*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA

Size: px
Start display at page:

Download "*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA"

Transcription

1 Thuto ea 4 *16 22 Phupu Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Ezek. 37:1 14; Ba-Ef. 2:10; Ezek. 47:1 8; Matt. 5:16; Tšen.. 22:1, 2; Esa. 61:1 11. Teman a Khopolo: Ho tla phela sebopuoa se seng le se seng se hahabang se leng teng moo ho fihlang linōka tse peli; le lihlapi tsona li tla ba ngata: hobane metsi ao a fela a tla fihla teng, leoatle le hlapholohe; tsohle tse tla fihleloa ke nōka li tla phela. (Ezekiele 47:9). Motse o neng o ile oa tlokoma ka bo 1950 le maqalong a lilemo tsa 1960 o ne o so fetohile lepatlelo la ntoa ho ea mafelong a lilemo tsa bo 1960 le maqalong a tsa bo Boholo ba malapa bo ile ba falla, ba siea letoto la matlo a lefelloang bolulo e le lesupi, a bile a chesitsoe. Khoebo ea tloha me lithethefatsi le botlokotsebe tsa kena, ho ekelletsa motse oo ho se ratehe ho feta. Ka 1986 lelapa la Bokreste la siea lehae la bona le mofuthu le mothating oa toropo ba fallela motseng ona o nyotobetseng oa mabalane. Moruti ea tsoang toropong e ngoe le eena a ba etsisa. Ba ile ba tsosa meaho e meli e neng e chesitsoe eaba ba etsa mahae a bona. Malapa ana a mabeli a ile a qeta nako literateng, ba teana le lihlopha tsa motse ba tsoaka-tsoakana le ba setseng tikolohong eo. Malapa ana a mabeli e bile lisebelisoa tseo Molimo a li sebelisitseng ho akofisa ho qaloa ha kereke e ileng ea tlisa pholo le phetoho motseng ona o shoeleng. Mosebetsi oa bona le phetoho li ntse li tsoela pele le kajeno, me ba entse phethoho maphelong a mangata moo. Ho na le seo Molimo a batlang ho se bua ka boikarabello ba kereke ea Hae maemong a hlokang tšepo joalo ka ana. Thuto ea beke ena e tsoela pele ho mamela mohoo mantsoe a Testamente ea Khale a biletsang batho ba Molimo hore ba bonahatse semelo sa Molimo sa ho fana ho lefatše. *Ithute thuto ea beke ena ho lokisetsa Sabatha sa la 23 Phupu. 30

2 SONTAHA 17 Phupu Ho Phela ho Kreste Mohau oa Molimo o tlisang tsosoloso ho ba shoeleng libeng tsa bona o hlahisoa ka ho hlaka ho Ezekiele 37. Ponong, moporofeta Ezekiele ho nkuoa ke Moea ho ea thoteng e tletseng masapo a bafu, a omeletseng, a hasaneng. Masapo ana a tšoantša ntlo eohle ea Israele. Molimo oa botsa, Mora motho, na maspo ao a ka tsoha na? (Ezek. 37:3). Karabo ea potso ena e hlahella ha moporofeta a porofetela masapo ao. Bala Ezekiele 37:1 14. Molimo o ne a tlo etsa ng ka sechaba sa Hae? Litholoana tsa molaetsa o fuoang masapo a omeletseng ke hore (1) A ba phela, ba ema ka maoto e le sera se seholo haholo-holo (Ezek. 37:10); (2) Molimo o tla tsitsisa sechaba sa Hae naheng ea bona (Ezek. 37:14); (3) me ba tla tseba hore ke Molimo ea entse taba eo (Ezek. 37:14). Empa ho tsosolosoa ha ho ea lekana. Batho ba Molimo ba tsosolosetsoa thomo, bakeng sa sepheo. Israele e ne e lokela ho ba leseli la lichaba. Bala Ba-Efese 2:10. Hobaneng ha re phelisoa---re boptjoa bocha semoeng ho Kreste? Ho amoheleha ho Molimo ho na le tiiso feela ka Mor a Hae a ratoang, mesebetsi e molemo empa e le litholoana tsa tšebetso ea lerato la Hae le tšoarelang sebe. Ha se makhabane a re lokafatsang, me ha ho seo re se fuoang ka lebaka la mesebetsi ea rona e molemo leo ka lona re ka batlang tokelo ea pholoho ea meea ea rona. Pholoho ke mpho ea Molimo eo a e fanang feela ho molumeli, eo a e fuoang ka lebaka feela la Kreste. Moea o tšoenyehileng o ka fumana khotso ka ho lumela ho Kreste, me khotso ea hae e tla ba ka tekanyo ea tumelo ea hae le tšepo. A ke se hlahise mesebetsi ea hae e molemo e le eo a ka kopang pholoho ea moea oa hae ka eona. Empa na mesebetsi e molemo ha e na boleng? Na moetsalibe a etsa sebe ka bolokolohi kamehla, o shejoa ke Molimo ka thabo e tšoanang le ea eo ka tumelo ho Kreste a lekang ho sebetsana le botšepehi ba hae? Lengolo lea araba, Hobane re mosebetsi oa oona, re bopetsoe ho Jesu Kreste mesebetsi e molemo, eo Molimo o e lokisitseng pele, re tle re itsamaele ho eona. Tlhophisong ea hae e halalelang, ka molemo oa hae o sa re tšoaneleng, Molimo o lokisitse hore mesebetsi e molemo e putsoe. Re amoheloa ka makhabane a Kreste feela; me liketso tsa mohau, liketso tsa lerato, tseo re li etsang, ke litholoana tsa tumelo. Ellen G. White, Selected Messages, buka ea 3, maq. 199,

