DE LA PROVINCIA DE LUGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DE LA PROVINCIA DE LUGO"

Transcription

1 Año Sábado, 26 de Agosto de Núm. 196 DE LA PROVINCIA DE LUGO PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción. VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS Por ejemplar de hasta 8 páginas...0,60 Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas...0,90 Por ejemplar de más de 12 páginas... 1,35 LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES Por cada palabra o números...0,15 - Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal. - La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entreguen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza reguladora del B.O.P. - Importe mínimo de publicación...6 SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS Depósito Legal LU / Franqueo concertado (27-2) Imprime: El Progreso de Lugo, S.L. XUNTA DE GALICIA Consellería de Innovación e Industria Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas Resolución de 4 de agosto de 2006 da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se fai pública a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do aproveitamento hidroeléctrico do Salto de Cabana, no río Tronceda, promovido pola empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SEGEL, S.L. no termo municipal de Mondoñedo, Lugo, por acordo do Consello da Xunta de 13 de xullo de En cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei de Expropiación Forzosa, o 20 do Regulamento que a desenvolve, e 148 do Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, que regulamenta as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Dirección Xeral dispón que se publique o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 13 de xullo de 2006, segundo o seguinte: ANTECEDENTES DE FEITO Primeiro.- Por Resolución do presidente de Augas de Galicia, e posteriormente de que a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente formulase o 31 de xullo de 2000 a declaración de efectos ambientais, o 19 de decembro de 2000 outorgouse a favor da empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENERACIÓN SEGEL, S.L. unha concesión para aproveitar l/s de auga do río Tronceda, no termo municipal de Mondoñedo (Lugo), con destino á produción de enerxía eléctrica. O proxecto construtivo do devandito Salto de Cabana foi aprobado por resolución do Presidente de Augas de Galicia de 13 de decembro de Segundo.- A Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, resolveu, o 29 de xaneiro de 2002, autorizar administrativamente e aprobar o proxecto de execución das instalacións electromecánicas, do aproveitamento hidroeléctrico no río Tronceda do Salto de Cabana, promovido pola empresa titular da concesión de augas no concello de Mondoñedo, Lugo. Terceiro.- O 31 de marzo de 2005, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, resolveu recoñecer a condición de instalación acollida ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica regulamentado polo Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, polo que se establece a metodoloxía para a actualización e sistematización do réxime xurídico e económico da actividade de producción de enerxía eléctrica en réxime especial, ao aproveitamento hidroeléctrico anteriormente autorizado, promovido pola mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA-SEGEL, S.L.. Cuarto.- O 6 de xuño de 2005, a empresa titular da concesión de augas, solicitou a declaración da utilidade pública, en concreto, das instalacións do aproveitamento hidroeléctrico que nos ocupa, polo que a Delegación Provincial desta consellería en Lugo, e segundo o establecido no Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, que regulamenta as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, someteu por resolución do 17 de xuño de 2005 a información pública a petición da devandita declaración de utilidade pública no río Tronceda.

2 2 Esta infomación pública foi publicada no xornal El Progreso de 28 de xuño de 2005, e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e Diario Oficial de Galicia de 25 e 29 de xuño de 2005 respectivamente, estando exposta no taboleiro de anuncios do Concello de Mondoñedo, onde tamén se remitiu a relación de bens e dereitos afectados polo proxecto xunto co parcelario correspondente. Quinto.- Froito da información pública realizada, o 27 de xullo de 2005 incorporáronse ao presente expediente unha serie de alegacións realizadas pola empresa BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), relativas á expropiación por parte da beneficiaria desta utililidade pública dunha superficie de terreo a cal forma parte da concesión de augas dun aproveitamento hidroeléctrico próximo ao Salto de Cabana, situada tamén no río Tronceda, e da cal é titular o alegante. Nestas alegacións, BEGASA expuxo que a superficie a expropiar pola utilidade pública do Salto de Cabana non estaba xustificada, non podendo ser aínda admitida por canto que a devandita superficie forma parte da concesión do aproveitamento hidoeléctrico da súa propiedade. Ademais, e tamén segundo o alegante, as cotas dos elementos da central solicitada por SEGEL, S.L. foron cambiadas respecto ás do proxecto presentado no seu día, o cal podería afectar ao funcionamiento da central da súa propiedade e podería ter relación co terreo que se pretende expropiar. Sexto.- O 5 de agosto de 2005, a empresa alegante desistiu da súa oposición formulada nas súas alegacións de data 27 de xullo de 2005 en virtude dun acordo ao que chegou coa empresa SEGEL, S.L. segundo o cal, esta empresa asume a súa responsabilidade facéndose cargo dos danos e prexuízos que pudieran ocasionar ás instalacións propiedade de BEGASA, e comprometéndose a compensar o prexuízo por lucro cesante que puidera producir á dita empresa na producción das súas centrais eléctricas no río Tronceda. Sétimo.- As instalacións do aproveitamento hidroeléctrico do Salto de Cabana no río Tronceda involucradas nesta utilidade pública, segundo os proxectos achegados, teñen as seguintes características básicas: - Río: Tronceda - Concello afectado: Mondoñedo, Lugo. - Cota de captación: 130,30 m.s.n.m. - Cota de restitución: 77,60 m.s.n.m. - Captación: Constituída por un azude de formigón de planta recta e perfil Creager sito á cota do leito do río de 127,5 m.s.n.m., o cal posúe unha cota de coroación de 130,30 m.s.n.m.. A auga así encorada é derivada a través da toma, sita na marxe esquerda do azude, mediante un areeiro de 20 m. de lonxitude o cal remata nunha cámara pechada onde se encontra a cheminea de equilibrio e comeza a condución. - Condución forzada: consta dun entubado de aceiro o carbono o cal, dende a cota de 127,55 m.s.n.m. e ao lonxe dun trazado mixto aéreo soterrado de 692,56 m. de lonxitude, conecta a anterior cámara co edificio da central, á entrada da cal bifúrcase en dous entubados que alimentarán a cada un dos equipos á cota 79,6 m.s.n.m. - Central: edificio emprazado na marxe esquerda do río. - Caudal máximo derivado: l/s - Salto bruto: 52,70 m. - Salto útil: 52,55 m. - Salto neto: 50,34 m. para o grupo 1º, e 50,54 m. para o grupo 2º. - Dúas turbinas tipo Francis de eixo horizontal de e 700 l/s respectivamente, e cun rendemento a caudal máximo de 91,1%. - Dous xeradores asíncronos trifásicos acoplados ás turbinas correspondentes, de e 750 r.p.m., con e 500 kva de potencia e uns límites mínimos de factor de potencia de 0,87 e 0,82 para cada un dos alternadores, cun rendemento do 96% e serrando a 0,69 kv. - Un transformador de potencia de 2 MVA cun rendemento do 99% e unha relación de transformación de 0,69/20 kv. - Un transformador de servizos auxiliares de 50 kva de potencia nominal e unha relación de transformación de 20/0,23-0,4 kv. - Instalacións de mando, manobra, control, protección, medida e interconexión coa liña de evacuación. - Producción anual estimada: MWh. A construcción do aproveitamento levará consigo asociado a execución de pistas e camiños de acceso, así como o asolagamento dalgúns terreos augas arriba do azude. Oitavo.- Para rematar, a Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Lugo, emitiu informe favorable propoñendo a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do proxecto hidroeléctrico que nos ocupa. FUNDAMENTOS DE DEREITO Primeiro.- O Consello da Xunta de Galicia é competente para resolver este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de Galicia, o Real Decreto 2563/1982, de 24 de xullo, o Decreto 132/1982, de 4 de novembro, e o establecido na disposición adicional terceira da Lei 5/2000, de 28 de decembro, de Medidas Fiscais e de Réxime Orzamentario e Administrativo, relativa á declaración de utilidade pública das obras constitutivas de aproveitamentos hidráulicos outorgados con destino á producción de enerxía eléctrica, con relación ao establecido no Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, xa mencionado, e na Lei 54/1997, de 27 de novembro, do sector eléctrico. Segundo.- No expediente instruído ao efecto cumpríronse os trámites regulamentarios.

