polovici amortizacijske dobe. POPLAVNA VARNOST POPLAVNA VARNOST, NAMAKANJE POPLAVNA VARNOST, NAMAKANJE, REREACIJA POPLAVNA VARNOST, REREACIJA EKONOMSKA RABA HIDROENERGETIKA NAMAKANJE Slika 1: Pregled velikih pregrad v Sloveniji (Slocold, 2014) DRUGA RABA Slika 2: Pregled pregrad in jezov v Sloveniji Vodpreg, 2012) 2. STANJE PREGRAD Zatečeno stanje na področju vodne infrastrukture je zahtevalo čim prejšnje ukrepanje. Prva pobuda s katero je bila javnost opozorjena na stanje vodne infrastrukture je bila posredovana s strani SLOCOLD v letu Izpostavljena je bila predvsem obratovalna varnost objektov, ki se zaradi zmanjševanja sredstev za njihovo vzdrževanje posledično slabša. Pomemben korak v tej smeri je bil narejen v okviru razvojnega projekta VODPREG, kjer je bil izveden detajlen pregled stanja vseh vodno gospodarskih objektov z namenom opredelitve ukrepov zaščite in alarmiranja prebivalstva v primeru porušitve objektov. Analiza je obsegala 46 objektov, ki so namenjeni za potrebe vodnega gospodarstva. V okviru analize stanja je bil prvo opravljen pregled vse razpoložljive arhivske dokumentacije in terenski ogledi objektov s pregledom stanja nadvodnih in podvodnih delov objektov, hidromehanske ter elektro opreme. Ključne ugotovitve pregledov dokumentacije in stanja objektov je naslednje: arhiviranje dokumentacije o pregradah ni sistematično, predvsem pri starejših objektih je dokumentacija večkrat pomanjkljiva kondicijsko stanje objektov je močno odvisno od upravljavca objektov in za to namenjenih sredstev za njihovo vzdrževanje praviloma so objekti, kategorizirani kot velike pregrade v boljšem kondicijskem stanju kot male pregrade, kar izhaja iz strožjih zahtev zakonodaje, ki pokriva področje velikih pregrad monitoring stanja pregrad in zadrževalnikov se praviloma izvaja v omejenem obsegu in obsega le meritev posameznih parametrov ali izvedbo meritev geotehničnih parametrov brez kompleksne analize rezultatov stanje pregrad in zadrževalnikov se ne preverja na nacionalnem nivoju analize porušitve pregrad so narejene za vse velike pregrade, vendar bi jih bilo potrebno zaradi zastarelosti metod računa in sprememb v prostoru aktualizirati, tako z novelacijo analiz porušitve, kot novelacijo predpisov, ki urejajo to področje Zaradi nepopolnosti in neažurnosti rezultatov analiz ni bilo mogoče izvesti ustrezne primerjave stanja objektov, zato smo dodatno izvedli še dodatno analizo, ki temelji na zatečenem stanju objektov na podlagi katere smo ugotavljali stopnjo tveganja, ki ga objekt predstavlja v okolju in prostoru.

3 3. ANALIZA TVEGANJA AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA 3.1 OCENA STOPNJE TVEGANJA Tveganje je po definiciji opredeljeno kot funkcija, ki je odvisna od spremenljivk: nevarnosti (verjetnost pojava škodnega dogodka), potencialne škode (direktni in indirektni stroški) ter ranljivosti okolja (stopnja izgub žrtve, infrastruktura, okolje ). V okviru projekta direktne kvantifikacije tveganja, na osnovi razpoložljivih podatkov, ni bilo mogoče izvesti. Glede na nepopolnost podatkov in pomanjkanja primerljivih informacij, na podlagi katerih bi lahko kvantificirali stopnjo tveganja, ki ga objekti predstavljajo v prostoru, smo se odločili, da izvedemo kvalitativno analizo tveganja, ki smo jo prilagodili glede na podatke, ki so bili na voljo. Tveganja tako nismo ocenjevali strogo upoštevajoč osnovno definicijo. Še najboljši približek predstavlja ocena stopnje nevarnosti, ki ga posamezni objekt predstavlja v prostoru in okolju zaradi (ne)izpolnjevanja minimalnih pogojev varnega in zanesljivega obratovanja. Pri izdelavi kvalitativne ocene stopnje tveganja smo upoštevali parametre objektov, ki smo jih predhodno analizirali: osnovni parametri pregrad (višina, akumulacija, pretok, ) stanje razpoložljivosti dokumentacije (projektna, obratovanje, porušitev, načrt obveščanja in alarmiranja, ) obratovalni parametri vezani na obratovalno varnost (namen, izvajanja monitoringov, sistem alarmiranja, ) tveganje kot posledica obratovanja in vpliva objekta na okolico (porušitev, nadzor, zasnova, upravljanje, ) stanje objektov in opreme (pregrade, evakuacijski objekti, elektro oprema, hidromehanska oprema, ) Vsak parameter smo ocenjevali po tristopenjski lestvici pomembnosti (1-velik, 2-srednji, 3-majhen vpliv) na stopnjo tveganja po subjektivni presoji ocenjevalca. Za zagotovitev selektivnosti končne ocene smo točkovali z naraščajočo stopnjo. Večji vpliv posameznega parametra pomeni več točk in posledično večjo pomembnost in obratno. V končni oceni tveganja smo opredelili 5 kategorij s točkami (1-majhno<80, 2-majhno do srednje<105, 3-srednje<140, 4-srednje do veliko<190, 5-veliko<256). Ocenjevanje parametrov po lestvici tveganja je temeljilo na izkušnjah in usposobljenosti strokovne ekipe presojevalcev ter na poznanih dejstvih in okoliščinah, pridobljenih v predhodnih fazah zgolj za obravnavane objekte. Vrednotenje po privzetih parametrih in kriterijih smo izvedli z namenom lažjega razvrščanju pregrad po relevanci stopnje tveganja glede na zatečeno stanje po približno enakih strokovnih osnovah. Največji vpliv na končno oceno po sklopih so predstavljali obratovalni parametri (veliko), sledita stanje dokumentacije in tveganja pri obratovanju (srednje do veliko), stanje objektov (srednje) in parametri pregrad (majhno do srednje) (slika 3): Po kriteriju osnovnega razvrščanja pregrad s katerimi delimo objekte na (velike) pregrade in jezove (male pregrade) po kriterijih ICOLD je mediana porazdelitve v intervalu malo do srednje tveganje, kar je v rangu pričakovanih vrednost glede na velikost objektov in zadrževalnikov (slika 4). Razvrstitev po tem kriteriju je dokončna in nespremenljiva, ker je neposredno odvisna le od osnovnih tehničnih parametrov pregrad in zadrževalnikov. V skupini kjer smo ocenjevali tveganje, ki izhaja iz razpoložljivosti in dostopnosti projektne in obratovalne dokumentacije je mediana porazdelitve v intervalu srednje tveganje (slika 4). Bolj zaskrbljujoče je to, da je delež skupine objektov z urejeno dokumentacijo nesorazmerno majhen le 13%, in s 41% prevladujoč delež s pomanjkljivo ali nepopolno dokumentacijo, s težiščem porazdelitve v območju z naraščajočo stopnjo tveganja. Prepoznano tveganje izhaja iz dejstva, da upravljavci ne razpolagajo z dovolj konsistentnimi podatki za zagotavljanje normalne obratovalne varnosti. Po drugi strani pa je to tudi skupina, kjer lahko tveganje z novelacijo pomanjkljive projektne in obratovalne dokumentacije, v sorazmerno kratkem času in z relativno majhnim organizacijskim in stroškovnim vložkom, še najlažje zmanjšamo na sprejemljivo raven ter s tem posledično izboljšamo končno oceno tveganja pri objektih. Znotraj skupine obratovanje, kjer smo vrednotili kriterije s katerimi spremljamo obratovalne karakteristike, stanje objektov, sanacijskih in interventnih ukrepov ter alarmiranje v primeru nastopa izjemnih dogodkov (havarije, poplave, potres) je razvidno, da je težišče porazdelitve v intervalu velikega tveganja (slika 4). Niti eden od objektov zajetih v pregledu in analizi nima v polnosti predpisanega in izvajanja monitoringa karakterističnih obratovalnih parametrov in le 30% objektov pogojno izpolnjuje obvladovanje spremljanja (obratovalnih karakteristik kritičnih