3 MONTAHA 18 Phupu Nōka e Phallang Bala Ezekiele 47:1 8. Ho etsahala eng ka tempele eo Exekiele a e boneng torong? Tempele e ne e bonahala e na le ho lutla. U ka na oa ipotsa, e be ho na le lethopo le ileng la phunyeha, kapa joang? Boemong bona, ho lutla hoo e ne e le ntho e molemo. Metsi ana a lutlang ho tsoa tempeleng a ne a leba nqa bochabela. Bochaela ho Jerusalema ke Leoatle la Letsoai (le tsejoang hape e le Leoatle le Shoeleng), mophutho oa metsi o tlase tlase ka ho fetisisa lefatšeng. Pakeng tsa Jerusalema le Leoatle le Shoeleng ekaba limaele tse 21 (ho ka bang likilomitara tse 34) tsa naha e lehoatata, e kenyelletsang Arabah, e tsejoang hape e le khòhloana ea Jorodane le Leoatle le Shoeleng. Leoatle leo le letsoai hoo ho se nang ntho e ka bang ea phela moo. Leha ho le joalo, ha metsi a tsoang tempeleng a fihla ho lona, metsi a shoeleng a leoatle a ea fola. Sena se ka utloisisoa se tšoantša kereke ea Molimo, tempele (1 Pet. 2:4, 5), e nanabetsa letsoho me e fetoha mohloli oa bophelo bo botle le pholiso ho ba shoeleng litlōlong le libeng. Bala Mattheu 5:16. Jesu o re ng ho rona moo mabapi le kamoo re lokelang ho mo emela lefatšeng? Noka ea Zambezi e Zambia, Africa, e qala e le molatsoana o mosesanyane o hlahang sefateng. Ha e ntse e phalla ho leba phororong ea Mosi oa Thunya e hola ho tloha molatsoaneng (o botebo ba maqaqailaneng) ho fihla botebong ba mangoleng, ho fihla thekeng, e be e be nōka e tebileng ho lekana hore ho ka sèsoa ka har a eona. Ka mokhoa o tšoanang, leha e le nyenyane qalong, noka e tsoang tempeleng e ne e eketsa sekhahla le lebelo, me e fetohe nōka e tšoanetseng ho tšeloa ka ho sesa, e le noka e ke keng ea tšeloa feela (Ezek. 47:5). Tšusumetso ea kereke ea hau ea ho folisa e ka qala hanyane, empa e ka hola ho fihlela e fetola motse oa heno! Mosebetsi oa rona o hlahisitsoe ho na e le molatsoana o monyenyane haholo. Ellen G. White, Testimonies for the Church, pok. 7, leq Leseli, metsi bobeli ke litšoantšo tse sebelisoang ho bua ka seo Molimo a ka se etsang ka rona ho thusa ba bang. Ke joang re ka bang mecha ea bosebeletsi e molemo ka ho fetisa ho ba bohloking? 32

4 LABOBELI 19 Phupu Kereke: Mohloli oa Bophelo Ho tla phela sebopuoa se seng le se seng se hahabang se leng teng moo ho fihlang linoka tse peli [sekhooa se bua ka noka e le ngoe]. Le lihlapi tsona li tla ba ngata; tsohle tse tla fihleloa ke noka li tla phela (Ezek. 47:9). Boporofeta ba Ezekiele bo bontša hore hohle moo noka e tsoang ho Molimo e phallelang, ho na le bophelo. Ezekiel 47:10 e tlatsetsa ka se makatsang ka ho fetisisa. E tla ba pono e sa tloaelehang ha ka kang: mabopong a mophutho oa metsi o tsejoang o se na lihlapi hobane ho se ntho e ka phelang moo hang ho fetoha sebaka seo batšoasi ba lihlapi ba alang matlooa a bona hobane ho tšoasoa lihlapi tse ngata teng. Taba-taba ke hore ka matla a Molimo a sebetsang ka batho ba Hae, bophelo bo ka ba teng moo pele bo neng bo le sieo. Moo Molimo a leng tšebetsong ha hona boemo ho hlokang tšepo, ha ho sehlopha sa batho se ka hloloang ho lopolloa, ha ho lefa la bokhale bo bosula bo hlokang ho re ahlolela bokamoso ba mahlomola. The Interpreter s Bible, (Nashville: Abingdon Press, 1956), pok. 6, leq Mohau oa Molimo o hlollang o etsa lintho tse hlollang ho e mong le e mong ea tla o amohela. Mona hape, re na le molaetsa oa Evangeli. Molimo, ka rona, a ka fana ka tšepo ho ba nyahameng, ba khathetseng matla, ba omeletseng, le ba shoang, moeeng le nameng ka bobeli. Bapisa Ezekiele 47:12 le Tšenolo 22:1, 2. Liqotsulo tse peli tsee li re bolella eng ka bokamoso ba mapomelo ba ba folisitsoeng me ba neoa bophelo ke Jesu ka kereke ea Hae? Ka letsatsi le leng batho ba Molimo ho kenyellelitse le sechaba seo Molimo a se folisitseng me a se nea bophelo ka litho tse se nang boichebo batla ba lefatšeng le lecha, moo ho nang le nōka e ngoe, e phallang ho tsoa teroneng ea Molimo. Ho tla be ho se na mahoatata, komello, kapa lefu teng. Khabareng ha re ntse re emetse taba eo ea nete e lehlohonolo Molimo o batla hore likereke tsa Hae li fetohe libaka tseo ho tsona ho phallang pholiso le bophelo bo fetisisang ho ea sechabeng. O batla ho sebetsa ka rona ho hlasimolla le ho fetola mahoatata, likhòhloana, leha e le Maoatle a Shoeleng sebakeng sa rona, tsohle li tla fuoa bophelo ka ho fetisisa ho Jesu (Johanne 10:10), e leng molaetsa o akaretsang oa Baleti ka bokhutšoanyane. Moporofeta Amose o fana ka setšoantšo se tšoanang le sa Ezekele 47. Bala Amose 5:24. Setšoantšo see se u ka se bapisa joang le boikarabello ba kereke ea heno sechabeng sa heno? Ke ka litsela li fe tse tšoarehang kereke ea heno e leng noka e folisang teng? 33

5 LABORARO 20 Phupu Litšepiso tsa Jubilee Testamente e Ncha e tletse taba ea hore bao ba hlohonolofalitsoeng ka lintho tse tšoarehang le moeeng ba tla nanabetsa letsoho ho ba sa hlohonolofatsoang. Bala Esaia 61:1 11. Molimo o re ng ho batho ba Hae moo, re ka sebelisa se boleloang moo joang bakeng sa rona le bakeng sa pitso ea rona kapel a Morena? Sheba le Luka 4:18. Esaia 61 e qala ka phatlalatso ea hore Moea oa Morena o sebetsa ka Motlotsuoa hore a tle a bolelle ba malimabe litaba tse molemo; ho folisa ba robehileng lipelo; ho bolella ba tlamiloeng tokoloho, le ho tsebisa ba teronkong ho buloa ha eona (Esa. 61:1). Lintlha tsohle tsa tšepiso ena li phethahala ka ngoaha ea mehauhelo ea Jehova. Ngoaha ea mehauhelo ea Jehova e supa selemo sa Jubilee, eo re boneng hore e ne e tletse litaba tsa tlhokahalo ea ho sebeletsa litlhoko tsa mafutsana. Ka mokhoa o joalo ba llang tšelisoang, le ba llang ba Sione ba neoang moqhaka sebakeng sa molora le ole ea thabo sebakeng sa bofifi, le ba aparang kobo ea khanya sebakeng sa moea o tepelletseng (Esa. 61:3) ke bona ba tla tsosa bocha lithako tsa khale ba busetse libaka tse senyehleng ka nako e telele. Ba hlohonolofatsoang ke Jubilee ea Mesia ba tla tsosa marako a khale, ba tsose masupi a senyehileng khale, ba tsose metse e senyehileng, e sa leng e le lithako mehleng ea khale. (Esa. 61:4). Bahlanka ba Jehova ba bitsoa baprista me ba tšehetsoa ka maruo a lichaba tse ba potileng (Esa. 61:5, 6). Litšoantšo tse ho Esaia 61 tsa Motlotsuoa oa Molimo ea fetolang batho ba mo potileng ka katleho ea ba nang le selekane le Eena (Esa. 61: 8, 9) li sebetsa ho bao, matsatsing a kajeno, ba bilelitsoeng ho ba baprista le basebeletsi sechabeng lefatšeng lohle. Na tšusumetso ea boporofeta boo bo fetolang ha e na ho utloahala ha re ithabela Moreneng ka thabo e fetisang, meea ea rona e nyakalla ho Molimo oa rona, me re ema re apesitsoe liaparo tsa poloko le ho koaeloa ka kobo ea ho loka har a sechaba sabo rona (Esa. 61:10, 11)? Bala Esaia 61:9. Ke bopaki bo matla ha ka kang ba seo Molimo a ka se etsang ka Batho ba Hae. Na ho ka boleloa se tšoanang ka rona kajeno? Hobaneng? 34