3 3 De acordo con todo o que antecede e no exercicio das competencias que ten atribuídas, o Consello da Xunta de Galicia acorda: 1. Declarar a utilidade pública, a necesidade de ocupación dos bens ou adquisición dos dereitos afectados, e a urxente ocupación, do aproveitamento hidroeléctrico do Salto de Cabana, no río Tronceda, termo municipal de Mondoñedo, Lugo. Todo iso segundo os efectos previstos na Lei 54/1997, de 27 de novembro, do sector eléctrico, e o Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro. 2. O órgano competente, por razón da materia, para a tramitación do expediente é a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, debendo esta Consellería cumprir co procedemento legal establecido. Contra o presente acordo, que é definitivo na vía administrativa, cabe interpoñer, no seu caso, recurso potestativo de reposición de acordo co establecido no artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, modificada pola Lei 4/99, de 13 de xaneiro, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte a súa notificación ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir da citada data, de acordo co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa. O Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo R. Calvo Silvosa. R Resolución do 3 de xullo de 2006 da Delegación Provincial de LUGO, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica (N EXPTE: IN407A 2006/119-2) AT Ós efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real Decreto 1995/2000 de 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se describe: - Solicitante: CONSTRUCCIONES SERGIO FDEZ. SL. - Enderezo Social: RONDA XOSÉ CASTIÑEIRAS, 15, LUGO. - Denominación: LMT, CT, RBT PARA EDIFICIO EN R/ OURENSE, N 41 - Situación: LUGO. - Descricións técnicas: LMTS A CT R/ OURENSE 41, A 20 KV CON ORIXE NO CT EXISTENTE TUI 34, TAMÉN SE TENDE UNHA LIÑA DENDE O CT TUI PARA DEIXAR ANELADO O CT R/ OURENSE, 41, EN CONDUCTOR RHZ-240. CT NON PREFABRICADO CUNHA POTENCIA PROXECTADA DE 630 KVA E UNHA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 20000/ V. RBT SOTERRADA DO CT R/ OURENSE 41, CON ORIXE NO CT PROXECTADO, EN CONDUCTOR RV Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións nesta Delegación Provincial, no prazo de vinte días. Lugo, 3 de xullo de O Delegado Provincial, Ramón Jesús Cortés Máñez. R Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible AUGAS DE GALICIA SERVICIO TERRITORIAL DEMARCACIÓN GALICIA NORTE A CORUÑA Información pública Anuncio CLAVE: DH.W Dona Dolores Fiallega Posada, con CIF X, e con enderezo en Corporaciones, Foz. Solicita AUTORIZACIÓN para a recheo de finca, na zona de policía do río s/d, San Martiño no T.M. de Foz. As obras solicitadas consisten nun recheo de finca para un mellor aproveitamento da mesma O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de VINTE (20) DÍAS, a partir do seguinte á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan danados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas deste Servizo, situado na C/ Wenceslao Fernández Flórez 1-2 A Coruña, onde se atopa exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe. A Coruña, 3 de xullo de O Xefe de Servicio da Demarcación Galicia Norte, Luis García Alonso. R AYUNTAMIENTOS LOURENZÁ Edicto Solicitando desta Alcaldía OBENFIELD, S.L. licencia municipal para apertura de lonxa hortoflorícola a situar en Ponte de Cuñas, S/N, cumprindo o disposto no parágrafo a), do número 2, do art. 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas do 30 de novembro de 1961, sométese a información

4 4 pública por período de dez días hábiles, coa fin de que durante o mesmo, que comenzará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- poida examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as personas que dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. Lourenzá, 16 de agosto de O ALCALDE, Ilexible. R LUGO Notificación edictal de resolución de expedientes sancionadores De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según se dispone en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. Contra la resolución que se traslada, puede interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde, en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, en el plazo de dos meses. Podrá utilizar cualquier otro recurso que estime oportuno. En el supuesto de recurrir en reposición, el recurso contencioso-administrativo no se podrá interponer hasta que se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. (arts. 89, 108, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999 y art. 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- Administrativa). Las multas deberán abonarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación, ya que, de no hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva, con el recargo del 20%, intereses de demora y las costas que se causen. Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Delegación de Policía. Lugar de pago: Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en C/ Rio Neira 27 Bj, de Lugo (Telf: , e- mail: en horario de lunes a jueves de 9 a 18 H (horario ininterrumpido), viernes de 9 a 14:30 H. Lugo, a 10 de agosto de EL ALCALDE, P.D. EL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, José Angel González Corredoira.

