MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor.

Size: px
Start display at page:

Download "MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor."

Transcription

1 MICROSOFT WORD WORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Nakon pokretanja Worda dobićete prozor kao na slici. Naslovna traka Traka sa menijima Ruler / Lenjir Trake sa alatima Tekstualni kursor Ruler Klizne trake Statusna traka Kao i kod svih programa koji rade u Windows okruženju postoje zajednički elementi i to: naslovna traka (sadrži naziv programa, naziv dokumenta, kontrolnu ikonu, dugmad za minimiziranje, promjenu veličine i zatvaranje prozora) traka sa menijima (sadrži listu menija koji su dostupni korisniku) toolbars (trake sa alatima - predstavljaju kraći način pokretanja pojedinih komandi) statusna traka (prikazuje podatke o dokumentu koji trenutno obrađujete) klizne trake (služe za kretanje kroz dokument koji trenutno obrađujete) Pored ovih elemenata Wordow ekran sadrži još neke elemente: margine (lijeva i desna - definišu prostor u koji možete unositi tekst) ruleri (trake sa podjelom u centimetrima koje služe za orjentaciju) tekstualni kursor (pokazuje trenutni položaj kod unosa teksta) dugmad za promjenu prikaza dokumenta (određuju način na koji vidite dokument na ekranu) 1

2 KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA Za kreiranje novog dokumenta koristi se komanda NEW iz FILE menija. Nakon izbora ove komande pojaviće se sljedeći prozor. U ovom prozoru birate tip dokumenta na kojem želite raditi. Najčešće ćete birati Blank Document, tj. klasičan Word dokument. Novi dokument možete dobiti i pritiskom na ikonu koja se nalazi na početku prve trake sa alatima ili kombinacijom tipki Ctrl + N. PODEŠAVANJE IZGLEDA STRANICE - PAGE SETUP Prije nego počnete unositi i oblikovati tekst, možete da podesite izgled stranice tako što ćete odabrati veličinu papira, orjentaciju papira, veličine margina, način uzimanja papira, itd. Sve to možete podesiti upotrebom PAGE SETUP komande iz FILE menija. Kad aktivirate ovu komandu dobićete dijalog prozor gdje možete zadati sve elemente stranice. Izaberite karticu PAPER SIZE i podesite veličinu papira i njegovu orjentaciju. Veličina Orijentacija 2

3 Najčešće korišteni papir je papir formata A4. Papir može biti postavljen vertikalno (PORTRAIT) i horizontalno (LANDSCAPE). Nakon toga možete odrediti vrijednost margina. To su vrijednosti koje vam pokazuju koliko je tekst koji radite udaljen od gornje ivice papira (TOP), donje (BOTTOM), lijeve (LEFT) i desne ivice papira (RIGHT). Margine Kartica PAPER SOURCE omogućava vam izbor načina na koji printer uzima papir (da li se papir stavlja ručno jedan po jedan list ili se automatski povlači iz gornje ili donje ladice štampača), 3

4 Kartica LAYOUT vam omogućava postavljanje različitog izgleda lijeve i desne strane, različitih vrsta zaglavlja i podnožja. Ako želite da ovako definisani izgled strane dobijete uvijek kada pokrenete novi dokument onda treba da pritisnete na tipku DEFAULT koja se nalazi na lijevoj strani ovog prozora. Ako želite ovu postavku samo za tekući dokument onda pritisnite tipku OK. Nakon podešavanja izgleda stranice možete početi sa unosom teksta. 4

5 UNOŠENJE I KOREKCIJA (IZMJENA) TEKSTA Kod unošenja teksta potrebno je da obratite pažnju na sljedeće: tekst se prvo unosi, a zatim oblikuje kada pri unošenju teksta dođete do desne margine Word automatski nastavlja kucanje u novom redu tipku ENTER koristite SAMO ZA RAZDVAJANJE PASUSA (paragrafa) Krenite sada sa unosom. Word ENTER Word je program za obradu teksta, zove se i tekst procesor. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. ENTER Da bi Word radio, potrebno je da imate instalirane Windowse na računaru ENTER Po tekstu koji ste unijeli možete se kretati na razne načine - korištenjem kursorskih tipki sa tastature (strelice), tipkama Page Up, Page Down, Home, End ili pomoću miša. Ukoliko želite da umetnete neko slovo, riječ ili više riječi u već uneseni tekst potrebno je da se pozicionirate na željeno mjesto i da jednostavno otkucate to što želite. Ako želite da preko nekog teksta prekucate novi onda ćete pritisnuti tipku INSERT na tastaturi. Prelazak na normalan načina kucanja se vrši ponovnim pritiskom na tipku INSERT. Poslije unosa teksta pristupićete oblikovanju teksta tj. upotrebi raznih pogodnosti koje vam Word omogućava da biste istakli pojedine dijelove teksta, ali prije toga ćemo naučiti kako da spasimo dokument na kojem radimo. 5