4 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA parametrov). Večina objektov (57%) pa se uvršča v skupino velikega tveganja, predvsem zaradi: (1) neustreznega tehničnega opazovanja, ki je zastarelo ali se pa ne izvaja; (2) neustreznih hidroloških podlag in nezmožnost spremljanja hidroloških parametrov; (3) omejitev namembnosti zadrževalnikov zaradi druge rabe zadrževalnikov (ribogojstvo, rekreacija, okoljevarstvo); (4) neizvajanja analiz opazovanja objektov in (5) neizvajanja sistema alarmiranja in obveščanja prebivalstva ob izjemnih dogodkih. V tej skupini je možno tveganje izboljšati na predvsem na področju spremljanja obratovalnih karakteristik in z vzpostavitvijo primernega sistema alarmiranja in obveščanja. Še bolj kot pri pregradah, ki so v lasti države je problematično stanje zadrževalnikov, ki so povezani z interesi lokalnih skupnosti in interesnih dejavnosti za kar bi bilo potrebno doseči širši konsenz v prostoru. V skupini, kjer smo ocenjevali tveganje pri obratovanju, ki izhaja iz posledic obratovanja in vplivov objektov na okolico je težišče porazdelitve v intervalu srednje tveganje (slika 4). Večina objektov (83%) se uvršča v skupino srednje do srednje do visoko tveganje, predvsem zaradi: (1) neažurnosti analiz posledic porušitve pregrad; (2) neurejenih lastniških razmerij in pomanjkanja sredstev za vzdrževanje; (3) neustreznih projektnih zasnov, ki odstopajo od pravil običajne inženirske prakse, konceptualno pa pomenijo večje tveganje, kot bi bilo to običajno. V tej skupini je možno oceno tveganja v kratkem nekoliko izboljšati že z novelacijo analiz porušitve pregrad in ureditvijo pravno-lastniških razmerij. S stališča vpliva neustreznosti projektnih zasnov se tveganje lahko nekoliko zmanjša že z zagotovitvijo rednega vzdrževanja objektov, dolgoročno pa bo treba preveriti koncepte zasnove objektov na kritičnih objektih z rekonstrukcijo spornih tehničnih detajlov, kar je povezano tudi na večjimi investicijskimi vlaganji. V skupini kjer smo ocenjevali tveganje, ki izhaja iz stanja objektov, posledic obratovanja objektov ter stanja elektro in strojne opreme se težišče porazdelitve nahaja v intervalu srednje tveganje (slika 4). Večina objektov (72%) se uvršča v skupini majhno do srednje in srednje tveganje, kar ocenjujemo kot zadovoljivo. Predvsem prevladujoč kriterij pri tem segmentu je stanje objektov in evakuacijska sposobnost odvajanja voda v strugi dolvodno. Zmanjšanje stopnja tveganja v tem segmentu je v veliki meri izvedljivo z realizacijo predhodno navedenih aktivnosti (predvsem vzdrževanje objektov). Na podlagi analiz rezultatov skupne ocene tveganja se 98% vseh analiziranih objektov razvršča v gornje tri razrede (slika 4). Težišče porazdelitve je v intervalu srednje veliko. Slabša ocena je pri večini objektov posledica neurejenosti projektne in obratovalne dokumentacije, nerednega vzdrževanja objektov ter neizvajanja rednega monitoringa. Omenjene pomanjkljivost izhajajo predvsem iz neurejenih lastniško-pravnih razmerij med lastnikom (državo) in upravljavcem objektov (koncesionar) in nezadostnega posluha za problematiko varnosti pregrad s strani lastnika. Reševanje teh problemov je večinoma bolj organizacijske kot tehnične narave, kar se da z družbeno angažiranostjo v sorazmerno kratkem času tudi odpraviti. STANJE OBJEKTA IN OPREME OSNOVNI PARAMETRI DOKUMENTACIJA FREKVENCA 60% 50% 40% 30% MAJHNO TVEGANJE SREDNJE TVEGANJE VELIKO TVEGANJE MAJHNO DO SREDNJE TVEGANJE SREDNJE DO VELIKO TVEGANJE 20% TVEGANJA OBRATOVANJE MAJHNO MAJHNO DO SREDNJE SREDNJE SREDNJE DO VELIKO VELIKO Slika 3: Analiza ocene tveganja 10% 0% OS NOVNI DOKUMENTACIJA OBRATOVANJE TVEGANJA OBJEKTI IN PARAMETRI OPREMA Slika 4: Ocena tveganja po parametrih SKUPAJ PARAMETRI Na podlagi primerjave stopnje tveganja glede na specifični volumen, kjer smo obravnavali povprečno velikost zadrževalnika glede na enoto višine pregrade smo ugotovili, da se presenetljivo veliko majhnih zadrževalnikov oziroma pregrad uvršča v najvišjo kategorijo velikega tveganja. V to kategorijo so uvrščeni dejansko vsi najmanjši objekti iz našega izbora (slika 5). Zanimiva je tudi primerjava stopnje tveganja v odvisnosti od starosti pregrade. Iz primerjave je razvidno, da se starejši objekti bistveno boljše uvrščajo na lestvico kot novejši objekti. Z redkimi izjemami so v kategorijo srednje do veliko uvrščeni objekti, ki so bili izgrajeni pred manj kot 20 leti in bi morali po vseh pravilih biti najmanj tvegani (slika 6). Pri novejših objektih je slabša ocena največkrat posledica neurejenih lastniškopravnih razmerij in posledično neurejenega statusa pri upravljanju objektov, kar smo pri analizi