5 5

6 6

7 7 R Información pública "S.A.T. O PEDROUZO Nº 897 XUGA" solicitou desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dunha corte de recria de gando vacún e almacén de forraxe, que se vai situar en Santa María Madanela de Adai. Cumprindo o disposto no apartado a), do núm. 2 do art. 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, do 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por período de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo -que empezará a contarse dende o día seguinte ó da publicación do presente edicto-, poida examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas personas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. Lugo, 13 de xuño de O ALCALDE, P.D. O TENENTE-ALCALDE DELEGADO DA AREA (Decretos Alcaldía núm. 98/2004 e 103/2004), José Ramón Gómez Besteiro. R Información pública Don Jaime Pérez Álvarez solicitou desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dun garaxe, que se vai situar na rúa Luis Ameijide núm. 10. Cumprindo o disposto no apartado a), do núm. 2 do art. 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, do 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por período de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo -que empezará a contarse dende o día seguinte ó da publicación do presente edicto-, poida examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas personas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. Lugo, 3 de xullo de O ALCALDE, P.D. O TENENTE-ALCALDE DELEGADO DA AREA (Decretos Alcaldía núm. 98/2004 e 103/2004), José Ramón Gómez Besteiro. R Información pública "EL GLACIAR-CONGELADOS, C.B." solicitou desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dun establecemento de venda de produtos conxelados, que se vai situar na rúa San Roque núm. 66, baixo. Cumprindo o disposto no apartado a), do núm. 2 do art. 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, do 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por período de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo -que empezará a contarse dende o día seguinte ó da publicación do presente edicto-, poida examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas personas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. Lugo, 3 de agosto de A ALCALDESA ACCI- DENTAL, María Carmen Basadre Vázquez. R OUROL Anuncio A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o día 18 de xullo de 2006, prestou aprobación ao padrón da taxa de recollida de basura correspondente ao primeiro semestre do 2006, exponse ao público na Secretaría deste Concello polo prazo de vinte días, a contar do día seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de exame e reclamacións, queda definitivamente aprobado de non producirse éstas. Condicionado a que o meritado padrón sexa elevado a definitivo, fíxase o período de cobro con carácter voluntario os días hábiles comprendidos entre o 1 de

8 8 setembro e o 31 de outubro de 2006, ambos inclusive, cobros que se verificarán nas oficinas municipais. Ourol, 17 de agosto de O Alcalde-Presidente Guillermo Salgueiro Abad. R A POBRA DO BROLLÓN Edicto Sendo solicitado a esta Alcadía por D. Manuel Rivera Caneda, licencia municipal para a legalización de actividade de explotación de granxa avícola, no lugar de Rechao, na Pobra do Brollón, cumprindo o disposto polo apartado a) do número 2, do art. 30 do regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas do 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por periodo de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo que comenzará a contarse dende o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia poda examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que dalgún modo se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observación que estimen oportunas. A Pobra do Brollón, a 20 de agosto de O Alcalde, ilexible. R POL En este Ayuntamiento se tramita expediente de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Dª. ROCÍO CEDRÓN RIELO, con domicilio último conocido en este municipio en Luaces, nº 14. Intentada la notificación de la incoación del expediente citado, no se pudo efectuar por no localizar a la interesada. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan instrucciones a los ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que deberá manifestar si está o no de acuerdo con la baja en el Padrón de Habitantes, en un plazo de diez días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de no estar de acuerdo deberá presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en donde reside el mayor número de días al año. POL, 17 de agosto de El Alcalde, José Luis Fugarolas Villamarín. R SOBER Edicto Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico de 2006, por Decreto de la Alcadía el día cuatro de agosto de 2006, en cumplimiento a lo que dispone, el artículo del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOS- CIENTOS NOVENTA Y SIETE ( ) euros, correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según siguiente detalle: ESTADO DE GASTOS Cap. 1.- Gastos de personal euros Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios Cap. 3.- Gastos financieros Cap. 4.- Transferencias corrientes Cap. 6.- Inversiones reales Cap. 7.- Transferencias de capital. Cap. 8.- Activos financieros.. Cap. 9.- Pasivos financieros TOTAL GASTOS

9 9 ESTADO DE INGRESOS Cap. 1.- Impuestos directos Cap. 2.- Impuestos indirectos. Cap. 3.- Tasas y otros ingresos Cap. 4.- Transferencias corrientes Cap. 5.- Ingresos patrimoniales Cap. 6.- Enajenación de inversiones reales. Cap. 7.- Transferencias de capital Cap. 8.- Activos financieros. Cap. 9.- Pasivos financieros TOTAL INGRESOS En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuación: PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2006 A) FUNCIONARIOS DE CARRERA Plaza Nº Grupo Escala Subescala Clase Secret.-Interv. 1 B Habilit. de carácter Nacional Secret-Interv. Administrativa 1 C Admón. Gral. Administrativa Administrativa Auxiliar 1 D Admón. Gral. Auxiliar Auxiliar Operario 1 E Admón. Especial Serv. Especiales Operario Conserje 1 E Admón. Especial Serv. Especiales Conserje B) PERSONAL LABORAL FIJO Nivel titulación Nº plazas Puesto de trabajo Medio 1 Bibliotecaria Escolaridad 1 Operario conductor Escolaridad 1 Operario desbrozadora Escolaridad 1 Operario depuradora Escolaridad 1 Operario limpieza Escolaridad 1 Limpiadora de dependencias Diplomatura 1 Agente de desarrollo Local C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL Nivel titulación Nº plazas Puesto de trabajo Escolaridad 2 Asistente de ayuda a domicilio Diplomatura 1 Trabajadora social (Compartida con Pantón) Diplomatura 1 Directora de P.A.I. Técnico Sup. Educ. Infantil 1 Puericultora Diplomatura 1 Animadora socio-cultural Diplomatura 1 Educadora de Familia

