UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO STANKA NAGODE

Size: px
Start display at page:

Download "UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO STANKA NAGODE"

Transcription

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO STANKA NAGODE

2 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija dela PERCEPCIJA ETIKETE S STRANI KUPCEV Mentor: red.prof.dr. Marko Ferjan Kandidatka: Stanka Nagode Kranj, junij 28

3 ZAHVALA Iskreno se zahvaljujem mentorju dr. Marku Ferjanu za sodelovanje, pomoč in nasvete pri izdelavi diplomskega dela. Prisrčno se zahvaljujem tudi moji družini, ki so mi v času študija nudili vso podporo in pomoč ter mi omogočili uspešen zaključek dodiplomskega študija. Zahvala gre tudi mojemu dragemu Tomažu in vsem posameznikom, ki so kakorkoli pripomogli k izdelavi diplomskega dela.

4 POVZETEK V procesu odločanja za nakup jeans hlač imajo poleg kupne moči potrošnika pomembno vlogo tudi informacije na všiti in obesni etiketi. Poznavanje želja in potreb posameznih potrošnikov v zvezi z oblačilom in modo, so temelj planiranja marketinške komunikacije. Jeans hlače so v današnjem času nepogrešljiv del garderobe in so postale univerzalno oblačilo, ki se prilagaja situacijam in pripada vsem generacijam, krojem in času. Označevanje jeans hlač je posredovanje pravilnih in zanesljivih informacij kupcu. Izdelki na trgu morajo biti preko všitih in obesnih etiket označeni skladno s Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih. Namen diplomskega dela je bil pregledati označevanje jeans hlač, preučiti ali so informacije na všitih in obesnih etiketah zadostne za kupca, raziskati potrošnikovo poznavanje vsebine etiket na jeans hlačah in ugotoviti, kako se proizvajalci, dobavitelji, prodajalci in kupci prilagajajo spreminjajočemu načinu označevanja. Namen diplomske naloge je med drugim tudi povečanje osveščenosti potrošnikov in zagotoviti proizvajalcem, dobaviteljem in prodajalcem koristne informacije v zvezi z informacijami na všitih in obesnih etiketah. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Teoretični del obsega predstavitev jeans hlač in marketinškega komuniciranja, identifikacijo ciljne skupine, natančnejšo opredelitev označevanja tekstilnih izdelkov, predstavljen pa je tudi pogled na oznake ekoloških prednosti izdelkov. Raziskovalni del je deljen na dva dela. Prvi del raziskovalnega dela se nanaša na pregled označevanja etiket jeans hlač na slovenskem trgu. Drugi del pa vključuje anketiranje potrošnikov razdeljenih v tri ciljne skupine. Anketa je namenjena predvsem ugotavljanju razumevanja informacij na všiti in obesni etiketi jeans hlač s strani potrošnikov in izboljšati obstoječo komunikacijo med kupci na eni strani in proizvajalci, dobavitelji in prodajalci na drugi strani. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti ali so kupci iz različnih ciljnih skupin potrošnikov zadovoljni z vsebino všitih in obesnih etiket. Do želenih ugotovitev sem prišla s pomočjo raziskave tržišča in anketiranja z anketnim vprašalnikom. Rezultati predloženega dela kažejo, da ne glede na dosedanje informiranje proizvajalcev o pravilnem obveznem in neobveznem navajanju informacij na všitih in obesnih etiketah s strani različnih institucij, se precejšnje nepravilnosti še vedno pojavljajo. Anketni rezultati potrjujejo, da potrošniki kljub takšnemu prepričanju ne poznajo povsem pomen informacij na všitih in obesnih etiketah. Poleg tega kupci v bodoče pričakujejo razumljivejše navajanje informacij na etiketah, obstojnejše všite etikete in ustrezno znanje s strani prodajalca. Omenjeni rezultati dokazujejo, da bodo morali proizvajalci z vidika označevanja etiket na jeans hlačah, vložiti še več truda za ustreznejše označevanje in s tem dosegli večje zadovoljstvo pri potrošnikih. KLJUČNE BESEDE: marketinško komuniciranje, raziskava trga, označevanje jeans hlač, všite in obesne etikete.

5 ABSTRACT In decision-making process of purchasing jeans trousers have besides the purchasing power of a consumer an important role also information given from a label which is sewed inside the trousers as well as a label which is hanged outside. Knowing consumer s individual desires and requirements regarding clothes and fashion is the basis of marketing communication planning. Jeans trousers are nowadays an indispensable part of a wardrobe and have become universal clothing, which is easy to adjust to all kind of different situations, and belongs to all generations, fashion and seasons. The labeling of jeans trousers is a mediation of correct and reliable information to the customer. Finished products on the market must be labeled according to the Regulations of declaration of material structure and textile names. A purpose of my diploma paper was to survey the labeling of jeans trousers, research whether the information given on the label is sufficient (adequate) for the customer, examine customer knowledge of contents on the label and find out how producers, suppliers, sellers and customers are adjusting to labeling changes. The goal of my diploma paper is the enlargement of consumer s consciousness as well as to ensure producers, suppliers and sellers the useful information regarding the importance of labeling. The diploma paper consists of two parts; theoretical and practical research achievement. Theoretical part comprehends presentation of jeans and marketing communication, identification of a targeted group, precise definition of textile products labeling, represented is also a view on ecological advantages of products. The research achievement is composed of two parts. The first part of the research is referring to a survey of jeans labeling on Slovenian market and the second part includes a questionnaire of consumers divided into three targeted groups. The questionnaire is first of all designed for the assessment of understanding of information which are stated on labels, sawed into trousers as well as hanged outside them, from the consumer s point of view and to improve current communication between customers on one side and producers, suppliers and sellers on the other. The aim of my research was also to discover whether consumers from different target groups are satisfied with information on labels. Conclusions are based on market analyses and investigation of consumers knowledge with questionnaire. The results of the presented work show that irrespective of existing notification given by different institutions to the producers about correct and obligated, as well as non obligated declaration on labels, considerable irregularities still appear. The results of a questionnaire confirm that surprisingly the consumers do not know the complete meaning of information on labels. Customers expect for the future more understandable declarations on labels, more subsistent labels and adequate knowledge of sellers as well. The mentioned results prove the necessity for improvement of producers labeling methods regarding jeans in order to satisfy the needs of their consumers. KEY WORDS: marketing communication, market research, jeans labeling, sewed and hanged labels

6 KAZALO 1 PREDSTAVITEV PROBLEMA IZBRANA CILJNA SKUPINA POTROŠNIKOV METODE DELA TEORETIČNI DEL JEANS HLAČE MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE MARKETINŠKI SPLET PROMOCIJSKI SPLET IDENTIFIKACIJA CILJNE SKUPINE VEDENJE POTROŠNIKOV OZNAČEVANJE VŠITIH IN OBESNIH ETIKET NA TEKSTILNIH IZDELKIH IZBIRA NAVEDB NA ETIKETAH TEKSTILNIH IZDELKOV JE PREPUŠČENA PROIZVAJALCU IN DOBAVITELJU OZNAČEVANJE NEGE TEKSTILA IN GINETEX OZNAČEVANJE VELIKOSTI JEANS HLAČ STANDARDI ZA OZNAČEVANJE VELIKOSTI OBLAČIL OZNAKE EKOLOŠKIH PREDNOSTI IZDELKOV DEFINICIJA ZA EKO TEKSTILIJE POMEN EKOLOŠKIH ETIKET VRSTE IN OBLIKE EKO-ETIKET NARAVNO PRIDELAN IN OBARVAN BOMBAŽ RAZISKOVALNI DEL NAMEN RAZISKAVE VPRAŠANJA RAZISKAVE OPIS METODE RAZISKAVE REZULTATI RAZISKAVE ANALIZA RAZISKAVE TRŽIŠČA JEANS HLAČ PODATKI NA VŠITI IN OBESNI ETIKETI ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZAKLJUČEK UGOTOVITVE KRITIČNA ANALIZA PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE... 6 LITERATURA KAZALO SLIK KAZALO TABEL KRATICE IN AKRONIMI PRILOGE... 69

7 1 PREDSTAVITEV PROBLEMA Z vstopom Slovenije v EU smo postali del velikega tržišča, kjer poteka prost pretok blaga in prevzeli enotna pravila, da ne bi prihajalo do zmede pri zelo različnih načinih označevanja tekstilnih izdelkov. Tako kot vse države članice EU, je tudi Slovenija sprejela enoten Pravilnik o označevanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, ki določa, da je na izdelku obvezno navajanje surovinske sestave v jeziku države članice EU, brez okrajšav ali trgovskih imen. Pravilnik se je ves čas malenkostno spreminjal in dopolnjeval. Poleg tega se spreminjajo in dopolnjujejo tudi označevanje vzdrževanja s pomočjo simbolov na etiketah, kar morajo proizvajalci upoštevati. Pri oznakah velikostnih številk prihaja do problema, ker ima vsak proizvajalec svojo tabelo mer, po kateri določa velikostne številke, ki se med seboj razlikujejo, pa tudi oznake samih velikostnih številk je različno, odvisno od tega, kje se izdelujejo jeans hlače. Vse te razlike potrošnika močno zmedejo in dostikrat ne ve, kaj pomenijo posamezne oznake. Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) je izdala Priporočilo o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov, ki je v pomoč proizvajalcem, trgovcem in potrošnikom. Nudi jim informacije o tem, kakšni so postopki pravilnega navajanja neobvezujočih, a priporočljivih informacij na tekstilnih izdelkih. Glede na obstoječe stanje tržišča oziroma napak pri navajanju informacij na etiketah je bilo opaziti, da se proizvajalci in dobavitelji v večini ne poslužujejo priporočila, ki ga svetuje GZS. Proizvajalci morajo upoštevati pravilnik, vse ostale dodatne in neobvezujoče informacije na všiti in obesni etiketi jeans hlač so samo priporočene in odvisne od posameznega proizvajalca, vendar morajo biti vse navedene informacije pravilne. Tržni inšpektorat RS s svojimi raziskavami na tržišču preverja in ugotavlja ustreznosti informacij na etiketah. V primeru nepravilnosti ustrezno ukrepa. Informacij na etiketi ne sme biti preveč kar potrošnika dodatno zmede. Problem predstavlja tudi neprevedene informacije v slovenski jezik, kar potrošniku otežuje poznavanje informacij na etiketi. Težave se kažejo tudi pri obstojnosti informacij na všiti tiskani etiketi. V večini primerov je že na novih hlačah spran videz in so zato slabo vidne informacije, ki so potrebne za celoten čas uporabe jeans hlač. Slovenski trg obsega veliko tekstilnih izdelkov, med drugim tudi jeans hlače, na katerih se pojavljajo zelo različne oznake. Potrošniki so zaradi tega velikokrat zmedeni, saj vseh oznak ne poznajo ali pa jih ne razumejo. Zgodi se, da tudi prodajalci ne znajo pravilno informirati potrošnika, najpogosteje glede velikostne številke, načina vzdrževanja ali o eko tekstilijah. Na etiketah jeans hlač se pojavljajo poleg obveznih in priporočljivih informacij tudi nepotrebni in nepomembni podatki, kar predstavlja za potrošnika nepreglednost prisotnih etiket in moteč faktor pri iskanju pomembnih informacij. Vedno bolj pomembna je tudi ekološka osveščenost, kateri se še vedno posveča premalo pozornosti. Glede na to, da je na tržišču kar nekaj okolju prijaznih (eko) izdelkov, kupci in prodajalci v večini ne vedo točno, prav tako tudi prodajalci, kaj predstavlja posamezna eko etiketa na izdelku. Zdi se mi smiselna in koristna prisotnost eko izdelkov tudi na področju jeans hlač. Pri raziskavi trga jih namreč nisem zasledila. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 1

8 S svojim diplomskim delom želim ponuditi koristne informacije proizvajalcem, dobaviteljem in trgovcem z jeans hlačami pri navajanju informacij na všiti in obesni etiketi z namenom približanja željam in potrebam končnega kupca. 1.1 IZBRANA CILJNA SKUPINA POTROŠNIKOV Zaradi lažje analize rezultatov ankete sem potrošnike, ki so sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika, razdelila v tri starostne skupine, in sicer: 1. ciljna skupina od 2 do 25 let: Predstavlja jo mlajša populacija, študentje ali člani mladih družin, ki v večini primerov še ne živijo samostojno in so še vedno odvisni od pomoči staršev. Ker večina njih še nima lastnih prihodkov in so finančno predvsem odvisni od svojih staršev, izdelkov ne kupujejo sami. 2. ciljna skupina od 25 do 35 let: Predstavlja mlade družine ali posameznike, ki so že delno dosegli osnovne življenjske cilje (izobrazba, kariera, družina, stanovanjski problem). Imajo lastne prihodke, zato si lahko sami kupujejo izdelke. 3. ciljna skupina od 35 do 4 let: Predstavlja umirjene, izoblikovane osebnosti, ki so že večinoma dosegle življenjske cilje. Imajo lastne prihodke, zato si lahko sami kupujejo izdelke. 1.2 METODE DELA V prvem delu raziskovalnega dela sem raziskala trg jeans hlač. Fotografirala sem všite in obesne etikete, ki vsebujejo informacije za sporočanje potrošniku. Poslikane so bile vse oznake na etiketah, pomembne za potrošnika za ugotovitev obstoječega stanja označevanja jeans hlač na slovenskem tržišču. Raziskava je potekala v različnih trgovinah z jeans hlačami v nakupovalnem središču Interspar Vič v Ljubljani v prodajalnah Street One, Modiana, Hervis, v prodajalni Mega Factory Outlet Store na Rudniku in URKO v BTC-ju. Pregled označevanja jeans hlač je potekalo tudi na Vrhniki v prodajalni SAX in Two Way. Pregledi in fotografiranja so bila opravljena pri naključno izbranih ženskih in moških jeans hlač. V drugem delu raziskovalnega dela sem anketirala tri ciljne skupine potrošnikov. Anketiranje je bilo izveden v trgovinah, šolskih ustanovah, pri sorodnikih in znancih s pomočjo elektronske pošte. Cilj ankete, ki je bila razdeljena med potrošnike, je bil raziskati: ali pred nakupom jeans hlač pregledajo vsebino všite in obesne etikete, ali informacije na všiti in obesni etiketi jeans hlač zadostujejo, katere informacije bi si želeli imeti navedene na všiti in obesni etiketi, ali informacije na etiketah vplivajo pri odločitvi za nakup jeans hlač, kako pomembne so za potrošnika informacije, ki so podane na etiketah jeans hlač pri nakupu, ali so jim razumljive informacije na všiti in obesni etiketi, ali potrošniki poznajo simbole vzdrževanja, Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 2

9 ali bi si želeli, da je poleg simbolov za vzdrževanje prisoten tudi napis, kaj predstavlja posamezni simbol, ali se držijo napotkov vzdrževanja, ki so navedeni na izdelku, ali jih moti prisotnost všite etikete med nošenjem jeans hlač in katero mesto za všitje etikete bi jim bolj ustrezalo, ali jim je obstojnost informacij na všiti etiketi pomembna, ali se informacije na všiti tiskani etiketi po določenem času sperejo, ali jim prodajalci znajo razložiti pomen informacij na etiketah, kateri način označevanja velikostnih številk jim bolj ustreza in ali imajo težave pri prepoznavanju velikostnih številk. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 3