6 LABONE 21 Phupu Kereke Moromuoa oa Phetoho Bala Mikea 6. Jehova o bua khahlanong le eng moo? Mikea o ikopanya le baporofeta ba Testamente ea Khale ba tiisang taba ea hore libopeho se bonahalang kantle sa borapeli tse se nang ponahatso ea boikemisetso ea toka le mohau ha li ka ke tsa amoheleha ho Molimo a nang le toka le mohau. Molaetsa oa bohlokoa oa Mikea 6:8 ke o fe? Borapeli ba nete bo na le liketso. Hore u be le bonnete, bo kenyellelitse litšebeletso le meetlo ea kereke, empa... empa ha se ha ka kang taba ea ho lesa lijo ho feta ea ho arolelana ka lijo le ba lapileng. Khalalelo e nang le liketso bona feela borapeli bo hlokomeloang ke Molimo kapel a setulo sa kahlolo (Matt. 25:34 46). Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, pok. 4, leq Kajeno Molimo o ntse a tsoela pele ho nena bokoenehi ba borapeli bo bonahalang kantle feela bo behellang kathoko khalalelo e nang le mesebetsi e boleloang ho Mikea 6:8. Mekhoa ea rona ea borapeli ha se eona sehlohlolo ka ka bo eona; e lebisa sehloholong, me sehlohlolo seo ke Kreste, ea lokelang ho senoloa ka ho rona. Selelekeleng sa thuto ea beke ena re ile ra teana le malapa a mabeli a ileng a fallela motseng o hlokang tšepo e le hore ba tle ba sebeletse litlhoko tsa bona. Malapa ana a ile a thea sehlopha se senyane ka ho e ngoe ea liphaposing tsa bona tseo ho luloang ho tsona ka metsoalle e mecha ho tsoa motseng. Litho tsa sehlopha sena li ne li rapela ka tieo hore Molimo a ke a ba bontše tsela ea ho tsosolosa motse oa bona. Ba ne ba rapela le setsi sa ntlafatso sa Bokreste me ba qalella ho mema baithaopi ho ikopanya le bona ho tsosa lithako tse liuoeng pela bona. Haeba u n u ka etela motse oo kajeno, u ne u tla bona motse o mocha o tlokomang o phelang hantle haholo ho feta pele. Taba ena e tsebile ho etsahala feela hobane kerekana e nyane e ile ea rera ho ho bontša lerato la Jesu ka liketso, me lona la fetola motse oo. Seo mosebetsi ona o se senolang ke tsela e matla ea tšebetso eo ka eona Kreste a ileng a sebetsa ka batho ba He ho fihlela le ho sebeletsa ba bang. Leha Molimo a ne a bua le sechaba sa Hae kaofela, temaneng ea 8, U e ne e supa motho ka bo mong. Molimo o ne a bua le motho ka bo mong. U bontša joang u le motho ka bo mong, seo Molimo a reng se molemo moo? 35

7 LABOHLANO 22 Phupu Ho Ithuta Haholoanyane: Bala Jer. 22:1 16; Ezek. 16:49; Zak. 7:9, 10. Bala mantsoe a Ellen G. White, maq. 1165, 1166, ho The SDA Bible Commentary, pok. 4; God s Design in Our Sanitariums, maq. 227, 228, ho Testimonies for the Church, pok. 6. Uena motho, u tsebisitsoe se leng molemo, le seo Jehova a se batlang ho uena, ke hore u etse se lokileng, u rate bokhabane, le ho tsamaea ka boikokobetso le Molimo oa hao (Mik. 6:8). Morena o ne a tla hlaka ho feta moo joang ka seo a se batlang bathong ba Hae? Molimo u re bontšitse se molemo, me molemo ona ke lentsoe le sebelisitsoeng khafetsa ho Genese 1, ha ho buuoa ka Tlholeho pele ho ho Oa. Kahona, ka mantsoe a mang re supisoa morao ho boemo bo fetisisang, ho seo Molimo a neng a e-na le sona qalong bakeng sa rona, seo qetellong, a tla re buseletsa sona kamor a hore Jesu a khutle. Poleloana hlokang ho uena e ka boela ea (mohlomong ka tsela e nepileng ho feta) fetoleloa e le batlang ho uena. ke hore, Morena o batlang ho rona, rona, sechaba sa Hae se lopollotsoeng se koahetsoeng ka mohau oa Kreste? Karabo e bontšitsoe ka hore na re lokela amana joang le ba bang hape le Molimo. Pele, re lokela ho etsa se lokileng. Sena se mocheng hantle haholo ha re bapisa le mooko-taba oa kotara ena, e leng hore ke joang re ka thusang bao hangata e leng liphofu tsa ho hloka toka tse hlokang thuso. Bobeling, re lokela ho rata bokhabane [mohau]. Re phela lefatšeng leo ka nako e ngoe le ka hlokang mohau haholo. Re ka ba lipaki tse matla ha ka kang ha re ne re ka rata mohau me ra bontša lerato leo ka ho bontša mohau ho ba bang maphelong a rona. Borarong, re lokela ho tsamaea ka boikokobetso le Molimo. Haeba Morena ho Mikea 4:6 o ba supisa morao tokollong ea bona Egepeta e le lona lebaka la ho ikokobetsa le ho mo tšepahalla, taba tsee rona li re ama ho le hokae ka ho fetisa, ba lopollotsoeng ka mali a Jesu? Bonnete ba Sefapano, le theko eo re lopollotsoeng ka eona, li lokela ho re boloka re ikokobelitse ka linako tsohle kapel a Molimo. Lipotso tsa Puisano: 1. Ke litemana li feng hape tsa Testamente ea Khale tseo u ka li fumang tse buang ka boikarabello ba rona ho bahloki? 2. Ho Amose 5, haholo-holo temana ea 21 24, re fumana mantsoe a matla ka batho ba borapeli ba nako ea Amose, kamoo Molimo a nang le thahasello ea hore na batho ba tšoaroa joang ho feta meetlo ea borapeli e theiloeng ke Eena ka sebele. Taba ee e reng ho rona ka moo re lokelang ho tiisa teng? 3. Re ka thibela joang hore re se oele kotsing ea ho tšoaseha tabeng ea ho fihlela litlhoko tse tšoarehang tsa batho eaba re tlohela litlhoko tsa bona tsa moea? Re ka fihlela tekanyo joang takatsong ea rona ea ho sebeletsa ba malimabe le bahloki har a rona? 36