5 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA ovrednotili kot potencialno povečano tveganje. Pri starejših objektih je ta status pri večini objektov zadovoljivo rešen. Z razrešitvijo statusa in ureditvijo razmerij upravljanja objektov se ta ocena lahko bistveno zniža. stopnja tveganja veliko tveganje srednje do veliko tveganje stopnja tveganja veliko tveganje srednje do veliko tveganje srednje tveganje 120 srednje tveganje specifični volumen [1.000m 3 /m] leto izgradnje Slika 5: Stopnja tveganja v odvisnosti od razmerja volumen zadrževalnika velikost pregrade Slika 6: Stopnja tveganja v odvisnosti od starosti pregrade 3.2 IZDELAVA PARAMETERSKE ANALIZE V nadaljevanju smo naredili dodatne analize z namenom določiti pomembnost posameznih parametrov na končno oceno tveganja. Na osnovi osnovne analize tveganja smo ugotovili, da je težišče porazdelitve v intervalu srednje do velikega tveganja. Naredili smo analizo kolikšen delež predstavlja posamezni parameter na končno oceno tveganja. Največji delež k oceni prispevajo obratovalne karakteristike (30%), sledi področje obratovanja (23%), področji obratovalna dokumentacija in stanja objektov imata enak delež (17%), kriterij osnovnih parametrov pregrad ima še najmanj signifikanten vpliv (13%) (slika 7). OBJEKTI IN OPREMA 17% OSNOVNI PARAMETRI 13% DOKUMENTACIJA 17% TVEGANJA 23% OBRATOVANJE 30% Slika 7: Vpliv posameznih parametrov pri analizi tveganja V sklopu dodatne parameterske analize smo spreminjali deleže posameznih parametrov s ciljem zmanjšanja tveganja na sprejemljivo raven, ki je enakovredna velikosti in vlogi objektov. Za izhodišče smo postavili, da stopnjo tveganja zmanjšamo za eno stopnjo, na spodnjo raven srednjega tveganja: Kriterij osnovnih parametrov pregrad ostaja nespremenljiv glede na nespremenljivost tehničnih karakteristik in naravnih danosti. Zatorej v tej skupini na ocene ne moremo vplivati in jih tudi nismo spreminjali. V skupini obratovalne karakteristike smo upoštevali, da se na vseh objektih, kjer to še ni izvedeno, vzpostavi sistem alarmiranja in obveščanja ter spremljanja obratovalnih karakteristik kot nujni ukrep in minimalni pogoj za zagotavljanje ustrezne politike varnosti ter izpolnjevanja zakonsko predpisanih varstvenih standardov. Na račun tega ukrepa smo znižali oceno tveganja za 18% in dosegli stopnjo na spodnji ravni srednjega do velikega tveganja. Z možnostjo vpliva na rabo vodnega prostora bi stopnjo tveganja lahko zmanjšali še za eno stopnjo, kar pa je glede na zatečeno situacijo organizacijsko in tehnično težko izvedljivo. V sklopu projektne in obratovalne dokumentacije smo upoštevali, da se pri vseh objektih dopolnijo manjkajoče vsebine, ki so potrebne že iz vidika izpolnjevanja minimalnih zakonsko predpisanih pogojev za obratovanje. Z upoštevanjem slednjega smo dosegli znižanje ocene

6 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA tveganja za 15% in dosegli stopnjo na spodnji ravni majhnega do srednjega tveganja s čimer se ocena tveganja izenači s privzetim kriterijem osnovnih parametrov pregrad. Pomembnejše znižanje smo dosegli tudi na področju tveganja pri obratovanju, kjer smo oceno tveganja z manjšimi korekcijami kot so novelacija analiz porušitve pregrad in urejanja upravljavskih razmerij tveganje uspeli znižati za 13%. S tem ukrepom smo dosegli stopnjo na gornji ravni majhnega do srednjega tveganja. Z rekonstrukcijo spornih tehničnih detajlov se ta ocena lahko še izboljša. V segmentu stanja objektov in opreme je mogoče korigirati skupno ocene tveganja za 7% na račun predhodnih izboljšav in dosega raven majhnega do srednjega tveganja. Korekcija ocene tveganja je bila narejena na predpostavki, da se izvedejo zgolj nujno potrebni korekcijski ukrepi, ki so bili opredeljeni tudi v projektu VODPREG. Ti ukrepi so pretežno organizacijsko-tehnične narave in ne zahtevajo večjih investicijskih vlaganj. Z upoštevanjem minimalnih korekcij pri analizi ocene tveganja se skupna ocena za vse obravnavane objekte in zadrževalnike lahko izboljša iz sedanjega srednjega do velikega tveganja na raven srednjega tveganja (slika 8). To pomeni, da bi obratovalno varnost vodne infrastrukture bistveno izboljšali s sorazmerno manjšimi vlaganji ob ustrezni organiziranosti udeležencev v procesu zagotavljanja politike varnosti pregrad. V kolikor pa se izvedejo vsi ukrepi, ki smo jih kot prioritetne identificirali v sklopu projekta VODPREG pa se skupna ocena tveganja izenači najmanj z oceno tveganja za osnovne parametre pregrad. ki nam predstavlja izhodišče pri opredelitvi ocene tveganja za posamezne objekte. OSNOVNI PARAMETRI STANJE OBJEKTA IN OPREME DOKUMENTACIJA TVEGANJA OBRATOVANJE MAJHNO MAJHNO DO SREDNJE SREDNJE SREDNJE DO VELIKO VELIKO 4. PRIPOROČILA IN ZAKLJUČKI Slika 8: Analiza ocene tveganja z upoštevanjem minimalnih korektivnih ukrepov Analiza stanja vodnih pregrad je pokazala, da je s stališča zagotavljanja varnosti obratovanja stanje objektov nujno potrebno izboljšati. Z namenom razvrščanja objektov v različne kategorije tveganja, ki ga objekti predstavljajo v prostoru smo razvili metodo rangiranja, ki temelji na strokovni oceni presojevalca pri pregledu stanja objektov in razpoložljivosti dokumentacije in omogoča enostavno določitev obsega potrebnih ukrepov za posamezno pregrado. Cilj uporabljene metodologije ni kvantifikacija stopnje tveganja, temveč izdelava kvalitativne ocene na podlagi razpoložljivih podatkov, kot pomoč pri opredelitvi nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov, ki ga objekti predstavljajo v prostoru. Zaradi prostorskih omejitev so v Sloveniji prevladujoče manjše pregrade in tudi sposobnost zadrževalnikov je omejena na sorazmerno majhne kapacitete. Ne glede na to, v analizah ugotavljamo, da manjše pregrade predstavljajo nesorazmerno večje tveganje kot velike pregrade v vseh analiziranih segmentih. Vzrok leži predvsem v dejstvu, da so zahteve pri umeščanju manjših pregrad v prostor in pogoji za obratovanje bistveno ohlapnejši kot v primeru velikih pregrad. V zaključkih analize smo eksplicitno izpostavili, da je treba tudi za manjše objekte izpeljati postopke umeščanja v prostor smiselno glede na velikost pod enakimi pogoji kot velja za velike pregrade. Zaradi neurejenih lastninsko pravnih razmerij marsikje ni urejene dokumentacije o objektih, zaradi pomanjkanja sredstev pa je tudi normalno vzdrževanje objektov s katerimi bi ohranjali minimalno