10 2 TEORETIČNI DEL 2.1 JEANS HLAČE Jeans hlače so v današnjem času nepogrešljiv del garderobe. Skozi čas se osnovni kroj ni bistveno spremenil, ampak se je spremenila namembnost in predvsem priljubljenost, ki je sčasoma zelo narasla. Iz delavskega oblačila je nastalo oblačilo za vse priložnosti. Življenja brez jeans hlač si danes ne moremo niti predstavljati. So praktične, trpežne in večno modne. Zgodovina jeansa sega v 19. stoletje, ko je Levi Strauss izdelal trpežne hlače za rudarje, ki so opravljali naporno delo v rudnikih zlata. Jeans je v Ameriki kmalu postal zelo priljubljen. Za njegovo slavo so poskrbeli hollywoodski vesterni in mladi igralci. Bombažna tkanina za jeans hlače je sestavljena iz osnovnih in votkovnih niti. Osnovne niti tečejo po dolžini, votkovne pa po širini tkanine. Jeans hlače so lahko izdelane iz dveh vrst bombažne tkanine, in sicer iz jeansa ali denima. Tkanina jeans se imenuje po italijanskem mestu Genova (Genua, Jenua, Dženua), iz katerega izhaja. Bombažna tkanina denim je tkana v večveznem kepru, ki je vrsta vezave imenovana Serge in izvira iz francoskega mesta Nimes. Od tod je tkanina dobila ime denim oziroma»serge de Nimes«(Serž de Nim). Razlika med tkaninama jeans in denim je ta, da je jeans tkan iz obarvane osnove in votka, pri denimu pa je barvana le osnova. Za denim lahko rečemo, da je ameriška tkanina, čeprav izhaja iz Evrope. Velja za eno najstarejših vrst tkanine za izdelavo jeans hlač, vendar je kljub temu večno mlada. Približno 1 let je preteklo, da so se jeans hlače iz delavskega oblačila razvila v oblačilo, pod katerega se podpisujejo največji modni kreatorji. Jeans hlače so nepogrešljivo oblačilo, v katerem se vsi dobro počutijo. Z njimi ženska izraža svojo samozavest in svobodo. Modeli in obdelave se prilagajajo modnim trendom. Danes niso ženske jeans hlače samo praktično in udobno, ampak tudi svečano oblačilo, uporabno za vse priložnosti (Essl, 21, str , Little, 1996, str. 26). Hlače s svojo obliko, velikostjo in krojem vizualno vplivajo na obliko telesa. Pomembno vlogo pri izbiri jeans hlač ima poznavanje vpliva konstrukcije in modelacije kroja na telo. Ustrezna velikost oblačila, ki se odraža v njegovem dobrem prileganju obliki in drži telesa posameznika, je tako v zgodovini kot danes eden osnovnih pogojev zadovoljstva z oblačilom in odločitvijo za njegov nakup. Vsako podjetje izdeluje jeans hlače za izbrano ciljno skupino potrošnikov. Temu so prilagojeni kroji in velikostne številke. Za idealen izbor je tako dobro poznati podjetje z določenimi modeli hlač in kdo so njihovi kupci oziroma ciljne skupine. Ko kupec najde idealen model hlač običajno ostane pri njem. Za jeans lahko trdimo, da je brezrazredno in univerzalno oblačilo, ki pripada vsem generacijam, krojem in času. Izenačenost med spoloma se je v 6. letih izrazila tudi z uveljavitvijo moških in ženskih enotnih unisex oblačil (oblačila oblikovana za moške in ženske). Kroji so poenoteni, vendar razlike v konstrukciji obstajajo (Murovec, 22, str. 15). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 4

11 Jeans hlače so največkrat izdelane iz 1% bombaža, lahko pa vsebuje poleg bombaža tudi elastan, ki je običajno prisoten pri ženskih hlačah, da se lepše prilegajo telesu. Elastan ima blagovno znamko lycra ali spandex. Je visoko elastično vlakno iz poliuretana (najmanj 85%), ki se raztegne do osemkratne dolžine in se ne razvleče. Prisotnost lycre oziroma elastana izboljša razteznost in elastičnost izdelka. Največkrat je zastopan v deležu od 1-1%. Ostali delež pa predstavlja bombaž, kateremu pripisujemo prijeten in hladen občutek pri nošenju. Dodatek elastana tekstilijam poveča prožnost. Za boljšo udobnost nošenja, za bolj stabilno obliko izdelka ter zaradi modnih zahtev dodajajo denimu različne elastične preje. Ena takih je elastična filamentna preja iz teksturiranega poliestra»xpand«nemške firme Trevira. Na tržišču se je že pojavil elastični jeans s to vrsto preje, ki se raztegne do 2%. Elastičnost oziroma sposobnost raztezanja in ponovnega vračanja, je po izjavah izdelovalcev idealna lastnost teh prej za izdelavo denima, ki je podvržen velikim obremenitvam. Pred leti se je na tržišču pojavil raztegljivi denim (Strechdenim), ki je vseboval 2-4% elastomernih vlaken in je zavzemal le majhen tržni delež, dosegal pa je boljše cene kot klasičen denim. Do danes se je njegov tržni delež povečeval in na tržišču se je pojavilo vse več ponudnikov, tako da so se cene tudi pri elastičnem denimu znižale. Danes se v modi jeansa ne pričakuje več samo različnih videzov kot so ponošenost in izpranost (»Used Look«,»Stone Wash«itd.), temveč tudi druge vrednote kot denimo večja udobnost, voluminoznost, svilen otip, elastičnost, itd. Teh učinkov ni mogoče doseči le z novimi plemenitilnimi tehnološkimi postopki, temveč jih skušajo doseči z različnimi mešanicami bombaža z drugimi vrstami vlaken, pa tudi s pletenjem denima (Stromberger, 21, str ). 2.2 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE Pojem "komunicirati" je zelo širok. Beseda "komunicirati" izvira iz latinske besede "communicare" in pomeni občevati, razpravljati, posvetovati se, vprašati za nasvet. Definicij pojma "komuniciranje" oziroma "komunicirati" je veliko, vendar so si med seboj zelo podobne. Komuniciranje je prenos simbolov, ki so splošno sprejeti s strani skupine oziroma posameznika. Da bi ljudje lahko prenašali informacije, obstajajo določeni simboli, s katerimi je prenašanje informacij sploh mogoče. Simboli morajo biti razpoznavni (Florjančič in Ferjan, 2, str. 15). Marketing je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost. Osnova procesa komuniciranja je prenos informacij, in sicer: 1) kdo sporoča, 2) komu sporoča, 3) kaj sporoča, 4) po kateri poti in 5) s kakšnim učinkom. Menjava je osnovni koncept, na katerem temelji marketing. Da lahko pride do menjave, je treba zadovoljiti petim pogojem (Kotler, 1996): Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 5

12 Obstajati morata dve strani, zainteresirani za menjavo. Vsaka stran mora imeti nekaj, kar naj bi imelo vrednost za drugo stran. Vsaka od strani mora biti sposobna komunicirati in izročiti. Vsaka od strani lahko svobodno sprejme ali zavrne ponudbo. Vsaka stran mora biti prepričana, da je dobro in celo zaželeno, da se dogovarja z drugo stranjo. Marketinško komuniciranje je povezava med organizacijo in zunanjim svetom, še posebej s kupci izdelkov oziroma storitev in vključuje vse marketinške aktivnosti (Brassington in Pettitt, 1997). 2.3 MARKETINŠKI SPLET Temelje in bistvo marketinga se doseže s poznavanjem in obvladovanjem teorije in prakse, ki preučuje potrebe oziroma plačilno sposobnost povpraševalca. S pravočasnim proučevanjem potrebe in povpraševanja se ustrezno oblikuje marketinška dejavnost za zadovoljevanje vsakdanjih potreb. Modni izdelek ni dovolj le izdelati, prodati ga je potrebno čim bolje, v čim večjem številu. Zato je v sklopu marketinških dejavnosti najpomembnejše, da se pravočasno, kakovostno in konkurenčno izoblikuje marketinški splet. Zaradi tega je potrebno ugotoviti, kaj potrošnik dejansko potrebuje, zahteva ali pričakuje (Potočnik, 21). Raziskava trga je sistematično zbiranje, analiziranje ter interpretacija podatkov, ki so pomembni pri tržnih odločitvah. V tržno raziskavo spadajo vse dejavnosti, ki kakorkoli opredeljujejo delo v zvezi z njo kot so oblikovanje vprašalnika, opredeljevanje vzorca populacije, metode izbranih podatkov, itd. Pri raziskavi prodajnega trga je naš namen, da predvsem ugotovimo družbene potrebe, kupno moč, velikost in značilnost trga, pri čemer ne smemo pozabiti na raziskavo o uporabnikih in konkurenci. Raziskava mora imeti pomen oziroma smisel, saj vemo, da so tržne raziskave drage in si jih zato marsikatero podjetje ne more privoščiti. Za raziskavo trga je ključnega pomena opredelitev ciljev, zbiranje ter analiza podatkov in interpretacija podatkov tržne raziskave. Za vsak tržni cilj je pomembno odgovoriti: kdo, kaj, zakaj in koliko kupuje. Potrebe posameznih tržnih ciljev je moč zadovoljiti z ustrezno izbiro marketinškega spleta. Ta vsebuje sedem elementov. Tuji avtorji ga zato imenujejo splet 7P. Elementi spleta 7P so: produkt, cena, prodaja, promocija, ljudje, procesiranje in fizični dokazi (angleško: product, price, place, promotion, people, procesing, physical evidences). Elementi marketinškega spleta produkta ali storitve so elementi spleta 7P. Kot že rečeno, so zavestno oblikovani tako, da pritegnejo zanimanje potrošnikov točno določene ciljne skupine, še potencirajo potrošniška nagnjenja ter tako spodbujajo k nakupu točno določene blagovne znamke (Florjančič in Ferjan, 2, str. 149). PRODUKT Jeans hlače kot produkt so eden izmed številnih vrst oblačil, ki jih posamezni potrošniki uporabljajo. Za boljšo komunikacijo med izdelkom in potrošnikom nam služi prisotnost všite in obesne etikete, ki nosi sporočilo in vse potrebne informacije namenjene potrošniku. Želja proizvajalca je izdelati jeans hlače, ki ustrezajo posameznim potrošnikom in s tem zadovoljijo njihove želje in potrebe. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 6

13 Pod pojmom produkt razumemo vsak izdelek ali storitev, ki jo je mogoče ponuditi trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo, in ki lahko zadovolji željo ali potrebo. Praktiki zatrjujejo, da je produkt najpomembnejši element marketinškega spleta in da je njegovo oblikovanje zelo zahtevno opravilo. Produkt z vidika komuniciranja proučujemo iz dveh stališč, in sicer z vidika sporočanja potencialnemu kupcu in z vidika zadovoljstva obstoječega kupca. Prvi namen marketinškega komuniciranja z vidika produkta je pritegniti pozornost. Elementov produkta je seveda več: kakovost, oblika, fizikalne dimenzije, barva ipd. Če proučujemo produkt zgolj z vidika marketinškega komuniciranja ugotovimo, da so elementi produkta v ožjem smislu zlasti specifične značilnosti produkta ali storitve z vidika uporabnosti, kakovosti in dizajna, značilnosti embalaže in ime produkta. Drug, posreden vidik sporočanja produkta je zadovoljstvo, ki ga produkt nudi kupcu. Velja, da moramo s produktom priskrbeti zadovoljstvo in se izogniti nezadovoljstvu. Organizacije za merjenje zadovoljstva kupcev s produktom uporabljajo predvsem naslednje metode kot so analiza reklamacij, sistem pritožb in predlogov, ankete o zadovoljstvu kupcev, namišljeno nakupovanje naših produktov oziroma produktov konkurence, analizo izgubljenih kupcev, ipd. K oblikovanju produkta sodi tudi oblikovanje embalaže. Funkcije embalaže so zaščita izdelka pred nečistočami in poškodbami, ohranjanje celovitosti izdelka, če je le-ta sestavljen iz več delov, komuniciranje s potencialnim kupcem, ipd. Številne raziskave teoretikov in praktikov so pokazale, da ima embalaža pomemben vpliv na odločitev potrošnika o nakupu določenega produkta. Ime produkta z vidika sporočanja sporoča dobre lastnosti, služi prepoznavanju in uporabi v namene promocije, ipd. (Florjančič in Ferjan, 2, str ). CENA Cena pomeni izraz denarne vrednosti izdelka. Prodajna cena mora pokriti vse stroške razvoja, proizvodnje, promocije, distribucije, prodaje izdelkov, stroške davkov in morebitnih carin ter zagotoviti dobiček. V tem kontekstu ni govor o ekonomskih kriterijih za določanje cene, pač pa o določanju cene kot element vplivanja na potrošnike (Florjančič in Ferjan, 2, str. 152). Iz perspektive potencialnega kupca se moramo vprašati, kaj v zvezi s ceno razmišlja kupec, preden se odloči za nakup. Raziskave kažejo, da kupec pred oziroma med nakupom razmišlja zlasti o naslednjem (Brassington in Pettitt, 1997): Kakšne koristi mu bo prinesel nakup? Kakšna je kakovost produkta? Koliko je produkt uporaben? Kakšne osebne koristi mu bo nakup prinesel? Najprej je treba osvetliti razmerje med ceno in kakovostjo. Temeljni problem v zvezi z oblikovanjem cene je, kako pozicionirati ceno glede na kakovost določenega produkta in glede na ceno istovrstnih ali primerljivih produktov pri konkurenci. V izvajanju neposredne funkcije prodaje je treba kupcu pojasniti vse značilnosti izdelka in mu po potrebi posebej predstaviti osnovne in dodatne informacije, ki izdelek naredi kakovosten. Raziskave kažejo, da se previsoko postavljena cena glede na kakovost dolgoročno ne obnese. Pri oblikovanju cene določenih izdelkov je treba upoštevati, da obstaja tudi določen delež ljudi, ki bodo izdelek kupili za vsako ceno (Florjančič in Ferjan, 2, str ). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 7