6 SPAŠAVANJE (SNIMANJE) DOKUMENATA Kada unesete tekst ili samo jedan dio onda je potrebno taj tekst zabilježiti na disk ili disketu kako bi ga sačuvali i po potrebi opet koristili. SPAŠAVANJE (SNIMANJE) dokumenata se vrši upotrebom komandi SAVE iz FILE menija. Pri tom razlikujete dva slučaja: dokument snimate prvi put i dajete mu ime snimate izmjene na već postojećem dokumentu Kada dokument snimate prvi put koristite komandu SAVE AS. Nakon izbora ove komande na ekranu se pojavljuje dijalog prozor u koji unosite ime dokumenta, tip dokumenta i mjesto na koje snimate dokument. Izbor mjesta na koje snimamo dokument Prostor za ukucavanje imena dokumenta Kada snimate izmjene na postojećem dokumentu koristite komandu SAVE iz FILE menija. Ovu komandu koristite po potrebi, obično svakih nekoliko minuta tokom rada, kako bi promjene koje uradite na dokumentu ostale zabilježene na disku. U slučaju poteškoća uzrokovanih prekidom napajanja vašeg kompjutera i sl. na disku će ostati zabilježena (snimljena, spašena) ona verzija dokumenta koja je bila prilikom zadnje primjene komande Save. Komandu SAVE možete zadati i koristeći ikonu na STANDARD TOOLBARU ili kombinacijom tipki Ctrl + S. Napomena: Komandu SAVE AS možete koristiti i za promjenu imena dokumenta, tipa dokumenta ili mjesta na koji snimate dokument (npr. umjesto na disk snimate dokument na disketu) 6

7 OTVARANJE POSTOJEĆEG DOKUMENTA Ako želite da otvorite dokument koji ste ranije napravili i spasili na disk ili disketu koristićete komandu OPEN iz FILE menija. Pri tom na dnu ovog menija imate spisak nekoliko dokumenata koje ste zadnje otvarali. Nakon izbora komande OPEN na vašem ekranu će se pojaviti prozor u kojem ćete moći da pronađete željeni dokument. Izbor mjesta sa kog otvaramo dokument Prvo trebate izabrati mjesto (disk, disketa, direktorij, poddirektorij) na kojem se nalazi vaš dokument. Nakon toga se u centralnom dijelu prozora pojavi lista dokumenata koji su snimljeni na tom mjestu. Izaberite dokument koji želite da otvorite i kliknite na dugme OPEN koje se nalazi na desnoj strani prozora. Na ekranu će se pojaviti vaš dokument. Komanda OPEN se može pozvati i upotrebom ikone ili kombinacijom tipki Ctrl + O. 7

8 OZNAČAVANJE (SELEKTOVANJE) TEKSTA Prije nego što primjenite bilo koju naredbu za oblikovanje teksta potrebno je označiti dio na koji se naredba odnosi. OZNAČAVANJE TEKSTA se vrši na sljedeći način: slovo označavate tako što postavite tekstualni kursor ispred slova, držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnete desnu strelicu na tastaturi ili tako što postavite tekstualni kursor ispred slova, pa držeći lijevu tipku miša pređete preko slova i otpustite tipku riječ - dvostruki klik na odabranu riječ ili postavite tekstualni kursor na početak riječi, držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnete strelicu onoliko puta koliko je potrebno da riječ bude označena. Takođe, možete je prevući mišem držeći pritisnutu lijevu tipku miša. red - dovedete kursor lijevo ispred reda da se pokaže strelica okrenuta nadesno i kliknete jednom mišem paragraf (pasus, odlomak) - isto kao red samo dvostrukim klikom cijeli dokument - EDIT > Select All ili kombinacijom tipki CTRL + A. Ako je dokument manji, možete ga selektovati mišem držeći pritisnutu lijevu tipku. BRISANJE, KOPIRANJE I PREMJEŠTANJE TEKSTA Ako želite IZBRISATI neki dio teksta (riječ, red, paragraf, blok,..) morate taj dio prethodno označiti. Nakon tog pritisnete tipku DELETE na tastaturi. Označeni dio će biti izbrisan. Tipkom BACKSPACE na tastaturi koja se nalazi iznad tipke ENTER brišemo tekst unazad, tj. pozicioniramo se na kraj riječi ili dijela teksta koji želimo obrisati i pritićemo tipku BACKSPACE. Tipkom DELETE brišemo tekst iza mjesta gdje smo se pozicionirali kursorom. KOPIRANJE dijela teksta možete uraditi na sljedeći način: označite dio teksta koji kopirate izaberite komandu COPY iz EDIT menija 8