7 AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA kondicijsko pripravljenost velikokrat oteženo. Pri tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da se pogosto pojavljajo tudi tehnično sporne rešitve pri izvedbi objektov, katere same po sebi niso toliko problematične, v navezi s pomanjkljivim vzdrževanjem pa predstavljajo latentno grožnjo za obratovalno varnost. Z ureditvijo lastninsko pravnih razmerij in zagotavljanjem minimalnih sredstev za vzdrževanje objektov ter ureditvijo obratovalne dokumentacije se lahko stanje obratovalne varnosti z minimalnimi organizacijskimi ukrepi bistveno izboljša in s tem ohrani nadzor nad varnostjo obratovanja objektov. S stališča obveščanja in alarmiranja javnosti pri varnostni pregrad je nujno treba zagotoviti konsistentni obratovalni monitoring in na podlagi tega izdelati novelacijo analiz posledic pri nastopu izjemnih dogodkov. Analize je treba razširiti tudi na manjše objekte, kjer zaradi kategorizacije do sedaj to ni bilo predvideno oziroma potrebno. Analiza stanja pa je pokazala, da v posameznih slučajih tudi ti objekti lahko predstavljajo resno grožnjo za prebivalstvo in poseljena območja v vplivnem območju porušitev. Na osnovi dodatnih parameterskih analiz je bilo ugotovljeno, da se lahko skupna ocena tveganja za vse obravnavane objekte in zadrževalnike lahko izboljša na raven srednjega tveganja, kot ciljno vrednost, katera ustreza večini pregrad v Sloveniji. Za dosego tega cilja bi bilo potrebno izvesti ukrepe, ki so pretežno organizacijsko-tehnične narave in ne zahtevajo večjih investicijskih vlaganj. S temi ukrepi in ob ustrezni organiziranosti udeležencev v procesu zagotavljanja politike varnosti pregrad bi lahko obratovalno varnost vodne infrastrukture bistveno izboljšali.

8 5. VIRI AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA 1. SLOCOLD: Varnost pregrad v Sloveniji: Zbornik prispevkov 12. posvetovanja SLOCOLD, 2010, Krško 2. HUMAR, Nina, KRYŽANOWSKI, Andrej. Zadrževalniki v Sloveniji. V: I. kongres o vodah Slovenije 2012, Ljubljana, Slovenija, 22. marec BRILLY, Mitja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012, str KRYŽANOWSKI, Andrej, ŠIRCA, Andrej, HUMAR, Nina, RAVNIKAR TURK, Mojca (avtor, vodja projekta), ŽVANUT, Pavel, ČETINA, Matjaž, RAJAR, Rudolf, DETELA, Igor, POLIČ, Marko. Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS VODPREG : razvojno raziskovalni projekt : končno poročilo. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, KRYŽANOWSKI, Andrej, ŠIRCA, Andrej, RAVNIKAR TURK, Mojca, HUMAR, Nina. The VODPREG project: creation of dam database, identification of risks and preparation of guidelines for civil protection, warning and rescue actions. V: Sharing experience for safe and sustainable water storage: proceedings [of the] 9th ICOLD European Club Symposium, April 2013, Venice, Italy. Roma: ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), cop. 2013, str. [1-8] 5. HUMAR, Nina, SCHNABL, Simon, KRYŽANOWSKI, Andrej. How to manage the dam safety and the risk with a support of Slovenian legislation. V: Sharing experience for safe and sustainable water storage: proceedings [of the] 9th ICOLD European Club Symposium, April 2013, Venice, Italy. Roma: ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), cop. 2013, str. [1-8] 6. KRYŽANOWSKI, Andrej, ŠIRCA, Andrej, RAVNIKAR TURK, Mojca, HUMAR, Nina. Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS - VODPREG. Slovenski vodar, ISSN , 2013, [Št.] 26, str HUMAR, Nina, ŽVANUT, Pavel, DETELA, Igor, ŠIRCA, Andrej, POLIČ, Marko, RAVNIKAR TURK, Mojca, KRYŽANOWSKI, Andrej. VODPREG - stanje slovenskih vodnogospodarskih pregrad = VODPREG - state of dams for water management purpose in Slovenia. Ujma, ISSN X, 2013, št. 27, str SODNIK, Jošt, KRYŽANOWSKI, Andrej, MARTINČIČ, Manica, MIKOŠ, Matjaž. Torrential check-dams as debris-flow sources. V: MIHALIĆ ARBANAS, Snježana (ur.), ARBANAS, Željko (ur.). Landslide and Flood Hazard Assessment, Zagreb, Croatia, 6-9 March 2013: abstract proceedings. Zagreb: City of Zagreb, Emergency Management Office, 2013, str HUMAR, Nina, SCHNABL, Simon, KRYŽANOWSKI, Andrej. Sometimes simple measure can reduce the hazard considerably. V: WINTER, Jan (ur.), KOSIK, Anna, WITA, Andrzej. Zapory - bezpieczeństwo i kierunki rozwoju, (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013, str KRYŽANOWSKI, Andrej, ŠIRCA, Andrej, RAVNIKAR TURK, Mojca, HUMAR, Nina. Predstavitev projekta Vodpreg. V: 24. Mišičev vodarski dan 2013, Maribor, 4. december. Zbornik referatov, (Mišičev vodarski dan, ISSN ). Maribor: Vodnogospodarski biro, 2013, str HUMAR, Nina, KRYŽANOWSKI, Andrej. Public safety around the dams in Slovenia. V: ICOLD Bali 2014, International Symposium, the 82 nd Annual Meeting of International Commission on Large Dams, Bali Indonesia, 1-6 June Dams in global environmental challenges: proceedings. Bali: ICOLD, 2014, str