10 10 D) EMPLEO EVENTUAL Nivel titulación Puesto de trabajo Grado medio Administrativo En Sober, a 30 de mayo de La Alcaldesa, ilegible; El Secretario, ilegible. R ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgado de Instrucción núm. 2 de Lugo DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 671 /2005 PLAZA DE AVILES S/N Número de identificación único: /2005 Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO Representado: FERNANDO FARIÑAS FERNANDEZ REQUISITORIA D.N.I. o pasaporte Apellidos y nombre del encausado FERNANDO FARIÑAS FERNANDEZ, hijo de JESUS Y MARIA OTI- LIA. Natural de LUGO Fecha de nacimiento 21/02/1970 Último domicilio conocido: CALLE OTERO PEDRA- YO n 44-5A - LUGO. Encausado por en causa DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 671/2005 del Juzgado de Instrucción n 2 de LUGO dimanante del atestado de PARTICULAR LUGO 5, n DPV 455/05 como comprendido en el número 4 del artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerá en el término de DIEZ DIAS ante el expresado Juzgado, para RECIBIR- LE DECLARACION EN CALIDAD DE IMPUTADO, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar. Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades y Agentes de la Policia Judicial que tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido acusado, procedan a su detención y presentanción ante este Juzgado. En Lugo, a 7 de agosto de El/la Magistrado - Juez, ilegible.- El/la Secretario, ilegible. R MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo Subdelegación del Gobierno en Lugo Edicto De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

11 11 Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. LUGO, EL JEFE PROVINCIAL DE TRAFICO, JULIO GONZALEZ DIEZ. ART*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.

12 12

13 13

14 14 R Edicto De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones. LUGO, EL JEFE PROVINCIAL DE TRAFICO, JULIO GONZALEZ DIEZ. ART*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.

15 15

16 16 R

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2008 - Miércoles, 30 de Enero de 2008 - Núm. 25 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

More information

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio LUNS, 4 DE DECEMBRO DE 2017 N.º 278 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO CONVENIOS COLECTIVOS Visto o texto do acordo de

More information

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do 2016 Informe sobre a situación da competencia en Galicia 215-2016 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Memoria de actividades 2015-2016 ÍNDICE

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Xaneiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax:

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax: ANTEPROXECTO DE DECRETO xx/2016, do de, polo que se regula a formación do persoal que realiza actividades hixiénico sanitarias de mantemento das instalacións susceptibles de propagar a legionella, de tatuaxe,

More information

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx. 10358 I. Disposicións xerais Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

More information

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes A Estrada, moito máis que Cultura e patrimonio, ocio, gastronomía, pesca, sendeirismo e BTT... Toda a información en www.turismo.aestrada.com A Estrada, mucho más que Cultura y patrimonio, ocio, gastronomía,

More information

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día 1 de decembro de 2014 No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo, ás

More information

Apliques A BL

Apliques A BL Apliques A06 23 30 BL 45 Apliques A06 23 30 BL Apliques A06 14 30 Ne, A06 23 30 BL 48 LUMIK. IP40 Rectangular y estilizada. Gracias a su delicada luz esta luminaria de diseño sobrio envuelve los espacios

More information

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO

ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO ORDENANZA Nº 10: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU QUE ENTENDA A ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO E A XERENCIA DE URBANISMO A INSTANCIA DE PARTE 2018 1 ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE

More information

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas INNOVACIÓN EDUCATIVA, n.º 20, 2010: pp. 273-285 273 A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas a partir da LOE (2006) Antonio Rial Sánchez Laura Rego

More information

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE RIBADEO 1.- OBXECTO DO CONTRATO. 1.1.- REFERENCIAS LEXISLATIVAS: O

More information

ANNEX III SCHEDULE OF PERU WITH RESPECT TO FINANCIAL SERVICES SECTION A. Banking and other financial services (excluding insurance)

ANNEX III SCHEDULE OF PERU WITH RESPECT TO FINANCIAL SERVICES SECTION A. Banking and other financial services (excluding insurance) ANNEX III SCHEDULE OF PERU WITH RESPECT TO FINANCIAL SERVICES SECTION A Banking and other financial services (excluding insurance) Obligation concerned: Market Access (Article 12.4) Ley General del Sistema

More information

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA

PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA ESPECIAL NA ÁREA DE XESTIÓN DE MOCIDADE E INFANCIA Asunto: Incoación e informe xustificativo da necesidade do contrato menor de servizos para contratación do PROGRAMA VERÁN

More information

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS

A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS A LIBERALIZACIÓN DO MERCADO DO GAS Guía do Consumidor Cualificado de Gas Natural Dep. Legal: C-1552-2003 3 índice 1. Introducción....5 2. Novo marco regulatorio....5 2.1. Principios fundamentais...6 2.2.

More information

MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Y DISPENSADORES PORTÁTILES

MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Y DISPENSADORES PORTÁTILES MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA ARTESANA Y DISTRIBUIDORES OFICIALES LINDR -PENÍNSULA IBÉRICA- www.beerbox.es MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DE GRIFOS Lindr empresa Checa

More information

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO

AYUNTAMIENTOS. 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 V I G O ANUNCIO 4 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 7 Miércoles 11 enero 2006 FINCA PROPIETARIO DOMICILIO BENS 9 Taboada Fraiz, Dolores Cerdedo 29,00 m2 m o nte PK 2+400 10 Ramos Dapena, José Carlos Vieiro, 2 PK 3+700

More information

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O MÉRCORES 11 DE ABRIL DE 2018 PRESIDENCIA 10,00 h.- O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, responderá ás preguntas dos grupos

More information

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO O CORPO HUMANO E O MOVEMENTO O APARELLO LOCOMOTOR ÓSOS ARTICULACIÓNS ESQUELETO SEGMENTOS CORPORAIS MÚSCULOS O APARELLO LOCOMOTOR PEZAS DURAS E ESTÁTICAS, FORMADAS POR TECIDO VIVO. 208 ÓSOS NUN ESQUELETO

More information

O relevo e as costas de Galicia

O relevo e as costas de Galicia O relevo e as costas de Galicia As montañas de Galicia, forman o Macizo Galaico. Vanse facendo máis altas a medida que avanzamos cara o leste e cara o sur do país. O pico máis alto é o de Pena Trevinca,

More information

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA

4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA 4 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE ADMINISTRACION XERAL. C.E. 4/2015 FUNCIONARIO/A DE CARREIRA. PROMOCION INTERNA A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego

More information

Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación

Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación Wildlife and Vegetation Fauna y Vegetación 84th Ave Legend/Claves Allen Ditch This graphic shows the various wildlife and vegetation in the project area in relation to the alternatives that are being considered.