9 postavite tekstualni kursor na mjesto gdje želite iskopirati označeni dio teksta i izaberite komandu PASTE iz EDIT menija POMJERANJE dijela teksta unutar vašeg dokumenta možete uraditi na sljedeći način: označite dio teksta koji želite pomjeriti izaberete komandy CUT iz EDIT menija postavite kursor na mjesto gdje želite pomjeriti označeni dio teksta i izaberete komandu PASTE iz EDIT menija označeni dio teksta je pomjeren na novo mjesto. Dio teksta možete pomjerati na novo mjesto i tako što ga selektujete (pocrnite), zatim dođete na ivicu zacrnjenog prostora i držeći lijevu tipku miša vučete tekst u bilo kojem pravcu dok ga ne spustite na željeno mjesto. Komande CUT, COPY i PASTE možete zadati pomoću tastature kombinacijama tipki CTRL+X, CTRL+C i CTRL+V ili upotrebom ikona (CUT), (COPY) i (PASTE). 9

10 UNDO ili kako ispraviti grešku Word vam omogućava da ispravite greške koje ste napravili tokom rada ako ih primjetite. U tu svrhu možete koristiti komandu UNDO iz EDIT menija. Kada primjetite da ste pogriješili (obrisali tekst koji vam treba, ubacili pogrešnu sliku, izabrali pogrešan font ) primjenite komandu UNDO. Ona vas vraća na prethodno stanje. Komandu UNDO možete zadati i pomoću ikonice. 10

11 PRONALAŽENJE I ZAMJENA DIJELA TEKSTA PRONALAŽENJE dijela teksta možete uraditi upotrebom komande FIND iz EDIT menija. Nakon davanja komande dobićete dijalog prozor u koji unosite tekst koji želite da pronađete. To može biti jedno slovo, broj, karakter, riječ, niz riječi itd. Tekst koji tražimo Nakon unosa teksta pritisnite na tipku FIND NEXT. Word se automatski pozicionira na mjesto gdje je pronašao zadati tekst. Postupak ponavljajte prema potrebi. Ako traženi tekst (slovo, riječ) želite zamijeniti nekim drugim, kliknete na karticu Replace, pa u donji prozor upišete to čime želite zamijeniti tekst koji tražite. Klikom na REPLACE ALL zamjenu ćemo izvrštiti u cijelom tekstu. Ako zamjenu vršimo samo ponegdje, kliknemo na FIND NEXT, pa ako tu želimo zamijeniti tekst, kliknemo na REPLACE. Ako ne, idemo na opet na FIND NEXT. 11

12 PRIBLIŽAVANJE (ZUMIRANJE) TEKSTA Prilikom oblikovanja teksta imaćete potrebu da pojedine dijelove teksta približite ili udaljite da biste vidjeli kako izgleda tekst. Kada tekst približite ili udaljite veličina slova kojim ste kucali tekst se ne mijenja. Da biste tekst bolje vidjeli, nemojte povećavati veličinu fonta, već koristite opciju ZOOM. Kako ćete približiti ili udaljiti tekst? Jedan način je da na paleti alata ukucate neki od ponuđenih. procenat uvećanja ili odaberete Drugi način je da u VIEW meniju izaberite komandu ZOOM. Dobićete dijalog prozor u kom možete izabrati potrebni procenat uvećanja, ali i koliko stranica dokumenta želite da vidite na ekranu odjednom. Ovdje smo odabrali da odjednom vidimo čak 6 stranica dokumenta na kojem radimo. 12

13 OBLIKOVANJE (FORMATIRANJE) DOKUMENTA Poslije unosa teksta možete pristupiti njegovom oblikovanju. Word vam pruža mogućnosti primjene raznih oblika slova, promjene izgleda pasusa, dodavanja okvira i sjena, pretvaranje teksta u kolone i niz drugih mogućnosti. IZBOR VRSTE SLOVA (FORMAT FONT) Ako želite da neki dio naglasite možete to uraditi tako što taj dio ispišete drugim oblikom slova (drugom vrstom pisma - fonta), podebljate ga, ukosite, podvučete ili obojite. Sve ove mogućnosti imate na STANDARD toolbaru (paleti alata). Ako je slučajno ne vidite, kliknite desnim kilkom na sivu površinu pored menija ili postojeće palete alata, pa odaberite STANDARD. Promjena vrste fonta Promjena veličine fonta Isti izbor vam nudi komanda FONT iz FORMAT menija. Nako izbora komande pojaviće se prozor u kom možete zadati određene parametre. Stil Veličina Vrsta slova / Font U ovom prozoru možete zadati oblik slova (FONT), stil, kao i veličinu slova. Pri tom u donjem dijelu prozora možete da vidite izgled odabranog fonta (PREVIEW). Stil slova podrazumijeva da li su slova NORMALNA, KURZIV (ITALIC), PODEBLJANA (BOLD) ili su kombinacija ovih elemenata (BOLD ITALIC). Veličina slova se izražava u pointima. Uobičajena veličina je 12 pointa. 13