8 Notes

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA Ke ne ke batla ke makalitsoe ke ho bona motsoalle oa ka,, Joseph Boze, mono, eaba ke retoloha nakoana ho tsukutla letsoho la hae. 2 Ha re phetleng Lentsoe la Molimo

More information

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala CONTENTS 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella Pheliso ea bofuma Pheliso Ea Tlala Bophelo bo botle le boiketlo Thuto ea boleng bo phahameng Tekano ea ba

More information

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL The fields to be completed are:(libaka tse ttsoang ke tsena: Why - What is the objective; starting point, answer the questions?

More information

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM Lentswe la Bohlale Hobane boemo ba mmele ya rona bo ama moya wa rona, Ntate wa rona ya Mahodimong o re fa melao e etseditsweng ho ntlafatsa bophelo ba mmele le meya ya rona. Ele karolo ya Tsosoloso ya

More information

Takatso ya dijo e seng ntle

Takatso ya dijo e seng ntle HO JA PBO 930022142 NPO 049-191 Haeba o hlokometse motho ya nang le dementia o tla batla ho netefatsa hore ba natefelwa ke dijo tsa bona le hore ba ja dijo tse tletseng bophelo, tse lekantsweng phepo.

More information

TSHEPISO YA MOLAO-THEO

TSHEPISO YA MOLAO-THEO HO SIRELETSA DITOKELO TSA MOBU/LEFATSHE O SEBEDISA MOLAO WA IPILRA Mphalane, 2015 TSHEPISO YA MOLAO-THEO Ka tlasa mmuso oa bokoloni le kgethollo, ditshwanelo tsa dimilione tsa batho ba batsho ne di sa

More information

Ho tsamaya kapa ho lelera

Ho tsamaya kapa ho lelera Ho tsamaya kapa ho lelera PBO 930022142 NPO 049-191 Ho na le mabaka a mangata a hore ke hobaneng batho ba bang ba nang le dementia ba ikutlwa ba tlameha ho tsamaya hohle kapa ba tlohe lapeng. Ho bohlokwa

More information

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa PBO 930022142 NPO 049-191 Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa Lefu la Pick) Leqephe lena le fana ka tlhahisoleseding e akaretsang hodima se seng sa dibopeho tse sa atang haholo tsa dementia,

More information

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Mehoo ea mekha 1 le makhotla a lipolotiki LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 E BA MOKHETHI EA NANG LE TSEBO BY ADV. MAMOSEBI PHOLO COMMISSIONER IEC Phatlalatso ena

More information

Lefu la Alzheimer ke eng?

Lefu la Alzheimer ke eng? Lefu la Alzheimer ke eng? PBO 930022142 NPO 049-191 Lefu la Alzheimer ke mofuta o atileng ka ho fetisisa wa tshenyeho ya methapo dementia. Leqephe lena la tlhahisoleseding le teka matshwao a ho kula le

More information

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng DIJO TSA MOYA SEHLENG SE LOKETSENG 1 Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng ` Dumela feela, dumela feela, Tsohle di lokile, feela. Ho jwang, tjena: Jwale kea dumela, jwale kea dumela, Tsohle di lokile, jwale

More information

KE HO TJHABA HA LETSATSI

KE HO TJHABA HA LETSATSI KE HO TJHABA HA LETSATSI 1 KE HO TJHABA HA LETSATSI ` A re inamiseng dihlooho tsa rona. Morena, re sa bokana mona hoseng ho hotle hona ha Paseka, ho bona menokonyana e pheella ka matla ho thunyetsa ntle,

More information

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO SIYAKHULA WE ARE GROWING NEWSLETTER YA SETHO SESOTHO PHATLALATSO 01 2018 MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO IDIKATENG ATHIKELE: MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO TSHEBETSO YA PEHELETSO HO TSEBA

More information

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke ETSA BAJETE MME O BOLOKE Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete Ina Wilken Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke MOLAO WA NAHA WA MEKITLANE DITEKANYETSO TSA TSWALA DI

More information

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION Steve Vukile Tshwete Education Complex Zone 6 Zwelitsha 5608 Private Bag X0032 Bhisho 5605 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CHIEF DIRECTORATE CURRICULUM MANAGEMENT LEANO

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA PHAPANYETSANO (MAKGETHO LE DIPHETISO) (GRAP 23) Issued by the Accounting

More information

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo

Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Lethathamo la Mekgatlo le Mekgwatshebetso 1 Selelekela Basebetsi ba nakong

More information

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA TATAISO E PHETHAHETSENG YA TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA WWW.SAHOMELOANS.COM KE LETLOTLO. Ha ho potang hore ho ithekela lehae ho sa natswe hore ke lehae la hao la pele kapa tjhe ke e nngwe ya dintho

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) Issued by the Accounting Standards Board February 2010 Tsebiso Standard of

More information

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC.

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC. Ketapele SABC e sheba botjha Leano la Bohlophisi la jwale la koporasi. Bamamedi le basebetsi ke ba babedi ba bathahaselli ba SABC ba ka sehlohong mme bukana ena e hlophiseditswe ho kgonahatsa seabo sa

More information

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PHEREKGONG 2017 FRANS MOKOENA Molemi wa Selemo wa Mehla e Metjha Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit ho la Foreisetata o phatlaladitswe

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge !!: -:. Vol. 525 Pretoria, 18 March 2009 Maart No. 32033.::.:.::'.:.:. ':. ::;::::::»-....,...... ;:;:;:'::::-:'...... :-:.;," :.:-:::.: :. 2 NO.32033 GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page

More information

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PUDUNGWANA 2013 Koranta ya grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 03 Selelekela mokgweng wa no-till wa temo ya poone

More information

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> TSHITWE 2014 Kananelo ya ntshetsopele ya molemi Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 05 Ke etsa qeto jwang

More information

Nahana, weso Bohahlaudi temong

Nahana, weso Bohahlaudi temong PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> HLAKUBELE 2017 Nahana, weso Bohahlaudi temong Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 04 Diyunite tsa motjheso