14 PRODAJNI KANAL Za vsako gospodarsko organizacijo je življenjskega pomena izbrati ciljne trge. Organizacije svoje produkte prodajajo na domačem in tujem trgu. Pred odločitvijo o nastopu na tujem trgu je potrebno proučiti kazalce gospodarskega razvoja države, geografsko lego, politično stabilnost, velikost trga, stopnjo gospodarske rasti, razvoj konkretnega trga z določenimi produkti (rast, upadanje), potencialno velikost tržnega deleža, vstopne ovire, verjeten način sprejemanja produktov s strani kupcev, ipd. (Florjančič in Ferjan, 2, str ). Ko se odločimo za nastop na določenem trgu, moramo proučiti in izbrati ustrezne prodajne kanale. Prodajni kanal je struktura povezav, katero mora prepotovati produkt ali storitev na poti od proizvajalca do individualnega ali industrijskega uporabnika (Brassington in Pettitt, 1997). Med procesom prodaje se pojavljajo tudi spori med proizvajalcem in posredniki. Zato je treba že ob začetku sodelovanja določiti formalni način za reševanje sporov (npr. reklamacij). Za realizacijo nakupa s strani končnega kupca je potrebna promocija trgovcu in končnemu kupcu s strani proizvajalca in promocija končnemu kupcu s strani trgovca (Florjančič in Ferjan, 2, str ). Kot v vseh točkah marketinškega spleta, ki so dodane za storitve, ima pomembno vlogo v oblačilni prodajalni prodajalec. Način življenja zahteva hiter odziv in učinkovitost, enako se zahteva od prodajalca, da je storitev kakovostna, hitra in učinkovita. Vedeti se mora, kaj se kupcu ponuja in znati odgovoriti na vsa vprašanja. Pri vsem tem se mora kadru omogočiti izobraževanje in svetovanje. Za kupca je pomembno sporočilo o videzu izdelka, oblike in cena. Poleg omenjenega je za večino kupcev pomembno tudi kako so svetovalci učinkoviti, kakšen je njihov zunanji videz, kakšen odnos imajo do strank, kako znajo svetovati in kako dobro poznajo izdelke. Zato je še vedno pomembna sestavina tržnega spleta tekstilnih izdelkov osebna prodaja, ki temelji na posebni prodajni tehniki in psihologiji prodajanja. PROMOCIJA Promocija v ožjem pomenu besede pomeni predstavitev države, kraja, osebe, organizacije, izdelka ali storitve (Florjančič in Ferjan, 2, str. 159). Temeljna načela promocije so: promocija naj ne bo usmerjena izključno k potencialnim strankam, sporočilo naj bo po možnosti preneseno tudi vizualno, sporočilo naj bo čim bolj enostavno in sporočilo naj učinkuje na ljudi čim dlje časa. LJUDJE Ob obravnavi človeka kot enega od elementov marketinškega spleta moramo omeniti mnogo vidikov proučevanja. Človek je izvajalec vseh marketinških aktivnosti podjetja. Ob tem kaže svoj odnos do produkta, katerega prodaja oziroma do organizacije kateri pripada. Človeško bitje s svojimi številnimi fenomeni je element marketinškega spleta zaradi več razlogov. En izmed razlogov je potrošniška interakcija. Človek je že od najbolj rosnih let nagnjen k posnemanju. Fenomen potrošniške interakcije izkorišča sodobni marketing, saj človeka dobesedno spodbuja k posnemanju potrošniških navad drugih. Gre za posnemanje potrošniških navad Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 8

15 najbližjih (npr. sosedov, sodelavcev, sorodnikov) in posnemanje navad znanih osebnosti (Florjančič in Ferjan, 2, str. 16). PROCESIRANJE Pri procesiranju velja povedati, da gre pri tem za sam način izvajanja vseh marketinških dejavnosti v širšem smislu in za razvojno funkcijo v ožjem smislu. Še tako skrbno načrtovano vplivanje na potrošnike ne more obroditi trajnih rezultatov, če izdelek ni kakovosten. Razvoju in proizvodnji izdelka je zato treba posvetiti zadostno skrb, da izdelki niso slabše kakovosti od konkurence. V zvezi s tem elementom marketinškega spleta potencialne kupce še posebej zanima ekološka varnost proizvodnje, ustreznost izdelka standardom, kompatibilnost z drugimi izdelki, ipd. Med procesom marketinškega komuniciranja je potencialne kupce treba o vseh naštetih elementih na nek način informirati (Florjančič in Ferjan, 2, str. 161). FIZIČNI DOKAZI Fizični dokazi kot element sporočanja imajo lahko dvojno funkcijo, in sicer opozarjajo, da nekaj sploh obstaja in lahko so dokaz uspešnosti, privlačnosti, ipd. V zvezi s fizičnimi dokazi se zelo pogosto omenja celostna podoba. Uporaba točno določenega produkta oziroma blagovne znamke lahko postane tudi simbol za uspešnost, privlačnost, modo, skratka za pozitivne vrednote. Prikazovanje fizičnih dokazov kot elementa marketinškega spleta različnih produktov se danes pojavlja vsepovsod, od literature, radia, televizije, filma, športa in večine drugih oblik življenja (Florjančič in Ferjan, 2, str. 162). 2.4 PROMOCIJSKI SPLET Promocija je v svojem bistvu ena od oblik komuniciranja. Kotler (1996) pravi, da promocijski splet sestavljajo oglaševanje, odnosi z javnostmi, pospeševanje prodaje, osebna prodaja in neposredno trženje. Promocijski splet kot ga razumeta Brassington in Pettitt prikazuje slika 1. Slika 1: Promocijski splet po Brassingtonu in Pettittu, 1997(Florjančič in Ferjan, 2, str. 163) Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 9

16 Uspešna promocija vedno poteka v več etapah kot so identifikacija ciljne skupine, kreiranje ciljev in sporočil, izbira kanala komunikacije, določanje skupnega proračuna za promocijo, merjenje rezultatov in vodenje promocije (Koter, 1989). Promocija izdelka oziroma storitve ima naslednje funkcije kot so seznanjanje, da nek izdelek ali storitev sploh obstaja, obveščanje o lastnostih izdelka, poudarjanje oziroma prepričevanje potencialnih kupcev o pozitivnih lastnostih izdelka oziroma storitve, primerjanje pozitivnih karakteristik izdelka v primerjavi z negativnimi karakteristikami konkurenčnega izdelka, sugeriranje vplivnega posameznika, ki prepričuje širšo javnost, naj verjame njegovi trditvi, itd. Sporočilo se lahko začne kreirati šele, ko so poznani cilji komuniciranja. V tej fazi je zelo pomemben način zbiranja idej za sporočilo. Za prenos sporočila je vedno potreben komunikacijski kanal. Pri izbiri komunikacijskega kanala je treba upoštevati podvrženost ciljne skupine mediju, elemente, katere želimo predstaviti s komuniciranjem, naravo samega sporočila in stroške. Poleg tega je treba poznati še specifične lastnosti posameznih medijev. V vsakem procesu komuniciranja denar igra eno pomembnejših vlog. Povratna informacija je informacija potrošnika, ki sporočitelju omogoča ugotavljati, ali so cilji promocije doseženi in če so, za kakšno ceno. Povratna informacija ima časovni odlog od nekaj tednov do tudi nekaj let. Prav povratna informacija je tista, ki sporočitelju omogoča reguliranje svoje dejavnosti (povečanje ponudbe, spremembo cene) potrebam trga. Med procesom promocije so zelo pomembne tržne raziskave. Tržne raziskave predstavljajo sistematični pristop za zbiranje in analiziranje informacij, katere so potrebne pri promociji. Raziskava trga je komunikacija s preteklimi, sedanjimi in bodočimi strankami. Gre za ugotavljanje karakteristik strank. Raziskujejo se tudi direktni učinki konkretnih akcij. Gre za ugotavljanje obsega prodaje pred promocijo in po določeni obliki promocije. Med procesom promocije lahko pride tudi do motenj, zaradi različnih vzrokov. Možni vzroki za motnje so neznanje, pomanjkanje poslovne etike in tudi naključje (Florjančič in Ferjan, 2, str ). 2.5 IDENTIFIKACIJA CILJNE SKUPINE Ciljna skupina je skupina ljudi, ki so morebitni kupci proizvoda oziroma uporabniki storitve. To so lahko posamezniki, določene skupine ljudi, organizacije, kakor tudi celotna javnost. Kriteriji, po katerih je potrošnike mogoče razvrstiti v ciljne skupine, so zelo različni (Florjančič in Ferjan, 2, str. 173). Za uspešno oglaševanje moramo najprej ugotoviti, komu naj bi bilo to namenjeno. Določitev ciljne skupine je proces selekcije enega ali več segmentov za pristop k njemu. Definiranje ciljne skupine je strateška odločitev vsakega oglaševalca. Isti oglaševalec se lahko obrača k več ciljnim skupinam. Možne vrste oglaševanja glede na segmentacijo trga so popolnoma različni tipi oglaševanja za različne segmente sprejemnikov, en tip oglaševanja za vse ciljne skupine sprejemnikov in različni tipi oglaševanja za več skupin hkrati, oziroma za samo eno ciljno skupino (Wordcester, 1988). Ciljna skupina naj predstavlja primarni delež sprejemnikov oglaševanja. Ob tej skupini pa oglasno sporočilo skoraj vedno sprejme tudi del populacije, kateri dotično Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 1

17 sporočilo ni bilo namenjeno. Od strukture občinstva posameznega medija sta odvisna vsebina in način oglaševanja. Oglaševalca zlasti zanima spol, starost, izobrazba oziroma poklicni status, socialni status, kupna moč in potrošniške navade občinstva (Florjančič in Ferjan, 2, str ). Današnji potrošniki postajajo vedno bolj samozavestni in samostojni ter kompleksni in se upirajo kakršnikoli klasifikaciji, zato jih je težje psihografsko klasificirati. Če je neka stvar nedosegljiva, si bodo rešitev poiskali sami s pomočjo spleta. Pomemben je posameznik in vsak se tega dobro zaveda. Kupci dajejo vedno večji pomen individualnosti oblačenja. Vedno bolj iskane so trgovine, ki naj bi nudile izdelke specifičnega stila. Cilj večine marketinških izvedencev na tem področju, je najti skupni»imenovalec«stilov, mešanico, ki kot celota ugaja mnogim okusom in zmanjša tveganje. Sodobni potrošniki hočejo hitro ali takoj. Življenjski stil mnogih je postal prizadevanje po istočasni potešitvi želja in potreb. Na sliki 2 so podane značilnosti ponudbe produktov in storitev v obliki ključnih vprašanj (Hines in Bruce, 22, str. 243). Slika 2: Značilnosti ponudbe v obliki ključnih vprašanj (Hines in Bruce, 22, str. 243) VEDENJE POTROŠNIKOV»Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali skupne potrebe«(možina, 1975, str. 36). Človekovo vedenje se nanaša na celotni proces interakcije med posameznikom in okoljem. Vedenje potrošnika pa zajema specifične oblike akcij, ki so v zvezi z nakupovanjem dobrin in storitev.»vedenje potrošnika je proces, v katerem posamezniki odločajo kaj, kdaj, kje, kako in od koga bodo kupili izdelek.«(možina, 1975, str. 37) To vedenje vključuje mentalno in fizično aktivnost, ki je potrebna za odločitev v procesu nakupa (Možina, 1975, str. 37). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 11

18 Vedenje potrošnikov je izredno zapleten proces, ki se odvija pod vplivom številnih dejavnikov. Tako predpostavlja, da na vedenje potrošnikov vplivajo kulturni, družbeni, osebni in psihološki dejavniki. Ti dejavniki so številni in raznoliki, zato je težko vnaprej natančno predvideti, kateri bodo v danem trenutku prevladali (Kotler in Armstrong, 1993, str. 124). 2.6 OZNAČEVANJE VŠITIH IN OBESNIH ETIKET NA TEKSTILNIH IZDELKIH Do osamosvojitve Slovenije in še nekaj let kasneje so bili v veljavi pravilniki, ki so se navezovali na jugoslovanske standarde. Te standarde so zamenjale evropske smernice, ki jih je bilo potrebno sprejeti v slovensko zakonodajo brez večjih sprememb. Od leta 1999, ko je bil objavljen Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, je bilo do danes objavljenih več pravilnikov o spremembah in dopolnitvah, in sicer: Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih iz leta 22 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, Ur. l. RS, , št. 92, str. 174) in 24 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, Ur. l. RS, , št. 34, str. 3955) podajata manjše spremembe v terminologiji, Pravilniki iz leta 25 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, Ur. l. RS, , št. 36, str ), 27 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, Ur. l. RS, , št. 2, str. 195) in 28 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, Ur. l. RS, , št. 4, str. 283) pa dodajajo v preglednico generičnih imen tri nove vrste vlaken: polilaktid, elastomultiester in elastolefin (Stankovič Elisini, 27, str ). Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) leta 24 se je označevanje tekstilnih izdelkov spremenilo. Namesto obveznih informacij o surovinski sestavi, vzdrževanju in velikostni številki/dimenziji izdelkov je zdaj obvezno le še navajanje surovinske sestave izdelkov skladno s Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, , št. 19, str ). Vsak izdelek mora obvezno vsebovati informacijo o surovinski sestavi, podatki o velikosti, o postopku vzdrževanja in ostali podatki pa so le priporočljivi. Odbor za spremljanje zakonodaje na področju tekstila pri Ministrstvu za gospodarstvo RS (v nadaljevanju MG) omenjene novosti ni sprejel z navdušenjem, saj je prevladovalo mnenje, da podatek o surovinski sestavi na izdelku podaja premalo informacij. Prav tako so se oglasili predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS), ki so predvidevali, da bo zaradi navedene spremembe slovenski potrošnik slabo informiran o izdelku, medtem ko so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) sklepali, da so te spremembe naklonjene predvsem tistim, ki izdelke že sedaj slabo označujejo. Ob vstopu Slovenije v EU je svoje naredila konkurenca. Dobavitelji se zavedajo, da je Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 12

19 slabo označen izdelek neprivlačen za potrošnika, če ga kljub temu kupi, lahko nastanejo problemi ob reklamacijah. Zatorej je označevanje etiket postalo pomemben dejavnik pri ponudbi izdelkov potrošnikom. V primeru težav z reklamacijami, se potrošnik lahko obrne na odgovorno institucijo ZPS, edino mednarodno priznano potrošniško organizacijo v Sloveniji, katera dosledno spremlja in rešuje probleme, ki nastajajo pri potrošnikih. Sodeluje tudi pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanje varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov ipd. Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih je od leta 24 tako edini in zavezujoč pravilnik, ki ga morajo dobavitelji dosledno upoštevati. Pravilnik je namenjen vsem tekstilnim izdelkom, ki so na trgu ponujeni na katerikoli stopnji predelave in distribucije, ter vključuje (Stankovič Elisini, 27, str ): navajanje surovinske sestave izdelkov, narejenih iz ene vrste vlaken, navajanje volnene komponente, navajanje dvo ali večkomponentnih mešanic vlaken, etiketiranje in označevanje izdelkov, ki morata biti tudi v slovenskem jeziku, navajanje surovinske sestave izdelkov iz dveh ali več sestavnih delov ter določanje surovinske sestave izdelkov. Označevanje tekstilnih izdelkov je posredovanje pravilnih in zanesljivih informacij kupcu. Za lažje prilagajanje novemu načinu označevanja tekstilnih izdelkov so leta 25 na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije izdali Priporočilo o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov. Priporočilo vsebuje izčrpen pregled in napotke proizvajalcem, dobaviteljem ter trgovcem tekstilnih in usnjenih izdelkov. Priporočilo ni obvezno in je poleg trgovcem, proizvajalcem ter dobaviteljem namenjeno tudi boljši informiranosti potrošnikov (slika 3). Slika 3: Priporočilo o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov (GZS, 25) Potrošnikom tekstila je treba nuditi realne, razumljive in strokovno podprte informacije, na osnovi katerih se bodo lahko sami pravilno odločali o nakupih. Zelo priporočljivo je, da všite etikete na oblačilih ne odstranimo, ker nam v celotnem času uporabe podajajo poleg napotkov o vzdrževanju izdelka tudi ostale pomembne informacije (Priporočilo o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov, GZS, 25). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 13