14 Tekst možete i podvući, a na raspolaganju su vam sljedeće opcije: podvlačenje JEDNOM LINIJOM (SINGLE) podvlačenje SAMO RIJEČI, a ne i praznih mijesta (WORDS ONLY) podvlačenje DUPLOM LINIJOM (DOUBLE) podvlačenje TAČKAMA (DOTTED) itd. Slovima možete dati i boju koristeći opciju COLOR. Pored izbora fonta, stila, veličine i boje, FORMAT FONT komanda nudi i neke SPECIJALNE EFEKTE, kao što su: PRECRTANA SLOVA - STRIKETHROUGH SLOVA U EKPONENTU --- SUPERSCRIPT SLOVA U INDEKSU --- SUBSCRIPT SKRIVENA SLOVA - HIDDEN MALA SLOVA - SMALL CAPS SVA VELIKA SLOVA - ALL CAPS... OBLIKOVANJE PARAGRAFA (PASUSA) - FORMAT PARAGRAPH 14

15 PASUS (PARAGRAF) je dio teksta koji ste unijeli između dva pritiska na tipku ENTER. Kod oblikovanja pasusa na raspolaganju vam je niz funkcija koje daju izgled teksta. Pasus možete uvući sa jedne ili obje strane izborm opcije INDENTATION (UVLAČENJE) i zadavanjem brojčanih vrijednosti u odgovarajuća polja. Takođe možete, koristeći opciju SPECIAL, uvući samo PRVU LINIJU (FIRST LINE) pasusa ili OSTATAK TEKSTA (bez prve linije) (HANGING) Odvajanje pasusa od drugog pasusa možete zadati upotrebom opcije SPACING. Pri tom možete zadati dvije vrijednosti: RAZMAK ISPRED OZNAČENOG PASUSA BEFORE ili RAZMAK IZA OZNAČENOG PASUSA AFTER RAZMAK IZMEĐU REDOVA u pasusu (PRORED) se bira kroz opciju LINE SPACING. Tekst unutar pasusa može biti pozicioniran tako da je PORAVNAT SA LIJEVOM MARGINOM (ALIGN LEFT), PO SREDINI PAPIRA (CENTER), DESNOM MARGINOM (ALIGN RIGHT) ILI I SA LIJEVOM I SA DESNOM MARGINOM (JUSTIFY). Poravnanje teksta možete zadati kroz opciju ALIGNMENT u FORMAT PARAGRAPH prozoru 15

16 ili upotrebom ikona (LEFT- lijevo), (CENTER- centralno), (RIGHT - desno) ili (JUSTIFY - i lijevo i desno) koje se nalaze na FORMATTING traci sa alatima. OKVIRI I SJENE - BORDERS AND SHADING Pasus, ali i cijelu stranicu možete UOKVIRITI I OSJENČITI upotrebom komande BORDERS AND SHADING iz FORMAT menija. Nakon pozivanja komande dobićete prozor u kom možete izabrati vrstu okvira koju želite. Vrsta linije okvira Vrsta okvira Biramo da li se uokviruje paragraf ili cijela stranica Unutrašnjost okvira možemo osjenčiti, tj. Ispuniti bojom. To radimo odabirom opcije SHADING. PRETVARANJE TEKSTA U KOLONE - FORMAT COLUMNS 16

17 Kada unesete neki tekst onda ga po potrebi možete pretvoriti u KOLONE (kao u novinama) ili ga ponovo vratiti u normalan oblik. Za to vam stoji na raspolaganju komada COLUMNS iz FORMAT menija. Pri tome tekst koji želte pretvortiti u kolone morate prethodno označiti. U FORMAT meniju izaberite komandu COLUMNS. Nakon toga ćete dobiti prozor u kojem možete izabrati određene opcije. Izaberite neku od standardnih opcija, ili ako vam ne odgovaraju standardne opcije, izaberite broj kolona po želji. Nakon toga izaberite širine svake kolone pojedinačno, razmak između kolona i eventualno liniju između kolona. 17

18 PROMJENA MALIH I VELIKIH SLOVA - CHANGE CASE U okviru FORMAT menija pronaći ćete i komandu CHANGE CASE. Ova komanda nam omogućava nekoliko opcija. Postavlja veliko slovo na početak rečenice Pretvara sva slova u mala Pretvara sva slova u velika Ispisuje početna slova riječi velikim slovima Brz pristup ovim opcijama omogućava i prečica na tastaturi Shift+F3 (nakon što ste označili dio teksta na kojem želite promjeniti raspored malih i velikih slova). 18

19 ISTICANJE PRVOG SLOVA PASUSA - DROP CAP Komanda DROP CAP vam omogućava da na nekoliko načina istaknete PRVO SLOVO pasusa. Pokreće se iz FORMAT menija. U prozoru komande možete zadati različite oblike ispisivanja prvog slova pasusa. Između ostalog, možete izabrati da slovo bude UVUČENO U TEKST (DROPPED) ili ga POZICIONIRATI U MARGINU (IN MARGIN), izabrati font kojim će biti ispisano, broj redova koji će "pokrivati" (Lines to Drop), kao i udaljenost od teksta (Distance from Text). 19