ZADRŽEVALNIKI V SLOVENIJI

ZADRŽEVALNIKI V SLOVENIJI I. KONGRES O VODAH SLOVENIJE 202 22. marec 202, Ljubljana, Slovenija ZADRŽEVALNIKI V SLOVENIJI Nina Humar, Andrej Kryžanowski 2 Hidrotehnik Ljubljana d.d., Slovenčeva ulica 97, 000 Ljubljana 2 Univerza

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

IZDELAVA OCENE TVEGANJA

IZDELAVA OCENE TVEGANJA IZDELAVA OCENE TVEGANJA Lokacija dokumenta Intranet / Oddelek za pripravljenost in odzivanje na grožnje Oznaka dokumenta Verzija dokumenta Izdelava ocene tveganja ver.1/2011 Zamenja verzijo Uporabnik dokumenta

More information

Območja pomembnega vpliva poplav

Območja pomembnega vpliva poplav Blažo Đurović in sodelavci Območja pomembnega vpliva poplav Izdelava strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive v obdobju 2009-2015 Kako živeti s poplavami? Ozaveščevalni dogodek na območjih pomembnega

More information

MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI

MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI mag. Andrej KRYŽANOWSKI * asist. Anja HORVAT* prof. dr. Mitja BRILLY* - 244 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI

More information

ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE

ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ulica 5, 2250, Ptuj, Slovenija ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA OB REKI MURI V POVEZAVI Z MOŢNOSTJO HE IZRABE REKE PTUJ,

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

POPLAVNI DOGODEK 2012 IN POPISANE POPLAVNE ŠKODE KOT PODLAGA ZA IZDELAVO SLOVENSKIH KRIVULJ POPLAVNE ŠKODE

POPLAVNI DOGODEK 2012 IN POPISANE POPLAVNE ŠKODE KOT PODLAGA ZA IZDELAVO SLOVENSKIH KRIVULJ POPLAVNE ŠKODE - 94 - doc. dr. Primož BANOVEC * Andrej CVERLE** Vesna VIDMAR** POPLAVNI DOGODEK 2012 IN POPISANE POPLAVNE ŠKODE KOT PODLAGA ZA IZDELAVO SLOVENSKIH KRIVULJ POPLAVNE ŠKODE POVZETEK Poplavni dogodek novembra

More information

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju

Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Podiplomski program Gradbeništvo Komunalna smer

More information

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji

Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega

More information

JALOVINSKE PREGRADE ZANESLJIVOST DELOVANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ PORUŠITVE

JALOVINSKE PREGRADE ZANESLJIVOST DELOVANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ PORUŠITVE JALOVINSKE PREGRADE ZANESLJIVOST DELOVANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ PORUŠITVE TAILINGS DAMS OPERATIONAL RELIABILITY AND FAILURE RELATED RISK MANAGEMENT UDK 624.1365 Ana Petkovšek dr., Univerza v Ljubljani,

More information

GRADBENI VESTNIK. januar 2015

GRADBENI VESTNIK. januar 2015 GRADBENI VESTNIK januar 2015 GLASILO ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE IN MATIČNE SEKCIJE GRADBENIH INŽENIRJEV INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

More information

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA

Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Projekt GRISI PLUS, program Interreg IVC Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Seminar: Z GEOMATIKO DO ATRAKTIVNEJŠEGA PODEŽELJA Gornja Radgona, AGRA 2014 28. avgust 2014 Projekt GRISI PLUS

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO

ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO 1. UVOD Varčna uporaba energije je eden od pogojev za osamosvojitev drţave od tujih energetskih virov. Z varčevanjem pri porabi energije na način,

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 2003 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 2003

ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 2003 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 2003 ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 23 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 23 Mira Kobold*, Mojca Sušnik** UDK 6.167(497.4) 23 Povzetek O hidrološko sušnem obdobju govorimo

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

PRIMERJAVA NAČINOV IMPLEMENTACIJE VELIKIH NAMAKALNIH SISTEMOV NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI

PRIMERJAVA NAČINOV IMPLEMENTACIJE VELIKIH NAMAKALNIH SISTEMOV NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI - 142 - dr. Rozalija CVEJIĆ * Anita BRAJKOVIĆ** Marinko GALIOT *** prof. dr. Marina PINTAR**** PRIMERJAVA NAČINOV IMPLEMENTACIJE VELIKIH NAMAKALNIH SISTEMOV NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI POVZETEK Poznamo

More information

SUŠA IN VODNA DIREKTIVA UPRAVLJANJE S SUŠO KOT PODLAGA ZA IMPLEMENTACIJO V SKLOPU VODNE DIREKTIVE

SUŠA IN VODNA DIREKTIVA UPRAVLJANJE S SUŠO KOT PODLAGA ZA IMPLEMENTACIJO V SKLOPU VODNE DIREKTIVE 1 SUŠA IN VODNA DIREKTIVA UPRAVLJANJE S SUŠO KOT PODLAGA ZA IMPLEMENTACIJO V SKLOPU VODNE DIREKTIVE 2 Dokument Suša in Vodna direktiva temelji na smernicah za pripravo politike upravljanja s sušo, ki so

More information

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Maks Tajnikar (urednik) Petra Došenović Bonča Mitja Čok Polona Domadenik Branko Korže Jože Sambt Brigita Skela Savič Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA

More information

INDIKATORJI OKOLJA IN RAZVOJA S POUDARKOM NA INDIKATORJIH STANJA VODA IN UPRAVLJANJA Z VODAMI

INDIKATORJI OKOLJA IN RAZVOJA S POUDARKOM NA INDIKATORJIH STANJA VODA IN UPRAVLJANJA Z VODAMI - 16- VG UREJENOST- POGOJ ZA OBSTOJ mag. Lidija GLOBEVNIK* INDIKATORJI OKOLJA IN RAZVOJA S POUDARKOM NA INDIKATORJIH STANJA VODA IN UPRAVLJANJA Z VODAMI UVOD Leta 1992, ko je bila sprejeta deklaracija

More information

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora

Uradni list. Republike Slovenije Št. 110 Ljubljana, sreda DRŽAVNI ZBOR Zakon o urejanju prostora Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 110 Ljubljana, sreda 18. 12. 2002 Cena 1700 SIT ISSN 1318-0576 Leto XII DRŽAVNI ZBOR 5386. Zakon o urejanju

More information

V E L I K E R E G R A D. Leto XVII JUNIJ 2009 ISSN Št. 1-2 Glasilo Slovenskega komiteja za velike pregrade - SLOCOLD