20 2.6.1 IZBIRA NAVEDB NA ETIKETAH TEKSTILNIH IZDELKOV JE PREPUŠČENA PROIZVAJALCU IN DOBAVITELJU Kljub razveljavitvi predhodnega Pravilnika o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov, ki predstavlja uskladitev s pravnim redom EU, pa proizvajalci in trgovci seveda še vedno lahko označujejo tekstilne izdelke na način, kot je bil prej v veljavi. S tem ne koristijo le potrošniku, ampak zmanjšujejo tudi morebitne reklamacije, ki bi izhajale iz neobveščenosti potrošnikov in v končni meri tudi zaradi ravnanja kemičnih čistilnic s tekstilnimi izdelki. Z nepravilno nego lahko potrošnik izdelek poškoduje oziroma ga uniči, zato so lahko tudi preventivno dodane oznake o negi npr. ločeno pranje, prati na hrbtni strani, ne ožemati,. Izbira dodatnih navedb na tekstilnih izdelkih je odslej prepuščena proizvajalcu in dobavitelju, razen obveznega navajanja surovinske sestave. Ostali poljubni podatki so: oznaka velikosti/dimenzij izdelka, katerekoli oznake velikosti, ki so v uporabi na trgu EU (npr. 38, 4, 42, S, M, L, XL, XXL, ), po izbiri vključno s piktogramom, postopki za vzdrževanje izdelka z mednarodnimi simboli vzdrževanja, s katerim proizvajalec sporoči kupcu, kako naj izdelek čisti, da ga bo ohranil čim dlje uporabnega. Oznaka petih simbolov za vzdrževanje daje potrebno informacijo o pranju, beljenju, sušenju, likanju in profesionalni negi. Brez te informacije bi se potrošnik težko odločil za primeren postopek vzdrževanja, saj ta ni odvisen samo od prevladujoče sestavine blaga, ampak tudi od drugih vlaken, dodatkov, barvanja, apreturnih postopkov in strukture blaga. Z upoštevanjem simbolov za vzdrževanje se potrošnik izogne napačnim postopkom, pri čiščenju doseže boljše rezultate in izdelek mu služi dlje časa. Simboli so opredeljeni v standardu SIST EN ISO 3758, podatki o lastnostih izdelka (npr. vodoodbojen, odporen proti mečkanju, ne prepušča zraka, zaščiten proti moljem, opran, ), podatki o dimenzijskih spremembah pri krčenju in drugi. Obveščanje potrošnika o proizvodih tudi v primerih, ko za določen proizvod ni predpisa, ki bi to izrecno zahteval, je seveda dobrodošlo. Pri tem pa se smejo navesti samo podatki, ki so točni in potrošnika ne zavajajo, deklaracija pa mora biti v slovenskem jeziku oziroma vsebovati vsem razumljiva slikovna sporočila ali oznake. Če se ugotovi, da podatki ne ustrezajo dejstvom in bi lahko prišlo do zavajanja potrošnikov, lahko tržni inšpektor v skladu s 13. členom Zakona o varstvu konkurence (ZVK, Uradni list RS, št. 18/93, popravek 11/2) ustrezno ukrepa ne glede na to, da deklariranje za določen proizvod ni predpisan (Šmrkovič, 27, str ). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 14

21 2.6.2 OZNAČEVANJE NEGE TEKSTILA IN GINETEX Simboli za vzdrževanje so priporočila za nego tekstilnega izdelka. Opozarjajo na postopke, ki jih tekstilno blago dopušča brez ireverzibilnih poškodb. GINETEX (Mednarodna organizacija za označevanje nege tekstilnih izdelkov) je kot lastnik simbolov za vzdrževanje tekstila dovolila mednarodnemu tehničnemu odboru ISO/TC 38 Tekstilije (tudi evropskemu CEN/TC 248 Tekstil in tekstilni proizvodi), da jih uporabi v standardu EN ISO 3758:25 Tekstilije Označevanje nege s simboli. V GINETEX je včlanjenih 16 držav (nacionalnih odborov). Polnopravne članice so: Avstrija, Belgija, Brazilija, Češka, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švica, Velika Britanija, Tunizija, članica opazovalka pa je Slovenija. Sloveniji je GINETEX dodelil status opazovalke na generalni skupščini 12. oktobra S tem je SIST kot član GINETEX-a uradni zastopnik simbolov. SIST ima pravico in dolžnost skrbeti, da se upoštevajo pravilne označbe. V okviru pravil GINETEX je moral SIST ustanoviti slovenski nacionalni odbor GINETEX, ki je hkrati tudi tehnični odbor SIST. Tako je bil 4. oktobra 2 ustanovljen tehnični odbor SIST/TC OVT Označevanje vzdrževanja tekstila. Tehnični odbor SIST/TC OVT spremlja delo mednarodne organizacije za označevanje vzdrževanja tekstilnih izdelkov GINETEX in delo mednarodne delovne skupine ISO/TC 38/SC 2/WG 12 Označevanje nege. Za prehod Slovenije v polnopravno članstvo GINETEX, ki bo že v letu 29, je naloga SIST/TC OVT predvsem naslednja: zagotoviti zakonito strukturo, prilagojeno zakonu države, biti neodvisen oziroma avtonomen, zastopati interese članov tekstilne in oblačilne industrije, trgovskih zastopnikov, zakonodajalcev, varstva potrošnikov in drugih zainteresiranih strank za označevanje vzdrževanja, biti pristojen, da uveljavi svoje odločitve in zagotoviti pravilno uporabo simbolov in njihovo zaščito. Glede samih simbolov je pomembno povedati, da je glede na svetovno harmonizacijo vrstni red simbolov za vzdrževanje spremenjen od dalje. Pri pisanju simbolov je potrebno paziti, da so simboli pisani v naslednjem pravilnem vrstnem redu, kot kaže slika 4: simbol za pranje, simbol za beljenje, simbol za sušenje, simbol za likanje in simbol za profesionalno nego (kemično čiščenje). Slika 4: Pravilni vrstni red simbolov za vzdrževanje (SIST EN ISO3758:25) Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 15

22 Poudariti je potrebno tudi nekaj naslednjih simbolov. Pravilni simboli na področju beljenja so prikazani na sliki 5. dovoljena je uporaba kateregakoli belilnega sredstva dovoljena je le uporaba oksidativnega belila brez klora beljenje ni dovoljeno Slika 5: Pravilni simboli na področju beljenja (Lampič, 27, št. 1-12, str. 324) Poleg simbolov za sušenje v bobnu se lahko postavijo pod pet simbolnim označevanjem še simboli za naravno sušenje. Navodila za naravno sušenje so lahko podana v pisni obliki ali v obliki simbolov kar prikazuje slika 6. sušenje na vrvi sušenje brez ožemanja sušenje na ravni podlagi sušenje v senci Slika 6: Simboli za naravno sušenje (Lampič, 27, št. 1-12, str. 324) Za označitev profesionalne nege se lahko dodajo simboli, ki jih prikazuje slika 7. normalni postopek za profesionalno mokro čiščenje blag postopek za profesionalno mokro čiščenje Zelo blag postopek za profesionalno mokro čiščenje Slika 7: Dodatni simboli za profesionalno nego (Lampič, 27, št, 1-12, str. 324) Prav tako kot pri simbolih za naravno sušenje, mora biti simbol za profesionalno mokro čiščenje postavljen pod simbolom za profesionalno kemično čiščenje, kot kaže slika 8. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 16

23 Slika 8: Primer postavitve simbola za profesionalno mokro čiščenje (Lampič, 27, št. 1-12, str. 324) Pri označevanju profesionalne nege se ne sme več uporabljati simbol, ki je prikazan na sliki 9. kemično čiščenje v vseh topilih Slika 9: Simbol, ki se pri označevanju profesionalne nege ne sme več uporabljati (Lampič, 27, št. 1-12, str. 324) V standardu SIST EN ISO 3758:25, Tekstilije Označevanje nege s simboli, ki je od septembra 27 preveden tudi v slovenski jezik, je vključen tudi slovar dodatnih izrazov, s katerimi naj bi še bolj zaščitili izdelke. Tako se poleg simbolov za označevanje nege tekstila lahko uporabijo še naslednji dodatni izrazi kot so: odstrani pred pranjem, prati ločeno, prati z izdelki podobnih barv, oprati pred uporabo, prati narobe obrnjeno, ne ožemati ali ovijati, uporabiti le vlažno krpo, ne dodajati mehčalca za perilo, takoj odstrani, likati le na hrbtni strani, ne likati dekoracije, likanje preko krpe, sušiti na ravni podlagi, ne uporabljati optičnih belil, uporabiti mrežico za pranje, ne likati s paro, likati le s paro, ne namakati, priporočeno likanje s paro, pri sušenju se izogibati neposrednemu viru toplote, oblikovati vlažno, sušiti na vrvi, oblikovati in sušiti na ravni podlagi, sušiti brez ožemanja, ne sušiti na soncu (Slovenski standard, SIST EN ISO 3758, 25). Standard SIST EN ISO 3758:25, Tekstilije Označevanje nege s simboli je trenutno v postopku revizije. Spremembe bodo predvidoma sledeče: verjetno se bo spremenil simbol za postopek beljenja; črni prekrižani trikotnik za prepoved beljenja bo verjetno zamenjan s praznim prekrižanim trikotnikom, simbol za pranje pri 7 C bo umaknjen, dodan bo večji izbor simbolov za naravno sušenje. Predvidoma bo novi revidiran standard SIST EN ISO 3758 izdan konec leta 29, do takrat pa je treba upoštevati simbole, navedene v SIST EN ISO 3758:25 (Lampič, 27, str ). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 17

24 2.7 OZNAČEVANJE VELIKOSTI JEANS HLAČ Obstaja veliko različnih tabel mer in načinov označevanja velikostnih številk. Vsako podjetje ima svojo tabelo mer, po kateri izdelajo posamezne izdelke, ki je odvisna od izbrane ciljne skupine potrošnikov in jo skrbno varujejo kot poslovno skrivnost. Za razumevanje tabel mer moramo poznati načine označevanja velikostnih številk, saj se med seboj razlikujejo. V Sloveniji, Nemčiji in še nekaterih evropskih državah se izračunava velikostno številko tako, da se od prsnega obsega odšteje 12 cm nato pa se dobljeno število razpolovi. Tako naša velikostna številka 4 ustreza prsnemu obsegu 92 cm (92 12 = 8; 8 : 2 = 4). Italijani denimo prsni obseg 8 cm delijo z 2 (8 : 2 = 4). Tudi Angleži, Francozi in Američani imajo vsak svoj sistem označevanja. Kljub težnji po poenotenju ne uspe ne Evropi ne svetovnemu trgu preiti na enotno številčenje (Čuk, 1994, str. 2). Označevanje velikosti oblačil z navedbo velikostne številke potrošniku ne podaja dovolj informacij o dejanski velikosti izdelka. Poleg tega obstajajo v različnih državah različni načini označevanja velikostnih številk. Prisotnost velikega števila načinov označevanja velikosti jeans hlač na tržišču, je za potrošnika zelo moteče. Zaradi različnega označevanja velikostnih številk jeans hlač bi bilo primerno, da bi se proizvajalci odločili za uporabo slikovne oblike piktograma. Piktogram prikazuje silhuete človeškega telesa, na katerem so označene karakteristične telesne mere za izbrano oblačilo. Piktogram označuje tiste telesne mere, iz katere je izvedena velikostna številka in tiste, ki so za udobnost oblačila potrebne. Za hlače potrebujemo višino telesa (VT), pasni obseg ( PaO), kolčni obseg ( KoO) in dolžino koraka (DK). Višina telesa (VT) je navpična razdalja med temenom glave in podplatom noge, ko bosa oseba stoji vzravnano in ima nogi skupaj. Pasni obseg (PaO) je obseg naravne linije pasu med vrhom kolčne kosti in spodnjimi rebri merjen, ko oseba normalno diha in stoji vzravnano s sproščenim trebuhom. Kolčni obseg (KoO) je vodoravno merjen obseg prek zadnjice na višini največjega obsega. Dolžina koraka (DK) oziroma notranja dolžina noge je razdalja med razkorakom in podplatom noge, merjena v ravni liniji, ko je oseba vzravnana, ima nogi rahlo razmaknjeni in je teža razporejena enakomerno na obe nogi (SIST EN :21). Na sliki 1 je prikazana slikovna predstavitev piktograma, ki je mnogo bolj nazorna kot besedna. Slika 1: Piktogrami in oznake telesnih mer (Čuk, 1994, št. 1-2, str. 22) Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 18

25 Jasno je, da lahko več od vsakega opisovanja in primerjanja pove piktogram, na katerem je pokazano, za kako velikega človeka so izdelali konstrukcijo kroja. Tuji proizvajalci so se prilagodili potrošnikom, ki nimajo standardneˮ višine telesa tako, da so ponudili trgu kavbojke istega tipa v več dolžinah, ki so označene s številkami: 3-krajša dolžina hlač, 32-normalna dolžina hlač, 34-podaljšana dolžina hlač in 36-posebno podaljšana dolžina hlač (le pri nekaterih modelih). Zaradi drugačnega merskega sistema v Veliki Britaniji in ZDA podajajo velikosti oblačil z velikostnimi števili v colah (inch-ih), kjer je 1 in. = 2,54 cm. Pasni obseg (PaO) v omenjenih državah označijo z W (waist pas). Primer: če je obseg pasu 27 in. (27 in. x 2,54 cm = 68,6 cm), potem je po njihovem označevanju velikostna oznaka na hlačah W27. Podana oznaka L35 pa predstavlja dolžino hlačnice oziroma (DK) dolžino koraka (35 in. x 2,54 cm = 88,9 cm), kar je prikazano na sliki 11. Slika 11: Označevanje velikostih številk podanih v colah Ob vse močnejši globalizaciji svetovnih tržišč se pojavlja tudi ameriški in kataloški način označevanja velikosti s črkami. V tabeli 1 je navedena primerjava velikostnih številk za žensko konfekcijo po različnih mednarodnih vrstah označevanja. GB, ZDA Večina Evrope I F revija Quelle S M L XL XXL revija M&S M L XL XXL Tabela 1: Različno označevanje velikostnih mer (Čuk, 2, 1-2, str. 47) Oznake velikostnih številk s črkami za ženska in moška oblačila: ženske moške XS S M L XL 58-6 Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 19

26 2.8 STANDARDI ZA OZNAČEVANJE VELIKOSTI OBLAČIL Za označevanje velikosti oblačil so potrebni določeni standardi, v katerih so predstavljeni posamezni izrazi in definicije. Poleg tega se upošteva pravilni postopek antropometričnega merjenja telesa, ki ga podaja standard. Antropometrija je metoda za določanje razmerij človeškega telesa. Za konstrukcijo kroja lahko dobimo mere z anatomskim merjenjem človeškega telesa, ali pa mere enostavno vzamemo iz tabele mer. Prvi način imenujemo risanje po merah, drugi pa risanje po velikostnih številkah. Osnovne mere so višina telesa (VT), prsni obseg (PrO), pasni obseg (PaO) in kolčni obseg (KoO). Ostale proporcionalne mere pa lahko dobimo tudi z meritvijo ali pa jih izračunamo s formulami. Priporočeni standardi na področju označevanja velikosti oblačilnih izdelkov so: - Standard SIST EN :21=SIST ISO 3635:1996 Označevanje velikosti oblačil 1. del: Izrazi, definicije in načini merjenja telesa Ta evropski standard definira primarne in sekundarne telesne mere in prikazuje standardni postopek njihovega merjenja. Primarne (osnovne) mere so tiste izmere telesa v centimetrih, ki se morajo uporabiti za označevanje velikosti oblačil, namenjene potrošniku. Sekundarne (pomožne oziroma proporcionalne) mere so tiste izmere telesa v centimetrih, ki jih lahko dodatno uporabimo za označevanje velikosti oblačil, namenjene potrošniku. Standardni piktogram je naslikan simbol, ki se uporablja, da na telesu prikaže položaj ustrezne kontrolne mere. Standard določa uporabo antropometričnih inštrumentov, pogojev merjenja in prikazuje piktograme, ki se uporabljajo za označevanje velikosti oblačil na etiketah. Za enotno prikazovanje se na levi strani piktograma označijo obsegi, na desni pa dolžine. Najmanjša mera piktograma ni določena, vendar mora biti ta dovolj velik, da je sporočilo hitro razumljivo in omogoča uporabo lahko čitljivega številčenja (SIST EN :21, Seminar SIST, Podbevšek, 25). - Standard SIST EN :22 Označevanje velikosti oblačil 2. del: Primarne in sekundarne mere Standard prikazuje sistem označevanja velikosti oblačil, ki ga lahko uporabijo proizvajalci in trgovci z namenom sporočiti kupcu dimenzije tistih telesnih mer (ne mer oblačila), ki so bile osnova pri razvoju novih kolekcij oblačil (SIST EN :22). V tabeli 2 so prikazane primarne (osnovne) in sekundarne (pomožne) mere za moške in ženske jeans hlače. Oblačila za Moški Ženska Dimenzije PD SD PD SD Dolge hlače/ Kratke hlače Pasni obseg (PaO) Višina telesa (VT) Dolžina koraka (DK) PD Primarna (osnovna) mera SD Sekundarna (pomožna oziroma proporcionalna) mera Pasni obseg (PaO) Višina telesa (VT) Kolčni obseg (KoO) Dolžina koraka (DK) Tabela 2: Osnovne in pomožne mere za moške in ženske hlače (SIST EN :22) Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 2