20 OZNAKE ZA NABRAJANJE (BULLETS AND NUMBERING) Komanda BULLETS AND NUMBERING vam omogućava da prilikom nabrajanja u tekstu ispred stavki koje nabrajate postavite TAČKICE, ZVJEZDICE I DRUGE SPECIJALNE KARAKTERE - (BULLETED) ili REDNE BROJEVE (NUMBERED). Kada izaberete komandu, dobićete dijalog prozor sa tri kartice - BULLETED, NUMBERED i OUTLINE NUMBERED. Prva kartica - BULLETED omogućava postavljanje specijalnih karaktera kod nabrajanja. Ako vam niti jedna od ponuđenih kombinacija ne odgovara, pritisnite tipku CUSTOMIZE koja omogućava dodatni izbor. Ovdje možete odrediti koliko će bulet biti uvučen sa lijeve strane teksta (Indent at), kao i koliko će tekst biti udaljen od buleta (Text position). Ako kod nabrajanja želite ubaciti REDNE BROJEVE izaberite karticu NUMBERED. 20

21 Za dodatne zahtjeve kliknite na dugme CUSTOMIZE. Pored parametara koji određuju poziciju rednih brojeva u odnosu na tekst, a podešavaju se kao i u prethodnoj opciji, možete odrediti format broja (vrstu i veličinu fonta), zatim početni broj (Start At), tj. od kog broja počinje lista nabrajanja, te stil broja (Numer style) da li će biti običan, rimski, redni i slično). PREKID STRANICE - INSERT BREAK Kada u dokumentu želite da novi pasus počinje na novoj stranici možete to uraditi tako što ćete upotrijebiti komandu BREAK iz INSERT menija. Ovom komandom takođe možete napraviti prekid kolone (COLUMN BREAK) ili dijela teksta (SECTION BREAKS). 21

22 UBACIVANJE BROJA STRANICE - INSERT PAGE NUMBERS Kada želite obilježiti stranice možete to učiniti upotrebom komande PAGE NUMBERS iz INSERT menija. Pri tom možete zadati mjesto na kojem će se nalaziti broj stranice (POSITION), poravnanje da li će biti lijevo, desno, na sredini... (ALIGNMENT) i uključiti ili isključiti ispisivanje broja na prvoj stranici (Show Number on First Page). Takođe možete zadati razne oblike ispisivanja broja stranice (NUMBER FORMAT), kao i startovanje brojanja od određenog broja (Start At). 22

23 UBACIVANJE DATUMA I VREMENA - INSERT DATE AND TIME U dokument koji obrađujete možete komandom DATE AND TIME iz INSERT menija ubaciti tekući datum i vrijeme u jednom od ponuđenih oblika. UBACIVANJE SIMBOLA - INSERT SYMBOL Ponekad vam je u tekstu potreban neki poseban simbol ili karakter kojeg nema na tastaturi. Veliki izbor takvih simbola dobijate upotrebom komande SYMBOL iz INSERT menija. 23

24 UBACIVANJE SLIKA - INSERT PICTURE Pod pojmom slike Word podrazumijeva razne vrste grafičkih datoteka, bilo da se radi o crtežima napravljenim u nekom programu za crtanje ili o slikama i fotografijama koje ste skenirali i obradili. Pokretanjem komande PICTURE > From File iz INSERT menija dolazite do dijalog prozora u kojem možete da izaberete mjesto sa kojeg ćete ubaciti sliku, a nakon toga i samu sliku. Ubacite Clipart Ubacite sliku iz nekog direktorija na računaru Word sa sobom nosi i određen broj slika koje su smještene u direktoriju CLIPART PRILAGOĐAVANJE SLIKE I NJENO POZICIONIRANJE U TEKSTU Kada sliku ubacite u tekst, kliknite jednom na nju i videćete da će biti uokvirena, sa crnim kvadratićima na nekim mjestima. To su mjesta na kojima joj možete mijenjati veličinu. Ako kliknete na donji desni ugao i povlačite držeći miša, smanjujete je ili povećavate zadržavajući proporcionalnost slike. Sliku pozicionirate u tekstu tako što kliknete desnim klikom na nju, odaberete FORMAT PICTURE i karticu LAYOUT. Tu određujete da li će tekst biti pripijen uz sliku, da li će od nje biti odvojen četvrtastim prostorom (SQUARE) itd., te da li će slika biti lijevo, desno od teksta ili u sredini teksta. Opcija OTHER omogućava vam da sliku pozicionirate po slobodnom izboru. 24

25 ZAGLAVLJE I PODNOŽJE - HEADER AND FOOTER Na vrhu i dnu stranice postoje prostori unutar margina u koji se tekst koji unosite ne ispisuje. U ove prostore možete da unesete elemente koji se ponavljaju na svakoj stranici kao što su naziv dokumenta, naziv poglavlja, broj stranice i sl., kao i slike. Ove elemente unosite jednom i oni se ponavljaju na svakoj stranici. Uz pomoć njih prave se, recimo, memorandumi sa imenom firme, adresom, telefonom i logom, a koriste se i za izvještaje i slično. Elementi uneseni na vrhu stranice predstavljaju ZAGLAVLJE ili HEADER, a na dnu stranice PODNOŽJE ili FOOTER. Unosimo ih opcijom HEADER AND FOOTER u meniju VIEW. Dobićete paletu alata koja vam omogućava unošenje broja stranice, datuma i slilčno, ali to možete raditi i ručno. Pozicioniranje teksta, njegovo formatiranje, kao i ubacivanje slika vršite kao i pri uobičajenom radu u Word dokumentu. 25