More information

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA SETATEMENTE SA NAHA SA LEANO LA KHARIKHULAMO LE TEKANYETSO DIKEREITING TSA 10-12 SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA 1 Page KAROLO YA 1 Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso

More information

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Lwetse 2017 Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala ka hare: 05 Phepo e nepahetseng

More information

autism practical aspects sesotho

autism practical aspects sesotho autism practical aspects sesotho p.o. box 84209, greenside tel: 011 484 9909 / 9923 fax: 011 484 3171 email: info@autismsouthafrica.org www.autismsouthafrica.org fround floor memorial institute for child

More information

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 Nomoro ya mokudi Nomoro ya porotocolo Letsatsi la ketelo ya mokudi P 1 0 4 1 sebaka sa tshebetso kgwedi mohla selemo Foromo ya beke *Nomoro ya tatelano

More information

CONTINUITY AND DIVERGENCE

CONTINUITY AND DIVERGENCE 01 Sotho sud all kàòfèl&a lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm sè-phàkà lexico : Malefetsane / Lenake 1985 02 Sotho sud arm (5 V) letsoho lexico : Maphike / Coupez 03 Sotho sud ashes mèlòrò

More information

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro LENANEO Kamogelo le matseno Mosola wa kopano Tsamaiso ya kopano Kitsiso ka Aquila

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 , 2 No. 39015 GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 (English text signed by the President) (Assented to 22 July 2015) ACT To appropriate money from the National Revenue

More information

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai 88 HRDU 1 Loong maha 40 1 Nai Loo 37 1 Ka Ling 40 1 Sa Ling 38 1 Ae Nang 20 1 16.06.97 Ping Nya 42 Quarter 3, Kunhing 1 Kaw Win Ta LIB 513 on the way to the old village of Sai Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing

More information

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam

The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Chapter 8 The Current Status and Conservation of Bears in Vietnam Dang Nguyen Xuan Department of Vertebrate Zoology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnamese Academy of Science and Technology

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE Specification Details: DLA Land and Maritime - VQ Date: 2/4/2015 Specification: MIL-DTL-28803 Title: Display, Optoelectronic, Readouts, Backlighted Segmented Federal Supply Class (FSC): 5980 Conventional:

More information

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo

Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tsabo Lesome le Dikabelo tsa Goitima dijo Tlisang tsotlhe di tsabo lesome mo ntlong ya kantoro,... mme lo nteke jaanong fa, go bua Morena wa masomosomo, go re a ga ke kake ka lo bulela matlhaba phefo a

More information

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022.

This work was created for a charity, and you may freely make printed copies from this PDF data for your performance until Dec 31, 2022. This ork as created or a charity, and you may reely make rinted coies rom this D data or your erormance until Dec 31, 2022 lease inorm isemanroectcom or erormances and recordins This ork as created or

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township

beaten dead shot dead LIB 518 in the bush outside LIB 332 in Long Maw village Age Village of origin killed by Loi tract, Murngnai Kunhing township 69 1 23.01.97 Mae-tha 57 Wan Hae, Nar Loi tract, Murngnai 1 28.01.97 Na Ling 20 Long Maw, Wan Lao tract, Kunhing LIB 518 in the bush outside Wan Hae LIB 332 in Long Maw 1 Thark Khe 40 1 30.01.97 Loong

More information

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Masilonyane Mokhele http://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp70i1.3 Peer reviewed

More information

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego KAOLOSO E E SHISHINSWENG YA SEPORO SA RANSNE SA GA JAANA SA HOMELONLE YA MANKANESE, GAMMOGO LE MAFARALHALHA A A SAMAELANANG, KAPA BOKONE LE KAPA BOLHABA tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego ransnet

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

TYSONS DEVELOPMENT, LLC

TYSONS DEVELOPMENT, LLC TYSONS DEVELOPMENT, LLC BE AT THE CENTER OF IT ALL Prominently located as the gateway to Tysons, Virginia, The View is being zoned as an entire urban block, combining three million square feet of office,

More information

1 Chiang, Ya Yuan Charlotte 9 Unattached. 1 Lim, Kai Le Demas 11 Unattached

1 Chiang, Ya Yuan Charlotte 9 Unattached. 1 Lim, Kai Le Demas 11 Unattached Red Dot Aquatics HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-10:20 AM 06/03/2016 Page 1 Event 1 Mixed 7-9 100 LC Meter Butterfly Div B 3:30.00 SSPA SS Proficiency Award 1:31.90 SSPA 1:51.37 SSPA 2:08.89 SSPA Event 2 Mixed

More information

Preft j Lt-Modification Class or Type Manufacturer Model Prefix: X - Experimental (Army or Navy) Y - Service Test Or Limited Procurement (Army only)

Preft j Lt-Modification Class or Type Manufacturer Model Prefix: X - Experimental (Army or Navy) Y - Service Test Or Limited Procurement (Army only) 46-9 AIRCRAFT IDENTIFICATION STANDARDS US MILITARY AIRPLANE MODEL DESIGNATION Example: X PB 4 U -I Navy Y P -2 - A Army Preft j Lt-Modification Class or Type Manufacturer Model Prefix: X - Experimental

More information

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18 SEGOAGOE MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION www.bafokeng.com SEPTEMBER CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS Kgothakgothe ya bomme page 12 Bogodu mo metseng page 17 Phokeng Ballet Program page 18 CONTENT

More information

Existing Zoning Kingwood Township, Hunterdon County, NJ. October 2012 AR-2 AR-2 AR-2. Figure 1a

Existing Zoning Kingwood Township, Hunterdon County, NJ. October 2012 AR-2 AR-2 AR-2. Figure 1a Existing Zoning Figure 1a HC VR-1 VC-1 VR-1: Village Residential -1 VC-2 BP VR-2: Village Residential - 2 Agricultural/Residential VC-1: Village Commercial - 1 PO/R VC-2: Village Commercial - 2 PO/R: Professional

More information

Series 1: Pre-Senatorial Series, ; bulk cubic feet consisting of 79 folders, 3 photographs, and 2 oversize items.