V E L I K E R E G R A D. Leto XVII JUNIJ 2009 ISSN Št. 1-2 Glasilo Slovenskega komiteja za velike pregrade - SLOCOLD P V E L I K E R E G R A D E Leto XVII JUNIJ 2009 ISSN 1580-1543 Št. 1-2 Glasilo Slovenskega komiteja za velike pregrade - SLOCOLD UVODNIK BESEDA PREDSEDNIKA Velike pregrade so tokrat pred vami v nekoliko

More information

ZNAČILNOSTI UVEDBE VELIKEGA NAMAKALNEGA SISTEMA

ZNAČILNOSTI UVEDBE VELIKEGA NAMAKALNEGA SISTEMA MSc Rozalija CVEJIĆ * Magdalena KROŠELJ ** Miran KLINC *** Jožef KOKOT **** prof. dr. Marina PINTAR ***** - 139 - ZNAČILNOSTI UVEDBE VELIKEGA NAMAKALNEGA SISTEMA UVOD Pregled posledic naravnih nesreč na

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017 1.03.2017 2.03.2017 3.03.2017 6.03.2017 7.03.2017 8.03.2017 9.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017

More information

Information and awareness rising towards the key market actors. Information campaign activities Consultation packages

Information and awareness rising towards the key market actors. Information campaign activities Consultation packages WP 4: Task 4.2: Deliv. n : Partner: Information and awareness rising towards the key market actors Information campaign activities Consultation packages D15 University of Ljubljana, Slovenia Date of consultation:

More information

ANALIZA TVEGANJA ZARADI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

ANALIZA TVEGANJA ZARADI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV FITOSANITARNA UPRAVA RS Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: 01 309 4379 Telefaks: 01 3094 335 ANALIZA TVEGANJA ZARADI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV STANDARDI Gradivo za delavnico Preddvor, 16.

More information

UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA

UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA mag. Irena KOPAČ * - 182 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPORABA ORODIJ ZA PRIDOBIVANJE REPREZENTATIVNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU S PODZEMNIMI VODAMI PRIMER SEVERNEGA DELA DRAVSKEGA POLJA UVOD Integrirano

More information

ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES

ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES mag. Matija Bogdan MARINČEK * - 145 - ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES POVZETEK Zgornji tok povodja Save ter reke najsevernejšega dela jadranskega povodja zavzemajo pretežni del ozemlja R Slovenije.

More information

Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN. Turizem in regionalna neravnovesja

Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN. Turizem in regionalna neravnovesja UDK 196.5.002.23:914.971.2 Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN Turizem in regionalna neravnovesja V sklopu proučevanja problematike regionalnih razlik v

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI

UVOD OZADJE... 1 ANALITIČNI DEL TRENDI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, GLOBALNE POBUDE IN IZZIVI Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj Dopolnjen osnutek Domžale, maj 2010 Občinski program varstva okolja za Mestno občino Kranj - dopolnjen

More information

UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA

UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA Gašper RAK * mag. Leon GOSAR * prof. dr. Franci STEINMAN* - 108 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA POVZETEK Zapletenost postopkov povezave GIS

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

22 TRANSPORT TRANSPORT

22 TRANSPORT TRANSPORT 22. NOVEMBER 2010 22 NOVEMBER 2010 št./no 26 22 TRANSPORT TRANSPORT št./no 3 PREGLED RAZVOJA LETALIŠKEGA PROMETA IN ZRAČNEGA PREVOZA, SLOVENIJA, 1992 2009 KONČNI PODATKI REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF AIRPORT

More information

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA "FRANJA" (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL "FRANJA" (near Cerkno)

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL FRANJA (near Cerkno) CERKNO Ta bogata hribovita pokrajina ter neokrnjena narava skupaj s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in gostoljubnimi prebivalci, ki vam bodo postregli z lokalnimi specialitetami, vas bo

More information

Poročilo o prostorskem razvoju

Poročilo o prostorskem razvoju DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Poročilo o prostorskem razvoju Sektor za strateški prostorski razvoj Datum: 14. april 2015 besedilo ni lektorirano II Poročilo o prostorskem razvoju Ljubljana,

More information

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER)

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Nina Rifelj STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) DIPLOMSKO DELO Koper, 2012 UNIVERZA

More information

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb

Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Trajnostni razvoj v luči demografskih sprememb Prof. dr. Igor Masten Pripravljeno za evropskega poslanca Iva Vajgla (ALDE - Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu) Maj 2017

More information

OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI

OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI 3.1.0. OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI Skupni LJ:N/Ocena /potres-15 1/26 ažurirano marec 2015 V S E B I N A 3.1.1 UVOD 3.1.2. VIRI NEVARNOSTI IN MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 3.1.3. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJE

More information

ZADRŽEVALNIKI, PREGRADE IN OKOLJSKI VIDIKI: MOŽNO SOŽITJE ALI IZKLJUČUJOČE DEJSTVO

ZADRŽEVALNIKI, PREGRADE IN OKOLJSKI VIDIKI: MOŽNO SOŽITJE ALI IZKLJUČUJOČE DEJSTVO Nina HUMAR * Jure ŠIMIC** - 303 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA ZADRŽEVALNIKI, PREGRADE IN OKOLJSKI VIDIKI: MOŽNO SOŽITJE ALI IZKLJUČUJOČE DEJSTVO POVZETEK Geografska lega Slovenije, na stičišču štirih

More information

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU

MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA STROKOVNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE MNENJE PREBIVALCEV O VPLIVIH TURIZMA V ZGORNJEM POSOČJU SUZANA HVALA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Suzana

More information

prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na t

prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na t Pitna voda: tveganja in osveščenost potrošnikov 1 Gregor Jereb, 1 Mojca Jevšnik, 1 Martin Bauer, 2 Peter Raspor 1 Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za sanitarno inženirstvo 2 Univerza

More information

OCENA VPLIVOV MALIH HIDROELEKTRARN NA OKOLJE Z UPORABO VEČKRITERIJSKE ANALIZE

OCENA VPLIVOV MALIH HIDROELEKTRARN NA OKOLJE Z UPORABO VEČKRITERIJSKE ANALIZE Martin PUŠNIK * prof. dr. Matjaž MIKOŠ** dr. Nataša SMOLAR-ŽVANUT*** - 61 - OCENA VPLIVOV MALIH HIDROELEKTRARN NA OKOLJE Z UPORABO VEČKRITERIJSKE ANALIZE POVZETEK Vplivi malih hidroelektrarn na vodni,

More information

REPORT from the 47 th Session of the International Sava River Basin Commission

REPORT from the 47 th Session of the International Sava River Basin Commission Doc. No: 1S-47-M-17-1/1-3 REPORT from the 47 th Session of the International Sava River Basin Commission Zagreb, 10-11 October 2017 Venue: Premises of the International Sava River Basin Commission, Kneza