26 ŠTAMPANJE DOKUMENATA - PRINT Kada ste oblikovali dokument i snimili ga možete pristupiti štampanju. Prije nego dokument odštampate možete vidjeti njegov izgled upotrebom komande PRINT PREVIEW iz FILE menija. Ako izgled dokumenta zadovoljava vaše potrebe možete zatvoriti prozor komande PRINT PREVIEW (klikom na dugme Close) i pokrenuti komandu za štampanje dokumenta. Komanda za štampanje je PRINT iz FILE menija. U prozoru komande print trebate zadati osnovne elemente: 1. izbor printera iz liste raspoloživih printera (obično je već odabran printer na koji ste povezani) 2. obim štampanja - cijeli dokument (All), stranu na kojoj se trenutno nalazite (Current page), strane po izboru (Pages). Brojeve strana odvajate zarezom bez razmaka (1,2,3) ili ukucavate opseg strana sa crticom, opet bez razmaka (1-5). 3. broj kopija - Number of copies 4. ako je uključena opcija Collate strane dokumenta odštampaće se redom, a ako je isključena štampaće se prvo prva stranica (u onoliko kopija koliko ste zadali u Number of copies), pa druga, treća i tako dalje... 26

27 TABELE Word posjeduje meni koji je cio posvećen kreiranju i radu sa tabelama. Kada želite da kreirate tabelu, postavite kursor na mjesto gdje želite da ona počinje i u TABLE meniju izaberite komandu INSERT TABLE. Prilikom kreiranja tabele provjerite da li je na dnu TABLE menija uključena komanda GRIDLINES. Ako nije, obavezno je uključite, jer njome aktivirate prikazivanje linija koje vam olakšavaju rad sa tabelom. Nakon pokretanja komande INSERT TABLE dobićete dijalog prozor u koji unosite broj kolona i broj redova vaše tabele. Nakon što unesete broj kolona i broj redova pritisnite tipku OK i na ekranu će se pojaviti tabela. Linije koje pri tom vidite su pomoćne linije i one se prilikom štampanja ne ispisuju na papiru. Kada formirate tabelu onda možete pristupiti unošenju podataka i oblikovanju tabele. Podaci se u tabele unose u prostore koji se nazivaju ĆELIJE (CELLS). Ćelije su nastale presjekom kolone (COLUMN) i reda (ROW). Tekst u ćeliju unosite tako što se pozicionirate u ćeliju i potom otkucate tekst. Pri tom vrijede ista pravila kao i za unos običnog teksta (poravnanja, fontovi,...). OZNAČAVANJE (SELEKTOVANJE) KOLONA I REDOVA Kolonu označavate tako što se kursorom pozicionirate iznad kolone tako da se on pretvori u crnu strelicu okrenutu prema dole i zatim kliknete jednom ili tako što kliknete bilo gdje u kolonu i onda izaberete komandu SELECT COLUMN u TABLE meniju. Strelica za označavanje kolona 27

28 Više kolona označavate tako što označite prvu kolonu u nizu, pritisnete lijevu tipku miša i vučete miša u željenom pravcu ili nakon što označite jednu kolonu pritisnete tipku SHIFT i mišem označite sljedeću kolonu u nizu. Redove označavate isto kao i u normalnom tekstu ili upotrebom komande SELECT ROW iz TABLE menija. Tabelu označavate upotrebom komande SELECT TABLE iz TABLE menija. PROMJENA ŠIRINE KOLONA I REDOVA Širine kolona i redova mijenjate upotrebom komande CELL HEIGHT AND WIDTH. Prethodno morate označiti kolone ili redove kojima mijenjate širinu. Nakon pokretanja komande pojaviće se dijalog prozor u kojem možete da zadate potrebne veličine za širinu kolone ili širinu reda. [irine kolona možete mijenjati i upotrebom miša i to tako što miša dovedete na ivicu kolone dok se kursor ne pretvori u oblik kao na slici, pritisnete lijevu tipku miša i vučete u željenom pravcu. Kod promjene širine redova potrebno je da kursor dovedete na desni ruler dok se ne pretvori u vertikalnu strelicu, pritisnete lijevu tipku miša i vučete u željenom pravcu kao na slici. Tabelu možete uokviriti, iscrtati unutrašnje linije i osjenčiti je upotrebom komande BORDERS AND SHADING iz FORMAT menija. 28