27 - Standard SIST EN :24 Označevanje velikosti oblačil 3. del: Mere in koraki Ta evropski standard pa uvaja sistem velikosti teles (v obliki vrednosti telesnih mer), ki jih lahko uporabljajo proizvajalci oblačil pri razvoju krojev njihovih oblačilnih kolekcij (SIST EN :24). Vsebina ostalih standardov je bolj ali manj zajeta že v standardu SIST EN :22. S primerjavo teorije (zajete v standardih) s prakso označevanja velikosti oblačil proizvajalcev in trgovcev na tržišču opazimo velike razlike. Ker oznaka velikosti oblačil na njihovih etiketah ni obvezna, v praksi večina ponudnikov ne upošteva predlogov ponujenih s standardi. Velikosti oblačil označuje na zelo različne načine, kar med kupci in trgovci povzroča veliko zmedo (Seminar slovenskega inštituta za standardizacijo, 25 št. 4-6, str. 145). 2.9 OZNAKE EKOLOŠKIH PREDNOSTI IZDELKOV Te oznake zasledimo na izdelkih, ki so manj obremenjujoči za okolje. Osnovno načelo eko izdelkov je, da čim manj škodujejo okolju na vseh stopnjah svoje pojavnosti, od nastanka do uničenja. Na izdelkih so ekološke oznake grafični simboli, logotipi ter ekološke navedbe, to so opisi, ki poudarjajo eno ali več ekoloških prednosti posameznega izdelka. Nanašajo se lahko na celoten izdelek ali le na embalažo izdelka. Dodeljevanje teh oznak je odvisno od celovitih varstvenih kriterijev, ki so določeni na nacionalni ali mednarodni ravni. Oznake dodeljujejo neodvisne ustanove ali proizvajalci. Te so praviloma podprte s predpisi in so zato vredne zaupanja. Slovenija nima svoje nacionalne oznake za ekološko bolj sprejemljive izdelke, vendar je na slovenskem trgu na voljo veliko izdelkov s tujimi ekološkimi oznakami (Zloženka, Eko označevanje, 2) DEFINICIJA ZA EKO TEKSTILIJE Za tekstilije, ki so izdelane okolju prijazno, obstaja več različnih izrazov kot npr.: eko-tekstilije, bio-tekstilije, tekstilije brez kemikalij, ekološko optimirane tekstilije, itd. Potrebno je vedeti, da so zahteve potrošnikov kot npr. modne zahteve, zahteve po udobju pri nošenju in po enostavnemu načinu negovanja, velikokrat v nasprotju z zahtevami ekologov glede eko-tekstilij. Eko (bio) tekstilije zagovarja Svet za zaščito potrošnikov, politika in zakonodaja. Njihova zahteva je uporaba naravnih, biološko pridobljenih vlaken, naravno beljenje in barvanje z naravnimi barvili, obdelanih brez kemikalij. Pri teh strogih kriterijih so upoštevani trije segmenti: proizvodnja, potrošniki in ekologija odpadkov. Drugi manj strog kriterij pa zagovarjata tekstilna industrija in trgovina, ki poleg ekoloških kriterijev upoštevata tudi modo, funkcionalnost in enostavnost negovanja oblačil ter udobje pri nošenju. Definicija za ekološko optimirane tekstilije naj bi se torej glasila: Ekološko optimirane so tekstilije, ki so skrbno zasnovane, konstruirane, izdelane in preizkušene tako, da nimajo nobenih motečih vplivov niti na človeka, niti na okolje (Završnik, 1995, str ). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 21

28 2.9.2 POMEN EKOLOŠKIH ETIKET Skupni imenovalec je strokovno, nepristransko in enostavno informiranje potrošnikov o stopnji ekološke optimizacije oblačila. Potrošniki naj bi se o nakupu odločali sami in jim ekološkeˮ tekstilije ne bi bile vsiljene. S tem naj bi dosegli, da potrošniki ne bi nasedali raznim ekološkim prevarantom in ekosleparjem. S tako etiketo bi pri potrošnikih vzbudili ponovno zaupanje do zdravju neškodljivih tekstilnih izdelkov. Eden od namenov etiketiranja naj bi bil tudi ta, da bi lahko potegnili ločnico med visokovrednimi ekološkimi proizvodi domače tekstilne industrije (EU) in med cenenimi, ekološko oporečnimi izdelki iz uvoza (daljni Vzhod) (Završnik, 1995, str ) VRSTE IN OBLIKE EKO-ETIKET Do sedaj poznanim etiketam so se pridružile številne nacionalne eko-etikete, ki se uporabljajo za vse vrste izdelkov, ki so ekološko čisti. Znani so denimo nemški modri angelˮ, ki je prikazan na sliki 12a in evropska marjeticaˮ na sliki 12b. V skandinavskih deželah in na Islandiji dodeljujejo znak beli labodˮ (slika 12c), v Avstriji pa ekološko drevoˮ, prikazano na sliki 12d. Poleg omenjenih danes obstaja še cela vrsta predlogov za eko etikete, ki naj bi veljale le za tekstilne izdelke. Tudi za tekstilije označene z eko znakom velja, da naj bi imeli pri prodaji prednost pred običajnimi izdelki. Potrošnik, ki je seznanjen z eko trendi veliko raje poseže po artiklu, ki je bolj varen in neškodljiv, ali z drugo besedo»bolj prijazen človeku in okolju«. a) b) c) d) Slika 12: Ekološke etikete (Zloženka, Označevanje tekstila, znaki za varnost in kakovost, 22) Etiketa ÖKO-TEX Standard 1 je mednarodna ekološka oznaka, prikazana na sliki 13. Znak je dogovorjen na evropski ravni, uporablja se tudi pri nas in nam zagotavlja, da v izdelku ni strupenih snovi. Dodeljuje ga trinajst ustanov, v katerih preverjajo vsebnost strupenih snovi (pesticidi, rakotvorne snovi, formaldehid, težke kovine, ). Meje dopustnosti niso enotne, razlikujejo se po tem ali je izdelek v stiku s kožo ali ne (Završnik, 1995, str ). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 22

29 Slika 13: Etiketa ÖKO-TEX Standard 1 (Zloženka, Označevanje tekstila, znaki za varnost in kakovost, 22) NARAVNO PRIDELAN IN OBARVAN BOMBAŽ Ker je v zadnjem času vse več poudarka na ekologiji, se tudi tekstilna industrija vrača k bolj naravnim surovinam za nadaljnjo predelavo. Bombaž spada med kemično najbolj intenzivne pridelke, saj se za njegovo gojenje uporabi kar 25% svetovne porabe pesticidov in herbicidov. Zaradi tega se je začel svetovni trg obračati k bombažu, ki je ekološko manj škodljiv in okolju bolj prijazen, to je organskemu (organic), predhodnemu (transitional) in naravno obarvanemu bombažu (naturally coloured cotton). Naravno obarvani bombaž se lahko predeluje klasično ali organsko. Slednji je tako ekološko najbolj neškodljiv bombaž (Stankovič Elisini, Richards, Rowe, 1997, str. 17). Znak "organic" pomeni, da so bombaž pridelali po ekoloških načelih brez pesticidov in umetnih gnojil in z uporabo kolobarjenja. Bombaž, ki so ga šele pričeli gojiti na naraven način, nosi prva tri leta znak "transitional". Znaka, ki se pojavljata na izdelkih iz omenjenih vrst bombaža, sta prikazana na sliki 14. Slika 14: Ekološko pridelan bombaž z znakom "organic" in znakom "transitional" (Zloženka, Označevanje tekstila, znaki za varnost in kakovost, 22) Na sliki 15 je prikazan znak FOX FIBRE za bombaž v naravni barvi, ki ni beljen ali barvan. Je trpežnejši pri predelavi, kljub pranju se barva izdelka ohranja. Gojenje takšnega bombaža vsebuje obširno barvno paleto zelenih in rjavih odtenkov, ki jih na trgu ponujajo pod blagovno znamko Fox Fibre po znanstvenici Sally Fox (Zloženka, Označevanje tekstila, znaki za varnost in kakovost, 22). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 23

30 Slika 15: Naravno obarvan bombaž (Zloženka, Označevanje tekstila, znaki za varnost in kakovost, 22) Ali potrošniki sploh opazijo oznake na etiketi? Ali jih poznajo?... Eko oznake na izdelkih so zelo dobrodošle v primeru, če jih potrošniki razumejo, v nasprotnem primeru nimajo večjega pomena. Za boljšo osveščenost slovenskih potrošnikov o eko oznakah skrbi Zveza potrošnikov Slovenije. Potrošnike informira o pomenu posameznih oznak z zloženkami in VIP informacijami. Včasih se zgodi tudi, da prodajalci, ki take izdelke prodajajo, o eko oznakah ne vedo veliko povedati, zato potrošnikom ne morejo priskočiti na pomoč ali jih celo pravilno usmeriti. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 24

31 3 RAZISKOVALNI DEL 3.1 NAMEN RAZISKAVE Všite in obesne etikete na jeans hlačah so pomemben del celote, ki naj bi potrošniku sporočale vse potrebne informacije v procesu nakupa izdelka. Z vstopom v EU leta 24 so bili sprejeti novi zakoni in predpisi o označevanju etiket na tekstilnih izdelkih. Po štirih letih je prepoznavanje informacij na jeans hlačah še vedno premalo poznano s strani kupca in prodajalca. Zaradi vse večje konkurence na tržišču pomeni dobro osveščanje ciljne skupine potrošnikov o izdelkih ključ do uspeha. Pojavljajo se velike razlike v številu podanih informacij na všitih in obesnih etiketah jeans hlač. Še vedno se premalo pozornosti posveča potrošnikovemu poznavanju vsebine informacij na etiketah. Zaradi omenjenega sem se v raziskavi usmerila predvsem na nepravilnosti informacij na etiketah s strani proizvajalca, dobavitelja ali trgovca, ugotavljanju poznavanja prisotnih informacij na etiketah s strani kupca in prodajalce ter izboljšanju obstoječe komunikacije s potrošnikom preko všitih in obesnih etiket. 3.2 VPRAŠANJA RAZISKAVE Vprašanja, na katere želimo odgovoriti so: Ali informacije na všitih in obesnih etiketah ustrezajo? Koliko pozornosti se posveča za informiranje potrošnikov o prepoznavanju vsebine etiket? Katere priporočljive informacije poleg obveznih, se proizvajalci poslužujejo? Ugotoviti, ali kupci in prodajalci razumejo prisotne informacije na etiketah? Ali so kupci zadovoljni z vsebino etiket? Ali imajo kupci težave pri prepoznavanju velikostnih številk in simbolov o vzdrževanju jeans hlač? Ali so kupci osveščeni o eko izdelkih? Na kakšen način ponuditi koristne informacije kupcem in prodajalcem ter ustanovam, ki se ukvarjajo z informiranjem potrošnikov? Na kakšen način ponuditi povratne informacije proizvajalcem? Kako izboljšati obstoječo komunikacijo med etiketo in končnim kupcem? Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 25

32 3.3 OPIS METODE RAZISKAVE Glede na to, da nam metode raziskovanja ponujajo opazovanje, poizkus in spraševanje, sem za metodo svoje tržne raziskave izbrala opazovanje in spraševanje oziroma anketiranje. Raziskovalni del je razdeljen na dva dela, ki vključujeta raziskavo tržišča in anketiranje treh ciljnih skupin. Prvi del se nanaša na pregled označevanja na etiketah jeans hlač na slovenskem tržišču. Fotografirala sem všite in obesne etikete, ki vsebujejo informacije za sporočanje končnemu kupcu. Raziskava je potekala v različnih trgovinah z jeans hlačami. Raziskava trga se je izvajala v nakupovalnem središču Interspar Vič v Ljubljani in sicer v prodajalnah Street One, Modiana, Hervis, v prodajalni Mega Factory Outlet Store na Rudniku in URKO v BTC-ju. Pregled označevanja jeans hlač je potekalo tudi na Vrhniki v prodajalni SAX in Two Way. Fotografirala sem 15 naključno izbranih jeans hlač za ženske in moške. Drugi del raziskave vključuje anketiranje potrošnikov treh ciljnih skupin. Pred anketiranjem moramo biti temeljito pripravljeni, predvsem pa moramo imeti skrbno in razumljivo sestavljen anketni vprašalnik. Osnovni namen vprašalnika je pridobiti točne informacije, zagotoviti enotno strukturo vprašanj in odgovorov. Pomembna je zagotovitev ustrezne oblike zapisa odgovorov, prav tako mora vprašalnik omogočati strokovno obdelavo podatkov in informacij. Anketa je bila izvedena anonimno. Vprašalnik je sestavljen iz 21-ih vprašanj (PRILOGA 1), katera si sledijo v logičnem zaporedju obravnavane problematike. Večina vprašanj je zahtevala en odgovor, pri nekaterih vprašanjih pa je bilo možnih tudi več odgovorov. Anketiranci so odgovarjali na zaprto in odprto vrsto vprašanj. Prva vrsta je predstavila anketirancu različna mnenja in anketiranec je označil tisti odgovor, ki mu je najbolj ustrezal. Odprta možnost odgovora pa anketirancu omogoča, da uporabi svoj način razmišljanja. Uporabljen anketni vprašalnik je vključeval večino zaprtih vprašanj, zaradi večje naklonjenosti anketirancev zaprtemu tipu vprašanj. V tem primeru so ankete krajše in manj obremenjujoče za anketiranca. Zaradi lažje analize ankete sem izbrala tri ciljne skupine potrošnikov, ki so sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnikov. Podatke o določenih ciljnih skupinah so pridobljeni na spletni strani za Statistični urad Republike Slovenije. Prva ciljna skupina od 2-25 let vključuje 135,712 ljudi (ženske in moški), druga ciljna skupina od let vključuje 33,766 ljudi in tretja ciljna skupina od 35-4 let vključuje 145,826 ljudi. Iz celotne populacije treh ciljnih skupin sem anketirala 189 potrošnikov. Anketiranje je bilo izvedeno v trgovinah, šolskih ustanovah, pri sorodnikih in znancih. Z anketiranci sem komunicirala osebno in s predhodno najavo. Večino komunikacije pa sem z anketiranci opravila preko elektronske pošte, ki se je izkazala kot najhitrejša tehnika. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 26