More information

Youth Retreat General Information Información General. Includes Incluye. Does Not Include No Incluye. sabanas o almohada) Dates Fechas:

Youth Retreat General Information Información General. Includes Incluye. Does Not Include No Incluye. sabanas o almohada) Dates Fechas: Youth Retreat 2013 Coming soon, Youth Retreat! In this packet, you will find an announcement flyer for the event, registration forms, and details about this year s camp. Please keep in mind that the dates

More information

ECONOMÍA APLICADA 13

ECONOMÍA APLICADA 13 ECONOMÍA APLICADA 13 GRUPO DE ESTUDIO DA PROPIEDADE COMUNAL (GEPC) Equipo de Investigación: Xesús L. Balboa López, Begoña Besteiro Rodríguez, Xaquín Fernández Leiceaga, Lourenzo Fernández Prieto, Manuel

More information

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 182 Martes, 24 de setembro de 2013 Páx. 37460 I. DISPOSICIÓNS XERAIS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DECRETO 148/2013, do 12 de setembro, polo

More information

Contas anuais 2016 NOTAS PREVIAS CONTAS ANUAIS 2016 NOTAS PREVIAS A s Contas anuais do exercicio orzamentario 2016 da Universidade de Vigo comprenden os seguintes documentos: Balance de situación, Conta

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 230 20 de decembro de 2017 Fascículo 2 X lexislatura. Número 230. 20 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA SUMARIO 1.

More information

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA FICHA TÉCNICA Universo: 710 empresas do Directorio de Empresas da Fundación para o Fomento

More information

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios.

El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de contaminación por radón de los domicilios. Curso de Formación Continua: El Radón. Exposición de riesgo para la salud Soluciones para su reducción El Mapa Gallego de Radón Residencial. Una clasificación de Galicia según los niveles de riesgo de

More information

ourense Benestar Social

ourense Benestar Social 14 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 6 8 V e n r e s, 2 2 m a r z o 2 0 1 3 designados a los efectos da su aceptación y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que

More information

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO

REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO REGULAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULLOS E DE EXPLOTACION DO VERTEDOIRO URBANO Aprobado polo Pleno do Concello de Santiago de Compostela na sesión ordinaria que tivo lugar

More information

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO

CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO CONVOCATORIA DE BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES CURSO 2017-2018 Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación:

More information

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL O Plan de Avaliación ao que están obrigadas as entidades beneficiarias de financiamento inclúe a presentación dun informe anual final. DATOS DA/S ENTIDADE/S

More information

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA)

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) O Celga é un sistema de certificación da lingua galega adaptado ó Marco europeo común de referencia para as linguas (MECRL). O Celga ten 5 niveis, do 1 ó 5, por orde

More information

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1)

LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, DE ORDENACION Exposición de Motivos DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (D.O.G. 16 DE AGOSTO DE 1989)(1) A presente Lei persegue dous obxectivos principais: supera-las actuais

More information

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016

RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 26 DE FEBREIRO DE 2016 *Declaración institucional con motivo do 8 de marzo. *Declaración institucional

More information

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Nº 213 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PRESIDENCIA Anuniio BASES PARA A SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DO PROXECTO LUGOJOB II PERTENCENTE Ó PROGRAMA DE BECAS EUROPEAS LEONARDO

More information

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES.

GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. GUÍA PARA UNHA CONTRATACIÓN PÚBLICA ABERTA A PEMES. Medidas e actuacións para o fomento da participación das PEMES e empresas incipientes na contratación pública. 27 de xuño de 2016 Indice: 1. INTRODUCCIÓN...

More information

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group 1 2008 Cuba/US Transition Poll Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group Contents 2 - About the poll 3 - When do you think that

More information

BÁSICAS/BASIC 5 CLÁSICAS/CLASSIC 8 MODERNAS/MODERN 11 ESCLUSIVAS/EXCLUSIVE 14 TEMÁTICAS/THEMED 20 MARINERAS/NAUTICAL 30 ALAMBIQUES/STILLS 33

BÁSICAS/BASIC 5 CLÁSICAS/CLASSIC 8 MODERNAS/MODERN 11 ESCLUSIVAS/EXCLUSIVE 14 TEMÁTICAS/THEMED 20 MARINERAS/NAUTICAL 30 ALAMBIQUES/STILLS 33 ÍNDICE/INDEX BÁSICAS/BASIC 5 CLÁSICAS/CLASSIC 8 MODERNAS/MODERN ESCLUSIVAS/EXCLUSIVE 4 TEMÁTICAS/THEMED 20 MARINERAS/NAUTICAL 30 ALAMBIQUES/STILLS 33 A LA CARTA/CUSTOM 35 ACCESORIOS/ACCESSORIES 40 2 APLIMET

More information

DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959

DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959 DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4959 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa

More information

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN: EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS CURSO 2011-2012 PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO 2010. ISBN: 9788499141237 : ENGLISH ADVENTURE A LONGMAN ( EDICIÓN 2004 ) PUPIL S

More information

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago

Documento Executivo. Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Documento Documento Executivo Executivo Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago Contidos 1 1 Obxectivos Obxectivos ee metodoloxía metodoloxía 2 2 Análise Análise da da situación

More information

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787)

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787) Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR 00669 (787) 420-3218 cpamarcossoto@gmail.com EDUCATION Juris Doctor BBA Pontifical Catholic University Ponce (PUCPR). School of Law Magna Cum Laude Graduation