29 DIJELJENJE I SPAJANJE ĆELIJA Svaku ćeliju možete po potrebi podijeliti na više upotrebom komande SPLIT CELLS. U prozor koji se pojavi nakon izbora ove komande unosite broj ćelija na koji želite da podijelite odabranu. Spajanje više ćelija u jednu možete postići tako da na ćelije koje želite spojiti primjenite komandu MERGE CELLS. DIJELJENJE TABELE Upotrebom komande SPLIT TABLE možete podijeliti tabelu. Da biste to uradili potrebno je da se pozicionirate u red iznad kojeg želite napraviti prekid i zatim izaberete komandu SPLIT TABLE. FORMULE Word vam kroz svoj TABLE meni nudi i skupinu formula koje možete koristiti za razne operacije. Izbor formule se može napraviti upotrebom komande FORMULA. SORTIRANJE PODATAKA U TABELI Podatke koje unesete u tabelu možete naknadno sortirati upotrebom komande SORT iz TABLE menija. Pri tome možete zadati kolonu po kojoj ćete izvršiti sortiranje. Ako je uključena opcija Ascending, podaci će biti poređani od najmanjeg ka najvećem ili po abecedi, a Descending podrazumijeva opadajući red. Ako uključite opciju My list has Header Row (Moja lista ima naslovni red), prvi red tabele neće biti uključen u sortiranje. Tabelu možete unijeti i pomoću dugmeta na paleti alata. Projekat NetNovinar.org se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske komisije (CARDS program). Za sadržaj ovog dokumenta i sajta NetNovinar.org isključivo je odgovoran Mediacentar Sarajevo i on ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske Unije ili Evropske komisije. 29

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata.

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata. Radno okruženje Informatička pismenost Obrada teksta Ikone za brz pristup alatima Dugme Office Radna površina Traka sa alatima Statusna linija Dugme Office Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016. Sadržaj 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI...

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Informatika 1. Word. Milica Ćirić

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Informatika 1. Word. Milica Ćirić Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet Informatika 1 Word Milica Ćirić Obrada teksta Većina ljudi koji svakodnevno koriste računar koristi veštine za obradu teksta. Ove veštine nam omogućavaju

More information

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova Radno okruženje Informatička pismenost Tabelarni proračuni Polje za ime Dugme Office Brojčane oznake redova Polje za formule Ikone za brz pristup alatima Kartice (jezičci) radnih listova Traka sa alatima

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S I C A E N S I S Z E N S T U D I O R U M

Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S I C A E N S I S Z E N S T U D I O R U M Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S S T U D I O R U M I C A E N S I S Z E N Pedagoški fakultet Katedra za matematiku i informatiku Aplikativni softver v.as.mr. Samir

More information

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Nenad Šljivić, M.Sc. Microsoft Certified Trainer MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Opis Excel prozora Excel 2010 možete pokrenuti preko Start menija. Levim tasterom miša kliknite

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 1. 2. 27.02. (pon) 28.02. (uto) 01.03. (sre) 02.03. (čet) 03.03. (pet) 06.03. (pon) 07.03. (uto) 08.03. (sre) 09.03. (čet) 10.03. (pet) OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17.

More information

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Autor, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Bar, Oktobar 2007. Sastavio, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. Naslov: Microsoft

More information

- Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN

- Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN - Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN UVOD U FLASH Dizajneri Web strana najčešće koriste slike da bi privukli pažnju posetilaca Web lokacija. Priznaćete da slika može

More information

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012)

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012) barxprint upute HRV ver 26/4/2012. Najnoviju verziju uputa skinite na: www.x-this.com www.facebook.com/xthis 1 Stranica SADRŽAJ 1.0 UVOD... 3 2.0 KONCEPT... 3 3. INSTALACIJA... 4 4.0 REGISTRACIJA... 7

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU 2014-2015. Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod 1. 2. 02.03. (pon) 03.03. (uto) 04.03. (sre) 05.03. (čet) 06.03. (pet) 09.03. (pon) 10.03. (uto) 11.03.

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira):

Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira): Vježba 4 Zadatak 1 PRETVARANJE TEKSTA U TABLICU 1. U novootvoreni dokument na početku stranice napisati naslov: TABLICE i pritisnuti Enter. Zatim, označiti redak naslova i dodijeliti mu stil prve razine

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 ili Kako napisati lep seminarski rad? Qué pasa? Internet platforma Društva hispanista za studente hispanistike quepasa.drustvohispanista.rs

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak M Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak Joyce Cox i Joan Preppernau CET Computer Equipment and Trade Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak ISBN 978-86-7991-310-4 Autorizovan prevod

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt)

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) autori seminara, imena i prezimena (Ariel

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005.

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Pripremio: Dragutin Kuhar Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Uredio : D. Kuhar SADRŽAJ 1.UVOD...2 1.1 Općenito o tabličnim kalkulatorima...2 1.2 Općenito o Excel-u 7.0...3 2. POČETAK RADA

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja Microsoft Excel 2013 Moć tabličnog računanja Saša Fajković 2015 SADRŽAJ: 1) UVOD ŠTO JE MICROSOFT EXCEL:... 1 1. 1 Ponuda na tržištu i osnovne napomene... 1 1. 2 Ideja koja leži iza Microsoft Excel alata...