33 4 REZULTATI RAZISKAVE Rezultati raziskave omogočajo vpogled v dejansko stanje na slovenskem tržišču kar zadeva označevanje etiket na jeans hlačah. Predstavljajo vpogled v potrošnikovo razumevanje navedenih informacij na všitih in obesnih etiketah ter podajajo koristno informacijo proizvajalcem, dobaviteljem in prodajalcem kakšna bi bila potrošniku prijazna všita in obesna etiketa. 4.1 ANALIZA RAZISKAVE TRŽIŠČA JEANS HLAČ Všite etikete so lahko tiskane na tekstilu ali tkane. Prišite so na notranji rob tekstilnih izdelkov. Tkana všita etiketa je obstojnejša, medtem ko je tiskana všita etiketa odvisna od uporabljenega barvila ali paste za tisk, ki mora imeti ustrezno obstojnost po večkratnem pranju oziroma vzdrževanju. Včasih je tiskana všita etiketa že pri novih jeans hlačah zelo slabo vidna oziroma nečitljiva, kar je posledica dodatne obdelave (peskanje, pranje, bejenje, barvanje) jeans hlač po šivanju. Poleg všitih etiket na oblačilu se uporabljajo tudi obesne etikete, tiskane na papirju ali kartonu. Tekstilni izdelki morajo biti skladno s Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih na všitih in obesnih etiketah obvezno opremljeni z informacijo o surovinski sestavi. Poleg omenjenega se priporoča, da so tekstilni izdelki opremljeni tudi z informacijami o velikostni številki in o postopku vzdrževanja izdelka (z ustreznimi dopolnilnimi informacijami). Vse informacije na všiti tako kot obesni etiketi morajo biti identične in v slovenskem jeziku. Neobvezna, a vendar dobrodošla so priporočila glede sprememb dimenzij in barvne obstojnosti izdelkov po postopku vzdrževanja, dodatni podatki o vzdrževanju izdelkov, naziv izdelka, ime proizvajalca oziroma blagovna znamka, država proizvodnje oziroma poreklo izdelka in podatki o eko proizvodnji oziroma eko materiali. Ustrezni podatki o izdelku se navajajo na trajno všitih etiketah, obesnih oziroma visečih etiketah in nalepkah, pri čemer je potrebno zadovoljiti naslednje kriterije: všite etikete na izdelkih ne smejo poškodovati (dražiti kože) uporabnika in materiala iz katerega so izdelane hlače ali slabo vplivati na videz izdelka, všita etiketa mora imeti prijeten otip in ne sme biti predolga, da ne moti med nošenjem hlač, podatki na všiti etiketi morajo biti čitljivi tudi po večkratnem pranju, kar še posebej velja za tiskane etikete, barvila za tisk morajo imeti ustrezno obstojnost, robovi všite etikete se po večkratnem pranju ne smejo cefrati, obesne oziroma viseče etikete in nalepke, ki so prisotne na posameznih izdelkih morajo biti enostavno odstranljive (ne smejo puščati sledov) in ne smejo motiti uporabnika. Všite etikete, na kateri so navedene informacije o surovinski sestavi, postopku vzdrževanja in velikostni številki se lahko prišijejo na levi notranji strani stranskega šiva pri žepu ali na levi notranji strani jeans hlač v pasnem delu (slika 16). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 27

34 Slika 16: Priporočljivi mesti za všitje etikete z informacijami o surovinski sestavi, postopku vzdrževanja in velikostni številki Všite etikete, na kateri so navedene informacije o blagovni znamki in velikostni številki so običajno všite na sredini ali na desnem delu notranje strani pasnega dela jeans hlač ter na zunanji strani hlač na zadnjem delu pasu kot je prikazano na sliki 17. Slika 17: Priporočljiva mesta za všitje etikete z informacijami o blagovni znamki in velikostni številki Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 28

35 4.1.1 PODATKI NA VŠITI IN OBESNI ETIKETI Edina obvezna informacija na všiti in obesni etiketi je navajanje surovinske sestave izdelkov skladno s Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih. Najpogostejša napaka pri označevanju surovinske sestave je navedba v tujem jeziku brez slovenskega prevoda in istočasno brez prevoda vseh ostalih informacij na etiketi. V primeru, da je prevedeno v slovenski jezik, pa je pogosto narobe ali pa pomanjkljivo prevedeno, in sicer samo na obesni etiketi. Navedba surovinske sestave na všiti etiketi se pogosto ne ujema s podatki na obesni etiketi. Na etiketah jeans hlač so poleg obveznih priporočljive tudi ostale informacije za pomoč kupcu oziroma uporabniku. Na sliki 18 sta prikazana primera etiket, ki bi jih izpostavila kot zadovoljiva, če bi bili podatki navedeni v slovenskem jeziku. Kupcu so z etiketo na sliki 18a podani osnovni podatki o vzdrževanju v pravilni obliki simbolov (tudi simbol za beljenje), poleg tega so v pisni obliki navedeni dodatni izrazi oziroma razloženi posamezni postopki vzdrževanja, ki omogočajo podaljšano uporabo izdelka. Denimo, zelo koristen je podatek o temperaturi likalnika pri likanju. Moteča pa je prisotnost znaka za skrajšanje všite etikete. Ta znak namreč spodbuja kupca, da odreže etiketo, s čimer zgubi dodatno razlago posameznih simbolov za vzdrževanje (slika 18a) in surovinske sestave jeans hlač na hrbtni strani všite etikete (slika 18b). a) b) Slika 18: a) Všita etiketa z zadostnim številom informacij vendar brez slovenskega prevoda ter delna odstranitev všite etikete in b) hrbtna stran etikete Ker podatki o proizvajalcih, dobaviteljih in poreklu izdelka ne spadajo pod obvezno navajanje (te podatke danes ne zahteva noben od veljavnih predpisov slovenske zakonodaje) sem preverila, ali so na jeans hlačah vseeno navedeni. Po pregledu sem ugotovila, da se najpogosteje označuje proizvajalec, pogosto poreklo blaga in redkeje dobavitelj. Proizvajalec je tisto»ime«, ki zagotavlja kakovost ter tisti»naslov«, ki omogoča možnost reševanja reklamacij, če to namesto njega ne stori trgovec. Še Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 29

36 vedno ima pomembno vlogo navedba porekla blaga, čeprav je ta precej zanemarjena ob vedno večji pomembnosti blagovnih znamk. Navedba dobavitelja je bila v preteklosti obvezna, danes se pojavlja le redko. SUROVINSKA SESTAVA IN TEKSTILNA IMENA JEANS HLAČ Delež surovinske sestave se na (slika 19a) všiti etiketi (95% bombaž, 2% vlakno poliimidno, 3% vlakno elastodi.) ne ujema z deležem na (slika 19b) obesni etiketi (1% bombaž). Poleg napak v surovinski sestavi nam spodnji primer na sliki 19a prikazuje, da na všiti etiketi ni celotnega slovenskega prevoda. Naveden je nepravilen vrstni red simbolov za vzdrževanje, simbol za beljenje ne ustreza standardom in simbol za naravno sušenje mora biti postavljen pod simbolom za sušenje. a) b) Slika 19: a) Različno označeni delež surovinske sestave na všiti in b) obesni etiketi istega izdelka Slika 2 prikazuje všito in obesno etiketo na enih izmed jeans hlačah v prodajalni Two Way. Na sliki 2a je prikazana napaka v zapisu surovinske sestave. Slika 2a na všiti in 2b na obesni etiketi prikazuje nepravilni vrstni red simbolov za vzdrževanje. Po standardu je pravilni vrstni red: pranje, beljenje, sušenje, likanje in profesionalna nega. Simbol za beljenje (prazen prekrižan trikotnik) ne ustreza standardu, moral bi biti črni prekrižani trikotnik, prav tako pri simbolu za pranje manjka stopinja nad številko. Velikostna številka ki je prikazana na sliki 2c se ne ujema z napisano številko na obesni etiketi (slika 2b). Hlače imajo na všiti etiketi označeno velikostno številko 3, kar glede na sliko 18d (3=44) pomeni, da bi morala biti velikostna številka na obesni etiketi 44 (slika 2b) namesto 42. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 3

37 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede a) b) c) d) Slika 2: Napake na všiti in obesni etiketi jeans hlačah kupljenih v prodajalni Two Way Glede na to, da je Urko slovenska blagovna znamka, bi pričakovali vse navedene informacije v slovenskem jeziku (slika 21a), vendar je prevod samo za surovinsko sestavo. Priporočljiva je navedba surovinske sestave v celem številu (slika 21c) kot je prikazano na obesni etiketi, na všiti pa je podana z decimalnimi števili (slika 21b). Velikostna številka je podana v anglosaški enoti v colah (slika 21a), ne glede na to, da je slovenski proizvajalec in se izdelki tržijo tudi na slovenskem tržišču. Simboli za vzdrževanje niso v pravem vrstnem redu in simbol za beljenje ne ustreza standardu (slika 21b). a) b) c) Slika 21: Napake na všiti in na obesni etiketi jeans hlač proizvajalca URKO Na sliki 22a je prikazan primer podajanja surovinske sestave posameznih sestavnih delov hlač na obesni etiketi z oznakami I. in II.. Takšno podajanje, ki ni po standardu, je potrošniku nerazumljivo. Šele navedbe na všiti etiketi (slika 22b) v tujem jeziku obrazložijo, da pomeni I. surovinsko sestavo osnovnega materiala hlač in II. surovinsko sestavo podloge oziroma žepne vrečke. Na všiti etiketi ni prevoda, prav tako se simbol za pranje na všiti etiketi (slika 22c) razlikuje od simbola na obesni etiketi (slika 22a). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 31

38 a) b) c) Slika 22: Napake na ženskih jeans hlačah Cavalli OZNAČEVANJE NEGE JEANS HLAČ S SIMBOLI IN DODATNI IZRAZI Kljub temu, da je opis postopka vzdrževanja na etiketah jeans hlač neobvezen, ga proizvajalci v večini primerov še vedno navajajo. To je priporočljivo, saj je potrošnik tako osveščen o postopku vzdrževanja, s čimer se zmanjša število reklamacij ob neustreznem vzdrževanju. Hkrati navedba postopka vzdrževanja omogoča večjo konkurenčnost med izdelki iste vrste. Najpogostejše napake pri navajanju postopka vzdrževanja so: Nepravilni vrstni red petih standardnih simbolov za vzdrževanje (glej sliko 2a in 2b). Nepravilno navajanje posameznih simbolov, predvsem simbola za beljenje in simbola za pranje, kjer je odsotna navedba stopinje (glej sliko 21b). Navajanje manjšega ali večjega števila simbolov. Na sliki 23a manjka simbol za sušenje. Slika 23b prikazuje nepravilni vrstni red simbolov in napačni simbol za beljenje. Zadnji simbol za naravno sušenje ni pravilen. Po navodilih standarda bi moral biti postavljen pod simbolom za sušenje. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 32

39 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede a) b) Slika 23: a) Manjkajoči simbol za sušenje in b) nepravilna postavitev simbola za naravno sušenje Navedba simbolov, ki ne ustrezajo evropskemu oziroma GINETEX sistemu označevanja postopkov vzdrževanja (slika 24). Slika 24: Neustrezne oznake postopka vzdrževanja Zbledel in spran videz všite tiskane etikete že pri novih hlačah (glej sliko 4). Simboli za vzdrževanje se pogosto na všiti etiketi razlikujejo od informacij na obesni etiketi. Na všiti etiketi (slika 25a) manjka simbol za sušenje, prav tako se simbol za pranje ne ujema z obesno etiketo (slika 25b). Na obeh etiketah pri simbolu za pranje manjka stopinja nad številko. Informacije na obesni etiketi so prevedene kot zahteva pravilnik, na všiti etiketi pa ni prevoda. a) b) Slika 25: Informacije na a) všiti in b) obesni etiketi niso identične Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 33

40 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Slika 26 prikazuje nekaj primerov všitih etiket na jeans hlačah, pri katerih se simboli za vzdrževanja nahajajo na pregibu etikete. Slika 26: Simboli za vzdrževanje na pregibu všite etikete Dodatni izrazi oziroma pisne informacije so pogosto navedene v tujem jeziku, kljub znanemu zahtevku Zakona o varstvu potrošnikov o prevajanju informacij, ki so pomembne za potrošnika. Slika 27 prikazuje navedbo neprevedenih dodatnih izrazov in redek primer pravilne navedbe simbola za beljenje. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 34

41 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Slika 27: Ni slovenskega prevoda za dodatne izraze o postopku vzdrževanja OZNAČEVANJE VELIKOSTNIH ŠTEVILK JEANS HLAČ Poleg vzdrževanja je zelo pomemben podatek tudi velikostna številka hlač, ki je prav tako po veljavnem pravilniku neobvezna navedba. Znano je, da na evropskem in tudi svetovnem tržišču obstaja neenotnost navajanja velikostnih številk. Velikostne številke jeans hlač se razlikujejo med posameznimi državami in tudi med posameznimi nacionalnimi ponudniki jeans hlač, ki imajo vsak svojo tabelo mer, po kateri izdelujejo jeans hlače. Kljub temu, da je navajanje velikostne številke neobvezno, je bila navedena na vseh etiketah jeans hlač. Navedba številke je bila zelo različna, kar je odvisno od države porekla hlač. Velikostne številke so običajno najbolj pregledne, če so navedene po nacionalnem načinu označevanja, kar je bil med pregledanimi hlačami le redek primer. Tudi standardi definiranja velikostnih številk se spreminjajo. Primer: A, D, SLO=38, I=42, F=4 prikazuje, da je bila pred leti med slovensko in italijansko oznako razlika za dve velikostni številki, danes pa so označene: A, D, SLO=38, I=44, F=4 kar pomeni, da je med slovensko in italijansko oznako razlika za tri velikostne številke. V večini primerov pri raziskavi pregledanih trgovin, so velikostne številke za jeans hlače podane v anglosaški enoti, z navedbo v colah. Podani sta dve oznaki: W (Weist), kar predstavlja pasni obseg hlač in L (Lenght) kar predstavlja dolžino hlač oziroma dolžino koraka. Menim da bi bil za potrošnika najlažji način prepoznavanja velikosti hlač z navedbo priktograma. Kljub temu, da je priporočljiva uporaba piktograma tudi za jeans hlače, ga proizvajalci ne uporabljajo, saj pri pregledu hlač nisem zasledila niti enega primera. Piktogram, ki v slikovni obliki navaja značilne izmere telesa podaja bolj splošno razumljivo navedbo velikosti hlač, ki bi bila tudi bolj informativna za kupca. Na piktogramu jeans hlač zadostujejo mere za višino telesa, pasni obseg, kolčni obseg in dolžino koraka. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 35

42 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Na sliki 28 je prikazan pogost primer, ko so velikostne številke jeans hlač podane za številne evropske države, razen za Slovenijo. Slika 28: Velikostne številke podane za številne evropske države razen za Slovenijo Na sliki 29 so navedeni primeri oznake velikosti različnih hlač samo v anglosaški enoti oziroma v colah (1 in. = 2,54 cm). Pojavlja se vprašanje, ali kupci vedo kaj pomeni W in L oziroma kolikšno velikostno številko predstavljajo oznake? Na to vprašanje dobimo odgovor v drugem delu raziskave pri analizi anketnih vprašalnikov. Slika 29: Oznake velikostnih številk podane v anglosaški enoti Na sliki 3 je velikostna številka podana za EU=44 in ZDA=28 (v anglosaški enoti). Dejstvo je, da se evropske velikostne številke razlikujejo po državah, vprašanje je ali ta številka ustreza naši oznaki za velikostno številko? Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 36