More information

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location I am lost. Not knowing where you are Can you show me where it is on the map? Asking for a specific location on a map Where can I find? Asking for a specific Estoy perdido. Me puede mostrar su

More information

Republican Party Election Day Locations

Republican Party Election Day Locations NOTICE OF GENERAL PRIMARY RUNOFF ELECTION, REPUBLICAN PARTY (AVISO DE ELECCIÓN PRIMARIA de DESEMPATE, REPUBLICAN PARTIDO) To the registered voters of the County of Denton, Texas: (A los votantes registrados

More information

Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex

Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex Networking Showcase Festival Trade Fair Conference Film Screenings Awards virtualwomex Santiago de Compostela Galicia, Spain 19 23 October 2016 www.womex.com The most important international professional

More information

NAM/CAR/SAM Regions Air Traffic Services Inter-facility Data Communication (AIDC) Implementation Meeting Lima, Peru, April 2018

NAM/CAR/SAM Regions Air Traffic Services Inter-facility Data Communication (AIDC) Implementation Meeting Lima, Peru, April 2018 When replying please quote: Ref.: NT-N1-8.3.14; NT-NS2-35 E.OSG - NACC71568 8 February 2018 To: States, Territories and International Organizations Subject: NAM/CAR/SAM Regions Air Traffic Services Inter-facility

More information

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira)

1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) 1 PRAZA DE INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. C.E. 11/15 (promoción interna, concurso-oposición) (Funcionario de carreira) A presente Convocatoria Específica constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego deste

More information

Presenting our sustainable tourism experience

Presenting our sustainable tourism experience The experience of small tourism enterprises on the island of La Gomera Presenting our sustainable tourism experience 1 0 t h C h a r t e r N e t w o r k M e e t i n g. I s o l a d e l G r a n S a s s o

More information

University of California, San Diego. Oceanside Blvd. Coast Hwy. SPRINTER Station. 302, 318, SPRINTER (within 2 blocks)

University of California, San Diego. Oceanside Blvd. Coast Hwy. SPRINTER Station. 302, 318, SPRINTER (within 2 blocks) Villa La Jolla 101 M-F SA SU H Destinations/Destinos Coast Hwy. SPRINTER University of California, San Diego Green Hospital State Beach Fairgrounds Racetrack Cedros Design District, Solana Beach Birch

More information

St. Stephen s News WEEK AT A GLANCE ATTACHMENTS THE GOOD NEWS IN KINDERGARTEN. BLESSING OF THE ANIMALS Tuesday, October 4th 8:05am

St. Stephen s News WEEK AT A GLANCE ATTACHMENTS THE GOOD NEWS IN KINDERGARTEN. BLESSING OF THE ANIMALS Tuesday, October 4th 8:05am St. Stephen s News With Faith, Hope and Love we will make the ordinary into the extraordinary. www.scsglenwood.org Editor: Wendy Vanderhoof September 29, 2016 BLESSING OF THE ANIMALS Tuesday, October 4th

More information

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm.

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm. EMENDAS Á TOTALIDADE ao Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

More information

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA

PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA PARQUE TECNOLÓXICO E INDUSTRIAL DE AVIÓNS NON TRIPULADOS DE GALICIA Convocatoria Civil UAVs Initiative RIS3 Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0 A iniciativa nace no marco da Estratexia de Especiación

More information

Study for the installation of offshore wind farms in Canary Islands

Study for the installation of offshore wind farms in Canary Islands European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 09) Valencia (Spain), 15th to 17th

More information

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil

Revista Semanal EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8. da Rede Galega de Información Xuvenil 17 Xaneiro de 2011 - Revista 800 Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil EN PORTADA FORMACIÓN BOLSAS E AXUDAS PREMIOS E CONCURSOS EMPREGO / 2 / 3 / 4 / 8 / 8 EN PORTADA EN PORTADA NOVAS E

More information

MADERA COUNTY Title VI Program

MADERA COUNTY Title VI Program 2014 MADERA COUNTY Title VI Program Madera County Road Department/Transit 2037 W. Cleveland Avenue, MS D Madera, CA 93637-8720 MADERA COUNTY TITLE VI PROGRAM TABLE OF CONTENTS Page Introduction... 1 Madera

More information

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017

IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLEC_V1 Febreiro 2017 IPLEC_V2 Abril 2017 IPLEC_V3 Novembro 2017 E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente PA.1.1 Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i.

More information

O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL

O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL O RECURSO DE APELACIÓN CONTÁBEL Profesor Titular de Dereito administrativo Universidade da Coruña Recepción: 30 de junio de 2015 Aprobado por el Consejo de redacción: 15 de julio de 2015 RESUMO: O traballo

More information

Argentina's Santa Fe Province "Provincia De Santa Fe" Map By AutoMapa By AutoMapa

Argentina's Santa Fe Province Provincia De Santa Fe Map By AutoMapa By AutoMapa Argentina's Santa Fe Province "Provincia De Santa Fe" Map By AutoMapa By AutoMapa Amazon.com : magflags Flag Provincia de Santa Fe - Amazon.com : magflags Flag Provincia de Santa Fe Santa Fe province,

More information

FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD

FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD FUTURE HIGH CAPACITY TRANSIT CORRIDORS FUTUROS CORREDORES DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD LEGEND/LEYENDA Bell Rd Thunderbird Rd Peoria Ave Northern Ave Bethany Home Rd Indian School Rd McDowell Rd Buckeye

More information

Ingles En 100 Dias/english In 100 Days (Curso Completo) (Curso Completo) (Spanish Edition) By Aguilar

Ingles En 100 Dias/english In 100 Days (Curso Completo) (Curso Completo) (Spanish Edition) By Aguilar Ingles En 100 Dias/english In 100 Days (Curso Completo) (Curso Completo) (Spanish Edition) By Aguilar Books by Aguilar (Author of Es así) - Goodreads - Curso completo ingles para latinos by Aguilar Inglés

More information

The Digital Transformation of Managing Aviation Data A Commercial Data Supplier View