Series 1: Pre-Senatorial Series, ; bulk cubic feet consisting of 79 folders, 3 photographs, and 2 oversize items. Series 1: Pre-Senatorial Series, 1879-1972; bulk 1929-1930 3 cubic feet consisting of 79 folders, 3 photographs, and 2 oversize items. The Pre-Senatorial Series consists of advertisements, biographical

More information

!R Proposed Rail Station Proposed Rail Route. Dominion Road LRT Proposed Rail Alignment and Stations. Legend. Hob so n St. We st. Ka ran ga hap e Rd

!R Proposed Rail Station Proposed Rail Route. Dominion Road LRT Proposed Rail Alignment and Stations. Legend. Hob so n St. We st. Ka ran ga hap e Rd Jel licoe St QUEEN ST Hob so n St Brito ma rt We st Ka ran ga hap e Rd DOMINION ROAD Dominion R d Eden Valley Mil ton Rd Ba lmora l Sh ops Lambe th Rd Mt Ro skill Sh ops Mt. Ro skill Jun ctio n Hillsbo

More information

Sewage Lagoon. Pine. Pine. Pine. Pine. Rd. Long. Pine/Spruce WHITEHORSE. Ic e. Pine. Rd. La ke. Spruce. L ak e. Miles. Lak. Pine/Spruce.

Sewage Lagoon. Pine. Pine. Pine. Pine. Rd. Long. Pine/Spruce WHITEHORSE. Ic e. Pine. Rd. La ke. Spruce. L ak e. Miles. Lak. Pine/Spruce. r Fa lc /Spruc ighway Driv Falcon Kl on Alasa H di MAPHERSO Y. O HIDDE VALLEY L L E lvd OPPER RIDGE nb Snow Dump R to mil Ha RIVE on Hw Dr. y. Y YUK Spruc/ h v Dri La rt o r Sta it Ad Swag Lagoon n L ab

More information

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ 2 Rene B avellana, S Keyboard INTRO/INAL (e = 144 152) Œ % RERAIN Slower (e = ca 92) Soprano % Alto Tenor Bass Ha - /E Slower (e = ca 92) li - na, He-sus, Ha - (Advent) 7 7sus4 # E/ # # # 7 7 Eduardo P

More information

2 Continued from page 1 Vervolg van bladsy 1 36 Removal of Restrictive Conditions of Title: Erf 908 Langenhovenpark (Extension 2) Opheffing van

2 Continued from page 1 Vervolg van bladsy 1 36 Removal of Restrictive Conditions of Title: Erf 908 Langenhovenpark (Extension 2) Opheffing van Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 10 FRIDAY, 04 MAY 2018 NR. 10 VRYDAG, 04 MEI 2018 PROVINCIAL NOTICES 10 Nala Local

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

R%17' %:' "="<17' )5"' F#)<<"-' :%5' 10"' <"S1' 1"5&'.<$#4-.</' %45' 6571' J05.71&)7'"S15)=)/)<H)T'7""'.<7.-"':%5')##'-"1).#7;

R%17' %:' =<17' )5' F#)<<-' :%5' 10' <S1' 15&'.<$#4-.</' %45' 6571' J05.71&)7'S15)=)/)<H)T'7'.<7.-':%5')##'-1).#7; Issue 14: OCTOBER 15 ISCAMATTERS!"#$%&"'()$*+,')&'-"#./01"-'1%'2"#$%&"'3%4'%45'6571',7$)'8)9"57'%:'10"'3")5;'','2.##' ("/.

More information

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS JAAKA O TSHOTSWE KA : NGWANATSELE 2002 KETAPELE Kgang ka HIV le AIDS e tsentse tsebetsebe mo ditheong tsotlhe, le go akaretsa diyunibesithi. Yunibesithi

More information

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya

More information

DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AND THE SETTLEMENT OF THE WEST PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AND THE SETTLEMENT OF THE WEST PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AND THE SETTLEMENT OF THE WEST PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 william tecumseh sherman and the settlement of the west william tecumseh sherman and pdf william

More information

DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AS COLLEGE PRESIDENT SCHOLARS CHOICE EDITION PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AS COLLEGE PRESIDENT SCHOLARS CHOICE EDITION PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : WILLIAM TECUMSEH SHERMAN AS COLLEGE PRESIDENT SCHOLARS CHOICE EDITION PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 william tecumseh sherman as college president scholars choice edition william

More information

Welcome to the MAG Family

Welcome to the MAG Family A PROJECT BY 1 Welcome to the MAG Family It is my pleasure to present to you our high-end mixed-use tower, MBL Residence, in the heart of the world s largest free zone - Jumeirah Lakes Towers. Overlooking

More information

" Voting Place " " Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY

 Voting Place   Prince William County, Virginia Gainesville Election District Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN BATTLEFIELD ALVEY GROVETON PAGELAN LN MOUNTAIN Prince William County, Virginia Gainesville Election istrict Voting Precincts and Voting Places EVERGREEN LOGMILL JAMES MAISON HY 15 Voting Place 401 Evergreen Precinct Evergreen

More information

THE BOOK OF DANIEL. Dr. Andy Woods

THE BOOK OF DANIEL. Dr. Andy Woods THE BOOK OF DANIEL Dr. Andy Woods DANIEL 10-12 THE FINAL VISION Chapter 10 12Outline I. The Setting (10:1-3) II. Arrival of the Heavenly Messenger (10:4-9) III. Explanation of the Heavenly Messenger (10:10

More information

VIETNAM TRAVEL MART BRIEF INTRODUCTION. Best Travel Deals in Vietnam!

VIETNAM TRAVEL MART BRIEF INTRODUCTION. Best Travel Deals in Vietnam! VIETNAM TRAVEL MART BRIEF INTRODUCTION Best Travel Deals in Vietnam! Vietnam TravelMart was established in 2013 - a young and dynamic company which is quickly growing as the top travel agent in Central

More information

Bus Routes and Costs

Bus Routes and Costs Bus Routes and Areas Bus Route Time Stop No. Bus Stops () Time Stop No. Bus Stops () 6:50 1 Marinella (Junction at Welfare Rd/ Nam Long Shan 15:55 1 Marinella (Junction at Welfare Rd/ Nam Long Shan Aberdeen

More information

1133 W. MORSE BLVD, WINTER PARK, FL OFFICE / MEDICAL SPACE FOR LEASE

1133 W. MORSE BLVD, WINTER PARK, FL OFFICE / MEDICAL SPACE FOR LEASE 1133 W. MORSE BLVD, WINTER PARK, FL 32789 OFFICE / MEDICAL SPACE FOR LEASE PROPERTY OVERVIEW OFFICE / MEDICAL BUILDING IN GREAT WINTER PARK LOCATION UP TO 11,361± SF (ENTIRE BUILDING) AVAILABLE FIRST &

More information

TERMS & CONDITIONS HOME&AWAY OFFERS. Offer Detail: - 15% off on mooncake bill

TERMS & CONDITIONS HOME&AWAY OFFERS. Offer Detail: - 15% off on mooncake bill TERMS & CONDITIONS HOME&AWAY OFFERS Merchant Name - 15% off on mooncake bill Hôtel Des Arts Saigon Moon Cake - GEM Center Moon Cake - Eastin Grand Hotel Saigon Saigon Kitchen Restaurant - 2nd floor, Hôtel

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

TO LET offices. 20,735 to 64,639 sq ft. available now WATERFRONT HOUSE, TECHNOLOGY DRIVE, BEESTON BUSINESS PARK, NG9 1LA.