43 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Slika 3: Velikostna številka podana za EU in ZDA Slika 31 prikazuje primer oznake velikosti jeans hlač s številčno in črkovno oznako. Slika 31: Črkovno označevanje velikostne številke jeans hlač Na sliki 32 je velikostna številka slabo označena. Kupec težko opazi, da ta številka predstavlja velikost hlač. Slika 32: Slabo označena velikostna številka, ki jo kupec težko opazi Na spodnjem primeru jeans hlač (slika 33a) je na obesni etiketi podana velikostna številka v nemškem jeziku (Gr. = Grosse, L = Lange), označena pa v anglosaški enoti 33/36 (slika 33b). Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 37

44 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede a) b) Slika 33: a) Na obesni etiketi je velikostna številka podana v nemškem jeziku, b) označena pa v anglosaški enoti DIMENZIJSKE SPREMEMBE JEANS HLAČ V nekaterih primerih jeans hlač je bila prisotna tudi informacija o dimenzijski spremembi izdelka, ne glede na to, da ni obvezna. Odstotek (%) krčenja nam predstavlja dimenzijsko spremembo nastalo po vzdrževanju izdelka. Podajanje dimenzijske spremembe na etiketah se mi zdi pomembna, saj je na ta način potrošnik seznanjen z možnostjo spremembe izdelka po vzdrževanju. Če je navedeno odstopanje večje, ima potrošnik možnost izbire in se na osnovi te informacije lažje odloči ali bo izdelek kupil ali ne. V Priporočilu o označevanju tekstilnih izdelkov je navedena priporočljiva dimenzijska sprememba za hlače ±2% po dolžini in širini. Na sliki 34 je prikazan primer hlač z 5% maksimalnim krčenjem. 5% predstavlja na dolžini enega metra 5 cm, kar pomeni, da gre za praktično neprimeren izdelek. Proizvajalci bi morali z dodatnimi postopki obdelave zmanjšati stopnjo krčenja v času vzdrževanja s strani kupca. Slika 34: 5% dimenzijska sprememba podana na všiti etiketi, ki je bistveno večja od priporočljive OSTALE NEPRAVILNOSTI NA ETIKETAH JEANS HLAČ Poleg nepravilnosti, ki se pojavljajo pri navedbi surovinske sestave, pri označevanju nege jeans hlač s simboli in dodatni izrazi, pri označevanju velikostnih številk in Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 38

45 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede dimenzijskih sprememb, se pojavljajo še ostale napake, ki so bile opazne pri raziskavi trga. Na všiti etiketi (slika 35a) navedene informacije niso prevedene v slovenski jezik. Podatki o surovinski sestavi, dimenzijski spremembi in dodatni izrazi za vzdrževanje jeans hlač pa so prevedeni samo na obesni etiketi (slika 35b). Kupec ob nakupu jeans hlač odstrani obesno etiketo in s tem tudi prevedene informacije. a) b) Slika 35: Prevod informacij samo na obesni etiketi Slika 36 prikazuje pogosto napako, ko nalepka s ceno prekriva podatke na obesni etiketi. Na sliki 36a nalepka s ceno prekriva surovinsko sestavo in na sliki 36b podatke o vzdrževanju in o dimenzijskih spremembah. a) b) Slika 36: a) Nalepka s ceno prekriva surovinsko sestavo ter b) simbole vzdrževanja in dimenzijske spremembe Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 39

46 Slika 37 prikazuje primer, kjer je prisotnih preveč obesnih etiket. Preveliko število obesnih etiket zmede potrošnika in s tem lahko prikrije pomembne informacije, ki bi denimo vplivale na odločitev o neprimernosti izdelka za nakup. Slika 37: Preveč prisotnih obesnih etiket na jeans hlačah Naletela sem na primer, kjer ni bila prisotna všita etiketa (slika 38a) kar kaže na napako šivilje in površnost pri končni kontroli hlač. Obesna etiketa (slika 38b) na hlačah je bila prisotna. a) b) Slika 38: Jeans hlače brez všite etikete Slika 39a prikazuje všito etiketo, ki je pritrjena s pritrdilnim šivom skupaj z žepom. V tem primeru kupec ne vidi podatkov o surovinski sestavi in postopek vzdrževanja jeans hlač (slika 39b in 39c) na spodnji strani etikete. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 4

47 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede a) b) c) Slika 39: Všita etiketa je po pomoti pritrjena s pritrdilnim šivom kar kupcu onemogoča vpogled v prisotne informacije Oznake eko etiket nam zagotavljajo, da izdelek ne vsebuje strupenih snovi, kot so: pesticidi, rakotvorna barvila, formaldehid in težke kovine. Meje dopustnosti niso enotne, razlikujejo se po tem ali je izdelek v stiku s kožo ali ne. Glede na to, da so jeans hlače v stiku s kožo, se mi zdi pomembno, da bi bil bombaž, ki nosi glavni delež vsebnosti materiala za hlače ekološko pridelan. Žal med vsemi pregledanimi jeans hlačami nisem opazila eko etikete oziroma eko izdelka, kar kaže na še vedno premajhno ekološko osveščenost proizvajalcev in kupcev. TISKANA IN TKANA ETIKETA Informacije na všiti etiketi jeans hlač morajo biti obstojne celoten čas uporabe in s tem tudi vzdrževanje izdelka. Nepravilnost, ki se pojavljaj pri tiskani všiti etiketi, je v določenih primerih že na novih hlačah spran videz in slaba vidnost informacij. Slika 4 prikazuje več primerov slabo vidih všitih tiskanih etiket. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 41

48 Unverza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Slika 4: Spran videz tiskanih etiket že pri novih jeans hlačah Tkana všita etiketa je zaradi obstojnosti informacij skozi celoten čas uporabe izdelka primernejša za uporabo pri jeans hlačah v primerjavi s tiskano. Zapis simbolov za vzdrževanje je na tkani etiketi težje izvedljiv kot na tiskani etiketi, klub temu morajo biti prisotne informacije pravilne. Slika 41 prikazuje primer tkane etiketa na jeans hlačah, kjer ni slovenskega prevoda, velikostna številka je podana v anglosaški enoti, simboli vzdrževanja niso v pravilnem vrstnem redu, simbola za beljenje in profesionalno nego ne ustrezata standardu. Slika 41: Tkana etiketa je obstojnejša ob tiskane etikete TABELA O POSTOPKU VZDRŽEVANJA TEKSTILNIH IZDELKOV V prodajalnah tekstilnih izdelkov se priporoča prisotnost obvestila o pomenu mednarodnih simbolov in oznak za vzdrževanje tekstilnih izdelkov. Poleg pregleda jeans hlač sem preverila tudi prisotnost izobešenih obvestil o postopku vzdrževanja v posameznih prodajalnah jeans hlač. Obvestila so bila prisotna v vseh prodajalnah. Slika 42 prikazuje tabelo označevanja vzdrževanja s simboli po standardu SIST ISO Prikazana tabela ni prilagojena zadnjim spremembam oziroma najnovejšim predpisom. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 42

49 Slika 42: Tabela označevanja vzdrževanja s simboli V eni izmed prodajaln jeans hlač je bila prisotna tabela vzdrževanja s simboli poškodovana (slika 43). Tabela mora biti nepoškodovana s pravilno navedenimi oznakami po standardu. Slika 43: Poškodovana tabela postopkov vzdrževanja v eni izmed prodajaln jeans hlač Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev 43

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VANJA KASTELIC

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VANJA KASTELIC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VANJA KASTELIC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POZICIONIRANJE TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK PODJETJA MERCATOR Ljubljana, december

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo.

V šestem delu podajam zaključek glede na raziskavo, ki sem jo izvedel, teorijo in potrjujem svojo tezo. UVOD Oglaševanje je eno izmed najpomembnejših tržno-komunikacijskih orodij sodobnih podjetij, nemalokrat nujno za preživetje tako velikih kot malih podjetij. Podjetja se pri izvajanju oglaševanja srečujejo

More information

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE

OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO OPREDELJEVANJE CILJNIH TRGOV ZA BODOČE ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE Kandidatka: Andreja Pfeifer Študentka rednega študija Številka

More information

Socialni marketing in njegova učinkovitost: primer varnosti v cestnem prometu akcija Prehitra vožnja, obžalovanja vredna

Socialni marketing in njegova učinkovitost: primer varnosti v cestnem prometu akcija Prehitra vožnja, obžalovanja vredna UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Anja Vertič Socialni marketing in njegova učinkovitost: primer varnosti v cestnem prometu akcija Prehitra vožnja, obžalovanja vredna Diplomsko delo Ljubljana

More information

PREPOZNAVNOST PRIREDITVE PODEŽELJE V MESTU

PREPOZNAVNOST PRIREDITVE PODEŽELJE V MESTU UNIVERZ V LJULJNI IOTEHNIŠK FKULTET OELEK Z ZOOTEHNIKO Klemen MUMELJ PREPOZNVNOST PRIREITVE POEELJE V MESTU IPLOMSKO ELO Univerzitetni študij Ljubljana, UNIVERZ V LJULJNI IOTEHNIŠK FKULTET OELEK Z ZOOTEHNIKO

More information

STRATEGIJA RAZLIKOVANJA NA TRGU VINA S POUDARKOM NA GEOGRAFSKEM POREKLU

STRATEGIJA RAZLIKOVANJA NA TRGU VINA S POUDARKOM NA GEOGRAFSKEM POREKLU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Nina Malec Mentor: doc. dr. Klement Podnar STRATEGIJA RAZLIKOVANJA NA TRGU VINA S POUDARKOM NA GEOGRAFSKEM POREKLU Primer: vinska klet Zlati Grič Diplomsko

More information

RAZLIKE MED KUPCI TRGOVSKIH IN PROIZVAJALČEVIH BLAGOVNIH ZNAMK KAVE

RAZLIKE MED KUPCI TRGOVSKIH IN PROIZVAJALČEVIH BLAGOVNIH ZNAMK KAVE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO RAZLIKE MED KUPCI TRGOVSKIH IN PROIZVAJALČEVIH BLAGOVNIH ZNAMK KAVE Ljubljana, junij 2006 ŠPELA TURJAN IZJAVA Študentka Špela Turjan izjavljam, da

More information

UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI

UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleksandra Likl UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleksandra

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

Spletne ankete so res poceni?

Spletne ankete so res poceni? Spletne ankete so res poceni? Dr. Vasja Vehovar, FDV info@ris.org Internet v letu 2001 Leto največjega večanja števila uporabnikov Letna stopnja rast okoli 40% 350.000 (jan. 2001) 500.00 (jan. 2002) Gospodinjstva:

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

KREPITEV MOČI BLAGOVNE ZNAMKE ZLATO POLJE Z UMEŠČANJEM IZDELKOV V RESNIČNOSTNI ŠOV GOSTILNA IŠČE ŠEFA

KREPITEV MOČI BLAGOVNE ZNAMKE ZLATO POLJE Z UMEŠČANJEM IZDELKOV V RESNIČNOSTNI ŠOV GOSTILNA IŠČE ŠEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO KREPITEV MOČI BLAGOVNE ZNAMKE ZLATO POLJE Z UMEŠČANJEM IZDELKOV V RESNIČNOSTNI ŠOV GOSTILNA IŠČE ŠEFA Ljubljana, julij 2016 ROK CANKAR IZJAVA O

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

TRŽNO POZICIONIRANJE COCA COLE, PRIMERJAVA SLOVENIJE IN HRVAŠKE

TRŽNO POZICIONIRANJE COCA COLE, PRIMERJAVA SLOVENIJE IN HRVAŠKE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO TRŽNO POZICIONIRANJE COCA COLE, PRIMERJAVA SLOVENIJE IN HRVAŠKE Študent: Bojan Kotnik Naslov: Ormoška cesta 11, 9240 Ljutomer Številka

More information

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo

Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, UL Krepitev povezave med družbeno odgovornostjo gospodarskih družb, državljani, konkurenčnostjo

More information

ANALIZA DEJAVNIKOV NAKUPA PARFUMA

ANALIZA DEJAVNIKOV NAKUPA PARFUMA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DEJAVNIKOV NAKUPA PARFUMA Ljubljana, januar 2007 LANA ŠKRBIĆ IZJAVA Študentka Lana Škrbić izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela,

More information

VODENJE IN USPEŠNOST PODJETIJ

VODENJE IN USPEŠNOST PODJETIJ B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar VODENJE IN USPEŠNOST PODJETIJ Mentorica: mag. Marina Trampuš, univ. dipl. org Lektorica: Andreja Tasič Kandidatka: Sabina Hrovat Kranj, september 2008

More information

FUNKCIJA EMBALAŽE IN NJEN VPLIV NA PRODAJO PARFUMOV

FUNKCIJA EMBALAŽE IN NJEN VPLIV NA PRODAJO PARFUMOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO FUNKCIJA EMBALAŽE IN NJEN VPLIV NA PRODAJO PARFUMOV Ljubljana, September 2011 Nataša Todoroska IZJAVA Študentka NATAŠA TODOROSKA izjavljam, da sem

More information

Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO. Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič

Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO. Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO Nuša TADENC NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič Ljubljana, 2014 Zahvala Za pomoč

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN URBANČNIK

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN URBANČNIK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN URBANČNIK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OGLAŠEVANJE NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH na primerih slovenskih proizvodnih

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija VPŠ DOBA VISOKA POSLOVNA ŠOLA DOBA MARIBOR KONFLIKTI IN REŠEVANJE LE-TEH V PODJETJU ČZP VEČER, D. D. Diplomsko delo Darja Bračko Maribor, 2009 Mentor: mag. Anton Mihelič Lektor: Davorin Kolarič Prevod

More information

JE MAJHNA RAZLIKA LAHKO VELIK KORAK? ALI: KRITIČNI PREGLED PRENOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZAVAROVALNICE TRIGLAV

JE MAJHNA RAZLIKA LAHKO VELIK KORAK? ALI: KRITIČNI PREGLED PRENOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZAVAROVALNICE TRIGLAV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MONIKA MIKLIČ MENTOR: DOC. DR. MIHAEL KLINE JE MAJHNA RAZLIKA LAHKO VELIK KORAK? ALI: KRITIČNI PREGLED PRENOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZAVAROVALNICE TRIGLAV

More information

I. del. Kako do originalnih idej, učinkovitih akcij in vrhunskega designa? mag. Tomaž korelc, mba. Strateška marketinška agencija. Creatoor Marketing

I. del. Kako do originalnih idej, učinkovitih akcij in vrhunskega designa? mag. Tomaž korelc, mba. Strateška marketinška agencija. Creatoor Marketing S T R AT E Š K I MARKETING IN RAZVOJ BLAGOVNIH ZNAMK Creatoor Marketing Strateška marketinška agencija Kako do originalnih idej, učinkovitih akcij in vrhunskega designa? mag. Tomaž korelc, mba kreator,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Barbara Istenič Percepcija slovenskih prestižnih modnih znamk oblačil na slovenskem modnem trgu Diplomsko delo Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJA DOGODKA KOT OBLIKA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA NA PRIMERU MARATONA TREH SRC Ljubljana, september 2008 PRIMOŽ GIDER IZJAVA Študent Primož Gider

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE

DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE (EMPLOYEE MOTIVATION IN GOOGLE COMPANY) Študent: Niko Grkinič Študent rednega študija Številka

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST ŠTUDENTOV V RAZMERJU DO NAKUPA AVTOMOBILA Ljubljana, september 2009 NINA DRAGIČEVIĆ IZJAVA Študentka Nina Dragičević izjavljam,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Janškovec Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja

More information

UVELJAVITEV ZNAMKE PEAK PERFORMANCE NA SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM TRGU

UVELJAVITEV ZNAMKE PEAK PERFORMANCE NA SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM TRGU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UVELJAVITEV ZNAMKE PEAK PERFORMANCE NA SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM TRGU Ljubljana, september 2010 GAŠPER GOBEC IZJAVA Študent GAŠPER GOBEC izjavljam,

More information

KOMUNICIRANJE S POTROŠNIKI BIO IZDELKOV PODJETJA ŽITO D.D.