More information

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE - Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB Upotreba slika za dizajn web sajta je uobičajena praksa. Pomoću slika definišemo izgled

More information

Photoshop Type tool. Seminarski rad

Photoshop Type tool. Seminarski rad UNIVERZITET U ZENICI PEDAGOŠKI FAKULTET smjer: MATEMATIKA I INFORMATIKA akademska godina 2006/07 godina studija: IV predmet: Računarska grafika student: Nermina Skopljak broj indeksa: 3579/MI nastavnik:

More information

ITdesk.info. Napredna obrada teksta LibreOffice Writer. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja.

ITdesk.info. Napredna obrada teksta LibreOffice Writer. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja. pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

4 Rad s jednostraničnim

4 Rad s jednostraničnim 4 Rad s jednostraničnim i višestraničnim dokumentima Imate ideju kako da promovišete svoj proizvod ili uslugu; imate slike, tekst i smislili ste upečatljiv naslov. Naredni korak je definisanje dimenzija

More information

16 IZRADA WEB STRANICA

16 IZRADA WEB STRANICA 16 IZRADA WEB STRANICA Kako Internet kao mreža postoji već tridesetak godina tek je sa pojavom World Wide Weba Internet postao ono što je danas. Ono što je Internetu na njegovim počecima nedostajalo bila

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

OSNOVE PREZENTACIJA ČOVEK UPAMTI

OSNOVE PREZENTACIJA ČOVEK UPAMTI 1 1 OSNOVE PREZENTACIJA Prezentacija je predstavljanje neke ideje, projekta, rada, stanja, procesa proizvoda itd većem broju ljudi. Ranije su se za prezentacije koristili različiti uređaji(dijaprojektori,

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP Microsoft Access je programski alat za rad s bazama podataka. Baza podataka u Accessu se sastoji od skupa tablica (Tables), upita (Queries), maski (Forms),

More information

Prezentacije (PowerPoint 2003)

Prezentacije (PowerPoint 2003) Prezentacije (PowerPoint 2003) 1 Koriste ga svi koji žele drugima prezentirati (prikazati) neki sadržaj, a naročito kada želimo da to vidi više ljudi. Sadržaj se prezentira izmjenom stranica (slajdova)

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić

Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić zeljko.mrsic@zd.htnet.hr NAPOMENA: Unaprijed se ispričavam za svaku gramatičku i drugu pogrešku.

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA Tools (opis i rad sa alatima) Alati (Tools) Ovde ćemo objasniti alate koji se upotrebljavaju u Premiere Pro programu: Tool Bar - Alati 1: (V na tastaturi) Selection (strelica)

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

2013 SMAJO MEKIĆ SMAYSON

2013 SMAJO MEKIĆ SMAYSON SMAJO MEKIĆ SMAYSON 2013 1 SADRŽAJ 2 Uvod U obradu teksta... 0 3 Osnovni zadaci u programu Word 2013... 0 3.1 Biranje Predloška(templates)... 0 4 Kreiranje novog dokumenta uz pomoć Predloška... 1 4.1 Otvaranje

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

Deo II. Priprema datoteke s podacima

Deo II. Priprema datoteke s podacima Deo II Priprema datoteke s podacima Priprema datoteke s podacima za analizu obuhvata više koraka. Prvo se napravi prazna datoteka i u nju unesu podaci dobijeni u istraživanju, u obliku definisanom u šifarniku

More information

Gimnazija u Kuršumliji. Maturski rad iz Računarstva i informatike. МS FrontPage. Kuršumlija, Мај 2011.

Gimnazija u Kuršumliji. Maturski rad iz Računarstva i informatike. МS FrontPage. Kuršumlija, Мај 2011. Gimnazija u Kuršumliji Maturski rad iz Računarstva i informatike МS FrontPage Mentor: Milomir Ilić Učenik: Ivona Jovanović Kuršumlija, Мај 2011. Sadržaj Sadržaj... - 2-1. Uvod... - 3-2. Struktura sajta

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

COREL DRAW. Predstavljanje crteža u računaru

COREL DRAW. Predstavljanje crteža u računaru COREL DRAW Predstavljanje crteža u računaru Postoje dva osnovna načina predstavljanja crteža: vektorski i rasterski. Kod programa koji vektorski predstavljaju slike pamte se linije od kojih je sastavljena

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2007 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Osnove unosa i izmjene podataka

Osnove unosa i izmjene podataka Osnove unosa i izmjene podataka Program Excel u pravilu ne koristimo kada je podatke potrebno razvrstati u stupce, jer tabelarni prikaz podataka jednostavno i kreativno možemo napraviti pomoću Worda. Excel

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA - Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA U Flash-u možete da koristite dve vrste slika: Vektorske slike one su matematički definisane

More information

Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka

Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka 1. Pokrenite novi projekt u QGIS-u i dodajte podatke: Zagreb_GrCetvrti_HTRS.tif 2.Provjerite da su vam vidljive (uključene) alatne trake Digitaliziranje

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Poglavlje 1 Napredna obrada teksta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Knjižne oznake Numerirani popisi i grafičke oznake Tablice

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information