TO LET offices. 20,735 to 64,639 sq ft. available now WATERFRONT HOUSE, TECHNOLOGY DRIVE, BEESTON BUSINESS PARK, NG9 1LA. TO LET offices WATERFNT HOUSE, TECHNOLOGY RIVE, BEESTON BUSINESS PARK, NG9 1LA available now 20,735 to 64,639 sq ft High Quality Refurbished Grade A offices Secure site with manned gatehouse Up to 323

More information

The System Angle Instability Reduction in Transmission System of Northeastern Region of Thailand

The System Angle Instability Reduction in Transmission System of Northeastern Region of Thailand The System Angle Instability Reduction in Transmission System of Northeastern Region of Thailand Poom Phogun, Short-Term Transmission System Study Section, Transmission Operation Planning Department, Power

More information

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec Khomisene ya Ditlhopho (IEC) Khomišene ya Ditlhopho ke mokgatlho o o ikemetseng o o sa tseyeng letlhakore o o tlhomilweng ke Kgaolo 9 ya Molaotheo. Khomišene e laola ditlhopho tsa Bosetšhaba, tsa porofense

More information

Domestic Flights Ho Chi Minh City - Da Nang and Hue - Hanoi (Economic Class of Vietnam Airline)

Domestic Flights Ho Chi Minh City - Da Nang and Hue - Hanoi (Economic Class of Vietnam Airline) BestPrice Travel., JSC Address: 12A, Ba Trieu Alley, Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam Email: sales@bestpricevn.com Tel: +84 436-249-007 Fax: +84 436-249-007 Website: https://bestpricevn.com

More information

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales.

TOURS. Day Tours from York Whitby. North York Moors. The Yorkshire Dales. TOURS 2018-2019 Day Tours from York Whitby North York Moors The Yorkshire Dales Castle Howard The Lake District 01904 405341 www.mountain-goat.com1 Welcome to Yorkshire 1972 Established in 1972 Small group

More information

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole)

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole) Premium Travel Offers For Standard Chartered Visa Platinum Debit Card Danh Sách Khách Sạn & Resorts Được Hưởng Ưu Đãi Từ Thẻ Standard Chartered Visa Platinum Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend

More information

Birmingham City Centre Vision for Movement

Birmingham City Centre Vision for Movement Birmingham City Centre Vision for Movement Wes Sedman - Centro Commissioning Team Laying the foundations for a vibrant and liveable global city Birmingham Big City Plan - A City Centre Masterplan A vision

More information

K200 ADRIATIC CRUISES - M/S PRINCESS ALOHA & ROMANTIC STAR

K200 ADRIATIC CRUISES - M/S PRINCESS ALOHA & ROMANTIC STAR K200 ADRIATIC CRUISES - M/S PRINCESS ALOHA & ROMANTIC STAR 8 days from Dubrovnik, Mljet, Korcula, Pucisca, Omis,, Bol, Hvar, and back to Dubrovnik CRUISE FEATURES: 7-night cruise from Dubrovnik on board

More information

AvalonVillage WALNUT CREEK EXCLUSIVE RETAIL AGENTS: EXCLUSIVE OFFICE AGENT:

AvalonVillage WALNUT CREEK EXCLUSIVE RETAIL AGENTS: EXCLUSIVE OFFICE AGENT: AvalonVillage in WALNUT CREEK Keith Marr 925.974.0112 kmarr@newmarccarey.com CA RE License #00857732 Meghan Basso 925.974.0117 mbasso@newmarccarey.com CA RE License #01880016 Danny Bartz 925.974.0231 bartz@newmarccarey.com

More information

About Greece. There are lots of fun and interesting things to know about Greece.

About Greece. There are lots of fun and interesting things to know about Greece. About Greece There are lots of fun and interesting things to know about Greece. Did you know that in ancient Greece children slept in wicker baskets until they were 7 years olds? Dinnertime was a casual

More information

Bus P1A Happy Valley. Bus P1B HK Parkview & Kornhill

Bus P1A Happy Valley. Bus P1B HK Parkview & Kornhill FIS TKO Campus (Early Years & Primary) The routes and bus stops are subjected to change based on the number of applicants We will have a final update on schedules by 27th August. NOTE: All schedules are

More information

Language: Setswana, English Time Zone: EST plus 6 hours Electricity: V/50Hz

Language: Setswana, English Time Zone: EST plus 6 hours Electricity: V/50Hz BOTSWANA Capital: Gaborone Population: 2.1 million Currency: Pula (BWP), US dollar Language: Setswana, English Time Zone: EST plus 6 hours Electricity: 220-240V/50Hz Fun Facts Botswana is the oldest democratic

More information

Fostering healthcare Investments through PPPs. George Uduku Health Systems November 2017

Fostering healthcare Investments through PPPs. George Uduku Health Systems November 2017 Fostering healthcare Investments through PPPs George Uduku November 2017 Healthcare Industry : Infrastructure 1/2 There is a wide gap in healthcare infrastructure and a major shortage of healthcare workers

More information

Iml~~ ..- ""', Most "Pcope ~I i \! t'(x) X $480'~'~' = $12,000. ea ~ I..U pi. 4'la. F X[1111 Ihf. .-b-w. $Lt<60. cam. ~~40 ~160 s IdO $60 \00

Iml~~ ..- ', Most Pcope ~I i \! t'(x) X $480'~'~' = $12,000. ea ~ I..U pi. 4'la. F X[1111 Ihf. .-b-w. $Lt<60. cam. ~~40 ~160 s IdO $60 \00 ntroduction to Rational Functions ACTVTY 27 Planning a Summer Camp Lesson 27-1 t Learning Targets: Formulate rational equations that model real-world situations Graph equations on coordinate axes The finance

More information

JULY OFFICIAL RIDE. 10,000 MILES GUNINESS WORLD RECORD ATTEMPT HONG KONG SECTION 2 ND July, 2017 RIDE DETAILS DISTANCE: 280KM / 174 MILES TOLLS: HK$44

JULY OFFICIAL RIDE. 10,000 MILES GUNINESS WORLD RECORD ATTEMPT HONG KONG SECTION 2 ND July, 2017 RIDE DETAILS DISTANCE: 280KM / 174 MILES TOLLS: HK$44 STARTING POINT HARLEY DAVIDSON OF HONG KONG G/F Eltee Building Ning Foo Street Chai Wan Gather: Ride Briefing Prompt Depart 7:30am 8:00am 8:30am RIDE DETAILS DISTANCE: 280KM / 174 MILES TOLLS: HK$44 We

More information

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm.