KOMUNICIRANJE S POTROŠNIKI BIO IZDELKOV PODJETJA ŽITO D.D. Organizacija dela KOMUNICIRANJE S POTROŠNIKI BIO IZDELKOV PODJETJA ŽITO D.D. Mentor: red. prof. dr. Goran Vukovič Somentor: doc. dr. Miha Marič Kandidat: Leopold Miš Kranj, junij 2016 ZAHVALA Zahvaljujem

More information

Oglaševanje. Uredila Zlatko Jančič in Vesna Žabkar

Oglaševanje. Uredila Zlatko Jančič in Vesna Žabkar Oglaševanje Uredila Zlatko Jančič in Vesna Žabkar Oglaševanje Uredila Zlatko Jančič in Vesna Žabkar Izdajatelj: Za založbo: Recenzenta: Lektura: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV Hermina Krajnc dr.

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO.

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO. UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO Adrijana Pavšič Mentor: pred. Tomica Dumančić, univ. dipl. soc Nova Gorica,

More information

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane.

Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano. Vse pravice pridržane. UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V UPRAVI Miro Haček in Irena Bačlija Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Za založbo Hermina Krajnc Ljubljana 2012 Copyright po delih in v celoti FDV 2012, Ljubljana. Fotokopiranje

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO BOŠTJAN MARINKO

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO BOŠTJAN MARINKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO BOŠTJAN MARINKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VZDUŠJE V SKUPINI PETROL Ljubljana, oktober 2004 BOŠTJAN MARINKO IZJAVA

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

TRŽENJE VINA KOT PRESTIŽNEGA BLAGA

TRŽENJE VINA KOT PRESTIŽNEGA BLAGA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Katja Šturm TRŽENJE VINA KOT PRESTIŽNEGA BLAGA DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Katja Šturm Mentor: izr. prof.

More information

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jure Ramovš. Mentor: izr. prof. dr. Marko Lah

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jure Ramovš. Mentor: izr. prof. dr. Marko Lah UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jure Ramovš Mentor: izr. prof. dr. Marko Lah UPORABA TRŽENJSKEGA SPLETA NA PRIMERU FESTIVALA CARNIOLA Diplomsko delo Ljubljana, 2005 1. UVOD...2 2. FESTIVAL...

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAJA NEMANIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAJA NEMANIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAJA NEMANIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRIMERJAVA TRŽENJSKEGA SPLETA DVEH TURISTIČNIH DESTINACIJ: LJUBLJANE IN SEVILJE

More information

MOTIVACIJSKE TEORIJE V UČBENIKIH TRŽENJA

MOTIVACIJSKE TEORIJE V UČBENIKIH TRŽENJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJSKE TEORIJE V UČBENIKIH TRŽENJA Ljubljana, april 2010 ŽIGA LOVŠIN IZJAVA Študent Žiga Lovšin izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU Sara Skok Ljubljana, maj 2017 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO DIPLOMSKO

More information

METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013)

METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013) METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013) NOSILEC: doc. dr. Mitja HAFNER-FINK Spletni naslov, kjer so dostopne vse informacije o predmetu: http://mhf.fdvinfo.net GOVORILNE URE doc.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Špela Juhart Metaforični svet zelenih tržnih znamk Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Špela Juhart Mentor: doc.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Kristina Slemenšek Primerjalna analiza tradicionalnega in internetnega oglaševanja na primeru podjetij Merkur in OBI Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA

More information

Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo

Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Klemen Černivec Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONCA NOČ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONCA NOČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONCA NOČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MOŽNOSTI TRŽENJA SAMOSTOJNEGA HOTELSKEGA OBJEKTA NA PRIMERU HOTELA JEZERO V BOHINJU

More information

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE Ljubljana, december 2013 TAJA ŽUNA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Taja Žuna, študentka

More information

Novice 16 Januar 2017

Novice 16 Januar 2017 Slovenija Novice 16 Januar 2017 Fizični in digitalni svet sta se med seboj prepletla Nova pravila identifikacije izdelkov RFID? EPCIS? Zakaj tako počasi? Povej mi recept in jaz ti razkrijem hranilno vrednost

More information

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU Ljubljana, julij 2003 TANJA KUTNAR IZJAVA Študentka TANJA KUTNAR izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega

More information

Fondazione Pubblicità Progresso Primer uspešnega izvajalca socialnega marketinga v Italiji

Fondazione Pubblicità Progresso Primer uspešnega izvajalca socialnega marketinga v Italiji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tanja Knez Fondazione Pubblicità Progresso Primer uspešnega izvajalca socialnega marketinga v Italiji Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Zaviralni dejavniki spletnega nakupovanja v Sloveniji

Zaviralni dejavniki spletnega nakupovanja v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Iris Pečnik Zaviralni dejavniki spletnega nakupovanja v Sloveniji Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Iris Pečnik

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE. Magistrsko delo

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE. Magistrsko delo UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE SISTEM KAKOVOSTI ZA MALA PODJETJA Mentor: izr. prof. dr. Janez Marolt Kandidatka: Martina Smolnikar Kranj, december 2007 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju,

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA RAZVOJ WELLNESS CENTRA NA PTUJU DEVELOPMENT OF WELLNESS CENTRE IN PTUJ

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA RAZVOJ WELLNESS CENTRA NA PTUJU DEVELOPMENT OF WELLNESS CENTRE IN PTUJ UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO RAZVOJ WELLNESS CENTRA NA PTUJU DEVELOPMENT OF WELLNESS CENTRE IN PTUJ Kandidatka: Petra Serdinšek Študentka rednega študija Številka indeksa:

More information

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva

Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Maks Tajnikar (urednik) Petra Došenović Bonča Mitja Čok Polona Domadenik Branko Korže Jože Sambt Brigita Skela Savič Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva Univerza v Ljubljani EKONOMSKA FAKULTETA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN ŠTER

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN ŠTER UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLEMEN ŠTER UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA PROCESA MANAGEMENTA PO TEMELJNIH FUNKCIJAH V PODJETJU SAVA TIRES d. o.

More information

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Nedovič Metodologija trženja mobilnih aplikacij DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO Mojca Markizeti Jesenice, September, 2004 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO ANALIZA DEJAVNOSTI

More information

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU Ljubljana, junij 2016 VESNA PESTOTNIK IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Vesna Pestotnik,

More information

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA 080 KOT TRŽNOKOMUNIKACIJSKO ORODJE: ŠTUDIJA PRIMERA MODRE ŠTEVILKE

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA 080 KOT TRŽNOKOMUNIKACIJSKO ORODJE: ŠTUDIJA PRIMERA MODRE ŠTEVILKE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE JANJA KOSEC BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA 080 KOT TRŽNOKOMUNIKACIJSKO ORODJE: ŠTUDIJA PRIMERA MODRE ŠTEVILKE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov

More information

UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI

UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ANA MILOVANOVIČ UOKVIRJANJE NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI ŠTUDIJA PRIMERA: NEIZVOLITEV ALOJZA PETERLETA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DIPLOMSKO DELO

More information

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH Z VODENJEM

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH Z VODENJEM UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH Z VODENJEM Mentor: izr. prof. dr. Metod Černetič Kandidatka:

More information

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1

Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 Izvirni znanstveni članek UDK 316.324..8:316.472.47:001.92 Blaž Lenarčič Transfer znanja in socialni kapital v družbi znanja 1 POVZETEK: V prispevku obravnavamo obtok, diseminacijo in aplikacijo znanstvenih

More information

PRIMERJAVA INDIJSKEGA IN SLOVENSKEGA POGAJALSKEGA SLOGA

PRIMERJAVA INDIJSKEGA IN SLOVENSKEGA POGAJALSKEGA SLOGA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRIMERJAVA INDIJSKEGA IN SLOVENSKEGA POGAJALSKEGA SLOGA Ljubljana, junij 2007 TANJA OBLAK IZJAVA Študentka Tanja Oblak izjavljam, da sem avtorica

More information

Evalvacija Centra aktivnosti Fužine (CAF) Središče druženja in aktivnosti za starejše

Evalvacija Centra aktivnosti Fužine (CAF) Središče druženja in aktivnosti za starejše UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Katja Kumše Evalvacija Centra aktivnosti Fužine (CAF) Središče druženja in aktivnosti za starejše Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D.

POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D. UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO POGAJANJA V NABAVI V PODJETJU MERCATOR D.D. Študent: Darko Jerenec Številka indeksa:81550823 Redni študij Program: visokošolski strokovni

More information

Manager in vodenje podjetja

Manager in vodenje podjetja UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO Manager in vodenje podjetja Kandidatka: Katja Kostrevc Študentka rednega študija Številka indeksa: 81617548 Program: visokošolski strokovni

More information

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije

Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije Univerza na Primorskem Fakulteta za management 1 Dr. Cene Bavec Izbrana poglavja iz sodobne teorije organizacije Klasična teorija organizacije (nelektorirana delovna verzija) Koper, marec 2004 2 1. UVOD...3

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Nika Brodnik Družbena odgovornost v oglaševanju na primeru podjetja UniCredit Banka Slovenija d.d. Diplomsko delo Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Uroš NEDELJKO REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 DIPLOMSKO

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ALEŠ PUSTOVRH UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO INTERNACIONALIZACIJA MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ NA TRGE EVROPSKE UNIJE S

More information

Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega

Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Ogrizek Ravnanje s človeškimi viri na primeru zdraviliškega turizma Magistrsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TRŽENJSKI SPLET NA PRIMERU WELLNESS CENTRA HOTELOV PALACE

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TRŽENJSKI SPLET NA PRIMERU WELLNESS CENTRA HOTELOV PALACE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO TRŽENJSKI SPLET NA PRIMERU WELLNESS CENTRA HOTELOV PALACE Ljubljana, september 2003 DUNJA BARBARIČ IZJAVA Študentka izjavljam, da sem avtorica tega

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O

UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE: MODEL FUTURE-O LEARNING ORGANIZATION MODEL FUTURE-O Kandidatka: Tina Mesarec Študentka izrednega študija

More information

VPLIV UNIFORM STEVARDES NA PODOBO PODJETJA

VPLIV UNIFORM STEVARDES NA PODOBO PODJETJA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija dela VPLIV UNIFORM STEVARDES NA PODOBO PODJETJA Mentor: red. prof. dr. Marko Ferjan Kandidat: Ana Lazović Kranj, september 2008 ZAHVALA

More information

Promotor zdravega načina življenja Turizem, Velnes, Zdravje SPLOŠNI DEL

Promotor zdravega načina življenja Turizem, Velnes, Zdravje SPLOŠNI DEL Naziv programske enote Program Področje Utemeljenost (v skladu z javnim razpisom in analizo potreb) Promotor zdravega načina življenja Turizem, Velnes, Zdravje SPLOŠNI DEL V skladu z Resolucijo o Nacionalnem

More information

TURISTIČNA PODOBA SLOVENIJE V FOTOGRAFIJI

TURISTIČNA PODOBA SLOVENIJE V FOTOGRAFIJI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LIDIJA PAKIŽ TURISTIČNA PODOBA SLOVENIJE V FOTOGRAFIJI Primer: Katalog Slovenske turistične organizacije Welcome to Slovenia DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2004

More information

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE

DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN DRUŽBENO POROČANJE Ljubljana, september 2010 KAJA DOLINAR IZJAVA Študent/ka Kaja Dolinar izjavljam, da sem avtor/ica

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Polonca Bezjak ARBORETUM VOLČJI POTOK (Odnos ljudi do narave, prostega časa in Arboretuma) DIPLOMSKO DELO Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

More information

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV

KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KAKO ZAPOSLENI V PODJETJU DOMEL D.D. SPREJEMAJO UVAJANJE SISTEMA 20 KLJUČEV Ljubljana, junij 2003 MATEJ DEBELJAK IZJAVA Študent Matej Debeljak izjavljam,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POVEZANOST ETIKE IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V PODJETJU LJUBLJANA, februar 2003 ŠPELA ROBAS IZJAVA Študent/ka izjavljam, da sem avtor/ica tega diplomskega

More information

OBVEŠČANJE V ETIKETI TISKARNI, d.d.

OBVEŠČANJE V ETIKETI TISKARNI, d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov OBVEŠČANJE V ETIKETI TISKARNI, d.d. Mentor: red. prof. dr. Jože Florjančič Kandidat:

More information

FLUKTUACIJA KADRA V PODJETJU LESNINA d.d.

FLUKTUACIJA KADRA V PODJETJU LESNINA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov FLUKTUACIJA KADRA V PODJETJU LESNINA d.d. Mentor: doc. dr. Vesna Novak Kandidat:

More information

UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE

UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO DIPLOMSKA NALOGA UČENJE VEŠČIN KOMUNIKACIJE IN REŠEVANJA KONFLIKTOV V DRUŽINI SKOZI PRIZMO IZKUSTVENEGA UČENJA V ŠOLI ZA STARŠE Avtorica: Katja Bejakovič

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Eva Požar Promocija duševnega zdravja med študenti Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Eva Požar Mentorica: doc.

More information

VLOGA INTERNETA V TRŽENJU TURISTIČNIH STORITEV

VLOGA INTERNETA V TRŽENJU TURISTIČNIH STORITEV UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MATEJA PAVLICA MENTOR: izr. prof. dr. Vasja Vehovar VLOGA INTERNETA V TRŽENJU TURISTIČNIH STORITEV DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2003 UVOD... 4 1 TURIZEM OSNOVNI

More information

RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI

RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo RAZVOJ KONCEPTA UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI Kandidat: Dejan Kelemina, dipl.oec, rojen leta, 1983 v kraju Maribor

More information

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI Ime in priimek: Mojca Česnik, Sandra Gošnak Naslov naloge: Usklajevanje delovnega in družinskega življenja; problem mladih družin Kraj: Ljubljana Leto: 9 Št. strani: 85 Št. slik:

More information

VAROVANJE ZASEBNOSTI POTROŠNIKOV PRI PREUČEVANJU NJIHOVEGA VEDENJA S SODOBNIMI RAZISKOVALNIMI METODAMI

VAROVANJE ZASEBNOSTI POTROŠNIKOV PRI PREUČEVANJU NJIHOVEGA VEDENJA S SODOBNIMI RAZISKOVALNIMI METODAMI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VAROVANJE ZASEBNOSTI POTROŠNIKOV PRI PREUČEVANJU NJIHOVEGA VEDENJA S SODOBNIMI RAZISKOVALNIMI METODAMI Ljubljana, julij 2014 PETRA GORIČAN IZJAVA

More information

Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI

Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Diplomska naloga KAKOVOST ŽIVLJENJA STARIH LJUDI (Pregled diplomskih nalog) Študentka: Nermina Jezerkić Ljubljana 2009 1 Univerza v Ljubljani Fakulteta za

More information