The Digital Transformation of Managing Aviation Data A Commercial Data Supplier View ICAO - Seminar on SWIM and XML Messages The Digital Transformation of Managing Aviation Data A Commercial Data Supplier View Tyler Schroeder Source Liaison, Jeppesen November 3, 2017 Lima, Peru Jeppesen

More information

- IGNACIO EISSMANN ARAYA Phone: EDUCATION

- IGNACIO EISSMANN ARAYA Phone: EDUCATION IGNACIO EISSMANN ARAYA Phone: 617-893-3826 E-mail eissmann@bc.edu EDUCATION 2016 at present PhD Student in Social Work and Welfare Policies at Alberto Hurtado University (Chile) PhD Student in Social Welfare

More information

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PORTO EXTERIOR ECONÓMICO DO SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ESTUDO DO IMPACTO PORTO EXTERIOR SOBRE O EMPREGO NA CORUÑA ECONÓMICO DO E OUTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO María Jesús Freire Seoane Universidade da Coruña Observatorio Ocupacional Edita Concellaría de

More information

Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK

Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK Rede de Estacións de Referencia GNNS en Tempo Real RTK Estación na EPS de Lugo Dende fai una semana temos instalada unha Base GNSS de Referencia Permanente bifrecuencia, da marca Topcon, facilitada pola

More information

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS San Marcos, s/n; 15.318 - Abegondo (A Coruña); Teléf. 981.669.541 www.marinasbetanzos.org; blog: http://gdr29.blogspot.com/; info@marinasbetanzos.org

More information

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento

More information

l McConnell Public Safety and Transportation Operations Center

l McConnell Public Safety and Transportation Operations Center How to use this timetable Use the map to find the stops closest to where you will get on and off the bus. Select the schedule (Weekday, Surday, Sunday) for when you will travel. Along the top of the schedule,

More information

Visita de Estudo TERRA CHÁ. ÁREA DE COLONIZACIÓN. 29 Marzo, 2006 PROXECTO: RESUMO. Future Approaches to Land Development

Visita de Estudo TERRA CHÁ. ÁREA DE COLONIZACIÓN. 29 Marzo, 2006 PROXECTO: RESUMO. Future Approaches to Land Development Visita de Estudo 29 Marzo, 2006 SECTOR I "A ESPIÑEIRA" PROXECTO:. CARLOS DARRIBA LÓPEZ Enxeñeiro Agrónomo Servizo de Infraestruturas e Estruturas Agrarias XUNTA DE GALICIA Delegación Provincial de Lugo

More information

Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra) INTRODUCIÓN 1

Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra) INTRODUCIÓN 1 Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra) CAPA 26 Escavación, traslado e posta en valor do petróglifo de O Viveiro (Moaña, Pontevedra). Memoria da actuación arqueolóxica

More information

ALFONSO LAMADRID DE PABLO

ALFONSO LAMADRID DE PABLO ALFONSO LAMADRID DE PABLO PROFESIONAL EXPERIENCE Principal associate, EU & Competition Law, Garrigues, Brussels January 2016- present Associate/Senior associate, EU & Competition Law, Garrigues, Brussels

More information

NOTAS SOBRE A CONSIDERACIÓN XURÍDICA DAS EIRAS DE MALLAR EN GALICIA*

NOTAS SOBRE A CONSIDERACIÓN XURÍDICA DAS EIRAS DE MALLAR EN GALICIA* NOTAS SOBRE A CONSIDERACIÓN XURÍDICA DAS EIRAS DE MALLAR EN GALICIA* José Luis Ramos Blanco Investigador predoctoral del Área de Derecho Romano Universidade da Coruña Recepción: 5 de diciembre de 2014

More information

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 114 IX lexislatura Serie Pleno Sesión plenaria 22 de xuño de 2015 Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera ORDE DO DÍA Punto único Designación de senadora ou senador representante da Comunidade

More information

Hugh I. Wells, Condor Peruana de Aviación S.A.

Hugh I. Wells, Condor Peruana de Aviación S.A. Table of Contents Vol 7, No. 1, January 2018 Page 2 Page 3 Editor s Notes Hugh I. Wells, Condor Peruana de Aviación S.A. Page 11 Colareta Revisited Lima 6 Page 12 The Llama (La Llamita) -- Time to Re-Examine

More information

Park Profile Venezuela. Morros de Macaira Natural Monument

Park Profile Venezuela. Morros de Macaira Natural Monument Park Profile Venezuela Date of last onsite field visit: July 2004 Publication date: December 2004 Location: Guárico State Year created: 1978 Area: 99 hectares Ecoregion: Montane forests of the Cordillera

More information

ALFONSO LAMADRID DE PABLO

ALFONSO LAMADRID DE PABLO ALFONSO LAMADRID DE PABLO PROFESIONAL EXPERIENCE Principal associate, EU & Competition Law, Garrigues, Brussels January 2016- present Associate/Senior associate, EU & Competition Law, Garrigues, Brussels

More information

JUS1 1CE_ ALCOHOL. Zt3 ~4 o 333, To, jj\/'j (\, \;J \-\t{([ ~A-.<~ Z-t3 C178' ~ I o 1 C1. 7,~. \\i\\:1 vl.ng\aj \/X f\ -~ IJ-IL(2 q. F ll<i!vi'.

JUS1 1CE_ ALCOHOL. Zt3 ~4 o 333, To, jj\/'j (\, \;J \-\t{([ ~A-.<~ Z-t3 C178' ~ I o 1 C1. 7,~. \\i\\:1 vl.ng\aj \/X f\ -~ IJ-IL(2 q. F ll<i!vi'. Jan. 4. 2012!0:39AM Alcohol Justice 415-456-0491 No. 1119 P. 1 ~,---... ALCOHOL JUS1 1CE_ The Industry Watchdog To, jj\/'j (\, \;J \-\t{([ ~A-.