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm. 2 Spah Traslatio Rocío Ríos ad Kathlee Orozco Sumus omus omii commsioed y rchdiocese o Los geles i thaksgivig or e adral o our Lady o gels hrpher Walker Keyoard % % % Soprao l Teor Bass (rall.) INTRO (q

More information

Gwynedd Council pay and display car parks - December 2016 onwards

Gwynedd Council pay and display car parks - December 2016 onwards Stay Parking fee, = 1 March to 31 October Aberdyfi Up to 7.50 Enforcement hours Main, Aberdyfi, LL35 0EA 248 8 Long Penhelyg, Aberdyfi, LL35 0NB 53 4 Long Barmouth Black Patch, Barmouth, LL42 1LY 121 3

More information

Best of Southern Africa. Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana

Best of Southern Africa. Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana Best of Southern Africa Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana TOUR DETAILS Best of Southern Africa Price: $4,195 USD Discounts: 5% - Returning

More information

IN THE SOUTH GAUTENG HIGH COURT (JOHANNESBURG) MONDAY 22 OCTOBER 2012

IN THE SOUTH GAUTENG HIGH COURT (JOHANNESBURG) MONDAY 22 OCTOBER 2012 IN THE SOUTH GAUTENG HIGH COURT (JOHANNESBURG) MONDAY 22 OCTOBER 2012 CIVIL TRIAL ROLL CALL BEFORE THE HONOURABLE JUDGE MOJAPELO DJP AT 09:30 IN COURT GC 1 2002/11550 NGWAKO RAPHASHA VS ROAD ACCIDENT FUND

More information

PRE-FLIGHT BULLETIN FLIGHT FOLDER GBG SAR ISSUED BY FLIGHT PLANNING CENTRE SWEDEN

PRE-FLIGHT BULLETIN FLIGHT FOLDER GBG SAR ISSUED BY FLIGHT PLANNING CENTRE SWEDEN PRE-FLIGHT BULLETIN FLIGHT FOLDER GBG SAR ISSUED 20181202 0459 BY FLIGHT PLANNING CENTRE SWEDEN Page 1 of 5 Departure ESGG/GOT/GOTEBORG/LANDVETTER METAR 020450Z 14009KT 0400 R03/P1500N R21/1000D FG VV001

More information

CIBINI COMBINED SCHOOL EDWARDS HOPE JSS

CIBINI COMBINED SCHOOL EDWARDS HOPE JSS Tables Grade R- Desk DualGrade Grade R- Chairs MALUTI DISTRICT FURNITURE NEEDS 01 CLUSTER CHIEF DIRECTOR: M GACA 1 4 6 7 8 9 11 1 1 1 16 17 18 19 0 1 1 CEDARVILLE G.I.PRIMARY - - - - - 41 - - - 186 - -

More information

Bolton Industrial Heritage Trail

Bolton Industrial Heritage Trail Bolton Industrial Heritage Trail Bolton s wonderful industrial heritage lives on through its canals, coal, cotton, railways and of course its people. Famous Bolton names include Samuel Crompton, Fred ibnah

More information

Introduction To Colossians Bible Study Workshop

Introduction To Colossians Bible Study Workshop We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with introduction to colossians

More information

RV Park. at NAS JACKSONVILLE THE

RV Park. at NAS JACKSONVILLE THE RV Park at S JACKSOVILLE THE Welcome! Birmingham Ave On behalf of the staff, we welcome you to our RV family. Our goal is to ensure that you have a care-free time with us. 0 1 While you are here please

More information

A3 Restaurant Units To Let Only Two Remaining Available Now Flexible Sizes From 3,010 sq ft 15,715 sq ft (280 sq m 1,460 sq m)

A3 Restaurant Units To Let Only Two Remaining Available Now Flexible Sizes From 3,010 sq ft 15,715 sq ft (280 sq m 1,460 sq m) A3 Restaurant Units To Let Only Two Remaining Available Now Flexible Sizes From 3,010 sq ft 15,715 sq ft (280 sq m 1,460 sq m) The City Gates is Swansea s prime leisure destination 4.5 million It provides

More information

TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER FOR LEASE WESTSHORE/NW HILLSBOROUGH SUBMARKET TAMPA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER 5730 HOOVER BLVD 5301, 5519, 5520, 5550 & 5570 IDLEWILD AVE TAMPA, FL 33634 :: Office space from 1,785 to 105,872 SF ::

More information

AKI s POONA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE, CAMP PUNE TIME TABLE - YEAR [ ] *w.e.f CLASS: F. Y. B. A.

AKI s POONA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE, CAMP PUNE TIME TABLE - YEAR [ ] *w.e.f CLASS: F. Y. B. A. KI s TIME TLE - YER [ 2014 2015 ] * LSS: F. Y... Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 7:30 8:20 OMP.ENG / 28 / 27 OMP.ENG / 28 / 27 OMP.ENG / 28 / 27 POL.S OPTIONL / - 28 / 27 POL.S OPTIONL

More information

a suite of three songs about childhood, for SATB chorus and piano

a suite of three songs about childhood, for SATB chorus and piano Niño (Boy) a suite of three songs aout childhood, for SATB chorus and iano 1 Agua, Dónde Vas (Water, Where Are You Going) 1:35 2 Canción Tonta (Silly Song) 1:05 3 De Casa En Casa (rom House to House) 2:15

More information

Cyberport Facilities Management Office: Unit 401, L4, IT Street, Core A, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong Tel: Fax:

Cyberport Facilities Management Office: Unit 401, L4, IT Street, Core A, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong Tel: Fax: Tel: 3166-3111 Fax: 3166-3100 Email: Facility@cyberport.hk INDEX Public Transportation Bus... 2 Public Transportation Green Mini Bus... 2 Employee shuttle bus services for Cyberport tenants... 2 Cyberport

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Alma Nemes. Transcribed from several period publications. - ma Ne - mes. w œ w. Ne - mes. w w w w. - mes, quae di - ce - re Cy - pris

Alma Nemes. Transcribed from several period publications. - ma Ne - mes. w œ w. Ne - mes. w w w w. - mes, quae di - ce - re Cy - pris SOPRANO ALTO TENOR BASS 4 2 4 2 4 2 4 2 - - ma Ne - s - ma Ne - s so - la ma Nes Transcribed from sever period publications # - - ma Ne - - s # Orlando di Lasso (c. 1532-1594) # - ma Ne - s so - la œ #

More information

BRANSON, PIGEON FORGE, NASHVILLE & MEMPHIS COACH TOUR

BRANSON, PIGEON FORGE, NASHVILLE & MEMPHIS COACH TOUR BRANSON, PIGEON FORGE, NASHVILLE & MEMPHIS COACH TOUR HIGHLIGHTS All Breakfasts (many continentals) & Dinners & 1 lunch Elvis Presley s Graceland Platinum Tour Churchill Downs Track & Museum Indianapolis

More information