More information

IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI

IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI Andrej Kryžanowski 1, Joško Rosina 2 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana 2 HSE-Invest, PE Ljubljana, Koprska ulica 92,

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV Ljubljana, junij 2003 MATEJ DEBELJAK IZJAVA Študent Matej Debeljak izjavljam,

More information

CRP V Končno poročilo

CRP V Končno poročilo Končno poročilo Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra Ljubljana 2017 1 2 CRP V6-1510 Celovita metodologija za popis

More information

SMERNICE EKONOMSKO VREDNOTENJE EKOSISTEMSKIH STORITEV NA VAROVANIH OBMOČJIH NARAVE

SMERNICE EKONOMSKO VREDNOTENJE EKOSISTEMSKIH STORITEV NA VAROVANIH OBMOČJIH NARAVE SMERNICE ZA EKONOMSKO VREDNOTENJE EKOSISTEMSKIH STORITEV NA VAROVANIH OBMOČJIH NARAVE Izvajalec: Investitor: Meritum, d.o.o. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Verovškova 60, Dunajska cesta 22

More information

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD:

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD: 1. KRIŽANKE (9.15-do 9.30) 1. UVOD: Welcome to Ljubljana, the capital city of Slovenia. We hope that you will enjoy this walk. Are you ready? Today, you will be divided into three groups and you won't

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV Ljubljana, november 2005 TAJKA ŽAGAR IZJAVA Študentka Tajka Žagar izjavljam, da sem avtorica

More information

PROJEKCIJA VODNIH KOLIČIN ZA NAMAKANJE V SLOVENIJI

PROJEKCIJA VODNIH KOLIČIN ZA NAMAKANJE V SLOVENIJI dr. Matjaž GLAVAN * Jana MELJO** mag. Marko ZUPAN* mag. Rok FAZARINC*** Marsela PODBOJ**** Matjaž TRATNIK* MSc. Rozalija CVEJIĆ* dr. Vesna ZUPANC* Maja KREGAR** Jurij KRAJČIČ** dr. Aleš BIZJAK** prof.

More information

Hydrochemical characteristics of groundwater from the Kamniškobistriško polje aquifer

Hydrochemical characteristics of groundwater from the Kamniškobistriško polje aquifer RMZ Materials and Geoenvironment, Vol. 59, No. 2/3, pp. 213 228, 2012 213 Hydrochemical characteristics of groundwater from the Kamniškobistriško polje aquifer Hidrokemijske značilnosti podzemne vode vodonosnika

More information

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL)

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2014 2020 ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) Žalec, februar - september 2013 ANALIZA STANJA - VSEBINA: Uvodna pojasnila 0. Povzetek ključne ugotovitve analize

More information

Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview

Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview Prejeto / Received: 17.2.2011 Sprejeto / Accepted: 6.7.2011 Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview Gorazd URBANIČ Institute for Water of the Republic of Slovenia, Hajdrihova

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Dominika Gril. Sanacija poplav v občini Laško. Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Dominika Gril. Sanacija poplav v občini Laško. Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Dominika Gril Sanacija poplav v občini Laško Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Dominika Gril Mentor: red. prof.

More information

Visoka šola za varstvo okolja DIPLOMSKO DELO PREGLED IN OCENA MOŽNOSTI ZAŠČITE PODTALNIH VIROV PITNE VODE S POMOČJO EKOREMEDIACIJ

Visoka šola za varstvo okolja DIPLOMSKO DELO PREGLED IN OCENA MOŽNOSTI ZAŠČITE PODTALNIH VIROV PITNE VODE S POMOČJO EKOREMEDIACIJ Visoka šola za varstvo okolja DIPLOMSKO DELO PREGLED IN OCENA MOŽNOSTI ZAŠČITE PODTALNIH VIROV PITNE VODE S POMOČJO EKOREMEDIACIJ JANŽA RAJH Velenje, 2014 Visoka šola za varstvo okolja DIPLOMSKO DELO

More information

Toplotna črpalka, panoga, tržni potencial, trend, Slovenija.

Toplotna črpalka, panoga, tržni potencial, trend, Slovenija. AR 2017.2 Ljubljana TRŽNI POTENCIAL IN TRENDI V PANOGI TOPLOTNIH ČRPALK ZA STANOVANJSKO GRADNJO V SLOVENIJI MARKET POTENTIAL AND TRENDS IN THE INDUSTRY OF HEAT PUMPS FOR HOUSE BUILDING IN SLOVENIA Ključne

More information

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Uroš NEDELJKO REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 DIPLOMSKO

More information

Information and awareness rising towards the key market actors. Information campaign activities Consultation packages

Information and awareness rising towards the key market actors. Information campaign activities Consultation packages WP 4: Task 4.2: Deliv. n : Partner: Information and awareness rising towards the key market actors Information campaign activities Consultation packages D15 University of Ljubljana, Slovenia Date of consultation:

More information

VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE

VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE razprave Dela 28 2007 255-271 VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE Dejan Cigale Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija e-pošta: dejan.cigale@ff.uni-lj.si

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

PRIPOROČILA ZA IZDELAVO NAČRTA PREPREČEVANJA LEGIONELOZ

PRIPOROČILA ZA IZDELAVO NAČRTA PREPREČEVANJA LEGIONELOZ PRIPOROČILA ZA IZDELAVO NAČRTA PREPREČEVANJA LEGIONELOZ Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 3. člen Priporočila so namenjena predvsem za objekte

More information

ZDRAVJE IN OKOLJE. izbrana poglavja. Ivan Eržen. Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj

ZDRAVJE IN OKOLJE. izbrana poglavja. Ivan Eržen. Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj ZDRAVJE IN OKOLJE izbrana poglavja Ivan Eržen Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj april 2010 ZDRAVJE IN OKOLJE Fizično okolje, ki nas obdaja, je naravno

More information

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN

VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Specialna športna vzgoja Zdravstvena in prilagojena vzgoja VIZIJA RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI PIRAN DIPLOMSKA NALOGA MENTOR doc. dr. Gregor Jurak SOMENTOR

More information

PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI

PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI MAGISTRSKO DELO MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane.