More information

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia

a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia a incorporación das mulleres tecnólogas ao mercado laboral en galicia as mulleres na sociedade da información CADERNOS UNIDADE MULLER E CIENCIA Nº 004 2 Edita: Xunta de Galicia Axencia para a Modernización

More information

PROFILE NAME: MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA COUNTRY: GUATEMALA TYPE OF ORGANIZATION: LOCAL GOVERNMENT. WEBPAGE:

PROFILE NAME: MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA COUNTRY: GUATEMALA TYPE OF ORGANIZATION: LOCAL GOVERNMENT. WEBPAGE: PROFILE NAME: MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA COUNTRY: GUATEMALA TYPE OF ORGANIZATION: LOCAL GOVERNMENT WEBPAGE: http://www.muniguate.com CATEGORY INDEX TRANSPORT and contact centers ENERGY TOURISM INFORMATION

More information

Comité asesor. SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo Consello de redacción. Presidente Javier Bouzada Romero

Comité asesor. SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo Consello de redacción. Presidente Javier Bouzada Romero SUMARIO Vol. 3 nº 1 marzo 2004 Consello de redacción Presidente Javier Bouzada Romero Edita Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria Reservados todos os dereitos. Esta publicación non

More information

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes,

A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo) Manuel Antonio Rodríguez Guitián e Antonio Rigueiro Rodríguez (Coords.) Recursos Rurais - Serie Cursos número 7

More information

Curso sobre el Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR)

Curso sobre el Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) Curso sobre el Programa de intercambio de datos de inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) Módulo 5 Descripción de los ítems que son evaluados en las inspecciones en rampa (Parte II) 12 al 16 de septiembre

More information

EGAP. 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela

EGAP. 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela EGAP 26 de febreiro > 15 de xullo de 2010 EGAP Santiago de Compostela egap 2010 curso superior de administración electrónica_ Director Rafael Álvaro Millán Calenti, doutor en dereito, letrado da Xunta

More information

Kindergarten Spanish Curriculum Martha-Julia Renderos. Content Skills Resources/Assessment. September. October

Kindergarten Spanish Curriculum Martha-Julia Renderos. Content Skills Resources/Assessment. September. October September School routines Greetings Basic commands: Stand up Sit down Line up and Be quiet Creating classroom rules Following simple directions Saying hello, how are you and good bye Chant: 1,2,3 mírame-

More information

Corporate Presentation

Corporate Presentation Mariscal Sucre Airport Corporate Presentation March 2017 Highlights Santa Marta - Paraguachón History 1992 1994 1998 2000 2004 2005 2007 2005 2012 2013 2015 2016 Odinsa is founded by 42 companies from

More information

UK Tour. September 2018

UK Tour. September 2018 UK Tour September 2018 Flight Schedule Date Departure from Mvdeo Flight Nr. Hour 9th Sept Mvdeo/Madrid IB 6012 1310/0620 10th Sept Madrid/London (Heathrow) IB 3160 0905/1030 Arrival to Mvdeo 22nd Sept

More information

Boletín Informativo de Traballo e Benestar

Boletín Informativo de Traballo e Benestar Boletín Informativo de Traballo e Benestar Consellería de Traballo e Benestar - abril 2013, n.º 84 A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, compareceu no Parlamento galego para dar conta das

More information

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS Memoria 2015 m Consellería de Sanidade Santiago de Compostela 2016 PRESENTACIÓN ÍNDICE 05 Presentación

More information

Business Platform aimed at the development of All- Inclusive Resorts and Hotels as well as at the intermediation of investment opportunities in Hotel

Business Platform aimed at the development of All- Inclusive Resorts and Hotels as well as at the intermediation of investment opportunities in Hotel Business Platform aimed at the development of All- Inclusive Resorts and Hotels as well as at the intermediation of investment opportunities in Hotel Land Plots and Hotels in Operation with focus on Central

More information

7 Novembro Netherlands Jan van Rheenen

7 Novembro Netherlands Jan van Rheenen 7 Novembro 2006 Netherlands Jan van Rheenen Concentración Parcelaria en Holanda Jan van Rheenen 30 anos na DLG Xefe da EU-Paying Agency DLG 2000-2005 Director da DLG Rexión Sur 2005 The Netherlands Campo

More information

INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa.

INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa. INFORME DE RESULTADOS do Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa. Miniproxecto 3: Mortalidades por baixa salinidade no banco marisqueiro

More information

Seawater Desalination Plant Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico

Seawater Desalination Plant Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico Seawater Desalination as an alternative solution for potable water in Mexico Seawater Desalination Plant Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico INTRODUCTION About 75% of Earth s surface is water, of this quantity,

More information

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL REALIZADO POR: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRUPO DE INNOVACIÓN

More information

Price Guide. Basic airport services March Edition

Price Guide. Basic airport services March Edition Price Guide 2018 Basic airport services March Edition This guide is issued exclusively for informative purposes, with the objective of providing information as regards the charges applied on Spanish Airports.

More information

CRUISE BROWSER 4 BUSINESS. Taking your booking engine beyond

CRUISE BROWSER 4 BUSINESS. Taking your booking engine beyond CRUISE BROWSER 4 BUSINESS Taking your booking engine beyond Has been developed for tour operators, wholesalers and management groups to increase their travel agencies productivity Book more than 15000

More information

Logistic information for CeDInt visitors: How to get to CeDInt.

Logistic information for CeDInt visitors: How to get to CeDInt. Logistic information for CeDInt visitors: How to get to CeDInt. CeDInt is located in Campus de Montegancedo, 14 Km from the center of Madrid, in a specially protected natural environment. If you drive

More information

Departamento de Musicoloxía

Departamento de Musicoloxía 2016/2017 Departamento de Musicoloxía ANÁLISE DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I E II CÓDIGO MATERIA TITULACIÓN Título Superior de Música ESPECIALIDADE MUSICOLOXÍA ITINERARIO ETNOMUSICOLOXÍA CARÁCTER C) OBRIGATORIA

More information

l George Mason University (17G) l Burke Centre VRE Station and Park & Ride Lot (17B,L)

l George Mason University (17G) l Burke Centre VRE Station and Park & Ride Lot (17B,L) How to use this timetable Use the map to find the stops closest to where you will get on and off the bus. Select the schedule (Weekday, Saturday, Sunday) for when you will travel. Along the top of the

More information