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane. UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V UPRAVI Miro Haček in Irena Bačlija Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Za založbo Hermina Krajnc Ljubljana 2012 Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje

More information

VREDNOSTI NEPREMIČNIN

VREDNOSTI NEPREMIČNIN MOŽNOSTI ZA UPORABO POSPLOŠENE TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNIN POTENTIAL USAGE OF GENERALIZED REAL ESTATE MARKET VALUE Igor Pšunder, Polona Tominc UDK: 332.6(497.4) Klasifikacija prispevka po COBISS-u: 1.01

More information

PROPOSALS FOR MINIMISATION AND/OR ELIMINATION OF NEGATIVE IMPACTS ON FISH POPULATION IN THE LJUBLJANICA RIVER

PROPOSALS FOR MINIMISATION AND/OR ELIMINATION OF NEGATIVE IMPACTS ON FISH POPULATION IN THE LJUBLJANICA RIVER L J U B L J A N I C A C O N N E C T S LIFE10 NAT/SI/142 PROPOSALS FOR MINIMISATION AND/OR ELIMINATION OF NEGATIVE IMPACTS ON FISH POPULATION IN THE LJUBLJANICA RIVER Action: A1 Author of the report: Klaudija

More information

Sleet in Slovenia, February 2014

Sleet in Slovenia, February 2014 Sleet in Slovenia, February 2014 Jernej Hudohmet Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Releif Black Out, Bolzano March 2015 FACTS ABOUT SLOVENIA Area: 20,273 km2

More information

ISSN september 2012 brezplačen izvod

ISSN september 2012 brezplačen izvod ISSN 1581-8500 september 2012 brezplačen izvod u v o d n a b e s e d a Uvodnik Ko smo se odločili, da ob obeleževanju dvajsete obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije pripravimo in izdamo tudi posebno

More information

PILOT CASE STUDY SOČA SLOVENIA FEBRUARY 2017

PILOT CASE STUDY SOČA SLOVENIA FEBRUARY 2017 PILOT CASE STUDY SOČA SLOVENIA FEBRUARY 2017 PLEASE OPEN THE DOCUMENT IN ADOBE READER VERSION 9 OR HIGHER MAIN ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS THE SOČA BASIN IS COMPOSED OF NUMEROUS HETEROGENEOUS LANDSCAPES

More information

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE TEJA PAGON MENTOR: Prof. dr. MARJAN BREZOVŠEK NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI Diplomsko delo LJUBLJANA 2002 2 KAZALO Stran: 1. UVOD.

More information

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri so izdale organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven

More information

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Ljubljana, marec 2004 MARKO OPLOTNIK Študent Marko Oplotnik izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

Somentor/-ica: Član komisije: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Kandidat/-ka:

Somentor/-ica: Član komisije: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Kandidat/-ka: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova cesta 2 1000 Ljubljana,Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba Analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI Delovna verzija 1 Uredili: Janja Drole, Lea Lebar Avtorji: dr. Andreja Črnak Meglič Janja Drole

More information

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 KOLEDOKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 Anka Lisec V SLOVENIJI 9. 11. april 2008 Dnevi slovenske informatike DSI2008 Portorož, Slovenija Elektronska pošta: dsi@drustvo-informatika.si Spletna

More information

Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU

Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU UDK 911.002.23:323.38 + 711.28:914.971.2 Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU RAZLIKOVANJA Mesto je prostor najmočnejše koncentracije človekovih dejavnosti in kot tako je tudi prostor

More information

OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ

OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ OPTIMIRANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA V PODJETJU STROJ d.o.o. S POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU KLJUČNIH TEHNOLOGIJ Študent: Študijski program: Smer: Matjaž KORTNIK visokošolski strokovni študijski program Strojništvo

More information

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje

PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 2020 CCI 2014SI16M8PA001 28. julij 2014 10. julij 2014 - na šesti redni seji podano soglasje Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija

More information

MEJE KAPITALISTIČNEGA RAZVOJA Z VIDIKA NARAVNEGA OKOLJA

MEJE KAPITALISTIČNEGA RAZVOJA Z VIDIKA NARAVNEGA OKOLJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MEJE KAPITALISTIČNEGA RAZVOJA Z VIDIKA NARAVNEGA OKOLJA Ljubljana, julij 2006 JANA PAVLIČ IZJAVA Študentka Jana Pavlič izjavljam, da sem avtorica

More information

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities 14 25 2014 14 25 2014 1 st Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities Tako bomo tudi letos odgovorili vsakemu, ki se nam bo oglasil. Javite se

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

Poročilo z delovnega posveta

Poročilo z delovnega posveta Poročilo z delovnega posveta Austria Trend Hotel Ljubljana 17. junij 2014 The Active and Healthy Ageing in Slovenia has received funding from the European Union. Kazalo 3 4 8 56 96 97 Uvod Uvodni nagovor

More information

P R O G R A M UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 ( )

P R O G R A M UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 ( ) Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ EVA: 2015-2550-0059 Številka: 00719-6/2015/13 Datum: 9. 4. 2015 P R O G R A M UPRAVLJANJA

More information

PROBLEMATIKA OMILITVENIH UKREPOV V CELOVITIH PRESOJAH VPLIVOV NA OKOLJE

PROBLEMATIKA OMILITVENIH UKREPOV V CELOVITIH PRESOJAH VPLIVOV NA OKOLJE UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Alenka COF PROBLEMATIKA OMILITVENIH UKREPOV V CELOVITIH PRESOJAH VPLIVOV NA OKOLJE MAGISTRSKO DELO Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

More information

MAGISTRSKO DELO UPORABA ''BENCHMARKINGA'' V GLOBALNI KORPORACIJI ZA ODLOČITEV O INVESTICIJI ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA EKOLOŠKEGA RAZVOJA

MAGISTRSKO DELO UPORABA ''BENCHMARKINGA'' V GLOBALNI KORPORACIJI ZA ODLOČITEV O INVESTICIJI ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA EKOLOŠKEGA RAZVOJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UPORABA ''BENCHMARKINGA'' V GLOBALNI KORPORACIJI ZA ODLOČITEV O INVESTICIJI ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA EKOLOŠKEGA RAZVOJA Ljubljana, november

More information

INTEGRATED VIEW ON WATERS OF THE MURA RIVER CATCHMENT IN SLOVENIA AND BACKGROUND FOR THEIR MANAGEMENT

INTEGRATED VIEW ON WATERS OF THE MURA RIVER CATCHMENT IN SLOVENIA AND BACKGROUND FOR THEIR MANAGEMENT CELOSTEN POGLED NA VODE POREČJA MURE IN UPRAVLJANJA Z NJIMI Dr. Lidija Globevnik Inštitut za vode Republike Slovenije, Hajdrihova 28c, SI 1000 Ljubljana, Slovenija e-naslov: lidija.globevnik@izvrs.si Izvleček

More information

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Poslanstvo inštituta IRDO in Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS Anita Hrast IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija www.irdo.si, anita.hrast@irdo.si

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRENOVA ERP SISTEMA V PODJETJU LITOSTROJ E.I. Ljubljana, julij 2007 SILVO KASTELIC IZJAVA Študent Silvo Kastelic izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information